EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3922

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje

OJ L 373, 31.12.1991, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 52 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 52 - 56
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 93 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 93 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/oj

31991R3922Oficialusis leidinys L 373 , 31/12/1991 p. 0004 - 0008
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0052
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 4 p. 0052


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91

1991 m. gruodžio 16 d.

dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos siūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi sutarties 8 straipsnio a punkte numatyta, jog turėtų būti patvirtintos priemonės vidaus rinkai iki 1992 m. gruodžio 31 d. laipsniškai sukurti; kadangi vidaus rinka bus teritorija be vidaus sienų, kurioje garantuojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi Europoje turėtų būti palaikomas aukštas bendras civilinės aviacijos saugos lygis ir dabartiniai techniniai reikalavimai bei administracinė tvarka valstybėse narėse turėtų kisti taip, kad atitiktų šiuo metu Bendrijoje pasiektą lygį;

kadangi sauga yra pagrindinis Bendrijos oro transporto veiksnys; kadangi turėtų būti atsižvelgiama į Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją, pasirašytą Čikagoje 1944 m. gruodžio 7 d., kurioje numatyta įgyvendinti priemones saugiems orlaivių skrydžiams užtikrinti;

kadangi orlaivių ir aviacijos gaminių vežimo bei tam tikrų aviacijos paslaugų teikimo apribojimai tarp valstybių narių iškraipytų vidaus rinką;

kadangi Jungtinės aviacijos tarnyba (JAA), kuri yra asocijuota Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) organizacija, parengė susitarimus dėl bendradarbiavimo plėtojant ir įgyvendinant Jungtinius aviacijos reikalavimus (JARs) visose srityse, susijusiose su orlaivių sauga ir jų naudojimu;

kadangi pagal bendrą transporto politiką su orlaivių sauga ir jų naudojimu susiję techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka turėtų būti suvienodinti remiantis JAA parengtais JAR kodeksais;

kadangi visų valstybių narių įstojimas į JAA ir Komisijos dalyvavimas jos posėdžiuose palengvintų tokį suvienodinimą;

kadangi, norint pasiekti Bendrijos tikslus dėl asmenų ir gaminių judėjimo laisvės bei dėl bendros transporto politikos, valstybės narės be tolimesnio techninio darbo ar vertinimo turėtų pripažinti gaminių ir institucijų bei asmenų, užsiimančių gaminių projektavimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, sertifikavimą, jei tas gaminys, organizacija ar asmuo yra sertifikuotas, laikantis bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos;

kadangi gali kilti saugos problemų, kurių atveju valstybės narės privalo skubiai imtis visų reikalingų priemonių; kadangi tokios priemonės turi būti tinkamai pagrįstos, o jeigu patys bendrieji techniniai reikalavimai arba administracinė tvarka turi trūkumų, Komisija, pasinaudodama savo įgyvendinimo įgaliojimais, turi teisę juos atitinkamai iš dalies pakeisti;

kadangi pageidaujama koordinuoti valstybių narių vykdomų mokslinių tyrimų, skirtų aviacijos saugai gerinti, finansavimą ir taip garantuoti optimalų resursų panaudojimą bei pasiekti didžiausios naudos;

kadangi reikia įgalioti Komisiją, valstybių narių paskirtų ekspertų komitetui padedant, tvirtinti JAA parengtus Tarybos priimtų bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos pakeitimus ir papildymus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas taikomas administracinės tvarkos ir II priede išvardytų techninių reikalavimų suderinimui civilinės aviacijos saugos srityje, visų pirma:

- orlaivių projektavimui, gamybai, naudojimui ir techninei priežiūrai,

- šiuos darbus vykdantiems asmenims ir organizacijoms.

2. Suderinti techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka, nurodyti 1 dalyje, taikomi visiems 2 straipsnio a punkte apibrėžtų civilinės aviacijos vežėjų naudojamiems orlaiviams, registruotiems kurioje nors valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a) "orlaivio naudotojas" - tai fizinis asmuo, gyvenantis kurioje nors valstybėje narėje, arba juridinis asmuo, įsisteigęs valstybėje narėje, kuris naudoja vieną ar daugiau orlaivių pagal toje valstybėje narėje taikomus teisės aktus, arba Bendrijos oro vežėjas, kaip apibrėžta Bendrijos teisės aktuose;

b) "gaminys" reiškia civilinį orlaivį, variklį, oro sraigtą arba įtaisą;

c) "įtaisas" - tai bet koks prietaisas, įrenginys, mechanizmas, aparatas ar dalis, kurie naudojami arba skirti naudoti eksploatuojant lėktuvą skridimo metu ir yra įrengti arba skirti būti įrengti civiliniame orlaivyje, arba pritvirtinti prie jo, tačiau kurie nėra orlaivio sklandmens, variklio ar oro sraigto dalis;

d) "komponentas" - tai medžiaga, dalis ar blokas, kuriems netaikomi b ar c punktų apibrėžimai ir kurie skirti naudoti civiliniuose orlaiviuose, varikliuose, oro sraigtuose ar įtaisuose;

e) (gaminio, paslaugos, institucijos arba asmens) "sertifikavimas" - tai bet kurios formos teisinis pripažinimas, jog toks gaminys, paslauga, institucija ar asmuo atitinka taikomus reikalavimus. Toks sertifikavimas susideda iš dviejų etapų:

i) patikrinimo, kad gaminys, paslauga, institucija ar asmuo techniškai atitinka taikomus reikalavimus; šis etapas vadinamas "techninių išvadų parengimu";

ii) oficialaus tokio taikomų reikalavimų atitikimo pripažinimo, išduodant pažymėjimą, licenciją, patvirtinimą ar kitokį dokumentą nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta tvarka; šis etapas vadinamas "teisinių išvadų parengimu";

f) "techninė priežiūra" - tai visos apžiūros, aptarnavimas, modifikavimas ir remontas, atliekami per visą orlaivio naudojimo laiką norint užtikrinti, kad orlaivis atitiktų tam tipui išduotą sertifikatą ir būtų tikrai saugus visomis aplinkybėmis; ši sąvoka ypač taikytina modifikacijoms, kurių reikalauja h punkte aprašytus susitarimus sudariusios institucijos pagal tinkamumo skraidyti apžiūros principus;

g) "nacionalinis variantas" - tai valstybės priimtas nacionalinis reikalavimas ar teisės aktas, kuris papildo ar pakeičia JAR;

h) "susitarimai" - tai Europos civilinės aviacijos konferencijai (ECAC) prižiūrint sudaryti susitarimai dėl bendradarbiavimo nustatant ir įgyvendinant bendruosius reikalavimus visose srityse, susijusiose su sauga ir saugiu orlaivių naudojimu. Šie susitarimai nurodomi I priede.

3 straipsnis

Nepažeidžiant 11 straipsnio, bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka, taikomi Bendrijoje II priede išvardytose srityse, yra atitinkami kodeksai, nurodyti tame priede ir galiojantys 1992 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

1. II priede neišvardytose srityse Taryba patvirtina bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką, remdamasi Sutarties 84 straipsnio 2 dalimi. Prireikus Komisija kuo greičiau pateikia tinkamų pasiūlymų šiose srityse.

2. Kol bus priimti 1 dalyje nurodyti pasiūlymai, valstybės narės gali taikyti atitinkamas savo galiojančių nacionalinių teisės aktų nuostatas.

5 straipsnis

Valstybės narės garantuoja, kad jų atsakingosios civilinės aviacijos institucijos atitiktų susitarimuose išdėstytas JAA narystės sąlygas ir pasirašytų tokius susitarimus be išlygų iki 1992 m. sausio 1 d.

6 straipsnis

1. Valstybės narės be tolesnių techninių reikalavimų ar vertinimo pripažįsta kitos valstybės narės sertifikuotus gaminius, suprojektuotus, pagamintus, naudojamus ir techniškai prižiūrimus pagal bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką. Jei pirminis pripažinimas turi kokį nors konkretų tikslą ar tikslus, bet koks vėlesnis pripažinimas turi tą patį tikslą (-us).

2. Kol šio reglamento pagrindu bus priimti bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka, valstybė narė, remdamasi galiojančiais nacionaliniais teisės aktais, gali pripažinti pagal bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką nesertifikuotus gaminius ir jų vedinius.

7 straipsnis

Valstybės narės pripažįsta pažymėjimus, kuriuos pagal šį reglamentą išdavė kita valstybė narė arba jos vardu veikianti įstaiga jos jurisdikcijoje ir valdžioje esančioms organizacijoms arba asmenims, kurie užsiima gaminių projektavimu, gamyba bei techninine priežiūra ir lėktuvų eksploatavimu.

8 straipsnis

1. Nė viena iš pirmiau nurodytų nuostatų nedraudžia valstybei narei nedelsiant reaguoti į saugos problemą, kuri paaiškėja įvykus avarijai, incidentui ar atliekant aptarnavimą ir yra susijusi arba su gaminiu, suprojektuotu, pagamintu, naudojamu ar techniškai prižiūrimu pagal šį reglamentą, arba su tokius darbus vykdančiu asmeniu ar institucija, arba su jų vykdymo tvarka. Jei saugos problemų kyla dėl:

- nepakankamo saugos lygio taikant bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką arba

- bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos trūkumų,

valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie panaudotas priemones ir tokio panaudojimo priežastis.

2. 1 dalyje nurodytais atvejais Komisija kuo anksčiau tariasi su valstybėmis narėmis. Jei patvirtinama, kad saugos lygis yra nepakankamas arba kad bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka turi trūkumų, Komisija teikia atitinkamus pasiūlymus 4 straipsnyje ir 11 straipsnyje numatyta tvarka.

9 straipsnis

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių koordinuoti savo tyrimų programoms, skirtoms civilinių orlaivių saugai ir veikimui pagerinti, bei apie tai praneša Komisijai. Pasitarusi su valstybėmis narėmis, Komisija gali imtis bet kokios atitinkamos iniciatyvos tokioms nacionalinėms tyrimų programoms skatinti.

10 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai apie:

a) kiekvieną naują ar iš dalies pakeistą reikalavimą arba procedūrą, nustatytą ar priimtą susitarimuose išdėstyta tvarka; ir

b) kiekvieną susitarimų pakeitimą; bei

c) konsultacijų su pramonės ir kitomis suinteresuotomis institucijomis rezultatus.

11 straipsnis

1. Vadovaudamasi 12 straipsnyje nurodyta tvarka, Komisija, atsižvelgdama į mokslo ir technikos pažangą, bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką, atitinkamai iš dalies pakeičia reikalavimus, išvardytus II priede arba priimtus Tarybos pagal 4 straipsnį.

2. Jei 1 dalyje nurodytuose daliniuose pakeitimuose yra valstybės narės nacionalinis variantas, Komisija 12 straipsnyje nustatyta tvarka sprendžia, ar įtraukti tą variantą į bendruosius techninius reikalavimus ir administracinę tvarką, ar neįtraukti.

12 straipsnis

1. Taikant 8, 9 ir 11 straipsnius, Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė pareiškiama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę;

b) kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma;

c) jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija, išskyrus atvejus, kai Taryba paprastąja balsų dauguma atmetė minėtas priemones.

13 straipsnis

1. Valstybės narės padeda viena kitai įgyvendinti šį reglamentą ir stebėti jo įgyvendinimą.

2. Į 1 dalyje nurodytą tarpusavio pagalbą įeina valstybių narių atsakingųjų institucijų reguliarus keitimasis visa turima informacija apie:

- šio reglamento pažeidimus, kuriuos padaro nerezidentai, ir už tai skirtas nuobaudas,

- valstybės narės skirtas nuobaudas rezidentams už tokius pažeidimus, padarytus kitose valstybėse narėse.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1992 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1991 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Maij-Weggen

[1] OL 270, 1990 10 26, p. 3.

[2] OL C 267, 1991 10 14, p. 154.

[3] OL C 159, 1991 6 17, p. 28.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Susitarimai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies h punkte

"Susitarimai dėl Jungtinių aviacijos reikalavimų (JAR) parengimo, priėmimo ir įgyvendinimo", sudaryti Kipre 1990 m. rugsėjo 11 d.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Galiojančių kodeksų, kuriuose nustatyti 3 straipsnyje nurodyti bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka, sąrašas

1. Bendrieji reikalavimai ir tvarka

JAR 1 | Sąvokos ir santrumpos |

2. Gaminių ir dalių tipų sertifikavimas

JAR 22 | Sailplanes and powered sailplanes (sklandytuvai ir motorizuoti sklandytuvai) |

JAR 25 | Large aeroplanes (didieji lėktuvai) |

JAR AWO | All weather operations (skrydžiai bet kokiomis oro sąlygomis) |

JAR E | Engines (varikliai) |

JAR P | Propellers (oro sraigtai) |

JAR APU | Auxiliary power units (pagalbinės jėgainės) |

JAR TSO | Technical standards orders (techninių standartų reikalavimai) |

JAR VLA | Very light aeroplanes (labai lengvi lėktuvai) |

JAR 145 | Approved maintenance organizations (patvirtintos techninės priežiūros organizacijos) |

--------------------------------------------------

Top