EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0788-20200201

Consolidated text: 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvosTekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/2020-02-01

02019R0788 — LT — 01.02.2020 — 001.002


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

▼C1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/788

2019 m. balandžio 17 d.

dėl Europos piliečių iniciatyvos

▼B

(OL L 130 2019.5.17, p. 55)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1673 2019 m. liepos 23 d.

  L 257

1

8.10.2019


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 334, 27.12.2019, p.  168  (788/2019)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 424, 15.12.2020, p.  60 (2019/788)
▼B

▼C1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/788

2019 m. balandžio 17 d.

dėl Europos piliečių iniciatyvos

▼BI SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos iniciatyvos, kuria Europos Komisija raginama, neviršydama savo įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas (toliau – Europos piliečių iniciatyva arba iniciatyva), teikimo tvarka ir sąlygos.

2 straipsnis

Teisė pritarti Europos piliečių iniciatyvai

1.  
Kiekvienas Sąjungos pilietis, sulaukęs bent tokio amžiaus, kada galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, pagal šį reglamentą turi teisę pritarti iniciatyvai pasirašydamas pritarimo pareiškimą.

Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų, gali nustatyti, kad minimalus amžius, kurio sulaukus galima pritarti iniciatyvai, būtų 16 metų; tokiu atveju jos informuoja apie tai Komisiją.

2.  
Laikydamosi taikomos teisės, valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad neįgalieji galėtų naudotis savo teise pritarti iniciatyvai ir turėtų galimybę susipažinti su visų atitinkamų šaltinių informacija apie iniciatyvas vienodomis sąlygomis kaip ir kiti piliečiai.

3 straipsnis

Reikalaujamas pasirašiusiųjų skaičius

1.  

Iniciatyva yra galiojanti, jei:

a) 

jai pagal 2 straipsnio 1 dalį pritarė bent vienas milijonas Sąjungos piliečių (toliau – pasirašiusieji), iš bent ketvirtadalio valstybių narių ir

b) 

bent ketvirtadalyje valstybių narių iniciatyvos registracijos metu pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent minimaliam I priede nustatytam skaičiui, atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičių, padaugintą iš bendro Europos Parlamento narių skaičiaus.

2.  
Taikant 1 dalį pasirašiusysis skaičiuojamas toje valstybėje narėje, kurios pilietis jis yra, nepriklausomai nuo to, kur pasirašiusysis pasirašė pritarimo pareiškimą.

4 straipsnis

Komisijos ir valstybių narių teikiama informacija ir pagalba

1.  
Komisija piliečiams ir organizatorių grupėms teikia lengvai prieinamą ir išsamią informaciją ir pagalbą, susijusią su Europos piliečių iniciatyva, įskaitant jų nukreipimą prie atitinkamų informacijos ir pagalbos šaltinių.

Komisija tiek internete, tiek popierine forma visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis viešai paskelbia Europos piliečių iniciatyvos vadovą.

2.  
Komisija sukuria nemokamą internetinę bendradarbiavimo Europos piliečių iniciatyvos klausimais platformą.

Platformoje teikiami praktiniai ir teisiniai patarimai, be to, tai yra diskusijų apie Europos piliečių iniciatyvą forumas, kuriame piliečiai, organizatorių grupės, suinteresuotieji subjektai, nevyriausybinės organizacijos, ekspertai ir kitos dalyvauti pageidaujančios Sąjungos institucijos ir įstaigos gali keistis informacija ir geriausia patirtimi.

Platforma yra prieinama neįgaliesiems.

Platformos valdymo ir priežiūros išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

3.  
Komisija sukuria internetinį registrą, kuriame organizatorių grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą procedūrą.

Registrą sudaro vieša interneto svetainė, kurioje teikiama bendra informacija apie Europos piliečių iniciatyvą ir informacija apie konkrečias iniciatyvas bei jų būklę.

Komisija reguliariai atnaujina registrą ir paskelbia jame organizatorių grupės pateiktą informaciją.

4.  
Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos, įskaitant jos priedą, turinio vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos institucijų kalbas, vadovaujantis II priede nustatytomis ribomis, kad jie būtų skelbiami registre ir naudojami pritarimo pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą.

Be to, organizatorių grupė gali pateikti papildomos informacijos apie iniciatyvą ir, jei yra, II priede nurodyto teisės akto projekto, pateikto pagal 6 straipsnio 2 dalį, vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos institucijų kalbas. Už tuos vertimus atsako organizatorių grupė. Organizatorių grupės pateiktų vertimų turinys atitinka pagal 6 straipsnio 2 dalį pateiktos iniciatyvos turinį.

Komisija užtikrina, kad registre ir viešoje Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje būtų skelbiama pagal 6 straipsnio 2 dalį pateikta informacija ir pagal šią dalį pateikti vertimai.

5.  
Komisija sukuria ir organizatorių grupėms nemokamai teikia rinkmenų keitimosi paslaugą, skirtą pritarimo pareiškimams perduoti valstybių narių kompetentingoms institucijoms pagal 12 straipsnį.
6.  
Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau informacijos centrų, laikantis taikomos Sąjungos ir nacionalinės teisės organizatorių grupėms nemokamai teikiantį (–us) su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą.II SKYRIUS

PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

5 straipsnis

Organizatorių grupė

1.  
Iniciatyvą rengia ir valdo bent septynių fizinių asmenų grupė (toliau – organizatorių grupė). Europos Parlamento nariai į tą minimalų skaičių neįskaičiuojami.
2.  
Organizatorių grupės nariai iniciatyvos registracijos metu turi būti Sąjungos piliečiai, sulaukę amžiaus, kada galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, ir grupę turi sudaryti bent septynių skirtingų valstybių narių gyventojai.

Registre Komisija pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 skelbia kiekvienos iniciatyvos visų organizatorių grupės narių vardus ir pavardes.

3.  
Organizatorių grupė vieną savo narį paskiria atstovu ir vieną – jo pavaduotoju, kurie atitinkamai atsakingi už ryšių su Sąjungos institucijomis per visą procedūrą palaikymą ir yra įgalioti veikti organizatorių grupės vardu (toliau – asmenys ryšiams).

Organizatorių grupė taip pat gali iš savo narių arba iš šalies paskirti ne daugiau kaip du kitus fizinius asmenis, kurie būtų įgalioti veikti asmenų ryšiams vardu per visą procedūrą palaikant ryšius su Sąjungos institucijomis.

4.  
Organizatorių grupė informuoja Komisiją apie visus grupės sudėties pasikeitimus per visą procedūrą ir pateikia tinkamus įrodymus, kad 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai yra įvykdyti. Organizatorių grupės sudėties pasikeitimai turi atsispindėti pritarimo pareiškimų formose, be to, per visą procedūrą esamų ir buvusių organizatorių grupės narių vardai ir pavardės skelbiami registre.
5.  
Nedarant poveikio atsakomybei, kuri organizatorių grupės atstovui, kaip duomenų valdytojui, tenka pagal Reglamento (ES) 2016/679 82 straipsnio 2 dalį, pagal taikomą nacionalinę teisę organizatorių grupės nariai yra solidariai atsakingi už bet kokią organizuojant iniciatyvą padarytą žalą, kurią sukelia tyčiniai arba dėl didelio neatsargumo padaryti neteisėti veiksmai.
6.  

Nedarant poveikio sankcijoms, numatytoms Reglamento (ES) 2016/679 84 straipsnyje, valstybės narės užtikrina, kad organizatorių grupės nariams pagal nacionalinę teisę būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos už šio reglamento pažeidimus, visų pirma už:

a) 

neteisingus pareiškimus;

b) 

nesąžiningą duomenų naudojimą.

7.  
Jei pagal valstybės narės nacionalinę teisę būtent konkrečiai iniciatyvai valdyti įsteigiamas juridinis subjektas, tas juridinis subjektas, jei taikytina, šio straipsnio 5 ir 6 dalių, 6 straipsnio 2 ir 4–7 dalių, 7–19 straipsnių ir II–VII priedų tikslais laikomas organizatorių grupe arba jos nariu, jei organizatorių grupės atstovu paskirtam jos nariui yra suteikti įgaliojimai veikti juridinio subjekto vardu.

6 straipsnis

Registracija

1.  
Pritarimo iniciatyvai pareiškimai gali būti renkami tik po to, kai Komisija iniciatyvą užregistruoja.
2.  
Organizatorių grupė registracijos prašymą Komisijai pateikia registre.

Teikdama prašymą organizatorių grupė taip pat:

a) 

perduoda II priede nurodytą informaciją viena iš oficialiųjų Sąjungos institucijų kalbų;

b) 

nurodo septynis narius, į kuriuos reikia atsižvelgti 5 straipsnio 1 ir 2 dalių tikslais, jei organizatorių grupę sudaro daugiau nei septyni nariai;

c) 

kai aktualu, nurodo, kad pagal 5 straipsnio 7 dalį įsteigtas juridinis subjektas.

▼C1

Nedarant poveikio 4 dalies taikymui, Komisija priima sprendimą dėl registracijos prašymo per du mėnesius nuo jo pateikimo.

▼B

3.  

Komisija iniciatyvą užregistruoja, jeigu:

a) 

organizatorių grupė pateikė tinkamų įrodymų, kad ji atitinka 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, ir paskyrė asmenis ryšiams pagal 5 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą;

b) 

5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje situacijoje juridinis subjektas įsteigtas būtent iniciatyvai valdyti, o organizatorių grupės narys, paskirtas to subjekto atstovu, yra įgaliotas veikti juridinio subjekto vardu;

c) 

jokia iniciatyvos dalis nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

d) 

iniciatyva nėra akivaizdžiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra akivaizdžiai lengvabūdiška ar nepagrįsta;

e) 

iniciatyva nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms, nustatytoms ES sutarties 2 straipsnyje, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms teisėms.

Siekdama įvertinti, ar tenkinami šios dalies pirmos pastraipos a–e punktuose nurodyti reikalavimai, Komisija įvertina laikantis 2 dalies organizatorių grupės pateiktą informaciją.

▼C1

Nedarant poveikio 4 dalies taikymui, Komisija atsisako užregistruoti iniciatyvą, jeigu netenkinamas vienas ar keli šios dalies pirmos pastraipos a–e punktuose nustatyti reikalavimai.

▼B

4.  
Priėjusi prie išvados, kad 3 dalies pirmos pastraipos a, b, d ir e punktuose nustatyti reikalavimai tenkinami, tačiau netenkinamas 3 dalies pirmos pastraipos c punkto reikalavimas, Komisija per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo informuoja organizatorių grupę apie savo vertinimą ir jo pagrindą.

Tokiu atveju organizatorių grupė gali iniciatyvą iš dalies pakeisti, siekdama atsižvelgti į Komisijos vertinimą, kad iniciatyva atitiktų 3 dalies pirmos pastraipos c punkte nustatytą reikalavimą, arba palikti pradinę iniciatyvą tokią pačią arba ją atsiimti. Organizatorių grupė per du mėnesius nuo Komisijos vertinimo gavimo informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą, atsižvelgdama į vertinimo pagrindą, ir pateikia pradinės iniciatyvos dalinius pakeitimus, jei jų yra.

Jeigu pagal šios dalies antrą pastraipą organizatorių grupė iš dalies pakeičia pradinę iniciatyvą arba palieka ją tokią pačią, Komisija:

a) 

užregistruoja iniciatyvą, jei ji atitinka 3 dalies pirmos pastraipos c punkto reikalavimą;

b) 

iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

c) 

kitokiu atveju iniciatyvą užregistruoti atsisako.

Komisija priima sprendimą dėl prašymo per vieną mėnesį nuo informacijos, nurodytos šios dalies antroje pastraipoje, gavimo iš organizatorių grupės.

5.  
Užregistruota iniciatyva viešai paskelbiama registre.

Kai Komisija iniciatyvą užregistruoja iš dalies, ji paskelbia informaciją apie tai, kokia iniciatyvos dalis užregistruota, registre.

Tokiu atveju organizatorių grupė užtikrina, kad potencialūs pasirašantieji būtų informuoti apie tai, kokia iniciatyvos dalis užregistruota, ir tai, kad pritarimo pareiškimai renkami tik užregistruotai daliai.

6.  
Komisija užregistruoja iniciatyvą unikaliu registracijos numeriu ir nurodo jį organizatorių grupei.
7.  
Jei pagal 4 dalį Komisija atsisako registruoti iniciatyvą arba ją užregistruoja tik iš dalies, ji nurodo savo sprendimo pagrindą ir informuoja organizatorių grupę. Ji taip pat informuoja organizatorių grupę apie visas galimas teismines ir neteismines teisių gynimo priemones, kurių ji gali imtis.

Komisija registre ir viešoje Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje viešai skelbia visus savo pagal šį straipsnį priimtus sprendimus dėl registracijos prašymų.

8.  
Komisija apie iniciatyvos užregistravimą praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

7 straipsnis

Iniciatyvos atsiėmimas

Bet kuriuo metu prieš pateikdama iniciatyvą Komisijai pagal 13 straipsnį organizatorių grupė gali atsiimti pagal 6 straipsnį užregistruotą iniciatyvą. Informacija apie šį atsiėmimą skelbiama registre.

8 straipsnis

Rinkimo laikotarpis

1.  
Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies taikymui, visi pritarimo pareiškimai surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. laikotarpį nuo organizatorių grupės pasirinktos datos (toliau – rinkimo laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei praėjus šešiems mėnesiams nuo iniciatyvos užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Organizatorių grupė informuoja Komisiją apie pasirinktą datą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki tos datos.

Kai organizatorių grupė per rinkimo laikotarpį pageidauja nutraukti rinkimą nepasibaigus rinkimo laikotarpiui, ji apie tą ketinimą informuoja Komisiją likus bent 10 darbo dienų iki naujai pasirinktos dienos, kurią rinkimo laikotarpis turi pasibaigti.

Komisija praneša valstybėms narėms pirmoje pastraipoje nurodytą datą.

2.  
Komisija rinkimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas nurodo registre.
3.  
Dieną, kurią pasibaigia rinkimo laikotarpis, Komisija sustabdo 10 straipsnyje nurodytos centrinės internetinės rinkimo sistemos veikimą, o organizatorių grupė sustabdo 11 straipsnyje nurodytos atskiros internetinės rinkimo sistemos veikimą.

9 straipsnis

Pritarimo pareiškimų rinkimo procedūra

1.  
Pritarimo pareiškimai gali būti pasirašomi internetu arba popierine forma.
2.  
Renkant pritarimo pareiškimus, galima naudoti tik III priede pateiktus modelius atitinkančias formas.

Prieš pradėdama rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorių grupė užpildo III priede pateiktas formas. Formose pateikiama informacija turi atitikti registre nurodytą informaciją.

Kai organizatorių grupė nusprendžia pritarimo pareiškimus internetu rinkti per 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę rinkimo sistemą, Komisija atsako už tinkamų formų, atitinkančių III priedą, pateikimą.

Kai pagal 6 straipsnio 4 dalį iniciatyva užregistruojama iš dalies, III priede pateiktos formos ir, jei taikytina, centrinė internetinė rinkimo sistema bei atskira internetinė rinkimo sistema turi atitikti užregistruotą iniciatyvos dalį. Pritarimo pareiškimo formos gali būti pritaikytos rinkimui internete arba popierine forma.

III priedas netaikomas, kai piliečiai išreiškia pritarimą iniciatyvai internetu, per 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę rinkimo sistemą, naudodamiesi praneštomis elektroninės atpažinties priemonėmis, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014, nurodytomis šio reglamento 10 straipsnio 4 dalyje. Sąjungos piliečiai nurodo savo pilietybę, o valstybės narės pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1501 ( 1 ) priima minimalų fizinių asmenų duomenų rinkinį.

3.  
Pritarimo pareiškimą pasirašantis asmuo turi pateikti tik III priede nurodytus asmens duomenis.
4.  
Iki 2019 m. birželio 30 d. valstybės narės informuoja Komisiją, į kurią III priedo dalį pageidauja būti įtrauktos: A ar B. Valstybės narės, kurios pageidauja būti įtrauktos į III priedo B dalį, nurodo joje nurodytą asmens kodo arba asmens tapatybės (dokumento) numerio rūšį (-is).

Iki 2020 m. sausio 1 d. Komisija registre paskelbia III priedo formas.

Valstybė narė, įtraukta į vieną III priedo dalį, gali prašyti Komisijos būti perkelta į kitą III priedo dalį. Ji pateikia savo prašymą Komisijai likus bent šešiems mėnesiams iki dienos, kurią bus pradėtos taikyti naujos formos.

5.  
Organizatorių grupė yra atsakinga už pritarimo pareiškimų popierine forma surinkimą iš pasirašiusiųjų.
6.  
Asmuo gali pasirašyti pritarimo konkrečiai iniciatyvai pareiškimą tik vieną kartą.
7.  
Organizatorių grupė rinkimo laikotarpiu kiekvienoje valstybėje narėje surinktų pritarimo pareiškimų skaičių praneša Komisijai bent kas du mėnesius, o galutinį skaičių – per tris mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos, kad šie skaičiai būtų paskelbti registre.

Jei reikiamas pritarimo pareiškimų skaičius nepasiekiamas arba per tris mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos organizatorių grupė nepateikia jokio atsakymo, Komisija iniciatyvą nutraukia ir registre paskelbia pranešimą apie tai.

10 straipsnis

Centrinė internetinė rinkimo sistema

1.  
Pritarimo pareiškimo formoms rinkti internetu, remdamasi Sprendimu (ES, Euratomas) 2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegia ir nuo tos datos pradeda valdyti centrinę internetinę rinkimo sistemą.

Centrinės internetinės rinkimo sistemos diegimo ir valdymo sąnaudos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Naudojimasis centrine internetine rinkimo sistema yra nemokamas.

Centrinė internetinė rinkimo sistema yra prieinama neįgaliesiems.

Centrinės internetinės rinkimo sistemos surinkti duomenys saugomi serveriuose, kuriuos tam tikslui suteikia Komisija.

Centrinė internetinė rinkimo sistema suteikia galimybę įkelti popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus.

2.  
Komisija užtikrina, kad rinkimo laikotarpiu, nustatytu pagal 8 straipsnį, pritarimo kiekvienai iniciatyvai pareiškimus būtų galima rinkti naudojantis centrine internetine rinkimo sistema.
3.  
Organizatorių grupė informuoja Komisiją, ar pageidauja naudotis centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema ir ar pageidauja įkelti popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus, ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki rinkimo laikotarpio pradžios.

Kai organizatorių grupė įkelti popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus pageidauja, ji įkelia visus popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus ne vėliau kaip per du mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos ir apie tai informuoja Komisiją.

4.  

Valstybės narės užtikrina, kad:

a) 

piliečiai galėtų pritarti iniciatyvoms internetu naudodamiesi nurodytomis elektroninės atpažinties priemonėmis arba pasirašydami pritarimo pareiškimą elektroniniu parašu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014;

b) 

būtų pripažintas Komisijos eIDAS mazgas, sukurtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 910/2014 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1501.

5.  
Komisija konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais dėl tolesnių centrinės internetinės rinkimo sistemos vystymo ir tobulinimo, siekdama atsižvelgti į jų siūlymus ir susirūpinimą jiems keliančius klausimus.

11 straipsnis

Atskiros internetinės rinkimo sistemos

1.  
Kai organizatorių grupė centrine internetine rinkimo sistema nesinaudoja, ji gali rinkti pritarimo pareiškimus internetu keliose ar visose valstybėse narėse naudodama kitą bendrą internetinę rinkimo sistemą (toliau – atskira internetinė rinkimo sistema).

Naudojantis atskira internetine rinkimo sistema surinkti duomenys saugomi valstybės narės teritorijoje.

2.  
Organizatorių grupė užtikrina, kad visą rinkimo laikotarpį atskira internetinė rinkimo sistema atitiktų šio straipsnio 4 dalies ir 18 straipsnio 3 dalies reikalavimus.
3.  
Užregistravus iniciatyvą, bet dar neprasidėjus rinkimo laikotarpiui, nedarant poveikio nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimams pagal Reglamento (ES) 2016/679 VI skyrių, organizatorių grupė paprašo valstybės narės, kurioje bus saugomi naudojantis atskira internetine rinkimo sistema surinkti duomenys, kompetentingos institucijos patvirtinti, kad ta sistema atitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

Jeigu atskira internetinė rinkimo sistema atitinka reikalavimus, nustatytus šio straipsnio 4 dalyje, kompetentinga institucija per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo išduoda tai patvirtinantį sertifikatą pagal IV priede pateiktą modelį. Organizatorių grupė tokio sertifikato kopiją viešai paskelbia interneto svetainėje, naudojamoje atskirai internetinei rinkimo sistemai.

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotus sertifikatus.

4.  

Atskirose internetinėse rinkimo sistemose įdiegiamos tinkamos saugumo ir techninės priemonės, kuriomis visą rinkimo laikotarpį užtikrinama, kad:

a) 

pritarimo pareiškimus galėtų pasirašyti tik fiziniai asmenys;

b) 

apie iniciatyvą pateikta informacija atitiktų registre skelbiamą informaciją;

c) 

duomenys iš pasirašiusiųjų būtų renkami laikantis III priedo;

d) 

pasirašiusiųjų pateikti duomenys būtų saugiai renkami ir saugomi.

5.  
Iki 2020 m. sausio 1 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėstomos šio straipsnio 4 daliai įgyvendinti skirtos techninės specifikacijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 22 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Rengdama pirmoje pastraipoje nurodytas technines specifikacijas, Komisija gali konsultuotis su Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA).

6.  
Kai pritarimo pareiškimai renkami naudojantis atskira internetine rinkimo sistema, rinkimo laikotarpis gali prasidėti tai sistemai išdavus 3 dalyje nurodytą sertifikatą.
7.  
Šis straipsnis taikomas tik iniciatyvoms, pagal 6 straipsnį užregistruotoms iki 2022 m. gruodžio 31 d.

12 straipsnis

Valstybių narių vykdomas pritarimo pareiškimų tikrinimas ir tvirtinimas

1.  
Kiekviena valstybė narė (toliau – atsakinga valstybė narė) patikrina ir patvirtina, ar jos piliečių pasirašyti pritarimo pareiškimai atitinka šio reglamento nuostatas.
2.  
Per tris mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos ir nedarant poveikio šio straipsnio 3 dalies taikymui, organizatorių grupė pateikia internetu ir popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus 20 straipsnio 2 dalyje nurodytoms atsakingos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Organizatorių grupė pritarimo pareiškimus pateikia kompetentingoms institucijoms tik tuo atveju, jei pasiektas 3 straipsnyje nustatytas minimalus pasirašiusiųjų skaičius.

Pritarimo pareiškimai pateikiami kiekvienai atsakingos valstybės narės kompetentingai institucijai tik vieną kartą, naudojant V priede pateiktą formą.

Internetu surinkti pritarimo pareiškimai pateikiami pagal elektroninę schemą, kurią viešai paskelbia Komisija.

Popierine forma surinkti pritarimo pareiškimai ir internetu surinkti pritarimo pareiškimai pateikiami atskirai.

3.  
Pritarimo pareiškimus, surinktus internetu, naudojantis centrine internetine rinkimo sistema, taip pat surinktus popierine forma ir įkeltus pagal 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, Komisija pateikia atsakingos valstybės narės kompetentingai institucijai, kai organizatorių grupė pagal šio straipsnio 2 dalį pateikia V priede pateiktą formą atsakingos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Kai organizatorių grupė pritarimo pareiškimus surenka naudodamasi atskira internetine rinkimo sistema, ji gali prašyti Komisijos šiuos pareiškimus pateikti atsakingos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Komisija pritarimo pareiškimus pateikia pagal šio straipsnio 2 dalies antrą–ketvirtą pastraipas naudodamasi 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta keitimosi rinkmenomis paslauga.

4.  
Per tris mėnesius nuo pritarimo pareiškimų gavimo kompetentingos institucijos, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir praktikos, atlieka tinkamus šių pareiškimų patikrinimus, kurie gali būti grindžiami atsitiktine atranka.

Kai internetu ir popierine forma surinkti pritarimo pareiškimai pateikiami atskirai, šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kurią kompetentinga institucija gauna visus pritarimo pareiškimus.

Tikrinant popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus nereikalaujama patvirtinti parašų autentiškumo.

5.  
Remdamasi atliktu patikrinimu, kompetentinga institucija patvirtina iš atitinkamos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičių. Tai patvirtinantis sertifikatas organizatorių grupei išduodamas nemokamai pagal VI priede pateikiamą modelį.

Sertifikate nurodomas galiojančių pritarimo pareiškimų, surinktų popierine forma ir internetu, skaičius, įskaitant surinktus popierine forma ir įkeltus pagal 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą.

13 straipsnis

Pateikimas Komisijai

Per tris mėnesius nuo paskutinio sertifikato, išduoto pagal 12 straipsnio 5 dalį, organizatorių grupė iniciatyvą pateikia Komisijai.

Organizatorių grupė užpildytą VII priede pateiktą formą pateikia kartu su 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų sertifikatų kopijomis popierine arba elektronine forma.

Komisija VII priede pateiktą formą paskelbia viešai registre.

14 straipsnis

Paskelbimas ir viešasis svarstymas

1.  
Kai Komisija gauna galiojančią iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 straipsnius, ji nedelsdama registre paskelbia pranešimą apie tai, o iniciatyvą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, taip pat nacionaliniams parlamentams.
2.  
Per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo organizatorių grupei suteikiama galimybė pristatyti iniciatyvą Europos Parlamento surengtame viešajame svarstyme.

Viešąjį svarstymą Europos Parlamentas rengia savo patalpose.

Komisijai svarstyme atstovaujama tinkamu lygmeniu.

Svarstyme suteikiama galimybė dalyvauti Tarybos, kitų Sąjungos institucijų ir patariamųjų organų, nacionalinių parlamentų ir pilietinės visuomenės atstovams.

Europos Parlamentas užtikrina, kad atitinkamiems viešiesiems ir privatiesiems interesams būtų atstovaujama tolygiai.

3.  
Po viešojo svarstymo Europos Parlamentas įvertina politinę paramą iniciatyvai.

15 straipsnis

Komisijos atliekama nagrinėjimo procedūra

1.  
Per vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo pagal 13 straipsnį Komisija atitinkamu lygmeniu priima organizatorių grupę, suteikdama jai galimybę išsamiai paaiškinti iniciatyvos tikslus.
2.  
Per šešis mėnesius nuo iniciatyvos paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje nurodytam viešajam svarstymui Komisija pranešime išdėsto savo teisines ir politines išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, kurių prireikus ketina imtis, ir pagrindą, kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba nesiims.

Kai reaguodama į iniciatyvą Komisija ketina imtis veiksmų, įskaitant, kai tinkama, priimti vieną ar kelis pasiūlymus dėl Sąjungos teisės akto, pranešime taip pat išdėstomas numatomas šių veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštis.

Pranešimas perduodamas organizatorių grupei, taip pat Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ir paskelbiamas viešai.

3.  
Komisija ir organizatorių grupė informuoja pasirašiusiuosius apie atsaką į iniciatyvą pagal 18 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Komisija registre ir viešoje Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje teikia atnaujintą informaciją apie pranešime, priimtame reaguojant į iniciatyvą, išdėstytų veiksmų įgyvendinimą.

16 straipsnis

Europos Parlamento tolesni veiksmai dėl sėkmingų piliečių iniciatyvų

Europos Parlamentas įvertina priemones, kurių ėmėsi Komisija, parengusi savo pranešimą, nurodytą 15 straipsnio 2 dalyje.III SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Skaidrumas

1.  
Organizatorių grupė pateikia aiškią, tikslią ir išsamią informaciją, skelbtiną registre ir, kai tinkama, savo kampanijos interneto svetainėje, apie iniciatyvos finansavimo šaltinius, kai viršijama 500 EUR suma vienam rėmėjui.

Turi būti įmanoma aiškiai nustatyti deklaruojamus finansavimo ir paramos šaltinius, įskaitant rėmėjus, ir atitinkamas sumas.

Organizatorių grupė taip pat pateikia informaciją apie savanoriškai jai padedančių organizacijų pavadinimus, kai tokios paramos neįmanoma ekonomiškai apskaičiuoti.

Ta informacija atnaujinama bent kas du mėnesius per laikotarpį nuo registracijos dienos iki dienos, kurią iniciatyva pateikiama Komisijai pagal 13 straipsnį. Komisija ją aiškia ir prieinama forma viešai paskelbia registre ir viešoje Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.

2.  
Komisija turi teisę prašyti, kad organizatorių grupė pateiktų papildomos informacijos ir paaiškinimų apie finansavimo ir paramos šaltinius, deklaruotus pagal šį reglamentą.
3.  
Komisija registre suteikia galimybę piliečiams pateikti skundą, susijusį su informacijos apie finansavimo ir paramos šaltinius, kuriuos deklaravo organizatorių grupės, išsamumu ir teisingumu, bei tuo tikslu paskelbia kontaktinę formą registre ir viešoje Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.

Komisija gali prašyti, kad organizatorių grupė pateiktų papildomos su pagal šią dalį gautais skundais susijusios informacijos ir, kai tinkama, atnaujinti informaciją apie registre nurodytus finansavimo ir paramos šaltinius.

18 straipsnis

Komunikacija

1.  
Komisija didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą, jos tikslus ir veikimą vykdydama komunikacijos veiklą ir informacines kampanijas, taip padėdama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime.

Europos Parlamentas prisideda prie Komisijos komunikacijos veiklos.

2.  
Siekdama vykdyti su konkrečia iniciatyva susijusią komunikacijos ir informavimo veiklą ir gavusi aiškų pasirašiusiojo sutikimą organizatorių grupė arba Komisija gali rinkti jo el. pašto adresą.

Potencialūs pasirašantieji informuojami, kad ir nedavę sutikimo rinkti jų el. pašto adresą jie gali pasinaudoti savo teise pritarti iniciatyvai.

3.  
El. pašto adresai negali būti renkami iš pritarimo pareiškimų formų. Tačiau jie gali būti renkami tuo pačiu metu kaip pritarimo pareiškimai, jeigu jie tvarkomi atskirai.

19 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1.  
Organizatorių grupės atstovas yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/679, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu renkant pritarimo pareiškimus, el. pašto adresus ir iniciatyvų rėmėjų duomenis. Kai įsteigiamas šio reglamento 5 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinis subjektas, duomenų valdytojas yra tas subjektas.
2.  
Pagal šio reglamento 20 straipsnio 2 dalį paskirtos kompetentingos institucijos yra duomenų valdytojos, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/679, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu paramos pareiškimų tikrinimo ir tvirtinimo tikslais.
3.  
Komisija yra duomenų valdytoja, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2018/1725, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu registre, internetinėje bendradarbiavimo platformoje, šio reglamento 10 straipsnyje nurodytoje centrinėje internetinėje rinkimo sistemoje ir renkant el. pašto adresus.
4.  
Pritarimo pareiškimų formose pateikti asmens duomenys renkami siekiant vykdyti veiklą, būtiną siekiant užtikrinti saugų rinkimą ir saugojimą pagal 9–11 straipsnius, pateikimą valstybėms narėms, tikrinimą ir tvirtinimą pagal 12 straipsnį ir būtinas kokybės patikras bei statistinių duomenų analizę.
5.  
Organizatorių grupė ir atitinkamai Komisija sunaikina visus pasirašytus pritarimo iniciatyvai pareiškimus ir visas jų kopijas praėjus ne daugiau kaip vienam mėnesiui nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai pagal 13 straipsnį arba ne vėliau nei 21 mėnesis nuo rinkimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė. Tačiau jeigu iniciatyva atsiimama prasidėjus rinkimo laikotarpiui, pritarimo pareiškimai ir visos jų kopijos sunaikinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo iniciatyvos atsiėmimo, kaip nurodyta 7 straipsnyje.
6.  
Kompetentinga institucija sunaikina visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo 12 straipsnio 5 dalyje nurodyto sertifikato išdavimo.
7.  
Pritarimo tam tikrai iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas galima saugoti ilgiau, nei numatyta 5 ir 6 dalyse, jei tai būtina vykstant teisiniam ar administraciniam procesui, susijusiam su konkrečia iniciatyva. Jie sunaikinami vėliausiai per vieną mėnesį nuo minėto proceso baigimo priimant galutinį sprendimą dienos.
8.  
Komisija ir organizatorių grupė sunaikina pagal 18 straipsnio 2 dalį surinktų el. pašto adresų įrašus atitinkamai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo iniciatyvos atsiėmimo arba 12 mėnesių nuo rinkimo laikotarpio pabaigos arba iniciatyvos pateikimo Komisijai. Tačiau kai Komisija pagal 15 straipsnio 2 dalį pranešime nurodo veiksmus, kurių ketina imtis, el. pašto adresų įrašai sunaikinami ne vėliau kaip per trejus metus nuo pranešimo paskelbimo.
9.  
Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2018/1725 numatytoms jų teisėms, organizatorių grupės nariai turi teisę prašyti panaikinti jų asmens duomenis iš registro praėjus dvejiems metams nuo konkrečios iniciatyvos registracijos dienos.

20 straipsnis

Kompetentingos institucijos valstybėse narėse

1.  
Taikydama 11 straipsnį, kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, atsakingų už 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto sertifikato išdavimą.
2.  
Taikydama 12 straipsnį, kiekviena valstybė narė paskiria vieną kompetentingą instituciją, atsakingą už pritarimo pareiškimų tikrinimo proceso koordinavimą ir 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų sertifikatų išdavimą.
3.  
Iki 2020 m. sausio 1 d. valstybės narės Komisijai praneša institucijų, paskirtų pagal 1 ir 2 dalis, pavadinimus ir adresus. Jos informuoja Komisiją apie bet kokį tos informacijos pasikeitimą.

Institucijų, paskirtų pagal 1 ir 2 dalis, pavadinimus ir adresus Komisija paskelbia viešai registre.

21 straipsnis

Nacionalinių nuostatų pateikimas

1.  
Iki 2020 m. sausio 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia konkrečias nuostatas, kurias jos priėmė, kad įgyvendintų šį reglamentą.
2.  
Šias nuostatas Komisija paskelbia registre ta kalba, kuria valstybės narės jas pateikė pagal 1 dalį.IV SKYRIUS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

22 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  
Įgyvendinti šio reglamento 11 straipsnio 5 dalį Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

23 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento priedų pakeitimų, nepažeidžiant tiems priedams reikšmingų šio reglamento nuostatų.

24 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  
23 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. birželio 6 d.
3.  
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 23 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  
Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5.  
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  
Pagal 23 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Peržiūra

Komisija reguliariai peržiūri Europos piliečių iniciatyvos veikimą ir ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d., o vėliau kas ketverius metus, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Šiose ataskaitose taip pat nurodomas minimalus amžius, kurio sulaukus galima pritarti Europos piliečių iniciatyvoms valstybėse narėse. Ataskaitos skelbiamos viešai.

26 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 211/2011 panaikinamas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintą Reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

27 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Po 2020 m. sausio 1 d. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 5–9 straipsniai toliau taikomi Europos piliečių iniciatyvoms, kurios buvo užregistruotos anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d.

28 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Tačiau 9 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnis, 11 straipsnio 5 dalis ir 20–24 straipsniai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
I PRIEDAS

MINIMALUS PASIRAŠIUSIŲJŲ VALSTYBĖJE NARĖJE SKAIČIUSBelgija

14 805

Bulgarija

11 985

Čekija

14 805

Danija

9 870

Vokietija

67 680

Estija

4 935

Airija

9 165

Graikija

14 805

Ispanija

41 595

Prancūzija

55 695

Kroatija

8 460

Italija

53 580

Kipras

4 230

Latvija

5 640

Lietuva

7 755

Liuksemburgas

4 230

Vengrija

14 805

Мalta

4 230

Nyderlandai

20 445

Austrija

13 395

Lenkija

36 660

Portugalija

14 805

Rumunija

23 265

Slovėnija

5 640

Slovakija

9 870

Suomija

9 870

Švedija

14 805

▼B
II PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI REGISTRUOJANT INICIATYVĄ

1. Iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų). ( *1 )

2. Iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, tikslai (ne daugiau kaip 1 100 ženklų be tarpų) (kiekvienai kalbai pritaikytas vidurkis (*1) ).

Iniciatyvos dalyką, tikslus ir priežastis iniciatyvos organizatorių grupė gali pateikti priede (ne daugiau kaip 5 000 ženklų be tarpų (kiekvienai kalbai pritaikytas vidurkis (*1) ).

Organizatorių grupė gali pateikti papildomos informacijos apie iniciatyvos dalyką, tikslus ir priežastis. Jei nori, ji taip pat gali pateikti teisės akto projektą.

3. Sutarčių nuostatos, kurias organizatorių grupė laiko svarbiomis siūlomam veiksmui.

4. Visi septynių organizatorių grupės narių, gyvenančių septyniose skirtingose valstybėse narėse, vardai ir pavardės, adresai, pilietybės ir gimimo datos, konkrečiai nurodant atstovą, pavaduotoją ir jų el. pašto adresus bei telefono numerius ( 2 ).

Jei tarp pirmoje pastraipoje nurodytų septynių narių nėra atstovo ir (arba) pavaduotojo, pateikiami visi pastarųjų vardai ir pavardės, adresai, pilietybės, gimimo datos, el. pašto adresai bei telefono numeriai.

5. Dokumentai, kuriais įrodomi kiekvieno iš 4 punkte nurodytų septynių narių ir atstovo bei pavaduotojo, jei jų nėra tarp tų septynių narių, visi vardai ir pavardės, adresai, pilietybės ir gimimo datos.

6. Kitų organizatorių grupės narių vardai ir pavardės.

7. Reglamento (ES) 2019/788 5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje situacijoje, priklausomai nuo konkretaus atvejo – dokumentai, kuriais įrodomas juridinio subjekto įsteigimas pagal valstybės narės teisę būtent tam tikrai iniciatyvai valdyti ir organizatorių grupės nario, paskirto jos atstovu, įgaliojimas veikti juridinio subjekto vardu.

8. Visi iniciatyvai teikiamos paramos ir finansavimo šaltiniai registracijos metu.
III PRIEDAS

PRITARIMO PAREIŠKIMO FORMA. A dalis ( 3 )

(valstybėms narėms, kurios nereikalauja pateikti asmens kodo ir (arba) asmens tapatybės dokumento numerio)

Privaloma pildyti visus šios formos laukelius.

IŠ ANKSTO PILDO ORGANIZATORIŲ GRUPĖ:

1. Visi pasirašiusieji šią formą yra piliečiai:

Iš kiekvieno sąrašo pažymėkite tik vieną valstybę narę.

2. Europos Komisijos registracijos Nr.:

3. Rinkimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos:

4. Europos Komisijos registre užregistruotos šios iniciatyvos interneto adresas:

5. Šios iniciatyvos pavadinimas:

6. Iniciatyvos tikslai:

7. Registruotų asmenų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai:

[Reglamento (ES) 2019/788 5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje situacijoje, jei taikoma, papildomai: juridinio subjekto pavadinimas ir buveinės šalis]:

8. Šios iniciatyvos interneto svetainė (jei yra):

PILDO PASIRAŠANTIEJI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS:

„Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai iniciatyvai dar nesu pritaręs.“VISI VARDAI

PAVARDĖS

GYVENAMOJI VIETA (1)

(gatvė, numeris, pašto kodas, miestas, šalis)

GIMIMO DATA

DATA

PARAŠAS (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Nuolat užsienyje gyvenantys Vokietijos piliečiai tik tuo atveju, jeigu jie užregistravo savo dabartinę nuolatinę gyvenamąją vietą atitinkamoje Vokietijos diplomatinėje atstovybėje užsienyje.

(2)   

Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama internetu per Reglamento (ES) 2019/788 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą arba minėto reglamento 11 straipsnyje nurodytas atskiras internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas.

Privatumo pareiškimas ( 4 ) dėl popieriuje arba per atskiras internetines rinkimo sistemas renkamų pritarimo pareiškimų:

Remiantis Reglamentu (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti šios iniciatyvos organizatorių grupės leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą.
Jūsų duomenis organizatorių grupė saugos ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Europos Komisijai dienos arba 21 mėnesį nuo rinkimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo šio proceso baigimo dienos.
Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.
Iniciatyvos organizatorių grupės atstovas arba, kai tinkama, jos sukurtas juridinis asmuo yra duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais duomenimis.
Duomenų apsaugos pareigūno (jei yra) kontaktiniai duomenys Europos Komisijos registre pateikti šios iniciatyvos interneto adresu, kuris nurodytas šios formos 4 punkte.
►C2  Jūsų asmens duomenis gausiančios ir tvarkysiančios kompetentingos nacionalinės institucijos ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikti adresu http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. ◄

Privatumo pareiškimas dėl internetu per centrinę internetinę rinkimo sistemą renkamų pritarimo pareiškimų:

Remiantis Reglamentu (ES) 2018/1725 ir Reglamentu (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti Europos Komisijos ir iniciatyvos organizatorių grupės atstovo arba, kai tinkama, organizatorių grupės įsteigto juridinio subjekto leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą.
Jūsų duomenis Europos Komisija saugos ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Europos Komisijai dienos arba 21 mėnesį nuo rinkimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo to proceso baigimo dienos.
Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos pareigūnui arba duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.
Europos Komisija ir iniciatyvos organizatorių grupės atstovas arba, kai tinkama, organizatorių grupės įsteigtas juridinis subjektas yra bendri duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2018/1725 ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais duomenimis.
Organizatorių grupės duomenų apsaugos pareigūno (jei yra) kontaktiniai duomenys pateikti šios iniciatyvos Europos Komisijos registro interneto svetainėje, kaip numatyta šios formos 4 punkte.
Jūsų asmens duomenis gausiančių ir tvarkysiančių Europos Komisijos ir nacionalinės institucijos duomenų apsaugos pareigūno, Europos duomenų apsaugos pareigūno ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikti adresu: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

PRITARIMO PAREIŠKIMO FORMA. B dalis ( 5 )

(valstybėms narėms, kurios reikalauja pateikti asmens kodą ir (arba) asmens tapatybės dokumento numerį)

Privaloma pildyti visus šios formos laukelius.

IŠ ANKSTO PILDO ORGANIZATORIŲ GRUPĖ:

1. Visi pasirašiusieji šią formą yra piliečiai:

Iš kiekvieno sąrašo pažymėkite tik vieną valstybę narę.

Daugiau informacijos apie asmens kodą ar asmens tapatybės dokumento numerį, iš kurių vieną privaloma pateikti, pateikiama Europos Komisijos Europos piliečių iniciatyvų internetinėje svetainėje.

2. Europos Komisijos registracijos Nr.:

3. Rinkimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos:

4. Europos Komisijos registre užregistruotos šios iniciatyvos interneto adresas:

5. Šios iniciatyvos pavadinimas:

6. Iniciatyvos tikslai:

7. Registruotų asmenų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai:

[Reglamento (ES) 2019/788 5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje situacijoje, jei taikoma, papildomai: juridinio subjekto pavadinimas ir buveinės šalis]:

8. Šios iniciatyvos interneto svetainė (jei yra):

PILDO PASIRAŠANTIEJI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS:

„Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai iniciatyvai dar nesu pritaręs.“VISI VARDAI

PAVARDĖS

ASMENS KODAS/ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTO NUMERIS

ASMENS KODO ARBA ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTO RŪŠIS

DATA

PARAŠAS (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama internetu per Reglamento (ES) 2019/788 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą arba minėto reglamento 11 straipsnyje nurodytas atskiras internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas.

Privatumo pareiškimas ( 6 ) dėl popieriuje arba per atskiras internetines rinkimo sistemas renkamų pritarimo pareiškimų

Remiantis Reglamentu (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti šios iniciatyvos organizatorių grupės leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą.
Jūsų duomenis organizatorių grupė saugos ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Europos Komisijai dienos arba 21 mėnesį nuo rinkimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo to proceso baigimo dienos.
Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.
►C2  Iniciatyvos organizatorių grupės atstovas arba, kai tinkama, jos sukurtas juridinis asmuo yra duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais duomenimis. ◄
Duomenų apsaugos pareigūno (jei yra) kontaktiniai duomenys Europos Komisijos registre pateikti šios iniciatyvos interneto adresu, kaip nurodyta šios formos 4 punkte.
►C2  Jūsų asmens duomenis gausiančios ir tvarkysiančios kompetentingos nacionalinės institucijos ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikti adresu http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. ◄

Privatumo pareiškimas dėl internetu per centrinę internetinę rinkimo sistemą renkamų pritarimo pareiškimų:

Remiantis Reglamentu (ES) 2018/1725 ir Reglamentu (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), šioje formoje pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik su pritarimu iniciatyvai susijusiais tikslais, o kompetentingos nacionalinės institucijos galės su jais susipažinti tik tikrinimo ir tvirtinimo tikslais. Jūs turite teisę prašyti Europos Komisijos ir iniciatyvos organizatorių grupės atstovo arba, kai tinkama, organizatorių grupės įsteigto juridinio subjekto leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą.
Jūsų duomenis Europos Komisija saugos ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Europos Komisijai dienos arba 21 mėnesį nuo rinkimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuris terminas sueina anksčiau. Administracinio arba teismo proceso atveju jie gali būti saugomi ilgesnį laiką, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo to proceso baigimo dienos.
Nedarant poveikio galimybei imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos pareigūnui arba duomenų apsaugos institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.
Europos Komisija ir iniciatyvos organizatorių grupės atstovas arba, kai tinkama, organizatorių grupės įsteigtas juridinis subjektas yra bendri duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2018/1725 ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, su jais galima susisiekti naudojantis šioje formoje pateiktais duomenimis.
Organizatorių grupės duomenų apsaugos pareigūno (jei yra) kontaktiniai duomenys pateikti šios iniciatyvos Europos Komisijos registro interneto svetainėje, kaip numatyta šios formos 4 punkte.
Jūsų asmens duomenis gausiančių ir tvarkysiančių Europos Komisijos ir nacionalinės institucijos duomenų apsaugos pareigūno, Europos duomenų apsaugos pareigūno ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktiniai duomenys pateikti adresu: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.
IV PRIEDAS

SERTIFIKATAS, KURIUO PATVIRTINAMA INTERNETINĖS PRITARIMO PAREIŠKIMŲ RINKIMO SISTEMOS ATITIKTIS 2019 M. BALANDŽIO 17 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI (ES) 2019/788 DĖL EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVOS

… (valstybės narės pavadinimas) … (kompetentingos institucijos pavadinimas) patvirtina, kad atskira internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema … (svetainės adresas), skirta pritarimo … (iniciatyvos pavadinimas), kurios registracijos Nr. … (iniciatyvos registracijos Nr.), pareiškimams rinkti, atitinka susijusias 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos nuostatas.

Data, parašas ir kompetentingos institucijos oficialus spaudas:
V PRIEDAS

PRITARIMO PAREIŠKIMŲ TEIKIMO VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS FORMA

1. Visi asmenų ryšiams (organizatorių grupės atstovo ir pavaduotojo) vardai ir pavardės arba visas iniciatyvą valdančio juridinio subjekto pavadinimas ir visi jo atstovo vardai ir pavardės, taip pat asmenų ryšiams, juridinio subjekto ir jo atstovo adresai ir el. pašto adresai:

2. Iniciatyvos pavadinimas:

3. Komisijos registracijos Nr.:

4. Registracijos data:

5. Pasirašiusiųjų, kurie yra (valstybės narės pavadinimas) piliečiai, skaičius:

6. Bendras surinktų pritarimo pareiškimų skaičius:

7. Valstybių narių, kuriose riba pasiekta, skaičius:

8. Priedai:

(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų, kurie yra atitinkamos valstybės narės piliečiai, pritarimo pareiškimus.

Jei taikytina, pridėkite atitinkamą atskiros internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos sertifikatą.)

9. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad pritarimo pareiškimai surinkti pagal 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos 9 straipsnį.

10. Data ir vieno iš asmenų ryšiams (atstovo arba pavaduotojo ( 7 )) arba juridinio subjekto atstovo parašas:
VI PRIEDAS

SERTIFIKATAS, KURIUO PATVIRTINAMAS GALIOJANČIŲ PRITARIMO PAREIŠKIMŲ, SURINKTŲ … (VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS), SKAIČIUS

… (valstybės narės pavadinimas) … (kompetentingos institucijos pavadinimas), atlikusi reikiamus patikrinimus pagal 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos 12 straipsnį, patvirtina, kad … (galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius) pritarimo iniciatyvai, kurios registracijos Nr. … (iniciatyvos registracijos Nr.), pareiškimai (-ų) yra galiojantys pagal to reglamento nuostatas.

Data, parašas ir oficialus spaudas
VII PRIEDAS

INICIATYVOS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI FORMA

1. Iniciatyvos pavadinimas:

2. Komisijos registracijos Nr.:

3. Registracijos data:

4. Gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius (turi būti mažiausiai vienas milijonas):

5. Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius: 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Visi asmenų ryšiams (organizatorių grupės atstovo ir pavaduotojo) vardai ir pavardės arba visas iniciatyvą valdančio juridinio subjekto pavadinimas ir visi jo atstovo vardai ir pavardės, taip pat asmenų ryšiams, juridinio subjekto ir jo atstovo adresai ir el. pašto adresai ( 8 ):

7. Nurodykite visus šiai iniciatyvai teikiamos paramos ir finansavimo šaltinius, įskaitant suteiktos finansinės paramos dydį iniciatyvos teikimo momentu.

8. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad laikomasi visų 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos nustatytų atitinkamų procedūrų ir reikalavimų.

Data ir vieno iš asmenų ryšiams (atstovo arba pavaduotojo ( 9 )) arba juridinio subjekto atstovo parašas:

9. Priedai: (Pridėkite visus sertifikatus)( 1 ) 2015 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1501 dėl sąveikumo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 12 straipsnio 8 dalį (OL L 235, 2015 9 9, p. 1).

( *1 ) Komisija pateikia visų užregistruotų iniciatyvų šių elementų vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos institucijų kalbas.

( 2 ) Komisijos internetiniame registre visuomenei bus pateikiami tik visi organizatorių grupės narių vardai ir pavardės, atstovo gyvenamoji šalis arba, kai tinkama, juridinio subjekto pavadinimas ir buveinės šalis, asmenų ryšiams el. pašto adresai ir informacija, susijusi su paramos ir finansavimo šaltiniais. Duomenų subjektas turi teisę dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia savo situacija, prieštarauti, kad būtų skelbiami jo asmens duomenys.

( 3 ) Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatorių grupė gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą. Popierine forma surinktiems pritarimo pareiškimams įkelti į centrinę internetinę rinkimo sistemą naudojamas Europos Komisijos suteiktas kodas.

( 4 ) Priklausomai nuo rinkimo būdo, reikia naudoti tik vieną iš dviejų pasiūlytų privatumo pareiškimų versijų.

( 5 ) Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatorių grupė gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą. Popierine forma surinktiems pritarimo pareiškimams įkelti į centrinę internetinę rinkimo sistemą naudojamas Europos Komisijos suteiktas kodas.

( 6 ) Priklausomai nuo rinkimo būdo, reikia naudoti tik vieną iš dviejų pasiūlytų privatumo pareiškimų versijų.

( 7 ) Tai, ko nereikia, išbraukti.

( 8 ) Komisijos internetiniame registre visuomenei bus pateikiami tik visi organizatorių grupės narių vardai ir pavardės, atstovo gyvenamoji šalis arba, kai tinkama, juridinio subjekto pavadinimas ir buveinės šalis, asmenų ryšiams el. pašto adresai ir informacija, susijusi su paramos ir finansavimo šaltiniais. Duomenų subjektai turi teisę dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jų situacija, prieštarauti, kad būtų skelbiami jų asmens duomenys.

( 9 ) Tai, ko nereikia, išbraukti.

Top