EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1071-20220221

Consolidated text: 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1071/2022-02-21

02009R1071 — LT — 21.02.2022 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1071/2009

2009 m. spalio 21 d.

nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 300 2009.11.14, p. 51)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 613/2012 2012 m. liepos 9 d.

  L 178

6

10.7.2012

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1055 2020 m. liepos 15 d.

  L 249

17

31.7.2020


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 241, 8.7.2021, p.  7 (2020/1055)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1071/2009

2009 m. spalio 21 d.

nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB

(tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  
Šis reglamentas reglamentuoja leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla ir tokios veiklos vykdymo sąlygas.
2.  
Šis reglamentas taikomas visoms Bendrijoje įsisteigusioms įmonėms, kurios verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla. Jis taip pat taikomas įmonėms, ketinančioms verstis profesine vežimo kelių transportu veikla. Prireikus laikoma, kad nuorodos į įmones, kurios verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, apima nuorodą į įmones, ketinančias užsiimti tokia profesija.
3.  
Atitinkamos valstybės narės gali pritaikyti profesinės vežimo kelių transportu veiklos regionuose, nurodytuose Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, sąlygas, jeigu tuose regionuose visą veiklą vykdo juose įsisteigusios įmonės.
4.  

Nukrypstant nuo 2 dalies, jeigu nacionalinėje teisėje nenumatyta kitaip, šis reglamentas netaikomas:

▼M3

a) 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės ar pakrauto junginio masė neviršija 3,5 tonos, ir kurie naudojami vykdant išimtinai nacionalines vežimo operacijas jų įsisteigimo valstybėje narėje;

▼M3

aa) 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės ar pakrauto junginio masė neviršija 2,5 tonos;

▼M3

b) 

įmonėms, kurios teikia keleivių vežimo kelių transportu paslaugas išimtinai nekomerciniais tikslais arba kurioms keleivių vežimas kelių transportu nėra pagrindinė veikla.

▼B

c) 

įmonėms, kurios verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla išimtinai naudojant tik motorines transporto priemones, kurių maksimalus leistinas greitis neviršija 40 km/h.

▼M3

Pirmos pastraipos b punkto tikslais, bet koks vežimas keliais, išskyrus vežimą samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita, už kurį transporto priemonės vairuotojas arba kiti asmenys negauna tiesioginio ar netiesioginio atlygio ir tiesioginių ar netiesioginių pajamų ir kuris nėra susijęs su profesine veikla, yra laikomas vežimu išimtinai nekomerciniais tikslais;

▼B

5.  

Valstybės narės gali leisti netaikyti visų ar tam tikrų šio reglamento nuostatų tik tiems kelių transporto vežėjams, kurie užsiima išimtinai nacionalinėmis vežimo operacijomis ir turi tik nedidelį poveikį transporto rinkai dėl:

a) 

vežamų krovinių pobūdžio; arba

b) 

nedidelių vežimo atstumų.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1. 

profesinė krovinių vežimo kelių transportu veikla – bet kurios įmonės, vežančios krovinius motorinėmis transporto priemonėmis arba transporto priemonių junginiais už atlygį, veikla;

2. 

profesinė keleivių gabenimo kelių transportu veikla – bet kurios įmonės, kuri specialiai sukonstruotomis ir įrengtomis motorinėmis transporto priemonėmis, pritaikytomis gabenti daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją, ir skirtomis tam tikslui, teikia viešąsias ar konkrečioms naudotojų kategorijoms skirtas keleivių gabenimo paslaugas už gabenamo asmens arba kelionių organizatoriaus mokamą atlygį, veikla;

3. 

profesinė vežimo kelių transportu veikla – keleivių gabenimo arba krovinių vežimo kelių transportu profesinė veikla;

4. 

įmonė – bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais;

5. 

transporto vadybininkas – įmonėje dirbantis fizinis asmuo, arba individualios įmonės atveju jos savininkas arba, jeigu tai numatyta, kitas sutartimi tos įmonės paskirtas fizinis asmuo, faktiškai ir nepertraukiamai vadovaujantis tos įmonės transporto veiklai;

6. 

leidimas verstis profesine vežimo kelių transportu veikla – administracinis sprendimas, kuriuo šiame reglamente nustatytas sąlygas atitinkančiai įmonei suteikiama teisė verstis profesine vežimo kelių transportu veikla;

7. 

kompetentinga valdžios institucija – valstybės narės nacionalinė, regioninė ar vietos valdžios institucija, kuri, suteikdama leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, tikrina, ar įmonė atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas, ir turi teisę išduoti, sustabdyti arba panaikinti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla;

8. 

įsisteigimo valstybė narė – valstybė narė, kurioje įmonė yra įsisteigusi, neatsižvelgiant į tai, ar tos įmonės transporto vadybininkas yra kilęs iš kitos valstybės.

3 straipsnis

Vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimai

1.  

Įmonės, kurios verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, turi:

a) 

turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;

b) 

būti nepriekaištingos reputacijos;

c) 

būti tinkamos finansinės būklės; ir

d) 

turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

▼M3 —————

▼B

4 straipsnis

Transporto vadybininkas

1.  

Įmonė, kuri verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, paskiria ne mažiau kaip vieną fizinį asmenį, transporto vadybininką, kuris turi atitikti 3 straipsnio 1 dalies b ir d punktuose nustatytus reikalavimus ir kuris:

a) 

faktiškai ir nepertraukiamai vadovauja įmonės transporto veiklai;

b) 

yra realiai susijęs su įmone, kaip antai, yra jos darbuotojas, direktorius, savininkas ar akcininkas, arba ją administruoja, arba individualios įmonės atveju – jos savininkas; ir

c) 

gyvena Bendrijoje.

2.  

Jeigu įmonė neatitinka 3 straipsnio 1 dalies d punkte nustatyto profesinės kompetencijos reikalavimo, kompetentinga valdžios institucija gali išduoti jai leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla nepaskiriant pagal šio straipsnio 1 dalį transporto vadybininko, su sąlyga, kad:

a) 

įmonė paskirs Bendrijoje gyvenantį fizinį asmenį, atitinkantį 3 straipsnio 1 dalies b ir d punktuose nustatytus reikalavimus, kuris pagal sutartį bus įgaliotas eiti transporto vadybininko pareigas įmonės vardu;

b) 

sutartyje, siejančioje įmonę su a punkte nurodytu asmeniu, nurodomos to asmens užduotys, kurias jis turi vykdyti faktiškai ir nepertraukiamai, bei apibrėžta jo, kaip transporto vadybininko, atsakomybė. Užduočių aprašyme ypač svarbu nurodyti su transporto priemonių priežiūros administravimu, transporto sutarčių ir dokumentų kontrole, bendrąja apskaita, krovinių ar paslaugų paskirstymu vairuotojams ir transporto priemonėms bei su saugumo procedūrų kontrole susijusias užduotis;

c) 

a punkte nurodytas asmuo kaip transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip keturių skirtingų įmonių transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 50 transporto priemonių. Valstybės narės gali nuspręsti sumažinti įmonių, kurioms turi vadovauti transporto vadybininkas, skaičių ir (arba) bendrą transportų priemonių, kurias turi administruoti tas asmuo, skaičių; ir

d) 

a punkte nurodytas asmuo atlieka nurodytas užduotis tik įmonės interesų labui, o pareigas vykdo užtikrindamas nepriklausomumą nuo bet kurių įmonių, kurioms įmonė atlieka vežimo operacijas.

3.  
Valstybės narės gali nuspręsti, kad pagal 1 dalį paskirtajam transporto vadybininkui negali būti suteikti įgaliojimai ir pagal 2 dalį, arba kad jam gali būti suteikti įgaliojimai tik įmonių ar transporto priemonių skaičiaus, mažesnio nei nurodytasis 2 dalies c punkte, atžvilgiu.
4.  
Įmonė turi pranešti kompetentingai valdžios institucijai apie paskirtą (-us) transporto vadybininką (-us).II SKYRIUS

SĄLYGOS, KURIAS REIKIA ĮVYKDYTI SIEKIANT ĮGYVENDINTI 3 STRAIPSNYJE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS

▼M3

5 straipsnis

Sąlygos, susijusios su įsisteigimo reikalavimu

1.  

Siekdama įvykdyti 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą reikalavimą, įmonė įsisteigimo valstybėje narėje turi:

a) 

turėti patalpas, kuriose ji turi prieigą prie svarbiausių įmonės dokumentų originalų elektronine ar bet kuria kita forma, visų pirma prie savo vežimo sutarčių, su įmonės turimomis transporto priemonėmis susijusių dokumentų, apskaitos dokumentų, personalo valdymo dokumentų, darbo sutarčių, socialinio draudimo dokumentų, dokumentų, kuriuose pateikiami duomenys apie vairuotojų paskirstymą ir komandiravimą, dokumentų, kuriuose pateikiami duomenys apie kabotažą, vairavimo ir poilsio laiką, ir kitų dokumentų, su kuriais kompetentinga institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar įmonė laikosi šiame reglamente nustatytų sąlygų;

b) 

organizuoti savo transporto priemonių parko veiklą taip, kad būtų užtikrinta, jog įmonės turimos transporto priemonės, kurios naudojamos tarptautiniam krovinių vežimui, grįžtų į vieną iš veiklos centrų toje valstybėje narėje ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo išvažiavimo iš jos;

c) 

būti užregistruota tos valstybės narės komercinių bendrovių registre arba panašiame registre, kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę;

d) 

būti apmokestinama pajamų mokesčiu, ir, kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, turėti galiojantį pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą;

e) 

būti gavusi leidimą, turėti jai priklausančią vieną ar daugiau transporto priemonių, registruotų ar pradėtų naudoti ir leidžiamų naudoti pagal tos valstybės narės teisės aktus, neatsižvelgiant į tai, ar tos transporto priemonės visiškai priklauso pagal nuosavybės teisę arba yra turimos, pavyzdžiui, pagal išperkamosios nuomos, nuomos ar lizingo sutartį;

f) 

faktiškai ir nepertraukiamai vykdyti savo administracinę ir komercinę veiklą su tinkama įranga ir priemonėmis, kaip nurodyta a punkte, toje valstybėje narėje esančiose patalpose ir faktiškai ir nepertraukiamai vykdyti vežimo operacijas naudojant g punkte nurodytas transporto priemones pasitelkiant toje valstybėje narėje esančią tinkamą techninę įrangą;

▼C1

g) 

nuolat turėti reguliariai prieinamų transporto priemonių, kurios atitinka e punkte nustatytas sąlygas, skaičių ir vairuotojų, paprastai esančių toje valstybėje narėje esančiame veiklos centre, skaičių, kurie abiem atvejais būtų proporcingi įmonės vykdomų vežimo operacijų mastui.

▼M3

2.  

Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, valstybės narės gali reikalauti, kad įmonė įsisteigimo valstybėje narėje turėtų:

a) 

įmonės veiklos mastui proporcingą jos patalpose dirbančių tinkamos kvalifikacijos administracijos darbuotojų skaičių arba transporto vadybininką, su kuriuo būtų galima susisiekti įprastomis darbo valandomis;

b) 

įmonės veiklos mastui proporcingą kitą veiklos infrastruktūrą tos valstybės narės teritorijoje, nei 1 dalies f punkte nurodyta techninė įranga, įskaitant biurą, kuris dirbtų įprastomis darbo valandomis.

▼B

6 straipsnis

Sąlygos, susijusios su nepriekaištingos reputacijos reikalavimu

1.  

Laikydamosi šio straipsnio 2 dalies valstybės narės nustato sąlygas, kurias turi įvykdyti įmonės ir transporto vadybininkai tam, kad įgyvendintų nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, nustatytą 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

▼M3

Nustatydamos, ar įmonė atitinka tą reikalavimą, valstybės narės išnagrinėja tos įmonės, jos transporto vadybininkų, vykdomųjų direktorių ir kitų atitinkamų asmenų, kuriuos ta valstybė narė gali nurodyti, veiksmus. Bet kurios šiame straipsnyje daromos nuorodos į teistumus, sankcijas ar pažeidimus apima pačios įmonės, jos transporto vadybininkų, vykdomųjų direktorių ir kitų atitinkamų asmenų, kuriuos valstybė narė gali nurodyti, teistumus, jiems taikytas sankcijas ar jų padarytus pažeidimus.

▼B

Pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos, kurias turi nustatyti valstybė narė, apima bent šiuos reikalavimus:

a) 

nėra jokių rimtų priežasčių, keliančių abejonių dėl transporto vadybininko ar transporto įmonės nepriekaištingos reputacijos, kaip antai teistumas arba sankcijos, taikytinos bet kurio sunkaus galiojančių nacionalinių taisyklių šiose srityse pažeidimo atveju:

i) 

komercinės teisės;

ii) 

nemokumo teisės;

iii) 

šios profesijos apmokėjimo ir priėmimo į darbą sąlygų;

iv) 

kelių eismo;

v) 

profesinės atsakomybės;

vi) 

prekyba žmonėmis ar narkotikais; ►M3  ————— ◄

▼M3

vii) 

mokesčių teisės, ir

▼B

b) 

transporto vadybininkas arba transporto įmonė vienoje ar keliose valstybėse narėse nėra teisti už sunkius nusikaltimus arba jiems nebuvo taikoma sankcija už sunkų Bendrijos taisyklių pažeidimą, visų pirma susijusį su:

i) 

vairuotojų vairavimo ir poilsio laiku, darbo laiku ir kontrolės prietaisų įrengimu bei naudojimu;

ii) 

didžiausiu leistinu tarptautinio vežimo komercinių transporto priemonių svoriu ir matmenimis;

iii) 

pradine vairuotojų kvalifikacija ir jų tęstiniu mokymu;

iv) 

technine komercinių transporto priemonių būkle keliuose, įskaitant privalomą metinę motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą;

v) 

patekimu į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką arba, priklausomai nuo atvejo, su patekimu į keleivių gabenimo kelių transportu rinką;

vi) 

pavojingų krovinių vežimo kelių transportu saugumu;

vii) 

greičio ribotuvų įrengimu ir naudojimu tam tikrų kategorijų transporto priemonėse;

viii) 

vairuotojo pažymėjimu;

ix) 

leidimu verstis profesine veikla;

x) 

gyvūnų vežimu;

▼M3

xi) 

darbuotojų komandiravimu kelių transporto srityje;

xii) 

sutartiniams įsipareigojimams taikomais teisės aktais;

xiii) 

kabotažu.

▼M3

2.  
1 dalies trečios pastraipos b punkto tikslais, jeigu transporto vadybininkas ar transporto įmonė vienoje ar daugiau valstybių narių buvo nuteisti už sunkų nusikaltimą arba jiems buvo taikoma sankcija už vieną iš sunkiausių Sąjungos taisyklių pažeidimų, nurodytų IV priede, įsisteigimo valstybės narės kompetentinga institucija tinkamai ir laiku atlieka ir užbaigia administracinę procedūrą, kuri prireikus apima patikrinimą atitinkamos įmonės patalpose.

Administracinės procedūros metu transporto vadybininkui arba, atsižvelgiant į atvejį, kitiems transporto įmonės teisiniams atstovams suteikiama teisė pateikti argumentus ir paaiškinimus.

Administracinės procedūros metu kompetentinga institucija įvertina, ar, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, nepriekaištingos reputacijos praradimas konkrečiu atveju būtų neproporcinga priemonė. Tai vertindama, kompetentinga institucija atsižvelgia į 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytų sunkių nacionalinių ir Sąjungos taisyklių pažeidimų ir IV priede nurodytų sunkiausių Sąjungos taisyklių pažeidimų, už kuriuos transporto vadybininkas arba transporto įmonė buvo nuteisti arba jiems buvo pritaikytos sankcijos, skaičių. Visos tokios išvados turi būti tinkamai pagrįstos ir pateisinamos.

Jei kompetentinga institucija padaro išvadą, kad nepriekaištingos reputacijos praradimas būtų neproporcingas, ji priima sprendimą, kad atitinkama įmonė ir toliau yra nepriekaištingos reputacijos. Šio sprendimo priežastys nurodomos nacionaliniame registre. Tokių sprendimų skaičius nurodomas 26 straipsnio 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje.

Jeigu kompetentinga institucija padaro išvadą, kad nepriekaištingos reputacijos praradimas nebūtų neproporcingas, dėl teistumo arba sankcijos nepriekaištinga reputacija yra prarandama.

▼M3

2a.  
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas 1 dalies trečios pastraipos b punkte nurodytų Sąjungos taisyklių sunkių pažeidimų, be nustatytųjų IV priede, dėl kurių gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašas. Nustatydamos patikrinimų pagal 12 straipsnio 1 dalį prioritetus, valstybės narės atsižvelgia į informaciją apie šiuos pažeidimus, įskaitant iš kitų valstybių narių gautą informaciją.

Tuo tikslu Komisija:

a) 

nustato dažniausiai pasitaikančių pažeidimų kategorijas ir rūšis;

b) 

nustato pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, ar dėl jų gali kilti pavojus gyvybei arba gali būti padaryta sunkių sužalojimų ir ar dėl jų gali būti iškreipta konkurencija kelių transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pabloginamos transporto srityje dirbančių darbuotojų darbo sąlygos;

c) 

nustato pažeidimų dažnumą, kurį viršijus pakartotiniai pažeidimai laikomi sunkesniais, atsižvelgdama į transporto priemonių, naudojamų vykdyti transporto veiklą, kuriai vadovauja transporto vadybininkas, skaičių.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

3.  
3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas laikomas neįvykdytu, kol pagal atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas nebuvo pritaikyta reabilitavimo arba bet kuri kita tokio paties poveikio priemonė.

7 straipsnis

Sąlygos, susijusios su finansinės būklės reikalavimu

▼M3

1.  

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė per finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, remdamasi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja kapitalu ir rezervais, kurių vertė ne mažesnė kaip:

a) 

9 000  EUR pirmai naudojamai transporto priemonei,

b) 

5 000  EUR už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę arba transporto priemonių junginį, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės ar pakrauto junginio masė viršija 3,5 tonos, ir

c) 

900 EUR už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę arba transporto priemonių junginį, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės ar pakrauto junginio masė yra didesnė nei 2,5 tonos, bet neviršija 3,5 tonos.

Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės ar pakrauto junginio masė yra didesnė nei 2,5 tonos, bet neviršija 3,5 tonos, turi įrodyti, remdamosi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu ir rezervais, kurių vertė ne mažesnė kaip:

a) 

1 800  EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir

b) 

900 EUR už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę.

Valstybės narės gali reikalauti, kad jų teritorijoje įsisteigusios įmonės įrodytų, jog jos šių transporto priemonių atveju disponuoja tokia pačia kapitalo ir rezervų suma, kaip ir pirmoje pastraipoje nurodytų transporto priemonių atveju. Tokiais atvejais atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija atitinkamai informuoja Komisiją, o Komisija tą informaciją paskelbia viešai.“;

▼B

Taikant šį reglamentą, euro vertė kasmet nustatoma pagal valstybių narių, nedalyvaujančių ekonominės ir pinigų sąjungos įgyvendinimo trečiajame etape, valiutų kursą. Taikomas pirmąją spalio mėn. darbo dieną nustatytas ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas kursas. Jis įsigalioja nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 d.

Pirmoje pastraipoje nurodyti atskaitomybės straipsniai suprantami, kaip apibrėžta 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtojoje Tarybos direktyvoje 78/660/EEB, grindžiamoje Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių ( 1 ).

▼M3

1a.  
Be 1 dalyje išdėstytų reikalavimų valstybės narės gali reikalauti, kad įmonė, transporto vadybininkas ar kitas valstybių narių nustatytas atitinkamas asmuo neturėtų nesumokėtų ne asmeninių skolų viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms ir kad jie nebūtų bankrutavę ar jiems nebūtų taikomos nemokumo arba likvidavimo procedūros.

▼M3

2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentinga institucija gali sutikti arba reikalauti, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama kompetentingos valdžios institucijos nustatytą pažymėjimą, pavyzdžiui, banko garantiją arba draudimą, įskaitant profesinės atsakomybės draudimą, išduotą vieno ar daugiau bankų ar kitų finansų įstaigų, įskaitant draudimo bendroves, arba kitą oficialų dokumentą, suteikiantį įmonei solidariąją garantiją dėl 1 dalyje nurodytų sumų.

▼M3

2a.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė neturi patvirtintos metinės atskaitomybės už įmonės registravimo metus, kompetentinga institucija sutinka, kad įmonė savo finansinę būklę gali įrodyti pateikdama pažymėjimą, pavyzdžiui, banko garantiją, finansų įstaigos išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad įmonės vardu suteikiama galimybė naudotis kreditu, arba kitą oficialų dokumentą, kaip yra nustačiusi kompetentinga institucija, įrodantį, kad įmonė disponuoja 1 dalyje nurodytomis sumomis.

▼B

3.  
1 dalyje nurodyta metinė finansinė atskaitomybė arba 2 dalyje nurodyta garantija, kurias reikia patikrinti, yra valstybės narės, kurioje paprašyta išduoti leidimą verstis profesine veikla, teritorijoje įsisteigusio ūkio subjekto, o ne kito kitoje valstybėje narėje įsisteigusio subjekto finansinė atskaitomybė arba garantija.

8 straipsnis

Sąlygos, susijusios su profesinės kompetencijos reikalavimu

1.  
Siekiant įvykdyti 3 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytus reikalavimus, atitinkamo asmens (-ų) žinios turi atitikti I priedo I dalyje numatytą lygį joje išvardytų dalykų srityse. Šios žinios įrodomos laikant privalomą egzaminą raštu, kuris, nusprendus valstybei narei, gali būti papildytas egzaminu žodžiu. Šie egzaminai organizuojami I priedo II dalyje nustatyta tvarka. Šiuo tikslu valstybės narės gali nuspręsti prieš egzaminą nustatyti privalomą mokymą.
2.  

Atitinkami asmenys šiuos egzaminus laiko nuolatinės gyvenamosios vietos arba darbo vietos valstybėje narėje.

Nuolatinė gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje asmuo paprastai, t. y. bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais, gyvena dėl su šia vieta jį glaudžiai siejančių asmeninių ryšių.

Vis dėlto nuolatinė gyvenamoji vieta asmens, kuris darbo ryšiais susijęs su kita vieta nei ta, su kuria jį sieja asmeniniai ryšiai, ir kuris dėl šios priežasties gyvena pakaitomis tai vienoje, tai kitoje vietoje dviejose ar daugiau valstybių narių, laikoma ta, su kuria jį sieja asmeniniai ryšiai, jei jis nuolat grįžta į šią vietą. Pastarosios sąlygos nesilaikoma, jeigu asmuo valstybėje narėje gyvena, kad įvykdytų apibrėžtos trukmės užduotį. Universiteto ar mokyklos lankymas nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

3.  
Tik valstybės narės šiam tikslui tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos gali pagal jos nustatytus kriterijus organizuoti bei patvirtinti 1 dalyje nurodytus egzaminus raštu ir žodžiu. Valstybės narės nuolat tikrina, ar sąlygos, pagal kurias tos valdžios institucijos ar įstaigos rengia egzaminus, atitinka I priedo nuostatas.
4.  
Valstybės narės pagal savo nustatytus kriterijus gali suteikti tinkamus įgaliojimus įstaigoms, galinčioms prašymą pateikusiems asmenims teikti egzaminui parengiantį aukštos kokybės mokymą, o pageidaujantiems transporto vadybininkams – teikti tęstinį mokymą atnaujinti žinioms. Šios valstybės narės nuolat tikrina, ar šios įstaigos visada atitinka kriterijus, kuriais remiantis joms buvo suteiktas leidimas.

▼M3

5.  
Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytas asmuo ar asmenys turėtų pakankamai žinių apie sektoriaus pokyčius, gali skatinti periodiškai kas trejus metus rengti mokymo kursus I priede išvardytomis temomis.

▼B

6.  
Valstybės narės gali reikalauti, kad asmenys, turintys profesinės kompetencijos pažymėjimą, tačiau per pastaruosius 5 metus nevadovavę įmonei, kuri verčiasi krovinių arba keleivių gabenimo kelių transportu veikla, išklausytų pakartotinio mokymo kursus, kad atnaujintų žinias, susijusias su naujausiais I priedo I dalyje nurodytų teisės aktų pakeitimais.
7.  

Valstybės narės toje pačioje valstybėje narėje suteiktą tam tikrą aukštojo mokslo ar techninio išsilavinimo kvalifikaciją turinčius asmenis, kurie turi žinių visų I priede išvardytų dalykų, ir kurie specialiai šiuo tikslu buvo paskirti, srityse, gali atleisti nuo toje kvalifikacijoje nurodytų dalykų egzamino. Ši išimtis taikoma tik tiems I priedo I dalies skirsniams, kuriuose kvalifikacija apima visus dalykus, išvardytus kiekvieno skirsnio antraštinėje dalyje.

Valstybė narė gali nuo nurodytų egzaminų dalių atleisti asmenis, turinčius profesinės kompetencijos pažymėjimus, galiojančius vykdant nacionalines vežimo operacijas toje valstybėje narėje.

8.  
Profesinei kompetencijai įrodyti turi būti pateikta 3 dalyje nurodytos valdžios institucijos arba įstaigos išduotas pažymėjimas. Šis pažymėjimas neperleidžiamas jokiam kitam asmeniui. Jis parengiamas pagal II ir III prieduose nustatytas saugumo priemones ir pateiktą pažymėjimo modelį, ir turi būti pažymėtas jį išdavusios tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos antspaudu.

▼M3

9.  
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I, II ir III priedai, siekiant juos priderinti prie rinkos pokyčių ir technikos pažangos.

▼B

10.  
Komisija pati arba pasitelkdama bet kurias įstaigas, kurias ji gali skirti, skatina valstybes nares keistis patirtimi ir informacija apie mokymą, egzaminus bei leidimų išdavimą ir sudaro tam palankesnes sąlygas.

9 straipsnis

Atleidimas nuo egzamino

Valstybė narė gali nuspręsti atleisti nuo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų egzaminų asmenis, kurie pateikia įrodymą, kad jie nepertraukiamai vadovavo krovinių vežimo kelių transportu arba keleivių gabenimo kelių transportu įmonei vienoje ar keliose valstybėse narėse 10 metų laikotarpiu iki 2009 m. gruodžio 4 d.

▼M3

Licencijos išdavimo krovinių vežimo kelių transportu įmonei, kuri eksploatuoja tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės arba pakrauto junginio masė neviršija 3,5 tonos, tikslais valstybės narės gali nuspręsti asmenims, kurie pateikia įrodymą, kad jie nepertraukiamai 10 metų laikotarpį anksčiau nei 2020 m. rugpjūčio 20 d. vadovavo tos pačios rūšies įmonėms, netaikyti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų egzaminų.

▼BIII SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR STEBĖSENA

10 straipsnis

Kompetentingos valdžios institucijos

1.  

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelias kompetentingas valdžios institucijas, kurios turi užtikrinti teisingą šio reglamento įgyvendinimą. Šios kompetentingos valdžios institucijos turi būti įgaliotos:

a) 

nagrinėti įmonių pateiktus prašymus;

b) 

suteikti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, taip pat jį sustabdyti arba panaikinti;

c) 

pripažinti fizinį asmenį netinkamu vadovauti įmonės transporto veiklai, jam einant transporto vadybininko pareigas;

d) 

vykdyti reikiamus tikrinimus, ar įmonės atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.  
Kompetentingos valdžios institucijos paskelbia visas pagal šį reglamentą nustatytas sąlygas, bet kurias kitas nacionalines nuostatas ir procedūras, kurių turi laikytis suinteresuoti prašymus pateikę asmenys, bei atitinkamus paaiškinimus.

11 straipsnis

Prašymų nagrinėjimas ir registravimas

1.  
Transporto įmonei, kuri atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus, pateikus prašymą išduodamas leidimas verstis profesine vežimo kelių transportu veikla. Kompetentinga valdžios institucija patikrina, ar prašymą pateikusi įmonė atitinka tame straipsnyje nustatytus reikalavimus.
2.  
Kompetentinga valdžios institucija įrašo į 16 straipsnyje nurodytą nacionalinį elektroninį registrą duomenis, susijusius su įmonėmis, kurioms ji išdavė leidimus ir kurie nurodyti 16 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a–d punktuose.
3.  
Kompetentinga valdžios institucija prašymą leisti verstis profesine veikla turi išnagrinėti kuo greičiau ir šis terminas neturi viršyti 3 mėnesių, skaičiuojamų nuo tos dienos, kai ji gavo visus būtinus dokumentus prašymui įvertinti. Kompetentinga valdžios institucija tinkamai pagrįstais atvejais gali pratęsti šį laikotarpį dar vienam mėnesiui.
4.  

Iki 2012 m. gruodžio 31 d. kompetentinga valdžios institucija, vertindama, ar įmonės reputacija yra nepriekaištinga, tikrina, jei iškyla abejonių, ar paskirtasis transporto vadybininkas (-ai) kurioje nors valstybėje narėje prašymo pateikimo laikotarpiu nebuvo pripažintas (-i) netinkamu (-ais) vadovauti įmonės transporto veiklai pagal 14 straipsnį.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. kompetentinga valdžios institucija, vertindama, ar įmonės reputacija yra nepriekaištinga, tikrina, ar paskirtasis transporto vadybininkas ar vadybininkai kurioje nors valstybėje narėje prašymo pateikimo laikotarpiu nebuvo pripažintas (-i) netinkamu (-ais) vadovauti įmonės transporto veiklai pagal 14 straipsnį, patikrindama 16 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punkte nurodytus duomenis tiesiogiai ir saugiai prisijungdama prie nacionalinių registrų atitinkamos dalies arba pateikdama prašymą.

▼M3 —————

▼B

5.  
Pasikeitus bet kuriems 2 dalyje nurodytiems duomenims įmonės, turinčios leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, praneša apie juos šį leidimą išdavusiai kompetentingai valdžios institucijai per 28 dienas ar trumpesnį laikotarpį, kurį nustato įsisteigimo valstybė narė.

12 straipsnis

Patikrinimai

▼M3

1.  
Kompetentingos institucijos reguliariai stebi, ar įmonės, kurioms jos suteikė leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, ir toliau atitinka šio reglamento 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Šiuo tikslu valstybės narės atlieka patikrinimus, įskaitant, kai tikslinga, patikrinimus vietoje atitinkamos įmonės patalpose, daugiausia dėmesio skirdamos toms įmonės, kurios priskiriamos keliančioms padidintą riziką. Tuo tikslu valstybės narės išplečia pavojaus klasifikavimo sistemą, kurią jos įdiegė pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB ( 2 ) 9 straipsnį, įtraukdamos į ją visus šio reglamento 6 straipsnyje išvardytus pažeidimus.

▼B

2.  

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi atlikti patikrinimus, ar įmonės atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus bent kas penkerius metus.

▼M3 —————

▼B

3.  
Tinkamai pagrįstais atvejais Komisijos prašymu valstybė narė turi atlikti atskirus patikrinimus, kad nustatytų, ar įmonė vis dar atitinka leidimo verstis profesine vežimo kelių transportu veikla išdavimą reglamentuojančias sąlygas. Ji informuoja Komisiją apie tokių patikrinimų rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi, jei buvo nustatyta, kad įmonė nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

13 straipsnis

Leidimų sustabdymo ir panaikinimo tvarka

1.  

Jeigu kompetentinga valdžios institucija nustato, kad įmonė gali nebeatitikti vieno iš 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ji apie tai praneša įmonei. Jeigu kompetentinga valdžios institucija nustato, kad vienas ar keli iš šių reikalavimų nebevykdomi, ji gali nustatyti vieną iš toliau nurodytų terminų, per kurį įmonė galėtų ištaisyti padėtį:

a) 

ne ilgesnį kaip šešerių mėnesių terminą, kuris gali būti pratęsiamas dar trims mėnesiams transporto vadybininko mirties arba fizinės negalios atveju, naujam transporto vadybininkui įdarbinti siekiant pakeisti nepriekaištingos reputacijos ar profesinės kompetencijos reikalavimų nebeatitinkantį transporto vadybininką;

b) 

ne ilgesnį kaip šešerių mėnesių terminą tuo atveju, kai įmonė turi ištaisyti padėtį įrodydama turinti faktinę ir nuolatinę buveinę;

▼M3

c) 

ne ilgesnį kaip šešių mėnesių terminą, jei nevykdomas finansinės būklės reikalavimas, per kurį turi būti įrodyta, kad tas reikalavimas vėl nuolat vykdomas.

▼B

2.  
Kompetentinga valdžios institucija gali pareikalauti iš įmonės, kurios leidimas buvo sustabdytas ar panaikintas, kad prieš taikant bet kurią reabilitavimo priemonę jos transporto vadybininkai išlaikytų 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus egzaminus.
3.  
Jeigu kompetentinga valdžios institucija nustato, kad įmonė nebeatitinka vieno ar kelių iš 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ji per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą sustabdo arba panaikina leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla.

14 straipsnis

Transporto vadybininko pripažinimas netinkamu eiti pareigas

1.  
Jeigu transporto vadybininkas pagal 6 straipsnį praranda nepriekaištingą reputaciją, kompetentinga valdžios institucija pripažįsta transporto vadybininką netinkamu vadovauti įmonės transporto veiklai.

▼M3

Kompetentinga institucija transporto vadybininką gali reabilituoti ne anksčiau nei po vienų metų nuo nepriekaištingos reputacijos praradimo datos ir ne anksčiau nei transporto vadybininkas įrodo, kad jis baigė atitinkamą ne trumpesnį nei trijų mėnesių mokymo kursą arba išlaikė egzaminą šio reglamento I priedo I dalyje išvardytomis temomis.

▼M3

2.  
Kol vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis ir šio straipsnio 1 dalimi nebus priimta reabilitavimo priemonė, 8 straipsnio 8 dalyje nurodytas transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimas, kuris buvo pripažintas netinkamu, negalioja nė vienoje valstybėje narėje.

▼B

15 straipsnis

Kompetentingų valdžios institucijų sprendimai ir apskundimas

1.  

Pagal šį reglamentą valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų priimti nepalankūs sprendimai, įskaitant sprendimus atmesti prašymą, sustabdyti ar panaikinti galiojantį leidimą arba pripažinti transporto vadybininką netinkamu eiti pareigas, turi būti pagrįsti.

Priimant tokius sprendimus atsižvelgiama į turimą informaciją apie įmonės arba transporto vadybininko padarytus pažeidimus, galinčius pakenkti įmonės nepriekaištingai reputacijai, taip pat į visą kitą kompetentingos valdžios institucijos turimą informaciją. Juose nurodomos reabilitavimo priemonės, taikomos leidimo galiojimo sustabdymo arba asmens pripažinimo netinkamu eiti pareigas atvejais.

2.  
Valstybės narės imasi veiksmų užtikrinti, kad atitinkamoms įmonėms ir asmenims būtų sudaryta galimybė apskųsti 1 dalyje nurodytus sprendimus bent vienoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstaigoje ar teisme.IV SKYRIUS

SUPAPRASTINIMAS IR ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

16 straipsnis

Nacionaliniai elektroniniai registrai

1.  

Šio reglamento, ypač jo 11–14 ir 26 straipsnių įgyvendinimo tikslais kiekviena valstybė narė turi nacionalinį elektroninį kelių transporto įmonių, kurioms valstybės narės įgaliota kompetentinga valdžios institucija yra išdavusi leidimus verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, registrą. Šio registro duomenų tvarkymą prižiūri specialiai šiam tikslui paskirta viešosios valdžios institucija. Atitinkamais nacionalinio elektroninio registro duomenimis gali naudotis visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos.

Ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija turi priimti sprendimą dėl minimalių reikalavimų, taikomų duomenims, kurie turi būti įvedami į nacionalinį elektroninį registrą nuo jo įsteigimo siekiant palengvinti registrų sujungimą ateityje. Ji gali rekomenduoti įtraukti ne tik 2 dalyje nurodytus duomenis, bet ir transporto priemonių registracijos numerius.

2.  

Nacionaliniuose elektroniniuose registruose turi būti bent šie duomenys:

a) 

įmonės pavadinimas ir teisinė forma;

b) 

įstaigos buveinės adresas;

▼M3

c) 

transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas ir pavardė;

▼B

d) 

leidimo rūšis, transporto priemonių, kurioms išduotas leidimas skaičius ir atitinkamais atvejais Bendrijos licencijos bei patvirtintų kopijų serijos numeriai;

e) 

sunkių pažeidimų, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte, už kuriuos per paskutinius dvejus metus buvo asmuo buvo nuteistas ar jam taikytos sankcijos, skaičius, kategorija ir rūšis;

f) 

visų asmenų, kurie buvo pripažinti netinkamais vadovauti įmonės transporto veiklai tol, kol jie atgaus nepriekaištingą reputaciją pagal 6 straipsnio 3 dalį, vardai, pavardės ir taikytos reabilitavimo priemonės;

▼M3

g) 

pagal 5 straipsnio 1 dalies g punktą įmonės turimų transporto priemonių valstybinių numerių ženklai;

h) 

darbuotojų, dirbusių įmonėje praėjusių metų gruodžio 31 d., skaičius, kuris atnaujinamas nacionaliniame registre ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d.;

i) 

įmonės rizikos vertinimas pagal Direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnio 1 dalį.

▼M3

Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti duomenys prieinami viešai laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos nuostatų.

Valstybės narės gali nuspręsti pirmos pastraipos e–i punktuose nurodytus duomenis saugoti atskiruose registruose. Tokiais atvejais e–f punktuose nurodyti duomenys esant prašymui pateikiami arba yra tiesiogiai prieinami visoms atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijos. Prašoma informacija pateikiama per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Pirmos pastraipos g, h ir i punktuose nurodyti duomenys kompetentingoms institucijoms per patikrinimus keliuose teikiami ne vėliau kaip praėjus 12 mėnesių nuo pagal 6 dalį priimto įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomos funkcijos, kad kompetentingoms institucijoms per patikrinimus keliuose galėtų būti pateikti duomenys.

Pirmos pastraipos e–i punktuose nurodyti duomenys institucijoms, kurios nėra kompetentingos institucijos, yra prieinami tik tais atvejais, jei toms institucijoms yra tinkamai suteikti įgaliojimai, susiję su priežiūra ir sankcijų skyrimu kelių transporto sektoriuje, o jų pareigūnai yra prisaikdinti saugoti paslaptį arba jiems taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti paslaptį.

▼B

3.  

Duomenys apie įmonę, kurios leidimas buvo sustabdytas arba panaikintas, laikomi nacionaliniame elektroniniame registre dvejus metus nuo leidimo galiojimo sustabdymo pabaigos ar panaikinimo, o po to nedelsiant pašalinami.

Duomenys apie bet kurį asmenį, kuris buvo pripažintas netinkamu verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, laikomi nacionaliniame elektroniniame registre tol, kol šis asmuo atgauna nepriekaištingą reputaciją pagal 6 straipsnio 3 dalį. Pritaikius tokias reabilitavimo ar kitas lygiavertį poveikį turinčias priemones, duomenys nedelsiant pašalinami.

Į pirmoje ir antroje pastraipose nurodytus duomenis turi būti įtraukta informacija apie priežastis, dėl kurių leidimai atitinkamai buvo sustabdyti ar panaikinti arba buvo paskelbta, kad asmuo netinka eiti pareigas, ir atitinkama trukmė.

▼M3

4.  
Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad visi nacionaliniame elektroniniame registre esantys duomenys būtų atnaujinami ir tikslūs.

▼B

5.  
Nedarant poveikio 1 ir 2 dalių taikymui, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti ir jais būtų galima naudotis visoje Bendrijoje per nacionalinius ryšių palaikymo punktus, kaip apibrėžta 18 straipsnyje. Galimybė naudotis registrais per nacionalinius ryšių palaikymo punktus turi būti įgyvendinta ir registrai sujungti iki 2012 m. gruodžio 31 d. taip, kad bet kurios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija galėtų susipažinti su bet kurios valstybės narės nacionaliniu elektroniniu registru.
6.  
Komisija pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą konsultavimo procedūrą ir pirmą kartą iki 2010 m. gruodžio 31 d. patvirtina bendrąsias taisykles dėl 5 dalies įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl duomenų, kuriais keičiamasi, formato, elektroninio prisijungimo prie kitų valstybių narių nacionalinių elektroninių registrų techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos su kitomis atitinkamomis duomenų bazėmis skatinimo. Šiose bendrosiose taisyklėse nustatoma, kuri valdžios institucija atsakinga už prieigą prie duomenų, tolesnį naudojimąsi jais ir jų atnaujinimą po to, kai jais buvo pasinaudota, bei šiuo tikslu šios taisyklės apima duomenų registravimo ir stebėsenos taisykles.

▼M3

Ne vėliau kaip per 14 mėnesių po įgyvendinimo akto dėl bendros rizikos įvertinimo apskaičiavimo formulės, kaip nurodyta Direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnio 1 dalyje, priėmimo Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato funkcijas, kad kompetentingoms institucijoms per patikrinimus keliuose būtų galima pateikti 2 dalies pirmos pastraipos g, h ir i punktuose nurodytus duomenis.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M3 —————

▼B

17 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

Taikydamos Direktyvą 95/46/EB, valstybės narės visų pirma užtikrina, kad:

a) 

visi asmenys būtų informuojami, kada su jais susiję duomenys yra užregistruoti arba planuojama juos perduoti trečiosioms šalims. Pateikiamoje informacijoje nurodomas tikslus už duomenų tvarkymą atsakingos valdžios institucijos pavadinimas, tvarkomų duomenų rūšis ir tokio veiksmo priežastys;

b) 

visiems asmenims būtų sudaryta galimybė susipažinti su jais susijusiais duomenimis už tokių duomenų tvarkymą atsakingoje valdžios institucijoje. Ta teise turi būti galima naudotis be apribojimų, pagrįstos trukmės laikotarpiais, pernelyg nedelsiant ir nesukeliant pernelyg didelių išlaidų prašymą pateikusiam asmeniui;

c) 

visi asmenys, kurių duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, turėtų teisę į tai, kad tokie duomenys būtų ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti;

d) 

visi asmenys turėtų teisę nesutikti dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kad jo duomenys būtų tvarkomi. Pagrįstais nesutikimo atvejais tokie duomenys nebegali būti tvarkomi;

e) 

įmonės laikytųsi atitinkamų nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos, jei jos taikomos.

▼M3

18 straipsnis

Valstybių narių administracinis bendradarbiavimas

1.  
Valstybės narės paskiria nacionalinį ryšių palaikymo punktą, atsakingą už keitimąsi informacija su kitomis valstybėmis narėmis šio reglamento taikymo tikslais. Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 4 d. perduoda Komisijai nacionalinių ryšių palaikymo punktų pavadinimus ir adresus. Komisija parengia visų nacionalinių ryšių palaikymo punktų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms.
2.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir sparčiai viena kitai teikia tarpusavio pagalbą ir bet kokią kitą atitinkamą informaciją, kad sudarytų palankesnes sąlygas šio reglamento įgyvendinimui ir vykdymo užtikrinimui.
3.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie teistumus ir sankcijas už visus sunkius pažeidimus, nurodytus 6 straipsnio 2 dalyje. Valstybė narė, gavusi pranešimą apie 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą sunkų pažeidimą, dėl kurio asmuo kitoje valstybėje narėje per paskutinius dvejus metus buvo nuteistas arba jam taikyta sankcija, užregistruoja tą pažeidimą nacionaliniame elektroniniame registre.
4.  
Valstybės narės atsako į kitų valstybių narių visų kompetentingų institucijų prašymus pateikti informaciją ir atlieka patikrinimus, kontrolę ir tyrimus, susijusius su jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų kelių transportu atitiktimi 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytiems reikalavimams. Tokie prašymai pateikti informaciją gali apimti galimybę susipažinti su dokumentais, kurių reikia norint įrodyti, kad įvykdytos 5 straipsnyje nustatytos sąlygos. Valstybių narių kompetentingų institucijų prašymai pateikti informaciją turi būti tinkamai pagrįsti ir motyvuoti. Šiuo tikslu prašymuose pateikiama patikimų duomenų apie galimus 3 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimus, nurodomas prašymo tikslas ir pakankamai išsamiai apibūdinama informacija ir dokumentai, kurių prašoma.
5.  
Valstybės narės kitų valstybių narių pagal 4 dalį prašomą informaciją pateikia per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Valstybės narės gali tarpusavyje susitarti dėl trumpesnio termino.
6.  
Jei prašymą gavusi valstybė narė mano, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas, ji per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo apie tai praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Prašymą pateikusi valstybė narė turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei prašymą pateikusi valstybė narė negali išsamiau pagrįsti prašymo, prašoma valstybė narė prašymą gali atmesti.
7.  
Jei patenkinti prašymą pateikti informaciją arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku, prašymą gavusi valstybė narė per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę, nurodydama sunkumų priežastis. Šį klausimą atitinkamos valstybės narės aptaria tarpusavyje siekdamos rasti iškilusios problemos sprendimo būdą. Jei nuolat vėluojama pateikti informaciją prašymą pateikusiai valstybei narei, apie tai informuojama Komisija, ir ji imasi tinkamų priemonių.
8.  
3 dalyje nurodytas keitimasis informacija vykdomas per keitimosi pranešimais sistemą, t. y. – Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1213/2010 ( 3 ) nustatytą Europos kelių transporto įmonių registrą (ERRU). Valstybių narių kompetentingų institucijų administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, numatyti 4–7 dalyse, įgyvendinami per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2012 ( 4 ). Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė 1 dalyje nurodytą kontaktinį punktą gali paskirti kaip kompetentingą instituciją ir apie tai per IMI informuoja Komisiją.
9.  
Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį joms perduota informacija būtų naudojama tik tuo (tais) tikslu (-ais), dėl kurio (-ių) jos buvo prašoma. Bet koks asmens duomenų tvarkymas atliekamas tik tais tikslais, kurie atitinka šį reglamentą, ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ( 5 ).
10.  
Savitarpio administracinis bendradarbiavimas vykdomas ir pagalba teikiama nemokamai.
11.  
Prašymas pateikti informaciją netrukdo kompetentingoms institucijoms, laikantis atitinkamos nacionalinės ir Sąjungos teisės, imtis priemonių siekiant ištirti tariamus šio reglamento pažeidimus ir jiems užkirsti kelią.

▼BV SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TARPUSAVIO PRIPAŽINIMAS

19 straipsnis

Nepriekaištingos reputacijos pažymėjimai ir lygiaverčiai dokumentai

1.  
Nedarydama poveikio 11 straipsnio 4 dalies taikymui, įsisteigimo valstybė narė, suteikdama leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, kaip pakankamą nepriekaištingos reputacijos įrodymą priima išrašą iš nuosprendžių registro arba, jeigu jo nėra, kompetentingos teismo ar administracinės institucijos valstybėje narėje, kurioje yra anksčiau gyvenęs transporto vadybininkas ar bet kuris kitas susijęs asmuo, išduotą lygiavertį dokumentą.
2.  
Kai valstybė narė nustato savo nacionaliniams subjektams tam tikras nepriekaištingos reputacijos sąlygas, kurių įvykdymo negalima įrodyti 1 dalyje nurodytu dokumentu, kaip pakankamą įrodymą iš kitų valstybių narių nacionalinių subjektų ji priima valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) yra anksčiau gyvenęs transporto vadybininkas ar bet kuris kitas susijęs asmuo, kompetentingos teismo ar administracinės institucijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad įvykdytos šios sąlygos. Šiame pažymėjime nurodoma konkreti informacija, į kurią atsižvelgiama įsisteigimo valstybėje narėje.
3.  
Jei valstybė (-ės) narė (-ės), kurioje yra anksčiau gyvenęs transporto vadybininkas ar bet kuris kitas susijęs asmuo, neišduoda 1 dalyje nurodyto dokumento ar 2 dalyje nurodyto pažymėjimo, jį galima pakeisti transporto vadybininko ar bet kurio kito susijusio asmens pareiškimu prisiekus arba oficialiu pareiškimu valstybės narės, kurioje yra anksčiau gyvenęs transporto vadybininkas ar bet kuris kitas susijęs asmuo, kompetentingai teismo arba administracinei institucijai arba tam tikrais atvejais notarui, kurie išduoda pažymėjimą, patvirtinantį pareiškimo prisiekus arba oficialaus pareiškimo autentiškumą.
4.  
1 dalyje nurodytas dokumentas ar 2 dalyje nurodytas pažymėjimas nepriimamas, jeigu pateikiamas vėliau kaip trys mėnesiai nuo jo išdavimo dienos. Ši sąlyga taip pat taikoma pagal 3 dalį padarytiems pareiškimams.

20 straipsnis

Pažymėjimai dėl finansinės būklės

Kai valstybė narė reikalauja, kad jos piliečiai be 7 straipsnyje nustatytų sąlygų įvykdytų tam tikras papildomas finansinės būklės sąlygas, kaip pakankamą įrodymą iš kitų valstybių narių piliečių ji turi priimti valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) yra anksčiau gyvenęs transporto vadybininkas ar bet kuris kitas susijęs asmuo, kompetentingos valdžios institucijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad šios sąlygos yra įvykdytos. Tokiame pažymėjime turi būti nurodyta konkreti informacija, į kurią atsižvelgiama naujoje įsisteigimo valstybėje narėje.

21 straipsnis

Profesinės kompetencijos pažymėjimai

1.  
Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta III priede nurodyto pažymėjimo modelį atitinkančius pažymėjimus, kuriuos šiuo tikslu išduoda tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos.
2.  
Laikoma, kad pažymėjimai, išduoti iki 2011 m. gruodžio 4 d. kaip profesinės kompetencijos įrodymai pagal tuo metu galiojančias nuostatas prilygsta pažymėjimui, kuris atitinka III priede pateiktą modelį, ir visose valstybėse narėse pripažįstami kaip įrodantys profesinę kompetenciją. Valstybės narės gali reikalauti, kad asmenys, turintys profesinės kompetencijos pažymėjimus, galiojančius vykdyti tik nacionalines vežimo operacijas, laikytų 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus egzaminus ar jų dalis.VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Sankcijos

1.  
Valstybės narės nustato taisykles, reglamentuojančias už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikomas sankcijas, ir imasi visų reikiamų priemonių, užtikrinančių jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės iki 2011 m. gruodžio 4 d. praneša Komisijai apie tas nuostatas bei nedelsdamos informuoja apie vėliau padarytus su jomis susijusius pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad visos tokios priemonės būtų taikomos nediskriminuojant įmonės dėl nacionalinės priklausomybės ar įsisteigimo vietos.
2.  
1 dalyje nurodytos sankcijos apima visų pirma leidimo verstis profesine vežimo kelių transportu veikla sustabdymą, šio leidimo panaikinimą ir pažeidimą padariusių transporto vadybininkų pripažinimą netinkamais eiti pareigas.

23 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Įmonėms, kurios iki 2009 m. gruodžio 4 d. yra gavusios leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, šio reglamento nuostatų turi laikytis ne vėliau kaip nuo 2011 m. gruodžio 4 d.

▼M3

Nukrypstant nuo 1 straipsnio 2 dalies, iki 2022 m. gegužės 21 d. krovinių vežimo kelių transportu įmonėms, vykdančioms tarptautines vežimo operacijas naudojant tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės ar pakrauto junginio masė neviršija 3,5 tonos, šio reglamento nuostatos netaikomos, nebent įsisteigimo valstybės narės teisėje būtų numatyta kitaip.

Nukrypstant nuo 16 straipsnio 2 dalies, reikalavimas į nacionalinius elektroninius registrus įtraukti įmonių rizikos įvertinimą taikomas praėjus 14 mėnesių nuo įgyvendinimo akto dėl bendros rizikos įvertinimo apskaičiavimo formulės, nurodytos Direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnio 1 dalyje, įsigaliojimo.

▼M3 —————

▼M3

24a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  
8 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d.
3.  
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  
Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( 6 ) nustatytais principais.
5.  
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  
Pagal 8 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

▼B

25 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  
Komisijai padeda pagal 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ( 7 ) 18 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas.

▼M3

2.  
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 ( 8 ) 4 straipsnis.
3.  
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

▼B

26 straipsnis

▼M3

Ataskaitų teikimas ir peržiūra

▼B

1.  

Kas dvejus metus valstybės narės rengia kompetentingų valdžios institucijų veiklos ataskaitą ir teikia ją Komisijai. Šioje ataskaitoje pateikiama:

a) 

sektoriaus apžvalga nepriekaištingos reputacijos, finansinės būklės ir profesinės kompetencijos požiūriu;

▼M3

b) 

pagal šį reglamentą išduotų leidimų skaičius (pagal metus ir rūšį), sustabdytų leidimų skaičius, panaikintų leidimų skaičius, sprendimų dėl netinkamumo verstis profesine veikla skaičius, taip pat priežastys, kuriomis grindžiami tie sprendimai. Ataskaitose, susijusiose su laikotarpiu po 2022 m. gegužės 21 d., šie punktai taip pat suskirstomi pagal:

i) 

keleivių vežėjus kelių transportu;

ii) 

krovinių vežėjus kelių transportu, naudojančius tik motorines transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės ar pakrauto junginio masė neviršija 3,5 tonos, ir

iii) 

visus kitus krovinių vežėjus kelių transportu;

▼B

c) 

kiekvienais metais išduotų profesinės kompetencijos pažymėjimų skaičius;

d) 

pagrindiniai statistiniai duomenys, susiję su nacionaliniais elektroniniais registrais ir kompetentingų valdžios institucijų atliekamais jų panaudojimo būdais; ir

e) 

keitimosi informacija su kitomis valstybėmis narėmis apžvalga pagal 18 straipsnio 2 dalį, į kurią visų pirma įtraukiamas per metus nustatytų pažeidimų, apie kuriuos pranešta kitoms valstybėms narėms, ir gautų atsakymų skaičius, taip pat prašymų bei atsakymų, per metus gautų pagal 18 straipsnio 3 dalį, skaičius.

2.  
Kas dvejus metus Komisija, remdamasi 1 dalyje nurodytomis ataskaitomis, parengia Europos Parlamentui ir Tarybai skirtą profesinės vežimo kelių transportu veiklos vykdymo ataskaitą. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiamas valstybių narių vykdomo keitimosi informacija vertinimas ir nacionalinių elektroninių registrų veikimo bei jų duomenų apžvalga. Ataskaita skelbiama tuo pačiu metu, kaip ir 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ( 9 ) 17 straipsnyje nurodyta ataskaita.

▼M3

3.  
Kas dvejus metus valstybės narės praneša Komisijai apie savo prašymus, pateiktus pagal 18 straipsnio 4–9 dalis, apie gautus kitų valstybių narių atsakymus ir apie veiksmus, kurių jos ėmėsi remdamosi pateikta informacija.
4.  
Remdamasi pagal 3 dalį savo surinkta informacija ir remdamasi kitais duomenimis, Komisija ne vėliau kaip 2023 m. rugpjūčio 21 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią ataskaitą dėl valstybių narių administracinio bendradarbiavimo masto, galimų trūkumų šioje srityje ir galimų būdų šiam bendradarbiavimui pagerinti. Remdamasi šia ataskaita ji įvertina, ar būtina siūlyti papildomų priemonių.
5.  
Komisija ne vėliau kaip 2023 m. rugpjūčio 21 d. įvertina, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą.
6.  
Pateikusi 5 dalyje nurodytą ataskaitą, Komisija reguliariai vertina šį reglamentą ir vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
7.  
Kai tinkama, prie 5 ir 6 dalyse nurodytų ataskaitų pridedami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

▼B

27 straipsnis

Kompetentingų valdžios institucijų sąrašas

Iki 2011 m. gruodžio 4 d. kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia kompetentingų valdžios institucijų, kurias ji paskyrė įgaliotomis suteikti leidimus verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, sąrašą ir egzaminams, nurodytiems 8 straipsnio 1 dalyje, organizuoti bei pažymėjimams išduoti įgaliotų valdžios institucijų ar įstaigų sąrašą. Konsoliduotą šių valdžios institucijų ir įstaigų Bendrijoje sąrašą Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

28 straipsnis

Pranešimas apie nacionalines priemones

Valstybės narės Komisijai pateikia šio reglamento taikymo srityje priimtų nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų tekstus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų priėmimo dienos, o pirmą kartą iki 2011 m. gruodžio 4 d.

29 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 96/26/EB panaikinama.

30 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 4 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

I.   8 STRAIPSNYJE NURODYTŲ DALYKŲ SĄRAŠAS

Žinios, į kurias atsižvelgia valstybės narės oficialiai pripažindamos profesinę kompetenciją, turi apimti bent toliau išvardytus dalykus atitinkamai krovinių vežimo ir keleivių gabenimo kelių transportu srityse. Asmenys, pateikę prašymus išduoti leidimą verstis profesine krovinių ir keleivių gabenimo kelių transportu veikla, turi būti įgiję vadovauti transporto įmonei būtinas žinias ir praktinius įgūdžius šių dalykų srityje.

Minimalus toliau nurodytas žinių lygis negali būti mažesnis nei 3-as mokymo lygių struktūros lygis pagal Tarybos sprendimo 85/368/EEB ( 10 ) priedą, t. y. žinių lygis, pasiekiamas per privalomojo ugdymo kursą, kurį papildo arba profesinis mokymas ir papildomas techninis mokymas, arba vidurinis išsilavinimas ar kitoks techninis mokymas.

A.   Civilinė teisė

Prašymą pateikęs asmuo visų pirma krovinių ir keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu privalo:

1. 

būti susipažinęs su pagrindinėmis kelių transporto srityje naudojamų sutarčių rūšimis bei iš jų išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis;

2. 

sugebėti vesti derybas dėl teisiniu požiūriu galiojančios transporto sutarties, visų pirma atsižvelgiant į vežimo sąlygas;

krovinių vežimo kelių transportu atžvilgiu:

3. 

sugebėti analizuoti atstovaujamo asmens skundą dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius ar sugadintus krovinius ar už pavėluotą krovinių pristatymą ir suprasti tokio skundo poveikį jo sutartinei atsakomybe;

4. 

būti susipažinęs su Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) nustatytomis taisyklėmis ir pareigomis;

keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu:

5. 

sugebėti analizuoti atstovaujamo asmens skundą dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai arba dėl atlyginimo už vėlavimus ir suprasti tokio skundo poveikį jo sutartinei atsakomybei.

B.   Komercinė teisė

Prašymą pateikęs asmuo visų pirma krovinių vežimo ir keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu privalo:

1. 

būti susipažinęs su reikalavimais ir formalumais, privalomais užsiimant verslu, su bendrosiomis vežėjams nustatytomis pareigomis (įregistravimas, dokumentų tvarkymas ir t. t.) ir bankroto padariniais;

2. 

turėti reikiamų žinių apie įvairias pelno siekiančių įmonių rūšis bei apie šių įmonių įsteigimą ir veiklą reglamentuojančias taisykles.

C.   Socialinė teisė

Prašymą pateikęs asmuo visų pirma krovinių vežimo ir keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu privalo būti susipažinęs su:

1. 

įvairių socialinių institucijų, susijusių su kelių transportu, paskirtimi ir veikimu (profesinės sąjungos, darbo tarybos, profsąjungų atstovai, darbo inspektoriai ir t. t.);

2. 

darbdavių pareigomis socialinės apsaugos srityje;

3. 

taisyklėmis, reglamentuojančiomis darbo sutartis, sudaromas su įvairių kategorijų darbuotojais, kuriuos įdarbina kelių transporto įmonės (sutarčių formos, sutarties šalių pareigos, darbo sąlygos ir darbo trukmė, mokamos atostogos, atlyginimas, sutarties pažeidimas ir t. t.);

4. 

taisyklėmis, taikomomis vairavimo, poilsio ir darbo laikui, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 3821/85, Reglamento (EB) Nr. 561/2006, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB ( 11 ) ir Direktyvos 2006/22/EB nuostatomis bei praktinėmis šių nuostatų taikymo priemonėmis; ir

5. 

taisyklėmis, taikomomis pirminei vairuotojų kvalifikacijai ir jų tęstiniam mokymui, ypač su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB ( 12 ) nustatytomis taisyklėmis.

D.   Mokesčių teisė

Prašymą pateikęs asmuo visų pirma krovinių vežimo ir keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu privalo būti susipažinęs su taisyklėmis, reglamentuojančiomis:

1. 

transporto paslaugoms taikomą pridėtinės vertės mokestį (PVM);

2. 

mokesčius už motorines transporto priemones;

3. 

mokesčius už tam tikriems kroviniams vežti naudojamas transporto priemones ir rinkliavas bei mokesčius už naudojimąsi infrastruktūra;

4. 

pajamų mokestį.

E.   Įmonės verslo ir finansų valdymas

Prašymą pateikęs asmuo visų pirma krovinių vežimo ir keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu privalo:

1. 

būti susipažinęs su banko čekių, vekselių, įsakomųjų vekselių, kredito kortelių ir kitų mokėjimo priemonių ar būdų naudojimą reglamentuojančiais įstatymais ir šio naudojimo praktika;

2. 

būti susipažinęs su įvairiomis kreditavimo formomis (banko kreditu, dokumentiniais akredityvais, garantiniais indėliais, hipoteka, lizingu, nuoma, faktoringu ir t. t.), taip pat jomis naudojantis atsirandančiais mokesčiais ir pareigomis;

3. 

žinoti, kas yra balansas, kaip jis pateikiamas ir kaip jį analizuoti;

4. 

sugebėti suprasti ir aiškinti pelno (nuostolio) ataskaitą;

5. 

sugebėti įvertinti įmonės pelningumą ir finansinę būklę, visų pirma remiantis finansiniais rodikliais;

6. 

sugebėti parengti biudžetą;

7. 

būti susipažinęs su įmonių išlaidų struktūra (pastovios išlaidos, kintančios išlaidos, apyvartinis kapitalas, nusidėvėjimas, ir t. t.) ir sugebėti apskaičiuoti išlaidas transporto priemonei, kilometrui, reisui arba tonai;

8. 

sugebėti parengti viso įmonės personalo organizacinę schemą bei organizuoti darbo planus ir t. t.;

9. 

būti susipažinęs su rinkodaros, reklamos ir ryšių su visuomene, įskaitant transporto paslaugų srityje, pardavimo skatinimo bei klientų kartotekos rengimo principais ir t. t.;

10. 

būti susipažinęs su įvairiomis su kelių transportu susijusio draudimo rūšimis (atsakomybė, draudimas nuo netyčinio sužalojimo arba gyvybės draudimas, ne gyvybės ir bagažo draudimas) ir su garantijomis bei pareigomis, atsirandančiomis sudarius draudimo sutartis;

11. 

būti susipažinęs su kelių transporte naudojamomis elektroninių duomenų perdavimo programomis;

krovinių vežimo kelių transportu atžvilgiu:

12. 

sugebėti taikyti taisykles, reglamentuojančias sąskaitos faktūros išrašymą už krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, ir žinoti, ką reiškia ir kaip taikomi Incoterms;

13. 

būti susipažinęs su įvairiomis pagalbinių transporto įmonių kategorijomis, jų vaidmeniu, funkcijomis ir, prireikus, jų statusu;

keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu:

14. 

sugebėti taikyti taisykles, reglamentuojančias viešojo bei privataus keleivių gabenimo bilietų kainas ir įkainių nustatymą;

15. 

sugebėti taikyti taisykles, reglamentuojančias sąskaitos faktūros išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas.

F.   Patekimas į rinką

Prašymą pateikęs asmuo krovinių ir keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu visų pirma privalo būti susipažinęs su:

1. 

teisės aktais, susijusiais su profesine veikla, reglamentuojančiais vežimą kelių transportu už atlygį, pramoninės paskirties transporto priemonių nuomą bei subrangos sutartis, ir visų pirma su taisyklėmis, reglamentuojančiomis oficialų profesinės veiklos organizavimą, leidimo verstis profesine veikla sąlygas, leidimus Bendrijoje ir už Bendrijos ribų vykdyti kelių transporto veiklą, kontrolę ir sankcijas;

2. 

kelių transporto įmonių steigimo taisyklėmis;

3. 

įvairiais dokumentais, reikalaujamais teikiant kelių transporto paslaugas, ir sugebėti įvesti patikrinimo procedūras siekiant užtikrinti, kad su kiekviena vežimo operacija susiję patvirtinti dokumentai, visų pirma, susiję su transporto priemone, vairuotoju, kroviniais ir bagažu, būtų ir transporto priemonėje, ir įmonės patalpose;

krovinių vežimo kelių transportu atžvilgiu:

4. 

krovinių vežimo kelių transportu paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo ir logistikos taisyklėmis;

5. 

pasienio formalumais, tranzito dokumentų ir TIR knygelių paskirtimi ir taikymo sritimi bei pareigomis ir atsakomybe, atsirandančiomis naudojant šiuos dokumentus;

keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu:

6. 

keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklėmis;

7. 

taisyklėmis, taikomomis pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas ir transporto planų parengimui.

G.   Techniniai standartai ir techniniai veiklos aspektai

Prašymą pateikęs asmuo krovinių ir keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu visų pirma privalo:

1. 

būti susipažinęs su valstybių narių taisyklėmis dėl transporto priemonių svorių ir matmenų bei tvarka, kurios privalu laikytis vežant nestandartinius krovinius, kuriems šios taisyklės netaikomos;

2. 

sugebėti pasirinkti transporto priemones ir jų sudėtines dalis (važiuoklę, variklį, transmisijos sistemą, stabdžių sistemą ir t. t.) atsižvelgiant į įmonės poreikius;

3. 

būti susipažinęs su formalumais, susijusiais su pirmiau nurodytų transporto priemonių rūšies patvirtinimu, registravimu ir technine apžiūra;

4. 

suprasti, kokių priemonių reikia imtis norint sumažinti triukšmą ir mažinti oro taršą, atsirandančią dėl motorinių transporto priemonių išmetamų dujų;

5. 

sugebėti parengti transporto priemonių ir jų įrenginių periodinės techninės priežiūros planus;

krovinių vežimo kelių transportu atžvilgiu:

6. 

būti susipažinęs su skirtingų rūšių krovinių tvarkymo ir krovos įtaisais (atlenkiamais galiniais bortais, konteineriais, krovininiais padėklais ir t. t.) ir sugebėti nustatyti krovinių krovimo ir iškrovimo tvarką bei parengti šios tvarkos instrukcijas (krovinių paskirstymas, krovimas į krūvas, išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas ir t. t.);

7. 

būti susipažinęs su įvairiais kombinuotojo vežimo būdais, tokio kaip transporto priemonių vežimu vagonais ir „ro-ro“ tipo laivais;

8. 

sugebėti įgyvendinti pavojingų krovinių ir atliekų vežimo taisyklių, visų pirma nustatytų Direktyvoje 2008/68/EB ( 13 ) ir Reglamente (EB) Nr. 1013/2006 ( 14 ), laikymosi procedūras;

9. 

sugebėti įgyvendinti greitai gendančių maisto produktų gabenimo taisyklių, visų pirma nustatytų Susitarime dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), laikymosi procedūras;

10. 

sugebėti įgyvendinti gyvų gyvūnų vežimo taisyklių laikymosi procedūras.

H.   Saugus eismas keliuose

Prašymą pateikęs asmuo krovinių ir keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu visų pirma privalo:

1. 

žinoti, kokie yra kvalifikaciniai reikalavimai vairuotojams (vairuotojo pažymėjimas, sveikatos pažymėjimas, fizinės būklės pažymėjimas ir t. t.);

2. 

sugebėti imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad vairuotojai laikytųsi skirtingose valstybėse narėse galiojančių kelių eismo taisyklių, draudimų ir apribojimų (greičio apribojimai, pirmumo teisė važiuoti, laukimo ir stovėjimo apribojimai, šviesų naudojimas, kelio ženklai ir t. t.);

3. 

sugebėti parengti instrukcijas vairuotojams, skirtas patikrinti, ar jie laikosi saugos reikalavimų dėl transporto priemonių būklės, įtaisų ir krovinio, bei dėl prevencinių priemonių, kurių reikia imtis;

4. 

sugebėti nustatyti procedūras, kurių reikia laikytis įvykus avarijai, ir įgyvendinti atitinkamas avarijų arba svarbių kelių eismo taisyklių pažeidimų pasikartojimo prevencijos procedūras;

5. 

sugebėti įdiegti saugaus krovinių tvirtinimo procedūras ir būti susipažinęs su atitinkamais techniniais reikalavimais;

keleivių gabenimo kelių transportu atžvilgiu:

6. 

turėti pagrindines žinias apie valstybių narių kelių tinklą.

II.   EGZAMINO ORGANIZAVIMAS

1. 

Valstybės narės organizuoja privalomą egzaminą raštu, kurį jos gali papildyti pasirenkamu egzaminu žodžiu, norėdamos nustatyti, ar prašymus dėl leidimo verstis profesine vežimo kelių transportu veikla pateikę asmenys yra įgiję reikalaujamas žinias I dalyje išvardytų dalykų srityje, ir visų pirma jų gebėjimą naudoti su tais dalykais susijusius dokumentus ir būdus bei eiti atitinkamas vykdomąsias ir koordinavimo pareigas.

a) 

Privalomą egzaminą raštu sudarys du testai, t. y.:

i) 

raštu pateikti klausimai, kuriuos sudaro arba klausimai su pasirenkamais atsakymais (kiekvienam klausimui – keturi galimi atsakymai), arba klausimai, į kuriuos privalu pateikti išsamų atsakymą, arba šių abiejų sistemų derinys;

ii) 

raštu atliekamos užduotys arba konkrečių pavyzdžių nagrinėjimas.

Kiekvienas testas trunka ne mažiau kaip dvi valandas.

b) 

Jei rengiamas egzaminas žodžiu, valstybės narės gali nustatyti, kad jį galima laikyti tik sėkmingai išlaikius egzaminą raštu.

2. 

Kai valstybės narės rengia ir egzaminą žodžiu, jos turi užtikrinti, kad kiekvieno iš trijų testų įvertinimas sudarytų ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 40 % bendro balų skaičiaus.

Jeigu valstybės narės rengia tik egzaminą raštu, jos turi užtikrinti, kad kiekvieno iš dviejų testų įvertinimas sudarytų ne mažiau kaip 40 % ir ne daugiau kaip 60 % bendro balų skaičiaus.

3. 

Prašymus pateikę asmenys privalo gauti vidutiniškai bent 60 % bendro balų už visus testus skaičiaus, už kiekvieną nustatytą testą gaudami ne mažiau kaip 50 % galimo bendro balų skaičiaus. Valstybė narė šį procentinį dydį nuo 50 % iki 40 % gali sumažinti tik vienam testui.
II PRIEDAS

Profesinės kompetencijos pažymėjimo apsaugos priemonės

Pažymėjime turi būti bent dvi iš šių apsaugos priemonių:

— 
holograma,
— 
specialūs plaušeliai popieriuje, kurie švyti UV šviesoje,
— 
bent viena mikroteksto linija (tekstas matomas tik per padidinamąjį stiklą ir negali būti nukopijuotas kopijavimo aparatais),
— 
apčiuopiami ženklai, simboliai ar raštai,
— 
du numeriai: serijos numeris ir išdavimo numeris,
— 
vaivorykštine spauda atspausdintas apsauginis fonas su smulkiomis giljoširuotėmis.
III PRIEDAS

Profesinės kompetencijos pažymėjimo modelis

EUROPOS BENDRIJA

▼M1

(Gelsvai rudos (Pantone 467) arba kuo panašesnės spalvos, DIN A4 formato 100 g/m2 ar didesnės masės iš celiuliozės pagamintas popierius)

▼B

(Tekstas pažymėjimą išduodančios valstybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis) arba viena iš valstybinių kalbų)Atitinkamos valstybės narės skiriamasis ženklas (1)

Įgaliotos kompetentingos valdžios institucijos arba įstaigos pavadinimas (2)

►M2  (1)   

Valstybių narių skiriamieji ženklai: Airija – IRL, Austrija – A, Belgija – B, Bulgarija – BG, Čekija – CZ, Danija – DK, Estija – EST, Graikija – GR, Ispanija – E, Italija – I, Jungtinė Karalystė – UK, Kipras – CY, Kroatija – HR, Latvija – LV, Lenkija – PL, Lietuva – LT, Liuksemburgas – L, Malta – MT, Nyderlandai – NL, Prancūzija – F, Portugalija – P, Rumunija – RO, Slovakija – SK, Slovėnija – SLO, Suomija – FIN, Švedija – S, Vengrija – H, Vokietija – D.

 ◄
(2)   

Europos bendrijos kiekvienos valstybės narės šiam tikslui iš anksto paskirta institucija arba įstaiga šiam pažymėjimui išduoti.

KROVINIŲ/KELEIVIŲ ( 15 ) VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMAS

Nr. …

(Institucijos pavadinimas) …

patvirtina, kad ( 16 ) …,

gimęs (-usi) … (vieta) …

sėkmingai išlaikė egzamino (metai: …; sesija: …) ( 17 ), būtino gauti profesinės krovinių/keleivių (15)  vežimo kelių transportu kompetencijos pažymėjimą pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, nustatantį bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ( 18 ), testus.

Šis pažymėjimas yra pakankamas profesinės kompetencijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 21 straipsnyje, įrodymas.

Išduota: … m. …d ( 19 ).
IV PRIEDAS

▼M3

Sunkiausi pažeidimai pagal 6 straipsnio 2 dalį

▼B

1. 
a) 

Didžiausia leistina 6 dienų ar 14 dienų vairavimo trukmė viršijama 25 % ar daugiau.

▼M3

b) 

Kasdienio darbo laiku didžiausia leistina kasdienio vairavimo trukmė viršijama 50 % ar daugiau.

2. 

Tachografo ir (arba) greičio ribotuvo neturėjimas arba apgaulingo prietaiso, galinčio pakeisti įrašymo įrangos ir (arba) greičio ribotuvo įrašus, turėjimas transporto priemonėje ir (arba) naudojimas, arba registracijos lapų ar duomenų, parsiųstų iš tachografo ir (arba) vairuotojo kortelės, klastojimas.

▼B

3. 

Vairavimas neturint galiojančio techninės apžiūros pažymėjimo, jei tokio dokumento reikalaujama pagal Bendrijos teisę, ir (arba) vairavimas esant labai rimtų trūkumų, susijusių su, inter alia, stabdžių sistema, vairo stiprintuvu, padangomis, pakaba ar važiuokle, kurie sukeltų tokią tiesioginę riziką saugiam eismui kelyje, dėl ko būtų priimtas sprendimas dėl transporto priemonės sulaikymo.

4. 

Pavojingų krovinių, kuriuos draudžiama vežti, vežimas arba tokių krovinių vežimas naudojant draudžiamą arba nepripažintą jų laikymo būdą, arba nenurodant ant transporto priemonės, kad vežami pavojingi kroviniai, taip sukeliant tokį pavojų gyvybei ar aplinkai, dėl ko būtų priimtas sprendimas sulaikyti transporto priemonę.

5. 

Keleivių gabenimas ar krovinių vežimas neturint galiojančių vairuotojo teisių arba keleivių gabenimas ar krovinių vežimas, kurį atlieka įmonė, neturinti galiojančios Bendrijos licencijos.

6. 

Vairavimas, naudojantis vairuotojo kortele, kuri yra suklastota, kuri jam nepriklauso arba kuri buvo gauta padarius klaidingus pareiškimus ir (arba) pateikus klastotus dokumentus.

7. 

Krovinių vežimas, viršijant didžiausią leistiną pakrautos transporto priemonės masę 20 % ar daugiau, kai leistinas pakrautos transporto priemonės svoris viršija 12 tonų, arba svorį viršijant 25 % arba daugiau, kai leistinas pakrautos transporto priemonės svoris neviršija 12 tonų.( 1 ) OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

( 2 ) 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyvai 2002/15/EB dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinės teisės aktų įgyvendinti, kuria panaikinama Tarybos direktyva 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

( 3 ) 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1213/2010, kuriuo nustatomos bendrosios nacionalinių elektroninių kelių transporto įmonių registrų sujungimo taisyklės (OL L 335, 2010 12 18, p. 21).

( 4 ) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

( 5 ) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

( 6 ) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

( 7 ) OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

( 8 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

( 9 ) OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

( 10 ) 1985 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo (OL L 199, 1985 7 31, p. 56).

( 11 ) 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

( 12 ) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo(OL L 226, 2003 9 10, p. 4).

( 13 ) 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13).

( 14 ) 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).

( 15 ) Kas nereikalinga, išbraukti.

( 16 ) Pavardė ir vardas; gimimo vieta ir data.

( 17 ) Egzamino nustatymas.

( 18 ) OL L 300, 2009 11 14, p. 51.

( 19 ) Pažymėjimą išdavusios įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos antspaudas ir parašas.

Top