EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20221217

Consolidated text: 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-12-17

02014R0833 — LT — 17.12.2022 — 013.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2014

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

(OL L 229 2014.7.31, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 960/2014 2014 m. rugsėjo 8 d.

  L 271

3

12.9.2014

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1290/2014 2014 m. gruodžio 4 d.

  L 349

20

5.12.2014

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1797 2015 m. spalio 7 d.

  L 263

10

8.10.2015

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2212 2017 m. lapkričio 30 d.

  L 316

15

1.12.2017

 M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1163 2019 m. liepos 5 d.

  L 182

33

8.7.2019

 M6

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/262 2022 m. vasario 23 d.

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/328 2022 m. vasario 25 d.

  L 49

1

25.2.2022

►M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/334 2022 m. vasario 28 d.

  L 57

1

28.2.2022

►M9

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/345 2022 m. kovo 1 d.

  L 63

1

2.3.2022

►M10

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/350 2022 m. kovo 1 d.

  L 65

1

2.3.2022

►M11

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/394 2022 m. kovo 9 d.

  L 81

1

9.3.2022

►M12

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/428 2022 m. kovo 15 d.

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d.

  L 111

1

8.4.2022

►M14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/595 2022 m. balandžio 11 d.

  L 114

60

12.4.2022

►M15

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/879 2022 m. birželio 3 d.

  L 153

53

3.6.2022

►M16

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1269 2022 m. liepos 21 d.

  L 193

1

21.7.2022

►M17

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1904 2022 m. spalio 6 d.

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2367 2022 m. gruodžio 3 d.

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2368 2022 m. gruodžio 3 d.

  L 311I

5

3.12.2022

►M20

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2474 2022 m. gruodžio 16 d.

  L 322I

1

16.12.2022


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 246, 21.8.2014, p.  59 (833/2014)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 055, 28.2.2022, p.  78 ((ES) 2022/262)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 106, 5.4.2022, p.  21 (2022/328)

►C4

Klaidų ištaisymas, OL L 106, 5.4.2022, p.  22 (2022/428)

 C5

Klaidų ištaisymas, OL L 114, 12.4.2022, p.  214 (Nr. 833/2014)

 C6

Klaidų ištaisymas, OL L 114, 12.4.2022, p.  212 (2022/328)

 C7

Klaidų ištaisymas, OL L 119, 21.4.2022, p.  114 ((ES) 2022/394)

►C8

Klaidų ištaisymas, OL L 190, 19.7.2022, p.  191 ((ES) 2022/576)

 C9

Klaidų ištaisymas, OL L 202, 2.8.2022, p.  58 (2022/576)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2014

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje▼M7

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

dvejopo naudojimo prekės ir technologijos – objektai, išvardyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/821 ( 1 ) I priede;

b) 

kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos I priede išvardytose interneto svetainėse;

c) 

techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas, įskaitant pagalbą žodžiu;

d) 

tarpininkavimo paslaugos:

i) 

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios valstybės į bet kurią kitą trečiąją valstybę, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii) 

prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose valstybėse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją valstybę;

e) 

investicinės paslaugos – šios paslaugos ir veikla:

i) 

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii) 

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii) 

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv) 

portfelio valdymas,

v) 

konsultacijos investicijų klausimais,

vi) 

finansinių priemonių emisijos organizavimas ir vykdymas ir (arba) finansinių priemonių platinimas tvirto įsipareigojimo pagrindu,

vii) 

finansinių priemonių platinimas be tvirto įsipareigojimo supirkti likutį,

viii) 

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

f) 

▼M11

perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai (įskaitant kriptoturto formos vertybinius popierius), cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

▼M7

i) 

įmonių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai įmonių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai,

ii) 

obligacijos ir kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii) 

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius arba kurie sudaro sąlygas piniginiam atsiskaitymui pagal perleidžiamuosius vertybinius popierius;

g) 

pinigų rinkos priemonės – tų klasių priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo vekseliai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, išskyrus mokėjimo priemones;

h) 

kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita;

i) 

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

j) 

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas – juridinis asmuo, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 ( 2 ) 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

k) 

indėlis – kredito likutis, susidaręs dėl sąskaitoje laikomų lėšų arba dėl laikinų situacijų, susiklosčiusių dėl įprastų bankinių sandorių, kurį kredito įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines nuostatas ir sutartines sąlygas, įskaitant terminuotuosius indėlius ir taupomuosius indėlius, tačiau neįskaitant kredito likučio, kai:

i) 

jo egzistavimas gali būti įrodytas tik Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ( 3 ) 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte apibrėžta finansine priemone, išskyrus atvejus, kai tai yra taupymo produktas, patvirtintas indėlio sertifikatu, išduotu įvardytam asmeniui, ir egzistuojantis valstybėje narėje 2014 m. liepos 2 d.,

ii) 

jo pagrindinė suma nėra grąžinama nominaliąja verte;

iii) 

jo pagrindinė suma grąžinama nominaliąja verte tik pagal kredito įstaigos ar trečiosios šalies suteiktą specialią garantiją ar susitarimą;

l) 

pilietybės suteikimo investuotojams (arba auksinio paso) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali įgyti tos valstybės narės pilietybę mainais už iš nustatyto anksto dydžio mokėjimus ir investicijas;

m) 

leidimo investuotojams gyventi šalyje (arba auksinės vizos) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali gauti leidimą gyventi valstybėje narėje mainais už iš anksto nustatyto dydžio mokėjimus ir investicijas;

n) 

prekybos vieta – reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema (DPS) arba organizuotos prekybos sistema (OPS), kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte;

o) 

finansavimas ar finansinė parama – veiksmas, nepriklausomai nuo konkrečios pasirinktos priemonės, kai atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija sąlygiškai arba besąlygiškai skiria arba įsipareigoja skirti savo paties lėšas arba ekonominius išteklius, įskaitant, be kita ko, dotacijas, paskolas, garantijas, laidavimą, obligacijas, akredityvus, tiekėjų kreditus, pirkėjų kreditus, su importu ar eksportu susijusius avansus ir visų rūšių draudimą ar perdraudimą, įskaitant eksporto kredito draudimą. Nei laikantis įprastos verslo praktikos atliktas mokėjimas už prekę ar paslaugą sutarta kaina, nei tokio mokėjimo sąlygos nėra finansavimas ar finansinė pagalba;

p) 

šalis partnerė – šalis, taikanti eksporto kontrolės priemones, lygiavertes šio reglamento VIII priede nustatytoms priemonėms;

q) 

vartotojų ryšio įrenginiai – privačių asmenų naudojami įrenginiai, kaip antai asmeniniai kompiuteriai ir jų išorinė įranga (be kita ko, standieji diskai ir spausdintuvai), mobilieji telefonai, išmanieji televizoriai, atminties įtaisai (USB laikmenos), ir šiems įrenginiams skirta vartotojų programinė įranga;

▼M8

(r) 

Rusijos oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų išduotą licenciją oro susisiekimui vykdyti ar jai lygiavertį dokumentą;

▼M12

s) 

kredito reitingas – nuomonė apie subjekto, skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių arba tokios skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių emitento kreditingumą, pateikta naudojant nustatytą ir apibrėžtą reitingo kategorijų vertinimo skalę;

t) 

kredito reitingavimo veikla – duomenų ir informacijos analizė bei vertinimas, patvirtinimas, kredito reitingų suteikimas ir peržiūra;

u) 

energetikos sektorius – sektorius, kuriame vykdoma ši veikla, išskyrus su civiline branduoline energija susijusią veiklą:

i) 

žalios naftos, gamtinių dujų arba kietojo iškastinio kuro žvalgyba, gavyba, paskirstymas Rusijoje arba kasyba, kuro perdirbimas, gamtinių dujų skystinimas arba pakartotinis dujinimas;

ii) 

kietojo iškastinio kuro produktų, perdirbtų naftos produktų ar dujų gamyba ar paskirstymas Rusijoje arba

iii) 

elektros energijos gamybos įrenginių statyba ar įrengimas arba su elektros energijos gamybos veikla susijusių paslaugų, įrangos ar technologijų teikimas;

▼M13

v) 

viešųjų pirkimų direktyvos – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES ( 4 ), 2014/24/ES ( 5 ), 2014/25/ES ( 6 ) ir 2009/81/EB ( 7 );

w) 

kelių transporto įmonė – fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, komerciniu tikslu vykdantys krovinių pervežimą variklinėmis transporto priemonėmis arba transporto priemonių junginiais;

▼M20

x) 

kasybos ir karjerų eksploatavimo sektorius – su ne energijos gamyba susijusių išteklių vietos nustatymo, gavybos, valdymo ir apdorojimo veiklos sektorius.

▼M7

2 straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b) 

medicininiams ar farmaciniams tikslams;

c) 

naujienų žiniasklaidos naudojamų objektų laikinajam eksportui;

d) 

programinės įrangos naujinimui;

e) 

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui; arba

▼M16 —————

▼M7

g) 

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

▼M16

Išskyrus pirmos pastraipos g punktą, eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir tos valstybės narės, kurioje eksportuotojas reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos.

▼M7

4.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a) 

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Rusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b) 

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui kosmoso programų srityje;

c) 

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

d) 

saugiai laivybai;

▼M13

e) 

neviešiems civiliniams elektroninių ryšių tinklams, kurie nepriklauso subjektui, kurį kontroliuoja valstybė arba kurio daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei;

▼M7

f) 

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę;

g) 

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas;

▼M16

h) 

fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų Rusijoje, išskyrus Rusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam saugumui ir informaciniam saugumui užtikrinti.

▼M7

5.  
Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.
6.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.
7.  

Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus, nurodytus 4 ir 5 dalyse, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

▼M13

i) 

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, nurodyti IV priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, nebent parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą leidžiama pagal 2b straipsnio 1 dalies a punktą;

ii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos aviacijos sektoriui ar kosmoso pramonei, nebent jas parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą leidžiama pagal 4 dalies b punktą, arba

▼M12

iii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos energetikos sektoriui, nebent toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama leidžiami pagal šio reglamento 3 straipsnio 3–6 dalyse nurodytas išimtis.

▼M7

8.  
Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

2a straipsnis

1.  
Draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti VII priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti tobulinama Rusijos kariuomenė ir technologijos arba plėtojamas gynybos ir saugumo sektorius.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.  

1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b) 

medicininiams ar farmaciniams tikslams;

c) 

naujienų žiniasklaidos naudojamų objektų laikinajam eksportui;

d) 

programinės įrangos naujinimui;

e) 

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui; arba

▼M16 —————

▼M7

g) 

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

▼M16

Išskyrus pirmos pastraipos g punktą, eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir tos valstybės narės, kurioje eksportuotojas reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos.

▼M7

4.  

Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a) 

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Rusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b) 

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui kosmoso programų srityje;

c) 

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

d) 

saugiai laivybai;

▼M13

e) 

neviešiems civiliniams elektroninių ryšių tinklams, kurie nepriklauso subjektui, kurį kontroliuoja valstybė arba kurio daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei;

▼M7

f) 

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę, arba

g) 

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas, arba

▼M16

h) 

fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų Rusijoje, išskyrus Rusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam saugumui ir informaciniam saugumui užtikrinti.

▼M7

5.  
Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.
6.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.
7.  

Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus, nurodytus 4 ir 5 dalyse, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

▼M13

i) 

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, nurodyti IV priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, nebent parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą leidžiama pagal 2b straipsnio 1 dalį;

ii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos aviacijos sektoriui ar kosmoso pramonei, nebent jas parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą leidžiama pagal 4 dalies b punktą, arba

▼M12

iii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos energetikos sektoriui, nebent toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama leidžiami pagal šio reglamento 3 straipsnio 3–6 dalyse nurodytas išimtis

▼M7

8.  
Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

▼M17

2aa straipsnis

1.  
Draudžiama bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 258/2012 ( *1 ) I priede išvardytus Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės šaunamuosius ginklus, jų dalis ir pagrindinius komponentus bei šaudmenis.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir su tų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

▼M7

2b straipsnis

▼M12

1.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 2a straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti IV priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat VII priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tik tuo atveju, jei nustato, kad:

▼M7

a) 

tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba arba finansinė parama yra būtinos įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui arba

b) 

tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba arba finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.

2.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.
3.  
Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 1 dalį, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

2c straipsnis

1.  
Visi 2 straipsnio 3 dalyje ir 2a straipsnio 3 dalyje nurodyti pranešimai kompetentingai institucijai, kai įmanoma, teikiami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.
2.  
Visi 2, 2a ir 2b straipsniuose nurodyti leidimai, kai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

2d straipsnis

▼M9

1.  
Kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie pagal 2, 2a ir 2b straipsnius išduotus leidimus ir atsisakymą juos išduoti su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija. Keitimasis informacija vykdomas naudojantis Reglamento (ES) 2021/821 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta elektronine sistema.

▼M7

2.  
Taikant šį straipsnį gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta, įskaitant 4 dalyje minėtus informacijos mainus.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį straipsnį gautos konfidencialios informacijos apsaugą pagal Sąjungos teisę ir atitinkamą nacionalinę teisę.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įslaptintos informacijos, kuri buvo pateikta arba kuria apsikeista pagal šį straipsnį, slaptumo žymos laipsnis nebūtų sumažintas arba ta informacija nebūtų išslaptinta be informaciją teikiančios šalies išankstinio raštiško sutikimo.

3.  
Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 2, 2a ir 2b straipsnius sandoriui, kuris iš esmės yra identiškas sandoriui, kuriam dar galioja kitos valstybės narės arba kitų valstybių narių atsisakymas išduoti leidimą, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.

▼M11

3a.  
Jei valstybė narė išduoda leidimą pagal 2 straipsnio 4 dalies d punktą, 2a straipsnio 4 dalies d punktą ir 3f straipsnio 4 dalį parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti saugiai laivybai skirtas prekes ir technologijas, apie tokį leidimą ji praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip per dvi savaites.

▼M9

4.  
Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis Komisija prireikus ir laikydamasi abipusiškumo principo keičiasi informacija su šalimis partnerėmis, siekdama padėti užtikrinti eksporto kontrolės priemonių pagal šį reglamentą veiksmingumą ir šalių partnerių taikomų eksporto kontrolės priemonių nuoseklumą.

▼M7

2e straipsnis

1.  
Draudžiama teikti viešąjį finansavimą arba finansinę paramą prekybai su Rusija arba investicijoms Rusijoje.
2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

a) 

privalomiems finansavimo arba finansinės paramos įsipareigojimams, nustatytiems iki 2022 m. vasario 26 d.;

▼M11

b) 

Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirto viešojo finansavimo arba finansinės paramos, kurio (-ios) bendra vertė neviršija 10 000 000  EUR vienam projektui, teikimui arba

▼M7

c) 

viešojo finansavimo arba finansinės paramos, skirtos prekybai maisto produktais ir žemės ūkio, medicinos ar humanitarinėms reikmėms, teikimui.

▼M9

3.  
Draudžiama investuoti į Rusijos Tiesioginių investicijų fondo bendrai finansuojamus projektus, juose dalyvauti ar kitaip prie jų prisidėti.
4.  
Nukrypdamos nuo 3 dalies, kompetentingos institucijos gali, taikydamos tokias sąlygas, kokios joms atrodo reikalingos, leisti dalyvauti investuojant į Rusijos Tiesioginių investicijų fondo bendrai finansuojamus projektus ar prie jų prisidėti, jei nustato, kad tai daryti būtina pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. kovo 2 d., arba pagal papildomas tokioms sutartims vykdyti reikalingas sutartis.

▼M10

2f straipsnis

1.  
Draudžiama ūkio subjektams transliuoti arba sudaryti galimybes transliuoti, sudaryti palankesnes sąlygas transliuoti juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, įtrauktų į XV priede išdėstytą sąrašą, teikiamą turinį arba kitaip prisidėti prie tokios transliacijos, be kita ko, jį perduodant ar platinant bet kokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, kabeliniu, palydoviniu ryšiu, IP-TV, interneto paslaugų teikėjams, dalijimosi vaizdo medžiaga internetu platformomis ar taikomosiomis programomis, nesvarbu, ar jos yra naujos, ar iš anksto įdiegtos.
2.  
Visų transliavimo licencijų ir leidimų, taip pat perdavimo ir platinimo susitarimų su XV priede išvardytais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, galiojimas sustabdomas.

▼M15

3.  
Draudžiama reklamuoti produktus ar paslaugas bet kokiu XV priede išvardytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sukurtu ar transliuojamu turiniu, taip pat ir jį perduodant ar platinant 1 dalyje nurodytomis priemonėmis.

▼M12

3 straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ar technologijas bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba naudojimui Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.  

1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi prekių ar technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui, kai tos paslaugos yra skirtos:

▼M15

a) 

gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, transportavimas (nebent tai būtų draudžiama pagal 3m ar 3n straipsnį) iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, arba

▼M12

b) 

skubaus įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencijai arba tokio įvykio sušvelninimui.

▼C4

4.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarties, sudarytos iki 2022 m. kovo 16 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokiai sutarčiai įvykdyti, prievolių vykdymui iki 2022 m. rugsėjo 17 d., jeigu kompetentingai institucijai informacija perduota bent prieš penkias dienas.

▼M12

5.  
2 dalyje nustatyti draudimai netaikomi draudimo ir perdraudimo paslaugų teikimui bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, kiek tai susiję su jo veikla už Rusijos energetikos sektoriaus ribų.
6.  

Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių nuostatų, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prekes ir teikti techninę pagalbą ar finansinę paramą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad:

a) 

jos būtinos siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje arba

b) 

jos skirtos išimtiniam įmonių, nuosavybės teise priklausančių juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, ar kurių vienvaldę ar bendrą kontrolę jie turi, naudojimui.

7.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 6 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M20

3a straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

įsigyti naują kapitalo dalį arba padidinti turimą kapitalo dalį bet kuriame juridiniame asmenyje, subjekte ar organizacijoje, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje;

b) 

suteikti bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, arba siekiant dokumentais užfiksuotu tikslu finansuoti tokį juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bet kokią naują paskolą ar kreditą arba teikti kitos formos finansavimą, įskaitant nuosavą kapitalą, arba dalyvauti bet kuriame susitarime dėl tokios paslaugos, kredito ar finansavimo;

c) 

su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, įkurti bendrąją įmonę;

d) 

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su a, b ir c punktuose nurodyta veikla.

2.  

Draudžiama:

a) 

įsigyti naują kapitalo dalį arba padidinti turimą kapitalo dalį bet kuriame juridiniame asmenyje, subjekte ar organizacijoje, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje;

b) 

suteikti bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje, arba siekiant dokumentais užfiksuotu tikslu finansuoti tokį juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bet kokią naują paskolą ar kreditą arba teikti kitos formos finansavimą, įskaitant nuosavą kapitalą, arba dalyvauti bet kuriame susitarime dėl tokios paslaugos, kredito ar finansavimo;

c) 

su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje, įkurti bendrąją įmonę;

d) 

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su a, b ir c punktuose nurodyta veikla.

3.  

Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti bet kurią 1 dalyje nurodytą veiklą, jei nustato, kad:

a) 

ji būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat gamtinių dujų ir naftos, įskaitant perdirbtos naftos produktus, transportavimą iš Rusijos ar per Rusiją į Sąjungą, arba

b) 

ji išimtinai susijusi su Rusijos energetikos sektoriuje veiklą vykdančiu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, nuosavybės teise priklausančiais juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, įsteigtiems ar įregistruotiems pagal valstybės narės teisę.

4.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 3 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.
5.  
2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklai, kurios didžiausią vertę sudaro arba kurios pagrindinė paskirtis yra bet kurių XXX priede išvardytų medžiagų gamyba.

▼M7

3b straipsnis

▼M13

1.  
Draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes ir technologijas, tinkamas naudoti naftos perdirbimui ir gamtinių dujų skystinimui, kaip išvardinta X priede.

▼M7

2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

▼C3

3.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. gegužės 27 d.

▼M7

4.  
Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti X priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimas yra būtini įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui.

Tinkamai pagrįstais didelės skubos atvejais pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas yra galimas negavus išankstinio leidimo, jeigu eksportuotojas per penkias darbo dienas nuo pardavimo, tiekimo, perdavimo arba eksporto įvykdymo pateikia kompetentingai institucijai pranešimą, kuriame išsamiai pagrindžiamas pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas be išankstinio leidimo.

▼M16

5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M7

3c straipsnis

▼M13

1.  
Draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės XI priede išvardytas aviacijos sektoriuje ar kosmoso pramonėje tinkamas naudoti prekes ir technologijas ir XX priede išvardytus reaktyvinius degalus ir degalų priedus.

▼M7

2.  
Draudžiama bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su XI priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis.
3.  
Draudžiama vykdyti bet kurį iš toliau išvardytų veiksmų arba jų derinį: bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti orlaivio arba komponento kapitalinio remonto, remonto, tikrinimo, pakeitimo, keitimo arba defektų šalinimo, išskyrus priešskrydinį tikrinimą, paslaugas, susijusias su XI priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis;
4.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

▼M17

5.  
Kiek tai susiję su XI priedo A dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. kovo 28 d.

▼M17

5a.  
Kiek tai susiję su XI priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. lakričio 6 d.

▼M20

5b.  
Kiek tai susiję su XI priedo C dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gruodžio 17 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 16 d.

▼M13

6.  

Nukrypdamos nuo 1 ir 4 dalių, nacionalinės kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti orlaivio finansinės nuomos sutartį, sudarytą iki 2022 m. vasario 26 d., jeigu nustato, kad:

a) 

tai griežtai būtina tam, kad būtų užtikrinti nuomos įmokų mokėjimai juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę ir kuriems netaikomos jokios šiuo reglamentu nustatytos ribojamosios priemonės, ir

b) 

Rusijos sandorio šaliai nebus suteikta galimybė naudotis jokiais ekonominiais ištekliais, išskyrus orlaivio nuosavybės perdavimą visiškai išmokėjus finansinę nuomą.

▼M17

6a.  
Nukrypstant nuo 1 ir 4 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XI priedo B dalyje išvardytas prekes arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą arba finansinę paramą, nustačiusios, kada tai būtina aeronautikos pramonėje reikalingiems titano gaminiams, kurių alternatyvių tiekimo šaltinių nėra, gaminti.

▼M20

6b.  
Nukrypstant nuo 4 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti techninę pagalbą, susijusią su 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų naudojimu, jei nustato, kad teikti tokią techninę pagalbą būtina siekiant išvengti palydovų susidūrimo arba jų neplanuoto grįžimo į atmosferą.
6c.  
Nukrypstant nuo 1 ir 4 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XI priedo B dalyje išvardytas preke, klasifikuojamas priskiriant KN kodus 8517 71 00, 8517 79 00 ir 9026 00 00, arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, jei nustato, kad tai būtina medicininiais ar farmaciniais tikslais arba humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti.

Priimdamos sprendimą dėl prašymų gauti leidimą medicininiais, farmaciniais ar humanitariniais tikslais pagal šią dalį, nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos neišduoda eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais.

▼M13

7.  
Apie leidimus, suteiktus pagal šį straipsnį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.
8.  
1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio 2 straipsnio 4 dalies b punkto ir 2a straipsnio 4 dalies b punkto taikymui.

▼M16

9.  
4 dalies a punkte nustatytas draudimas netaikomas informacijos mainams, kuriais siekiama pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos sistemą nustatyti techninius standartus, susijusius su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis.

▼M8

3d straipsnis

1)  
Draudžiama Sąjungos teritorijoje tūpti, iš jos kilti ar virš jos skristi Rusijos oro vežėjų eksploatuojamiems orlaiviams, įskaitant bilietų pardavėjo vaidmenį pagal dalijimosi kodu ar grupinės rezervacijos susitarimus atliekančius oro vežėjus, arba bet kokiems Rusijoje registruotiems orlaiviams, arba ne Rusijoje registruotiems, tačiau Rusijos fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausantiems arba jų užsakytiems ar kitaip kontroliuojamiems orlaiviams.
2)  
1 dalis netaikoma avarinio tūpimo ir avarinio skridimo virš teritorijos atvejais.
3)  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti orlaiviui tūpti Sąjungos teritorijoje, iš jos kilti arba virš jos skristi, jei kompetentingos institucijos nusprendžia, kad toks tūpimas, kilimas ar skridimas virš teritorijos yra būtinas humanitariniais ar kitais tikslais, neprieštaraujančiais šio reglamento tikslams.
4)  
Apie pagal 3 dalį suteiktus leidimus atitinkama valstybė narė ar valstybės narės per dvi savaites nuo leidimo suteikimo informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

3e straipsnis

▼M12

1.  
Tinklo valdytojas, atsakingas už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, Komisijai ir valstybėms narėms padeda užtikrinti 3d straipsnio įgyvendinimą bei laikymąsi. Tinklo valdytojas, visų pirma, atmeta visus orlaivių naudotojų pateiktus skrydžių planus, kuriuose nurodomas ketinimas virš Sąjungos teritorijos ar Baltarusijos teritorijos vykdyti šio reglamento nuostatas pažeidžiančią veiklą, kad pilotui nebūtų leidžiama skristi.

▼M8

2)  
Remdamasis skrydžių planų analize, tinklo valdytojas reguliariai teikia Komisijai ir valstybėms narėms 3d straipsnio įgyvendinimo ataskaitas.

▼M13

3ea straipsnis

▼M16

1.  
Nuo 2022 m. balandžio 16 d. draudžiama sudaryti galimybes patekti į uostus, o nuo 2022 m. liepos 29 d. – ir į šliuzus, esančius Sąjungos teritorijoje, bet kuriam su Rusijos vėliava registruotam laivui, išskyrus galimybes patekti į šliuzus su tikslu išplaukti iš Sąjungos teritorijos.

▼M17

1a.  
1 dalyje nustatytas draudimas taip pat taikomas po 2023 m. balandžio 8 d. visiems laivams, sertifikuotiems Rusijos jūrų laivybos registre.

▼M13

2.  
1 dalis taikoma laivams, kurie pakeitė Rusijos vėliavą arba laivo registraciją į bet kurios kitos valstybės vėliavą ar registraciją po 2022 m. vasario 24 d.

▼M17

3.  

Šiame straipsnyje, išskyrus 1a dalį, laivas – tai:

▼M13

a) 

laivas, kuriam taikomos atitinkamos tarptautinės konvencijos;

b) 

15 m ilgio ar ilgesnė jachta, neplukdanti krovinių ir plukdanti ne daugiau kaip 12 keleivių, arba

c) 

pramoginis laivas arba asmeninis laivas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/53/ES ( 8 ).

▼M17

4.  
1 ir 1a dalys netaikomos tuo atveju, kai laivui reikia pagalbos, ieškant prieglobsčio vietos, taip pat avariniam įplaukimui į uostą dėl laivybos saugos priežasčių ar gyvybės gelbėjimo jūroje tikslais.
5.  

Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti laivui patekti į uostą arba šliuzą, jei nustato, kad į jį patekti jam būtina:

▼M15

a) 

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, taip pat tam tikrų chemijos ir geležies produktų, išvardytų XXIV priede, pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;

▼M13

b) 

dėl vaistinių preparatų, medicinos produktų, žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant kviečius, taip pat trąšų, kurių importas, įsigijimas ir transportavimas leidžiamas pagal šį reglamentą, įsigijimo, importo ar transportavimo;

c) 

humanitariniais tikslais;

d) 

dėl branduolinio kuro ir kitų prekių, kurios griežtai būtinos civilinių branduolinių pajėgumų veikimui, transportavimo, arba

e) 

dėl anglies ir kito kietojo iškastinio kuro įsigijimo, importo arba transportavimo į Sąjungą, kaip išvardinta XXII priede, iki 2022 m. rugpjūčio 10 d.

▼M16

5a.  

Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti laivams, kurie pakeitė Rusijos vėliavą arba laivo registraciją į bet kurios kitos valstybės vėliavą ar registraciją iki 2022 m. balandžio 16 d., patekti į uostą arba šliuzą, jei nustato, kad:

a) 

Rusijos vėliava arba registracija Rusijoje buvo reikalinga pagal sutartį, ir

b) 

jiems būtina patekti į uostą arba šliuzą siekiant iškrauti prekes, kurios griežtai būtinos atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams Sąjungoje užbaigti, jeigu tokių prekių importas nėra draudžiamas pagal kitas šio reglamento nuostatas.

▼M17

5b.  

Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti patekti į uostą arba šliuzą laivui, su sąlyga, kad jis:

a) 

plaukė su Rusijos Federacijos vėliava pagal laivo nuomos be įgulos registraciją, iš pradžių įsigaliojusią anksčiau nei 2022 m. vasario 24 d.,

b) 

atnaujino savo teisę plaukioti su pagrindinio valstybės narės registro vėliava anksčiau nei 2023 m. sausio 31 d. ir

c) 

nuosavybės teise nepriklauso Rusijos piliečiui arba pagal Rusijos Federacijos teisę įregistruotam ar įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, nėra jo frachtuojamas, eksploatuojamas ar kitaip kontroliuojamas.

▼M20

6.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 5, 5a ir 5b dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M11

3f straipsnis

1.  
Draudžiama bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, naudojimui Rusijoje arba įmontavimui su Rusijos vėliava plaukiojančiame laive tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XVI priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės jūrų navigacijos prekes ir technologijas.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.  
1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes.
4.  
Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos saugiai laivybai.

▼M16

5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M12

3g straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jei:

i) 

jų kilmės šalis yra Rusija arba

ii) 

jie eksportuoti iš Rusijos;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Rusija;

c) 

vežti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jeigu jų kilmės šalis yra Rusija arba jeigu jie eksportuojami iš Rusijos į bet kurią kitą šalį;

▼M20

d) 

tiesiogiai ar netiesiogiai nuo 2023 m. rugsėjo 30 d. importuoti į Sąjungą arba pirkti XVII priede išvardytus geležies ir plieno produktus, jei jie perdirbti trečiojoje valstybėje, inkorporuojant į juos XVII priede išvardytus Rusijos kilmės geležies ir plieno produktus. XVII priede išvardytų produktų, perdirbtų trečiojoje valstybėje, inkorporuojant į juos Rusijos kilmės plieno produktus, klasifikuojamus KN 7207 11 , 7207 12 10 arba 7224 90 pozicijoje, atveju šis draudimas taikomas nuo 2024 m. balandžio 1 d. KN 7207 11 pozicijos atveju ir nuo 2024 m. spalio 1 d. KN 7207 12 10 bei 7224 90 pozicijų atveju;

▼M17

e) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b, c ir d punktuose nurodytais draudimais.

▼M17

2.  
Kiek tai susiję su XVII priedo A dalyje išvardytomis prekėmis ir nepaisant to, ar jos išvardytos to priedo B dalyje, 1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. kovo 16 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. birželio 17 d.

▼M20

3.  
Kiek tai susiję su XVII priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, kurios neišvardytos to priedo A dalyje, ir nedarant poveikio 4 daliai, 1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 8 d. Ši nuostata netaikoma prekėms, klasifikuojamoms KN 7207 11 , 7207 12 10 ir 7224 90 pozicijose, kurioms taikomos 4, 5 ir 5a dalys.

▼M17

4.  

1 dalies a, b, c ir e punktuose nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN 7207 12 10 pozicijoje, toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a) 

3 747 905 metrinių tonų 2022 m. spalio 7 d.–2023 m. rugsėjo 30 d.;

b) 

3 747 905 metrinių tonų 2023 m. spalio 1 d.–2024 m. rugsėjo 30 d;

5.  

1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN 7207 11 pozicijoje, toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a) 

487 202 metrinių tonų 2022 m. spalio 7 d.–2023 m. rugsėjo 30 d.;

b) 

85 260 metrinių tonų 2023 m. spalio 1 d.–2023 m. gruodžio 31 d;

c) 

48 720 metrinių tonų 2024 m. sausio 1 d.–2024 m. kovo 31 d.

▼M20

5a.  

1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN 722490 pozicijoje, toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a) 

147 007 metrinės tonos 2022 m. gruodžio 17 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.;

b) 

110 255 metrinės tonos 2024 m. sausio 1 d.–2024 m. rugsėjo 30 d.

▼M20

6.  
Komisija ir valstybės narės 4, 5 ir 5a dalyse nurodytas importo kiekio kvotas valdo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 ( 9 ) 49-54 straipsniuose numatytą tarifinių kvotų valdymo sistemą.

▼M17

7.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, pirkti, importuoti arba perduoti XVII priede išvardytas prekes, nustačiusios, kad tai būtina civilinių branduolinių pajėgumų sukūrimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, branduolinio kuro tiekimui bei pakartotiniam apdorojimui ir tokių pajėgumų saugai, taip pat civilinių branduolinių įrenginių užbaigimui reikalingai tolesnei projektavimo, statybos ir perdavimo eksploatuoti veiklai, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams arba aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimui ir bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje.
8.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 7 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M12

3h straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XVIII priede išvardytas prabangos prekes bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.
2.  
1 dalyje nurodytas draudimas taikomas XVIII priede išvardytoms prabangos prekėms tada, kai jų vertė viršija 300 EUR už vienetą, nebent priede nurodyta kitaip.
3.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas nei prekėms, būtinoms oficialiais valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių arba konsulinių atstovybių Rusijoje arba tarptautinių organizacijų, turinčių imunitetus pagal tarptautinę teisę, tikslais, nei jų darbuotojų asmeniniams daiktams.

▼M16

3a.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XVIII priede išvardytoms prekėms, klasifikuojamoms priskiriant KN kodą 7113 00 00 ir KN kodą 7114 00 00 , kurios skirtos iš Europos Sąjungos vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, tiems asmenims priklauso ir nėra skirtos parduoti.

▼M13

4.  
Nukrypdamos nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti perduoti arba eksportuoti į Rusiją kultūros vertybes, kurios yra paskolintos vykdant oficialų bendradarbiavimą kultūros srityje su Rusija.
5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

3i straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti į Sąjungą XXI priede išvardytas prekes, iš kurių Rusija gauna reikšmingas pajamas ir todėl gali vykdyti veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jos eksportuotos iš Rusijos.
2.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, kai tai susiję 1 dalyje nurodytu draudimu;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms įsigyti, importuoti ar perduoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti, kai tai susiję su 1 dalyje nurodytu draudimu.

▼M17

3.  
Kiek tai susiję su XXI priedo A dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. liepos 10 d.

▼M17

3a.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pirkimams Rusijoje, kurie yra būtini Sąjungos ir valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas, veikimui arba asmeninio valstybių narių piliečių ir jų artimųjų šeimos narių naudojimo tikslais.

▼M20

3b.  
Kiek tai susiję su XXI priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 8 d.

Ši nuostata netaikoma XXI priedo B dalyje išvardytoms prekėms, klasifikuojamoms KN 2905 11 pozicijoje, kurioms taikoma 3ba dalis.

▼M20

3ba.  
Kiek tai susiję su XXI priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, klasifikuojamomis KN 2905 11 pozicijoje, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. birželio 18 d.

▼M17

3c.  
Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, pirkti, importuoti arba perduoti XXI priede išvardytas prekes arba teikti susijusią techninę pagalbą ir finansinę paramą, nustačiusios, kad tai būtina civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, branduolinio kuro tiekimui bei pakartotiniam apdorojimui ir tokių pajėgumų saugai, taip pat civilinių branduolinių įrenginių užbaigimui reikalingai tolesnei projektavimo, statybos ir perdavimo eksploatuoti veiklai, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams arba aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimui ir bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje.

▼M13

4.  

Nuo 2022 m. liepos 10 d. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi importuojant, įsigyjant ar transportuojant arba teikiant susijusią techninę ar finansinę pagalbą, kai tai būtina siekiant importuoti į Sąjungą:

a) 

837 570 metrinių tonų kalio chlorido (KN kodas 3104 20 ) nuo konkrečių metų liepos 10 d. iki kitų metų liepos 9 d;

b) 

1 577 807 metrinių tonų visų kitų produktų, išvardytų XXI priede (KN kodai 3105 20 , 3105 60 ir 3105 90 ), nuo konkrečių metų liepos 10 d. iki kitų metų liepos 9 d.

5.  
Komisija ir valstybės narės 4 dalyje nurodytas importo kiekio kvotas valdo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 ( 10 ) 49–54 straipsniuose numatytą tarifinių kvotų valdymo sistemą.

▼M17

6.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 3c dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M13

3j straipsnis

▼M17

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar perduoti į Sąjungą anglis ir kitus produktus, kaip išvardyta XXII priede, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos.

▼M13

2.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, kai tai susiję 1 dalyje nurodytu draudimu;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms įsigyti, importuoti ar perduoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti, kai tai susiję su 1 dalyje nurodytu draudimu.

3.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. rugpjūčio 10 d.

3k straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XXIII priede išvardytas prekes, kuriomis visų pirma galėtų būti prisidedama prie Rusijos pramonės pajėgumo didinimo, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

▼M20

3.  
Kiek tai susiję su XXIII priedo A dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. liepos 10 d.
3a.  
Kiek tai susiję su XXIII priedo A dalyje išvardytomis prekėmis, klasifikuojamomis KN 2701 , 2702 , 2703 ir 2704 pozicijose, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 8 d.

▼M20

3b.  
Kiek tai susiję su XXIII priedo B dalyje išvardytomis prekėmis, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gruodžio 17 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 16 d.

▼M13

4.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi nei prekėms, būtinoms oficialiais valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių arba konsulinių atstovybių Rusijoje arba tarptautinių organizacijų, kurios naudojasi imunitetais pagal tarptautinę teisę, tikslais, nei jų darbuotojų asmeniniams daiktams.

▼M16

5.  

Valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XXIII priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusios techninės pagalbos arba finansinės paramos teikimas yra reikalingi:

a) 

medicininiais ar farmaciniais tikslais arba humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti, arba

b) 

išskirtiniam leidimą išdavusios valstybės narės naudojimui ir jai visiškai kontroliuojant, siekiant vykdyti jos su priežiūra susijusias prievoles srityse, kurioms taikomas ilgalaikis tos valstybės narės ir Rusijos Federacijos nuomos susitarimas, arba

▼M17

c) 

civilinių branduolinių pajėgumų sukūrimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, branduolinio kuro tiekimui bei pakartotiniam apdorojimui ir tokių pajėgumų saugai, taip pat civilinių branduolinių įrenginių užbaigimui reikalingai tolesnei projektavimo, statybos ir perdavimo eksploatuoti veiklai, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams arba aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimui ir bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje.

▼M20

5a.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti KN 8417 20 , 8419 81 80 ir 8438 10 10 pozicijose išvardytas prekes arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą, jei nustato, kad tokios prekės arba susijusios techninės pagalbos arba finansinės paramos teikimas yra reikalingi fizinių asmenų namų ūkio reikmėms.

▼M20

6.  
Priimdamos sprendimą dėl prašymų gauti leidimą, nurodytą 5 ir 5a dalyse, kompetentingos institucijos neišduoda eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jei jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais.

▼M16

7.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 5 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M13

3l straipsnis

1.  
Visoms Rusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms draudžiama transportuoti prekes keliais Europos Sąjungos teritorijoje, be kita ko, vykstant tranzitu.
2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas kelių transporto įmonėms, vežančioms:

a) 

paštą kaip universaliąją paslaugą;

b) 

tranzitu gabenamas prekes per Sąjungą tarp Kaliningrado srities ir Rusijos, jeigu tokių prekių transportavimas nėra draudžiamas pagal kitas šio reglamento nuostatas.

3.  

1 dalyje nurodytas draudimas iki 2022 m. balandžio 16 d. netaikomas prekių vežimui, pradėtam iki 2022 m. balandžio 9 d., jeigu kelių transporto įmonės transporto priemonė:

a) 

jau buvo Sąjungos teritorijoje 2022 m. balandžio 9 d., arba

b) 

turi tranzitu vykti per Sąjungą siekdama grįžti į Rusiją.

4.  

Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti Rusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms transportuoti prekes, jeigu nustato, kad toks transportavimas būtinas:

▼M15

a) 

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;

▼M13

b) 

dėl vaistinių preparatų, medicinos produktų, žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant kviečius, taip pat trąšų, kurių importas, įsigijimas ir transportavimas leidžiamas pagal šį reglamentą, įsigijimo, importo ar transportavimo;

c) 

humanitariniais tikslais;

▼M15

d) 

diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje, arba

▼M13

e) 

kultūros vertybių, kurios yra paskolintos vykdant oficialų bendradarbiavimą kultūros srityje su Rusija, perdavimui ar eksportui į Rusiją.

5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M15

3m straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar perduoti žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta XXV priede, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos.
2.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą arba bet kokias kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytu draudimu.
3.  

1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi:

a) 

iki 2022 m. gruodžio 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems iki tos datos, ir prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2709 00 , pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės apie tas sutartis pranešė Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

b) 

iki 2023 m. vasario 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems anksčiau nei ši data, ir prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2710 , pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės apie tas sutartis pranešė Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

c) 

XXV priede išvardytų jūromis vežamos žalios naftos ir naftos produktų pirkimui, importui ir perleidimui, kai šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos;

d) 

žaliai naftai, klasifikuojamai priskiriant KN kodą 2709 00 , kuri į valstybes nares naftotiekiu tiekiama iš Rusijos, kol Taryba nuspręs, kad taikomi 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai.

4.  
Jei žalios naftos tiekimas naftotiekiu iš Rusijos į žemyninę valstybę narę nutrūksta dėl priežasčių, kurių ta valstybė narė negali kontroliuoti, į tą valstybę narę iš Rusijos gali būti importuojama jūromis vežama žalia nafta, klasifikuojama priskiriant KN kodą 2709 00 , taikant išimtinę laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 1 ir 2 dalių, kol tiekimas bus atnaujintas arba kol tai valstybei narei bus pradėtas taikyti 3 dalies d punkte nurodytas Tarybos sprendimas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.
5.  
Nuo 2022 m. gruodžio 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Bulgarijos kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. gruodžio 31 d. vykdyti sutartis, sudarytas iki 2022 m. birželio 4 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims vykdyti, siekiant pirkti, importuoti arba perduoti jūromis vežamą žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta XXV priede, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie eksportuoti iš Rusijos.
6.  

Nuo 2023 m. vasario 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Kroatijos kompetentingos institucijos iki 2023 m. gruodžio 31 d. gali leisti pirkti, importuoti ar perduoti vakuuminį gazolį, klasifikuojamą priskiriant KN kodą 2710 19 71 , kurio kilmės šalis yra Rusija arba kuris eksportuotas iš Rusijos, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

nėra alternatyvaus vakuuminio gazolio tiekėjo ir

b) 

ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo Kroatija pranešė Komisijai motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, ir Komisija per tą laikotarpį nepareiškė prieštaravimų.

7.  
Prekės, kurios buvo importuotos kompetentingai institucijai leidus nukrypti nuo draudimų pagal 5 ar 6 dalį, negali būti parduodamos pirkėjams, esantiems kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje.

▼M20

Nuo 2023 m. vasario 5 d. draudžiama perduoti arba transportuoti KN 2710 pozicijoje klasifikuojamus naftos produktus, gautus iš žalios naftos, importuotos remiantis Bulgarijos kompetentingos institucijos pagal 5 dalį suteikta nukrypti leidžiančia nuostata, į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis, arba parduoti tokius naftos produktus pirkėjams kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.

Nukrypstant nuo antroje pastraipoje nustatyto draudimo, Bulgarijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Ukrainą XXXI priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 5 dalį importuotos žalios naftos, jei nustato, kad:

a) 

produktai skirti išskirtiniam naudojimui Ukrainoje;

b) 

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti antroje pastraipoje nustatytų draudimų.

Nukrypstant nuo antroje pastraipoje nustatyto draudimo, Bulgarijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į bet kurią trečiąją valstybę XXXII priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 5 dalį importuotos žalios naftos, laikantis tame priede nurodytų eksporto apimčių kvotų, jei nustato, kad:

a) 

produktai Bulgarijoje negali būti laikomi dėl aplinkosaugos ir saugumo rizikos;

b) 

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti antroje pastraipoje nustatytų draudimų.

Apie leidimus, išduotus pagal šią dalį, Bulgarija informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.

▼M15

8.  
Draudžiama į kitas valstybes nares ar į trečiąsias valstybes perduodi ar vežti žalią naftą, kuri į valstybes nares tiekiama naftotiekiu, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, arba ją parduoti pirkėjams kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse.

Visi tokios žalios naftos kroviniai ir talpyklos turi būti aiškiai pažymėti užrašu „REBCO: export prohibited“.

Jei žalia nafta buvo tiekiama naftotiekiu į valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, nuo 2023 m. vasario 5 d. draudžiama perduoti arba transportuoti naftos produktus, klasifikuojamus priskiriant KN kodą 2710 , gautus iš tokios žalios naftos, į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis arba parduoti tokius naftos produktus pirkėjams kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.

Taikant laikiną leidžiančią nukrypti nuostatą, trečioje pastraipoje nurodyti draudimai nuo 2023 m. gruodžio 5 d. taikomi naftos produktų, gautų iš žalios naftos, kuri buvo patiekta naftotiekiu į kitą valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, importui ir perdavimui į Čekiją, taip pat pardavimui pirkėjams Čekijoje. Jei Čekijai iki tos dienos užtikrinamas alternatyvus tokių naftos produktų tiekimas, Taryba nutraukia tos laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą. Laikotarpiu iki 2023 m. gruodžio 5 d. tokių naftos produktų, importuotų į Čekiją iš kitų valstybės narių, kiekiai negali viršyti vidutinių kiekių, importuotų į Čekiją iš tų kitų valstybių narių per tokį patį laikotarpį per pastaruosius penkerius metus.

▼M20

Nuo 2023 m. vasario 5 d., nukrypstant nuo trečioje pastraipoje nustatytų draudimų, Vengrijos ir Slovakijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Ukrainą XXXI priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 3 dalies d punktą importuotos žalios naftos, jei nustato, kad:

a) 

produktai skirti išskirtiniam naudojimui Ukrainoje;

b) 

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti trečioje pastraipoje nustatytų draudimų.

Apie leidimus, išduotus pagal šią dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.

▼M15

9.  
1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi XXV priede išvardytų prekių, reikalingų pirkėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti Rusijoje arba humanitariniams projektams Rusijoje, pirkimams Rusijoje.
10.  
Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 8 d. ir vėliau kas tris mėnesius praneša Komisijai apie naftotiekiu importuotos žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00 , kaip nurodyta 3 dalies d punkte, kiekius. Tokie importo duomenys turi būti suskirstyti pagal naftotiekį. Tuo atveju, kai 4 dalyje nurodyta išimtinė laikina nukrypti leidžianti nuostata taikoma žemyninei valstybei narei, kol taikoma ta nukrypti leidžianti nuostata, ta valstybė narė kas tris mėnesius praneša Komisijai apie jūromis vežamos žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00 , kiekius, kuriuos ji importuoja iš Rusijos.

Tuo laikotarpiu iki 2023 m. gruodžio 5 d., kaip nurodyta 8 dalies ketvirtoje pastraipoje, valstybės narės kas tris mėnesius praneša Komisijai apie naftos produktų, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2710 , gautų iš naftotiekiu patiektos žalios naftos, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, kiekius, kuriuos jos eksportavo į Čekiją.

▼M20

11.  
Fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos per dvi savaites informuoja valstybės narės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta arba kurioje jie įsikūrę, įsisteigę arba registruoti, kompetentingą instituciją apie visus sandorius dėl Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamų KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamų gamtinių dujų kondensatų iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių pirkimo, importo arba perdavimo į Sąjungą. Pranešimuose pateikiama informacija apie kiekius.

Atitinkama valstybė narė informaciją, gautą pagal ankstesnę pastraipą, pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

12.  
Remdamasi pagal 11 dalį gauta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2023 m. birželio 18 d. peržiūri priemonių, susijusių su Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamais KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamais gamtinių dujų kondensatais iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių, veikimą.

▼M15

3n straipsnis

▼M18

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę paramą, susijusius su žalios naftos ir naftos produktų, išvardytų XXV priede, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie buvo eksportuoti iš Rusijos, prekyba, tarpininkavimu dėl jų ar jų vežimu į trečiąsias valstybes, įskaitant perdavimą iš laivo į laivą.

▼M17

2.  

1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų iki 2022 m. birželio 4 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki:

a) 

2022 m. gruodžio 5 d. dėl žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN 2709 00 poziciją;

b) 

2023 m. vasario 5 d. – dėl naftos produktų, klasifikuojamų priskiriant KN 2710 poziciją.

▼M17

3.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas draudimo išmokų mokėjimui po 2022 m. gruodžio 5 d. dėl žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN 2709 00 poziciją, arba po 2023 m. vasario 5 d. dėl naftos produktų, klasifikuojamų priskiriant KN 2710 poziciją, remiantis draudimo sutartimis, sudarytomis iki 2022 m. birželio 4 d., ir su sąlyga, kad draudimo apsauga nustoja galioti iki atitinkamos datos.

▼M18

4.  
Nuo 2022 m. gruodžio 5 d. draudžiama į trečiąsias valstybes parduoti XXV priede nurodytą Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotą žalią naftą, priskiriamą KN 2709 00  pozicijai, tarpininkauti dėl jos arba ją vežti, be kita ko, perduoti iš laivo į laivą, o nuo 2023 m. vasario 5 d. – parduoti XXV priede nurodytus Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotus naftos produktus, priskiriamus KN 2710 pozicijai, tarpininkauti dėl jų arba vežti juos, be kita ko perduoti iš laivo į laivą.
5.  

Šio straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas taikomas nuo pirmojo Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2014/512/BUSP XI priedas pagal to sprendimo 4p straipsnio 9 dalies a punktą, įsigaliojimo dienos.

Nuo kiekvieno vėlesnio Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2014/512/BUSP XI priedas, įsigaliojimo dienos šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai 90 dienų laikotarpiu netaikomi šio reglamento XXV priede išvardytų Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamų produktų vežimui ir su tokiu vežimu susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų arba finansavimo ar finansinės paramos tiesioginiam ar netiesioginiam teikimui, su sąlyga, kad:

a) 

vežimas arba su juo susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų arba finansavimo ar finansinės paramos teikimas grindžiamas sutartimi, sudaryta iki kiekvieno vėlesnio Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2014/512/BUSP XI priedas, įsigaliojimo dienos, ir

b) 

pirkimo kaina už barelį neviršijo šio reglamento XXVIII priede nustatytos kainos tos sutarties sudarymo dieną.

6.  

1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi:

a) 

nuo 2022 m. gruodžio 5 d. – Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuotai žaliai naftai, priskiriamai KN 2709 00 pozicijai, o nuo 2023 m. vasario 5 d. – Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotiems naftos produktams, priskiriamiems KN 2710  pozicijai, kurių pirkimo kaina už barelį neviršija XXVIII priede nustatytos kainos;

b) 

žaliai naftai arba naftos produktams, išvardytiems XXV priede, jei šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos;

c) 

XXIX priede nurodytu laikotarpiu – tame priede nurodytų produktų vežimui į tame priede nurodytas trečiąsias valstybes arba su tuo vežimu susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms, finansavimui ar finansinei paramai;

d) 

nuo 2022 m. gruodžio 5 d. – Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotai žaliai naftai, priskiriamai KN 2709 00 pozicijai, pirktai didesne nei XXVIII priede nustatyta kaina, kuri į laivą pakrovimo uoste buvo pakrauta iki 2022 m. gruodžio 5 d., o galutiniame paskirties uoste iškrauta iki 2023 m. sausio 19 d.

7.  
Jei įsigaliojus Tarybos sprendimui, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2014/512/BUSP XI priedas, laivas vežė 4 dalyje nurodytą Rusijos žalią naftą arba naftos produktus, o už vežimą atsakingas veiklos vykdytojas žinojo arba turėjo pakankamą pagrindą įtarti, kad tokia žalia nafta ar naftos produktai buvo pirkti didesne nei šio reglamento XXVIII priede nustatyta kaina sutarties dėl tokio pirkimo sudarymo dieną, 90 dienų nuo tos dienos, kai buvo iškrautas viršijant viršutinę kainos ribą nupirktas krovinys, draudžiama teikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas, susijusias su šio straipsnio 4 dalyje nurodytos žalios naftos ar naftos produktų, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie yra eksportuojami iš Rusijos, vežimu tuo laivu.

▼M17

8.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas locmanų paslaugų, būtinų dėl saugios laivybos priežasčių, teikimui.

▼M18

9.  
1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi vežimui ar su juo susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų arba finansavimo ar finansinės paramos teikimui, būtinam siekiant skubiai užkirsti kelią įvykiui, galinčiam turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, ar sušvelninti jo pasekmes arba reaguoti į gaivalines nelaimes, su sąlyga, kad apie tą įvykį buvo nedelsiant pranešta nacionalinei kompetentingai institucijai.
10.  
Valstybės narės ir Komisija informuoja vienos kitas apie aptiktus šiame straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimo ar apėjimo atvejus.

Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta, įskaitant priemonės veiksmingumo užtikrinimą.

11.  
Viršutinės kainos ribos mechanizmo, įskaitant XXVIII priedą ir šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatytus draudimus, veikimas peržiūrimas 2023 m. sausio mėn. viduryje ir po to – kas 2 mėnesius.

Peržiūros metu atsižvelgiama į priemonės veiksmingumą numatomų jos rezultatų, jos įgyvendinimo, tarptautinio prisijungimo prie viršutinės kainos ribos mechanizmo ir neformalaus suderinimo su juo, ir jos galimo poveikio Sąjungai ir jos valstybėms narėms atžvilgiu. Ja turi būti reaguojama į pokyčius rinkoje, įskaitant galimus sukrėtimus.

Kad būtų pasiekti viršutinės kainos ribos tikslai, įskaitant galimybę sumažinti Rusijos pajamas iš naftos, viršutinė kainos riba turi būti bent 5 % mažesnė už vidutinę Rusijos naftos ir naftos produktų rinkos kainą, apskaičiuotą remiantis Tarptautinės energetikos agentūros pateiktais duomenimis.

▼M20

12.  
Fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos per dvi savaites informuoja valstybės narės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta arba kurioje jie įsikūrę, įsisteigę arba registruoti, kompetentingą instituciją apie visus sandorius dėl Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamų KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamų gamtinių dujų kondensatų iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių pirkimo arba perdavimo į trečiąsias valstybes. Pranešimuose pateikiama informacija apie kiekius.

Atitinkama valstybė narė informaciją, gautą pagal ankstesnę pastraipą, pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

13.  
Remdamasi pagal 12 dalį gauta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2023 m. birželio 18 d. peržiūri priemonių, susijusių su Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamais KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamais gamtinių dujų kondensatais iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių, veikimą.

▼M16

3o straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXVI priede nurodytą auksą, jei jo kilmės šalis yra Rusija ir jis yra eksportuotas iš Rusijos į Sąjungą arba bet kurią trečiąją šalį po 2022 m. liepos 22 d.
2.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXVI priedo sąraše išvardytus produktus, jei jie yra perdirbti trečiojoje šalyje naudojant 1 dalyje nurodytus draudžiamus produktus.
3.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXVII priede nurodytą auksą, jei jo kilmės šalis yra Rusija ir jis yra eksportuotas iš Rusijos į Sąjungą po 2022 m. liepos 22 d.
4.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1, 2 ir 3 dalyse nurodytomis prekėmis ir su tų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, kai tai susiję 1, 2 ir 3 dalyse nurodytu draudimu;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1, 2 ir 3 dalyse nurodytomis prekėmis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms įsigyti, importuoti ar perduoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti, kai tai susiję su 1, 2 ir 3 dalyse nurodytu draudimu.

5.  
1, 2 ir 3 dalyse nustatyti draudimai netaikomi auksui, būtinam oficialiais diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų Rusijoje, kurios naudojasi imunitetais pagal tarptautinę teisę, tikslais.
6.  
3 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XXVII priede išvardytoms prekėms, kurios skirtos iš Europos Sąjungos vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, tiems asmenims priklauso ir nėra skirtos parduoti.
7.  
Nukrypstant nuo 1, 2 ir 3 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti kultūros prekių, kurios yra skolinamos vykdant oficialų kultūrinį bendradarbiavimą su Rusija, perdavimą ar importą.

▼B

4 straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše ( 11 ) išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba susijusią su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

▼M1

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytomis prekėmis bei technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą arba garantiją, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą.

▼M13 —————

▼M13

2.  

1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio pagalbai, susijusiai su:

a) 

importu, įsigijimu ar transportavimu, susijusiu su: (i) atsarginių dalių ir paslaugų, reikalingų esamų pajėgumų Sąjungoje priežiūrai, taisymui ir saugai užtikrinti, tiekimu ir teikimu, arba (ii) sutarčių, sudarytų iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymu, arba

b) 

atsarginių dalių ir paslaugų, reikalingų esamų pajėgumų Sąjungoje priežiūrai, taisymui ir saugai užtikrinti, pardavimu, tiekimu, teikimu, perdavimu ar eksportu.

▼M3

2a.  

1 dalies a ir b punktuose nustatyti draudimai netaikomi tiesioginiam ar netiesioginiam techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos teikimui, susijusiam su šia veikla:

a) 

70 % ar didesnės koncentracijos hidrazino (CAS 302-01-2) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su hidrazino kiekiu, apskaičiuojamu atsižvelgiant į paleidimą ar paleidimus arba palydovus, kurių reikmėms jis skirtas, ir neviršija bendro 800 kg kiekio kiekvienam atskiram paleidimui;

b) 

asimetrinio dimetilhidrazino (CAS 57-14-7) importu, pirkimu ar transportavimu;

c) 

monometilhidrazino (CAS 60-34-4) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su monometilhidrazino kiekiu, apskaičiuojamu atsižvelgiant į paleidimą ar paleidimus arba palydovus, kurių reikmėms jis skirtas,

jeigu šios dalies a, b ir c punktuose nurodytos medžiagos yra skirtos paleidimo įrenginių, kuriuos eksploatuoja Europos paleidimo paslaugų teikėjai, naudojimui arba naudojimui vykdant paleidimus pagal Europos kosmoso programas, arba Europos palydovų gamintojų palydovų aprūpinimui kuru.

▼M4

2aa.  

1 dalies a ir b punktuose nustatyti draudimai netaikomi tiesioginiam ar netiesioginiam techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos teikimui, susijusiam su 70 % ar didesnės koncentracijos hidrazino (CAS 302-01-2) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su hidrazinu, skirtu:

a) 

„ExoMars“ nusileidimo modulio bandymams ir skrydžiui vykdant misiją „ExoMars 2020“, kurio kiekis apskaičiuojamas pagal kiekvieno tos misijos etapo poreikius ir neviršija iš viso 5 000  kg per visą misijos laikotarpį, arba

b) 

„ExoMars“ skraidinimo modulio skrydžiui vykdant misiją „ExoMars 2020“, kurio kiekis apskaičiuojamas pagal skrydžio poreikius ir neviršija iš viso 300 kg.

▼M4

2b.  
Dėl tiesioginio ar netiesioginio techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos, susijusių su šio straipsnio 2a ir 2aa dalyse nurodyta veikla, teikimo reikia gauti išankstinį kompetentingų valdžios institucijų leidimą.

Leidimų prašytojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą reikalingą informaciją.

Kompetentingos valdžios institucijos apie visus suteiktus leidimus praneša Komisijai.

▼M2

3.  

Reikia gauti atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos leidimą norint:

a) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su II priede išvardytais objektais, ir tų objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba, jeigu tokia pagalba susijusi objektais, skirtais naudoti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, – bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai bet kurioje kitoje valstybėje;

b) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su II priede nurodytais objektais, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai teikti, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba, jeigu tokia parama susijusi su objektais, skirtais naudoti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą – bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai bet kurioje kitoje valstybėje.

Tinkamai pagrįstais didelės skubos atvejais, kaip nurodyta 3 straipsnio 5 dalyje, šioje dalyje nurodytų paslaugų teikimas gali būti vykdomas be išankstinio leidimo su sąlyga, kad tiekėjas praneša kompetentingai valdžios institucijai per penkias darbo dienas po paslaugų suteikimo.

▼C1

4.  
Kai prašoma išduoti leidimus pagal šio straipsnio 3 dalį, 3 straipsnis ir visų pirma jo 2 ir 5 dalys taikomi mutatis mutandis.

▼M7

5 straipsnis

1.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 90 dienų, arba nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 30 dienų, arba po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

III priede nurodyta Rusijoje įsteigta stambi kredito įstaiga ar kita stambi įstaiga, kuri turi aiškius įgaliojimus skatinti Rusijos ekonomikos konkurencingumą, įvairinimą ir investicijas ir kurios daugiau nei 50 % akcijų 2014 m. rugpjūčio 1 d. priklausė valstybei arba buvo valstybės kontroliuojamos, arba

b) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į III priedą įtrauktam subjektui, arba

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodyto arba į III priedą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

bet kuri stambi kredito įstaiga ar kita įstaiga, kurios daugiau nei 50 % akcijų 2022 m. vasario 26 d. priklauso valstybei arba yra valstybės kontroliuojamos, arba bet kuri kita XII priedo sąraše nurodyta Rusijoje įsisteigusi kredito įstaiga, kuri atlieka svarbų vaidmenį remiant veiklą, vykdomą Rusijos, jos vyriausybės ar centrinio banko, arba

b) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XII priedą įtrauktam subjektui, arba

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

3.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 30 dienų, arba po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

V priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, daugiausia dalyvaujantys ir pagrindinę veiklą vykdantys kuriant, gaminant, parduodant ar eksportuojant karinę įrangą ar paslaugas, išskyrus juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, vykdančius veiklą kosmoso ar branduolinės energetikos sektoriuose,

b) 

VI priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei ir kurių apskaičiuotasis bendras turtas yra daugiau kaip 1 trilijonas RUB, o ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotųjų pajamų gaunama iš žalios naftos arba naftos produktų pardavimo arba transportavimo;

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a ar b punkte nurodytam subjektui, arba

d) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a, b arba c punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

4.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

XIII priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei ir kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius, arba

b) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XIII priedą įtrauktam subjektui, arba

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

▼M20

5.  
Nuo 2022 m. balandžio 12 d. draudžiama bet kurio Rusijoje įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei, perleidžiamuosius vertybinius popierius įtraukti į biržos prekybos sąrašą ir teikti su jais susijusias paslaugas, o nuo 2023 m. sausio 29 d. – prekiauti jais, Sąjungoje registruotose arba pripažintose prekybos vietose.

▼M7

6.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti susitarimą arba dalyvauti susitarime dėl:

i) 

naujų paskolų arba kredito, kurių terminas viršija 30 dienų, bet kuriam 1 arba 3 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. vasario 26 d. arba

ii) 

naujų paskolų arba kredito bet kuriam 1, 2, 3 arba 4 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai po 2022 m. vasario 26 d.

Draudimas netaikomas:

a) 

paskoloms arba kreditui, kurių konkretus dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą nedraudžiamam prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir bet kurios trečiosios valstybės, įskaitant išlaidas prekėms ir paslaugoms iš kitos trečiosios valstybės, kurios būtinos eksporto ar importo sutartims vykdyti, arba

b) 

paskoloms, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti ypatingai skubų finansavimą, kad būtų įvykdyti mokumo ir likvidumo kriterijai Sąjungoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių priklauso bet kuriam III priede nurodytam subjektui.

7.  

6 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšų panaudojimui ar išmokėjimui pagal sutartį, sudarytą iki 2022 m. vasario 26 d., jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a) 

visos tokio lėšų panaudojimo ar išmokėjimo sąlygos tenkina šiuos reikalavimus:

i) 

dėl jų buvo susitarta iki 2022 m. vasario 26 d. ir

ii) 

jos tą dieną arba vėliau nebuvo pakeistos, ir

b) 

iki 2022 m. vasario 26 d. sutartyje buvo nustatyta visiško visų suteiktų lėšų sugrąžinimo ir visų įsipareigojimų, teisių ir pareigų pagal sutartį panaikinimo termino diena ir

c) 

sutartis sudarymo metu nepažeidė tuo metu galiojusių šiame reglamente nustatytų draudimų.

Lėšų panaudojimo ir išmokėjimo sąlygos, nurodytos a punkte, apima nuostatas dėl grąžinimo laikotarpio trukmės kiekvienu lėšų panaudojimo ar išmokėjimo atveju, taikomos palūkanų normos arba palūkanų normos apskaičiavimo metodo, taip pat didžiausios sumos.

▼C2

5a straipsnis

1.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti po 2022 m. kovo 9 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

Rusija ir jos vyriausybė arba

b) 

Rusijos centrinis bankas arba

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.  
Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai sudaryti bet kokį susitarimą arba dalyvauti susitarime suteikti bet kokias naujas paskolas arba kreditą bet kokiam 1 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai po 2022 m. vasario 23 d.

Draudimas netaikomas paskoloms arba kreditui, kurių konkretus dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą nedraudžiamam prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir bet kurios trečiosios valstybės, įskaitant išlaidas prekėms ir paslaugoms iš kitos trečiosios valstybės, kurios būtinos eksporto ar importo sutartims vykdyti.

3.  

2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšų panaudojimui ar išmokėjimui pagal sutartį, sudarytą iki 2022 m. vasario 23 d., jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

visos tokio lėšų panaudojimo ar išmokėjimo sąlygos tenkina šiuos reikalavimus:

i) 

dėl jų buvo susitarta iki 2022 m. vasario 23 d. ir

ii) 

jos tą dieną arba vėliau nebuvo pakeistos, ir

b) 

iki 2022 m. vasario 23 d. sutartyje buvo nustatyta visiško visų suteiktų lėšų sugrąžinimo ir visų įsipareigojimų, teisių ir pareigų pagal sutartį panaikinimo termino diena.

Lėšų panaudojimo ir išmokėjimo sąlygos, nurodytos a punkte, apima nuostatas dėl grąžinimo laikotarpio trukmės kiekvienu lėšų panaudojimo ar išmokėjimo atveju, taikomos palūkanų normos arba palūkanų normos apskaičiavimo metodo, taip pat didžiausios sumos.

▼M11

4.  
Draudžiami sandoriai, susiję su Rusijos centrinio banko rezervų ir turto valdymu, įskaitant sandorius su Rusijos centrinio banko vardu arba jo nurodymu veikiančiais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, tokiais kaip Nacionaliniu turto fondu.

▼M8

5.  
Nukrypstant nuo 4 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti sandorį, jei jis išties būtinas visos Sąjungos ar atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui užtikrinti.
6.  
Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie savo ketinimą suteikti leidimą pagal 5 dalį.

▼M12

5aa straipsnis

1.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti sandorį su:

a) 

XIX priede nurodytu Rusijoje įsisteigusiu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius;

b) 

juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, įsteigtais už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XIX priedą įtrauktam subjektui, arba

c) 

juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiais šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

▼M17

1a.  
Draudžiama nuo 2022 m. spalio 22 d. eiti bet kokias pareigas bet kokio 1 dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organuose.

▼M20

1b.  

Draudžiama nuo 2023 m. sausio 16 d. eiti bet kokias pareigas bet kokių toliau nurodytų subjektų valdymo organuose:

a) 

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius;

b) 

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba

c) 

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, veikiančių šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Šis draudimas netaikomas 1 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriems taikoma 1a dalis.

1c.  

Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad tas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija yra:

a) 

bendroji įmonė arba panaši juridinė struktūra, kurioje dalyvauja 1b dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija ir kurią yra sudaręs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę anksčiau nei 2022 m. gruodžio 17 d., arba

b) 

1b dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kurie buvo įsteigti Rusijoje anksčiau nei 2022 m. gruodžio 17 d. ir kuriuos nuosavybės teise turi arba vieni ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę.

1d.  
Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad eiti tokias pareigas būtina siekiant užtikrinti ypatingos svarbos energijos tiekimą.
1e.  
Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad juridinis asmuo, subjektas ar organizacija dalyvauja tiekiant tranzitu per Rusiją trečiosios valstybės kilmės naftą, ir kad tokių pareigų ėjimas yra reikalingas vykdant operacijas, kurios nėra draudžiamos pagal 3m ir 3n straipsnius.

▼M17

2.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų su XIX priedo A dalyje nurodytu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija iki 2022 m. kovo 16 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. gegužės 15 d.
2a.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XIX priedo A dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas iki 2022 m. gegužės 15 d., gautinų mokėjimų gavimui.

▼M17

2b.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų su XIX priedo B dalyje nurodytu juridiniu asmeniu, subjektu arba organizacija iki 2022 m. spalio 7 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. sausio 8 d.
2c.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XIX priedo B dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas iki 2023 m. sausio 8 d., gautinų mokėjimų gavimui.

▼M20

2d.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gruodžio 17 d. su XIX priedo C dalyje nurodytu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2023 m. kovo 18 d.
2e.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XIX priedo C dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas iki 2023 m. kovo 18 d.

▼M12

3.  

1 dalyje numatytas draudimas netaikomas:

▼M16

a) 

sandoriams, kurie yra griežtai būtini gamtinių dujų, titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos tiesioginiam ar netiesioginiam įsigijimui, importui ar transportavimui iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, Europos ekonominės erdvės šalį narę, Šveicariją ar Vakarų Balkanus;

▼M16

aa) 

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, sandoriams, kurie yra griežtai būtini naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, tiesioginiam ar netiesioginiam įsigijimui, importui ar transportavimui iš Rusijos arba per Rusiją;

▼M12

b) 

sandoriams, susijusiems su už Rusijos ribų esančiais energetikos projektais, kuriuose XIX priede nurodytas juridinis asmuo, įstaiga ar organizacija yra smulkusis akcininkas;

▼M13

c) 

sandoriams, susijusiems su anglies ir kito kietojo iškastinio kuro, kaip išvardinta XXII priede, įsigijimu, importu ar transportavimu į Sąjungą iki 2022 m. rugpjūčio 10 d;

▼M20

d) 

sandoriams, įskaitant pardavimą, kurie yra tikrai būtini, kad būtų galima ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. likviduoti bendrąsias įmones arba panašias juridines struktūras, kurie sudaryti anksčiau nei 2022 m. kovo 16 d. ir kuriuose dalyvauja 1 dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

▼M15

e) 

sandoriams, susijusiems su elektroninių ryšių paslaugų, duomenų centrų paslaugų teikimu ir jų veikimui, priežiūrai, saugumui užtikrinti būtinų paslaugų teikimu ir įrangos tiekimu, įskaitant užkardų ir skambučių centrų paslaugų teikimą XIX priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms;

▼M16

f) 

sandoriams, kurie būtini vaistinių preparatų, medicinos produktų, žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant kviečius ir trąšas, kurių importas, įsigijimas ir transportavimas leidžiamas pagal šį reglamentą, įsigijimui, importui ar transportavimui;

g) 

sandoriams, kurie yra griežtai būtini siekiant užtikrinti galimybę pasinaudoti teismo, administracinėmis ar arbitražo procedūromis valstybėje narėje, taip pat pripažinti valstybėje narėje priimto teismo ar arbitražo sprendimą arba užtikrinti jo vykdymą, jei tokie sandoriai yra suderinami su šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 269/2014 tikslais.

▼M20

3a.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti sandorius, kurie yra tikrai būtini 1 dalyje nurodytiems subjektams arba jų patronuojamosioms įmonėms Sąjungoje siekiant iki 2023 m. birželio 30 d. atsiimti investicijas ir pasitraukti iš Sąjungoje įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos.

▼M17

4.  

Nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 391/2009 ( *2 ) 7 straipsnio 3 dalyje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1629 ( *3 ) 21 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos, Rusijos jūrų laivybos registro Sąjungos pripažinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 391/2009 ir Direktyvą (ES) 2016/1629 panaikinamas.

▼M20

5.  
Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1c, 1d, 1e ir 3a dalis suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M13

5b straipsnis

▼M16

1.  
Draudžiama priimti bet kokius indėlius iš Rusijos piliečių ar Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų, arba Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, arba už Sąjungos ribų įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, jeigu bendra to fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos indėlių vertė vienoje kredito įstaigoje viršija 100 000  EUR.

▼M17

2.  
Draudžiama Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims arba Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms teikti kriptoturto piniginės, sąskaitų tvarkymo ar saugojimo paslaugas.

▼M13

3.  
1 ir 2 dalys netaikomos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės ar Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

▼M16 —————

▼M15

5c straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 5b straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti priimti tokį indėlį arba teikti piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugą, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas arba piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugos teikimas yra:

a) 

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 5b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas,

b) 

skirtas tik pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti,

c) 

skirtas tik mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už įprastinį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar priežiūrą mokėti,

d) 

reikalingas ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

e) 

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais; arba

▼M16

f) 

būtinas nedraudžiamai Sąjungos ir Rusijos tarpvalstybinei prekybai prekėmis ir paslaugomis vykdyti.

▼M15

2.  
Apie leidimus, išduotus pagal 1 dalies a, b, c arba e punktus, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.

▼M7

5d straipsnis

▼M13

1.  

Nukrypstant nuo 5b straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti priimti tokį indėlį arba teikti piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugą, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas arba piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugos teikimas yra:

▼M7

a) 

reikalingas humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti, arba

b) 

reikalingas pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti.

2.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 1 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

5e straipsnis

1.  
Sąjungos centriniams vertybinių popierių depozitoriumams draudžiama teikti bet kokias paslaugas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priede ir susijusias su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, išleistais po 2022 m. balandžio 12 d., bet kuriam Rusijos piliečiui ar Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

▼M16

2.  
1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

▼M7

5f straipsnis

▼M13

1.  
Draudžiama bet kuriam Rusijos piliečiui ar Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai parduoti bet kuria oficialiąja Sąjungos valstybės narės valiuta denominuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius, išleistus po 2022 m. balandžio 12 d., arba kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, suteikiančius poziciją tokių vertybinių popierių atžvilgiu.

▼M15

2.  
1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

▼M7

5g straipsnis

1.  

Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, kredito įstaigos:

a) 

ne vėliau kaip 2022 m. gegužės 27 d. valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai arba Komisijai pateikia Rusijos piliečių ar Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų turimų indėlių, viršijančių 100 000  EUR, sąrašą. Jos kas 12 mėnesių pateikia atnaujintą informaciją apie tokių indėlių sumas;

▼M20

aa) 

ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 27 d. valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai arba Komisijai pateikia už Sąjungos ribų įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Rusijos piliečiams arba Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, turimų indėlių, viršijančių 100 000  EUR, sąrašą. Jos kas 12 mėnesių pateikia atnaujintą informaciją apie tokių indėlių sumas;

▼M7

b) 

valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai teikia informaciją apie Rusijos piliečių arba Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų, įgijusių valstybės narės pilietybę arba teisę gyventi valstybėje narėje pagal atitinkamai pilietybės suteikimo investuotojams programą arba leidimo investuotojams gyventi šalyje programą, turimus indėlius, viršijančius 100 000  EUR.

▼M15

5h straipsnis

1.  
Draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis, XIV priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms ir bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso XIV priede nurodytam subjektui.
2.  
Kiekvienam XIV priede nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai 1 dalyje išdėstytas draudimas taikomas nuo tame priede nurodytos datos. Draudimas nuo tos pačios dienos taikomas bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso XIV priede nurodytam subjektui.

▼M13

5i straipsnis

1.  
Draudžiama Rusijai arba bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje, įskaitant Rusijos vyriausybę ir centrinį banką, arba naudojimui Rusijoje parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti bet kuria oficialiąja valstybės narės valiuta denominuotus banknotus.
2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas bet kuria oficialiąja valstybės narės valiuta denominuotų banknotų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, jei toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas yra būtinas:

a) 

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, arba

b) 

diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų Rusijoje, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, oficialiems tikslams.

▼M12

5j straipsnis

▼M16

1.  
Draudžiama teikti kredito reitingų paslaugas bet kuriam Rusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, gyvenančiam Rusijoje, ar bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai arba dėl tų asmenų, subjektų ar organizacijų.

▼M12

2.  
Nuo 2022 m. balandžio 15 d. draudžiama leisti naudotis visomis su kredito reitingavimo veikla susijusiomis prenumeruotomis paslaugomis bet kuriam Rusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, gyvenančiam Rusijoje, ar bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.
3.  
1 ir 2 dalys netaikomos valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

▼M13

5k straipsnis

▼M16

1.  

Draudžiama skirti bet kokias viešąsias sutartis ar koncesijų sutartis, kurioms taikomos viešųjų pirkimų direktyvos, taip pat Direktyvos 2014/23/ES 10 straipsnio 1, 3 dalys, 6 dalies a–e punktai, 8, 9 ir 10 dalys, 11, 12, 13 ir 14 straipsniai, Direktyvos 2014/24/ES 7 straipsnio a–d punktai, 8 straipsnis, 10 straipsnio b–f ir h–j punktai, Direktyvos 2014/25/ES 18 straipsnis, 21 straipsnio b–e ir g–i punktai, 29 ir 30 straipsniai ir Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnio a–d, f–h ir j punktai bei Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 VII antraštinė dalis, toliau nurodytiems asmenims ar subjektams arba toliau tas sutartis su jais vykdyti; minėti asmenys ir subjektai yra šie:

a) 

Rusijos piliečiai, Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys arba Rusijoje įsisteigę juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b) 

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba

c) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodytų subjektų vardu ar jų nurodymu,

be kita ko – tais atvejais, kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės – subrangovams, tiekėjams ar subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kaip tai suprantama viešųjų pirkimų direktyvose.

▼M13

2.  

Nukrypdamos nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti skirti ir toliau vykdyti sutartis, kurių paskirtis:

a) 

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimas, techninė priežiūra, eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, branduolinio kuro tiekimas ir pakartotinis apdorojimas bei sauga, civilinių branduolinių įrenginių užbaigimui reikalinga tolesnė projektavimo, statybos ir eksploatavimo veikla, taip pat medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, ir aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimas, bendradarbiavimas civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

b) 

tarpvyriausybinis bendradarbiavimas įgyvendinant kosmoso programas;

c) 

griežtai būtinų prekių ir paslaugų, kurias gali tiekti ar teikti arba tiekti ar teikti pakankamais kiekiais tik 1 dalyje nurodyti asmenys, tiekimas ir teikimas;

d) 

Sąjungos ir valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje;

▼M15

e) 

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą; arba

▼M13

f) 

anglies ir kito kietojo iškastinio kuro, kaip išvardinta XXII priede, įsigijimas, importas arba transportavimas į Sąjungą iki 2022 m. rugpjūčio 10 d.

3.  
Apie leidimus, suteiktus pagal šį straipsnį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.
4.  
1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. balandžio 9 d., vykdymui iki 2022 m. spalio 10 d.

5l straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą arba bet kokią kitą naudą, pagal Sąjungos, Euratomo ar valstybių narių nacionalines programas ir sutartis, kaip nurodyta Reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 ( 12 ), bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurio daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba yra jos kontroliuojama.
2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms visuomenės sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b) 

fitosanitarijos ir veterinarijos programoms;

c) 

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui įgyvendinant kosmoso programas arba taikant Tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus susitarimą;

d) 

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, eksploatavimo nutraukimui ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, branduolinio kuro tiekimui ir pakartotiniam apdorojimui bei saugai, taip pat medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, ir aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimui, bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

e) 

asmenų judumo mainams ir žmonių tarpusavio ryšiams;

f) 

klimato ir aplinkos programoms, išskyrus paramą, susijusią su moksliniais tyrimais ir inovacijomis;

g) 

Sąjungos ir valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje.

▼M15

5m straipsnis

1.  

Draudžiama įregistruoti ir suteikti registruotą buveinę, veiklos ar administracinį adresą, taip pat draudžiama teikti valdymo paslaugas patikos fondui ar panašiai teisinei struktūrai, kai patikėtojas ar naudos gavėjas yra:

a) 

Rusijos piliečiai ar Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys;

b) 

Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

c) 

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a ar b punkte nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai;

d) 

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos kontroliuoja a, b ar c punkte nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

e) 

fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a, b, c ar d punkte nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos vardu arba jo nurodymu.

2.  
Nuo 2022 m. liepos 5 d. draudžiama veikti ar pavesti kitam asmeniui veikti kaip patikėtiniui, nominaliam akcininkui, direktoriui, sekretoriui arba užimti panašias pareigas patikos fonde ar panašioje teisinėje struktūroje, kaip nurodyta 1 dalyje.
3.  
1 ir 2 dalys netaikomos veiklai, kuri yra griežtai būtina siekiant ne vėliau kaip 2022 m. liepos 5 d. nutraukti su šiuo straipsniu nesuderinamas sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims įvykdyti.

▼M17

4.  
1 ir 2 dalys netaikomos, kai patikėtinis arba naudos gavėjas yra valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos pilietis arba fizinis asmuo, turintis leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

▼M15

5.  

Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti po 2022 m. liepos 5 d. toliau teikti 2 dalyje nurodytas paslaugas:

a) 

siekiant ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 5 d. užbaigti operacijas, kurios yra griežtai būtinos 3 dalyje nurodytoms sutartims nutraukti, jei tokios operacijos buvo pradėtos anksčiau nei 2022 m. gegužės 11 d., arba

b) 

dėl kitų priežasčių, su sąlyga, kad paslaugų teikėjai tiesiogiai ar netiesiogiai nepriima lėšų ar ekonominių išteklių iš 1 dalyje nurodytų asmenų, nesuteikia jiems lėšų ar ekonominių išteklių ir jokiu kitu būdu nesuteikia tokiems asmenims jokios naudos iš patikos fonde esančio turto.

6.  

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti tose dalyse nurodytas paslaugas, nustačiusios, kad tai būtina:

a) 

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti,

b) 

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ar teisinė valstybė Rusijoje, arba

c) 

patikos fondų, kurių tikslas – administruoti profesinių pensijų sistemas, draudimo polisus ar darbuotojų akcijų sistemą, labdaros organizacijas, mėgėjų sporto klubus ir nepilnamečiams ar pažeidžiamiems suaugusiesiems skirtus fondus, veiklai.

7.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 5 ar 6 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja Komisiją per dvi savaites nuo tokio leidimo suteikimo.

▼M20

5n straipsnis

1.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti apskaitos, audito, įskaitant teisės aktų nustatytą auditą, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas arba verslo ir valdymo konsultacijų ar viešųjų ryšių paslaugas:

a) 

Rusijos vyriausybei arba

b) 

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2.  

Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai teikti architektūros ir inžinerijos, teisinio konsultavimo paslaugas ir IT konsultavimo paslaugas:

a) 

Rusijos vyriausybei arba

b) 

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2a.  

Draudžiama teikti rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugas, techninių bandymų ir analizės paslaugas bei reklamos paslaugas:

a) 

Rusijos vyriausybei arba

b) 

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

3.  
1 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra tikrai būtinos, kad iki 2022 m. liepos 5 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir kurios yra sudarytos iki 2022 m. birželio 4 d., arba tokioms sutartims įvykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.
4.  
2 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra tikrai būtinos, kad iki 2023 m. sausio 8 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir kurios yra sudarytos iki 2022 m. spalio 7 d., arba tokioms sutartims įvykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.
4a.  
2a dalis netaikoma paslaugų, kurios yra tikrai būtinos, kad iki 2023 m. sausio 16 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir kurios yra sudarytos anksčiau nei 2022 m. gruodžio 17 d., arba tokioms sutartims įvykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.
5.  
1 ir 2 dalys netaikomos paslaugų, kurios yra tikrai būtinos siekiant pasinaudoti teise į gynybą teismo procese ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, teikimui.
6.  
1 ir 2 dalys netaikomos paslaugų, kurios yra tikrai būtinos siekiant užtikrinti galimybę pasinaudoti teismo, administracinėmis ar arbitražo procedūromis valstybėje narėje, taip pat pripažinti valstybėje narėje priimto teismo ar arbitražo sprendimą arba užtikrinti jo vykdymą, teikimui, jei toks paslaugų teikimas yra suderinamas su šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 269/2014 tikslais.
7.  
1, 2 ir 2a dalys netaikomos paslaugų, skirtų išskirtinai naudotis Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės, Šveicarijos arba šalies partnerės, nurodytos VIII priede, teisę, teikimui.
8.  
2 ir 2a dalys netaikomos paslaugų, būtinų humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms visuomenės sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes, teikimui.
9.  
2 dalis netaikoma paslaugų, būtinų programinės įrangos naujinimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kurias leidžiama teikti pagal 2 straipsnio 3 dalies d punktą ir 2a straipsnio 3 dalies d punktą VII priede išvardytų prekių atžvilgiu, teikimui.
10.  

Nukrypstant nuo 1, 2 ir 2a dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti jose nurodytas paslaugas, jei nustato, kad tai būtina:

a) 

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti;

b) 

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti;

c) 

Sąjungos ir valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimui Rusijoje;

d) 

siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos pirkimą, importavimą ar transportavimą į Sąjungą;

e) 

siekiant užtikrinti nuolatinį infrastruktūros ir aparatinės bei programinės įrangos, kuri yra itin svarbi žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkos saugai, veikimą;

f) 

civilinių branduolinių pajėgumų sukūrimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, branduolinio kuro tiekimui bei pakartotiniam apdorojimui ir saugai, taip pat civiliniams branduoliniams įrenginiams užbaigti reikalingai tolesnei projektavimo, statybos ir eksploatavimo veiklai, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, arba aplinkos radiacijos stebėsenai ir bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, būtinų technologijų tiekimui, arba

g) 

siekiant sudaryti sąlygas Sąjungos telekomunikacijų operatoriams teikti elektroninių ryšių paslaugas, būtinas elektroninių ryšių paslaugų teikimui, techninei priežiūrai ir saugumui, įskaitant kibernetinį saugumą, Rusijoje, Ukrainoje, Sąjungoje, tarp Rusijos ir Sąjungos, taip pat tarp Ukrainos ir Sąjungos, taip pat duomenų centrų paslaugoms Sąjungoje teikti.

11.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 10 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M7

6 straipsnis

1.  

Valstybės narės ir Komisija vienos kitas informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a) 

pagal šį reglamentą išduotus leidimus,

b) 

pagal 5g straipsnį gautą informaciją,

c) 

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus,

▼M13

d) 

aptiktus šiame reglamente nustatytų draudimų pažeidimo, tų draudimų apėjimo ir mėginimo pažeisti arba apeiti tuos draudimus, naudojantis kriptoturtu, atvejus.

▼M7

2.  
Valstybės narės nedelsdamos teikia vienos kitoms ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.
3.  
Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta, įskaitant šiame reglamente nustatytų priemonių veiksmingumo užtikrinimą.

7 straipsnis

Komisija įgaliojama remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti I ir IX priedus.

▼M17

7a straipsnis

Komisija iš dalies pakeičia:

a) 

XXVIII priedą, remiantis Tarybos iš dalies keičiamo Sprendimo 2014/512/BUSP sprendimais atnaujinti kainas, dėl kurių susitarė Viršutinės kainos ribos koalicija, ir

b) 

XXIX priedą, remiantis Tarybos iš dalies keičiamo Sprendimo 2014/512/BUSP sprendimais atnaujinti energetikos projektų, kuriems būtų taikoma išimtis, sąrašą, atsižvelgiant į objektyvius tinkamumo kriterijus, dėl kurių susitarė Viršutinės kainos ribos koalicija.

▼B

8 straipsnis

▼M15

1.  
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias sankcijas, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato tinkamas pajamų, gautų iš tokių pažeidimų, konfiskavimo priemones.

▼B

2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.  
Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas I priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų I priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.
2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.
3.  
Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti arba kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas I priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

10 straipsnis

Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

▼M7

11 straipsnis

1.  

Netenkinami jokie su sutartimi ar sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos arba pagal garantiją, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

▼M13

a) 

šio reglamento prieduose išvardyti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos arba už Sąjungos ribų įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių jiems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso;

▼M7

b) 

bet kuris kitas Rusijos asmuo, subjektas ar organizacija,

c) 

bet kuris asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys vieno iš šios dalies a arba b punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.  
Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo užtikrinimo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo užtikrinimo siekiančiam asmeniui.
3.  
Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

▼M12

12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti šiame reglamente nustatytus draudimus arba dėl kurios jie apeinami.

▼M7

12a straipsnis

1.  
Komisija, vykdydama užduotis pagal šį reglamentą, tvarko asmens duomenis. Šios užduotys apima informacijos apie indėlius ir informacijos apie kompetentingų institucijų suteiktus leidimus tvarkymą.
2.  
Taikant šį reglamentą, I priede nurodyta Komisijos tarnyba paskiriama Komisijos duomenų valdytoju pagal Reglamento (ES) 2018/1725 ( 13 ) 3 straipsnio 8 punkte pateiktą apibrėžtį, kiek tai susiję su duomenų tvarkymo veikla, būtina 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti.

▼M16

3.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos, įskaitant vykdymo užtikrinimo institucijas ir oficialių registrų, kuriuose registruojami fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, taip pat nekilnojamasis arba kilnojamasis turtas, administratorius, tvarko informaciją, įskaitant asmens duomenis, ir ja keičiasi su kitomis valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir Komisija.
4.  
Asmens duomenys pagal šį reglamentą bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2016/679 ( *4 ) ir (ES) 2018/1725 ( *5 ) tvarkomi tik tokiu mastu, kuris yra būtinas šiam reglamentui taikyti ir efektyviam valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui su Komisija taikant šį reglamentą užtikrinti.

▼M20

12b straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h ir 3k straipsnių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti arba perduoti II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX ir XXIII prieduose, taip pat Reglamento (ES) 2021/821 I priede išvardytas prekes ir technologijas iki 2023 m. rugsėjo 30 d., kai toks pardavimas, tiekimas ar perdavimas yra tikrai būtinas siekiant atsiimti investicijas Rusijoje arba nutraukti verslo veiklą Rusijoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

prekes ir technologijas nuosavybės teise turi valstybės narės pilietis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, arba Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, ir

b) 

kompetentingos institucijos, priimančios sprendimus dėl prašymų suteikti leidimą, neturi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos kariniam galutiniam naudotojui arba gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais Rusijoje, ir

c) 

atitinkamos prekės ir technologijos fiziškai buvo Rusijoje prieš įsigaliojant 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h arba 3k straipsnyje nustatytiems atitinkamiems draudimams tų prekių ir technologijų atžvilgiu.

2.  

Nukrypstant nuo 3g ir 3i straipsnių, kompetentingos institucijos gali leisti importuoti arba perduoti XVII ir XXI prieduose išvardytas prekes iki 2023 m. rugsėjo 30 d., kai toks importavimas ar perdavimas yra tikrai būtinas siekiant atsiimti investicijas Rusijoje arba nutraukti verslo veiklą Rusijoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

prekes nuosavybės teise turi valstybės narės pilietis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, arba Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, ir

b) 

atitinkamos prekės fiziškai buvo Rusijoje prieš įsigaliojant 3g ir 3i straipsniuose nustatytiems atitinkamiems draudimams tų prekių atžvilgiu.

3.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 1 ir 2 dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.
4.  
Visi 1 dalyje nurodyti leidimai, susiję su prekėmis ir technologijomis, išvardytomis VII priede ir Reglamento (ES) 2021/821 I priede, kai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktoje C pavyzdinėje formoje nustatyti elementai, toje pavyzdinėje formoje nustatyta seka.

12c straipsnis

1.  
Kompetentingos institucijos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija keičiasi informacija apie pagal 12b straipsnio 1 dalį išduotus leidimus dėl prekių ir technologijų, išvardytų VII priede ir Reglamento (ES) 2021/821 I priede. Keitimasis informacija vykdomas naudojantis pagal Reglamento (ES) 2021/821 23 straipsnio 6 dalį nustatyta elektronine sistema.
2.  
Taikant šį straipsnį gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta, įskaitant 2d straipsnio 4 dalyje minėtus informacijos mainus.
3.  
Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį straipsnį gautos konfidencialios informacijos apsaugą pagal Sąjungos teisę ir atitinkamą nacionalinę teisę.
4.  
Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įslaptintos informacijos, kuri buvo pateikta arba kuria apsikeista pagal šį straipsnį, slaptumo žymos laipsnis nebūtų sumažintas arba ta informacija nebūtų išslaptinta be informaciją teikiančios šalies išankstinio raštiško sutikimo.

▼B

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) 

Sąjungos teritorijoje;

b) 

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) 

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) 

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) 

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M14
I PRIEDAS

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

AIRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRAS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIJA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
II PRIEDAS

▼M2

3 straipsnyje nurodytų objektų sąrašas

▼BKN kodas

Aprašymas

7304 11 00

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš nerūdijančiojo plieno

7304 19 10

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 19 30

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 19 90

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 22 00

Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

7304 23 00

Besiūliai gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 29 10

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7304 29 30

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7304 29 90

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7305 11 00

Vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, išilgai suvirinti elektros lanku su fliusu

7305 12 00

Vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, išilgai suvirinti (išskyrus produktus, išilgai suvirintus elektros lanku su fliusu)

7305 19 00

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (išskyrus išilgai suvirintus produktus)

7305 20 00

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno

7306 11

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

7306 19

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7306 21 00

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

7306 29 00

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

8207 13 00

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš sukepintų metalo karbidų arba kermeto plokščių

8207 19 10

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš deimantų arba aglomeruotų deimantų

▼M2

ex 8413 50

Varikliniai slankiojamojo judesio tūriniai skysčių siurbliai, kurių didžiausias srautas viršija 18 m3/val., o didžiausias slėgis išleidimo angoje viršija 40 barų, specialiai sukurti gręžinių dumblui ir (arba) cementui pumpuoti į naftos gręžinius.

ex 8413 60

Varikliniai rotaciniai tūriniai skysčių siurbliai, kurių didžiausias srautas viršija 18 m3/val., o didžiausias slėgis išleidimo angoje viršija 40 barų, specialiai sukurti gręžinių dumblui ir (arba) cementui pumpuoti į naftos gręžinius.

▼B

8413 82 00

Skysčių keltuvai (išskyrus siurblius)

8413 92 00

Kitur nenurodytos skysčių keltuvų dalys

8430 49 00

Gręžimo arba vertikaliojo kasimo mašinos, skirtos žemei arba rūdoms gręžti, nesavaeigės ir nehidraulinės (išskyrus tunelių kasybos mašinas ir rankinius įrankius)

▼M2

ex 8431 39 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8428  pozicijoje

ex 8431 43 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8430 41 arba 8430 49 subpozicijose

ex 8431 49

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8426 , 8429 ir 8430 pozicijose

▼B

8705 20 00

Mobilūs gręžimo įrenginiai

8905 20 00

Plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos

8905 90 10

Jūrų plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija (išskyrus žemsiurbes; plaukiojančiąsias arba gramzdinamąsias gręžybos arba verslines-žvejybines platformas, žvejybos laivus ir karinius laivus)
▼M7

III PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M20
IV PRIEDAS

2 straipsnio 7 dalyje, 2a straipsnio 7 dalyje ir 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų sąrašas

AB „Sirius“
AAB „Stankoinstrument“
AAB „Chemcomposite“
AB „Kalashnikov“
AB Tulos ginklų gamykla
Mokslinis-gamybinis koncernas „Technologii Maschinostrojenija“
AAB „Wysokototschnye Kompleksi“
AAB „Almaz-Antey“
AAB mokslo ir gamybos asociacija „Bazalt“
AB Admiraliteto laivų statykla
P. Aleksandrovo vardo mokslinių tyrimų technologinis institutas (NITI)
Ribotos atsakomybės bendrovė „Argut“
Gynybos ministerijos ryšių centras
Federalinis tyrimų centras Boreskovo katalizės institutas
Rusijos prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė
Rusijos prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė Specialusis skrydžių padalinys „Rossiya“
Federalinė valstybės unitarinė įmonė N. L. Duchovo vardo automatikos tyrimų institutas (VNIIA)
Užsienio žvalgybos tarnyba (SVR)
Vidaus reikalų ministerijos Žemutinio Naugardo srities bendrosios administracijos teismo ekspertizės centras
Tarptautinis kvantinės optikos ir kvantinių technologijų centras (Rusijos kvantinių technologijų centras)
Korporacija „Irkut“
Viešoji AB mokslinė-gamybinė korporacija „Irkut“
AB Kompiuterinės įrangos mokslinių tyrimų institutas
AB Centrinis mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas (AB „TsNIIMash“)
AB Kazanės sraigtasparnių gamyklos remonto tarnyba
AB laivų statybos įmonė „Zaliv“
AB raketų ir kosmoso centras „Progress“
AB Uralo Kamensko metalurgijos gamykla
Viešoji AB Kazanės sraigtasparnių gamykla
Komsomolsko prie Amūro aviacijos gamykla (KNAAPO)
Rusijos Federacijos gynybos ministerija
Maskvos fizikos ir technologijų institutas
AB mokslo ir gamybos asociacija „Didelio tikslumo sistemos“
AB mokslo ir gamybos asociacija „Splav“
Jungtinė pramonės korporacija „Oboronprom“
Viešoji AB Berijevo orlaivių bendrovė
Viešoji AB korporacija „Irkut“
Viešoji AB „Kazanės sraigtasparniai“
AB M. F. Stelmacho vardo mokslinių tyrimų institutas „Polyus“
AB „Promtech-Dubna“
Viešoji AB Jungtinė orlaivių korporacija
Koncernas „Radiotechnikos ir informacinės sistemos“ (RTI)
Ribotos atsakomybės bendrovė „Rapart Services“
AAB „Rosoboronexport“ (ROE)
Valstybinė korporacija „Rusijos technologijos“ („Rostec“)
AB „Azimuth“, priklausanti korporacijai „Rostekh“
Rusijos orlaivių korporacija „MiG“
AB „Rusijos sraigtasparniai“
BĮ KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
AB „Suchojaus aviacija“
AB „Suchojaus civiliniai orlaiviai“
AB Taktinių raketų korporacija
AB „Tupolev“
Jungtinė variklių gamybos korporacija „Saturn“
Jungtinė orlaivių korporacija
AB „AeroKompozit“
Jungtinė variklių korporacija
AB jungtinė variklių gamybos korporacija „Aviadvigatel“
Jungtinė įrangos gamybos korporacija
Jungtinė laivų statybos korporacija
AB gamybos asociacija „Sevmash“
Laivų statykla „Krasnoye Sormovo“
Laivų statykla „Severnaya“
Laivų statykla „Yantar“
„UralVagonZavod“
„Baikal Electronics“
Radiofonijos technologijų kompetencijos centras
Centrinis mokslinių tyrimų institutas „Tsiklon“
„Crocus Nano Electronics“
Laivų remonto centras „Dalzavod“
„Elara“
Mokslinis gamybinis centras „Elektroninės kompiuterinės ir informacinės sistemos“
ELPROM
„Engineering Center Ltd.“
„Forss Technology Ltd.“
„Integral SPB“
AB „Element“
AB „Pella-Mash“
AB laivų statybos įmonė „Vympel“
Ribotos atsakomybės bendrovė „Kranark“
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
Ribotos atsakomybės bendrovė „Center“
„MCST Lebedev“
Mašinų gamykla „Miass“
Novosibirsko mikroelektronikos tyrimų ir plėtros centras
MPI VOLNA
Lenino ordino Doležalio energotechnikos mokslinių tyrimų ir konstravimo institutas
Laivų remonto įmonė „Nerpa“
„NM-Tekh“
AB Novorosijsko laivų statybos įmonė
Mokslinis gamybinis susivienijimas „Electronic Systems“
Mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė „Istok“
Mokslo ir technikos centras „Metrotek“
AAB „GosNIIkhimanalit“
AAB „Svetlovskoye Predpriyatiye Era“
AAB TSRY
Ribotos atsakomybės bendrovė „Elkomtekh“
Ribotos atsakomybės bendrovė „Planar“
Ribotos atsakomybės bendrovė „Sertal“
Ribotos atsakomybės bendrovė „Photon Pro“
Viešoji AB „Zvezda“
Viešoji AB Amūro laivų statybos įmonė
AB Laivų statybos ir remonto technologijų centras
AB „Kronshtadt“
Ribotos atsakomybės bendrovė „Avant Space“
Gamybinis susivienijimas „Strela“
„Radioavtomatika“
Mokslinių tyrimų centras „Module“
„Robin Trade Limited“
R.J. Aleksejevo centrinis laivų su povandeniniais sparnais konstravimo biuras
Konstravimo biuras „Rubin Sever“
„Russian Space Systems“
Rybinsko laivų inžinerijos įmonė
Taikomosios chemijos tyrimų institutas
Elektronikos tyrimų institutas
Hipergarsinių sistemų mokslinių tyrimų institutas
Mokslinių tyrimų institutas „Submikron“
Sergey IONOV
„Serniya Engineering“
Laivų statybos įmonė „Severnaya Verf“
Laivų remonto centras „Zvezdochka“
Valstybinis aviacijos sistemų tyrimų ir bandymų poligonas („GkNIPAS“)
Mašinų gamybos projektavimo biuras „Raduga Bereznya“
AB Rusijos Federacijos valstybinis mokslo centras – A. I. Leipunskio fizikos ir energetikos institutas
Valstybinis Bachirevo mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas („GosNIImash“)
Tomsko bendro mikrobangų ir fotoninių integrinių grandynų ir modulių projektavimo centras
UAB „Pella-Fjord“
AB Jungtinės laivų statybos korporacijos 35-oji laivų statykla
AB Jungtinės laivų statybos korporacijos Astrachanės laivų statykla
AB jungtinės laivų statybos korporacijos centrinis konstravimo biuras „Aysberg“
AB Jungtinės laivų statybos korporacijos Baltijos laivų statybos įmonė
AB jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statybos įmonė „Krasnoye Sormovo“
AB jungtinės laivų statybos korporacijos laivų remonto centras „Zvyozdochka“
Jungtinės laivų statybos korporacijos Pabaltijo laivų statybos įmonė „Yantar“
Jungtinės laivų statybos korporacijos mokslinių tyrimų projektavimo ir technologijų biuras „Onega“
AB jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statykla „Sredne-Nevsky“
Uralo kompozicinių medžiagų mokslinių tyrimų institutas
Uralo projektavimo ir konstravimo biuras „Detal“
Bandymų įmonė „Vega“
Ribotos atsakomybės bendrovė „Vertikal“
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
Ribotos atsakomybės bendrovė VTK
Jaroslavlio laivų statybos įmonė
UAB „Elmiks-VS“
UAB „Sparta“
UAB „Svyaz Inzhiniring“
46-asis TSNII, centrinis mokslinių tyrimų institutas
Alagiro rezistorių gamykla
Visos Rusijos optinio ir fizinio matavimo tyrimų institutas
AB visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Etalon“
AB „Almaz“
Arzamaso mokslinė gamybinė įmonė „Temp Avia“
Ribotos atsakomybės bendrovė Valstybinių gynybos užsakymų automatizuoto viešojo pirkimo sistema
Dolgoprudno automatikos projektavimo biuras (AB DDBA)
AB Elektroninių kompiuterijos technologijų mokslinių tyrimų centras
AB „Electrosignal“
AB „Energiya“
Inžinerijos centras „Moselectronproekt“
Mokslinis gamybinis susivienijimas „Etalon“
Evgeny Krayushin
Užsienio prekybos asociacija „Mashpriborintorg“
Ribotos atsakomybės bendrovė „Ineko“
AB „Informakustika“
Didelės energijos fizikos institutas
Teorinės ir eksperimentinės fizikos institutas
Viešoji AB „Inteltech“
ISE SO RAN, Didžiasrovės elektronikos institutas
AB Kalugos telemechanikos įtaisų mokslinių tyrimų institutas
AB mokslinių tyrimų institutas „Kulon“
Projektavimo biuras „Lutch“
AB gamykla „Meteor“
AB Maskvos ryšių mokslinių tyrimų institutas
AB Maskvos Darbo raudonosios vėliavos ordino radiotechnikos tyrimų institutas
AB „NPO Elektromechaniki“
AB Omsko gamybinis susivienijimas „Irtysh“
AB Omsko prietaisų gamybos mokslinių tyrimų institutas
AB „Optron“
AAB laivų statykla „Pella“
AB Čeliabinsko radijo gamykla „Polyot“
Pskovo nuotolinio ryšio įrangos gamykla
AB „Radiozavod“
AB „Razryad“
Mokslinis gamybinis susivienijimas „Mars“
Riazanės radijo gamykla
AB mokslinis gamybinis centras „Vigstar“
Mokslinė gamybinė įmonė „Radiosviaz“
Mokslinių tyrimų institutas „Ferrite-Domen“
Ryšio valdymo sistemų mokslinių tyrimų institutas
Radijo komponentų mokslinis gamybinis susivienijimas ir mokslinių tyrimų institutas
Mokslinė gamybinė įmonė „Kant“
Mokslinė gamybinė įmonė „Svyaz“
AB mokslinė gamybinė įmonė „Almaz“
AB mokslinė gamybinė įmonė „Salyut“
Mokslinė gamybinė įmonė „Volna“
AB mokslinė gamybinė įmonė „Vostok“
Mokslinių tyrimų institutas „Argon“
Mokslinių tyrimų institutas ir gamykla „Platan“
AB automatinių sistemų ir ryšių komplekslų mokslinių tyrimų institutas „Neptun“
Specialusis relinių technologijų projektavimo ir technikos biuras
AB specialusis projektavimo biuras „Salut“
Taktinių raketų korporacija, AB „Salut“
Taktinių raketų korporacija, AB valstybinis I. I. Toropovo vardo mašinų gamybos projektavimo biuras „Vympel“
Taktinių raketų korporacija, AB URALELEMENT
Taktinių raketų korporacija, AB gamykla „Dagdiesel“
Taktinių raketų korporacija, AB Jūrinės šiluminės technikos mokslinių tyrimų institutas
Taktinių raketų korporacija, AB gamybinis susivienijimas „Strela“
Taktinių raketų korporacija, AB Kulakovo gamykla
Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo“
Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo-service“
Taktinių raketų korporacija, AB Saratovo radijo prietaisų gamykla
Taktinių raketų korporacija, AB „Severny Press“
Taktinių raketų korporacija, AB Automatikos projektavimo mokslinių tyrimų centras
Taktinių raketų korporacija, mokslo ir gamybos korporacija „KB Mashinostroeniya“
Taktinių raketų korporacija, mokslinis gamybinis susivienijimas „Elektromechanika“
Taktinių raketų korporacija, mokslinis gamybinis susivienijimas „Molniya“
Taktinių raketų korporacija, Petrovsko elektromechanikos gamykla „Molot“
Taktinių raketų korporacija, viešoji AB MBDB ISKRA
Taktinių raketų korporacija, viešoji AB „ANPP Temp Avia“
Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „Raduga“
Taktinių raketų korporacija, Centrinis automatikos projektavimo biuras
Taktinių raketų korporacija, 711-oji aviacijos remonto gamykla
Taktinių raketų korporacija, AB valstybinė mokslinė gamybinė įmonė „Region“
Taktinių raketų korporacija, AB Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „Soyuz“
Taktinių raketų korporacija, Azovo optikos ir mechanikos gamykla
Taktinių raketų korporacija, jūrų povandeninės ginkluotės koncernas „Gidropribor“
Taktinių raketų korporacija, AB KRASNY GIDROPRESS
Taktinių raketų korporacija, AB „Avangard“
Taktinių raketų korporacija, AB koncernas „Granit-Electron“
Taktinių raketų korporacija, AB „Elektrotyaga“
Taktinių raketų korporacija, AB „GosNIIMash“
Taktinių raketų korporacija, Riazanės projektavimo biuras „Globus“
Taktinių raketų korporacija, Smolensko aviacijos gamykla
Taktinių raketų korporacija, „TRV Engineering“
Taktinių raketų korporacija, Uralo projektavimo biuras „Detal“
Taktinių raketų korporacija, RAB „Zvezda-Strela“
Tambovo gamykla (TZ) „Oktyabr“
Jungtinės laivų statybos korporacijos gamybinis susivienijimas Šiaurės mašinų gamybos įmonė
Jungtinės laivų statybos korporacijos 5-oji laivų statykla
Federalinis dvejopos paskirties technologijų centras „Soyuz“
Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „ Soyuz“
Žukovskio centrinis aerohidrodinamikos institutas („TsAGI“)
„Rosatomflot“.
Liulkos eksperimentinio projektavimo biuras
Liulkos mokslo ir technologijų centras
AB „Aviaagregat“
Centrinis aerohidrodinamikos institutas („TsAGI“)
UAB „Turborus“
Federalinė autonominė įstaiga Baranovo centrinis variklių gamybos institutas Centrinis aviacijos variklių institutas (CIAM)
Federalinė valstybinė biudžetinė įstaiga Žukovskio vardo nacionalinis tyrimų institutas
Federalinė valstybinė unitarinė įmonė Valstybinis aviacijos sistemų mokslinių tyrimų institutas („GosNIIAS“)
AB 123-oji aviacijos remonto gamykla (123 ARZ)
AB 218-oji aviacijos remonto gamykla (218 ARZ)
AB 360-oji aviacijos remonto gamykla (360 ARZ)
AB 514-oji aviacijos remonto gamykla (514 ARZ)
AB 766-oji UPTK
AB aviacijos remonto gamykla „Aramil“ (AARZ)
AB „Aviaremont“
AB Gromovo skrydžių tyrimų institutas
AB „Metallist Samara“
AB Černyševo vardo Maskvos mašinų gamykla
AB „NII Stali“
AB „Remdizel“
AB speciali gamybinė ir techninė bazė „Zvezdochka“ (SPTB „Zvezdochka“)
AB STAR
AB Votkinsko mašinų gamykla
AB Jaroslavlio radijo gamykla
AB Zlatousto mašinų gamykla (AB „Zlatmash“)
Ribotos atsakomybės bendrovė specializuotos gamybos centras „OSK Propulsion“
Lytkarino mašinų gamykla
Maskvos aviacijos institutas
Maskvos terminės technologijos institutas
Omsko variklių projektavimo biuras
AB 170-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla (170 RZ SOP)
AAB 20-oji aviacijos remonto gamykla (20 ARZ)
AAB 275-oji aviacijos remonto gamykla (275 ARZ)
AAB 308-oji aviacijos remonto gamykla (308 ARZ)
AAB 32-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla (32 RZ SOP)
AAB 322-oji aviacijos remonto gamykla (322 ARZ)
AAB 325-oji aviacijos remonto gamykla (325 ARZ)
AAB 680-oji aviacijos remonto gamykla (680 ARZ)
AAB 720-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla (720 RZ SOP)
AAB Volgogrado radijo technikos gamykla (VZ RTO)
Viešoji AB „Agregat“
Dujų turbinų mokslinių tyrimų ir gamybos centras „Salut“
Laivų statyklos „Zvezdochka“ mokslo ir gamybos susivienijimas „Vint“ (SPU „Vint“)
Taikomosios akustikos tyrimų institutas (NIIPA)
Sibiro Šaplygino aviacijos mokslinių tyrimų institutas („SibNIA“)
Programinės įrangos mokslinių tyrimų institutas
Laivų statyklos „Zvezdochka“ patronuojamoji įmonė Sevastopolio laivų statykla
Tulos ginklų gamykla
Rusijos radijo navigacijos ir laiko institutas
Federalinė techninio reguliavimo ir metrologijos agentūra („Rosstandart“)
Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministerijos (FTIAN) Valijevo federalinė valstybinė biudžetinė mokslo įstaiga
Federalinė valstybinė unitarinė įmonė Visos Rusijos fizinių, techninių ir radiotechninių matavimų mokslinių tyrimų institutas (VNIIFTRI)
Rusijos mokslų akademijos Lebedevo fizikos institutas
Rusijos mokslų akademijos Kietojo kūno fizikos institutas (ISSP)
Ržanovo puslaidininkių fizikos institutas, Rusijos mokslų akademijos Sibiro skyrius (IPP SB RAS)
AB jungtinė variklių gamybos korporacija „Permskije motory“
AB Uralo civilinės aviacijos gamykla
AB centrinis jūrų inžinerijos projektavimo biuras „Rubin“
AB „Aeropribor-Voskhod“
AB Orlaivių ir erdvėlaivių įrangos korporacija
AB Centrinis automatizavimo ir hidraulinių tyrimų institutas (CNIIAG)
AB Orlaivių ir erdvėlaivių sistemų projektavimo biuras
AB „Afanasyev Technomac“
UAB laivų statybos korporacija „Ak Bars“
AB Gavrilov Jamo mašinų gamykla AGAT
AB centrinis jūrų projektavimo biuras „Almaz“
AB „Eleron“
AB „Rubin“
AB „Suchoj“ filialas Komsomolsko prie Amūro Jurijaus Gagarino vardo aviacijos gamykla
PAO II filialas „Aviastar“
Rusijos orlaivių korporacijos „MiG“ filialas Žemutinio Naugardo orlaivių gamykla „Sokol“
Novosibirsko Čkalovo aviacijos gamykla
AB visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Gradient“
AB Almetjevsko radijo prietaisų gamykla „Radiopribor“ (JSC AZRP)
AB Efimovo eksperimentinis projektavimo biuras „Elektroavtomatika“
AB „Industrial Controls Design Bureau“
AB Kazanės prietaisų gamybos ir projektavimo biuras
AB „Microtechnology“
Fazotrono radijo inžinerijos mokslinių tyrimų institutas
AB „Radiopribor“
AB Ramensko prietaisų gamybos ir projektavimo biuras
AB mokslinių tyrimų ir gamybos centras SAPSAN
AB „Rychag“
AB mokslo ir gamybos įmonė „Izmeritel“
AB V. I. Šimko radioelektronikos mokslo ir gamybos susivienijimas
AB Taganrogo ryšių mokslinių tyrimų institutas
AB Uralo prietaisų gamykla
AB „Vzlet Engineering Testing Support“
AB radio gamykla „Zhiguli“
AB Briansko elektromechanikos gamykla
Viešoji AB Maskvos elektromechanikos ir automatizavimo institutas
Viešoji AB Stavropolio radiotechnikos gamykla „Signal“
Viešoji AB „Techpribor“
AB Ramenskio aviacijos prietaisų gamykla
AB Tarasovo „Aviaavtomatika“
Cheminės inžinerijos projektavimo biuras „KBKhM“
Tolimųjų Rytų laivų statybos ir laivų remonto centras
Iljušino aviacijos komplekso padalinys: Mesiščevo eksperimentinės mechanikos inžinerijos gamykla
Jūrų technologinių problemų institutas, Rusijos mokslų akademijos Tolimųjų Rytų padalinys
Irkutsko aviacijos gamykla
AB gamykla „AeroComposite-Ulyanovsk“
AB Jakovlevo eksperimentinio projektavimo biuras
AB federalinis mokslinis gamybinis centras „Altai“
AB centrinis specialusis projektavimo biuras „Prozhektor“
AB Iljušino aviacijos kompleksas
AB centrinis projektavimo biuras „Lazurit“
AB mokslinių tyrimų ir plėtros įmonė „Protek“
AB „SPMDB Malachite“
AB Votkinsko mašinų gamykla
Kaliazino mašinų gamykla. Rusijos orlaivių korporacija „MiG“ padalinys
Rusijos Federacijos gynybos ministerijos Pagrindinis giliavandenių tyrimų direktoratas
Mokslinė gamybinė įmonė „Start“
Viešoji AB „Radiofizika“
Luchovicko aviacijos gamykla, Rusijos orlaivių korporacijos „MiG“ padalinys
Viešoji AB Briansko karinis pramoninis kompleksas
Viešoji AB Voronežo orlaivių gamybos įmonė
Mintso radiotechnikos institutas
Rusijos federalinis branduolinės energetikos centras. Visos Rusijos eksperimentinės fizikos mokslinių tyrimų institutas
AB „Shvabe“
Ribotos atsakomybės bendrovė Specialusis technologijų centras
Sankt Peterburgo jūrų inžinerijos biuras „Malakhit“
Sankt Peterburgo centrinis laivų projektavimo biuras „Almaz“
Sankt Peterburgo laivų statybos institutas „Krylov 45“
Strateginių valdymo punktų korporacija
Rusijos mokslų akademijos Trapeznikovo valdymo problemų institutas
AAB Vladimiro radijo ryšio prietaisų konstravimo biuras
AB „Voentelecom“
Charkevičiaus informacijos perdavimo problemų institutas (IITP), Rusijos mokslų akademija
„AK Bars Holding“
Specialusis jūrų mokslinių tyrimų automatizavimo biuras, Rusijos mokslų akademijos Tolimųjų Rytų filialas
Ribotos atsakomybės bendrovė „Biologinės sintezės sistemos“
AB „Borisfen“
AB Barnaulo šovinių gamykla
AB mokslinis gamybinis susivienijimas „Avrora“
AB Briansko automobilių gamykla
AB centrinis mokslinių tyrimų institutas „Burevestnik“
AB Kosmoso prietaisų mokslinių tyrimų institutas
AAB mašinų gamykla „Arsenal“
AB Centrinis automatikos projektavimo biuras
AB Zelenodolsko laivų projektavimo ir statybos centras
AB gamykla „Elecon“
AB mašinų gamybos įmonė „Avitec“
AB Tichomirovo prietaisų projektavimo mokslinių tyrimų institutas
AB „Tulatochmash“
Viešoji AB Bruko elektroninio valdymo mašinų institutas INEUM
AB mokslinė ir gamybinė įmonė „Krasnoznamenets“
AB Golembiovskio mokslinis gamybinis susivienijimas „Pribor“
AB mokslinis gamybinis susivienijimas „Impuls“
„RusBITech“
„ROTOR 43“
Viešoji AB Rostovo optinės ir mechaninės įrangos gamykla
AB RATEP
PLAZ
OKB „Technika“
„Ocean Chips“
A. Nudelmano vardo Tiksliosios mašinų gamybos konstruktorių biuras
AB „Angstrem“
NPCAP
Novosibirsko dirbtinio pluošto gamykla
Novosibirsko šovinių gamykla (kitas pavadinimas – SIBFIRE), AB „Новосибирский Патронный Завод“
„Novator DB“
AB Bachirevo mechanikos inžinerijos mokslinių tyrimų institutas
AB „NII Stali“
AB Nevskojės projektavimo biuras
AB „Neva Electronica“
ENICS
AB Makejevo valstybinis raketų centras
AB KURGANPRIBOR
▼M7

V PRIEDAS

5 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

VI PRIEDAS

5 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

▼M1

„ROSNEFT“
„TRANSNEFT“
„GAZPROM NEFT“

▼M20
VII PRIEDAS

2a straipsnio 1 dalyje ir 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų sąrašas

A dalis

Šiame priede taikomos Reglamento (ES) 2021/821 I priede pateiktos bendrosios pastabos, akronimai, santrumpos ir terminų apibrėžtys, išskyrus I dalies „Bendrosios pastabos, akronimai ir santrumpos ir sąvokų apibrėžtys“ I priedo bendrųjų pastabų 2 punktą.

Šiame priede vartojami Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (2020/C 85/01) apibrėžti terminai.

Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsnio taikymui, nekontroliuojamiems objektams, į kurių sudėtį įeina vienas ar daugiau šiame priede išvardytų komponentų, nėra taikomos šio reglamento 2a ir 2b straipsniuose nurodytos kontrolės priemonės.

Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsnio taikymui, nekontroliuojamiems objektams, į kurių sudėtį įeina vienas ar daugiau šiame priede išvardytų komponentų, nėra taikomos šio reglamento 2a ir 2b straipsniuose nurodytos kontrolės priemonės.

I kategorija. Elektronika

X.A.I.001 Elektroniniai įtaisai ir komponentai.

a. 

„Integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“ ir integriniai mikrovaldiklių grandynai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

ne mažesnis kaip 5 gigaflopų veikimo greitis ir aritmetinės logikos įtaisas, turintis ne siauresnę nei 32 bitų prieigą;

2. 

taktų dažnis, viršijantis 25 MHz, arba

3. 

daugiau nei viena duomenų ar komandų magistralė arba nuoseklusis ryšio prievadas, leidžiantys tiesiogiai išoriškai sujungti lygiagrečius „integrinius mikroprocesorių grandynus“ 2,5 MB/s perdavimo sparta.

b. 

Šie integriniai atmintinės grandynai:

1. 

elektra trinamos programuojamosios pastoviosios atmintinės (EEPROM), kurių talpa:

a. 

viršija 16 megabitų vienam moduliui, kai tai atmintuko tipo atmintinė, arba

b. 

viršija bet kurią iš toliau nurodytų ribų, kai tai kito tipo EEPROM:

1. 

viršija 1 megabitą vienam moduliui, arba

2. 

viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 80 ns;

2. 

statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM), kurių talpa

a. 

viršija 1 megabitą vienam moduliui, arba

b. 

viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 25 ns;

c. 

Analoginiai skaitmenų keitikliai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. 

8 bitų ar didesnė, bet mažesnė nei 12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 200 megaatskaitų per sekundę (MSPS);

2. 

12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 105 megaatskaitos per sekundę (MSPS);

3. 

didesnė nei 12 bitų, bet ne didesnė nei 14 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 10 megaatskaitų per sekundę (MSPS), arba

4. 

didesnė nei 14 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 2,5 megaatskaitos per sekundę (MSPS).

d. 

Vartotojo programuojami loginiai įtaisai, kurių maksimalus nesimetrinių skaitmeninių įvadų / išvadų skaičius yra 200–700.

e. 

Sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, kurių 1 024 taškų kompleksinės sparčiosios Furjė transformacijos vardinė vykdymo trukmė mažesnė kaip 1 ms.

f. 

Užsakomieji integriniai grandynai, kurių funkcija yra nežinoma arba įrangos, kurioje integriniai grandynai bus naudojami, kontrolės statusas gamintojui nėra žinomas, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

daugiau kaip 144 galinių įtaisų, arba

2. 

mažesnė nei 0,4 ns tipinė „pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“.

g. 

Šie impulsinės arba neslopstančiosios bėgančiosios bangos „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“:

1. 

įtaisai su susietaisiais rezonatoriais arba jų atmainos;

2. 

įtaisai su spiralinio, lenktojo bangolaidžio ar sulankstytojo bangolaidžio schemomis arba jų atmainos, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

ne mažesnis kaip pusės oktavos „akimirkinis dažnių juostos plotis“ ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandauga, didesnė kaip 0,2, arba

b. 

mažesnis kaip pusės oktavos „akimirkinis dažnių juostos plotis“ ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandauga, didesnė kaip 0,4.

h. 

Lankstieji bangolaidžiai, suprojektuoti naudoti esant didesniam kaip 40 GHz dažniui.

i. 

Paviršinių akustinių bangų ir priepaviršinių tūrinių akustinių bangų įtaisai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

1 GHz viršijantis nešlio dažnis, arba

2. 

ne didesnis kaip 1 GHz nešlio dažnis ir

a. 

„šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas‘, viršijantis 55 dB;

b. 

didžiausiosios vėlinimo trukmės (išreikštos μs) ir dažnių juostos pločio (išreikšto MHz) sandauga, didesnė kaip 100, arba

c. 

dispersinio vėlinimo trukmė, didesnė kaip 10 μs;

Techninė Pastaba . Taikant X.A.I.001 i punktą, „šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas‘ yra didžiausia malšinimo koeficiento vertė, nurodyta duomenų lape.

j. 

Šie ‚elementai‘:

1. 

„pirminiai elementai‘, kurių „energijos tankis‘ 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 550 Wh/kg;

2. 

„antriniai elementai‘, kurių ‚energijos tankis‘ 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 350 Wh/kg.

Pastaba . X.A.I.001 j punktas netaikomas baterijoms, įskaitant vieno elemento baterijas.

Techninės pastabos

1.   Taikant X.A.I.001 j punktą, energijos tankis (Wh/kg) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš vardinės talpos ampervalandėmis (Ah), padalytos iš masės kilogramais. Jei vardinė talpa nenurodyta, tai energijos tankis apskaičiuojamas vardinę įtampą, pakeltą kvadratu, padauginus iš išsikrovimo trukmės valandomis, padalytos iš išsikrovimo krūvio omais ir masės kilogramais.

2.   Taikant X.A.I.001 j punktą, ‚elementas‘ yra elektrocheminis prietaisas, kuris sudarytas iš teigiamo ir neigiamo elektrodų ir elektrolito ir kuris yra elektros energijos šaltinis. Tai yra pagrindinė baterijos dalis.

3.   Taikant X.A.I.001 j punkto 1 papunktį, ‚pirminis elementas‘ yra ‚elementas‘, kuris nėra suprojektuotas būti įkraunamas iš jokio kito šaltinio.

4.   Taikant X.A.I.001 j punkto 2 papunktį‚ ‚antrinis elementas‘ yra ‚elementas‘, kuris yra suprojektuotas būti įkraunamas iš išorinio elektros šaltinio.

k. 

„Superlaidieji“ elektromagnetai ar solenoidai, kurie specialiai suprojektuoti visiškai įsikrauti arba išsikrauti greičiau nei per minutę ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

Pastaba . X.A.I.001 k punktas netaikomas „superlaidiesiems“ elektromagnetams ar solenoidams, specialiai suprojektuotiems magnetinio rezonanso vizualizavimo (MRI) medicinos įrangai.

1.   didžiausias iškrovimo metu tiekiamos energijos kiekis, padalytas iš išsikrovimo trukmės, viršijantis 500 kJ per minutę;

2.   didesnis kaip 250 mm vidinis srovės apvijos skersmuo, ir

3.   didesnė kaip 8 T vardinė magnetinė indukcija (magnetinio srauto tankis) arba didesnis kaip 300 A/mm2„visuminis srovės tankis“ apvijoje.

l. 

Elektromagnetinio energijos kaupimo grandynai arba sistemos, kuriuose yra komponentų, pagamintų iš „superlaidžiųjų“ medžiagų ir specialiai suprojektuotų veikti temperatūroje, žemesnėje nei bent vieno iš „superlaidininko“ sandų „kritinė temperatūra“, ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

1. 

1 MHz viršijantis rezonanso veikimo dažnis;

2. 

ne mažesnis kaip 1 MJ/m3 kaupiamos energijos tankis, ir

3. 

mažesnė kaip 1 ms išsikrovimo trukmė.

m. 

Metalo keramikos konstrukcijos vandenilio ar vandenilio izotopų tiratronai, kurių vardinė pikinė srovė ne mažesnė kaip 500 A.

n. 

Nenaudojama.

o. 

Saulės elementai, elementų tarpusavio jungties stiklo dangtis (cell-interconnect-coverglass, CIC), saulės skydai, saulės gardelės, kurie yra „tinkami naudoti kosmose“ ir kuriems netaikomas 3A001 e punkto 4 papunktis ( 14 ).

X.A.I.002 Bendrosios paskirties „elektroniniai mazgai“, moduliai ir įranga.

a. 

Elektroninė bandymo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

b. 

Skaitmeniniai duomenų registravimo magnetofonai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

60 Mb/s viršijanti didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta ir sraigtinio skleidimo naudojimas;

2. 

120 Mb/s viršijanti didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta ir fiksuotųjų galvučių naudojimas, arba

3. 

„tinkami naudoti kosmose“.

c. 

Įranga, kurios didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta viršija 60 Mb/s ir kuri suprojektuota skaitmeniniams vaizdo magnetofonams paversti skaitmeniniais duomenų registravimo magnetofonais.

d. 

Nemoduliniai analoginiai osciloskopai, kurių dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 1 GHz.

e. 

Modulinių analoginių osciloskopų sistemos, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

centrinis blokas, kurio dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 1 GHz, arba

2. 

įdedamieji moduliai, kurių kiekvieno dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 4 GHz.

f. 

Analoginiai stroboskopiniai osciloskopai pasikartojantiems reiškiniams analizuoti, kurių efektyvusis dažnių juostos plotis didesnis kaip 4 GHz.

g. 

Skaitmeniniai osciloskopai ir pereinamųjų vyksmų (procesų) įrašytuvai, kuriuose taikomi analoginių signalų keitimo skaitmeniniais metodai ir kuriais galima išsaugoti pereinamųjų vyksmų parametrus nuosekliai nuskaitant vieninius įėjimo signalus vienas po kito einančiais mažesniais nei 1 ns intervalais (daugiau nei 1 gigaatskaita per sekundę (GSPS), kurių skaitmeninė skyra ne mažesnė kaip 8 bitų ir kurie išsaugo ne mažiau kaip 256 atskaitas.

Pastaba .X.A.I.002 taikomas šiems „specialiai suprojektuotiems“ analoginių osciloskopų komponentams:

1.   įdedamiesiems moduliams;

2.   išoriniams stiprintuvams;

3.   priešstiprintuviams;

4.   strobavimo įtaisams;

5.   elektroniniams vamzdžiams.

X.A.I.003 Specialioji apdorojimo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

a. 

Dažnio keitikliai ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

b. 

Masių spektrometrai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c. 

Visi blyksniniai rentgeno aparatai arba jiems suprojektuotų impulsinių energijos sistemų komponentai, įskaitant Markso generatorius, didelio galingumo impulso formavimo tinklus, aukštos įtampos kondensatorius ir paleidiklius.

d. 

Impulsų stiprintuvai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

e. 

Ši elektroninė įranga delsai generuoti ar laiko intervalams matuoti:

1. 

skaitmeniniai delsos generatoriai, kurių skiriamoji geba per ne mažesnius kaip 1 μs laiko intervalus yra ne didesnė kaip 50 ns, arba

2. 

daugiakanalė (trijų ir daugiau kanalų) arba modulinė laiko intervalų matavimo ir chronometrinė įranga, kurios skiriamoji geba per ne mažesnius kaip 1 μs laiko intervalus yra ne didesnė kaip 50 ns.

f. 

Chromatografinės ir spektrometrinės analizės prietaisai.

X.B.I.001 Elektroninių komponentų ir medžiagų gamybos įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

a. 

Įranga, specialiai suprojektuota gaminti elektroninėms lempoms, optiniams elementams ir specialiai suprojektuotiems jų komponentams, kuriems taikomas 3A001 ( 15 ) arba X.A.I.001.

b. 

Įranga, specialiai suprojektuota gaminti puslaidininkiniams įtaisams, integriniams grandynams ir „elektroniniams mazgams“, kaip nurodyta toliau, ir sistemos, į kurias integruota tokia įranga arba kurios turi tokios įrangos charakteristikas:

Pastaba . X.B.I.001 b punktas taip pat taikomas įrangai, naudojamai arba modifikuotai naudoti kitiems įtaisams, tokiems kaip vizualizavimo įtaisai, elektrooptiniai įtaisai, akustinių bangų įtaisai, gaminti.

1. 

Toliau nurodyta medžiagų, naudojamų X.B.I.001 b punkto antraštinėje dalyje nurodytiems įtaisams ir komponentams gaminti, apdorojimo įranga:

Pastaba . X.B.I.001 netaikomas kvarcinių krosnių vamzdžiams, krosnių išklojoms, mentėms, loveliams (išskyrus specialiai suprojektuotus skirtuvinius lovelius), barboteriams, kasetėms ar tigliams, specialiai suprojektuotiems apdorojimo įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001 b punkto 1 papunktis.

a. 

įranga polikristaliniam siliciui ir medžiagoms, kurioms taikomas 3C001 ( 16 ), gaminti;

b. 

įranga, specialiai suprojektuota gryninti arba apdoroti III/V ir II/VI puslaidininkinėms medžiagoms, kurioms taikomas 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 arba 3C005 ( 17 ), išskyrus kristalų traukiamojo auginimo įrenginius, nurodytus X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio c papunktyje;

c. 

toliau nurodyti kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai ir krosnys:

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio c papunktis netaikomas difuzijos ir oksidavimo krosnims.

1. 

kita nei pastovios temperatūros krosnys atkaitinimo arba rekristalizacijos įranga, kuri pasižymi didele energijos perdavimo sparta ir kuria galima apdoroti plokšteles didesne nei 0,005 m2 per minutę sparta;

2. 

„pagal nustatytą programą valdomi“ kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

įkraunami nepakeičiant tiglio talpyklos;

b. 

galintys veikti esant didesniam kaip 2,5 x 105 Pa slėgiui, arba

c. 

galintys išauginti didesnio kaip 100 mm skersmens kristalus;

d. 

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ epitaksinio auginimo įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

ja galima pagaminti vienodo storio silicio sluoksnį, kurio storio nuokrypis per ne mažesnį kaip 200 mm ilgį yra mažesnis kaip ± 2,5 %;

2. 

ja galima pagaminti vienodo storio bet kurios kitos medžiagos, išskyrus silicį, sluoksnį, kurio storio nuokrypis per plokštelę yra ne didesnis kaip ± 3,5 %, arba

3. 

apdorojimo metu vykdoma atskirų plokštelių rotacija;

e. 

molekulpluoščio epitaksinio auginimo įranga;

f. 

magnetiniu lauku spartinamo ‚dulkinimo‘ įranga su specialiai suprojektuotais integruotais įkrovos fiksatoriais, leidžiančiais plokšteles perkelti į izoliuotą vakuuminę terpę;

g. 

specialiai suprojektuota jonų implantavimo, jonais arba šviesa skatinamos difuzijos įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

paveikslo sukūrimo galimybė;

2. 

200 keV viršijanti pluošto energija (spartinamoji įtampa);

3. 

optimizuota veikti esant mažesnei kaip 10 keV pluošto energijai (spartinamajai įtampai), arba

4. 

didelės energijos deguonies implantavimo į pakaitintą „padėklą“ galimybė;

h. 

toliau nurodyta ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ anizotropinio sausojo (pvz., plazminio) selektyvaus šalinimo (ėsdinimo) įranga:

1. 

‚apdorojimo partijomis aparatai‘, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

baigmės taško nustatymas kitu nei optinės emisijos spektroskopijos būdu, arba

b. 

mažesnis kaip 26,66 Pa reaktoriaus veikimo (ėsdinimo) slėgis;

2. 

‚pavienių plokštelių apdorojimo aparatai‘, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

baigmės taško nustatymas kitu nei optinės emisijos spektroskopijos būdu

b. 

mažesnis kaip 26,66 Pa reaktoriaus veikimo (ėsdinimo) slėgis, arba

c. 

plokštelių manipuliavimo naudojant kasečių perkrovimo įtaisus ir įkrovos fiksatorius funkcija;

Pastabos

1.   ‚Apdorojimo partijomis aparatai‘ yra aparatai, kurie nėra specialiai suprojektuoti pavienėms gaminamoms plokštelėms apdoroti. Tokiais aparatais galima vienu metu apdoroti dvi ar daugiau plokštelių pagal bendrus proceso parametrus, pvz., aukštadažnio signalo galią, temperatūrą, ėdžiųjų dujų rūšį, srauto spartą.

2.   ‚Pavienių plokštelių apdorojimo aparatai‘ yra aparatai, specialiai suprojektuoti pavienėms gaminamoms plokštelėms apdoroti. Šiuose aparatuose gali būti taikomi automatinio plokštelių manipuliavimo metodai atskirai plokštelei įdėti į apdorojimo įrangą. Apibrėžtis apima įrangą, į kurią galima įdėti ir ja apdoroti kelias plokšteles, bet kiekvienai iš jų atskirai nustatomi ėsdinimo parametrai, pvz., aukštadažnio signalo galia ar baigmės taškas.

i. 

„cheminio garinio nusodinimo“, pvz., plazma arba šviesa aktyvuoto cheminio garinio nusodinimo, įranga puslaidininkiniams įtaisams gaminti, turinti bet kurią iš toliau išvardytų savybių nusodinant oksidus, nitridus, metalus ar polikristalinį silicį:

1. 

„cheminio garinio nusodinimo“ įranga, veikianti esant mažesniam kaip 105 Pa slėgiui, arba

2. 

plazma aktyvuoto cheminio garinio nusodinimo įranga, veikianti esant mažesniam kaip 60 Pa slėgiui arba turinti automatinio plokštelių manipuliavimo naudojant kasečių perkrovimo įtaisus ir įkrovos fiksatorius funkciją;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio i papunktis netaikomas mažaslėgėms „cheminio garinio nusodinimo“ sistemoms arba reaktyviojo „dulkinimo“ įrangai.

j. 

elektronpluoštės sistemos, kurios specialiai suprojektuotos ar modifikuotos kaukėms gaminti ar puslaidininkiniams įtaisams apdoroti ir kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

elektrostatinis pluošto kreipimas;

2. 

kitokios formos nei Gauso pluošto profilis;

3. 

3 MHz viršijanti skaitmeninių signalų keitimo analoginiais sparta;

4. 

12 bitų viršijantis skaitmeninių signalų keitimo analoginiais tikslumas, arba

5. 

pluošto padėties pagal taikinio grįžtamąjį ryšį valdymas ne mažesniu kaip 1 μm tikslumu;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio j papunktis netaikomas elektronpluoštėms nusodinimo sistemoms arba bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams.

k. 

ši paviršiaus glotniojo apdirbimo įranga puslaidininkinėms plokštelėms apdoroti:

1. 

specialiai suprojektuota įranga plonesnių nei 100 μm plokštelių kitai pusei apdoroti ir joms vėliau atskirti, arba

2. 

specialiai suprojektuota įranga, kuria pasiekiama, kad apdorotos plokštelės aktyviojo paviršiaus šiurkštis dviejų sigmų intervale būtų ne didesnis kaip 2 μm, nuskaičius visus rodmenis (TIR);

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio k papunktis netaikomas vienpusio pritrynimo ir poliravimo įrangai plokštelių paviršiui glotninti.

l. 

sujungimo įranga, kurioje yra viena ar kelios įprastos vakuumo kameros, specialiai suprojektuotos bet kokiai įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001, integruoti į sukomplektuotą sistemą;

m. 

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, kurioje naudojami „lazeriai“„monolitiniams integriniams grandynams“ pataisyti ar paderinti ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

padėties nustatymo tikslumas mažesnis nei ± 1 μm, arba

2. 

taško matmuo (prapjovos plotis) mažesnis kaip 3 μm;

Techninė Pastaba . Taikant X.B.I.001 b punkto 1 papunktį, ‚dulkinimas‘ – viršutinio sluoksnio formavimo procesas, kai teigiamųjų jonų judėjimą link taikinio (dengiamosios medžiagos) paviršiaus pagreitina elektrinis laukas. Smūgiuojančių jonų kinetinės energijos užtenka taikinio paviršiaus atomams išmušti ir jiems nusodinti ant padėklo. ( Pastaba . Įprastos šio proceso atmainos yra triodinis, magnetroninis arba aukštadažnis dulkinimas dangos adhezijai sustiprinti ir nusėdimo spartai padidinti.)

2. 

toliau nurodytos kaukės, kaukių padėklai, kaukių gamybos įranga ir vaizdo perkėlimo įranga X.B.I.001 antraštinėje dalyje nurodytiems įtaisams ir komponentams gaminti:

Pastaba . Terminu „kaukės“ įvardijamos kaukės, naudojamos elektronpluoštėje litografijoje, rentgeninėje litografijoje ir ultravioletinėje litografijoje, taip pat įprastoje ultravioletinėje ir regimojoje fotolitografijoje.

a. 

gatavos kaukės, jų tarpiniai fotošablonai ir modeliai, išskyrus:

1. 

gatavas kaukes arba tarpinius fotošablonus integriniams grandynams, kuriems netaikomas 3A001 ( 18 ), gaminti, arba

2. 

kaukes ir tarpinius fotošablonus, kuriems būdingos šios abi charakteristikos:

a. 

jų modelis grindžiamas 2,5 ar daugiau μm geometrija, ir

b. 

modelis neturi specialių savybių, leidžiančių pakeisti numatomą paskirtį naudojant gamybos įrangą arba „programinę įrangą“;

b. 

šie kaukių padėklai:

1. 

kietąja paviršiaus danga (pvz., chromu, siliciu, molibdenu) dengti „padėklai“ (pvz., stiklo, kvarco, safyro) kaukėms, kurių matmenys didesni kaip 125 mm x 125 mm, ruošti, arba

2. 

padėklai, specialiai suprojektuoti rentgeninės litografijos kaukėms;

c. 

kitokia nei bendrosios paskirties kompiuteriai įranga, specialiai suprojektuota puslaidininkinių įtaisų arba integrinių grandynų automatizuotajam projektavimui (CAD);

d. 

ši įranga ar aparatai kaukėms arba tarpiniams fotošablonams gaminti:

1. 

fotooptinės žingsninės kameros, kuriose galima pagaminti didesnes kaip 100 mm x 100 mm matricas arba vienu kartu eksponuoti daugiau kaip 6 mm x 6 mm vaizdo (t. y. židinio) plokštumoje, arba išvesti mažesnio kaip 2,5 μm pločio linijas „padėklo“ fotoreziste;

2. 

kaukių arba tarpinių šablonų gamybos įranga, kurioje naudojama jonpluoštė arba „lazerinė“ litografija ir kuria galima išvesti mažesnio kaip 2,5 μm pločio linijas, arba

3. 

įranga arba laikikliai kaukėms ar tarpiniams šablonams keisti arba plėvelėms uždėti siekiant pašalinti defektus;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio d papunkčio 1 ir 2 papunkčiai netaikomi kaukių gamybos įrangai, kurioje naudojami fotooptiniai metodai ir kurią buvo galima įsigyti rinkoje iki 1980 m. sausio 1 d. arba kurios veikimo charakteristikos nėra geresnės nei tokios įrangos.

e. 

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga kaukėms, tarpiniams šablonams arba plėvelėms tikrinti, kurios:

1. 

skiriamoji geba yra 0,25 μm ar geresnė, ir

2. 

tikslumas ne mažesniu kaip 63,5 mm vienos ar dviejų koordinačių atstumu yra ne mažesnis kaip 0,75 μm;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio e papunktis netaikomas bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti automatiniam paveikslų tikrinimui.

f. 

tapdinimo ir eksponavimo įranga plokštelėms gaminti naudojant fotooptinius ar rentgeno spinduliuotės metodus, pvz., litografijos įranga, įskaitant tiek projekcijos vaizdo perkėlimo įrangą, tiek žigsninio eksponavimo (tiesioginio žingsninio plokštelės eksponavimo) arba žingsninio multiplikavimo įrangą, kuria galima atlikti bet kurią iš toliau nurodytų funkcijų:

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio f papunktis netaikomas fotooptinio sąlytinio ir nesąlytinio kaukių tapdinimo ir eksponavimo įrangai arba sąlytinio vaizdo perkėlimo įrangai.

1. 

mažesnio kaip 2,5 μm dydžio paveikslo sukūrimas;

2. 

tapdinimas didesniu kaip ± 0,25 μm (3 sigmų intervale) tikslumu;

3. 

ne geresnis kaip ± 0,3 μm tapdinimas perkeliant iš vieno aparato į kitą, arba

4. 

šviesos šaltinio bangos ilgį, mažesnį kaip 400 nm;

g. 

elektronpluoštė, jonpluoštė arba rentgeninė projekcijos vaizdo perkėlimo įranga, kuria galima sukurti mažesnius kaip 2,5 μm paveikslus;

Pastaba . Dėl sufokusuoto kreipiamojo pluošto sistemų (tiesioginio vaizdo sukūrimo sistemų) žr. X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio j papunktį.

h. 

įranga, kurioje naudojami „lazeriai“ vaizdui tiesiai plokštelėje sukurti ir kuria galima sukurti mažesnius kaip 2,5 μm paveikslus;

3. 

ši įranga integriniams grandynams surinkti:

a. 

‚pagal nustatytą programą valdomi‘ lustų prijungtuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

1. 

specialiai suprojektuoti „hibridiniams integriniams grandynams“;

2. 

XY pozicionavimo slinktis, viršijanti 37,5 x 37,5 mm, ir

3. 

išdėliojimo XY plokštumoje tikslumas, didesnis nei ± 10 μm;

b. 

pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga keliems lustams per vieną operaciją pagaminti (pvz., sijinių išvadų prijungtuvai, lusto laikiklio prijungtuvai, juostinio tiekiklio išvadų prijungtuvai);

c. 

pusiau automatiniai arba automatiniai karštojo gaubtelių sandarinimo aparatai, kuriais gaubtelis lokaliai įkaitinamas iki aukštesnės nei korpuse esančio objekto temperatūros, kurie specialiai suprojektuoti keraminiams grandynų, kuriems taikomas 3A001 ( 19 ), korpusams ir kuriais per minutę užsandarinamas ne mažiau kaip vienas korpusas;

Pastaba . X.B.I.001 b punkto 3 papunktis netaikomas bendrosios paskirties varžinio taškinio suvirinimo aparatams.

4. 

švariųjų patalpų filtrai, kuriais galima užtikrinti, kad ne didesnių kaip 0,3 μm dalelių skaičius ore neviršytų 10 dalelių 0,02832 m3, ir tokių filtrų medžiagos.

Techninė Pastaba . Taikant X.B.I.001, ‚valdomas pagal nustatytą programą‘ yra valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali įvykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.B.I.002 Elektroninių komponentų ir medžiagų tikrinimo arba bandymo įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys.

a. 

Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti arba išbandyti elektroninėms lempoms, optiniams elementams ir specialiai suprojektuotiems jų komponentams, kuriems taikomas 3A001 ( 20 ) arba X.A.I.001.

b. 

Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti arba išbandyti puslaidininkiniams įtaisams, integriniams grandynams ir „elektroniniams mazgams“, kaip nurodyta toliau, ir sistemos, į kurias integruota tokia įranga arba kurios turi tokios įrangos charakteristikas:

Pastaba . X.B.I.002 b punktas taip pat taikomas įrangai, naudojamai arba modifikuotai naudoti kitiems įtaisams, tokiems kaip vizualizavimo įtaisai, elektrooptiniai įtaisai, akustinių bangų įtaisai, tikrinti arba išbandyti.

1. 

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ tikrinimo įranga, naudojama automatiškai aptikti defektams, klaidoms ar užtaršos dalelėms, ne didesnėms kaip 0,6 μm, apdorojamose plokštelėse ir padėkluose arba ant jų, išskyrus spausdintines plokštes ar lustus, naudojant optinius vaizdo gavimo metodus paveikslams palyginti;

Pastaba . X.B.I.002 b 1 papunktis netaikomas bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti automatiniam paveikslų tikrinimui.

2. 

toliau nurodyta specialiai suprojektuota ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ matavimo ir analizės įranga:

a. 

specialiai suprojektuota įranga deguonies arba anglies kiekiui puslaidininkinėse medžiagose matuoti;

b. 

įranga linijų pločiui matuoti, kurios skiriamoji geba yra 1 μm ar geresnė;

c. 

specialiai suprojektuoti plokščio matuokliai, kuriais galima išmatuoti 10 μm ar mažesnius plokščio nuokrypius ir kurių skiriamoji geba yra 1 μm ar geresnė;

3. 

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ plokštelių zondavimo įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

padėties nustatymo tikslumas geresnis nei 3,5 μm;

b. 

tinkama išbandyti įtaisams, turintiems daugiau kaip 68 išvadus, arba

c. 

tinkama atlikti bandymams esant didesniam kaip 1 GHz dažniui;

4. 

ši bandymo įranga:

a. 

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, specialiai suprojektuota išbandyti diskretiesiems puslaidininkiniams įtaisams ir bekorpusiams lustams esant didesniam kaip 18 GHz dažniui;

Techninė Pastaba . Diskretieji puslaidininkiniai įtaisai apima fotoelementus ir saulės elementus.

b. 

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, kuri specialiai suprojektuota išbandyti integriniams grandynams ir jų „elektroniniams mazgams“ ir kuria galima atlikti funkcinius bandymus:

1. 

didesne nei 20 MHz ‚bandymo operacijų sparta‘, arba

2. 

didesne nei 10 MHz, bet 20 MHz neviršijančia ‚bandymo operacijų sparta‘ ir galima išbandyti korpusus, turinčius daugiau kaip 68 išvadus;

Pastabos X.B.I.002 b punkto 4 papunkčio b papunktis netaikomas bandymo įrangai, specialiai suprojektuotai išbandyti:

1.   atmintinėms;

2.   buities ir pramogų įrenginių „mazgams“ ar „elektroniniams mazgams“, ir

3.   elektroniniams komponentams, „elektroniniams mazgams“ ir integriniams grandynams, kuriems netaikomas 3A001 ( 21 )arba X.A.I.001, jeigu į tokią bandymo įrangą neintegruota kompiuterijos įrenginių, kurie gali būti „programuojami vartotojo“.

Techninė Pastaba . Taikant X.B.I.002 b punkto 4 papunkčio b papunktį, ‚bandymo operacijų sparta‘ apibrėžiama kaip didžiausias bandymo įtaiso skaitmeninių operacijų dažnis. Taigi ji yra ekvivalentiška didžiausiai duomenų spartai, kurią gali užtikrinti bandymo įtaisas, veikdamas nemultipleksiniu režimu. Dar vadinama tikrinimo sparta, didžiausiuoju skaitmeniniu dažniu arba didžiausiąja skaitmenine sparta.

c. 

įranga, kuri specialiai suprojektuota židinio plokštumos matricų veikimui esant didesniam kaip 1 200  nm bangų ilgiui nustatyti atliekant ‚pagal nustatytą programą valdomą‘ matavimą arba kompiuterizuotą vertinimą ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

skenuojamosios šviesos dėmės skersmuo mažesnis nei 0,12 mm;

2. 

suprojektuota šviesinio jautrio parametrams išmatuoti ir dažninei charakteristikai, moduliavimo funkcijai, jautrio vienodumui ar triukšmui įvertinti, arba

3. 

suprojektuota įvertinti matricoms, tinkamoms kurti paveikslams su daugiau kaip 32 x 32 linijiniais elementais;

5. 

elektronpluoštės bandymo sistemos, suprojektuotos veikti esant ne daugiau kaip 3 keV, arba „lazerio“ pluošto sistemos, kurios skirtos nesąlytiniam įjungtų puslaidininkinių įtaisų zondavimui ir kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

stroboskopinė funkcija atliekant arba pluošto temdymą, arba detektoriaus strobavimą;

b. 

elektronų spektrometras įtampai matuoti, kurio skiriamoji geba yra mažesnė kaip 0,5 V, arba

c. 

elektrinių bandymų pagalbinės priemonės integrinių grandynų veikimui analizuoti;

Pastaba . X.B.I.002 b punkto 5 papunktis netaikomas rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti nesąlytiniam įjungtų puslaidininkinių įtaisų zondavimui.

6. 

‚pagal nustatytą programą valdomos‘ daugiafunkcės sufokusuoto jonų pluošto sistemos, kurios specialiai suprojektuotos kaukėms arba puslaidininkiniams įtaisams gaminti bei taisyti, jų fiziniam išdėstymui analizuoti ir jiems išbandyti, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

pluošto padėties pagal taikinio grįžtamąjį ryšį valdymas ne mažesniu kaip 1 μm tikslumu, arba

b. 

12 bitų viršijantis skaitmeninių signalų keitimo analoginiais tikslumas;

7. 

dalelių matavimo sistemos, kuriose naudojami „lazeriai“, kurios suprojektuotos dalelių dydžiui ir koncentracijai ore matuoti ir kurioms būdingos šios abi charakteristikos:

a. 

jomis galima išmatuoti ne didesnes kaip 0,2 μm daleles, kai srautas per minutę yra ne mažesnis kaip 0,02832 m3, ir

b. 

jomis galima nustatyti, ar oras atitinka 10-ą ar geresnę oro švarumo klasę.

Techninė Pastaba . Taikant X.B.I.002, ‚valdomas pagal nustatytą programą‘ yra valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali įvykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.C.I.001 Puslaidininkinių įtaisų litografijai skirti pozityviniai rezistai, specialiai modifikuoti (optimizuoti) naudoti esant 193–370 nm bangų ilgiui.

X.D.I.001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota elektroniniams įtaisams arba komponentams, kuriems taikomas X.A.I.001, bendrosios paskirties elektroninei įrangai, kuriai taikomas X.A.I.002, arba gamybos ir bandymo įrangai, kuriai taikomi X.B.I.001 ir X.B.I.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“; arba „programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, kuriai taikomi 3B001 g ir h punktai ( 22 ), „naudoti“.

X.E.I.001 „Technologija“, skirta elektroniniams įtaisams arba komponentams, kuriems taikomas X.A.I.001, bendrosios paskirties elektroninei įrangai, kuriai taikomas X.A.I.002, gamybos ir bandymo įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001 arba X.B.I.002, arba medžiagoms, kurioms taikomas X.C.I.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

II kategorija. Kompiuteriai

Pastaba . II kategorija netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.II.001 Kompiuteriai, „elektroniniai mazgai“ ir susijusi įranga, kuriems netaikomas nei 4A001, nei 4A003 punktas ( 23 ), ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.

Pastaba . „Skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos, nurodytos X.A.II.001, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos ar sistemų kontrolės statusą, tik jei:

a. 

„skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga turi lemiamą reikšmę kitos įrangos arba sistemų veikimui;

b. 

„skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga nėra kitos įrangos arba sistemų „pagrindinis elementas“, ir

N.B.1: „Signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangos, specialiai suprojektuotos kitai įrangai, kurios funkcijas riboja reikalavimai tai įrangai, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą, netgi jei tai viršija „pagrindinio elemento“ parametrus.

N.B.2: Dėl „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos, skirtos telekomunikacijų įrangai, kontrolės statuso žr. 5 kategorijos 1 dalį (Telekomunikacijos) ( 24 ).

c. 

„skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos „technologija“ nustatoma 4E ( 25 ).

a. 

Elektroniniai kompiuteriai ir su jais susijusi įranga, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, skirti veikti aukštesnėje nei 343 K (70 °C) aplinkos temperatūroje;

b. 

„skaitmeniniai kompiuteriai“, apimantys „signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangą, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę;

c. 

„elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius:

1. 

suprojektuoti taip, kad į konfigūracijas būtų galima sujungti 16 ar daugiau procesorių;

2. 

nenaudojama;

1 Pastaba . X.A.II.001 c punktas taikomas tik „elektroniniams mazgams“ ir programuojamoms sujungimo grandinėms, kurių „koreguota didžiausia sparta“ neviršija X.A.II.001 b punkte nurodytų ribų, kai jie tiekiami kaip neintegriniai „elektroniniai mazgai“. Šis punktas netaikomas „elektroniniams mazgams“, kuriuos naudoti kaip susijusią įrangą, kuriai taikomas X.A.II.001 k punktas, dėl jiems būdingo projektavimo galimybės ribotos.

2 Pastaba . X.A.II.001 c punktas netaikomas „elektroniniams mazgams“, specialiai suprojektuotiems gaminiui arba gaminių šeimai, kurios didžiausioji konfigūracija neviršija X.A.II.001 b punkte nurodytų ribų.

d. 

nenaudojama;

e. 

nenaudojama;

f. 

„signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įranga, turinti „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę;

g. 

nenaudojama;

h. 

nenaudojama;

i. 

įranga, apimanti ‚galinį sąsajos įrenginį‘, kuris viršija X.A.III.101 nurodytas ribas;

Techninė Pastaba . Taikant X.A.II.001 i punktą, ‚galinis sąsajos įrenginys‘ – įrenginys, per kurį informacija patenka į telekomunikacijų sistemą arba iš jos išeina, pvz., telefonas, duomenų perdavimo įtaisas, kompiuteris ir t. t.

j. 

specialiai suprojektuota įranga, skirta „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos išoriniam sujungimui, kurios duomenų perdavimo sparta viršija 80 MB/s;

Pastaba . X.A.II.001 j punktas netaikomas įrangai su vidiniais sujungimais (pvz., sisteminėms plokštėms, magistralėms), įrangai su pasyviaisiais sujungimais, „tinklų prieigos valdikliams“ arba ‚ryšių kanalų valdikliams‘.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.II.001 j punktą, ‚ryšių kanalo valdiklis‘ – sietuvas, valdantis sinchroninės arba asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacijų įrangą.

k. 

„hibridiniai kompiuteriai“, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, turintys skaitmeninius analogo keitiklius, kuriems būdingos visos toliau išvardytos charakteristikos:

1. 

32 ar daugiau kanalų, ir

2. 

14 bitų (pliuso ženklo bitas) ar didesnė skiriamoji geba, kai keitimo sparta yra ne mažesnė kaip 200 000  Hz.

X.D.II.001 „Programos“ tikrinimo ir patvirtinimo „programinė įranga“, „pirmines programas“ automatiškai kurianti „programinė įranga“ ir operacinės sistemos „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „tikralaikio apdorojimo“ įrangai.

a. 

„Programos“ tikrinimo ir patvirtinimo „programinė įranga“, taikanti matematinius bei analitinius metodus ir suprojektuota arba modifikuota „programoms“, apimančioms daugiau nei 500 000 „pirminės programos“ komandų;

b. 

„pirmines programas“ automatiškai kurianti „programinė įranga“, kuri jas kuria naudodama internetu iš išorinių jutiklių, aprašytų Reglamente (ES) 2021/821, gautus duomenis, arba

c. 

operacinės sistemos „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „tikralaikio apdorojimo“ įrangai, kuri užtikrina, kad „visiškosios pertraukties gaišties laikas“ neviršytų 20 μs.

Techninė Pastaba . Taikant X.D.II.001, ‚visiškosios pertraukties gaišties laikas‘ – laikas, kurio kompiuterinei sistemai reikia pertraukčiai dėl įvykio atpažinti ir apdoroti, taip pat kontekstui persijungti, kad būtų vykdoma pakaitinė atmintyje išsaugota užduotis, laukusi prieš pertrauktį.

X.D.II.002 „Programinė įranga“, išskyrus įrangą, kuriai taikomas 4D001 ( 26 ), specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, kuriai taikomas 4A101 ( 27 ), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.II.001 Įrangai, kuriai taikomas X.A.II.001, arba „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.II.001 arba X.D.II.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ skirta „technologija“.

X.E.II.002 Įrangai, suprojektuotai ‚daugiasraučiui duomenų apdorojimui‘, „kurti“ arba „gaminti“ skirta „technologija“.

Techninė Pastaba . Taikant X.E.II.002, ‚daugiasrautis duomenų apdorojimas‘ – mikroprograma ar įrangos architektūros technika, kurią taikant vienu metu gali būti apdorojamos dvi ar daugiau duomenų sekų, valdomų viena ar daugiau komandų sekų, pavyzdžiui:

1. 

viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (SIMD) architektūros, tokios kaip vektoriniai arba matriciniai procesoriai;

2. 

daugiasrautės viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MSIMD) architektūros;

3. 

daugiasraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MIMD) architektūros, apimančios tas, kurios yra stipriai, vidutiniškai arba silpnai susijusios, arba

4. 

apdorojimo elementų struktūruotos matricos, įskaitant sistolines matricas.

III kategorija. 1 dalis. Telekomunikacijos

Pastaba . III kategorijos 1 dalis netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.III.101 Telekomunikacijų įranga.

a. 

Bet kokios rūšies telekomunikacijų įranga, kuriai netaikomas 5A001 a punktas ( 28 ), specialiai suprojektuota veikti žemesnėje nei 219 K (-54 °C) ir aukštesnėje nei 397 K (124 °C) temperatūroje.

b. 

Telekomunikacijų perdavimo įranga ir sistemos, taip pat specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų, funkcijų ar savybių:

Pastaba . Telekomunikacijų perdavimo įranga:

a. 

Skirstoma į toliau nurodytas kategorijas arba jų derinius:

1. 

Radijo įrenginiai (pvz., siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai);

2. 

Galinė linijos įranga;

3. 

Tarpinė stiprintuvo įranga;

4. 

Retransliavimo įranga;

5. 

Regeneravimo įranga;

6. 

Perkodavimo įtaisai (kodo keitikliai);

7. 

Tankinimo (multiplex) įranga (įskaitant statistinį tankinimą);

8. 

Moduliatoriai / demoduliatoriai (modemai);

9. 

Transformuojanti tankinimo (transmultiplex) įranga (žr. CCITT Rec. G701);

10. 

‚Pagal nustatytą programą valdoma‘ skaitmeninio kryžminio sujungimo įranga;

11. 

‚Tinklų sietuvai‘ ir tiltai;

12. 

‚Medijų prieigos įrenginiai‘,

b. 

Suprojektuota naudoti vienkanalei arba daugiakanalei komunikacijai bet kuriuo iš šių būdų:

1. 

laidu (linija);

2. 

bendraašiu kabeliu;

3. 

optiniu skaiduliniu kabeliu;

4. 

elektromagnetine spinduliuote, arba

5. 

akustinių bangų sklidimu po vandeniu.

1. 

Kurioje naudojami skaitmeniniai metodai, įskaitant analoginių signalų skaitmeninį apdorojimą, ir kuri suprojektuota veikti didžiausiu tankinimo laipsniu: 45 Mbit/s viršijančia „skaitmeninio perdavimo sparta“ arba 90 Mbit/s viršijančia „visumine skaitmeninio perdavimo sparta“;

Pastaba . X.A.III.101.b.1 punktas netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai taip, kad ją būtų galima integruoti į bet kurią civiliniam naudojimui skirtą palydovinę sistemą ir joje naudoti.

2. 

Modemai, naudojantys ‚vieno toninio dažnio kanalo juostos plotį‘, kurių ‚duomenų perdavimo sparta‘ viršija 9 600 bitų per sekundę;

3. 

Kuri yra ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ skaitmeninė kryžminio ryšio įranga, kurios vieno prievado „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s.

4. 

Įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

‚tinklo prieigos valdikliai‘ ir su jais susijusi bendroji informacinė terpė, kurios „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 33 Mbit/s, arba

b. 

„ryšių kanalo valdikliai“, kurių skaitmeninė išvesties ‚duomenų perdavimo sparta‘ viršija 64 000 bitų/s vienam kanalui;

Pastaba . Jeigu bet kurioje nevaldomoje įrangoje yra „tinklo prieigos valdiklis“, joje negali būti jokios rūšies telekomunikacijų sąsajos, išskyrus tokią, kuri aprašyta X.A.III.101 b punkto 4 papunktyje, tačiau kuris jai netaikomas.

5. 

Kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

1 000  nm viršijantį perdavimo bangos ilgį; arba

b. 

kurioje naudojama analoginė technika, turinti 45 MHz viršijantį dažnių juostos plotį;

c. 

kurioje naudojama koherentinio optinio perdavimo arba koherentinės optinės detekcijos technika (dar vadinama optinio heterodino arba homodino technika);

d. 

kurioje naudojami tankinimo pagal bangos ilgį metodai, arba

e. 

kuri atlieka „optinį stiprinimą“;

6. 

Radijo įranga, veikianti įėjimo ir išėjimo dažniais, viršijančiais:

a. 

31 GHz palydovinio ryšio žemės stočių reikmėms, arba

b. 

26,5 GHz kitoms reikmėms;

Pastaba . X.A.III.101 b punkto 6 papunktis netaikomas civiliniam naudojimui skirtai įrangai, atitinkančiai Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtą 26,5–31 GHz dažnių juostą.

7. 

Radijo įranga, kurioje naudojamas bet kuris iš šių metodų:

a. 

aukštesnio nei 4 lygio kvadratūrinės amplitudės moduliacijos (QAM) metodai, jei „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s;

b. 

aukštesnio nei 16 lygio QAM metodai, jei „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ ne didesnė kaip 8,5 Mbit/s;

c. 

kiti skaitmeninio moduliavimo būdai, kurių ‚spektrinis našumas‘ viršija 3 bit/s/Hz, arba

d. 

veikianti 1,5 MHz – 87,5 MHz dažniu ir turinti prisitaikomąsias technines priemones, galinčias numalšinti trukdantį signalą daugiau kaip 15 dB.

Pastabos

1.   X.A.III.101.b.7 punktas netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai taip, kad ją būtų galima integruoti į bet kurią civiliniam naudojimui skirtą palydovinę sistemą ir joje naudoti.

2.   X.A.III.101 b punkto 7 papunktis netaikomas radijo ryšio retransliavimo įrangai, skirtai veikti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtoje juostoje:

a. 

kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

neviršija 960 MHz; arba

2. 

kurių „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ neviršija 8,5 Mbit/s, ir

b. 

kurių ‚spektrinis našumas‘ neviršija 4 bit/s/Hz.

c. 

‚Pagal nustatytą programą valdoma‘ perjungimo įranga ir susijusios signalizavimo sistemos, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų, funkcijų arba savybių, ir specialiai suprojektuoti ‚komponentai‘ ir ‚pagalbiniai reikmenys‘:

Pastaba . Intelektiniai laikiniai tankintuvai (statistical multiplexers) su skaitmeniniais įvadais ir išvadais, kurie užtikrina perjungimą, laikomi ‚pagal nustatytą programą valdomais‘ perjungikliais.

1. 

„Duomenų (pranešimų) perjungimo“ įranga arba sistemos, suprojektuotos „veikti paketiniu režimu“ ir jų elektroniniai mazgai bei komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

2. 

Nenaudojama;

3. 

‚Datagramų‘ paketų maršruto parinkimas arba perjungimas;

Pastaba . X.A.III.101 c punkto 3 papunktis netaikomas tinklams, kurie gali naudoti tik „tinklo prieigos valdiklius“, arba patiems „tinklo prieigos valdikliams“.

4. 

Nenaudojama;

5. 

Daugiapakopis prioritetinis ir pirmenybinis kanalų perjungimas;

Pastaba . X.A.III.101 c punkto 5 papunktis netaikomas vienpakopiam iškvietos pirmumo nustatymui.

6. 

suprojektuota automatiškai perduoti korines radijo iškvietas į kitus korinius perjungiklius arba automatiškai prisijungti prie centralizuotos abonentų duomenų bazės, kuri yra bendra daugiau nei vienam perjungikliui;

7. 

turinti „pagal nustatytą programą valdomą“ skaitmeninę kryžminio ryšio įrangą, kurios vieno prievado „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s;

8. 

‚Bendrasis signalizavimo kanalas‘, veikiantis nesusietuoju arba iš dalies susietuoju režimu;

9. 

‚Dinaminis adaptyvusis maršruto parinkimas‘;

10. 

Kurie yra duomenų paketų perjungikliai, kanalo perjungikliai ir maršruto parinktuvai, kurių prievadai arba linijos viršija bet kurią iš šių charakteristikų:

a. 

‚Ryšių kanalo valdiklio‘ vieno kanalo „duomenų perdavimo sparta“ – 64 000 bit/s, arba

Pastaba . X.A.III.101.c.10.a punktas netaikomas sudėtinėms tankinimo jungtims, sudarytoms tik iš ryšių kanalų, kuriems atskirai X.A.III.101.b.1 netaikomas.

b. 

„Tinklo prieigos valdikliui“ ir susijusioms bendrosioms medijoms taikoma 33 Mbit/s ‚skaitmeninio perdavimo sparta‘;

Pastaba . X.A.III.101.c.10 punktas netaikomas duomenų paketų perjungikliams arba maršruto parinktuvams, kurių prievadai arba linijos neviršija X.A.III.101.c.10 punkte nurodytų ribų.

11. 

„Optinis perjungimas“;

12. 

Naudojami ‚asinchroninio persiuntimo veikos‘ (‚ATM‘) metodai.

d. 

Ilgesnės kaip 50 m optinės skaidulos ir optiniai skaiduliniai kabeliai, suprojektuoti vienmodžiam veikimui;

e. 

Centralizuota tinklo kontrolė, kuriai būdingos visos šios charakteristikos:

1. 

gauna duomenis iš mazgų, ir

2. 

apdoroja šiuos duomenis siekiant valdyti eismą, kuriam nereikia operatoriaus sprendimų, ir taip užtikrinti ‚dinaminį adaptyvųjį maršruto parinkimą‘;

1 Pastaba . X.A.III.101.e punktas neapima maršruto parinkimo pagal išankstinę informaciją.

2 Pastaba . X.A.III.101.e punktu nedraudžiamas eismo valdymas kaip prognozuojamų statistinių eismo sąlygų funkcija.

f. 

Fazuotosios gardelinės antenos, veikiančios virš 10,5 GHz dažniais, turinčios aktyviuosius elementus ir paskirstytuosius komponentus, suprojektuotos elektroniniu būdu valdyti pluošto sudarymą ir nukreipimą, išskyrus tūpimo sistemas su Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartus atitinkančiais prietaisais (mikrobanginės tūpimo sistemos (MLS)).

g. 

Judriojo ryšio įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, jos elektroniniai mazgai ir komponentai, arba

h. 

Radijo ryšio retransliavimo įranga, suprojektuota naudoti ne mažesniais kaip 19,7 GHz dažniais, ir jos komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.III.101:

1) 

‚Asinchroninio persiuntimo veika‘ (‚ATM‘) – persiuntimas informaciją suskirstant į fragmentus; persiuntimas yra asinchroninis dėl to, kad fragmentų pasikartojimo dažnis priklauso nuo reikalaujamosios arba akimirkinės bitų perdavimo spartos.

2) 

‚Vieno toninio dažnio kanalo juostos plotis‘ – duomenų perdavimo įranga, suprojektuota veikti vienu 3 100  Hz toninio dažnio kanalu, apibrėžtu CCITT rekomendacijoje G.151.

3) 

‚Ryšių kanalo valdiklis‘ – fizinis sietuvas, valdantis sinchroninės arba asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacijų įrangą.

4) 

‚Datagrama‘ – tai savarankiškas, nepriklausomas duomenų subjektas, kuriuo perduodama informacija, pakankama maršrutui nuo šaltinio iki paskirties galinės duomenų įrangos, nesiremiant ankstesniais šio šaltinio ir paskirties galinės duomenų įrangos ir transportavimo tinklo informacijos mainais.

5) 

‚Sparčioji atranka‘ – virtualiajai iškvietai taikoma priemonė, leidžianti galinei duomenų apdorojimo įrangai išplėsti galimybę perduoti duomenis sujungimo kūrimo ir nutraukimo paketais, viršijant pagrindines virtualiosios iškvietos galimybes.

6) 

‚Tinklų sietuvas‘ – funkcinis įtaisas, kurį sudaro bet koks fizinės įrangos ir „programinės įrangos“ derinys, keičiantis vienoje sistemoje informacijai pateikti, apdoroti ar perduoti naudojamus protokolus į atitinkamus, tačiau skirtingus kitoje sistemoje naudojamus protokolus.

7) 

‚Skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas‘ (ISDN) – tai suvienytasis ištisinis skaitmeninis tinklas, kuriame visomis komunikacijos rūšimis (pvz., balso, teksto, duomenų, nejudamu ir judamu vaizdu) gaunami duomenys iš vieno stoties (perjungiklio) prievado (terminalo) perduodami abonentui viena prieigos linija ir gaunami iš jo.

8) 

‚Paketas‘ – dvejetainių skaitmenų grupė, įskaitant duomenis ir iškvietos valdymo signalus, kuri perjungiama kaip sudėtinė visuma. Duomenys, iškvietos valdymo signalai ir galima klaidų kontrolės informacija išdėstyti nustatytu formatu.

9) 

‚Bendras signalizavimo kanalas‘ – kontrolinės informacijos perdavimas (signalizavimas) atskiru kanalu nei tas, kuris naudojamas pranešimams. Signalizavimo kanalas paprastai kontroliuoja kelis pranešimų kanalus.

10) 

‚Duomenų perdavimo sparta‘ – sparta, apibrėžta ITU rekomendacijoje 53-36, atsižvelgiant į tai, kad nebinarinio moduliavimo atveju bodų ir bitų per sekundę skaičiai nesutampa. Kodavimo, tikrinimo ir sinchronizavimo funkcijoms turi būti nurodyti bitai.

11) 

‚Dinaminis adaptyvusis maršruto parinkimas‘ – automatinis pranešimų srauto maršruto pakeitimas remiantis faktinių esamų tinklo sąlygų nustatymu ir analize.

12) 

‚Medijų prieigos įrenginys‘ – įrenginys, kuriame yra viena ar daugiau ryšių sąsajų („tinklo prieigos valdiklis“, „ryšių kanalo valdiklis“, modemas arba kompiuterio magistralė), skirtas galiniams įrenginiams prijungti prie tinklo.

13) 

‚Spektrinis našumas‘ – ‚skaitmeninio perdavimo sparta‘ [bits/s] / 6 dB spektro juostos plotis, Hz.

14) 

‚Valdomas pagal nustatytą programą‘ – valdymas naudojant elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali vykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas.

Pastaba . Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.B.III.101 Telekomunikacijų bandymo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.C.III.101 Stiklo arba bet kurios kitos medžiagos, optimizuotos optinėms skaiduloms gaminti, ruošiniai, kurioms taikomas X.A.III.101 punktas.

X.D.III.101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ įrangą, kuriai taikomi X.A.III.101 ir X.B.III.101 punktai, ir dinaminė adaptyvioji maršruto parinkimo programinė įranga:

a. 

„Programinė įranga“, kitokia nei pateikiama mašininio vykdymo pavidalu, specialiai suprojektuota „dinaminiam adaptyviajam maršruto parinkimui“.

b. 

nenaudojama.

X.E.III.101 Įrangai, kuriai taikomas X.A.III.101 arba X.B.III.101, arba „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.III.101, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ skirta „technologija“ arba ši kita „technologija“:

a. 

Šios specialiosios „technologijos“:

1. 

„Technologija“, skirta apdoroti optinių skaidulų dangas, specialiai suprojektuota taip, kad ji būtų tinkama naudoti po vandeniu;

2. 

„Technologija“, skirta „kurti“ įrangą, kurioje naudojama ‚sinchroninė skaitmeninė hierarchija“ (‚SDH‘) arba ‚sinchroninis optinis tinklas‘ (‚SONET‘).

Techninė Pastaba . Taikant X.E.III.101:

1) 

‚Sinchroninė skaitmeninė hierarchija‘ (SDH) – skaitmeninė hierarchija, teikianti įvairių formų skaitmeninio srauto valdymo, tankinimo ir prieigos prie jo priemonių naudojant sinchroninio perdavimo formatą skirtingų rūšių laikmenose. Formatas grindžiamas sinchroninio perdavimo moduliu (STM), apibrėžtu CCITT rekomendacijose G.703, G.707, G.708, G.709 ir kitose dar nepaskelbtose rekomendacijose. ‚SDH‘ pirmojo lygio sparta yra 155,52 Mbits/s.

2) 

‚Sinchroninis optinis tinklas’ (SONET) – tinklas, teikiantis įvairių formų skaitmeninio srauto valdymo, tankinimo ir prieigos prie jo priemonių naudojant sinchroninio perdavimo formatą optinėse skaidulose. Šis formatas yra ‚SDH‘ Šiaurės Amerikos variantas, jame taip pat naudojamas sinchroninio perdavimo modulis (STM). Tačiau jame naudojamas sinchroninio perdavimo signalas (STS) kaip pagrindinis perdavimo modulis, kurio pirmojo lygio sparta yra 51,81 Mbits/s. SONET standartai integruojami į ‚SDH‘ standartus.

III kategorija. 2 dalis. Informacijos saugumas

Pastaba . III kategorijos 2 dalis netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.III.201 Ši įranga:

a. 

Nenaudojama;

b. 

nenaudojama;

c. 

Prekės, klasifikuojamos kaip masinio vartojimo rinkos šifravimo programinė įranga pagal Kriptografijos pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 Pastaba ( 29 ).

X.D.III.201 Ši „informacijos saugumo“„programinė įranga“:

Pastaba . Šis įrašas netaikomas „programinei įrangai“, suprojektuotai ar modifikuotai apsaugoti nuo tyčinės žalos kompiuteriui, pvz., virusų, kai „kriptografija“ naudojama tik autentiškumui nustatyti, skaitmeniniam parašui ir (arba) duomenų ar rinkmenų iššifravimui.

a. 

nenaudojama;

b. 

nenaudojama;

c. 

„Programinė įranga“, pagal Kriptografijos pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 Pastaba) klasifikuojama kaip masinio vartojimo rinkos šifravimo programinė įranga ( 30 ).

X.E.III.201 Ši „informacijos saugumo“„technologija“, remiantis Bendrąja technologijų Pastaba:

a. 

nenaudojama;

b. 

„Technologija“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta „naudoti“ masinio vartojimo rinkos prekėms, kurioms taikomas X.A.III.201.c punktas, arba masinio vartojimo rinkos „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.III.201.c punktas.

IV kategorija. Jutikliai ir lazeriai

X.A.IV.001 Jūrų ar antžeminė akustinė įranga, galinti aptikti povandeninius objektus ar elementus arba nustatyti jų buvimo vietą arba nustatyti antvandeninių laivų ar povandeninių transporto priemonių padėtį; specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.A.IV.002 Šie optiniai jutikliai:

a. 

Šie vaizdo skaisčio stiprintuvai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

1. 

Vaizdo skaisčio stiprintuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

a. 

didžiausias atsakas atitinka bangų ilgio diapazoną, viršijantį 400 nm, bet neviršijantį 1 050  nm;

b. 

kurių elektroninio vaizdo stiprinimo mikrokanalinės plokštelės skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra mažesnis kaip 25 μm ir

c. 

kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

S-20, S-25 arba daugiašarmis fotokatodas, arba

2. 

GaAs arba GaInAs fotokatodas;

2. 

specialiai suprojektuotos mikrokanalinės plokštelės, kurioms būdingos abi šios charakteristikos:

a. 

15 000 ar daugiau tuščiavidurių vamzdelių vienoje plokštelėje, ir

b. 

skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) mažesnis kaip 25 μm.

b. 

Tiesioginio matymo vizualizavimo įranga, veikianti regimojoje ar infraraudonojoje spektro srityse, kurioje integruoti vaizdo skaisčio stiprintuvai ir kuriai būdingos X.A.IV.002.a.1 punkte nurodytos charakteristikos.

X.A.IV.003 Šios kameros:

a. 

kameros, atitinkančios 6A003 b punkto 4 papunkčio 3 pastabos kriterijus ( 31 );

b. 

nenaudojama;

X.A.IV.004 Ši optika:

Pastaba . X.A.IV.004 netaikomas optiniams filtrams su fiksuotais oro tarpais arba Lyoto filtrams.

a. 

Optiniai filtrai:

1. 

kurių bangos ilgis didesnis kaip 250 nm, sudaryti iš daugiasluoksnių optinių dangų, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

Juostos pločiai, ne mažesni kaip 1 nm visos trukmės tarp pusinio intensyvumo (Full Width Half Intensity, FWHI) lygis, o didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 90 %, arba

b. 

dažnių juostos plotis, ne mažesnis kaip 0,1 nm FWHI, ir didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %;

2. 

kurių bangos ilgis didesnis kaip 250 nm ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

a. 

derinami 500 nm ar didesniame spektro intervale;

b. 

ne didesnė kaip 1,25 nm momentinė filtro pralaidumo juosta;

c. 

bangos ilgis atkuriamas 0,1 ms ribose 1 nm ar didesniu tikslumu derinamo spektro intervale, ir

d. 

pavienis didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 91 %;

3. 

Optiniai neskaidrumo jungikliai (filtrai), kurių regos laukas yra 30° arba platesnis, o atsako trukmė ne ilgesnė kaip 1 ns;

b. 

‚Fluorido pluošto‘ kabeliai ar jų optinės skaidulos, kurių silpimas mažesnis kaip 4 dB/km bangų ilgių diapazone, viršijančiame 1 000  nm, bet neviršijančiame 3 000  nm.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.IV.004.b punktą ‚fluorido skaidulos‘ – skaidulos, pagamintos iš nesupakuotų birių fluorido junginių.

X.A.IV.005 Šie „lazeriai“:

a. 

anglies dioksido (CO2) „lazeriai“, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

kurių nuolatinės veikos (CM) išėjimo galia viršija 10 kW,

2. 

kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ viršija 10 μs, ir

a. 

vidutinė išėjimo galia viršija 10 kW, arba

b. 

kurių „didžiausioji impulsinė galia“ viršija 100 kW arba

3. 

kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ yra ne ilgesnė kaip 10 μs ir

a. 

kurių vieno impulso energija viršija 5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 2,5 kW arba

b. 

vidutinė išėjimo galia viršija 2,5 kW,

b. 

Šie puslaidininkiniai lazeriai:

1. 

pavieniai vienos skersinės modos puslaidininkiniai „lazeriai“, kuriems būdinga:

a. 

vidutinė išėjimo galia viršija 100 mW, arba

b. 

bangos ilgis viršija 1 050  nm;

2. 

Pavieniai daugelio skersinių modų puslaidininkiniai „lazeriai“ arba pavienių puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių bangos ilgis viršija 1 050  nm;

c. 

rubino „lazeriai“, kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 20 J;

d. 

„nederinamieji“„impulsiniai lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet neviršija 1 150  nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„impulso trukmė“ yra ne mažesnė kaip 1 ns, bet ne didesnė kaip 1 μs, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

2. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b. 

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W,

2. 

„didžiausioji galia“ viršija 200 MW, arba

3. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

2. 

kurių „impulso trukmė“ viršija 1 μs ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

2. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b. 

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba

2. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W,

e. 

„nederinamieji“ nuolatinės veikos (CW) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet neviršija 1 150  nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

b. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

2. 

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba

b. 

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W,

Pastaba . X.A.IV.005.e.2.b punktas netaikomas daugelio skersinių modų pramoniniams „lazeriams“, kurių išėjimo galia neviršija 2 kW ir kurių bendra masė yra didesnė nei 1 200  kg. Taikant šią pastabą bendra masė apima visus komponentus, reikalingus „lazerio“ veikimui, pvz., „lazerį“, maitinimo šaltinį, šilumokaitį, tačiau neapima išorinės optikos, skirtos spindulio reguliavimui ir (arba) siuntimui.

f. 

„nederinamieji“„lazeriai“, kurių bangos ilgis viršija 1 400  nm, bet neviršija 1 555  nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

išėjimo vieno impulso energija viršija 100 mJ, o „didžiausioji impulsinė galia“ viršija 1 W, arba

2. 

kurių vidutinė arba CW išėjimo galia viršija 1 W,

g. 

laisvaelektroniai „lazeriai“.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.IV.005 nurodytas ‚sienos jungties našumas‘ apibrėžiamas kaip „lazerio“ išėjimo galios (ar „vidutinės išėjimo galios“) ir visos elektros energijos įėjimo galios, kurios reikia, kad „lazeris“ veiktų, įskaitant energijos tiekimą / kondicionavimą ir terminį kondicionavimą / šilumos keitiklį, santykis.

X.A.IV.006 Šie „magnetometrai“, „superlaidieji“ elektromagnetiniai jutikliai ir specialiai suprojektuoti komponentai:

a. 

„Magnetometrai“, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, kurių ‚jautris’ mažesnis (geresnis) kaip 1,0 nT/Hz1/2.

Techninė Pastaba . Taikant X.A.IV.006.a, ‚jautris‘ (triukšmo lygis) yra vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

b. 

„superlaidieji“ elektromagnetiniai jutikliai, komponentai, pagaminti iš „superlaidžiųjų“ medžiagų:

1. 

kurie skirti veikti mažesnėse temperatūrose mažiausiai už vieno iš „superlaidžiųjų“ sandų „kritinę temperatūrą“ (įskaitant Džozefsono įtaisus arba „superlaidžiuosius“ kvantinius interferencinius įtaisus (SQUIDS)),

2. 

kurie skirti aptikti elektromagnetinio lauko pokyčius, esant ne didesniems kaip 1 kHz dažniams, ir

3. 

kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a. 

Turintiems įtaisytų plonasluoksnių SQUIDS, kurių mažiausiasis topologinio elemento matmuo yra mažesnis kaip 2 μm ir turintiems susietųjų įėjimo ir išėjimo ryšio grandinių;

b. 

skirti veikti, esant didžiausiajai magnetinio lauko srauto kitimo spartai, viršijančiai 1 x 106 magnetinio srauto kvantų per sekundę,

c. 

skirti veikti be magnetinio ekranavimo nuo Žemės magnetinio lauko, arba

d. 

Turintiems temperatūrinį koeficientą, mažesnį kaip 0,1 magnetinio srauto kvanto/K.

X.A.IV.007 Šie gravimetrai (laisvojo kritimo pagreičio matuokliai), skirti antžeminiam naudojimui, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

kurių statinis tikslumas yra mažesnis (geresnis) kaip 100 μGal, arba

b. 

kurie yra kvarcinio (Vordeno) tipo.

X.A.IV.008 Šios radarinės sistemos, įranga ir pagrindiniai komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

a. 

Orlaivių radarinė įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai.

b. 

„Tinkamas naudoti kosmose“„lazerinis“ radaras arba šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginiai (lidarai), specialiai suprojektuoti meteorologiniam stebėjimui.

c. 

Milimetrinių bangų skatinamos matymo radarinės vizualizavimo sistemos, specialiai suprojektuotos sukasparniams ir kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1. 

Veikimo dažnis – 94 GHz;

2. 

Vidutinė išėjimo galia yra mažesnė nei 20 mW;

3. 

Radaro pluošto plotis – 1 laipsnis, ir

4. 

Veikimo diapazonas lygus 1 500  m arba didesnis.

X.A.IV.009 Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga

a. 

Seisminė aptikimo įranga, kuriai netaikomas X.A.IV.009.c punktas.

b. 

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios TV kameros, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, arba

c. 

Seisminės įsilaužimo aptikimo sistemos, kuriomis nustatoma, klasifikuojama ir apibūdinama aptikto signalo šaltinio būklė.

X.B.IV.001 Įranga, įskaitant įrankius, štampus, tvirtiklius ar matuoklius, ir kiti jai specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti bet kuriam iš šių tikslų:

a. 

Gaminti arba tikrinti:

1. 

Laisvaelektronių „lazerių“ kintamo erdvinio periodiškumo magnetus;

2. 

Laisvaelektronių „lazerių“ fotoinjektorius;

b. 

Koreguoti laisvaelektronių „lazerių“ išilginį magnetinį lauką pagal leidžiamąsias nuokrypas.

X.C.IV.001 Optinės matavimo skaidulos, struktūriškai modifikuotos taip, kad jų ‚mūšos ilgis‘ būtų mažesnis kaip 500 mm (didelis dvejopas lūžimas), arba optinių jutiklių medžiagos, neaprašytos 6C002.b ( 32 ), ir kuriose cinko kiekis sudaro ne mažiau kaip 6 % ‚molinės frakcijos‘.

Techninė Pastaba . Taikant X.C.IV.001:

1) 

‚Molinė frakcija‘ yra apibrėžiama kaip kristalą sudarančių ZnTe molių santykis su CdTe ir ZnTe molių suma.

2) 

‚Mūšos ilgis‘ – atstumas, kurį turi praeiti du ortogonaliai poliarizuoti signalai, kurių pradinė fazė yra vienoda, kad būtų pasiektas 2 Pi radianų fazių skirtumas.

X.C.IV.002 Optinės medžiagos, išvardytos toliau:

a. 

Mažos optinės sugerties medžiagos, išvardytos toliau:

1. 

Nesupakuoto biraus fluorido junginiai, kuriuos sudaro 99,999 % ar geresnio grynumo sudedamosios dalys, arba

Pastaba . X.C.IV.002.a.1 punktas taikomas cirkonio arba aliuminio fluoridams ir jų atmainoms.

2. 

Nesupakuoto biraus fluorido stiklas, pagamintas iš junginių, kuriems taikomas 6C004.e.1 punktas ( 33 );

b. 

‚Optinių skaidulų ruošiniai‘, pagaminti iš nesupakuoto biraus fluorido junginių, kuriuos sudaro 99,999 % ar geresnio grynumo sudedamosios dalys, „specialiai sukurti“‚fluorido skaiduloms‘, kurioms taikomas X.A.IV.004.b, gaminti.

Techninė Pastaba . Taikant X.C.IV.002:

1) 

‚Fluorido skaidulos‘ – skaidulos, pagamintos iš nesupakuotų birių fluorido junginių.

2) 

‚Optinių skaidulų ruošiniai‘ – strypai, luitai ar virbai iš stiklo, plastiko ar kitų medžiagų, specialiai apdorotų, kad jas būtų galima naudoti optinių skaidulų gamyboje. Ruošinio charakteristikomis nustatomi pagrindiniai gaunamų optinių skaidulų parametrai.

X.D.IV.001 „Programinė įranga“, išskyrus nurodyta Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, specialiai suprojektuota prekėms, kurioms taikomi 6A002, 6A003 ( 34 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 arba X.A.IV.008, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.D.IV.002 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, kuriai taikomi X.A.IV.002, X.A.IV.004 arba X.A.IV.005, „kurti“ arba „gaminti“.

X.D.IV.003 Kita „programinė įranga“, išvardyta toliau:

a. 

Skrydžių valdymo (ATC) „programinės įrangos“ taikomosios „programos“, naudojamos pagrindiniuose bendrosios paskirties kompiuteriuose, esančiuose skrydžių valdymo centruose, ir galinčios automatiškai perduoti pirminio radaro taikinio duomenis (jei jie nėra susiję su antrinio apžvalgos radaro (SSR) duomenimis) iš pagrindinio ATC centro į kitą ATC centrą;

b. 

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota seisminėms įsilaužimo aptikimo sistemoms, nurodytoms X.A.IV.009.c, arba

c. 

„Pirminis kodas“, specialiai suprojektuotas seisminėms įsilaužimo aptikimo sistemoms, nurodytoms X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 „Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomi X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 arba X.A.IV.009.c, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.IV.002 „Technologija“, skirta įrangai, medžiagoms arba „programinei įrangai“, kuriai taikomi X.A.IV.002, X.A.IV.004 arba X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 arba X.D.IV.003, „kurti“ arba „gaminti“.

X.E.IV.003 Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a. 

Optinės gamybos technologijos, skirtos serijinei optinių komponentų gamybai didesne nei 10 m2 paviršiaus ploto sparta per metus ant vieno suklio ir turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. 

Plotas viršija 1 m2 ir

2. 

Paviršiaus konfigūracija, viršijanti λ/10 (rms), esant pasirinktam bangos ilgiui;

b. 

„Technologija“, skirta optiniams filtrams, kurių dažnių juostos plotis yra ne didesnis kaip 10 nm, žvalgos zona (FOV) viršija 40°, o skiriamoji geba viršija 0,75 linijų porų miliradianui;

c. 

„Technologija“, skirta kameroms, kurioms taikomas X.A.IV.003, „kurti“ arba „gaminti“;

d. 

„Technologija“, reikalinga norint „kurti“ ar „gaminti“ ne triašio magnetinio zondo „magnetometrus“ arba ne triašio magnetinio zondo „magnetometrų“ sistemas, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1. 

„Jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip 0,05 nT/Hz1/2, esant mažesniems kaip 1 Hz dažniams, arba

2. 

„Jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip 1 × 10–3 nT/Hz1/2, esant 1 Hz arba didesniems dažniams.

e. 

„Technologija“, reikalinga aukštinamojo infraraudonosios spinduliuotės dažnio keitimo įtaisams, kuriems būdingos visos išvardytos charakteristikos, „kurti“ ar „gaminti“:

1. 

Fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 700 nm, bet neviršijančią 1 500  nm, ir

2. 

Infraraudonųjų spindulių fotodetektoriaus, organinio šviesos diodo (OLED) ir nanokristalo derinys infraraudonajai šviesai paversti regimąja šviesa.

Techninė Pastaba . X.E.IV.003 vartojama sąvoka ‚jautris‘ (arba triukšmo lygis) – vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

V kategorija. Navigacija ir avionika

X.A.V.001 Orlaivių komunikacijų įranga, visos orlaivių inercinės navigacijos sistemos ir kita avionikos įranga, įskaitant komponentus, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

1 Pastaba X.A.V.001 netaikomas ausinėms ar mikrofonams.

2 Pastaba X.A.V.001 netaikomas prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.B.V.001 Kita įranga, specialiai suprojektuota navigacijos ir avionikos įrangai bandyti, tikrinti ar „gaminti“.

X.D.V.001 „Programinė įranga“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta navigacijos, orlaivių komunikacijų ir kitai avionikos įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.V.001 „Technologija“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta navigacijos, orlaivių komunikacijų ir kitai avionikos įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

VI kategorija. Jūrininkystė

X.A.VI.001 Laivai, laivybos sistemos arba įranga ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

a. 

Šios povandeninio matymo sistemos:

1. 

Televizijos sistemos (apimančios kameras, apšvietimo, stebėjimo ir signalų perdavimo įrangą), kurių ribinė skiriamoji geba darbo ore sąlygomis didesnė kaip 500 linijų ir kurios specialiai suprojektuotos ar modifikuotos per atstumą valdyti povandeninius aparatus, arba

2. 

Povandeninės televizijos kameros, kurių ribinė skiriamoji geba darbo ore sąlygomis didesnė kaip 700 linijų.

Techninė Pastaba . Ribinė skiriamoji geba televizijoje yra horizontaliosios skyros matas, paprastai išreiškiamas didžiausiuoju linijų, išskiriamų bandomosios lentelės vaizdo aukštyje, naudojant IEEE standartą 208/1960 ar jam lygiavertį standartą, skaičiumi.

b. 

Fotodiapozityvinės kameros, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos naudoti po vandeniu, kurių juostos formatas yra ne mažesnis kaip 35 mm, ir turinčios automatinio fokusavimo arba nuotolinio fokusavimo funkciją, „specialiai suprojektuotą“ ar modifikuotą naudoti po vandeniu;

c. 

Stroboskopinės šviesos sistemos, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos naudoti po vandeniu, kurių išėjimo šviesos impulso (blyksnio) energija didesnė kaip 300 J;

d. 

Kita povandeninių kamerų įranga, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

e. 

Nenaudojama;

f. 

Laivai (antvandeniniai ar povandeniniai), įskaitant pripučiamas valtis, visų pirma jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

Pastaba . X.A.VI.001 f punktas netaikomas laikinai plaukiojantiems laivams, naudojamiems privačiam transportui arba keleiviams ir prekėms vežti iš Sąjungos muitų teritorijos arba per Sąjungos muitų teritoriją.

g. 

Jūriniai varikliai (bortiniai ar užbortiniai) ir povandeninių laivų varikliai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

h. 

Izoliuojamieji povandeniniai kvėpavimo aparatai (nardymo įranga) ir jiems skirti pagalbiniai reikmenys, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

i. 

Gelbėjimosi liemenės, nardymo balionai, nardymo kompasai ir nardymo kompiuteriai;

Pastaba . X.A.VI.001 i punktas netaikomas fizinių asmenų asmeninėms reikmėms naudojamoms prekėms.

j. 

Povandeniniai prožektoriai ir varomoji įranga; arba

Pastaba . X.A.VI.001 j punktas netaikomas fizinių asmenų asmeninėms reikmėms naudojamoms prekėms.

k. 

Oro kompresoriai ir filtravimo sistema, specialiai suprojektuoti oro balionams pripildyti;

X.D.VI.001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota X.A.VI.001 nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.D.VI.002 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota nepilotuojamiems povandeniniams aparatams, naudojamiems naftos ir dujų pramonėje, eksploatuoti.

X.E.VI.001 „Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VI.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

VII kategorija. Oro erdvė ir varomoji jėga

X.A.VII.001 Dyzeliniai varikliai ir traktoriai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821 nenurodyti dyzeliniai varikliai, skirti sunkvežimiams, traktoriams ir automobiliams, kurių išėjimo galia yra ne mažesnė kaip 298 kW.

b. 

Nemagistraliniai ratiniai vilkikai, kurių krovumas yra ne mažesnis kaip 9 t; pagrindiniai komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c. 

Kelių vilkikai, pritaikyti puspriekabėms traukti, kurių pavienės arba sudvejintos galinės ašys skirtos ne mažesniam kaip 9 t svoriui, ir specialiai suprojektuoti pagrindiniai komponentai.

Pastaba . X.A.VII.001 b ir c punktai netaikomi transporto priemonėms, laikinai naudojamoms privačiam transportui arba keleiviams ir prekėms vežti iš Sąjungos muitų teritorijos arba per Sąjungos muitų teritoriją.

X.A.VII.002 Dujų turbininiai varikliai bei komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

a. 

nenaudojama;

b. 

nenaudojama.

c. 

lėktuvų dujų turbininiai varikliai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai;

d. 

nenaudojama;

e. 

specialiai hermetinei orlaivių kvėpavimo įrangai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.A.VII.003 Orlaivių varikliai, išskyrus nurodytus X.A.VII.002, Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, arba

b. 

elektriniai varikliai.

Techninė Pastaba . X.A.VII.003 nurodyti orlaiviai apima: lėktuvus, bepiločius orlaivius, sraigtasparnius, malūnsparnius, hibridinius orlaivius arba radijo bangomis valdomus modelius.

X.B.VII.001 Specialiai vibracijos bandymų įrangai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Pastaba . X.B.VII.001 taikomas tik įrangai, skirtai „kurti“ ir „gaminti“. Jis netaikomas būklės stebėjimo sistemoms.

X.B.VII.002 Specialiai suprojektuota dujų turbinų menčių, kreipiamųjų ar antgalių gaubtų liejinių gamybos ar matavimo „įranga“, įrankiai arba tvirtikliai:

a. 

Automatinė įranga, kuria ne mechaniniais metodais matuojamas aerodinaminio profilio sienelės storis;

b. 

įrankiai, tvirtikliai ar matavimo įranga, skirti kiaurymių gręžimo „lazerio“ spinduliu, vandens srove ar ECM/EDM procesams, kuriems taikomas 9E003 c punktas ( 35 );

c. 

keraminių šerdžių šalinimo įranga;

d. 

keraminių šerdžių gamybos įranga ar įrankiai;

e. 

keraminių apvalkalų vaškinių modelių paruošimo įranga;

f. 

keraminių apvalkalų išdegimo įranga.

X.D.VII.001 „Programinė įranga“, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.001 arba X.B.VII.001, „kurti“ ar „gaminti“.

X.D.VII.002 „Programinė įranga“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.002 arba X.B.VII.002, „kurti“ ar „gaminti“.

X.E.VII.001 „Technologija“, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.001 arba X.B.VII.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.VII.002 „Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.002 arba X.B.VII.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.VII.003 Kita „technologija“, neaprašyta 9E003 punkte ( 36 ):

a. 

Menčių galų ortarpių kontrolės sistemos, kuriose naudojama aktyviojo kompensavimo apvalkalo technologija, numatyta tik projektavimo ir kūrimo duomenų bazėje, arba

b. 

turbininių variklių rotorinėms sąrankoms skirti dujiniai guoliai.

VIII kategorija. Įvairūs įrenginiai

X.A.VIII.001 Šie naftos gavybos ir žvalgybos įrenginiai:

a. 

matavimo prietaisai su integruota gręžimo galvute, įskaitant inercines navigacijos sistemas, skirtas matuoti gręžiant (MWD);

b. 

dujų kontroliavimo sistemos, kurios nuolat veikia ir yra skirtos vandenilio sulfidui aptikti, ir joms skirti detektoriai;

c. 

seisminio matavimo įrenginiai, įskaitant seisminius atspindžių prietaisus ir seisminių virpesių vibratorius;

d. 

nuosėdų eholotai.

X.A.VIII.002 Įranga, elektroniniai mazgai ir komponentai, specialiai suprojektuoti kvantiniams kompiuteriams, kvantinė elektronika, kvantiniai jutikliai, kvantiniai procesoriai, kvantinių bitų grandinės, kvantinių bitų įtaisai arba kvantinės radarų sistemos.

1 Pastaba . Kvantiniai kompiuteriai atlieka skaičiavimus, panaudodami tokias bendras kvatinių būsenų savybes, kaip superpozicija, interferencija ir sietis.

2 Pastaba . Įrenginiai, grandynai ir įtaisai apima (bet neapsiriboja) superlaidžiuosius grandynus, kvantinį atkaitinimą, jonų gaudykles, fotonų sąveiką, silicį /sukinius, šaltuosius atomus.

X.A.VIII.003 Toliau išvardyti mikroskopai, susijusi įranga bei detektoriai:

a. 

nuskaitantys elektroniniai mikroskopai (SEM);

b. 

rastriniai Ožė mikroskopai;

c. 

transmisiniai elektroniniai mikroskopai (TEM);

d. 

atominės jėgos mikroskopai;

e. 

nuskaitantys jėgos mikroskopai (SFM);

f. 

įranga ir detektoriai, specialiai suprojektuoti naudoti su mikroskopais, nurodytais X.A.VIII.003 a–e punktuose, kai naudojamasi bet kuriuo iš šių medžiagų analizės metodų:

1. 

rentgeno fotoelektroninė spektroskopija (XPS);

2. 

energijos dispersinė rentgeno spektroskopija (EDX, EDS), arba

3. 

elektroninė cheminės sandaros spektroskopija (ESCA).

X.A.VIII.004 Metalo rūdų giliavandenei kasybai skirta įranga.

X.A.VIII.005 Toliau išvardyta gamybos įranga ir staklės:

a. 

Adityvios gamybos įranga, skirta metalinėms detalėms gaminti.

Pastaba . X.A.VIII.005 a punktas taikomos tik toliau išvardytoms sistemoms:

1. 

Miltelių sluoksnių sistemos, kuriose naudojamas atrankinis lazerinis lydymas (SLM), lazerinio lydymo technologija „LaserCusing“, tiesioginis lazerinis metalo sukepinimas (DMLS) arba elektronpluoštis lydymas (EBM), arba

2. 

Miltelių tiekimo sistemos, kuriose naudojamas lazerinis plakiravimas, tiesioginis energinis nusodinimas arba lazerinis metalo nusodinimas.

b. 

Adityvios gamybos įranga, skirta energetinėms medžiagoms gaminti, įskaitant ultragarsinę ekstruziją naudojančią įrangą.

c. 

Fotopolimerizatoriaus (VVP) adityviosios gamybos įranga, kurioje naudojama stereolitografija (SLA) arba skaitmeninis šviesinis apdorojimas (DLP).

X.A.VIII.006 Įranga, skirta gaminti spausdintinei elektronikai organiniams šviesos diodams (OLED), organiniams lauko tranzistoriams (OFET) arba organiniams fotovoltiniams elementams.

X.A.VIII.007 Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS), naudojančių silicio mechanines savybes, gamybos įranga, įskaitant lusto formos jutiklius, pvz., slėgio membranas, lenkimo spindulius ar mikroreguliavimo įtaisus.

X.A.VIII.008 Įranga, specialiai suprojektuota elektrosintetiniam kurui (elektrolizinimas degalams ir sintetiniams degalams) arba ypač efektyvūs saulės elementai (efektyvumas > 30 %).

X.A.VIII.009 Ši ypač didelio vakuumo (UHV) įranga:

a. 

UHV siurbliai (sublimavimo, turbomolekuliniai, difuziniai, kriogeniniai, joniniai gėrikliniai);

b. 

UHV monometrai.

Pastaba . UHV – ne daugiau kaip 100 nanopaskalių (nPa).

X.A.VIII.010 Kriogeninė šaldymo įranga, suprojektuota palaikyti mažesnę nei 1,1 K temperatūrą ne trumpiau kaip 48 valandas ir ši susijusi kriogeninė šaldymo įranga:

a. 

impulsiniai vamzdeliai;

b. 

kriostatai;

c. 

Diuaro indai;

d. 

dujų paėmimo sistema (GHS);

e. 

kompresoriai, arba

f. 

valdymo įtaisai.

Pastaba . Kriogeninės šaldymo sistemos apima (bet neapsiriboja) skiedžiamąjį šaldymą, adiabatinio išmagnetinimo šaldytuvus ir lazerines vėsinimo sistemas.

X.A.VIII.011 Korpuso atidarymo įranga, skirta puslaidininkiniams įtaisams.

Pastaba . Korpuso atidarymas – gaubto, dangčio nuėmimas arba sandarinamosios medžiagos nuėmimas nuo integrinio grandyno korpuso mechaniniu, terminiu arba cheminiu būdu.

X.A.VIII.012 Aukšto kvantinio našumo (QE) fotodetektoriai, kurių QE ne mažesnis kaip 80 % bangos ilgio diapazone didesniame kaip 400 nm, bet mažesniame kaip 1 600  nm.

X.AVIII.013 Skaitmeniniu būdu valdomos staklės su viena ar daugiau linijinių ašių, kurių slinkties ilgis yra ne mažesnis kaip 8 000  mm.

X.A.VIII.014 Vandens patrankų sistemos riaušėms malšinti ar miniai suvaldyti ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.

Pastaba . X.A.VIII.014 vandens patrankų sistemos apima, pavyzdžiui: transporto priemones arba stacionarias stotis, kuriuose operatoriui nuo išorėje keliamų riaušių apsaugoti įrengta nuotoliniu būdu valdoma vandens patranka ir kuriems būdingos tokios ypatybės kaip šarvas, smūgiams atsparūs langai, metalo skydai, apsauginis lankas, nebliūkštančiosios padangos. Specialiai suprojektuoti vandens patrankų komponentai gali būti, pavyzdžiui: vandens purkštuvo purkštukai, siurbliai, rezervuarai, kameros ir žibintai, kurių korpusas grūdintas ar apsaugotas nuo sviedinių, stiebai tiems daiktams pakelti ir jų nuotolinio valdymo sistemos.

X.A.VIII.015 Teisėsaugininkų smogiamieji ginklai, įskaitant kuokas, policininkų lazdas, lazdas su rankena, tonfas, rimbus ir bizūnus.

X.A.VIII.016 Policininkų šalmai ir skydai; specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.A.VIII.017 Teisėsaugininkų naudojami surakinimo įrankiai, įskaitant grandines kojoms, pančius ir antrankius; tramdomieji marškiniai; smūginiai antrankiai; elektrošoko diržai; elektrošoko rankovės; daugiataškiai surakinimo įrankiai, pvz., surakinimo kėdės; specialiai suprojektuoti komponentai ir reikmenys, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Pastaba . X.A.VIII.017 taikomas surakinimo įrankiams, naudojamiems teisėsaugos veikloje. Jis netaikomas medicinos priemonėms, kuriomis suvaržomas paciento judėjimas atliekant medicinos procedūras. Jis netaikomas priemonėms atminties sutrikimų turintiems pacientams izoliuoti medicinos įstaigoje. Jis netaikomas saugos įrangai, tokiai kaip saugos diržai ar automobilinės vaiko saugos kėdutės.

X.A.VIII.018 Toliau nurodyta naftos ir dujų žvalgymo įranga, programinė įranga ir duomenys (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

nenaudojama;

b. 

šios hidraulinio ardymo prekės:

1. 

hidraulinio ardymo projektavimo ir analizės programinė įranga ir duomenys;

2. 

hidraulinio ardymo ‚pleišijimo užpildas‘, ‚takioji ardymo medžiaga‘ ir jų cheminiai priedai, arba

3. 

didžiaslėgiai siurbliai.

Techninė Pastaba .

‚Pleišijimo užpildas‘ – kieta medžiaga, paprastai apdorotas smėlis arba sintetinė keraminė medžiaga, neleidžianti atliekant hidraulinį ardymą atsiradusiems plyšiams užsiverti. Jo dedama į ‚takiąją ardymo medžiagą‘, kurios sudėtis priklauso nuo taikomo ardymo tipo ir kurios pagrindas gali būti gelis, putos arba vanduo, į kurį įpilta trintį mažinančių priedų.

X.A.VIII.019 Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

žiediniai magnetai;

b. 

nenaudojama.

X.A.VIII.020 Ginklai ir įtaisai, skirti riaušėms malšinti arba savigynai:

a. 

nešiojamieji elektros iškrovos ginklai, kurie kiekvienąkart naudojant elektrošoką gali būti nukreipiami tik į vieną asmenį, įskaitant elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, šaunamuosius apsvaiginimo ginklus, šaunamuosius ginklus su elektrošokiniais antgaliais ir kitus panašius ginklus;

b. 

rinkiniai, apimantys visus pagrindinius komponentus, kurių reikia nešiojamiesiems elektros iškrovos ginklams, kuriems taikomas X.A.VIII.020.a punktas, surinkti, arba

Pastaba .  Pagrindiniais komponentais laikomos šios prekės:

1. 

elektrošoką sukeliantis įtaisas,

2. 

jungiklis su nuotoliniu valdymu arba be jo, ir

3. 

elektrodai arba atitinkamais atvejais laidai, kuriais sukeliamas elektrošokas.

c. 

stacionarūs arba pritvirtinami elektros iškrovos ginklai, kurie apima didelį plotą ir kuriais elektros šokas gali būti nukreiptas į daug asmenų.

X.A.VIII.021 Ginklai ir įranga laikiną neveiksnumą sukeliančioms ar dirginančioms medžiagoms skleisti, naudojami riaušėms malšinti arba savigynai, ir tam tikros susijusios cheminės medžiagos:

a. 

nešiojamieji ginklai ir įranga, kuriais paskleidžiama laikiną neveiksnumą sukeliančios ar dirginančios cheminės medžiagos dozė, skirta vienam asmeniui, arba kuriais tokios medžiagos dozė paskleidžiama nedideliame plote rūko ar debesies pavidalu;

1 Pastaba . Šis punktas netaikomas įrangai, kuriai taikomas Europos Sąjungos bendrojo karinės įrangos sąrašo ML7 dalies e punktas.

2 Pastaba . Šis punktas netaikomas individualiai nešiojamajai įrangai, net jei joje yra cheminių medžiagų, kurią jos naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.

3 Pastaba . Be susijusių cheminių medžiagų, kaip antai riaušių malšinimo medžiagų ar PAVA, prekės, kurioms taikomi X.A.VIII.021.c ir X.A.VIII.021.d punktai, laikomos laikiną neveiksnumą sukeliančiomis ar dirginančiomis cheminėmis medžiagomis.

b. 

pelargono rūgšties vanililamidas (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c. 

Capsicum aliejingoji derva (OC) (CAS 8023-77-6);

d. 

mišiniai, kurių sudėtyje esantis PAVA arba OC ir tirpiklis (pavyzdžiui, etanolis, 1-propanolis arba heksanas) sudaro ne mažiau kaip 0,3 % masės ir kurie galėtų būti naudojami kaip laikiną neveiksnumą sukeliančios ar dirginančios medžiagos, visų pirma aerozoliuose ir skystu pavidalu, arba naudojami laikiną neveiksnumą sukeliančioms ar dirginančioms medžiagoms gaminti;

1 Pastaba . Šis punktas netaikomas padažams ir jų pusgaminiams, sriuboms ar jų pusgaminiams ir sumaišytiems uždarams ar pagardams su sąlyga, kad PAVA arba OC nėra vienintelė sudedamoji jų skonio dalis.

2 Pastaba . Šis punktas netaikomas vaistams, dėl kurių suteiktas rinkodaros leidimas pagal Sąjungos teisę.

e. 

stacionarioji laikiną neveiksnumą sukeliančių ar dirginančių cheminių medžiagų skleidimo įranga, kurią galima pritvirtinti prie sienos ar lubų pastato viduje, kurią sudaro dirginančių ar laikiną neveiksnumą sukeliančių cheminių medžiagų kasetė ir kuri aktyvuojama nuotolinio valdymo sistema; arba

Pastaba . Be susijusių cheminių medžiagų, kaip antai riaušių malšinimo medžiagų ar PAVA, prekės, kurioms taikomi X.A.VIII.021.c ir X.A.VIII.021.d punktai, laikomos laikiną neveiksnumą sukeliančiomis ar dirginančiomis cheminėmis medžiagomis.

f. 

Stacionari ar pritvirtinama įranga, skirta laikiną neveiksnumą sukeliančioms ar dirginančioms cheminėms medžiagoms paskleisti dideliame plote ir neskirta tvirtinti prie sienos ar lubų pastato viduje;

1 Pastaba . Šis punktas netaikomas įrangai, kuriai taikomas Europos Sąjungos bendrojo karinės įrangos sąrašo ML7 dalies e punktas.

2 Pastaba . Be susijusių cheminių medžiagų, kaip antai riaušių malšinimo medžiagų ar PAVA, prekės, kurioms taikomi X.A.VIII.021.c ir X.A.VIII.021.d punktai, laikomos laikiną neveiksnumą sukeliančiomis ar dirginančiomis cheminėmis medžiagomis.

g. 

Kitos dirginančios cheminės medžiagos ir jų mišiniai, kurių sudėtyje esanti veiklioji medžiaga sudaro ne mažiau kaip 0,3 % masės:

1. 

dibenzo[b,f][1,4]oksazapinas, (CR) (CAS 257-07-8);

2. 

8-metil-N-vanilil-trans-6-nonenamidas (kapsicinas) (CAS 404-86-4);

3. 

8-metil-N-vanililnonamidas (dihidrokapsicinas) (CAS 19408-84-5);

4. 

N-vanilil-9-metildec-7-(E)-enamidas (homokapsicinas) (CAS 58493-48-4);

5. 

N-vanilil-9-metildekanamidas (homodihidrokapsicinas) (CAS 20279-06-5);

6. 

N-vanilil-7-metiloktanamidas (nordihidrokapsicinas) (CAS 28789-35-7);

7. 

4-nonanoilmorfolinas (MPA) (CAS 5299-64-9);

8. 

Cis-4-acetilaminodicikloheksilmetanas (CAS 37794-87-9);

9. 

N,N’-bis(izopropil)etilendiiminas, arba

10. 

N,N’-bis(tret-butil)etilendiiminas.

X.A.VIII.022 Produktai, kurie galėtų būti naudojami mirties bausmei įvykdyti, įšvirkščiant mirtiną dozę:

a. 

trumpo ir vidutinio veikimo anesteziniai barbitūratai, įskaitant šias ir ne tik šias medžiagas:

1. 

amobarbitalį (CAS 57-43-2);

2. 

amobarbitalio natrio druską (CAS 64-43-7);

3. 

pentobarbitalį (CAS 76-74-4);

4. 

pentobarbitalio natrio druską (CAS 57-33-0);

5. 

sekobarbitalį (CAS 76-73-3);

6. 

sekobarbitalio natrio druską (CAS 309-43-3);

7. 

tiopentalį (CAS 76-75-5), arba

8. 

tiopentalio natrio druską (CAS 71-73-8), taip pat žinomą kaip natrio tiopentalis;

b. 

produktai, kurių sudėtyje yra viena iš anestezinių medžiagų, išvardytų X.A.VIII.022.a. punkte.

X.A.VIII.023 Tinklai, tentai, palapinės, antklodės ir drabužiai, specialiai skirti maskuotei.

X.B.VIII.001 Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

karštosios kameros, arba

b. 

sandarios dėžės su hermetiškai pritvirtintomis pirštinėms, tinkamos naudoti darbui su radioaktyviosiomis medžiagomis.

X.C.VIII.001 Metalo milteliai ir metalų lydinio milteliai, naudojami visoms X.A.VIII.005 a punkte išvardytoms sistemoms.

X.C.VIII.002 Šios pažangiosios medžiagos:

a. 

medžiagos, skirtos maskuotei ir karinė maskuotė;

b. 

metamedžiagos, pvz., neigiamo lūžio rodiklio;

c. 

nenaudojama;

d. 

aukštos etropijos lydiniai (HEA);

e. 

Heuslerio junginiai, arba

f. 

Kitaevo medžiagos, įskaitant Kitaevo sukimosi skysčius.

X.C.VIII.003 konjuguotieji polimerai (laidūs, pusiau laidūs, elektroliuminescenciniai), skirti spausdintinei arba organinei elektronikai.

X.C.VIII.004 Šios energetinės medžiagos ir jų mišiniai:

a. 

amonio pikratas (CAS 131-74-8);

b. 

juodasis parakas;

c. 

heksanitrodifenilaminas (CAS 131-73-7);

d. 

difluoraminas (CAS 10405-27-3);

e. 

nitrokrakmolas (CAS 9056-38-6);

f. 

nenaudojama;

g. 

tetranitronaftalanas;

h. 

trinitroanizolas;

i. 

trinitronaftalenas;

j. 

trinitroksilenas;

k. 

n-pirolidinonas; 1-metil-2-pirolidinonas (CAS 872-50-4);

l. 

dioktilmaleatas (CAS 142-16-5);

m. 

etilheksilakrilatas (CAS 103-11-7);

n. 

trietilaliuminis (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaliuminis (TMA) (CAS 75-24-1) ir kiti piroforiški alkil ir arilmetalai su ličiu, natriu, magniu, cinku ar boru;

o. 

nitroceliuliozė (CAS 9004-70-0);

p. 

nitroglicerinas (arba glicerolio nitratas, trinitratas) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT) (CAS 118-96-7);

r. 

etilendiamindinitratas (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. 

pentaeritritoltetranitratas (PETN) (CAS 78-11-5);

t. 

švino azidas (CAS 13424-46-9), normalus (CAS 15245-44-0) ir bazinis (CAS 12403-82-6) švino stifnatas, taip pat pirminiai sprogmenys arba užtaiso sudedamosios dalys, į kurių sudėtį įeina azidai arba azidų kompleksai;

u. 

nenaudojama;

v. 

nenaudojama;

w. 

dietildifenilkarbamidas (CAS 85-98-3); dimetildifenilkarbamidas (CAS 611-92-7); metiletildifenilkarbamidas;

x. 

N, N-difenilkarbamidas (nesimetrinis difenilkarbamidas) (CAS 603-54-3);

y. 

metil -N, N-difenilkarbamidas (nesimetrinis metil-difenilkarbamidas) (CAS 13114-72-2);

z. 

etil-N, N-difenilkarbamidas (nesimetrinis etil-difenilkarbamidas) (CAS 64544-71-4);

aa. 

nenaudojama;

bb. 

4-nitrodifenilaminas (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-dinitropropanolis (CAS 918-52-5), arba

dd. 

nenaudojama;

X.D.VIII.001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota X.A.VIII.005 – X.A.VIII.0013 nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.D.VIII.002 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota X.A.VIII.002 nurodytai įrangai, elektroniniams mazgams arba komponentams „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.D.VIII.003 „Programinė įranga“, skirta adityvios gamybos produktų skaitmeniniams dvyniams arba adityvios gamybos produktų patikimumui nustatyti.

X.D.VIII.004 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota X.A.VIII.014 nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.D.VIII.005 Toliau nurodyta specialioji programinė įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

neutronų skaičiavimo / modeliavimo „programinė įranga“;

b. 

spinduliuotės sklaidos skaičiavimo / modeliavimo „programinė įranga“, arba

c. 

hidrodinaminio skaičiavimo / modeliavimo „programinė įranga“.

X.E.VIII.001 Technologija, skirta X.A.VIII.001 – X.A.VIII.0013 nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.E.VIII.002 Technologija, skirta X.C.VIII.002 arba X.C.VIII.003 nurodytoms medžiagoms kurti, gaminti arba naudoti.

X.E.VIII.003 „Technologija“, skirta adityvios gamybos produktų skaitmeniniams dvyniams, adityvios gamybos produktų patikimumui nustatyti arba X.D.VIII.003 nurodytai „programinei įrangai“.

X.E.VIII.004 „Technologija“, skirta X.D.VIII.001 – X.D.VIII.002 nurodytai programinei įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.E.VIII.005 „Technologija“, „reikalinga“ X.A.VIII.014 nurodytoms prekėms „kurti“ arba „gaminti“.

X.E.VIII.006 „Technologija“, skirta išimtinai X.A.VIII.017 nurodytai įrangai „kurti“ arba „gaminti“.

IX kategorija. Specialiosios medžiagos ir susijusi įranga

X.A.IX.001 Cheminės medžiagos, įskaitant ašarinių dujų preparatus, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 1 % ortochlorbenzalmalononitrilo (CS) arbe ne daugiau kaip 1 % chloracetofenono (CN), išskyrus sufasuotas atskirose talpyklose, kurių grynasis svoris ne didesnis kaip 20 g; skystos pipirinės dujos, išskyrus sufasuotas atskirose talpyklose, kurių grynasis svoris ne didesnis kaip 85,05 g; dūminės bombos; nedirginančių dūmų fakelai, granatos ir užtaisai; kiti dvejopo naudojimo (kariniai ir komerciniai) pirotechnikos gaminiai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.A.IX.002 Pirštų atspaudų ėmimo milteliai, dažai ir rašalas.

X.A.IX.003 Toliau nurodyta saugos ir aptikimo įranga, kuri nėra suprojektuota specialiai kariniam naudojimui ir kuriai netaikomas 1A004 arba 2B351 ( 37 ) (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą), ir jos komponentai, kurie nėra suprojektuoti specialiai kariniam naudojimui ir kuriems netaikomas 1A004 arba 2B351:

a. 

asmeniniai radiacijos lygio stebėjimo dozimetrai, arba

b. 

įranga, dėl kurios konstrukcijos ar funkcijos ją galima naudoti tik apsaugai nuo kenksmingo poveikio, būdingo civilinei pramonei, pavyzdžiui, kasybai, karjerų eksploatavimui, žemės ūkiui, farmacijai, medicinai, veterinarijai, aplinkosaugai, atliekų tvarkybai ar maisto pramonei.

Pastaba . X.A.IX.003 netaikomas apsaugos nuo cheminių ar biologinių medžiagų prekėms, kurios yra vartojimo prekės, supakuotos į mažmeninei prekybai ar asmeniniam naudojimui skirtas pakuotes, arba medicinos reikmenys, kaip antai latekso medicininės apžiūros pirštinės, latekso chirurginės pirštinės, skystas dezinfekcinis muilas, vienkartiniai chirurginiai apklotai, chirurginiai chalatai, chirurginiai antbačiai ir chirurginės kaukės.

X.A.IX.004 Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą), išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

spinduliuotės aptikimo, stebėsenos ir matavimo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, arba

b. 

radiografinė detektorių įranga, kaip antai rentgeno spindulių konverteriai ir liuminescencinio vaizdo plokščių dėtuvės.

X.B.IX.001 Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą), išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

fluoro gamybos elektrolitinės celės, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

b. 

dalelių greitintuvai;

c. 

pramonės procesų valdymo aparatinė įranga / sistemos, suprojektuotos energetikos pramonei, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821,

d. 

freono ir atvėsinto vandens aušinimo sistemos, kurių nuolatinis aušinimo pajėgumas yra 29,3 kW/val. arba didesnis, arba

e. 

konstrukcinių kompozitų, pluoštų, prepregų arba ruošinių gamybos įranga.

X.C.IX.001 Atskiri chemijos atžvilgiu apibūdinti junginiai pagal Kombinuotosios nomenklatūros 28 ir 29 skirsnių 1 pastabą:

a. 

kurių koncentracija ne mažesnė kaip 95 % masės:

1. 

etilendichloridas (CAS 107-06-2);

2. 

nitrometanas (CAS 75-52-5);

3. 

pikro rūgštis (CAS 88-89-1);

4. 

aliuminio chloridas (CAS 7446-70-0);

5. 

arsenas (CAS 7440-38-2);

6. 

arseno trioksidas (CAS 1327-53-3);

7. 

bis(2-chloretil)etilamino hidrochloridas (CAS 3590-07-6);

8. 

bis(2-chloretil)metilamino hidrochloridas (CAS 55-86-7);

9. 

tris(2-chloretil)amino hidrochloridas (CAS 817-09-4);

10. 

tributilfosfitas (CAS 102-85-2);

11. 

izocianatometanas (CAS 624-83-9);

12. 

chinaldinas (CAS 91-63-4);

13. 

2-bromchloretanas (CAS 107-04-0);

14. 

benzilas (CAS 134-81-6);

15. 

dietileteris (CAS 60-29-7);

16. 

dimetileteris (CAS 115-10-6);

17. 

dimetilaminoetanolis (CAS 108-01-0);

18. 

2-metoksietanolis (CAS 109-86-4);

19. 

butirilcholinesterazė (BCHE);

20. 

dietilentriaminas (CAS 111-40-0);

21. 

dichlormetanas (CAS 75-09-2);

22. 

dimetilanilinas (CAS 121-69-7);

23. 

etilbromidas (CAS 74-96-4);

24. 

etilchloridas (CAS 75-00-3);

25. 

etilaminas (CAS 75-04-7);

26. 

heksaminas (CAS 100-97-0);

27. 

izopropilo alkoholis (CAS 67- 63-0);

28. 

izopropilbromidas (CAS 75-26-3);

29. 

izopropileteris (CAS 108-20-3);

30. 

metilaminas (CAS 74-89-5);

31. 

metilbromidas (CAS 74-83-9);

32. 

monoizopropilaminas (CAS 75-31-0);

33. 

obidoksimo chloridas (CAS 114-90-9);

34. 

kalio bromidas (CAS 7758-02-3);

35. 

piridinas (CAS 110-86-1);

36. 

piridostigmino bromidas (CAS 101-26-8);

37. 

natrio bromidas (CAS 7647-15-6);

38. 

natrio metalas (CAS 7440-23-5);

39. 

tributilaminas (CAS 102-82-9);

40. 

trietilaminas (CAS 121-44-8), arba

41. 

trimetilaminas (CAS 75-50-3).

b. 

kurių koncentracija ne mažesnė kaip 90 % masės:

1. 

acetonas (CAS 67-64-1);

2. 

acetilenas (CAS 74-86-2);

3. 

amoniakas (CAS 7664-41-7);

4. 

stibis (CAS 7440-36-0);

5. 

benzaldehidas (CAS 100-52-7);

6. 

benzoinas (CAS 119-53-9);

7. 

1-butanolis (CAS 71-36-3);

8. 

2-butanolis (CAS 78-92-2);

9. 

izobutanolis (CAS 78-83-1);

10. 

tretbutanolis (CAS 75-65-0);

11. 

kalcio karbidas (CAS 75-20-7);

12. 

anglies monoksidas (CAS 630-08-0);

13. 

chloras (CAS 7782-50-5);

14. 

cikloheksanolis (CAS 108-93-0);

15. 

dicikloheksilaminas (CAS 101-83-7);

16. 

etanolis (CAS 64-17-5);

17. 

etilenas (CAS 74-85-1);

18. 

etileno oksidas (CAS 75-21-8);

19. 

fluorapatitas (CAS 1306-05-4);

20. 

vandenilio chloridas (CAS 7647-01-0);

21. 

vandenilio sulfidas (CAS 7783-06-4);

22. 

migdolų rūgštis (CAS 90-64-2);

23. 

metanolis (CAS 67-56-1);

24. 

metilchloridas (CAS 74-87-3);

25. 

metiljodidas (CAS 74-88-4);

26. 

metantiolis (CAS 74-93-1);

27. 

monoetilenglikolis (CAS 107-21-1);

28. 

oksalilchloridas (CAS 79-37-8);

29. 

kalio sulfidas (CAS 1312-73-8);

30. 

kalio tiocianatas (CAS 333-20-0);

31. 

natrio hipochloritas (CAS 7681-52-9);

32. 

siera (CAS 7704-34-9);

33. 

sieros dioksidas (CAS 7446-09-5);

34. 

sieros trioksidas (CAS 7446-11-9);

35. 

tiofosforilchloridas (CAS 3982-91-0);

36. 

triizobutilfosfitas (CAS 1606-96-8);

37. 

baltasis fosforas (CAS 12185-10-3);

38. 

geltonasis fosforas (CAS 7723-14-0);

39. 

gyvsidabris (CAS 7439-97-6);

40. 

bario chloridas (CAS 10361-37-2);

41. 

sulfato rūgštis (CAS 7664-93-9);

42. 

3,3-dimetil-1-butenas (CAS 558-37-2);

43. 

2,2-dimetilpropanalis (CAS 630-19-3);

44. 

2,2-dimetilpropilchloridas (CAS 753-89-9);

45. 

2-metilbutenas (CAS 26760-64-5);

46. 

2-chlor-3-metilbutanas (CAS 631-65-2);

47. 

2,3-dimetil-2,3-butandiolis (CAS 76-09-5);

48. 

2-metil-2-butenas (CAS 513-35-9);

49. 

butilo litis (CAS 109-72-8);

50. 

brom(metil)magnis (CAS 75-16-1);

51. 

formaldehidas (CAS 50-00-0);

52. 

dietanolaminas (CAS 111-42-2);

53. 

dimetilo karbonatas (CAS 616-38-6);

54. 

metildietanolamino hidrochloridas (CAS 54060-15-0);

55. 

dietilamino hidrochloridas (CAS 660-68-4);

56. 

diizopropilamino hidrochloridas (CAS 819-79-4);

57. 

3-chinuklidinono hidrochloridas (CAS 1193-65-3);

58. 

3-chinuklidinolio hidrochloridas (CAS 6238-13-7);

59. 

(R)-3-chinuklidinolio hidrochloridas (CAS 42437-96-7), arba

60. 

N,N-dietilaminoetanolio hidrochloridas (CAS 14426-20-1).

X.C.IX.002 Fentanilis ir jo dariniai: alfentanilis, sufentanilis, remifentanilis, karfentanilis ir jų druskos.

Pastaba . X.C.IX.002 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

X.C.IX.003 Centrinę nervų sistemą veikiančių cheminių medžiagų pirmtakai:

a. 

4-anilino-N-fenetilpiperidinas (CAS 21409-26-7), arba

b. 

N-fenetil-4-piperidonas (CAS 39742-60-4).

Pastabos:

1.   X.C.IX.003 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienos ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų X.C.IX.003, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta cheminė medžiaga nesudaro daugiau nei 1 % mišinio masės.

2.   X.C.IX.003 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninei prekybai asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

X.C.IX.004 1C010 arba 1C210 ( 38 ) nenurodytos pluoštinės arba gijinės medžiagos, kurios naudojamos „kompozitų“ dariniuose ir kurių savitasis tampros modulis ne mažesnis kaip 3,18 x 106 m, o savitasis tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 7,62 x 104 m.

X.C.IX.005 Toliau nurodytos „vakcinos“, „imunotoksinai“, ‚medicinos prekės‘, ‚diagnostikos ir maisto tyrimų rinkiniai‘ (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

„vakcinos“, kurių sudėtyje yra 1C351, 1C353 arba 1C354 nurodytų elementų arba kurios sukurtos nuo jų apsisaugoti;

b. 

„imunotoksinai“, kurių sudėtyje yra 1C351.d nurodytų elementų, arba

c. 

‚medicinos prekės‘, kurių sudėtyje yra:

1. 

1C351.d nurodytų „toksinų“ (išskyrus botulino toksinus, nurodytus 1C351.d.1, konotoksinus, nurodytus 1C351.d.3, arba elementus, dėl cheminio ginklo priežasčių nurodytus 1C351.d.4 arba 1C351.d.5), arba

2. 

genetiškai modifikuotų organizmų arba genetinių elementų, nurodytų 1C353.a.3 (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra arba kurie koduoja botulino toksinus, nurodytus 1C351.d.1, arba konotoksinus, nurodytus 1C351.d.3);

d. 

X.C.IX.005.c nenurodytos ‚medicinos prekės‘, kurių sudėtyje yra:

1. 

botulino toksinų, nurodytų 1C351.d.1;

2. 

konotoksinų, nurodytų 1C351.d.3, arba

3. 

1C353.a.3 nurodytų genetiškai modifikuotų organizmų arba genetinių elementų, kurių sudėtyje yra arba kurie koduoja botulino toksinus, nurodytus 1C351.d.1, arba konotoksinus, nurodytus 1C351.d.3, arba

e. 

‚diagnostikos ir maisto tyrimo rinkinių‘, kurių sudėtyje yra 1C351.d nurodytų elementų (išskyrus elementus, dėl cheminio ginklo priežasčių nurodytus 1C351.d.4 arba 1C351.d.5).

Techninės pastabos:

1.   ‚Medicinos prekės‘ yra: 1) farmaciniai junginiai, skirti tyrimams atlikti ir žmonėms (arba gyvūnams) gydyti; 2) sufasuoti ir skirti naudoti medicininėms reikmėms; 3) patvirtinti Europos vaistų agentūros (EMA), kad galėtų būti parduodami kaip medicinos prekės arba naudojami naujų vaistų moksliniams tyrimams.

2.   ‚Diagnostikos ir maisto tyrimų rinkiniai‘ yra specialiai sukurti, supakuoti ir parduodami diagnostikos ir visuomenės sveikatos reikmėms. Kitokios konfigūracijos, įskaitant nefasuotų produktų siuntas, arba kitoms galutinio naudojimo reikmėms skirtiems biologiniams toksinams taikomas 1C351.

X.C.IX.006 Komerciniai užtaisai ir įtaisai, kuriuose yra energetinių medžiagų, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir dujinio azoto trifluorido (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

kumuliaciniai užtaisai, kurie yra specialiai suprojektuoti naftos gręžiniams eksploatuoti naudojant vieną užtaisą išilgai vienos ašies, kurį detonavus atsiveria kiaurymė, ir:

1. 

kuriuose yra bet kokios sudėties ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

2. 

kurie turi tik vienodos formos kūginį įdėklą, kurio vidinis kampas ne didesnis kaip 90 laipsnių;

3. 

kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,010 kg, bet ne daugiau kaip 0,090 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘, ir

4. 

kurių skersmuo neviršija 114,3 cm;

b. 

kumuliaciniai užtaisai, kurie yra specialiai suprojektuoti naftos gręžiniams eksploatuoti ir kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,010 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

c. 

detonuojamosios virvutės arba uždegimo vamzdeliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 0,064 kg/m ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

d. 

užtaisiniai energiniai įtaisai, kurių deflagracijos medžiagoje yra ne daugiau kaip 0,70 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

e. 

(elektriniai ir neelektriniai) detonatoriai ir jų sąrankos, kuriuose yra ne daugiau kaip 0,01 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

f. 

uždegikliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 0,01 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

g. 

naftos gręžinių užtaisai, kuriuose yra ne daugiau kaip 0,015 kg kontroliuojamų „energetinių medžiagų“;

h. 

komerciniai lieti ar presuoti detonavimo stiprintuvai, kuriuose yra ne daugiau kaip 1,0 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

i. 

komercinės paruoštos suspensijos ir emulsijos, kuriose yra ne daugiau kaip 10,0 kg arba ne duagiau kaip 35 % pagal masę ML8 nurodytų ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

j. 

perkertantieji užtaisai ir skeliamieji įrankiai, kuriuose yra ne daugiau kaip 3,5 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

k. 

pirotechnikos įtaisai, kurie suprojektuoti naudoti išimtinai komerciniams tikslams (pvz., teatro inscenizacijoms, specialiesiems kino efektams ir fejerverkų spektakliams) ir kuriuose yra ne daugiau kaip 3,0 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘;

l. 

kiti komerciniai sprogstamieji įtaisai ir užtaisai, kurie nenurodyti X.C.IX.006.a–k ir kuriuose yra ne daugiau kaip 1,0 kg ‚kontroliuojamų medžiagų‘, arba

Pastaba . X.C.IX.006.l apima automobilinius saugos įtaisus; gesinimo sistemas; kniediklių kasetes; sprogstamuosius užtaisus, skirtus žemės ūkio, naftos ir dujų pramonės, sporto prekių, komercinės kasybos arba viešųjų darbų reikmėms; ir delsiklius, naudojamus komercinių sprogstamųjų įtaisų sąrankose.

m. 

dujinis azoto trifluoridas (NF3).

Pastabos:

1.   ‚Kontroliuojamos medžiagos‘ – kontroliuojamos energetinės medžiagos (žr. 1C011, 1C111, 1C239 arba ML8).

2.   Nedujiniam azoto trifluoridui taikomas ML8.d pagal Bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

X.C.IX.007 Toliau nurodyti mišiniai, kurie nenurodyti 1C350 arba 1C450 ( 39 ) ir kuriuose yra cheminių medžiagų, nurodytų 1C350 arba 1C450, ir medicinos, analizės, diagnostikos ir maisto tyrimų rinkiniai, kurie nenurodyti 1C350 arba 1C450 ir kuriuose yra cheminių medžiagų, nurodytų 1C350 (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

mišiniai, kuriuose kaip pirmtakų naudojamų cheminių medžiagų, nurodytų 1C350, koncentracija yra tokia:

1. 

mišiniai, kuriuose bet kurios atskiros į CWC 2-ąjį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos, nurodytos 1C350, koncentracija yra ne didesnė kaip 10 % masės;

2. 

mišiniai, kurių sudėtyje mažiau kaip 30 % masės sudaro:

a. 

bet kuri atskira į CWC 3-iąjį sąrašą įtraukta cheminė medžiaga, nurodyta 1C350, arba

b. 

bet kuri atskira pagal CWC nereglamentuojama kaip pirmtakas naudojama cheminė medžiaga, nurodyta 1C350;

b. 

mišiniai, kuriuose toksiškų arba kaip pirmtakų naudojamų cheminių medžiagų, nurodytų 1C450, koncentracija yra tokia:

1. 

mišiniai, kuriuose į CWC 2-ąjį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų, nurodytų 1C450, koncentracija yra tokia:

a. 

mišiniai, kuriuose bet kurios atskiros į CWC 2-ąjį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos, nurodytos 1C450.a.1 ir a.2 (t. y. mišiniai, kuriuos yra amitono arba PFIB), koncentracija yra ne didesnė kaip 1 % masės, arba

b. 

mišiniai, kuriuose bet kurios atskiros į CWC 2-ąjį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos, nurodytos 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 arba b.6, koncentracija yra ne didesnė kaip 10 % masės;

2. 

mišiniai, kuriuose bet kurios atskiros į CWC 3-ąjį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos, nurodytos 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 arba 1C450.b.8, koncentracija yra mažesnė kaip 30 % masės;

c. 

‚medicinos, analizės, diagnostikos ir maisto tyrimų rinkiniai‘, kuriuose kaip pirmtakų naudojamų cheminių medžiagų, nurodytų 1C350, kiekis neviršija 300 g vienai cheminei medžiagai.

Techninė Pastaba .

Šiame įraše ‚medicinos, analizės, diagnostikos ir maisto tyrimų rinkiniai‘ yra sufasuotos nustatytos sudėties medžiagos, specialiai sukurtos, supakuotos ir parduodamos medicinos, analizės, diagnostikos arba visuomenės sveikatos reikmėms. Medicinos, analizės, diagnostikos ir maisto tyrimų rinkiniams, nurodytiems X.C.IX.007.c, skirtiems pakaitiniams reagentams taikomas 1C350, jeigu tų reagentų sudėtyje bent vienos kaip pirmtakas naudojamos cheminės medžiagos, nurodytos tame įraše, koncentracija yra ne mažesnė už kontrolės lygius, taikomus 1C350 nurodytiems mišiniams.

X.C.IX.008 Toliau nurodytos befluorės polimerinės medžiagos, kurioms netaikomas 1C008 ( 40 ) (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

poliarileniniai eteriniai ketonai, tokie kaip:

1. 

dipolieterinis ketoeteris (PEEK);

2. 

polieterinis diketonas (PEKK);

3. 

polieterinis ketonas (PEK), arba

4. 

polieterinis ketonas eterinis diketonas (PEKEKK);

b. 

nenaudojama.

X.C.IX.009 Toliau nurodytos konkrečios medžiagos (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą), išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

grūdinto plieno ir volframo karbido preciziniai rutuliniai guoliai (ne mažesnio kaip 3 mm skersmens);

b. 

304 ir 316 nerūdijančiojo plieno plokštės, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

c. 

monelmetalo plokštės;

d. 

tributilfosfatas (CAS 126-73-8);

e. 

nitrato rūgštis (CAS 7697-37-2), kurios koncentracija ne mažesnė kaip 20 % masės;

f. 

fluoras (CAS 7782-41-4), arba

g. 

alfa spinduliuotę skleidžiantys radionuklidai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.C.IX.010 Aromatiniai poliamidai (aramidai), nenurodyti 1C010, 1C210 arba X.C.IX.004, pateikti bet kuria iš šių formų (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

pirminės formos;

b. 

gijiniai siūlai arba viengijai siūlai;

c. 

gijų gniūžtės;

d. 

pusverpaliai;

e. 

smulkintas arba štapelinis pluoštas;

f. 

audinys;

g. 

plaušai arba pūkas.

X.C.IX.011 Toliau nurodytos nanomedžiagos (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

puslaidininkinės nanomedžiagos;

b. 

kompozitinės nanomedžiagos, arba

c. 

bet kurios iš šių anglinių nano medžiagų:

1. 

anglies nanovamzdeliai;

2. 

anglies nanoskaidulos;

3. 

fulerenai;

4. 

grafenai, arba

5. 

anglies nanosvogūnai.

Pastabos: Taikant X.C.IX.011, nanomedžiaga yra medžiaga, atitinkanti bent vieną iš šių kriterijų:

1. 

ji sudaryta iš dalelių, kurių dydžio skirstinyje daugiau kaip 1 % dalelių vienas arba daugiau išorinių matmenų patenka į 1–100 nm intervalą;

2. 

jos vidaus arba paviršiaus struktūrų vienas arba daugiau matmenų patenka į 1–100 nm intervalą, arba

3. 

jos vienetinio tūrio paviršiaus plotas yra didesnis 60 m2/cm3, išskyrus medžiagas, sudarytas iš mažesnių kaip 1 nm dalelių.

X.D.IX.001 Toliau nurodyta specialioji programinė įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą), išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

„programinė įranga“, specialiai suprojektuota pramonės procesų valdymo aparatinei įrangai / sistemoms, nurodytoms X.B.IX.001, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, arba

b. 

„programinė įranga“, specialiai suprojektuota konstrukcinių kompozitų, pluoštų, prepregų arba ruošinių gamybos įrangai, nurodytai X.B.IX.001, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.E.IX.001 „Technologija“, skirta X.C.IX.004 ir X.C.IX.010 nurodytoms pluoštinėms arba gijinėms medžiagoms „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.E.IX.002 „Technologija“, skirta X.C.IX.011 nurodytoms nanomedžiagoms „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X kategorija. Medžiagų perdirbimas

X.A.X.001 Sprogmenų arba detonatorių (tiek didelio kiekio, tiek pėdsakų) aptikimo įranga, sudaryta iš automatinio įtaiso arba automatizuoto sprendimų priėmimo funkciją turinčio įtaisų derinio, naudojama įvairių rūšių sprogmenims, sprogmenų likučiams ar detonatoriams aptikti; komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

‚automatizuoto sprendimų priėmimo funkciją‘ turinti sprogmenų aptikimo įranga dideliam kiekiui sprogmenų aptikti ir jiems identifikuoti, kurioje naudojami rentgeno (pvz., kompiuterinės tomografijos, dvejopos energijos, koherentinės sklaidos), branduoliniai (pvz., šiluminių neutronų analizės, impulsinių greitųjų neutronų analizės, impulsinių greitųjų neutronų spektroskopijos ir gama rezonanso sugerties) arba elektromagnetiniai (pvz., kvadrupolinio rezonanso ir dielektrometrijos) metodai ir kt.;

b. 

nenaudojama;

c. 

‚automatizuoto sprendimų priėmimo funkciją‘ turinti detonatorių aptikimo įranga inicijuojantiesiems įtaisams (pvz., detonatoriams, detonuojamosioms kapsulėms) aptikti ir identifikuoti, kurioje naudojami rentgeno (pvz., dvejopos energijos ar kompiuterinės tomografijos) arba elektromagnetiniai metodai ir kt.

Pastaba . X.A.X.001 nurodyta sprogmenų arba detonatorių aptikimo įranga apima įrangą, naudojamą žmonėms, dokumentams, bagažui, kitiems asmeniniams daiktams, kroviniams ir (arba) paštui tikrinti.

Techninės pastabos:

1.   ‚Automatizuoto sprendimų priėmimo funkcija‘ – įrangos gebėjimas aptikti sprogmenis ar detonatorius pagal numatytąjį arba operatorius parinktą jautrio lygį ir aptikus tą lygį atitinkantį ar viršijantį sprogmenų arba detonatorių kiekį automatiškai duoti pavojaus signalą.

2.   Šis įrašas netaikomas įrangai, kurios rodmenis turi interpretuoti operatorius, pvz., pagal skenuojamo objekto (-ų) spalvinį atvaizdį.

3.   Sprogmenys ir detonatoriai apima komercinius užtaisus ir įtaisus, kuriems taikomi X.C.VIII.004 ir X.C.IX.006, ir energetines medžiagas, kurioms taikomi 1C011, 1C111 ir 1C239 ( 41 ).

X.A.X.002 Paslėptų objektų aptikimo įranga, kuri veikia 30–3 000  GHz dažnių diapazone ir kurios erdvinė skyra iš 100 m nuotolio yra nuo 0,1 mrad (miliradiano) iki 1 mrad (miliradiano) (imtinai); komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Pastaba . Paslėptų objektų aptikimo įranga, be kita ko, apima įrangą, naudojamą žmonėms, dokumentams, bagažui, kitiems asmeniniams daiktams, kroviniams ir (arba) paštui tikrinti.

Techninė Pastaba .

Dažnių diapazonas apima tai, kas paprastai laikoma milimetrinių bangų, submilimetrinių bangų ir terahercinių dažnių sritimis.

X.A.X.003 Guoliai ir guolių sistemos, kuriems netaikomas 2A001 (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

rutuliniai guoliai ir kietieji rutuliniai guoliai, kurių gamintojo nustatytos leidžiamosios nuokrypos atitinka ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T arba ISO standarto 4-ąją ar geresnę klasę (arba lygiaverčius standartus) ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. 

pagaminti naudoti aukštesnėje kaip 573 K (300 °C) temperatūroje tam naudojant specialias medžiagas arba specialiai termiškai apdorojant, arba

2. 

turintys tepamųjų elementų arba komponentų modifikacijų, pagal gamintojo specifikacijas specialiai suprojektuotų taip, kad guoliai galėtų veikti greičiui viršijant 2,3 mln. ‚DN‘;

b. 

kietieji kūgiškieji ritininiai guoliai, kurių gamintojo nustatytos leidžiamosios nuokrypos atitinka ANSI/AFBMA 00 klasę (coliai) arba A klasę (metrinė sistema), arba geresnę klasę (ar lygiaverčius standartus) ir turintys vieną iš šių charakteristikų:

1. 

turintys tepamųjų elementų arba komponentų modifikacijų, pagal gamintojo specifikacijas specialiai suprojektuotų taip, kad guoliai galėtų veikti greičiui viršijant 2,3 mln. ‚DN‘, arba

2. 

pagaminti naudoti žemesnėje kaip 219 K (–54 °C) arba aukštesnėje kaip 423 K (150 °C) temperatūroje;

c. 

dujomis tepami plėveliniai guoliai, skirti naudoti 561 K (288 °C) ar aukštesnėje temperatūroje, kai vienetinio ploto tepalo geba išlaikyti apkrovą didesnė kaip 1 MPa;

d. 

aktyviosios magnetinių guolių sistemos;

e. 

tekstotifiniai, su įdėklais ar slydimo kakliukais guoliai, skirti naudoti žemesnėje kaip 219 K (–54 °C) arba aukštesnėje kaip 423 K (150 °C) temperatūroje.

Techninės pastabos:

1.   ‚DN‘ – guolio kanalo skersmens (mm) ir guolio sukimosi greičio (sūkiai per minutę) sandauga.

2.   Veikimo temperatūra apima temperatūrą, kuri pasiekiama, kai dujų turbinos variklis nustoja veikęs.

X.A.X.004 Vamzdynai, jungiamosios detalės ir vožtuvai, pagaminti iš nerūdijančiojo plieno, vario ir nikelio lydinio ar kito legiruotojo plieno, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % nikelio ir (arba) chromo, arba juo padengti iš vidaus:

a. 

slėginiai vamzdžiai, vamzdeliai ir jungiamosios detalės, kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 200 mm ir kurie tinkami naudoti esant ne mažesniam kaip 3,4 MPa slėgiui;

b. 

vamzdžių vožtuvai, kuriems netaikomas 2B350.g ( 42 ) ir kurie turi visas šias charakteristikas:

1. 

vamzdžio jungties vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 200 mm, ir

2. 

skirti ne mažesniam kaip 10,3 MPa slėgiui.

Pastabos:

1.   Dėl šiame įraše nurodytų prekių programinės įrangos žr. X.D.X.005.

2.   Dėl šiame įraše nurodytų prekių technologijų žr. 2E001 („kurti“), 2E002 („gaminti“) ir X.E.X.003 („naudoti“).

3.   Žr. susijusius kontrolės įrašus 2A226, 2B350 ir X.B.X.010.

X.A.X.005 Siurbliai, suprojektuoti išlydytiems metalams perkelti veikiant elektromagnetinėms jėgoms.

Pastabos:

1.   Dėl šiame įraše nurodytų prekių programinės įrangos žr. X.D.X.005.

2.   Dėl šiame įraše nurodytų prekių technologijų žr. 2E001 („kurti“), 2E002 („gaminti“) ir X.E.X.003 („naudoti“).

3.   Siurbliams, skirtiems naudoti skystu metalu aušinamuose reaktoriuose, taikomas 0A001.

X.A.X.006 ‚Kilnojamieji elektros generatoriai‘ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.

Techninė Pastaba .

‚Kilnojamieji elektros generatoriai‘: X.A.X.006 nurodyti generatoriai yra kilnojami – ne daugiau kaip 2 268  kg su ratais arba transportuojami 2,5 tonos sunkvežimiu, kurio nereikia specialiai įrengti.

X.A.X.007 Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą), išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

silfoniniai vožtuvai;

b. 

nenaudojama.

X.B.X.001 ‚Pastoviojo srauto reaktoriai‘ ir jų ‚moduliniai komponentai‘.

Techninės pastabos:

1.   Taikant X.B.X.001, ‚pastoviojo srauto reaktoriai‘ yra savaime veikiančios sistemos, kuriose reagentai nuolat tiekiami į reaktorių ir gautas produktas surenkamas išleistas per išleidimo angą.

2.   Taikant X.B.X.001, ‚moduliniai komponentai‘ yra sroviniai moduliai, skysčio siurbliai, vožtuvai, įkrautiniai moduliai, maišymo moduliai, slėgmačiai, skysčių separatoriai ir pan.

X.B.X.002 Nukleorūgštims, kurių ilgis didesnis nei 50 bazių, generuoti suprojektuoti iš dalies arba visiškai automatizuoti nukleorūgščių surinktuvai ir sintezatoriai, kuriems netaikomas 2B352 pakategorės i punktas.

X.B.X.003 Automatizuoti peptidų sintezatoriai, galintys veikti kontroliuojamoje atmosferoje.

X.B.X.004 Staklių skaitmeninio valdymo blokai ir „skaitmeninio valdymo“ staklės, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821 (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

staklių „skaitmeninio valdymo“ blokai:

1. 

turintys keturias interpoliacines ašis, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui, arba

2. 

turintys dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui ir mažesnį nei 0,001 mm minimalų programuojamąjį inkrementą;

3. 

staklių „skaitmeninio valdymo“ blokai, turintys dvi, tris arba keturias interpoliacines ašis, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui, ir galintys tiesiogiai (elektroniniu ryšiu) gauti ir apdoroti automatizuotojo projektavimo (CAD) duomenis staklių komandoms viduje parengti, arba

b. 

judesio valdymo plokštės, specialiai suprojektuotos staklėms ir turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. 

daugiau nei keturių ašių interpoliaciją;

2. 

gebėjimą atlikti tikralaikį duomenų apdorojimą įrankio trajektorijos, padavimo greičio ir suklių duomenims keisti per apdirbimo operaciją bet kuriuo iš šių būdų:

a. 

automatiškai apskaičiuojant ir modifikuojant apdirbimo pagal dvi ar daugiau ašių programos dalių duomenis, naudojant matavimo ciklus ir prieigą prie pirminių duomenų, arba

b. 

atliekant adaptyvųjį valdymą matuojant ir apdorojant daugiau nei vieną fizinį kintamąjį pagal skaičiavimo modelį (strategiją) vienai ar daugiau apdirbimo komandų pakeisti siekiant optimizuoti procesą, arba

3. 

gebėjimą gauti ir apdoroti CAD duomenis staklių komandoms viduje parengti;

c. 

„skaitmeninio valdymo“ staklės, kurios pagal gamintojo technines specifikacijas gali turėti elektroninius vienalaikio „kontūrinio valdymo“ pagal dvi arba daugiau ašių prietaisus ir abi šias charakteristikas:

1. 

dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir

2. 

padėties nustatymo tikslumą pagal standartą ISO 230/2 (2006) su visomis prieinamomis pataisomis:

a. 

šlifavimo staklių – geresnį nei 15 μm išilgai bet kurios tiesinės ašies (visuminis padėties nustatymas);

b. 

frezavimo staklių – geresnį nei 15 μm išilgai bet kurios tiesinės ašies (visuminis padėties nustatymas), arba

c. 

tekinimo staklių – geresnį nei 15 μm išilgai bet kurios tiesinės ašies (visuminis padėties nustatymas); arba

d. 

toliau nurodytos staklės metalui, keramikai arba kompozicinėms medžiagoms pašalinti arba nupjauti, kurios pagal gamintojo technines specifikacijas gali turėti elektroninius vienalaikio „kontūrinio valdymo“ pagal dvi arba daugiau ašių prietaisus:

1. 

tekinimo, šlifavimo, frezavimo (arba bet kurio šių funkcijų derinio) staklės, turinčios dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui, ir bet kurią iš šių charakteristikų:

a. 

vieną ar daugiau kontūrinių „palenkiamųjų suklių“;

Pastaba . X.B.X.004.d.1.a. taikomas tik šlifavimo arba frezavimo staklėms.

b. 

„kilnojimąsi“ (ašinį poslinkį) vienu suklio sūkiu mažesnį (geresnį) nei 0,0006 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR);

Pastaba . X.B.X.004.d.1.b. taikomas tik tekinimo staklėms.

c. 

„mūšą“ (radialinę mūšą) vienu suklio sūkiu mažesnę (geresnę) nei 0,0006 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR), arba

d. 

padėties nustatymo tikslumą su visomis prieinamomis pataisomis mažesnį (geresnį) nei 0,001° ties bet kuria sukimosi ašimi;

2. 

vielos padavimo tipo elektroerozinės staklės, turinčios penkias ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos kontūriniam valdymui.

X.B.X.005 „Neskaitmeninio valdymo“ staklės optiniams paviršiams formuoti (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą) ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

a. 

tekinimo staklės, kuriose naudojamas vienašmenis pjovimo įrankis ir kurios turi visas šias charakteristikas:

1. 

slankmens padėties nustatymo tikslumas mažesnis (geresnis) nei 0,0005 mm 300 mm poslinkiui;

2. 

abikrypčio slankmens padėties nustatymo pakartojamumas mažesnis (geresnis) nei 0,00025 mm 300 mm poslinkiui;

3. 

suklio „mūša“ ir „kilnojimasis“ mažesni (geresni) nei 0,0004 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR);

4. 

kampinis slydimo judesio nuokrypis (pokrypis, posvyris ir polinkis) mažesnis (geresnis) nei 2 kampo sekundės visam poslinkiui nuskaičius visus rodmenis (TIR), ir

5. 

slankmens statmenumas mažesnis (geresnis) nei 0,001 mm 300 mm poslinkiui;

Techninė Pastaba .

Ašies abikrypčio slankmens padėties nustatymo pakartojamumas yra didžiausia padėties nustatymo pakartojamumo vertė bet kurioje padėtyje išilgai ašies arba aplink ją, nustatytas ISO 230/2: 1998 2.11 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

b. 

užuolaidų pjaustymo mašinos, turinčios visas šias charakteristikas:

1. 

suklio „mūša“ ir „kilnojimasis“ mažesni (geresni) nei 0,0004 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR), ir

2. 

kampinis slydimo judesio nuokrypis (pokrypis, posvyris ir polinkis) mažesnis (geresnis) nei 2 kampo sekundės visam poslinkiui nuskaičius visus rodmenis (TIR).

X.B.X.006 Krumpliaračių gamybos ir (arba) apdailos staklės, kurioms netaikomas 2B003 ir kuriomis galima pagaminti geresnės kokybės nei AGMA 11 klasė krumpliaračius.

X.B.X.007 Toliau nurodytos matmenų tikrinimo ar matavimo sistemos ar įranga, nenurodytos 2B006 arba 2B206 (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

rankinės matmenų tikrinimo mašinos, turinčios abi šias charakteristikas:

1. 

dvi ar daugiau ašių, ir

2. 

matavimo neapibrėžtis ne didesnė (geresnė) kaip (3 + L/300) μm pagal bet kurią ašį (L – matuojamas ilgis milimetrais).

X.B.X.008 „Robotai“, nenurodyti 2B007 arba 2B207, gebantys naudoti atliekant tikralaikį apdorojimą iš vieno ar daugiau jutiklių gaunamą grįžtamojo ryšio informaciją programoms generuoti ar modifikuoti arba skaitmeniniams programų duomenims generuoti ar modifikuoti.

X.B.X.009 Mazgai, plokštės arba įdėklai, specialiai suprojektuoti staklėms, nurodytoms X.B.X.004, arba įrangai, nurodytai X.B.X.006, X.B.X.007 arba X.B.X.008:

a. 

suklių mazgai, sudaryti bent iš suklių ir guolių, kurių radialinis („mūša“) arba išilginis („kilnojimasis“) ašies judesys vienu suklio sūkiu mažesnis (geresnis) nei 0,0006 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR);

b. 

vienašmenių deimantų pjaustymo įrankių įdėklai, turintys visas šias charakteristikas:

1. 

pjovimo briauna be defektų ir atskalų padidinus 400 kartų bet kuria kryptimi;

2. 

pjūvio spindulys – nuo 0,1 iki 5 mm (imtinai), ir

3. 

pjūvio spindulio ovalumas mažesnis (geresnis) nei 0,002 mm nuskaičius visus rodmenis (TIR);

c. 

specialiai suprojektuotos spausdintinės plokštės su įmontuotais komponentais, kuriomis pagal gamintojo specifikacijas galima sunaujovinti „skaitmeninio valdymo“ blokus, stakles arba grįžtamojo ryšio prietaisus pasiekiant X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 arba X.B.X.009 nurodytą arba aukštesnį lygį.

Techninė Pastaba .

Šis įrašas netaikomas matavimo interferometrų sistemoms be uždarosios ar atvirosios kilpos grįžtamojo ryšio, turinčioms lazerį staklių slydimo judesio nuokrypiams matuoti, matmenų tikrinimo mašinas ar panašią įrangą.

X.B.X.010 Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą), išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a. 

izostatiniai presai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

b. 

silfonų gamybos įranga, įskaitant hidraulinio formavimo įrangą ir silfonų formavimo štampus;

c. 

lazeriniai suvirintuvai;

d. 

MIG suvirintuvai;

e. 

elektronpluoščiai suvirintuvai;

f. 

monelmetalo įranga, įskaitant vožtuvus, vamzdynus, rezervuarus ir indus;

g. 

304 ir 316 nerūdijančiojo plieno vožtuvai, vamzdynai, rezervuarai ir indai;

Pastaba . Taikant X.B.X.010.g, jungiamosios detalės laikomos vamzdynų dalimi.

h. 

toliau nurodyta kasybos ir gręžimo įranga:

1. 

stambi gręžimo įranga, kuria galima išgręžti didesnio nei 61 cm skersmens kiaurymes;

2. 

stambi žemės darbų įranga, naudojama kasybos pramonėje;

i. 

galvanizavimo įranga, skirta dalims dengti nikeliu arba aliuminiu;

j. 

siurbliai, suprojektuoti naudoti pramonėje ir turintys ne mažesnį kaip 5 AG elektros variklį;

k. 

vakuuminiai vožtuvai, vamzdynai, jungės, tarpikliai ir susijusi įranga, specialiai suprojektuoti naudoti didelio vakuumo sąlygomis, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

l. 

sukimosi ir srauto formavimo mašinos, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

m. 

išcentrinės daugiaplokštuminės balansavimo mašinos, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, arba

n. 

austenitinio nerūdijančiojo plieno plokštės, vožtuvai, vamzdynai, rezervuarai ir indai.

X.B.X.011 Prie grindų pritvirtinti traukos gaubtai (stacionarūs), kurių mažiausias nominalus plotis – 2,5 m.

X.B.X.012 II klasės biologinės saugos spintos ir sandarios dėžės su hermetiškai pritvirtintomis pirštinėms.

X.B.X.013 Periodinės centrifūgos, kurių rotorių talpa – 4 litrai arba didesnė ir kurias galima naudoti su biologinėmis medžiagomis.

X.B.X.014 Fermentacijos įrenginiai, kurių vidinis tūris 10–20 litrų ir kuriuos galima naudoti su biologinėmis medžiagomis.

X.B.X.015 Reakcijos indai, reaktoriai, maišytuvai, šilumokaičiai, kondensatoriai, siurbliai (įskaitant siurblius su viengubais sandarikliais), vožtuvai, saugojimo talpos, konteineriai, priimtuvai ir distiliavimo ar absorbcijos kolonos, atitinkantys 2B350 ( 43 ) nustatytus veikimo parametrus, neatsižvelgiant į jų konstrukcijos sudedamąsias dalis.

X.B.X.016 Įprasto ar turbulentinio oro srauto švaraus oro kameros ir automatiniai ventiliatorių ir HEPA filtrų blokai, kurie gali būti naudojami P3 ar P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) hermetiškumo klasės įrenginiuose.

X.B.X.017 Vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 1 m3/val. maksimalią tėkmės spartą (esant normalios temperatūros ir slėgio sąlygoms), korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ir srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš kontroliuojamų medžiagų.

X.B.X.018 Cheminių medžiagų analizės (destrukcinės ar nedestrukcinės) arba aptikimo laboratorinė įranga, įskaitant šios įrangos sudėtines dalis ir priedus.

X.B.X.019 Visi chloro šarminės elektrolizės elementai – gyvsidabris, diafragma ir membrana.

X.B.X.020 Titano elektrodai (įskaitant elektrodus su dangomis, pagamintomis iš kitų metalų oksidų), specialiai suprojektuoti naudoti chloro šarminiuose elementuose.

X.B.X.021 Nikelio elektrodai (įskaitant elektrodus su dangomis, pagamintomis iš kitų metalų oksidų), specialiai suprojektuoti naudoti chloro šarminiuose elementuose.

X.B.X.022 Bipoliniai titano ir nikelio elektrodai (įskaitant elektrodus su dangomis, pagamintomis iš kitų metalų oksidų), specialiai suprojektuoti naudoti chloro šarminiuose elementuose.

X.B.X.023 Asbesto diafragmos, specialiai suprojektuotos naudoti chloro šarminiuose elementuose.

X.B.X.024 Fluoropolimerų diafragmos, specialiai suprojektuotos naudoti chloro šarminiuose elementuose.

X.B.X.025 Fluoropolimerų pagrindu pagamintos jonų mainų membranos, specialiai suprojektuotos naudoti chloro šarminiuose elementuose.

X.B.X.026 Kompresoriai, specialiai suprojektuoti drėgnam arba sausam chlorui suspausti, neatsižvelgiant į konstrukcijos medžiagą.

X.B.X.027 Mikrobanginiai reaktoriai – mašinos, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, šildomi arba nešildomi elektra, naudojami medžiagoms apdoroti su temperatūros pokyčiu susijusiu procesu, tokiu kaip šildymas.

X.D.X.001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota X.A.X.001 nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.D.X.002 „Programinė įranga“, „reikalinga“ X.A.X.002 nurodytai paslėptų objektų aptikimo įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.D.X.003 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota X.B.X.004, X.B.X.006 arba X.B.X.007, X.B.X.008 ir X.B.X.009 nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

X.D.X.004 Toliau nurodyta specialioji programinė įranga (žr. kontroliuojamų prekių sąrašą):

a. 

„programinė įranga“ adaptyviajam valdymui užtikrinti, turinti abi šias charakteristikas:

1. 

skirta lanksčiosios gamybos įrenginiams, ir

2. 

gebanti generuoti arba modifikuoti programas arba duomenis atlikdama tikralaikį apdorojimą pagal signalus, gaunamus vienu metu taikant bent du metodus, tokius kaip:

a. 

mašinos rega (optinis tolimatis);

b. 

infraraudonojo vaizdo kūrimas;

c. 

akustinio vaizdo kūrimas (akustinis tolimatis);

d. 

jutiklinis matavimas;

e. 

inercinis padėties nustatymas;

f. 

jėgų matavimas, ir

g. 

sukimo momento matavimas;

Pastaba . X.D.X.004.a netaikomas „programinei įrangai“, kuri yra skirta tik funkciškai identiškai įrangai ‚lanksčiosios gamybos įrenginiuose‘ pertvarkyti naudojant iš anksto įrašytas programos dalis ir iš anksto įrašytą programos dalių paskirstos strategiją.

b. 

nenaudojama.

X.D.X.005 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota X.A.X.004 arba X.A.X.005. nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

Pastaba . Dėl šiame įraše nurodytos „programinės įrangos“„technologijų“ žr. 2E001 („kurti“).

X.D.X.006 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota X.A.X.006 nurodytiems kilnojamiesiems elektros generatoriams „kurti“ arba „gaminti“.

X.E.X.001 „Technologija“, „reikalinga“ X.A.X.002 nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“ arba X.D.X.002 nurodytai „programinei įrangai“„kurti“.

Pastaba . Dėl susijusių prekių ir „programinės įrangos“ kontrolės žr. X.A.X.002 ir X.D.X.002.

X.E.X.002 „Technologija“, skirta X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 arba X.B.X.008 nurodytai įrangai „naudoti“.

X.E.X.003 „Technologija“, skirta, remiantis bendrąja technologijų Pastaba, X.A.X.004 arba X.A.X.005 nurodytai įrangai „naudoti“.

X.E.X.004 „Technologija“, skirta X.A.X.006 nurodytiems kilnojamiesiems elektros generatoriams „naudoti“.

B dalis

1.   Puslaidininkiniai įtaisai:KN kodas

Aprašymas

8541 10

Diodai, išskyrus šviesai jautrius diodus (fotodiodus) arba šviesos diodus (LED)

8541 21

Tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius tranzistorius (fototranzistorius), kurių sklaidos sparta mažesnė kaip 1 W

8541 29

Kiti tranzistoriai, išskyrus šviesai jautrius tranzistorius (fototranzistorius)

8541 49

Šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai (išskyrus fotovoltinius generatorius ir elementus)

8541 51

Kiti puslaidininkiniai įtaisai: puslaidininkiniai keitliai

8541 59

Kiti puslaidininkiniai įtaisai

8541 60

Sumontuoti pjezoelektriniai kristalai

8541 90

Puslaidininkiniai įtaisai: dalys

2.   Elektroniniai integriniai grandynaiKN kodas

Aprašymas

8542 31

Procesoriai ir valdikliai, kombinuoti arba nekombinuoti su atmintinėmis, keitikliais, loginiais grandynais, stiprintuvais, laikrodžiais ir sinchronizavimo grandinėmis ar kitomis grandinėmis

8542 32

Atmintinės

8542 33

Stiprintuvai

8542 39

Kiti elektroniniai integriniai grandynai

8542 90

Elektroniniai integriniai grandynai: dalys

3.   FotoaparataiKN kodas

Aprašymas

9006 30

Fotoaparatai, specialiai pritaikyti fotografuoti po vandeniu, aerofotografijai arba medicininiam ar chirurginiam vidaus organų tyrimui; lyginamosios fotografijos aparatai, skirti naudoti teismo medicinoje ir kriminologijoje

4.   Kiti elektriniai / magnetiniai komponentaiKN kodas

Aprašymas

8505 11

Nuolatiniai magnetai ir dirbiniai, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais; iš metalo

8532 24

Keraminiai dielektriniai daugiasluoksniai kondensatoriai

8536 50

Kiti jungikliai

8536 69

Kištukai ir kištukiniai lizdai

8536 90

Kita aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, relės, saugikliai, viršįtampių slopintuvai, kištukai, kištukiniai lizdai, elektros lempų laikikliai ir kitos jungtys, jungiamosios dėžutės), skirta ne aukštesnei kaip 1 000  V įtampai; šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys

8548 00

Mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitose 85 skirsnio vietose

5.   Adityviosios gamybos mašinosKN kodas

Aprašymas

8485 20

Plastiko ar gumos sluoksniavimo adityviosios gamybos mašinos

8485 30

Gipso, cemento, keramikos arba stiklo sluoksniavimo adityviosios gamybos mašinos

8485 90

Adityviosios gamybos mašinų dalys

▼M7
VIII PRIEDAS

▼M17

2 straipsnio 4 dalyje, 2a straipsnio 4 dalyje, 2d straipsnio 4 dalyje, 3h straipsnio 3 dalyje, 3k straipsnio 4 dalyje ir 5n straipsnio 7 dalyje nurodytų šalių partnerių sąrašas