EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0382

1989 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Europos Bendrijų statistikos programų komitetą

OJ L 181, 28.6.1989, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; panaikino 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/382/oj

31989D0382Oficialusis leidinys L 181 , 28/06/1989 p. 0047 - 0047
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 19 p. 0021
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 19 p. 0021


Tarybos sprendimas

1989 m. birželio 19 d.

įsteigiantis Europos Bendrijų statistikos programų komitetą

(89/382/EEB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Komisijos pateiktą sprendimo projektą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi 1989 m. birželio 19 d. Tarybos rezoliucija dėl prioritetinių veiksmų plano įgyvendinimo statistinės informacijos srityje: Europos Bendrijų statistikos programa (1989–1992 m.) [2] pabrėžė poreikį parengti išsamią ir nuoseklią statistikos programą, remiančią Europos Bendrijų tikslus;

kadangi Statistikos programai įgyvendinti reikia priimti Bendrijos poreikius atitinkančius sprendimus, nustatyti prioritetus ir įvesti tvarką, kuri sustiprintų esamą glaudų valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą;

kadangi siekiant tokio bendradarbiavimo reikėtų įsteigti komitetą, kuris padėtų Komisijai įgyvendinti Europos Bendrijų statistikos programas;

kadangi pageidautina, jog toks bendradarbiavimas apimtų visas sritis, įtrauktas į Europos Bendrijų statistikos programas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įkuriamas Statistikos programų komitetas (toliau – Komitetas), kurį sudaro valstybių narių statistikos institucijų atstovai ir kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas (Europos Bendrijų statistikos tarnybos generalinis direktorius).

2 straipsnis

Komitetas padeda Komisijai iš esmės koordinuoti daugiametes statistikos programas, kad užtikrinti, jog veiksmai, kurių turi būti imtasi, atitiktų veiksmus, kurių nuspręsta imtis pagal nacionalines statistikos programas.

3 straipsnis

Komisija konsultuojasi su Komitetu dėl:

a) priemonių, kurių ketina imtis, kad įgyvendintų daugiametėse statistikos programose numatytus tikslus, ir jų įgyvendinimo priemonių bei terminų;

b) daugiamečių statistikos programų raidos;

c) bet kokių kitų klausimų, ypač metodologijos klausimų, kurie kyla kuriant ar įgyvendinant statistikos programas ir kuriuos pateikia pirmininkas savo iniciatyva arba kurios nors valstybės narės prašymu.

4 straipsnis

Be to, Komitetas atlieka tas funkcijas, kurias jam skiria Taryba statistikos srityje priimamais teisės aktais, laikydamasis šiuose teisės aktuose pagal Sprendimą 87/373/EEB [3] nustatytos tvarkos.

5 straipsnis

Komitetas parengia metų pranešimą, kuriame pateikiama statistinio darbo, už kurį Komitetas atsako, apžvalga. Komisija pranešimą nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

6 straipsnis

Komitetas parengia savo darbo tvarkos taisykles.

Priimta Liuksemburge, 1989 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Solchaga Catalan

[1] OL C 158, 1989 6 26.

[2] OL C 161, 1989 6 28, p. 1.

[3] OL L 197, 1987 7 18, p. 33.

--------------------------------------------------

Top