EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0366

2011 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 366/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (akrilamidas) Tekstas svarbus EEE

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 366/2011

2011 m. balandžio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (akrilamidas)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Akrilamidas klasifikuojamas kaip 1B kategorijos kancerogeninė ir 1B kategorijos mutageninė medžiaga. Šios medžiagos keliama rizika įvertinta vadovaujantis 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (2).

(2)

Europos rizikos vertinimo rezultatuose daroma išvada, kad būtina mažinti statyboms naudoti skirtų akrilamido skiedinių keliamą riziką vandens aplinkai ir netiesioginio poveikio per užterštą vandenį, naudojant pagal tą pačią paskirtį, keliamą riziką kitiems organizmams. Be to, išreikštas susirūpinimas dėl per aplinką veikiamų darbuotojų ir žmonių, atsižvelgiant į kancerogeninį ir mutageninį akrilamido pobūdį ir jo neurotoksiškumą bei reprodukcinį toksiškumą dėl mažu ir dideliu mastu naudojamų akrilamido skiedinių poveikio.

(3)

Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 793/93 priimtoje 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos rekomendacijoje 2004/394/EB dėl acetonitrilo, akrilamido, akrilonitrilo, akrilo rūgšties, butadieno, vandenilio fluorido, vandenilio peroksido, metakrilo rūgšties, metilmetakrilato, tolueno, trichlorbenzeno keliamos rizikos vertinimo rezultatų ir jos mažinimo strategijų (3) rekomenduojama Sąjungos lygmeniu apsvarstyti 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (4) nustatytus mažo ir didelio masto statyboms skirtam akrilamidui, naudojamam skiediniuose, taikomus pardavimo ir naudojimo ribojimus.

(4)

Pateikiama 0,1 % akrilamido ribinė vertė, kuri taikoma kitiems laisvo akrilamido šaltiniams injektavimo metu, kaip antai N-metilolakrylamidui, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2004/394/EB.

(5)

Todėl, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, būtina riboti akrilamido pateikimą rinkai ir naudojimą skiediniuose ir visais injektavimo tikslais.

(6)

Vadovaujantis REACH reglamento 137 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytomis pereinamojo laikotarpio priemonėmis, būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1.

(3)  OL L 144, 2004 4 30, p. 72.

(4)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo lentelė papildoma šiuo įrašu Nr. 60:

„60.

Akrilamidas

CAS Nr. 79–06–1

Negali būti pateiktas rinkai arba naudojamas injektavimo tikslais kaip medžiaga ar mišinių sudedamoji dalis, jei koncentracija mažesnė kaip 0,1 % masės, nuo 2012 m. lapkričio 5 d.“


Top