EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0062

1997 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 97/62/EB, derinanti su technikos ir mokslo pažanga Direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos

OL L 305, 1997 11 8, p. 42–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/62/oj

31997L0062Oficialusis leidinys L 305 , 08/11/1997 p. 0042 - 0065


Tarybos direktyva 97/62/EB

1997 m. spalio 27 d.

derinanti su technikos ir mokslo pažanga Direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Direktyvą 92/43/EEB [1], ypač į jos 19 straipsnio pirmąją dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi kai kurių tipų natūralios buveinės ir rūšys, išvardytos Direktyvos 92/43/EEB I ir II prieduose, turi būti suderintos su technikos ir mokslo pažanga;

kadangi Europos Sąjungos buveinių aiškinimo vadove (EUR 15 1996 m. balandžio mėn. versija) yra įtraukti nauji Natura 2000 kodai, kurie nustato kiekvieną natūralios buveinės tipą; kadangi nuoroda į Corine kodą Direktyvos 92/43/EEB I priede turi būti pakeista nuoroda į Natura 2000 kodą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/43/EEB I ir II priedai keičiami šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1997 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Priimdamos šias priemones valstybės narės pateikia nuorodą į šią direktyvą arba tokią nuorodą prideda prie oficialiai skelbiamų priemonių. Tokios nuorodos pateikimo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1997 m. spalio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Goebbels

[1] OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

I PRIEDAS

BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIŲ BUVEINIŲ TIPAI, KURIŲ APSAUGAI BŪTINA STEIGTI SPECIALIAS SAUGOMAS TERITORIJAS

Paaiškinimai

Buveinių tipo aiškinimo nuorodos pateiktos "Interpretation Manual of European Habitats" (Europos buveinių aiškinimo vadove), patvirtintame komiteto, sudaryto pagal 20 straipsnį (Buveinių komitetas) ir paskelbtame Europos komisijos [1].

Kodas atitinka Natura 2000 kodą.

Ženklas "*" reiškia prioritetinius buveinių tipus.

1. PAKRANČIŲ IR DRUSKINGOS BUVEINĖS

11. Atvira jūra ir potvynių zonos

1110 Smėlėtos pakrantės, kurios visą laiką šiek tiek apsemtos jūros vandeniu

1120 * Poseidonijų sąžalynas (Posidonion oceanicae)

1130 Estuarijos

1140 Atoslūgio metu neužsemiamos dumblingos ir smėlingos lygumos

1150 * Pakrančių lagūnos

1160 Didelės seklios įlankos ir užutekiai

1170 Rifai

1180 Povandeninės struktūros, suformuotos ištekančių dujų

12. Jūros uolos ir skardžiai arba akmenuoti paplūdimiai

1210 Vienamečių augalų bendrijos ant sąnašų

1220 Daugiamečių augalų bendrijos akmenuotuose krantuose

1230 Augalais apaugusios Atlanto ir Baltijos jūros pakrančių uolos

1240 Augalais apaugusios Viduržemio jūros pakrančių uolos (su endeminių rūšių kermėkais (Limonium spp.))

1250 Augalais apaugusios uolos su endemine Makaronezijos pakrančių flora

13. Atlanto pakrančių ir žemyninės druskingos žemapelkės bei druskingos pievos

1310 Salikornijų (Salicornia) ir kitų vienamečių augalų užimti dumblynai ir smėlynai

1320 Spartinų (Spartina) vejos (Spartinion maritimae)

1330 Atlantinės druskingos pievos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Žemyninės druskingos pievos

14. Viduržemio pajūrio srities ir šiltų Atlanto pakrančių druskingos žemapelkės ir druskingos pievos

1410 Viduržemio pajūrio srities pakrančių druskingos pievos (Juncetalia maritimi)

1420 Viduržemio jūros srities pakrančių ir termo-atlantiniai druskamėgių augalų krūmynai (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Druskamėgių ir azotamėgių augalų krūmynai (Pegano-Salsoletea)

15. Druskingos ir gipsingos vidaus stepės

1510 * Druskingos Viduržemio jūros srities pakrančių stepės (Limonietalia)

1520 * Pirėnų gipsinga augalija (Gypsophiletalia)

1530 * Panoninės druskingos stepės ir druskingos žemapelkės

16. Borealinis Baltijos jūros archipelagas, pakrančių ir kylančios sausumos zonos

1610 Baltijos jūros eskerų salos su smėlio, žvirgždo ir uolėtų paplūdimių bei sublitoralės augalų bendrijos

1620 Borealinės Baltijos jūros salelės ir mažos salos

1630 * Borealinės Baltijos jūros pakrančių pievos

1640 Borealiniai Baltijos jūros smėlėti paplūdimiai su daugiamečių augalų bendrijomis

1650 Siauros borealinės Baltijos jūros įlankos

2. PAKRANČIŲ SMĖLIO KOPOS IR ŽEMYNINĖS KOPOS

21. Atlanto, Šiaurės jūros ir Baltijos jūros pakrančių kopos

2110 Užuomazginės pustomos kopos

2120 Išilgai jūros kranto pustomos kopos, apaugusios pajūrinėmis smiltlendrėmis (Ammophila arenaria) (baltosios kopos)

2130 * Nurimusios kopos apaugusios žoliniais augalais (pilkosios kopos)

2140 * Kalcio neturinčios nurimusios kopos su juodosiomis varnauogėmis (Empetrum nigrum)

2150 * Atlanto pakrančių kalcio neturinčios nurimusios kopos (Calluno-Ulicetea)

2160 Kopos su dygliuotaisiais šaltalankiais (Hyppophae rhamnoides)

2170 Kopos su gulsčiaisiais karklais (Salix repens ssp. argentea) (Salicion arenariae)

2180 Atlanto, žemyninės ir borealinės srities kopos apaugusios mišku

2190 Drėgni kopų duburiai

21A0 Mačeirai (* Airijoje)

22. Viduržemio jūros pakrančių kopos

2210 Nurimusios paplūdimio kopos su Crucianellion maritimae bendrijomis

2220 Kopos su karpažolėmis (Euphorbia terracina)

2230 Kopų žolynai priklausantys Malcolmietalia eilei

2240 Brachypodietalia eilės kopų žolynai su vienamečiais augalais

2250 * Pakrančių kopos, apaugusios kadagių (Juniperus spp.) krūmynais

2260 Kopos su kietalapių krūmų sąžalynais (Cisto-Levanduletalia)

2270 * Italinių (Pinus pinea) ir (arba) pajūrinių (Pinus pinaster) pušų miškais apaugusios kopos

23. Senos, kalcio neturinčios smėlio žemyninės kopos

2310 Sausi smėlynų viržynai su viržiais (Calluna) ir prožirniais (Genista)

2320 Sausi smėlynų viržynai su viržiais (Calluna) ir juodosiomis varnauogėmis (Empetrum nigrum)

2330 Atviri žemyninių kopų žolynai su Corynepborus ir Agrostis

2340 * Panonijos žemyninės kopos

3. GĖLŲJŲ VANDENŲ BUVEINĖS

31. Stovinčio vandens telkiniai

3110 Smėlėtųjų lygumų oligotrofiniai vandens telkiniai su labai mažai mineralinių medžiagų turinčiu vandeniu (Littorelletalia uniflorae)

3120 Viduržemio pajūrio srities vakarinės dalies smėlėtųjų lygumų oligotrofiniai vandens telkiniai su labai mažai mineralinių medžiagų turinčiu vandeniu ir Isoetes spp. formuojamomis bendrijomis

3130 Oligotrofiniai ir mezotrofiniai stovinčio vandens telkiniai su Littorelletea uniflorae ir (arba) Isoëto-Nanojuncetea augalais

3140 Stipriai oligomezotrofiniai vandens telkiniai, kurių dugne formuojasi maurabraginių dumblių bendrijos (Chara spp.)

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su stambiųjų plūdžių (Magnopotamion) arba vandenplūkių (Hydrocharition) tipo augalija

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai ir kūdros

3170 * Viduržemio jūros srities laikinos kūdros

3180 * Turlogai

32. Tekančio vandens telkiniai ar jų atkarpos, kuriose vyksta natūrali ar pusiau natūrali dinamika (mažas, vidutinio dydžio ir dideles vagas turintys) ir kurių vandens kokybė liudija, jog nėra reikšmingos žalos

3210 Fenoskandijos natūralios upės

3220 Alpinės upės kartu su žoline jų pakrančių augalija

3230 Alpinės upės kartu su sumedėjusių augalų bendrijomis, kurias formuoja paupinės mirikarijos (Myricaria germanica)

3240 Alpinės upės kartu su sumedėjusių augalų bendrijomis, kurias formuoja balsvieji gluosniai (Salix elaeagnos)

3250 Nuolat tekančios Viduržemio pajūrio srities upės su gelsvuoju vaiklu (Glaucium flavum)

3260 Lygumų ir priekalnių upės su Ranunculion fluitantis ir Callitricho-Batrachion augalija

3270 Upės su dumblėtomis pakrantėmis su Chenopodion rubri p.p. ir Bidention p.p augalija

3280 Nuolat tekančios Viduržemio pajūrio srities upės su Paspalo-Agrostidion bendrijomis ir apaugusios pakaitomis gluosniais (Salix) ir baltosiomis tuopomis (Populus alba)

3290 Ne visada tekančios Viduržemio pajūrio srities upės su Paspalo-Agrostidion

4. VIDUTINIO KLIMATO REGIONŲ VIRŽYNAI IR KRŪMYNAI

4010 Drėgnieji Atlantinės srities šiaurinės dalies viržynai su tyruline erika (Erica tetralix)

4020 * Drėgnieji Atlantinės srities pietinės dalies viržynai su blakstienotąja (Erica ciliaris) ir tyruline (Erica tetralix) erikomis

4030 Europiniai sausieji viržynai

4040 * Sausieji Atlanto pakrančių viržynai su Erica vagans

4050 * Endeminiai Makaronezijos viržynai

4060 Alpiniai ir borealiniai viržynai

4070 * Krūmynai su kalninėmis pušimis (Pinus mugo) ir plaukuotaisiais rododendrais (Rhododendron hirsutus) (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Subarktiniai karklų (Salix spp.) krūmynai

4090 Endeminiai Viduržemio pajūrio srities kalnų viržynai su dygliakrūmiais

5. KIETALAPIŲ AUGALŲ KRŪMYNAI (MATORALIS)

51. Submediteraniniai ir temperatiniai krūmynai

5110 Pastovios paprastojo buksmedžio (Buxus sempervirens) bendrijos kalkingų uolų šlaituose (Berberidion p.p.)

5120 Kalninės prožirnio (Cytisus purgans) bendrijos

5130 Paprastojo kadagio (Juniperus communis) bendrijos viržynuose arba kalkingose pievose

5140 * Cistus palhinhae bendrijos drėgnuose pajūrio viržynuose

52. Viduržemio pajūrio srities sumedėjančių augalų matoralis

5210 Sumedėjančių augalų matoralis su Juniperus spp.

5220 * Sumedėjančių augalų matoralis su Zyziphus

5230 * Sumedėjančių augalų matoralis su Laurus nobilis

53. Šiltieji Viduržemio pajūrio srities ir priešstepiniai krūmynai

5310 Laurus nobilis krūmynai

5320 Žemaūgių karpažolių bendrijos arti skardžių

5330 Šiltieji Viduržemio pajūrio srities ir priešstepiniai krūmynai

54. Friganos

5410 Vakarų Viduržemio pajūrio srities skardžių viršūnių friganos (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Friganos su Sacropoterium spinosum

5430 Endeminės Euphorbio-Verbascion friganos

6. NATŪRALIOS IR PUSIAU NATŪRALIOS PIEVOS

61. Natūralios pievos

6110 * Kalkingos arba bazofilinės pievos (laibeniniai šilokynai Alysso-Sedion albi)

6120 * Sausų smėlynų kalkingos pievos

6130 Kalaminarinės pievos su Violetalia calaminariae

6140 Pirėnų pievos su eraičinais (Festuca eskia) ant silicio substratų

6150 Alpinės ir borealinės pievos ant silicio substratų

6160 Kalninės Ispanijos pievos su eraičinais (Festuca indigesta)

6170 Alpinės ir subalpinės pievos ant kalkingų substratų

6180 Makaronezijos normalaus drėgnumo (mezofitų) pievos

62. Pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos

6210 Pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos (Festuco-Brometalia) ant kalkingų substratų (* svarbios gegužraibinių šeimos augalų buveinės)

6220 * Netikrosios stepės su varpiniais ir vienamečiais augalais (Thero-Brachypodietea)

6230 * Rūšių turtingos briedgaurių (Nardus) pievos ant silicio substratų kalnų srityje (ir priekalnių srityse Europos žemyninėje dalyje)

6240 * Subpanoninės stepinės pievos

6250 * Panoninės stepinės pievos ant liosinių dirvožemių

6260 * Panoninės smėlingosios stepės

6270 * Rūšių turtingos Fenoskandijos žemupių pievos (nuo sausų iki vidutinio drėgnumo)

6280 * Šiauriniai alvarai ir plokščios kalkingos prekambro uolos

63. Kietalapių medžių ganomi miškai (dehesai)

6310 Miškai su visžaliais ąžuolais (Quercus spp.)

64. Pusiau natūralios drėgnos aukštųjų žolių pievos

6410 Melvenių (Molinia) pievos ant kalkingo, durpinio arba dumblingo priemolio suspausto dirvožemio (Molinion caeruleae)

6420 Viduržemio srities aukštųjų žolių drėgnos pievos (Molinio-Holoscboenion)

6430 Lygumų, kalnų ir alpinių sričių hidrofilinės pakrančių aukštųjų žolių bendrijos

6440 Aliuvinės upių slėnių pievos su guostynų (Cnidion dubii) bendrijomis

6450 Šiaurinės borealinės aliuvinės pievos

65. Normalaus drėgnumo (mezofitų) pievos

6510 Žemumų šienaujamos pievos (pievinis pašiaušėlis (Alopecurus pratensis), vaistinė kraujalakė (Sanguisorba officinalis))

6520 Kalnų šienaujamos pievos

6530 * Fenoskandijos miškapievės

7. AUKŠTAPELKĖS, ŽEMAPELKĖS IR LIŪNAI

71. Rūgščiosios kimininės pelkės

7110 * Aktyvios aukštapelkės

7120 Degradavusios aukštapelkės vis dar galinčios savaime atsistatyti

7130 Plokščiosios pelkės (* jei aktyvios pelkės)

7140 Tarpinio tipo pelkės ir liulančios pelkės

7150 Durpingo substrato duburiai (Rhynchosporion)

7160 Mineralinių medžiagų turtingi Fenoskandijos šaltiniai ir šaltiniuotos žemapelkės

72. Kalkingosios žemapelkės

7210 * Kalkingosios žemapelkės su Cladium mariscus ir Caricion davallianae rūšimis

7220 * Šaltiniai su besiformuojančiais tufais (Cratoneurion)

7230 Šarmingosios žemapelkės

7240 * Pionierinės alpinės formacijos iš Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Borealinės žemapelkės

7310 * Aapos

7320 * Palsos

8. UOLĖTOS BUVEINĖS IR URVAI

81. Skardžiai

8110 Silicio uolienų skardžiai nuo montaninio ir sniego lygmens (Androsacetalia alpinae ir Galeopsietalia ladani)

8120 Kalkingi skardžiai nuo montaninio iki alpinio lygmens (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Viduržemio pajūrio srities vakarinės dalies ir termofiliniai skardžiai

8140 Viduržemio pajūrio srities rytinės dalies ir skardžiai

8150 Vidurio Europos silicio uolienų skardžiai

8160 * Vidurio Europos kalvų ir montaninio lygmens kalkingi skardžiai

82. Chazmofitų augalija uolų šlaituose

8210 Chazmofitų augalija uolų šlaituose ant kalkingų substratų

8220 Chazmofitų augalija uolų šlaituose ant silikatinių substratų

8230 Silikatinių uolų pionierinė augalija Sedo-Scleranthion arba Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Klinčių grindiniai

83. Kitos uolėtos buveinės

8310 Urvai, kuriuose neleidžiama lankytis žmonėms

8320 Lavos laukai ir natūralūs urvai

8330 Jūros apsemti ar pusiau apsemti urvai

8340 Nuolatiniai ledynai

9. MIŠKAI

Natūralūs (beveik natūralūs) miškai, kuriuos sudaro vietinių rūšių aukštaūgiai medžiai. Juose yra jiems būdingas pomiškis ir atitinka šiuos kriterijus: reti arba likutiniai ir (arba) juose glaudžiasi Bendrijai svarbių rūšių organizmai

90. Borealinės Europos miškai

9010 * Vakarų taiga

9020 * Epifitų turtingi Fenoskandijos hemiborealiniai natūralūs seni plačialapių miškai (Ouercus, Tilia, Acer, Fraxinus arba Ulmus)

9030 * Pirminių sukcesijos stadijų natūralūs miškai ant kylančios sausumos pakrančių

9040 Šiauriniai subalpiniai/subarktiniai miškai su Čerepanovo porūšio plaukuotuoju beržu (Betula pubescens ssp. czerepanovii)

9050 Fenoskandijos žolinių augalų turtingi miškai su paprastąja egle (Picea abies)

9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų arba su jais susiję

9070 Fenoskandijos miškingosios ganyklos

9080 * Fenoskandijos pelkėti lapuočių miškai

91. Temperatinės Europos miškai

9110 Bukų miškai (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlantiniai acidofiliniai bukų miškai su bugieniais (Ilex) ir kartais kukmedžiais (Taxus) krūmų arde (Quer-cion robori-petraeae arba Ilici-Fagenion)

9130 Bukų miškai (Asperulo-Fagetum)

9140 Vidurio Europos subalpiniai bukų miškai su klevais (Acer) ir rūgštynėmis (Rumex arifolius)

9150 Vidurio Europos bukų miškai ant kalkakmenio substratų (Cephalanthero-Fagion)

9160 Subatlantiniai ir Vidurio Europos ąžuolų ir skroblų miškai (Carpinion betuli)

9170 Ąžuolų ir skroblų miškai (Galio-Carpinetum)

9180 * Šlaitų, skardžių ir griovių liepiniai klevynai (Tilio-Acerion)

9190 Seni acidofiliniai paprastojo ąžuolo (Quercus robur) miškai smėlėtose lygumose

91A0 Seni bekočių ąžuolų miškai su bugieniais (Ilex) ir unksmenėmis (Blechnum) Britų salose

91B0 Termofiliniai Siauralapio uosio (Fraxinus angustifolia) miškai

91C0 * Kaledonijos miškai

91D0 * Pelkiniai miškai

91E0 * Aliuviniai miškai su Alnus glutinosa ir Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Paupiniai mišrūs Quercus robur, Ulmus laevis ir Ulmus minor, Fraxinus excelsior arba Fraxinus angustifolia miškai prie stambiųjų upių (Ulmenion minoris)

91G0 * Panoniniai bekočio ąžuolo (Quercus petraea) ir skroblo (Carpinus betulus) miškai

91H0 * Panoniniai pūkuotojo ąžuolo (Quercus pubescens) miškai

91I0 * Eurosibiriniai stepiniai ąžuolų (Quercus spp.) miškai

91J0 * Britų salų Taxus baccata miškai

92. Viduržemio pajūrio srities vasaržaliai miškai

9210 * Apeninų bukų miškai su kukmedžiais (Taxus) ir bugieniais (Ilex)

9220 * Apeninų bukų miškai su baltuoju kėniu (Abies alba) ir bukų miškai su kėniais (Abies nebrodensis)

9230 Galicijos ir Portugalijos ąžuolynai su paprastaisiais ąžuolais (Quercus robur) ir pirėniniais ąžuolais (Quercus pyrenaica)

9240 Quercus faginea ir Quercus canariensis Iberijos miškai

9250 Quercus trojana miškai

9260 Castanea sativa miškai

9270 Heleniniai bukų miškai su kėniais (Abies borisii-regis)

9280 Ąžuolų (Quercus frainetto) miškai

9290 Kiparisų miškai (Acero-Cupression)

92A0 Baltojo gluosnio (Salix alba) ir baltosios tuopos (Populus alba) galeriniai miškai

92B0 Paupiniai miškai ne visada tekančių Viduržemio pajūrio srities upių pakrantėse su Rhododendron ponticum, Salix ir kitais augalais

92C0 Platanus orientalis ir Liquidambar orientalis miškai (Platanion orientalis)

92D0 Pietinės dalies paupiniai galeriniai miškai ir krūmynai (Nerio-Tamaricetca ir Securinegion tinctoriae)

93. Viduržemio pajūrio srities kietalapių miškai

9310 Egėjo jūros srities Quercus brachyphylla miškai

9320 Alyvmedžių (Olea) ir ceratonijų (Ceratonia) miškai

9330 Kamštinių ąžuolų (Quercus suber) miškai

9340 Quercus ilex ir Quercus rotundifolia miškai

9350 Ąžuolų (Quercus macrolepis) miškai

9360 * Makaronezijos laurų miškai (Laurus, Ocotea)

9370 * Datulių (Phoenix) sąžalynai

9380 Dygialapių bugienių (Ilex aquifolium) miškai

94. Vidutinio klimato regionų kalnų spygliuočių miškai

9410 Kalnų ir alpinių sričių acidofiliniai Picea miškai (Vaccinio-Piceetea)

9420 Alpiniai Larix decidua ir (arba) Pinus cembra miškai

9430 Subalpiniai ir kalnų (Pinus uncinata) miškai (* jei ant gipso arba klinčių substrato)

95. Viduržemio pajūrio srities ir Makronezijos kalnų spygliuočių miškai

9510 * Abies alba miškai pietų Apeninuose

9520 Ispaninio kėnio (Abies pinsapo) miškai

9530 * Submediteraniniai miškai su endeminėmis juodosiomis pušimis

9540 Viduržemio pajūrio srities miškai su endeminėmis Mesogean pušimis

9550 Kanarų pušų (endeminių) miškai

9560 * Endeminiai miškai su kadagiais (Juniperus spp.)

9570 * Nariuotojo tetraklinio (Tetraclinis articulata) miškai

9580 * Viduržemio pajūrio srities (Taxus baccata) miškai

II PRIEDAS

BENDRIJOS SVARBOS GYVŪNŲ IR AUGALŲ RŪŠYS, KURIŲ APSAUGAI REIKALINGAS SPECIALIŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ STEIGIMAS

Paaiškinimas

a) Kuriant nuoseklų specialių saugomų teritorijų tinklą, II priedas papildo I priedą.

b) Šiame priede išvardintos rūšys nurodomos:

- rūšies arba porūšio pavadinimu, arba

- visomis rūšimis, priklausančioms aukštesniam taksonui arba nurodytai taksono daliai.

Santrumpa "spp." po šeimos arba genties pavadinimo nurodo visas tai šeimai arba genčiai priklausančias rūšis.

c) Simboliai

Prieš rūšies pavadinimą esanti žvaigždutė (*) rodo, kad tai yra prioritetinė rūšis.

Dauguma šiame priede išvardytų rūšių taip pat yra išvardytos IV priede. Jeigu rūšis yra įtraukta į šį priedą, tačiau nėra įtraukta nei į IV, nei į V priedą, prie rūšies pavadinimo yra žymimas simbolis (o); jeigu šiame priede įvardyta rūšis taip pat yra įtraukta ir į V priedą, tačiau jos nėra IV priede, prie jos pavadinimo žymimas simbolis (V).

a) GYVŪNAI

STUBURINIAI

ŽINDUOLIAI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumeguinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Castoridae

Upiniai bebrai (išskyrus Suomijos ir Švedijos populiacijas)

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus | (Ispanijos populiacijos: tik esantys į Pietus nuo Duero; Graikijos populiacijos: tik į Pietus nuo 39 lygiagretės; išskyrus Suomijos populiacijas) |

Ursidae

* Ursus arctos (išskyrus Suomijos ir Švedijos populiacijas)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx (išskyrus Suomijos populiacijas)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

Capra aegagrus (laukinės populiacijos)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon)(laukinės populiacijos — Korsika ir Sardinija)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

ROPLIAI

ROPLIAI CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursini

VARLIAGYVIAI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (įskaitant Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

ŽUVYS

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (išskyrus Suomijos ir Švedijos populiacijas)

Lampetra planeri (o) (išskyrus Suomijos ir Švedijos populiacijas)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (išskyrus Švedijos populiacijas)

ACIPENSERIFORMES

Acipenceridae

* Acipencer naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (natūralios populiacijos) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (tik gėluose vandenyse) (V) (išskyrus Suomijos populiacijos)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (anadrominės populiacijos tam tikruose Šiaurės jūros sektoriuose)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) (išskyrus Suomijos populiacijas)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (įskaitant C. willkommi)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis taenia (o) (išskyrus Suomijos populiacijas)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanajewia aurata (o)

Sabanajewia larvata (o) (Cobitis larvata ir Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) išskyrus Zingel asper ir Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPANIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (išskyrus Suomijos populiacijas)

Cottus petiti (o)

INVERTEBRATES

ARTHROPODS

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olimpiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia agre

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MOLIUSKAI

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomaculus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca (o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

b) AUGALAI

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl.

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonca

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papilosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEA

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

* Aster sorrentinii (Tod.) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

* Crepis crocifolia Boiss. ex Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex Dc.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)

Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. & Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Herinq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischam. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys lunulata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P. H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sorbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamantha cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertina Mares & Vigineix

Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas

Žemesnieji augalai

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

MAKARONEZIJOS RŪŠYS

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEA

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Žemesnieji augalai

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

"

[1] "Europos Sąjungos buveinių aiškinimo vadovas, EUR 15 versija" patvirtintas Buveinių komiteto 1996 m. balandžio 25 d., Europos komisija, DG XI.

--------------------------------------------------

Top