EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0098

1993 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimas dėl Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) patvirtinimo Bendrijos vardu

OJ L 39, 16.2.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 020 P. 202 - 203
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 020 P. 202 - 203
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 301 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 212 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 212 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 017 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/98/oj

Related international agreement

31993D0098Oficialusis leidinys L 039 , 16/02/1993 p. 0001 - 0002
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 20 p. 0202
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 20 p. 0202


Tarybos sprendimas

1993 m. vasario 1 d.

dėl Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) patvirtinimo Bendrijos vardu

(93/98/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 130s straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi tam, kad būtų parengta Pasaulinė konvencijas dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų kontrolės, Komisija, remdamasi 1988 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimu ir pasikonsultavusi su valstybių narių atstovais, Bendrijos vardu vedė derybas ad hoc darbo grupės susitikimuose pagal Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programą (UNEP);

kadangi, pasibaigus toms deryboms, 1989 m. kovo 22 d. Bendrija, įgaliota 1989 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimu, patvirtino ir po to pasirašė Bazelio konvenciją dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės;

kadangi Konvencijos tikslas – padėti apsaugoti aplinką nuo atliekų keliamo pavojaus, taikant griežtesnę pavojingų ir kitų atliekų tarpvalstybinių pervežimų kontrolę ir aplinkai nežalingą jų tvarkymą; kadangi dėl to ji nustato importo, eksporto ir tranzito tvarką;

kadangi Taryba, 1993 m. vasario 1 d. priėmusi Reglamentą (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės [3] nustatė taisykles, apribojančias ir kontroliuojančias tokius pervežimus; kadangi šios taisyklės yra sukurtos tam, kad, inter alia, esanti atliekų pervežimų Bendrijos priežiūros ir kontrolės sistema atitiktų Bazelio konvencijos ir Ketvirtosios AKR-EEB konvencijos reikalavimus;

kadangi pagal 22 ir 23 Bazelio konvencijos straipsnius, valstybės gali Konvenciją ratifikuoti, priimti ar jai pritarti ir prie jos prisijungti bei politinės ir (arba) ekonominės integracijos organizacijos – ją oficialiai patvirtinti arba jai pritarti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, priimta 1989 m. kovo 22 d. Bazelyje, patvirtinama Europos ekonominės bendrijos vardu.

Konvencijos tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1. Tarybos pirmininkas Bendrijos vardu deponuoja patvirtinimo dokumentą Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, kaip numatyta Konvencijos 22 straipsnyje [4].

2. Tuo pat metu, laikydamasis šios Konvencijos 22 straipsnio 3 dalies nuostatų, Pirmininkas deponuoja prie šio sprendimo pridėtą pareiškimą apie kompetencijos ribas.

3 straipsnis

Šis sprendimas paskelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1993 m. vasario 1 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. Helveg Petersen

[1] OL C 72, 1991 3 18, p. 67.

[2] OL C 31, 1991 2 6, p. 27.

[3] OL L 30, 1993 2 6, p. 1.

[4] Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Konvencijos įsigaliojimo Bendrijoje datą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

PAGAL BAZELIO KONVENCIJOS DĖL PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TARPVALSTYBINIŲ PERVEŽIMŲ BEI JŲ TVARKYMO KONTROLĖS 22 STRAIPSNIO 3 DALĮ PRIDEDAMAS EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS PAREIŠKIMAS APIE JOS KOMPETENCIJOS RIBAS

Kaip numatyta EEB sutartyje ir remiantis taikomais Bendrijos teisės aktais Bazelio konvencijos taikymo srityje, visų pirma, Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 259/93 ir Tarybos direktyva 84/631/EEB dėl tarpvalstybinių pavojingų atliekų vežimo Europos bendrijos viduje priežiūros ir kontrolės (su pakeitimais), Bendrija šioje srityje turi tarptautinio lygmens kompetenciją. Europos ekonominės bendrijos valstybės narės šioje srityje, įskaitant kai kuriuos Bazelio konvencijoje numatytus klausimus, taip pat turi tarptautinio lygmens kompetenciją.

--------------------------------------------------

Top