EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1013-20210111

Consolidated text: 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2021-01-11

02006R1013 — LT — 11.01.2021 — 013.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1013/2006

2006 m. birželio 14 d.

dėl atliekų vežimo

(OL L 190 2006.7.12, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1379/2007 2007 m. lapkričio 26 d.

  L 309

7

27.11.2007

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 669/2008 2008 m. liepos 15 d.

  L 188

7

16.7.2008

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009 2009 m. kovo 11 d.

  L 87

109

31.3.2009

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 308/2009 2009 m. balandžio 15 d.

  L 97

8

16.4.2009

►M5

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/31/EB 2009 m. balandžio 23 d.

  L 140

114

5.6.2009

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 413/2010 2010 m. gegužės 12 d.

  L 119

1

13.5.2010

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 664/2011 2011 m. liepos 11 d.

  L 182

2

12.7.2011

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 135/2012 2012 m. vasario 16 d.

  L 46

30

17.2.2012

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 255/2013 2013 m. kovo 20 d.

  L 79

19

21.3.2013

►M10

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1257/2013 2013 m. lapkričio 20 d.

  L 330

1

10.12.2013

►M11

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 660/2014 2014 m. gegužės 15 d.

  L 189

135

27.6.2014

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1234/2014 2014 m. lapkričio 18 d.

  L 332

15

19.11.2014

►M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2002 2015 m. lapkričio 10 d.

  L 294

1

11.11.2015

►M14

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/2174 2020 m. spalio 19 d.

  L 433

11

22.12.2020


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 299, 8.11.2008, p.  50 (1379/2007)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 334, 13.12.2013, p.  46 (1013/2006)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 277, 22.10.2015, p.  61 (1013/2006)

►C4

Klaidų ištaisymas, OL L 134, 23.5.2017, p.  52 (2015/2002)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1013/2006

2006 m. birželio 14 d.

dėl atliekų vežimoI DALIS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  
Šis reglamentas nustato atliekų vežimo procedūrų ir kontrolės režimą, priklausantį nuo atliekų kilmės, paskirties vietos ir vežimo maršruto, vežamų atliekų tipo ir jų tvarkymo būdo paskirties vietoje.
2.  

Šis reglamentas taikomas atliekoms vežti:

a) 

tarp valstybių narių, Bendrijoje ar tranzitu per trečiąsias šalis;

c) 

kai jos iš Bendrijos eksportuojamos į trečiąsias šalis;

b) 

kai jos į Bendriją importuojamos iš trečiųjų šalių;

d) 

tranzitu per Bendriją vežant iš vienų trečiųjų šalių į kitas.

3.  

Šis reglamentas netaikomas:

a) 

iškraunant į krantą laivų ir atviroje jūroje esančių platformų įprasto darbo metu susidariusias atliekas, įskaitant nuotekas ir liekanas, jeigu šioms atliekoms taikomi 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais šios konvencijos 1978 m. protokolu (Marpolas 73/78), reikalavimai ar kiti privalomi tarptautiniai dokumentai;

b) 

automobiliuose, traukiniuose, lėktuvuose ir laivuose susidariusioms atliekoms, kol jos iškraunamos tam, kad būtų panaudotos arba pašalintos;

c) 

vežant radioaktyvias atliekas, apibrėžtas 1992 m. vasario 3 d. Tarybos direktyvos 92/3/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų vežimo iš vienos valstybės narės į kitą bei įvežimo ir išvežimo iš Bendrijos priežiūros ir kontrolės 2 straipsnyje ( 1 );

d) 

vežimams, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 patvirtinimo reikalavimai;

e) 

atliekų, nurodytų Direktyvos 2006/12/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii, iv ir v papunkčiuose, vežimams, kai tokiems vežimams jau taikomi kiti panašias nuostatas turintys Bendrijos teisės aktai;

f) 

vežant atliekas iš Antarkties į Bendriją pagal Antarkties sutarties (1991) Aplinkos apsaugos protokolo reikalavimus;

g) 

į Bendriją įvežant atliekas, susidariusias ginkluotosioms pajėgoms ar paramos organizacijoms vykdant taikos atgavimo ar palaikymo operacijas bei krizinės padėties metu, kai šias atliekas susijusios ginkluotosios pajėgos ar paramos organizacijos arba kas nors jų vardu tiesiogiai ar netiesiogiai siunčia į paskirties šalį. Tokiais atvejais apie vežimą ir paskirties vietą turėtų būti iš anksto informuojamos bet kokia tranzito kompetentinga institucija ir Bendrijoje esanti paskirties kompetentinga institucija;

▼M5

h) 

geologiniam saugojimui skirto CO2 vežimui pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ( 2 );

▼M10

i) 

laivams, plaukiojantiems su valstybės narės vėliava, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 ( 3 ).

▼B

4.  
Iš Antarkties į ne Bendrijoje esančias šalis vežamoms atliekoms, kurios vežamos per Bendriją, taikomos 36 ir 49 straipsnių nuostatos.
5.  
Valstybėje narėje vežamoms atliekoms taikomos tik 33 straipsnio nuostatos.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente:

1) 

atliekos – kaip apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies a punkte;

2) 

pavojingos atliekos – kaip apibrėžta 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų ( 4 ) 1 straipsnio 4 dalyje;

3) 

mišrios atliekos – atliekos, susidariusios apgalvotai ar netyčia sumaišius dviejų ar daugiau rūšių atliekas, kurios neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu III, IIIB, IV ir IVA prieduose. Atliekos, pervežamos vienu atskiru atliekų, sudarytų iš dviejų ar daugiau atliekų rūšių, kurių kiekviena yra atskirta, pervežimu, nėra mišrios atliekos;

4) 

šalinimas – kaip apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies e punkte;

5) 

tarpinis šalinimas – tai Direktyvos 2006/12/EB IIA priede apibrėžtos šalinimo operacijos nuo D 13 iki D 15;

6) 

naudojimas – kaip apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies f punkte;

7) 

tarpinis naudojimas – Direktyvos 2006/12/EB IIB priede apibrėžtos naudojimo operacijos R 12 ir R 13;

▼M11

7a) 

pakartotinis naudojimas – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB ( 5 ) 3 straipsnio 13 punkte;

▼B

8) 

tvarkymas aplinkai saugiu būdu – visų tinkamų veiksmų, užtikrinančių, kad atliekos tvarkomos tokiu būdu, kuris apsaugos žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo šių atliekų poveikio, ėmimasis;

9) 

gamintojas – tai bet kuris asmuo, dėl kurio veiklos susidaro atliekos (pirminis gamintojas) ir (arba) bet kuris asmuo, kuris atlieka pirminį tvarkymą, maišymą ar kitas operacijas, pakeičiančias šių atliekų pobūdį ar sudėtį (antrinis gamintojas), kuris apibrėžtas Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies b punkte;

10) 

turėtojas – tai atliekų gamintojas arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris valdo atliekas, ir kuris apibrėžtas Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies c punkte;

11) 

surinkėjas – tai asmuo, atliekantis atliekų surinkimą, apibrėžtą Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies g punkte;

12) 

prekiautojas – tai bet kuris asmuo, atliekantis pagrindinį vaidmenį perkant ir paskui parduodant atliekas, įskaitant tuos prekiautojus, kurie nepradeda atliekų fiziškai valdyti, ir kaip nurodyta Direktyvos 2006/12/EB 12 straipsnyje;

13) 

tarpininkas – tai bet kuris asmuo, organizuojantis atliekų naudojimą ar šalinimą kitų vardu, įskaitant tuos tarpininkus, kurie nepradeda atliekų fiziškai valdyti, ir kaip nurodyta Direktyvos 2006/12/EB 12 straipsnyje;

14) 

gavėjas – tai paskirties šalies jurisdikcijai priklausantis asmuo ar įmonė, kuriam atliekos siunčiamos naudojimui ar šalinimui;

15) 

pranešėjas – tai:

a) 

kai krovinio kilmės šalis yra valstybė narė – bet kuris tos valstybės narės jurisdikcijoje esantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris ketina vežti atliekas arba ketina užsakyti atliekų vežimą, ir kuriam numatyta pareiga pranešti. Pranešėju laikomas vienas iš toliau išvardytų asmenų ar įstaigų, laikantis šiame sąraše nustatytos hierarchijos:

i) 

pirminis gamintojas; arba

ii) 

antrinis gamintojas, turintis licenciją ir kuris atlieka operacijas iki išvežimo; arba

iii) 

licenciją turintis surinkėjas, kuris iš įvairių mažo kiekio tos pačios rūšies atliekų, surinktų iš įvairių šaltinių, sukaupė siuntą, kurią turi išvežti iš vienos registruotos vietos; arba

iv) 

registruotas prekiautojas, i, ii ir iii punktuose nurodyto pirminio ar antrinio gamintojo arba licenciją turinčio surinkėjo raštu įgaliotas veikti jo vardu, kaip pranešėjas;

v) 

registruotas tarpininkas, i, ii ir iii punktuose nurodyto pirminio ar antrinio gamintojo arba licenciją turinčio surinkėjo raštu įgaliotas pranešti jų vardu;

vi) 

kai taikytina, kai visi i, ii, iii, iv ir v punktuose nurodyti asmenys yra nežinomi arba nemokūs, – turėtojas.

Jei iv ir v punktuose nurodytas pranešėjas neįvykdo bet kurio iš šio reglamento 22–25 straipsniuose nustatytų grąžinimo įsipareigojimų, i, ii ir iii punktuose atitinkamai nurodyti pirminis gamintojas, antrinis gamintojas arba licenciją turintis surinkėjas, paskyrę minėtą prekiautoją ar tarpininką veikti jų vardu, dėl minėtų grąžinimo įsipareigojimų laikomi pranešėjais. Neteisėto vežimo atveju, apie kurį praneša iv ir v punktuose nurodyti prekiautojas ar tarpininkas, pranešėjais šiame reglamente laikomi i, ii, ir iii punktuose nurodyti asmenys, įgalioję minėtą prekiautoją ar tarpininką veikti jų vardu;

b) 

kai į Bendriją įvežamų ar per ją tranzitu vežamų atliekų kilmės šalis nėra valstybė narė, – bet kuris tos išsiuntimo šalies jurisdikcijoje esantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris ketina vežti atliekas arba ketina užsakyti ar buvo užsakęs atliekų vežimą:

i) 

išsiuntimo šalies įstatymuose nurodytas asmuo; arba, nesant tokio nurodymo;

ii) 

asmuo, kuris eksporto vykdymo metu buvo turėtojas;

16) 

Bazelio konvencija – tai 1989 m. kovo 22 d. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės;

17) 

EBPO sprendimas – tai EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros;

18) 

kompetentinga institucija – tai:

a) 

valstybėse narėse: susijusios valstybės narės įstaiga, paskirta pagal 53 straipsnį; arba

b) 

kai valstybė ne narė yra Bazelio konvencijos šalis: įstaiga, kurią ši valstybė pagal minėtos Konvencijos 5 straipsnį paskyrė kompetentinga institucija jos nuostatoms įgyvendinti; arba

c) 

kai šalis nepriklauso nurodytam a arba b punkto atvejui: įstaiga, kurią atitinkama šalis ar regionas paskyrė kompetentinga institucija, arba, nesant šio paskyrimo, atitinkama šalies ar regiono reguliavimo institucija, kurios jurisdikcijai priklauso vežti atliekas naudojimui ar šalinimui arba tranzitu, priklausomai nuo aplinkybių;

19) 

išsiuntimo kompetentinga institucija – tai kompetentinga institucija esanti teritorijoje, iš kurios planuojama pradėti arba jau pradėta vežti;

20) 

paskirties kompetentinga institucija – tai kompetentinga institucija teritorijoje, į kurią planuojama vežti ar vežama, arba kurioje atliekos yra perkraunamos prieš naudojimą ar šalinimą, jeigu ši teritorija nepatenka į nė vienos šalies nacionalinę jurisdikciją;

21) 

tranzito kompetentinga institucija – tai kita nei išsiuntimo ar paskirties kompetentinga institucija šalyje, per kurią planuojama vežti arba vežamos atliekos;

22) 

išsiuntimo šalis – tai bet kuri šalis, iš kurios planuojama pradėti vežti atliekas arba jos jau vežamos;

23) 

paskirties šalis – tai bet kuri šalis, į kurią planuojama pradėti vežti, arba jau vežamos, atliekos naudojimui ar šalinimui jos teritorijoje, arba nė vienos šalies nacionalinei jurisdikcijai nepriklausanti teritorija, kurioje atliekos yra perkraunamos prieš naudojimą ar šalinimą;

24) 

tranzito šalis – tai bet kuri kita nei išvežimo ar paskirties šalis, per kurią planuojama vežti arba vežamos atliekos;

25) 

šalies nacionalinei jurisdikcijai priklausanti teritorija – tai bet kuri sausumos ar jūros dalis, kurioje valstybė vykdo administracinius ar reguliuojamuosius įsipareigojimus pagal su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga susijusius tarptautinius teisės aktus;

26) 

užjūrio šalys ir teritorijos – tai užjūrio šalys ir teritorijos, išvardytos Sprendimo 2001/822/EB 1A priede;

27) 

eksporto iš Bendrijos muitinės įstaiga – tai 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 161 straipsnio 5 dalyje apibrėžta muitinės įstaiga ( 6 );

28) 

išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga – tai 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, nustatančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinančias nuostatas ( 7 ), 793 straipsnio 2 dalyje;

29) 

įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga – tai muitinės įstaiga, į kurią pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 38 straipsnio 1 dalį gabenamos į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos atliekos;

30) 

importas – tai bet koks atliekų įvežimas į Bendriją, išskyrus jų tranzitą per Bendrijos teritoriją;

31) 

eksportas – tai atliekų išvežimas iš Bendrijos, išskyrus tranzitą per Bendrijos teritoriją;

32) 

tranzitas – tai vykdomas arba planuojamas atliekų vežimas per vieną ar daugiau kitų, nei išsiuntimo ar paskirties šalių;

33) 

transportavimas – tai atliekų vežimas keliais, geležinkeliu, oru, jūrų ar vidaus vandens keliais;

34) 

vežimas – tai naudojimui ar šalinimui skirtų atliekų transportavimas, kuris planuojamas ar vykdomas:

a) 

tarp vienos šalies ir kitos; arba

b) 

tarp šalies ir užjūrio šalių bei teritorijų arba kitų tų šalių teritorijų saugomų zonų; arba

c) 

tarp šalies ir bet kurios sausumos dalies, kuri pagal tarptautinę teisę nėra jokios šalies dalis; arba

d) 

tarp šalies ir Antarkties; arba

e) 

iš vienos šalies per bet kurią iš pirmiau nurodytų teritorijų; arba

f) 

šalyje, per kurią nors pirmiau nurodytų teritorijų dalį ir, kai vežimas prasideda ir baigiasi toje pačiose šalyje; arba

g) 

į šalį iš geografinės teritorijos, nepriklausiančios jokios šalies jurisdikcijai;

35) 

neteisėtas vežimas – tai bet koks atliekų vežimas:

a) 

atliekamas pagal šį reglamentą nepranešus visoms susijusioms kompetentingoms institucijoms; arba

b) 

atliekamas neturint susijusių kompetentingų institucijų leidimo pagal šį reglamentą; arba

c) 

atliekamas turint leidimą, iš susijusių kompetentingų institucijų įgytą klastojant, pateikiant klaidingus duomenis ar sukčiaujant; arba

d) 

atliekamas tokiu būdu, kuris iš esmės nenurodytas pranešime ar judėjimo dokumentuose; arba

e) 

atliekamas tokiu būdu, dėl kurio atliekos panaudojamos ar šalinamos pažeidžiant Bendrijos ar tarptautines taisykles; arba

f) 

atliekamas pažeidžiant 34, 36, 39, 40, 41 ir 43 straipsnių nuostatas; arba

g) 

kuris, atsižvelgiant į 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytą atliekų vežimą, yra atliekamas:

i) 

nustačius, kad atliekos neišvardytos III, IIIA ar IIIB prieduose;

ii) 

nesilaikant 3 straipsnio 4 dalies nuostatų;

iii) 

tokiu būdu, kuris iš esmės nenurodytas VII priedo dokumente;

▼M11

35a) 

patikrinimas – veiksmai, kuriuos dalyvaujančios institucijos vykdo siekdamos nustatyti, ar įstaiga, įmonė, tarpininkas ir prekiautojas laikosi šiame reglamente nustatytų atitinkamų reikalavimų, o atliekų vežimas arba susijęs naudojimas ar šalinimas atitinka šiame reglamente nustatytus atitinkamus reikalavimus.

▼BII SKYRIUS

ATLIEKŲ VEŽIMAS BENDRIJOJE TRANZITU, ARBA BE TRANZITO PER TREČIĄSIAS ŠALIS

3 straipsnis

Bendroji procedūrų sistema

1.  

Vežant toliau nurodytas atliekas taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra pagal šio skyriaus nuostatas:

a) 

jei skirtos šalinimo operacijoms:

visos atliekos;

b) 

jei skirtos naudojimo operacijoms:

i) 

IV priede išvardytos atliekos, į kurias inter alia įeina Bazelio konvencijos II ir VIII prieduose išvardytos atliekos;

ii) 

IVA priede išvardytos atliekos;

iii) 

atliekos, kurios III, IIIB, IV ar IVA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu;

iv) 

mišrios atliekos, kurios III, IIIB, IV ar IVA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu, jei nėra išvardytos IIIA priede.

2.  

Jei vežama daugiau kaip 20 kg atliekų, toliau nurodytam naudojimui skirtų atliekų vežimui taikomi bendri 18 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai:

a) 

III ar IIIB prieduose nurodytoms atliekoms;

b) 

III priede vienu atskiru įrašu neklasifikuojamiems mišiniams, sudarytiems iš dviejų ar daugiau III priede išvardytų atliekų, jeigu dėl šių mišinių sudėties nesumažėja jų nekenksmingas aplinkai naudojimas, ir su sąlyga, kad šie mišiniai pagal 58 straipsnio nuostatas yra nurodyti IIIA priede.

3.  
Jei paaiškėja, kad III priede išvardytos atliekos turi Direktyvos 91/689/EEB III priede išvardytų pavojingų savybių, išskirtiniais atvejais joms taikomos tos atitinkamos nuostatos, kurios taikomos IV priede išvardytoms atliekamos. Tokiais atvejais laikomasi 58 straipsnio nuostatų.
4.  
Atliekų vežimui, aiškiai skirtam laboratoriniams tyrimams siekiant įvertinti jų fizines ir chemines savybes arba nustatyti jų tinkamumą naudojimo ar šalinimo operacijoms, netaikoma 1 dalyje numatyta išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra. Vietoje jos taikomi 18 straipsnio procedūriniai reikalavimai. Šių išskirtų atliekų, kai jos aiškiai skirtos laboratoriniams tyrimams, kiekis nustatomas pagal minimalų pagrįstą kiekį, būtiną tinkamai atlikti tyrimus kiekvienu konkrečiu atveju, ir negali viršyti 25 kg.
5.  
Iš privačių namų ūkių, įskaitant kitus tokių atliekų gamintojus, surinktoms mišrioms komunalinėms atliekoms (20 03 01 atliekų įrašas), vežamoms į naudojimo ar šalinimo įrenginius, pagal šį reglamentą taikomos tos pačios nuostatos, kaip ir šalinimui skirtų atliekų vežimui.1 SKYRIUS

Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

4 straipsnis

Pranešimas

Kai pranešėjas ketina vežti 3 straipsnio 1 dalies a arba b punktuose nurodytas atliekas, jis išsiuntimo kompetentingai institucijai pateikia ir per ją pateikia išankstinį pranešimą raštu, o jei pateikia bendrą pranešimą – laikosi 13 straipsnio.

Pateikiant pranešimą turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

1. 

Pranešimo ir judėjimo dokumentai:

pranešama užpildant šiuos dokumentus:

a) 

IA priede pateiktą pranešimo dokumentą; ir

b) 

IB priede pateiktą judėjimo dokumentą.

Pateikdamas pranešimą, pranešėjas užpildo pranešimo dokumentą ir, jei reikia, judėjimo dokumentą.

Kai pranešėjas pagal 2 straipsnio 15 punkto a papunkčio i dalį nėra pirminis gamintojas, jis užtikrina, kad šis gamintojas arba vienas iš 15 punkto a papunkčio ii ar iii dalyse nurodytų asmenų, jei taikoma, taip pat pasirašytų IA priede numatytą dokumentą.

Pranešimo ir judėjimo dokumentus pranešėjui išduoda kompetentinga išsiuntimo institucija.

2. 

Pranešimo ir judėjimo dokumentuose pateikiama informacija ir dokumentacija:

Pranešimo dokumente arba priede prie jo, pranešėjas pateikia II priedo 1 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentaciją. Judėjimo dokumente arba priede prie jo arba pranešėjas pateikia II priedo 2 dalyje nurodytos informacijos ir dokumentacijos tiek, kiek įmanoma pranešimo pateikimo metu.

Laikoma, kad pranešimas tinkamai užpildytas, kai išsiuntimo kompetentinga institucija įsitikina, kad pranešimo ir judėjimo dokumentai buvo užpildyti pagal pirmą pastraipą.

3. 

Papildoma informacija ir dokumentacija:

Susijusios kompetentingos institucijos prašymu pranešėjas pateikia papildomą informaciją ir dokumentaciją. Papildomos informacijos ir dokumentacijos, kurios gali būti reikalaujama, sąrašas pateikiamas II priedo 3 dalyje.

Laikoma, kad pranešimas tinkamai užpildytas, kai paskirties kompetentinga institucija įsitikina, kad pranešimo ir judėjimo dokumentai yra užpildyti, ir kad pranešėjas pateikė II priedo 1 ir 2 dalyse išvardytą informaciją, taip pat visą pagal šią dalį paprašytą ir II priedo 3 dalyje išvardytą papildomą informaciją ir dokumentaciją.

4. 

Pranešėjo ir gavėjo sutarties sudarymas:

Pranešėjas ir gavėjas sudaro 5 straipsnyje apibrėžtą sutartį dėl pranešime nurodytų atliekų naudojimo ar šalinimo.

Šios sutarties įrodymas arba jos buvimą patvirtinanti deklaracija pagal IA priedą susijusioms kompetentingoms institucijoms pateikiami pranešimo pateikimo metu. Atitinkamai kompetentingai institucijai paprašius, pranešėjas ar gavėjas pateikia sutarties kopiją arba šią instituciją įtikinantį įrodymą.

5. 

Finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo įgijimas:

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas įgyjami vadovaujantis 6 straipsnio nuostatomis. Šiuo tikslu pranešėjas parengia deklaraciją, užpildydamas atitinkamą IA priede pateikto pranešimo dalį.

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas kaip pranešimo dokumento dalis (arba, jei kompetentinga institucija leidžia, šios garantijos arba draudimo įrodymas, arba jo buvimą patvirtinanti deklaracija) pateikiami pranešimo pateikimo metu arba, jei remdamasi nacionaliniais įstatymais kompetentinga institucija leidžia, iki išvežimo pradžios.

6. 

Pranešimo apimtis:

Pranešimas apima atliekų išsiuntimą iš pirminės jų išsiuntimo vietos, įskaitant jų tarpinį ir ne tarpinį naudojimą ar šalinimą.

Jei tolimesnės tarpinės ar ne tarpinės operacijos vykdomos kitoje šalyje nei pirma paskirties šalis, ne tarpinė operacija ir jos paskirties vieta nurodomos pranešime bei taikomas 15 straipsnio f punktas.

Vienu pranešimu apimamas tik vienas atliekų identifikavimo kodas, išskyrus:

a) 

atliekas, kurios III, IIIB, IV ar IVA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu. Šiuo atveju nurodomas tik vienas atliekų tipas;

b) 

mišrias atliekas, kurios III, IIIB, IV ar IVA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu, jei jos nenurodytos IIIA priede. Šiuo atveju kiekvienos atliekų frakcijos kodas nurodomas pagal svarbumą.

5 straipsnis

Sutartis

1.  
Vežant atliekas, apie kurias būtina pranešti, pranešėjas ir gavėjas privalo sudaryti sutartį dėl pranešime nurodytų atliekų naudojimo ar šalinimo.
2.  
Sutartis turi būti sudaryta ir galioti pranešimo pateikimo metu ir visą vežimo laikotarpį, kol išduodamas pažymėjimas pagal 15 straipsnio e punktą, 16 straipsnio e punktą arba prireikus pagal 15 straipsnio d punktą.
3.  

Į sutartį įtraukiami šie įsipareigojimai:

a) 

pranešėjo įsipareigojimas pagal 22 straipsnį ar 24 straipsnio 2 dalį atsiimti atliekas, jei vežimas, naudojimas ar šalinimas nebuvo baigti taip, kaip buvo numatyta, arba jei buvo vežama neteisėtai;

b) 

gavėjo įsipareigojimas pagal 24 straipsnio 3 dalį naudoti ar pašalinti atliekas, jei jos buvo vežamos neteisėtai;

c) 

įmonės įrenginio įsipareigojimas pagal 16 straipsnio e punktą pateikti pažymėjimą, kad atliekos buvo panaudotos ar pašalintos pagal pranešimą ir jame nustatytas sąlygas bei šio reglamento reikalavimus.

4.  

Jei vežamos atliekos yra skirtos tarpinėms naudojimo ar šalinimo operacijoms, į sutartį įtraukiami tokie papildomi įsipareigojimai:

a) 

paskirties įmonės įrenginio įsipareigojimas pagal 15 straipsnio d punktą ir, jei taikoma, pagal 15 straipsnio e punktą pateikti pagal pranešimą ir jame nustatytas sąlygas bei šio reglamento reikalavimus atlikto atliekų naudojimo ar šalinimo pažymėjimus; ir

b) 

kai taikytina, gavėjo įsipareigojimas pagal 15 straipsnio f punkto ii papunktį pateikti pirminio išsiuntimo šalies pirminei išsiuntimo kompetentingai institucijai pranešimą.

5.  
Jei atliekos vežamos iš vienos įmonės į kitą, kurios priklauso to paties juridinio asmens kontrolei, ši sutartis gali būti pakeičiama įmonės, įsipareigojančios naudoti ar šalinti pranešime nurodytas atliekas, pareiškimu.

6 straipsnis

Finansinė garantija

1.  

Visiems atliekų vežimams, apie kuriuos būtina pranešti, reikalaujama įgyti finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, apimančius:

a) 

transportavimo kaštus;

b) 

naudojimo ar šalinimo kaštus, įskaitant visų būtinų tarpinių operacijų; ir

c) 

90 dienų trunkančio saugojimo kaštus.

2.  

Tokia finansinė garantija ar lygiavertis draudimas turi būti skirtas padengti kaštus, susidarančius:

a) 

tais atvejais, kai vežimas, naudojimas ar šalinimas negali būti užbaigti taip, kaip buvo numatyta, kaip nurodyta 22 straipsnyje; ir

b) 

tais atvejais, kai vežimas, naudojimas ar šalinimas yra neteisėti, kaip nurodyta 24 straipsnyje.

3.  
Finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą įgyja pranešėjas arba jo vardu kitas fizinis ar juridinis asmuo; minėta garantija ar draudimas turi galioti pranešimo pateikimo metu arba, jei taip leidžia finansinę garantiją ar lygiavertį draudimą patvirtinanti kompetentinga institucija, ne vėliau kaip iki išvežimo pradžios, ir turi būti galiojantys pranešime nurodytam vežimui ne vėliau kaip iki išvežimo pradžios.
4.  

Finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, įskaitant formą, formuluotę ir dengiamą sumą, patvirtina išsiuntimo kompetentinga institucija.

Tačiau importo į Bendriją atvejais Bendrijos paskirties kompetentinga institucija peržiūri dengiamą sumą ir, jei būtina, patvirtina papildomą finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą.

5.  

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas turi galioti ir apimti pranešime nurodytą vežimą bei pranešime nurodytą atliekų naudojimo ar šalinimo užbaigimą.

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas grąžinami, kai atitinkama kompetentinga institucija gauna 16 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą arba, kai tinkama, 15 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą dėl tarpinių naudojimo ar šalinimo operacijų.

6.  
Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, jei atliekų vežimas yra skirtas tarpinėms naudojimo ar šalinimo operacijoms, o tolesnės jų naudojimo ar šalinimo operacijos yra atliekamos paskirties šalyje, finansinė garantija arba lygiavertis draudimas gali būti grąžinamas, kai atliekos išvežamos iš tarpinio įrenginio, o atitinkama kompetentinga institucija gauna 15 straipsnio d punkte nurodytą pažymėjimą. Šiuo atveju bet kokiam tolesniam atliekų vežimui į naudojimo ar šalinimo įrenginį reikalinga nauja finansinė garantija arba lygiavertis draudimas, nebent paskirties kompetentinga institucija sutinka, kad ši finansinė garantija ar lygiavertis draudimas yra nebūtini. Tokiu atveju paskirties kompetentinga institucija atsako už prievoles, atsirandančias neteisėto vežimo atveju, arba už atliekų grąžinimą, kai numatytas vežimas, tolesnis naudojimas ar šalinimas negali būti užbaigti taip, kaip numatyta.
7.  
Finansinę garantiją ar lygiavertį draudimą patvirtinusi Bendrijos kompetentinga institucija turi turėti galimybę pasinaudoti ja ir ja garantuojamomis lėšomis, įskaitant mokėjimų kitoms atitinkamoms institucijoms atlikimui, kad būtų įvykdyti pagal 23 ir 25 straipsnių nuostatas kylantys įsipareigojimai.
8.  

Pateikiant bendrą pranešimą pagal 13 straipsnio nuostatas, vietoje vienos visam bendram pranešimui taikomos finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo galima įsigyti bendro pranešimo dalims taikomą finansinę garantiją ar lygiavertį draudimą. Tokiais atvejais finansinė garantija arba lygiavertis draudimas turi būti pradėtas taikyti ne vėliau kaip iki vežimo, apie kurį pranešta ir kuriam jis skirtas, pradžios.

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas grąžinami, kai atitinkama kompetentinga institucija gauna 16 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą arba, jei tinkama, 15 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą dėl atitinkamų atliekų tarpinio naudojimo ar šalinimo operacijų. 6 dalis taikoma mutatis mutandis.

9.  
Valstybės narės informuoja Komisiją apie pagal šį straipsnį priimtas nacionalinių teisės aktų nuostatas.

7 straipsnis

Išsiuntimo kompetentingos institucijos siunčiamas pranešimas

1.  
Gavusi tinkamai užpildytą pranešimą, kaip apibūdinta 4 straipsnio 2 punkto antroje pastraipoje, išsiuntimo kompetentinga institucija pasilieka pranešimo kopiją, o pranešimą perduoda paskirties kompetentingai institucijai, jo kopijas – visoms tranzito kompetentingoms institucijoms, bei informuoja pranešėją apie minėto dokumento išsiuntimą. Pranešimas išsiunčiamas per tris darbo dienas nuo jo gavimo.
2.  

Jei pranešimas nebuvo tinkamai užpildytas, išsiuntimo kompetentinga institucija pagal 4 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą paprašo pranešėjo informacijos ir dokumentacijos.

Tai atliekama per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

Tokiais atvejais išsiuntimo kompetentinga institucija 1 dalies nuostatas turi įvykdyti per tris darbo dienas nuo prašytos informacijos ir (arba) dokumentacijos gavimo.

3.  

Gavusi pagal 4 straipsnio 2 punkto antrąją pastraipą tinkamai užpildytą pranešimą, išsiuntimo kompetentinga institucija per tris darbo dienas gali nuspręsti toliau pranešimo nesiųsti, jeigu ji turi prieštaravimų dėl vežimo, pagal 11 ir 12 straipsnių nuostatas.

Apie savo sprendimą ir šiuos prieštaravimus ji nedelsdama informuoja pranešėją.

4.  
Jeigu per 30 dienų nuo pranešimo gavimo išsiuntimo kompetentinga institucija neišsiuntė jo pagal 1 dalies reikalavimus, pranešėjui paprašius, ji pateikia jam pagrįstą paaiškinimą dėl savo neveikimo. Tai netaikoma, kai pagal 2 dalies nuostatas tinkamai nepaprašoma informacijos.

8 straipsnis

Atitinkamų kompetentingų institucijų prašymas pateikti informaciją ir dokumentaciją, ir paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimas

1.  
Gavusios išsiuntimo kompetentingos institucijos siųstą pranešimą, jei kuri nors iš atitinkamų kompetentingų institucijų nusprendžia, kad reikia papildomos informacijos ir dokumentacijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 punkto antroje pastraipoje, jos paprašo šios informacijos ir dokumentacijos iš pranešėjo bei apie šį prašymą informuoja kitas kompetentingas institucijas. Tai atliekama per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Tokiais atvejais atitinkamos kompetentingos institucijos paskirties kompetentingą instituciją turi informuoti per tris darbo dienas nuo prašytos informacijos ir (arba) dokumentacijos gavimo.
2.  
Kai paskirties kompetentinga institucija mano, kad pranešimas tinkamai užpildytas, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 punkto antroje pastraipoje, ji pranešėjui siunčia patvirtinimą, o kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms – šio patvirtinimo kopijas. Tai atliekama per tris darbo dienas nuo tinkamai užpildyto pranešimo gavimo.
3.  
Jeigu per 30 dienų nuo pranešimo gavimo paskirties kompetentinga institucija nepatvirtino pranešimo, kaip to reikalaujama pagal 2 dalies nuostatas, pranešėjui paprašius, pateikia jam pagrįstą paaiškinimą.

9 straipsnis

Paskirties, išsiuntimo ir tranzito kompetentingų institucijų leidimai bei vežimo, naudojimo ir šalinimo laikotarpiai

1.  

Paskirties, išsiuntimo ir tranzito kompetentingos institucijos per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo apie pranešimo gavimą pagal 8 straipsnį raštu priima vieną iš toliau nurodytų tinkamai pagrįstų sprendimų dėl pranešto vežimo:

a) 

leidžia, nenustatydamos sąlygų;

b) 

leidžia, nustatydamos sąlygas pagal 10 straipsnio nuostatas; arba

c) 

pareiškia prieštaravimą pagal 11 ir 12 straipsnius.

Manoma, kad tranzito kompetentinga institucija duoda tylų sutikimą, jei ji per minėtą 30 dienų laikotarpį nepateikia prieštaravimo.

2.  
Paskirties, išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį pranešėjui raštu pateikia savo sprendimą ir jo priežastis, o kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms – šio sprendimo kopijas.
3.  
Paskirties, išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos savo raštišką leidimą pranešimo dokumente ar turimose jo kopijose pažymi atitinkamai pasirašydamos, juos antspauduodamos ir įrašydamos datą.
4.  
Planuotam vežimui raštiškas leidimas galioja vienerius kalendorinius metus nuo jo išdavimo arba iki vėlesnės dienos, kuri nurodyta pranešimo dokumente. Tačiau tai netaikoma, jeigu atitinkamos kompetentingos institucijos nustatė trumpesnį laikotarpį.
5.  
ylus sutikimas planuojamam vežimui baigia galioti praėjus vieneriems kalendoriniams metams po to, kai baigiasi 1 dalyje nurodytas 30 dienų laikotarpis.
6.  
Planuojamą vežimą galima vykdyti tik išpildžius 16 straipsnio a ir b punktų reikalavimus bei visų kompetentingų institucijų išduoto raštiško leidimo ar tylaus sutikimo galiojimo laikotarpiu.
7.  
Jei atitinkamos kompetentingos institucijos nenumato trumpesnio laikotarpio, planuoto vežimo atliekų naudojimas ar šalinimas užbaigiamas ne vėliau kaip praėjus vieneriems kalendoriniams metams po to, kai šios atliekos buvo gautos įmonėje įrenginyje.
8.  

Atitinkamos kompetentingos institucijos panaikina savo leidimą, kai sužino, kad:

a) 

atliekų sudėtis yra ne tokia, kaip nurodyta pranešime; arba

b) 

nesilaikoma nustatytų vežimo sąlygų; arba

c) 

atliekų naudojimas ar šalinimas neatitinka minėtas operacijas atliekančiam įmonei įrenginiui suteikto leidimo;

d) 

atliekos yra ar buvo vežamos, naudojamos ar šalinamos tokiu būdu, kuris neatitinka pranešimo ir judėjimo dokumentuose ar jų prieduose pateiktos informacijos.

9.  
Apie bet kokį panaikinimą pranešėjas informuojamas oficialiu pranešimu, kurio kopijos siunčiamos atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir gavėjui.

10 straipsnis

Vežimo sąlygos

1.  
Per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo išsiuntimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo, paskirties ir tranzito kompetentingos institucijos gali nustatyti savo leidimo sąlygas pranešime nurodytam vežimui. Šios sąlygos gali būti grindžiamos viena ar daugiau priežasčių, atitinkamai nurodytų 11 ar 12 straipsniuose.
2.  
Išsiuntimo, paskirties ir tranzito kompetentingos institucijos taip pat gali per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį nustatyti atliekų transportavimo savo jurisdikcijoje sąlygas. Šios transportavimo sąlygos negali būti griežtesnės už tas, kurios keliamos panašiam vežimui, vykdomam vien tik jų jurisdikcijoje, ir turi būti atsižvelgta į esamus susitarimus, ypač į susijusius tarptautinius susitarimus.
3.  
Išsiuntimo, paskirties ir tranzito kompetentingos institucijos taip pat gali per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį nustatyti sąlygą, kad jų leidimas laikomas panaikintu, jei finansinė garantija arba lygiavertis draudimas yra negaliojantys vėliausiai iki pranešime nurodyto vežimo pradžios, kaip reikalaujama 6 straipsnio 3 dalyje.
4.  

Sąlygas nustačiusi kompetentinga institucija pranešėjui šias sąlygas siunčia raštu, o susijusioms kompetentingoms institucijoms – jų kopijas.

Susijusi kompetentinga institucija sąlygas nurodo pranešimo dokumente arba jo priede.

5.  
Paskirties šalies kompetentingas institucija taip pat gali per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį nustatyti sąlygą, kad atliekas priimanti įmonė įrenginys vestų reguliarius priimamų, išvežamų atliekų ir (arba) jų balanso bei pranešime numatytų atliekų naudojimo ir šalinimo operacijų įrašus visą pranešimo galiojimo laikotarpį. Minėtus įrašus turi pasirašyti asmuo, teisiškai atsakingas už įrenginio darbą, ir jie turi būti nusiųsti paskirties šalies kompetentingai institucijai per vieną mėnesį po naudojimo ir šalinimo operacijų pabaigos.

11 straipsnis

Prieštaravimas dėl šalinimui skirtų atliekų vežimo

1.  

Kai dėl planuojamo atliekų skirtų šalinimui vežimo pateikiamas pranešimas, paskirties ir išsiuntimo kompetentingos institucijos per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo gali pareikšti pagrįstą prieštaravimą, remdamosi viena ar daugiau iš toliau nurodytų priežasčių ir pagal Sutartį, jei:

a) 

planuojamas atliekų vežimas ar šalinimas neatitiktų priemonių, kurių imamasi artimumo, naudojimo prioriteto ir pakankamumo principams įgyvendinti Bendrijos ir nacionaliniu lygiu pagal Direktyvos 2006/12/EB nuostatas, bendrai ar iš dalies uždrausti arba sistemingai prieštarauti atliekų vežimui; arba

b) 

dėl vežimo prieštaraujančioje šalyje vykdomos veiklos planuojamas atliekų vežimas ar šalinimas prieštarautų nacionaliniams teisės aktams, susijusiems su aplinkos apsauga, viešąja tvarka, visuomenės saugumu ar sveikatos apsauga; arba

c) 

pranešėjas ar gavėjas anksčiau buvo pripažinti kaltais dėl neteisėto vežimo ar kokios nors kitos su aplinkos apsauga susijusios neteisėtos veiklos. Šiuo atveju išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos pagal šalyje galiojančius įstatymus gali neduoti sutikimo visiems vežimams, kuriuose dalyvauja svarstomas asmuo; arba

d) 

pranešėjas ar įmonė įrenginys, anksčiau veždami atliekas, pakartotinai nesilaikė 15 ir 16 straipsnių nuostatų; arba

e) 

valstybė narė pagal Bazelio konvencijos 4 straipsnio 1 dalį nori pasinaudoti savo teise uždrausti pavojingų arba minėtos Konvencijos II priede išvardytų atliekų importą; arba

f) 

planuojamas vežimas ar šalinimas prieštarauja įsipareigojimams pagal atitinkamos valstybės (-ių) narės (-ių) ar Bendrijos sudarytas tarptautines konvencijas; arba

g) 

planuojamas vežimas ar šalinimas, atsižvelgiant į geografines sąlygas ar būtinybę tam tikroms atliekų rūšims naudoti specializuotus įrenginius, neatitinka Direktyvos 2006/12/EB, ypač jos 5 ir 7 straipsnių nuostatų:

i) 

kad būtų įgyvendintas pakankamumo principas Bendrijoje ir nacionaliniu lygiu; arba

ii) 

kai specialūs įrenginiai turi šalinti atliekas iš artimesnio šaltinio, ir kompetentinga institucija šioms atliekoms teikia pirmenybę; arba

iii) 

siekiant užtikrinti, kad atliekų vežimas atitiktų atliekų tvarkymo planus; arba

h) 

atliekos bus tvarkomos įrenginyje, kuriam taikoma Direktyva 96/61/EB, tačiau jis netaiko geriausių prieinamų gamybos būdų, apibrėžtų minėtos direktyvos 9 straipsnio 4 dalyje, taip, kad būtų laikomasi leidimo įrenginiui; arba

i) 

atliekos yra mišrios komunalinės atliekos, surinktos iš privačių namų ūkių (atliekų įrašas 20 03 01); arba

j) 

atitinkamos atliekos nebus tvarkomos laikantis teisiškai privalomų Bendrijos teisės aktuose nustatytų šalinimo operacijų aplinkos apsaugos standartų (taip pat ir tais atvejais, kai leidžiama naudotis laikinomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis).

2.  
Tranzito kompetentinga institucija (-os) per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį pagrįstus prieštaravimus gali pareikšti tik vadovaudamasi (-osi) 1 straipsnio b, c, d ir f punktais.
3.  
Kai išsiuntimo valstybėje narėje per metus susidaro toks mažas pavojingų atliekų kiekis, kad toje valstybėje narėje statyti naujus specializuotus atliekų šalinimo įrenginius būtų neekonomiška, 1 dalies a punktas netaikomas.

Paskirties kompetentinga institucija bendradarbiauja su išsiuntimo kompetentinga institucija, kuri mano, kad turėtų būti taikoma ši dalia, o ne 1 dalies a punktas, kad šis klausimas būtų sprendžiamas abipusiai.

▼M3

Jei nepriimamas valstybes nares tenkinantis sprendimas, bet kuri valstybė narė gali perduoti klausimą spręsti Komisijai. Komisija sprendžia klausimą laikydamasi 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

4.  
Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį kompetentingos institucijos mano, kad prieštaravimą sukėlusios problemos buvo išspręstos, jos apie tai nedelsdamos raštu informuoja pranešėją, o šio rašto kopijas siunčia gavėjui ir kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.
5.  
Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį prieštaravimą sukėlusios priežastys nepašalinamos, pranešimas laikomas negaliojančiu. Tais atvejais, kai pranešėjas vis dar ketina vežti, parengiamas naujas pranešimas, jei visos atitinkamos kompetentingos institucijos ir pranešėjas nesusitaria kitaip.
6.  
Apie pagal 1 dalies a punktą, arba 1 dalies e punktą valstybių narių priimtas priemones, kuriomis bendrai ar iš dalies uždraudžiama arba sistemingai prieštaraujama šalinti skirtų atliekų vežimui nedelsiant pranešama Komisijai, kuri informuoja kitas valstybes nares.

12 straipsnis

Prieštaravimas dėl naudojimui skirtų atliekų vežimo

1.  

Kai dėl planuojamo naudojimui skirtų atliekų vežimo pateikiamas pranešimas, paskirties ir išsiuntimo kompetentingos institucijos per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo gali pareikšti pagrįstą prieštaravimą, remdamosi viena ar daugiau iš toliau nurodytų priežasčių ir pagal Sutartį, jei:

a) 

planuojamas vežimas ir naudojimas neatitiktų Direktyvos 2006/12/EB, ypač jos 3, 4, 7 ir 10 straipsnių nuostatų; arba

b) 

dėl vežimo prieštaraujančioje šalyje vykdomos veiklos planuojamas atliekų vežimas ar naudojimas prieštarautų šalies nacionaliniams teisės aktams, susijusiems su aplinkos apsauga, viešąja tvarka, visuomenės saugumu ar sveikatos apsauga; arba

c) 

planuojamas atliekų vežimas ar naudojimas išsiuntimo šalyje prieštarautų nacionaliniams teisės aktams dėl atliekų naudojimo, įskaitant kai planuojamas atliekų vežimas būtų susijęs su atliekomis, skirtomis naudoti įrenginyje, kuriam taikomi žemesni tam tikro atliekų srauto apdorojimo reikalavimai, nei taikomi išsiuntimo šalyje, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą.

Šis punktas netaikomas, jeigu:

i) 

yra atitinkami Bendrijos teisės aktai, ypač susiję su atliekomis, ir jei reikalavimai, kurie yra tokio pat griežtumo kaip ir nustatyti Bendrijos teisės aktuose, buvo įdiegti nacionalinėje teisėje perkeliant šiuos Bendrijos teisės aktus;

ii) 

naudojimo operacijos paskirties šalyje bus atliekamos tokiomis sąlygomis, kurios yra maždaug tokios pačios, kaip nustatytos išsiuntimo šalies įstatymais;

iii) 

apie kitus, nei nurodyti i punkte, išsiuntimo šalies įstatymus nebuvo pranešta pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką ir su informacine visuomene susijusių paslaugų teikimo taisykles ( 8 ) nuostatas, kai tai buvo būtina pagal šią direktyvą; arba

d) 

pranešėjas ar gavėjas anksčiau buvo pripažinti kaltais dėl neteisėto vežimo ar kokios nors kitos su aplinkos apsauga susijusios neteisėtos veiklos. Šiuo atveju išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos pagal nacionalinės teisės aktus gali neduoti sutikimo visiems vežimams, kuriuose dalyvauja svarstomas asmuo; arba

e) 

pranešėjas ar įmonė įrenginys, anksčiau veždami atliekas, nuolat nesilaikė 15 ir 16 straipsnių nuostatų; arba

f) 

planuojamas vežimas ar naudojimas prieštarauja įsipareigojimams pagal atitinkamų valstybių narių ar Bendrijos sudarytas tarptautines konvencijas; arba

g) 

naudojamų ir nenaudojamų atliekų santykis, apskaičiuota medžiagų, kurios bus galutinai panaudotos, vertė arba naudojimo kaštai ir nepanaudojamos frakcijos šalinimo kaštai nepateisina naudojimo atsižvelgiant į ekonominius ir (arba) aplinkosaugos sumetimus;

h) 

vežamos atliekos, skirtos šalinimui, o ne naudojimui; arba

i) 

atliekos bus tvarkomos įmonėje įrenginyje, kuriai taikoma Direktyva 96/61/EB, tačiau kuri netaiko geriausių prieinamų gamybos būdų, apibrėžtų minėtos direktyvos 9 straipsnio 4 dalyje, taip, kad būtų laikomasi leidimo įrenginiui reikalavimų; arba

j) 

atitinkamos atliekos nebus tvarkomos laikantis teisiškai privalomų Bendrijos teisės aktuose nustatytų naudojimo operacijų aplinkos apsaugos standartų ar naudojimo ar perdirbimo įsipareigojimų (taip pat ir tais atvejais, kai leidžiama naudotis laikinomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis); arba

k) 

atitinkamos atliekos nebus tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo planų, sudarytų pagal Direktyvos 2006/12/EB 7 straipsnį, tam kad būtų vykdomi Bendrijos teisės aktais nustatytos teisiškai privalomos naudojimo ar perdirbimo įsipareigojimai.

2.  
Tranzito kompetentinga institucija (-os) per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį pagrįstus prieštaravimus dėl planuojamo vežimo gali pareikšti tik vadovaudamasi (-osi) 1 straipsnio b, d, e ir f punktais.
3.  
Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį kompetentingos institucijos mano, kad prieštaravimus sukėlusios problemos buvo išspręstos, jos apie tai nedelsdamos raštu informuoja pranešėją, o šio rašto kopijas siunčia gavėjui ir kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.
4.  
Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį prieštaravimus sukėlusios priežastys nepašalinamos, pranešimo galiojimas baigiasi. Kai pranešėjas vis dar ketina vežti, pateikiamas naujas pranešimas, jei visos atitinkamos kompetentingos institucijos ir pranešėjas nesusitaria kitaip.
5.  
Valstybės narės pagal 51 straipsnio nuostatas Komisijai praneša apie kompetentingų institucijų pareikštus prieštaravimus pagal 1 dalies c punktą.
6.  
Išsiuntimo valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie nacionalinius teisės aktus, kuriais gali būti grindžiamas kompetentingų institucijų prieštaravimas pagal 1 dalies c punktą, ir prieš naudodamos šiuos teisės aktus pagrįstiems prieštaravimams pareikšti nurodo, kurioms atliekoms bei naudojimo operacijoms šie prieštaravimai taikomi.

13 straipsnis

Bendras pranešimas

1.  

Pranešėjas gali pateikti bendrą pranešimą, apimantį kelis vežimus, jeigu, kiekvieno vežimo atveju:

a) 

atliekų cheminės ir fizinės savybės iš esmės yra tokios pačios; ir

b) 

atliekos vežamos tam pačiam gavėjui ir į tą patį įrenginį; ir

c) 

pranešimo dokumente nurodytas tas pats vežimo maršrutas.

2.  

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių negalima laikytis to paties maršruto, pranešėjas, jeigu jau žino apie būtinus pakeitimus ir, kai įmanoma, prieš pradėdamas vežti, nedelsdamas apie tai informuoja atitinkamas kompetentingas institucijas.

Kai apie maršruto pakeitimus sužinoma prieš pradedant vežti, ir šie pakeitimai susiję su kitomis, nei bendrame pranešime nurodytos, kompetentingomis institucijomis, bendro pranešimo naudoti nebegalima ir reikia pateikti naują pranešimą.

3.  
Atitinkamos kompetentingos institucijos gali nustatyti, kad bendru pranešimu naudojamasi tik tuomet, jei pagal 4 straipsnio 2 ir 3 punktų antrąsias pastraipas pateikiama papildoma informacija ir dokumentai.

14 straipsnis

Išankstiniai leidimai naudojimo įrenginiams

1.  

Paskirties kompetentingos institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso specifiniai atliekų naudojimo įrenginiai, gali nuspręsti suteikti šiems įrenginiams išankstinius leidimus.

Šie sprendimai galioja apibrėžtą laikotarpį ir bet kuriuo metu gali būti panaikinami.

2.  
Kai pateikiamas bendras pranešimas pagal 13 straipsnį, paskirties kompetentinga institucija, kitoms suinteresuotoms kompetentingoms institucijoms sutikus, 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytą leidimo galiojimo laikotarpį gali pratęsti iki trejų metų.
3.  

Nutarusios įrenginiui išduoti išankstinį leidimą pagal 1 ir 2 dalį, kompetentingos institucijos informuoja Komisiją ir, jei reikia, EBPO sekretoriatą, apie:

a) 

atliekų naudojimo įrenginio pavadinimą, registracijos numerį ir adresą;

b) 

taikomų technologijų aprašymą, įskaitant R- kodą (-us);

c) 

IV ir IVA prieduose išvardytas atliekas ar atliekas, kurioms taikomas sprendimas;

d) 

bendrą kiekį, kuriam iš anksto suteiktas leidimas;

e) 

galiojimo laikotarpį;

f) 

bet kokį išankstinio leidimo pakeitimą;

g) 

bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus; ir

h) 

bet kokį išankstinio leidimo panaikinimą.

Šiam tikslui naudojama VI priede pateikiama forma.

4.  
Nukrypstant nuo 9, 10 ir 12 straipsnių nuostatų, leidimui pagal 9 straipsnį suteikti, sąlygoms pagal 10 straipsnį nustatyti ar prieštaravimui pagal 12 straipsnį pareikšti kompetentingos institucijos turi septynių darbo dienų laikotarpį nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo dienos.
5.  

Neatsižvelgiant į 4 dalį, išsiuntimo kompetentinga institucija gali nuspręsti, kad reikia daugiau laiko tolesnei informacijai ar dokumentacijai iš pranešėjo gauti.

Tokiu atveju kompetentinga institucija per septynias darbo dienas pranešėjui siunčia raštišką pranešimą, o šio pranešimo kopijas – kitoms suinteresuotoms kompetentingoms institucijoms.

Visas būtinas laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo dienos.

15 straipsnis

Tarpinio naudojimo ir šalinimo operacijoms taikomos papildomos nuostatos

Atliekų, skietų tarpinio naudojimo ar šalinimo operacijoms, vežimui taikomos šios papildomos nuostatos:

a) 

Kai atliekų vežimas yra skirtas tarpinei naudojimo ar šalinimo operacijai, be pradinės tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos pranešimo dokumente taip pat nurodomi visi įrenginiai, kuriuose numatytos tolesnės tarpinio, taip pat ne tarpinio naudojimo ir šalinimo operacijos.

b) 

Išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos gali duoti leidimą atliekų, skirtų tarpinei naudojimo ar šalinimo operacijai, vežimui tik tada, jei nėra pagrindo pagal 11 ar 12 straipsnius prieštarauti atliekų vežimui (-ams) į įmones įrenginius, atliekančias bet kokias tolesnes tarpines, arba ne tarpines, naudojimo ar šalinimo operacijas.

c) 

Gavęs atliekas, tarpinę naudojimo ar šalinimo operaciją atliekantiįmonė įrenginys per tris dienas nuo atliekų gavimo pateikia patvirtinimą raštu, kad atliekas gavo.

Šis patvirtinimas nurodomas judėjimo dokumente arba pridedamas prie jo. Minėta įmonė įrenginys šį patvirtinimą turinčias pasirašytas judėjimo dokumento kopijas siunčia pranešėjui ir susijusioms kompetentingoms institucijoms.

d) 

Kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos užbaigimo, ir ne vėliau kaip per vienerius metus ar trumpesnį laikotarpį pagal 9 straipsnio 7 dalį nuo atliekų gavimo šią operaciją atliekanti įmonė įrenginys savo atsakomybe pažymi, kad tarpinis naudojimas ar šalinimas yra užbaigtas.

Šis pažymėjimas nurodomas judėjimo dokumente arba pridedamas prie jo.

Minėta įmonė įrenginys šį pažymėjimą turinčias pasirašytas judėjimo dokumento kopijas siunčia pranešėjui ir suinteresuotoms kompetentingoms institucijoms.

e) 

Kai tarpinę naudojimo ar šalinimo operaciją atliekanti naudojimo ar šalinimo įmonė įrenginys pristato atliekas į paskirties šalyje esančią įmonę įrenginį tolesnei tarpinei ar ne tarpinei naudojimo ar šalinimo operacijai, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus nuo atliekų pristatymo, arba trumpesnį laikotarpį pagal 9 straipsnio 7 dalį, iš šios įmonės įrenginio gauna pažymėjimą, kad tolesnė ne tarpinė naudojimo ar šalinimo operacija yra užbaigta.

Minėta įmonė įrenginys, atliekanti tarpinio naudojimo ar šalinimo operaciją, pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms nedelsdama siunčia atitinkamą (-us) pažymėjimą (-us), nurodydama vežimą (-us), kuriam (-iems) jis (jie) priklauso.

f) 

Kai pagal e punkte pateiktą apibūdinimą atliekos pristatomos į įmonę įrenginį, įsikūrusią:

i) 

pirminio išsiuntimo šalyje ar kitoje valstybėje narėje, būtinas naujas pranešimas pagal I dalies nuostatas; arba

ii) 

trečiojoje šalyje, būtinas naujas pranešimas pagal šio reglamento nuostatas, pirminio išsiuntimo kompetentingai institucijai taip pat taikant nuostatas dėl atitinkamų kompetentingų institucijų.

16 straipsnis

Reikalavimai gavus leidimą atliekoms vežti

Susijusioms kompetentingoms institucijoms davus leidimą pranešime nurodytam vežimui, visos dalyvaujančios įmonės užpildo judėjimo dokumentą, o bendro pranešimo atveju – judėjimo dokumentus nurodytais punktais, jį ar juos pasirašo, o jų kopijas– saugo. Vykdomi šie reikalavimai:

a) 

Pranešėjo užpildomas judėjimo dokumentas: gavęs išsiuntimo, paskirties ir tranzito kompetentingų institucijų leidimą, arba tranzito kompetentingos institucijos tylų sutikimą, jis, įrašydamas konkrečią vežimo datą ir kitaip užpildydamas judėjimo dokumentą, tiek, kiek yra įmanoma, jį užbaigia.

b) 

Išankstinė informacija dėl konkrečios vežimo pradžios: pranešėjas užpildyto judėjimo dokumento, kaip apibūdinta a punkte, kopiją išsiunčia atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir gavėjui ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki vežimo pradžios.

c) 

Kiekvieną transportavimą lydintys dokumentai: pranešėjas saugo judėjimo dokumento kopiją. Kiekvieną transportavimą turi lydėti judėjimo dokumentas ir pranešimo dokumento, kuriame yra atitinkamų kompetentingų institucijų raštiški leidimai ir sąlygos, kopijos. Judėjimo dokumentą saugo atliekas gaunantis įmonė įrenginys.

d) 

Įmonės įrenginio išduodamas raštiškas patvirtinimas apie atliekų gavimą: per tris dienas nuo atliekų gavimo įmonė įrenginys pateikia raštišką patvirtinimą, kad gavo atliekas.

Šis patvirtinimas nurodomas judėjimo dokumente arba pridedamas prie jo.

Šį patvirtinimą turinčias pasirašytas judėjimo dokumento kopijas įmonė įrenginys siunčia pranešėjui ir susijusioms kompetentingoms institucijoms.

e) 

Įmonės įrenginio išduodamas pažymėjimas apie ne tarpinį naudojimą ar šalinimą: kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po ne tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos užbaigimo ir ne vėliau kaip per vienerius metus ar trumpesnį laikotarpį pagal 9 straipsnio 7 dalį nuo atliekų gavimo gavėjas arba šią operaciją atliekanti įmonė įrenginys savo atsakomybe pažymi, kad ne tarpinis naudojimas ar šalinimas yra užbaigtas.

Šis pažymėjimas nurodomas judėjimo dokumente arba pridedamas prie jo.

Šį pažymėjimą turinčias pasirašytas judėjimo dokumento kopijas įmonė įrenginys siunčia pranešėjui ir susijusioms kompetentingoms institucijoms.

17 straipsnis

Pakeitimai gavus leidimą atliekų vežimui

1.  
Jeigu atliekami esminiai vežimo, dėl kurio gautas leidimas, elementų ir (arba) sąlygų pakeitimai, įskaitant numatyto kiekio, maršruto, maršruto parinkimo, vežimo datos ar vežėjo pakeitimą, pranešėjas nedelsdamas ir, jei įmanoma, iki išvežimo pradžios, informuoja atitinkamas kompetentingas institucijas ir gavėją.
2.  
Šiais atvejais pateikiamas naujas pranešimas, nebent atitinkamos kompetentingos institucijos mano, kad dėl pasiūlytų pakeitimų naujo pranešimo rengti nebūtina.
3.  
Jei su šiais pakeitimais susijusios kitos, nei pirminiame pranešime nurodytos, kompetentingos institucijos, pateikiamas naujas pranešimas.2 SKYRIUS

Bendri informacijos reikalavimai

18 straipsnis

Tam tikra informacija, lydinti vežamas atliekas

1.  

3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytoms atliekoms, kurias numatyta vežti, taikomi šie procedūriniai reikalavimai:

a) 

Siekiant padėti stebėti šių atliekų vežimą, vežimą organizuojantis išsiuntimo šalies jurisdikcijai priklausantis asmuo užtikrina, kad vežamas atliekas lydėtų VII priede nurodytas dokumentas.

b) 

VII priede nurodytą dokumentą iki vežimo pradžios pasirašo vežimą organizuojantis asmuo, o naudojimo įmonė įrenginys ar laboratorija bei gavėjas – kai šios atliekos gaunamos.

2.  

VII priede nurodyta vežimą organizuojančio asmens ir naudojimui skirtų atliekų gavėjo sutartis turi galioti nuo vežimo pradžios ir joje turi būti vežimą organizuojančio asmens įsipareigojimas, kai atliekų vežimo ar naudojimo negalima užbaigti, kaip buvo numatyta, arba šis vežimas buvo neteisėtas, arba gavėjo įsipareigojimas, kai vežimą organizuojantis asmuo neturi galimybių užbaigti atliekų vežimo ar jų naudojimo (pavyzdžiui, yra nemokus):

a) 

atliekas atsiimti arba užtikrinti alternatyvų jų naudojimo būdą; ir

b) 

jei būtina, tuo laiku jas saugoti.

Atitinkamai institucijai paprašius, vežimą organizuojantis asmuo arba gavėjas pateikia sutarties kopiją.

3.  
Tikrinimo, vykdymo, planavimo ir statistiniams tikslams valstybės narės pagal šalies įstatymus gali paprašyti 1 dalyje nurodytos informacijos apie atliekų vežimą, kuriam taikomas šis straipsnis.
4.  
1 dalyje nurodyta informacija laikoma konfidencialia, kai to reikalaujama Bendrijos ir nacionaliniuose teisės aktuose.3 SKYRIUS

Bendrieji reikalavimai

19 straipsnis

Draudimas maišyti atliekas vežimo metu

Nuo vežimo pradžios iki gavimo naudojimo ar šalinimo įmonėje įrenginyje pranešimo dokumente arba, kaip nurodyta 18 straipsnyje, atliekos su kitomis atliekomis nemaišomos.

20 straipsnis

Dokumentų ir informacijos saugojimas

1.  
Bendrijoje kompetentingos institucijos, pranešėjas, gavėjas ir atliekas gaunanti įmonė įrenginys mažiausiai trejus metus nuo vežimo pradžios saugo visus kompetentingoms institucijoms siųstus ar iš jų gautus dokumentus, susijusius su vežimu, apie kurį pranešta.
2.  
Bendrijoje atliekų vežimą organizuojantis asmuo, gavėjas ir atliekas gaunanti įmonė įrenginys mažiausiai trejus metus nuo vežimo pradžios saugo informaciją, pateiktą pagal 18 straipsnio 1 dalį.

21 straipsnis

Viešas pranešimų prieinamumas

Jei tokia informacija pagal Bendrijos arba nacionalinius teisės aktus nėra konfidenciali, išsiuntimo arba paskirties kompetentingos institucijos gali, pasinaudodamos atitinkamomis priemonėmis, pvz., internetu, pranešimus apie atliekų vežimą, kuriam jos pritarė, padaryti viešai prieinamais.4 SKYRIUS

Atsiėmimo įsipareigojimai

22 straipsnis

Atsiėmimas, kai atliekų vežimas negali būti užbaigtas taip, kaip numatyta

1.  
Kai bet kuri iš atitinkamų kompetentingų institucijų sužino, kad atliekų vežimas, įskaitant jų naudojimą ar šalinimą, negali būti užbaigtas taip, kaip numatyta pagal pranešimo bei judėjimo dokumentų ir (arba) 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje nurodytos sutarties sąlygas, jos nedelsdamos apie tai praneša išsiuntimo kompetentingai institucijai. Kai naudojimo ar šalinimo įmonė įrenginys atsisako gautų atliekų, jis nedelsdama apie tai praneša paskirties kompetentingai institucijai.
2.  

Išsiuntimo kompetentinga institucija užtikrina, kad, išskyrus 3 dalyje numatytais atvejais, pranešėjas, nustatytas laikantis 2 straipsnio 15 punkte nurodytos hierarchijos, arba, jei tai neįvykdoma, ši kompetentinga institucija pati arba jos vardu veikiantis fizinis ar juridinis asmuo grąžintų šias atliekas į jos jurisdikcijai priklausančią teritoriją ar kokią kitą vietą išsiuntimo šalyje.

Tai atliekama per 90 dienų arba per kitą laikotarpį, dėl kurio atitinkamos kompetentingos institucijos gali sutarti, po to, kai išsiuntimo kompetentinga institucija sužino, arba paskirties ar tranzito kompetentinga institucija jai raštu praneša, kad atliekų, kurioms duotas leidimas, vežimas arba naudojimas ar šalinimas negali būti užbaigtas, ir informuoja apie šio neužbaigimo priežastį (-is). Šio pranešimo priežastis gali būti, inter alia, kitų kompetentingų institucijų paskirties ar tranzito kompetentingai institucijai suteikta informacija.

3.  

2 dalies atsiėmimo įsipareigojimas netaikomas, jei pranešėjas arba, jei tai neįvykdoma, išsiuntimo kompetentinga institucija arba jos vardu fizinis ar juridinis asmuo įtikina atliekų naudojime ar šalinime dalyvaujančias išsiuntimo, tranzito ir paskirties kompetentingas institucijas, kad atliekas galima naudoti ar pašalinti alternatyviu būdu paskirties šalyje ar kur nors kitur.

2 dalies atsiėmimo įsipareigojimas netaikomas, jeigu atvežtos atliekos atitinkamoje įmonėje įrenginyje operacijos metu buvo negrįžtamai sumaišytos su kitų rūšių atliekomis dar prieš tai, kai atitinkama kompetentinga institucija sužinojo, kad pranešime nurodytas atliekų vežimas negali būti užbaigtas, kaip tai apibūdinta l dalyje. Šis mišinys naudojamas ar šalinamas alternatyviu būdu pagal pirmą pastraipą.

4.  

Tuo atveju, kai atsiimama pagal 2 dalį, pateikiamas naujas pranešimas, jei atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, kad pakanka pirminės išsiuntimo kompetentingos institucijos tinkamai pagrįsto prašymo.

Pirminis pranešėjas arba, jei tai neįvykdoma, bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punktą, arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu atitinkamai pateikia naują pranešimą.

Nė viena kompetentinga institucija neturi neprieštarauti atliekų vežimui, kuris negali būti užbaigtas, grąžinimui ar atitinkamai naudojimo ar šalinimo operacijai.

5.  

Tais atvejais, kai susitariama dėl alternatyvių darbų už pirminės paskirties šalies ribų pagal 3 dalį, pirminis pranešėjas arba, jei tai neįvykdoma, bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punktą, arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu, jei reikalinga, pateikia naują pranešimą.

Kai pranešėjas pateikia šį pranešimą, jis taip pat pateikiamas pirminės išsiuntimo šalies kompetentingai institucijai.

6.  
Tais atvejais, kai atliekos tvarkomos alternatyviu būdu pirminėje paskirties šalyje pagal 3 dalį, naujo pranešimo nereikia ir pakanka tik tinkamai pagrįsto prašymo. Šį tinkamai pagrįstą prašymą, leidimui dėl alternatyvių darbų atlikimo gauti, pirminis pranešėjas siunčia paskirties ir išsiuntimo kompetentingoms institucijoms arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija siunčia jį paskirties kompetentingai institucijai.
7.  

Jeigu, vadovaujantis 4 ar 6 dalies nuostatomis, naujo pranešimo pateikti nereikia, pirminis pranešėjas arba, jei tai neįvykdoma, bet kuris kitas fizinis ar juridinis, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punktą, arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu užpildo naują judėjimo dokumentą pagal 15 straipsnį ar 16 straipsnį.

Jeigu naują pranešimo dokumentą pagal 4 ar 5 dalis pateikia pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija, naujos finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo nereikia.

8.  

Pranešėjo įsipareigojimas ir papildomas išsiuntimo šalies įsipareigojimas atsiimti atliekas arba organizuoti alternatyvųjį jų naudojimą ar šalinimą baigiasi, kai įmonė įrenginys išduoda 16 straipsnio e punkte arba, jei taikytina, 15 straipsnio e punkte nurodytą ne tarpinio naudojimo ar šalinimo pažymėjimą. 6 straipsnio 6 dalyje nurodyto tarpinio naudojimo ar šalinimo atvejais papildomas išsiuntimo šalies įsipareigojimas baigiasi, kai įmonė įrenginys išduoda 15 straipsnio d punkte nurodytą pažymėjimą.

Jei įmonė įrenginys naudojimo ar šalinimo pažymėjimą išduoda taip, kad vežimas tampa neteisėtu ir to pasekmė – finansinės garantijos sugrąžinimas, taikomos 24 straipsnio 3 dalies ir 25 straipsnio 2 dalies nuostatos.

9.  
Kai paaiškėja, kad vežamos atliekos, kurių vežimo negalima užbaigti, įskaitant jų naudojimą ar šalinimą, yra valstybės narės teritorijoje, kompetentinga institucija, kurios jurisdikcijai priklauso dalis, kurioje aptiktos atliekos, atsako už tai, kad būtų sudaryti susitarimai dėl atliekų saugojimo iki jų grąžinimo ar ne tarpinio naudojimo ar šalinimo alternatyviu būdu.

23 straipsnis

Atsiėmimo kaštai, kai atliekų vežimas negali būti užbaigiamas

1.  

Kaštus, atsiradusius dėl atliekų, kurių vežimo negalima užbaigti, atsiėmimo, įskaitant transportavimo, naudojimo ar šalinimo kaštus, kaip apibrėžta 22 straipsnio 2 ar 3 dalyse, ir nuo tos dienos, kai išsiuntimo kompetentinga institucija sužinojo, kad atliekų vežimo, jų naudojimo ar šalinimo negalima užbaigti, saugojimo kaštus, kaip apibrėžta 22 straipsnio 9 dalyje, privalo padengti:

a) 

pranešėjas, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punkte nurodytą hierarchiją; arba, jei tai neįvykdoma;

b) 

kitas atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo; arba, jei tai neįvykdoma;

c) 

išsiuntimo kompetentinga institucija; arba, jei tai neįvykdoma;

d) 

taip, kaip sutarė atitinkamos kompetentingos institucijos.

2.  
Šis straipsnis nepažeidžia atsakomybę reglamentuojančių Bendrijos ir nacionalinių nuostatų.

24 straipsnis

Neteisėtai vežamų atliekų atsiėmimas

1.  
Kai kompetentinga institucija nustato, kad atliekos vežamos neteisėtai, ji nedelsdama apie tai praneša kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.
2.  

Jei už neteisėtą vežimą atsako pranešėjas, išsiuntimo kompetentinga institucija užtikrina, kad šias atliekas:

a) 

atsiimtų pranešėjas de facto; arba, jei nebuvo pateikta jokio pranešimo;

b) 

atsiimtų pranešėjas de jure; arba, jei tai neįvykdoma;

c) 

atsiimtų išsiuntimo kompetentinga institucija arba jos vardu fizinis ar juridinis asmuo; arba, jei tai neįvykdoma;

d) 

išsiuntimo kompetentinga institucija pati arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu alternatyviu būdu naudotų ar pašalintų paskirties arba išsiuntimo šalyje; arba, jei tai neįvykdoma;

e) 

išsiuntimo kompetentinga institucija pati arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu alternatyviu būdu naudotų arba pašalintų kitoje šalyje, jeigu visos atitinkamos kompetentingos institucijos tam pritaria.

Šis atsiėmimas, naudojimas ar šalinimas įvykdomas per 30 dienų arba per tokį kitą laikotarpį, dėl kurio atitinkamos kompetentingos institucijos gali tarpusavyje sutarti, po to, kai išsiuntimo kompetentinga institucija sužino, arba paskirties ar tranzito kompetentinga institucija jai raštu praneša, apie neteisėtą vežimą ir informuoja apie jo priežastį (-is). Šio pranešimo priežastis gali būti, inter alia, kitų kompetentingų institucijų paskirties ar tranzito kompetentingai institucijai suteikta informacija.

a, b, c punktuose nurodytais atsiėmimo atvejais pateikiamas naujas pranešimas, jeigu atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, kad pakanka pirminės išsiuntimo kompetentingos institucijos tinkamai pagrįsto prašymo.

Naują pranešimą pateikia a, b ar c punktuose išvardyti asmenys ar institucija, laikydamiesi šiuose punktuose nurodytos sekos.

Nė viena kompetentinga institucija neprieštarauja neteisėtai vežamų atliekų grąžinimui. Kai išsiuntimo kompetentingos institucijos atliekas tvarko alternatyviu būdu, kaip nurodyta d ir e punktuose, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu pateikia naują pranešimą, jei atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, kad pakanka šios kompetentingos institucijos tinkamai pagrįsto prašymo.

3.  

Jei už neteisėtą vežimą atsako gavėjas, paskirties kompetentinga institucija užtikrina, kad šias atliekas naudotų ar šalintų aplinkai saugiu būdu:

a) 

gavėjas; arba, jei tai neįvykdoma;

b) 

pati kompetentinga institucija arba jos vardu fizinis ar juridinis asmuo.

Naudojimas ar šalinimas įvykdomas per 30 dienų, arba per tokį kitą laikotarpį, dėl kurio atitinkamos kompetentingos institucijos gali sutarti, po to, kai paskirties kompetentinga institucija sužino, arba išsiuntimo ar tranzito kompetentinga institucija jai raštu praneša, apie neteisėtą vežimą ir informuoja apie jo priežastį (-is). Šio pranešimo priežastis gali būti, inter alia, kitų kompetentingų institucijų paskirties ar tranzito kompetentingai institucijai suteikta informacija.

Tuo tikslu, kiek būtina, susijusios kompetentingos institucijos bendradarbiauja naudojant ar šalinant atliekas.

4.  

Jei naujo pranešimo pateikti nereikia, už grąžinimą atsakingas asmuo arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija, užpildo naują judėjimo dokumentą pagal 15 ar 16 straipsnį.

Jei naują pranešimą pateikia pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija, naujos finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo nereikalaujama.

5.  
Ypač atvejais, kai atsakomybės už neteisėtą vežimą negalima priskirti nei pranešėjui, nei gavėjui, susijusios kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų šių atliekų naudojimą ar šalinimą.
6.  

6 straipsnio 6 dalyje nurodyto tarpinio naudojimo ar šalinimo atvejais, kai po tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos užbaigimo nustatoma, kad atliekų vežimas buvo neteisėtas, papildomas išsiuntimo šalies įsipareigojimas atsiimti atliekas arba organizuoti jų alternatyvų naudojimą ar šalinimą baigiasi, kai įmonė įrenginys išduoda 15 straipsnio d punkte nurodytą pažymėjimą.

Jei įmonė įrenginys išduoda tokį naudojimo ar šalinimo pažymėjimą, dėl kurio vežimas tampa neteisėtu ir to pasekmė – finansinės garantijos grąžinimas, taikoma 3 dalis ir 25 straipsnio 2 dalis.

7.  
Kai paaiškėja, kad neteisėtas vežimas vykdomas valstybės narės teritorijoje, kompetentinga institucija, kurios jurisdikcijai priklauso dalis, kurioje aptiktos atliekos, atsako už tai, kad būtų sutarta dėl atliekų saugojimo iki jų grąžinimo ar ne tarpinio naudojimo ar šalinimo alternatyviu būdu.
8.  
34 ir 36 straipsniai netaikomi tais atvejais, kai neteisėtai vežamos atliekos grąžinamos į išsiuntimo šalį, kurioje taikomi šiuose straipsniuose nustatyti draudimai.
9.  
2 straipsnio 35 dalies g punkte apibrėžto neteisėto vežimo atveju, šį vežimą organizuojančiam asmeniui priskiriami tie patys šiame straipsnyje nustatyti įpareigojimai, kaip ir pranešėjui.
10.  
Šis straipsnis nepažeidžia atsakomybę reglamentuojančių Bendrijos ir nacionalinių nuostatų.

25 straipsnis

Atsiėmimo kaštai neteisėto vežimo atveju

1.  

Kaštus, atsiradusius dėl neteisėtai vežamų atliekų atsiėmimo, įskaitant transportavimo, naudojimo ar šalinimo kaštus, kaip apibrėžta 24 straipsnio 2 dalyje, ir nuo tos dienos, kai išsiuntimo kompetentinga institucija sužinojo, kad vežimas yra neteisėtas, saugojimo kaštus, kaip apibrėžta 24 straipsnio 7 dalyje, privalo padengti:

a) 

de facto pranešėjas, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punkte nurodytą hierarchiją; arba jei nebuvo pateikta jokio pranešimo;

b) 

de iure pranešėjas arba atitinkamai kitas fizinis ar juridinis asmuo; arba, jei tai neįvykdoma;

c) 

išsiuntimo kompetentinga institucija.

2.  

Kaštus, atsiradusius dėl neteisėtai vežamų atliekų naudojimo ar šalinimo pagal 24 straipsnio 3 dalį, įskaitant galimus transportavimo ir saugojimo kaštus pagal 24 straipsnio 7 dalį, privalo padengti:

a) 

gavėjas; arba, jei tai neįvykdoma;

b) 

paskirties kompetentinga institucija.

3.  

Kaštus, atsiradusius dėl neteisėtai vežamų atliekų naudojimo ar šalinimo pagal 24 straipsnio 5 dalį, įskaitant galimus transportavimo ir saugojimo kaštus pagal 24 straipsnio 7 dalį, privalo padengti:

a) 

pranešėjas, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punkte nurodytą hierarchiją, ir (arba) gavėjas priklausomai nuo susijusių kompetentingų institucijų sprendimo; arba, jei tai neįvykdoma;

b) 

atitinkamai kitas fizinis ar juridinis asmuo; arba, jei tai neįvykdoma;

c) 

išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos.

4.  
2 straipsnio 35 punkto g papunktyje apibrėžto neteisėto vežimo atveju šį vežimą organizuojančiam asmeniui priskiriami tie patys šiame straipsnyje nustatyti įpareigojimai, kaip ir pranešėjui.
5.  
Šis straipsnis nepažeidžia atsakomybę reglamentuojančių Bendrijos ir nacionalinių nuostatų.5 SKYRIUS

Bendrosios administracinės nuostatos

26 straipsnis

Informacijos perdavimo būdai

1.  

Toliau išvardinta informacija ir dokumentai gali būti atsiųsti paštu:

a) 

4 ir 13 straipsniuose nurodytas pranešimas apie planuojamą atliekų vežimą;

b) 

informacijos ir dokumentacijos prašymas pagal 4, 7 ir 8 straipsnius;

c) 

informacijos ir dokumentacijos pateikimas pagal 4, 7 ir 8 straipsnius;

d) 

9 straipsnyje nurodytas raštiškas leidimas pranešime nurodytam vežimui;

e) 

vežimo sąlygos pagal 10 straipsnį;

f) 

11 ir 12 straipsniuose nurodytas prieštaravimas vežimui;

g) 

informacija apie sprendimą suteikti išankstinį leidimą įmonėms, turinčioms specializuotus naudojimo įrenginius pagal 14 straipsnio 3 dalį;

h) 

atliekų gavimo patvirtinimas raštu pagal 15 ir 16 straipsnius;

i) 

atliekų panaudojimo ar šalinimo pažymėjimas pagal 15 ir 16 straipsnius;

j) 

išankstinė informacija dėl konkrečios išvežimo datos pagal 16 straipsnį;

k) 

17 straipsnyje nurodyta informacija apie atliekų vežimo pakeitimus po leidimo gavimo; ir

l) 

raštiški leidimai ir judėjimo dokumentai, siunčiami pagal IV, V ir VI dalis.

2.  

Be to, priklausomai nuo atitinkamų kompetentingų institucijų ir pranešėjo susitarimo, dokumentai, nurodyti 1 dalyje, gali būti alternatyviai pateikiami bet kuria iš šių ryšių priemonių:

a) 

faksu; ar

b) 

faksu, o po to paštu; ar

c) 

elektroniniu paštu, naudojant skaitmeninį parašą. Šiuo atveju visus būtinus antspaudus ar parašus pakeičia skaitmeninis parašas; ar

d) 

elektroniniu paštu be skaitmeninio parašo, o po to paštu.

3.  
Kiekvieną transportavimą pagal 16 straipsnio c punktą ir 18 straipsnį lydintys dokumentai gali būti pateikiami elektronine forma su skaitmeniniais parašais, jeigu vykstant transportavimui juos galima perskaityti bet kuriuo metu ir jei tai yra priimtina atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

▼M11

4.  
Priklausomai nuo atitinkamų kompetentingų institucijų ir pranešėjo susitarimo, 1 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentus galima pateikti ir jais pasikeisti keičiantis elektroniniais duomenimis su elektroniniu parašu arba elektroniniu autentiškumo patvirtinimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB ( 9 ), arba naudojant panašią elektroninę autentiškumo patvirtinimo sistemą, užtikrinančią tą patį apsaugos lygį.

Kad būtų lengviau įgyvendinti pirmą pastraipą, Komisija, kai įmanoma, priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi techniniai ir organizaciniai reikalavimai, skirti praktiniam keitimosi elektroniniais duomenimis pateikiant dokumentus ir informaciją įgyvendinimui. Komisija atsižvelgia į visus susijusius tarptautinius standartus ir užtikrina, kad tie reikalavimai atitiktų Direktyvą 1999/93/EB arba jais būtų užtikrintas bent tas pats apsaugos lygis koks yra numatytas pagal tą direktyvą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

27 straipsnis

Kalba

1.  
Visi pagal II dalies nuostatas siunčiami pranešimai, informacija, dokumentacija ir kiti pranešimai pateikiami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms priimtina kalba.
2.  
Jei atitinkamos kompetentingos institucijos paprašo, pranešėjas pateikia autentišką (-us) vertimą (-us) į šioms institucijoms priimtiną kalbą.

28 straipsnis

Nesutarimai klasifikavimo klausimais

1.  
Jei išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos negali sutarti dėl klasifikavimo, kai reikia nustatyti, ar medžiaga yra atliekos, ar ne, nagrinėjama medžiaga laikoma atliekomis. Tai nepažeidžia paskirties šalies teisės su atvežta medžiaga elgtis pagal savo šalies įstatymus, ir kai šie įstatymai neprieštarauja Bendrijos ar tarptautinei teisei.
2.  
Jei išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos negali sutarti dėl III, IIIA, IIIB ar IV prieduose išvardytų atliekų, apie kurias pranešta, klasifikavimo, laikoma, kad šios atliekos išvardytos IV priede.
3.  
Jei išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos negali sutarti dėl atliekų tvarkymo operacijos, kuri pranešime įvardijama kaip naudojimo ar šalinimo, klasifikavimo, taikomos šalinimą reglamentuojančios nuostatos.
4.  
1–3 dalys taikomos tik taikant šį reglamentą, ir nepažeidžia suinteresuotų šalių teisės bet kokį su šiuo klausimu susijusį ginčą išspręsti teisme.

29 straipsnis

Administraciniai kaštai

Atitinkami ir proporcingi administracinės pranešimo ir kontrolės procedūrų įgyvendinimo kaštai ir įprasti atitinkamų tyrimų ir patikrų kaštai gali būti pateikti apmokėti pranešėjui.

30 straipsnis

Susitarimai dėl pasienio teritorijų

1.  
Išimtiniais atvejais, ir jeigu to reikia dėl specifinės geografinės ir demografinės padėties, valstybės narės gali sudaryti dvišalius susitarimus, sušvelninančius pranešimo procedūrą specifinių atliekų srautų vežimams, kai jos per sieną vežamos į artimiausią tinkamą įmonę įrenginį, įsikūrusią pasienio zonoje tarp dviejų atitinkamų valstybių narių.
2.  
Tokie dvišaliai susitarimai taip pat gali būti sudaromi, kai atliekos vežamos iš ir tvarkomos išsiuntimo šalyje, tačiau tranzitu vežamos per kitą valstybę narę.
3.  
Valstybės narės taip pat gali tokius susitarimus sudaryti su šalimis, kurios pasirašė Europos ekonominės erdvės susitarimą.
4.  
Apie šiuos susitarimus Komisijai pranešama iki jų įsigaliojimo.6 SKYRIUS

Vežimas Bendrijoje tranzitu per trečiąsias šalis

31 straipsnis

Šalinimui skirtų atliekų vežimas

Kai atliekos vežamos Bendrijoje tranzitu per vieną ar daugiau trečiųjų šalių ir šios atliekos yra skirtos šalinimui, išsiuntimo kompetentinga institucija, papildomai prie šio skyriaus nuostatų, trečiosios šalies kompetentingos institucijos pasiteirauja, ar ji pageidauja išsiųsti savo raštišką sutikimą planuojamam vežimui:

a) 

kai šalys yra pasirašiusios Bazelio konvenciją: per 60 dienų, jei jos neatsisakė šios teisės pagal šios Konvencijos sąlygas; arba

b) 

kai šalys nėra pasirašiusios Bazelio konvencijos: per kompetentingų institucijų sutartą laikotarpį.

32 straipsnis

Naudojimui skirtų atliekų vežimas

1.  
Kai atliekos vežamos Bendrijoje tranzitu per vieną ar daugiau trečiųjų šalių, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, ir šios atliekos yra skirtos naudojimui, taikomas 31 straipsnis.
2.  
Kai atliekos Bendrijoje, įskaitant vežimą tarp dviejų tos pačios valstybės narės vietovių, vežamos tranzitu per vieną ar daugiau trečiųjų šalių, kurioms taikomas EBPO sprendimas, ir yra skirtos naudojimui, 9 straipsnyje nurodytas sutikimas gali būti tylus ir, jei nebuvo pareikšta prieštaravimų ar nustatyta sąlygų, vežimas gali būti pradėtas po 30 dienų tos dienos, kurią paskirties kompetentinga institucija išsiunčia patvirtinimą pagal 8 straipsnį.III DALIS

ATLIEKŲ VEŽIMAS VALSTYBĖSE NARĖSE

33 straipsnis

Šio reglamento taikymas, kai vežama tik valstybių narių viduje

1.  
Valstybės narės sukuria atitinkamą tik jų jurisdikcijai priklausančio atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės sistemą. Šioje sistemoje turi būti atsižvelgiama į būtiną sąsają su II ir VII dalyse sukurta Bendrijos sistema.
2.  
Valstybės narės Komisijai praneša apie savo atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės sistemą. Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.
3.  
II ir VII dalyse numatytą sistemą valstybės narės gali taikyti savo jurisdikcijai.IV DALIS

EKSPORTAS IŠ BENDRIJOS Į TREČIĄSIAS ŠALIS1 SKYRIUS

Šalinimui skirtų atliekų eksportas

34 straipsnis

Eksporto uždraudimas, išskyrus ELPA šalis

1.  
Visas šalinimui skirtų atliekų eksportas iš Bendrijos yra draudžiamas.
2.  
1 dalies draudimas netaikomas, kai eksportuojamos atliekos, skirtos šalinimui ELPA šalyse, kurios taip pat yra pasirašiusios Bazelio konvenciją.
3.  

Tačiau šalinimui skirtų atliekų eksportas į ELPA šalį, pasirašiusią Bazelio konvenciją, taip pat draudžiamas:

a) 

kai ELPA šalis draudžia tokių atliekų importą; arba,

b) 

jei išsiuntimo kompetentinga institucija turi priežasčių manyti, kad atliekos atitinkamoje paskirties šalyje nebus tvarkomos aplinkai saugiu būdu, kaip nurodyta 49 straipsnyje.

4.  
Ši nuostata neprieštarauja grąžinimo įsipareigojimams, kaip numatyta 22 ir 24 straipsniuose.

35 straipsnis

Eksporto į ELPA šalis procedūros

1.  
Kai atliekos eksportuojamos iš Bendrijos ir yra skirtos šalinimui ELPA šalyse, pasirašiusiose Bazelio konvenciją, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis su 2 ir 3 dalyje išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.
2.  

Taikomos šios adaptacijos:

a) 

už Bendrijos ribų esanti tranzito kompetentinga institucija per 60 dienų nuo savo patvirtinimo apie gautą pranešimą išsiuntimo, kuriame gali paprašyti papildomos informacijos apie pranešime nurodytą atliekų vežimą, turi duoti, jei atitinkama šalis nusprendė neprašyti išankstinio raštiško sutikimo ir apie tai pranešė kitoms šalims pagal Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalį, tylų sutikimą arba pateikia raštišką leidimą su sąlygomis ar be jų; ir

b) 

Bendrijoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija priima 9 straipsnyje minėtą sprendimą leisti vežti atliekas tik po to, kai gauna paskirties kompetentingos institucijos raštišką leidimą ir prireikus tylų arba raštišką už Bendrijos ribų esančios tranzito kompetentingos institucijos leidimą, ir ne anksčiau kaip po 61 dienos nuo tranzito kompetentingos institucijos patvirtinimo išsiuntimo. Jei išsiuntimo kompetentinga institucija turi raštišką kitų atitinkamų kompetentingų institucijų leidimą, ji gali priimti sprendimą anksčiau, nei baigiasi 61 dienos laikotarpis.

3.  

Taikomos šios papildomos nuostatos:

a) 

Bendrijoje esanti tranzito kompetentinga institucija pranešėjui turi patvirtinti, kad gavo pranešimą;

b) 

Bendrijoje esančios išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos savo sprendimo leisti vežti antspauduotą kopiją siunčia eksporto ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigoms;

c) 

vežėjas eksporto ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigoms pristato judėjimo dokumentą;

d) 

kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga Bendrijoje esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai siunčia antspauduotą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš Bendrijos;

e) 

jei po 42 dienų, kai atliekos buvo išvežtos iš Bendrijos, Bendrijoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija iš įmonės įrenginio negavo jokio pranešimo apie atliekų gavimą, ji nedelsiant apie tai praneša paskirties kompetentingai institucijai; ir

f) 

4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje minimoje sutartyje turi būti tokios nuostatos:

i) 

jei įmonė įrenginys išduoda netinkamą šalinimo pažymėjimą, kurio pasekmė – atleidimas nuo finansinės garantijos, gavėjas padengia kaštus, susidarančius dėl prievolės grąžinti atliekas į išsiuntimo kompetentingos institucijos jurisdikcijai priklausančią teritoriją bei naudojant ar šalinant atliekas alternatyviu ir aplinkai saugiu būdu;

ii) 

per tris dienas nuo šalinti skirtų atliekų gavimo įmonė įrenginys pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms siunčia pasirašytas užpildyto judėjimo dokumento kopijas, išskyrus iii papunktyje nurodytą šalinimo pažymėjimą; ir

iii) 

kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šalinimo užbaigimo ir ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus nuo atliekų gavimo įmonė įrenginys savo atsakomybe pažymi, kad šalinimas buvo užbaigtas, ir pranešėjui bei atitinkamoms kompetentingoms institucijoms siunčia pasirašytas šį pažymėjimą turinčio judėjimo dokumento kopijas.

4.  

Vežti galima pradėti tik tada, jei:

a) 

pranešėjas gavo išsiuntimo ir paskirties kompetentingų institucijų ir prireikus už Bendrijos ribų esančios tranzito kompetentingos institucijos raštišką leidimą, ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;

b) 

sutartis tarp pranešėjo ir gavėjo buvo sudaryta ir galioja, kaip to reikalaujama 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje;

c) 

finansinė garantija arba lygiavertis draudimas buvo įgytas ir galioja, kaip to reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje; ir

d) 

yra užtikrinamas 49 straipsnyje numatytas aplinkos tvarkymas saugiu būdu.

5.  
Kai atliekos eksportuojamos, šalinimo operacijai jos turi būti vežamos į įmonę įrenginį, kuri pagal taikytiną nacionalinę teisę veikia arba jai leidžiama veikti paskirties šalyje.
6.  

Jei eksporto ar išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:

a) 

nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią išsiuntimo kompetentingą instituciją; ir

b) 

užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.2 SKYRIUS

Naudojimui skirtų atliekų eksportasI skirsnis

Eksportas į šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas

36 straipsnis

Eksporto draudimas

1.  

Toliau nurodytų atliekų, skirtų naudojimui šalyse, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, eksportas iš Bendrijos yra draudžiamas:

a) 

V priede išvardytų pavojingų atliekų;

b) 

V priedo 3 dalyje išvardytų atliekų;

c) 

pavojingų atliekų, kurios V priede neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu;

d) 

pavojingų mišrių atliekų ir pavojingų bei nepavojingų mišrių atliekų, kurios V priede neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu;

e) 

atliekų, kurias paskirties šalis pagal Bazelio konvencijos 3 straipsnį paskelbė pavojingomis;

f) 

atliekų, kurių importą paskirties šalis uždraudė; arba,

g) 

atliekų, kurios suteikia išsiuntimo kompetentingai institucijai pagrindo manyti, kad atitinkamoje paskirties šalyje jos nebus tvarkomos aplinkai saugiu būdu, kaip tai apibrėžta 49 straipsnyje.

2.  
Ši nuostata nepažeidžia grąžinimo įsipareigojimų, apibrėžtų 22 ir 24 straipsniuose.
3.  
Išimtiniais atvejais valstybės narės, remdamosi pranešėjo pateiktais atitinkamais dokumentiniais įrodymais, gali priimti nuostatas, leidžiančias nuspręsti, kad konkrečioms V priede išvardytoms pavojingoms atliekoms eksporto draudimas netaikomas, jei jos neturi Direktyvos 91/689/EEB III priede išvardytų savybių, atkreipiant dėmesį į minėtame priede atliekų pavojingumą lemiančias savybes H3–H8, H10 ir H11, 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendime 2000/532/EB, pakeičiančiame Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį ( 10 ) nustatytus ribinius dydžius.
4.  
Išskirtiniais atvejais tai, kad atliekos nėra įtrauktos į V priedą kaip pavojingos arba kad jos įtrauktos į V priedo 1 dalies B sąrašą, netrukdo apibūdinti jų kaip pavojingų ir todėl taikyti eksporto draudimą, jei šios atliekos turi Direktyvos 91/689/EEB III priede išvardytų savybių, atkreipiant dėmesį į minėtame priede atliekų pavojingumą lemiančias savybes H3–H8, H10 ir H11, Komisijos sprendime 2000/532/EB nustatytus ribinius dydžius, kaip numatyta Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalies antroje įtraukoje ir šio reglamento III priedo įvadinėje dalyje.
5.  
3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais, prieš priimdamos sprendimą, suinteresuotos valstybės narės informuoja numatytą paskirties šalį. Apie šiuos atvejus valstybės narės Komisijai praneša iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos. Komisija perduoda informaciją visoms valstybėms narėms ir Bazelio konvencijos sekretoriatui. Remdamasi pateikta informacija, komisija gali pareikšti savo pastabas ir, jei reikia, pataisyti V priedą pagal 58 straipsnį.

37 straipsnis

III ar IIIA prieduose išvardytų atliekų eksportas

1.  

Dėl III ar IIIA prieduose išvardytų atliekų, kurių eksportas neuždraustas pagal 36 straipsnį Komisija per 20 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo į kiekvieną šalį, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, siunčia prašymą raštu siekdama:

i) 

raštiško patvirtinimo, kad atliekos gali būti eksportuojamos iš Bendrijos naudojimui toje šalyje; ir

ii) 

nurodymo, kokia kontrolės procedūra bus taikoma, jei bus, paskirties šalyje.

Šalims, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, suteikiama galimybė pasirinkti:

a) 

uždraudimą; arba

b) 

35 straipsnyje apibūdintą išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūrą; arba

c) 

kad paskirties šalyje nebūtų vykdoma kontrolė.

2.  

Iki šio reglamento taikymo dienos Komisija, atsižvelgdama į visus pagal 1 dalį gautus atsakymus, priima reglamentą ir apie tai praneša pagal Direktyvos 2006/12/EB 18 straipsnį įsteigtam komitetui.

Jei šalis nepateikė 1 dalyje nurodyto patvirtinimo, arba jei su šalimi dėl kokių nors priežasčių nebuvo susisiekta, taikomas 1 dalies b punktas.

Komisija periodiškai atnaujina priimtą reglamentą.

3.  
Jei savo atsakyme šalis nurodo, kad tam tikriems atliekų vežimams netaikoma kontrolė, šiems vežimams taikomos, mutatis mutandis, 18 straipsnis.
4.  
Kai atliekos eksportuojamos, naudojimo operacijai jos vežamos į įmonę įrenginį, kuri pagal taikytiną nacionalinę teisę veikia arba jam leidžiama veikti paskirties šalyje.
5.  
Kai vežamos atliekos, III priede neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu, arba mišrios atliekos, III arba IIIA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu, arba atliekos, klasifikuojamos IIIB priede, ir jei eksportas yra neuždraustas pagal 36 straipsnį, taikomas 1 dalies b punktas.2 skirsnis

Eksportas į šalis, kurioms taikomas EBPO sprendimas

38 straipsnis

III, IIIA, IIIB, IV ir IVA prieduose išvardytų atliekų eksportas

1.  
Kai III, IIIA, IIIB, IV ir IVA prieduose išvardytos, III, IV arba IVA prieduose vienu atskiru įrašu neklasifikuojamos atliekos ar mišrios atliekos, skirti naudojimui šalyse, kurioms taikomas EBPO sprendimas, eksportuojamos iš Bendrijos vežant tranzitu arba ne per šalis, kuriose taikomas EBPO sprendimas, taikomos, mutatis mutandis, II dalies nuostatos su 2, 3 ir 5 dalyse nurodytomis adaptacijomis ir papildymais.
2.  

Taikomos šios adaptacijos:

a) 

IIIA priede išvardytoms ir tarpinei operacijai skirtoms mišrioms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra, jei tolesnės tarpinės ir ne tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos bus vykdomos šalyje, kuriai netaikomas EBPO sprendimas;

b) 

IIIB priede išvardytoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra;

c) 

9 straipsnyje nurodytu leidimu gali būti už Bendrijos ribų esančios paskirties kompetentingos institucijos tylus sutikimas.

3.  

Eksportuojant IV ir IVA prieduose nurodytas atliekas, taikomos šios papildomos nuostatos:

a) 

Bendrijoje esančios išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos savo sprendimo leisti vežti antspauduotą kopiją siunčia eksporto ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigoms;

b) 

vežėjas eksporto ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigoms pristato judėjimo dokumentą;

c) 

vos tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga Bendrijoje esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai siunčia antspauduotą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš Bendrijos;

d) 

jei praėjus 42 dienoms po atliekų išvežimo iš Bendrijos išsiuntimo kompetentinga institucija Bendrijoje iš įmonės įrenginio negavo jokio pranešimo apie atliekų gavimą, ji nedelsiant apie tai informuoja paskirties kompetentingą instituciją; ir

e) 

4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje minimoje sutartyje turi būti tokios nuostatos:

i) 

jei įmonė įrenginys išduoda netinkamą naudojimo pažymėjimą, kurio pasekmė– atleidimas nuo finansinės garantijos, gavėjas padengia kaštus, susidarančius dėl prievolės grąžinti atliekas į išsiuntimo kompetentingos institucijos jurisdikcijai priklausančią teritoriją bei naudojant ar šalinant atliekas alternatyviu ir aplinkai saugiu būdu;

ii) 

per tris dienas nuo naudojimui skirtų atliekų gavimo įmonė įrenginys pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms siunčia pasirašytas užpildyto judėjimo dokumento kopijas, išskyrus iii papunktyje nurodytą naudojimo pažymėjimą; ir

iii) 

kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo naudojimo užbaigimo ir ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus nuo atliekų gavimo įmonė įrenginys savo atsakomybe pažymi, kad naudojimas buvo užbaigtas, ir pranešėjui bei atitinkamoms kompetentingoms institucijoms siunčia pasirašytas šį pažymėjimą turinčio judėjimo dokumento kopijas.

4.  

Vežti galima tik tada, jei:

a) 

pranešėjas gavo raštišką išsiuntimo, paskirties ir prireikus tranzito kompetentingų institucijų leidimą, arba jei gavo ar galima suprasti, kad buvo duotas tylus už Bendrijos ribų esančių paskirties ir tranzito kompetentingų institucijų leidimas ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;

b) 

laikomasi 35 straipsnio 4 dalies b, c ir d punktų nuostatų.

5.  

Jei IV ir IVA prieduose išvardytos atliekos eksportuojamos, kaip apibūdinta 1 dalyje, tranzitu per šalį, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, taikomos šios adaptacijos:

a) 

tranzito kompetentinga institucija, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, per 60 dienų nuo savo patvirtinimo apie gautą pranešimą išsiuntimo, kuriame gali paprašyti papildomos informacijos apie pranešime nurodytą atliekų vežimą, turi duoti, jei atitinkama šalis nusprendė neprašyti išankstinio raštiško leidimo ir apie tai pranešė kitoms šalims pagal Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalį, tylų sutikimą arba pateikia raštišką leidimą su sąlygomis ar be jų; ir

b) 

Bendrijoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija priima 9 straipsnyje minėtą sprendimą leisti vežti atliekas tik po to, kai gauna tranzito kompetentingos institucijos, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, raštišką leidimą ar tylų sutikimą ir ne anksčiau kaip po 61 dienos nuo tranzito kompetentingos institucijos patvirtinimo išsiuntimo. Jei išsiuntimo kompetentinga institucija turi raštišką kitų atitinkamų kompetentingų institucijų leidimą, ji gali priimti sprendimą anksčiau, nei baigiasi 61 dienos laikotarpis.

6.  
Kai atliekos eksportuojamos, naudojimo operacijoms jos vežamos į įmonę įrenginį, kuri pagal taikytiną nacionalinę teisę veikia arba jai leidžiama veikti paskirties šalyje.
7.  

Jei eksporto ar išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:

a) 

nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią išsiuntimo kompetentingą instituciją;

b) 

užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.3 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

39 straipsnis

Eksportas į Antarktį

Atliekas iš Bendrijos į Antarktį eksportuoti draudžiama.

40 straipsnis

Eksportas į užjūrio šalis ar teritorijas

1.  
Atliekas, skirtas šalinti užjūrio šalyse ar teritorijose, iš Bendrijos eksportuoti draudžiama.
2.  
Eksportuojant užjūrio šalyse ar teritorijose naudojimui skirtas atliekas, 36 straipsnyje numatytas draudimas taikomas mutatis mutandis.
3.  
Eksportuojant atliekas, skirtas naudojimui užjūrio šalyse ar teritorijose, kurioms netaikomas 2 dalyje numatytas draudimas, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis.V DALIS

IMPORTAS Į BENDRIJĄ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ1 SKYRIUS

Šalinimui skirtų atliekų importas

41 straipsnis

Importas, kuris draudžiamas, išskyrus jeigu jis yra iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies arba pagal susitarimą ar iš kitos teritorijos nepaprastosios padėties ar karo metu

1.  

Šalinimui skirtų atliekų importas į Bendriją draudžiamas, išskyrus iš:

a) 

šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją; arba

b) 

kitų šalių, su kuriomis Bendrija, arba Bendrija ir jos valstybės narės, sudarė dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar sutartis, atitinkančias Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 11 straipsnį;

c) 

kitų šalių, su kuriomis pavienės valstybės narės sudarė dvišalius susitarimus ar sutartis pagal 2 dalį; arba

d) 

kitų teritorijų tais atvejais, kai išimtiniais atvejais – krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo metu negalima sudaryti dvišalių susitarimų ar sutarčių pagal b ar c punktus, arba nebuvo paskirta ar negali veikti išsiuntimo šalies kompetentinga institucija.

2.  

Išimtiniais atvejais pavienė valstybė narė gali sudaryti dvišalius susitarimus ar sutartis dėl specifinių atliekų šalinimo tose valstybėse narėse, kai šios atliekos išsiuntimo šalyje nebus tvarkomos aplinkai saugiu būdu, kaip nurodyta 49 straipsnyje.

Šie susitarimai ar sutartys turi atitikti Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 11 straipsnį.

Šie susitarimai ar sutartys turi garantuoti, kad šalinimo operacijos bus atliekamos įmonėse įrenginiuose, kurioms suteikti leidimai, ir atitiks aplinkos tvarkymo saugiu būdu reikalavimus.

Šie susitarimai ar sutartys taip pat turi garantuoti, kad atliekos susidaro išsiuntimo šalyje, ir kad šalinimas bus atliekamas tik susitarimą ar sutartį sudariusioje šalyje.

Apie šiuos susitarimus ar sutartis Komisijai pranešama prieš jas sudarant. Tačiau nepaprastaisiais atvejais apie jas gali būti pranešama per vieną mėnesį nuo jų sudarymo.

3.  
1 dalies b ir c punktuose nurodyti dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai ar sutartys sudaromi, laikantis 42 straipsnio procedūrinių reikalavimų.
4.  
1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos šalys paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai turi iš anksto pateikti tinkamai pagrįstą prašymą, remdamosi tuo, kad jos neturi ir negali dėl pagrįstų priežasčių įsigyti techninių pajėgumų ir būtinų įrenginių, kad galėtų šalinti atliekas aplinkai saugiu būdu.

42 straipsnis

Procedūriniai reikalavimai importui iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies ar iš kitų teritorijų nepaprastosios padėties ar karo metu

1.  
Kai šalinimui skirtos atliekos į Bendriją yra importuojamos iš Bazelio konvenciją pasirašiusių šalių, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis su 2 ir 3 dalyje išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.
2.  

Taikomos šios adaptacijos:

a) 

už Bendrijos ribų esanti tranzito kompetentinga institucija per 60 dienų nuo savo patvirtinimo apie gautą pranešimą išsiuntimo, kuriame gali paprašyti papildomos informacijos apie pranešime nurodytą atliekų vežimą, turi duoti, jei atitinkama šalis nusprendė neprašyti išankstinio raštiško leidimo ir apie tai pranešė kitoms šalims pagal Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalį, tylų sutikimą arba pateikia raštišką leidimą su sąlygomis ar be jų; ir

b) 

41 straipsnio 1 dalies d punkte apibūdintais atvejais, apimančiais krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo aplinkybes, išsiuntimo kompetentingos institucijos leidimo nereikia.

3.  

Taikomos šios papildomos nuostatos:

a) 

Bendrijoje esanti tranzito kompetentinga institucija pranešėjui turi patvirtinti, kad gavo pranešimą, o šio patvirtinimo kopijas nusiųsti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms;

b) 

Bendrijoje esančios išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos įvežimo į Bendriją muitinės įstaigai siunčia savo priimtų dėl vežimo sprendimų antspauduotą kopiją;

c) 

vežėjas įvežimo į Bendriją muitinės įstaigai turi pateikti judėjimo dokumento kopiją; ir

d) 

atlikusi būtinus muitinės formalumus, įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga Bendrijoje esančioms paskirties ir tranzito kompetentingoms institucijoms turi nusiųsti antspauduotą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos įvežtos į Bendriją.

4.  

Vežti galima tik tada, jei:

a) 

pranešėjas gavo išsiuntimo, paskirties ir prireikus tranzito kompetentingų institucijų raštišką leidimą, ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;

b) 

sutartis tarp pranešėjo ir gavėjo buvo sudaryta ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje;

c) 

finansinė garantija arba lygiavertis draudimas buvo įgytas ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje; ir

d) 

yra užtikrinama 49 straipsnyje nurodytas aplinkos tvarkymas saugiu būdu.

5.  

Jei įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:

a) 

nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią paskirties kompetentingą instituciją, kuri praneša už Bendrijos ribų esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai;

b) 

užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.2 SKYRIUS

Naudojimui skirtų atliekų importas

43 straipsnis

Importas, kuris draudžiamas, išskyrus jeigu jis yra iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies arba pagal susitarimą ar iš kitos teritorijos nepaprastosios padėties ar karo metu

1.  

Bet koks naudojimui skirtų atliekų importas į Bendriją draudžiamas, išskyrus iš:

a) 

šalių, kuriose taikomas EBPO sprendimas; arba

b) 

kitų šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją; arba

c) 

kitų šalių, su kuriomis Bendrija, arba Bendrija ir jos valstybės narės, sudarė dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar sutartis, atitinkančias Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 11 straipsnį;

d) 

kitų šalių, su kuriomis pavienės valstybės narės sudarė dvišalius susitarimus ar sutartis pagal 2 dalį; arba

▼C2

e) 

kitų teritorijų tais atvejais, kai išimtiniais atvejais – krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo metu negalima sudaryti dvišalių susitarimų ar sutarčių pagal c ar d punktus, arba nebuvo paskirta ar negali veikti išsiuntimo šalies kompetentinga institucija.

▼B

2.  

Išimtiniais atvejais atskira valstybė narė gali sudaryti dvišalius susitarimus ar sutartis dėl konkrečių atliekų naudojimo tokiose valstybėse narėse, kurios išsiuntimo šalyje šios atliekos nebus sutvarkytos aplinkai saugiu būdu, kaip nurodyta 49 straipsnyje.

Šiais atvejais taikomos 41 straipsnio 2 dalies nuostatos.

3.  
Dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai ar sutartys, ir sudarytos pagal 1 dalies c ir d punktus, yra atitinkamai grindžiami 42 straipsnio procedūriniais reikalavimais tiek kiek tai su tuo susiję.

44 straipsnis

Importo iš EBPO sprendimo šalių ar kitų teritorijų nepaprastosios padėties ar karo metu procedūriniai reikalavimai

1.  
Kai šalinimui skirtos atliekos į Bendriją yra importuojamos iš ir vežamos per šalis, kuriose taikomas EBPO sprendimas, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis su 2 ir 3 dalyse išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.
2.  

Taikomos šios adaptacijos:

a) 

9 straipsnyje nurodytas leidimas gali būti už Bendrijos ribų esančios išsiuntimo kompetentingos institucijos tylus sutikimas;

b) 

4 straipsnyje nurodytą išankstinį pranešimą gali pateikti pranešėjas; ir

c) 

43 straipsnio 1 dalies e punkte paminėtais atvejais, apimančiais krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo aplinkybes, išsiuntimo kompetentingos institucijos leidimo nereikia.

3.  
Papildomai laikomasi 42 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktų nuostatų.
4.  

Vežti galima tik tada, kai:

a) 

pranešėjas gavo raštišką išsiuntimo, paskirties ir prireikus tranzito kompetentingų institucijų leidimą, arba jei gavo ar gali gauti už Bendrijos ribų esančios išsiuntimo kompetentingos institucijos tylų sutikimą, ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;

b) 

sutartis tarp pranešėjo ir gavėjo buvo sudaryta ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje;

c) 

finansinė garantija arba lygiavertis draudimas buvo įgytas ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje; ir

d) 

yra užtikrinama 49 straipsnyje nurodytas aplinkos tvarkymas saugiu būdu.

5.  

Jei įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:

a) 

nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią paskirties kompetentingą instituciją, kuri praneša už Bendrijos ribų esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai;

b) 

užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.

45 straipsnis

Procedūriniai reikalavimai importui iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, ar kitų teritorijų nepaprastosios padėties ar karo metu

Kai naudojimui skirtos atliekos į Bendriją yra importuojamos iš:

a) 

šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas; arba

b) 

per šalis, kuriose netaikomas EBPO sprendimas, tačiau kurios taip pat yra pasirašiusios Bazelio konvenciją,

taikomas, mutatis mutandis, 42 straipsnis.3 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

46 straipsnis

Importas iš užjūrio šalių ar teritorijų

1.  
Kai atliekos į Bendriją importuojamos iš užjūrio šalių ar teritorijų, II dalis taikoma mutatis mutandis.
2.  
Viena ar daugiau užjūrio šalių bei teritorijų ir su jomis susijusi valstybė narė gali taikyti nacionalines procedūras, kai atliekos vežamos iš užjūrio šalies ir teritorijos į tą valstybę narę.
3.  
2 dalį taikančios valstybės narės Komisijai praneša apie taikomas nacionalines procedūras.VI DALIS

TRANZITAS PER BENDRIJĄ Į TREČIĄSIAS ŠALIS IR IŠ JŲ1 SKYRIUS

Šalinimui skirtų atliekų tranzitas

47 straipsnis

Šalinimui skirtų atliekų vežimas per Bendriją

Kai šalinimui skirtos atliekos vežamos per valstybes nares iš trečiųjų šalių ir į jas, 42 straipsnis taikomas mutatis mutandis, su toliau išvardytomis adaptacijomis ir papildymais:

a) 

pirmoji ir paskutinė Bendrijoje esančios tranzito kompetentingos institucijos įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš jos muitinės įstaigoms, kai taikytina, siunčia sprendimų dėl leidimo vežti antspauduotą kopiją arba, jei yra davusios tylų sutikimą, patvirtinimo pagal 42 straipsnio 3 dalies a punktą kopiją; ir

b) 

kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga Bendrijoje esančiai tranzito kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) siunčia antspaudu patvirtintą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš Bendrijos.2 SKYRIUS

Naudojimui skirtų atliekų tranzitas

48 straipsnis

Naudojimui skirtų atliekų tranzitas per Bendriją

1.  
Kai naudojimui skirtos atliekos vežamos per valstybes nares iš šalies, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, arba į ją, 47 straipsnis taikomas mutatis mutandis.
2.  

Kai naudojimui skirtos atliekos vežamos per valstybes nares iš šalies, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, arba į ją, 44 straipsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis su toliau išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.

a) 

pirmoji ir paskutinė Bendrijoje esančios tranzito kompetentingos institucijos įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš jos muitinės įstaigoms, kai taikytina, siunčia sprendimo dėl leidimo vežti antspauduotą kopiją arba, jei yra davusios tylų sutikimą, patvirtinimo pagal 42 straipsnio 3 dalies a punktą kopiją; ir

b) 

kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga Bendrijoje esančiai tranzito kompetentingai (-oms) institucijai (-joms) siunčia antspaudu patvirtintą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš Bendrijos.

3.  
Kai naudojimui skirtos atliekos per valstybes nares vežamos iš šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, į šalį, kurioje taikomas EBPO sprendimas arba atvirkščiai, šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, atžvilgiu taikoma 1 dalis, o šalies, kurioje taikomas EBPO sprendimas, atžvilgiu – 2 dalis.VII DALIS

KITOS NUOSTATOS1 SKYRIUS

Papildomi įsipareigojimai

49 straipsnis

Aplinkos apsauga

1.  
Gamintojas, pranešėjas ir įmonės, dalyvaujančios vežant atliekas ir (arba) jas naudojant ar šalinant, imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad, visą vežimo laikotarpį bei naudojant ir šalinant, atliekos būtų tvarkomos nesukeliant pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai saugiu būdu. Direktyvos 2006/12/EB 4 straipsnio reikalavimų ir Bendrijos teisės aktų dėl atliekų būtina laikytis visų pirma tuomet, kai vežama Bendrijoje.
2.  

Eksporto iš Bendrijos atveju, Bendrijoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija:

a) 

reikalauja ir stengiasi užtikrinti, kad eksportuojamos atliekos vežimo laikotarpiu, įskaitant naudojimą, kaip nurodyta 36 ir 38 straipsniuose, ar šalinimą, kaip nurodyta 34 straipsnyje, paskirties trečiojoje šalyje būtų tvarkomos aplinkai saugiu būdu;

b) 

draudžia eksportuoti atliekas į trečiąsias šalis, jei turi pagrindo manyti, kad atliekos nebus tvarkomos pagal a punkto reikalavimus.

Inter alia, galima laikyti, kad atitinkama atliekų naudojimo ar šalinamo operacija yra vykdoma aplinkai saugiu būdu, jei pranešėjas ar paskirties šalies kompetentinga institucija gali įrodyti, kad priimančiosios įmonės įrenginys bus eksploatuojamas laikantis žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, kurie iš esmės yra tolygūs Bendrijos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Tačiau ši prielaida nepažeidžia bendro aplinkos tvarkymo saugiu būdu įvertinimo vežimo metu, įskaitant naudojimą ar šalinimą paskirties trečiojoje šalyje.

Siekiant pasinaudoti aplinkos tvarkymo saugiu būdu gairėmis galima vadovautis VIII priede nurodytais principais.

3.  

Importo į Bendriją atveju Bendrijoje esanti paskirties kompetentinga institucija:

a) 

reikalauja ir imasi atitinkamų priemonių, užtikrinančių, kad, visą vežimo laikotarpį bei naudojant ir šalinant paskirties šalyje, į jos jurisdikcijai priklausančią teritoriją įvežamos atliekos būtų tvarkomos nesukeliant pavojaus žmogaus sveikatai ir nekenksmingais aplinkai būdais, ir kaip apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 4 straipsnyje ir kituose Bendrijos teisės aktuose dėl atliekų;

b) 

draudžia atliekų importą iš trečiųjų šalių, jei turi pagrindo manyti, kad jos nebus tvarkomos pagal a punkto reikalavimus.

50 straipsnis

Vykdymas valstybėse narėse

1.  
Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos joms įgyvendinti. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir įtikinamos. Valstybės narės praneša Komisijai apie savo šalies įstatymus, susijusius su neteisėto vežimo prevencija ir nustatymu bei už tai taikomas sankcijas.

▼M11

2.  
Valstybės narės, kaip šio reglamento vykdymo užtikrinimo priemones, numato, inter alia, įstaigų, įmonių, tarpininkų ir prekiautojų patikrinimus pagal Direktyvos 2008/98/EB 34 straipsnį ir atliekų vežimo bei susijusio naudojimo ar šalinimo patikrinimus.

▼M11

2a.  

Ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. valstybės narės užtikrina, kad būtų sudarytas jų visai geografinei teritorijai taikomas vienas ar daugiau planų (kaip atskiras (-i) dokumentas (-ai) arba kaip aiškiai apibrėžta kitų planų dalis), skirtas (-i) pagal 2 dalį atliekamiems patikrinimams (toliau - tikrinimo planas). Tikrinimo planai grindžiami rizikos vertinimu, apimančiu konkrečius atliekų srautus ir neteisėto vežimo šaltinius, kuriame prireikus atsižvelgiama į tokius žvalgybos duomenis, kaip antai duomenys apie policijos ir muitinės tyrimus ir nusikalstamos veikos analizė, jei jų turima. Tuo rizikos vertinimu siekiama, inter alia, nustatyti mažiausią reikiamą patikrinimų skaičių, įskaitant fizines įstaigų, įmonių, tarpininkų, prekiautojų ir atliekų vežimo arba susijusio naudojimo ar šalinimo patikras. Tikrinimo plane nurodomi šie elementai:

a) 

patikrinimų tikslai ir prioritetai, įskaitant, apibūdinant, kaip tie prioritetai buvo nustatyti;

b) 

geografinė vietovė, kuriai taikomas tas tikrinimo planas;

c) 

informacija apie planuojamus patikrinimus, įskaitant apie fizines patikras;

d) 

užduotys, pavestos kiekvienai patikrinimuose dalyvaujančiai institucijai;

e) 

patikrinimuose dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimo tvarka;

f) 

informacija apie inspektorių mokymą su patikrinimais susijusiais klausimais; ir

g) 

informacija apie tam tikrinimo planui įgyvendinti skirtus žmogiškuosius, finansinius ir kitus išteklius.

Tikrinimo planas peržiūrimas bent kartą per trejus metus ir prireikus atnaujinamas. Tos peržiūros metu vertinama, kiek įgyvendinti tame tikrinimo plane nustatyti tikslai ir kiti elementai.

▼M11

3.  

Atliekų vežimo patikrinimai gali būti visų pirma atliekami:

a) 

kilmės vietoje, juos atliekant kartu su gamintoju, turėtoju ar pranešėju;

b) 

paskirties vietoje, įskaitant tarpinį ir ne tarpinį naudojimą ar šalinimą, atliekant kartu su gavėju arba įmone įrenginiu;

c) 

Sąjungos pasienyje ir (arba)

d) 

vežimo Sąjungoje metu.

4.  
Atliekų vežimo patikrinimai apima dokumentų tikrinimą, tapatybės patvirtinimą ir prireikus fizinę atliekų patikrą.

▼M11

4a.  

Siekiant įsitikinti, kad medžiaga arba daiktas, vežamas keliais, geležinkeliu, oru, jūrų ar vidaus vandens keliais, nėra atliekos, patikrinimuose dalyvaujančios institucijos gali, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2012/19/ES ( 11 ), reikalauti atitinkamą medžiagą arba daiktą turinčio arba jo (jos) vežimą organizuojančio fizinio arba juridinio asmens pateikti dokumentus, įrodančius:

a) 

atitinkamos medžiagos ar daikto kilmės ir paskirties vietą; ir

b) 

kad tai nėra atliekos, atitinkamais atvejais įskaitant funkcinės gebos įrodymus.

Pirmos pastraipos tikslu taip pat įsitikinama, ar užtikrinta atitinkamos medžiagos arba daikto apsauga nuo apgadinimo transportuojant, pakraunant ir iškraunant, kaip antai, tinkamai supakuojant ir deramai sukraunant.

4b.  

Patikrinimuose dalyvaujančios institucijos gali padaryti išvadą, kad atitinkama medžiaga ar daiktas yra atliekos, kai:

— 
per jų nurodytą laikotarpį jiems nebuvo pateikti 4a dalyje nurodyti arba pagal kitus Sąjungos teisės aktus reikalaujami įrodymai, kuriais patvirtinama, kad medžiaga ar daiktas nėra atliekos,
— 
jos laiko, kad jų turimi įrodymai ir informacija yra nepakankami išvadai padaryti, arba jos laiko apsaugą nuo apgadinimo, nurodyto 4a dalies antroje pastraipoje, nepakankama.

Tokiomis aplinkybėmis atitinkamos medžiagos ar daikto vežimas arba atliekų vežimas laikomas neteisėtu vežimu. Todėl jo atžvilgiu taikomi 24 ir 25 straipsniai, o patikrinimuose dalyvaujančios institucijos nedelsdamos atitinkamai informuoja šalies, kurioje buvo atliekamas atitinkamas patikrinimas, kompetentingą instituciją.

4c.  
Siekdamos nustatyti, ar atliekos vežamos laikantis šio reglamento, patikrinimuose dalyvaujančios institucijos gali reikalauti, kad pranešėjas, vežimą organizuojantis asmuo, turėtojas, vežėjas, gavėjas ir įmonė įrenginys, gaunanti atliekas, per jų nustatytą laikotarpį joms pateiktų atitinkamus dokumentinius įrodymus.

Siekiant nustatyti, ar atliekos, kurioms taikomi 18 straipsnyje nustatyti bendri informacijos reikalavimai, vežamos naudojimo operacijoms, kurios atitinka 49 straipsnį, patikrinimuose dalyvaujančios institucijos gali reikalauti, kad vežimą organizuojantis asmuo pateiktų atitinkamus tarpinio ir ne tarpinio naudojimo įmonės pateiktus ir prireikus paskirties kompetentingos institucijos patvirtintus dokumentinius įrodymus.

4d.  
Kai per patikrinimuose dalyvaujančių institucijų nustatytą laikotarpį joms nepateikiami 4c dalyje nurodyti įrodymai arba kai jos turimus įrodymus ir informaciją laiko nepakankamais išvadai padaryti, atitinkamas vežimas laikomas neteisėtu. Todėl jam taikomi 24 ir 25 straipsniai, o patikrinimuose dalyvaujančios institucijos nedelsdamos atitinkamai informuoja, šalies, kurioje atliekamas atitinkamas patikrinimas, kompetentingą instituciją.
4e.  
Ne vėliau kaip 2015 m. liepos 18 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato preliminarią kombinuotosios nomenklatūros, numatytos Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 ( 12 ), kodų ir šio reglamento III, IIIA, IIIB, IV, IVA ir V prieduose pateiktų įrašų, susijusių su atliekomis, atitikties lentelę. Komisija nuolat atnaujina tą atitikties lentelę, kad ji atspindėtų tos nomenklatūros ir tų įrašų tuose prieduose pasikeitimus, taip pat kad įtrauktų naujus su atliekomis susijusius suderintos sistemos nomenklatūros kodus, kuriuos gali priimti Pasaulio muitinių organizacija.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M11

5.  
Valstybės narės dvišaliu ir daugiašaliu pagrindu bendradarbiauja viena su kita, kad sudarytų palankesnes sąlygas neteisėto vežimo prevencijai ir nustatymui. Jos keičiasi atitinkama informacija apie atliekų vežimo atvejus, atliekų srautus, operatorius bei įrenginius ir dalijasi patirtimi ir žiniomis apie vykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant pagal šio straipsnio 2a dalį atliekamą rizikos vertinimą, nustatytose struktūrose, visų pirma per pagal šio reglamento 54 straipsnį paskirtų susirašinėtojų tinklą.

▼B

6.  
Valstybės narės nurodo už tokį bendradarbiavimą, nurodytą 5 dalyje, atsakingo nuolatinio personalo atstovus ir nustato pagrindinį (-ius) fizinės patikros centrą (-us), nurodytą (-us) 4 dalyje. Ši informacija siunčiama Komisijai, o ši išplatina 54 straipsnyje numatytą susirašinėtojų sąrašą.
7.  
Valstybė narė, kitos valstybės narės prašymu, joje gyvenančių ir įtariamų dalyvavimu neteisėtai vežant atliekas asmenų atžvilgiu gali imtis vykdomųjų veiksmų.

51 straipsnis

Valstybių narių ataskaitos

1.  
Iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos, laikydamosi Bazelio konvencijos 13 straipsnio 3 dalies nuostatų, valstybės narės Komisijai siunčia Konvencijos sekretoriatui parengtos ir pateiktos ataskaitos už praėjusius metus kopiją.

▼M11

2.  
Iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos valstybės narės pagal IX priede pateikiamą papildomą ataskaitinį klausimyną taip pat parengia ataskaitą už praėjusius metus ir ją siunčia Komisijai. Per mėnesį nuo tos ataskaitos perdavimo Komisijai valstybės narės tos ataskaitos dalį, susijusią su 24 straipsniu ir 50 straipsnio 1, 2 ir 2a dalimis, įskaitant IX priedo 5 lentelę, taip pat padaro viešai prieinama, įskaitant paskelbimą elektroninėmis priemonėmis internete, kartu su paaiškinimais, kurie, valstybių narių nuomone, yra reikalingi. Komisija sudaro valstybių narių saitų, nurodytų IX priedo dalyje, susijusioje su 50 straipsnio 2 ir 2a dalimis, sąrašą ir padaro jį viešai prieinamu savo interneto svetainėje.

▼B

3.  
Pagal 1 ir 2 dalis valstybių narių parengtos ataskaitos Komisijai perduodamos elektronine forma.
4.  
Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija kas treji metai parengia ataskaitą apie tai, kaip Bendrija ir jos valstybės narės įgyvendina šį reglamentą.

52 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Valstybės narės, atitinkamai ir, kai būtina, kartu su Komisija, bendradarbiauja su kitomis Bazelio konvencijos šalimis ir tarpvalstybinėmis organizacijomis, inter alia, keisdamosi ir (arba) dalydamosi informacija, remdamos aplinkai nežalingas technologijas ir plėtodamos atitinkamus gerosios patirties principus.

53 straipsnis

Kompetentingų institucijų paskyrimas

Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, atsakingas už šio reglamento nuostatų įgyvendinimą. Kiekviena valstybė narė paskiria tik po vieną tranzito kompetentingą instituciją.

54 straipsnis

Susirašinėtojų paskyrimas

Valstybės narės ir Komisija paskiria po vieną ar daugiau susirašinėtojų, atsakingų už informacijos teikimą ar pranešimą asmenims ar įmonėms, teikiančioms užklausimus. Komisijos susirašinėtojas valstybių narių susirašinėtojams siunčia jam pateiktus klausimus, susijusius su valstybėmis narėmis, ir atvirkščiai.

55 straipsnis

Įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš Bendrijos muitinių įstaigų paskyrimas

Atliekų įvežimui į Bendriją ar jų išvežimui iš Bendrijos valstybės narės gali paskirti konkrečias įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigas. Jei valstybė narė nusprendžia paskirti tokias muitinės įstaigas, nė vienam atliekų įvežimui į Bendriją ar išvežimui iš jos negali būti naudojami kiti valstybės narės sienos kirtimo punktai.

56 straipsnis

Pranešimas apie paskyrimus ir su jais susijusi informacija

1.  

Valstybės narės Komisijai praneša apie:

a) 

kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 53 straipsnį;

b) 

susirašinėtojus, paskirtus pagal 54 straipsnį; ir,

c) 

jei reikia, atitinkamas įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš jos muitinės įstaigas, paskirtas pagal 55 straipsnį.

2.  

Valstybės narės Komisijai praneša šią su paskyrimais susijusią informaciją:

a) 

pavadinimą (-us);

b) 

pašto adresą (-us);

c) 

el. pašto adresą (-us);

d) 

telefono numerį (-us);

e) 

fakso numerį (-us); ir

f) 

kompetentingoms institucijoms priimtinas kalbas.

3.  
Valstybės narės Komisijai nedelsdamos praneša apie visus šios informacijos pakeitimus.
4.  
Ši informacija, taip pat visi jos pakeitimai, Komisijai pateikiami elektronine, taip pat, jei to prašoma, rašytine forma.
5.  
Savo tinklapiuose Komisija skelbia paskirtųjų įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš jos muitinės įstaigų, kompetentingų institucijų ir susirašinėtojų sąrašus ir prireikus juos atnaujina.2 SKYRIUS

Kitos nuostatos

57 straipsnis

Susirašinėtojų susitikimas

Valstybių narių prašymu ar, prireikus, kitais pagrindais, Komisija periodiškai surengia susirašinėtojų susitikimą, kad kartu išnagrinėtų šio reglamento įgyvendinimo metu kylančius klausimus. Jei visos valstybės narės ir Komisija sutinka, kad tai reikalinga, suinteresuotos šalys kviečiamos į tokius susitikimus ar į jų dalis.

▼M11

58 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.  

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 58a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami:

a) 

IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI ir VII priedai, siekiant atsižvelgti į pagal Bazelio konvenciją ir EBPO sprendimą priimtus pakeitimus;

b) 

V priedas, siekiant atspindėti sutartus pagal Direktyvos 2008/98/EB 7 straipsnį priimto atliekų sąrašo pakeitimus;

c) 

VIII priedas, siekiant atspindėti sprendimus, priimtus pagal atitinkamas tarptautines konvencijas ir susitarimus.

▼M11

58a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  
58 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 17 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 58 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  
Pagal 58 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

▼M11 —————

▼M11

59a straipsnis

Komiteto procedūra

1.  
Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

▼B

60 straipsnis

Peržiūra

1.  
Iki 2006 m. liepos 15 d. Komisija baigia galiojančių sektorinių įstatymų dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatos, įskaitant atliekų, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 ir šio reglamento nuostatų sąryšio peržiūrą. Jei būtina, šią peržiūrą lydi atitinkami pasiūlymai, turint tikslą suvienodinti šių atliekų vežimo procedūrų ir kontrolės režimo lygį.
2.  
Per penkerius metus nuo 2007 m. liepos 12 d. Komisija peržiūri, kaip įgyvendinama 12 straipsnio 1 dalies c punkto nuostata, įskaitant jos poveikį aplinkos apsaugai ir vidaus rinkos veikimui. Jei būtina, po šios peržiūros pateikiami atitinkami pasiūlymai pakeisti šią nuostatą.

▼M11

2a.  
Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija, atsižvelgdama, inter alia, į pagal 51 straipsnį parengtas ataskaitas, atlieka šio reglamento peržiūrą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai jos rezultatų ataskaitą bei prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Atlikdama tą peržiūrą Komisija visų pirma išnagrinėja 50 straipsnio 2a dalies veiksmingumą kovojant su neteisėtu vežimu, atsižvelgdama į aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius aspektus.

▼B

61 straipsnis

Panaikinimas

1.  
Nuo šio reglamento taikymo dienos Reglamentas (EEB) Nr. 259/93 ir Sprendimas 94/774/EB panaikinami nuo 2007 m. liepos 12 d.
2.  
Nuorodos į panaikintą Reglamentą (EEB) Nr. 259/93 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.
3.  
Sprendimas 1999/412/EB nuo 2008 m. sausio 1 d. panaikinamas.

62 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio taisyklės

1.  
Visiems vežimams, apie kuriuos buvo pranešta, ir kuriuos paskirties kompetentinga institucija patvirtino iki 2007 m. liepos 12 d., taikomos Reglamento (EEB) Nr. 259/93 nuostatos.
2.  
Visi vežimai, kuriems atitinkama kompetentinga institucija davė sutikimą pagal Reglamentą (EEB) Nr. 259/93, įvykdomi ne vėliau kaip per vienerius metus nuo 2007 m. liepos 12 d.
3.  
Atskaita pagal Reglamento (EEB) Nr. 259/93 41 straipsnio 2 dalį ir šio reglamento 51 straipsnį už 2007 metus, parengiama vadovaujantis Sprendime 1999/412/EB esančiu klausimynu.

63 straipsnis

Tam tikrų valstybių narių susitarimai dėl pereinamojo laikotarpio priemonių

1.  

Iki 2010 m. gruodžio 31 d. visoms į Latviją vežamoms III ir IV prieduose nurodytoms ir juose nenurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II dalį.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, kompetentingos institucijos gali prieštarauti, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri gali taikyti laikiną nuo tam tikrų Direktyvos 96/61/EB nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą, tuo metu, kai paskirties įmonėje įrenginyje taikoma laikina leidžianti nukrypti nuostata.

2.  
Iki 2012 m. gruodžio 31 d. visoms į Lenkiją vežamoms III priede nurodytoms ir jame nenurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II dalį.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2007 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos, remdamosi 11 straipsnyje nurodytu prieštarauti leidžiančiu pagrindu, gali prieštarauti, kad į Lenkiją naudojimui būtų vežamos šios III ir IV prieduose nurodytos atliekos:

B2020 ir GE 020 (stiklo atliekos)
B2070
B2080
B2100
B2120
B3010 ir GH013 (kieto plastiko atliekos)
B3020 (popieriaus atliekos)
B3140 (padėvėtos pripučiamos padangos)
Y46
Y47
A1010 ir A1030 (tik arseną ir gyvsidabrį nurodančios įtraukos)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (taikoma tik polichlorintiesiems naftalenams (PCN))
A4010
A4050
A4060
AA070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150

▼M3

Išskyrus stiklo, popieriaus atliekas ir panaudotas pripučiamas padangas, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2012 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali prieštarauti remdamosi pagrindais, nustatytais 11 straipsnyje, kad į Lenkiją būtų vežamos:

a) 

šios IV priede nurodytos naudojimui skirtos atliekos:

A2050
A3030
A3180, išskyrus polichlorintuosius naftalenus (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020

ir

b) 

prieduose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, kompetentingos institucijos prieštarauja, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri gali taikyti laikiną nuo tam tikrų Direktyvos 96/61/EB nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą, tuo metu, kai paskirties įrenginyje taikoma laikina leidžianti nukrypti nuostata.

3.  

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. visoms į Slovakiją vežamoms III ir IV prieduose nurodytoms ir juose nenurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II dalį.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, kompetentingos institucijos gali prieštarauti, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri gali taikyti laikiną nuo tam tikrų Direktyvų 94/67/EB ( 13 ) ir 96/61/EB, 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo ( 14 ) bei Direktyvos 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo ( 15 ) nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą, tuo metu, kai paskirties įrenginyje taikoma laikina leidžianti nukrypti nuostata.

4.  
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. visoms į Bulgariją vežamoms III priede nurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II skyrių.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bulgarijos kompetentingos institucijos, remdamosi 11 straipsnyje nurodytu prieštarauti leidžiančiu pagrindu, gali prieštarauti, kad į Bulgariją naudojimui būtų vežamos šios III ir IV prieduose nurodytos atliekos:

B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 ir A1030 (tik arseną ir gyvsidabrį nurodančios įtraukos)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (taikoma tik polichlorintiesiems naftalenams (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150

▼M3

Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bulgarijos kompetentingos institucijos gali prieštarauti, remdamosi pagrindais, nustatytais 11 straipsnyje, kad į Bulgariją būtų vežamos:

a) 

šios IV priede nurodytos naudojimui skirtos atliekos:

A2050
A3030
A3180, išskyrus polichlorintuosius naftalinus (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020

ir

b) 

prieduose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, Bulgarijos kompetentingos institucijos prieštarauja, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri turi teisę laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 96/61/EB arba Direktyvos 2001/80/EB nuostatų, tuo metu, kai paskirties įrenginiui taikoma ši laikina nukrypti leidžianti nuostata.

5.  
Iki 2015 m. gruodžio 31 d. visoms į Rumuniją vežamoms III priede nurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II skyrių.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2011 m. gruodžio 31 d. Rumunijos kompetentingos institucijos, remdamosi 11 straipsnyje nurodytu prieštarauti leidžiančiu pagrindu, gali prieštarauti, kad į Rumuniją naudojimui būtų vežamos šios III ir IV prieduose nurodytos atliekos:

B2070
B2100, išskyrus aliuminio atliekas
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 ir A1030 (tik arseną, gyvsidabrį ir talį nurodančios įtraukos)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (taikoma tik polichloruotiems naftalinams (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150

▼M3

Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2011 m. gruodžio 31 d. Rumunijos kompetentingos institucijos gali prieštarauti, remdamosi pagrindais, nustatytais 11 straipsnyje, kad į Rumuniją būtų vežamos:

a) 

šios IV priede nurodytos naudojimui skirtos atliekos:

A2050
A3030
A3180, išskyrus polichloruotus naftalinus (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020

ir

b) 

prieduose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos.

▼M3

Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, Rumunijos kompetentingos institucijos prieštarauja, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri turi teisę laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 96/61/EB, Direktyvos 2000/76/EB arba Direktyvos 2001/80/EB nuostatų, tuo metu, kai paskirties įrenginiui taikoma ši laikina nukrypti leidžianti nuostata.

6.  
Kai šiame straipsnyje daroma nuoroda į II dalį, susijusią su atliekomis, išvardytomis III priede, 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 5 punkto antrai pastraipa, 6, 11, 22, 23, 24, 25 ir 31 straipsniai netaikomi.

64 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 12 d.

2.  
Jei Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo diena bus vėlesnė nei 1 dalyje nurodyta pradėjimo taikyti diena, tuomet, nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatos, 63 straipsnio 4 ir 5 dalys taikomos nuo įstojimo dienos.
3.  
Priklausomai nuo atitinkamų valstybių narių susitarimo, 26 straipsnio 4 dalis gali būti taikoma iki 2007 m. liepos 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
IA PRIEDAS

▼C1

Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentas