Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0273-20131230

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 2004 m. vasario 11 d. dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/2013-12-30

2004R0273 — LT — 30.12.2013 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

2004 m. vasario 11 d.

dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 047 2004.2.18, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009 2009 m. kovo 11 d.

  L 87

109

31.3.2009

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1258/2013 2013 m. lapkričio 20 d.

  L 330

21

10.12.2013
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

2004 m. vasario 11 d.

dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

(tekstas svarbus EEE)EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ( 3 ),

kadangi:

(1)

Jungtinių Tautų Konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, priimta Vienoje 1988 m. gruodžio 19 d. (toliau – Jungtinių Tautų Konvencija), Bendrijos buvo priimta Tarybos sprendimu 90/611/EEB ( 4 ).

(2)

Jungtinių Tautų Konvencijos 12 straipsnio reikalavimai dėl prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (t. y. medžiagomis, kurios dažnai naudojamos neteisėtoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyboje) buvo įgyvendinti prekyboje tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių 1990 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3677/90, nustatančiu priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai ( 5 ).

(3)

Jungtinių Tautų Konvencijos 12 straipsnyje numatoma priimti atitinkamas priemones pirmtakų (prekursorių) gamybai ir platinimui kontroliuoti. Tam reikia priimti priemones, skirtas prekybai prekursoriais tarp valstybių narių. Tokios priemonės buvo priimtos 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/109/EEB dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką ( 6 ). Siekiant geriau užtikrinti, kad visose valstybėse narėse tuo pat metu būtų taikomos suderintos taisyklės, manoma, kad tam geriau už esamą direktyvą tiktų reglamentas.

(4)

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą svarbu pakeisti Direktyvą 92/109/EEB reglamentu, nes kiekvienas dalinis tos direktyvos ir jos priedų pakeitimas sukeltų nacionalinių įgyvendinimo priemonių keitimą 25 valstybėse narėse.

(5)

Sprendimu, priimtu 1992 m. 35-ojoje sesijoje, Jungtinių Tautų narkotinių medžiagų komisija į Jungtinių Tautų Konvencijos priedo lenteles įtraukė papildomų medžiagų. Šiame reglamente reikia nustatyti atitinkamas nuostatas, padėsiančias aptikti galimus neteisėto prekursorių naudojimo atvejus Bendrijoje ir užtikrinti, kad Bendrijos rinkoje būtų taikomos bendros kontrolės taisyklės.

(6)

Jungtinių Tautų Konvencijos 12 straipsnio nuostatos grindžiamos aptariamų medžiagų prekybos kontrolės sistema. Didžioji prekybos šiomis medžiagomis dalis yra visiškai teisėta. Tų medžiagų siuntų dokumentavimas ir ženklinimas etiketėmis turėtų būti pakankamai tikslus. Be to, yra svarbu, numatant kompetentingoms institucijoms reikalingas veiklos priemones, Jungtinių Tautų Konvencijos dvasia kurti mechanizmus, grindžiamus glaudžiu susijusių ūkio subjektų bendradarbiavimu ir žvalgybos informacijos rinkimu.

(7)

Priemonės, taikomos sasafro aliejui, šiuo metu yra skirtingai aiškinamos Bendrijoje, nes vienose valstybėse narėse jis laikomas safrolo turinčiu mišiniu ir todėl yra kontroliuojamas, o kitos valstybės narės laiko jį natūraliu produktu, kurio nereikia kontroliuoti. Nuorodos į natūralius produktus įterpimas „į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų“ apibrėžime išspręs šį neatitikimą ir taip leis kontroliuoti sasafro aliejų; apibrėžimas apims tik tokius natūralius produktus, iš kurių galima lengvai išgauti į sąrašą įtrauktas medžiagas.

(8)

Priede reikėtų išvardyti medžiagas, kurios paprastai naudojamos neteisėtoje narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamyboje.

(9)

Reikia užtikrinti, kad norint gaminti arba naudoti tam tikras I priede išvardytas į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas, reiktų turėtų licenciją. Be to, tiekti tokias medžiagas turėtų būti leidžiama tik jei asmenys, kuriems jos tiekiamos, turi licenciją ir yra pasirašę pirkėjo deklaraciją. Išsamias pirkėjo deklaracijų taisykles reikia nustatyti III priede.

(10)

Reikia priimti priemones, skatinančias ūkio subjektus pranešti kompetentingoms institucijoms apie įtartinus sandorius, susijusius su I priede išvardytomis į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis.

(11)

Reikia priimti priemones, padėsiančias garantuoti geresnę Bendrijos vidaus prekybos I priede išvardytomis į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis kontrolę.

(12)

Visi sandoriai, kuriais į oficialų I priedo 1 ir 2 kategorijų sąrašą įtrauktos medžiagos yra pateikiamos į rinką, turėtų būti tinkamai dokumentuojami. Ūkio subjektai turėtų pranešti kompetentingoms institucijoms apie bet kokį įtartiną sandorį, susijusį su I priede išvardytomis medžiagomis. Tačiau reikėtų taikyti išimtis sandoriams, susijusiems su I priedo 2 kategorijos medžiagomis, jei jų kiekiai neviršija nurodytųjų II priede.

(13)

Daug kitų medžiagų, kurių didele dalimi teisėtai prekiaujama dideliais kiekiais, buvo identifikuota kaip pirmtakai (prekursoriai) naudojami neteisėtai sintetinių narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai. Taikymas tokioms medžiagoms tokios pat griežtos kontrolės, kokia taikoma išvardytoms I priede, sukeltų nereikalingas kliūtis prekybai, susijusias su veiklos licencijomis ir sandorių dokumentacija. Todėl Bendrijos lygiu turėtų būti sukurtas lankstesnis mechanizmas, kuriuo kompetentingos institucijos valstybėse narėse būtų informuojamos apie tokius sandorius.

(14)

Europos Vadovų Tarybos veiksmų plane kovai su narkotinėmis medžiagomis, kurį 2000 m. birželio 19 ir 20 d. patvirtino Santa Maria da Feira Europos Vadovų Taryba, numatomas bendradarbiavimo procedūros įvedimas. Siekiant remti valstybių narių kompetentingų institucijų ir chemijos pramonės bendradarbiavimą, ypač dėl medžiagų, kurios, nors ir neminimos šiame reglamente, galėtų būti naudojamos neteisėtai sintetinių narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, reikėtų parengti rekomendacijas, kurių tikslas – padėti chemijos pramonei.

(15)

Reikia priimti nuostatas, pagal kurias valstybės narės nustatytų taisykles dėl bausmių, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, kad prekyba pirmtakais (prekursoriais) įgalina neteisėtai gaminti sintetines narkotines ir psichotropines medžiagas, valstybės narės turėtų laisvai pasirinkti labiausiai atgrasančias bausmes, galimas pagal jų nacionalinius teisės aktus.

(16)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingas priemones reikėtų priimti remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 7 ).

(17)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. suderintos prekybos pirmtakais (prekursoriais) kontrolės, kad būtų išvengta jų naudojimo neteisėtai sintetinių narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl tokios prekybos tarptautinio ir kintančio pobūdžio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(18)

Tarybos direktyva 92/109/EEB, Komisijos direktyvos 93/46/EEB ( 8 ), 2001/8/EB ( 9 ) ir 2003/101/EB ( 10 ) bei Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1485/96 ( 11 ) ir (EB) Nr. 1533/2000 ( 12 ) turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:▼M2

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslai

Šiuo reglamentu sukuriamos suderintos priemonės kontroliuoti ir stebėti Sąjungos viduje tam tikras medžiagas, dažnai naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, siekiant užkirsti kelią šių medžiagų patekimui į neteisėtą rinką.

▼B

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

▼M2

a) „į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ yra bet kokia I priede nurodyta medžiaga, kuri gali būti naudojama neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, įskaitant tokių medžiagų turinčius mišinius ir natūralius produktus, bet išskyrus mišinius ir natūralius produktus, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir kurie pagaminti taip, kad į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų negalima lengvai panaudoti arba išgauti greitai pritaikomomis arba ekonomiškai naudingomis priemonėmis, vaistai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB ( 13 ) 1 straipsnio 2 dalyje, bei veterinariniai vaistai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB ( 14 ) 1 straipsnio 2 dalyje;

▼B

b) „į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga“ yra bet kokia medžiaga, kuri, nors ir nenurodyta I priede, identifikuojama kaip naudota neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai;

▼M2

c) „pateikimas į rinką“ yra bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų tiekimas Sąjungoje už užmokestį arba nemokamai; arba tokių medžiagų saugojimas, gaminimas, gamyba, perdirbimas, prekyba, platinimas arba tarpininko veikla, kurios tikslas yra tiekimas Sąjungoje;

▼B

d) „ūkio subjektas“ yra bet koks fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pateikime į rinką;

e) „Tarptautinė narkotinių medžiagų kontrolės valdyba“ yra Valdyba, įkurta 1961 m. Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu;

f) „speciali licencija“ yra licencija, suteikiama tam tikros paskirties ūkio subjektų tipui;

g) „speciali registracija“ yra registracija, atliekama tam tikros paskirties ūkio subjektų tipui;

▼M2

h) „naudotojas“ yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra ūkio subjektas, turi į oficialų sąrašą įtrauktą medžiagą ir ją perdirba, paruošia, vartoja, sandėliuoja, laiko, apdoroja, sudeda ar supila į talpyklas, perdeda ar perpila iš vienos talpyklos į kitą, sumaišo, pakeičia ar kitaip naudoja;

i) „natūralus produktas“ yra organizmas arba jo dalis bet kuriuo pavidalu, arba bet kokios gamtoje randamos medžiagos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ( 15 ) 3 straipsnio 39 punkte.

▼B

3 straipsnis

Reikalavimai dėl į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų pateikimo į rinką

1.  Ūkio subjektai, norintys pateikti į rinką į oficialų I priedo 1 ir 2 kategorijų sąrašą įtrauktas medžiagas, turi paskirti pareigūną, atsakingą už prekybą į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, pranešti kompetentingoms institucijoms to pareigūno vardą ir pavardę bei informaciją pasiteirauti, taip pat nedelsdami joms pranešti apie bet kokius vėlesnius šios informacijos pasikeitimus. Pareigūnas užtikrina, kad ūkio subjekto vykdoma prekyba į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis atitiktų šio reglamento reikalavimus. Pareigūnas įgaliojamas atstovauti ūkio subjektui ir priimti sprendimus, reikalingus pirmiau nurodytoms užduotims įvykdyti.

▼M2

2.  Ūkio subjektai ir naudotojai turi iš valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę, kompetentingų institucijų gauti licenciją, prieš įsigydami arba pateikdami rinkai į oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Kompetentingos institucijos gali suteikti specialias licencijas vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, tam tikrų tipų valdžios institucijoms ar ginkluotosioms pajėgoms. Tokios specialios licencijos galioja tik į oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio subjektų oficialių prievolių srityje.

3.  Bet koks licenciją turintis ūkio subjektas į oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas tiekia tik ūkio subjektams ar naudotojams, kurie taip pat turi licenciją ir yra pasirašę pirkėjo deklaraciją, kaip numatyta 4 straipsnio 1 dalyje.

▼B

4.  Svarstydamos, ar suteikti licenciją, kompetentingos institucijos ypač atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir sąžiningumą. Licencija nesuteikiama, jei galima pagrįstai abejoti pareiškėjo arba už prekybą į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis atsakingo pareigūno tinkamumu arba patikimumu. Kompetentingos institucijos gali sustabdyti arba panaikinti licencijos galiojimą, jei galima pagrįstai manyti, kad jos savininkas nebėra tinkamas asmuo licencijai turėti arba kad nebevykdomos sąlygos, kuriomis licencija buvo suteikta.

▼M2

5.  Nedarant poveikio 8 dalies taikymui, kompetentingos institucijos gali arba apriboti licencijos galiojimo laiką ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, arba įpareigoti ūkio subjektus ir naudotojus ne rečiau kaip kas trejus metus įrodyti, kad sąlygos, kuriomis licencija buvo suteikta, tebėra vykdomos. Licencijoje nurodoma veikla ar veiklos, kurioms ji galioja, taip pat atitinkamos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos. Kompetentingos institucijos gali suteikti specialias licencijas iš esmės neribotai trukmei, tačiau gali jas sustabdyti arba panaikinti, jei galima pagrįstai manyti, kad jos savininkas nebėra tinkamas asmuo licencijai turėti arba kad nebevykdomos sąlygos, kuriomis licencija buvo suteikta.

6.  Ūkio subjektai turi iš valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę, kompetentingų institucijų gauti registracijos pažymėjimą, prieš pateikdami rinkai į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Nuo 2015 m. birželio 31 d. naudotojai privalo iš valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę, kompetentingų institucijų gauti registracijos pažymėjimą, prieš įsigydami į oficialų I priedo 2A pakategorės sąrašą įtrauktas medžiagas. Kompetentingos institucijos gali išduoti specialius registracijos pažymėjimus vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, tam tikrų tipų valdžios institucijoms ar ginkluotosioms pajėgoms. Tokie specialūs registracijos pažymėjimai galioja tik į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui atitinkamų ūkio subjektų ar naudotojų oficialių funkcijų srityje.

6a.  Bet koks nurodytą registracijos pažymėjimą turintis ūkio subjektas į oficialų I priedo 2A pakategorės sąrašą įtrauktas medžiagas tiekia tik tiems ūkio subjektams ar naudotojams, kurie taip pat turi registracijos pažymėjimą ir yra pasirašę pirkėjo deklaraciją, kaip numatyta 4 straipsnio 1 dalyje.

6b.  Svarstydamos, ar išduoti registracijos pažymėjimą, kompetentingos institucijos visų pirma atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir sąžiningumą. Registracijos pažymėjimas neišduodamas, jei galima pagrįstai abejoti pareiškėjo arba už prekybą į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis atsakingo pareigūno tinkamumu ir patikimumu. Registracijos pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdytas arba panaikintas, jei galima pagrįstai manyti, kad jo turėtojas nebėra tinkamas ir patikimas asmuo registracijos pažymėjimui turėti arba kad nebevykdomos sąlygos, kuriomis buvo išduotas registracijos pažymėjimas.

6c.  Kompetentingos institucijos gali ūkio subjektams ir naudotojams nustatyti mokestį už paraišką dėl licencijos arba registracijos.

Jei taikomas mokestis, kompetentingos institucijos apsvarsto galimybę pritaikyti mokesčio dydį pagal įmonės dydį. Toks mokestis taikomas nediskriminuojant ir neturi viršyti paraiškos tvarkymo sąnaudų.

7.  Licenciją ar registracijos pažymėjimą gavusius ūkio subjektus ir naudotojus kompetentingos institucijos įtraukia į 13a straipsnyje nurodytą Europos duomenų bazę.

8.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

a) licencijos suteikimo reikalavimų ir sąlygų, be kita ko, atitinkamais atvejais asmens duomenų, kurie turi būti pateikti, kategorijų;

b) nurodyto registracijos pažymėjimo išdavimo reikalavimų ir sąlygų, be kita ko, atitinkamais atvejais asmens duomenų, kurie turi būti pateikti, kategorijų;

c) licenciją arba registracijos pažymėjimą gavusių ūkio subjektų ir naudotojų įtraukimo į 13a straipsnyje nurodytą Europos duomenų bazę pagal šio straipsnio 7 dalį.

Šios dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos asmens duomenų kategorijos neapima specialių duomenų kategorijų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje ( 16 ).

▼B

4 straipsnis

Pirkėjo deklaracija

▼M2

1.  Nedarant poveikio šio straipsnio 4 dalies bei 6 ir 14 straipsnių taikymui, visiems Sąjungoje įsisteigusiems ūkio subjektams, kurie pirkėjui tiekia į oficialų I priedo 1 arba 2 kategorijos sąrašą įtrauktą medžiagą, pirkėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodo, kam konkrečiai naudos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas. Ūkio subjektas turi gauti atskirą deklaraciją dėl kiekvienos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos. Ta deklaracija turi atitikti III priedo 1 punkte pateiktą pavyzdį. Juridiniai asmenys deklaraciją pateikia ant firminio blanko.

▼B

2.  Vietoje pirmiau nurodyto vienkartinio sandorio deklaracijos ūkio subjektas, reguliariai tiekiantis pirkėjui į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas, gali priimti vieną deklaraciją, skirtą tam tikram skaičiui sandorių, susijusių su šia įtraukta į oficialų sąrašą medžiaga, ne ilgesniam kaip vieneri metai laikotarpiui, su sąlyga, jog ūkio subjektas įsitikina, kad tenkinami tokie kriterijai:

a) ūkio subjektas tiekė pirkėjui medžiagą mažiausiai tris kartus per praėjusius 12 mėnesių;

b) ūkio subjektas neturi pagrindo manyti, kad medžiaga bus naudojama neteisėtais tikslais;

c) užsakomi kiekiai atitinka įprastinį to pirkėjo vartojimą.

Ši deklaracija turi atitikti III priedo 2 punkte parodytą pavyzdį. Jei pirkėjas yra juridinis asmuo, deklaracija užpildoma ant firminio blanko.

▼M2

3.  I priedo 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas tiekiantis ūkio subjektas tvirtina antspaudu ir data deklaracijos kopiją, nurodydamas, kad tai tikra originalo kopija. Tokia kopija turi visada lydėti 1 kategorijos medžiagas, kai šios pervežamos Sąjungoje, prašant, ji turi būti pateikiama institucijoms, atsakingoms už transporto priemonių turinio tikrinimą transporto operacijų metu.

4.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirkėjo deklaracijų gavimo ir naudojimo reikalavimų ir sąlygų.

▼B

5 straipsnis

Dokumentacija

1.  Nepažeidžiant 6 straipsnio, ūkio subjektai užtikrina, kad visi sandoriai, dėl kurių į oficialų I priedo 1 ir 2 kategorijų sąrašą įtrauktos medžiagos pateikiamos į rinką, būtų tinkamai dokumentuojami kaip nurodyta straipsnio dalyse nuo 2 iki 5 toliau. Ši prievolė netaikoma tiems ūkio subjektams, kurie turi specialias licencijas arba laikosi specialios registracijos pagal atitinkamai 3 straipsnio 2 ir 6 dalis.

2.  Prekybos dokumentuose, pavyzdžiui, sąskaitose faktūrose, krovinių deklaracijose, administraciniuose dokumentuose, transporto ir kituose gabenimo dokumentuose, turi būti pakankamai informacijos aiškiai identifikuoti:

a) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimą, kaip nurodyta I priedo 1 ir 2 kategorijose;

b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekiui ir svoriui bei, jei gabenami mišiniai arba natūralūs produktai, kiekiui ir svoriui, jei žinoma, mišinio arba natūralaus produkto, taip pat kiekiui ir svoriui, arba procentiniam svoriui, bet kokios I priedo 1 ir 2 kategorijų medžiagos ar medžiagų, kurios yra tame mišinyje;

c) pavadinimui ir adresui tiekėjo, platintojo, gavėjo ir, jei įmanoma, kitų ūkio subjektų, tiesiogiai dalyvaujančių sandoryje, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir d dalyse.

3.  Dokumentacijoje taip pat turi būti 4 straipsnyje nurodyta pirkėjo deklaracija.

4.  Ūkio subjektai registruoja savo veiklą taip išsamiai, kaip to reikia vykdant jų įsipareigojimus pagal 1 straipsnio dalį.

5.  Straipsnio dalyse nuo 1 iki 4 nurodyta dokumentacija ir įrašai saugomi mažiausiai trejus metus nuo pabaigos kalendorinių metų, kuriais įvyko 1 straipsnio dalyse nurodytas sandoris, dokumentacija ir įrašai turi būti lengvai prieinami kompetentingų institucijų patikrinimui, kai šios to prašo.

6.  Dokumentaciją taip pat galima saugoti reprodukcijos pavidalu vaizdo laikmenoje arba kitoje duomenų laikmenoje. Privalu užtikrinti, kad saugomi duomenys:

a) atitiktų dokumentus savo išvaizda ir turiniu, kai pateikiami skaitymui; ir

b) visada būtų greitai prieinami, galėtų būti pateikti skaitymui be delsimo ir galėtų būti analizuojami automatinėmis priemonėmis 5 straipsnio dalyje nurodytu laikotarpiu.

▼M2

7.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl mišinių, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, dokumentacijos reikalavimų ir sąlygų.

▼B

6 straipsnis

Išimtys

3, 4 ir 5 straipsniuose nurodyti reikalavimai netaikomos sandoriams, susijusiems su į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktomis medžiagomis, jei jų kiekiai yra ne didesni nei nurodytieji II priede vienerių metų laikotarpiu.

7 straipsnis

Ženklinimas etiketėmis

Ūkio subjektai užtikrina, kad prieš tiekiant į oficialų I priedo 1 ir 2 kategorijų sąrašą įtrauktas medžiagas prie jų būtų tvirtinamos etiketės. Etiketėse turi būti nurodomi medžiagų pavadinimai kaip nurodyta I priede. Ūkio subjektai gali tvirtinti ir įprastas savo etiketes.

▼M2

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl mišinių, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, ženklinimo etiketėmis reikalavimų ir sąlygų.

▼M2

8 straipsnis

Pranešimas kompetentingoms institucijoms

1.  Ūkio subjektai nedelsdami praneša kompetentingoms institucijoms apie bet kokias aplinkybes, pavyzdžiui, neįprastus užsakymus arba sandorius, susijusius į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, kurias ketinama pateikti rinkai, jei kyla įtarimas, kad tokios medžiagos gali būti naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai. Tuo tikslu ūkio subjektai suteikia visą turimą informaciją, kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti atitinkamo užsakymo ar sandorio teisėtumą.

2.  Ūkio subjektai kompetentingoms institucijoms pateikia atitinkamos informacijos apie savo sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, santrauką.

3.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl ūkio subjektams keliamų šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo reikalavimų ir sąlygų, be kita ko, atitinkamais atvejais tuo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijų ir tų asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemonių.

4.  Ūkio subjektai pagal šį reglamentą gautus asmens duomenis atskleidžia tik kompetentingoms institucijoms.

▼B

9 straipsnis

Rekomendacijos

▼M2

1.  Siekdama palengvinti kompetentingų institucijų, ūkio subjektų ir chemijos pramonės bendradarbiavimą, visų pirma susijusį su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, Komisija parengia ir atnaujina rekomendacijas.

▼B

2.  Rekomendacijose ypač turi būti:

a) informacija apie tai, kaip atpažinti įtartinus sandorius ir apie juos pranešti;

b) reguliariai atnaujinamas sąrašas į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų, kuris leistų pramonei savanoriškai kontroliuoti prekybą tokiomis medžiagomis;

c) kita informacija, kuri gali būti naudinga.

3.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad rekomendacijos ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas būtų reguliariai platinami būdu, kuris atrodo tinkamas kompetentingoms institucijoms remiantis rekomendacijų tikslais.

10 straipsnis

Kompetentingų institucijų (gal teisės ir pareigos) įgaliojimai ir prievolės

1.  Siekdamos užtikrinti teisingą straipsnių nuo 3 iki 8 taikymą, visos valstybės narės priima priemones, kurios reikalingos siekiant leisti jų kompetentingoms institucijoms vykdyti kontrolės ir stebėjimo užduotis, ypač:

a) gauti informaciją apie bet kokius į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų užsakymus arba veiksmus, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis;

▼M2

b) patekti į ūkio subjektų ir naudotojų verslo patalpas siekiant gauti pažeidimų įrodymų;

c) prireikus sulaikyti ir konfiskuoti siuntas, kurios neatitinka šio reglamento.

2.  Kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurios būtinos, kad jos kompetentingos institucijos galėtų kontroliuoti ir stebėti įtartinus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, ir visų pirma:

a) gauti informaciją apie visus į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų užsakymus arba veiksmus, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis;

b) patekti į verslo patalpas siekiant gauti įtartinų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, įrodymų;

c) prireikus sulaikyti ir konfiskuoti siuntas siekiant užkirsti kelią konkrečių į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudojimui neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

3.  Kompetentingos institucijos užtikrina verslo informacijos konfidencialumą.

▼B

11 straipsnis

Valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas

1.  Kiekviena valstybė narė skiria kompetentingą instituciją arba institucijas, atsakingas už šio reglamento taikymo užtikrinimą, ir praneša apie tai Komisijai.

2.  Siekiant taikyti šį reglamentą ir nepažeidžiant 15 straipsnio, mutatis mutandis taikomos 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą ( 17 ) nuostatos ir ypač nuostatos dėl konfidencialumo. Pagal šio straipsnio 1 dalį paskirta kompetentinga institucija arba institucijos veikia kaip kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 515/97 2 straipsnio 2 dalyje.

12 straipsnis

Bausmės

Valstybės narės priima taisykles dėl bausmių, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos bausmės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

▼M2

13 straipsnis

Valstybių narių pranešimai

1.  Kad būtų galima daryti būtinus susitarimų dėl prekybos į oficialų sąrašą įtrauktomis ir neįtrauktomis medžiagomis kontrolės pakeitimus, visų valstybių narių kompetentingos institucijos per 13a straipsnyje nurodytą Europos duomenų bazę elektroniniu būdu laiku perduoda Komisijai visą atitinkamą informaciją apie šiame reglamente nustatytų stebėsenos priemonių įgyvendinimą, visų pirma apie medžiagas, kurios naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, apie neteisėto naudojimo ir neteisėtos gamybos metodus bei jų neteisėtą prekybą.

2.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti su informacija, kuri turi būti teikiama pagal šio straipsnio 1 dalį, susijusias sąlygas ir reikalavimus.

3.  Pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktų pranešimų santrauką Komisija pateikia Tarptautinei narkotinių medžiagų kontrolės valdybai, remdamasi Jungtinių Tautų Konvencijos 12 straipsnio 12 dalimi ir konsultuodamasi su valstybėmis narėmis.

13a straipsnis

Europos narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazė

1.  Komisija sukuria Europos narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, kurios paskirtis yra tokia:

a) sudaryti palankesnes sąlygas perduoti informaciją (jeigu įmanoma, apibendrintai ir anonimizuotai) pagal 13 straipsnio 1 dalį, informacijos sintezę ir analizę Sąjungos lygmeniu ir teikti ataskaitas Tarptautinei narkotinių medžiagų kontrolės valdybai pagal 13 straipsnio 3 dalį;

b) sukurti ūkio subjektų ir naudotojų, kuriems suteikta licencija ar išduotas registracijos pažymėjimas, Europos registrą;

c) sudaryti sąlygas ūkio subjektams teikti kompetentingoms institucijoms informaciją apie savo sandorius pagal 8 straipsnio 2 dalį elektroniniu būdu, kaip nurodyta pagal 14 straipsnį priimtose įgyvendinimo priemonėse.

Asmens duomenys į Europos duomenų bazę įtraukiami tik priėmus 3 straipsnio 8 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus.

2.  Komisija ir kompetentingos institucijos imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų Europos duomenų bazėje saugomų asmens duomenų saugumą, konfidencialumą bei tikslumą ir užtikrintų duomenų subjektų teisių apsaugą pagal Direktyvą 95/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ( 18 ).

3.  Informacija, įskaitant asmens duomenis, gauta pagal šį reglamentą, naudojama laikantis taikytinų teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos ir nesaugoma ilgiau nei riekia šio reglamento tikslais. Draudžiama tvarkyti ypatingų kategorijų duomenis, nurodytus Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnio 1 dalyje.

4.  Komisija aiškiai, išsamiai, suprantamai ir viešai paskelbia pranešimą apie privatumo apsaugą Europos duomenų bazėje, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 ir 11 straipsniais.

13b straipsnis

Duomenų apsauga

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos asmens duomenis tvarko vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais, įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB, prižiūrint valstybės narės priežiūros institucijai, nurodytai tos direktyvos 28 straipsnyje.

2.  Nedarant poveikio Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio taikymui, pagal šį reglamentą gauti arba tvarkomi asmens duomenys naudojami tik siekiant užkirsti kelią neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui.

3.  Komisija asmens duomenis tvarko, be kita ko, Europos duomenų bazės tikslais, pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

4.  Valstybės narės ir Komisija netvarko asmens duomenų tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su 13a straipsnyje nustatytais tikslais.

14 straipsnis

Įgyvendinimo aktai

1.  Komisija gali priimti šiuos įgyvendinimo aktus:

a) atitinkamais atvejais taisykles, kaip 4 straipsnyje nurodytas pirkėjo deklaracijas teikti elektroniniu būdu;

b) taisykles, kaip 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją teikti Europos duomenų bazei, be kita ko, jei taikoma, atitinkamais atvejais elektroniniu būdu;

c) procedūrines taisykles dėl licencijų ir registracijos pažymėjimų išdavimo ir ūkio subjektų bei naudotojų įtraukimo į Europos duomenų bazę, kaip nurodyta 3 straipsnio 2, 6 ir 7 dalyse.

2.  Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

14a straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) komitetas, įsteigtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005 ( 19 ) 30 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 ( 20 ).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

15 straipsnis

Priedų pritaikymas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant I, II ir III priedus pritaikyti prie naujų narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) neteisėto naudojimo tendencijų ir atsižvelgti į Jungtinių Tautų konvencijos priede pateiktų lentelių pakeitimą.

15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.  3 straipsnio 8 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 5 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio antroje pastraipoje, 8 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gruodžio 30 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 8 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 5 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio antroje pastraipoje, 8 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 3 straipsnio 8 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 5 straipsnio 7 dalį, 7 straipsnio antrą pastraipą, 8 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nepareikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

16 straipsnis

Informavimas apie valstybių narių priimtas priemones

1.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie priemones, kurias jos priima pagal šį reglamentą, visų pirma apie pagal 10 ir 12 straipsnius priimtas priemones. Jos taip pat praneša apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

2.  Komisija perduoda tą informaciją kitoms valstybėms narėms.

3.  Komisija ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą ir veikimą, visų pirma apie galimą poreikį imtis papildomų veiksmų stebint ir kontroliuojant įtartinus sandorius dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų.

▼B

17 straipsnis

Panaikinimai

1.  Tarybos direktyva 92/109/EEB, Komisijos direktyvos 93/46/EEB, 2001/8/EB ir 2003/101/EB bei Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1485/96 ir (EB) Nr. 1533/2000 panaikinami.

2.  Nuorodos į panaikintas direktyvas arba reglamentus aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

3.  Bet kokio pagal panaikintas direktyvas arba reglamentus įkurto registro, suteiktų licencijų ir išduotų pirkėjo deklaracijų galiojimas nesikeičia.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. rugpjūčio 18 d., išskyrus 9, 14 ir 15 straipsnius, kurie įsigalioja šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną, siekiant leisti patvirtinti tuose straipsniuose numatytas priemones. Tokios priemonės įsigalioja ne anksčiau kaip 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

▼M2

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas

▼B1 KATEGORIJA

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (1)

CAS numeris (2)

1-fenilpropan-2-onas

Fenilacetonas

2914 31 00

103-79-7

N-acetilantranilo rūgštis

2-acetamidobenzenkarboksirūgštis

2924 23 00

89-52-1

▼M2

ALFA-fenilacetoacetonitrilas

 

2926 90 95

4468-48-8

▼B

Izosafrolas (cis- ir trans-)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-metilendioksifenil-propan-2-onas

1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-onas

2932 92 00

4676-39-5

Piperonalis

 

2932 93 00

120-57-0

Safrolas

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrinas

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrinas

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrinas

 

►M2  2939 44 00  ◄

14838-15-4

Ergometrinas

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotaminas

 

2939 62 00

113-15-5

Lizergo rūgštis

 

2939 63 00

82-58-6

Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų stereoizomerinės formos, jei tai nėra katina (3)s ir jei tokios formos gali egzistuoti.

Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti ir jei tai nėra katino druskos.

(1)   OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(2)   CAS numeris yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvieno izomero kiekvienai druskai. Pažymėtina, kad pirmiau išvardytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie, nei nurodyta.

(3)   Dar vadinamas (+) norpseudoefedrinu, KN kodas 2939 43 00 , CAS Nr. 492-39-7.

▼M2

KATEGORIJA2A  PAKATEGORĖ

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (1)

CAS numeris (2)

Acto rūgšties anhidridas

 

2915 24 00

108–24–7

Šios kategorijos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.2B  PAKATEGORĖ

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (1)

CAS numeris (2)

Fenilacto rūgštis

 

2916 34 00

103–82–2

Antranilo rūgštis

 

2922 43 00

118–92–3

Piperidinas

 

2933 32 00

110–89–4

Kalio permanganatas

 

2841 61 00

7722–64–7

Šios kategorijos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.

(1)   OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(2)   CAS numeris yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodytieji.

▼B3 KATEGORIJA

Medžiaga

KN pavadinimas

(jei skiriasi)

KN kodas (1)

CAS numeris (2)

Druskos rūgštis

Vandenilio chloridas

2806 10 00

7647-01-0

Sieros rūgštis

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluenas

 

2902 30 00

108-88-3

Etilo eteris

Dietileteris

2909 11 00

60-29-7

Acetonas

 

2914 11 00

67-64-1

Metiletilketonas

Butanonas

2914 12 00

78-93-3

Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti.

(1)   OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

(2)   CAS numeris yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvieno izomero kiekvienai druskai. Pažymėtina, kad pirmiau išvardytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodytieji.
II PRIEDASMedžiaga

Ribinė vertė

Acto rūgšties antidridas

100 l

Kalio permanganatas

100 kg

Antranilo rūgštis ir jos druskos

1 kg

Fenilacto rūgštis ir jos druskos

1 kg

Piperidinas ir jo druskos

0,5 kg
III PRIEDAS

1.   Vienkartiniams sandoriams skirtos deklaracijos pavyzdys (1 arba 2 kategorijos)

image

►(1) M2  

2.   Daugkartiniams sandoriams skirtos deklaracijos pavyzdys (2 kategorija)

image( 1 ) OL C 20 E, 2003 1 28, p. 160.

( 2 ) OL C 95, 2003 4 23, p. 6.

( 3 ) 2003 m. kovo 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 277 E, 2003 11 18) ir 2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

( 4 ) OL L 326, 1990 11 24, p. 56.

( 5 ) OL L 357, 1990 12 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1232/2002 (OL L 180, 2002 7 10, p. 5).

( 6 ) OL L 370, 1992 12 19, p. 76. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

( 7 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 8 ) 1993 m. birželio 22 d. Komisijos direktyva 93/46/EEB, pakeičianti ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 92/109/EEB dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką priedus (OL L 159, 1993 7 1, p. 134).

( 9 ) 2001 m. vasario 8 d. Komisijos direktyva, pakeičianti Tarybos direktyvos 92/109/EEB dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką I priedą (OL L 39, 2001 2 9, p. 31).

( 10 ) 2003 m. lapkričio 3 d. Komisijos direktyva 2003/101/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/109/EEB dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką (OL L 286, 2003 11 4, p. 31).

( 11 ) 1996 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1485/96, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 92/109/EEB taikymo taisykles dėl pirkėjo deklaracijos apie konkretų tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, panaudojimą pateikimo (OL L 188, 1996 7 27, p. 28). Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1533/2000 (OL L 175, 2000 7 14, p. 75).

( 12 ) 2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1533/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1485/96, nustatantį išsamias Tarybos direktyvos 92/109/EEB taikymo taisykles dėl pirkėjo deklaracijos apie konkretų tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, panaudojimą pateikimo.

( 13 ) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

( 14 ) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1)

( 15 ) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

( 16 ) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

( 17 ) OL L 82, 1997 3 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

( 18 ) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

( 19 ) 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL L 22, 2005 1 26, p. 1).

( 20 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

( 21 ) OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

( 22 ) CAS numeris yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodytieji.

Top