EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0883-20210117

Consolidated text: 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/2021-01-17

02013R0883 — LT — 17.01.2021 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, EURATOMAS) Nr. 883/2013

2013 m. rugsėjo 11 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999

(OL L 248 2013.9.18, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2030 2016 m. spalio 26 d.

  L 317

1

23.11.2016

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, Euratomas) 2020/2223 2020 m. gruodžio 23 d.

  L 437

49

28.12.2020
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, EURATOMAS) Nr. 883/2013

2013 m. rugsėjo 11 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/19991 straipsnis

Tikslai ir užduotys

1.  

Siekiant suintensyvinti kovą su Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau kartu atsižvelgiant į kontekstą – Sąjunga) finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdo tyrimo įgaliojimus, Komisijai suteiktus:

a) 

atitinkamais Sąjungos aktais; ir

b) 

atitinkamais bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos susitarimais, kuriuos Sąjunga yra sudariusi su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

2.  
Tarnyba valstybėms narėms teikia Komisijos pagalbą organizuodama glaudų ir nuolatinį jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad būtų koordinuojama jų veikla saugant Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo. Tarnyba padeda kurti ir plėtoti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su šiomis veiklomis metodus. Tarnyba skatina ir kartu su valstybėmis narėmis bei joms tarpusavyje bendradarbiaujant koordinuoja keitimąsi veiklos patirtimi ir gerosios procedūrinės praktikos pavyzdžiais Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje, taip pat remia bendrus valstybių narių savanoriškai vykdomus kovos su sukčiavimu veiksmus.
3.  

Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio:

a) 

Protokolui Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėtam prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo;

b) 

Europos Parlamento narių statutui;

c) 

Tarnybos nuostatams;

▼M2

d) 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 ( 1 );

e) 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2018/1725 ( 2 ).

▼B

4.  
Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau – institucijos, įstaigos, organai ir agentūros) Tarnyba atlieka administracinius tyrimus, kurių tikslas – kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla. Tuo tikslu Tarnyba tiria sunkius su profesinių pareigų atlikimu susijusius atvejus, kurie gali būti laikomi Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų tarnybiniu aplaidumu, galinčiu užtraukti drausminę arba tam tikrais konkrečiais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba kitus pareigų nevykdymui prilygstančius atvejus, už kuriuos atsakomybė tenka institucijų ir įstaigų nariams, organų ir agentūrų vadovams arba institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų personalo nariams, kuriems Tarnybos nuostatai netaikomi (toliau kartu – pareigūnai, kiti tarnautojai, institucijų ar įstaigų nariai, organų ar agentūrų vadovai arba personalo nariai).

▼M2

4a.  
Tarnyba užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra, įsteigta, vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą, pagal Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939 ( 3 ) Tie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu, keitimusi informacija, papildomumu ir dubliavimosi vengimu. Tuo visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų papildomumą ir Tarnybos Europos prokuratūrai teikiamą pagalbą.

▼M2

5.  
Šio reglamento taikymo tikslais valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali sudaryti administracinius susitarimus su Tarnyba. Tie administraciniai susitarimai visų pirma gali būti susiję su informacijos perdavimu, tyrimų eiga ir tolesniais veiksmais.

▼B

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

Sąjungos finansiniai interesai – pajamos, išlaidos ir turtas, priskiriami Europos Sąjungos biudžetui, institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų biudžetui ir pastarųjų valdomiems ir kontroliuojamiems biudžetams;

2)

pažeidimas – tai pažeidimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje;

▼M2

3)

Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ir bet kuri kita neteisėta veikla – kaip tai suprantama atitinkamuose Sąjungos aktuose, o sąvoka „bet kuri kita neteisėta veikla“ apima pažeidimą, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje;

4)

administraciniai tyrimai (tyrimai) – bet koks inspektavimas, tikrinimas ar kita priemonė, kurios Tarnyba imasi pagal 3 ir 4 straipsnius, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai ir, kai būtina, būtų nustatytas neteisėtas tiriamos veiklos pobūdis; tie tyrimai neturi poveikio Europos prokuratūros ar valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų įgaliojimams pradėti ir vykdyti baudžiamąjį procesą;

▼B

5)

susijęs asmuo – Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla įtariamas asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas, kurio atžvilgiu Tarnyba yra pradėjusi tyrimą;

6)

ekonominės veiklos vykdytojas – kaip apibrėžta Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ir Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96;

7)

administraciniai susitarimai – Tarnybos sudaryti techninio pobūdžio susitarimai ir (arba) susitarimai dėl veiklos, kuriais visų pirma siekiama šių susitarimų šalims sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiauti ir keistis informacija ir kuriais nesukuriama papildomų teisinių prievolių;

▼M2

8)

institucijos narys – Europos Parlamento narys, Europos Vadovų Tarybos narys, valstybės narės ministrų lygmens atstovas Taryboje, Komisijos narys, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) narys, Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos narys arba Audito Rūmų narys, atsižvelgiant į Sąjungos teisėje nustatytas pareigas funkcijų, kurias jis atlieka užimdamas tą postą, kontekste.

▼M2

3 straipsnis

Išorės tyrimai

1.  
1 straipsnyje nurodytose srityse Tarnyba atlieka patikrinimus ir inspektavimus vietoje valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos susitarimus bei kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.
2.  
Tarnyba patikrinimus ir inspektavimus vietoje atlieka pagal šį reglamentą, o ta apimtimi, kuri nepatenka į šio reglamento taikymo sritį – pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96.
3.  
Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba ekonominės veiklos vykdytojų gali prašyti pateikti rašytinę ir žodinę informaciją, be kita ko, surengdama pokalbius.
4.  
Jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas leidžia atlikti patikrinimą ir inspektavimą vietoje, kurį leidžiama atlikti pagal šį reglamentą, Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 2 straipsnio 4 dalis, Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 7 straipsnio 1 dalis netaikomos tiek, kiek tomis nuostatomis reikalaujama laikytis nacionalinės teisės ir kiek jos gali varžyti Tarnybos galimybę susipažinti su informacija ir dokumentais tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos nacionalinių administracijų inspektoriams.
5.  
Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija nepagrįstai nedelsdama suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą rašytinį įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija, dokumentais ir duomenimis, kurie yra būtini tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad darbuotojai galėtų dokumentus ar duomenis saugoti siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti. Kai darbo tikslais naudojami asmeniniai prietaisai, Tarnyba gali atlikti tų prietaisų inspektavimą. Tarnyba tokių prietaisų inspektavimą gali atlikti tik tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokiu pačiu mastu, kuriais nacionalinėms kontrolės institucijoms leidžiama tirti privačius prietaisus, ir jei Tarnyba turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad jų turinys gali būti svarbus tyrimui.

6.  
Jeigu Tarnybos darbuotojai nustato, kad ekonominės veiklos vykdytojas priešinasi tam, kad būtų atliktas patikrinimas ir inspektavimas vietoje, kuriuos leidžiama atlikti pagal šį reglamentą, t. y., kai ekonominės veiklos vykdytojas atsisako Tarnybai suteikti būtiną prieigą prie savo patalpų ar bet kurių kitų erdvių, naudojamų verslo tikslais, nuslepia informaciją arba trukdo vykdyti bet kokią veiklą, kurią Tarnyba turi atlikti patikrinimo ar inspektavimas vietoje metu, kompetentingos valdžios institucijos, įskaitant, kai tinkama, atitinkamas valstybės narės teisėsaugos institucijas, suteikia Tarnybos darbuotojams būtiną pagalbą, kad Tarnyba, nepagrįstai nedelsdama, galėtų veiksmingai atlikti patikrinimą ir inspektavimą vietoje.

Teikdamos pagalbą pagal šią dalį arba 5 dalį, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos veikia laikydamosi nacionalinių procesinių taisyklių, taikytinų atitinkamai kompetentingai valdžios institucijai. Jeigu pagal nacionalinę teisę tokiai pagalbai suteikti reikalaujama teisminės institucijos leidimo, pateikiamas prašymas išduoti tokį leidimą.

7.  
Patikrinimus ir inspektavimus vietoje Tarnyba atlieka pateikusi rašytinį įgaliojimą, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje. Ne vėliau kaip pradėdama patikrinimą ir inspektavimą vietoje, ji atitinkamą ekonominės veiklos vykdytoją informuoja apie patikrinimui ir inspektavimui vietoje taikomą procedūrą, įskaitant taikytinas procesines apsaugos priemones, ir apie ekonominės veiklos vykdytojo pareigą bendradarbiauti.
8.  
Naudodamasi jai suteiktais įgaliojimais, Tarnyba paiso procesinių garantijų, numatytų šiame reglamente ir Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96. Kai atliekamas patikrinimas ir inspektavimas vietoje, atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę neduoti parodymų prieš save ir turi teisę į jo pasirinkto asmens teikiamą pagalbą. Per patikrinimą ir inspektavimą vietoje ekonominės veiklos vykdytojui teikiant pareiškimus suteikiama galimybė vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje tas ekonominės veiklos vykdytojas yra, oficialiųjų kalbų. Ekonominės veiklos vykdytojo teisė į jo pasirinkto asmens teikiamą pagalbą neužkerta kelio Tarnybai patekti į ekonominės veiklos vykdytojo patalpas ir dėl šios teisės negali būti nepagrįstai pavėlinta patikrinimo ir inspektavimo vietoje pradžia.
9.  
Jei valstybė narė nebendradarbiauja su Tarnyba pagal 5 ir 6 dalis, Komisija gali taikyti atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas, kad susigrąžintų lėšas, susijusias su atitinkamu patikrinimu ir inspektavimu vietoje.
10.  
Tarnyba, atlikdama tyrimo funkciją, atlieka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 1 dalyje ir to reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nurodytose sektorių taisyklėse numatytus patikrinimus ir inspektavimus valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos susitarimus bei kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.
11.  
Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia aktualia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje ji (jie) saugomi, kai tai būtina Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.
12.  
Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar bet kuri kita neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir, kai būtina, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.

Nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sektorių taisyklėms, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad reikiamų veiksmų, kuriuose gali dalyvauti ir Tarnyba, būtų imtasi laikantis nacionalinės teisės. Gavusios prašymą atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų ėmėsi remdamosi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija ir kokios išvados buvo padarytos.

▼B

4 straipsnis

Vidaus tyrimai

▼M2

1.  
Tyrimai institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose 1 straipsnyje nurodytose srityse atliekami laikantis šio reglamento ir atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimto sprendimo (toliau – vidaus tyrimai).
2.  

Atlikdama vidaus tyrimus:

a) 

Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia aktualia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Kai darbo tikslais naudojami asmeniniai prietaisai, Tarnyba gali atlikti tų prietaisų inspektavimus. Tarnyba atlieka tokių prietaisų inspektavimą tik tokiu mastu, kokiu prietaisai naudojami darbo tikslais, atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimtuose sprendimuose nustatytomis sąlygomis ir jei Tarnyba turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad jų turinys gali būti svarbus tyrimui.

Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas ir gauti jų išrašus bei, jeigu būtina, imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti;

b) 

Tarnyba gali prašyti pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir rašytinės informacijos; informacija išsamiai dokumentuojama pagal taikytinas Sąjungos konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisykles.

3.  
Laikydamasi tų pačių taisyklių ir sąlygų, kaip numatyta 3 straipsnyje, Tarnyba gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojų patalpose, kad susipažintų su informacija, susijusia su atveju, dėl kurio institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose atliekamas tyrimas.
4.  
Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informuojami kiekvienu atveju, kai Tarnybos darbuotojai jų patalpose atlieka vidaus tyrimą, susipažįsta su kokiu nors jų turimu dokumentu ar duomenimis arba prašo pateikti jų turimą informaciją. Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, Tarnyba atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai gali persiųsti vidaus tyrimų metu gautą informaciją bet kada.

▼B

5.  
Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros įdiegia tinkamas procedūras ir imasi būtinų priemonių tyrimų konfidencialumui užtikrinti kiekvienu etapu.
6.  
Jeigu atliekant vidaus tyrimus paaiškėja, kad pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas arba personalo narys gali būti susijęs asmuo, apie tai informuojama institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kuriai tas asmuo priklauso.

Tais atvejais, kai naudojantis įprastais ryšių kanalais neįmanoma užtikrinti vidaus tyrimo konfidencialumo, Tarnyba naudoja tinkamus alternatyvius informacijos perdavimo kanalus.

Išimtiniais atvejais tokios informacijos perdavimą galima atidėti remiantis pagrįstu generalinio direktoriaus sprendimu, kuris perduodamas Priežiūros komitetui užbaigus tyrimą.

7.  
Sprendime, kurį turi priimti kiekviena institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kaip numatyta 1 dalyje, visų pirma nurodoma taisyklė dėl pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų arba personalo narių pareigos bendradarbiauti su Tarnyba ir teikti jai informaciją, tuo pačiu užtikrinant vidaus tyrimo konfidencialumą.

▼M2

8.  
Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, kai, prieš priimdama sprendimą dėl to, ar pradėti vidaus tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, pagal kurią galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar bet kuri kita neteisėta veikla, apie tai ji gali pranešti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Gavusi prašymą, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamasi tokia informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo padarytos.

▼B

Prireikus Tarnyba apie tai taip pat informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas. Tokiu atveju taikomi 9 straipsnio 4 dalies antroje ir trečioje pastraipose nustatyti procesiniai reikalavimai. Jei kompetentingos valdžios institucijos, remdamosi joms perduota informacija ir atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, nusprendžia imtis kokių nors veiksmų, jos apie tai informuoja Tarnybą, jei pastaroji buvo pateikusi tokį prašymą.

5 straipsnis

Tyrimų pradėjimas

▼M2

1.  
Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija ar anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar bet kuri kita neteisėta veikla. Priimant sprendimą dėl to, ar pradėti tyrimą, gali būti atsižvelgiama į poreikį veiksmingai naudoti Tarnybos išteklius bei taikyti proporcingas priemones. Vidaus tyrimų atveju konkrečiai sprendžiama, kokia institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali geriausiai juos atlikti, visų pirma atsižvelgiant į aplinkybių pobūdį, faktinį ar galimą finansinį atvejo poveikį ir galimus tolesnius teisminius veiksmus.
2.  
Sprendimą pradėti tyrimą priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba institucijos, įstaigos, organo ar agentūros arba valstybės narės prašymu.
3.  
Kol generalinis direktorius svarsto, ar pradėti vidaus tyrimą atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytą prašymą, arba kol Tarnyba atlieka vidaus tyrimą, atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros nepradeda lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių aplinkybių, išskyrus atvejus, kai su Tarnyba būtų susitarta kitaip.

Ši dalis netaikoma Europos prokuratūros atliekamiems tyrimams pagal Reglamentą (ES) 2017/1939.

▼B

4.  
Sprendimas pradėti tyrimą ar jo nepradėti priimamas per du mėnesius nuo tos dienos, kai Tarnyba gauna 2 dalyje nurodytą prašymą. Apie šį sprendimą nedelsiant informuojama prašymą pateikusi valstybė narė, institucija, įstaiga, organas ar agentūra. Sprendimas nepradėti tyrimo pagrindžiamas. Jei to dviejų mėnesių laikotarpio pabaigoje Tarnyba nepriima jokio sprendimo, laikoma, kad Tarnyba nusprendė nepradėti tyrimo.

Kai pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas arba personalo narys, veikdamas pagal Tarnybos nuostatų 22a straipsnį, pateikia Tarnybai informacijos apie įtarimus sukčiavimu ar padarius pažeidimą, Tarnyba informuoja tą asmenį apie sprendimą dėl tų aplinkybių pradėti tyrimą arba jo nepradėti.

▼M2

5.  
Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti tyrimo, jis atitinkamai gali nedelsdamas perduoti visą susijusią informaciją atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, kad pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę būtų imtasi reikiamų veiksmų, arba atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad pagal tai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai taikytinas taisykles būtų imtasi reikiamų veiksmų. Jei tinkama, Tarnyba susitaria su ta institucija, įstaiga, organu ar agentūra dėl tinkamų priemonių tos informacijos šaltinio konfidencialumui apsaugoti ir, jei būtina, prašo informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi.
6.  
Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti tyrimo, nors yra pakankamai įtarimų, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar bet kuri kita neteisėta veikla, jis nedelsdamas išsiunčia 5 dalyje nurodytą informaciją.

▼B

6 straipsnis

Galimybė susipažinti su duomenų bazėse laikoma informacija prieš pradedant tyrimą

1.  
Prieš pradėdama tyrimą Tarnyba turi teisę susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų duomenų bazėse laikoma susijusia informacija, kai tai būtina siekiant įvertinti įtarimų pagrindą. Tarnyba nustato terminą, per kurį būtų naudojamasi ta teise susipažinti su informacija; jis būtinas siekiant nedelsiant įvertinti įtarimus. Naudodamasi ta teise susipažinti su informacija Tarnyba laikosi būtinumo ir proporcingumo principų.
2.  
Atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra visapusiškai bendradarbiauja suteikdama Tarnybai galimybę gauti visą susijusią informaciją laikantis sąlygų, kurios turi būti apibrėžtos pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamuose sprendimuose.

7 straipsnis

Tyrimų tvarka

▼M2

1.  
Tyrimų eigai vadovauja generalinis direktorius, atitinkamais atvejais remdamasis rašytinėmis instrukcijomis. Tyrimus, vadovaujant generaliniam direktoriui, atlieka jo paskirti Tarnybos darbuotojai. Generalinis direktorius asmeniškai nevykdo konkrečių tyrimo veiksmų.

▼B

2.  
Tarnybos darbuotojai savo užduotis atlieka pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodyta jų tapatybė ir kompetencija. Generalinis direktorius išduoda tokį įgaliojimą, jame nurodydamas tyrimo dalyką ir tikslą, tyrimo teisinius pagrindus ir iš jų kylančius tyrimo įgaliojimus.

▼M2

3.  
Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos teikia būtiną pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai galėtų nepagrįstai nedelsdami veiksmingai atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą. Teikdamos tokią pagalbą valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos veikia laikydamosi joms taikomų nacionalinių procesinių taisyklių.
3a.  

Tarnybos prašymu, kuris turi būti paaiškintas raštu, kiek tai susiję su tiriamais klausimais, atitinkamos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms, Tarnybai pateikia:

a) 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 ( 4 ) 32a straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, turimą centralizuotuose automatizuotuose mechanizmuose;

b) 

kai absoliučiai būtina tyrimo tikslais – sandorių įrašus.

Tarnybos prašyme pateikiamas priemonės tinkamumo ir proporcingumo pagrindimas atsižvelgiant į tiriamų klausimų pobūdį ir sunkumą. Tokiame prašyme daroma nuoroda tik į informaciją, nurodytą pirmos pastraipos a ir b punktuose.

Pirmos pastraipos a ir b punktų tikslais valstybės narės Komisijai praneša apie atitinkamas kompetentingas valdžios institucijas.

3b.  
Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų būtiną pagalbą tam, kad Tarnybos darbuotojai galėtų savo užduotis atlikti veiksmingai ir nepagrįstai nedelsdami.

▼B

4.  
Jeigu tyrimas apima išorės ir vidaus elementus, atitinkamai taikomi 3 ir 4 straipsniai.
5.  
Tyrimai atliekami nenutrūkstamai tokį laikotarpį, kurio trukmė turi atitikti konkretaus atvejo aplinkybes ir sudėtingumą.
6.  

Jeigu atliekant tyrimą paaiškėja, kad gali būti tikslinga imtis administracinių atsargumo priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, Tarnyba nedelsdama informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą apie vykstantį tyrimą. Pranešama tokia informacija:

a) 

susijusio pareigūno, kito tarnautojo, institucijos ar įstaigos nario, organo ar agentūros vadovo ar personalo nario tapatybė ir tiriamų aplinkybių santrauka;

▼M2

b) 

bet kokia informacija, kuri galėtų padėti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai nuspręsti dėl tinkamų administracinių atsargumo priemonių, kurių reikėtų imtis Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;

▼B

c) 

visos rekomenduojamos specialios konfidencialumo priemonės, visų pirma tais atvejais, kai taikomos tyrimo priemonės priklauso nacionalinės teisminės institucijos kompetencijai, arba išorės tyrimo atveju – nacionalinės valdžios institucijos kompetencijai, pagal tyrimams taikytinas nacionalines taisykles.

▼M2

Atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Taryba, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones. Atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra nedelsdami informuoja Tarnybą apie visas atsargumo priemones, kurių buvo imtasi.

▼B

7.  
Prireikus valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu imasi tinkamų pagal nacionalinę teisę numatytų atsargumo priemonių, ypač įrodymų apsaugos priemonių.

▼M2

8.  
Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių po jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus tam 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose nurodomos priežastys ir, kai tikslinga, taisomosios priemonės, numatytos tyrimui paspartinti.

8 straipsnis

Pareiga informuoti Tarnybą

1.  
1 straipsnyje nurodytose srityse institucijos, įstaigos, organai ir agentūros nedelsdami perduoda Tarnybai visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos atvejais.

Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį praneša Europos prokuratūrai, jie gali laikytis šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytos pareigos, Tarnybai perduodami Europos prokuratūrai išsiųsto pranešimo kopiją.

2.  
Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir, jeigu to nedraudžia nacionalinė teisė, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai nedelsdami perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Iki tyrimo pradžios Tarnybos prašymu, kuris turi būti paaiškintas raštu, jie perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, kurie yra būtini siekiant įvertinti įtarimus arba taikyti 5 straipsnio 1 dalyje išdėstytus kriterijus tyrimui pradėti.

3.  
Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros bei, nebent tam užkirstų kelią nacionalinė teisė, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai nedelsdami perduoda visus kitus turimus reikšmingus informaciją, dokumentus ar duomenis, susijusius su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar bet kuria kita neteisėta veikla.
4.  
Šis straipsnis netaikomas Europos prokuratūrai, kiek tai susiję su nusikalstamomis veikomis, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių.

Tai nedaro poveikio Europos prokuratūros galimybei Tarnybai suteikti susijusią informaciją dėl bylų pagal Reglamento (ES) 2017/1939 34 straipsnio 8 dalį, 36 straipsnio 6 dalį, 39 straipsnio 4 dalį ir 101 straipsnio 3 ir 4 dalis.

5.  
Nuostatos, susijusios su informacijos perdavimu pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 904/2010 ( 5 ) lieka nepakitusios.

▼B

9 straipsnis

Procesinės garantijos

1.  
Tyrimo metu Tarnyba ieško susijusio asmens kaltės ir nekaltumo įrodymų. Tyrimai atliekami objektyviai ir nešališkai, laikantis nekaltumo prezumpcijos principo ir šiame straipsnyje nustatytų procesinių garantijų.
2.  
Tarnyba gali bet kuriuo tyrimo metu surengti pokalbį su susijusiu asmeniu arba liudytoju. Asmuo, su kuriuo surengtas pokalbis, turi teisę neduoti parodymų prieš save.

Kvietimas į pokalbį susijusiam asmeniui siunčiamas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Susijusiam asmeniui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas. Pastaruoju atveju pranešimo terminas negali būti trumpesnis nei 24 valandos. Kvietime pateikiamas susijusio asmens teisių sąrašas, visų pirma nurodoma, kad jam gali padėti jo pasirinktas asmuo.

Kvietimas į pokalbį liudytojui siunčiamas ne vėliau kaip prieš 24 valandas. Liudytojui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas.

▼M2

Antroje ir trečioje pastraipose nurodyti reikalavimai netaikomi per patikrinimus ir inspektavimus vietoje duodamiems pareiškimams. Susijusiam asmeniui taikomos procesinės garantijos, kaip nurodyta 3 straipsnio 7 ir 8 dalyse, visų pirma teisė į jo pasirinkto asmens pagalbą.

▼B

Jeigu per pokalbį atsiranda įrodymų, kad liudytojas gali būti susijęs asmuo, pokalbis nutraukiamas. Iš karto taikomos šioje dalyje ir 3 bei 4 dalyse numatytos procesinės taisyklės. Tam liudytojui nedelsiant pranešamos jo, kaip susijusio asmens, teisės ir jis paprašęs gauna savo anksčiau pateiktų pareiškimų išrašų kopijas. Tarnyba negali naudoti to asmens ankstesnių pareiškimų prieš jį patį pirmiausia jam nesuteikusi galimybės pateikti pastabas dėl tų pareiškimų.

Tarnyba sudaro pokalbio protokolą ir suteikia asmeniui, su kuriuo buvo surengtas pokalbis, galimybę susipažinti su protokolu, kad asmuo, su kuriuo buvo surengtas pokalbis, galėtų jį patvirtinti arba pateikti pastabų. Susijusiam asmeniui Tarnyba įteikia pokalbio protokolo kopiją.

3.  
Kai tik tyrimo metu nustatoma, kad pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas ar personalo narys gali būti susijęs asmuo, tas pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas ar personalo narys apie tai informuojamas, jei tai nekenkia tyrimo eigai ar jokiems tyrimo procesiniams veiksmams, kurie priklauso nacionalinės teisminės institucijos kompetencijai.
4.  
Nedarant poveikio 4 straipsnio 6 daliai ir 7 straipsnio 6 daliai, užbaigus tyrimą ir prieš parengiant išvadas, kuriose įvardijamas susijęs asmuo, tam asmeniui suteikiama galimybė pateikti pastabas dėl su juo susijusių aplinkybių.

▼M2

Tuo tikslu Tarnyba susijusiam asmeniui išsiunčia kvietimą pateikti pastabas raštu arba per pokalbį su Tarnybos paskirtais darbuotojais. Tame kvietime, be kita ko, pateikiama su susijusiu asmeniu susijusių aplinkybių santrauka ir pagal Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsnius reikalaujama informacija bei nurodomas pastabų pateikimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų nuo kvietimo pateikti pastabas gavimo dienos. Susijusiam asmeniui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas. Galutinėje konkretaus tyrimo ataskaitoje pateikiama nuoroda į bet kurias tokias pastabas.

Tinkamai pagrįstais atvejais, jeigu būtina išlaikyti tyrimo arba Europos prokuratūros ar nacionalinės teisminės institucijos atliekamo ar būsimo baudžiamosios veikos tyrimo konfidencialumą, generalinis direktorius gali, kai tikslinga, pasikonsultavęs su Europos prokuratūra ar atitinkama nacionaline teismine institucija, nuspręsti atidėti pareigos prašyti susijusio asmens pareikšti pastabas įvykdymą.

▼B

Tarnybos nuostatų IX priedo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai per vieną mėnesį nesureagavus į generalinio direktoriaus prašymą atidėti prievolės paprašyti susijusio asmens pateikti pastabas vykdymą, laikoma, kad atsakymas yra teigiamas.

5.  
Bet kuris asmuo, su kuriuo surengtas pokalbis, turi teisę vartoti bet kurią iš oficialių Sąjungos institucijų kalbų. Tačiau gali būti reikalaujama, kad Sąjungos pareigūnai ar kiti tarnautojai vartotų tą oficialią Sąjungos institucijų kalbą, kurią gerai moka.

▼M2

9a straipsnis

Procesinių garantijų kontrolierius

1.  
Procesinių garantijų kontrolierių (toliau – Kontrolierius) skiria Komisija 2 dalyje nustatyta tvarka neatnaujinamai penkerių metų kadencijai. Pasibaigus tai kadencijai Kontrolierius toliau eina pareigas kol yra pakeičiamas.
2.  
Kontrolierius administraciniu požiūriu priskiriamas prie Priežiūros komiteto. Priežiūros komiteto sekretoriatas teikia Kontrolieriui visą būtiną administracinę ir teisinę pagalbą.
3.  
Komisija iš savo patvirtinto biudžeto Priežiūros komitetui skiria Kontrolieriui būtinus personalo ir finansinius išteklius.
4.  
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus kvietimą teikti paraiškas, Komisija sudaro kandidatų, turinčių tinkamą kvalifikaciją Kontrolieriaus pareigoms eiti, sąrašą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija skiria Kontrolierių.
5.  
Kontrolierius turi būtiną kvalifikaciją ir patirties procesinių garantijų srityje.
6.  
Kontrolierius savo funkcijas vykdo visiškai nepriklausomai, be kita ko, nepriklausomai nuo Tarnybos ir Priežiūros komiteto, ir eidamas pareigas nesiekia gauti ir nepriima jokių nurodymų.
7.  
Jei Kontrolierius nebetenkina jo pareigoms eiti reikalingų sąlygų arba jei Kontrolierius pripažįstamas kaltu dėl sunkaus nusižengimo, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija bendru sutarimu Kontrolierių gali atleisti iš pareigų.
8.  
Pagal 9b straipsnyje nurodytą mechanizmą Kontrolierius stebi, kaip Tarnyba laikosi 9 straipsnyje nurodytų procesinių garantijų, taip pat Tarnybos vykdomiems tyrimams taikytinų taisyklių. Kontrolierius yra atsakingas už 9b straipsnyje nurodytų skundų nagrinėjimą.
9.  
Kontrolierius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Priežiūros komitetui ir Tarnybai teikia ataskaitas apie savo funkcijų vykdymą kasmet. Jis nenurodo atskirų tiriamų bylų ir užtikrina tyrimų konfidencialumą net ir po jų užbaigimo. Kontrolierius praneša Priežiūros komitetui apie visus sisteminius klausimus, kylančius dėl jo rekomendacijų.

9b straipsnis

Skundų nagrinėjimo mechanizmas

1.  
Susijęs asmuo turi teisę pateikti skundą Kontrolieriui dėl to, kaip Tarnyba laikosi 9 straipsnyje nurodytų procesinių garantijų, taip pat dėl Tarnybos vykdomiems tyrimams taikytinų taisyklių pažeidimo, visų pirma dėl procesinių reikalavimų ir pagrindinių teisių pažeidimų. Skundo pateikimas neturi stabdomojo poveikio tyrimo, kuris yra skundo objektas, eigai.
2.  
Skundai pateikiami per vieną mėnesį nuo to, kai skundo teikėjas sužino svarbius faktus, kurie sudaro tariamą šio straipsnio 1 dalyje nurodytų procesinių garantijų ar taisyklių pažeidimą. Bet kuriuo atveju, jie turi būti pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po tyrimo pabaigos.

Tačiau su 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytu pranešimo terminu susiję skundai turi būti pateikti iki tose nuostatose nurodyto 10 dienų pranešimo termino pabaigos.

3.  
Kontrolierius gavęs skundą nedelsdamas informuoja generalinį direktorių.

Kontrolierius nustato, ar laikomasi 1 ir 2 dalių, per 10 darbo dienų nuo gavimo dienos.

Jei laikomasi 1 ir 2 dalių, Kontrolierius paragina Tarnybą imtis veiksmų skundui išspręsti ir atitinkamai apie tai informuoti Kontrolierių per 15 darbo dienų.

Jei 1 ar 2 dalies nesilaikoma, Kontrolierius baigia skundo nagrinėjimą ir nedelsdamas apie tai informuoja skundo teikėją.

4.  
Nedarant poveikio 10 straipsniui, Tarnyba Kontrolieriui perduoda visą informaciją, būtiną, kad Kontrolierius galėtų įvertinti, ar skundas yra pagrįstas, taip pat informaciją, kuria remiantis būtų galima išspręsti skundą ir Kontrolierius galėtų pateikti rekomendaciją.
5.  
Kontrolierius rekomendaciją, kaip išspręsti skundą, pateikia nedelsdamas, ir bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo tada, kai Tarnyba informavo Kontrolierių apie veiksmus, kurių ji ėmėsi skundui išspręsti. Jei informacijos negaunama per 15 dienų terminą, nurodytą 3 dalies trečioje pastraipoje, Kontrolierius pateikia rekomendaciją per du mėnesius po to termino pabaigos.

Išimtiniais atvejais Kontrolierius gali nuspręsti pratęsti rekomendacijos pateikimo laikotarpį dar 15 kalendorinių dienų. Kontrolierius raštu informuoja generalinį direktorių apie tokio pratęsimo priežastis.

Kontrolierius Tarnybai gali rekomenduoti iš dalies pakeisti ar panaikinti savo rekomendacijas ar ataskaitas, motyvuodamas Tarnybos tyrimams taikomų procesinių garantijų, nurodytų 9 straipsnyje, arba Tarnybos tyrimams taikytinų taisyklių pažeidimu, ypač procesinių reikalavimų ir pagrindinių teisių pažeidimais.

Prieš pateikdamas rekomendaciją Kontrolierius konsultuojasi su Priežiūros komitetu, kad jis pareikštų savo nuomonę.

Kontrolierius pateikia rekomendaciją Tarnybai ir atitinkamai informuoja skundo teikėją.

Jei Kontrolierius nepateikia rekomendacijos per šioje dalyje nustatytus terminus, laikoma, kad Kontrolierius atmetė skundą be rekomendacijos.

6.  
Kontrolierius nagrinėja skundą taikydamas rungimosi principu grindžiamą procedūrą, netrukdydamas vykstančiam tyrimui.

Kontrolierius taip pat liudytojų gali paprašyti pateikti rašytinius ar žodinius paaiškinimus, kurie Kontrolieriui atrodo svarbūs siekiant nustatyti faktus. Liudytojai gali atsisakyti pateikti tokius paaiškinimus.

7.  
Generalinis direktorius imasi atitinkamų veiksmų, kurie yra leidžiami rekomendacija. Jeigu generalinis direktorius nusprendžia nesilaikyti Kontrolieriaus rekomendacijos, generalinis direktorius informuoja skundo teikėją ir Kontrolierių apie pagrindines to sprendimo priežastis, nebent toks informavimas darytų poveikį atliekamam tyrimui. Generalinis direktorius nurodo Kontrolieriaus rekomendacijos nesilaikymo priežastis rašte, kuris pridedamas prie galutinės tyrimo ataskaitos.
8.  
Skundų nagrinėjimo mechanizmu pagal šį straipsnį nedaromas poveikis Sutartyse numatytoms teisių gynimo priemonėms, įskaitant su žalos atlyginimu susijusius ieškinius.
9.  
Generalinis direktorius Kontrolieriaus gali prašyti pateikti nuomonę bet kokiu klausimu, susijusiu su Kontrolieriaus įgaliojimų sričiai priskiriamomis procesinėmis garantijomis ar pagrindinėmis teisėmis, įskaitant nuomonę dėl sprendimo atidėti susijusio asmens informavimą pagal 9 straipsnio 3 dalį. Visuose tokiuose prašymuose generalinis direktorius nurodo terminą, iki kurio Kontrolierius turi pateikti atsakymą.
10.  
Nedarant poveikio Tarnybos nuostatų 90 straipsnyje numatytiems terminams, kai Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas pateikia Kontrolieriui skundą, susijusį su tuo pačiu klausimu, kuriuo Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas yra pateikęs skundą generaliniam direktoriui pagal Tarnybos nuostatų 90a straipsnį, generalinis direktorius prieš atsakydamas skundo teikėjui turi laukti Kontrolieriaus rekomendacijos.
11.  
Kontrolierius, pasikonsultavęs su Priežiūros komitetu, priima skundų nagrinėjimo įgyvendinimo nuostatas.

Tos įgyvendinimo nuostatos, be kita ko, apima išsamias taisykles dėl:

a) 

skundo pateikimo;

b) 

Priežiūros komiteto, Kontrolieriaus ir generalinio direktoriaus keitimosi informacija;

c) 

Tarnybos atliekamo skunde iškeltų klausimų nagrinėjimo proceso;

d) 

skundo nagrinėjimo taikant rungimosi principu grindžiamą procedūrą pagal 6 dalies pirmą pastraipą;

e) 

Kontrolieriaus rekomendacijos pateikimo ir pranešimo;

f) 

tinkamai pagrįstų atvejų, kai generalinis direktorius gali nukrypti nuo Kontrolieriaus rekomendacijos, ir procedūros, kurios turi būti laikomasi tokiais atvejais.

▼B

10 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1.  
Išorės tyrimų metu siunčiama ar gauta informacija, neatsižvelgiant į jos formą, yra saugoma laikantis atitinkamų nuostatų.
2.  
Vidaus tyrimų metu siunčiamai ar gaunamai informacijai, neatsižvelgiant į jos formą, taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ji saugoma pagal Sąjungos institucijoms taikytinas taisykles.
3.  
Atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros užtikrina, kad būtų laikomasi Tarnybos atliekamų tyrimų konfidencialumo principo ir gerbiamos susijusių asmenų teisėtos teisės, o tais atvejais, kai jau pradėtas teisminis procesas, kad būtų laikomasi visų tokiam procesui taikomų nacionalinių taisyklių.

▼M2

3a.  
Pranešimams apie Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą, korupciją ir bet kurią kitą neteisėtą veiklą bei apie tokius pažeidimus pranešančių asmenų apsaugai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 ( 6 )
3b.  
Kai Tarnyba rekomenduoja imtis tolesnių teisminių veiksmų, nedarant poveikio pranešėjų ir informatorių teisėms į konfidencialumą ir pagal taikytinas konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisykles, susijęs asmuo Tarnybos gali prašyti pateikti ataskaitą, parengtą pagal 11 straipsnį, tiek, kiek ji susijusi su susijusiu asmeniu. Tarnyba nedelsdama perduoda tą prašymą visiems tos ataskaitos gavėjams ir suteikia prieigą tik gavusi aiškų gavėjų sutikimą. Gavėjai atsako per 12 mėnesių laikotarpį nuo prašymo gavimo. Jei per tą laikotarpį prieštaravimų nepareiškiama, Tarnyba suteikia prieigą.

Kompetentinga valdžios institucija Tarnybai taip pat gali suteikti leidimą suteikti prieigą šiam terminui nepasibaigus.

▼M2

4.  
Tarnyba paskiria duomenų apsaugos pareigūną pagal Reglamento (ES) 2018/1725 43 straipsnį.

▼M1

Duomenų apsaugos pareigūno kompetencijai priklauso Tarnybos ir Priežiūros komiteto sekretoriato atliekamas duomenų tvarkymas.

▼B

5.  
Generalinis direktorius užtikrina, kad visa informacija visuomenei būtų teikiama neutraliai ir nešališkai, o ją atskleidžiant būtų laikomasi tyrimų konfidencialumo principo ir šiame straipsnyje bei 9 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų.

▼M1

Remiantis Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbuotojai ir Priežiūros komiteto sekretoriato darbuotojai be leidimo neatskleidžia jokios informacijos, kurią jie gavo vykdydami savo funkcijas, išskyrus atvejus, kai tokia informacija jau yra teisėtai paviešinta ar prieinama visuomenei, ir baigę tarnybą toliau turi laikytis tos pareigos.

Priežiūros komiteto nariai, vykdydami savo funkcijas, privalo laikytis tokios pačios pareigos saugoti profesinę paslaptį ir turi jos laikytis toliau pasibaigus jų įgaliojimams.

▼B

11 straipsnis

Tyrimo ataskaita ir veiksmai, kurių reikia imtis po tyrimų

1.  
Tarnybai baigus tyrimą, vadovaujantis generalinio direktoriaus nurodymais, parengiama ataskaita. Toje ataskaitoje nurodomas tyrimo teisinis pagrindas, atlikti procesiniai veiksmai, nustatytos aplinkybės ir jų preliminarus teisinis kvalifikavimas, nustatytų aplinkybių numatomas finansinis poveikis, procesinių garantijų pagal 9 straipsnį laikymasis ir tyrimo išvados.

▼M2

Kartu su ataskaita, kai tikslinga, pateikiamos generalinio direktoriaus rekomendacijos dėl to, kokių veiksmų reikėtų imtis. Tose rekomendacijose, kai tikslinga, nurodomi institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų bei atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminiai, administraciniai, finansiniai arba teisminiai veiksmai, kurių reikėtų imtis, ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.

2.  

Rengiant 1 dalyje nurodytas ataskaitas ir rekomendacijas atsižvelgiama į atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas ir tiek, kiek taikytina – į atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę.

Pagal pirmą pastraipą parengtos ataskaitos kartu su visais jas pagrindžiančiais ir prie jų pridėtais įrodymais laikomos priimtinais įrodymais:

a) 

nebaudžiamojo pobūdžio teismo procesuose nacionaliniuose teismuose ir administraciniuose procesuose valstybėse narėse;

b) 

tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos – valstybės narės baudžiamuosiuose procesuose, kai nustatoma, kad jų būtinai reikia, ir joms taikomos tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms, bei jos turi tokią pačią įrodomąją vertę kaip tokios ataskaitos;

c) 

ESTT vykstančiuose teismo procesuose ir administraciniuose procesuose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose.

Valstybės narės Tarnybai praneša apie nacionalinės teisės taisykles, aktualias antros pastraipos b punkto tikslais.

Antros pastraipos b punkto atveju Tarnybos prašymu valstybės narės išsiunčia Tarnybai nacionalinių teismų galutinį sprendimą, kai galutinai užbaigiami atitinkami teismo procesai ir galutinis teismo sprendimas paskelbiamas viešai.

Šis reglamentas neturi poveikio ESTT ir nacionalinių teismų bei kompetentingų įstaigų įgaliojimams administraciniuose ir baudžiamuosiuose procesuose laisvai vertinti Tarnybos parengtų ataskaitų įrodomąją galią.

2a.  
Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų nuoseklią ataskaitų ir rekomendacijų, nurodytų 1 dalyje, kokybę.
3.  
Po išorės tyrimo parengtos ataskaitos ir rekomendacijos bei visi svarbūs susiję dokumentai perduodami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms laikantis išorės tyrimus reglamentuojančių taisyklių ir, jeigu būtina, perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos ir, jeigu taikoma, institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, kokių leidžiama imtis atsižvelgiant į išorės tyrimo rezultatus, ir per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą, be to, ir Tarnybos prašymu apie tai praneša Tarnybai. Valstybės narės Tarnybai gali pranešti apie atitinkamas nacionalines valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos tvarkyti tokias (-ius) ataskaitas, rekomendacijas ir dokumentus.

▼B

4.  
Po vidaus tyrimo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos ir visi svarbūs susiję dokumentai perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, visų pirma drausminio arba teisinio pobūdžio veiksmų, kokių būtina atsižvelgiant į vidaus tyrimo rezultatus, ir praneša Tarnybai apie tai per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą ir, papildomai, Tarnybos prašymu.

▼M2

5.  
Jeigu atlikus vidaus tyrimą parengtoje ataskaitoje nurodomos aplinkybės, dėl kurių galėtų būti pradėtas baudžiamasis procesas, ta informacija kartu su rekomendacijomis nedelsiant perduodama atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms, nedarant poveikio 12c ir 12d straipsniams.

Tarnybos prašymu atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybai per rekomendacijose nustatytą terminą pateikia informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi, jei jų buvo imtasi, ir, kai taikytina, apie priežastis, dėl kurių rekomendacijos nebuvo įgyvendintos, Tarnybai pateikus bet kokią informaciją pagal šios dalies pirmą pastraipą.

▼M2 —————

▼B

7.  
Nedarant poveikio 4 daliai, jei baigus tyrimą nerandama įrodymų prieš susijusį asmenį, generalinis direktorius baigia su tuo asmeniu susijusį tyrimą ir per 10 darbo dienų apie tai informuoja susijusį asmenį.

▼M2

8.  
Jei informatorius pateikė Tarnybai informaciją, dėl kurios buvo pradėtas tyrimas, Tarnyba tą informatorių informuoja apie tai, kad tyrimas baigtas, nebent ji mano, kad ši informacija yra tokia, kad ji galėtų pakenkti susijusio asmens teisėtiems interesams bei tyrimo ir tolesnių veiksmų veiksmingumui arba bet kuriems konfidencialumo reikalavimams.

▼B

12 straipsnis

Tarnybos ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų keitimasis informacija

▼M2

1.  
Nedarant poveikio šio reglamento 10 ir 11 straipsniams bei Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatoms, Tarnyba atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms gali tinkamu laiku perduoti išorės tyrimų metu gautą informaciją, kad jos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal savo nacionalinę teisę. Ji taip pat gali perduoti tokią informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.

▼B

2.  
Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, generalinis direktorius perduoda atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms vidaus tyrimų metu Tarnybos gautą informaciją apie aplinkybes, kurios priklauso nacionalinės teisminės institucijos jurisdikcijai.

Pagal 4 straipsnį ir nedarant poveikio 10 straipsniui, generalinis direktorius atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai taip pat perduoda šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją, įskaitant informaciją apie susijusio asmens tapatybę, nustatytų aplinkybių santrauką, jų preliminarų teisinį kvalifikavimą ir numatomą poveikį Sąjungos finansiniams interesams.

Taikoma 9 straipsnio 4 dalis.

▼M2

3.  
Jeigu to nedraudžia nacionalinė teisė, atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nedelsdamos ir bet kuriuo atveju per 12 mėnesių nuo pagal šį straipsnį jiems perduotos informacijos gavimo, Tarnybą informuoja apie veiksmus, kurių imtasi remiantis ta informacija.

▼B

4.  
Tarnyba gali pateikti įrodymus nacionaliniuose teismuose ir tribunoluose vykstančiuose procesuose; tai daroma laikantis nacionalinės teisės ir Tarnybos nuostatų.

▼M2

5.  
Tarnyba gali pateikti susijusią informaciją tinklui „Eurofisc“, sukurtam Reglamentu (ES) Nr. 904/2010. „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai Tarnybai gali perduoti atitinkamą informaciją iš tinklo „Eurofisc“ Reglamente (ES) Nr. 904/2010 nustatytomis sąlygomis.

12a straipsnis

Kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos

1.  
Šio reglamento tikslais kiekviena valstybė narė paskiria tarnybą (toliau – kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyba), kad sudarytų palankesnes sąlygas veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija, įskaitant veiklos informaciją, su Tarnyba. Kai tinkama, vadovaujantis nacionaline teise, kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyba gali būti laikoma kompetentinga valdžios institucija.
2.  
Tarnybos prašymu, kol nepriimtas sprendimas, ar pradėti tyrimą, taip pat tyrimo metu arba jam pasibaigus kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos teikia ar koordinuoja būtiną pagalbą, kad Tarnyba galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis. Tokia pagalba visų pirma apima valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų pagalbą, teikiamą pagal 3 straipsnio 5 ir 6 dalis, 7 straipsnio 3 dalį bei 8 straipsnio 2 ir 3 dalis.
3.  
Kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos Tarnybai gali teikti pagalbą gavusios prašymą, kad Tarnyba galėtų vykdyti koordinavimo veiklą pagal 12b straipsnį, įskaitant, kai tinkama, kovos su sukčiavimu tarnybų horizontalųjį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

12b straipsnis

Koordinavimo veikla

1.  
Pagal 1 straipsnio 2 dalį Tarnyba gali organizuoti ir sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų, institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, o pagal galiojančius bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos susitarimus ir bet kuriuos kitus teisinius dokumentus – taip pat trečiųjų valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimui. Siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, dalyvaujančios institucijos ir Tarnyba gali rinkti, analizuoti informaciją, įskaitant operatyvinę informaciją, ir ja keistis. Kompetentingų valdžios institucijų prašymu Tarnybos darbuotojai gali lydėti jų darbuotojus, atliekančius tyrimo veiksmus. Taikomi 6 straipsnis, 7 straipsnio 6 ir 7 dalys, 8 straipsnio 3 dalis bei 10 straipsnis.
2.  
Tarnyba, kai tinkama, gali parengti vykdomos koordinavimo veiklos ataskaitą ir perduoti ją atitinkamoms valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms bei institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.
3.  
Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio Tarnybos naudojimuisi įgaliojimais, kurie Komisijai buvo suteikti konkrečiomis nuostatomis, reglamentuojančiomis valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbą bei tų institucijų ir Komisijos bendradarbiavimą.
4.  
Tarnyba gali dalyvauti pagal taikytiną Sąjungos teisę sudarytų jungtinių tyrimų grupių veikloje ir toje sistemoje keistis pagal šį reglamentą įgyta operatyvine informacija.

12c straipsnis

Pranešimas Europos prokuratūrai apie nusikalstamą elgesį

1.  
Tarnyba Europos prokuratūrai nepagrįstai nedelsdama praneša apie visą nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių. Pranešimas išsiunčiamas nedelsiant iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.
2.  
1 dalyje nurodytame pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ar kitus susijusius asmenis.
3.  
Tarnyba neprivalo Europos prokuratūrai pranešti apie akivaizdžiai nepagrįstus įtarimus.
4.  
Jei Tarnybos gauta informacija neapima šio straipsnio 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas nedelsiant ir bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant tą vertinimą taikomas 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis. Atlikusi šį pirminį vertinimą, Tarnyba Europos prokuratūrai pateikia pranešimą apie bet kokius nusikalstamus veiksmus, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje.
5.  
Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas nusikalstamas elgesys paaiškėja Tarnybai atliekant tyrimą, o Europos prokuratūra pradeda tyrimą gavusi pranešimą, nurodytą toje dalyje, Tarnyba toliau nebevykdo tų pačių faktų tyrimo, nebent ji tai darytų pagal 12e ar 12f straipsnį.

Šios dalies pirmos pastraipos taikymo tikslu Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba Europos prokuratūros gali prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas pagal 12g straipsnį.

6.  
Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais mutatis mutandis taikomos 1–4 dalys. Tarnyba informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą apie pirminio vertinimo rezultatus, išskyrus atvejus, kai pateikus tokią informaciją galėtų būti pakenkta Tarnybos ar Europos prokuratūros atliekamam tyrimui.
7.  
Tais atvejais, kai, pagal šį straipsnį pateikusi pranešimą Europos prokuratūrai, Tarnyba nutraukia savo tyrimą, 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnis netaikomi.

12d straipsnis

Tyrimų nedubliavimas

1.  
Nedarant poveikio 12e ir 12f straipsniams, generalinis direktorius nutraukia atliekamą tyrimą ir nepradeda naujo tyrimo pagal 5 straipsnį, jei Europos prokuratūra atlieka tų pačių faktų tyrimą. Generalinis direktorius informuoja Europos prokuratūrą apie kiekvieną sprendimą nutraukti tyrimą, priimtą dėl tokių priežasčių.

Šios dalies pirmos pastraipos taikymo tikslu Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba Europos prokuratūros gali prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas pagal 12g straipsnį.

Jeigu Tarnyba nutraukia savo tyrimą pagal šios dalies pirmą pastraipą, 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnis netaikomi.

2.  
Europos prokuratūra, siekdama sudaryti galimybę Tarnybai apsvarstyti, kokių tinkamų administracinių veiksmų imtis pagal jos įgaliojimus, Tarnybai gali suteikti susijusią informaciją apie atvejus, kuriais Europos prokuratūra nusprendė nevykdyti tyrimo arba nutraukė bylą. Kai Tarnybai tampa žinomos naujos aplinkybės, kurios Europos prokuratūrai nebuvo žinomos sprendimo nutraukti bylą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1939 39 straipsnio 1 dalyje, priėmimo metu, generalinis direktorius Europos prokuratūros gali prašyti atnaujinti tyrimą pagal to reglamento 39 straipsnio 2 dalį.

12e straipsnis

Tarnybos parama Europos prokuratūrai

1.  

Europos prokuratūrai atliekant tyrimą, gavusi Europos prokuratūros prašymą pagal Reglamento (ES) 2017/1939 101 straipsnio 3 dalį, Tarnyba, laikydamasi savo įgaliojimų, remia ar papildo Europos prokuratūros veiklą, visų pirma:

a) 

teikdama informaciją, analizes (įskaitant teismo ekspertizes), ekspertines žinias ir operatyvinę pagalbą;

b) 

sudarydama palankesnes sąlygas koordinuoti konkrečius kompetentingų nacionalinių administracinių institucijų ir Sąjungos įstaigų veiksmus;

c) 

atlikdama administracinius tyrimus.

Teikdama paramą Europos prokuratūrai, Tarnyba neatlieka veiksmų ar nevykdo priemonių, kurie galėtų pakenkti tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui.

2.  

1 dalyje nurodytas prašymas perduodamas raštu ir jame nurodoma bent:

a) 

informacija, susijusi su Europos prokuratūros atliekamu tyrimu, jeigu tai yra aktualu prašymo tikslui pasiekti;

b) 

priemonės, kurias Europos prokuratūra prašo Tarnybos vykdyti;

c) 

kai tinkama, numatomas prašymo vykdymo laikas.

Kai būtina, Tarnyba gali prašyti papildomos informacijos.

3.  
Siekiant apsaugoti įrodymų priimtinumą, taip pat pagrindines teises ir procesines garantijas, kai Tarnyba, neviršydama savo įgaliojimų, pagal šį straipsnį vykdo Europos prokuratūros paprašytas paramos priemones, Europos prokuratūra ir Tarnyba, veikdamos glaudžiai bendradarbiaujant, užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2017/1939 VI skyriuje nustatytų taikytinų procesinių apsaugos priemonių.

12f straipsnis

Papildantys tyrimai

1.  
Kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą ir tinkamai pagrįstais atvejais generalinis direktorius mano, kad pagal Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas ir Tarnybos atliekamas tyrimas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas patvirtinti atsargumo priemones arba finansinius, drausminius ar administracinius veiksmus, Tarnyba Europos prokuratūrą informuoja apie tai raštu, nurodydama tyrimo pobūdį ir tikslą.

Gavusi tokią informaciją ir per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas pagal 12g straipsnį, Europos prokuratūra gali prieštarauti tyrimo pradėjimui arba tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų atlikimui. Kai Europos prokuratūra prieštarauja tyrimo pradėjimui ar tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų atlikimui, ji nepagrįstai nedelsdama Tarnybai praneša, kai nustoja būti taikomi prieštaravimų pagrindai.

Tuo atveju, jeigu Europos prokuratūra per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas pagal 12g straipsnį, nepareiškia prieštaravimų, Tarnyba gali pradėti tyrimą, kurį ji atlieka nuolat konsultuodamasi su Europos prokuratūra. Jeigu Europos prokuratūra vėliau prieštarauja, Tarnyba sustabdo ar nutraukia savo tyrimą arba neatlieka tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų.

2.  
Jei Europos prokuratūra, atsakydama į informacijos prašymą, pateiktą pagal 12d straipsnį, informuoja Tarnybą, kad ji neatlieka tyrimo, o vėliau pradeda tų pačių aplinkybių tyrimą, ji Tarnybą apie tai informuoja nedelsdama. Jeigu, gavęs tokią informaciją, generalinis direktorius mano, kad Tarnybos pradėtas tyrimas turėtų būti tęsiamas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas patvirtinti atsargumo priemones arba finansinius, drausminius ar administracinius veiksmus, taikoma šio straipsnio 1 dalis.

12g straipsnis

Darbo tvarkos susitarimai ir keitimasis informacija su Europos prokuratūra

1.  
Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro darbo tvarkos susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais, inter alia, nustatoma praktinė tvarka, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, operatyvinę, strateginę ar techninę informaciją ir įslaptintą informaciją, ir kaip bus atliekami papildantys tyrimai.

Darbo tvarkos susitarimuose numatoma išsami nuolatinio keitimosi informacija gaunant pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka, siekiant nustatyti kompetenciją tyrimų atžvilgiu. Jie taip pat apima susitarimus dėl informacijos perdavimo tarp Tarnybos ir Europos prokuratūros, kai Tarnyba veikia remdama Europos prokuratūrą arba papildydama jos veiklą. Juose numatomi terminai, per kuriuos turi būti atsakyta į tarpusavio prašymus.

Tarnyba ir Europos prokuratūra susitaria dėl laiko terminų ir išsamios tvarkos 12c straipsnio 5 dalies, 12d straipsnio 1 dalies ir 12f straipsnio 1 dalies atžvilgiu. Kol bus pasiektas toks susitarimas, Europos prokuratūra į Tarnybos prašymus atsako nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo prašymo, kaip nurodyta 12c straipsnio 5 dalyje ir 12d straipsnio 1 dalyje, ir per 20 darbo dienų nuo informacijos prašymo, kaip nurodyta 12f straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

Prieš patvirtinant darbo tvarkos susitarimus su Europos prokuratūra, generalinis direktorius išsiunčia projektą susipažinti Priežiūros komitetui bei Europos Parlamentui ir Tarybai. Priežiūros komitetas nuomonę pateikia nedelsdamas.

2.  
Tarnyba turi netiesioginę prieigą prie informacijos Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“.

Nustačius atitiktį tarp Tarnybos į bylų valdymo sistemą įrašytų duomenų ir Europos prokuratūros laikomų duomenų, apie tai, kad yra atitiktis, pranešama tiek Tarnybai, tiek Europos prokuratūrai. Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad Europos prokuratūrai sudarytų sąlygas naudotis prieiga prie informacijos jos bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“.

Abipusės prieigos prie bylų valdymo sistemų techniniai ir saugumo aspektai, įskaitant vidaus procedūras, kuriomis užtikrinama, kad kiekviena prieiga būtų tinkamai pagrįsta jų funkcijoms atlikti ir dokumentuota, nustatomi darbo tvarkos susitarimuose.

3.  
Generalinis direktorius ir Europos vyriausiasis prokuroras susitinka bent kasmet bendro intereso klausimams aptarti.

▼B

13 straipsnis

Tarnybos bendradarbiavimas su Eurojustu ir Europolu

▼M2

1.  
Vykdydama savo įgaliojimus saugoti Sąjungos finansinius interesus, Tarnyba atitinkamai bendradarbiauja su Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas). Jei būtina, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tam bendradarbiavimui, Tarnyba su Eurojustu ir Europolu sudaro administracinius susitarimus. Tokie darbo tvarkos susitarimai gali būti susiję su keitimusi veiklos, strategine ar technine informacija, įskaitant asmens duomenis ir įslaptintą informaciją, ir, pateikus prašymą, pažangos ataskaitomis.

▼B

Jeigu tai gali paskatinti ir sustiprinti nacionalinių tyrimų institucijų ir prokuratūrų veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą arba jeigu Tarnyba valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms yra perdavusi informaciją, leidžiančią įtarti Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą, korupciją ar kitą neteisėtą veiklą, susijusią su sunkiu nusikaltimu, atitinkamą informaciją Tarnyba perduoda Eurojustui pagal jo įgaliojimus.

2.  
Tarnyba laiku informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas tais atvejais, kai jų pateiktą informaciją ji perduoda Eurojustui arba Europolui.

14 straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis

1.  
Atitinkamais atvejais Tarnyba su trečiųjų valstybių kompetentingomis valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis gali sudaryti administracinius susitarimus. Tarnyba savo veiksmus atitinkamais atvejais derina su kompetentingomis Komisijos tarnybomis ir Europos išorės veiksmų tarnyba, visų pirma prieš sudarydama tokius susitarimus. Tokie susitarimai gali būti susiję su keitimusi veiklos, strategine arba technine informacija, įskaitant, pateikus prašymą, pažangos ataskaitas.
2.  
Tarnyba informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas prieš jų pateiktą informaciją perduodant trečiųjų valstybių kompetentingoms valdžios institucijoms arba tarptautinėms organizacijoms.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 Tarnyba registruoja visus asmens duomenų perdavimo atvejus, įskaitant tokių perdavimų priežastis.

15 straipsnis

Priežiūros komitetas

▼M2

1.  
Priežiūros komitetas reguliariai stebi, kaip Tarnyba atlieka savo tyrimo funkciją, kad sustiprintų Tarnybos nepriklausomumą jai tinkamai vykdant pagal šį reglamentą suteiktus įgaliojimus.

Priežiūros komitetas visų pirma stebi pokyčius procesinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės srityje.

Priežiūros komitetas generaliniam direktoriui teikia nuomones, atitinkamais atvejais ir rekomendacijas, dėl, inter alia, išteklių, reikalingų Tarnybos tyrimo funkcijai atlikti, Tarnybos tyrimų prioritetų ir tyrimų trukmės. Tas nuomones jis gali teikti savo iniciatyva, generalinio direktoriaus prašymu arba institucijos, įstaigos, organo ar agentūros prašymu, tačiau į atliekamų tyrimų eigą nesikiša.

Tarnyba savo interneto svetainėje skelbia savo atsakymus į Priežiūros komiteto pateiktas nuomones.

Institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms pateikiama nuomonių, pateiktų pagal trečią pastraipą, kopija.

Priežiūros komitetui suteikiama prieiga prie visos informacijos ir dokumentų, kurie, jo nuomone, yra būtini jo užduotims atlikti, įskaitant ataskaitas ir rekomendacijas dėl nutrauktų tyrimų ir nutrauktų bylų, tačiau jis į atliekamų tyrimų eigą nesikiša bei tinkamai atsižvelgia į konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimus.

▼B

2.  
Priežiūros komitetą sudaro penki nepriklausomi nariai, turintys patirties aukšto rango teisėjų ar tyrėjų pareigų arba panašių pareigų, susijusių su Tarnybos veiklos sritimis, vykdymo srityse. Jie skiriami bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sutarimu.

Sprendime dėl Priežiūros komiteto narių skyrimo taip pat pateikiamas potencialių narių, galinčių pakeisti Priežiūros komiteto narius likusiam jų kadencijos laikui vienam ar keliems nariams atsistatydinus, mirus ar jų nuolatinio nedarbingumo atveju, rezervo sąrašas.

3.  
Priežiūros komiteto nariai skiriami penkerių metų neatnaujinamai kadencijai. Pakaitomis keičiami trys ir du nariai, kad būtų išsaugota Priežiūros komiteto kompetencija.
4.  
Pasibaigus kadencijai, Priežiūros komiteto nariai eina pareigas tol, kol yra pakeičiami.
5.  
Jei Priežiūros komiteto narys nebetenkina jo pareigas reglamentuojančių sąlygų arba jei jis pripažintas kaltu dėl sunkaus nusižengimo, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija bendru sutarimu gali jį atleisti iš pareigų.
6.  
Pagal taikytinas Komisijos taisykles Priežiūros komiteto nariai gauna dienpinigius, o jų išlaidos, kurias jie patiria eidami savo pareigas, atlyginamos.
7.  
Eidami savo pareigas Priežiūros komiteto nariai nesistengia gauti jokios valdžios institucijos arba institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nurodymų ir jais nesivadovauja.

▼M2

8.  
Priežiūros komitetas skiria savo pirmininką. Jis patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kurios prieš tvirtinant pateikiamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Priežiūros komiteto posėdžiai rengiami jo pirmininko ar generalinio direktoriaus iniciatyva. Per metus jis surengia ne mažiau kaip 10 posėdžių. Priežiūros komitetas sprendimus priima jo sudėtį sudarančių narių balsų dauguma. Sekretoriato paslaugas, glaudžiai bendradarbiaudama su Priežiūros komitetu, teikia Komisija. Prieš skiriant kiekvieną sekretoriato darbuotoją konsultuojamasi su Priežiūros komitetu ir atsižvelgiama į jo nuomonę. Sekretoriatas veikia vadovaudamasis Priežiūros komiteto nurodymais ir nepriklausomai nuo Komisijos. Komisija, nedarydama poveikio jos vykdomai Priežiūros komiteto ir jo sekretoriato biudžeto kontrolei, nesikiša Priežiūros komitetui atliekant savo stebėsenos funkcijas.

▼M1

Eiti pareigas priežiūros komiteto sekretoriate paskirti pareigūnai nesiekia gauti ir nevykdo jokios Vyriausybės ar institucijos, įstaigos, organo arba agentūros nurodymų, susijusių su Priežiūros komiteto atliekamomis stebėsenos funkcijomis.

▼B

9.  
Priežiūros komitetas per metus priima bent vieną savo veiklos ataskaitą, kurioje visų pirma pateikiamas Tarnybos nepriklausomumo įvertinimas, nurodomas procesinių garantijų taikymas ir tyrimų trukmė. Tos ataskaitos perduodamos Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

Priežiūros komitetas Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams gali teikti ataskaitas apie Tarnybos tyrimų rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi remiantis tais rezultatais.

16 straipsnis

Keitimasis nuomonėmis su institucijomis

▼M2

1.  
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija vieną kartą per metus susitinka su generaliniu direktoriumi, kad politiniu lygmeniu keisdamiesi nuomonėmis aptartų Tarnybos politiką, susijusią su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su tokiomis veikomis metodais. Keičiantis nuomonėmis dalyvauja Priežiūros komitetas. Europos vyriausiasis prokuroras kviečiamas dalyvauti pasikeitime nuomonėmis. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus ar Priežiūros komiteto prašymu ad hoc pagrindu gali būti kviečiami dalyvauti Audito Rūmų, Europos prokuratūros, Eurojusto ir Europolo atstovai.
2.  

Siekiant 1 dalies tikslo, galima keistis nuomonėmis bet kokiu klausimu, dėl kurio sutaria Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Visų pirma, galima keistis nuomonėmis dėl:

a) 

Tarnybos tyrimų politikos strateginių prioritetų;

b) 

pagal 15 straipsnį teikiamų Priežiūros komiteto nuomonių ir veiklos ataskaitų;

c) 

generalinio direktoriaus ataskaitų pagal 17 straipsnio 4 dalį ir atitinkamai kitų institucijų, susijusių su Tarnybos įgaliojimais, ataskaitų;

d) 

Tarnybos ir institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, visų pirma Europos prokuratūros, santykių pagrindo, įskaitant visus horizontaliuosius ir sisteminius klausimus, su kuriais susidurta imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Tarnybos galutinėmis tyrimo ataskaitomis;

e) 

Tarnybos ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų santykių pagrindo, įskaitant visus horizontaliuosius ir sisteminius klausimus, su kuriais susidurta imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Tarnybos galutinėmis tyrimo ataskaitomis;

f) 

Tarnybos ir trečiųjų valstybių kompetentingų valdžios institucijų bei tarptautinių organizacijų santykių, grindžiamų šiame reglamente nurodytais susitarimais;

g) 

Tarnybos darbo vykdant savo įgaliojimus veiksmingumo.

▼B

3.  
Visos institucijos, kurios dalyvauja keičiantis nuomonėmis, užtikrina, kad keitimasis nuomonėmis netrukdytų vykdomų tyrimų eigai.
4.  
Institucijos, kurios dalyvauja keičiantis nuomonėmis, vykdydamos veiklą atsižvelgia į keičiantis nuomonėmis išreikštas pozicijas. Generalinis direktorius 17 straipsnio 4 dalyje nurodytose ataskaitose pateikia informaciją apie veiksmus, kurių Tarnyba ėmėsi, jeigu iš viso tokių veiksmų ėmėsi.

17 straipsnis

Generalinis direktorius

1.  
Tarnybai vadovauja generalinis direktorius. Generalinį direktorių skiria Komisija 2 dalyje nurodyta tvarka. Generalinis direktorius skiriamas septynerių metų neatnaujinamai kadencijai.

▼M2

2.  
Norėdama paskirti naują generalinį direktorių, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia kvietimą teikti kandidatūras. Toks kvietimas skelbiamas iki pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams. Komisija sudaro tinkamos kvalifikacijos kandidatų sąrašą. Priežiūros komitetui pateikus palankią nuomonę dėl Komisijos taikomos atrankos procedūros, Europos Parlamentas ir Taryba tinkamu laiku susitaria dėl galutinio trijų kandidatų sąrašo, atrinkus juos iš Komisijos sudaryto tinkamų kandidatų sąrašo. Komisija skiria generalinį direktorių iš to galutinio sąrašo.
3.  
Eidamas savo pareigas, kai reikia pradėti ir atlikti išorės ir vidaus tyrimus ar vykdyti koordinavimo veiklą arba po tokių tyrimų ar koordinavimo veiklos parengti ataskaitas, generalinis direktorius nesiekia gauti jokios vyriausybės arba institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nurodymų ir jais nesivadovauja. Jeigu generalinis direktorius mano, kad priemonė, kurios ėmėsi Komisija, daro poveikį jo nepriklausomumui, jis nedelsdamas apie tai informuoja Priežiūros komitetą ir priima sprendimą dėl to, ar ESTT pareikšti ieškinį prieš Komisiją.
4.  
Generalinis direktorius reguliariai ir bent vieną kartą per metus teikia ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams dėl Tarnybos atliktų tyrimų išvadų, veiksmų, kurių imtasi, ir iškilusių sunkumų, kartu išlaikant tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir, kai tinkama, laikantis teismo procesui taikytinos nacionalinės teisės. Tose ataskaitose taip pat įvertinami veiksmai, kurių ėmėsi valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, atsižvelgdami į Tarnybos parengtas ataskaitas ir rekomendacijas.
4a.  
Europos Parlamento ar Tarybos prašymu, atsižvelgiant į jų biudžeto kontrolės teises, generalinis direktorius, išlaikydamas tyrimų ir tolesnių veiksmų konfidencialumą, gali pateikti informaciją apie Tarnybos veiklą. Europos Parlamentas ir Taryba užtikrina pagal šią dalį pateiktos informacijos konfidencialumą.
5.  

Generalinis direktorius Priežiūros komitetą periodiškai informuoja apie Tarnybos veiklą, jo tyrimo funkcijos vykdymą ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi po tyrimų.

Generalinis direktorius Priežiūros komitetą periodiškai informuoja apie:

a) 

atvejus, kai generalinio direktoriaus pateiktų rekomendacijų nebuvo laikomasi;

b) 

atvejus, kai informacija buvo perduota valstybių narių teisminėms institucijoms ar Europos prokuratūrai;

c) 

atvejus, kuomet nebuvo pradėtas tyrimas, ir nutrauktas bylas;

d) 

tyrimų trukmę pagal 7 straipsnio 8 dalį.

▼B

6.  
Kai kurių iš jam pagal 5 straipsnį, 7 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 7 dalį ir 12 straipsnio 2 dalį nustatytų funkcijų vykdymą generalinis direktorius gali raštu deleguoti vienam ar daugiau Tarnybos personalo narių, nurodant tokio delegavimo sąlygas ir ribas.

▼M2

7.  
Generalinis direktorius įdiegia vidaus patariamąjį ir kontrolės mechanizmą, įskaitant teisėtumo patikrinimą, susijusį, inter alia, su pagarba su susijusiais asmenimis susijusioms procesinėms garantijoms ir pagrindinėms teisėms, taip pat atitinkamų valstybių narių nacionalinei teisei, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 dalį. Teisėtumo patikrinimą atlieka Tarnybos darbuotojai, kurie yra teisės ir tyrimo procedūrų ekspertai. Jų nuomonė pridedama prie galutinės tyrimo ataskaitos.
8.  

Generalinis direktorius patvirtina Tarnybos darbuotojams skirtas tyrimų procedūrų gaires. Tos gairės atitinka šį reglamentą ir, inter alia, apima:

a) 

praktiką, kurios reikia laikytis įgyvendinant Tarnybos įgaliojimus;

b) 

išsamias taisykles, reglamentuojančias tyrimo procedūras;

c) 

procesines garantijas;

d) 

vidaus patariamosios ir kontrolės procedūrų elementus, įskaitant teisėtumo patikrinimą;

e) 

duomenų apsaugą bei komunikacijos ir galimybės susipažinti su dokumentais politiką, kaip nustatyta 10 straipsnio 3b dalyje;

f) 

santykius su Europos prokuratūra.

▼B

Tos gairės ir visi jų pakeitimai patvirtinami po to, kai Priežiūros komitetui buvo suteikta galimybė pateikti dėl jų pastabas, tada jos perduodamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai bei Komisijai ir informacijos tikslais paskelbiamos Tarnybos interneto svetainėje oficialiomis Sąjungos institucijų kalbomis.

▼M2

9.  
Prieš generaliniam direktoriui skirdama drausminę nuobaudą ar panaikindama jo imunitetą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu.

▼B

Drausminės nuobaudos generaliniam direktoriui skiriamos motyvuotais sprendimais, kurie perduodami susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai ir Priežiūros komitetui.

10.  
Visos nuorodos į Tarnybos direktorių visuose teisės aktuose laikomos nuorodomis į generalinį direktorių.

▼M1

18 straipsnis

Finansavimas

Visi asignavimai Tarnybai įtraukiami į atskirą Komisijai skirto Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skyriaus eilutę ir išsamiai išdėstomi to skyriaus priede. Asignavimai Priežiūros komitetui ir jo sekretoriatui įtraukiami į Komisijai skirto Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skyrių.

Tarnybos etatų planas pridedamas prie Komisijos etatų plano. Į Komisijos etatų planą įtraukiamas Priežiūros komiteto sekretoriatas.

▼M2

19 straipsnis

Vertinimo ataskaita ir galima peržiūra

1.  
Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams po dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ir poveikio vertinimo ataskaitą, visų pirma, kiek tai susiję su Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo veiksmingumu ir efektyvumu. Kartu su ta ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė.
2.  
Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po vertinimo ataskaitos pateikimo pagal pirmą pastraipą Komisija, kai tinkama, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama modernizuoti Tarnybos sistemą, įskaitant papildomas ar išsamesnes taisykles dėl Tarnybos struktūros, jos funkcijų arba jos veiklai taikytinų procedūrų, ypač atsižvelgiant į jos bendradarbiavimą su Europos prokuratūra, tarpvalstybinius tyrimus ir tyrimus Europos prokuratūros veikloje nedalyvaujančiose valstybėse narėse.

▼B

20 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 yra panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  
Šis reglamentas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, dieną.
2.  
15 straipsnio 3 dalis taikoma šio reglamento įsigaliojimo dieną pareigas einančių Priežiūros komiteto narių kadencijos trukmei. Kai tik įsigalioja šis reglamentas, Europos Parlamento pirmininkas iš Priežiūros komiteto narių burtų keliu išrenka du narius, kurie, nukrypstant nuo 15 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio, nebeis pareigų po to, kai baigsis pirmi 36 jų kadencijos mėnesiai. Išeinančius narius pakeičia automatiškai skiriami du nauji nariai penkerių metų kadencijai remiantis 2012 m. sausio 23 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Sprendimo 2012/45/ES, Euratomas, dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių skyrimo ( 7 ) 1 straipsnio 2 dalyje pateiktu sąrašu ir jame nustatyta tvarka. Tie nauji nariai yra pirmi du tame sąraše nurodyti asmenys.
3.  
17 straipsnio 1 dalies trečias sakinys taikomas šio reglamento įsigaliojimo dieną pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos trukmei.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

PANAIKINTI REGLAMENTAI (NURODYTI 20 STRAIPSNYJE)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999

(OL L 136, 1999 5 31, p. 1)

Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999

(OL L 136, 1999 5 31, p. 8)
II PRIEDASATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 1 punktas

2 straipsnio 2 punktas

2 straipsnio 3 punktas

2 straipsnis

2 straipsnio 4 punktas

2 straipsnio 5 punktas

2 straipsnio 6 punktas

2 straipsnio 7 punktas

3 straipsnio pirma pastraipa

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio antra pastraipa

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

4 straipsnio 6 dalies a punktas

4 straipsnio 7 dalis

4 straipsnio 6 dalies b punktas

4 straipsnio 8 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalis

6 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 2 dalies antras sakinys

6 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 7 dalis

7 straipsnio 8 dalis

7 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

10 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 6 dalis

11 straipsnio 7 dalis

11 straipsnio 8 dalis

10 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

12 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

10 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalies antras sakinys

12 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 4 dalis

13 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

15 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

15 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

15 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

11 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 6 dalis

11 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 7 dalis

11 straipsnio 6 dalis

15 straipsnio 8 dalis

11 straipsnio 7 dalis

17 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

11 straipsnio 8 dalis

15 straipsnio 9 dalis

16 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

10 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 6 dalis

17 straipsnio 7 dalis

17 straipsnio 8 dalis

12 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys

17 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

12 straipsnio 4 dalies antras sakinys

17 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 10 dalis

13 straipsnis

18 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

16 straipsnis

21 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 3 dalis

I priedas

II priedas( 1 ) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

( 2 ) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

( 3 ) 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

( 4 ) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

( 5 ) 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).

( 6 ) 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).

( 7 ) OL L 26, 2012 1 28, p. 30.

Top