EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0805-20081204

Consolidated text: 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/2008-12-04

02004R0805 — LT — 04.12.2008 — 002.005


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 805/2004

2004 m. balandžio 21 d.

sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą

(OL L 143 2004.4.30, p. 15)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1869/2005 2005 m. lapkričio 16 d.

  L 300

6

17.11.2005

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1103/2008 2008 m. spalio 22 d.

  L 304

80

14.11.2008


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 405, 16.11.2021, p.  33 (Nr. 805/2004)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 805/2004

2004 m. balandžio 21 d.

sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštąI SKYRIUS

OBJEKTAS, TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Objektas

Šio reglamento tikslas – sukurti Europos vykdomąjį raštą neginčytiniems reikalavimams, kad, nustačius minimalius reikalavimus, teismo sprendimai, susitarimai ir autentiški dokumentai galėtų laisvai judėti visose valstybėse narėse, iki pripažinimo ir sprendimo vykdymo neatliekant tarpinių procedūrų valstybėje narėje, kurioje turi būti vykdomas sprendimas.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  
Šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose neatsižvelgiant į teismo pobūdį. Jis neišplečiamas, ypač pajamų, muitinių, administracinėms byloms arba valstybės atsakomybei už veiksmus ir aplaidumą vykdant valstybės įgaliojimus (acta iure imperii).
2.  

Šis reglamentas netaikomas:

a) 

fizinių asmenų statusui arba teisnumui ir veiksnumui, nuosavybės teisėms, susijusioms su santuokiniais ryšiais, testamentais ir paveldėjimu;

b) 

bankrotui, nemokių bendrovių arba kitų juridinių asmenų likvidavimo procesams, teisminėms priemonėms, kompromisiniams susitarimams ir panašiems procesams;

c) 

socialiniam draudimui;

d) 

arbitražui.

3.  
Šiame reglamente sąvoka „valstybė narė“ reiškia valstybes nares, išskyrus Daniją.

3 straipsnis

Europos vykdomuoju raštu pripažįstami vykdomieji dokumentai

1.  
Šis reglamentas taikomas teismo sprendimams, susitarimams ir autentiškiems dokumentams dėl neginčytinų reikalavimų.

Reikalavimas laikomas neginčytinu, jeigu:

a) 

skolininkas, pripažinimu ar susitarimu, kurį patvirtino teismas arba kuris buvo sudarytas prieš teismą procesinių veiksmų metu, aiškiai sutiko su juo; arba

b) 

teisminio bylos nagrinėjimo metu, atsižvelgiant į atitinkamus procedūrinius reikalavimus pagal kilmės valstybės narės teisės aktus, skolininkas niekada jam neprieštaravo; arba

c) 

skolininkas nedalyvavo ar jam nebuvo atstovaujama teismo posėdyje, susijusiame su šiuo reikalavimu po to, kai teismo proceso metu iš pradžių prieštaravo reikalavimui, su sąlyga, kad toks elgesys prilygsta tyliam sutikimui su reikalavimu ar faktu, kreditoriaus pareikštu pagal kilmės valstybės narės teisės aktus; arba

d) 

skolininkas aiškiai sutiko su juo autentiškame dokumente.

2.  
Šis reglamentas taikomas sprendimams, priimtiems po Europos vykdomuoju raštu pripažintų teismo sprendimų, susitarimų ar autentiškų dokumentų užginčijimo.

4 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1. 

„teismo sprendimas“ – bet koks valstybės narės teismo sprendimas, nepaisant to, kaip jis įvardijamas, įskaitant dekretą, įsakymą, nutartį ar vykdomąjį raštą, taip pat teismo pareigūno nutarimą dėl su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ar sąnaudų;

2. 

„reikalavimas“ – tai reikalavimas dėl konkrečios pinigų sumos mokėjimo, kuriam sukako terminas arba kuriam teismo sprendime, susitarime ar autentiškame dokumente yra nustatyta atitinkama data;

3. 

„autentiškas dokumentas“:

a) 

dokumentas, kuris buvo formaliai parengtas arba užregistruotas kaip autentiškas dokumentas, ir kurio autentiškumas:

i) 

susijęs su parašu ir dokumento turiniu; ir

ii) 

buvo nustatytas valdžios institucijos ar kitos institucijos, kurią šiam tikslui įgaliojo šio dokumento kilmės valstybė narė;

arba

b) 

su administracinėmis institucijomis sudarytas arba jų patvirtintas susitarimas dėl įsipareigojimų vykdymo;

4. 

„kilmės valstybė narė“ – valstybė narė, kurioje buvo priimtas ir Europos vykdomuoju raštu pripažintinas teismo sprendimas, patvirtintas ar sudarytas teismo susitarimas, parengtas ar užregistruotas autentiškas dokumentas;

5. 

„valstybė narė, kurioje vykdytinas teismo sprendimas“ – valstybė narė, kurioje turi būti vykdomas Europos vykdomuoju raštu pripažintas teismo sprendimas, susitarimas ar autentiškas dokumentas;

6. 

„kilmės teismas“ – tai teismas, kurio procesas vyksta tuo metu, kai vykdomos 3 straipsnio 1 dalies a, b ar c punktuose nustatytos sąlygos.

7. 

Švedijoje vykstančiuose supaprastintuose teismo procesuose dėl įsakymo sumokėti (betalningsföreläggande) „teismo“ sąvoka apima Švedijos vykdomąją tarnybą (kronofogdemyndighet).II SKYRIUS

EUROPOS VYKDOMASIS RAŠTAS

5 straipsnis

Exequatur panaikinimas

Kilmės valstybėje narėje Europos vykdomuoju raštu pripažintas teismo sprendimas kitose valstybėse narėse pripažįstamas ir vykdomas, nereikalaujant vykdomumo patvirtinimo ir nesuteikiant jokios galimybės nepritarti jo pripažinimui.

6 straipsnis

Reikalavimai dokumentui patvirtinti Europos vykdomuoju raštu

1.  

Bet kuriuo metu pateikiant prašymą kilmės teismui, valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl neginčytino reikalavimo pripažįstamas Europos vykdomuoju raštu, jeigu:

a) 

teismo sprendimas yra vykdytinas kilmės valstybėje narėje; ir

b) 

teismo sprendimas neprieštarauja jurisdikcijos taisyklėms, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 44/2001 II skyriaus 3 ir 6 skirsniuose; ir

c) 

kilmės valstybės narės teismo procedūros atitiko III skyriuje nustatytus reikalavimus, kai reikalavimas yra neginčytinas kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b ar c punktuose; ir

d) 

teismo sprendimas buvo priimtas valstybėje narėje, kurioje yra skolininko nuolatinė gyvenamoji vieta kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 44/2001 59 straipsnyje, tais atvejais, kai:

— 
reikalavimas yra neginčytinas kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b ar c punktuose;
— 
jis susijęs su sutartimi, kurią sudarė asmuo, vartotojas, turėdamas tikslą, kuris gali būti laikomas nesusijusiu su jo amatu ar profesija; ir
— 
skolininkas yra vartotojas.
2.  
Kai Europos vykdomuoju raštu pripažintas teismo sprendimas nebevykdomas arba jo vykdymas buvo sustabdytas arba apribotas, pažymėjimas, nurodantis nevykdymą ar vykdymo apribojimą, bet kuriuo metu kreipiantis į kilmės teismą yra išduodamas, užpildant IV priede pateiktą standartinės formos blanką.
3.  
Nepažeidžiant 12 straipsnio 2 dalies, kai sprendimas buvo priimtas po Europos vykdomuoju raštu pagal šio straipsnio 1 dalį pripažinto teismo sprendimo užginčijimo, bet kuriuo metu paprašius, išduodamas V priede nurodytos standartinės formos pakeitimo pažymėjimas, jei sprendimas dėl užginčijimo yra vykdytinas kilmės valstybėje narėje.

7 straipsnis

Teismo proceso išlaidos

Kai teismo sprendimas apima ir vykdomąjį sprendimą dėl su teismo procesu susijusių išlaidų, įskaitant palūkanų normas, jis patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu taip pat atsižvelgiant į išlaidas, jei skolininkas, remdamasis kilmės valstybės narės teisės aktais, ypač neprieštaravo jo įpareigojimui prisiimti teismo proceso metu patiriamų išlaidų.

8 straipsnis

Dalinis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas

Jei šio reglamento nuostatų reikalavimus atitinka tik tam tikros teismo sprendimo dalys, šioms dalims išduodamas dalinis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas.

9 straipsnis

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimas

1.  
Europos vykdomojo rašto pažymėjimas išduodamas užpildant I priede nurodytą standartinį blanką.
2.  
Europos vykdomojo rašto pažymėjimas išduodamas ta kalba, kuria priimamas teismo sprendimas.

10 straipsnis

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymas arba panaikinimas

1.  

Kilmės teismui pateikus prašymą, Europos vykdomojo rašto pažymėjimas:

a) 

ištaisomas, kai dėl esminės klaidos teismo sprendime ir pažymėjime yra neatitikimų;

b) 

panaikinamas, kai jis, atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus reikalavimus, buvo aiškiai neteisėtai išduotas.

2.  
Europos vykdomojo rašto pažymėjimui ištaisyti ar panaikinti taikomi kilmės valstybės narės teisės aktai.
3.  
Prašymas Europos vykdomojo rašto pažymėjimui ištaisyti arba panaikinti gali būti pateikiamas užpildant VI priede pateiktą standartinį blanką.
4.  
Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimas neskundžiamas.

11 straipsnis

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo poveikis

Europos vykdomojo rašto pažymėjimas turi poveikį tik vykdant teismo sprendimą.III SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI NEGINČYTINŲ REIKALAVIMŲ PROCEDŪROMS

12 straipsnis

Minimalių reikalavimų taikymo sritis

1.  
Reikalavimui, kuris yra laikomas neginčytinu kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, teismo sprendimas Europos vykdomuoju raštu gali būti patvirtinamas tik tuo atveju, jeigu teismo procesiniai veiksmai kilmės valstybėje narėje buvo vykdomi laikantis šiame skyriuje nustatytų procedūrinių reikalavimų.
2.  
Tie patys reikalavimai taikomi ir išduodant Europos vykdomojo rašto pažymėjimą ar 6 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą pakeitimo pažymėjimą po teismo sprendimo užginčijimo priimtam sprendimui, kai šio sprendimo priėmimo metu buvo laikomasi 3 straipsnio 1 dalies b ar c punktuose nustatytų sąlygų.

13 straipsnis

Dokumento įteikimas skolininkui patvirtinant jo gavimą

1.  

Bylos iškėlimo arba lygiavertis dokumentas skolininkui gali būti įteikiamas šiais būdais:

a) 

įteikiant asmeniškai, kai skolininkas gavimą patvirtina, įskaitant gavimo datą, ir pasirašo;

b) 

įteikiant asmeniškai, kai šį įteikimą patvirtina dokumentą įteikusio kompetentingo asmens pasirašytas dokumentas, patvirtinantis, kad skolininkas gavo dokumentą arba be jokio teisinio pagrindo atsisakė jį gauti, ir kuriame įrašoma įteikimo data;

c) 

įteikimas paštu, kai skolininkas patvirtina, jog gavo dokumentą, įrašo gavimo datą, jį pasirašo ir grąžina;

d) 

įteikimas elektroninėmis priemonėmis, tokiomis kaip faksas arba e.paštas, kai skolininkas patvirtina, jog gavo dokumentą, įrašo gavimo datą, jį pasirašo ir grąžina.

2.  
Bet koks šaukimas į teismo posėdį skolininkui galėjo būti įteiktas ankstesniame teismo posėdyje (dėl to paties reikalavimo) pagal 1 dalies nuostatas arba žodžiu ir išdėstytas minėto ankstesnio teismo posėdžio protokoluose.

14 straipsnis

Dokumento įteikimas be skolininko patvirtinimo apie jo gavimą

1.  

Bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas arba šaukimas į teismo posėdį skolininkui taip pat gali būti įteikiami vienu iš toliau nurodytų būdų:

▼C1

a) 

skolininko asmeniniu adresu asmeniškai įteikiant asmenims, gyvenantiems tame pačiame namų ūkyje, kaip ir skolininkas, arba jame dirbantiems;

▼B

b) 

kai skolininkas yra darbdavys arba juridinis asmuo: skolininko verslo patalpose asmeniškai įteikiant jam dirbantiems asmenims;

c) 

paliekant skolininko pašto dėžutėje;

d) 

dokumentą paliekant pašte arba kompetentingoje valdžios institucijoje ir į skolininko pašto dėžutę įdedant rašytinį pranešimą apie įstaigoje esantį dokumentą, jei raštiškas pranešimas aiškiai nurodo teisminį dokumento pobūdį arba, kad įteikiamas pranešimas turi teisinį poveikį ir pradeda skaičiuoti laiką iki nustatyto termino;

e) 

įteikiant paštu be patvirtinimo pagal 3 dalį, kai skolininko adresas yra kilmės valstybėje narėje;

f) 

elektroninėmis priemonėmis, automatiškai patvirtinančiomis apie išsiuntimą, jei skolininkas iš anksto aiškiai sutiko su šiuo įteikimo būdu.

2.  
Šiame reglamente įteikimas pagal 1 dalies nuostatas yra neleistinas, jei skolininko adresas tiksliai nežinomas.
3.  

Įteikimas pagal 1 dalies a – d punktus patvirtinamas:

a) 

įteikimą atlikusio kompetentingo asmens pasirašytu dokumentu, nurodant:

i) 

įteikimo būdą; ir

ii) 

įteikimo datą; ir

iii) 

kai dokumentas buvo įteiktas kitam, nei skolininkas, asmeniui: to asmens pavardė ir jo ryšys su skolininku,

arba

b) 

dokumentą gavusio asmens patvirtinimu, kai įteikiama pagal 1 dalies a ir b punktus.

15 straipsnis

Dokumento įteikimas skolininko atstovams

Pagal 13 ir 14 straipsnių nuostatas dokumentas taip pat galėjo būti įteikiamas ir skolininko atstovams.

16 straipsnis

Atitinkamos informacijos apie reikalavimą suteikimas skolininkui

Siekiant užtikrinti, kad skolininkui buvo suteikta tinkama informacija apie reikalavimą, bylos iškėlimo arba lygiaverčiame dokumente turi būti:

a) 

šalių pavardės ir adresai;

b) 

reikalavimo suma;

c) 

jei reikalavime numatytos palūkanos: palūkanų norma ir laikotarpis, už kurį numatytos palūkanos, jei pagal valstybės narės teisės aktus prie pagrindinės sumos nėra automatiškai pridėtų įstatymų numatytų palūkanų;

d) 

reikalavimo priežasties paaiškinimas.

17 straipsnis

Tinkamos informacijos apie reikalavimui užginčyti reikiamus procedūrinius veiksmus suteikimas skolininkui

Bylos iškėlimo, lygiaverčiame dokumente ar bet kokiame teismo šaukime arba kartu su jais turi būti pateikta ši informacija:

a) 

procedūriniai reikalavimai ieškiniui užginčyti, įskaitant laikotarpį reikalavimui užginčyti raštu arba teismo posėdžio laiką, kai taikoma, institucijos, kuriai reikia atsakyti arba į kurią atvykti, pavadinimas ir adresas, kai taikoma, ir ar teisininko atstovavimas yra būtinas;

b) 

prieštaravimo nebuvimo ar neatvykimo pasekmės, ypač, kai taikoma, galimybė, kad teismo sprendimas gali būti priimamas ar vykdomas skolininko nenaudai, ir atsakomybė už teismo proceso išlaidas.

18 straipsnis

Minimalių reikalavimų nesilaikymo atitaisymas

1.  

Jeigu teismo proceso metu kilmės valstybėje narėje nebuvo laikomasi 13–17 straipsniuose nustatytų procedūrinių reikalavimų, tai šis nesilaikymas atitaisomas, o teismo sprendimas gali būti patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu, jeigu:

a) 

teismo sprendimas skolininkui buvo įteiktas laikantis 13 ar 14 straipsnio reikalavimų; ir

b) 

skolininkas turėjo galimybę užginčyti teismo sprendimą jį pilnai peržiūrint, o teismo sprendime arba kartu su juo skolininkui buvo pateikta atitinkama informacija apie šiam užginčijimui būtinus procedūrinius reikalavimus, įskaitant institucijos, kurioje jis turi būti pateiktas, pavadinimą ir adresą, ir, kai taikoma, tam skirtą laikotarpį; ir

c) 

skolininkas pagal atitinkamus procedūrinius reikalavimus neužginčijo teismo sprendimo.

2.  
Jeigu teismo proceso metu kilmės valstybėje narėje nebuvo laikomasi 13 arba 14 straipsniuose nustatytų procedūrinių reikalavimų, tai šis nesilaikymas atitaisomas, jeigu skolininkas savo elgesiu teismo procese įrodo, kad jis asmeniškai gavo dokumentą, kuris buvo įteiktas tinkamu laiku, kad būtų galima pasiruošti gynybai.

19 straipsnis

Minimalūs reikalavimai peržiūrai išimtiniais atvejais

1.  

Papildomai dėl 13–18 straipsnių: teismo sprendimas Europos vykdomuoju raštu gali būti patvirtinamas tik tuo atveju, jeigu pagal kilmės valstybės narės teisės aktus skolininkui suteikiama teisė prašyti teismo peržiūrėti sprendimą, kai:

a) 
i) 

bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas arba, kai taikoma, šaukimas į teismo posėdį buvo įteiktas vienu iš 14 straipsnyje numatytų būdų; ir

ii) 

ne dėl skolininko kaltės dokumentas buvo įteiktas netinkamu laiku, nesuteikiant jam galimybės pasiruošti gynybai;

arba

b) 

užginčyti reikalavimą skolininkui sutrukdė force majeure aplinkybės arba kai jis to negalėjo padaryti dėl nepaprastų aplinkybių, susidariusių ne dėl jo kaltės,

jeigu kiekvienu atveju jis veikia nedelsdamas.

2.  
Šis straipsnis nepažeidžia valstybių narių galimybės palankesnėmis, nei minimos 1 dalyje, sąlygomis leisti peržiūrėti teismo sprendimą.IV SKYRIUS

VYKDYMAS

20 straipsnis

Vykdymo tvarka

1.  
Nepažeidžiant šio skyriaus nuostatų, vykdymo procedūros atliekamos vadovaujantis valstybės narės, kurioje vykdomas teismo sprendimas, teisės aktais.

Europos vykdomuoju raštu pripažintas teismo sprendimas yra vykdomas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir teismo sprendimas, priimtas valstybėje narėje, kurioje vykdytinas teismo sprendimas.

2.  

Valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, kompetentingoms vykdymo institucijoms kreditorius turi pateikti:

a) 

autentiškumui nustatyti būtinas sąlygas atitinkančią teismo sprendimo kopiją; ir

b) 

autentiškumui nustatyti būtinas sąlygas atitinkančią Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopiją; ir

c) 

jei būtina, Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopiją arba jo vertimą į valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, valstybinę kalbą arba, jei toje valstybėje narėje yra kelios valstybinės kalbos, laikantis tos valstybės narės teisės aktų, į valstybinę kalbą ar vieną iš valstybinių kalbų, naudojamų teismo procese ten, kur reikalaujama vykdyti teismo sprendimą, arba į kitą valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, nurodymu jai priimtiną kalbą. Kiekviena valstybė narė gali nurodyti kitą, nei jos, valstybinę Europos bendrijos institucijos kalbą ar kalbas, kurią ji gali pripažinti pažymėjimui užbaigti. Vertimą patvirtina asmuo, įgijęs tam teisę vienoje iš valstybių narių.

3.  
Iš šalies, kuri vienoje valstybėje narėje paduoda prašymą, kad būtų vykdomas kitoje valstybėje narėje Europos vykdomuoju raštu pripažintas teismo sprendimas, nereikalaujama jokių garantijų, pasižadėjimo ar užstato, kad ir kaip tai apibrėžiama, remiantis tuo, kad jis yra užsienio pilietis arba nėra nuolatinis valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, gyventojas ar rezidentas.

21 straipsnis

Atsisakymas vykdyti teismo sprendimą

1.  

Skolininko prašymu, valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, kompetentingas teismas atsisako vykdyti teismo sprendimą, jei Europos vykdomuoju raštu patvirtintas teismo sprendimas yra nesutaikomas su bet kurioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje anksčiau priimtu teismo sprendimu, jeigu:

a) 

ankstesnis teismo sprendimas buvo susijęs su ta pačia veiksmo priežastimi ir tomis pačiomis šalimis; ir

b) 

ankstesnis teismo sprendimas buvo priimtas valstybėje narėje, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, arba patenkina sąlygas, būtinas jam pripažinti valstybėje narėje, kurioje vykdytinas teismo sprendimas; ir

c) 

kilmės valstybėje narėje teismo proceso metu dėl nesutaikomumo nebuvo ir negalėjo būti prieštaraujama.

2.  
Valstybėje narėje, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, dėl jokių priežasčių teismo sprendimas ar jo patvirtinimas Europos vykdomuoju raštu negali būti peržiūrimi dėl jų esmės.

22 straipsnis

Susitarimai su trečiosiomis šalimis

Šis reglamentas neturi poveikio susitarimams, kuriais, prieš įsigaliojant Reglamentui (EB) Nr. 44/2001 pagal Briuselio konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų vykdymo civilinėse ir komercinėse bylose 59 straipsnį valstybės narės įsipareigojo nepripažinti teismo sprendimų, priimtų, ypač kitose minėtą Konvenciją pasirašiusiose valstybėse, tračiojoje šalyje nuolat gyvenančio ar joje turinčio įprastinę gyvenamąją vietą atsakovo atžvilgiu, kai minėtos Konvencijos 4 straipsnyje numatytais atvejais teismo sprendimas galėjo būti pagrįstas tik minėtos Konvencijos 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos jurisdikcijos pagrindu.

23 straipsnis

Teismo sprendimo vykdymo atidėjimas arba apribojimas

Kai skolininkas:

— 
užginčijo Europos vykdomuoju raštu patvirtintą teismo sprendimą, įskaitant prašymą peržiūrai kaip apibrėžta 19 straipsnyje, arba
— 
kreipėsi dėl Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo ar panaikinimo pagal 10 straipsnio nuostatas,

valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, kompetentingas teismas ar institucija gali, remdamasi skolininko prašymu:

a) 

apriboti vykdymo procesą iki apsaugos priemonių; arba

b) 

teismo sprendimo vykdymą paskelbti sąlyginiu su tokia saugumo sąlyga, kokią jis nustato; arba

c) 

esant nepaprastoms aplinkybėms – atidėti teismo sprendimo vykdymo procesą.V SKYRIUS

TEISMINIAI SUSITARIMAI IR AUTENTIŠKI DOKUMENTAI

24 straipsnis

Teisminiai susitarimai

1.  
Teismo patvirtintas susitarimas dėl reikalavimo kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalyje, arba kuris iki teismo buvo sudarytas procesinių veiksmų metu ir yra vykdytinas valstybėje narėje, kurioje buvo patvirtintas ar sudarytas, remiantis prašymu jį patvirtinusiam teismui arba iki kurio jis buvo sudarytas, patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu užpildant II priede pateiktą standartinės formos blanką.
2.  
Kilmės valstybėje narėje Europos vykdomuoju raštu patvirtintą susitarimą vykdant kitoje valstybėje narėje nereikia paskelbti apie jo vykdymą ir nėra jokių galimybių šiam vykdymui prieštarauti.
3.  
Atitinkamai taikomos II skyriaus, išskyrus 5 straipsnį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 1 dalį, ir IV skyriaus, išskyrus 21 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnį, nuostatos.

25 straipsnis

Autentiški dokumentai

1.  
Autentiškas dokumentas dėl reikalavimo, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalyje, vykdytinas vienoje valstybėje narėje, remiantis kilmės valstybės narės paskirtai kompetentingai institucijai pateiktu prašymu patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu užpildant III priede pateiktą standartinės formos blanką.
2.  
Kilmės valstybėje narėje Europos vykdomuoju raštu patvirtinto autentiško dokumento nuostatas vykdant kitoje valstybėje narėje nereikia paskelbti apie jų vykdymą ir nėra jokių galimybių šiam vykdymui prieštarauti.
3.  
Atitinkamai taikomos II skyriaus, išskyrus 5 straipsnį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 1 dalį, ir IV skyriaus, išskyrus 21 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnį, nuostatos.VI SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATA

26 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis reglamentas taikomas tik po šio reglamento įsigaliojimo priimamiems teismo sprendimams, patvirtinamiems ar sudaromiems teisminiams susitarimams ir oficialiai sudaromiems ar registruojamiems autentiškiems dokumentams.VII SKYRIUS

RYŠYS SU KITAIS BENDRIJOS DOKUMENTAIS

27 straipsnis

Ryšys su Reglamentu (EB) Nr. 44/2001

Šis reglamentas netrukdo pagal Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 siekti teismo sprendimo, teisminio susitarimo arba autentiško dokumento dėl neginčijamo sprendimo pripažinimo ar vykdymo.

28 straipsnis

Ryšys su Reglamentu (EB) Nr. 1348/2000

Šis reglamentas neturi poveikio taikant Reglamentą (EB) Nr. 1348/2000.VIII SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 straipsnis

Informacija apie vykdymo procedūras ir vykdomąsias institucijas

Valstybės narės bendradarbiauja, pagrindinėms visuomenės ir specialistų grupėms teikdamos informaciją apie:

a) 

sprendimų vykdymo valstybėse narėse būdus ir procedūras; ir

b) 

valstybėse narėse paskirtas kompetentingas vykdomąsias institucijas;

ypač naudodamos Sprendimu 2001/470/EB ( 1 ) įkurtą Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose.

30 straipsnis

Su taisymo procedūromis, kalba ir institucijomis susijusi informacija

1.  

Valstybės narės Komisijai praneša apie:

a) 

10 straipsnio 2 dalyje nurodytas ištaisymo ir panaikinimo bei 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas peržiūros procedūras;

b) 

pagal 20 straipsnio 2 dalies c punktą pripažintas kalbas;

c) 

25 straipsnyje nurodytų institucijų sąrašą.

ir tolesnius jų pakeitimus.

2.  
Pagal 1 dalį praneštą informaciją Komisija viešai skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitomis atitinkamomis priemonėmis.

▼M2

31 straipsnis

Priedų pakeitimai

Prieduose pateiktas standartines formas iš dalies keičia Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, tvirtinamos pagal 32 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

32 straipsnis

Komitetas

1.  
Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 44/2001 75 straipsnyje nurodytas komitetas.
2.  
Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

▼B

33 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 21 d.

Jis taikomas nuo 2005 m. spalio 21 d., išskyrus 30, 31 ir 32 straipsnius, kurie taikomi nuo 2005 m. sausio 21 d.

Šia reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

▼M1
I PRIEDAS

image