EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1013-20140526

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 2006 m. birželio 14 d. dėl atliekų vežimo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2014-05-26

2006R1013 — LT — 26.05.2014 — 009.005


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1013/2006

2006 m. birželio 14 d.

dėl atliekų vežimo

(OL L 190 2006.7.12, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1379/2007 2007 m. lapkričio 26 d.

  L 309

7

27.11.2007

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 669/2008 2008 m. liepos 15 d.

  L 188

7

16.7.2008

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009 2009 m. kovo 11 d.

  L 87

109

31.3.2009

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 308/2009 2009 m. balandžio 15 d.

  L 97

8

16.4.2009

►M5

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/31/EB Tekstas svarbus EEE 2009 m. balandžio 23 d.

  L 140

114

5.6.2009

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 413/2010 2010 m. gegužės 12 d.

  L 119

1

13.5.2010

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 664/2011 2011 m. liepos 11 d.

  L 182

2

12.7.2011

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 135/2012 2012 m. vasario 16 d.

  L 46

30

17.2.2012

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 255/2013 2013 m. kovo 20 d.

  L 79

19

21.3.2013

►M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1234/2014 2014 m. lapkričio 18 d.

  L 332

15

19.11.2014


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 299, 8.11.2008, p.  50 (1379/2007,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 334, 13.12.2013, p.  46 (1013/2006)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 277, 22.10.2015, p.  61 (1013/2006)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1013/2006

2006 m. birželio 14 d.

dėl atliekų vežimoEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 1 ),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ( 2 ),

kadangi:

(1)

Aplinkos apsauga yra šio reglamento pagrindinis ir svarbiausias tikslas bei sudedamoji dalis; šio reglamento poveikis tarptautinei prekybai yra tik šalutinis.

(2)

1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės ( 3 ) jau buvo iš esmės keletą kartų pakeistas ir turi būti toliau keičiamas. Ypač reikalinga į tą reglamentą įtraukti 1994 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimo 94/774/EB dėl Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 minimo standartinio važtaraščio ( 4 ) turinį ir 1999 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimo 1999/412/EB dėl klausimyno, susijusio su valstybių narių atskaitomybės įsipareigojimu, numatytu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 41 straipsnio 2 dalyje ( 5 ), turinį. Todėl siekiant aiškumo reikėtų pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 259/93.

(3)

Tarybos sprendimas 93/98/EEB ( 6 ) buvo susijęs su 1989 m. kovo 22 d. Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės sudarymu Bendrijos vardu ( 7 ), kurios šalimi Bendrija yra nuo 1994 m. Taryba, priimdama Reglamentą (EEB) Nr. 259/93, nustatė tokių vežimų ribojimo ir kontrolės taisykles, skirtas, inter alia, suderinti esamą Bendrijos sistemą dėl atliekų pervežimų priežiūros ir kontrolės su Bazelio konvencijos reikalavimais.

(4)

Tarybos sprendimas 97/640/EB ( 8 ) buvo susijęs su Bazelio konvencijos pakeitimo, kaip nustatyta šalių konferencijos sprendime III/1, patvirtinimu Bendrijos vardu. Tuo pakeitimu buvo uždraustas šalinimui skirtų pavojingų atliekų eksportas iš Konvencijos VII priede išvardytų šalių į šalis, neišvardytas tame priede, o nuo 1998 m. sausio 1 d. taip pat buvo uždraustas toks pats Konvencijos 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų ir naudojimui skirtų pavojingų atliekų eksportas. Reglamentas (EEB) Nr. 259/93 buvo atitinkamai pakeistas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 120/97 ( 9 ).

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrija patvirtino EBPO Tarybos sprendimą C(2001)107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (EBPO sprendimas) peržiūros, siekiant atliekų sąrašus suderinti su Bazelio konvencija ir peržiūrėti tam tikrus kitus reikalavimus, būtina to sprendimo turinį įtraukti į Bendrijos teisės aktus.

(6)

Bendrija pasirašė 2001 m. gegužės 22 d. Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų.

(7)

Svarbu organizuoti ir reguliuoti atliekų vežimo priežiūrą ir kontrolę taip, kad būtų atsižvelgiama į būtinybę išsaugoti, apsaugoti ir pagerinti aplinkos kokybę bei žmonių sveikatą, ir taip, kad būtų skatinamas vienodesnis reglamento taikymas Bendrijoje.

(8)

Svarbu taip pat atsižvelgti į Bazelio konvencijos 4 straipsnio 2 dalies d punkte nustatytą reikalavimą, kad pavojingų atliekų vežimai būtų minimaliai mažinami siekiant aplinkosaugos požiūriu tinkamai ir veiksmingai tvarkyti šias atliekas.

(9)

Be to, svarbu atsižvelgti į kiekvienos Bazelio konvencijos šalies teisę pagal konvencijos 4 straipsnio 1 dalį uždrausti pavojingų atliekų ar tos konvencijos II priede išvardytų atliekų importą.

(10)

Ginkluotojų pajėgų ar pagalbos organizacijų atliekų vežimui šis reglamentas neturėtų būti taikomas, kai šios atliekos importuojamos į Bendriją tam tikrose situacijose (įskaitant tranzitą Bendrijoje, kai atliekos įvežamos į Bendriją). Tokio vežimo atveju turėtų būti laikomasi tarptautinės teisės ir tarptautinių susitarimų reikalavimų. Tokiais atvejais apie vežimą ir paskirties vietą turėtų būti iš anksto informuojamos bet kokia tranzito kompetentinga institucija ir Bendrijoje esanti paskirties kompetentinga institucija.

(11)

Būtina išvengti dubliavimosi su 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1774/2002, nustatančiu sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms ( 10 ), kuriame jau yra nuostatos, apimančios visą gyvūninės kilmės šalutinių produktų siuntimą, gabenimą ir judėjimą (rinkimą, transportavimą, tvarkymą, apdorojimą, vartojimą, naudojimą ar šalinimą, duomenų kaupimą, pridedamus dokumentus ir atsekamumą) Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos.

(12)

Komisija iki šio reglamento įsigaliojimo dienos turėtų pranešti apie tai, kaip esami sektorių teisės aktai dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatos yra susiję su šio reglamento nuostatomis, ir iki tos dienos turėtų pateikti visus reikalingus pasiūlymus, kad tokie teisės aktai būtų suderinti su šiuo reglamentu siekiant lygiaverčio kontrolės lygio.

(13)

Nors už atliekų vežimo valstybės narės viduje priežiūrą ir kontrolę yra atsakinga ta valstybė narė, nustatant atliekų vežimo nacionalines sistemas reikėtų atsižvelgti į jų darnos su Bendrijos sistema poreikį, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį.

(14)

Vežant šalinimui skirtas atliekas ir III, IIIA ar IIIB prieduose neišvardytas naudojimui skirtas atliekas, reikėtų užtikrinti optimalią priežiūrą ir kontrolę reikalaujant išankstinio raštiško leidimo dėl tokių vežimų. Tokia procedūra apimtų ir išankstinį pranešimą, kad kompetentingos institucijos būtų tinkamai informuotos ir galėtų imtis visų būtinų priemonių žmonėms ir aplinkai apsaugoti. Ji taip pat suteiktų galimybę toms institucijoms pagrįstai prieštarauti tokiam vežimui.

(15)

Vežant III, IIIA ar IIIB prieduose išvardytas naudojimui skirtas atliekas, reikėtų užtikrinti minimalų priežiūros ir kontrolės lygį reikalaujant, kad tokias atliekas vežant būtų pateikiama tam tikra informacija.

(16)

Atsižvelgiant į šio reglamento vienodo taikymo ir tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo būtinybę, dėl efektyvumo būtina reikalauti, kad pranešimai būtų tvarkomi per siunčiančiąją kompetentingą instituciją.

(17)

Taip pat svarbu patikslinti finansinių garantijų ar lygiaverčio draudimo sistemą.

(18)

Atsižvelgiant į atliekų gamintojų atsakomybę už aplinkosaugos požiūriu tinkamą atliekų tvarkymą, atliekų gamintojai, kai įmanoma, turėtų užpildyti atliekų vežimui skirtus pranešimo ir judėjimo dokumentus.

(19)

Siekiant teisinio tikrumo bei vienodo šio reglamento taikymo ir tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo, pranešėjui būtina numatyti procedūrines garantijas.

(20)

Šalinimui skirtų atliekų vežimo atveju valstybės narės pagal 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/12/EB dėl atliekų ( 11 ) turėtų atsižvelgti į artumo, naudojimo prioriteto ir ekonominio savarankiškumo principus tiek Bendrijos, tiek ir nacionaliniu lygiais imdamosi priemonių pagal Sutartį, kuriomis tokie vežimai būtų visai ar iš dalies uždrausti arba jiems sistemingai prieštaraujama. Taip pat reikėtų atsižvelgti į Direktyvoje 2006/12/EB nustatytą reikalavimą valstybėms narėms sukurti integruotą ir pakankamą atliekų šalinimo įrenginių tinklą, kad Bendrija, kaip visuma, galėtų pasikliauti savo išgalėmis šalinti atliekas, o valstybės narės tokio tikslo siektų individualiai, atsižvelgiant į geografines sąlygas ar tam tikros rūšies atliekoms reikalingus specializuotus įrenginius. Valstybės narės taip pat turėtų galėti užtikrinti, kad atliekų tvarkymo įrenginiuose, kuriems taikoma 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ( 12 ), būtų taikomi geriausi prieinami metodai, kaip apibrėžta toje direktyvoje, laikantis įrenginiui suteikto leidimo, ir kad atliekos būtų tvarkomos laikantis Bendrijos teisės aktuose šalinimo operacijoms nustatytų teisiškai privalomų aplinkosaugos standartų.

(21)

Vežant naudojimui skirtas atliekas, valstybės narės turėtų galėti užtikrinti, kad atliekų tvarkymo įmonėse įrenginiuose, kurioms taikoma Direktyva 96/61/EB, būtų taikomi geriausi prieinami būdai, kaip apibrėžta toje direktyvoje, laikantis įmonei įrenginiui suteikto leidimo. Valstybės narės taip pat turėtų galėti užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos laikantis Bendrijos teisės aktuose naudojimo operacijoms nustatytų teisiškai privalomų aplinkos apsaugos standartų ir, atsižvelgiant į Direktyvos 2006/12/EB 7 straipsnio 4 dalį, atliekos būtų tvarkomos pagal atliekų tvarkymo planus, sukurtus pagal tą direktyvą, siekiant užtikrinti Bendrijos teisės aktuose nustatytų teisiškai privalomų naudojimo ar perdirbimo įpareigojimų įgyvendinimą.

(22)

Privalomų reikalavimų atliekų įmonėms įrenginiams bei konkrečioms atliekų medžiagoms nustatymas Bendrijos lygiu, papildomai prie esamų Bendrijos teisės nuostatų, gali prisidėti prie aukšto aplinkos apsaugos lygio Bendrijoje, padėti kurti vienodas veikimo sąlygas, taikomas atliekų perdirbimui, ir užtikrinti, kad nebūtų trukdoma ekonomiškai perspektyvios atliekų perdirbimo vidaus rinkos plėtrai. Todėl, siekiant pagerinti atliekų, įskaitant antrinių medžiagų, perdirbimo kokybę, reikia plėtoti vienodas veikimo sąlygas Bendrijoje tam tikrose srityse atitinkamai taikant bendrus standartus, susijusius su atliekų perdirbimu. Komisija, remdamasi tolesniu atliekų strategijos nagrinėjimu ir atsižvelgdama į esamus Bendrijos ir valstybių narių teisės aktus, turėtų kuo greičiau pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl tokių standartų tam tikroms atliekoms ir tam tikriems perdirbimo įrenginiams. Iki tol turėtų būti galima, laikantis tam tikrų sąlygų, prieštarauti planuojamam atliekų vežimui, jei tokių atliekų naudojimas neatitiktų siunčiančiosios šalies nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su atliekų naudojimu. Iki tol Komisija taip pat turėtų peržiūrėti galimą nepageidaujamą atliekų vežimą į naujas valstybes nares padėtį ir prireikus pateikti atitinkamus pasiūlymus ją spręsti.

(23)

Iš valstybių narių turi būti reikalaujama užtikrinti, kad pagal 1998 m. birželio 25 d. JT EEK Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) susijusios kompetentingos valdžios institucijos, pasitelkdamos tinkamas priemones, viešai paskelbtų informaciją apie vežimų pranešimus, jeigu minėta informacija nelaikoma konfidencialia pagal nacionalinius arba Bendrijos teisės aktus.

(24)

Turėtų būti nustatytas įpareigojimas, kad atliekos, kurių vežimas negali būti užbaigtas taip, kaip ketinta, turi būti grąžinamos siunčiančiajai šaliai arba kitokiu būdu naudotos ar šalintos.

(25)

Taip pat turėtų būti nustatytas privalomas reikalavimas, kad neteisėto vežimo atveju asmuo, kurio veiksmai sukėlė tokį vežimą, atsiimtų atitinkamas atliekas arba imtųsi kitokių priemonių jas naudoti ar šalinti. Jeigu jis to nepadaro, turėtų įsikišti, atitinkamai, siunčiančios ar paskirties vietos kompetentinga institucija.

(26)

Būtina, siekiant apsaugoti atitinkamų valstybių aplinką, patikslinti draudimo iš Bendrijos eksportuoti bet kokias atliekas, skirtas šalinimui trečiojoje šalyje, išskyrus ELPA (Europos laisvos prekybos asociacija) šalis, nustatyto vadovaujantis Bazelio konvencija, taikymo sritį.

(27)

Valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės sutarties šalys, gali priimti kontrolės procedūras, numatytas vežimui Bendrijoje.

(28)

Taip pat būtina, siekiant apsaugoti atitinkamų šalių aplinką, patikslinti draudimo eksportuoti pavojingas atliekas, skirtas šalinimui šalyje, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, nustatyto vadovaujantis Bazelio konvencija, taikymo sritį. Visų pirma būtina patikslinti atliekų sąrašą, kuriam taikomas toks draudimas, ir užtikrinti, kad į šį sąrašą taip pat būtų įtrauktos Bazelio konvencijos II priede išvardytos atliekos, t. y. buitinės atliekos ir buitinių atliekų deginimo proceso likučiai.

(29)

Reikėtų išlaikyti specialią tvarką, skirtą nepavojingų atliekų eksportui tų atliekų naudojimo tikslu į šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, ir numatyti vėlesnį tos tvarkos modernizavimą.

(30)

Šalinimui skirtų atliekų importas į Bendriją turėtų būti leidžiamas, kai eksportuojanti šalis yra Bazelio konvencijos šalis. Naudojimui skirtų atliekų importas į Bendriją turėtų būti leidžiamas, kai eksportuojančiai šaliai taikomas EBPO sprendimas arba ji yra Bazelio konvencijos šalis. Tačiau kitais atvejais importas turėtų būti leidžiamas tik tuo atveju, jei eksportuojanti šalis yra įpareigota dvišalės ar daugiašalės sutarties ar susitarimo, atitinkančio Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 11 straipsnį, išskyrus, kai tai neįmanoma dėl krizės, taikdarystės, taikos palaikymo ar karo padėties.

(31)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis tarptautinės jūrų teisės.

(32)

Šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendime 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (toliau – Užjūrio asociacijos sprendimas) ( 13 ) nustatytas taisykles dėl atliekų eksporto į užjūrio šalis bei teritorijas ir importo iš jų.

(33)

Reikėtų imtis veiksmų, būtinų užtikrinti, kad, vadovaujantis Direktyva 2006/12/EB ir kitais Bendrijos teisės aktais dėl atliekų, Bendrijoje vežamos atliekos ir į Bendriją importuotos atliekos vežimo metu, taip pat ir jas naudojant ar šalinant paskirties šalyje, yra tvarkomos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant galinčių pakenkti aplinkai procesų ar metodų. Eksportuojant iš Bendrijos, kai toks eksportas neuždraustas, turėtų būti siekiama užtikrinti, kad atliekos jų vežimo metu, taip pat ir jas naudojant ar šalinant trečiojoje paskirties šalyje, būtų tvarkomos aplinkosaugai saugiu būdu. Įrenginys, į kurį atvežamos atliekos, turėtų būti eksploatuojamas laikantis žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų, kurie iš esmės turėtų būti lygiaverčiai standartams, nustatytiems Bendrijos teisės aktuose. Reikėtų sukurti neprivalomų rekomendacijų, kuriose būtų galima rasti patarimų sąrašą dėl tvarkymo aplinkai saugiu būdu.

(34)

Valstybės narės, remdamosi pranešimais Bazelio konvencijos sekretoriatui bei atskiro klausimyno pagrindu, turėtų pateikti Komisijai informaciją apie šio reglamento įgyvendinimą.

(35)

Kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka, būtina užtikrinti saugų ir aplinkosaugos požiūriu gerą laivų išmontavimo valdymą. Be to, reikia pažymėti, kad laivas gali tapti atliekomis, kaip numatyta Bazelio konvencijos 2 straipsnyje, ir tuo pačiu metu vis dar būti laikomas laivu pagal kitas tarptautines taisykles. Svarbu dar kartą pakartoti, kad vyksta darbas, kuriame bendradarbiaudamos dalyvauja Tarptautinė darbo organizacija (TDO), Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) ir Bazelio konvencijos sekretoriatas ir kuriuo siekiama sukurti privalomus pasaulinio masto reikalavimus, užtikrinančius, kad laivų išmontavimo problema būtų išspręsta kvalifikuotai ir veiksmingai.

(36)

Veiksmingas tarptautinis bendradarbiavimas atliekų vežimo srityje padeda užtikrinti pavojingų atliekų vežimo kontrolę. Siekiant užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą turėtų būti skatinamas Bendrijos ir jos valstybių narių bei trečiųjų šalių pasikeitimas informacija, atsakomybės pasiskirstymas ir pastangos bendradarbiauti.

(37)

Kai kuriuos šio reglamento priedus turėtų priimti Komisija Direktyvos 2006/12/EB 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Tokia tvarka taip pat turėtų būti taikoma iš dalies keičiant priedus siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, atitinkamų Bendrijos teisės aktų pakeitimus arba įvykius, susijusius su EBPO sprendimu ar Bazelio konvencija ir kitomis atitinkamomis konvencijomis ir susitarimais.

(38)

Rengdama instrukcijas dėl IC priede numatytų pranešimų ir judėjimo dokumentų užpildymo Komisija turėtų nustatyti, atsižvelgdama į EBPO sprendimą ir Bazelio konvenciją, inter alia, kad pranešimo ir judėjimo dokumentai būtų, kai įmanoma, dvejų puslapių bei kada konkretūs pranešimo ir judėjimo dokumentai, nustatyti IA ir IB prieduose, turėtų būti užpildyti, atsižvelgiant į II priedą. Be to, tuo atveju, kai skiriasi EBPO sprendimo ar Bazelio konvencijos ir šio reglamento terminologija ir reikalavimai, konkretūs reikalavimai turėtų būti patikslinti.

(39)

Nagrinėjant mišrias atliekas, kurios turi būti papildomai įrašytos į IIIA priedą, inter alia, turėtų būti svarstoma ir ši informacija: atliekų ypatybės, pavyzdžiui, jų galimos pavojingos savybės, taršos galimybė ir jų fizinė būklė; tvarkymo aspektai, pavyzdžiui, technologinės galimybės panaudoti atliekas ir dėl naudojimo operacijų atsirandanti nauda aplinkai, įskaitant tai, ar gali būti pakenkta atliekų tvarkymui aplinkai saugiu būdu. Komisija turėtų siekti užbaigti šį priedą, kiek tai įmanoma, iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos.

(40)

Papildomas priemones, susijusias su šio reglamento įgyvendinimu, taip pat turėtų priimti Komisija Direktyvos 2006/12/EB 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jos turėtų apimti finansinės garantijos ar jai lygiaverčio draudimo apskaičiavimo metodą, kurį turėtų sukurti Komisija, jei įmanoma, iki šio reglamento taikymo dienos.

(41)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turi būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 14 ).

(42)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. aplinkos apsaugos vežant atliekas, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jų masto ir poveikio juos būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I DALIS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas nustato atliekų vežimo procedūrų ir kontrolės režimą, priklausantį nuo atliekų kilmės, paskirties vietos ir vežimo maršruto, vežamų atliekų tipo ir jų tvarkymo būdo paskirties vietoje.

2.  Šis reglamentas taikomas atliekoms vežti:

a) tarp valstybių narių, Bendrijoje ar tranzitu per trečiąsias šalis;

c) kai jos iš Bendrijos eksportuojamos į trečiąsias šalis;

b) kai jos į Bendriją importuojamos iš trečiųjų šalių;

d) tranzitu per Bendriją vežant iš vienų trečiųjų šalių į kitas.

3.  Šis reglamentas netaikomas:

a) iškraunant į krantą laivų ir atviroje jūroje esančių platformų įprasto darbo metu susidariusias atliekas, įskaitant nuotekas ir liekanas, jeigu šioms atliekoms taikomi 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais šios konvencijos 1978 m. protokolu (Marpolas 73/78), reikalavimai ar kiti privalomi tarptautiniai dokumentai;

b) automobiliuose, traukiniuose, lėktuvuose ir laivuose susidariusioms atliekoms, kol jos iškraunamos tam, kad būtų panaudotos arba pašalintos;

c) vežant radioaktyvias atliekas, apibrėžtas 1992 m. vasario 3 d. Tarybos direktyvos 92/3/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų vežimo iš vienos valstybės narės į kitą bei įvežimo ir išvežimo iš Bendrijos priežiūros ir kontrolės 2 straipsnyje ( 15 );

d) vežimams, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 patvirtinimo reikalavimai;

e) atliekų, nurodytų Direktyvos 2006/12/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii, iv ir v papunkčiuose, vežimams, kai tokiems vežimams jau taikomi kiti panašias nuostatas turintys Bendrijos teisės aktai;

f) vežant atliekas iš Antarkties į Bendriją pagal Antarkties sutarties (1991) Aplinkos apsaugos protokolo reikalavimus;

g) į Bendriją įvežant atliekas, susidariusias ginkluotosioms pajėgoms ar paramos organizacijoms vykdant taikos atgavimo ar palaikymo operacijas bei krizinės padėties metu, kai šias atliekas susijusios ginkluotosios pajėgos ar paramos organizacijos arba kas nors jų vardu tiesiogiai ar netiesiogiai siunčia į paskirties šalį. Tokiais atvejais apie vežimą ir paskirties vietą turėtų būti iš anksto informuojamos bet kokia tranzito kompetentinga institucija ir Bendrijoje esanti paskirties kompetentinga institucija;

▼M5

h) geologiniam saugojimui skirto CO2 vežimui pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ( 16 ).

▼B

4.  Iš Antarkties į ne Bendrijoje esančias šalis vežamoms atliekoms, kurios vežamos per Bendriją, taikomos 36 ir 49 straipsnių nuostatos.

5.  Valstybėje narėje vežamoms atliekoms taikomos tik 33 straipsnio nuostatos.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente:

1) atliekos – kaip apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies a punkte;

2) pavojingos atliekos – kaip apibrėžta 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų ( 17 ) 1 straipsnio 4 dalyje;

3) mišrios atliekos – atliekos, susidariusios apgalvotai ar netyčia sumaišius dviejų ar daugiau rūšių atliekas, kurios neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu III, IIIB, IV ir IVA prieduose. Atliekos, pervežamos vienu atskiru atliekų, sudarytų iš dviejų ar daugiau atliekų rūšių, kurių kiekviena yra atskirta, pervežimu, nėra mišrios atliekos;

4) šalinimas – kaip apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies e punkte;

5) tarpinis šalinimas – tai Direktyvos 2006/12/EB IIA priede apibrėžtos šalinimo operacijos nuo D 13 iki D 15;

6) naudojimas – kaip apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies f punkte;

7) tarpinis naudojimas – Direktyvos 2006/12/EB IIB priede apibrėžtos naudojimo operacijos R 12 ir R 13;

8) tvarkymas aplinkai saugiu būdu – visų tinkamų veiksmų, užtikrinančių, kad atliekos tvarkomos tokiu būdu, kuris apsaugos žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo šių atliekų poveikio, ėmimasis;

9) gamintojas – tai bet kuris asmuo, dėl kurio veiklos susidaro atliekos (pirminis gamintojas) ir (arba) bet kuris asmuo, kuris atlieka pirminį tvarkymą, maišymą ar kitas operacijas, pakeičiančias šių atliekų pobūdį ar sudėtį (antrinis gamintojas), kuris apibrėžtas Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies b punkte;

10) turėtojas – tai atliekų gamintojas arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris valdo atliekas, ir kuris apibrėžtas Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies c punkte;

11) surinkėjas – tai asmuo, atliekantis atliekų surinkimą, apibrėžtą Direktyvos 2006/12/EB 1 straipsnio 1 dalies g punkte;

12) prekiautojas – tai bet kuris asmuo, atliekantis pagrindinį vaidmenį perkant ir paskui parduodant atliekas, įskaitant tuos prekiautojus, kurie nepradeda atliekų fiziškai valdyti, ir kaip nurodyta Direktyvos 2006/12/EB 12 straipsnyje;

13) tarpininkas – tai bet kuris asmuo, organizuojantis atliekų naudojimą ar šalinimą kitų vardu, įskaitant tuos tarpininkus, kurie nepradeda atliekų fiziškai valdyti, ir kaip nurodyta Direktyvos 2006/12/EB 12 straipsnyje;

14) gavėjas – tai paskirties šalies jurisdikcijai priklausantis asmuo ar įmonė, kuriam atliekos siunčiamos naudojimui ar šalinimui;

15) pranešėjas – tai:

a) kai krovinio kilmės šalis yra valstybė narė – bet kuris tos valstybės narės jurisdikcijoje esantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris ketina vežti atliekas arba ketina užsakyti atliekų vežimą, ir kuriam numatyta pareiga pranešti. Pranešėju laikomas vienas iš toliau išvardytų asmenų ar įstaigų, laikantis šiame sąraše nustatytos hierarchijos:

i) pirminis gamintojas; arba

ii) antrinis gamintojas, turintis licenciją ir kuris atlieka operacijas iki išvežimo; arba

iii) licenciją turintis surinkėjas, kuris iš įvairių mažo kiekio tos pačios rūšies atliekų, surinktų iš įvairių šaltinių, sukaupė siuntą, kurią turi išvežti iš vienos registruotos vietos; arba

iv) registruotas prekiautojas, i, ii ir iii punktuose nurodyto pirminio ar antrinio gamintojo arba licenciją turinčio surinkėjo raštu įgaliotas veikti jo vardu, kaip pranešėjas;

v) registruotas tarpininkas, i, ii ir iii punktuose nurodyto pirminio ar antrinio gamintojo arba licenciją turinčio surinkėjo raštu įgaliotas pranešti jų vardu;

vi) kai taikytina, kai visi i, ii, iii, iv ir v punktuose nurodyti asmenys yra nežinomi arba nemokūs, – turėtojas.

Jei iv ir v punktuose nurodytas pranešėjas neįvykdo bet kurio iš šio reglamento 22–25 straipsniuose nustatytų grąžinimo įsipareigojimų, i, ii ir iii punktuose atitinkamai nurodyti pirminis gamintojas, antrinis gamintojas arba licenciją turintis surinkėjas, paskyrę minėtą prekiautoją ar tarpininką veikti jų vardu, dėl minėtų grąžinimo įsipareigojimų laikomi pranešėjais. Neteisėto vežimo atveju, apie kurį praneša iv ir v punktuose nurodyti prekiautojas ar tarpininkas, pranešėjais šiame reglamente laikomi i, ii, ir iii punktuose nurodyti asmenys, įgalioję minėtą prekiautoją ar tarpininką veikti jų vardu;

b) kai į Bendriją įvežamų ar per ją tranzitu vežamų atliekų kilmės šalis nėra valstybė narė, – bet kuris tos išsiuntimo šalies jurisdikcijoje esantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris ketina vežti atliekas arba ketina užsakyti ar buvo užsakęs atliekų vežimą:

i) išsiuntimo šalies įstatymuose nurodytas asmuo; arba, nesant tokio nurodymo;

ii) asmuo, kuris eksporto vykdymo metu buvo turėtojas;

16) Bazelio konvencija – tai 1989 m. kovo 22 d. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės;

17) EBPO sprendimas – tai EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros;

18) kompetentinga institucija – tai:

a) valstybėse narėse: susijusios valstybės narės įstaiga, paskirta pagal 53 straipsnį; arba

b) kai valstybė ne narė yra Bazelio konvencijos šalis: įstaiga, kurią ši valstybė pagal minėtos Konvencijos 5 straipsnį paskyrė kompetentinga institucija jos nuostatoms įgyvendinti; arba

c) kai šalis nepriklauso nurodytam a arba b punkto atvejui: įstaiga, kurią atitinkama šalis ar regionas paskyrė kompetentinga institucija, arba, nesant šio paskyrimo, atitinkama šalies ar regiono reguliavimo institucija, kurios jurisdikcijai priklauso vežti atliekas naudojimui ar šalinimui arba tranzitu, priklausomai nuo aplinkybių;

19) išsiuntimo kompetentinga institucija – tai kompetentinga institucija esanti teritorijoje, iš kurios planuojama pradėti arba jau pradėta vežti;

20) paskirties kompetentinga institucija – tai kompetentinga institucija teritorijoje, į kurią planuojama vežti ar vežama, arba kurioje atliekos yra perkraunamos prieš naudojimą ar šalinimą, jeigu ši teritorija nepatenka į nė vienos šalies nacionalinę jurisdikciją;

21) tranzito kompetentinga institucija – tai kita nei išsiuntimo ar paskirties kompetentinga institucija šalyje, per kurią planuojama vežti arba vežamos atliekos;

22) išsiuntimo šalis – tai bet kuri šalis, iš kurios planuojama pradėti vežti atliekas arba jos jau vežamos;

23) paskirties šalis – tai bet kuri šalis, į kurią planuojama pradėti vežti, arba jau vežamos, atliekos naudojimui ar šalinimui jos teritorijoje, arba nė vienos šalies nacionalinei jurisdikcijai nepriklausanti teritorija, kurioje atliekos yra perkraunamos prieš naudojimą ar šalinimą;

24) tranzito šalis – tai bet kuri kita nei išvežimo ar paskirties šalis, per kurią planuojama vežti arba vežamos atliekos;

25) šalies nacionalinei jurisdikcijai priklausanti teritorija – tai bet kuri sausumos ar jūros dalis, kurioje valstybė vykdo administracinius ar reguliuojamuosius įsipareigojimus pagal su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga susijusius tarptautinius teisės aktus;

26) užjūrio šalys ir teritorijos – tai užjūrio šalys ir teritorijos, išvardytos Sprendimo 2001/822/EB 1A priede;

27) eksporto iš Bendrijos muitinės įstaiga – tai 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 161 straipsnio 5 dalyje apibrėžta muitinės įstaiga ( 18 );

28) išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga – tai 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, nustatančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinančias nuostatas ( 19 ), 793 straipsnio 2 dalyje;

29) įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga – tai muitinės įstaiga, į kurią pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 38 straipsnio 1 dalį gabenamos į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos atliekos;

30) importas – tai bet koks atliekų įvežimas į Bendriją, išskyrus jų tranzitą per Bendrijos teritoriją;

31) eksportas – tai atliekų išvežimas iš Bendrijos, išskyrus tranzitą per Bendrijos teritoriją;

32) tranzitas – tai vykdomas arba planuojamas atliekų vežimas per vieną ar daugiau kitų, nei išsiuntimo ar paskirties šalių;

33) transportavimas – tai atliekų vežimas keliais, geležinkeliu, oru, jūrų ar vidaus vandens keliais;

34) vežimas – tai naudojimui ar šalinimui skirtų atliekų transportavimas, kuris planuojamas ar vykdomas:

a) tarp vienos šalies ir kitos; arba

b) tarp šalies ir užjūrio šalių bei teritorijų arba kitų tų šalių teritorijų saugomų zonų; arba

c) tarp šalies ir bet kurios sausumos dalies, kuri pagal tarptautinę teisę nėra jokios šalies dalis; arba

d) tarp šalies ir Antarkties; arba

e) iš vienos šalies per bet kurią iš pirmiau nurodytų teritorijų; arba

f) šalyje, per kurią nors pirmiau nurodytų teritorijų dalį ir, kai vežimas prasideda ir baigiasi toje pačiose šalyje; arba

g) į šalį iš geografinės teritorijos, nepriklausiančios jokios šalies jurisdikcijai;

35) neteisėtas vežimas – tai bet koks atliekų vežimas:

a) atliekamas pagal šį reglamentą nepranešus visoms susijusioms kompetentingoms institucijoms; arba

b) atliekamas neturint susijusių kompetentingų institucijų leidimo pagal šį reglamentą; arba

c) atliekamas turint leidimą, iš susijusių kompetentingų institucijų įgytą klastojant, pateikiant klaidingus duomenis ar sukčiaujant; arba

d) atliekamas tokiu būdu, kuris iš esmės nenurodytas pranešime ar judėjimo dokumentuose; arba

e) atliekamas tokiu būdu, dėl kurio atliekos panaudojamos ar šalinamos pažeidžiant Bendrijos ar tarptautines taisykles; arba

f) atliekamas pažeidžiant 34, 36, 39, 40, 41 ir 43 straipsnių nuostatas; arba

g) kuris, atsižvelgiant į 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytą atliekų vežimą, yra atliekamas:

i) nustačius, kad atliekos neišvardytos III, IIIA ar IIIB prieduose;

ii) nesilaikant 3 straipsnio 4 dalies nuostatų;

iii) tokiu būdu, kuris iš esmės nenurodytas VII priedo dokumente.II SKYRIUS

ATLIEKŲ VEŽIMAS BENDRIJOJE TRANZITU, ARBA BE TRANZITO PER TREČIĄSIAS ŠALIS

3 straipsnis

Bendroji procedūrų sistema

1.  Vežant toliau nurodytas atliekas taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra pagal šio skyriaus nuostatas:

a) jei skirtos šalinimo operacijoms:

visos atliekos;

b) jei skirtos naudojimo operacijoms:

i) IV priede išvardytos atliekos, į kurias inter alia įeina Bazelio konvencijos II ir VIII prieduose išvardytos atliekos;

ii) IVA priede išvardytos atliekos;

iii) atliekos, kurios III, IIIB, IV ar IVA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu;

iv) mišrios atliekos, kurios III, IIIB, IV ar IVA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu, jei nėra išvardytos IIIA priede.

2.  Jei vežama daugiau kaip 20 kg atliekų, toliau nurodytam naudojimui skirtų atliekų vežimui taikomi bendri 18 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai:

a) III ar IIIB prieduose nurodytoms atliekoms;

b) III priede vienu atskiru įrašu neklasifikuojamiems mišiniams, sudarytiems iš dviejų ar daugiau III priede išvardytų atliekų, jeigu dėl šių mišinių sudėties nesumažėja jų nekenksmingas aplinkai naudojimas, ir su sąlyga, kad šie mišiniai pagal 58 straipsnio nuostatas yra nurodyti IIIA priede.

3.  Jei paaiškėja, kad III priede išvardytos atliekos turi Direktyvos 91/689/EEB III priede išvardytų pavojingų savybių, išskirtiniais atvejais joms taikomos tos atitinkamos nuostatos, kurios taikomos IV priede išvardytoms atliekamos. Tokiais atvejais laikomasi 58 straipsnio nuostatų.

4.  Atliekų vežimui, aiškiai skirtam laboratoriniams tyrimams siekiant įvertinti jų fizines ir chemines savybes arba nustatyti jų tinkamumą naudojimo ar šalinimo operacijoms, netaikoma 1 dalyje numatyta išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra. Vietoje jos taikomi 18 straipsnio procedūriniai reikalavimai. Šių išskirtų atliekų, kai jos aiškiai skirtos laboratoriniams tyrimams, kiekis nustatomas pagal minimalų pagrįstą kiekį, būtiną tinkamai atlikti tyrimus kiekvienu konkrečiu atveju, ir negali viršyti 25 kg.

5.  Iš privačių namų ūkių, įskaitant kitus tokių atliekų gamintojus, surinktoms mišrioms komunalinėms atliekoms (20 03 01 atliekų įrašas), vežamoms į naudojimo ar šalinimo įrenginius, pagal šį reglamentą taikomos tos pačios nuostatos, kaip ir šalinimui skirtų atliekų vežimui.1 SKYRIUS

Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

4 straipsnis

Pranešimas

Kai pranešėjas ketina vežti 3 straipsnio 1 dalies a arba b punktuose nurodytas atliekas, jis išsiuntimo kompetentingai institucijai pateikia ir per ją pateikia išankstinį pranešimą raštu, o jei pateikia bendrą pranešimą – laikosi 13 straipsnio.

Pateikiant pranešimą turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

1. Pranešimo ir judėjimo dokumentai:

pranešama užpildant šiuos dokumentus:

a) IA priede pateiktą pranešimo dokumentą; ir

b) IB priede pateiktą judėjimo dokumentą.

Pateikdamas pranešimą, pranešėjas užpildo pranešimo dokumentą ir, jei reikia, judėjimo dokumentą.

Kai pranešėjas pagal 2 straipsnio 15 punkto a papunkčio i dalį nėra pirminis gamintojas, jis užtikrina, kad šis gamintojas arba vienas iš 15 punkto a papunkčio ii ar iii dalyse nurodytų asmenų, jei taikoma, taip pat pasirašytų IA priede numatytą dokumentą.

Pranešimo ir judėjimo dokumentus pranešėjui išduoda kompetentinga išsiuntimo institucija.

2. Pranešimo ir judėjimo dokumentuose pateikiama informacija ir dokumentacija:

Pranešimo dokumente arba priede prie jo, pranešėjas pateikia II priedo 1 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentaciją. Judėjimo dokumente arba priede prie jo arba pranešėjas pateikia II priedo 2 dalyje nurodytos informacijos ir dokumentacijos tiek, kiek įmanoma pranešimo pateikimo metu.

Laikoma, kad pranešimas tinkamai užpildytas, kai išsiuntimo kompetentinga institucija įsitikina, kad pranešimo ir judėjimo dokumentai buvo užpildyti pagal pirmą pastraipą.

3. Papildoma informacija ir dokumentacija:

Susijusios kompetentingos institucijos prašymu pranešėjas pateikia papildomą informaciją ir dokumentaciją. Papildomos informacijos ir dokumentacijos, kurios gali būti reikalaujama, sąrašas pateikiamas II priedo 3 dalyje.

Laikoma, kad pranešimas tinkamai užpildytas, kai paskirties kompetentinga institucija įsitikina, kad pranešimo ir judėjimo dokumentai yra užpildyti, ir kad pranešėjas pateikė II priedo 1 ir 2 dalyse išvardytą informaciją, taip pat visą pagal šią dalį paprašytą ir II priedo 3 dalyje išvardytą papildomą informaciją ir dokumentaciją.

4. Pranešėjo ir gavėjo sutarties sudarymas:

Pranešėjas ir gavėjas sudaro 5 straipsnyje apibrėžtą sutartį dėl pranešime nurodytų atliekų naudojimo ar šalinimo.

Šios sutarties įrodymas arba jos buvimą patvirtinanti deklaracija pagal IA priedą susijusioms kompetentingoms institucijoms pateikiami pranešimo pateikimo metu. Atitinkamai kompetentingai institucijai paprašius, pranešėjas ar gavėjas pateikia sutarties kopiją arba šią instituciją įtikinantį įrodymą.

5. Finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo įgijimas:

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas įgyjami vadovaujantis 6 straipsnio nuostatomis. Šiuo tikslu pranešėjas parengia deklaraciją, užpildydamas atitinkamą IA priede pateikto pranešimo dalį.

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas kaip pranešimo dokumento dalis (arba, jei kompetentinga institucija leidžia, šios garantijos arba draudimo įrodymas, arba jo buvimą patvirtinanti deklaracija) pateikiami pranešimo pateikimo metu arba, jei remdamasi nacionaliniais įstatymais kompetentinga institucija leidžia, iki išvežimo pradžios.

6. Pranešimo apimtis:

Pranešimas apima atliekų išsiuntimą iš pirminės jų išsiuntimo vietos, įskaitant jų tarpinį ir ne tarpinį naudojimą ar šalinimą.

Jei tolimesnės tarpinės ar ne tarpinės operacijos vykdomos kitoje šalyje nei pirma paskirties šalis, ne tarpinė operacija ir jos paskirties vieta nurodomos pranešime bei taikomas 15 straipsnio f punktas.

Vienu pranešimu apimamas tik vienas atliekų identifikavimo kodas, išskyrus:

a) atliekas, kurios III, IIIB, IV ar IVA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu. Šiuo atveju nurodomas tik vienas atliekų tipas;

b) mišrias atliekas, kurios III, IIIB, IV ar IVA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu, jei jos nenurodytos IIIA priede. Šiuo atveju kiekvienos atliekų frakcijos kodas nurodomas pagal svarbumą.

5 straipsnis

Sutartis

1.  Vežant atliekas, apie kurias būtina pranešti, pranešėjas ir gavėjas privalo sudaryti sutartį dėl pranešime nurodytų atliekų naudojimo ar šalinimo.

2.  Sutartis turi būti sudaryta ir galioti pranešimo pateikimo metu ir visą vežimo laikotarpį, kol išduodamas pažymėjimas pagal 15 straipsnio e punktą, 16 straipsnio e punktą arba prireikus pagal 15 straipsnio d punktą.

3.  Į sutartį įtraukiami šie įsipareigojimai:

a) pranešėjo įsipareigojimas pagal 22 straipsnį ar 24 straipsnio 2 dalį atsiimti atliekas, jei vežimas, naudojimas ar šalinimas nebuvo baigti taip, kaip buvo numatyta, arba jei buvo vežama neteisėtai;

b) gavėjo įsipareigojimas pagal 24 straipsnio 3 dalį naudoti ar pašalinti atliekas, jei jos buvo vežamos neteisėtai;

c) įmonės įrenginio įsipareigojimas pagal 16 straipsnio e punktą pateikti pažymėjimą, kad atliekos buvo panaudotos ar pašalintos pagal pranešimą ir jame nustatytas sąlygas bei šio reglamento reikalavimus.

4.  Jei vežamos atliekos yra skirtos tarpinėms naudojimo ar šalinimo operacijoms, į sutartį įtraukiami tokie papildomi įsipareigojimai:

a) paskirties įmonės įrenginio įsipareigojimas pagal 15 straipsnio d punktą ir, jei taikoma, pagal 15 straipsnio e punktą pateikti pagal pranešimą ir jame nustatytas sąlygas bei šio reglamento reikalavimus atlikto atliekų naudojimo ar šalinimo pažymėjimus; ir

b) kai taikytina, gavėjo įsipareigojimas pagal 15 straipsnio f punkto ii papunktį pateikti pirminio išsiuntimo šalies pirminei išsiuntimo kompetentingai institucijai pranešimą.

5.  Jei atliekos vežamos iš vienos įmonės į kitą, kurios priklauso to paties juridinio asmens kontrolei, ši sutartis gali būti pakeičiama įmonės, įsipareigojančios naudoti ar šalinti pranešime nurodytas atliekas, pareiškimu.

6 straipsnis

Finansinė garantija

1.  Visiems atliekų vežimams, apie kuriuos būtina pranešti, reikalaujama įgyti finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, apimančius:

a) transportavimo kaštus;

b) naudojimo ar šalinimo kaštus, įskaitant visų būtinų tarpinių operacijų; ir

c) 90 dienų trunkančio saugojimo kaštus.

2.  Tokia finansinė garantija ar lygiavertis draudimas turi būti skirtas padengti kaštus, susidarančius:

a) tais atvejais, kai vežimas, naudojimas ar šalinimas negali būti užbaigti taip, kaip buvo numatyta, kaip nurodyta 22 straipsnyje; ir

b) tais atvejais, kai vežimas, naudojimas ar šalinimas yra neteisėti, kaip nurodyta 24 straipsnyje.

3.  Finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą įgyja pranešėjas arba jo vardu kitas fizinis ar juridinis asmuo; minėta garantija ar draudimas turi galioti pranešimo pateikimo metu arba, jei taip leidžia finansinę garantiją ar lygiavertį draudimą patvirtinanti kompetentinga institucija, ne vėliau kaip iki išvežimo pradžios, ir turi būti galiojantys pranešime nurodytam vežimui ne vėliau kaip iki išvežimo pradžios.

4.  Finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, įskaitant formą, formuluotę ir dengiamą sumą, patvirtina išsiuntimo kompetentinga institucija.

Tačiau importo į Bendriją atvejais Bendrijos paskirties kompetentinga institucija peržiūri dengiamą sumą ir, jei būtina, patvirtina papildomą finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą.

5.  Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas turi galioti ir apimti pranešime nurodytą vežimą bei pranešime nurodytą atliekų naudojimo ar šalinimo užbaigimą.

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas grąžinami, kai atitinkama kompetentinga institucija gauna 16 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą arba, kai tinkama, 15 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą dėl tarpinių naudojimo ar šalinimo operacijų.

6.  Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, jei atliekų vežimas yra skirtas tarpinėms naudojimo ar šalinimo operacijoms, o tolesnės jų naudojimo ar šalinimo operacijos yra atliekamos paskirties šalyje, finansinė garantija arba lygiavertis draudimas gali būti grąžinamas, kai atliekos išvežamos iš tarpinio įrenginio, o atitinkama kompetentinga institucija gauna 15 straipsnio d punkte nurodytą pažymėjimą. Šiuo atveju bet kokiam tolesniam atliekų vežimui į naudojimo ar šalinimo įrenginį reikalinga nauja finansinė garantija arba lygiavertis draudimas, nebent paskirties kompetentinga institucija sutinka, kad ši finansinė garantija ar lygiavertis draudimas yra nebūtini. Tokiu atveju paskirties kompetentinga institucija atsako už prievoles, atsirandančias neteisėto vežimo atveju, arba už atliekų grąžinimą, kai numatytas vežimas, tolesnis naudojimas ar šalinimas negali būti užbaigti taip, kaip numatyta.

7.  Finansinę garantiją ar lygiavertį draudimą patvirtinusi Bendrijos kompetentinga institucija turi turėti galimybę pasinaudoti ja ir ja garantuojamomis lėšomis, įskaitant mokėjimų kitoms atitinkamoms institucijoms atlikimui, kad būtų įvykdyti pagal 23 ir 25 straipsnių nuostatas kylantys įsipareigojimai.

8.  Pateikiant bendrą pranešimą pagal 13 straipsnio nuostatas, vietoje vienos visam bendram pranešimui taikomos finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo galima įsigyti bendro pranešimo dalims taikomą finansinę garantiją ar lygiavertį draudimą. Tokiais atvejais finansinė garantija arba lygiavertis draudimas turi būti pradėtas taikyti ne vėliau kaip iki vežimo, apie kurį pranešta ir kuriam jis skirtas, pradžios.

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas grąžinami, kai atitinkama kompetentinga institucija gauna 16 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą arba, jei tinkama, 15 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą dėl atitinkamų atliekų tarpinio naudojimo ar šalinimo operacijų. 6 dalis taikoma mutatis mutandis.

9.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie pagal šį straipsnį priimtas nacionalinių teisės aktų nuostatas.

7 straipsnis

Išsiuntimo kompetentingos institucijos siunčiamas pranešimas

1.  Gavusi tinkamai užpildytą pranešimą, kaip apibūdinta 4 straipsnio 2 punkto antroje pastraipoje, išsiuntimo kompetentinga institucija pasilieka pranešimo kopiją, o pranešimą perduoda paskirties kompetentingai institucijai, jo kopijas – visoms tranzito kompetentingoms institucijoms, bei informuoja pranešėją apie minėto dokumento išsiuntimą. Pranešimas išsiunčiamas per tris darbo dienas nuo jo gavimo.

2.  Jei pranešimas nebuvo tinkamai užpildytas, išsiuntimo kompetentinga institucija pagal 4 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą paprašo pranešėjo informacijos ir dokumentacijos.

Tai atliekama per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

Tokiais atvejais išsiuntimo kompetentinga institucija 1 dalies nuostatas turi įvykdyti per tris darbo dienas nuo prašytos informacijos ir (arba) dokumentacijos gavimo.

3.  Gavusi pagal 4 straipsnio 2 punkto antrąją pastraipą tinkamai užpildytą pranešimą, išsiuntimo kompetentinga institucija per tris darbo dienas gali nuspręsti toliau pranešimo nesiųsti, jeigu ji turi prieštaravimų dėl vežimo, pagal 11 ir 12 straipsnių nuostatas.

Apie savo sprendimą ir šiuos prieštaravimus ji nedelsdama informuoja pranešėją.

4.  Jeigu per 30 dienų nuo pranešimo gavimo išsiuntimo kompetentinga institucija neišsiuntė jo pagal 1 dalies reikalavimus, pranešėjui paprašius, ji pateikia jam pagrįstą paaiškinimą dėl savo neveikimo. Tai netaikoma, kai pagal 2 dalies nuostatas tinkamai nepaprašoma informacijos.

8 straipsnis

Atitinkamų kompetentingų institucijų prašymas pateikti informaciją ir dokumentaciją, ir paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimas

1.  Gavusios išsiuntimo kompetentingos institucijos siųstą pranešimą, jei kuri nors iš atitinkamų kompetentingų institucijų nusprendžia, kad reikia papildomos informacijos ir dokumentacijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 punkto antroje pastraipoje, jos paprašo šios informacijos ir dokumentacijos iš pranešėjo bei apie šį prašymą informuoja kitas kompetentingas institucijas. Tai atliekama per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Tokiais atvejais atitinkamos kompetentingos institucijos paskirties kompetentingą instituciją turi informuoti per tris darbo dienas nuo prašytos informacijos ir (arba) dokumentacijos gavimo.

2.  Kai paskirties kompetentinga institucija mano, kad pranešimas tinkamai užpildytas, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 punkto antroje pastraipoje, ji pranešėjui siunčia patvirtinimą, o kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms – šio patvirtinimo kopijas. Tai atliekama per tris darbo dienas nuo tinkamai užpildyto pranešimo gavimo.

3.  Jeigu per 30 dienų nuo pranešimo gavimo paskirties kompetentinga institucija nepatvirtino pranešimo, kaip to reikalaujama pagal 2 dalies nuostatas, pranešėjui paprašius, pateikia jam pagrįstą paaiškinimą.

9 straipsnis

Paskirties, išsiuntimo ir tranzito kompetentingų institucijų leidimai bei vežimo, naudojimo ir šalinimo laikotarpiai

1.  Paskirties, išsiuntimo ir tranzito kompetentingos institucijos per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo apie pranešimo gavimą pagal 8 straipsnį raštu priima vieną iš toliau nurodytų tinkamai pagrįstų sprendimų dėl pranešto vežimo:

a) leidžia, nenustatydamos sąlygų;

b) leidžia, nustatydamos sąlygas pagal 10 straipsnio nuostatas; arba

c) pareiškia prieštaravimą pagal 11 ir 12 straipsnius.

Manoma, kad tranzito kompetentinga institucija duoda tylų sutikimą, jei ji per minėtą 30 dienų laikotarpį nepateikia prieštaravimo.

2.  Paskirties, išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį pranešėjui raštu pateikia savo sprendimą ir jo priežastis, o kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms – šio sprendimo kopijas.

3.  Paskirties, išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos savo raštišką leidimą pranešimo dokumente ar turimose jo kopijose pažymi atitinkamai pasirašydamos, juos antspauduodamos ir įrašydamos datą.

4.  Planuotam vežimui raštiškas leidimas galioja vienerius kalendorinius metus nuo jo išdavimo arba iki vėlesnės dienos, kuri nurodyta pranešimo dokumente. Tačiau tai netaikoma, jeigu atitinkamos kompetentingos institucijos nustatė trumpesnį laikotarpį.

5.  ylus sutikimas planuojamam vežimui baigia galioti praėjus vieneriems kalendoriniams metams po to, kai baigiasi 1 dalyje nurodytas 30 dienų laikotarpis.

6.  Planuojamą vežimą galima vykdyti tik išpildžius 16 straipsnio a ir b punktų reikalavimus bei visų kompetentingų institucijų išduoto raštiško leidimo ar tylaus sutikimo galiojimo laikotarpiu.

7.  Jei atitinkamos kompetentingos institucijos nenumato trumpesnio laikotarpio, planuoto vežimo atliekų naudojimas ar šalinimas užbaigiamas ne vėliau kaip praėjus vieneriems kalendoriniams metams po to, kai šios atliekos buvo gautos įmonėje įrenginyje.

8.  Atitinkamos kompetentingos institucijos panaikina savo leidimą, kai sužino, kad:

a) atliekų sudėtis yra ne tokia, kaip nurodyta pranešime; arba

b) nesilaikoma nustatytų vežimo sąlygų; arba

c) atliekų naudojimas ar šalinimas neatitinka minėtas operacijas atliekančiam įmonei įrenginiui suteikto leidimo;

d) atliekos yra ar buvo vežamos, naudojamos ar šalinamos tokiu būdu, kuris neatitinka pranešimo ir judėjimo dokumentuose ar jų prieduose pateiktos informacijos.

9.  Apie bet kokį panaikinimą pranešėjas informuojamas oficialiu pranešimu, kurio kopijos siunčiamos atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir gavėjui.

10 straipsnis

Vežimo sąlygos

1.  Per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo išsiuntimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo, paskirties ir tranzito kompetentingos institucijos gali nustatyti savo leidimo sąlygas pranešime nurodytam vežimui. Šios sąlygos gali būti grindžiamos viena ar daugiau priežasčių, atitinkamai nurodytų 11 ar 12 straipsniuose.

2.  Išsiuntimo, paskirties ir tranzito kompetentingos institucijos taip pat gali per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį nustatyti atliekų transportavimo savo jurisdikcijoje sąlygas. Šios transportavimo sąlygos negali būti griežtesnės už tas, kurios keliamos panašiam vežimui, vykdomam vien tik jų jurisdikcijoje, ir turi būti atsižvelgta į esamus susitarimus, ypač į susijusius tarptautinius susitarimus.

3.  Išsiuntimo, paskirties ir tranzito kompetentingos institucijos taip pat gali per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį nustatyti sąlygą, kad jų leidimas laikomas panaikintu, jei finansinė garantija arba lygiavertis draudimas yra negaliojantys vėliausiai iki pranešime nurodyto vežimo pradžios, kaip reikalaujama 6 straipsnio 3 dalyje.

4.  Sąlygas nustačiusi kompetentinga institucija pranešėjui šias sąlygas siunčia raštu, o susijusioms kompetentingoms institucijoms – jų kopijas.

Susijusi kompetentinga institucija sąlygas nurodo pranešimo dokumente arba jo priede.

5.  Paskirties šalies kompetentingas institucija taip pat gali per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį nustatyti sąlygą, kad atliekas priimanti įmonė įrenginys vestų reguliarius priimamų, išvežamų atliekų ir (arba) jų balanso bei pranešime numatytų atliekų naudojimo ir šalinimo operacijų įrašus visą pranešimo galiojimo laikotarpį. Minėtus įrašus turi pasirašyti asmuo, teisiškai atsakingas už įrenginio darbą, ir jie turi būti nusiųsti paskirties šalies kompetentingai institucijai per vieną mėnesį po naudojimo ir šalinimo operacijų pabaigos.

11 straipsnis

Prieštaravimas dėl šalinimui skirtų atliekų vežimo

1.  Kai dėl planuojamo atliekų skirtų šalinimui vežimo pateikiamas pranešimas, paskirties ir išsiuntimo kompetentingos institucijos per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo gali pareikšti pagrįstą prieštaravimą, remdamosi viena ar daugiau iš toliau nurodytų priežasčių ir pagal Sutartį, jei:

a) planuojamas atliekų vežimas ar šalinimas neatitiktų priemonių, kurių imamasi artimumo, naudojimo prioriteto ir pakankamumo principams įgyvendinti Bendrijos ir nacionaliniu lygiu pagal Direktyvos 2006/12/EB nuostatas, bendrai ar iš dalies uždrausti arba sistemingai prieštarauti atliekų vežimui; arba

b) dėl vežimo prieštaraujančioje šalyje vykdomos veiklos planuojamas atliekų vežimas ar šalinimas prieštarautų nacionaliniams teisės aktams, susijusiems su aplinkos apsauga, viešąja tvarka, visuomenės saugumu ar sveikatos apsauga; arba

c) pranešėjas ar gavėjas anksčiau buvo pripažinti kaltais dėl neteisėto vežimo ar kokios nors kitos su aplinkos apsauga susijusios neteisėtos veiklos. Šiuo atveju išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos pagal šalyje galiojančius įstatymus gali neduoti sutikimo visiems vežimams, kuriuose dalyvauja svarstomas asmuo; arba

d) pranešėjas ar įmonė įrenginys, anksčiau veždami atliekas, pakartotinai nesilaikė 15 ir 16 straipsnių nuostatų; arba

e) valstybė narė pagal Bazelio konvencijos 4 straipsnio 1 dalį nori pasinaudoti savo teise uždrausti pavojingų arba minėtos Konvencijos II priede išvardytų atliekų importą; arba

f) planuojamas vežimas ar šalinimas prieštarauja įsipareigojimams pagal atitinkamos valstybės (-ių) narės (-ių) ar Bendrijos sudarytas tarptautines konvencijas; arba

g) planuojamas vežimas ar šalinimas, atsižvelgiant į geografines sąlygas ar būtinybę tam tikroms atliekų rūšims naudoti specializuotus įrenginius, neatitinka Direktyvos 2006/12/EB, ypač jos 5 ir 7 straipsnių nuostatų:

i) kad būtų įgyvendintas pakankamumo principas Bendrijoje ir nacionaliniu lygiu; arba

ii) kai specialūs įrenginiai turi šalinti atliekas iš artimesnio šaltinio, ir kompetentinga institucija šioms atliekoms teikia pirmenybę; arba

iii) siekiant užtikrinti, kad atliekų vežimas atitiktų atliekų tvarkymo planus; arba

h) atliekos bus tvarkomos įrenginyje, kuriam taikoma Direktyva 96/61/EB, tačiau jis netaiko geriausių prieinamų gamybos būdų, apibrėžtų minėtos direktyvos 9 straipsnio 4 dalyje, taip, kad būtų laikomasi leidimo įrenginiui; arba

i) atliekos yra mišrios komunalinės atliekos, surinktos iš privačių namų ūkių (atliekų įrašas 20 03 01); arba

j) atitinkamos atliekos nebus tvarkomos laikantis teisiškai privalomų Bendrijos teisės aktuose nustatytų šalinimo operacijų aplinkos apsaugos standartų (taip pat ir tais atvejais, kai leidžiama naudotis laikinomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis).

2.  Tranzito kompetentinga institucija (-os) per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį pagrįstus prieštaravimus gali pareikšti tik vadovaudamasi (-osi) 1 straipsnio b, c, d ir f punktais.

3.  Kai išsiuntimo valstybėje narėje per metus susidaro toks mažas pavojingų atliekų kiekis, kad toje valstybėje narėje statyti naujus specializuotus atliekų šalinimo įrenginius būtų neekonomiška, 1 dalies a punktas netaikomas.

Paskirties kompetentinga institucija bendradarbiauja su išsiuntimo kompetentinga institucija, kuri mano, kad turėtų būti taikoma ši dalia, o ne 1 dalies a punktas, kad šis klausimas būtų sprendžiamas abipusiai.

▼M3

Jei nepriimamas valstybes nares tenkinantis sprendimas, bet kuri valstybė narė gali perduoti klausimą spręsti Komisijai. Komisija sprendžia klausimą laikydamasi 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

4.  Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį kompetentingos institucijos mano, kad prieštaravimą sukėlusios problemos buvo išspręstos, jos apie tai nedelsdamos raštu informuoja pranešėją, o šio rašto kopijas siunčia gavėjui ir kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

5.  Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį prieštaravimą sukėlusios priežastys nepašalinamos, pranešimas laikomas negaliojančiu. Tais atvejais, kai pranešėjas vis dar ketina vežti, parengiamas naujas pranešimas, jei visos atitinkamos kompetentingos institucijos ir pranešėjas nesusitaria kitaip.

6.  Apie pagal 1 dalies a punktą, arba 1 dalies e punktą valstybių narių priimtas priemones, kuriomis bendrai ar iš dalies uždraudžiama arba sistemingai prieštaraujama šalinti skirtų atliekų vežimui nedelsiant pranešama Komisijai, kuri informuoja kitas valstybes nares.

12 straipsnis

Prieštaravimas dėl naudojimui skirtų atliekų vežimo

1.  Kai dėl planuojamo naudojimui skirtų atliekų vežimo pateikiamas pranešimas, paskirties ir išsiuntimo kompetentingos institucijos per 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo gali pareikšti pagrįstą prieštaravimą, remdamosi viena ar daugiau iš toliau nurodytų priežasčių ir pagal Sutartį, jei:

a) planuojamas vežimas ir naudojimas neatitiktų Direktyvos 2006/12/EB, ypač jos 3, 4, 7 ir 10 straipsnių nuostatų; arba

b) dėl vežimo prieštaraujančioje šalyje vykdomos veiklos planuojamas atliekų vežimas ar naudojimas prieštarautų šalies nacionaliniams teisės aktams, susijusiems su aplinkos apsauga, viešąja tvarka, visuomenės saugumu ar sveikatos apsauga; arba

c) planuojamas atliekų vežimas ar naudojimas išsiuntimo šalyje prieštarautų nacionaliniams teisės aktams dėl atliekų naudojimo, įskaitant kai planuojamas atliekų vežimas būtų susijęs su atliekomis, skirtomis naudoti įrenginyje, kuriam taikomi žemesni tam tikro atliekų srauto apdorojimo reikalavimai, nei taikomi išsiuntimo šalyje, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą.

Šis punktas netaikomas, jeigu:

i) yra atitinkami Bendrijos teisės aktai, ypač susiję su atliekomis, ir jei reikalavimai, kurie yra tokio pat griežtumo kaip ir nustatyti Bendrijos teisės aktuose, buvo įdiegti nacionalinėje teisėje perkeliant šiuos Bendrijos teisės aktus;

ii) naudojimo operacijos paskirties šalyje bus atliekamos tokiomis sąlygomis, kurios yra maždaug tokios pačios, kaip nustatytos išsiuntimo šalies įstatymais;

iii) apie kitus, nei nurodyti i punkte, išsiuntimo šalies įstatymus nebuvo pranešta pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką ir su informacine visuomene susijusių paslaugų teikimo taisykles ( 20 ) nuostatas, kai tai buvo būtina pagal šią direktyvą; arba

d) pranešėjas ar gavėjas anksčiau buvo pripažinti kaltais dėl neteisėto vežimo ar kokios nors kitos su aplinkos apsauga susijusios neteisėtos veiklos. Šiuo atveju išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos pagal nacionalinės teisės aktus gali neduoti sutikimo visiems vežimams, kuriuose dalyvauja svarstomas asmuo; arba

e) pranešėjas ar įmonė įrenginys, anksčiau veždami atliekas, nuolat nesilaikė 15 ir 16 straipsnių nuostatų; arba

f) planuojamas vežimas ar naudojimas prieštarauja įsipareigojimams pagal atitinkamų valstybių narių ar Bendrijos sudarytas tarptautines konvencijas; arba

g) naudojamų ir nenaudojamų atliekų santykis, apskaičiuota medžiagų, kurios bus galutinai panaudotos, vertė arba naudojimo kaštai ir nepanaudojamos frakcijos šalinimo kaštai nepateisina naudojimo atsižvelgiant į ekonominius ir (arba) aplinkosaugos sumetimus;

h) vežamos atliekos, skirtos šalinimui, o ne naudojimui; arba

i) atliekos bus tvarkomos įmonėje įrenginyje, kuriai taikoma Direktyva 96/61/EB, tačiau kuri netaiko geriausių prieinamų gamybos būdų, apibrėžtų minėtos direktyvos 9 straipsnio 4 dalyje, taip, kad būtų laikomasi leidimo įrenginiui reikalavimų; arba

j) atitinkamos atliekos nebus tvarkomos laikantis teisiškai privalomų Bendrijos teisės aktuose nustatytų naudojimo operacijų aplinkos apsaugos standartų ar naudojimo ar perdirbimo įsipareigojimų (taip pat ir tais atvejais, kai leidžiama naudotis laikinomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis); arba

k) atitinkamos atliekos nebus tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo planų, sudarytų pagal Direktyvos 2006/12/EB 7 straipsnį, tam kad būtų vykdomi Bendrijos teisės aktais nustatytos teisiškai privalomos naudojimo ar perdirbimo įsipareigojimai.

2.  Tranzito kompetentinga institucija (-os) per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį pagrįstus prieštaravimus dėl planuojamo vežimo gali pareikšti tik vadovaudamasi (-osi) 1 straipsnio b, d, e ir f punktais.

3.  Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį kompetentingos institucijos mano, kad prieštaravimus sukėlusios problemos buvo išspręstos, jos apie tai nedelsdamos raštu informuoja pranešėją, o šio rašto kopijas siunčia gavėjui ir kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

4.  Jeigu per 1 dalyje nurodytą 30 dienų laikotarpį prieštaravimus sukėlusios priežastys nepašalinamos, pranešimo galiojimas baigiasi. Kai pranešėjas vis dar ketina vežti, pateikiamas naujas pranešimas, jei visos atitinkamos kompetentingos institucijos ir pranešėjas nesusitaria kitaip.

5.  Valstybės narės pagal 51 straipsnio nuostatas Komisijai praneša apie kompetentingų institucijų pareikštus prieštaravimus pagal 1 dalies c punktą.

6.  Išsiuntimo valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie nacionalinius teisės aktus, kuriais gali būti grindžiamas kompetentingų institucijų prieštaravimas pagal 1 dalies c punktą, ir prieš naudodamos šiuos teisės aktus pagrįstiems prieštaravimams pareikšti nurodo, kurioms atliekoms bei naudojimo operacijoms šie prieštaravimai taikomi.

13 straipsnis

Bendras pranešimas

1.  Pranešėjas gali pateikti bendrą pranešimą, apimantį kelis vežimus, jeigu, kiekvieno vežimo atveju:

a) atliekų cheminės ir fizinės savybės iš esmės yra tokios pačios; ir

b) atliekos vežamos tam pačiam gavėjui ir į tą patį įrenginį; ir

c) pranešimo dokumente nurodytas tas pats vežimo maršrutas.

2.  Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių negalima laikytis to paties maršruto, pranešėjas, jeigu jau žino apie būtinus pakeitimus ir, kai įmanoma, prieš pradėdamas vežti, nedelsdamas apie tai informuoja atitinkamas kompetentingas institucijas.

Kai apie maršruto pakeitimus sužinoma prieš pradedant vežti, ir šie pakeitimai susiję su kitomis, nei bendrame pranešime nurodytos, kompetentingomis institucijomis, bendro pranešimo naudoti nebegalima ir reikia pateikti naują pranešimą.

3.  Atitinkamos kompetentingos institucijos gali nustatyti, kad bendru pranešimu naudojamasi tik tuomet, jei pagal 4 straipsnio 2 ir 3 punktų antrąsias pastraipas pateikiama papildoma informacija ir dokumentai.

14 straipsnis

Išankstiniai leidimai naudojimo įrenginiams

1.  Paskirties kompetentingos institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso specifiniai atliekų naudojimo įrenginiai, gali nuspręsti suteikti šiems įrenginiams išankstinius leidimus.

Šie sprendimai galioja apibrėžtą laikotarpį ir bet kuriuo metu gali būti panaikinami.

2.  Kai pateikiamas bendras pranešimas pagal 13 straipsnį, paskirties kompetentinga institucija, kitoms suinteresuotoms kompetentingoms institucijoms sutikus, 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytą leidimo galiojimo laikotarpį gali pratęsti iki trejų metų.

3.  Nutarusios įrenginiui išduoti išankstinį leidimą pagal 1 ir 2 dalį, kompetentingos institucijos informuoja Komisiją ir, jei reikia, EBPO sekretoriatą, apie:

a) atliekų naudojimo įrenginio pavadinimą, registracijos numerį ir adresą;

b) taikomų technologijų aprašymą, įskaitant R- kodą (-us);

c) IV ir IVA prieduose išvardytas atliekas ar atliekas, kurioms taikomas sprendimas;

d) bendrą kiekį, kuriam iš anksto suteiktas leidimas;

e) galiojimo laikotarpį;

f) bet kokį išankstinio leidimo pakeitimą;

g) bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus; ir

h) bet kokį išankstinio leidimo panaikinimą.

Šiam tikslui naudojama VI priede pateikiama forma.

4.  Nukrypstant nuo 9, 10 ir 12 straipsnių nuostatų, leidimui pagal 9 straipsnį suteikti, sąlygoms pagal 10 straipsnį nustatyti ar prieštaravimui pagal 12 straipsnį pareikšti kompetentingos institucijos turi septynių darbo dienų laikotarpį nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo dienos.

5.  Neatsižvelgiant į 4 dalį, išsiuntimo kompetentinga institucija gali nuspręsti, kad reikia daugiau laiko tolesnei informacijai ar dokumentacijai iš pranešėjo gauti.

Tokiu atveju kompetentinga institucija per septynias darbo dienas pranešėjui siunčia raštišką pranešimą, o šio pranešimo kopijas – kitoms suinteresuotoms kompetentingoms institucijoms.

Visas būtinas laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo paskirties kompetentingos institucijos patvirtinimo pagal 8 straipsnį išsiuntimo dienos.

15 straipsnis

Tarpinio naudojimo ir šalinimo operacijoms taikomos papildomos nuostatos

Atliekų, skietų tarpinio naudojimo ar šalinimo operacijoms, vežimui taikomos šios papildomos nuostatos:

a) Kai atliekų vežimas yra skirtas tarpinei naudojimo ar šalinimo operacijai, be pradinės tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos pranešimo dokumente taip pat nurodomi visi įrenginiai, kuriuose numatytos tolesnės tarpinio, taip pat ne tarpinio naudojimo ir šalinimo operacijos.

b) Išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos gali duoti leidimą atliekų, skirtų tarpinei naudojimo ar šalinimo operacijai, vežimui tik tada, jei nėra pagrindo pagal 11 ar 12 straipsnius prieštarauti atliekų vežimui (-ams) į įmones įrenginius, atliekančias bet kokias tolesnes tarpines, arba ne tarpines, naudojimo ar šalinimo operacijas.

c) Gavęs atliekas, tarpinę naudojimo ar šalinimo operaciją atliekantiįmonė įrenginys per tris dienas nuo atliekų gavimo pateikia patvirtinimą raštu, kad atliekas gavo.

Šis patvirtinimas nurodomas judėjimo dokumente arba pridedamas prie jo. Minėta įmonė įrenginys šį patvirtinimą turinčias pasirašytas judėjimo dokumento kopijas siunčia pranešėjui ir susijusioms kompetentingoms institucijoms.

d) Kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos užbaigimo, ir ne vėliau kaip per vienerius metus ar trumpesnį laikotarpį pagal 9 straipsnio 7 dalį nuo atliekų gavimo šią operaciją atliekanti įmonė įrenginys savo atsakomybe pažymi, kad tarpinis naudojimas ar šalinimas yra užbaigtas.

Šis pažymėjimas nurodomas judėjimo dokumente arba pridedamas prie jo.

Minėta įmonė įrenginys šį pažymėjimą turinčias pasirašytas judėjimo dokumento kopijas siunčia pranešėjui ir suinteresuotoms kompetentingoms institucijoms.

e) Kai tarpinę naudojimo ar šalinimo operaciją atliekanti naudojimo ar šalinimo įmonė įrenginys pristato atliekas į paskirties šalyje esančią įmonę įrenginį tolesnei tarpinei ar ne tarpinei naudojimo ar šalinimo operacijai, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus nuo atliekų pristatymo, arba trumpesnį laikotarpį pagal 9 straipsnio 7 dalį, iš šios įmonės įrenginio gauna pažymėjimą, kad tolesnė ne tarpinė naudojimo ar šalinimo operacija yra užbaigta.

Minėta įmonė įrenginys, atliekanti tarpinio naudojimo ar šalinimo operaciją, pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms nedelsdama siunčia atitinkamą (-us) pažymėjimą (-us), nurodydama vežimą (-us), kuriam (-iems) jis (jie) priklauso.

f) Kai pagal e punkte pateiktą apibūdinimą atliekos pristatomos į įmonę įrenginį, įsikūrusią:

i) pirminio išsiuntimo šalyje ar kitoje valstybėje narėje, būtinas naujas pranešimas pagal I dalies nuostatas; arba

ii) trečiojoje šalyje, būtinas naujas pranešimas pagal šio reglamento nuostatas, pirminio išsiuntimo kompetentingai institucijai taip pat taikant nuostatas dėl atitinkamų kompetentingų institucijų.

16 straipsnis

Reikalavimai gavus leidimą atliekoms vežti

Susijusioms kompetentingoms institucijoms davus leidimą pranešime nurodytam vežimui, visos dalyvaujančios įmonės užpildo judėjimo dokumentą, o bendro pranešimo atveju – judėjimo dokumentus nurodytais punktais, jį ar juos pasirašo, o jų kopijas– saugo. Vykdomi šie reikalavimai:

a) Pranešėjo užpildomas judėjimo dokumentas: gavęs išsiuntimo, paskirties ir tranzito kompetentingų institucijų leidimą, arba tranzito kompetentingos institucijos tylų sutikimą, jis, įrašydamas konkrečią vežimo datą ir kitaip užpildydamas judėjimo dokumentą, tiek, kiek yra įmanoma, jį užbaigia.

b) Išankstinė informacija dėl konkrečios vežimo pradžios: pranešėjas užpildyto judėjimo dokumento, kaip apibūdinta a punkte, kopiją išsiunčia atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir gavėjui ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki vežimo pradžios.

c) Kiekvieną transportavimą lydintys dokumentai: pranešėjas saugo judėjimo dokumento kopiją. Kiekvieną transportavimą turi lydėti judėjimo dokumentas ir pranešimo dokumento, kuriame yra atitinkamų kompetentingų institucijų raštiški leidimai ir sąlygos, kopijos. Judėjimo dokumentą saugo atliekas gaunantis įmonė įrenginys.

d) Įmonės įrenginio išduodamas raštiškas patvirtinimas apie atliekų gavimą: per tris dienas nuo atliekų gavimo įmonė įrenginys pateikia raštišką patvirtinimą, kad gavo atliekas.

Šis patvirtinimas nurodomas judėjimo dokumente arba pridedamas prie jo.

Šį patvirtinimą turinčias pasirašytas judėjimo dokumento kopijas įmonė įrenginys siunčia pranešėjui ir susijusioms kompetentingoms institucijoms.

e) Įmonės įrenginio išduodamas pažymėjimas apie ne tarpinį naudojimą ar šalinimą: kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po ne tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos užbaigimo ir ne vėliau kaip per vienerius metus ar trumpesnį laikotarpį pagal 9 straipsnio 7 dalį nuo atliekų gavimo gavėjas arba šią operaciją atliekanti įmonė įrenginys savo atsakomybe pažymi, kad ne tarpinis naudojimas ar šalinimas yra užbaigtas.

Šis pažymėjimas nurodomas judėjimo dokumente arba pridedamas prie jo.

Šį pažymėjimą turinčias pasirašytas judėjimo dokumento kopijas įmonė įrenginys siunčia pranešėjui ir susijusioms kompetentingoms institucijoms.

17 straipsnis

Pakeitimai gavus leidimą atliekų vežimui

1.  Jeigu atliekami esminiai vežimo, dėl kurio gautas leidimas, elementų ir (arba) sąlygų pakeitimai, įskaitant numatyto kiekio, maršruto, maršruto parinkimo, vežimo datos ar vežėjo pakeitimą, pranešėjas nedelsdamas ir, jei įmanoma, iki išvežimo pradžios, informuoja atitinkamas kompetentingas institucijas ir gavėją.

2.  Šiais atvejais pateikiamas naujas pranešimas, nebent atitinkamos kompetentingos institucijos mano, kad dėl pasiūlytų pakeitimų naujo pranešimo rengti nebūtina.

3.  Jei su šiais pakeitimais susijusios kitos, nei pirminiame pranešime nurodytos, kompetentingos institucijos, pateikiamas naujas pranešimas.2 SKYRIUS

Bendri informacijos reikalavimai

18 straipsnis

Tam tikra informacija, lydinti vežamas atliekas

1.  3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytoms atliekoms, kurias numatyta vežti, taikomi šie procedūriniai reikalavimai:

a) Siekiant padėti stebėti šių atliekų vežimą, vežimą organizuojantis išsiuntimo šalies jurisdikcijai priklausantis asmuo užtikrina, kad vežamas atliekas lydėtų VII priede nurodytas dokumentas.

b) VII priede nurodytą dokumentą iki vežimo pradžios pasirašo vežimą organizuojantis asmuo, o naudojimo įmonė įrenginys ar laboratorija bei gavėjas – kai šios atliekos gaunamos.

2.  VII priede nurodyta vežimą organizuojančio asmens ir naudojimui skirtų atliekų gavėjo sutartis turi galioti nuo vežimo pradžios ir joje turi būti vežimą organizuojančio asmens įsipareigojimas, kai atliekų vežimo ar naudojimo negalima užbaigti, kaip buvo numatyta, arba šis vežimas buvo neteisėtas, arba gavėjo įsipareigojimas, kai vežimą organizuojantis asmuo neturi galimybių užbaigti atliekų vežimo ar jų naudojimo (pavyzdžiui, yra nemokus):

a) atliekas atsiimti arba užtikrinti alternatyvų jų naudojimo būdą; ir

b) jei būtina, tuo laiku jas saugoti.

Atitinkamai institucijai paprašius, vežimą organizuojantis asmuo arba gavėjas pateikia sutarties kopiją.

3.  Tikrinimo, vykdymo, planavimo ir statistiniams tikslams valstybės narės pagal šalies įstatymus gali paprašyti 1 dalyje nurodytos informacijos apie atliekų vežimą, kuriam taikomas šis straipsnis.

4.  1 dalyje nurodyta informacija laikoma konfidencialia, kai to reikalaujama Bendrijos ir nacionaliniuose teisės aktuose.3 SKYRIUS

Bendrieji reikalavimai

19 straipsnis

Draudimas maišyti atliekas vežimo metu

Nuo vežimo pradžios iki gavimo naudojimo ar šalinimo įmonėje įrenginyje pranešimo dokumente arba, kaip nurodyta 18 straipsnyje, atliekos su kitomis atliekomis nemaišomos.

20 straipsnis

Dokumentų ir informacijos saugojimas

1.  Bendrijoje kompetentingos institucijos, pranešėjas, gavėjas ir atliekas gaunanti įmonė įrenginys mažiausiai trejus metus nuo vežimo pradžios saugo visus kompetentingoms institucijoms siųstus ar iš jų gautus dokumentus, susijusius su vežimu, apie kurį pranešta.

2.  Bendrijoje atliekų vežimą organizuojantis asmuo, gavėjas ir atliekas gaunanti įmonė įrenginys mažiausiai trejus metus nuo vežimo pradžios saugo informaciją, pateiktą pagal 18 straipsnio 1 dalį.

21 straipsnis

Viešas pranešimų prieinamumas

Jei tokia informacija pagal Bendrijos arba nacionalinius teisės aktus nėra konfidenciali, išsiuntimo arba paskirties kompetentingos institucijos gali, pasinaudodamos atitinkamomis priemonėmis, pvz., internetu, pranešimus apie atliekų vežimą, kuriam jos pritarė, padaryti viešai prieinamais.4 SKYRIUS

Atsiėmimo įsipareigojimai

22 straipsnis

Atsiėmimas, kai atliekų vežimas negali būti užbaigtas taip, kaip numatyta

1.  Kai bet kuri iš atitinkamų kompetentingų institucijų sužino, kad atliekų vežimas, įskaitant jų naudojimą ar šalinimą, negali būti užbaigtas taip, kaip numatyta pagal pranešimo bei judėjimo dokumentų ir (arba) 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje nurodytos sutarties sąlygas, jos nedelsdamos apie tai praneša išsiuntimo kompetentingai institucijai. Kai naudojimo ar šalinimo įmonė įrenginys atsisako gautų atliekų, jis nedelsdama apie tai praneša paskirties kompetentingai institucijai.

2.  Išsiuntimo kompetentinga institucija užtikrina, kad, išskyrus 3 dalyje numatytais atvejais, pranešėjas, nustatytas laikantis 2 straipsnio 15 punkte nurodytos hierarchijos, arba, jei tai neįvykdoma, ši kompetentinga institucija pati arba jos vardu veikiantis fizinis ar juridinis asmuo grąžintų šias atliekas į jos jurisdikcijai priklausančią teritoriją ar kokią kitą vietą išsiuntimo šalyje.

Tai atliekama per 90 dienų arba per kitą laikotarpį, dėl kurio atitinkamos kompetentingos institucijos gali sutarti, po to, kai išsiuntimo kompetentinga institucija sužino, arba paskirties ar tranzito kompetentinga institucija jai raštu praneša, kad atliekų, kurioms duotas leidimas, vežimas arba naudojimas ar šalinimas negali būti užbaigtas, ir informuoja apie šio neužbaigimo priežastį (-is). Šio pranešimo priežastis gali būti, inter alia, kitų kompetentingų institucijų paskirties ar tranzito kompetentingai institucijai suteikta informacija.

3.  2 dalies atsiėmimo įsipareigojimas netaikomas, jei pranešėjas arba, jei tai neįvykdoma, išsiuntimo kompetentinga institucija arba jos vardu fizinis ar juridinis asmuo įtikina atliekų naudojime ar šalinime dalyvaujančias išsiuntimo, tranzito ir paskirties kompetentingas institucijas, kad atliekas galima naudoti ar pašalinti alternatyviu būdu paskirties šalyje ar kur nors kitur.

2 dalies atsiėmimo įsipareigojimas netaikomas, jeigu atvežtos atliekos atitinkamoje įmonėje įrenginyje operacijos metu buvo negrįžtamai sumaišytos su kitų rūšių atliekomis dar prieš tai, kai atitinkama kompetentinga institucija sužinojo, kad pranešime nurodytas atliekų vežimas negali būti užbaigtas, kaip tai apibūdinta l dalyje. Šis mišinys naudojamas ar šalinamas alternatyviu būdu pagal pirmą pastraipą.

4.  Tuo atveju, kai atsiimama pagal 2 dalį, pateikiamas naujas pranešimas, jei atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, kad pakanka pirminės išsiuntimo kompetentingos institucijos tinkamai pagrįsto prašymo.

Pirminis pranešėjas arba, jei tai neįvykdoma, bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punktą, arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu atitinkamai pateikia naują pranešimą.

Nė viena kompetentinga institucija neturi neprieštarauti atliekų vežimui, kuris negali būti užbaigtas, grąžinimui ar atitinkamai naudojimo ar šalinimo operacijai.

5.  Tais atvejais, kai susitariama dėl alternatyvių darbų už pirminės paskirties šalies ribų pagal 3 dalį, pirminis pranešėjas arba, jei tai neįvykdoma, bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punktą, arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu, jei reikalinga, pateikia naują pranešimą.

Kai pranešėjas pateikia šį pranešimą, jis taip pat pateikiamas pirminės išsiuntimo šalies kompetentingai institucijai.

6.  Tais atvejais, kai atliekos tvarkomos alternatyviu būdu pirminėje paskirties šalyje pagal 3 dalį, naujo pranešimo nereikia ir pakanka tik tinkamai pagrįsto prašymo. Šį tinkamai pagrįstą prašymą, leidimui dėl alternatyvių darbų atlikimo gauti, pirminis pranešėjas siunčia paskirties ir išsiuntimo kompetentingoms institucijoms arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija siunčia jį paskirties kompetentingai institucijai.

7.  Jeigu, vadovaujantis 4 ar 6 dalies nuostatomis, naujo pranešimo pateikti nereikia, pirminis pranešėjas arba, jei tai neįvykdoma, bet kuris kitas fizinis ar juridinis, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punktą, arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu užpildo naują judėjimo dokumentą pagal 15 straipsnį ar 16 straipsnį.

Jeigu naują pranešimo dokumentą pagal 4 ar 5 dalis pateikia pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija, naujos finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo nereikia.

8.  Pranešėjo įsipareigojimas ir papildomas išsiuntimo šalies įsipareigojimas atsiimti atliekas arba organizuoti alternatyvųjį jų naudojimą ar šalinimą baigiasi, kai įmonė įrenginys išduoda 16 straipsnio e punkte arba, jei taikytina, 15 straipsnio e punkte nurodytą ne tarpinio naudojimo ar šalinimo pažymėjimą. 6 straipsnio 6 dalyje nurodyto tarpinio naudojimo ar šalinimo atvejais papildomas išsiuntimo šalies įsipareigojimas baigiasi, kai įmonė įrenginys išduoda 15 straipsnio d punkte nurodytą pažymėjimą.

Jei įmonė įrenginys naudojimo ar šalinimo pažymėjimą išduoda taip, kad vežimas tampa neteisėtu ir to pasekmė – finansinės garantijos sugrąžinimas, taikomos 24 straipsnio 3 dalies ir 25 straipsnio 2 dalies nuostatos.

9.  Kai paaiškėja, kad vežamos atliekos, kurių vežimo negalima užbaigti, įskaitant jų naudojimą ar šalinimą, yra valstybės narės teritorijoje, kompetentinga institucija, kurios jurisdikcijai priklauso dalis, kurioje aptiktos atliekos, atsako už tai, kad būtų sudaryti susitarimai dėl atliekų saugojimo iki jų grąžinimo ar ne tarpinio naudojimo ar šalinimo alternatyviu būdu.

23 straipsnis

Atsiėmimo kaštai, kai atliekų vežimas negali būti užbaigiamas

1.  Kaštus, atsiradusius dėl atliekų, kurių vežimo negalima užbaigti, atsiėmimo, įskaitant transportavimo, naudojimo ar šalinimo kaštus, kaip apibrėžta 22 straipsnio 2 ar 3 dalyse, ir nuo tos dienos, kai išsiuntimo kompetentinga institucija sužinojo, kad atliekų vežimo, jų naudojimo ar šalinimo negalima užbaigti, saugojimo kaštus, kaip apibrėžta 22 straipsnio 9 dalyje, privalo padengti:

a) pranešėjas, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punkte nurodytą hierarchiją; arba, jei tai neįvykdoma;

b) kitas atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo; arba, jei tai neįvykdoma;

c) išsiuntimo kompetentinga institucija; arba, jei tai neįvykdoma;

d) taip, kaip sutarė atitinkamos kompetentingos institucijos.

2.  Šis straipsnis nepažeidžia atsakomybę reglamentuojančių Bendrijos ir nacionalinių nuostatų.

24 straipsnis

Neteisėtai vežamų atliekų atsiėmimas

1.  Kai kompetentinga institucija nustato, kad atliekos vežamos neteisėtai, ji nedelsdama apie tai praneša kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

2.  Jei už neteisėtą vežimą atsako pranešėjas, išsiuntimo kompetentinga institucija užtikrina, kad šias atliekas:

a) atsiimtų pranešėjas de facto; arba, jei nebuvo pateikta jokio pranešimo;

b) atsiimtų pranešėjas de jure; arba, jei tai neįvykdoma;

c) atsiimtų išsiuntimo kompetentinga institucija arba jos vardu fizinis ar juridinis asmuo; arba, jei tai neįvykdoma;

d) išsiuntimo kompetentinga institucija pati arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu alternatyviu būdu naudotų ar pašalintų paskirties arba išsiuntimo šalyje; arba, jei tai neįvykdoma;

e) išsiuntimo kompetentinga institucija pati arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu alternatyviu būdu naudotų arba pašalintų kitoje šalyje, jeigu visos atitinkamos kompetentingos institucijos tam pritaria.

Šis atsiėmimas, naudojimas ar šalinimas įvykdomas per 30 dienų arba per tokį kitą laikotarpį, dėl kurio atitinkamos kompetentingos institucijos gali tarpusavyje sutarti, po to, kai išsiuntimo kompetentinga institucija sužino, arba paskirties ar tranzito kompetentinga institucija jai raštu praneša, apie neteisėtą vežimą ir informuoja apie jo priežastį (-is). Šio pranešimo priežastis gali būti, inter alia, kitų kompetentingų institucijų paskirties ar tranzito kompetentingai institucijai suteikta informacija.

a, b, c punktuose nurodytais atsiėmimo atvejais pateikiamas naujas pranešimas, jeigu atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, kad pakanka pirminės išsiuntimo kompetentingos institucijos tinkamai pagrįsto prašymo.

Naują pranešimą pateikia a, b ar c punktuose išvardyti asmenys ar institucija, laikydamiesi šiuose punktuose nurodytos sekos.

Nė viena kompetentinga institucija neprieštarauja neteisėtai vežamų atliekų grąžinimui. Kai išsiuntimo kompetentingos institucijos atliekas tvarko alternatyviu būdu, kaip nurodyta d ir e punktuose, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija arba fizinis ar juridinis asmuo jos vardu pateikia naują pranešimą, jei atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, kad pakanka šios kompetentingos institucijos tinkamai pagrįsto prašymo.

3.  Jei už neteisėtą vežimą atsako gavėjas, paskirties kompetentinga institucija užtikrina, kad šias atliekas naudotų ar šalintų aplinkai saugiu būdu:

a) gavėjas; arba, jei tai neįvykdoma;

b) pati kompetentinga institucija arba jos vardu fizinis ar juridinis asmuo.

Naudojimas ar šalinimas įvykdomas per 30 dienų, arba per tokį kitą laikotarpį, dėl kurio atitinkamos kompetentingos institucijos gali sutarti, po to, kai paskirties kompetentinga institucija sužino, arba išsiuntimo ar tranzito kompetentinga institucija jai raštu praneša, apie neteisėtą vežimą ir informuoja apie jo priežastį (-is). Šio pranešimo priežastis gali būti, inter alia, kitų kompetentingų institucijų paskirties ar tranzito kompetentingai institucijai suteikta informacija.

Tuo tikslu, kiek būtina, susijusios kompetentingos institucijos bendradarbiauja naudojant ar šalinant atliekas.

4.  Jei naujo pranešimo pateikti nereikia, už grąžinimą atsakingas asmuo arba, jei tai neįvykdoma, pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija, užpildo naują judėjimo dokumentą pagal 15 ar 16 straipsnį.

Jei naują pranešimą pateikia pirminė išsiuntimo kompetentinga institucija, naujos finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo nereikalaujama.

5.  Ypač atvejais, kai atsakomybės už neteisėtą vežimą negalima priskirti nei pranešėjui, nei gavėjui, susijusios kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų šių atliekų naudojimą ar šalinimą.

6.  6 straipsnio 6 dalyje nurodyto tarpinio naudojimo ar šalinimo atvejais, kai po tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos užbaigimo nustatoma, kad atliekų vežimas buvo neteisėtas, papildomas išsiuntimo šalies įsipareigojimas atsiimti atliekas arba organizuoti jų alternatyvų naudojimą ar šalinimą baigiasi, kai įmonė įrenginys išduoda 15 straipsnio d punkte nurodytą pažymėjimą.

Jei įmonė įrenginys išduoda tokį naudojimo ar šalinimo pažymėjimą, dėl kurio vežimas tampa neteisėtu ir to pasekmė – finansinės garantijos grąžinimas, taikoma 3 dalis ir 25 straipsnio 2 dalis.

7.  Kai paaiškėja, kad neteisėtas vežimas vykdomas valstybės narės teritorijoje, kompetentinga institucija, kurios jurisdikcijai priklauso dalis, kurioje aptiktos atliekos, atsako už tai, kad būtų sutarta dėl atliekų saugojimo iki jų grąžinimo ar ne tarpinio naudojimo ar šalinimo alternatyviu būdu.

8.  34 ir 36 straipsniai netaikomi tais atvejais, kai neteisėtai vežamos atliekos grąžinamos į išsiuntimo šalį, kurioje taikomi šiuose straipsniuose nustatyti draudimai.

9.  2 straipsnio 35 dalies g punkte apibrėžto neteisėto vežimo atveju, šį vežimą organizuojančiam asmeniui priskiriami tie patys šiame straipsnyje nustatyti įpareigojimai, kaip ir pranešėjui.

10.  Šis straipsnis nepažeidžia atsakomybę reglamentuojančių Bendrijos ir nacionalinių nuostatų.

25 straipsnis

Atsiėmimo kaštai neteisėto vežimo atveju

1.  Kaštus, atsiradusius dėl neteisėtai vežamų atliekų atsiėmimo, įskaitant transportavimo, naudojimo ar šalinimo kaštus, kaip apibrėžta 24 straipsnio 2 dalyje, ir nuo tos dienos, kai išsiuntimo kompetentinga institucija sužinojo, kad vežimas yra neteisėtas, saugojimo kaštus, kaip apibrėžta 24 straipsnio 7 dalyje, privalo padengti:

a)  de facto pranešėjas, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punkte nurodytą hierarchiją; arba jei nebuvo pateikta jokio pranešimo;

b)  de iure pranešėjas arba atitinkamai kitas fizinis ar juridinis asmuo; arba, jei tai neįvykdoma;

c) išsiuntimo kompetentinga institucija.

2.  Kaštus, atsiradusius dėl neteisėtai vežamų atliekų naudojimo ar šalinimo pagal 24 straipsnio 3 dalį, įskaitant galimus transportavimo ir saugojimo kaštus pagal 24 straipsnio 7 dalį, privalo padengti:

a) gavėjas; arba, jei tai neįvykdoma;

b) paskirties kompetentinga institucija.

3.  Kaštus, atsiradusius dėl neteisėtai vežamų atliekų naudojimo ar šalinimo pagal 24 straipsnio 5 dalį, įskaitant galimus transportavimo ir saugojimo kaštus pagal 24 straipsnio 7 dalį, privalo padengti:

a) pranešėjas, nustatytas pagal 2 straipsnio 15 punkte nurodytą hierarchiją, ir (arba) gavėjas priklausomai nuo susijusių kompetentingų institucijų sprendimo; arba, jei tai neįvykdoma;

b) atitinkamai kitas fizinis ar juridinis asmuo; arba, jei tai neįvykdoma;

c) išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos.

4.  2 straipsnio 35 punkto g papunktyje apibrėžto neteisėto vežimo atveju šį vežimą organizuojančiam asmeniui priskiriami tie patys šiame straipsnyje nustatyti įpareigojimai, kaip ir pranešėjui.

5.  Šis straipsnis nepažeidžia atsakomybę reglamentuojančių Bendrijos ir nacionalinių nuostatų.5 SKYRIUS

Bendrosios administracinės nuostatos

26 straipsnis

Informacijos perdavimo būdai

1.  Toliau išvardinta informacija ir dokumentai gali būti atsiųsti paštu:

a) 4 ir 13 straipsniuose nurodytas pranešimas apie planuojamą atliekų vežimą;

b) informacijos ir dokumentacijos prašymas pagal 4, 7 ir 8 straipsnius;

c) informacijos ir dokumentacijos pateikimas pagal 4, 7 ir 8 straipsnius;

d) 9 straipsnyje nurodytas raštiškas leidimas pranešime nurodytam vežimui;

e) vežimo sąlygos pagal 10 straipsnį;

f) 11 ir 12 straipsniuose nurodytas prieštaravimas vežimui;

g) informacija apie sprendimą suteikti išankstinį leidimą įmonėms, turinčioms specializuotus naudojimo įrenginius pagal 14 straipsnio 3 dalį;

h) atliekų gavimo patvirtinimas raštu pagal 15 ir 16 straipsnius;

i) atliekų panaudojimo ar šalinimo pažymėjimas pagal 15 ir 16 straipsnius;

j) išankstinė informacija dėl konkrečios išvežimo datos pagal 16 straipsnį;

k) 17 straipsnyje nurodyta informacija apie atliekų vežimo pakeitimus po leidimo gavimo; ir

l) raštiški leidimai ir judėjimo dokumentai, siunčiami pagal IV, V ir VI dalis.

2.  Be to, priklausomai nuo atitinkamų kompetentingų institucijų ir pranešėjo susitarimo, dokumentai, nurodyti 1 dalyje, gali būti alternatyviai pateikiami bet kuria iš šių ryšių priemonių:

a) faksu; ar

b) faksu, o po to paštu; ar

c) elektroniniu paštu, naudojant skaitmeninį parašą. Šiuo atveju visus būtinus antspaudus ar parašus pakeičia skaitmeninis parašas; ar

d) elektroniniu paštu be skaitmeninio parašo, o po to paštu.

3.  Kiekvieną transportavimą pagal 16 straipsnio c punktą ir 18 straipsnį lydintys dokumentai gali būti pateikiami elektronine forma su skaitmeniniais parašais, jeigu vykstant transportavimui juos galima perskaityti bet kuriuo metu ir jei tai yra priimtina atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

4.  Priklausomai nuo atitinkamų kompetentingų institucijų ir pranešėjo susitarimo, 1 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentus galima pateikti ir jais apsikeisti keičiantis elektroniniais duomenimis su elektroniniu parašu arba elektroniniu autentiškumo patvirtinimu pagal 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos ( 21 ) arba naudojant panašią elektroninę autentiškumo patvirtinimo sistemą, užtikrinančią tą patį apsaugos lygį. Tokiais atvejais gali būti sudaryti organizaciniai susitarimai dėl keitimosi elektroniniais duomenimis srauto.

27 straipsnis

Kalba

1.  Visi pagal II dalies nuostatas siunčiami pranešimai, informacija, dokumentacija ir kiti pranešimai pateikiami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms priimtina kalba.

2.  Jei atitinkamos kompetentingos institucijos paprašo, pranešėjas pateikia autentišką (-us) vertimą (-us) į šioms institucijoms priimtiną kalbą.

28 straipsnis

Nesutarimai klasifikavimo klausimais

1.  Jei išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos negali sutarti dėl klasifikavimo, kai reikia nustatyti, ar medžiaga yra atliekos, ar ne, nagrinėjama medžiaga laikoma atliekomis. Tai nepažeidžia paskirties šalies teisės su atvežta medžiaga elgtis pagal savo šalies įstatymus, ir kai šie įstatymai neprieštarauja Bendrijos ar tarptautinei teisei.

2.  Jei išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos negali sutarti dėl III, IIIA, IIIB ar IV prieduose išvardytų atliekų, apie kurias pranešta, klasifikavimo, laikoma, kad šios atliekos išvardytos IV priede.

3.  Jei išsiuntimo ir paskirties kompetentingos institucijos negali sutarti dėl atliekų tvarkymo operacijos, kuri pranešime įvardijama kaip naudojimo ar šalinimo, klasifikavimo, taikomos šalinimą reglamentuojančios nuostatos.

4.  1–3 dalys taikomos tik taikant šį reglamentą, ir nepažeidžia suinteresuotų šalių teisės bet kokį su šiuo klausimu susijusį ginčą išspręsti teisme.

29 straipsnis

Administraciniai kaštai

Atitinkami ir proporcingi administracinės pranešimo ir kontrolės procedūrų įgyvendinimo kaštai ir įprasti atitinkamų tyrimų ir patikrų kaštai gali būti pateikti apmokėti pranešėjui.

30 straipsnis

Susitarimai dėl pasienio teritorijų

1.  Išimtiniais atvejais, ir jeigu to reikia dėl specifinės geografinės ir demografinės padėties, valstybės narės gali sudaryti dvišalius susitarimus, sušvelninančius pranešimo procedūrą specifinių atliekų srautų vežimams, kai jos per sieną vežamos į artimiausią tinkamą įmonę įrenginį, įsikūrusią pasienio zonoje tarp dviejų atitinkamų valstybių narių.

2.  Tokie dvišaliai susitarimai taip pat gali būti sudaromi, kai atliekos vežamos iš ir tvarkomos išsiuntimo šalyje, tačiau tranzitu vežamos per kitą valstybę narę.

3.  Valstybės narės taip pat gali tokius susitarimus sudaryti su šalimis, kurios pasirašė Europos ekonominės erdvės susitarimą.

4.  Apie šiuos susitarimus Komisijai pranešama iki jų įsigaliojimo.6 SKYRIUS

Vežimas Bendrijoje tranzitu per trečiąsias šalis

31 straipsnis

Šalinimui skirtų atliekų vežimas

Kai atliekos vežamos Bendrijoje tranzitu per vieną ar daugiau trečiųjų šalių ir šios atliekos yra skirtos šalinimui, išsiuntimo kompetentinga institucija, papildomai prie šio skyriaus nuostatų, trečiosios šalies kompetentingos institucijos pasiteirauja, ar ji pageidauja išsiųsti savo raštišką sutikimą planuojamam vežimui:

a) kai šalys yra pasirašiusios Bazelio konvenciją: per 60 dienų, jei jos neatsisakė šios teisės pagal šios Konvencijos sąlygas; arba

b) kai šalys nėra pasirašiusios Bazelio konvencijos: per kompetentingų institucijų sutartą laikotarpį.

32 straipsnis

Naudojimui skirtų atliekų vežimas

1.  Kai atliekos vežamos Bendrijoje tranzitu per vieną ar daugiau trečiųjų šalių, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, ir šios atliekos yra skirtos naudojimui, taikomas 31 straipsnis.

2.  Kai atliekos Bendrijoje, įskaitant vežimą tarp dviejų tos pačios valstybės narės vietovių, vežamos tranzitu per vieną ar daugiau trečiųjų šalių, kurioms taikomas EBPO sprendimas, ir yra skirtos naudojimui, 9 straipsnyje nurodytas sutikimas gali būti tylus ir, jei nebuvo pareikšta prieštaravimų ar nustatyta sąlygų, vežimas gali būti pradėtas po 30 dienų tos dienos, kurią paskirties kompetentinga institucija išsiunčia patvirtinimą pagal 8 straipsnį.III DALIS

ATLIEKŲ VEŽIMAS VALSTYBĖSE NARĖSE

33 straipsnis

Šio reglamento taikymas, kai vežama tik valstybių narių viduje

1.  Valstybės narės sukuria atitinkamą tik jų jurisdikcijai priklausančio atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės sistemą. Šioje sistemoje turi būti atsižvelgiama į būtiną sąsają su II ir VII dalyse sukurta Bendrijos sistema.

2.  Valstybės narės Komisijai praneša apie savo atliekų vežimo priežiūros ir kontrolės sistemą. Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

3.  II ir VII dalyse numatytą sistemą valstybės narės gali taikyti savo jurisdikcijai.IV DALIS

EKSPORTAS IŠ BENDRIJOS Į TREČIĄSIAS ŠALIS1 SKYRIUS

Šalinimui skirtų atliekų eksportas

34 straipsnis

Eksporto uždraudimas, išskyrus ELPA šalis

1.  Visas šalinimui skirtų atliekų eksportas iš Bendrijos yra draudžiamas.

2.  1 dalies draudimas netaikomas, kai eksportuojamos atliekos, skirtos šalinimui ELPA šalyse, kurios taip pat yra pasirašiusios Bazelio konvenciją.

3.  Tačiau šalinimui skirtų atliekų eksportas į ELPA šalį, pasirašiusią Bazelio konvenciją, taip pat draudžiamas:

a) kai ELPA šalis draudžia tokių atliekų importą; arba,

b) jei išsiuntimo kompetentinga institucija turi priežasčių manyti, kad atliekos atitinkamoje paskirties šalyje nebus tvarkomos aplinkai saugiu būdu, kaip nurodyta 49 straipsnyje.

4.  Ši nuostata neprieštarauja grąžinimo įsipareigojimams, kaip numatyta 22 ir 24 straipsniuose.

35 straipsnis

Eksporto į ELPA šalis procedūros

1.  Kai atliekos eksportuojamos iš Bendrijos ir yra skirtos šalinimui ELPA šalyse, pasirašiusiose Bazelio konvenciją, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis su 2 ir 3 dalyje išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.

2.  Taikomos šios adaptacijos:

a) už Bendrijos ribų esanti tranzito kompetentinga institucija per 60 dienų nuo savo patvirtinimo apie gautą pranešimą išsiuntimo, kuriame gali paprašyti papildomos informacijos apie pranešime nurodytą atliekų vežimą, turi duoti, jei atitinkama šalis nusprendė neprašyti išankstinio raštiško sutikimo ir apie tai pranešė kitoms šalims pagal Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalį, tylų sutikimą arba pateikia raštišką leidimą su sąlygomis ar be jų; ir

b) Bendrijoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija priima 9 straipsnyje minėtą sprendimą leisti vežti atliekas tik po to, kai gauna paskirties kompetentingos institucijos raštišką leidimą ir prireikus tylų arba raštišką už Bendrijos ribų esančios tranzito kompetentingos institucijos leidimą, ir ne anksčiau kaip po 61 dienos nuo tranzito kompetentingos institucijos patvirtinimo išsiuntimo. Jei išsiuntimo kompetentinga institucija turi raštišką kitų atitinkamų kompetentingų institucijų leidimą, ji gali priimti sprendimą anksčiau, nei baigiasi 61 dienos laikotarpis.

3.  Taikomos šios papildomos nuostatos:

a) Bendrijoje esanti tranzito kompetentinga institucija pranešėjui turi patvirtinti, kad gavo pranešimą;

b) Bendrijoje esančios išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos savo sprendimo leisti vežti antspauduotą kopiją siunčia eksporto ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigoms;

c) vežėjas eksporto ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigoms pristato judėjimo dokumentą;

d) kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga Bendrijoje esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai siunčia antspauduotą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš Bendrijos;

e) jei po 42 dienų, kai atliekos buvo išvežtos iš Bendrijos, Bendrijoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija iš įmonės įrenginio negavo jokio pranešimo apie atliekų gavimą, ji nedelsiant apie tai praneša paskirties kompetentingai institucijai; ir

f) 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje minimoje sutartyje turi būti tokios nuostatos:

i) jei įmonė įrenginys išduoda netinkamą šalinimo pažymėjimą, kurio pasekmė – atleidimas nuo finansinės garantijos, gavėjas padengia kaštus, susidarančius dėl prievolės grąžinti atliekas į išsiuntimo kompetentingos institucijos jurisdikcijai priklausančią teritoriją bei naudojant ar šalinant atliekas alternatyviu ir aplinkai saugiu būdu;

ii) per tris dienas nuo šalinti skirtų atliekų gavimo įmonė įrenginys pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms siunčia pasirašytas užpildyto judėjimo dokumento kopijas, išskyrus iii papunktyje nurodytą šalinimo pažymėjimą; ir

iii) kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šalinimo užbaigimo ir ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus nuo atliekų gavimo įmonė įrenginys savo atsakomybe pažymi, kad šalinimas buvo užbaigtas, ir pranešėjui bei atitinkamoms kompetentingoms institucijoms siunčia pasirašytas šį pažymėjimą turinčio judėjimo dokumento kopijas.

4.  Vežti galima pradėti tik tada, jei:

a) pranešėjas gavo išsiuntimo ir paskirties kompetentingų institucijų ir prireikus už Bendrijos ribų esančios tranzito kompetentingos institucijos raštišką leidimą, ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;

b) sutartis tarp pranešėjo ir gavėjo buvo sudaryta ir galioja, kaip to reikalaujama 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje;

c) finansinė garantija arba lygiavertis draudimas buvo įgytas ir galioja, kaip to reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje; ir

d) yra užtikrinamas 49 straipsnyje numatytas aplinkos tvarkymas saugiu būdu.

5.  Kai atliekos eksportuojamos, šalinimo operacijai jos turi būti vežamos į įmonę įrenginį, kuri pagal taikytiną nacionalinę teisę veikia arba jai leidžiama veikti paskirties šalyje.

6.  Jei eksporto ar išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:

a) nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią išsiuntimo kompetentingą instituciją; ir

b) užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.2 SKYRIUS

Naudojimui skirtų atliekų eksportasI skirsnis

Eksportas į šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas

36 straipsnis

Eksporto draudimas

1.  Toliau nurodytų atliekų, skirtų naudojimui šalyse, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, eksportas iš Bendrijos yra draudžiamas:

a) V priede išvardytų pavojingų atliekų;

b) V priedo 3 dalyje išvardytų atliekų;

c) pavojingų atliekų, kurios V priede neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu;

d) pavojingų mišrių atliekų ir pavojingų bei nepavojingų mišrių atliekų, kurios V priede neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu;

e) atliekų, kurias paskirties šalis pagal Bazelio konvencijos 3 straipsnį paskelbė pavojingomis;

f) atliekų, kurių importą paskirties šalis uždraudė; arba,

g) atliekų, kurios suteikia išsiuntimo kompetentingai institucijai pagrindo manyti, kad atitinkamoje paskirties šalyje jos nebus tvarkomos aplinkai saugiu būdu, kaip tai apibrėžta 49 straipsnyje.

2.  Ši nuostata nepažeidžia grąžinimo įsipareigojimų, apibrėžtų 22 ir 24 straipsniuose.

3.  Išimtiniais atvejais valstybės narės, remdamosi pranešėjo pateiktais atitinkamais dokumentiniais įrodymais, gali priimti nuostatas, leidžiančias nuspręsti, kad konkrečioms V priede išvardytoms pavojingoms atliekoms eksporto draudimas netaikomas, jei jos neturi Direktyvos 91/689/EEB III priede išvardytų savybių, atkreipiant dėmesį į minėtame priede atliekų pavojingumą lemiančias savybes H3–H8, H10 ir H11, 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendime 2000/532/EB, pakeičiančiame Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį ( 22 ) nustatytus ribinius dydžius.

4.  Išskirtiniais atvejais tai, kad atliekos nėra įtrauktos į V priedą kaip pavojingos arba kad jos įtrauktos į V priedo 1 dalies B sąrašą, netrukdo apibūdinti jų kaip pavojingų ir todėl taikyti eksporto draudimą, jei šios atliekos turi Direktyvos 91/689/EEB III priede išvardytų savybių, atkreipiant dėmesį į minėtame priede atliekų pavojingumą lemiančias savybes H3–H8, H10 ir H11, Komisijos sprendime 2000/532/EB nustatytus ribinius dydžius, kaip numatyta Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalies antroje įtraukoje ir šio reglamento III priedo įvadinėje dalyje.

5.  3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais, prieš priimdamos sprendimą, suinteresuotos valstybės narės informuoja numatytą paskirties šalį. Apie šiuos atvejus valstybės narės Komisijai praneša iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos. Komisija perduoda informaciją visoms valstybėms narėms ir Bazelio konvencijos sekretoriatui. Remdamasi pateikta informacija, komisija gali pareikšti savo pastabas ir, jei reikia, pataisyti V priedą pagal 58 straipsnį.

37 straipsnis

III ar IIIA prieduose išvardytų atliekų eksportas

1.  Dėl III ar IIIA prieduose išvardytų atliekų, kurių eksportas neuždraustas pagal 36 straipsnį Komisija per 20 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo į kiekvieną šalį, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, siunčia prašymą raštu siekdama:

i) raštiško patvirtinimo, kad atliekos gali būti eksportuojamos iš Bendrijos naudojimui toje šalyje; ir

ii) nurodymo, kokia kontrolės procedūra bus taikoma, jei bus, paskirties šalyje.

Šalims, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, suteikiama galimybė pasirinkti:

a) uždraudimą; arba

b) 35 straipsnyje apibūdintą išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūrą; arba

c) kad paskirties šalyje nebūtų vykdoma kontrolė.

2.  Iki šio reglamento taikymo dienos Komisija, atsižvelgdama į visus pagal 1 dalį gautus atsakymus, priima reglamentą ir apie tai praneša pagal Direktyvos 2006/12/EB 18 straipsnį įsteigtam komitetui.

Jei šalis nepateikė 1 dalyje nurodyto patvirtinimo, arba jei su šalimi dėl kokių nors priežasčių nebuvo susisiekta, taikomas 1 dalies b punktas.

Komisija periodiškai atnaujina priimtą reglamentą.

3.  Jei savo atsakyme šalis nurodo, kad tam tikriems atliekų vežimams netaikoma kontrolė, šiems vežimams taikomos, mutatis mutandis, 18 straipsnis.

4.  Kai atliekos eksportuojamos, naudojimo operacijai jos vežamos į įmonę įrenginį, kuri pagal taikytiną nacionalinę teisę veikia arba jam leidžiama veikti paskirties šalyje.

5.  Kai vežamos atliekos, III priede neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu, arba mišrios atliekos, III arba IIIA prieduose neklasifikuojamos vienu atskiru įrašu, arba atliekos, klasifikuojamos IIIB priede, ir jei eksportas yra neuždraustas pagal 36 straipsnį, taikomas 1 dalies b punktas.2 skirsnis

Eksportas į šalis, kurioms taikomas EBPO sprendimas

38 straipsnis

III, IIIA, IIIB, IV ir IVA prieduose išvardytų atliekų eksportas

1.  Kai III, IIIA, IIIB, IV ir IVA prieduose išvardytos, III, IV arba IVA prieduose vienu atskiru įrašu neklasifikuojamos atliekos ar mišrios atliekos, skirti naudojimui šalyse, kurioms taikomas EBPO sprendimas, eksportuojamos iš Bendrijos vežant tranzitu arba ne per šalis, kuriose taikomas EBPO sprendimas, taikomos, mutatis mutandis, II dalies nuostatos su 2, 3 ir 5 dalyse nurodytomis adaptacijomis ir papildymais.

2.  Taikomos šios adaptacijos:

a) IIIA priede išvardytoms ir tarpinei operacijai skirtoms mišrioms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra, jei tolesnės tarpinės ir ne tarpinės naudojimo ar šalinimo operacijos bus vykdomos šalyje, kuriai netaikomas EBPO sprendimas;

b) IIIB priede išvardytoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra;

c) 9 straipsnyje nurodytu leidimu gali būti už Bendrijos ribų esančios paskirties kompetentingos institucijos tylus sutikimas.

3.  Eksportuojant IV ir IVA prieduose nurodytas atliekas, taikomos šios papildomos nuostatos:

a) Bendrijoje esančios išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos savo sprendimo leisti vežti antspauduotą kopiją siunčia eksporto ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigoms;

b) vežėjas eksporto ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigoms pristato judėjimo dokumentą;

c) vos tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga Bendrijoje esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai siunčia antspauduotą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš Bendrijos;

d) jei praėjus 42 dienoms po atliekų išvežimo iš Bendrijos išsiuntimo kompetentinga institucija Bendrijoje iš įmonės įrenginio negavo jokio pranešimo apie atliekų gavimą, ji nedelsiant apie tai informuoja paskirties kompetentingą instituciją; ir

e) 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje minimoje sutartyje turi būti tokios nuostatos:

i) jei įmonė įrenginys išduoda netinkamą naudojimo pažymėjimą, kurio pasekmė– atleidimas nuo finansinės garantijos, gavėjas padengia kaštus, susidarančius dėl prievolės grąžinti atliekas į išsiuntimo kompetentingos institucijos jurisdikcijai priklausančią teritoriją bei naudojant ar šalinant atliekas alternatyviu ir aplinkai saugiu būdu;

ii) per tris dienas nuo naudojimui skirtų atliekų gavimo įmonė įrenginys pranešėjui ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms siunčia pasirašytas užpildyto judėjimo dokumento kopijas, išskyrus iii papunktyje nurodytą naudojimo pažymėjimą; ir

iii) kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo naudojimo užbaigimo ir ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus nuo atliekų gavimo įmonė įrenginys savo atsakomybe pažymi, kad naudojimas buvo užbaigtas, ir pranešėjui bei atitinkamoms kompetentingoms institucijoms siunčia pasirašytas šį pažymėjimą turinčio judėjimo dokumento kopijas.

4.  Vežti galima tik tada, jei:

a) pranešėjas gavo raštišką išsiuntimo, paskirties ir prireikus tranzito kompetentingų institucijų leidimą, arba jei gavo ar galima suprasti, kad buvo duotas tylus už Bendrijos ribų esančių paskirties ir tranzito kompetentingų institucijų leidimas ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;

b) laikomasi 35 straipsnio 4 dalies b, c ir d punktų nuostatų.

5.  Jei IV ir IVA prieduose išvardytos atliekos eksportuojamos, kaip apibūdinta 1 dalyje, tranzitu per šalį, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, taikomos šios adaptacijos:

a) tranzito kompetentinga institucija, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, per 60 dienų nuo savo patvirtinimo apie gautą pranešimą išsiuntimo, kuriame gali paprašyti papildomos informacijos apie pranešime nurodytą atliekų vežimą, turi duoti, jei atitinkama šalis nusprendė neprašyti išankstinio raštiško leidimo ir apie tai pranešė kitoms šalims pagal Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalį, tylų sutikimą arba pateikia raštišką leidimą su sąlygomis ar be jų; ir

b) Bendrijoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija priima 9 straipsnyje minėtą sprendimą leisti vežti atliekas tik po to, kai gauna tranzito kompetentingos institucijos, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, raštišką leidimą ar tylų sutikimą ir ne anksčiau kaip po 61 dienos nuo tranzito kompetentingos institucijos patvirtinimo išsiuntimo. Jei išsiuntimo kompetentinga institucija turi raštišką kitų atitinkamų kompetentingų institucijų leidimą, ji gali priimti sprendimą anksčiau, nei baigiasi 61 dienos laikotarpis.

6.  Kai atliekos eksportuojamos, naudojimo operacijoms jos vežamos į įmonę įrenginį, kuri pagal taikytiną nacionalinę teisę veikia arba jai leidžiama veikti paskirties šalyje.

7.  Jei eksporto ar išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:

a) nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią išsiuntimo kompetentingą instituciją;

b) užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.3 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

39 straipsnis

Eksportas į Antarktį

Atliekas iš Bendrijos į Antarktį eksportuoti draudžiama.

40 straipsnis

Eksportas į užjūrio šalis ar teritorijas

1.  Atliekas, skirtas šalinti užjūrio šalyse ar teritorijose, iš Bendrijos eksportuoti draudžiama.

2.  Eksportuojant užjūrio šalyse ar teritorijose naudojimui skirtas atliekas, 36 straipsnyje numatytas draudimas taikomas mutatis mutandis.

3.  Eksportuojant atliekas, skirtas naudojimui užjūrio šalyse ar teritorijose, kurioms netaikomas 2 dalyje numatytas draudimas, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis.V DALIS

IMPORTAS Į BENDRIJĄ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ1 SKYRIUS

Šalinimui skirtų atliekų importas

41 straipsnis

Importas, kuris draudžiamas, išskyrus jeigu jis yra iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies arba pagal susitarimą ar iš kitos teritorijos nepaprastosios padėties ar karo metu

1.  Šalinimui skirtų atliekų importas į Bendriją draudžiamas, išskyrus iš:

a) šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją; arba

b) kitų šalių, su kuriomis Bendrija, arba Bendrija ir jos valstybės narės, sudarė dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar sutartis, atitinkančias Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 11 straipsnį;

c) kitų šalių, su kuriomis pavienės valstybės narės sudarė dvišalius susitarimus ar sutartis pagal 2 dalį; arba

d) kitų teritorijų tais atvejais, kai išimtiniais atvejais – krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo metu negalima sudaryti dvišalių susitarimų ar sutarčių pagal b ar c punktus, arba nebuvo paskirta ar negali veikti išsiuntimo šalies kompetentinga institucija.

2.  Išimtiniais atvejais pavienė valstybė narė gali sudaryti dvišalius susitarimus ar sutartis dėl specifinių atliekų šalinimo tose valstybėse narėse, kai šios atliekos išsiuntimo šalyje nebus tvarkomos aplinkai saugiu būdu, kaip nurodyta 49 straipsnyje.

Šie susitarimai ar sutartys turi atitikti Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 11 straipsnį.

Šie susitarimai ar sutartys turi garantuoti, kad šalinimo operacijos bus atliekamos įmonėse įrenginiuose, kurioms suteikti leidimai, ir atitiks aplinkos tvarkymo saugiu būdu reikalavimus.

Šie susitarimai ar sutartys taip pat turi garantuoti, kad atliekos susidaro išsiuntimo šalyje, ir kad šalinimas bus atliekamas tik susitarimą ar sutartį sudariusioje šalyje.

Apie šiuos susitarimus ar sutartis Komisijai pranešama prieš jas sudarant. Tačiau nepaprastaisiais atvejais apie jas gali būti pranešama per vieną mėnesį nuo jų sudarymo.

3.  1 dalies b ir c punktuose nurodyti dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai ar sutartys sudaromi, laikantis 42 straipsnio procedūrinių reikalavimų.

4.  1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos šalys paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai turi iš anksto pateikti tinkamai pagrįstą prašymą, remdamosi tuo, kad jos neturi ir negali dėl pagrįstų priežasčių įsigyti techninių pajėgumų ir būtinų įrenginių, kad galėtų šalinti atliekas aplinkai saugiu būdu.

42 straipsnis

Procedūriniai reikalavimai importui iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies ar iš kitų teritorijų nepaprastosios padėties ar karo metu

1.  Kai šalinimui skirtos atliekos į Bendriją yra importuojamos iš Bazelio konvenciją pasirašiusių šalių, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis su 2 ir 3 dalyje išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.

2.  Taikomos šios adaptacijos:

a) už Bendrijos ribų esanti tranzito kompetentinga institucija per 60 dienų nuo savo patvirtinimo apie gautą pranešimą išsiuntimo, kuriame gali paprašyti papildomos informacijos apie pranešime nurodytą atliekų vežimą, turi duoti, jei atitinkama šalis nusprendė neprašyti išankstinio raštiško leidimo ir apie tai pranešė kitoms šalims pagal Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalį, tylų sutikimą arba pateikia raštišką leidimą su sąlygomis ar be jų; ir

b) 41 straipsnio 1 dalies d punkte apibūdintais atvejais, apimančiais krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo aplinkybes, išsiuntimo kompetentingos institucijos leidimo nereikia.

3.  Taikomos šios papildomos nuostatos:

a) Bendrijoje esanti tranzito kompetentinga institucija pranešėjui turi patvirtinti, kad gavo pranešimą, o šio patvirtinimo kopijas nusiųsti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms;

b) Bendrijoje esančios išsiuntimo ir prireikus tranzito kompetentingos institucijos įvežimo į Bendriją muitinės įstaigai siunčia savo priimtų dėl vežimo sprendimų antspauduotą kopiją;

c) vežėjas įvežimo į Bendriją muitinės įstaigai turi pateikti judėjimo dokumento kopiją; ir

d) atlikusi būtinus muitinės formalumus, įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga Bendrijoje esančioms paskirties ir tranzito kompetentingoms institucijoms turi nusiųsti antspauduotą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos įvežtos į Bendriją.

4.  Vežti galima tik tada, jei:

a) pranešėjas gavo išsiuntimo, paskirties ir prireikus tranzito kompetentingų institucijų raštišką leidimą, ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;

b) sutartis tarp pranešėjo ir gavėjo buvo sudaryta ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje;

c) finansinė garantija arba lygiavertis draudimas buvo įgytas ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje; ir

d) yra užtikrinama 49 straipsnyje nurodytas aplinkos tvarkymas saugiu būdu.

5.  Jei įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:

a) nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią paskirties kompetentingą instituciją, kuri praneša už Bendrijos ribų esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai;

b) užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.2 SKYRIUS

Naudojimui skirtų atliekų importas

43 straipsnis

Importas, kuris draudžiamas, išskyrus jeigu jis yra iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies arba pagal susitarimą ar iš kitos teritorijos nepaprastosios padėties ar karo metu

1.  Bet koks naudojimui skirtų atliekų importas į Bendriją draudžiamas, išskyrus iš:

a) šalių, kuriose taikomas EBPO sprendimas; arba

b) kitų šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją; arba

c) kitų šalių, su kuriomis Bendrija, arba Bendrija ir jos valstybės narės, sudarė dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar sutartis, atitinkančias Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 11 straipsnį;

d) kitų šalių, su kuriomis pavienės valstybės narės sudarė dvišalius susitarimus ar sutartis pagal 2 dalį; arba

▼C2

e) kitų teritorijų tais atvejais, kai išimtiniais atvejais – krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo metu negalima sudaryti dvišalių susitarimų ar sutarčių pagal c ar d punktus, arba nebuvo paskirta ar negali veikti išsiuntimo šalies kompetentinga institucija.

▼B

2.  Išimtiniais atvejais atskira valstybė narė gali sudaryti dvišalius susitarimus ar sutartis dėl konkrečių atliekų naudojimo tokiose valstybėse narėse, kurios išsiuntimo šalyje šios atliekos nebus sutvarkytos aplinkai saugiu būdu, kaip nurodyta 49 straipsnyje.

Šiais atvejais taikomos 41 straipsnio 2 dalies nuostatos.

3.  Dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai ar sutartys, ir sudarytos pagal 1 dalies c ir d punktus, yra atitinkamai grindžiami 42 straipsnio procedūriniais reikalavimais tiek kiek tai su tuo susiję.

44 straipsnis

Importo iš EBPO sprendimo šalių ar kitų teritorijų nepaprastosios padėties ar karo metu procedūriniai reikalavimai

1.  Kai šalinimui skirtos atliekos į Bendriją yra importuojamos iš ir vežamos per šalis, kuriose taikomas EBPO sprendimas, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis su 2 ir 3 dalyse išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.

2.  Taikomos šios adaptacijos:

a) 9 straipsnyje nurodytas leidimas gali būti už Bendrijos ribų esančios išsiuntimo kompetentingos institucijos tylus sutikimas;

b) 4 straipsnyje nurodytą išankstinį pranešimą gali pateikti pranešėjas; ir

c) 43 straipsnio 1 dalies e punkte paminėtais atvejais, apimančiais krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo aplinkybes, išsiuntimo kompetentingos institucijos leidimo nereikia.

3.  Papildomai laikomasi 42 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktų nuostatų.

4.  Vežti galima tik tada, kai:

a) pranešėjas gavo raštišką išsiuntimo, paskirties ir prireikus tranzito kompetentingų institucijų leidimą, arba jei gavo ar gali gauti už Bendrijos ribų esančios išsiuntimo kompetentingos institucijos tylų sutikimą, ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;

b) sutartis tarp pranešėjo ir gavėjo buvo sudaryta ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje;

c) finansinė garantija arba lygiavertis draudimas buvo įgytas ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje; ir

d) yra užtikrinama 49 straipsnyje nurodytas aplinkos tvarkymas saugiu būdu.

5.  Jei įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:

a) nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią paskirties kompetentingą instituciją, kuri praneša už Bendrijos ribų esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai;

b) užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.

45 straipsnis

Procedūriniai reikalavimai importui iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, ar kitų teritorijų nepaprastosios padėties ar karo metu

Kai naudojimui skirtos atliekos į Bendriją yra importuojamos iš:

a) šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas; arba

b) per šalis, kuriose netaikomas EBPO sprendimas, tačiau kurios taip pat yra pasirašiusios Bazelio konvenciją,

taikomas, mutatis mutandis, 42 straipsnis.3 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

46 straipsnis

Importas iš užjūrio šalių ar teritorijų

1.  Kai atliekos į Bendriją importuojamos iš užjūrio šalių ar teritorijų, II dalis taikoma mutatis mutandis.

2.  Viena ar daugiau užjūrio šalių bei teritorijų ir su jomis susijusi valstybė narė gali taikyti nacionalines procedūras, kai atliekos vežamos iš užjūrio šalies ir teritorijos į tą valstybę narę.

3.  2 dalį taikančios valstybės narės Komisijai praneša apie taikomas nacionalines procedūras.VI DALIS

TRANZITAS PER BENDRIJĄ Į TREČIĄSIAS ŠALIS IR IŠ JŲ1 SKYRIUS

Šalinimui skirtų atliekų tranzitas

47 straipsnis

Šalinimui skirtų atliekų vežimas per Bendriją

Kai šalinimui skirtos atliekos vežamos per valstybes nares iš trečiųjų šalių ir į jas, 42 straipsnis taikomas mutatis mutandis, su toliau išvardytomis adaptacijomis ir papildymais:

a) pirmoji ir paskutinė Bendrijoje esančios tranzito kompetentingos institucijos įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš jos muitinės įstaigoms, kai taikytina, siunčia sprendimų dėl leidimo vežti antspauduotą kopiją arba, jei yra davusios tylų sutikimą, patvirtinimo pagal 42 straipsnio 3 dalies a punktą kopiją; ir

b) kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga Bendrijoje esančiai tranzito kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) siunčia antspaudu patvirtintą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš Bendrijos.2 SKYRIUS

Naudojimui skirtų atliekų tranzitas

48 straipsnis

Naudojimui skirtų atliekų tranzitas per Bendriją

1.  Kai naudojimui skirtos atliekos vežamos per valstybes nares iš šalies, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, arba į ją, 47 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

2.  Kai naudojimui skirtos atliekos vežamos per valstybes nares iš šalies, kuriai netaikomas EBPO sprendimas, arba į ją, 44 straipsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis su toliau išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.

a) pirmoji ir paskutinė Bendrijoje esančios tranzito kompetentingos institucijos įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš jos muitinės įstaigoms, kai taikytina, siunčia sprendimo dėl leidimo vežti antspauduotą kopiją arba, jei yra davusios tylų sutikimą, patvirtinimo pagal 42 straipsnio 3 dalies a punktą kopiją; ir

b) kai tik atliekos išvežamos iš Bendrijos, išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaiga Bendrijoje esančiai tranzito kompetentingai (-oms) institucijai (-joms) siunčia antspaudu patvirtintą judėjimo dokumento kopiją, taip patvirtindama, kad atliekos išvežtos iš Bendrijos.

3.  Kai naudojimui skirtos atliekos per valstybes nares vežamos iš šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, į šalį, kurioje taikomas EBPO sprendimas arba atvirkščiai, šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, atžvilgiu taikoma 1 dalis, o šalies, kurioje taikomas EBPO sprendimas, atžvilgiu – 2 dalis.VII DALIS

KITOS NUOSTATOS1 SKYRIUS

Papildomi įsipareigojimai

49 straipsnis

Aplinkos apsauga

1.  Gamintojas, pranešėjas ir įmonės, dalyvaujančios vežant atliekas ir (arba) jas naudojant ar šalinant, imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad, visą vežimo laikotarpį bei naudojant ir šalinant, atliekos būtų tvarkomos nesukeliant pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai saugiu būdu. Direktyvos 2006/12/EB 4 straipsnio reikalavimų ir Bendrijos teisės aktų dėl atliekų būtina laikytis visų pirma tuomet, kai vežama Bendrijoje.

2.  Eksporto iš Bendrijos atveju, Bendrijoje esanti išsiuntimo kompetentinga institucija:

a) reikalauja ir stengiasi užtikrinti, kad eksportuojamos atliekos vežimo laikotarpiu, įskaitant naudojimą, kaip nurodyta 36 ir 38 straipsniuose, ar šalinimą, kaip nurodyta 34 straipsnyje, paskirties trečiojoje šalyje būtų tvarkomos aplinkai saugiu būdu;

b) draudžia eksportuoti atliekas į trečiąsias šalis, jei turi pagrindo manyti, kad atliekos nebus tvarkomos pagal a punkto reikalavimus.

Inter alia, galima laikyti, kad atitinkama atliekų naudojimo ar šalinamo operacija yra vykdoma aplinkai saugiu būdu, jei pranešėjas ar paskirties šalies kompetentinga institucija gali įrodyti, kad priimančiosios įmonės įrenginys bus eksploatuojamas laikantis žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, kurie iš esmės yra tolygūs Bendrijos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Tačiau ši prielaida nepažeidžia bendro aplinkos tvarkymo saugiu būdu įvertinimo vežimo metu, įskaitant naudojimą ar šalinimą paskirties trečiojoje šalyje.

Siekiant pasinaudoti aplinkos tvarkymo saugiu būdu gairėmis galima vadovautis VIII priede nurodytais principais.

3.  Importo į Bendriją atveju Bendrijoje esanti paskirties kompetentinga institucija:

a) reikalauja ir imasi atitinkamų priemonių, užtikrinančių, kad, visą vežimo laikotarpį bei naudojant ir šalinant paskirties šalyje, į jos jurisdikcijai priklausančią teritoriją įvežamos atliekos būtų tvarkomos nesukeliant pavojaus žmogaus sveikatai ir nekenksmingais aplinkai būdais, ir kaip apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB 4 straipsnyje ir kituose Bendrijos teisės aktuose dėl atliekų;

b) draudžia atliekų importą iš trečiųjų šalių, jei turi pagrindo manyti, kad jos nebus tvarkomos pagal a punkto reikalavimus.

50 straipsnis

Vykdymas valstybėse narėse

1.  Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos joms įgyvendinti. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir įtikinamos. Valstybės narės praneša Komisijai apie savo šalies įstatymus, susijusius su neteisėto vežimo prevencija ir nustatymu bei už tai taikomas sankcijas.

2.  Valstybės narės, kaip šio reglamento vykdymo užtikrinimo priemones, numato, inter alia, vienetų ir įmonių patikrinimus pagal Direktyvos 2006/12/EB 13 straipsnį ir atliekų vežimo ar susijusio naudojimo ar šalinimo tikrinimus iš anksto nepranešus.

3.  Atliekų vežimai gali būti tikrinami:

a) kilmės vietoje, kartu su gamintoju, turėtoju ar pranešėju;

b) paskirties vietoje, kartu su gavėju arba įmone įrenginiu;

c) Bendrijos pasienyje; ir (arba)

d) vežimo Bendrijoje metu.

4.  Atliekų vežimo patikra apima dokumentų tikrinimą, tapatybės patvirtinimą ir prireikus fizinę atliekų patikrą.

5.  Valstybės narės dvipusiai ir daugiapusiai bendradarbiauja viena su kita, kad palengvintų neteisėto vežimo prevenciją ir nustatymą.

6.  Valstybės narės nurodo už tokį bendradarbiavimą, nurodytą 5 dalyje, atsakingo nuolatinio personalo atstovus ir nustato pagrindinį (-ius) fizinės patikros centrą (-us), nurodytą (-us) 4 dalyje. Ši informacija siunčiama Komisijai, o ši išplatina 54 straipsnyje numatytą susirašinėtojų sąrašą.

7.  Valstybė narė, kitos valstybės narės prašymu, joje gyvenančių ir įtariamų dalyvavimu neteisėtai vežant atliekas asmenų atžvilgiu gali imtis vykdomųjų veiksmų.

51 straipsnis

Valstybių narių ataskaitos

1.  Iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos, laikydamosi Bazelio konvencijos 13 straipsnio 3 dalies nuostatų, valstybės narės Komisijai siunčia Konvencijos sekretoriatui parengtos ir pateiktos ataskaitos už praėjusius metus kopiją.

2.  Iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos valstybės narės pagal IX priede pateikiamą papildomą ataskaitinį klausimyną taip pat parengia ataskaitą už praėjusius metus, ir siunčia ją Komisijai.

3.  Pagal 1 ir 2 dalis valstybių narių parengtos ataskaitos Komisijai perduodamos elektronine forma.

4.  Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija kas treji metai parengia ataskaitą apie tai, kaip Bendrija ir jos valstybės narės įgyvendina šį reglamentą.

52 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Valstybės narės, atitinkamai ir, kai būtina, kartu su Komisija, bendradarbiauja su kitomis Bazelio konvencijos šalimis ir tarpvalstybinėmis organizacijomis, inter alia, keisdamosi ir (arba) dalydamosi informacija, remdamos aplinkai nežalingas technologijas ir plėtodamos atitinkamus gerosios patirties principus.

53 straipsnis

Kompetentingų institucijų paskyrimas

Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, atsakingas už šio reglamento nuostatų įgyvendinimą. Kiekviena valstybė narė paskiria tik po vieną tranzito kompetentingą instituciją.

54 straipsnis

Susirašinėtojų paskyrimas

Valstybės narės ir Komisija paskiria po vieną ar daugiau susirašinėtojų, atsakingų už informacijos teikimą ar pranešimą asmenims ar įmonėms, teikiančioms užklausimus. Komisijos susirašinėtojas valstybių narių susirašinėtojams siunčia jam pateiktus klausimus, susijusius su valstybėmis narėmis, ir atvirkščiai.

55 straipsnis

Įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš Bendrijos muitinių įstaigų paskyrimas

Atliekų įvežimui į Bendriją ar jų išvežimui iš Bendrijos valstybės narės gali paskirti konkrečias įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš Bendrijos muitinės įstaigas. Jei valstybė narė nusprendžia paskirti tokias muitinės įstaigas, nė vienam atliekų įvežimui į Bendriją ar išvežimui iš jos negali būti naudojami kiti valstybės narės sienos kirtimo punktai.

56 straipsnis

Pranešimas apie paskyrimus ir su jais susijusi informacija

1.  Valstybės narės Komisijai praneša apie:

a) kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 53 straipsnį;

b) susirašinėtojus, paskirtus pagal 54 straipsnį; ir,

c) jei reikia, atitinkamas įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš jos muitinės įstaigas, paskirtas pagal 55 straipsnį.

2.  Valstybės narės Komisijai praneša šią su paskyrimais susijusią informaciją:

a) pavadinimą (-us);

b) pašto adresą (-us);

c) el. pašto adresą (-us);

d) telefono numerį (-us);

e) fakso numerį (-us); ir

f) kompetentingoms institucijoms priimtinas kalbas.

3.  Valstybės narės Komisijai nedelsdamos praneša apie visus šios informacijos pakeitimus.

4.  Ši informacija, taip pat visi jos pakeitimai, Komisijai pateikiami elektronine, taip pat, jei to prašoma, rašytine forma.

5.  Savo tinklapiuose Komisija skelbia paskirtųjų įvežimo į Bendriją ir išvežimo iš jos muitinės įstaigų, kompetentingų institucijų ir susirašinėtojų sąrašus ir prireikus juos atnaujina.2 SKYRIUS

Kitos nuostatos

57 straipsnis

Susirašinėtojų susitikimas

Valstybių narių prašymu ar, prireikus, kitais pagrindais, Komisija periodiškai surengia susirašinėtojų susitikimą, kad kartu išnagrinėtų šio reglamento įgyvendinimo metu kylančius klausimus. Jei visos valstybės narės ir Komisija sutinka, kad tai reikalinga, suinteresuotos šalys kviečiamos į tokius susitikimus ar į jų dalis.

▼M3

58 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.  Komisija gali iš dalies keisti priedus siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos laikantis 59a straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Be to:

a) I, II, III, IIIA, IV ir V priedai keičiami ir papildomi, siekiant atsižvelgti į pagal Bazelio konvenciją ir EBPO sprendimą priimtus pakeitimus;

b) neklasifikuojamos atliekos gali laikinai papildyti IIIB, IV ar V priedus, kol bus priimtas sprendimas dėl jų įtraukimo į atitinkamus Bazelio konvencijos ar EBPO sprendimo priedus;

c) valstybei narei pateikus prašymą, 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais gali būti svarstomas dviejų ar daugiau augalų mišrių atliekų, išvardytų III priede, laikinas įtraukimas į IIIA priedą, kol bus priimtas sprendimas dėl jų įtraukimo į atitinkamus Bazelio konvencijos ar EBPO sprendimo priedus. IIIA priedas gali turėti išlygą, kad vienas ar daugiau jo įrašų nebūtų taikomi eksportui į šalis, kuriose netaikomas EBPO sprendimas;

d) 3 straipsnio 3 dalyje nurodyti išimtiniai atvejai nustatomi ir, jei būtina, šios atliekos iš III priedo išbraukiamos ir papildomai įrašomos į IVA ir V priedus;

e) V priedas keičiamas siekiant atspindėti sutartus pagal Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalį priimto pavojingų atliekų sąrašo pakeitimus;

f) VIII priedas keičiamas siekiant atspindėti atitinkamus tarptautinių konvencijų ir susitarimų pakeitimus.

2.  Svarstant IX priedo pakeitimus, šiame procese visapusiškai dalyvauja pagal 1991 m. gruodžio 23 d. Tarybos direktyvą 91/692/EEB, standartizuojančią ir racionalizuojančią ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą ( 23 ) įsteigtas komitetas.

59 straipsnis

Papildomos priemonės

1.  Laikydamasi 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, šio reglamento įgyvendinimui Komisija gali patvirtinti toliau nurodytas papildomas priemones:

a) gaires 12 straipsnio 1 dalies g punktui taikyti;

b) gaires 15 straipsniui taikyti nustatant ir stebint atliekas, kurių savybės tarpinio naudojimo ar šalinimo operacijos metu smarkiai pasikeičia;

c) gaires kompetentingų institucijų bendradarbiavimui dėl 24 straipsnyje apibrėžto neteisėto vežimo;

d) techninius ir organizacinius reikalavimus, skirtus praktiškai įgyvendinti keitimąsi elektroniniais duomenimis pateikiant dokumentus ir informaciją pagal 26 straipsnio 4 dalį;

e) tolesnius nurodymus dėl 27 straipsnyje nurodyto kalbų vartojimo;

f) tolesnį II dalies procedūrinių reikalavimų aiškinimą dėl jų taikymo atliekų eksportui, importui ir tranzitui per, į arba iš Bendrijos;

g) tolesnes rekomendacijas dėl nenustatytų teisinių terminų.

2.  Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo priemones dėl:

a) finansinės garantijos ar jai lygiaverčio draudimo apskaičiavimo metodo, kaip nustatyta 6 straipsnyje;

b) papildomas sąlygas ir reikalavimus, taikomus išankstiniams leidimams naudojimo įrenginiams, kaip nurodyta 14 straipsnyje.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, patvirtinamos laikantis 59a straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

▼M3

59a straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Direktyvos 2006/12/EB 18 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas.

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

60 straipsnis

Peržiūra

1.  Iki 2006 m. liepos 15 d. Komisija baigia galiojančių sektorinių įstatymų dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatos, įskaitant atliekų, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 ir šio reglamento nuostatų sąryšio peržiūrą. Jei būtina, šią peržiūrą lydi atitinkami pasiūlymai, turint tikslą suvienodinti šių atliekų vežimo procedūrų ir kontrolės režimo lygį.

2.  Per penkerius metus nuo 2007 m. liepos 12 d. Komisija peržiūri, kaip įgyvendinama 12 straipsnio 1 dalies c punkto nuostata, įskaitant jos poveikį aplinkos apsaugai ir vidaus rinkos veikimui. Jei būtina, po šios peržiūros pateikiami atitinkami pasiūlymai pakeisti šią nuostatą.

61 straipsnis

Panaikinimas

1.  Nuo šio reglamento taikymo dienos Reglamentas (EEB) Nr. 259/93 ir Sprendimas 94/774/EB panaikinami nuo 2007 m. liepos 12 d.

2.  Nuorodos į panaikintą Reglamentą (EEB) Nr. 259/93 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

3.  Sprendimas 1999/412/EB nuo 2008 m. sausio 1 d. panaikinamas.

62 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio taisyklės

1.  Visiems vežimams, apie kuriuos buvo pranešta, ir kuriuos paskirties kompetentinga institucija patvirtino iki 2007 m. liepos 12 d., taikomos Reglamento (EEB) Nr. 259/93 nuostatos.

2.  Visi vežimai, kuriems atitinkama kompetentinga institucija davė sutikimą pagal Reglamentą (EEB) Nr. 259/93, įvykdomi ne vėliau kaip per vienerius metus nuo 2007 m. liepos 12 d.

3.  Atskaita pagal Reglamento (EEB) Nr. 259/93 41 straipsnio 2 dalį ir šio reglamento 51 straipsnį už 2007 metus, parengiama vadovaujantis Sprendime 1999/412/EB esančiu klausimynu.

63 straipsnis

Tam tikrų valstybių narių susitarimai dėl pereinamojo laikotarpio priemonių

1.  Iki 2010 m. gruodžio 31 d. visoms į Latviją vežamoms III ir IV prieduose nurodytoms ir juose nenurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II dalį.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, kompetentingos institucijos gali prieštarauti, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri gali taikyti laikiną nuo tam tikrų Direktyvos 96/61/EB nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą, tuo metu, kai paskirties įmonėje įrenginyje taikoma laikina leidžianti nukrypti nuostata.

2.  Iki 2012 m. gruodžio 31 d. visoms į Lenkiją vežamoms III priede nurodytoms ir jame nenurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II dalį.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2007 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos, remdamosi 11 straipsnyje nurodytu prieštarauti leidžiančiu pagrindu, gali prieštarauti, kad į Lenkiją naudojimui būtų vežamos šios III ir IV prieduose nurodytos atliekos:

B2020 ir GE 020 (stiklo atliekos)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 ir GH013 (kieto plastiko atliekos)

B3020 (popieriaus atliekos)

B3140 (padėvėtos pripučiamos padangos)

Y46

Y47

A1010 ir A1030 (tik arseną ir gyvsidabrį nurodančios įtraukos)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (taikoma tik polichlorintiesiems naftalenams (PCN))

A4010

A4050

A4060

AA070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Išskyrus stiklo, popieriaus atliekas ir panaudotas pripučiamas padangas, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2012 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali prieštarauti remdamosi pagrindais, nustatytais 11 straipsnyje, kad į Lenkiją būtų vežamos:

a) šios IV priede nurodytos naudojimui skirtos atliekos:

A2050

A3030

A3180, išskyrus polichlorintuosius naftalenus (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

ir

b) prieduose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, kompetentingos institucijos prieštarauja, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri gali taikyti laikiną nuo tam tikrų Direktyvos 96/61/EB nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą, tuo metu, kai paskirties įrenginyje taikoma laikina leidžianti nukrypti nuostata.

3.  Iki 2011 m. gruodžio 31 d. visoms į Slovakiją vežamoms III ir IV prieduose nurodytoms ir juose nenurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II dalį.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, kompetentingos institucijos gali prieštarauti, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri gali taikyti laikiną nuo tam tikrų Direktyvų 94/67/EB ( 24 ) ir 96/61/EB, 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo ( 25 ) bei Direktyvos 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo ( 26 ) nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą, tuo metu, kai paskirties įrenginyje taikoma laikina leidžianti nukrypti nuostata.

4.  Iki 2014 m. gruodžio 31 d. visoms į Bulgariją vežamoms III priede nurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II skyrių.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bulgarijos kompetentingos institucijos, remdamosi 11 straipsnyje nurodytu prieštarauti leidžiančiu pagrindu, gali prieštarauti, kad į Bulgariją naudojimui būtų vežamos šios III ir IV prieduose nurodytos atliekos:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 ir A1030 (tik arseną ir gyvsidabrį nurodančios įtraukos)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (taikoma tik polichlorintiesiems naftalenams (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bulgarijos kompetentingos institucijos gali prieštarauti, remdamosi pagrindais, nustatytais 11 straipsnyje, kad į Bulgariją būtų vežamos:

a) šios IV priede nurodytos naudojimui skirtos atliekos:

A2050

A3030

A3180, išskyrus polichlorintuosius naftalinus (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

ir

b) prieduose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, Bulgarijos kompetentingos institucijos prieštarauja, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri turi teisę laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 96/61/EB arba Direktyvos 2001/80/EB nuostatų, tuo metu, kai paskirties įrenginiui taikoma ši laikina nukrypti leidžianti nuostata.

5.  Iki 2015 m. gruodžio 31 d. visoms į Rumuniją vežamoms III priede nurodytoms naudojimui skirtoms atliekoms taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra pagal II skyrių.

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2011 m. gruodžio 31 d. Rumunijos kompetentingos institucijos, remdamosi 11 straipsnyje nurodytu prieštarauti leidžiančiu pagrindu, gali prieštarauti, kad į Rumuniją naudojimui būtų vežamos šios III ir IV prieduose nurodytos atliekos:

B2070

B2100, išskyrus aliuminio atliekas

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 ir A1030 (tik arseną, gyvsidabrį ir talį nurodančios įtraukos)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (taikoma tik polichloruotiems naftalinams (PCN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, iki 2011 m. gruodžio 31 d. Rumunijos kompetentingos institucijos gali prieštarauti, remdamosi pagrindais, nustatytais 11 straipsnyje, kad į Rumuniją būtų vežamos:

a) šios IV priede nurodytos naudojimui skirtos atliekos:

A2050

A3030

A3180, išskyrus polichloruotus naftalinus (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

ir

b) prieduose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos.

▼M3

Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

▼B

Nukrypdamos nuo 12 straipsnio nuostatų, Rumunijos kompetentingos institucijos prieštarauja, kad III ir IV prieduose nurodytos ir juose nenurodytos naudojimui skirtos atliekos būtų vežamos į įmonę įrenginį, kuri turi teisę laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 96/61/EB, Direktyvos 2000/76/EB arba Direktyvos 2001/80/EB nuostatų, tuo metu, kai paskirties įrenginiui taikoma ši laikina nukrypti leidžianti nuostata.

6.  Kai šiame straipsnyje daroma nuoroda į II dalį, susijusią su atliekomis, išvardytomis III priede, 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 5 punkto antrai pastraipa, 6, 11, 22, 23, 24, 25 ir 31 straipsniai netaikomi.

64 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 12 d.

2.  Jei Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo diena bus vėlesnė nei 1 dalyje nurodyta pradėjimo taikyti diena, tuomet, nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatos, 63 straipsnio 4 ir 5 dalys taikomos nuo įstojimo dienos.

3.  Priklausomai nuo atitinkamų valstybių narių susitarimo, 26 straipsnio 4 dalis gali būti taikoma iki 2007 m. liepos 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
IA PRIEDAS

▼C1

Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentas

image

image

▼M1
IB PRIEDAS

▼C1

Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo judėjimo dokumentas

image

image

▼M2
IC PRIEDAS

SPECIALŪS PRANEŠIMO IR JUDĖJIMO DOKUMENTŲ PILDYMO NURODYMAI

I.   Įvadas

1.

Šiuose nurodymuose pateikiami būtini paaiškinimai apie pranešimo ir judėjimo dokumentų pildymą. Abu dokumentai atitinka Bazelio konvencijoje ( 27 ), EPBO sprendime ( 28 ) (į kurio sritį patenka tik atliekų, kurioms taikomi atliekų naudojimo būdai, vežimas EPBO teritorija) ir šiame reglamente nustatytus specialius reikalavimus. Kadangi stengtasi, kad dokumentai būtų pakankamai išsamūs ir apimtų visuose šiuose trijuose šaltiniuose nurodytus reikalavimus, ne visi dokumento langeliai bus skirti visiems šaltiniams, todėl konkrečiu atveju gali ir neprireikti pildyti visų langelių. Visi specialūs reikalavimai, susiję tik su viena kontrolės sistema, pateikti išnašose. Nacionaliniuose įgyvendinimo teisės aktuose vartojami terminai gali skirtis nuo Bazelio konvencijoje ir EPBO sprendime nustatytų terminų. Pavyzdžiui, šiame reglamente terminas „vežimas“ (angl. shipment) vartojamas vietoje termino „judėjimas“ (angl. movement), todėl pranešimo ir judėjimo dokumentų pavadinimuose rašoma „judėjimas / vežimas“.

2.

Dokumentuose vartojamas ir terminas „šalinimas“, ir terminas „naudojimas“, nes trijuose šaltiniuose šie terminai skirtingai apibrėžiami. Europos bendrijos reglamente ir EPBO sprendime terminas „šalinimas“ vartojamas Bazelio konvencijos IV.A priede ir EPBO sprendimo 5.A priedėlyje išvardytiems šalinimo būdams nurodyti, o terminas „naudojimas“ vartojamas Bazelio konvencijos IV.B priede ir EPBO sprendimo 5.B priedėlyje išvardytiems naudojimo būdams nurodyti. Tačiau pačioje Bazelio konvencijoje terminas „šalinimas“ apima ir šalinimo, ir naudojimo būdus.

3.

Siunčiančios šalies kompetentingos institucijos yra atsakingos už pranešimo ir judėjimo dokumentų (popierine ir elektronine forma) parengimą ir išdavimą. Tai darydamos jos naudos numeravimo sistemą, leidžiančią atsekti konkrečią atliekų siuntą. Prieš numerį turi būti pridedamas siunčiančios šalies kodas, kurį galima rasti ISO standarte 3166 pateiktame sutrumpinimų sąraše. ES teritorijoje po dviejų skaitmenų šalies kodo turi eiti tarpas. Po to gali eiti siunčiančios šalies kompetentingos institucijos nurodytas pasirenkamas ne daugiau kaip keturių skaitmenų kodas, po jo – tarpas. Visas numeris turi baigtis šešių skaitmenų numeriu. Pvz., jei šalies kodas yra XY, o šešių skaitmenų numeris 123456, pranešimo numeris bus XY 123456, jei nenurodytas pasirenkamas kodas. Jei nurodomas pasirenkamas kodas, pvz., 12, pranešimo numeris bus XY 12 123456. Tačiau, jei pranešimo arba judėjimo dokumentas perduodamas elektroniniu būdu ir nenurodomas pasirenkamas kodas, vietoj pasirenkamo kodo turėtų būti įterpiama „0000“ (pvz., XY 0000 123456); jeigu nurodomas mažiau nei keturių skaitmenų pasirenkamas kodas, pranešimo numeris bus XY 0012 123456.

4.

Šalys gali pageidauti dokumentus išduoti jų nacionalinius standartus atitinkančiu popieriaus dydžio formatu (paprastai tai yra ISO A4 formatas remiantis Jungtinių Tautų rekomendacija). Tačiau, siekiant palengvinti dokumentų naudojimą tarptautiniu mastu ir atsižvelgti į ISO A4 formato ir Šiaurės Amerikoje naudojamo popieriaus dydžio skirtumą, formų dydis neturi būti didesnis kaip 183 x 262 mm, paraštes paliekant viršutiniame ir kairiajame lapo kraštuose. Pranešimo dokumentas (1–21 langeliai kartu su išnašomis) turi būti viename lape, o pranešimo dokumente vartojamų sutrumpinimų ir kodų sąrašas turi būti antrame lape. Judėjimo dokumentas (1–19 langeliai kartu su išnašomis) turi būti viename lape, 20–22 langeliai ir judėjimo dokumente vartojamų sutrumpinimų ir kodų sąrašas turi būti antrame lape.

II.   Pranešimo ir judėjimo dokumentų tikslas

5.

Pranešimo dokumento paskirtis – susijusioms kompetentingoms institucijoms pateikti informaciją, reikalingą siūlomų atliekų siuntų priimtinumui įvertinti. Dokumente yra vieta, kurioje jos patvirtina pranešimo gavimą ir, jei reikia, raštu patvirtinama sutikimą dėl siūlomo siuntos vežimo.

6.

Judėjimo dokumentas skirtas tam, kad visą laiką keliautų kartu su atliekų siunta nuo tada, kai ji išvežama iš atliekų gamintojo, iki kol ji bus atvežta į kitoje šalyje esantį šalinimo arba naudojimo įrenginį. Kai konkrečios atliekos pristatomos arba gaunamos, kiekvienas už vežimą atsakingas asmuo (vežėjai ir atitinkamais atvejais gavėjas ( 29 )) privalo pasirašyti judėjimo dokumentą. Taip pat judėjimo dokumente yra vieta, kur registruojamas siuntos judėjimas per visų susijusių šalių muitinių įstaigas (kaip reikalauja šis reglamentas). Galiausiai siuntai pasiekus atitinkamą šalinimo arba naudojimo įrenginį dokumente patvirtinamas atliekų gavimas ir naudojimo arba šalinimo būdų pritaikymas.

III.   Bendrieji reikalavimai

7.

Planuojamas vežimas, apie kurį reikia iš anksto pranešti raštu ir gauti išankstinį sutikimą, gali būti vykdomas tik užpildžius pranešimo ir judėjimo dokumentus remiantis šiuo reglamentu, atsižvelgiant į 16 straipsnio a ir b punktus, per visų susijusių kompetentingų institucijų rašytinio arba tylaus sutikimo galiojimo laikotarpį.

8.

Atspausdintas dokumentų kopijas reikia pildyti mašinraščiu arba atspariu rašalu didžiosiomis raidėmis. Pasirašyti visada reikia atspariu rašalu, o įgaliotojo atstovo vardas ir pavardė prie parašo turi būti rašomi didžiosiomis raidėmis. Padarius nedidelę klaidą, pavyzdžiui, nurodžius neteisingą atliekų kodą, ją ištaisyti galima gavus kompetentingos institucijos sutikimą. Naują tekstą reikia pažymėti ir pasirašyti arba antspauduoti ir nurodyti atlikto pakeitimo datą. Norint atlikti didelius pakeitimus arba pataisymus reikia pildyti naują formą.

9.

Formos buvo sudarytos taip, kad jas būtų galima lengvai užpildyti elektroniniu būdu. Jei formos pildomos elektroniniu būdu, turi būti imamasi tinkamų nuo piktnaudžiavimo saugančių priemonių. Visi pakeitimai, daromi užpildytoje formoje gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą, turi būti matomi. Naudojant elektroniniu paštu siunčiamas elektronines formas būtinas skaitmeninis parašas.

10.

Siekiant supaprastinti vertimą pildant kai kuriuos langelius dokumentuose reikia naudoti kodus, o ne tekstą. Tačiau kai reikia įrašyti tekstą, jis turi būti rašomas tokia kalba, kuri priimtina paskirties šalies kompetentingoms institucijoms ir, kai reikia, kitoms susijusioms institucijoms.

11.

Data rašoma šešiaženkliu skaičiumi. Pavyzdžiui, norint nurodyti 2006 m. sausio 29 d., reikia rašyti 29.01.06 (Diena.Mėnuo.Metai).

12.

Jei prie dokumentų reikia pridėti papildomą informaciją pateikiančius priedus, kiekviename priede reikia pridėti atitinkamo dokumento nuorodą ir langelį, su kuriuo jis yra susijęs.

IV.   Specialūs pranešimo dokumento pildymo nurodymai

13.

Pranešimą teikiantis pranešėjas ( 30 ) turi užpildyti 1–18 langelius (išskyrus pranešimo numerį 3 langelyje). Kai kuriose trečiosiose šalyse, kurios nėra EPBO šalys narės, šiuos langelius gali užpildyti siunčiančios šalies kompetentinga institucija. Kai pranešėjas yra kitas asmuo, o ne pirminis gamintojas, tas gamintojas arba vienas iš 2 straipsnio 15 dalies a punkto ii ar iii papunkčiuose nurodytų asmenų, kai įmanoma, taip pat turi pasirašyti 17 langelyje, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir II priedo 1 dalies 26 punkte.

14.

1 langelis (žr. II priedo 1 dalies 2 ir 4 punktus) ir 2 langelis (žr. II priedo 1 dalies 6 punktą): Pateikite reikiamą informaciją (nurodykite registracijos numerį (tik jei jo reikalaujama), adresą, įskaitant šalies pavadinimą, telefono ir fakso numerius, įskaitant šalies kodą; kontaktinis asmuo turėtų būti atsakingas už siuntą, net jei vežant iškyla nenumatytų aplinkybių). Kai kuriose trečiosiose šalyse vietoj minėtos informacijos gali būti pateikiama su siunčiančios šalies kompetentinga institucija susijusi informacija. Pagal šio reglamento 2 straipsnio 15 dalį pranešėju gali būti prekybininkas arba tarpininkas. Tokiu atveju priede pateikite atliekų gamintojo, antrinio gamintojo arba surinkėjo ir tarpininko arba prekybininko sutarties kopiją arba sutarties įrodymą (arba deklaraciją, patvirtinančią jos buvimą) (žr. II priedo 1 dalies 23 punktą). Telefono ir fakso numeriai bei elektroninio pašto adresas turėtų palengvinti visų susijusių asmenų susisiekimą bet kuriuo metu, jei vežant siuntą kas nors įvyktų.

15.

Paprastai gavėjas yra 10 langelyje nurodytas šalinimo arba naudojimo įrenginys. Tačiau kai kuriais atvejais gavėjas gali būti asmuo iš kitos struktūros, pvz., prekybininkas, tarpininkas ( 31 ) arba juridinis asmuo, pvz., šalinimo arba naudojimo įrenginio, nurodyto 10 langelyje, būstinė arba pašto adresas. Norėdamas būti gavėju, prekybininkas, tarpininkas arba juridinis asmuo turi priklausyti paskirties šalies jurisdikcijai ir jam turi priklausyti atliekos siuntos pristatymo į paskirties šalį metu arba jis turi turėti teisę kokiu nors kitu teisiniu būdu kontroliuoti tas atliekas. Tokiais atvejais 2 langelyje turi būti pateikiama informacija apie prekybininką, tarpininką ar juridinį asmenį.

16.

3 langelis (žr. II priedo 1 dalies 1, 5, 11 ir 19 punktus): Išduodama pranešimo dokumentą kompetentinga institucija pagal savo sistemą suteikia identifikavimo numerį, kuris spausdinamas šiame langelyje (žr. 3 punktą). A dalyje „vienkartiniam vežimui“ skirtas vienkartinis pranešimas, o „daugkartiniam vežimui“ – bendras pranešimas. B skiltyje nurodykite, kokio tipo operacijai numatytos siunčiamos atliekos. C skiltyje išankstinis leidimas – tai nurodytasis šio reglamento 14 straipsnyje.

17.

4 langelis (žr. II priedo 1 dalies 1 punktą), 5 langelis (žr. II priedo 1 dalies 17 punktą) ir 6 langelis (žr. II priedo 1 dalies 12 punktą): 4 langelyje nurodykite vežimų skaičių ir vienkartinio vežimo numatomą datą arba, esant daugkartiniams vežimams, pirmo ir paskutinio vežimo datas 6 langelyje. 5 langelyje nurodykite apskaičiuotą mažiausią ir didžiausią atliekų kiekį tonomis (1 tona atitinka 1 megagramą (Mg) arba 1 000 kg). Kai kurios trečiosios šalys gali leisti tūrį nurodyti kubiniais metrais (1 kubinis metras atitinka 1 000 litrų) arba kitais metriniais vienetais, pvz., kilogramais arba litrais. Naudojant kitokius metrinius vienetus reikia nurodyti matavimo vienetą, o dokumente nurodytą matavimo vienetą galima nubraukti. Bendras vežamas kiekis neturi viršyti 5 langelyje nurodyto didžiausio kiekio. 6 langelyje nurodytas numatytas vežimų laikotarpis negali būti ilgesnis kaip vieni metai, išskyrus daugkartinius vežimus į iš anksto patvirtintą naudojimo įrenginį pagal šio reglamento 14 straipsnį (žr. 16 punktą), kuriems numatytas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip treji metai. Visi vežimai turi būti atlikti pagal šio reglamento 9 straipsnio 6 dalį visų kompetentingų institucijų suteikto raštiško arba tylaus sutikimo galiojimo laikotarpiu. Daugkartinių vežimų atveju kai kurios trečiosios šalys remdamosi Bazelio konvencija gali reikalauti 5 ir 6 langeliuose arba priede nurodyti kiekvienos siuntos numatomas vežimo datas arba numatomą vežimų dažnumą ir apskaičiuotą kiekį. Kai kompetentinga institucija siuntai išduoda rašytinį sutikimą ir 20 langelyje nurodytas šio sutikimo galiojimo laikotarpis skiriasi nuo 6 langelyje nurodyto laikotarpio, kompetentingos institucijos sprendimas yra viršesnis už 6 langelyje nurodytą informaciją.

18.

7 langelis (žr. II priedo 1 dalies 18 punktą): Pakuotės tipus reikia nurodyti naudojant kodus, kurie pateikti prie pranešimo dokumento pridėtame sutrumpinimų ir kodų sąraše. Jei būtini specialios priežiūros reikalavimai, nustatyti gamintojo darbuotojams skirtose priežiūros instrukcijose, sveikatos ir saugos informacija, įskaitant informaciją apie veiksmus atliekoms nutekėjus, ir rašytinės pavojingų prekių vežimo instrukcijos, pažymėkite varnele atitinkamą langelį ir pateikite informaciją priede.

19.

8 langelis (žr. II priedo 1 dalies 7 ir 13 punktus): Pateikite reikiamą informaciją (nurodykite registracijos numerį (tik jei jo reikalaujama), adresą, įskaitant šalies pavadinimą, telefono ir fakso numerius, įskaitant šalies kodą; kontaktinis asmuo kontaktinis asmuo turėtų būti atsakingas už siuntą, net jei vežant iškyla nenumatytų aplinkybių. Jei vežime dalyvauja daugiau kaip vienas vežėjas, prie pranešimo dokumento pridėkite visą vežėjų sąrašą, pateikiantį reikiamą informaciją apie kiekvieną vežėją. Jei vežimą organizuoja ekspeditorius, priede turi būti pateikta išsami informacija apie ekspeditorių bei atitinkama informacija apie konkrečius vežėjus. Priede pateikite vežėjo(-ų) registracijos dėl atliekų vežimo įrodymą (pvz., jos buvimą patvirtinančią deklaraciją) (žr. II priedo 1 dalies 15 punktą). Transporto priemonės nurodomos naudojant sutrumpinimus, nurodytus prie pranešimo dokumento pridėtame sutrumpinimų ir kodų sąraše.

20.

9 langelis (žr. II priedo 1 dalies 3 ir 16 punktus): Pateikite reikiamą informaciją apie atliekų gamintoją ( 32 ). Kai taikytina, pateikite gamintojo registracijos numerį. Jei pranešėjas ir yra atliekų gamintojas, rašykite „tas pats kaip ir 1 langelyje“. Jei atliekas pagamino daugiau kaip vienas gamintojas, rašykite „žr. pridėtą sąrašą“ ir pridėkite sąrašą, pateikiantį reikiamą informaciją apie kiekvieną gamintoją. Jei gamintojas nežinomas, nurodykite asmenį, kuriam priklauso atliekos arba kuris jas kontroliuoja (turėtoją). Taip pat pateikite informaciją apie atliekų gamybos procesą ir gaminimo vietą.

21.

10 langelis (žr. II priedo 1 dalies 5 punktą): Pateikite reikiamą informaciją (nurodykite siuntos paskirtį varnele pažymėdami šalinimo arba naudojimo įrenginį, registracijos numerį (tik jei jo reikalaujama) ir faktinę šalinimo arba naudojimo vietą, jei jos adresas skiriasi nuo įrenginio adreso. Kai taikytina, nurodykite registracijos numerį. Jei šalintojas ar naudotojas yra ir gavėjas, nurodykite „tas pats kaip ir 2 langelyje“. Jei šalinimo arba naudojimo būdas yra D13–D15 arba R12, arba R13 būdas (remiantis Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų IIA arba IIB priedais), įrenginį, kuriame bus taikomas toks būdas, reikia nurodyti 10 langelyje kartu nurodant veiksmo atlikimo vietą. Šiuo atveju priede turi būti pateikiama atitinkama informacija apie kitą įrenginį arba įrenginius, kuriuose taikomi ar gali būti taikomi tolesni R12/R13 arba D13–D15 būdai ir D1–D12 arba R1–R11 būdas ar būdai. Jeigu naudojimo arba šalinimo įrenginys nurodytas 1996 m. rugsėjo 24 d. Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės I priedo 5 kategorijoje, priede turi būti pateiktas įrodymas (pvz., deklaracija, patvirtinanti buvimą), kad yra išduotas galiojantis leidimas pagal šios direktyvos 4 ir 5 straipsnius, jei įrenginys yra Europos Bendrijoje.

22.

11 langelis (žr. II priedo 1 dalies 5, 19 ir 20 punktus): Nurodykite naudojimo arba šalinimo būdus naudodami Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų IIA arba IIB prieduose pateiktus R arba D kodus (taip pat žr. pranešimo dokumente esantį sutrumpinimų ir kodų sąrašą) ( 33 ). Jei šalinimo arba naudojimo būdas yra D13–D15 arba R12, arba R13 būdas, atitinkamą informaciją apie tolesnius būdus (R12/R13 arba D13–D15 ir D1–D12 arba R1–R11) reikia pateikti priede. Taip pat nurodykite naudojamą technologiją. Jei atliekos skirtos naudojimui, priede nurodykite planuojamą nepanaudojamos frakcijos po naudojimo šalinimo metodą, panaudotos medžiagos kiekio santykį su nepanaudojamomis atliekomis, apskaičiuotą panaudotos medžiagos kiekį ir naudojimo bei nepanaudojamos frakcijos šalinimo sąnaudas. Be to, jei šalinimui skirtos atliekos importuojamos į Bendriją, kaip eksporto priežastis nurodykite siunčiančios šalies iš anksto tinkamai pagrįstą prašymą pagal šio reglamento 41 straipsnio 4 dalį ir pateikite šį prašymą priede. Kai kurios trečiosios šalys, nepriklausančios EBPO, gali, remdamosi Bazelio konvencija, reikalauti nurodyti eksporto priežastį.

23.

12 langelis (žr. II priedo 1 dalies 16 punktą): Nurodykite pavadinimą ar pavadinimus, kuriais medžiaga paprastai vadinama arba komercinį pavadinimą ir jos pagrindinių (remiantis kiekiu ir (arba) pavojingumu) sudedamųjų dalių pavadinimus ir jų santykinę koncentraciją (procentais), jei žinoma. Jei atliekos nėra vienarūšės, pateikite tokią informaciją apie skirtingas frakcijas ir nurodykite, kurios frakcijos skirtos naudojimui. Pagal šio reglamento II priedo 3 dalies 7 punktą gali būti prašoma pateikti cheminę atliekų sudėties analizę. Jei reikia, priede pateikite papildomos informacijos.

24.

13 langelis (žr. II priedo 1 dalies 16 punktą). Nurodykite atliekų fizines savybes esant įprastai temperatūrai ir slėgiui.

25.

14 langelis (žr. II priedo 1 dalies 16 punktą): Nurodykite atliekas identifikuojantį kodą pagal šio reglamento III, IIIA, IIIB, IV arba IVA priedus. Nurodykite kodą pagal sistemą, sudarytą atsižvelgiant į Bazelio konvenciją (14 langelio i punkte), ir, kai taikytina, pagal EBPO sprendimu nustatytas sistemas (ii punkte) ir kitas priimtinas klasifikavimo sistemas (iii–xii punktuose). Pagal šio reglamento 4 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą nurodykite tik vieną atliekų kodą (iš šio reglamento III, IIIA, IIIB, IV arba IVA priedų) taikydami šias dvi išimtis: atliekų, neklasifikuojamų vienoje įrašo skiltyje III, IIIB, IV ar IVA prieduose, atveju nurodykite tik vieną atliekų rūšį; mišrių atliekų, neklasifikuojamų vienoje įrašo skiltyje III, IIIB, IV ar IVA prieduose, jei jos nėra išvardytos IIIA priede, atveju nurodykite kiekvienos frakcijos kodą pagal svarbą (priede, jei reikia).

a)

i punktas: Bazelio konvencijos VIII priedo kodai turėtų būti naudojami atliekoms, kurioms taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra (žr. šio reglamento IV priedo I dalį); Bazelio konvencijos IX priedo kodai turėtų būti naudojami atliekoms, kurioms išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra paprastai netaikoma, bet kurioms dėl ypatingų priežasčių, tokių kaip teršimas pavojingomis medžiagomis (žr. šio reglamento III priedo 1 pastraipą) arba dėl kitokio klasifikavimo pagal šio reglamento 63 straipsnį arba nacionalinius teisės aktus ( 34 ), išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra taikoma (žr. šio reglamento III priedo I dalį). Bazelio konvencijos VIII ir IX priedus galima rasti šio reglamento V priede, Bazelio konvencijoje ir Bazelio konvencijos sekretoriate esančiame nurodymų žinyne. Jei atliekos į Bazelio konvencijos VIII arba IX priedus nėra įtrauktos, pažymėkite „sąraše nėra“.

b)

ii punktas: EBPO narės turi naudoti EBPO kodus atliekoms, nurodytoms šio reglamento III ir IV priedų II dalyje, tai yra atliekoms, kurios nėra atitinkamai įtrauktos į Bazelio konvencijos priedų sąrašus arba kurių pagal šį reglamentą kontrolės lygis skiriasi nuo Bazelio konvencijoje nurodyto lygio. Jei atliekos nėra įtrauktos į šio reglamento III ir IV priedų II dalies sąrašus, pažymėkite „sąraše nėra“.

c)

iii punktas: Europos Sąjungos valstybės narės turi naudoti Europos Sąjungos atliekų sąraše pateiktus kodus (žr. iš dalies pakeistą Komisijos sprendimą 2000/532/EB) ( 35 ). ►M9  ————— ◄

d)

iv ir v punktai: Jei taikytina, vietoje EB atliekų sąrašo turi būti naudojami nacionaliniai siunčiančioje šalyje ir, jei žinoma, paskirties šalyje naudojami identifikavimo kodai. ►M9  ————— ◄

e)

vi punktas: Jei būtų naudinga arba jei reikalauja atitinkamos kompetentingos institucijos, čia nurodykite bet kokį kitą kodą arba papildomą informaciją, kuri leistų lengviau identifikuoti atliekas.

▼M9

Šie kodai gali būti įtraukti į šio reglamento IIIA, IIIB arba IVA priedus. Tokiais atvejais prieš kodą nurodomas priedo numeris. IIIA priedo atveju reikia reikiama eilės tvarka išvardyti visus atitinkamus kodus, nurodytus IIIA priede. Kai kurie įrašai pagal Bazelio konvenciją, kaip antai B1100, B3010 ir B3020, taikomi tik konkretiems atliekų srautams, kaip nurodyta IIIA priede.

▼M2

f)

vii punktas: Nurodykite atitinkamą Y kodą arba Y kodus pagal kontroliuotinų atliekų kategorijų sąrašą (žr. Bazelio konvencijos I priedą ir EBPO sprendimo 1 priedėlį) arba pagal atliekų, kurias reikia tvarkyti specialiais būdais, kategorijų sąrašą, pateiktą Bazelio konvencijos II priede (žr. šio reglamento IV priedo I dalį arba Bazelio konvencijos nurodymų žinyno 2 priedėlį), jei toks ar tokie yra. Šiame reglamente ir EBPO sprendime Y kodų nereikalaujama, bet Bazelio konvencijoje nustatytą Y kodą nurodyti reikia, kai atliekų vežimas priskiriamas prie vienos iš dviejų atliekų, kurias reikia tvarkyti specialiais būdais, kategorijų pagal Bazelio konvenciją (Y46 ir Y47 arba II priede nurodytos atliekos). Tačiau Y kodą arba Y kodus nurodykite atliekoms, kurios pagal Bazelio konvencijos 1 straipsnio 1 dalį apibūdinamos kaip pavojingos, siekiant vykdyti Bazelio konvencijoje nustatytus pranešimo reikalavimus.

g)

viii punktas: Jei taikytina, čia nurodykite atitinkamą H kodą ar H kodus, tai yra kodus, rodančius pavojingas atliekų savybes (žr. pranešimo dokumente esantį sutrumpinimų ir kodų sąrašą). Jei atliekos neturi Bazelio konvencijoje nurodytų pavojingų savybių, tačiau yra pavojingos pagal Direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų III priedą, nurodykite H kodą arba H kodus pagal šį III priedą ir po H kodo įrašykite „EB“ (pvz., H14 EB).

h)

ix punktas: Jei taikytina, čia nurodykite Jungtinių Tautų klasę arba klases, kurios rodo pavojingas atliekų savybes pagal Jungtinių Tautų klasifikaciją (žr. pranešimo dokumente esantį sutrumpinimų ir kodų sąrašą) ir kurias nurodyti reikia laikantis tarptautinių pavojingų prekių vežimo taisyklių (žr. Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl pavojingų krovinių vežimo. Pavyzdinės taisyklės (Oranžinė knyga), naujausias leidimas) ( 36 ).

i)

x ir xi punktai: Jei taikytina, nurodykite atitinkamą Jungtinių Tautų numerį ar numerius ir Jungtinių Tautų vežimo pavadinimą ar pavadinimus. Jie naudojami atliekoms identifikuoti pagal Jungtinių Tautų klasifikavimo sistemą ir juos nurodyti reikia laikantis tarptautinių pavojingų prekių vežimo taisyklių (žr. Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl pavojingų krovinių vežimo. Pavyzdinės taisyklės (Oranžinė knyga), naujausias leidimas).

j)

xii punktas: Jei taikytina, nurodykite muitų kodą arba kodus, pagal kuriuos muitinės galės identifikuoti atliekas (žr. Pasaulio muitinių organizacijos suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos kodų ir prekių sąrašą).

26.

15 langelis (žr. II priedo 1 dalies 8–10 ir 14 punktus): 15 langelio a eilutėje nurodykite siunčiančios, tranzito ir paskirties šalių ( 37 ) pavadinimus arba kiekvienos šalies kodą naudodami ISO standarto 3166 sutrumpinimus ( 38 ). Šio langelio b eilutėje, jei taikytina, nurodykite kiekvienos šalies atitinkamos kompetentingos institucijos kodą, o c eilutėje – sienos kirtimo punkto ar uosto pavadinimą ir, jei taikytina, muitinės kaip atvykimo į konkrečią šalį ar išvykimo iš jos punkto kodą. Informaciją apie atvykimo ir išvykimo punktus tranzito šalyse pateikite c eilutėje. Jei konkreti siunta vežama per daugiau kaip tris tranzito šalis, atitinkamą informaciją pateikite priede. Priede nurodykite numatomą maršrutą nuo atvykimo ir išvykimo punktų kartu su kitais galimais variantais ir alternatyvų maršrutą esant nenumatytoms aplinkybėms.

27.

16 langelis (žr. II priedo 1 dalies 14 punktą): Pateikite reikiamą informaciją, kai siuntos įvežamos į Europos Sąjungą, vežamos jos teritorija arba išvežamos iš jos.

28.

17 langelis (žr. II priedo 1 dalies 21–22 ir 24–26 punktus): Prieš pateikdamas susijusių šalių kompetentingoms institucijoms kiekvieną pranešimo dokumento kopiją, nurodęs datą pasirašo pranešėjas (arba prekybininkas ar tarpininkas, jei yra pranešėjas). Kai kuriose trečiosiose šalyse datą nurodyti ir pasirašyti gali siunčiančios šalies kompetentinga institucija. Jei pranešėjas nėra pirminis gamintojas, kai įmanoma, šis gamintojas, antrinis gamintojas arba surinkėjas taip pat nurodydamas datą pasirašo; pastebėta, kad tai gali būti neįmanoma tuomet, kai yra keletas gamintojų (tai, kas yra įmanoma, gali būti apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose). Be to, jei gamintojas nežinomas, pasirašyti turi asmuo, kuriam priklauso atliekas arba kurias jas kontroliuoja (turėtojas). Ši deklaracija taip pat turi patvirtinti draudimą nuo žalos trečiosioms šalims. Kai kurios trečiosios šalys gali reikalauti kartu su pranešimo dokumentu pateikti draudimo arba kitokių finansinių garantijų ir sutarties įrodymą.

29.

18 langelis: Nurodykite pranešimo dokumento priedų, kuriuose pateikiama papildoma informacija, skaičių ( 39 ). Kiekviename priede turi būti nuoroda į 3 langelio kampe nurodytą pranešimo numerį, su kuriuo tas priedas susijęs.

30.

19 langelis: Pagal Bazelio konvenciją tokį patvirtinimą išduoda paskirties (jei taikytina) ir tranzito šalies ar šalių kompetentinga institucija ar institucijos. Pagal EBPO sprendimą patvirtinimą išduoda paskirties šalies kompetentinga institucija. Kai kurios trečiosios šalys remdamosi nacionaliniais teisės aktais gali reikalauti, kad patvirtinimą išduotų ir siunčiančios šalies kompetentinga institucija.

31.

20 ir 21 langeliai: 20 langelį pildo kurios nors susijusios šalies kompetentingos institucijos, duodamos sutikimą raštu. Bazelio konvencija (išskyrus tuos atvejus, kai šalis nusprendė nereikalauti sutikimo raštu dėl tranzito ir apie tai pranešė kitoms konvencijos šalims pagal Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalį) ir kai kurios šalys visada reikalauja sutikimo raštu (pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį tranzito šalies kompetentinga institucija gali duoti tylų sutikimą), o pagal EBPO sprendimą sutikimo raštu nereikalaujama. Nurodykite šalies pavadinimą (arba jos kodą pagal ISO standarto 3166 sutrumpinimus). Jei vežimui taikomos specialios sąlygos, susijusi kompetentinga institucija turi pažymėti atitinkamą langelį varnele ir išsamiai nurodyti sąlygas 21 langelyje arba pranešimo dokumento priede. Jei kompetentinga institucija nori pareikšti prieštarą atliekų vežimui, 20 langelyje ji turi įrašyti „PRIEŠTARAVIMAS“. Prieštaravimo priežastys gali būti paaiškinamos 21 langelyje arba atskirame dokumente.

V.   Specialūs judėjimo dokumento pildymo nurodymai

32.

Teikdamas pranešimą pranešėjas turi užpildyti 3, 4 ir 9–14 langelius. Pranešėjas, gavęs siunčiančios, paskirties ir tranzito šalių kompetentingų institucijų sutikimus (tranzito šalies kompetentingos institucijos atveju tai gali būti ir tylus sutikimas), prieš pradėdamas konkretų vežimą turi užpildyti 2, 5–8 (išskyrus transporto priemones, perdavimo datą ir parašą), 15 langelius ir, jei tinka, 16 langelį. Kai kuriose trečiosiose šalyse, kurios nėra EPBO šalys narės, šiuos langelius vietoj pranešėjo gali užpildyti siunčiančios šalies kompetentinga institucija. Vežėjas arba jo atstovas pasiimdamas siuntą 8 langelio a–c punktuose ir, jei tinka, 16 langelyje nurodo transporto priemones, perdavimo datą ir pasirašo. Gavėjas, jei jis nėra šalintojas ar naudotojas, tapęs atsakingu už atliekų vežimą joms atvykus į paskirties šalį, pildo 17 langelį ir, jei tinka, 16 langelį.

33.

1 langelis: Siunčiančios šalies kompetentinga institucija nurodo pranešimo numerį (jis nukopijuojamas iš pranešimo dokumento 3 langelio).

34.

2 langelis (žr. II priedo 2 dalies 1 punktą): Teikdami bendrą pranešimą dėl daugkartinių vežimų įrašykite vežimo serijos numerį ir bendrą numatomų vežimų skaičių, nurodytą pranešimo dokumento 4 langelyje (pvz., esant konkrečiam bendram pranešimui ketvirtajam iš vienuolikos numatytų vežimų rašykite „4/11“). Jei tai vienkartinis pranešimas, rašykite „1/1“.

35.

3 ir 4 langeliai: Perrašykite tą pačią informaciją apie pranešėją ( 40 ) ir gavėją, kuri pateikta pranešimo dokumento 1 ir 2 langeliuose.

36.

5 langelis (žr. II priedo 2 dalies 6 punktą): Atliekų faktinį svorį nurodykite tonomis (1 tona atitinka 1 megagramą (Mg) arba 1 000 kg atliekų). Kai kurios trečiosios šalys gali leisti tūrį nurodyti kubiniais metrais (1 kubinis metras atitinka 1 000 litrų) arba kitais metriniais vienetais, pvz., kilogramais arba litrais. Naudojant kitus metrinius vienetus reikia nurodyti tą matavimo vienetą, o dokumente nurodytą matavimo vienetą galima nubraukti. Kai įmanoma, pridėkite tiltinių svarstyklių kortelių kopijas. 37.

37.

6 langelis (žr. II priedo 2 dalies 2 punktą): Nurodykite konkrečią vežimo datą (taip pat žiūrėkite pranešimo dokumento 6 langelio pildymo nurodymus).

38.

7 langelis (žr. II priedo 2 dalies 7 ir 8 punktus): Pakuotės tipus reikia nurodyti naudojant kodus, kurie pateikti judėjimo dokumento sutrumpinimų ir kodų sąraše. Jei būtini specialios priežiūros reikalavimai, kurie nustatyti gamintojo darbuotojams skirtose priežiūros instrukcijose, sveikatos ir saugos informacija, įskaitant informaciją apie veiksmus atliekoms nutekėjus, ir saugos instrukcijos (Tremcards), pažymėkite atitinkamą langelį ir pateikite informaciją priede. Taip pat nurodykite siuntos pakuočių skaičių.

39.

8 langelio a, b ir c punktai (žr. II priedo 2 dalies 3 ir 4 punktus): Pateikite reikiamą informaciją (nurodykite registracijos numerį (tik jei jo reikalaujama), adresą, įskaitant šalies pavadinimą, telefono ir fakso numerius, įskaitant šalies kodą). Jei siuntą veža daugiau kaip trys vežėjai, atitinkamą informaciją apie kiekvieną vežėją reikia pridėti prie judėjimo dokumento. Vežėjas arba jo atstovas paimdamas siuntą nurodo transporto priemones, perdavimo datą ir pasirašo. Pasirašyto judėjimo dokumento kopija lieka pranešėjui. Po kiekvieno vienas po kito vykstančio siuntos pervežimo siuntą perimantis naujas vežėjas arba jo atstovas turi laikytis tokių pat reikalavimų ir pasirašyti dokumentą. Pasirašyto dokumento kopija paliekama prieš tai vežusiam vežėjui.

40.

9 langelis: Perrašykite informaciją, kuri pateikta pranešimo dokumento 9 langelyje.

41.

10 ir 11 langeliai: Perrašykite informaciją, kuri pateikta pranešimo dokumento 10 ir 11 langeliuose. Jei šalintojas ar naudotojas yra ir gavėjas, 10 langelyje rašykite „tas pats kaip ir 4 langelyje“. Jei šalinimo arba naudojimo būdas yra D13–D15 arba R12, arba R13 būdas (pagal Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų IIA arba IIB priedus), pakanka 10 langelyje pateiktos informacijos apie šį būdą taikantį įrenginį. Judėjimo dokumente papildomos informacijos apie visus kitus R12/R13 ar D13–D15 būdus taikančius įrenginius ir D1–D12 ar R1–R11 būdą(-us) taikantį(-čius) įrenginį(-ius) pateikti nereikia.

42.

12, 13 ir 14 langeliai: Perrašykite informaciją, kuri pateikta pranešimo dokumento 12, 13 ir 14 langeliuose.

43.

15 langelis (žr. II priedo 2 dalies 9 punktą): Vežant siuntą judėjimo dokumentą pasirašo ir datą nurodo pranešėjas (arba prekybininkas ar tarpininkas, jei veikia kaip pranešėjas). Kai kuriose trečiosiose šalyse datą judėjimo dokumente nurodyti ir jį pasirašyti gali siunčiančios šalies kompetentinga institucija arba pagal Bazelio konvenciją atliekų generuotojas. Pagal šio reglamento 16 straipsnio c punktą pridėkite pranešimo dokumento, kuriame yra su judėjimo dokumentu susijusių kompetentingų institucijų sutikimas raštu ir sąlygos, kopijas. Kai kurios trečiosios šalys gali reikalauti pridėti originalus.

44.

16 langelis (žr. II priedo 2 dalies 5 punktą): Ypatingais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose reikalaujama nurodyti išsamesnę informaciją apie konkretų dalyką (pvz., informaciją apie uostą, kuriame siunta perduodama vežti kita transporto rūšimi, konteinerių skaičių ir jų identifikavimo numerius arba papildomus įrodymus ar spaudus, patvirtinančius kompetentingų institucijų pritarimą siuntos vežimui), šį langelį gali pildyti kiekvienas su vežimu susijęs asmuo (pranešėjas arba siunčiančios šalies kompetentinga institucija, jei tinka, gavėjas, kiekviena kompetentinga institucija, vežėjas). 16 langelyje nurodykite arba prie priedo pridėkite vykimo kelią (kiekvienos susijusios šalies įvežimo ir išvežimo punktus, taip pat įvežimo ir (arba) išvežimo, ir (arba) eksporto iš Bendrijos muitines) ir maršrutą (maršrutą nuo išvežimo iki įvežimo punktų), taip pat galimus maršrutus atsiradus nenumatytoms aplinkybėms.

45.

17 langelis: Šį langelį pildo gavėjas, jei jis nėra šalintojas ar naudotojas (žr. pirmiau pateiktą 15 punktą) ir jei gavėjas tampa atsakingu už atliekų vežimą jas įvežus į paskirties šalį.

46.

18 langelis: Šį langelį pildo šalinimo arba naudojimo įrenginio įgaliotasis atstovas gavęs atliekų siuntą. Pažymėkite varnele atitinkamą įrenginio rūšį. Nurodant gautą atliekų kiekį prašome vadovautis specialiais 5 langelio pildymo nurodymais (36 punktas). Pasirašyta judėjimo dokumento kopija perduodama paskutiniam vežėjui. Jei dėl kokios nors priežasties krovinys nepriimamas, šalinimo arba naudojimo įrenginio atstovas privalo nedelsdamas susisiekti su savo kompetentinga institucija. Pagal šio reglamento 16 straipsnio d punktą arba, jei tinka, 15 straipsnio c punktą ir EPBO sprendimą pasirašytos judėjimo dokumento kopijos turi būti išsiunčiamos pranešėjui ir susijusių šalių (išskyrus tas EPBO tranzito šalis, kurios pranešė EPBO sekretoriatui apie tai, kad jos nepageidauja gauti judėjimo dokumento kopijų) kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip per tris dienas. Judėjimo dokumento originalas lieka šalinimo arba naudojimo įrenginyje.

47.

Atliekų siuntos gavimą turi patvirtinti kiekvienas šalinimo ar naudojimo būdą, įskaitant D13–D15 ar R12, ar R13 būdą, taikantis įrenginys. Tačiau D13–D15 ar R12 ir (arba) R13 būdus arba po šių būdų taikymo toje pačioje valstybėje D1–D12 ar R1–11 būdus taikantis įrenginys neprivalo patvirtinti siuntos gavimo iš D13–D15 ar R12, ar R13 įrenginio. Taigi, kai siunta yra pasiekusi galutinį tikslą, 18 langelis nepildomas. Taip pat nurodykite naudojimo arba šalinimo būdus, naudodami Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų IIA arba IIB prieduose pateiktus R arba D kodus, ir apytikslę datą, kada bus baigta šalinimo arba naudojimo operacija.

48.

19 langelis: Šį langelį pildo šalintojas ar naudotojas patvirtindamas atliekų šalinimo ar naudojimo atlikimą. Pagal šio reglamento 16 straipsnio e punktą arba, jei tinka, 15 straipsnio d punktą ir EPBO sprendimą judėjimo dokumento, kuriame užpildytas 19 langelis, pasirašytos kopijos kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo naudojimo arba šalinimo užbaigimo ir ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus nuo atliekų gavimo siunčiamos pranešėjui ir siunčiančios, tranzito (EPBO sprendimas to nereikalauja) ir paskirties šalių kompetentingoms institucijoms. Kai kurios trečiosios šalys, kurios nėra EPBO šalys narės, gali pagal Bazelio konvenciją reikalauti, kad pasirašyto dokumento, kuriame būtų užpildytas 19 langelis, kopijos būtų siunčiamos pranešėjui ir siunčiančios šalies kompetentingai institucijai. Taikant D13–D15 ar R12, ar R13 šalinimo ar naudojimo būdus, pakanka 10 langelyje pateiktos informacijos apie šiuos būdus taikantį įrenginį ir jokios kitos papildomos informacijos apie kitus R12/R13 ar D13–D15 būdus taikančius įrenginius ir kitą įrenginį(-ius), taikantį(-čius) D1–D12 ar R1–R11 būdą(-us), judėjimo dokumente pateikti nereikia.

49.

Kiekvienas įrenginys, taikantis atliekų šalinimo ar naudojimo būdus įskaitant D13–D15 ar R12, ar R13 būdus, turi patvirtinti atliekų šalinimą ar naudojimą. Todėl D13–D15 ar R12 ir (arba) R13 būdą taikantis įrenginys arba po to toje pačioje šalyje D1–D12 ar R1–R11 būdą taikantis įrenginys neturi pildyti 19 langelio atliekų naudojimui arba šalinimui patvirtinti, nes šį langelį jau bus užpildęs D13–D15 ar R12, ar R13 būdą taikantis įrenginys. Šiuo konkrečiu atveju kiekviena šalis turi nustatyti šalinimo ar naudojimo patvirtinimo priemones.

50.

20, 21 ir 22 langeliai: Šiuos langelius pildo kontrolę prie Bendrijos sienų vykdančios muitinės.

▼B
II PRIEDAS

INFORMACIJA IR DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU PRANEŠIMU

1 dalis   INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA PRANEŠIMO DOKUMENTE ARBA PRIE JO PRIDĖTA

1. Pranešimo dokumento serijos numeris arba kitas priimtinas atpažinimo būdas ir numatomas bendras vežimų skaičius.

2. Pranešėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, registracijos numeris ir asmuo pasiteirauti.

3. Jeigu pranešėjas nėra gamintojas: gamintojo (-ų) pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir asmuo pasiteirauti.

4. Prekybininko (-ų) arba brokerio (-ių) pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir asmuo pasiteirauti, jeigu pranešėjas yra jį įgaliojęs pagal 2 straipsnio 15 punktą.

5. Atliekų naudojimo arba šalinimo įrenginio, dėl kurio iš anksto gautas sutikimas pagal 14 straipsnį, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, registracijos numeris, asmuo pasiteirauti, naudojamos technologijos ir galimas statusas.

Jeigu atliekoms taikomi tik tarpiniai naudojimo arba šalinimo būdai, turi būti nurodyta tokia pati informacija apie įrenginius, kuriuose numatomas vėlesnis laikinas arba ne laikinas atliekų naudojimas arba šalinimas.

Jeigu naudojimo arba šalinimo įrenginys yra išvardytas Direktyvos 96/61/EB 5 grupės I priede, turi būti pateiktas įrodymas (pvz., deklaracija, patvirtinanti egzistavimą), kad yra išduotas galiojantis leidimas pagal šios direktyvos 4 ir 5 straipsnius.

6. Gavėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, registracijos numeris ir asmuo pasiteirauti.

7. Numatytas (-i) vežėjas (-ai) ir (arba) jo (jų) agento (-ų) pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, registracijos numeris ir asmuo pasiteirauti.

8. Išsiuntimo šalis ir atitinkama kompetentinga institucija.

9. Tranzito šalys ir atitinkamos kompetentingos institucijos.

10. Paskirties šalis ir atitinkama kompetentinga institucija.

11. Vienintelis pranešimas arba bendras pranešimas. Jeigu bendras pranešimas, reikalaujama galiojimo termino.

12. Numatyta (-os) vežimo (-ų) pradžios data (-os).

13. Numatytos transporto priemonės.

14. Numatytas maršrutas (kiekvienos susijusios šalies įvežimo ir išvežimo punktai, taip pat įvežimo ir (arba) išvežimo ir (arba) eksporto iš Bendrijos muitinės) ir numatytas maršrutas (maršrutas nuo išvežimo iki įvežimo punkto), taip pat įskaitant galimus alternatyvius maršrutus, atsitikus nenumatytoms aplinkybėms.

15. Vežėjo (-ų) registracijos dėl atliekų transportavimo įrodymas (pvz., deklaracija, patvirtinanti egzistavimą).

16. Atliekų tipo atitinkamame sąraše paskirtis, šaltinis (-iai), aprašymas, sudėtis ir bet kokios pavojingos savybės. Kai atliekos yra iš įvairių šaltinių – išsamus atliekų aprašas.

17. Apskaičiuoti didžiausi ir mažiausi kiekiai.

18. Numatytos pakuotės tipai.

19. Atliekų naudojimo arba šalinimo būdų detalizavimas, kaip nurodyta Direktyvos 2006/12/EB IIA ir IIB prieduose.

20. Jeigu atliekos yra skirtos naudojimui:

a) planuojamas nepanaudojamos frakcijos po naudojimo šalinimo metodas;

b) panaudotos medžiagos kiekio santykis su nepanaudojamomis atliekomis;

c) apskaičiuotas panaudotos medžiagos kiekis;

d) naudojimo kaštai ir nepanaudojamos frakcijos šalinimo kaštai.

21. Draudimo nuo žalos tretiesiems asmenims įrodymas (pvz., deklaracija, patvirtinanti egzistavimą).

22. Įrodymas, kad pranešimo momentu buvo sudaryta ir galioja sutartis tarp pranešėjo ir gavėjo dėl atliekų naudojimo arba šalinimo, kaip reikalaujama 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje.

23. Atliekų gamintojo, naujojo gamintojo arba surinkėjo ir brokerio arba prekybininko sutarties kopija arba sutarties įrodymas (arba deklaracija, patvirtinanti egzistavimą), jeigu brokeris arba prekybininkas veikia kaip pranešėjas.

24. Įrodymas, kad pranešimo momentu arba, jei leidžia kompetentinga institucija, kuri patvirtina finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, vėliausiai tuo metu, kai pradedamas vežimas, buvo įgyta ir galiojo finansinė garantija arba lygiavertis draudimas(arba deklaracija, patvirtinanti egzistavimą, jeigu leidžia kompetentinga institucija), kaip reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje.

25. Pranešėjo patvirtinimas, kad visa jam žinoma informacija yra teisinga.

26. Kai pranešėjas nėra gamintojas pagal 2 straipsnio 15 punkto a papunkčio i dalį, pranešėjas užtikrina, kad atliekų gamintojas arba vienas iš asmenų, nurodytų 2 straipsnio 15 punkto a papunkčio ii ar iii dalyse, jei praktiškai įmanoma, taip pat pasirašytų IA priede numatytą pranešimo dokumentą.

2 dalis   INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA JUDĖJIMO DOKUMENTE ARBA PRIE JO PRIDĖTA:

Pateikite visą 1 dalyje išvardytą informaciją su toliau nurodytais išsamesniais paaiškinimais ir papildoma patikslinta informacija:

1. Vežimų serijos numeriai ir bendras jų skaičius.

2. Vežimo pradžios data.

3. Transporto priemonės.

4. Vežėjo (-ų) pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

5. Maršrutas (kiekvienos susijusios šalies įvežimo ir išvežimo punktai, taip pat įvežimo ir (arba) išvežimo ir (arba) eksporto iš Bendrijos muitinės) ir maršrutas (maršrutas nuo išvežimo iki įvežimo punkto), įskaitant galimus alternatyvius maršrutus, taip pat atsitikus nenumatytoms aplinkybėms.

6. Kiekiai.

7. Pakuotės tipai.

8. Bet kokias vežėjo (-ų) atsargos priemonės.

9. Pranešėjo deklaracija, kad buvo gauti visi būtini susijusių šalių kompetentingų institucijų leidimai. Šią deklaraciją turi pasirašyti pranešėjas.

10. Atitinkami parašai už kiekvieną perdavimą saugoti.

3 dalis   PAPILDOMA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI, KURIŲ GALI PAREIKALAUTI KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS:

1. Leidimo, pagal kurį dirba naudojimo arba šalinimo įrenginiai, tipas ir trukmė.

2. Leidimo, išduoto pagal Direktyvos 96/61/EB 4 ir 5 straipsnius, kopija.

3. Informacija dėl transportavimo saugumo užtikrinimo priemonių.

4. Transportavimo atstumas (-ai) nuo pranešėjo iki įmonės įrenginio, įskaitant galimus alternatyvius maršrutus, taip pat susidarius nenumatytoms aplinkybėms, ir vežant intermodaliniu transportu – vietos, kuriose bus atliekamas perdavimas.

5. Informacija apie transportavimo nuo pranešėjo iki įmonės įrenginio kaštus.

6. Atliekų transportavimo vežėjo (-ų) registracijos kopija.

7. Atliekų sudėties cheminė analizė.

8. Atliekų gamybos proceso aprašymas.

9. Įrenginio, priimančio atliekas atliekamo apdorojimo proceso aprašymas.

10. Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas arba jų kopijos.

11. Informacija dėl finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo, kaip reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje, apskaičiavimo.

12. Sutarčių kopijos, kaip nurodyta 1 dalies 22 ir 23 punktuose.

13. Draudimo liudijimo nuo žalos trečiosioms šalims kopija.

14. Bet kokia kita informacija, susijusi su pranešimo vertinimu pagal šį reglamentą ir nacionalinius teisės aktus.
III PRIEDAS

ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOM 18 STRAISPNYJE NUMATYTI BENDRI INFORMACIJOS REIKALAVIMAI, SĄRAŠAS

(ATLIEKOS IŠVARDYTOS „ŽALIAJAME“ SĄRAŠE) ( 41 )

Nepriklausomai nuo to, ar atliekos yra įtrauktos į šį sąrašą ar ne, joms gali būti netaikomas bendras reikalavimas, kad jas lydėtų tam tikra informacija, jei jos yra užterštos kitomis medžiagomis tokiu mastu, kuris:

a) padidintų su atliekomis susijusią grėsmę, dėl kurios jos taptų tinkamomis išankstinio rašytinio pranešimo ir sutikimo procedūrai, atsižvelgiant į pavojingas savybes, išvardytas Direktyvos 91/689/EEB III priede; arba

b) užkirstų kelią atliekų naudojimui aplinkai saugiu būdu.

I DALIS

Toliau išvardytoms atliekoms taikomas 18 straipsnyje numatyti bendri informacijos reikalavimai:

Bazelio konvencijos IX priede išvardytoms atliekoms ( 42 ).

▼M6

Šiame reglamente:

a) susitariama, kad bet kokia Bazelio konvencijos IX priedo nuoroda į A sąrašą yra nuoroda į šio reglamento IV priedą;

b) Bazelio konvencijoje B1020 įrašo skiltyje į terminą „didelės apimties, apdorotas“ taip pat įtrauktos visos metalo pavidalo nedispersinės ( 43 ) ten išvardyto laužo formos;

c) Bazelio konvencijoje B1030 įrašas yra toks: „Likučiai, kuriuose yra ugniai atsparių metalų“;

d) netaikoma Bazelio konvencijos B1100 įrašo dalis, kurioje nurodyta „vario apdorojimo šlakas“ ir t. t., o vietoje jos taikomas OECD II dalies GB040 įrašas;

e) netaikomas Bazelio konvencijos B1110 įrašas, o vietoje jo taikomi OECD II dalies GC010 ir GC020 įrašai;

f) netaikomas Bazelio konvencijos B2050 įrašas, o vietoj jo taikomas OECD II dalies GG040 įrašas;

g) laikoma, kad Bazelio konvencijos B3010 įrašo nuoroda į fluorinuotąsias polimerų atliekas apima fluorinuotojo etileno (PTFE) polimerus ir kopolimerus.

▼B

II DALIS

Toliau išvardytoms atliekoms taip pat taikomi 18 straipsnyje numatyti bendri informacijos reikalavimai:

Metalų lydimo ir rafinavimo atliekoms, kuriose yra metalųGB040

7112

262030

262090

Tauriųjų metalų ir vario apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

Kitoms atliekoms, kuriose yra metalųGC010

 

Elektros agregatai, susidedantys tik iš metalo arba lydinių

GC020

 

Elektronikos laužas (pvz., spausdintinės montavimo plokštelės, elektronikos dalys, laidai ir kt.) ir pataisytos elektronikos dalys, tinkančios pagrindiniams ir tauriesiems metalams regeneruoti

GC030

ex 890800

Laivai ir kiti plūdrieji statiniai, skirti sudaužimui, iš kurių iškrauti visi kroviniai ir pašalintos eksploatuojant laivus susidarančios kitos medžiagos, kurios gali būti klasifikuojamos kaip pavojingos medžiagos arba atliekos

GC050

 

Panaudoti fluidiniai katalizinio krekingo (FCC) katalizatoriai (pvz., aliuminio oksidas, ceolitai)

Nedispersinės formos stiklo atliekomsGE020

ex 7001

ex 701939

Pluoštinio stiklo atliekos

Keraminės atliekoms (nedispersinio pavidalo)GF010

 

Keramikos deginimo atliekos, įskaitant keraminius indus (prieš ir (arba) po naudojimo)

Kitoms atliekoms, kurių sudėtyje daugiausia yra neorganinių komponentų ir kurių sudėtyje gali būti metalų ir organinių medžiagųGG030

ex 2621

Nusėdę pelenai ir šlakas iš akmens anglimi kūrenamų jėgainių

GG040

ex 2621

Akmens anglimi kūrenamų jėgainių lakieji pelenai

Kietoms plastikinėms atliekomsGH013

391530

ex 390410 -40

Vinilchlorido polimerai

Atliekoms, susidarančios naudojant, rauginant odas ir nuo odos pašalinant plaukusGN010

ex 050200

Kiaulių arba šernų šerių ir plaukų arba barsukų plaukų ir kitų plaukų, naudojamų šepečiams ir teptukams gaminti, atliekos

GN020

ex 050300

Ašutų atliekos, suformuotos arba nesuformuotos į sluoksnį, su pagrindu ar be pagrindo

GN030

ex 050590

Paukščių odų ir kitų jų kūno dalių su plunksnomis arba pūkais, plunksnų ir plunksnų dalių (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkų, toliau neapdorotų, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti, atliekos

▼M4
IIIA PRIEDAS

MIŠRIOS ATLIEKOS, SUSIDEDANČIOS IŠ DVIEJŲ ARBA DAUGIAU ATLIEKŲ, IŠVARDYTOS III PRIEDE IR NEKLASIFIKUOJAMOS VIENOJE ĮRAŠO SKILTYJE, KAIP NURODYTA 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE

1. Nepriklausomai nuo to, ar atliekų mišiniai yra įtraukti į šį sąrašą, jiems gali būti netaikomas 18 straipsnyje nustatytas bendrasis reikalavimas, kad juos lydėtų dokumentas su tam tikra informacija, jei jie yra užteršti kitomis medžiagomis tokiu mastu, kuris:

a) padidintų su atliekomis susijusią grėsmę, dėl kurios joms galėtų būti taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir sutikimo procedūra, atsižvelgiant į pavojingas savybes, išvardytas Direktyvos 91/689/EEB III priede; arba

b) užkirstų kelią atliekų naudojimui aplinkai saugiu būdu.

▼M7

2. Į šį priedą įtraukiamos tokios mišrios atliekos:

a) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B1010 ir B1050 įrašuose;

b) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B1010 ir B1070 įrašuose;

c) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3040 ir B3080 įrašuose;

d) mišrios atliekos, klasifikuojamos (OECD) GB040 įrašu ir išvardytos Bazelio konvencijos B1100 įraše, apsiribojant kietuoju cinko lydmetaliu, nuodegomis, kuriose yra cinko, degiosiomis lengvosiomis aliuminio frakcijomis (arba šlaku), išskyrus druskų šlaką, ir ugniai atsparių įdėklų atliekomis, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario;

e) mišrios atliekos, klasifikuojamos (OECD) GB040 įrašu ir išvardytos Bazelio konvencijos B1070 ir B1100 įrašuose, apsiribojant ugniai atsparių įdėklų atliekomis, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario.

D ir e punktų įrašai netaikomi eksportui į šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas.

▼M7

3. Į šį priedą įtraukiamos tokios mišrios atliekos, priskirtos skirtingoms vieno atskiro įrašo įtraukoms ar įtraukų dalims:

a) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B1010 įraše;

b) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B2010 įraše;

c) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B2030 įraše;

d) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3010 įraše ir klasifikuojamos kaip nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas;

e) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3010 įraše ir klasifikuojamos kaip kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos;

f) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3010 įraše ir klasifikuojamos kaip perfluoralkoksialkanas;

g) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3020 įraše, apsiribojant nebalintu kraftpopieriu ar kartonu arba gofruotu popieriumi ar kartonu, kitu popieriumi ar statybiniu kartonu, daugiausia pagamintu iš balintos, nedažytos cheminės masės, popieriumi ar statybiniu kartonu, daugiausia pagamintu iš mechaninės masės (pvz., laikraščiais, žurnalais ir panašiais spaudiniais);

h) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3030 įraše;

i) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3040 įraše;

j) mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3050 įraše.

▼M8
IIIB PRIEDAS

PAPILDOMOS ATLIEKOS, ĮTRAUKTOS Į „ŽALIĄJĮ“ SĄRAŠĄ, KURIOS BUS ĮTRAUKTOS Į ATITINKAMUS BAZELIO KONVENCIJOS ARBA Į EBPO SPRENDIMO PRIEDUS, KAIP NURODYTA 58 STRAIPSNIO 1 DALIES b PUNKTE

1. Nepriklausomai nuo to, ar atliekos yra įtrauktos į šį sąrašą ar ne, joms gali būti netaikomi 18 straipsnyje išdėstyti bendrieji informacijos reikalavimai, jei jos yra užterštos kitomis medžiagomis tiek, kad:

a) su atliekomis susijusi grėsmė padidėtų tiek, kad joms turėtų būti taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir pritarimo procedūra, atsižvelgiant į pavojingas savybes, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB ( 44 ) III priede, arba

b) atliekų nebūtų galima naudoti aplinkai saugiu būdu.

2. Į šį priedą įtraukiamos tokios atliekos:

▼M10 —————

▼M8

BEU04

Daugiausiai iš popieriaus ir šiek tiek plastmasės sudaryta sudėtinė pakuotė, kurios sudėtyje nėra produkto likučių ir kuri neįtraukta į Bazelio konvencijos B3020 įrašo skiltį

BEU05

Grynos biologiškai skylančios atliekos iš žemės ūkio, sodininkystės, miškininkystės, daržininkystės, parkų ir kapinių priežiūros

3. Šiame priede išvardytos atliekos vežamos nepažeidžiant Tarybos direktyvos 2000/29/EB ( 45 ) nuostatų, įskaitant priemones, priimtas pagal tos direktyvos 16 straipsnio 3 dalį.

▼B
IV PRIEDAS

ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOMA IŠANKSTINIO RAŠYTINIO PRANEŠIMO IR PRITARIMOPROCEDŪRA, SĄRAŠAS (ATLIEKOS, ĮTRAUKTOS Į „GINTARINĮ“ SĄRAŠĄ) ( 46 )

I Dalis

Toliau išvardytoms atliekoms taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir pritarimo procedūra:

Atliekoms, išvardytoms Bazelio konvencijos II ir VIII prieduose ( 47 ).

Šiame reglamente:

a) Bet kokia nuoroda į Bazelio konvencijos VIII priedo B sąrašą yra nuoroda į šio reglamento III priedą.

b) Bazelio konvencijos įraše A1010 terminas „bet išskyrus tokias atliekas, kurios konkrečiai išvardytos B sąraše (IX priedas)“ yra nuoroda į šio reglamento I b) dalies III priedo Bazelio konvencijos įrašą B1020 ir į B1020 įrašo pastabą.

c) Bazelio konvencijos A1180 ir A2060 įrašai netaikomi OECD GC010, GC020 ir GG040 įrašams III priede, jeigu tikslinga, vietoj jų taikoma II dalis.

d) Bazelio konvencijos A4050 įrašas apima aliuminio lydimo metu panaudotas vidines kamerų dangas, kadangi jų sudėtyje yra Y33 neorganinių cianidų. Jeigu cianidai suardomi, panaudotos vidinės kamerų dangos įrašomos į II dalies AB120 skiltį, kadangi jų sudėtyje yra Y32, neorganinių fluoro junginių, išskyrus kalcio fluoridą.

II Dalis

Toliau išvardytoms atliekoms taip pat taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra:

Atliekoms, kuriose yra metalų▼M6

AA010

261900

Geležies ir plieno pramonės nuodegos, lydymo nuodegos bei kitos atliekos (1)

▼B

AA060

262050

Vanadžio pelenai ir likučiai (1)

AA190

810420 ex 810430

Mangano atliekos ir likučiai, kurie yra degūs, pirofiriški arba, susilietę su vandeniu, pavojingais kiekiais išskiria degias dujas

(1)   Į šį sąrašą įeina pelenai, liekanos šlakas, nuodegos, nuogriebos, atplaišos, dulkės, milteliai, dumblas ir išspaudos, jeigu jos nėra nurodytos kitur.

Atliekoms, kuriose daugiausia yra neorganinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų arba organinių medžiagųAB030

 

Cianidų neturinčių sistemų atliekos, kurios susidaro apdorojant metalų paviršių

AB070

 

Liejimo operacijose naudojamas smėlis

AB20

ex 281290 ex 3824

Kitur neapibrėžti arba neįtraukti junginiai, kuriuose yra halogenų

AB130

 

Naudotas pučiamasis smėlis

AB150

ex 382490

Nerafinuotas kalcio sulfitas ir kalcio sulfatas, gautas sieros šalinimo iš išmetamųjų dujų metu (FGD)

Atliekoms, kuriose daugiausia yra organinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų arba neorganinių medžiagųAC060

ex 381900

Skysčiai hidraulinėms sistemoms

AC070

ex 381900

Stabdžių skysčiai

AC080

ex 382000

Antifrizo skysčiai

AC150

 

Chlorfluorangliavandeniliai

AC160

 

Haloniai

AC170

ex 440310

Apdorotos kamštienos ir medienos atliekos

AC250

 

Paviršinio aktyvumo medžiagos

AC260

ex 3101

Skystas kiaulių mėšlas, išmatos

AC270

 

Nutekamųjų vandenų dumblas

Atliekoms, kuriose gali būti neorganinių arba organinių sudedamųjų daliųAD090

ex 382490

Reprografijos ir fotografijos cheminių medžiagų gamybos, sudarymo ir vartojimo atliekos, bei kitur neapibrėžtos ir neįtrauktos medžiagos

AD100

 

Cianidų neturinčių sistemų atliekos, kurios susidaro apdorojant plastikų paviršių

AD120

ex 391400 ex 3915

Jonitinės dervos

AD150

 

Gamtinės organinės medžiagos, naudojamos kaip filtro terpė (pvz., biologiniai filtrai)

Atliekoms, kuriose daugiausia yra neorganinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų arba organinių medžiagųRB020

ex 6815

Keramikos pagrindo pluoštas, kurio fizikinės cheminės savybės panašios į asbesto savybes
IVA PRIEDAS

III PRIEDE IŠVARDYTOS ATLIEKOS, KURIOMS TAIKOMA IŠANKSTINIO RAŠYTINIO PRANEŠIMO IR PRITARIMO PROCEDŪRA (3 STRAIPSNIO 3 DALIS)
V PRIEDAS

ATLIEKOS, KURIOMS TAIKOMAS 36 STRAIPSNIO EKSPORTO DRAUDIMAS

ĮVADINĖS PASTABOS

1. Šis priedas taikomas nepažeidžiant direktyvų 91/689/EEB ir 2006/12/EB.

2. Šį priedą sudaro trys dalys, iš kurių 2 ir 3 dalys taikomos tik tuomet, kai netaikoma 1 dalis. Tam, kad būtų nustatyta, ar tam tikros atliekos įtraukiamos į šį priedą, pirmiausia reikia patikrinti, ar atliekos įtrauktos į šio priedo 1 dalį; jeigu ne, tuomet, ar jos įtrauktos į 2 dalį, o jeigu ne, ar jos įtrauktos į 3 dalį.

1 dalis yra padalyta į dvi skirsnio dalis: A sąrašą, kuriame išvardytos atliekų rūšys, klasifikuojamos kaip pavojingos pagal Bazelio konvencijos 1 straipsnio 1 dalies a punktą, dėl ko joms taikomas eksporto draudimas, ir B sąrašą, kuriame išvardytos atliekos, kurioms netaikomas Bazelio konvencijos 1 straipsnio 1 dalies a punktas, dėl ko joms netaikomas eksporto draudimas.

Todėl, jeigu atliekos išvardytos 1 dalyje, reikia patikrinti, ar jos išvardytos A sąraše ar B sąraše. Tik tuomet, jeigu atliekos nėra išvardytos 1 dalies A arba B sąraše, reikia patikrinti, ar jos nėra išvardytos 2 dalies pavojingų atliekų sąraše (t. y. atliekų, pažymėtų žvaigždute) arba 3 dalyje. Jeigu taip, tuomet šioms atliekoms taikomas eksporto draudimas.

3. 1 dalies B sąraše išvardytoms atliekoms arba atliekoms, išvardytoms 2 dalyje tarp nepavojingų atliekų (t. y. atliekoms, nepažymėtoms žvaigždute), taikomas eksporto draudimas, jeigu jos yra užterštos kitomis medžiagomis tokiu mastu, kad:

a) padidintų su atliekomis susijusią grėsmę dėl kurios būtų taikoma rašytinio pranešimo ir sutikimo procedūra, atsižvelgiant į pavojingas savybes, išvardytas Direktyvos 91/689/EEB III priede; arba

b) užkirstų kelią atliekų naudojimui aplinkai saugiu būdu.

1 Dalis ( 48 )

A sąrašas (Bazelio konvencijos VIII priedas)

A1   METALŲ ATLIEKOS IR ATLIEKOS, KURIOSE YRA METALŲ

A1010 Metalų atliekos ir atliekos, kuriose yra bet kurių toliau išvardytų medžiagų lydinių:

 stibio

 arseno

 berilio

 kadmio

 švino

 gyvsidabrio

 seleno

 telūro

 talio,

bet išskyrus tokias atliekas, kurios konkrečiai išvardytos B sąraše.

A1020 Atliekos, kuriose bet kurios toliau išvardytos medžiagos yra jų sudedamosios dalys arba jų teršalai, išskyrus dideles metalo atliekas:

 stibis, stibio junginiai

 berilis, berilio junginiai

 kadmis, kadmio junginiai

 švinas, švino junginiai

 selenas, seleno junginiai

 telūras, telūro junginiai

A1030 Atliekos, kuriose bet kurios toliau išvardytos medžiagos yra jų sudedamosios dalys arba jų teršalai:

 arsenas, arseno junginiai

 gyvsidabris, gyvsidabrio junginiai

 talis, talio junginiai

A1040 Atliekos, kuriose bet kurios toliau išvardytos medžiagos yra jų sudedamosios dalys:

 metalo karbonilai

 šešiavalenčiai chromo junginiai

A1050 Galvaninis dumblas

A1060 Metalų ėsdinimo tirpalų atliekos

A1070 Cinko perdirbimo druskų išplovimo likučiai, dulkės ir dumblas, pvz., jarozitas, hematitas ir pan.

A1080 Cinko likučių atliekos, neįtrauktos į B sąrašą, kuriose švino ir kadmio koncentracija yra tokia, kad atitinka III priede nurodytas charakteristikas

A1090 Izoliuotų vario laidų deginimo pelenai

A1100 Vario lydyklų dujų valymo sistemų dulkės ir likučiai

A1110 Panaudoti vario elektrolitionio rafinavimo ir elektroekstrakcijos elektrolitų tirpalai

A1120 Vario elektrolitinio rafinavimo ir elektroekstrakcijos elektrolitų gryninimo sistemų dumblo atliekos, išskyrus anodų šlamą

A1130 Panaudoti ėsdinimo tirpalai, kuriuose yra ištirpusio vario

A1140 Vario chlorido ir vario cianido katalizatorių atliekos

A1150 Spausdintinių jungiamųjų plokščių, neįtrauktų į B sąrašą ( 49 ), tauriųjų metalų deginimo pelenai

A1160 Švino baterijų, sveikų arba susmulkintų, atliekos

A1170 Nerūšiuotos baterijų atliekos, išskyrus tik B sąraše išvardytų baterijų mišinius. B sąraše neapibrėžtos baterijų atliekos, kuriose I priede nurodytų sudedamųjų dalių yra tiek, kad jas būtų galima laikyti pavojingomis.

A1180 Elektrinių ir elektroninių agregatų atliekos arba laužas ( 50 ), kuriame yra tokių sudedamųjų dalių kaip į A sąrašą įtraukti akumuliatoriai ir kitos baterijos, gyvsidabriniai jungikliai, elektroninių vamzdžių stiklo ir kitokio aktyvinto stiklo bei PCB kondensatorių, arba kurie I priede išvardytomis sudedamosiomis dalimis (pvz., kadmiu, gyvsidabriu, švinu, polichlorintuoju bifenilu) yra užteršti taip, kad jiems būdingos III priede išvardytos savybės (atkreipiamas dėmesys į B sąrašo B1110 įrašą) ( 51 )

A1190 Atliekos metalo laidų, padengtų arba izoliuotų plastiku, kurio sudėtyje yra tiek akmens anglių dervos, PCB (51) , kadmio, kitų organinių halogeninių junginių arba kitų I priede išvardytų sudedamųjų dalių, kai jis šiomis medžiagomis yra užterštas tiek, kad įgyja III priedo savybių, forma

A2   ATLIEKOS, KURIOSE DAUGIAUSIA YRA NEORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, KURIOSE GALI BŪTI METALŲ IR ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ

A2010 Elektroninių vamzdžių stiklo ir kito aktyvinto stiklo atliekos

A2020 Neorganinio fluoro junginių atliekos, skysčių ar dumblo pavidalu, išskyrus atliekas, apibrėžtas B sąraše

A2030 Katalizatorių atliekos, išskyrus B sąraše apibrėžtas atliekas

A2040 Chemijos pramonėje susidarančios gipso atliekos, kuriose I priede išvardytų sudedamųjų dalių yra tiek, kad joms būdingos III priede nurodytos pavojingos savybės (atkreipiamas dėmesys į B sąrašo B2080 įrašą)

A2050 Asbesto atliekos (dulkės ir pluoštas)

A2060 Akmens anglimis kūrenamų elektrinių pelenai, kuriuose I priede nurodytų medžiagų koncentracija yra tokia, jog jos turi III priede išvardytų savybių (atkreipiamas dėmesys į susijusį B sąrašo B2050 įrašą)

A3   ATLIEKOS, KURIOSE DAUGIAUSIA YRA ORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, KURIOSE GALI BŪTI METALŲ IR NEORGANINIŲ MEDŽIAGŲ

A3010 Naftos kokso ir bitumo gamybos arba perdirbimo atliekos

A3020 Alyvos, netinkamos naudoti pagal jų pirminę paskirtį

A3030 Atliekos, kuriose yra antidetonatoriaus dumblo arba švinu užteršto antidetonatoriaus dumblo

A3040 Šiluminių skysčių (šilumos perdavimo skysčių) atliekos

A3050 Dervų, latekso, plastifikatorių, klijų gamybos, sudarymo ir naudojimo atliekos, išskyrus tokias atliekas, kurios nurodytos B sąraše (atkreipiamas dėmesys į susijusį B sąrašo B4020 įrašą)

A3060 Nitroceliuliozės atliekos

A3070 Fenolio, fenolio junginių atliekos, įskaitant skystą arba dumblo pavidalo chlorfenolį

A3080 Eterių atliekos, išskyrus apibrėžtas B sąraše

A3090 Odos dulkių, pelenų, dumblo ir miltelių atliekos, kuriose yra šešiavalenčio chromo junginių arba biocidų (atkreipiamas dėmesys į B sąrašo B3100 įrašą)

A3100 Odos pjaustymo ir kitos atliekos arba kombinuotos odos atliekos, netinkančios odos dirbinių gamybai, kuriose yra šešiavalenčio chromo junginių arba biocidų (atkreipiamas dėmesys į susijusį B sąrašo B3090 įrašą)

A3110 Kailių išdirbimo atliekos, kuriose yra šešiavalenčio chromo junginių, biocidų arba užkrečiamųjų medžiagų (atkreipiamas dėmesys į susijusį B sąrašo B3110 įrašą)

A3120 Labai lengvos smulkiosios frakcijos

A3130 Organinių fosforo junginių atliekos

A3140 Nehalogenintųjų organinių tirpiklių atliekos, išskyrus tokias atliekas, apibrėžtas B sąraše

A3150 Halogenintųjų organinių tirpiklių atliekos

A3160 Organinių tirpiklių panaudojimo operacijų metu susidarančios halogenintųjų arba nehalogenintųjų nevandeninių distiliavimo likučių atliekos

A3170 Alifatinių halogenintųjų angliavandenilių gamybos metu susidarančios atliekos (pvz., chlormetanas, dichloretanas, vinilchloridas, vinilidenchloridas, alilchloridas ir epichlorhidrinas)

A3180 Atliekos, medžiagos ir gaminiai, kuriuose yra, kuriuos sudaro arba kurie yra užteršti polichlorintuoju bifenilu (PCB), polichlorintuoju terfenilu (PCT), polichlorintuoju naftalenu (PCN), polibromintuoju bifenilu (PBB) arba bet kuriuo kitu polibromintuoju šių junginių analogu, kai jų koncentracija lygi 50 mg/kg arba didesnė ( 52 )

A3190 Gudrono likučių atliekos (išskyrus asfalto cementą), kurios susidaro rafinuojant, distiliuojant ir pirolizės būdu apdorojant organines medžiagas

A3200 Kelių statybos ir priežiūros bituminė medžiaga (asfalto atliekos), kurioje yra gudrono (atkreipiamas dėmesys į susijusį B sąrašo B2130 įrašą)

A4   ATLIEKOS, KURIOSE GALI BŪTI NEORGANINIŲ ARBA ORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ

A4010 Farmacijos preparatų gamybos, ruošimo ir vartojimo atliekos, išskyrus B sąraše apibrėžtas tokias atliekas

A4020 Ligoninių ir su jomis susijusios atliekos, t. y. medicinos, slaugos, stomatologijos, veterinarijos arba panašios praktikos atliekos, kurios susidaro ligoninėse ar kitose infrastruktūrose tiriant ar gydant pacientus arba įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus.

A4030 Biocidų ir fitoterapinių vaistų gamybos, sudarymo ir vartojimo atliekos, įskaitant atliekas pesticidų ir herbicidų, kurie neįtraukti į specifikaciją, pasenę ( 53 ) arba netinka naudoti pagal iš pradžių numatytą naudojimo būdą

A4040 Medienos konservavimo cheminių medžiagų gamybos, sudarymo ir naudojimo atliekos ( 54 )

A4050 Atliekos, kuriose yra arba kurios užterštos viena iš šių medžiagų:

 neorganiniais cianidais, išskyrus kietuosius likučius, kuriuose yra tauriųjų metalų, kai yra nedidelis kiekis neorganinių cianidų

 organinių cianidų

A4060 Naudotų alyvų/vandens, angliavandenilių/vandens mišinių, emulsijų atliekos

A4070 Rašalo, dažiklių, pigmentų, dažų, politūros, lako gamybos, sudarymo ir naudojimo atliekos, išskyrus B sąraše apibrėžtas tokias atliekas (atkreipiamas dėmesys į susijusį B sąrašo B4010 įrašą)

A4080 Sprogmenų atliekos (išskyrus B sąraše apibrėžtas tokias atliekas)

A4090 Rūgštinių arba šarminių tirpalų atliekos, kurios neapibrėžtos atitinkamame B sąrašo įraše (atkreipiamas dėmesys į susijusį B sąrašo B2120 įrašą)

A4100 Pramoninės taršos kontrolės priemonių, skirtų išleidžiamosios dujoms valyti, atliekos, išskyrus panašias B sąraše apibrėžtas atliekas

A4110 Atliekos, kuriose yra, kurios sudarytos arba kurios užterštos toliau išvardytomis medžiagomis:

 bet kuris polichlorintojo benzofurano tipas

▼C3

 bet kuris polichlorinto dibenzo-para-dioksino tipas

▼B

A4120 Atliekos, kuriose yra, kurios sudarytos arba kurios užterštos peroksidais

A4130 Pakuočių ir talpyklų, kuriose yra I priede nurodytų medžiagų, kurių koncentracija yra tokia, kad atitinka III priede nurodytas pavojingas savybes, atliekos

A4140 Atliekos, kurias sudaro arba jose yra į specifikaciją neįtrauktų arba pasenusių ( 55 ) cheminių medžiagų, atitinkančių I priedo kategorijas ir turinčių III priede nurodytas pavojingas savybes

A4150 Tyrimų ir taikomosios veiklos arba mokymo proceso cheminės atliekos, kurios neidentifikuotos ir (arba) yra naujos ir kurių poveikis žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai yra nežinomas

A4160 Į B sąrašą neįtraukta panaudota aktyvintoji anglis (atkreipiamas dėmesys į susijusį B sąrašo B2060 įrašą)

B sąrašas (Bazelio konvencijos IX priedas)

B1   METALŲ ATLIEKOS IR ATLIEKOS, KURIOSE YRA METALŲ

B1010 Metalų ir metalų lydinių atliekos, metalo pavidalo, nedispersinės:

 taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, tik ne gyvsidabris)

 geležies ir plieno laužas

 vario laužas

 nikelio laužas

 aliuminio laužas

 cinko laužas

 alavo laužas

 volframo laužas

 molibdeno laužas

 tantalo laužas

 magnio laužas

 kobalto laužas

 bismuto laužas

 titano laužas

 cirkonio laužas

 mangano laužas

 germanio laužas

 vanadžio laužas

 hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

 torio laužas

 retųjų žemių elementų laužas

 chromo laužas

B1020 Švarus, neužterštas metalo laužas, įskaitant lydinius, didelės apimties, apdorotas (lakštai, plokštės, sijos, strypai ir pan.):

 stibio laužas

 berilio laužas

 kadmio laužas

 švino laužas (išskyrus švino baterijas)

 seleno laužas

 telūro laužas

B1030 Ugniai atsparūs metalai, kuriuose yra likučių

B1031 molibdeno, volframo, titano, tantalo, niobio ir renio metalo ir metalo lydinių atliekos, metalo pavidalo, nedispersinės (metalo milteliai), išskyrus atliekas, nurodytas A sąrašo A1050 įrašo skiltyje „galvaninis dumblas“

B1040 Elektrinių agregatų laužas, neužterštas tepalais, PCB ar PCT tiek, kad juos būtų galima laikyti pavojingais

B1050 Mišrių spalvotųjų metalų ir sunkiųjų frakcijų laužas, kuriame nėra I sąraše nurodytų medžiagų, kurių koncentracija yra tokia, kad atitinka III priede nurodytas pavojingas savybes ( 56 )

B1060 Seleno ir telūro atliekos metalų elementine forma, įskaitant miltelius

B1070 Vario ir vario lydinių dispersinio pavidalo atliekos, jeigu jose nėra I priede išvardytų sudedamųjų dalių tiek, kad jos turėtų III priede nurodytas savybes

B1080  ►C3  Cinko pelenai ir likučiai, įskaitant dispersinio pavidalo cinko lydinių likučius, jeigu juose I priede išvardytų sudedamųjų dalių koncentracija nėra tokia, kad jie turėtų III priede nurodytas savybes ( 57 ) ◄

B1090 Baterijų atliekos, atitinkančios specifikaciją, išskyrus pagamintas iš švino, kadmio ar gyvsidabrio

B1100 Metalų lydymo ir rafinavimo atliekos, kuriose yra metalų

 kietasis cinko lydmetalis

 nuodegos, kuriose yra cinko:

 

 cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

 cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

 cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

 karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

 degios lengvosios cinko frakcijos

 degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

 vario apdorojimo, ruošiant jį tolesniam perdirbimui arba rafinavimui, šlakas, kuriame arseno, švino arba kadmio nėra tiek, kad jis turėtų III priede nurodytas pavojingas savybes

 ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

 tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

 tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

B1110 Elektriniai ir elektroniniai agregatai:

 elektroniniai agregatai, kuriuos sudaro tik metalai arba lydiniai

 elektrinių ir elektroninių agregatų atliekos arba laužas ( 58 ) (įskaitant spausdintines plokštes), kuriuose nėra tokių komponentų kaip į A sąrašą įtraukti akumuliatoriai ir kitos baterijos, gyvsidabriniai jungikliai, elektroninių vamzdžių stiklas ir kitas aktyvintas stiklas bei PCB kondensatoriai arba kurie neužteršti I priede nurodytomis sudedamosiomis dalimis (pvz., kadmis, gyvsidabris, švinas, polichlorintas bifenilas), arba kai iš jų šios medžiagos yra pašalintos tiek, kad jos neturi III priede išvardytų savybių (atkreipiamas dėmesys į A sąrašo A1180 įrašą)

 elektriniai ir elektroniniai agregatai (įskaitant spausdintines plokštes, elektroninius komponentus ir laidus), skirti juos tiesiogiai pakartotinai panaudoti ( 59 ), bet neperdirbti ar galutinai išmesti ( 60 )

B1115 Atliekos metalo laidų, padengtų arba izoliuotų plastiku, neįtrauktu į A sąrašo A1190 eilutę, išskyrus tuos, kurie skirti IVA priedo operacijoms arba kitoms šalinimo operacijoms, kurių bet kuriame etape vyksta nevaldomi šiluminiai procesai, pvz., atviras degimas, forma

B1120 Panaudoti katalizatoriai, išskyrus skysčius, naudotus kaip katalizatoriai, kuriuose yra nors viena iš šių medžiagų:pereinamieji metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai ar kiti katalizatoriai)

Skandis

Vanadis

Manganas

Kobaltas

Varis

Itris

Niobis

Hafnis

Volframas

Titanas

Chromas

Geležis

Nikelis

Cinkas

Cirkonis

Molibdenas

Tantalas

Renis

lantanidai (retųjų žemių metalai):

Lantanas

Praseodimis

Samaris

Gadolinis

Disprozis

Erbis

Iterbis

Ceris

Neodimis

Europis

Terbis

Holmis

Tulis

Lutecis

B1130 Išvalyti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra tauriųjų metalų

B1140 Kietosios būklės likučiai, kuriuose yra tauriųjų metalų ir kuriuose yra nedidelis kiekis neorganinių cianidų

B1150 Tauriųjų metalų ir jų lydinių atliekos (auksas, sidabras, platinos grupė, išskyrus gyvsidabrį) dispersinės neskystos būklės, tinkamai supakuotos ir paženklintos

B1160 Spausdintinių plokščių deginimo tauriųjų metalų pelenai (atkreipiamas dėmesys į A sąrašo A1150 įrašą)

B1170 Fotografijos juostų deginimo tauriųjų metalų pelenai

B1180 Fotografijos juostų atliekos, kuriose yra sidabro halogenidų ir metalinio sidabro

B1190 Fotografinio popieriaus atliekos, kuriose yra sidabro halogenidų ir metalinio sidabro

B1200 Geležies ir plieno gamybos metu susidarantis granuliuotas šlakas

B1210 Geležies ir plieno gamybos metu susidarantis šlakas, įskaitant šlakus, iš kurių gaunami TiO2 ir vanadis

B1220 Cinko gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301), daugiausia skirtas statyboms

B1230 Geležies ir plieno gamybos metu susidarančios antrinės nuodegos

B1240 Vario oksido antrinės nuodegos

B1250 Naudoti netinkamų transporto priemonių atliekos, kurių sudėtyje nėra skysčių arba kitų pavojingų komponentų

B2   ATLIEKOS, KURIOSE DAUGIAUSIA YRA NEORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, KURIOSE GALI BŪTI METALŲ IR ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ

B2010 Nedispersinės kalnakasybos operacijų atliekos:

 gamtinio grafito atliekos

 skalūnų atliekos, grubiai profiliuotos arba neprofiliuotos, arba paprastai susmulkintos jas supjaustant ar taikant kitą būdą

 žėručio atliekos

 amfigeno, nefelino ir nefelino sienito atliekos

 putnagų atliekos

 fluoritų atliekos

 kietosios kvarco atliekos, išskyrus naudojamas liejimo operacijose

B2020 Nedispersinės stiklo atliekos:

 stiklo duženos ir kitos atliekos, stiklo laužas, išskyrus elektroninių vamzdžių stiklą ir kitą aktyvintą stiklą

B2030 Nedispersinės keramikos atliekos:

 kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai)

 kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

B2040 Kitos atliekos, kuriose daugiausia yra neorganinių sudedamųjų dalių:

 iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

 gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

 vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 kietoji siera

 kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

 natrio, kalio, kalcio chloridai

 karborundas (silicio karbidas)

 sugadintas betonas

 stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

B2050 Į A sąrašą neįtraukti akmens anglimis kūrenamų elektrinių pelenai (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A2060 įrašą)

B2060 Panaudota aktyvintoji anglis, kurios sudėtyje nėra tiek I sąraše išvardytų medžiagų, kad jos atspindėtų III sąraše išvardytas savybes, pavyzdžiui, anglis, gauta išvalius geriamąjį vandenį bei maisto pramonės ir vitaminų gamybos procesų metu (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A4160 įrašą)

B2070 Kalcio fluorido dumblas

B2080 Cheminių pramoninių procesų gipso atliekos, neįtrauktos į A sąrašą (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A2040 įrašą)

B2090 Plieno arba aliuminio gamybos anodų galelių, pagamintų iš naftos kokso ar bitumo, atliekos, išvalytos pagal įprastas pramonines specifikacijas (išskyrus chloro šarminei elektrolizei ir metalurgijos pramonėje naudojamus anodų galelius)

B2100 Aliuminio gamybos aliuminio hidratų atliekos, aliuminio atliekos ir likučiai, išskyrus medžiagas, naudojamas išvalymo nuo dujų, flokuliacijos ar filtravimo procesuose

B2110 Boksitų likučiai (raudonasis dumblas) (pH sumažintas iki mažiau nei 11,5 )

B2120 Rūgštinių arba šarminių neėsdinimo ar kitaip nepavojingų tirpalų atliekos, kurių pH didesnis negu 2 ir mažesnis negu 11,5 (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A4090 įrašą)

B2130 Kelių statybos ir priežiūros bituminė medžiaga (asfalto atliekos), kurioje nėra gudrono ( 61 ) (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3200 įrašą)

B3   ATLIEKOS, KURIOSE DAUGIAUSIA YRA ORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, KURIOSE GALI BŪTI METALŲ IR NEORGANINIŲ MEDŽIAGŲ

B3010 Kietųjų plastikų atliekos:

Toliau išvardyti plastikai arba mišrios plastikinės medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

 nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas, įskaitant toliau išvardytas medžiagas, bet jomis neapsiribojant ( 62 ):

 

 etilenas

 stirenas

 polipropilenas

 polietileno tereftalatas

 akrilonitrilas

 butadienas

 poliacetalis

 poliamidai

 polibutileno tereftalatas

 polikarbonatai

 polieteriai

 polifenileno sulfidai

 akrilo polimerai

 C10–C13 alkanai (plastifikatorius)

 poliuretanas (kuriame nėra CFC)

 polisiloksanai

 polimetilmetakrilatas

 polivinilalkoholis

 polivinilbutirlis

 polivinilacetatas

 kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas:

 

 karbamidformaldehidinės dervos

 fenolformaldehidinės dervos

 melaminformaldehidinės dervos

 epoksidinės dervos

 alkidinės dervos

 poliamidai

▼C2

 šios fluorintosios polimerų atliekos ( 63 ):

 

 perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

 perfluoralkoksialkanas

 

 tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

 tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

 polivinilfluoridas (PVF)

 polivinildenefluoridas (PVDF)

▼B

B3020 Popieriaus, statybinio kartono ir popieriaus gaminių atliekos

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis:

Statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

 nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

 kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės medienos/popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

 popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės medienos/popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

 

1) sluoksniuotas statybinis kartonas;

2) nerūšiuota makulatūra

▼M10

B3026 Šios skysčių kombinuotų pakuočių pradinio apdorojimo atliekos, kurių sudėtyje I priede nurodytų medžiagų koncentracija nėra tokia, kad pasireikštų III priede nurodytos pavojingos savybės:

 neatskiriama plastiko frakcija

 neatskiriama plastiko ir aliuminio frakcija

B3027 Klijuojamų etikečių laminato atliekos, kurių sudėtyje yra etikečių medžiagų gamyboje naudojamų žaliavų.

▼B

B3030 Tekstilės atliekos

Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

 šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 nekarštos ir nešukuotos

 kitos

 vilnos arba gyvūnų švelnių ar šiurkščių plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet išskyrus išplaušintą žaliavą

 

 vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

 kitos vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų atliekos

 gyvūnų šiurkščių plaukų atliekos

 medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

 išplaušinta žaliava

 kita

 linų pakulos ir atliekos

 sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 ramės ir kitų augalinio tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

 dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 sintetinio pluošto

 dirbtinio pluošto

 dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

 naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

 

 rūšiuoti

 kiti

B3035 Tekstilinės grindų dangos, kilimų atliekos

B3040 Gumos atliekos

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis:

 kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

 kitos gumos atliekos (išskyrus kitur apibrėžtas tokias atliekas)

B3050 Neapdorotos kamštienos ir medienos atliekos:

 medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

 kamštienos atliekos: susmulkinta, granuliuota arba sumalta kamštiena

B3060 Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos:

 vyno nuosėdos

 išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

  ►C3  degra; likučiai, susidarantys ◄ valant riebias medžiagas arba gyvūninį ar augalinį vašką

 kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

 žuvų atliekos

 kakavos ankštys, žievelės, odelės ir kitos kakavos atliekos

 kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

B3065 Gyvulinės arba augalinės kilmės maistinių riebalų ir aliejų (pvz., kepimo aliejaus) atliekos, jeigu jos neturi III priede išvardytų savybių

B3070 Šios atliekos:

 žmogaus plaukų atliekos

 šiaudų atliekos

 penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

B3080 Gumos skutenų ir likučių atliekos

B3090 Odos arba kombinuotos odos skutenos ir kitos atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti, išskyrus odos dumblą, kuriuose nėra šešiavalenčio chromo junginių ir biocidų (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3100 įrašą)

B3100 Odos dulkės, pelenai, dumblas arba milteliai, kuriuose nėra šešiavalenčio chromo junginių ir biocidų (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3090 įrašą)

B3110 Kailių išdirbimo atliekos, kuriose yra šešiavalenčio chromo junginių, biocidų arba užkrečiamųjų medžiagų (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3110 įrašą)

B3120 Atliekos, kuriose yra maistinių dažų

B3130 Polimerinių eterių atliekos ir nepavojingų monomerinių eterių atliekos, kurie negali sudaryti peroksidų

B3140 Pneumatinių padangų atliekos, skirtos IVA priede nurodytoms operacijoms atlikti

B4   ATLIEKOS, KURIOSE GALI BŪTI NEORGANINIŲ ARBA ORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ

B4010 Atliekos, kurias daugiausia sudaro vandeniniai/latekso dažai, rašalas ir sukietintas lakas, ir kuriose esančių organinių tirpiklių, sunkiųjų metalų arba biocidų kiekis leidžia jas laikyti nepavojingomis (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A4070 įrašą)

B4020 Gumos, latekso, plastifikatorių, klijų/lipalo gamybos, sudarymo ir naudojimo atliekos, kurios neišvardytos A sąraše, kuriose esančių tirpiklių ir kitų teršalų kiekis yra toks, kad jose nepasireiškia III priede nurodytos savybės ►C3  , pvz., vandeniniai klijai arba klijai su kazeinu, krakmolas, dekstrinas, celiuliozės eteris, ◄ polivinilalkoholis (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3050 įrašą)

B4030 Į A sąrašą neįtraukti naudoti vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis

2 dalis

Atliekos, išvardytos iš dalies pakeisto Sprendimo 2000/532/EB priede ( 64 )

01   MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS01 01

mineralų kasybos atliekos

01 01 01

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

01 01 02

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

01 03

mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 03 04 *

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

01 03 05 *

kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 03 06

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05

01 03 07 *

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant metalų rūdas

01 03 08

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07

01 03 09

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, atliekos, nenurodytos 01 03 07

01 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 04

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 04 07 *

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 04 08

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 09

smėlio ir molio atliekos

01 04 10

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 11

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 12

mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11

01 04 13

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 05

gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

01 05 04

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

01 05 05 *

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriose yra naftos

01 05 06 *

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 05 07

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

01 05 08

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

01 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02   ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS02 01

žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

02 01 01

plovimo ir valymo dumblas

02 01 02

gyvulių audinių atliekos

02 01 03

augalų audinių atliekos

02 01 04

plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)

02 01 06

gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už susidarymo vietos

02 01 07

miškininkystės atliekos

02 01 08 *

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

02 01 09

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08

02 01 10

metalų atliekos

02 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 02

mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

02 02 01

plovimo ir valymo dumblas

02 02 02

gyvulių audinių atliekos

02 02 03

vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos

02 02 04

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 03

vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos, konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos

02 03 01

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

02 03 02

konservantų atliekos

02 03 03

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

02 03 04

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 03 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 04

cukraus gamybos atliekos

02 04 01

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

02 04 02

netinkamas vartoti kalcio karbonatas

02 04 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 05

pieno pramonės atliekos

02 05 01

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 05 02

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 06

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

02 06 01

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 06 02

konservantų atliekos

02 06 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 07

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

02 07 01

žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

02 07 02

spirito distiliavimo atliekos

02 07 03

cheminio apdorojimo atliekos

02 07 04

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 07 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

03   MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS03 01

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

03 01 01

žievės ir kamštienos atliekos

03 01 04 *

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

03 01 05

pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės, ir fanera, nenurodyti 03 01 04

03 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

03 02

medienos konservavimo atliekos

03 02 01 *

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

03 02 02 *

organiniai chlorintieji medienos konservantai

03 02 03 *

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

03 02 04 *

neorganiniai medienos konservantai

03 02 05 *

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

03 02 99

kitaip neapibrėžti medienos konservantai

03 03

medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

03 03 01

medžio žievės ir medienos atliekos

03 03 02

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

03 03 05

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

03 03 07

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

03 03 08

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

03 03 09

kalkių dumblo atliekos

03 03 10

pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

03 03 11

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, išskyrus dumblą, nurodytą 03 03 10

03 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

04   ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS04 01

odos ir kailių pramonės atliekos

04 01 01

mėzdros ir kalkinio skėlimo atliekos

04 01 02

kalkinimo atliekos

04 01 03 *

nuriebalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės

04 01 04

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

04 01 05

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

04 01 06

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

04 01 07

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

04 01 08

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

04 01 09

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

04 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

04 02

tekstilės pramonės atliekos

04 02 09

sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos

04 02 10

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

04 02 14 *

odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

04 02 15

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14

04 02 16 *

dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

04 02 17

dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16

04 02 19 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

04 02 20

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19

04 02 21

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 22

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05   NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIŲ PIROLIZINIO APDOROJIMO ATLIEKOS05 01

naftos perdirbimo atliekos

05 01 02 *

druskos šalinimo dumblas

05 01 03 *

rezervuarų dugno dumblas

05 01 04 *

rūgštinis alkilinis dumblas

05 01 05 *

išsiliejusi nafta

05 01 06 *

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

05 01 07 *

rūgštieji gudronai

05 01 08 *

kiti gudronai

05 01 09 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

05 01 10

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09

05 01 11 *

kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

05 01 12 *

rūgštys, kuriose yra tepalų

05 01 13

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

05 01 14

aušinimo bokštų atliekos

05 01 15 *

panaudotas filtrų molis

05 01 16

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

05 01 17

bitumas

05 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 06

akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

05 06 01 *

rūgštieji gudronai

05 06 03 *

kiti gudronai

05 06 04

šaldymo bokštų atliekos

05 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 07

gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

05 07 01 *

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

05 07 02

atliekos, kuriose yra sieros

05 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06   NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS06 01

rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

06 01 01 *

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

06 01 02 *

druskos rūgštis

06 01 03 *

vandenilio fluoridas

06 01 04 *

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

06 01 05 *

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

06 01 06 *

kitos rūgštys

06 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 02

šarminių tirpalų GMTN atliekos

06 02 01 *

kalcio hidroksidas

06 02 03 *

amoniakas

06 02 04 *

natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas

06 02 05 *

kitos bazės

06 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 03

druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

06 03 11 *

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

06 03 13 *

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 14

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

06 03 15 *

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 16

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15

06 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 04

atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03

06 04 03 *

atliekos, kuriose yra arseno

06 04 04 *

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

06 04 05 *

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

06 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

06 05 02 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

06 05 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02

06 06

sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

06 06 02 *

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

06 06 03

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02

06 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 07

halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

06 07 01 *

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

06 07 02 *

chloro gamybos aktyvintos anglys

06 07 03 *

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

06 07 04 *

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis

06 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 08

Silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

06 08 02 *

atliekos, turinčios chloro silanų

06 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 09

fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

06 09 02

fosfitinis šlakas

06 09 03 *

reakcijų su kalciu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų

06 09 04

reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

06 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 10

azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

06 10 02 *

atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

06 10 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 11

neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

06 11 01

titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

06 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 13

kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

06 13 01 *

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

06 13 02 *

naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02 )

06 13 03

dujų suodžiai

06 13 04 *

asbesto perdirbimo atliekos

06 13 05 *

suodžiai

06 13 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07   ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS07 01

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

07 01 01 *

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 03 *

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 04 *

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 07 *

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 08 *

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 09 *

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 01 10 *

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 01 11 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 01 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11

07 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 02

plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

07 02 01 *

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 03 *

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 04 *

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 07 *

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 08 *

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų liekanos

07 02 09 *

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 02 10 *

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 02 11 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 02 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11

07 02 13

plastikų atliekos

07 02 14 *

priedų, kuriuose yra pavojingų medžiagų, atliekos

07 02 15

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14

07 02 16 *

atliekos, turinčios polisiloksanų

07 02 17

polisiloksanų turinčios atliekos, nenurodytos 07 02 16

07 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 03

organinių dažiklių ir pigmentų (išskyrus 06 11 ) GMTN atliekos

07 03 01 *

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 03 *

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 04 *

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 07 *

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 08 *

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 09 *

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 03 10 *

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 03 11 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 03 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11

07 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 04

organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09 ), medienos konservantų (išskyrus 03 02 ) ir kitų biocidų GMTN atliekos

07 04 01 *

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 03 *

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 04 *

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 07 *

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 08 *

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 09 *

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 04 10 *

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 04 11 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 04 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11

07 04 13 *

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

07 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 05

medikamentų GMTN atliekos

07 05 01 *

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 03 *

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 04 *

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 07 *

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 08 *

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 09 *

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 05 10 *

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 05 11 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietose dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 05 12

nuotekų susidarymo jų valymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11

07 05 13 *

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

07 05 14

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13

07 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 06

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

07 06 01 *

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 03 *

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 04 *

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 07 *

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 08 *

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 09 *

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 06 10 *

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 06 11 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 06 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11

07 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 07

kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

07 07 01 *

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 03 *

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 04 *

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 07 *

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 08 *

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 09 *

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 07 10 *

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 07 11 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 07 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11

07 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08   DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS08 01

dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos

08 01 11 *

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 01 12

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

08 01 13 *

dažų ir lako dumblas, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 01 14

dažų ir lako dumblas, nenurodyti 08 01 13

08 01 15 *

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 16

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytų 08 01 15

08 01 17 *

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 18

dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17

08 01 19 *

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 20

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytų 08 01 19

08 01 21 *

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

08 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 02

kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

08 02 01

dangos miltelių atliekos

08 02 02

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

08 02 03

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

08 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 03

spaustuvinių dažų GMTN atliekos

08 03 07

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų

08 03 08

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

08 03 12 *

dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 13

dažų, nenurodytų 08 03 12 , atliekos

08 03 14 *

dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 15

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14

08 03 16 *

ėsdinimo tirpalų atliekos

08 03 17 *

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 18

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17

08 03 19 *

dispersinė alyva

08 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 04

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

08 04 09 *

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 04 10

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

08 04 11 *

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 12

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11

08 04 13 *

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 14

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13

08 04 15 *

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 16

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15

08 04 17 *

kanifolijos alyva

08 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 05

kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

08 05 01 *

izocianatų atliekos

09   FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS09 01

fotografijos pramonės atliekos

09 01 01 *

vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai

09 01 02 *

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03 *

ryškalų tirpalai su tirpikliais

09 01 04 *

fiksažų tirpalai

09 01 05 *

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai

09 01 06 *

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

09 01 07

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

09 01 08

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

09 01 10

vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų

09 01 11 *

vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01 , 16 06 02 arba 16 06 03

09 01 12

vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11

09 01 13 *

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06

09 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10   TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS10 01

elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus 19)

10 01 01

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04 )

10 01 02

lakieji akmens anglių pelenai

10 01 03

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

10 01 04 *

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

10 01 05

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

10 01 07

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

10 01 09 *

sieros rūgštis

10 01 13 *

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

10 01 14 *

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 15

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14

10 01 16 *

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 17

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16

10 01 18 *

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 19

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05 , 10 01 07 ir 10 01 18

10 01 20 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 21

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20

10 01 22 *

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 23

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22

10 01 24

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

10 01 25

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse

10 01 26

aušinimo vandens valymo atliekos

10 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 02

geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 01

šlako apdorojimo atliekos

10 02 02

neapdorotas šlakas

10 02 07 *

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02 08

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07

10 02 10

antrinės nuodegos

10 02 11 *

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 02 12

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11

10 02 13 *

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02 14

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13

10 02 15

kitas dumblas ir filtrų papločiai

10 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 03

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 02

anodų atliekos

10 03 04 *

pirminio lydymo šlakas

10 03 05

aliuminio atliekos

10 03 08 *

antrinio lydymo druskų šlakas

10 03 09 *

antrinio lydymo juodosios nuodegos

10 03 15 *

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 03 16

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15

10 03 17 *

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 03 18

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17

10 03 19 *

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 20

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19

10 03 21 *

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 22

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

10 03 23 *

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 24

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23

10 03 25 *

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 26

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25

10 03 27 *

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 03 28

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27

10 03 29 *

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 30

druskų šlako ir juodųjų nuodegų valymo atliekos, nenurodytos 10 03 29

10 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 04

švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01 *

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 04 02 *

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 04 03 *

kalcio arsenatas

10 04 04 *

išmetamųjų dujų dulkės

10 04 05 *

kitos kietosios dalelės ir dulkės

10 04 06 *

dujų valymo kietosios atliekos

10 04 07 *

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 04 09 *

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 04 10

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09

10 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 05

cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 05 03 *

išmetamųjų dujų dulkės

10 05 04

kitos dalelės ir dulkės

10 05 05 *

dujų valymo kietosios atliekos

10 05 06 *

dujų valymo šlakai ir filtrų papločiai

10 05 08 *

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 05 09

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08

10 05 10 *

nuodegos ir šlakas, kurie susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 05 11

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10

10 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 06

vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 06 02

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 06 03 *

išmetamųjų dujų dulkės

10 06 04

kitos dalelės ir dulkės

10 06 06 *

dujų valymo kietosios atliekos

10 06 07 *

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 06 09 *

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 06 10

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09

10 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 07

sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

10 07 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 07 02

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 07 03

dujų valymo kietosios atliekos

10 07 04

kitos dalelės ir dulkės

10 07 05

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 07 07 *

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 07 08

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07

10 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 08

spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 04

dalelės ir dulkės

10 08 08 *

pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

10 08 09

kitas dumblas

10 08 10 *

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 08 11

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10

10 08 12 *

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 08 13

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12

10 08 14

anodų atliekos

10 08 15 *

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 08 16

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15

10 08 17 *

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 08 18

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

10 08 19 *

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 08 20

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19

10 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 09

metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 03

krosnių šlakas

10 09 05 *

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 06

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra organinių rišamųjų medžiagų, nenurodyti 10 09 05

10 09 07 *

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 08

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, nenurodyti 10 09 07

10 09 09 *

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 10

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09

10 09 11 *

kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 12

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11

10 09 13 *

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 14

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13

10 09 15 *

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 16

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15

10 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 10

spalvotųjų metalų detalių liejimo atliekos

10 10 03

krosnių šlakas

10 10 05 *

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra organinių rišamųjų medžiagų

10 10 06

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų medžiagų, nenurodyti 10 10 05

10 10 07 *

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų medžiagų

10 10 08

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų medžiagų, nenurodyti 10 10 07

10 10 09 *

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 10

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09

10 10 11 *

kitos kietosios dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 12

kitos kietosios dalelės, nenurodytos 10 10 11

10 10 13 *

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 14

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13

10 10 15 *

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 16

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15

10 10 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 11

stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

10 11 03

stiklo pluošto medžiagų atliekos

10 11 05

dalelės ir dulkės

10 11 09 *

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 10

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytas 10 11 09

10 11 11 *

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)

10 11 12

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11

10 11 13 *

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 14

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, nenurodytos 10 11 13

10 11 15 *

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 16

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15

10 11 17 *

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 18

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17

10 11 19 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 20

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19

10 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 12

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

10 12 01

mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 12 03

kietosios dalelės ir dulkės

10 12 05

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 12 06

brokuoti šablonai

10 12 08

keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)

10 12 09 *

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 12 10

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09

10 12 11 *

glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

10 12 12

glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11

10 12 13

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

10 12 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 13

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

10 13 01

mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 13 04

kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

10 13 06

kietosios dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13 )

10 13 07

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 13 09 *

asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto

10 13 10

asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09

10 13 11

sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10

10 13 12 *

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 13 13

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12

10 13 14

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 13 99

cemento ir cemento šlako atliekos

10 14

krematoriumų atliekos

10 14 01 *

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

11   METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS11 01

metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo atliekos (pvz., galvaniniai procesai, dengimo cinku procesai, ėsdinimo procesai, išėsdinimas, fosfatavimas, šarminis riebalų šalinimas, anodavimas)

11 01 05 *

ėsdinimo rūgštys

11 01 06 *

kitaip neapibrėžtos rūgštys

11 01 07 *

ėsdinimo šarmai

11 01 08 *

fosfitinis šlakas

11 01 09 *

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 10

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

11 01 11 *

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 12

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11

11 01 13 *

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 14

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13

11 01 15 *

sočiosios arba naudotos jonitinės dervos

11 01 16 *

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 98 *

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 02

spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

11 02 02 *

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)

11 02 03

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

11 02 05 *

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 02 06

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05

11 02 07 *

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 02 99

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 03

grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

11 03 01 *

atliekos, kuriose yra cianido

11 03 02 *

kitos atliekos

11 05

karštojo galvanizavimo procesų atliekos

11 05 01

sunkusis cinkas

11 05 02

cinko pelenai

11 05 03 *

dujų valymo kietosios atliekos

11 05 04 *

naudotas fliusas

11 05 99

kitaip neapibrėžtos medžiagos

12   METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS12 01

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

12 01 01

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 02

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 03

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 04

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 05

plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 06 *

mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 07 *

mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 08 *

mašininės emulsijos, kuriose yra halogenų

12 01 09 *

mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų

12 01 10 *

sintetinės mašininės alyvos

12 01 12 *

naudotas vaškas ir riebalai

12 01 13

suvirinimo atliekos

12 01 14 *

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 15

mašininis dumblas, nenurodytas 12 02 14

12 01 16 *

sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 17

sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16

12 01 18 *

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

12 01 19 *

lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva

12 01 20 *

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 21

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20

12 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

12 03

riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus 11)

12 03 01 *

vandeniniai plovimo skysčiai

12 03 02 *

riebalų šalinimo garais atliekos

13   NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (IŠSKYRUS MAISTINĮ ALIEJŲ IR TĄ, KURIS NENURODYTAS 05, 12 IR 19 DALYSE)13 01

alyvos hidraulinėms sistemoms atliekos

13 01 01 *

alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB (1)

13 01 04 *

chlorintosios emulsijos

13 01 05 *

nechlorintosios emulsijos

13 01 09 *

chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų

13 01 10 *

nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų

13 01 11 *

sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 12 *

lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 13 *

kita alyva hidraulinėms sistemoms

13 02

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

13 02 04 *

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 05 *

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 06 *

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalų alyva

13 02 07 *

lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 08 *

kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 03

izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

13 03 01 *

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

13 03 06 *

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01

13 03 07 *

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 08 *

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 09 *

lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 10 *

izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 04

lijaliniai vandenys

13 04 01 *

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

13 04 02 *

lijaliniai vandenys iš prieplaukų kanalizacijos

13 04 03 *

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05

naftos produktų/vandens separatorių turinys

13 05 01 *

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos

13 05 02 *

naftos produktų/vandens separatorių dumblas

13 05 03 *

kolektoriaus dumblas

13 05 06 *

naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai

13 05 07 *

naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo

13 05 08 *

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai

13 07

skystojo kuro atliekos

13 07 01 *

mazutas ir dyzelinis kuras

13 07 02 *

benzinas

13 07 03 *

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

13 08

kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

13 08 01 *

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

13 08 02 *

kitos emulsijos

13 08 99 *

kitaip neapibrėžtos atliekos

(1)   Šiame atliekų sąraše PCB bus apibrėžta taip, kaip 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyvoje 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (OL L 243, 1996 9 24, p. 31).

14   ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (IŠSKYRUS 07 IR 08)14 06

organinių tirpiklių, aušalų ir putų bei aerozolinių propelentų atliekos

14 06 01 *

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

14 06 02 *

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 03 *

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 04 *

dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių

14 06 05 *

dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių

15   KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS: ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI15 01

pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakavimo atliekas)

15 01 01

popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 02

plastikinės pakuotės

15 01 03

medinės pakuotės

15 01 04

metalinės pakuotės

15 01 05

kombinuotosios pakuotės

15 01 06

sudėtinės pakuotės

15 01 07

stiklo pakuotės

15 01 09

pakuotės iš tekstilės

15 01 10 *

pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 11 *

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

15 02

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

15 02 02 *

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai audiniai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

15 02 03

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

16   KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS16 01

naudoti nebetinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant mašinas) ir atliekos išardžius naudoti nebetinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus 13, 14, 16 06 ir 16 08 )

16 01 03

naudoti nebetinkamos padangos

16 01 04 *

nebenaudojamos transporto priemonės

16 01 06

naudoti nebetinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių

16 01 07 *

tepalų filtrai

16 01 08 *

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

16 01 09 *

sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintojo bifenilo

16 01 10 *

sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)

16 01 11 *

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

16 01 12

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

16 01 13 *

stabdžių skystis

16 01 14 *

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 01 15

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14

16 01 16

suskystintų dujų balionai

16 01 17

juodieji metalai

16 01 18

spalvotieji metalai

16 01 19

plastikai

16 01 20

stiklas

16 01 21 *

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 –16 01 11 , 16 01 13 ir 16 01 14

16 01 22

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

16 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 02

elektros ir elektronikos įrenginių atliekos

16 02 09 *

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintojo bifenilo

16 02 10 *

nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintuoju bifenilu, nenurodyta 16 02 09

16 02 11 *

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)

16 02 12 *

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

16 02 13 *

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių (1), nenurodytų 16 02 09 –16 02 12

16 02 14

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 –16 02 13

16 02 15 *

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

16 02 16

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

16 03

netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 03 *

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 03 04

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03

16 03 05 *

organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 03 06

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

16 04

sprogmenų atliekos

16 04 01 *

šaudmenų atliekos

16 04 02 *

pirotechnikos atliekos

16 04 03 *

kitų sprogmenų atliekos

16 05

slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

16 05 04 *

dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonius)

16 05 05

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04

16 05 06 *

laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 07 *

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 08 *

nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 09

nebereikalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06 , 16 05 07 arba 16 05 08

16 06

baterijos ir akumuliatoriai

16 06 01 *

švino akumuliatoriai

16 06 02 *

nikelio-kadmio akumuliatoriai

16 06 03 *

gyvsidabrio baterijos

16 06 04

šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03 )

16 06 05

kitos baterijos ir akumuliatoriai

16 06 06 *

atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai

16 07

transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus 05 ir 13)

16 07 08 *

atliekos, kuriose yra tepalų

16 07 09 *

atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų

16 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 08

panaudoti katalizatoriai

16 08 01

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07 )

16 08 02 *

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų (2) arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių

16 08 03

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

16 08 04

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07 )

16 08 05 *

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

16 08 06 *

panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

16 08 07 *

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

16 09

oksiduojančios medžiagos

16 09 01 *

permanganatai, pvz., kalio permanganatas

16 09 02 *

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

16 09 03 *

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

16 09 04 *

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

16 10

vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų

16 10 01 *

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 10 02

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01

16 10 03 *

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 10 04

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

16 11

iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01 *

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų medžiagų

16 11 02

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01

16 11 03 *

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 04

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03

16 11 05 *

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 06

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05

(1)   Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos, gyvsidabriniai jungikliai, elektroninių vamzdžių stiklas, kitas aktyvintas stiklas ir kt.

(2)   Šiame įraše pereinamieji metalai: skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas. Šie metalai arba jų junginiai yra pavojingi, jeigu jie yra klasifikuoti kaip pavojingos cheminės medžiagos. Pagal pavojingų cheminių medžiagų klasifikaciją yra nustatoma, kuris iš šių pereinamųjų metalų ir kurie pereinamųjų metalų junginiai yra pavojingi.

17   STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)17 01

betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 01

betonas

17 01 02

plytos

17 01 03

čerpės ir keramika

17 01 06 *

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 01 07

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

17 02

medis, stiklas ir plastikai

17 02 01

medis

17 02 02

stiklas

17 02 03

plastikas

17 02 04 *

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

17 03

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 03 01 *

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

17 03 02

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

17 03 03 *

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 04

metalai (įskaitant jų lydinius)

17 04 01

varis, bronza, žalvaris

17 04 02

aliuminis

17 04 03

švinas

17 04 04

cinkas

17 04 05

geležis ir plienas

17 04 06

alavas

17 04 07

metalų mišiniai

17 04 09 *

metalų atliekos, užterštos pavojingomis medžiagomis

17 04 10 *

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų

17 04 11

kabeliai, nenurodyti 17 04 10

17 05

žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03 *

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 04

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03

17 05 05 *

išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 06

išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05

17 05 07 *

kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 08

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

17 06

izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 01 *

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 03 *

kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

17 06 04

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

17 06 05 *

statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 08

gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 01 *

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis chaminėmis medžiagomis

17 08 02

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

17 09

kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 01 *

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

17 09 02 *

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)

17 09 03 *

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 09 04

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01 , 17 09 02 ir 17 09 03

18   ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (IŠSKYRUS VIRTUVIŲ IR RESTORANŲ ATLIEKAS, TIESIOGIAI NESUSIJUSIAS SU SVEIKATOS PRIEŽIŪRA)18 01

gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 01 01

aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03 )

18 01 02

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03 )

18 01 03 *

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 01 04

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

18 01 06 *

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 01 07

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

18 01 08 *

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 01 09

vaistai, nenurodyti 18 01 08

18 01 10 *

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

18 02

mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 02 01

aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02 )

18 02 02 *

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 03

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 05 *

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 02 06

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

18 02 07 *

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 02 08

vaistai, nenurodyti 18 02 07

19   ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIŲ IR IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ OBJEKTO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS19 01

deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 02

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

19 01 05 *

dujų valymo filtrų papločiai

19 01 06 *

dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

19 01 07 *

dujų valymo kietosios atliekos

19 01 10 *

išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys

19 01 11 *

dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 12

dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

19 01 13 *

lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 14

lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

19 01 15 *

garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 16

garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15

19 01 17 *

pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 18

pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17

19 01 19

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

19 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 02

Specialaus fizikinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos

19 02 03

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų

19 02 04 *

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingų atliekų

19 02 05 *

fizikinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 06

fizikinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05

19 02 07 *

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

19 02 08 *

skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 09 *

kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 10

degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09

19 02 11 *

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 03

stabilizuotos/sukietintos atliekos (1)

19 03 04 *

atliekos, pažymėtos kaip pavojingos, iš dalies (2) stabilizuotos

19 03 05

stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04

19 03 06 *

sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingos

19 03 07

sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06

19 04

sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 01

sustiklintos atliekos

19 04 02 *

lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos

19 04 03 *

nestiklinta kietoji fazė

19 04 04

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

19 05

aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

19 05 01

nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos

19 05 02

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

19 05 03

netinkamas naudoti kompostas

19 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 06

anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

19 06 03

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 04

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

19 06 05

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 06

gyvūninės ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

19 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 07

sąvartynų filtratas

19 07 02 *

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 07 03

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02

19 08

kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

19 08 01

rūšiavimo atliekos

19 08 02

smėliagaudžių atliekos

19 08 05

miesto nuotekų valymo dumblas

19 08 06 *

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 08 07 *

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 08 08 *

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

19 08 09

atskyrus naftą/vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, kuriame yra maistinio aliejaus ir riebalų

19 08 10 *

atskyrus naftą/vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, nenurodytas 19 08 09

19 08 11 *

biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

19 08 12

biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11

19 08 13 *

kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

19 08 14

kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13

19 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 09

žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos

19 09 01

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

19 09 02

vandens skaidrinimo dumblas

19 09 03

dekarbonizavimo dumblas

19 09 04

naudotos aktyvintos anglys

19 09 05

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 09 06

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 10

atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

19 10 01

geležies ir plieno atliekos

19 10 02

geležies neturinčios atliekos

19 10 03 *

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 10 04

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03

19 10 05 *

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 10 06

kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05

19 11

naftos perdirbimo atliekos

19 11 01 *

panaudotų filtrų molis

19 11 02 *

rūgštieji gudronai

19 11 03 *

vandeninės skystosios atliekos

19 11 04 *

kuro valymo šarmais atliekos

19 11 05 *

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

19 11 06

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05

19 11 07 *

išmetamųjų dujų valymo atliekos

19 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 12

kitaip neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos

19 12 01

popierius ir kartonas

19 12 02

juodieji metalai

19 12 03

spalvotieji metalai

19 12 04

plastikai ir guma

19 12 05

stiklas

19 12 06 *

mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

19 12 07

mediena, nenurodyta 19 12 06

19 12 08

tekstilės dirbiniai

19 12 09

mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

19 12 10

degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)

19 12 11 *

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 12 12

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11

19 13

grunto ir požeminio vandens regeneravimo atliekos

19 13 01 *

grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 02

grunto regeneravimo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01

19 13 03 *

grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 04

grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03

19 13 05 *

požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 06

požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05

19 13 07 *

požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 08

požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07

(1)   Stabilizavimo procesai pakeičia atliekose esančių sudedamųjų dalių pavojingumo lygį ir taip pavojingas atliekas paverčia nepavojingomis. Kietinimo procesai naudojant priedus tik pakeičia fizinę atliekų būklę (pvz., skystą į kietą) nepakeisdami cheminių atliekų savybių.

(2)   Atliekos laikomos iš dalies stabilizuotomis, jeigu stabilizavimo procesui pasibaigus pavojingos sudedamosios dalys, kurios nebuvo iki galo paverstos nepavojingomis sudedamosiomis dalimis, galėtų būti išleistos į aplinką greitai, per vidutiniškos trukmės laikotarpį arba per ilgą laiką.

20   KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS20 01

atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus 15 01 )

20 01 01

stiklas

20 01 02

popierius ir kartonas

20 01 08

biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos

20 01 10

drabužiai

20 01 11

tekstilės gaminiai

20 01 13 *

tirpikliai

20 01 14 *

rūgštys

20 01 15 *

šarmai

20 01 17 *

fotografijos cheminės medžiagos

20 01 19 *

pesticidai

20 01 21 *

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

20 01 23 *

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 25

maistinis aliejus ir riebalai

20 01 26 *

aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25

20 01 27 *

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 28

dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27

20 01 29 *

plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 30

plovikliai, nenurodyti 20 01 29

20 01 31 *

citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

20 01 32

vaistai, nenurodyti 20 01 31

20 01 33 *

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01 , 16 06 02 arba 16 06 03 , nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos

20 01 34

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

20 01 35 *

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23 , kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių (1)

20 01 36

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 , 20 01 23 ir 20 01 35

20 01 37 *

mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 38

mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 39

metalai

20 01 40

plastikai

20 01 41

kaminų valymo atliekos

20 01 99

kitaip neapibrėžtos frakcijos

20 02

sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

20 02 01

biologiškai suyrančios atliekos

20 02 02

gruntas ir akmenys

20 02 03

kitos biologiškai nesuyrančios atliekos

20 03

mišrios komunalinės atliekos

20 03 01

kitos komunalinės atliekos

20 03 02

turgaviečių atliekos

20 03 03

gatvių valymo liekanos

20 03 04

septinių rezervuarų dumblas

20 03 06

kanalizacijos valymo atliekos

20 03 07

didžiosios atliekos

20 03 99

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos

(1)   Elektros ir elektronikos įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų kaip pavojingos, gyvsidabriniai jungikliai, elektroninių vamzdžių stiklas ir kitas aktyvintas stiklas ir kt.

3 dalis

A sąrašas (Bazelio konvencijos II priedas) ( 65 )

Y46 Buitinės atliekos ( 66 )

Y47 Buitinių atliekų deginimo metu susidariusios liekanos

B sąrašas (OECD sprendimo II dalies 4 priede nurodytos atliekos ( 67 )

Atliekos, kuriose yra metalų▼M6

AA010

261900

Geležies ir plieno pramonės nuodegos, lydymo nuodegos bei kitos atliekos (1)

▼B

AA060

262050

Vanadžio pelenai ir likučiai (2)

AA190

810420

ex 810430

Mangano atliekos ir likučiai, kurie yra degūs, piroforiški arba, susilietę su vandeniu, pavojingais kiekiais išskiria degias dujas

(1)   Į šį sąrašą įtraukti pelenų, likučių, šlako, nuodegų, nuogriebų, nuovirų, dulkių, miltelių, dumblo ir išspaudų pavidalo atliekos, jeigu šios medžiagos kitur nėra tiksliai išvardytos.

(2)   Kai PCB koncentracija yra 50 mg/kg arba didesnė.

Atliekos, kuriose daugiausia yra neorganinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų ir organinių medžiagųAB030

 

Cianido neturinčių sistemų atliekos, kurios susidaro apdorojant metalų paviršių

AB070

 

Liejimo operacijose naudojamas smėlis

AB120

ex 281290

ex 3824

Kitur neapibrėžti arba neįtraukti neorganiniai junginiai, kuriuose yra halogenų

AB150

ex 382490

Nerafinuotas kalcio sulfitas ir kalcio sulfatas, gautas sieros šalinimo iš išmetamųjų dujų metu (FGD)

Atliekos, kuriose daugiausia yra organinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų ir neorganinių medžiagųAC060

ex 381900

Skysčiai hidraulinėms sistemoms

AC070

ex 381900

Stabdžių skysčiai

AC080

ex 382000

Antifrizo skysčiai

AC150

 

Chlorfluorangliavandeniliai

AC160

 

Halonai

AC170

ex 440310

Apdorotos kamštienos ir medienos atliekos

Atliekos, kuriose gali būti neorganinių arba organinių sudedamųjų daliųAD090

ex 382490

Reprografijos ir fotografijos cheminių medžiagų gamybos, sudarymo ir vartojimo atliekos, bei kitur neapibrėžtos ar neįtrauktos medžiagos

AD100

 

Cianido neturinčių sistemų atliekos, kurios susidaro apdorojant plastikų paviršių

AD120

ex 391400

ex 3915

Jonitinės dervos

AD150

 

Gamtinės organinės medžiagos, naudojamos kaip filtro terpė (pvz., biologiniai filtrai)

Atliekos, kuriose daugiausia yra neorganinių sudedamųjų dalių, kuriose gali būti metalų ir organinių medžiagųRB 020

ex 6815

Keramikos pagrindo pluoštas, kurio fizikinės cheminės savybės panašios į asbesto savybes

▼M4
VI PRIEDASĮRENGINIŲ, DĖL KURIŲ GAUTAS IŠANKSTINIS SUTIKIMAS, BLANKAS (14 STRAIPSNIS)

Kompetentinga institucija

Naudojimo įrenginys

Atliekų identifikavimas

Galiojimo laikotarpis

Bendras kiekis, dėl kurio gautas išankstinis sutikimas

Naudojimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Adresas

Naudojimo operacija

(ir R kodas)

Taikomos technologijos

(Kodas)

Nuo

Iki

(Tonos (Mg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M9
VII PRIEDAS

ATLIEKŲ VEŽIMĄ LYDINTI INFORMACIJA, KAIP NURODYTA 3 STRAIPSNIO 2 IR 4 DALYSE

image
VIII PRIEDAS

TVARKYMO APLINKAI SAUGIU BŪDU GAIRĖS (49 STRAIPSNIS)

I. Pagal Bazelio konvenciją priimtos gairės ir rekomendaciniai dokumentai:

1. Techninės biomedicininių ir sveikatos apsaugos atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (Y1; Y3) ( 68 )

2. Techninės švino baterijų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (68) 

3. Techninės dalinio arba visiško laivų demontavimo tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (68) 

4. Techninės metalų ir metalų junginių perdirbimo (atnaujinimo) (R4) aplinkai saugiu būdu gairės ( 69 )

5. Atnaujintos bendrosios techninės atliekų, kuriose yra patvariųjų organinių teršalų (POT), kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės ( 70 )

6. Atnaujintos techninės atliekų, kuriose yra polichloruoto bifenilo (PCB), polichloruoto terfenilo (PCT) arba polibromuoto bifenilo (PBB), kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (70) 

7. Techninės atliekų, kuriose yra pesticidų – aldrino, chlordano, dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno (HCB), mirekso ar toksafeno, arba HCB kaip pramoninio chemikalo, kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (70) 

8. Techninės atliekų, kuriose yra 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etano (DDT), kurias jis sudaro arba kurios yra juo užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (70) 

9. Techninės atliekų, kurose yra nespecialiai pagamintų polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD), polichlorintų dibenzofuranų (PCDF), heksachlorbenzeno (HCB) arba polichlorintų bifenilų (PCB), arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (70) 

10. Techninės naudotų pripučiamų padangų ir jų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės ( 71 )

11. Techninės atliekų, kurių sudėtyje yra elementinio gyvsidabrio, ir atliekų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio arba kurios yra užterštos gyvsidabriu, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (71) 

12. Techninės pavojingų atliekų apdorojimo cemento degimo krosnyse aplinkai saugiu būdu gairės (71) 

13. Naudotų ir eksploatuoti nebetinkamų mobiliųjų telefonų tvarkymo aplinkai saugiu būdu rekomendacinis dokumentas (71) 

▼M10

14. Naudotos ir eksploatuoti nebetinkamos skaičiavimo įrangos tvarkymo aplinkai saugiu būdu rekomendacinis dokumentas; 1, 2, 4 ir 5 dalys (71) 

▼M9

II. OECD priimtos gairės:

Techninis specifinių atliekų srautų tvarkymo aplinkai saugiu būdu vadovas:

Panaudoti asmeniniai kompiuteriai ir jų laužas ( 72 )

III. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtos gairės:

Laivų perdirbimo gairės ( 73 )

IV. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) priimtos gairės:

Sauga ir sveikata, susijusi su laivų išardymu: gairės Azijos šalims ir Turkijai ( 74 )

▼B
IX PRIEDAS

PAPILDOMAS KLAUSIMYNAS VALSTYBIŲ NARIŲ ATASKAITOMS PAGAL 51 STRAIPSNIO 2 DALĮ

image

image

image

1 lentelė

INFORMACIJA APIE IŠIMTIS ĮGYVENDINANT ARTIMUMO, NAUDOJIMO PRIORITETO IR PASIKLIOVIMO SAVO PAČIŲ IŠGALĖMIS PRINCIPUS (11 straipsnio 3 dalis)

image

2 lentelė

PRIEŠTARAVIMAI DĖL SUPLANUOTO VEŽIMO AR ŠALINIMO (11 straipsnio 1 dalies g punktas)

image

3 lentelė

PRIEŠTARAVIMAI DĖL SUPLANUOTO VEŽIMO AR NAUDOJIMO (12 straipsnio 1 dalies c punktas)

image

4 lentelė

INFORMACIJA APIE KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ SPRENDIMUS IŠDUOTI IŠANKSTINĮ SUTIKIMĄ (14 straipsnis)

image

5 lentelė

INFORMACIJA APIE NELEGALŲ ATLIEKŲ VEŽIMĄ ( 75 ) (24 straipsnis ir 50 straipsnio 1 dalis)

image

6 lentelė

INFORMACIJA APIE VALSTYBIŲ NARIŲ PASKIRTAS SPECIALIAS MUTINES ATLIEKŲ VEŽIMUI Į BENDRIJĄ IR IŠ BENDRIJOS (55 straipsnis)

image( 1 ) OL C 108, 2004 4 30, p. 58.

( 2 ) 2003 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 87 E, 2004 4 7, p. 281), 2005 m. birželio 24 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 206 E, 2005 8 23, p. 1) ir 2005 m. spalio 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje). 2006 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas.

( 3 ) OL L 30, 1993 2 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2557/2001 (OL L 349, 2001 12 31, p. 1).

( 4 ) OL L 310, 1994 12 3, p. 70.

( 5 ) OL L 156, 1999 6 23, p. 37.

( 6 ) OL L 39, 1993 2 16, p. 1.

( 7 ) OL L 39, 1993 2 16, p. 3.

( 8 ) OL L 272, 1997 10 4, p. 45.

( 9 ) OL L 22, 1997 1 24, p. 14.

( 10 ) OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 416/2005 (OL L 66, 2005 3 12, p. 10).

( 11 ) OL L L 114, 2006 4 27. p. 9.

( 12 ) OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).

( 13 ) OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

( 14 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 15 ) OL L 35, 1992 2 12, p. 24.

( 16 ) OL L 140, 2009 6 5, p. 114.

( 17 ) OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EB (OL L 168, 1994 7 2, p. 28).

( 18 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

( 19 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 215/2006 (OL L 38, 2006 2 9, p. 11).

( 20 ) OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

( 21 ) OL L 13, 2000 1 19, p. 12.

( 22 ) OL L 226, 2000 9 6, p. 3. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2001/573/EB (OL L 203, 2001 7 28, p. 18).

( 23 ) OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

( 24 ) OL L 365, 1994 12 31, p. 34.

( 25 ) OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

( 26 ) OL L 309, 2001 11 27, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

( 27 ) 1989 m. kovo 22 d. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės. Žr. www.basel.int

( 28 ) EPBO Tarybos sprendimas C(2001) 107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės; pirmasis sprendimas yra 2001 m. birželio 14 d. ir 2002 m. vasario 28 d. Tarybos priimtų tekstų (su pakeitimais) konsoliduota versija.

Žr. http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 29 ) Ne Europos Sąjungoje vietoj termino „gavėjas“ gali būti vartojamas terminas „importuotojas“.

( 30 ) Ne Europos Sąjungoje vietoj termino „pranešėjas“ gali būti vartojamas terminas „eksportuotojas“.

( 31 ) Kai kuriose EBPO priklausančiose trečiosiose šalyse pagal EBPO sprendimą gali būti vartojamas terminas „registruotas prekybininkas“.

( 32 ) Ne Europos Bendrijoje vietoje termino „gamintojas“ gali būti vartojamas terminas „generuotojas“.

( 33 ) Europos Bendrijoje sutrumpinimų sąraše pateikto R1 būdo apibrėžtis skiriasi nuo Bazelio konvencijoje ir EPBO sprendime esančios apibrėžties, todėl pateikiami abu variantai. Yra keletas kitų terminų, vartojamų Europos bendrijoje ir Bazelio konvencijoje bei EPBO sprendime, skirtumų, kurie sutrumpinimų sąraše nėra pateikti.

( 34 ) 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, OL L 316, 2007 12 4, p. 6.

( 35 ) Žr. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 36 ) Žr. http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 37 ) Bazelio konvencijoje vietoj termino „šalis“ vartojamas terminas „valstybė“.

( 38 ) Ne Europos Bendrijoje vietoj terminų „siuntimas“ ir „paskirtis“ gali būti vartojami terminai „eksportas“ ir „importas“.

( 39 ) Žr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 arba 21 langelius ir, jei papildomos informacijos ir dokumentų reikalauja kompetentingos institucijos, žr. šio reglamento II priedo 3 dalies punktus, kurie į langelius nėra įtraukti.

( 40 ) Kai kuriose trečiosiose šalyse vietoj minėtos informacijos gali būti pateikiama su siunčiančios šalies kompetentinga institucija susijusi informacija.

( 41 ) Šis sąrašas nurodytas OECD Sprendimo 3 priede.

( 42 ) Bazelio konvencijos IX priedas yra išvardytas šio reglamento V priedo 1 dalies B sąraše.

( 43 ) „Nedispersinės“ neapima atliekų, miltelių, dumblo, dulkių arba kieta forma, kurių sudėtyje yra pavojingų atliekų skysčių.

( 44 ) OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

( 45 ) OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

( 46 ) Šis sąrašas nurodytas OECD sprendimo 4 priedėlyje.

( 47 ) Bazelio konvencijos VIII priedas yra įtrauktas į šio reglamento V priedo 1 dalies A sąrašą. Bazelio konvencijos II priede yra šios įrašų skiltys:

Y 46 Buitinės atliekos, jeigu jos atitinkamai neklasifikuojamos vienoje įrašo skiltyje III priede.

Y 47 Buitinių atliekų deginimo likučiai.

( 48 ) I, III ir IV priedų A ir B sąrašų nuorodos nurodo į Bazelio konvencijos priedus.

( 49 ) Atkreipiamas dėmesys į tai, kad B sąraše esantis įrašas (B1160) neapibrėžia išimčių.

( 50 ) Į šį įrašą neįtrauktas elektrinių agregatų laužas.

( 51 ) Kai PCB koncentracija yra 50 mg/kg arba didesnė.

( 52 ) 50 mg/kg koncentracija visoms atliekoms tarptautiniu mastu yra laikoma reali. Tačiau daugelis šalių konkrečioms atliekoms yra nustačiusios mažesnius kontroliavimo lygius (pvz., 20 mg/kg).

( 53 ) Pasenę – tai nesunaudoti per gamintojo rekomenduotą laikotarpį.

( 54 ) Į šį įrašą neįtraukta mediena, apdorota medienos konservavimo chemikalais.

( 55 ) Pasenusios – tai nesunaudotos per gamintojo rekomenduotą laikotarpį.

( 56 ) Atkreipiamas dėmesys į tai, kad net jeigu iš pradžių taršos I priede išvardytomis medžiagomis lygis yra nedidelis, dėl tolesnių procesų, įskaitant perdirbimo procesus, gali susidaryti atskiros frakcijos, kuriose I priede išvardytų medžiagų koncentracija yra daug didesnė.

( 57 ) Cinko pelenų statusas šiuo metu persvarstomas ir Jungtinių Tautų prekybos bei plėtros konferencija (UNCTAD) pateikė rekomendaciją, kad cinko pelenai neturėtų būti laikomi pavojinga preke.

( 58 ) Į šį įrašą neįtrauktas elektrinių generatorių laužas.

( 59 ) Pakartotinis naudojimas – tai remontas, atnaujinimas arba modernizavimas, bet nesurenkant visko naujo.

( 60 ) Kai kuriose šalyse šios medžiagos, skirtos jas tiesiogiai pakartotinai naudoti, nelaikomos atliekomis.

( 61 ) Benzo[a]pireno koncentracijos lygis neturi siekti arba viršyti 50 mg/kg

( 62 ) Suprantama, kad šis laužas yra visiškai polimerintas.

( 63

( 64 ) Žvaigždute pažymėtos atliekos pagal Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų yra laikomos pavojingomis atliekomis. Toliau pateiktame sąraše nustatant atliekas, svarbu, kad jos būtų nurodytos iš dalies pakeisto Sprendimo 2000/532/EB priede.

( 65 ) Šis sąrašas yra OECD sprendimo I dalies 4 priede.

( 66 ) Jeigu atitinkamai neklasifikuojama vienoje III priedo įrašo skiltyje.

( 67 ) Atliekos, kurių numeriai yra AB130, AC250, AC260 ir AC270, buvo panaikintos, kadangi 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (OL L 194, 1975 7 25, p. 39; direktyva panaikinta Direktyva 2006/12/EB) 18 straipsnyje nustatyta tvarka jos buvo laikomos nepavojingomis ir todėl joms netaikomas 35 straipsnyje nustatytas draudimas eksportuoti.

( 68 ) Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 6-ajame susitikime, 2002 m. gruodžio 9–13 d.

( 69 ) Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 7-ajame susitikime, 2004 m. spalio 25–29 d.

( 70 ) Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 8-ajame susitikime 2006 m. lapkričio 27 d.– gruodžio 1 d.

( 71 ) Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 10-ajame susitikime 2011 m. spalio 17–21 d.

( 72 ) Priėmė EBPO Aplinkos politikos komitetas 2003 m. vasario mėn. (dokumentas ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

( 73 ) Rezoliucija A.962, kurią priėmė TJO asamblėja 23-iojoje nuolatinėje sesijoje, vykusioje 2003 m. lapkričio 24 d.–gruodžio 5 d.

( 74 ) Patvirtintos paskelbimui per TDĮ vadovaujančios institucijos 289-ąją sesiją, vykusią 2004 m. kovo 11–26 d.

( 75 ) Informacija apie per atsiskaitomąjį laikotarpį baigtus nagrinėti atvejus.

Top