EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0008

1996 m. vasario 26 d. Komisijos direktyva 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažintiTekstas svarbus EEE.

OJ L 55, 6.3.1996, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 454 - 458
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 97 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 97 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 50 - 54

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/8/oj

31996L0008Oficialusis leidinys L 055 , 06/03/1996 p. 0022 - 0026


Komisijos direktyva 96/8/EB

1996 m. vasario 26 d.

dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo [1], ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi šioje direktyvoje numatytos Bendrijos priemonės neviršija to, kas būtina įgyvendinant dar Direktyvoje 89/398/EEB numatytus tikslus;

kadangi produktai, kuriems taikoma ši direktyva, yra įvairūs ir paprastai skirstomi į produktus, skirtus visai pakeisti visą paros racioną, ir produktus, skirtus pakeisti dalį paros raciono;

kadangi šių produktų sudėtis turėtų būti tokia, kad atitiktų paros pagrindinių maistinių medžiagų mitybos reikalavimus ir kad atitinkamai patenkintų asmenų, kuriems skirti šie produktai, didžiąją dalį minėtų reikalavimų;

kadangi pastaruoju metu buvo sukurti keli produktai, vartotini kaip užkandžių pakaitalai ir turintys tam tikrą parinktų nepakeičiamų makroelementų ir mikroelementų kiekį; kadangi nepakeičiamos šių produktų sudėtinės dalys bus patvirtintos vėliau;

kadangi, be to, ši direktyva taikoma produktams, kurių energijos kiekis turi būti ribojamas;

kadangi kai kurių produktų, skirtų pakeisti visą paros racioną, energijos kiekis yra labai mažas; kadangi specialiosios taisyklės dėl šių mažo energijos kiekio produktų bus priimtos vėliau;

kadangi ši direktyva remiasi turimomis žiniomis apie šiuos maisto produktus; kadangi sprendimas dėl bet kokio pakeitimo, leidžiančio įdiegti moksline ir technine pažanga pagrįstas naujoves, bus priimtas remiantis Direktyvos 89/398/EEB 13 straipsnyje nurodyta tvarka;

kadangi, vadovaujantis Direktyvos 89/398/EEB 4 straipsnio 2 dalimi, nuostatos dėl specialiųjų mitybinių medžiagų naudojimo šių produktų gamyboje turėtų būti nustatytos atskira Komisijos direktyva;

kadangi nuostatos dėl priedų naudojimo šių produktų gamyboje turėtų būti nustatytos atitinkamomis Tarybos direktyvomis;

kadangi pagal Direktyvos 89/398/EEB 7 straipsnį produktams, kuriems taikoma ši direktyva, galioja 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, suderinimo [2], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/102/EB [3], bendrosios taisyklės; kadangi šioje direktyvoje, kur reikia, yra papildytos ir išplėstos šios bendrosios taisyklės ir padarytos jų išimtys;

kadangi visų pirma dėl produktų, kuriems taikoma ši direktyva, pobūdžio ir pristatymo vietos būtina maistingumą nurodyti etiketėje, nurodant produktų energinę vertę ir pagrindines jų maistines medžiagas;

kadangi, vadovaujantis Direktyvos 89/398/EEB 4 straipsniu, buvo konsultuotasi su Maisto produktų moksliniu komitetu dėl nuostatų, galinčių paveikti visuomenės sveikatą;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva yra specialioji direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/398/EEB 4 straipsnyje. Joje nustatyti maisto produktų konkretiems mitybos tikslams, skirtų sumažintos energijoms dietoms svoriui mažinti ir taip pateikiamų vartotojui, sudėties ir ženklinimo etiketėmis reikalavimai.

2. Maisto produktai, skirti sumažintos energijos dietoms svoriui mažinti, yra specialiai sukurti produktai, kurie pakeičia visą ar dalį paros raciono, jei jie vartojami pagal gamintojo instrukcijas. Jie skirstomi į dvi grupes:

a) produktai, pateikiami kaip viso paros maisto raciono pakaitalas;

b) produktai, pateikiami kaip pakeičiantys vieną ar daugiau valgymų per parą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnyje nurodytais maisto produktais Bendrijoje būtų galima prekiauti tik tada, jei jie atitinka šioje direktyvoje nustatytas taisykles.

3 straipsnis

Maisto produktai, kuriems taikoma ši direktyva, atitinka I priede nurodytus sudėties reikalavimus.

4 straipsnis

Visos atskiros sudėtinės 1 straipsnio 2 dalies a punkte minimų parduodamų produktų dalys turi būti vienoje pakuotėje.

5 straipsnis

1. Produktai parduodami tokiais pavadinimais:

a) produktai, kuriems taikomas 1 straipsnio 2 dalies a punktas: "Viso paros raciono pakaitalas svoriui kontroliuoti";

b) produktai, kuriems taikomas 1 straipsnio 2 dalies b punktas: "Vieno valgymo pakaitalas svoriui kontroliuoti".

2. Be Tarybos direktyvos 79/112/EEB 3 straipsnyje nurodytos informacijos dėl tokių produktų ženklinimo etiketėmis, taip pat pateikiama tokia privaloma informacija:

a) produkto energinė vertė, išreikšta kJ ir kcal, bei baltymų, angliavandenių ir riebalų kiekis, išreikštas skaičiais nurodytam gatavo siūlomo vartoti produkto kiekiui;

b) vidutinis kiekvienos mineralinės medžiagos ir kiekvieno vitamino, kuriems privalomi reikalavimai nurodyti I priedo 5 dalyje, kiekis, išreikštas skaičiais nurodytam gatavo siūlomo vartoti produkto kiekiui. Be to, informacija apie 1 straipsnio 2 dalies b punkte minimuose produktuose esančius vitaminus ir mineralus, išvardytus I priedo lentelės 5 dalyje, taip pat turi būti išreikšta verčių procentais, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 90/496/EEB [4] priede;

c) jei reikia, tinkamo paruošimo instrukcijos ir šių instrukcijų laikymosi svarba;

d) jeigu pagal gamintojo instrukcijas vartojant produktą poliolių gaunama daugiau nei 20 g per dieną, turi būti nurodyta, kad šitas maisto produktas gali turėti vidurius laisvinantį poveikį;

e) nurodyti tinkamo kasdieninio skysčių kiekio suvartojimo svarbą;

f) 1 straipsnio 2 dalies a punkte minimiems produktams:

i) nurodyti, kad produktas turi pakankamą reikiamų kasdien suvartoti maistinių medžiagų kiekį;

ii) nurodyti, kad be gydytojo konsultacijos produkto negalima vartoti daugiau kaip tris savaites;

g) nurodyti, kad 1 straipsnio 2 dalies b punkte minimi produktai yra naudingi tik tada, kai jie vartojami tik kaip dalis sumažinto energijos kiekio dietos, o kitą paros raciono dalį būtinai turi sudaryti kiti produktai.

3. Ženklinant tokius produktus etiketėmis, juos reklamuojant ir pateikiant, draudžiama nurodyti, kiek svorio galima prarasti juos vartojant, kiek susilpnėja alkio pojūtis ar padidėja sotumo pojūtis.

6 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1997 m. rugsėjo 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Šie įstatymai ir kiti teisės aktai taikomi taip, kad:

- nuo 1997 m. spalio 1 d. būtų leista prekyba produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus,

- nuo 1999 m. kovo 31 d. būtų uždrausta prekyba produktais, kurie neatitinka šios direktyvos reikalavimų.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 186, 1989 6 30, p. 27.

[2] OL L 33, 1979 2 8, p. 1.

[3] OL L 291, 1993 11 29, p. 14.

[4] OL L 276, 1990 10 6, p. 40.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

NEPAKEIČIAMOS MAISTO PRODUKTŲ, SKIRTŲ SUMAŽINTO ENERGIJOS KIEKIO DIETOMS, SUDĖTINĖS DALYS

Reikalavimai pateikti rinkoje realizuojamiems gatavai paruoštiems produktams arba ruoštiniems pagal gamintojo nurodymus.

1. Energija

1.1. Straipsnio 2 dalies a punkte minimų produktų energijos kiekis yra ne didesnis kaip 3360 kJ (800 kcal) ir neviršija 5040 kJ (1200 kcal) viso paros raciono.

1.2. Straipsnio 2 dalies b punkte minimų produktų energijos kiekis yra ne mažesnis nei 840 kJ (200 kcal) ir neviršija 1680 kJ (400 kcal) vienam valgymui.

2. Baltymai

2.1. 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose minimų produktų sudėtyje esantys baltymai sudaro ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 50 % visos produkto energijos. Bet kuriuo atveju 1 straipsnio 2 dalies a punkte minimų produktų baltymų kiekis neviršija 125 g.

2.2. Pirmiau minėtos nuostatos yra skirtos baltymams, kurių cheminis indeksas atitinka II priede pateikto FAO/PSO (1985) pamatinio baltymo indeksą. Jei cheminis indeksas žemesnis nei 100 % pamatinio baltymo indekso, minimalūs baltymų lygiai atitinkamai didinami. Bet kokiu atveju, baltymo cheminis indeksas sudaro ne mažiau kaip 80 % pamatinio baltymo indekso.

2.3. "Cheminis indeksas" reiškia mažiausią santykį tarp kiekvienos nepakeičiamos amino rūgšties kiekio, esančio bandomajame baltyme, ir atitinkamai kiekvienos amino rūgšties kiekio pamatiniame baltyme.

2.4. Visais atvejais amino rūgščių leidžiama pridėti tik siekiant pagerinti mitybinę baltymų vertę ir tik šiam tikslui reikalingomis proporcijomis.

3. Riebalai

3.1. Iš riebalų gaunama energija neviršija 30 % visos produkto energijos.

3.2. 1 straipsnio 2 dalies a punkte minimiems produktams linoleno rūgšties kiekis (gliceridų pavidalu) turi būti ne mažesnis nei 4,5 g.

3.3. 1 straipsnio 2 dalies b punkte minimiems produktams linoleno rūgšties kiekis (gliceridų pavidalu) turi būti ne mažesnis nei 1 g.

4. Maistinės skaidulos

1 straipsnio 2 dalies a punkte minimų produktų maistinių skaidulų kiekis yra ne mažesnis nei 10 g ir ne didesnis nei 30 g paros raciono.

5. Vitaminai ir mineralai

5.1. Vartojant 1 straipsnio 2 dalies a punkte minimus produktus, per parą turi būti gaunama bent

100 % vitaminų ir mineralinių medžiagų, nurodytų I lentelėje, kiekio.

5.2. Vartojant 1 straipsnio 2 dalies b punkte minimus produktus, vieno valgymo metu turi būti gaunama ne mažiau kaip 30 % lentelėje nurodytų vitaminų ir mineralinių medžiagų, tačiau kalio kiekis, gaunamas su šiais produktais vieno valgymo metu, turi sudaryti ne mažiau kaip 500 mg.

LENTELĖ

Vitaminas A | (μg RE) | 700 |

Vitaminas D | (μg) | 5 |

Vitaminas E | (mg-TE) | 10 |

Vitaminas C | (mg) | 45 |

Tiaminas | (mg) | 1,1 |

Riboflavinas | (mg) | 1,6 |

Niacinas | (mg-NE) | 18 |

Vitaminas B6 | (mg) | 1,5 |

Folatas | (μg) | 200 |

Vitaminas B12 | (μg) | 1,4 |

Biotinas | (μg) | 15 |

Pantoteno rūgštis | (mg) | 3 |

Kalcis | (mg) | 700 |

Fosforas | (mg) | 550 |

Kalis | (mg) | 3100 |

Geležis | (mg) | 16 |

Cinkas | (mg) | 9,5 |

Varis | (mg) | 1,1 |

Jodas | (μg) | 130 |

Selenas | (μg) | 55 |

Natris | (mg) | 575 |

Magnis | (mg) | 150 |

Manganas | (mg) | 1 |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

AMINO RŪGŠČIŲ POREIKIO LENTELĖ [1]

| g/100 g baltymo |

Cistinas + metioninas | 1,7 |

Histidinas | 1,6 |

Izoleucinas | 1,3 |

Leucinas | 1,9 |

Lizinas | 1,6 |

Fenilalaninas + tirozinas | 1,9 |

Treoninas | 0,9 |

Triptofanas | 0,5 |

Valinas | 1,3 |

--------------------------------------------------

Top