EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006F0783-20090328

Consolidated text: Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR 2006 m. spalio 6 d. dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2006/783/2009-03-28

2006F0783 — LT — 28.03.2009 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2006/783/TVR

2006 m. spalio 6 d.

dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti

(OL L 328, 24.11.2006, p.59)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2009/299/TVR 2009 m. vasario 26 d.

  L 81

24

27.3.2009
▼B

TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2006/783/TVR

2006 m. spalio 6 d.

dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuotiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 1 dalies a punktą ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Danijos Karalystės iniciatyvą ( 1 ),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

kadangi:

(1)

1999 m. spalio 15 ir 16 d. Tamperėje susirinkusi Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad tarpusavio pripažinimo principas turėtų tapti teismų bendradarbiavimo Sąjungoje civilinėse ir baudžiamosiose bylose kertiniu akmeniu.

(2)

Pagal Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadų 51 punktą, pinigų plovimas yra organizuoto nusikalstamumo pagrindas ir turėtų būti pašalintas iš visur, kur tik jis atsiranda. Europos Vadovų Taryba yra pasiryžusi užtikrinti, kad būtų imamasi konkrečių priemonių nusikalstamu būdu gautoms pajamoms surasti, įšaldyti, areštuoti ir konfiskuoti. Šiuo tikslu Europos Vadovų Taryba išvadų 55 punkte ragina tarpusavyje derinti baudžiamosios teisės materialines ir procesines normas dėl pinigų plovimo (pavyzdžiui, dėl lėšų suradimo, įšaldymo ir konfiskavimo).

(3)

Visos valstybės narės ratifikavo Europos Tarybos 1990 m. lapkričio 8 d. konvenciją dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo (1990 m. Konvencija). Konvencija įpareigoja ją pasirašiusias šalis pripažinti ir vykdyti kitos šalies priimtą nutarimą konfiskuoti arba pateikti prašymą savo kompetentingoms institucijoms, kad būtų gautas nutarimas konfiskuoti ir, jei toks nutarimas priimamas, jį įvykdyti. Šalys gali atmesti prašymus konfiskuoti, inter alia, jeigu nusikaltimas, su kuriuo susijęs prašymas, nebūtų laikomas nusikaltimu pagal prašomosios Šalies įstatymus arba jeigu prašomosios Šalies įstatymai nenumato konfiskacijos už tokios rūšies nusikaltimą, su kuriuo susijęs prašymas.

(4)

2000 m. lapkričio 30 d. Taryba priėmė priemonių, skirtų įgyvendinti sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principą, programą, teikdama pirmenybę (6 ir 7 priemonės) dokumento dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo įrodymų ir turto įšaldymui priėmimui. Be to, pagal programos 3.3 punktą tikslas yra remiantis tarpusavio pripažinimo principu valstybėje narėje patobulinti priimto kitoje valstybėje narėje nutarimo konfiskuoti įgyvendinimą, inter alia, siekiant restitucijos nukentėjusiam nuo nusikaltimo, atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja 1999 m. Konvencija. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, šis pamatinis sprendimas jo taikymo srityje mažina atsisakymo vykdyti pagrindų skaičių ir tarp valstybių narių uždraudžia bet kokią nutarimų konfiskuoti transformavimo į nacionalinius nutarimus konfiskuoti sistemą.

(5)

Tarybos pamatiniame sprendime 2001/500/TVR ( 3 ) išdėstytos nuostatos dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo. Pagal tą pamatinį sprendimą valstybės narės taip pat turi pareigą nedaryti ar nesilaikyti išlygų dėl 1990 m. Konvencijos 2 straipsnio, jei už nusikaltimą baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – daugiau nei vieneri metai.

(6)

Galiausiai 2003 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje ( 4 ).

(7)

Pagrindinis organizuoto nusikalstamumo motyvas yra finansinė nauda. Todėl bet koks tokio nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo bandymas, kad būtų efektyvus, turėtų būti sutelktas į nusikalstamu būdu įgytų pajamų suradimą, įšaldymą, areštavimą ir konfiskavimą. Europos Sąjungoje nepakanka vien tik užtikrinti laikinų teisinių priemonių, kaip antai įšaldymas ir areštas, tarpusavio pripažinimą; veiksminga ekonominių nusikaltimų kontrolė taip pat reikalauja nutarimų konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytas pajamas tarpusavio pripažinimo.

(8)

Šio pamatinio sprendimo tikslas yra palengvinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių dėl nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo ir vykdymo tokiu būdu, kad valstybės narės būtų įpareigotos pripažinti ir vykdyti savo teritorijoje kitos valstybės narės kompetentingo teismo baudžiamosiose bylose priimtus nutarimus konfiskuoti. Šis pamatinis sprendimas yra susijęs su 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2005/212/TVR dėl su nusikaltimais susijusių pajamų, priemonių ir turto konfiskavimo ( 5 ). To pamatinio sprendimo tikslas yra užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų veiksmingas taisykles, reguliuojančias nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimą, inter alia, susijusias su įrodinėjimo našta dėl asmens, nuteisto už su organizuotu nusikalstamumu susijusį nusikaltimą, turimo turto šaltinio.

(9)

Tarpusavio pripažinimo principu ir skubiu teisminių sprendimų vykdymu grindžiamas valstybių narių bendradarbiavimas suponuoja pasitikėjimą, kad nutartys, kurios turi būti pripažįstamos ir vykdomos, bus visada priimamos laikantis teisėtumo, subsidiarumo ir proporcingumo principų. Tai taip pat suponuoja, kad turėtų būti išsaugomos šalims arba bona fide suinteresuotoms trečiosioms šalims suteiktos teisės. Šiame kontekste reikia skirti pakankamą dėmesį juridinių ar fizinių asmenų sėkmingų nesąžiningų reikalavimų prevencijai.

(10)

Tinkamas šio pamatinio sprendimo praktinis veikimas suponuoja artimą ryšių palaikymą tarp dalyvaujančių kompetentingų nacionalinių institucijų, pirmiausia – nutarimo konfiskuoti vykdymo vienu metu daugiau nei vienoje valstybėje narėje atvejais.

(11)

Šiame pamatiniame sprendime naudojamos sąvokos „pajamos“ ir „priemonės“ yra pakankamai plačiai apibrėžtos, kad apimtų nusikaltimo dalyką, kai to reikia.

(12)

Kai yra abejonių dėl turto, kuris yra nutarimo konfiskuoti dalykas, buvimo vietos, valstybės narės siekdamos nustatyti tikrąją tokio turto buvimo vietą turėtų naudoti visas turimas priemones, įskaitant visas turimas informacijos sistemas.

(13)

Šis pamatinis sprendimas gerbia pagrindines teises ir laikosi principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsniu ir atspindimų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia jos VI skyriuje. Jokia šio pamatinio sprendimo nuostata negali būti aiškinama kaip draudžianti atsisakyti konfiskuoti turtą, dėl kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, kai yra objektyvių priežasčių manyti, kad nutarimas konfiskuoti yra priimtas siekiant patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn ar jį bausti dėl jo lyties, rasės, religijos, etninės kilmės, pilietybės, kalbos, politinių įsitikinimų ar seksualinės orientacijos arba manyti, kad to asmens padėtis gali būti dėl tų priežasčių pabloginta.

(14)

Šis pamatinis sprendimas neužkerta kelio bet kuriai valstybei narei taikyti savo konstitucines normas, susijusias su tinkamu procesu, asociacijos laisve, spaudos laisve ir išraiškos laisve kitose žiniasklaidos priemonėse.

(15)

Šis pamatinis sprendimas nereguliuoja turto grąžinimo teisėtam savininkui.

(16)

Šis pamatinis sprendimas neriboja tikslų, kuriems valstybės narės gali naudoti sumas, gautas jį taikant.

(17)

Šis pamatinis sprendimas neatleidžia valstybių narių nuo pareigos užtikrinti teisėtvarką ir vidaus saugumą pagal Europos Sąjungos sutarties 33 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Tikslas

1.  Šio pamatinio sprendimo tikslas yra nustatyti taisykles, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo kitos valstybės narės kompetentingo teismo baudžiamosiose bylose priimtą nutarimą konfiskuoti.

2.  Šis pamatinis sprendimas nepakeičia pareigos gerbti pagrindines laisves ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, ir neturi įtakos bet kokioms teisminių institucijų pareigoms šioje srityje.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame pamatiniame sprendime:

a) priimančioji valstybė – valstybė narė, kurioje teismas baudžiamajame procese priėmė nutarimą konfiskuoti;

b) vykdančioji valstybė – valstybė narė, kuriai nutarimas konfiskuoti buvo perduotas vykdyti;

c) nutarimas konfiskuoti – galutinė bausmė ar priemonė, kurios pasekmė yra galutinis turto atėmimas, teismo priimta procese, susijusiame su nusikaltimu arba nusikaltimais;

d) turtas – bet kuris turtas, materialus arba nematerialus, kilnojamasis arba nekilnojamasis, bei teisiniai dokumentai ir aktai, patvirtinantys nuosavybės teisę arba interesą į tokį turtą, kurį priimančiosios valstybės teismas pripažino:

i) pajamomis, įgytomis padarius nusikaltimą, arba lygiaverčiu visai nusikalstamu būdu įgytų pajamų vertei ar jos daliai,

arba

ii) tokio nusikaltimo padarymo įrankiais,

arba

iii) konfiskuotinu dėl išplėstų konfiskavimo galių, nurodytų Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taikymo priimančiojoje valstybėje,

arba

iv) konfiskuotinu pagal bet kurias kitas nuostatas, susijusias su išplėstomis konfiskavimo galiomis pagal priimančiosios valstybės teisę;

e) pajamos – bet kokia ekonominė nauda, gauta iš nusikaltimų. Jos gali būti bet kokios turto formos;

f) priemonės – bet koks turtas, visas arba iš dalies kuriuo nors būdu panaudotas arba planuotas panaudoti nusikaltimo arba nusikaltimų padarymui;

g) „kultūros objektai, sudarantys dalį nacionalinio kultūros paveldo“ apibrėžiami pagal 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvos 93/7/EEB dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo ( 6 ) 1 straipsnio 1 dalį;

h) kai baudžiamasis procesas, kurio metu priimamas nutarimas konfiskuoti, apima ir pirminį nusikaltimą, ir pinigų plovimą, nusikaltimas, paminėtas 8 straipsnio 2 dalies f punkte, reiškia pirminį nusikaltimą.

3 straipsnis

Kompetentingų institucijų nustatymas

1.  Kiekviena valstybė narė praneša Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kokia institucija ar institucijos pagal jos teisę yra kompetentingos pagal šį pamatinį sprendimą, kai ta valstybė narė yra:

 priimančioji valstybė

 arba

 vykdančioji valstybė.

2.  Nepaisant 4 straipsnio 1 ir 2 dalių kiekviena valstybė narė gali paskirti, jei tai būtina dėl jos vidinės sistemos organizavimo, vieną ar daugiau centrinių institucijų atsakingomis už nutarimų konfiskuoti administracinį perdavimą ir gavimą bei pagalbą kompetentingoms institucijoms.

3.  Tarybos Generalinio sekretoriato gauta informacija turi būti prieinama visoms valstybėms narėms ir Komisijai.

4 straipsnis

Nutarimų konfiskuoti perdavimas

1.  Nutarimas konfiskuoti kartu su liudijimu, kaip numatyta 2 dalyje, kurio standartinė forma yra pateikta priede, jei nutarimas konfiskuoti susijęs su pinigų suma, gali būti perduotas valstybės narės kompetentingai institucijai, jeigu priimančiosios valstybės kompetentinga institucija turi pagrįstas priežastis manyti, kad toje kitoje valstybėje fizinis ar juridinis asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, turi turto ar pajamų.

Jei nutarimas konfiskuoti susijęs su konkrečiu turto vienetu, tai nutarimas konfiskuoti ir liudijimas gali būti perduodami valstybės narės kompetentingai institucijai, jei priimančiosios valstybės kompetentinga institucija turi pagrįstas priežastis manyti, kad toje kitoje valstybėje yra nutarime konfiskuoti nurodytas turtas.

Jeigu nėra pagrįstų priežasčių, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas nutarimas konfiskuoti, tuomet nutarimas konfiskuoti gali būti perduodamas tos valstybės narės kompetentingai institucijai, kurioje fizinis ar juridinis asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, paprastai gyvena arba atitinamai turi registruotą savo buveinę.

2.  Nutarimą konfiskuoti ar jo patvirtintą kopiją kartu su liudijimu priimančiosios valstybės kompetentinga institucija tiesiogiai perduoda vykdančiosios valstybės institucijai, kuri yra kompetentinga jį vykdyti bet kokiu būdu, leidžiančiu tai užfiksuoti rašytiniu būdu tokiomis sąlygomis, kad vykdančioji valstybė galėtų nustatyti autentiškumą. Nutarimo konfiskuoti originalas ar patvirtinta jo kopija ir liudijimo originalas perduodami vykdančiajai valstybei, jei ji to reikalauja. Visas oficialus susižinojimas vyksta tarp minėtų kompetentingų institucijų tiesiogiai.

3.  Liudijimą pasirašo ir jo turinį patvirtina priimančiosios valstybės kompetentinga institucija.

4.  Jei kompetentinga vykdyti nutarimą konfiskuoti institucija nėra žinoma priimančiosios valstybės kompetentingai institucijai, pastaroji atlieka visus būtinus užklausimus, įskaitant per kontaktinius asmenis Europos teismų tinkle, kad gautų informaciją iš vykdančiosios valstybės.

5.  Kai nutarimą konfiskuoti gauna vykdančiosios valstybės institucija, neturinti jurisdikcijos jį pripažinti ir imtis reikiamų priemonių jį vykdyti, ji ex officio perduoda tą nutarimą institucijai, kompetentingai jį vykdyti, ir apie tai praneša priimančiosios valstybės kompetentingai institucijai.

5 straipsnis

Nutarimo konfiskuoti perdavimas vienai ar daugiau vykdančiųjų valstybių

1.  Nutarimas konfiskuoti pagal 4 straipsnį gali būti perduodamas tik vienai vykdančiajai valstybei vienu metu, išskyrus kai tai daroma pagal 2 ir 3 dalis.

2.  Nutarimas konfiskuoti, susijęs su konkrečiais turto vienetais, gali būti perduodamas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu tokiais atvejais, kai:

 priimančiosios valstybės kompetentinga institucija turi pagrįstas priežastis manyti, kad skirtingi nutarime konfiskuoti nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse,

 arba

 nutarime konfiskuoti nurodyto konkretaus turto vieneto konfiskavimas apima veiksmus daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje,

 arba

 priimančiosios valstybės kompetentinga institucija turi pagrįstas priežastis manyti, kad nutarime konfiskuoti nurodytas turto vienetas yra vienoje iš dviejų ar daugiau nurodytų vykdančiųjų valstybių.

3.  Nutarimas konfiskuoti, susijęs su pinigų suma, gali būti perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei tuo pačiu metu, kai priimančiosios valstybės kompetentinga institucija mano, kad tam yra specialus poreikis, pavyzdžiui, kai:

 atitinkamas turtas nebuvo įšaldytas pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo turto ar įrodymų įšaldymui,

 arba

 tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas priimančiojoje valstybėje ir bet kurioje vykdančiojoje valstybėje, neužteks padengti visą sumą, nurodytą nutarime konfiskuoti.

6 straipsnis

Nusikaltimai

1.  Jei veikos, dėl kurių priimami nutarimai konfiskuoti, yra vienas ar daugiau iš toliau nurodytų nusikaltimų, kaip nustatyta priimančiosios valstybės teisėje, ir priimančiojoje valstybėje yra baudžiamos laisvės atėmimu, kurio ilgiausias terminas mažiausiai 3 metai, nutarimas konfiskuoti yra vykdytinas netikrinant veikos dvigubo baudžiamumo:

 dalyvavimas nusikalstamame susivienijime,

 terorizmas,

 prekyba žmonėmis,

 seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija,

 neteisėta prekyba narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis,

 neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,

 korupcija,

 sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris turi poveikį Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos,

 nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas,

 valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas,

 nusikaltimai informatikai,

 nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis,

 padėjimas neteisėtai atvykti į šalį ir joje apsigyventi,

 nužudymas, sunkus kūno sužalojimas,

 neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,

 žmogaus pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas,

 rasizmas ir ksenofobija,

 organizuotas arba ginkluotas apiplėšimas,

 neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius,

 apgaulė,

 reketavimas ir turto prievartavimas,

 gaminių klastojimas ir piratavimas,

 administracinių dokumentų suklastojimas ir prekyba jais,

 mokėjimo priemonių klastojimas,

 neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis,

 neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomis,

 prekyba vogtomis transporto priemonėmis,

 išžaginimas,

 padegimas,

 Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai,

 neteisėtas orlaivių ar laivų užgrobimas,

 diversija.

2.  Taryba gali bet kada nuspręsti papildyti 1 dalyje pateiktą sąrašą kitomis nusikaltimų kategorijomis, spręsdama vieningai ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ES sutarties 39 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis. Taryba, atsižvelgdama į Komisijos pagal 22 straipsnį pateiktą pranešimą, svarsto, ar šis sąrašas turėtų būti išplėstas arba iš dalies pakeistas.

3.  Jei nusikaltimui netaikoma 1 dalis, vykdančioji valstybė gali nutarimo konfiskuoti pripažinimą ir vykdymą sieti su sąlyga, kad veikos, dėl kurių priimtas nutarimas konfiskuoti yra laikomos nusikaltimu dėl kurio galimas konfiskavimas pagal vykdančiosios valstybės teisę, kokie bebūtų nusikaltimo sudėties elementai ar kaip jis bebūtų apibūdintas pagal priimančiosios valstybės teisę.

7 straipsnis

Pripažinimas ir vykdymas

1.  Kompetentingos institucijos vykdančiojoje valstybėje, nereikalaudamos papildomų formalumų, pripažįsta nutarimą konfiskuoti, perduotą pagal 4 ir 5 straipsnius, ir nedelsdamos imasi visų būtinų priemonių jam vykdyti, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos nusprendžia remtis vienu iš 8 straipsnyje nurodytų nepripažinimo ar nevykdymo pagrindų, arba vienu iš 10 straipsnyje nurodytų vykdymo atidėjimo pagrindų.

2.  Jei prašymas konfiskuoti susijęs su konkrečiu turto vienetu, kompetentingos institucijos priimančiojoje valstybėje ir vykdančiojoje valstybėje gali, jei taip numatyta šių valstybių teisėje, susitarti, kad konfiskacija vykdančiojoje valstybėje gali būti reikalavimo sumokėti pinigų sumą, atitinkančią turto vertę, formos.

3.  Jei nutarimas konfiskuoti susijęs su pinigų suma, tai vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos, jei mokėjimas negaunamas, gali remdamosi 1 dalimi nutarimo konfiskuoti vykdymą nukreipti į bet kokį tam tikslui tinkamą turto vienetą.

4.  Jei nutarimas konfiskuoti susijęs su pinigų suma, tai vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos, jei būtina, konvertuoja konfiskuotiną sumą į vykdančiosios valstybės valiutą pagal keitimo kursą, buvusį tuo metu, kai buvo priimtas nutarimas konfiskuoti.

5.  Kiekviena valstybė narė Tarybos Generaliniam sekretoriatui deponuotame pareiškime gali nurodyti, kad jos kompetentingos institucijos nepripažins ir nevykdys nutarimų konfiskuoti tomis aplinkybėmis, jeigu turtą konfiskuoti buvo nutarta pagal išplėstas konfiskavimo galias, nurodytas 2 straipsnio d punkto iv papunktyje. Bet kuris toks pareiškimas gali būti atsiimtas bet kuriuo metu.

8 straipsnis

Nepripažinimo ar nevykdymo priežastys

1.  Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti ir vykdyti nutarimą konfiskuoti, jeigu 4 straipsnyje nurodytas liudijimas nepateiktas, nepilnas ar akivaizdžiai neatitinka nutarimo.

2.  Vykdančiosios valstybės kompetentinga teisminė institucija, kaip tai apibrėžta tos valstybės teisėje, tai pat gali atsisakyti pripažinti ir vykdyti nutarimą konfiskuoti, jeigu nustatyta, kad:

a) nutarimo konfiskuoti vykdymas prieštaraus ne bis in idem principui;

b) vienu iš 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų atvejų nutarimas konfiskuoti susijęs su veika, kuri nesudaro nusikaltimo, už kurį numatytas turto konfiskavimas pagal vykdančiosios valstybės teisę; tačiau mokesčių ar rinkliavų, muitų ar valiutos keitimo atveju atsisakyti vykdyti nutarimą konfiskuoti negalima remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisė netaiko tokių pačių mokesčių ar rinkliavų arba neturi tokių pačių taisyklių dėl mokesčių ar rinkliavų, muitų ir valiutos keitimo, kokios yra priimančiosios valstybės teisėje;

c) pagal vykdančiosios valstybės teisę yra privilegija ar imunitetas, kuris draudžia vykdyti vidaus nutarimą konfiskuoti tokį turtą;

d) bet kurios suinteresuotos šalies, įskaitant bona fide trečiąsias šalis, teisės pagal vykdančiosios valstybės teisę neleidžia vykdyti nutarimo konfiskuoti, įskaitant atvejus, kai tai yra teisių gynimo priemonių taikymo pagal 9 straipsnį pasekmė;

▼M1

e) pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad pagal kitus sprendimą priėmusiosios valstybės nacionalinėje teisėje nustatytus procesinius reikalavimus:

i) laiku:

 asmeniui buvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą, arba jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą,

 ir

 buvo informuotas, kad nutarimas konfiskuoti gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

arba

ii) žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

arba

iii) jam įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

 aiškiai nurodė, kad jis neginčija nutarimo konfiskuoti,

 arba

 per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo;

▼B

f) nutarimas konfiskuoti grindžiamas baudžiamuoju procesu dėl nusikaltimų, kurie:

 pagal vykdančiosios valstybės teisę laikomi visiškai ar iš dalies įvykdytais jos teritorijoje ar ekvivalentiškoje jos teritorijai vietoje

 arba

 buvo įvykdyti už priimančiosios valstybės teritorijos ribų ir vykdančiosios valstybės teisė draudžia imtis teisinių procesinių veiksmų dėl tokių nusikaltimų, kurie įvykdyti už tos valstybės teritorijos ribų;

g) tos institucijos manymu, nutarimas konfiskuoti buvo priimtas tokiomis aplinkybėmis, kad turtą konfiskuoti buvo nutarta pagal išplėstas konfiskavimo galias, nurodytas 2 straipsnio d punkto iv papunktyje;

h) nutarimo konfiskuoti vykdymas yra negalimas dėl senaties vykdančiojoje valstybėje, su sąlyga, kad veikos patenka į tos valstybės jurisdikciją pagal jos baudžiamąją teisę.

3.  Jeigu vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija mano, kad:

 nutarimas konfiskuoti buvo priimtas tokiomis aplinkybėmis, kad turtą konfiskuoti buvo nutarta pagal išplėstas konfiskavimo galias, paminėtas 2 straipsnio d punkto iii papunktyje,

 ir

 nutarimas konfiskuoti nepatenka į vykdančiosios valstybės pagal Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR 3 straipsnio 2 dalį priimtą pasirinkimą,

tai ji vykdo nutarimą konfiskuoti bent tokia apimtimi, kuri yra artimiausia numatytai panašiose vidaus bylose pagal nacionalinę teisę.

4.  Vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos skiria ypatingą dėmesį konsultavimuisi visomis tinkamomis priemonėmis su priimančiosios valstybės kompetentingomis institucijomis prieš nuspręsdamos nepripažinti ar nevykdyti nutarimo konfiskuoti pagal 2 dalį ar apriboti vykdymą pagal 3 dalį. Konsultuotis privaloma, kai tikėtina, kad sprendimas bus pagrįstas:

 1 dalimi

 arba

 2 dalies a, e, f ar g punktais,

 arba

 2 dalies d punktu, ir kai informacija nepateikiama pagal 9 straipsnio 3 dalį,

 arba

 3 dalimi.

5.  Tuo atveju, kai nutarimo konfiskuoti neįmanoma įvykdyti dėl to, kad konfiskuotinas turtas jau yra konfiskuotas, dingęs, sunaikintas, jo negalima rasti liudijime nurodytoje vietoje ar turto buvimo vieta liudijime nenurodyta pakankamai tiksliai, net ir po konsultacijos su priimančiąja valstybe, apie tai nedelsiant pranešama priimančiosios valstybės kompetentingai institucijai.

9 straipsnis

Teisių gynimo priemonės vykdančiojoje valstybėje nukreiptos prieš pripažinimą ir vykdymą

1.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad bet kuri suinteresuota šalis, įskaitant bona fide trečiuosius asmenis, turėtų teisių gynimo priemonių prieš nutarimo konfiskuoti pripažinimą ir vykdymą pagal 7 straipsnį, kad apsaugotų savo teises. Skundas pateikiamas vykdančiosios valstybės teismui pagal tos valstybės teisę. Skundas pagal vykdančiosios valstybės teisę gali turėti stabdantį poveikį.

2.  Materialios priežastys išduoti nutarimą konfiskuoti negali būti ginčijamos vykdančiosios valstybės teisme.

3.  Jei teismui vykdančiojoje valstybėje pateikiamas skundas, apie tai informuojama priimančiosios valstybės kompetentinga institucija.

10 straipsnis

Vykdymo atidėjimas

1.  Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali atidėti pagal 4 ir 5 straipsnius perduoto nutarimo konfiskuoti vykdymą:

a) jeigu nutarimo konfiskuoti, susijusio su pinigų suma, atveju ji mano, kad yra rizika, jog visa iš jo vykdymo gauta suma viršys nutarime konfiskuoti nurodytą sumą dėl to, kad nutarimas konfiskuoti vienu metu vykdomas daugiau nei vienoje valstybėje narėje,

arba

b) 9 straipsnyje nurodytų teisių gynimo priemonių atvejais,

arba

c) jei nutarimo konfiskuoti vykdymas galėtų pakenkti vykstančiam baudžiamajam tyrimui ar procesui – tam laikui, kuris jai atrodo pagrįstas,

arba

d) tais atvejais, kai manoma esant reikalinga išversti nutarimą konfiskuoti ar jo dalis vykdančiosios valstybės sąskaita – tam laikui, kuris būtinas gauti vertimą,

arba

e) tais atvejais, kai turtas jau yra konfiskavimo proceso dalykas vykdančiojoje valstybėje.

2.  Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija atidėjimo laikotarpiu imasi visų priemonių, kurių ji analogiškoje vidaus byloje imtųsi apsaugoti, kad turtas ir toliau būtų prieinamas nutarimo konfiskuoti vykdymui.

3.  Atidėjimo pagal 1 dalies a punktą atveju vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija apie tai nedelsdama informuoja priimančiosios valstybės kompetentingą instituciją bet kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą, o priimančiosios valstybės kompetentinga institucija laikosi pareigų, nurodytų 14 straipsnio 3 dalyje.

4.  1 dalies b, c, d ir e punktuose nurodytais atvejais vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsiant pateikia pranešimą priimančiosios valstybės kompetentingai institucijai apie atidėjimą, įskaitant atidėjimo priežastis ir, jei galima, numatomą atidėjimo trukmę bet kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą.

Išnykus atidėjimo pagrindui, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama imasi reikiamų priemonių įvykdyti nutarimą konfiskuoti ir apie tai praneša priimančiosios valstybės kompetentingai institucijai bet kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą.

11 straipsnis

Keli nutarimai konfiskuoti

Jei vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos nagrinėja:

 du ar daugiau nutarimų konfiskuoti, susijusių su pinigų suma, kurie buvo priimti to paties fizinio ar juridinio asmens atžvilgiu, ir tas asmuo neturi pakankamai lėšų vykdančiojoje valstybėje, kad būtų galima įvykdyti visus nutarimus,

 arba

 du ar daugiau nutarimų konfiskuoti, susijusių su tuo pačiu konkrečiu turto vienetu,

tai vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija sprendimą dėl to, kurie nutarimai konfiskuoti turėtų būti vykdomi, priima pagal vykdančiosios valstybės teisę, tinkamai atsižvelgdama į visas aplinkybes, kurios gali apimti įšaldytų lėšų naudojimą, santykinį nusikaltimo sunkumą ir jo įvykdymo vietą, atitinkamų nutarimų datas ir jų perdavimo datas.

12 straipsnis

Vykdymui taikoma teisė

1.  Nepažeidžiant 3 dalies, nutarimo konfiskuoti vykdymui taikoma vykdančiosios valstybės teisė ir tik jos institucijos turi kompetenciją spręsti dėl vykdymo tvarkos ir nustatyti visas su tuo susijusias priemones.

2.  Tais atvejais, kai asmuo gali pateikti įrodymų apie dalinį ar visišką konfiskavimą bet kurioje valstybėje, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija bet kuriomis tinkamomis priemonėmis konsultuojasi su priimančiosios valstybės kompetentinga institucija. Bet kokia sumos dalis, pajamų konfiskavimo atveju pagal nutarimą konfiskuoti išieškota bet kurioje valstybėje, išskyrus vykdančiąją valstybę, visiškai atskaitoma iš sumos, kuri turi būti konfiskuota vykdančiojoje valstybėje.

3.  Nutarimas konfiskuoti priimtas juridinio asmens atžvilgiu vykdomas, net jeigu vykdančioji valstybė nepripažįsta juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės principo.

4.  Vykdančioji valstybė neturi teisės taikyti jokių nutarimui konfiskuoti, perduotam pagal 4 ir 5 straipsnius, alternatyvių priemonių, įskaitant laisvės atėmimo sankcijas ar kitas asmens laisvę suvaržančias priemones, nebent priimančioji valstybė su tuo sutinka.

13 straipsnis

Amnestija, malonė, nutarimo konfiskuoti peržiūrėjimas

1.  Amnestiją ir malonę gali suteikti ir priimančioji valstybė, ir vykdančioji valstybė.

2.  Tik priimančioji valstybė gali spręsti dėl bet kokio prašymo peržiūrėti nutarimą konfiskuoti.

14 straipsnis

Nutarimų konfiskuoti perdavimo pasekmės

1.  Nutarimo konfiskuoti perdavimas vienai ar daugiau vykdančiųjų valstybių pagal 4 ir 5 straipsnius neapriboja priimančiosios valstybės teisės pačiai vykdyti nutarimą konfiskuoti.

2.  Jeigu nutarimas konfiskuoti, susijęs su pinigų suma, perduodamas vienai ar daugiau vykdančiųjų valstybių, tai jį vykdant gauta bendra vertė negali viršyti maksimalios sumos, nurodytos nutarime konfiskuoti.

3.  Priimančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama atitinkamai informuoja vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją bet kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą:

a) jei ji mano, kad yra rizika, jog įvykdymas viršys maksimalią sumą, pavyzdžiui, vykdančiosios valstybės pagal 10 straipsnio 3 dalį jai pateiktos informacijos pagrindu. Jeigu taikomas 10 straipsnio 1 dalies a punktas, tai priimančiosios valstybės kompetentinga institucija kaip įmanoma greičiau informuoja vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją, ar minėta rizika išnyko;

b) jei priimančiojoje valstybėje ar kitoje vykdančiojoje valstybėje buvo įvykdytas visas ar dalis nutarimo konfiskuoti. Turi būti nurodoma suma, kurios atžvilgiu nutarimas konfiskuoti dar nebuvo įvykdytas;

c) jei po nutarimo konfiskuoti perdavimo pagal 4 ir 5 straipsnius priimančiosios valstybės kompetentinga institucija gauna bet kokią pinigų sumą, kurią asmuo savanoriškai sumokėjo pagal nutarimą konfiskuoti. Taikoma 12 straipsnio 2 dalis.

15 straipsnis

Vykdymo nutraukimas

Priimančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją bet kuriuo būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą, apie bet kurį sprendimą ar priemonę, dėl kurios nutarimas tampa nevykdytinu ar atsiimamas iš vykdančiosios valstybės dėl bet kurios kitos priežasties. Vykdančioji valstybė nutraukia nutarimo vykdymą, kai tik apie tokį sprendimą ar priemonę ją informuoja priimančiosios valstybės kompetentinga institucija.

16 straipsnis

Disponavimas konfiskuotu turtu

1.  Pinigais, kurie gaunami vykdant nutarimą konfiskuoti, vykdančioji valstybė disponuoja taip:

a) jei suma, gauta vykdant nutarimą konfiskuoti yra mažesnė nei 10 000 EUR ar šios sumos ekvivalentas, tai suma atitenka vykdančiajai valstybei;

b) visais kitais atvejais, 50 % sumos, kuri buvo gauta vykdant nutarimą konfiskuoti, vykdančioji valstybė perduoda priimančiajai valstybei.

2.  Kitu turtu nei pinigai, kuris buvo gautas vykdant nutarimą konfiskuoti, disponuojama vienu iš šių būdų, kaip nusprendžia vykdančioji valstybė:

a) turtas gali būti parduotas. Tokiu atveju, pajamomis iš pardavimo disponuojama pagal 1 dalį;

b) turtas gali būti perduotas priimančiajai valstybei. Jei nutarimas konfiskuoti apima pinigų sumą, tai turtas gali būti perduodamas priimančiajai valstybei, tik kai ji sutinka;

c) kai negalima pritaikyti a ir b punkto, turtu galima disponuoti kitu būdu pagal vykdančiosios valstybės teisę.

3.  Nepaisant 2 dalies, vykdančioji valstybė neprivalo parduoti ar grąžinti konkrečių nutarime konfiskuoti nurodytų daiktų, kurie yra kultūros objektai, sudarantys dalį nacionalinio paveldo.

4.  Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalys taikomos, jeigu priimančioji ir vykdančioji valstybės nesusitaria kitaip.

17 straipsnis

Informavimas apie vykdymo rezultatus

Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja priimančiosios valstybės kompetentingą instituciją bet kuriuo būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą:

a) apie nutarimo konfiskuoti perdavimą kompetentingai institucijai pagal 4 straipsnio 5 dalį;

b) apie bet kokį sprendimą nepripažinti nutarimo konfiskuoti, kartu nurodydama sprendimo priežastis;

c) apie dalinį ar visišką nutarimo konfiskuoti neįvykdymą dėl priežasčių, paminėtų 11 straipsnyje, 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse ar 13 straipsnio 1 dalyje;

d) tuoj pat, kai baigiamas nutarimo vykdymas;

e) apie alternatyvių priemonių taikymą pagal 12 straipsnio 4 dalį.

18 straipsnis

Žalos atlyginimas

1.  Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies, tais atvejais, kai vykdančioji valstybė pagal savo teisę yra atsakinga už perduoto jai pagal 4 ir 5 straipsnius nutarimo konfiskuoti vykdymu vienai iš 9 straipsnyje minėtų suinteresuotų šalių padarytą žalą, priimančioji valstybė vykdančiajai valstybei atlygina bet kurias sumas, sumokėtas kaip žalos atlyginimas, kylantis dėl atsakomybės minėtai šaliai, išskyrus jei ta žala ar jos dalis buvo padaryta išimtinai dėl vykdančiosios valstybės veiksmų ir tiek, koks tos žalos dydis.

2.  Šio straipsnio 1 dalis neriboja valstybių narių teisės, reglamentuojančios fizinių ar juridinių asmenų reikalavimus atlyginti žalą.

19 straipsnis

Kalbos

1.  Liudijimas išverčiamas į vykdančiosios valstybės oficialiąją kalbą arba vieną iš jos oficialiųjų kalbų.

2.  Kiekviena valstybė narė šio pamatinio sprendimo priėmimo metu arba vėliau Tarybos Generaliniam sekretoriatui deponuotame pareiškime gali nurodyti, kad ji priims vertimą į vieną ar daugiau kitų Europos Bendrijų institucijų oficialiųjų kalbų.

20 straipsnis

Išlaidos

1.  Nepažeidžiant 16 straipsnio, valstybės narės negali viena iš kitos reikalauti atlyginti išlaidas, patirtas taikant šį pamatinį sprendimą.

2.  Kai vykdančioji valstybė patyrė išlaidas, kurias mano esant didelėmis ar išimtinėmis, ji gali pasiūlyti priimančiajai valstybei pasidalyti išlaidas. Priimančioji valstybė atsižvelgia į tokį pasiūlymą vadovaudamasi vykdančiosios valstybės pateiktais išsamiais duomenimis.

21 straipsnis

Ryšys su kitais susitarimais

Šis pamatinis susitarimas neturi įtakos dvišalių ar daugiašalių susitarimų tarp valstybių narių taikymui tiek, kiek tokie susitarimai padeda labiau supaprastinti ar palengvinti nutarimų konfiskuoti vykdymo procedūras.

22 straipsnis

Įgyvendinimas

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų šio pamatinio sprendimo įgyvendinimą iki 2008 m. lapkričio 24 d.

2.  Valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai praneša nuostatų, perkeliančių į jų nacionalinę teisę įpareigojimus, kylančius iš šio pamatinio sprendimo, tekstą. Remdamasi pranešimu, paruoštu naudojant šią Komisijos informaciją, Taryba ne vėliau kaip 2009 m. lapkričio 24 d. įvertina, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi priemonių, būtinų šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti.

3.  Tarybos Generalinis sekretoriatas valstybėms narėms ir Komisijai praneša apie pareiškimus, padarytus pagal 7 straipsnio 5 dalį ir 19 straipsnio 2 dalį.

4.  Valstybė narė, kuri patyrė pasikartojančių sunkumų ar kitos valstybės narės neveikimą tarpusavyje pripažįstant ir vykdant nutarimus konfiskuoti, ir to nepavyko išspręsti abipusių konsultacijų būdu, gali informuoti Tarybą, kad būtų valstybės narės lygyje įvertintas šio pamatinio sprendimo įgyvendinimas.

5.  Valstybės narės, veikiančios kaip vykdančiosios valstybės, kalendorinių metų pradžioje informuoja Tarybą ir Komisiją apie atvejų, kada buvo taikomas 17 straipsnio b punktas, skaičių ir pateikia to priežasčių santrauką.

Per 2013 m. lapkričio 24 d. Komisija paruošia pranešimą vadovaudamasi gauta informacija, nurodydama iniciatyvas, kurias mano esant tinkamomis.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
PRIEDAS

LIUDIJIMAS

nurodytas Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 4 straipsnyje

a) Priimančioji valstybė ir vykdančioji valstybė:Priimančioji valstybė:Vykdančioji valstybė:b) Teismas, priėmęs nutarimą konfiskuoti:Oficialus pavadinimas:Adresas:Bylos nuoroda:Tel. (šalies kodas) (vietos/miesto kodas):Faksas (šalies kodas) (vietos/miesto kodas):El. paštas (jei yra):Kalbos, kuriomis galima susižinoti su teismu:Duomenys apie informaciją teikiantį asmenį (-is), į kurį (kuriuos) galima kreiptis papildomos informacijos siekiant įvykdyti nutarimą konfiskuoti arba, kai tai taikytina, siekiant koordinuoti dviem ar daugiau vykdančiųjų valstybių perduotą nutarimą konfiskuoti, arba siekiant priimančiajai valstybei perduoti nutarimą įvykdžius gautus pinigus ar turtą (vardas, pavardė, titulas/rangas, tel., faks., ir, jei yra, el. pašto adresas):

c) Institucija, kompetentinga priimančiojoje valstybėje įvykdyti nutarimą konfiskuoti (jeigu tai yra ne b punkte nurodytas teismas):Oficialus pavadinimas:Adresas:Tel. (šalies kodas) (vietos/miesto kodas):Faksas (šalies kodas) (vietos/miesto kodas):El. paštas (jei yra):Kalbos, kuriomis galima susižinoti su institucija, turinčia kompetenciją įvykdyti:Duomenys apie informaciją teikiantį asmenį (-is), į kurį (kuriuos) galima kreiptis papildomos informacijos siekiant įvykdyti nutarimą konfiskuoti arba, kai tai taikytina, siekiant koordinuoti dviem ar daugiau vykdančiųjų valstybių perduotą nutarimą konfiskuoti, arba siekiant priimančiajai valstybei perduoti nutarimą įvykdžius gautus pinigus ar turtą (vardas, pavardė, titulas/rangas, tel., faks., ir, jei yra, el. pašto adresas):d) Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už nutarimų konfiskuoti administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje:Centrinės institucijos pavadinimas:Informaciją teikiantis asmuo, jei taikytina (titulas/rangas, vardas ir pavardė):Adresas:Bylos nuoroda:Tel. (šalies kodas) (vietos/miesto kodas):Faksas (šalies kodas) (vietos/miesto kodas):El. paštas (jei yra):

e) Institucija ar institucijos, į kurias galima kreiptis (tais atvejais, kai užpildyti c ir (arba) d punktai):b punkte minėta institucijaGalima kreiptis klausimais, susijusiais su:c punkte minėta institucijaGalima kreiptis klausimais, susijusiais su:d punkte minėta institucijaGalima kreiptis klausimais, susijusiais su:f) Jeigu nutarimas konfiskuoti buvo priimtas po arešto akto perdavimo vykdančiajai valstybei pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto vykdymo Europos Sąjungoje (1), pateikite arešto akto identifikavimui reikalingą informaciją (arešto akto priėmimo ir perdavimo datas, instituciją, kuriai aktas perduotas, nuorodinį numerį, jei žinomas):g) Jeigu nutarimas konfiskuoti buvo persiųstas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikite šią informaciją:1. Nutarimas konfiskuoti buvo perduotas šiai (šioms) vykdančiajai (-iosioms) valstybei (-ėms) (šalis ir institucija):2. Nutarimas konfiskuoti buvo perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei dėl šios priežasties (pažymėkite tinkamą langelį):2.1. Kai nutarimas konfiskuoti yra susijęs su vienu ar keliais konkrečiais turto vienetais:manoma, kad skirtingi konkretūs nutarime konfiskuoti nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėsekonkretaus turto vieneto konfiskavimas apima veiksmus daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėjemanoma, kad konkretus nutarime konfiskuoti nurodyto turto vienetas yra vienoje iš dviejų ar daugiau konkrečiai nustatytų vykdančiųjų valstybių2.2. Jeigu nutarimas konfiskuoti yra susijęs su pinigų suma:atitinkamas turtas nebuvo areštuotas pagal 2003 m. liepos 22 d. Pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto vykdymo Europos Sąjungojetikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas priimančiojoje valstybėje ir vienoje kurioje vykdančiojoje valstybėje, neužteks padengti visą sumą, nurodytą nutarime konfiskuotikitos priežastys (nurodykite):(1) OL L 196, 2003 8 2, p. 45.

h) Informacija apie fizinius ar juridinius asmenis, kurių atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti1. Fizinio asmens atveju:Pavardė:Vardas (-ai):Mergautinė pavardė (jei taikytina):Pravardės, slapyvardžiai (jei taikytina):Lytis:Pilietybė:Tapatybės dokumento ar socialinio draudimo numeris (jei turi):Gimimo data:Gimimo vieta:Paskutinis žinomas adresas:Kalba (-os), kurią (kurias) asmuo supranta (jei žinoma):1.1. Jeigu nutarimas konfiskuoti yra susijęs su pinigų suma:Nutarimas konfiskuoti yra perduotas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėkite tinkamą langelį):a) priimančioji valstybė turi pagrįstas priežastis manyti, kad asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, turi turto ir (arba) pajamų vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:Priežastys manyti, kad asmuo turi turto/pajamų:Asmens turto/pajamų šaltinio apibūdinimas:Asmens turto/pajamų šaltinio vieta (jeigu nežinoma, paskutinė žinoma vieta):b) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų a punkte, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas nutarimas konfiskuoti, tačiau asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, paprastai gyvena vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:Įprastinė gyvenamoji vieta vykdančiojoje valstybėje:

1.2. Jeigu nutarimas konfiskuoti yra susijęs su konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais):Nutarimas konfiskuoti yra perduotas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėkite tinkamą langelį):a) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje (žr. i punktą)b) priimančioji valstybė turi pagrįstas priežastis manyti, kad nutarime konfiskuoti nurodytas visas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) ar jo (jų) dalis yra vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:Priežastys manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:c) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų b punkte, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti perduodamas nutarimas konfiskuoti, tačiau asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, paprastai gyvena vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:Įprastinė gyvenamoji vieta vykdančiojoje valstybėje:2. Juridinio asmens atveju:Pavadinimas:Juridinio asmens forma:Registracijos numeris (jei yra) (1):Registruota buveinė (jei yra) (1):Juridinio asmens adresas:2.1. Jeigu nutarimas konfiskuoti yra susijęs su pinigų suma:Nutarimas konfiskuoti yra perduotas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėkite tinkamą langelį):a) priimančioji valstybė turi pagrįstas priežastis manyti, kad juridinis asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, turi turto arba pajamų vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:Priežastys manyti, kad juridinis asmuo turi turto/pajamų:Juridinio asmens turto/pajamų šaltinio aprašymas:Juridinio asmens turto/pajamų šaltinio vieta (jeigu nežinoma, paskutinė žinoma vieta):(1) Kai nutarimas konfiskuoti perduodamas sprendimą vykdančiajai valstybei dėl to, kad juridinis asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, toje valstybėje turi savo registruotą buveinę, privaloma nurodyti registracijos numerį ir registruotą buveinę.

b) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų a punkte, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas nutarimas konfiskuoti, tačiau juridinis asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, turi savo registruotą buveinę vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:Registruota buveinė vykdančiojoje valstybėje:2.2. Jeigu nutarimas konfiskuoti yra susijęs su konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais):Nutarimas konfiskuoti yra perduotas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėkite tinkamą langelį):a) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje (žr. i punktą)b) priimančioji valstybė turi pagrįstas priežastis manyti, kad nutarime konfiskuoti nurodytas visas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) ar jo (jų) dalis yra vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:Priežastys manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:c) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų b punkte, leidžiančių priimančiajai valstybei nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti perduodamas nutarimas konfiskuoti, tačiau juridinis asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, turi savo registruotą buveinę vykdančiojoje valstybėje. Pateikite šią informaciją:Registruota buveinė vykdančiojoje valstybėje:i) Nutarimas konfiskuotiNutarimas konfiskuoti priimtas (data):Nutarimas konfiskuoti tapo galutinis (data):Nutarimo konfiskuoti nuorodinis numeris (jei yra):

1 Informacija apie nutarimo konfiskuoti pobūdį1.1. Nurodykite (pažymėdami tinkamą langelį (-ius)), ar nutarimas konfiskuoti susijęs su:pinigų sumaVykdymui skirta suma vykdančiojoje valstybėje, nurodant valiutą (skaičiai ir žodžiai):Bendra suma, nurodyta nutarime konfiskuoti, nurodant valiutą (skaičiai ir žodžiai):konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais)Konkretaus (-ių) turto vieneto (-ų) aprašymas:Konkretaus (-ių) turto vieneto (-ų) buvimo vieta (jei nežinoma, paskutinė žinoma buvimo vieta):Jeigu konkretaus (-ių) turto vieneto (-ų) konfiskavimas apima veiksmus daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje, atliktinų veiksmų aprašymas:1.2. Teismas nusprendė, kad turtas (pažymėkite tinkamą langelį (-ius)):i) yra pajamos, įgytos padarius nusikaltimą, arba lygiavertis visai nusikalstamu būdu įgytų pajamų vertei ar jos daliaiii) yra tokio nusikaltimo padarymo priemonėiii) yra konfiskuotinas dėl išplėstų konfiskavimo teisių taikymo priimančiojoje valstybėje, kaip nurodyta a, b ir c punktuose. Sprendimo pagrindas yra tai, kad teismas, remdamasis konkrečiais faktais, yra visiškai įsitikinęs, jog svarstomas turtas buvo įgytas iš:a) nuteisto asmens nusikalstamos veiklos laikotarpiu prieš nuteisimą už konkretų nusikaltimą, kuris teismo yra laikomas pagrįstu konkrečios bylos aplinkybėmis, arbab) nuteisto asmens panašios nusikalstamos veiklos laikotarpiu prieš nuteisimą už konkretų nusikaltimą, kuris teismo yra laikomas pagrįstu konkrečios bylos aplinkybėmis, arbac) nuteisto asmens nusikalstamos veiklos ir buvo nustatyta, kad turto vertė yra neproporcinga šio asmens teisėtoms pajamoms

iv) yra konfiskuotinas pagal bet kurias kitas nuostatas, susijusias su išplėstomis konfiskavimo teisėmis pagal priimančiosios valstybės teisęJeigu apimamos dvi ar daugiau konfiskavimo kategorijos, apibūdinkite smulkiai, kuris turtas buvo konfiskuotas ryšium su kuria kategorija:2. Informacija apie nusikaltimą (-us), kuriam (kuriems) taikomas nutarimas konfiskuoti2.1. Faktų santrauka ir aplinkybių, kuriomis buvo įvykdytas (-i) nusikaltimas (-ai), kuriam (kuriems) taikomas nutarimas konfiskuoti, apibūdinimas, įskaitant laiką ir vietą:2.2. Nusikaltimo (-ų), kuriam (kuriems) taikomas nutarimas konfiskuoti, pobūdis bei teisinis kvalifikavimas ir taikytina įstatymo nuostata/taikytinas kodeksas, kuria (kuriuo) remiantis buvo priimtas sprendimas:2.3. Jei taikytina, pažymėkite vieną ar daugiau iš toliau išvardytų nusikaltimų, su kuriais 2.2 punkte nurodytas (-i) nusikaltimas (-ai) yra susijęs (-ę), jei už tą (tuos) nusikaltimą (-us) priimančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimu bent iki 3 metų (pažymėkite tinkamą langelį (-ius)):dalyvavimas nusikalstamame susivienijimeterorizmasprekyba žmonėmisseksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografijaneteisėta prekyba narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomisneteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimiskorupcijasukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris turi poveikį Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimasvaliutos, įskaitant eurą, padirbinėjimasnusikaltimai informatikainusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmispadėjimas neteisėtai atvykti į šalį ir joje apsigyventinužudymas, sunkus kūno sužalojimasneteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniaisžmogaus pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimasrasizmas ir ksenofobijaorganizuotas arba ginkluotas apiplėšimasneteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūriniusapgaulėreketavimas ir turto prievartavimasgaminių klastojimas ir piratavimasadministracinių dokumentų suklastojimas ir prekyba jaismokėjimo priemonių klastojimasneteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomisneteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomisprekyba vogtomis transporto priemonėmisišžaginimaspadegimasTarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimaineteisėtas orlaivių ar laivų užgrobimasdiversija.

2.4. Jeigu nusikaltimas (-ai), kuriam (kuriems) taikomas nutarimas konfiskuoti, nurodytas (-i) 2.2 punkte nėra aprašytas (-i) 2.3 punkte, pateikite pilną nusikaltimo (-ų), apie kurį (kuriuos) kalbama, aprašymą (jis turėtų apimti faktinę svarstomą nusikalstamą veiklą (o ne, pavyzdžiui, teisines kategorijas)):j) Procesiniai veiksmai, kuriais buvo priimtas nutarimas konfiskuotiNurodykite šiuos dalykus apie procesinius veiksmus, kuriais buvo priimtas nutarimas konfiskuoti (pažymėkite tinkamą langelį (-ius)):a) atitinkamas asmuo pats dalyvavo teisminiame bylos nagrinėjimeb) atitinkamas asmuo pats nedalyvavo teisminiame bylos nagrinėjime, bet jam atstovavo gynėjasc) atitinkamas asmuo nedalyvavo teisminiame bylos nagrinėjime ir jam neatstovavo gynėjas. Patvirtinta, kad:asmuo asmeniškai ar per pagal nacionalinę teisę kompetentingą atstovą buvo informuotas apie teisminį bylos nagrinėjimą remiantis priimančios valstybės teise arbaasmuo nurodė, kad jis neginčija nutarimo konfiskuotik) Turto perskaičiavimas ir perdavimas1. Jeigu nutarimas konfiskuoti susijęs su konkrečiu turto vienetu, nurodykite, ar priimančioji valstybė leidžia, kad vykdančiojoje valstybėje konfiskavimas būtų reikalavimo sumokėti pinigų sumą, atitinkančią turto vertę, formos:taipne2. Jeigu nutarimas konfiskuoti susijęs su pinigų suma, nurodykite, ar kitoks turtas, išskyrus pinigus, gautus vykdant nutarimą konfiskuoti, gali būti perduotas priimančiajai valstybei:taipne

►(1) M1  

l) Alternatyvios priemonės, įskaitant laisvės atėmimo sankcijas1. Nurodykite, ar priimančioji valstybė leidžia vykdančiajai valstybei taikyti alternatyvias priemones, jeigu visiškai ar iš dalies neįmanoma įvykdyti nutarimo konfiskuoti:taipne2. Jeigu taip, nurodykite, kokias sankcijas galima taikyti (sankcijų pobūdis ir maksimalus dydis):laisvės atėmimas (maksimalus laikotarpis):viešieji darbai (arba lygiavertė sankcija) (maksimalus laikotarpis):kitos sankcijos (apibūdinimas):m) Kitos bylai svarbios aplinkybės (neprivaloma informacija):n) Nutarimas konfiskuoti pridedamas prie liudijimo.Liudijimą priimančios institucijos ir (arba) jos atstovo, patvirtinančio liudijimo turinio tikslumą, parašas:Pavardė, vardas:Užimamos pareigos (titulas/rangas):Data:Oficialus antspaudas (jei yra):( 1 ) OL C 184, 2002 8 2, p. 8.

( 2 ) Nuomonė pareikšta 2002 m. lapkričio 20 d. (OL C 25 E, 2004 1 29, p. 205).

( 3 ) OL L 182, 2001 7 5, p. 1.

( 4 ) OL L 196, 2003 8 2, p. 45.

( 5 ) OL L 68, 2005 3 15, p. 49.

( 6 ) OL L 74, 1993 3 27, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/38/EB (OL L 187, 2001 7 10, p. 43).

Top