EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0045

1995 m. liepos 26 d. Komisijos direktyva 95/45/EB, nustatanti tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijusTekstas svarbus EEE.

OL L 226, 1995 9 22, p. 1–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; panaikino 32008L0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/45/oj

31995L0045Oficialusis leidinys L 226 , 22/09/1995 p. 0001 - 0045


Komisijos direktyva 95/45/EB

1995 m. liepos 26 d.

nustatanti tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/34/EB [2], ypač į jos 3 straipsnio 3 dalies a punktą,

pasikonsultavusi su Maisto produktų moksliniu komitetu,

kadangi yra būtina nustatyti visų dažiklių, išvardytų 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažiklių [3], grynumo kriterijus;

kadangi yra būtina pataisyti 1962 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių taisyklių, liečiančių dažiklius, leidžiamus naudoti žmonėms skirtuose maisto produktuose [4], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 85/7/EEB [5], išvardytų dažiklių grynumo kriterijus;

kadangi būtina atsižvelgti į Codex Alimentarius ir Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto (JECFA) nustatytas dažiklių specifikacijas ir analizės metodus;

kadangi maisto priedai, paruošti taikant gamybos būdus ar pradines medžiagas, kurios labai skiriasi nuo pateiktų vertinti Maisto produktų moksliniam komitetui, arba skiriasi nuo šioje direktyvoje išvardytų priedų, turi būti pateikti įvertinti Maisto produktų moksliniam komitetui kad šis juos visapusiškai įvertintų atkreipdamas ypatingą dėmesį į grynumo kriterijus;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Grynumo kriterijai, minimi Direktyvos 89/107/EEB 3 straipsnio, 3 dalies a punkte, Direktyvoje 94/36/EB išvardytiems dažikliams yra nustatyti šios direktyvos priede.

Šiuo dokumentu 1962 m. spalio 23 d. direktyvos 8 straipsnis ir III priedas yra panaikinami.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1996 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Tačiau produktais, kurie neatitinka šios direktyvos, bet pateiktais į rinką arba paženklintais iki 1996 m. liepos 1 d., galima prekiauti tol, kol baigiasi jų atsargos.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną nuo jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1995 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 27.

[2] OL L 237, 1994 9 10, p. 1.

[3] OL L 237, 1994 9 10, p. 13.

[4] OL L 115, 1962 11 11, p. 2645/62.

[5] OL L 2, 1985 1 3, p. 22.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

A. Bendrosios aliuminio dažalų specifikacijos

Apibrėžimas: | Aliuminio dažalai yra gaminami aliuminio oksidą vandeniniame tirpale veikiant dažikliais, atitinkančiais grynumo kriterijus, nustatytus atitinkamose specifikacijų monografijose. Paprastai šviežiai pagamintas aliuminio oksidas, aliuminio sulfatui arba chloridui reaguojant su natrio arba kalcio karbonatu ar hidrokarbonatu, arba su amoniaku, naudojamas nedžiovintas. Dažalams pasigaminus, produktas filtruojamas, plaunamas vandeniu ir džiovinamas. Gatavame produkte gali būti nesureagavusio aliuminio oksido. |

Medžiaga, netirpi HCl | ne daugiau kaip 0,5 % |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 % (kai pH 7) |

Atitinkamiems dažikliams taikomi specifiniai grynumo kriterijai. |

B. SPECIFINIAI GRYNUMO KRITERIJAI

E 100 KURKUMINAS

Sinonimai | Natūralus geltonasis CI (spalvos indeksas) Nr. 3, kurkumos geltonasis dažiklis, diferoilmetanas |

Apibrėžimas | Kurkuminas gaunamas tirpikliais ekstrahuojant kurkumą, t. y., natūraliųjų rūšių Curcumalonga L. susmulkintas šaknis. Koncentruotiems milteliams gauti ekstraktas gryninamas kristalizuojant. Produktą iš esmės sudaro kurkuminai; t. y. dažančioji medžiaga (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksi fenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas) ir įvairiomis dalimis du jo dimetoksidariniai. Gali būti nedideli kiekiai natūraliai kurkume esančių aliejų ir dervų. |

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: etilacetatą, acetoną, anglies dioksidą, dichlormetaną, n-butanolį, metanolį, etanolį, heksaną. |

Klasė | Dicinamoilmetaninis |

Spalvos indeksas Nr. | 75300 |

Einecs | 207-280-5 |

Cheminiai pavadinimai | I1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionasII1-(4-hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionasIII1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas |

Cheminė formulė | IC21H20O6IIC20H18O5IIIC19H16O4 |

Santykinė molekulinė masė | I:368,39;II:338,39;III:308,39 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 90 % |

E1 cm1 %1607, kai bangos ilgis apytikriai lygus 426 nm, tirpiklis etanolis |

Apibūdinimas | Oranžiškai geltoni kristaliniai milteliai |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 426 nm, tirpiklis etanolis |

B. Lydymosi temperatūros diapazonas | 179 °C–182 °C |

Grynumas

Tirpiklių likučiai: | Etilacetatas | ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Acetonas |

n-butanolis |

Metanolis |

Etanolis |

Heksanas |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 101 (i) RIBOFLAVINAS

Sinonimai | Laktoflavinas |

Klasė | Izoaloksazinas |

Einecs | 201-507-1 |

Cheminiai pavadinimai | 7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)benzo(g) pteridin-2,4(3H,10H)-dionas 7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)izoaloksazinas |

Cheminė formulė | C17H20N4O6 |

Santykinė molekulinė masė | 376,37 |

Analizės duomenys | Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai |

E1 cm1 %328, kai bangos ilgis apytikriai lygus 444 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Geltoni arba oranžiškai geltoni, truputį kvepiantys kristaliniai milteliai |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | A375/A267 santykis yra 0,31–0,33 | vandeninis tirpalas |

A444/A267 santykis yra 0,36–0,39 |

Maksimumas atitinka maždaug 375 nm, vandeninis tirpalas |

B. Savitasis poliarizacijos plokštumos sukimas | [α]D20: nuo –115o iki –140o, 0,05 N natrio hidroksido tirpalas |

Grynumas

Nuodžiūvis | ne didesnis kaip 1,5 % po 4 h džiovinimo esant 105 oC |

Sulfatiniai pelenai | ne daugiau kaip 0,1 % |

Pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 100 mg/kg (skaičiuojant anilinu) |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFATAS

Sinonimai | Natrio riboflavin-5′-fosfatas |

Apibrėžimas | šios specifikacijos taikomos riboflavin 5'-fosfatui, kuriame yra nedidelis kiekis laisvojo riboflavino ir riboflavino difosfato |

Klasė | Izoaloksazinas |

Einecs | 204-988-6 |

Cheminiai pavadinimai | Mononatrio (2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diokso-10′-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentilfosfatas; |

Riboflavin-5′-monofosfato natrio druska |

Cheminė formulė | Dihidrato: | C17H20N4NaO9P · 2 H2O; |

Bevandenės druskos: | C17H20N4NaO9P |

Santykinė molekulinė masė | 541,36 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 95 % skaičiuojant C17H20N4NaO9P · 2 H2O |

E1 cm1 %250, kai bangos ilgis apytikriai lygus 375 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Geltoni arba oranžiniai kristaliniai higroskopiški milteliai, turintys silpną kvapą ir kartų skonį |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | A375/A267 santykis yra 0,30–0,34 | vandeninis tirpalas |

A444/A267 santykis yra 0,35–0,40 |

Maksimumas atitinka maždaug 375 nm, vandeninis tirpalas |

B. Savitasis poliarizacijos plokštumos sukimas | [α]D20: nuo +38o iki +42o, 5 mol/l HCl tirpalas |

Grynumas

Nuodžiūvis | ne didesnis kaip 8 % (100 oC, 4 h vakuume virš P2O5) skaičiuojant dihidratui |

Sulfatiniai pelenai | ne daugiau kaip 2,5 % |

Neorganiniai fosfatai | ne daugiau kaip 1 % (skaičiuojant PO4 bevandenei medžiagai) |

Papildomos dažančiosios medžiagos | Riboflavinas (laisvas): | Ne daugiau kaip 6 % |

Riboflavino difosfatas: | Ne daugiau kaip 6 % |

Pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 70 mg/kg (skaičiuojant anilinu) |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 102 TARTRAZINAS

Sinonimai | Maistinis geltonasis/maistinis geltonis CI Nr. 4 |

Apibrėžimas | Tartraziną iš esmės sudaro 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilato trinatrio druska ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Tartrazinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Monoazo |

Spalvos indeksas Nr. | 19140 |

Einecs | 217-699-5 |

Cheminiai pavadinimai | Trinatrio-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonato fenilazo)-H-pirazol-3-karboksilatas |

Cheminė formulė | C16H9N4Na3O9S2 |

Santykinė molekulinė masė | 534,37 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 530, kai bangos ilgis apytikriai lygus 426 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Šviesiai oranžiniai milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 426 nm, vandeninis tirpalas |

B. Geltonos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 1,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4-hidrazinobenzensulfonrūgštis | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis |

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksirūgštis |

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis) |

Tetrahidroksigintaro rūgštis |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 104 CHINOLINO GELTONASIS

Sinonimai | Maistinis geltonasis CI Nr. 13 |

Apibrėžimas | Chinolino geltonasis yra gaminamas sulfoninant 2-(2-chinolil) indan-1,3-dioną. Chinolino geltonąjį/geltonį iš esmės sudaro šio junginio disulfonatų (daugiausia), monosulfonatų ir trisulfonatų mišinio natrio druskos ir pagalbinės dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Chinolino geltonasis dažiklis/geltonis yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Chinoftalonas |

Spalvos indeksas Nr. | 47005 |

Einecs | 305-897-5 |

Cheminis pavadinimas | 2-(2-chinolil)indan-1,3-diono disulfonatų natrio druskos (pagrindinis komponentas) |

Cheminė formulė | C18H9NNa2O8S2 (pagrindinis komponentas) |

Santykinė molekulinė masė | 477,38 (pagrindinis komponentas) |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 70 % skaičiuojant natrio druska. |

Chinolino geltonasis dažiklis/geltonis turi tokią sudėtį: Bendro dažančiųjų medžiagų kiekio: 2-(2-chinolil)indan-1,3-diono disulfonatų dinatrio druskos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 %,2-(2-chinolil)indan-1,3-diono sulfonato natrio druskos neturi būti daugiau kaip 15 %,2-(2-chinolil)indan-1,3-diono trisulfonato trinatrio druskos neturi būti daugiau kaip 7 % |

E1 cm1 % 865 (pagrindinio komponento), kai bangos ilgis apytikriai lygus 411 nm, vandeninis acto rūgšties tirpalas |

Apibūdinimas | Geltoni milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 411 nm, vandeninis acto rūgšties tirpalas, kurio pH 5 |

B. Geltonos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančios medžiagos | ne daugiau kaip 4,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančias medžiagas:

2-metilchinolinas | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

2-metilchinolinsulfonrūgštis |

Ftalio rūgštis |

2,6-dimetilchinolinas |

2,6-dimetilchinolinsulfonrūgštis |

2′-(2-chinolil)indan-1,3-dionas | ne daugiau kaip 4 mg/kg |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 110 ORANŽINIS GELTONASIS S

Sinonimai | Maistinis geltonasis CI Nr. 3, oranžinis geltonasis/oranžinis geltonis FCF |

Apibrėžimas | Oranžinį geltonąjį S iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir pagalbinės dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Oranžinis geltonasis S yra yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Monoazo |

Spalvos indeksas Nr. | 15985 |

Einecs | 220-491-7 |

Cheminis pavadinimas | Dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas |

Cheminė formulė | C16H10N2Na2O7S2 |

Santykinė molekulinė masė | 452,37 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 555, kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, vandeninis tirpalas, pH 7 |

Apibūdinimas | Oranžiškai raudoni milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7 |

B. Oranžinės spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 5,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis |

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis |

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis |

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis) |

6,6′-oksidi(naftalensulfonrūgštis) |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 120 KOŠENILIS, KARMINO RŪGŠTIS, KARMINAI

Apibrėžimas | Karminai ir karmino rūgštis yra gaunami iš vandeninių, vandeninių-alkoholinių ar alkoholinių košenilio, kurį sudaro išdžiovinti moteriškosios lyties vabzdžių Dactylopius coccus Costa kūnai, ekstraktų. |

Dažančioji medžiaga yra karmino rūgštis. |

Manoma, kad pagamintuose aliuminio karmino rūgšties (karminų) dažaluose aliuminio ir karmino rūgšties molinis santykis yra lygus 1:2. |

Parduodamuose produktuose dažančioji medžiaga jungiasi su amonio, kalcio, kalio arba natrio katijonais, su vienu arba gali būti kelių katijonų derinys, gali būti šių katijonų perteklius. |

Parduodamuose produktuose gali būti baltyminės medžiagos, kurios šaltinis yra vabzdžiai, taip pat gali būti laisvojo karminato arba nedidelis likutis nesujungtų aliuminio katijonų. |

Klasė | Antrachinoninis |

Spalvos indeksas Nr. | 75470 |

Einecs | Košenilis: 215-680-6; karmino rūgštis: 215-023-3; karminai: 215-724-4 |

Cheminiai pavadinimai | 7-β-D-gliukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracen-2-karboksirūgštis (karmino rūgštis); karminas yra hidratuotas šios rūgšties ir aliuminio jonų chelatas. |

Cheminė formulė | C22H20O13 (karmino rūgštis) |

Santykinė molekulinė masė | 492,39 |

Analizės duomenys | Karmino rūgšties kiekis ekstraktuose yra ne mažesnis kaip 2,0 %, chelatuose karmino rūgšties kiekis ne mažesnis kaip 50 % |

Apibūdinimas | Raudona arba tamsiai raudona puri kieta masė arba milteliai. Košenilio ekstraktai paprastai yra tamsiai raudoni skysčiai, bet milteliams gauti gali būti išdžiovinti |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 518 nm, vandeninis amoniako tirpalas |

Karmino rūgšties maksimumas atitinka maždaug 494 nm, praskiestos druskos rūgšties tirpalas |

Grynumas

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 122 AZORUBINAS, KARMUAZINAS

Sinonimai | Maistinis raudonasis CI Nr. 3 |

Apibrėžimas | Azorubiną iš esmės sudaro dinatrio 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonatas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Azorubinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Monoazo |

Spalvos indeksas Nr. | 14720 |

Einecs | 222-657-4 |

Cheminis pavadinimas | Dinatrio 4-hidroksi-3-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-1-sulfonatas |

Cheminė formulė | C20H12N2Na2O7S2 |

Santykinė molekulinė masė | 502,44 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 510, kai bangos ilgis 516 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Raudoni arba kaštoninės spalvos milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 516 nm, vandeninis tirpalas |

B. Oranžinės spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 2,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

4-hidroksinaftalen-1-sulfonrūgštis |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 123 AMARANTAS

Sinonimai | Maistinis raudonasis CI Nr. 9 |

Apibrėžimas | Amarantą iš esmės sudaro trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonatas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Amarantas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Monoazo |

Spalvos indeksas Nr. | 16185 |

Einecs | 213-022-2 |

Cheminis pavadinimas | Trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonatas |

Cheminė formulė | C20H11N2Na3O10S3 |

Santykinė molekulinė masė | 604,48 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 440, bangos ilgis apytikriai lygus 520 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Raudonai rudi milteliai ar granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 520 nm, vandeninis tirpalas |

B. Raudonos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 3,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis |

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis |

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis |

7-hidroksinaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 124 PONSO 4R, KOŠENILIS RAUDONASIS A

Sinonimai | Maistinis raudonasis/maistinė raudė CI Nr. 7, naujasis kokcinas |

Apibrėžimas | Ponso 4R iš esmės sudaro trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-nanaftilazo)naftalen-6,8-disulfonatas ir papildomos dažančios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Ponso 4R yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Monoazo |

Spalvos indeksas Nr. | 16255 |

Einecs | 220-036-2 |

Cheminis pavadinimas | Trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonatas |

Cheminė formulė | C20H11N2Na3O10S3 |

Santykinė molekulinė masė | 604,48 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 430, kai bangos ilgis apytikriai lygus 505 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Rausvi milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 505 nm, vandeninis tirpalas |

B. Raudonos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 1,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis |

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis |

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis |

7-hidroksinaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 % under neutral conditions |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 127 ERITROZINAS

Sinonimai | Maistinis raudonasis/maistinė raudė CI Nr. 14 |

Apibrėžimas | Eritroziną iš esmės sudaro dinatrio 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoato monohidratas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Eritrozinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Ksanteninis |

Spalvos indeksas Nr. | 45430 |

Einecs | 240-474-8 |

Cheminis pavadinimas | Dinatrio 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoato monohidratas |

Cheminė formulė | C20H6I4Na2O5 · H2O |

Santykinė molekulinė masė | 897,88 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 87 % skaičiuojant bevandene natrio druska |

E1 cm1 %1100, kai bangos ilgis apytikriai lygus 526 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7 |

Apibūdinimas | Raudoni milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 526 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7 |

B. Raudonos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Neorganiniai jodidai skaičiuojant natrio jodidu | ne daugiau kaip 0,1 % |

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos (išskyrus fluoresceiną) | ne daugiau kaip 4,0 % |

Fluoresceinas | ne daugiau kaip 20 mg/kg |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

Trijodrezorcinolis | ne daugiau kaip 0,2 % |

2-(2,4-dihidroksi-3,5-dijodbenzoil) benzenkarboksirūgštis | ne daugiau kaip 0,2 % |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | Iš tirpalo, kurio pH 7–8, ne daugiau kaip 0,2 % |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

Aliuminio dažalai | Metodas, pagrįstas druskos rūgštyje netirpios medžiagos kiekiu, netinka. Jis yra pakeistas metodu, nustatančiu natrio hidroksido tirpale netirpios medžiagos kiekį, kuris tik šiam dažikliui yra ne didesnis kaip 0,5 %. |

E 128 RAUDONASIS 2G

Sinonimai | Maistinis raudonasis/maistinė raudė CI Nr. 10, azogeraninas |

Apibrėžimas | Raudonąjį 2G iš esmės sudaro dinatrio 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonatalen-3,6-disulfonatas ir papildomos dažančios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Raudonasis/raudė 2G yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Monoazo |

Spalvos indeksas Nr. | 18050 |

Einecs | 223-098-9 |

Cheminis pavadinimas | Dinatrio 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalen-3,6-disulfonatas |

Cheminė formulė | C18H13N3Na2O8S2 |

Santykinė molekulinė masė | 509,43 |

Analizės duomenys | Bendras dažančių medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 620, kai bangos ilgis apytikriai lygus 532 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Raudoni milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 532 nm, vandeninis tirpalas |

B. Raudonos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančios medžiagos | ne daugiau kaip 2,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančias medžiagas:

5-acetamido-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 % under neutral conditions |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 129 ALURA RAUDONASIS AC

Sinonimai | Maistinis raudonasis/maistinė raudė CI Nr. 17 |

Apibrėžimas | Alura raudonąjį AC iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Alura raudonasis AC yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Monoazo |

Spalvos indeksas Nr. | 16035 |

Einecs | 247-368-0 |

Cheminis pavadinimas | Dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonatas |

Cheminė formulė | C18H14N2Na2O8S2 |

Santykinė molekulinė masė | 496,42 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 540, kai bangos ilgis apytikriai lygu 504 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7 |

Apibūdinimas | Tamsiai raudoni milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 504 nm, vandeninis tirpalas |

B. Raudonos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 3,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

6-hidroksi-2-naftalensulfonrūgšties natrio druska | ne daugiau kaip 0,3 % |

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sulfonrūgštis | ne daugiau kaip 0,2 % |

6,6-oksibis(2-naftalensulfonrūgšties) dinatrio druska | ne daugiau kaip 1,0 % |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 131 MĖLYNASIS PATENTUOTAS V

Sinonimai | Maistinis mėlynasis/maistinis mėlis CI Nr. 5 |

Apibrėžimas | Mėlynąjį patentuotąjį V iš esmės sudaro [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)-2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonio hidroksido vidinės druskos kalcio arba natrio junginys ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas, ir (arba) kalcio sulfatas. |

Leidžiama naudoti kalio druską. |

Klasė | Triarilmetaninis |

Spalvos indeksas Nr. | 42051 |

Einecs | 222-573-8 |

Cheminiai pavadinimai | [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)-2,5-cikloheksadien-1-iliden ]dietilamonio hidroksido vidinės druskos kalcio arba natrio junginys |

Cheminė formulė | Kalcio junginysC27H31N2O7S2Ca1/2Natrio junginysC27H31N2O7S2Na |

Santykinė molekulinė masė | Kalcio junginys579,72Natrio junginys582,67 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 %2000, kai bangos ilgis apytikriai lygus 638 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5 |

Apibūdinimas | Tamsiai mėlyni milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 638 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5 |

B. Mėlynos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 2,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

3-hidroksibenzaldehidas | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

3-hidroksibenzenkarboksirūgštis |

3-hidroksi-4-sulfobenzenkarboksirūgštis |

N,N-dietilaminobenzensulfonrūgštis |

Leukobazė | ne daugiau kaip 4,0 % |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 5 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 132 INDIGOTINAS, INDIGOKARMINAS

Sinonimai | Maistinis mėlynasis/maistinis mėlis CI Nr. 1 |

Apibrėžimas | Indigotiną iš esmės sudaro dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonato ir dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonato mišinys ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Indigotinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Indigoidinis |

Spalvos indeksas Nr. | 73015 |

Einecs | 212-728-8 |

Cheminis pavadinimas | Dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonatas |

Cheminė formulė | C16H8N2Na2O8S2 |

Santykinė molekulinė masė | 466,36 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska; |

dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonato: ne daugiau kaip 18 % |

E1 cm1 % 480, kai bangos ilgis apytikriai lygus 610 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Tamsiai mėlyni milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 610 nm, vandeninis tirpalas |

B. Mėlynos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | Išskyrus dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliden-5,7′-disulfonatą: ne daugiau kaip 1,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

izatin-5-sulfonrūgštis | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 % |

5-sulfoantranilo rūgštis |

Antranilo rūgštis |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 133 BRILIANTINIS MĖLINASIS FCF

Sinonimai | Maistinis mėlynasis/maistinis mėlis CI Nr. 2 |

Apibrėžimas | Briliantinį mėlynąjį FCF iš esmės sudaro dinatrio α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzil amino)cikloheksa-2,5-dieniliden)toluen-2-sulfonatas bei jo izomerai ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Briliantinis mėlinasis FCF yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Triarilmetaninis |

Spalvos indeksas Nr. | 42090 |

Einecs | 233-339-8 |

Cheminis pavadinimas | Dinatrio α-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil]-α-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dieniliden]toluen-2-sulfonatas |

Cheminė formulė | C37H34N2Na2O9S3 |

Santykinė molekulinė masė | 792,84 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 %1630, kai bangos ilgia apytikriai lygus 630 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Rausvai mėlyni milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 630 nm, vandeninis tirpalas |

B. Mėlynos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 6,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

2-, 3- ir 4-formilbenzensulfonrūgščių bendras kiekis | ne daugiau kaip 1,5 % |

3-[(etil)(4-sulfofenil)amino]metilbenzen sulfonrūgštis | ne daugiau kaip 0,3 % |

Leukobazė | ne daugiau kaip 5,0 % |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 140 (i) CHLOROFILAI

Sinonimai | Natūralus žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 3, magnio chlorofilas, magnio feofitinas |

Apibrėžimas | Chlorofilai gaunami tirpikliais ekstrahuojant natūraliuosius valgomuosius augalus, žolę, liucerną, dilgėles. Vėliau šalinant tirpiklį iš chlorofilų gali būti visiškai arba iš dalies pašalinti natūraliai juose esantys kompleksadario magnio jonai ir susidaro atitinkami feofitinai. Pagrindinės dažančiosios medžiagos yra feofitinai ir magnio chlorofilai. Ekstrahuotame produkte, iš kurio yra pašalintas tirpiklis, yra kitų pigmentų, pvz., karotinoidų, taip pat aliejų, riebalų ir vaškų, patekusių iš žaliavinės medžiagos. Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, propan-2-olį ir heksaną. |

Klasė | Porfirinai |

Spalvos indeksas Nr. | 75810 |

Einecs | Chlorofilai: 215-800-7; chlorofilas a: 207-536-6; chrorofilas b: 208-272-4 |

Cheminiai pavadinimai | Pagrindinės dažančiosios medžiagos: fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il) propionatas (feofitinas a), arba jo magnio kompleksas (chlorofilas a);fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro ciklopenta[at]-porfirin-17-il) propionatas (feofitinas b), arba jo magnio kompleksas (chlorofilas b) |

Cheminė formulė | Chlorofilas a (magnio kompleksas)C55H72MgN4O5Chlorofilas aC55H74N4O5Chlorofilas b (magnio kompleksas)C55H70MgN4O6Chlorofilas bC55H72N4O6 |

Santykinė molekulinė masė | Chlorofilas a (magnio kompleksas)893,51Chlorofilas a871,22Chlorofilas b (magnio kompleksas)907,49Chlorofilas b885,20 |

Analizės duomenys | Chlorofilų ir jų magnio kompleksų bendras kiekis yra ne mažesnis kaip 10 % |

E1 cm1 % 700, kai bangos ilgis apytikriai lygus 409 nm, tirpiklis chloroformas |

Apibūdinimas | Kietos vaškiškos medžiagos, kurių spalva gali keistis nuo šviesiai žalios iki tamsiai žalios pagal tai, kiek medžiagoje yra kompleksadario magnio jonų |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 409 nm, tirpiklis chloroformas |

Grynumas

Tirpiklių likučiai: | Acetonas | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Metiletilketonas |

Metanolis |

Etanolis |

Propan-2-olis |

Heksanas |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 140 (ii) CHLOROFILINAI

Sinonimai | Natūralusis žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 5, natrio chlorofilinas, kalio chlorofilinas |

Apibrėžimas | Chlorofilinų šarminių metalų druskos yra gaunamos muilinant tirpikliais ekstrahuojamus natūraliųjų valgomųjų augalų, žolės, liucernos, dilgėlių ekstraktus. Muilinant pašalinamos metilo bei fitilo esterių grupės ir iš dalies gali skilti ciklopentenilo žiedas. Karboksigrupės neutralizuojamos susidarant kalio ir (arba) natrio druskoms. |

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, propan-2-olį ir heksaną. |

Klasė | Porfirinai |

Spalvos indeksas Nr. | 75815 |

Einecs | 287-483-3 |

Cheminiai pavadinimai | Pagrindinių dažančiųjų medžiagų rūgštinė forma: 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionatas (chlorofilinas a)ir3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionatas (chlorofilinas b). |

Atsižvelgiant į hidrolizės laipsnį ciklopentenilo žiedas gali nutrūkti ir dėl to susidarytų trečioji karboksigrupė. |

Dar gali būti magnio kompleksų |

Cheminė formulė | Chlorofilinas a (rūgštinė forma)C34H34N4O5Chlorofilinas b (rūgštinė forma)C34H32N4O6 |

Santykinė molekulinė masė | Chlorofilinas a578,68Chlorofilinas b592,66 |

Kiekviena gali padidėti dar 18 daltonų, jei nutrūksta ciklopentenilo žiedas |

Analizės duomenys | Chlorofilinų bendras kiekis ėminyje, džiovintame 1 h 100 °C, yra ne mažesnis kaip 95 % |

E1 cm1 % 700, kai bangos ilgis apytikriai lygus 405 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 9 |

E1 cm1 % 140, kai bangos ilgis apytikriai lygus 653 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 9 |

Apibūdinimas | Tamsiai žali arba mėlyni (juodi) milteliai |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumai atitinka maždaug 405 nm ir 653 nm, vandenins fosfatinis buferis, kurio pH 9 |

Grynumas

Tirpiklių likučiai: | Acetonas | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Metiletilketonas |

Metanolis |

Etanolis |

Propan-2-olis |

Heksanas |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 141 (i) CHLOROFILŲ VARIO KOMPLEKSAI

Sinonimai | Natūralusis žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 3, vario chlorofilas, vario feofitinas |

Apibrėžimas | Vario chlorofilai susidaro į medžiagą, gautą ekstrahuojant natūraliuosius valgomuosius augalus, žolę, liucerną, dilgėles, pridedant vario druskų. Produkte, iš kurio yra pašalintas tirpiklis, yra kitų pigmentų, pvz., karotinoidų, taip pat riebalų ir vaškų, patekusių iš žaliavinės medžiagos. Pagrindinė dažančioji medžiaga yra vario (II) feofitinai. Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, propan-2-olį ir heksaną. |

Klasė | Porfirinai |

Spalvos indeksas Nr. | 75815 |

Einecs | Vario chlorofilas a: 239-830-5; vario chrorofilas b: 246-020-5 |

Cheminiai pavadinimai | [fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta [at]-porfirin-17-il)propionato] varis (II) (vario chlorofilas a); |

[fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro ciklopenta[at]-porfirin-17-il)propionato] varis (II), (vario chlorofilas b) |

Cheminė formulė | Vario chlorofilas aC55H72CuN4O5Vario chlorofilas bC55H70CuN4O6 |

Santykinė molekulinė masė | Vario chlorofilas a932,75Vario chlorofilas b946,73 |

Analizės duomenys | Vario chlorofilų bendras kiekis yra ne mažesnis kaip 10 % |

E1 cm1 % 540, kai bangos ilgis apytikriai lygus 422 nm, tirpiklis chloroformas |

E1 cm1 % 300, kai bangos ilgis apytikriai lygus 652 nm, tirpiklis chloroformas |

Apibūdinimas | Vaškiška kieta medžiaga, kurios spalva gali keistis nuo mėlynai žalios iki tamsiai žalios, priklausomai nuo žaliavinės medžiagos |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumai atitinka maždaug 422 ir 652 nm, tirpiklis chloroformas |

Grynumas

Tirpiklių likučiai | Acetonas | ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Metiletilketonas |

Metanolis |

Etanolis |

Propan-2-olis |

Heksanas |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

Vario jonai | ne daugiau kaip 200 mg/kg |

Bendras vario kiekis | ne didesnis kaip 8 % bendro vario feofitinų kiekio |

E 141 (ii) CHLOROFILINŲ VARIO KOMPLEKSAI

Sinonimai | Natrio-vario chlorofilinas, kalio-vario chlorofilinas, natūralusis žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 5 |

Apibrėžimas | Vario chlorofilinų šarminių metalų druskos yra gaunamos pridedant vario druskų į produktą, gautą muilinant tirpikliais ekstrahuojamus natūraliųjų valgomųjų augalų, žolės, liucernos, dilgėlių ekstraktus. Muilinant pašalinamos metilo bei fitilo esterių grupės ir iš dalies gali skilti ciklopentenilo žiedas. Į išgrynintus chlorofilinus pridedant vario druskų karboksigrupės neutralizuojamos ir susidaro kalio ir (arba) natrio druskos. |

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, propan-2-olį ir heksaną. |

Klasė | Porfirinai |

Spalvos indeksas Nr. | 75815 |

Einecs | | |

Cheminiai pavadinimai | Pagrindinių dažančiųjų medžiagų rūgštinė forma: – 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionato vario (II) kompleksas (vario chlorofilinas a)ir– 3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionato vario (II) kompleksas (vario chlorofilinas b) |

Cheminė formulė | Vario chlorofilinas a (rūgštinė forma)C34H34CuN4O5Vario chlorofilinas b (rūgštinė forma)C34H32CuN4O6 |

Santykinė molekulinė masė | Vario chlorofilinas a640,20Vario chlorofilinas b654,18 Kiekviena gali padidėti dar 18 daltonų, jei nutrūksta ciklopentenilo žiedas |

Analizės duomenys | Chlorofilinų bendras kiekis ėminyje, džiovintame 1 h 100 C°, yra ne mažesnis kaip 95 % |

E1 cm1 %565, kai bangos ilgis apytikriai lygus 405 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5 |

E1 cm1 % 145, kai bangos ilgis apytikriai lygus 630 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5 |

Apibūdinimas | Tamsiai žali arba mėlyni (juodi) milteliai |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumai atitinka maždaug 405 nm ir 630 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5 |

Grynumas

Tirpiklių likučiai | Acetonas | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba kartu |

Metiletilketonas |

Metanolis |

Etanolis |

Propan-2-olis |

Heksanas |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

Vario jonai | ne daugiau kaip 200 mg/kg |

Bendras vario kiekis | ne didesnis kaip 8 % bendro vario chlorofilinų kiekio |

E 142 ŽALIASIS S

Sinonimai | Natūralusis žaliasis/natūralioji žaluma CI Nr. 4, briliantinė žaluma BS |

Apibrėžimas | Žaliąjį dažiklį S/žalumą S iš esmės sudaro N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metil-metanaminio natrio druska ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Žaliasis S yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Triarilmetaninis |

Spalvos indeksas Nr. | 44090 |

Einecs | 221-409-2 |

Cheminis pavadinimas | N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metil-metanaminio natrio druska; |

Natrio 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-dieniliden)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonato-naftalen-2-sulfonatas (kitas cheminis pavadinimas) |

Cheminė formulė | C27H25N2NaO7S2 |

Santykinė molekulinė masė | 576,63 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 %1720, kai bangos ilgis apytikriai lygus 632 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Tamsiai mėlyni ar tamsiai žali milteliai |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 632 nm, vandeninis tirpalas |

B. Mėlynos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 1,0 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4,4′-bis(dimetilamino)benzhidrilo alkoholis | ne daugiau kaip 0,1 % |

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenonas | ne daugiau kaip 0,1 % |

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis | ne daugiau kaip 0,2 % |

Leukobazė | ne daugiau kaip 5,0 % |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 150a PAPRASTOJI KARAMELĖ

Apibrėžimas | Paprastoji karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė). Karamelinimui skatinti galima naudoti rūgštis, šarmus ir druskas, išskyrus amonio junginius ir sulfitus. |

Einecs | 232-435-9 |

Apibūdinimas | Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietos medžiagos |

Grynumas

DEAE (dietilaminoetil) celiulioze surišamo dažiklio kiekis | ne didesnis kaip 50 % |

Fosforilceliulioze surišamo dažiklio kiekis | ne didesnis kaip 50,0 % |

Spalvos intensyvumas | 0,01–0,12 |

Bendras azoto kiekis | ne didesnis kaip 0,1 % |

Bendras sieros kiekis | ne didesnis kaip 0,2 % |

Arsenas | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 2 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 25 mg/kg |

Apibrėžimas | Šarminė sulfitinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant sulfitams (sulfitinei rūgščiai, kalio sulfitui, kalio hidrosulfitui, natrio sulfitui ir natrio hidrosulfitui); amonio junginiai nenaudojami. |

Einecs | 232-435-9 |

Apibūdinimas | Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos |

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis | ne didesnis kaip 50 % |

Spalvos intensyvumas | 0,05–0,13 |

Bendras azoto kiekis | ne didesnis kaip 0,3 |

Sieros dioksidas | ne daugiau kaip 0,2 % |

Bendras sieros kiekis | 0,3–3,5 % |

DEAE celiulioze surištos sieros kiekis | Didesnis kaip 40 % |

Optinio tankio procentinė dalis, tenkanti DEAE celiulioze surištam dažikliui | 19–34 |

Optinių tankių (A280/560) santykis | Didesnis kaip 50 |

Arsenas | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 2 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 25 mg/kg |

Apibrėžimas | Amoniakinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant amonio junginiams (amoniakui, amonio karbonatui, amonio hidrokarbonatui ir amonio fosfatui); sulfitai nenaudojami. |

Einecs | 232-435-9 |

Apibūdinimas | Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos |

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis | ne didesnis kaip 50 % |

Fosforilceliulioze surišto dažiklio kiekis | didesnis kaip 50 % |

Spalvos intensyvumas: | 0,08–0,36 |

Amoniakinio azoto kiekis | ne didesnis kaip kaip 0,3 % |

4-metilimidazolas | ne daugiau kaip 250 mg/kg |

2-acetil-4-tetrahidroksibutilimidazolas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Bendras sieros kiekis | ne didesnis kaip 0,2 % |

Bendras azoto kiekis | 0,7–3,3 % |

Optinio tankio procentinė dalis, tenkanti fosforilceliulioze surištam dažikliui | 13–35 |

Arsenas | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 2 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 25 mg/kg |

Apibrėžimas | Sulfitinė amoniakinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant sulfitams ir amonio junginiams (sulfitinei rūgščiai, kalio sulfitui, kalio hidrosulfitui, natrio sulfitui, natrio hidrosulfitui, amoniakui, amonio karbonatui, amonio hidrokarbonatui, amonio fosfatui, amonio sulfatui, amonio sulfitui ir amonio hidrosulfitui). |

Einecs | 232-435-9 |

Apibūdinimas | Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos |

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis | Didesnis kaip 50 % |

Spalvos intensyvumas | 0,10–0,60 |

Amoniakinio azoto kiekis | ne didesnis kaip 0,6 % |

Sieros dioksidas | ne daugiau kaip 0,2 % |

4-metilimidazolas | ne daugiau kaip 250 mg/kg |

Bendras azoto kiekis | 0,3–1,7 % |

Bendras sieros kiekis | 0,8–2,5 % |

Azoto ir sieros santykis nuosėdose, gautose nusodinant alkoholiu | 0,7–2,7 |

Alkoholiu nusodintų nuosėdų optinių tankių santykis | 8–14 |

Optinių tankių (A280/560) santykis | ne didesnis kaip 50 |

Arsenas | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 2 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 25 mg/kg |

Sinonimai | Maistinis juodasis CI Nr. 1 |

Apibrėžimas | Briliantinį juodąjį BN iš esmės sudaro tetranatrio 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-nanaftilazo] naftalen-1,7-disulfonatas ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Briliantinis juodasis BN yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Bisazo |

Spalvos indeksas Nr. | 28440 |

Einecs | 219-746-5 |

Cheminis pavadinimas | Tetranatrio 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfonatas |

Cheminė formulė | C28H17N5Na4O14S4 |

Santykinė molekulinė masė | 867,69 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 530, kai bangos ilgis apytikriai lygus 570 nm, vandeninis tirpalas |

Apibūdinimas | Juodi milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 570 nm, vandeninis tirpalas |

B. Juodai melsvas vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 10 % (išreiškiant dažų kiekiu) |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4-acetamido-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis | Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,8 % |

4-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis |

8-aminonaftalen-2-sulfonrūgštis |

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis) |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 153 AUGALINĖS ANGLYS

Sinonimai | Carbo medicinalis vegetalis |

Apibrėžimas | Augalinės anglys gaminamos karbonizuojant augalines medžiagas, pvz., medieną, celiuliozės likučius, durpes ir kokoso riešutų bei kitus kevalus. Žaliava karbonizuojama esant aukštai temperatūrai. Augalines anglis sudaro smulkios anglies dalelės. Anglyse gali būti nedidelis kiekis azoto, vandenilio ir deguonies. Pagamintas produktas gali sugerti nedidelį kiekį drėgmės. |

Spalvos indeksas Nr. | 77266 |

Einecs | 215-609-9 |

Cheminis pavadinimas | Anglis |

Cheminė formulė | C |

Santykinė molekulinė masė | 12,01 |

Analizės duomenys | Anglies kiekis ne mažesnis kaip 95 % skaičiuojant sausai ir bepelenei medžiagai |

Apibūdinimas | Juodi, bekvapiai ir beskoniai milteliai |

Identifikavimas

A. Tirpumas | Netirpios vandenyje ir organiniuose tirpikliuose |

B. Degimas | Pakaitintos iki raudonumo, anglys dega lėtai be liepsnos |

Grynumas

Pelenai (bendras kiekis) | ne daugiau kaip 4,0 % (uždegimo temperatūra: 625 °C) |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

Poliaromatiniai angliavandeniliai | Ekstraktas, gautas nepertraukiamo ekstrahavimo aparatu ekstrahuojant 1 g produkto 10 g gryno cikloheksano, turi būti bespalvis, o ekstrakto fluorescencija ultravioletinėje šviesoje turi būti ne intensyvesnė, kaip fluorescencija 0,100 mg chinino sulfato, ištirpinto 1000 ml 0,01 M sieros rūgšties |

Nuodžiūvis | ne didesnis kaip 12 % (120 °C, 4 h) |

Šarminiame tirpale tirpi medžiaga | Filtratas, gautas po 2 g ėminio virinimo 20 ml N natrio hidroksido ir filtravimo, turi būti bespalvis |

E 154 RUDASIS FK

Sinonimai | Maistinis rudasis CI Nr. 1 |

Apibrėžimas | Rudąjį FK iš esmės sudaro mišinys: I:natrio 4-(2,4-diaminofenilazo)benzensulfonatasII:natrio 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonatasIII:dinatrio 4,4′-(4,6-diamino-1,3- fenilenbisazo) di(benzensulfonatas)IV:dinatrio 4,4′-(2,4-diamino-1,3- fenilenbisazo) di(benzensulfonatas)V:dinatrio 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di (benzensulfonatas)VI:trinatrio 4,4′,4″-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri-(benzenesulfonatas)ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat vanduo ir pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Rudasis FK yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Azo (mono-, bis- ir trisazodažiklių mišinys) |

Einecs | | |

Cheminiai pavadinimai | I:natrio 4-(2,4-diaminofenilazo)benzensulfonatasII:natrio 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonatasIII:dinatrio 4,4′-(4,6-diamino-1,3- fenilenbisazo) di(benzensulfonatas)IV:dinatrio 4,4′-(2,4-diamino-1,3- fenilenbisazo) di(benzensulfonatas)V:dinatrio 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di (benzensulfonatas)VI:trinatrio 4,4′,4″-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri-(benzensulfonatas) |

Cheminė formulė | I:C12H11N4NaO3SII:C13H13N4NaO3SIII:C18H14N6Na2O6S2IV:C18H14N6Na2O6S2V:C19H16N6Na2O6S2VI:C24H17N8Na3O9S3 |

Santykinė molekulinė masė | I:314,30II:328,33III:520,46IV:520,46V:534,47VI:726,59 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 70 % |

Komponentams tenkanti bendro dažančiųjų medžiagų kiekio dalis turi būti ne didesnė kaip: I:26 %II:17 %III:17 %IV:16 %V:20 %VI:16 % |

Apibūdinimas | Raudonai rudi milteliai arba granulės |

Identifikavimas

Oranžinės arba raudonos spalvos tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 3,5 % (išreiškiant dažų kiekiu) |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis | ne daugiau kaip 0,7 %, |

m-fenilendiaminas ir 4 metil-m-fenilendiaminas | ne daugiau kaip 0,35 % |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai, išskyrus m-fenilendiaminą ir 4 metil- m-fenilendiaminą | ne daugiau kaip 0,007 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai tirpalo pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 155 RUDASIS HT

Sinonimai | Maistinis rudasis CI Nr. 3 |

Apibrėžimas | Rudąjį HT iš esmės sudaro dinatrio 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilenbisazo)di(naftalen-1-sulfonatas) ir papildomos dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. |

Rudasis HT yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską. |

Klasė | Bisazo |

Spalvos indeksas Nr. | 20285 |

Einecs | 224-924-0 |

Cheminis pavadinimas | Dinatrio 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3- fenilenbisazo) di(naftalen-1-sulfonatas) |

Cheminė formulė | C27H18N4Na2O9S2 |

Santykinė molekulinė masė | 652,57 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 70 % skaičiuojant natrio druska |

E1 cm1 % 403, kai bangos ilgis apytikriai lygus 460 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7 |

Apibūdinimas | Rausvai rudi milteliai arba granulės |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 460 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7 |

B. Rudos spalvos vandeninis tirpalas | | |

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 10,0 % (TLC metodas) |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis | ne daugiau kaip 0,7 % |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai tirpalo pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 160a (i) KAROTINŲ MIŠINYS

Sinonimai | Maistinis oranžinis CI Nr. 5 |

Apibrėžimas | Karotinų mišinys gaunamas tirpikliais ekstrahuojant natūralių veislių valgomuosius augalus, morkas, augalinius aliejus, žolę, liucerną ir dilgėles. |

Pagrindinis dažantysis komponentas yra karotinoidai, kurių didžiausią dalį sudaro β-karotinas. Gali būti α-, γ-karotino ir kitų pigmentų. Be dažančiųjų pigmentų šioje medžiagoje gali būti aliejų, riebalų ir vaškų, natūraliai esančių šaltinio medžiagoje. |

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, metanolį, etanolį, propan-2-olį, heksaną, dichlormetaną ir anglies dioksidą. |

Klasė | Karotinoidai |

Spalvos indeksas Nr. | 75130 |

Einecs | 230-636-6 |

Cheminis pavadinimas | | |

Cheminė formulė | β-karotinas: C40H56 |

Santykinė molekulinė masė | β-karotinas: 536,88 |

Analizės duomenys | Karotinų kiekis (skaičiuojant β-karotinu) yra ne mažesnis kaip 5 %. Produktuose, gautuose ekstrahuojant augalinius aliejus: ne mažesnis kaip 0,2 % valgomųjų riebalų |

E1 cm1 %2500, kai bangos ilgis apytikriai lygus 440–457 nm, tirpiklis cikloheksanas |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumai atitinka maždaug 440–457 nm ir 470–486 nm, tirpiklis cikloheksanas |

Grynumas

Tirpiklių likučiai: | Acetonas | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Metiletilketonas |

Metanolis |

Propan-2-olis |

Heksanas |

Etanolis |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 160a (ii) β-KAROTINAS

Sinonimai | Maistinis oranžinis CI Nr. 5 |

Apibrėžimas | Šios specifikacijos daugiausia taikomos visiems β-karotino trans-izomerams, ir mažiems kiekiams kitų karotinoidų. Praskiesti ir stabilizuoti preparatai gali turėti skirtingą cis- ir trans-izomerų santykį. |

Klasė | Karotinoidai |

Spalvos indeksas Nr. | 40800 |

Einecs | 230-636-6 |

Cheminis pavadinimas | β-karotinas; β,β-karotinas |

Cheminė formulė | C40H56 |

Santykinė molekulinė masė | 536,88 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 96 % (išreiškiant β-karotinu) |

E1 cm1 %2500, kai bangos ilgis apytikriai lygus 453–456 nm, tirpiklis cikloheksanas |

Apibūdinimas | Raudoni arba rusvai raudoni kristalai ar kristaliniai milteliai |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 453–456 nm, tirpiklis cikloheksanas |

Grynumas

Sulfatiniai pelenai | ne daugiau kaip 0,2 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | karotinoidai, išskyrus β-karotiną: ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažančių medžiagų kiekio |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 160b ANATO, BIKSINAS, NORBIKSINAS

Sinonimai | Natūralusis oranžinis CI Nr. 4 |

Apibrėžimas

Klasė | Karotinoidai |

Spalvos indeksas Nr. | 75120 |

Einecs | Anato: 215-735-4; anato sėklų ekstraktas: 289-561-2; biksinas: 230-248-7 |

Cheminiai pavadinimai | Biksinas__NEWLINE__6′-metilvandenilis-9′-cis-6,6′-diapokarotin-6,6′- dikarboksilatas__NEWLINE__6′-metilvandenilis-9′-trans-6,6′-diapokarotin-6,6′-dikarboksilatasNorbiksinas__NEWLINE__9′-cis-6,6′-diapokarotin-6,6′-dikarboksirūgštis__NEWLINE__9′-trans-6,6′-diapokarotin-6,6′-dikarboksirūgštis |

Cheminė formulė | BiksinasC25H30O4NorbiksinasC24H28O4 |

Santykinė molekulinė masė | Biksinas394,51Norbiksinas380,48 |

Apibūdinimas | Rausvai rudi milteliai, suspensija ar tirpalas |

Identifikavimas

Spektrometrija | Biksinasmaksimumas atitinka maždaug 502 nm, tirpiklis chloroformasNorbiksinasmaksimumas atitinka maždaug 482 nm, praskiestas KOH tirpalas |

(i)Tirpikliais ekstrahuojamas biksinas ir norbiksinas

Apibrėžimas | Biksinas yra gaunamas anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą ekstrahuojant vienu ar daugiau šių tirpiklių: acetonu, metanoliu, heksanu ar dichlorometanu, anglies dioksidu. Po ekstrahavimo tirpiklis pašalinamas. |

Norbiksinas yra gaunamas biksino ekstraktą hidrolizuojant vandeniniais šarmų tirpalais. |

Be biksino ir norbiksino gali būti kitų medžiagų, ekstrahuojamų iš anato sėklų. |

Biksino milteliuose yra keli dažantieji komponentai, tarp jų pagrindinis yra biksinas, kuris gali būti cis- ir trans-izomerų pavidalu. Taip pat gali būti biksino terminio skaidymo produktų. |

Norbiksino milteliuose pagrindinis dažantysis komponentas yra biksino hidrolizės produktai natrio arba kalio druskų pavidalu. Gali būti abu cis- ir trans-izomerai. |

Analizės duomenys | Biksino milteliuose bendras karotinoidų kiekis ne mažesnis kaip 75 % skaičiuojant biksinu |

Norbiksino milteliuose bendras karotinoidų kiekis ne mažesnis kaip 25 % skaičiuojant norbiksinu |

Biksinas: | E1 cm1 %2870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 502 nm, tirpiklis chloroformas |

Norbiksinas: | E1 cm1 %2870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 482 nm, KOH tirpalas |

Grynumas

Tirpiklių likučiai | Acetonas | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Metanolis |

Heksanas |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

(ii)Šarmais ekstrahuojamas anatas

Apibrėžimas | Vandenyje tirpus anatas yra gaunamas vandeniniu šarmų (natrio arba kalio hidroksido) tirpalu ekstrahuojant anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą. |

Vandenyje tirpiame anate pagrindinis dažantysis komponentas yra norbiksinas, biksino hidrolizės produktas, natrio arba kalio druskų pavidalu. Gali būti abu cis- ir trans-izomerai. |

Analizės duomenys | Bendras karotinoidų kiekis yra ne mažesnis 0,1 % skaičiuojant norbiksinu |

Norbiksinas: | E1 cm1 %2870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 482 nm, KOH tirpalas |

Grynumas

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

(iii)Aliejais ekstrahuojamas anatas

Apibrėžimas | Anato aliejiniai ekstraktai kaip tirpalas arba suspensija yra gaunami valgomaisiais aliejais ekstrahuojant anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą. Anato aliejiniame ekstrakte yra keli dažantieji komponentai, tarp jų pagrindinis yra biksinas, kuris gali būti cis- ir trans-izomerų pavidalu. Taip pat gali būti biksino terminio skaidymo produktų. |

Analizės duomenys | Bendras karotinoidų kiekis yra ne mažesnis 0,1 % skaičiuojant biksinu |

Biksinas: | E1 cm1 %2870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 502 nm, tirpiklis chloroformas |

Grynumas

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 160c PAPRIKOS EKSTRAKTAS, KAPSANTINAS, KAPSORUBINAS

Sinonimai | Paprikos ekstrakto eterinis aliejus |

Apibrėžimas | Paprikos ekstraktas yra gaunamas tirpikliais ekstrahuojant natūralias paprikos rūšis, t. y. sumaltas Capsicum annuum L. vaisių ankštis, su sėklomis arba be jų, kuriose yra pagrindiniai šio prieskonio dažantieji komponentai. Pagrindiniai dažantieji komponentai yra kapsantinas ir kapsorubinas. Be jų yra įvairių kitų dažančiųjų junginių. |

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: metanolį, etanolį, acetoną, heksaną, dichlormetaną, etilacetatą ir anglies dioksidą. |

Klasė | Karotinoidai |

Einecs | Kapsantinas: 207-364-1; kapsorubinas: 207-425-2 |

Cheminiai pavadinimai | Kapsantinas(3R,3′S,5′R)-3,3′-dihidroksi-β,k-karotin-6-onasKapsorubinas(3S,3′S,5R,5′R)-3,3′-dihidroksi-k,k-karotin-6,6′-dionas |

Cheminė formulė | KapsantinasC40H56O3KapsorubinasC40H56O4 |

Santykinė molekulinė masė | Kapsantinas584,85Kapsorubinas600,85 |

Analizės duomenys | Paprikos ekstraktaskarotinoidų kiekis ne mažesnis kaip 7,0 %Kapsantinas (kapsorubinas)ne mažiau kaip 30 % bendro karotinoidų kiekio |

E1 cm1 %2100, kai bangos ilgis apytikriai lygus 462 nm, tirpiklis acetonas |

Apibūdinimas | Tamsiai raudonas klampus skystis |

Identifikavimas

A. Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 462 nm, tirpiklis acetonas |

B. Spalvinė reakcija | jei į ėminio lašą 2–3 lašuose chloroformo įlašinti lašą sieros rūgšties, susidaro tamsiai mėlynos spalvos tirpalas |

Grynumas

Tirpiklių likučiai: | Etilacetatas | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Metanolis |

Etanolis |

Acetonas |

Heksanas |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Kapsaicinas | ne daugiau kaip 250 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 160d LIKOPENAS

Sinonimai | Natūralusis geltonis 27 |

Apibrėžimas | Likopenas yra gaunamas tirpikliais ekstrahuojant natūraliąsias raudonųjų pomidorų (Lycopersicon esculentum L.) rūšis, tirpiklis vėliau pašalinamas. Galima naudoti tik šiuos tirpiklius: dichlormetaną, anglies dioksidą, etilacetatą, acetoną, propan-2-olį, metanolį, etanolį, heksaną. Pagrindinis pomidorų dažantysis komponentas yra likopenas, gali būti maži kiekiai kitų karotinoidinių pigmentų. Be kitų dažančiųjų pigmentų produkte gali būti aliejų, riebalų, vaškų ir skoninių komponentų, natūraliai esančių pomidoruose. |

Klasė | Karotinoidai |

Spalvos indeksas Nr. | 75125 |

Cheminiai pavadinimai | Likopenas, ψ,ψ-karotinas |

Cheminė formulė | C40H56 |

Santykinė molekulinė masė | 536,85 |

Analizės duomenys | Benras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 5,0 %E1 cm1 %3450, kai bangos ilgis apytikriai lygus 472 nm, tirpiklis heksanas |

Apibūdinimas | Tamsiai raudonas klampus skystis |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 472 nm, tirpiklis heksanas |

Grynumas

Tirpiklių likučiai | Etilacetatas | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Metanolis |

Etanolis |

Acetonas |

Heksanas |

Propan-2-olis |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Sulfatiniai pelenai | ne daugiau kaip 0,1 % |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 160e β-APO-8′-KAROTINALIS (C30)

Sinonimai | Maistinis oranžinis CI Nr. 6 |

Apibrėžimas | Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems β-apo-8′-karotinalio trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotinoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš β-apo-8′-karotinalio, atitinkančio šias specifikacijas, juos sudaro β-apo-8′-karotinalio tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojami milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cis- ir trans-izomerų santykį. |

Klasė | Karotinoidai |

Spalvos indeksas Nr. | 40820 |

Einecs | 214-171-6 |

Cheminiai pavadinimai | β-apo-8′-karotinalis, trans-β-apo-8′-karotinaldehidas |

Cheminė formulė | C30H40O |

Santykinė molekulinė masė | 416,65 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 96 % |

E1 cm1 %2640, kai bangos ilgis apytikriai lygus 460–462 nm, tirpiklis cikloheksanas |

Apibūdinimas | Tamsiai violetiniai metalinio blizgesio kristalai arba kristaliniai milteliai |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 460–462 nm, tirpiklis cikloheksanas |

Grynumas

Sulfatiniai pelenai | ne daugiau kaip 0,1 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | karotinoidai, išskyrus β-apo-8′-karotinalį: ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažančiųjų medžiagų kiekio |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 160f β-APO-8′-KAROTINKARBOKSIRŪGŠTIES ETILESTERIS (C30)

Sinonimai | Maistinis oranžinis CI Nr. 7, β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties esteris |

Apibrėžimas | Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesterio trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotinoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesterio, atitinkančio šias specifikacijas, juos sudaro β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesterio tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojami milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cis- ir trans-izomerų santykį. |

Klasė | Karotinoidai |

Spalvos indeksas Nr. | 40825 |

Einecs | 214-173-7 |

Cheminiai pavadinimai | β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesteris, etil β-apo-8′-karotinkarboksilatas |

Cheminė formulė | C32H44O2 |

Santykinė molekulinė masė | 460,70 |

Analizės duomenys | Bendro dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 96 % |

E1 cm1 %2550, kai bangos ilgia apytikriai lygus 449 nm, tirpiklis cikloheksanas |

Apibūdinimas | Raudoni arba violetiniai raudoni kristalai ar kristaliniai milteliai |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 449 nm, tirpiklis cikloheksanas |

Grynumas

Sulfatiniai pelenai | ne daugiau kaip 0,1 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | karotinoidai, išskyrus β-apo-8′-karotinkarboksirūgšties etilesterį: ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažančiųjų medžiagų kiekio |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 161b LIUTEINAS

Sinonimai | Karotinoidų mišinys, ksantofilai |

Apibrėžimas | Liuteinas yra gaunamas tirpikliais ekstrahuojant natūralias valgomųjų vaisių ir augalų rūšis, žolę, liucerną ir tagetes erecta. Pagrindinis dažantis komponentas yra karotinoidai, kurių didžiausią dalį sudaro liuteinas ir jo esteriai su riebalų rūgštimis. Taip pat gali būtį įvairūs karotinų kiekiai. Be liuteino gali būti riebalų, aliejų ir vaškų, natūraliai esančių žaliavoje. |

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: metanolį, etanolį, propan-2-olį, heksaną, acetoną, metiletileterį, dichlormetaną ir anglies dioksidą. |

Klasė | Karotinoidai |

Einecs | 204-840-0 |

Cheminis pavadinimas | 3,3′-dihidroksi-d-karotinas |

Cheminė formulė | C40H56O2 |

Santykinė molekulinė masė | 568,88 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 4,0 % skaičiuojant liuteinu |

E1 cm1 %2550, kai bangos ilgis apytikriai lygus 445 nm, tirpikliai: chloroformas ir etanolis (10 + 90) arba heksanas, etanolis ir acetonas (80 + 10 + 10) |

Apibūdinimas | Tamsus gelsvai rudas skystis |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 445 nm, tirpiklis chloroformas ir etanolis (10 + 90) |

Grynumas

Tirpiklių likučiai: | Acetonas | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Metiletilketonas |

Metanolis |

Etanolis |

propan-2-olis |

Heksanas |

Dichlormetanas: | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 161g KANTAKSANTINAS

Sinonimai | Maistinis oranžinis CI Nr. 8 |

Apibrėžimas | Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems kantaksantino trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotinoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš kantaksantino, atitinkančio šias specifikacijas, juos sudaro kantaksantino tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojami milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cis- ir trans-izomerų santykį. |

Klasė | Karotinoidai |

Spalvos indeksas Nr. | 40850 |

Einecs | 208-187-2 |

Cheminiai pavadinimai | β-karotin-4,4′-dionas, kantaksantinas, 4,4′-diokso-β-karotinas |

Cheminė formulė | C40H52O2 |

Santykinė molekulinė masė | 564,86 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 96 % (skaičiuojant kantaksantinu) |

E1 cm1 %2200, kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, tirpiklis chloroformas |

kai bangos ilgis 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas kai bangos ilgis 464–467 nm, tirpiklis petroleteris |

Apibūdinimas | Tamsiai violetiniai kristalai ar kristaliniai milteliai |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, tirpiklis chloroformas Maksimumas atitinka 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas Maksimumas atitinka 464–467 nm, tirpiklis petroleteris |

Grynumas

Sulfatiniai pelenai | ne daugiau kaip 0,1 % |

Papildomos dažančiosios medžiagos | karotinoidai, išskyrus kantaksantiną: ne daugiau kaip 5,0 % bendro dažančiųjų medžiagų kiekio |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 162 BUROKĖLIŲ RAUDONASIS/RAUDĖ, BETANINAS

Sinonimai | Burokėlių raudonasis/burokėlių raudė |

Apibrėžimas | Burokėlių raudonasis yra gaunamas iš natūralių rūšių raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. var. rubra) šakniavaisių, kai susmulkinti burokėliai spaudžiami, kaip sultims gaminti, arba burokėlių susmulkinti šakniavaisiai ekstrahuojami vandeniu ir ekstraktas vėliau sodrinamas aktyvaus komponento kiekiui padidinti. Dažiklį sudaro įvairūs pigmentai, visi iš jų priklauso betalainų klasei. Pagrindinis dažantysis komponentas yra betacianinai (raudoni), betaninas juose sudaro 75 - 95 %. Gali būti nedideli kiekiai betaksantino (geltonas) ir betalainų skaidymo produktų (šviesiai rudi). |

Be dažančiųjų pigmentų sultyse arba ekstraktuose yra cukrų, druskų ir (arba) baltymų, natūraliai esančių raudonuosiuose burokėliuose. Tirpalas gali būti koncentruojamas ir kai kurie produktai gali būti gryninami norint pašalinti didesnę dalį cukrų, druskų ir baltymų. |

Klasė | Betalainai |

Einecs | 231-628-5 |

Cheminiai pavadinimai | (S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-gliukopiranoziloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridindikarboksirūgštis 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piriliden)etiliden)-5(β -D-gliukopiranoziloksi)-6-hidroksiindolinio-2-karboksilatas |

Cheminė formulė | Betaninas: C24H26N2O13 |

Santykinė molekulinė masė | 550,48 |

Analizės duomenys | Raudonojo dažiklio kiekis (išreiškiant betaninu) yra ne mažesnis kaip 0,4 % |

E1 cm1 %1120, kai bangos ilgis apytikriai lygus 535 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5 |

Apibūdinimas | Raudonas arba tamsiai raudonas skystis, pasta, milteliai ar kieta medžiaga |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka maždaug 535 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5 |

Grynumas

Nitratas | ne daugiau kaip 2 g nitrato anijono/g raudonojo dažiklio (apskaičiuoto darant analizę) |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 163 ANTOCIANINAI

Apibrėžimas | Antocianinai yra gaunami valgomųjų vaisių ir daržovių natūralias rūšis ekstrahuojant sulfitiniu vandeniu, parūgštintu vandeniu, anglies dioksidu, metanoliu arba etanoliu. Antocianinuose yra įprastų žaliavinės medžiagos komponentų, būtent, antocianino, organinių rūgščių, taninų, cukrų mineralų ir t. t., bet ne būtinai tuo pat santykiu, kaip žaliavinėje medžiagoje. |

Klasė | Antocianinai |

Einecs | 208-438-6 (cianidinas); 205-125-6 (peonidinas); 208-437-0 (delfinidinas); 211-403-8 (malvidinas); 205-127-7 (pelargodininas) |

Cheminiai pavadinimai | 3,3′,4′,5,7-pentahidroksiflavilio chloridas (cianidinas) 3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavilio chloridas (peonidinas) 3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavilio chloridas (malvidinas) 3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirilio chloridas (delfinidinas) 3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavilio chloridas (petunidinas) 3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilio chloridas (pelargodininas) |

Cheminė formulė: | CianidinasC15H11O6ClPeonidinasC16H13O6ClMalvidinasC17H15O7ClDelfinidinasC15H11O7ClPetunidinasC16H13O7ClPelargoninasC15H11O5Cl |

Santykinė molekulinė masė: | Cianidinas322,6Peonidinas336,7Malvidinas366,7Delfinidinas340,6Petunidinas352,7Pelargoninas306,7 |

Analizės duomenys | E1 cm1 % 300 gryno pigmento, kai bangos ilgis 515–535 nm, pH 3,0 |

Apibūdinimas | Rausvai violetinis skystis, milteliai ar pasta, turinti silpną būdingą kvapą |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas, tirpikliu naudojant metanolį su 0,01 % konc. HCl: cianidino535 nmpeonidino532 nmmalvidino542 nmdelfinidino546 nmpetunidino543 nmpelargonino530 nm |

Grynumas

Tirpiklių likučiai | Metanolis | Ne daugiau kaip 50 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Etanolis |

Sieros dioksidas | ne daugiau kaip 1000 mg/kg vienam pigmento procentui |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 170 KALCIO KARBONATAS

Sinonimai | Baltasis pigmentas CI Nr. 18, kreida |

Apibrėžimas | Kalcio karbonatas yra produktas, gaunamas iš sumaltos klinties arba kalcio jonus nusodinant karbonato jonais. |

Klasė | Neorganiniai junginiai |

Spalvos indeksas Nr. | 77220 |

Einecs | Kalcio karbonatas207-439-9Klintis215-279-6 |

Cheminis pavadinimas | Kalcio karbonatas |

Cheminė formulė | CaCO3 |

Santykinė molekulinė masė | 100,0 |

Analizės duomenys | Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei druskai |

Apibūdinimas | Balti kristaliniai arba amorfiniai bekvapiai ir beskoniai milteliai |

Identifikavimas

Tirpumas | Praktiškai netirpus vandenyje ir alkoholyje. Tirpsta skiriantis burbuliukams praskiestoje acto rūgštyje, praskiestoje druskos rūgštyje ir praskiestoje azoto rūgštyje, o susidarantys tirpalai po virinimo rodo teigiamą kalcio jonų reakciją. |

Grynumas

Nuodžiūvis | ne daugiau kaip 2,0 % (200 °C, 4 h) |

Rūgštyje netirpios medžiagos | ne daugiau kaip 0,2 % |

Magnio ir šarminių metalų druskos | ne daugiau kaip 1,5 % |

Fluoridas | ne daugiau kaip 50 mg/kg |

Stibis (skaičiuojant Sb) | ne daugiau kaip 100 mg/kg, atskirai kiekvieno arba bendrai |

Varis (skaičiuojant Cu) |

Chromas (skaičiuojant Cr) |

Cinkas (skaičiuojant Zn) |

Baris (skaičiuojant Ba) |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

E 171 TITANO DIOKSIDAS

Sinonimai | Baltasis pigmentas CI Nr. 6 |

Apibrėžimas | Titano dioksidą iš esmės sudaro grynas anatazo titano dioksidas, kuris produkto technologinėms savybėms pagerinti gali būti padengtas nedideliu kiekiu aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido. |

Klasė | Neorganiniai junginiai |

Spalvos indeksas Nr. | 77891 |

Einecs | 236-675-5 |

Cheminis pavadinimas | Titano dioksidas |

Cheminė formulė | TiO2 |

Santykinė molekulinė masė | 79,88 |

Analizės duomenys | Kiekis ne mažesnis kaip 99 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų |

Apibūdinimas | Amorfiniai balti milteliai |

Identifikavimas

Tirpumas | Netirpus vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Lėtai tirpsta vandenilio fluorido rūgštyje ir karštoje koncentruotoje sieros rūgštyje. |

Grynumas

Nuodžiūvis | ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, 3 h) |

Iškaitinimo nuostoliai | ne daugiau kaip 1,0 % skaičiuojant po lakiųjų medžiagų pašalinimo (800 °C) |

Aliuminio oksidas ir (arba) silicio dioksidas | bendras kiekis ne didesnis kaip 2,0 % |

Medžiaga, ištirpstanti 0,5 M HCl | ne daugiau kaip 0,5 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų, tačiau, jei produktuose yra aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido, ne daugiau kaip 1,5 % parduodamo produkto masės |

Vandenyje tirpi medžiaga | ne daugiau kaip 0,5 % |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Stibis | ne daugiau kaip 50 mg/kg po visiško ištirpinimo |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg po visiško ištirpinimo |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg po visiško ištirpinimo |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg po visiško ištirpinimo |

Cinkas | ne daugiau kaip 50 mg/kg po visiško ištirpinimo |

E 172 GELEŽIES OKSIDAI IR GELEŽIES HIDROKSIDAI

Sinonimai | Geltonasis geležies oksidasgeltonasis pigmentas CI Nr. 42 ir 43Raudonasis geležies oksidasraudonasis pigmentas CI Nr. 101 ir 102Juodasis geležies oksidasjuodasis pigmentas CI Nr. 11 |

Apibrėžimas | Geležies oksidai ir geležies hidroksidai gaminami sintetiniu būdu, juos iš esmės sudaro bevandeniai ir (arba) hidratuoti geležies oksidai. Spalvų gama: geltonos, raudonos, rudos ir juodos spalvos. Maistinės kokybės geležies oksidai nuo techninių rūšių skiriasi visų pirma palyginti mažais kiekiais kitų metalų priemaišų. Tai pasiekiama vykdant geležies šaltino atranką bei kontrolę ir (arba) gamybos procese taikomu gryninimo laipsniu. |

Klasė | Neorganiniai junginiai |

Spalvos indeksas Nr. | Geltonasis geležies oksidas77492Raudonasis geležies oksidas77491Juodasis geležies oksidas77499 |

Einecs | Geltonasis geležies oksidas257-098-5Raudonasis geležies oksidas215-168-2Juodasis geležies oksidas235-442-5 |

Cheminiai pavadinimai | Geltonasis geležies oksidas; hidratuotas geležies (III) oksidas Raudonasis geležies oksidas; bevandenis geležies (III) oksidas Juodasis geležies oksidas; geležies (II) geležies (III) oksidas |

Cheminės formulės | Geltonasis geležies oksidasFeO(OH) · xH2ORaudonasis geležies oksidasFe2O3Juodasis geležies oksidasFeO · Fe2O3 |

Santykinė molekulinė masė | 88,85FeO(OH)159,70Fe2O3231,55FeO · Fe2O3 |

Analizės duomenys | Bendras geltonojo oksido geležies kiekis ne mažesnis kaip 60 %, raudonojo ir juodojo oksido – ne mažesnis kaip 68 % skaičiuojant geležimi |

Apibūdinimas | Geltonos, raudonos, rudos ar juodos spalvos milteliai |

Identifikavimas

Tirpumas | Netirpūs vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Tirpūs koncentruotose neorganinėse rūgštyse. |

Grynumas

Vandenyje tirpi medžiaga | ne daugiau kaip 1,0 % | po visiško ištirpinimo |

Arsenas | ne daugiau kaip 5 mg/kg |

Baris | ne daugiau kaip 50 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 5 mg/kg |

Chromas | ne daugiau kaip 100 mg/kg |

Varis | ne daugiau kaip 50 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 20 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Nikelis | ne daugiau kaip 200 mg/kg |

Cinkas | ne daugiau kaip 100 mg/kg |

E 173 ALIUMINIS

Sinonimai | CI metalo pigmentas, Al |

Apibrėžimas | Aliuminio pudrą sudaro labai smulkios aliuminio dalelės. Pudra gaminama esant arba nesant valgomųjų augalinių aliejų ir (arba) maistinių priedų kokybę atitinkančių riebalų rūgščių. Joje nėra jokių kitų medžiagų, išskyrus valgomuosius augalinius aliejus ir (arba) maistinių priedų kokybę atitinkančias riebalų rūgštis. |

Spalvos indeksas Nr. | 77000 |

Einecs | 231-072-3 |

Cheminis pavadinimas | Aliuminis |

Cheminė formulė | Al |

Santykinė molekulinė masė | 26,98 |

Analizės duomenys | Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant Al po aliejų pašalinimo |

Apibūdinimas | Sidabriškai pilki milteliai arba ploni lakštai |

Identifikavimas

Tirpumas | Netirpus vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Tirpus praskiestoje druskos rūgštyje. Gautas tirpalas rodo teigiamą aliuminio jonų reakciją. |

Grynumas

Nuodžiūvis | ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, iki pastovios masės) |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

E 174 SIDABRAS

Sinonimai | Ag |

Klasė | Neorganiniai junginiai |

Spalvos indeksas Nr. | 77820 |

Einecs | 231-131-3 |

Cheminis pavadinimas | Sidabras |

Cheminė formulė | Ag |

Santykinė molekulinė masė | 107,87 |

Analizės duomenys | Kiekis ne mažesnis kaip 99,5 % Ag |

Apibūdinimas | Sidabro spalvos milteliai arba ploni lakštai |

E 175 AUKSAS

Sinonimai | Metalo pigmentas 3, Au |

Klasė | Neorganiniai junginiai |

Spalvos indeksas Nr. | 77480 |

Einecs | 231-165-9 |

Cheminis pavadinimas | Auksas |

Cheminė formulė | Au |

Santykinė molekulinė masė | 197,0 |

Analizės duomenys | Kiekis ne mažesnis kaip 90 % Au |

Apibūdinimas | Aukso spalvos milteliai arba ploni lakštai |

Grynumas

Sidabras | ne daugiau kaip 7,0 % | po visiško ištirpinimo |

Varis | ne daugiau kaip 4,0 % |

E 180 LITOLRUBINAS BK

Sinonimai | Raudonasis pigmentas CI Nr. 57, karminas 6B |

Apibrėžimas | Litolrubiną BK iš esmės sudaro kalcio 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilatas ir papildomos dažančios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – vanduo, kalcio chloridas ir (arba) kalcio sulfatas. | |

Klasė | Monoazo |

Spalvos indeksas Nr. | 15850:1 |

Einecs | 226-109-5 |

Cheminis pavadinimas | Kalcio 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalen karboksilatas |

Cheminė formulė | C18H12CaN2O6S |

Santykinė molekulinė masė | 424,45 |

Analizės duomenys | Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 90,0 % |

E1 cm1 % 200, kai bangos ilgis apytikriai lygus 442 nm, tirpiklis dimetilformamidas Kai bangos ilgis lygus 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas Kai bangos ilgis lygus 464–467 nm, tirpiklis petroleteris |

Apibūdinimas | Raudoni milteliai |

Identifikavimas

Spektrometrija | Maksimumas atitinka mažaug 442 nm, tirpiklis dimetilformamidas |

Grynumas

Papildomos dažančiosios medžiagos | ne daugiau kaip 0,5 % |

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

2-amino-5-metilbenzensulfonrūgšties kalcio druska | ne daugiau kaip 0,2 % |

3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgšties kalcio druska | ne daugiau kaip 0,4 % |

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai | ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu) |

Eteriu ekstrahuojama medžiaga | ne daugiau kaip 0,2 %, kai tirpalo pH 7 |

Arsenas | ne daugiau kaip 3 mg/kg |

Švinas | ne daugiau kaip 10 mg/kg |

Gyvsidabris | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Kadmis | ne daugiau kaip 1 mg/kg |

Sunkieji metalai (skaičiuojant Pb) | ne daugiau kaip 40 mg/kg |

--------------------------------------------------

Top