EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446

C/2015/9248

OJ L 69, 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 69/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/341

2015 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Kodeksas) (1), ypač į jo 6, 7, 131, 153, 156 ir 279 straipsnius,

kadangi:

(1)

Kodekse pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti tam tikras neesmines Kodekso nuostatas;

(2)

Kodeksu skatinama naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 70/2008/EB (2), ir pripažįstama, kad jos yra esminis veiksnys, padedantis užtikrinti palankesnes prekybos sąlygas ir veiksmingą muitinį tikrinimą. Tiksliau tariant, visi informacijos mainai tarp muitinių tarpusavyje ir tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių, taip pat tokios informacijos saugojimas, remiantis Kodekso 6 straipsnio 1 dalimi, vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis. Paprastai informacinės ir ryšių sistemos turi sudaryti tokias pačias galimybes ekonominės veiklos vykdytojams visose valstybėse narėse;

(3)

remiantis esamu planavimo dokumentu, susijusiu su visais IT grindžiamais muitinės projektais, parengtais pagal Sprendimą 70/2008/EB, Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/255/ES (3) (toliau – darbo programa) pateiktas elektroninių sistemų, kurias turi sukurti valstybės narės, atitinkamais atvejais glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisija, ir kurios būtinos tam, kad Kodeksą būtų galima taikyti praktiškai, sąrašas;

(4)

šiuo atžvilgiu Kodekso 278 straipsnyje numatyta, kad informacijos mainų ir saugojimo priemonės, kurios nėra elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., kol dar neveikia Kodekso nuostatoms taikyti būtinos elektroninės sistemos;

(5)

nors iš esmės šiame reglamente numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės turėtų būti taikomos ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į praktinius ir su projektų valdymu susijusius darbo programos aspektus, tuo atveju, jei elektroninės sistemos įdiegimo data yra ankstesnė nei Kodekse nustatyta pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymo pabaigos data, šiame reglamente numatytos atitinkamos informacijos mainų ir saugojimo priemonės, kurios nėra elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, siekiant veiklos vykdytojams suteikti teisinį tikrumą, turėtų būti naudojamos kaip atitinkamos elektroninės sistemos alternatyva, o vėliau jų taikymas turėtų būti sustabdytas;

(6)

dar neįdiegtos elektroninės informacijos mainų tarp muitinių tarpusavyje ir tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių sistemos, todėl reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su atitinkamų prašymų ir sprendimų forma. Visi asmens duomenys pagal šį reglamentą turėtų būti apdorojami laikantis visų galiojančių Sąjungos ir nacionalinių asmens duomenų apsaugos nuostatų;

(7)

reikia nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones, kurios būtų taikomos kelių valstybių narių muitinėms konsultuojantis tarpusavyje prieš priimant su muitų teisės aktų taikymu susijusį sprendimą, jei tos konsultacijos susijusios su duomenų mainais ir saugojimu elektroninėmis priemonėmis, kurios dar neįdiegtos, ir kuriomis būtų galima užtikrinti, kad šios konsultacijos vyktų ir toliau;

(8)

kadangi su privalomąja tarifine informacija (PTI) susijusi elektroninė sistema dar turi būti patobulinta, o verslininkams reikia padėti teisingai nustatyti tarifinį prekių klasifikavimą, dabartinės su PTI prašymais ir sprendimais susijusios priemonės (popierinės ir elektroninės) turėtų būti naudojamos ir toliau, kol sistema bus visiškai patobulinta;

(9)

kadangi elektroninė sistema, būtina taikyti Kodekso nuostatoms, reglamentuojančioms prašymų suteikti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) statusą teikimą ir leidimų, kuriais suteikiamas tas statusas, išdavimą, dar turi būti patobulinta, dabartinės priemonės (popierinės ir elektroninės) turi būti naudojamos ir toliau, kol sistema bus patobulinta;

(10)

iki tol, kol bus patobulintos nacionalinės importo sistemos, reikia naudoti su muitine verte susijusių duomenų deklaravimo (DV1) sistemą, todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos pereinamuoju laikotarpiu taikomos tam tikrų su prekių muitine verte susijusių duomenų perdavimo nuostatos;

(11)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (4) 147 straipsnyje minima su garantijomis, kurios gali būti naudojamos daugiau nei vienoje valstybėje narėje, susijusios informacijos mainams ir saugojimui naudojama elektroninė sistema. Kol ši elektroninė sistema neįdiegta, reikia numatyti kitas šios informacijos mainų ir saugojimo priemones;

(12)

kadangi importo kontrolės sistema, kuri būtina su įvežimo bendrąja deklaracija susijusioms Kodekso nuostatoms taikyti, dar nėra visiškai patobulinta, šiuo metu taikomos informacijos mainų ir saugojimo priemonės (išskyrus Kodekso 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas elektronines duomenų apdorojimo priemones) turėtų būti naudojamos ir toliau;

(13)

be to, kadangi pagal dabartinę importo kontrolės sistemą įvežimo bendroji deklaracija gali būti priimta tik jei ji pateikta kaip vienas duomenų rinkinys, reikėtų laikinai sustabdyti straipsnių, reglamentuojančių duomenų teikimą daugiau kaip vienu duomenų rinkiniu, taikymą, kol importo kontrolės sistema bus patobulinta, ir nustatyti alternatyvius reikalavimus;

(14)

siekiant paremti ir užtikrinti su prekių įvežimu susijusių muitinės formalumų vykdymą dėl Sąjungos ir jos piliečių saugumo, taip pat užtikrinti, kad muitinės priežiūra būtų pradedama tinkamu laiku ir būtų deramai vykdoma, kol neįdiegtos pranešimo apie atvykimą, pranešimo apie prekių pateikimą ir laikinojo saugojimo sistemos, turėtų būti nustatytos alternatyvios informacijos mainų ir saugojimo priemonės, taikomos pranešimams apie atvykimą, pranešimams apie maršruto pakeitimą, pranešimams apie prekių pateikimą ir laikinojo saugojimo atvejais;

(15)

be to, siekiant užtikrinti sklandų tam tikros muitinės procedūros įforminimo prekėms operacijų vykdymą, be esamų nacionalinių importo sistemų reikėtų leisti naudoti popierinius muitinės deklaracijų blankus, kol tos sistemos nebus patobulintos;

(16)

atsižvelgiant į tai, kad naujaisiais duomenų rinkiniais ir formatais, kurių reikalaujama pagal Kodeksą, taip pat su jais susijusiomis pagal Kodeksą priimtomis nuostatomis nebus galima naudotis iki tol, kol bus patobulintos nacionalinės importo sistemos, ir siekiant veiklos vykdytojams suteikti teisinį tikrumą, reikėtų nustatyti galimybę teikti muitinės deklaracijas su kitokiu duomenų rinkiniu;

(17)

kol bus patobulinta automatizuota eksporto sistema ir nacionalinės importo sistemos, supaprastintą deklaraciją naudojantiems veiklos vykdytojams turėtų būti nustatyti skirtingi papildomos deklaracijos pateikimo galutiniai terminai. Todėl valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nustatyti kitus galutinius terminus, nei numatytieji Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (5) 146 straipsnyje;

(18)

analogiškai, valstybėms narėms turėtų būti leista pereinamuoju laikotarpiu kaip supaprastintą muitinės deklaraciją leisti naudoti komercinį arba administracinį dokumentą;

(19)

tais atvejais, kai muitinės deklaracija teikiama prieš pateikiant prekes, ir kol nėra įdiegtos ir patobulintos atitinkamos elektroninės sistemos, pranešimą apie prekių pateikimą turėtų būti leista muitinei pateikti naudojantis esamomis nacionalinėmis sistemomis ar kitomis priemonėmis;

(20)

pareiga pateikti muitinės deklaraciją naudojantis elektroninėmis informacijos mainų priemonėmis, kaip numatyta Kodekso 6 straipsnio 1 dalyje, ir atleidimo nuo pareigos pateikti pašto siuntose vežamų prekių bendrąją deklaraciją panaikinimas kelia didelių sunkumų pašto paslaugų teikėjams. Tam, kad kai kurių siuntų atveju būtų galima naudoti deklaraciją, kurioje pateikiamas mažesnis duomenų rinkinys, taip pat reikia pakoreguoti pašto paslaugų teikėjų ir valstybių narių muitinių duomenų srautą ir priderinti pagalbinę IT infrastruktūrą. Todėl, kad būtų galima sklandžiai pakoreguoti Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446 nustatytas taisykles, būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio taisykles;

(21)

kol neįdiegta SMK muitinės sprendimų sistema, visa informacija apie prašymą ir leidimą atlikti centralizuotą muitinį įforminimą turėtų būti toliau skelbiama pereinamuoju laikotarpiu, kad ji stebėsenos tikslais būtų prieinama Komisijai ir valstybėms narėms;

(22)

kad sklandžiai vyktų ir nenutrūktų prekių tranzitas geležinkeliu, kol bus patobulinta nauja kompiuterizuota tranzito sistema (NCTS), reikėtų nustatyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros tolesnio taikymo geležinkelių transportu vežamoms prekėms taisykles;

(23)

reikėtų nustatyti taisykles, pagal kurias oro transporto bendrovėms ir laivybos bendrovėms būtų galima toliau naudoti popieriuje surašytus arba elektroninius manifestus, kol bus patobulintos atitinkamos ekonominės veiklos vykdytojų sistemos;

(24)

siekiant, kad pirmiau apibūdintos pereinamojo laikotarpio priemonės būtų veiksmingos, reikėtų pakeisti ir tam tikras Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatas;

(25)

nė viena šio reglamento nuostata neturėtų būti reikalaujama, kad Komisija arba valstybės narės patobulintų arba įdiegtų technines sistemas laikydamosi kitų nei Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nustatytų terminų;

(26)

siekiant Kodeksą taikyti visa apimtimi, šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nuo 2016 m. gegužės 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomos Kodekso 278 straipsnyje nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos duomenų mainams ir saugojimui, kol dar neveikia Kodekso nuostatoms taikyti būtinos elektroninės sistemos.

2.   Duomenų reikalavimai, formatas ir kodai, taikytini šiame reglamente, Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatų įgyvendinimo taisyklės, nustatytais pereinamaisiais laikotarpiais, yra nustatyti šio reglamento prieduose.

1 SKIRSNIS

Su muitų teisės aktų taikymu susiję sprendimai

2 straipsnis

Prašymai ir sprendimai

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos informaciją apie prašymus ir sprendimus, kurie gali padaryti poveikį vienai arba daugiau negu vienai valstybei narei, ir apie visus vėlesnius įvykius, kurie gali padaryti poveikį pirminiam prašymui arba sprendimui, teikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

3 straipsnis

Informacijos mainų ir saugojimo priemonės

1.   Muitinė užtikrina, kad iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos būtų prieinamos informacijos mainų ir saugojimo priemonės, kuriomis būtų galima vykdyti konsultacijas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 14 straipsnį.

2.   Kiekviena muitinė paskiria asmenis ryšiams, atsakingus už informacijos mainus su kitomis muitinėmis ir su Komisija, ir Komisijai pateikia kontaktinius tų asmenų duomenis.

3.   Komisija asmenų ryšiams sąrašą skelbia savo interneto svetainėje.

2 SKIRSNIS

Sprendimai dėl PTI

4 straipsnis

PTI prašymai ir sprendimai

1.   Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PTI sistemos patobulinimo datos informaciją apie PTI prašymus ir sprendimus arba apie visus vėlesnius įvykius, kurie gali padaryti poveikį pirminiam prašymui arba sprendimui, teikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais taikomos šios nuostatos:

a)

iki pirmojo elektroninės sistemos etapo patobulinimo dienos:

i)

prašymai priimti PTI sprendimą teikiami naudojantis 2 priede nustatyta forma, o

ii)

PTI sprendimai priimami naudojantis 3 priede nustatyta forma;

b)

nuo pirmojo elektroninės sistemos etapo patobulinimo dienos iki antrojo elektroninės sistemos etapo patobulinimo dienos:

i)

prašymai priimti PTI sprendimą teikiami naudojantis 4 priede nustatyta forma, o

ii)

PTI sprendimai priimami naudojantis 5 priede nustatyta forma.

3 SKIRSNIS

Prašymas suteikti AEO statusą

5 straipsnis

Prašymų ir leidimų forma

1.   Muitinės gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos AEO sistemos patobulinimo datos prašymus ir sprendimus dėl AEO teikti arba apie visus vėlesnius įvykius, kurie gali padaryti poveikį pirminiam prašymui arba sprendimui, informuoti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais taikomos šios nuostatos:

a)

prašymai suteikti AEO statusą teikiami naudojantis 6 priede nustatyta forma ir

b)

leidimai, kuriais suteikiamas AEO statusas, išduodami naudojantis 7 priede nustatyta forma.

2 SKYRIUS

PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ

6 straipsnis

Su muitine verte susijusių duomenų deklaracija

1.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datos išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijoje pateikiami su muitine verte susiję duomenys.

2.   Muitinė gali leisti 1 dalyje nurodytus duomenis teikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

3.   Jei 1 dalyje nurodyti duomenys teikiami naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, jiems teikti naudojama 8 priede nustatyta forma.

4.   Muitinė gali atleisti nuo pareigos teikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, jei atitinkamų prekių muitinės vertės negalima nustatyti remiantis Kodekso 70 straipsniu.

5.   Muitinė atleidžia nuo pareigos teikti 1 dalyje nurodytus duomenis, jei jie nėra būtini teisingai muitinei vertei nustatyti, bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

jei siuntą sudarančių importuojamų prekių muitinė vertė neviršija 20 000 EUR, išskyrus tuos atvejus, kai ta siunta yra to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui siunčiamų skaidomų arba sudėtinių siuntų dalis;

b)

jei sandoris, kuriuo remiantis prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, yra nekomercinio pobūdžio;

c)

jei šie duomenys nėra būtini Bendrajam muitų tarifui taikyti;

d)

jei netaikomi Bendrajame muitų tarife numatyti muitai.

6.   Jeigu prekes tas pats pardavėjas tokiomis pačiomis komercinėmis sąlygomis nuolat tiekia tam pačiam pirkėjui, muitinė gali atleisti nuo nuolatinio reikalavimo pateikti 1 dalyje nurodytus duomenis.

3 SKYRIUS

GARANTIJA, PATEIKIAMA DĖL GALINČIOS ATSIRASTI ARBA ATSIRADUSIOS SKOLOS MUITINEI

7 straipsnis

Informacijos mainų ir saugojimo priemonės

1.   Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK garantijų valdymo (GUM) sistemos įdiegimo datų keistis informacija apie garantijas naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju taikomos šios su informacijos apie garantijas, kurios gali būti naudojamos daugiau kaip vienoje valstybėje narėje, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 147 straipsnyje, mainais ir saugojimu susijusios nuostatos:

a)

kiekvienos valstybės narės muitinė informaciją saugo pagal esamą nacionalinę sistemą ir

b)

muitinės keičiasi informacija elektroniniu paštu.

3.   Už 2 dalies b punkte nurodytą keitimąsi informacija yra atsakingas pagal 3 straipsnio 2 dalį paskirtas asmuo ryšiams.

8 straipsnis

Muitinės atliekamas referencinio dydžio tikrinimas

1.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos GUM sistemos įdiegimo datos asmuo, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 155 straipsnio 4 dalyje, prašyme pateikti bendrąją garantiją nurodo, kaip referencinis dydis paskirstomas valstybėms narėms, kuriose jis vykdo operacijas, išskyrus tuo atveju, kai garantija teikiama už prekes, kurioms įforminta Sąjungos tranzito procedūra.

2.   Garantijos muitinės įstaiga, kuriai pateikiamas prašymas, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 14 straipsnį konsultuojasi su kitomis prašyme nurodytomis valstybėmis narėmis dėl referencinio dydžio paskirstymo, kurio prašo asmuo, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją.

3.   Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 157 straipsnį kiekviena valstybė narė atsako už jai skirtos referencinio dydžio dalies tikrinimą.

4 SKYRIUS

PREKIŲ ATVEŽIMAS IR LAIKINASIS SAUGOJIMAS

9 straipsnis

Pranešimas apie jūrų laivo arba orlaivio atvykimą

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK pranešimo apie atvykimą, pranešimo apie prekių pateikimą ir laikinojo saugojimo sistemų įdiegimo datų pranešimą apie jūrų laivo arba orlaivio atvykimą pagal Kodekso 133 straipsnį pateikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

10 straipsnis

Prekių pateikimas muitinei

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK pranešimo apie atvykimą, pranešimo apie prekių pateikimą ir laikinojo saugojimo sistemų įdiegimo datų naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones pateikiant prekes muitinei pagal Kodekso 139 straipsnį.

11 straipsnis

Laikinojo saugojimo deklaracija

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK pranešimo apie atvykimą, pranešimo apie prekių pateikimą ir laikinojo saugojimo sistemų įdiegimo datų laikinojo saugojimo deklaraciją pagal Kodekso 145 straipsnį pateikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

5 SKYRIUS

MUITINIS STATUSAS IR MUITINĖS PROCEDŪROS ĮFORMINIMAS PREKĖMS

1 SKIRSNIS

Prekių muitinis statusas

12 straipsnis

Prekių, kurioms taikoma supaprastinta Sąjungos tranzito procedūra, turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas

Kai oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms pagal šio reglamento 24 straipsnio 1 dalį taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos NCTS patobulinimo datų Sąjungos prekių muitinis statusas įrodomas prie atitinkamų manifeste nurodytų prekių įrašant raidę C (atitinka T2L).

13 straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo formos

1.   Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo (PoUS) sistemos įdiegimo datos keistis informacija apie Sąjungos prekių muitinį statusą ir ją saugoti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

2.   Jei ne elektroninės duomenų apdorojimo priemonės naudojamos Sąjungos prekių muitiniam statusui įrodyti, T2L arba T2LF dokumentas surašomas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-01 priedo III antraštinėje dalyje nustatytą 4 egzemplioriaus arba 4/5 egzemplioriaus formą.

3.   Prireikus prie tos formos pridedamas vienas ar keli Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-01 priedo IV antraštinėje dalyje nustatyti papildomi 4 egzemplioriaus arba 4/5 egzemplioriaus lapai.

4.   Muitinė leidžia vietoj papildomų lapų kaip aprašomąją T2L ar T2LF dokumento dalį iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS įdiegimo datos naudoti krovinio aprašus, sudarytus pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 72–04 priedo III skyriaus II dalyje nustatytą formą.

5.   Jei muitinė T2L arba T2LF dokumentui surašyti naudojasi elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir tomis priemonėmis neįmanoma pateikti papildomų lapų, šio straipsnio 2 dalyje nustatyta forma papildoma viena ar daugiau Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-01 priedo III antraštinėje dalyje nustatytų 4 egzemplioriaus arba 4/5 egzemplioriaus formų.

6.   Jei įgaliotasis išdavėjas naudoja Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 129a straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktyje nurodytą specialų antspaudą, tą antspaudą turi būti patvirtinusi muitinė ir jis turi atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo papildomas Reglamentas Nr. 952/2013, 72–04 priedo II dalies II skyriuje nustatytą pavyzdį. Taikomi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 72–04 priedo 23 ir 23.1 punktai.

2 SKIRSNIS

Muitinės procedūros įforminimas prekėms

14 straipsnis

Duomenų mainų priemonės

Muitinės gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis teikti muitinės deklaracijas, kuriomis prekėms įforminamos šios muitinės procedūros:

a)

išleidimo į laisvą apyvartą;

b)

muitinio sandėliavimo;

c)

laikinojo įvežimo;

d)

galutinio vartojimo;

e)

laikinojo įvežimo perdirbti.

15 straipsnis

Muitinės deklaracijų formos

Jei 14 straipsnyje nurodytoms muitinės procedūroms įforminti naudojamos ne elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų muitinės deklaracijos teikiamos naudojant atitinkamas 9 priedo B1–D1 priedėliuose nurodytas formas.

16 straipsnis

Supaprastintų muitinės deklaracijų formos

1.   Jei Kodekso 166 straipsnyje nurodyta supaprastinta muitinės deklaracija šio reglamento 14 straipsnyje nurodytai procedūrai įforminti teikiama naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų ši deklaracija teikiama naudojant atitinkamas 9 priedo B1–B5 priedėliuose nurodytas formas.

2.   Jei asmeniui suteiktas Kodekso 166 straipsnio 2 dalyje nurodytas leidimas reguliariai naudotis supaprastinta deklaracija, kuria įforminama šio reglamento 14 straipsnyje nurodyta procedūra, muitinė gali iki 1 dalyje nurodytų sistemų patobulinimo datų kaip supaprastintą deklaraciją priimti komercinį ar administracinį dokumentą su sąlyga, kad tame dokumente pateikiami bent prekėms identifikuoti būtini duomenys ir kad jis pateikiamas kartu su prašymu prekėms įforminti atitinkamą muitinės procedūrą.

17 straipsnis

Muitinės deklaracijos pateikimas prieš pateikiant prekes

Jei muitinės deklaracija pagal Kodekso 171 straipsnį pateikiama prieš pateikiant prekes, muitinė gali leisti iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK automatizuotos eksporto sistemos (AES) įdiegimo datų pranešimą apie prekių pateikimą teikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

18 straipsnis

Informacijos apie centralizuotą muitinį įforminimą mainų priemonės

1.   Iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK centralizuoto muitinio įforminimo importo atvejais (CCI) sistemos ir AES įdiegimo datų centralizuotą muitinį įforminimą atliekančios muitinės bendradarbiaudamos nustato priemones, kuriomis užtikrinama atitiktis Kodekso 179 straipsnio 4 ir 5 dalims.

2.   Muitinė gali leisti muitinių informacijos mainus tarpusavyje ir muitinių bei leidimų atlikti centralizuotą muitinį įforminimą turėtojų informacijos mainus vykdyti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

19 straipsnis

Informacijos saugojimas

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai prašymų ir leidimų atlikti centralizuotą muitinį įforminimą sąrašą, o Komisija tą sąrašą saugo atitinkamoje Administravimo įstaigoms, įmonėms ir piliečiams skirto komunikacijos ir informacijos išteklių centro (CIRCABC) duomenų grupėje.

2.   Valstybės narės atnaujina 1 dalyje nurodytą sąrašą.

20 straipsnis

Prašymo atlikti centralizuotą muitinį įforminimą atmetimas

Iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų CCI ir AES įdiegimo datų muitinė, kompetentinga priimti sprendimą, gali atmesti prašymą atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, jei leidimas jį atlikti lemtų neproporcingą administracinę naštą.

21 straipsnis

Įtraukimas į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus

1.   Muitinė gali leisti iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo ir AES įdiegimo datų pranešimą apie prekių pateikimą teikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, išskyrus tuo atveju, kai pagal Kodekso 182 straipsnio 3 dalį atleidžiama nuo pareigos pateikti prekes muitinei.

2.   Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos AES įdiegimo datos, prekėms įforminant eksporto arba reeksporto procedūrą, vietoj pranešimo apie prekių pateikimą pateikti deklaraciją, įskaitant ir supaprastintą deklaraciją.

6 SKYRIUS

SPECIALIOSIOS PROCEDŪROS

1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos, taikomos specialiosioms procedūroms, išskyrus tranzitą

22 straipsnis

Su specialiosiomis procedūromis susijusių prašymų ir leidimų formos

1.   Jei prašymas suteikti Kodekso 211 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą nėra pateikiamas kaip muitinės deklaracija ir jei jis teikiamas ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos tas prašymas teikiamas naudojant šio reglamento 12 priede nustatytą formą.

2.   Jei muitinė, kompetentinga priimti sprendimą dėl 1 dalyje nurodyto prašymo, nusprendžia suteikti leidimą, ji tą leidimą išduoda naudodama 12 priede nustatytą formą.

23 straipsnis

Standartizuotų informacijos mainų priemonės

1.   Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK informacijos lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistemos įdiegimo datų standartizuotus informacijos mainus vykdyti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

2.   Jei Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 181 straipsnyje nurodyti standartizuoti informacijos mainai vykdomi naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, naudojami šio reglamento 13 priede nustatyti informaciniai lapai.

3.   Taikant 1 dalį, 13 priede nustatyti informaciniai lapai skaitomi pagal to priedo priedėlyje pateiktą atitikmenų lentelę.

4.   Jei Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 181 straipsnyje nurodyti standartizuoti informacijos mainai vykdomi to reglamento 1 straipsnio 27 punkte nurodytu atveju, gali būti naudojamas bet koks standartizuotų informacijos mainų būdas.

2 SKIRSNIS

Tranzitas

24 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Geležinkelių, oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų NCTS patobulinimo datų taikoma šio reglamento 25, 26 ir 29–51 straipsniuose nurodyta popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra.

2.   Šio reglamento 27, 28, 29, 52 ir 53 straipsniuose nurodytos oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikomos elektroninio manifesto naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros iki 2018 m. gegužės 1 d. taikomos ekonominės veiklos vykdytojams, dar nepatobulinusiems Kodekso 233 straipsnio 4 dalies e punktui taikyti būtinų sistemų.

Iki tos dienos 27, 28, 29, 52 ir 53 straipsniuose nurodytos procedūros laikomos lygiavertėmis Kodekso 233 straipsnio 4 dalies e punkte nustatytai procedūrai ir pagal Kodekso 89 straipsnio 8 dalies d punktą nereikalaujama pateikti garantijos.

25 straipsnis

Leidimas geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

1.   Leidimas geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą suteikiamas pareiškėjams, atitinkantiems šias sąlygas:

a)

pareiškėjas yra geležinkelio įmonė;

b)

pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje;

c)

pareiškėjas reguliariai taiko Sąjungos tranzito procedūrą arba kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti su tos procedūros taikymu susijusias pareigas, ir

d)

pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų.

2.   Leidimas geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos procedūrą galioja visose valstybėse narėse.

26 straipsnis

Leidimas oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras

1.   Leidimas oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras suteikiamas pareiškėjams, atitinkantiems šias sąlygas:

a)

pareiškėjas, pageidaujantis oro transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, yra oro transporto bendrovė;

b)

pareiškėjas, pageidaujantis jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, yra laivybos bendrovė;

c)

pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje;

d)

pareiškėjas reguliariai taiko Sąjungos tranzito procedūrą arba kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti su tos procedūros taikymu susijusias pareigas, ir

e)

pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų.

2.   Leidimas oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras galioja leidime nurodytose valstybėse narėse.

27 straipsnis

Leidimas oro transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

1.   Leidimas oro transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą suteikiamas pareiškėjams, atitinkantiems šias sąlygas:

a)

pareiškėjas yra oro transporto bendrovė, vykdanti daug skrydžių tarp Sąjungos oro uostų;

b)

pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje arba Sąjungoje yra jo registruota buveinė, centrinė būstinė ar nuolatinis verslo padalinys;

c)

pareiškėjas reguliariai taiko Sąjungos tranzito procedūrą arba kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti su tos procedūros taikymu susijusias pareigas, ir

d)

pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų.

2.   Gavusi prašymą suteikti leidimą, kompetentinga muitinė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms, kurių teritorijose yra išvykimo ir paskirties oro uostai, kuriuose naudojamos tarpusavyje sujungtos elektroninės informacijos mainų sistemos.

Jeigu per 60 dienų nuo pranešimo dienos negaunama prieštaravimų, kompetentinga muitinė išduoda leidimą.

3.   Leidimas oro transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą galioja vykdant Sąjungos tranzito operacijas tarp leidime nurodytų oro uostų.

28 straipsnis

Leidimas jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

1.   Leidimas jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą suteikiamas pareiškėjams, atitinkantiems šias sąlygas:

a)

pareiškėjas yra laivybos bendrovė, vykdanti daug reisų tarp Sąjungos uostų;

b)

pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje arba Sąjungoje yra jo registruota buveinė, centrinė būstinė ar nuolatinis verslo padalinys;

c)

pareiškėjas reguliariai taiko Sąjungos tranzito procedūrą arba kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti su tos procedūros taikymu susijusias pareigas, ir

d)

pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų.

2.   Gavusi prašymą suteikti leidimą, muitinė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms, kurių teritorijose yra išvykimo ir paskirties uostai, kuriuose naudojamos tarpusavyje sujungtos elektroninės informacijos mainų sistemos.

Jeigu per 60 dienų nuo pranešimo dienos negaunama prieštaravimų, kompetentinga muitinė išduoda leidimą.

3.   Leidimas jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą galioja tik vykdant Sąjungos tranzito operacijas tarp leidime nurodytų uostų.

29 straipsnis

Su leidimu geležinkelių, oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras ir su leidimu oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras susijusios nuostatos

1.   25, 26, 27 ir 28 straipsniuose nurodytas leidimas suteikiamas tik jei:

a)

kompetentinga muitinė mano galėsianti vykdyti Sąjungos tranzito procedūros taikymo priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų, kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams;

b)

pareiškėjas tvarko apskaitos registrus taip, kad kompetentinga muitinė galėtų atlikti veiksmingą tikrinimą.

2.   Jei pareiškėjas turi Kodekso 38 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą AEO leidimą, laikoma, kad 25 straipsnio 1 dalies d punkte, 26 straipsnio 1 dalies e punkte, 27 straipsnio 1 dalies d punkte, 28 straipsnio 1 dalies d punkte ir šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai yra įvykdyti.

30 straipsnis

CIM važtaraščio kaip tranzito deklaracijos naudojimas geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

Jei CIM važtaraštis naudojamas transporto operacijoms, kurias, bendradarbiaudamos tarpusavyje, atlieka leidimą turinčios geležinkelio įmonės, jis laikomas tranzito deklaracija geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą.

31 straipsnis

Geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomos popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros vykdytojas ir jo pareigos

1.   Geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomos popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros vykdytojas yra vienas iš šių subjektų:

a)

valstybėje narėje įsisteigusi leidimą turinti geležinkelio įmonė, kuri priima vežti prekes su CIM važtaraščiu, naudojamu kaip tranzito deklaracija geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, ir užpildo CIM važtaraščio 58b langelį varnele pažymėdama langelį su žodžiu „taip“ ir įrašydama savo UIC kodą, arba

b)

kai transporto operacija pradedama už Sąjungos muitų teritorijos ribų ir prekės įvežamos į tą muitų teritoriją, – bet kuri kita valstybėje narėje įsisteigusi leidimą turinti geležinkelio įmonė, kurios vardu trečiosios šalies geležinkelio įmonė užpildo 58b langelį.

2.   Tos procedūros vykdytojas tampa atsakingas už netiesioginį pareiškimą, kad paskesnės arba pakaitinės geležinkelio įmonės, dalyvaujančios popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstoje Sąjungos tranzito operacijoje, taip pat atitinka popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymo geležinkelių transportu vežamoms prekėms reikalavimus.

32 straipsnis

Leidimą turinčios geležinkelio įmonės pareigos

1.   Prekes viena iš kitos perima ir paeiliui veža skirtingos nacionaliniu mastu veikiančios leidimą turinčios geležinkelio įmonės, kurios prisiima bendrą atsakomybę prieš muitinę už bet kokią galimą skolą muitinei.

2.   Nepaisant Kodekso 233 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų procedūros vykdytojo pareigų, kitos leidimą turinčios geležinkelio įmonės, perimančios prekes per transporto operaciją ir nurodytos CIM važtaraščio 57 langelyje, yra atsakingos ir už tinkamą popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymą geležinkeliu vežamoms prekėms.

3.   Geležinkelio įmonės, bendradarbiaudamos tarpusavyje, naudojasi tarpusavyje suderinta sistema tikrindamos ir tirdamos jų vykdomo prekių gabenimo pažeidimus ir yra atsakingos už šiuos dalykus:

a)

už atskirą atsiskaitymą už transporto išlaidas, remiantis informacija, kuri turi būti prieinama ir sugrupuota pagal kiekvieną geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomą Sąjungos tranzito operaciją, už kiekvieną mėnesį pagal kiekvienos valstybės narės nepriklausomas leidimą turinčias geležinkelio įmones;

b)

už transporto išlaidų suskirstymą pagal kiekvieną valstybę narę, į kurios teritoriją prekės įvežamos per geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomą Sąjungos tranzito operaciją, ir

c)

už tai, kad būtų apmokėta atitinkama kiekvienos bendradarbiaujančios leidimą turinčios geležinkelio įmonės išlaidų dalis.

33 straipsnis

Išvykimo muitinės įstaigoje atliekami formalumai

1.   Jei prekėms įforminama geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, kuri pradedama vykdyti Sąjungos muitų teritorijoje ir kurią šioje teritorijoje numatoma užbaigti, tos prekės ir CIM važtaraštis pateikiami išvykimo muitinės įstaigai.

2.   Išvykimo muitinės įstaiga muitinei skirtuose CIM važtaraščio 1, 2 ir 3 lapų langeliuose aiškiai įrašo:

a)

kodą T1, jei prekės gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą pagal Kodekso 226 straipsnio 1 dalį ir 226 straipsnio 2 dalį;

b)

kodą T2, jei prekės gabenamos įforminus vidinio Sąjungos tranzito procedūrą pagal Kodekso 227 straipsnio 1 dalį, arba

c)

kodą T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju.

Kodų T2 ir T2F autentiškumas patvirtinamas išvykimo muitinės įstaigos antspaudu.

3.   Visi CIM važtaraščio egzemplioriai grąžinami atitinkamam asmeniui.

4.   Leidimą turinti geležinkelio įmonė užtikrina, kad prekės, kurios vežamos įforminus geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomą popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, būtų identifikuojamos pagal etiketes su piktograma, kurios pavyzdys pateiktas 10 priede. Šios etiketės turi būti priklijuojamos prie CIM važtaraščio (arba tiesiogiai ant jo atspausdinamos) ir pritvirtinamos prie atitinkamo geležinkelio vagono tais atvejais, kai jomis žymėtinos visos vagono krovinį sudarančios prekės, arba, kitais atvejais, prie atskiros pakuotės ar pakuočių. Etiketes galima pakeisti antspaudu, kuriame pavaizduota 10 priede pateikta piktograma.

5.   Jeigu transporto operacija pradedama už Sąjungos muitų teritorijos ribų ir ją šioje teritorijoje numatoma užbaigti, išvykimo įstaigos funkcijas atlieka muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso pasienio geležinkelio stoties, per kurią prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, priežiūra.

Išvykimo muitinės įstaigoje neprivalo būti atliekami jokie formalumai.

34 straipsnis

Krovinio aprašai

1.   Jei viename CIM važtaraštyje nurodytas daugiau kaip vienas vagonas arba konteineris, galima naudoti pagal 11 priede nustatytą formą surašytus krovinio aprašus.

2.   Krovinio aprašuose turi būti nurodytas vagono, vykstančio su atitinkamu CIM važtaraščiu, numeris arba, atitinkamais atvejais, konteinerio, į kurį pakrautos prekės, numeris.

3.   Tais atvejais, kai Sąjungos muitų teritorijoje pradedamos transporto operacijos yra atliekamos ir su prekėmis, gabenamomis įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą, ir su prekėmis, gabenamomis įforminus vidinio Sąjungos tranzito procedūrą, surašomi atskiri krovinio aprašai.

Kiekvienai iš dviejų prekių kategorijų skirtų krovinio aprašų eilės numeriai įrašomi į prekėms aprašyti skirtą CIM važtaraščio langelį.

4.   Su CIM važtaraščiu pateikiami krovinio aprašai sudaro neatskiriamą jo dalį ir turi tą pačią teisinę galią.

5.   Krovinio aprašų originalų autentiškumas patvirtinamas išsiuntimo geležinkelio stoties antspaudu.

35 straipsnis

Tranzito muitinės įstaigoje atliekami formalumai

Jei geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, tranzito muitinės įstaigoje nereikia atlikti jokių formalumų.

36 straipsnis

Formalumai, atliekami paskirties muitinės įstaigoje

1.   Kai prekės, kurioms įforminta geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, atvežamos į paskirties muitinės įstaigą, leidimą turinti geležinkelio įmonė tai muitinės įstaigai pateikia:

a)

prekes;

b)

CIM važtaraščio 2 ir 3 lapus.

Paskirties muitinės įstaiga, uždėjusi antspaudą ant CIM važtaraščio 2 lapo, jį grąžina leidimą turinčiai geležinkelio įmonei, o CIM važtaraščio 3 lapą pasilieka.

2.   Paskirties muitinės įstaigos funkcijas atlieka muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso paskirties geležinkelio stoties priežiūra.

Tačiau, jei prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba tarpinėje geležinkelio stotyje joms įforminama kita muitinės procedūra, paskirties muitinės įstaigos funkcijas atlieka muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso tos geležinkelio stoties priežiūra. Ši muitinės įstaiga uždeda antspaudą ant leidimą turinčios geležinkelio įmonės pateiktų CIM važtaraščio 2 ir 3 lapų bei 3 lapo papildomo egzemplioriaus ir patvirtina juos viena iš toliau nurodytų žymų:

Cleared;

Dédouané;

Verzollt;

Sdoganato;

Vrijgemaakt;

Toldbehandlet;

Εκτελωνισμένο;

Despachado de aduana;

Desalfandegado;

Tulliselvitetty;

Tullklarerat;

Propuštěno;

Lõpetatud;

Nomuitots;

Išleista;

Vámkezelve;

Mgħoddija;

Odprawiony;

Ocarinjeno;

Prepustené;

Оформено;

Vămuit arba

Ocarinjeno.

Ta muitinės įstaiga, uždėjusi antspaudą ant CIM važtaraščio 2 ir 3 lapų, juos nedelsdama grąžina leidimą turinčiai geležinkelio įmonei, o CIM važtaraščio 3 lapo papildomą egzempliorių pasilieka.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra netaikoma Tarybos direktyvos 2008/118/EB (6) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems akcizais apmokestinamiems produktams.

4.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju kompetentinga paskirties valstybės narės muitinė gali reikalauti, kad būtų atliktas patvirtinimų, kuriuos muitinė, kurios kompetencijai priklauso tarpinės geležinkelio stoties priežiūra, įrašo CIM važtaraščio 2-ame ir 3-ame lapuose, a posteriori patikrinimas.

5.   33 straipsnio 1, 2 ir 3 straipsniai taikomi geležinkelių transportu vežamoms prekėms įforminant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, kai transporto operacija pradedama Sąjungos muitų teritorijoje, o ją numatoma užbaigti už tos teritorijos ribų.

Paskirties muitinės įstaigos funkcijas atlieka muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso pasienio geležinkelio stoties, per kurią prekės, kurioms įforminama geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos, priežiūra. Paskirties muitinės įstaigoje nereikia atlikti jokių formalumų.

37 straipsnis

Vežimo sutarties pakeitimas

Jeigu vežimo sutartis pakeičiama taip, kad:

a)

transporto operacija, kuri turėjo būti užbaigta už Sąjungos muitų teritorijos ribų, baigiama Sąjungos muitų teritorijoje arba

b)

transporto operacija, kuri turėjo būti užbaigta Sąjungos muitų teritorijoje, baigiama už Sąjungos muitų teritorijos ribų,

įgaliotosios geležinkelio įmonės nevykdo pakeistos sutarties be išankstinio išvykimo muitinės įstaigos sutikimo.

Leidimą turinčios geležinkelio įmonės gali vykdyti pakeistą sutartį visais kitais atvejais, tačiau apie sutarties pakeitimą jos turi nedelsdamos pranešti išvykimo muitinės įstaigai.

38 straipsnis

Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymas geležinkelių transportu vežamoms prekėms, kai transporto operacija pradedama ir užbaigiama už Sąjungos muitų teritorijos ribų

Kai popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra taikoma geležinkelių transportu vežamoms prekėms, o transporto operacija pradedama ir numatoma užbaigti už Sąjungos muitų teritorijos ribų, išvykimo muitinės įstaigos ir paskirties muitinės įstaigos funkcijas atlieka atitinkamai 33 straipsnio 5 dalyje ir 36 straipsnio 5 dalyje nurodytos muitinės įstaigos.

Išvykimo arba paskirties muitinės įstaigose nereikia atlikti jokių formalumų.

39 straipsnis

Vidinio tranzito procedūra

1.   Kai, taikant Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros nuostatas, Sąjungos prekės yra vežamos per vieną arba daugiau bendrojo tranzito šalių, toms prekėms, laikantis kiekvienos valstybės narės nustatytos tvarkos ir nepateikiant išvykimo muitinės įstaigai CIM važtaraščio bei prekių ir neklijuojant ar nespausdinant 33 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių, įforminama vidinio Sąjungos tranzito procedūra, apimanti visą jų maršrutą nuo Sąjungos muitų teritorijoje esančios išvykimo geležinkelio stoties iki Sąjungos muitų teritorijoje esančios paskirties geležinkelio stoties.

Paskirties muitinės įstaigoje nereikia atlikti jokių formalumų.

2.   Kai Sąjungos prekės vežamos geležinkelių transportu iš vienoje valstybėje narėje esančios vietos į kitoje valstybėje narėje esančią vietą per trečiosios šalies, kuri nėra bendrojo tranzito šalis, teritoriją arba teritorijas, taikoma vidinio Sąjungos tranzito procedūra. Šiuo atveju mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju trečiosios šalies teritorijoje sustabdomas popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymas geležinkelių transportu vežamoms prekėms.

40 straipsnis

Išorinio tranzito procedūra

33 straipsnio 5 dalyje ir 38 straipsnyje nurodytais atvejais prekėms įforminama išorinio Sąjungos tranzito procedūra, išskyrus tuo atveju, kai Sąjungos prekių muitinis statusas nustatomas pagal Kodekso 153, 154 ir 155 straipsnius.

41 straipsnis

Leidimą turinčių geležinkelio įmonių apskaitos įstaigos ir muitinis tikrinimas

1.   Leidimą turinčios geležinkelio įmonių apskaitos įstaigos tvarko tų įmonių apskaitos registrus ir tirdamos pažeidimus naudojasi jose įdiegta tarpusavyje suderinta sistema.

2.   Valstybės narės, kurioje įsisteigusi leidimą turinti geležinkelio įmonė, muitinei suteikiama prieiga prie tos įmonės apskaitos įstaigos turimų duomenų.

3.   Leidimą turinti geležinkelio įmonė muitinio tikrinimo tikslais paskirties šalyje paskirties valstybės narės muitinei, vadovaudamasi tarpusavio susitarimo su ta muitine nuostatomis, suteikia prieigą prie CIM važtaraščių, naudojamų kaip tranzito deklaracijos geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą.

42 straipsnis

Sąjungos tranzito procedūros taikymas

1.   Kai taikoma Sąjungos tranzito procedūra, 25 ir 29–45 straipsnių nuostatos nekliudo taikyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188, 189 bei 190 straipsniuose ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 291–312 straipsniuose bei 72–04 priedo 19 punkte nustatytos procedūros; nepaisant to, taikomi šio reglamento 33 straipsnio 4 dalis ir 41 straipsnis.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais surašant CIM važtaraštį, jo langelyje, kuriame pateikiami duomenys apie lydimuosius dokumentus, aiškiai nurodomas tranzito deklaracijos MRN.

3.   Be to, geležinkelio įmonė, teikianti paslaugas paskutinėje geležinkelio stotyje, kurioje vykdoma Sąjungos tranzito operacija, patvirtina CIM važtaraščio 2 lapo autentiškumą. Ši įmonė patvirtina dokumento autentiškumą įsitikinusi, kad vežamos prekės nurodytos Sąjungos tranzito deklaracijoje.

43 straipsnis

Įgaliotasis siuntėjas

Jei nereikalaujama pateikti prekių, kurioms įgaliotasis siuntėjas turi įforminti geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomą popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, CIM važtaraščio kaip tranzito deklaracijos ir nereikalaujama pateikti tokių prekių išvykimo muitinės įstaigai, išvykimo muitinės įstaiga imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad CIM važtaraščio 1-ame, 2-ame ir 3-ame lapuose būtų atitinkamai įrašytas kodas T1, T2 arba T2F.

44 straipsnis

Įgaliotasis gavėjas

Kai prekės atvežamos į įgaliotojo gavėjo nurodytą vietą, kaip nurodyta Kodekso 233 straipsnio 4 dalies b punkte, muitinė gali numatyti, kad, nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 315 straipsnio, CIM važtaraščio 2 ir 3 lapus paskirties muitinės įstaigai tiesiogiai pateikia leidimą turinti geležinkelio įmonė arba transporto įmonė.

45 straipsnis

Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymas geležinkelių transportu vežamoms prekėms

Jei užtikrinama, kad būtų įgyvendintos prekėms, kurioms įforminta Sąjungos tranzito procedūra, taikomos Sąjungos priemonės:

a)

valstybės narės turi teisę geležinkelių transportu vežamoms prekėms toliau taikyti kitas popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras, kurios jau nustatytos tų valstybių narių dvišaliuose ar daugiašaliuose tarpusavio susitarimuose, ir

b)

kiekviena valstybė narė turi teisę geležinkelių transportu vežamoms prekėms toliau taikyti kitas popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras, jei tų prekių nereikia gabenti į kitos valstybės narės teritoriją.

46 straipsnis

Manifesto kaip tranzito deklaracijos naudojimas oro transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

1.   Oro transporto bendrovei gali būti leidžiama prekių manifestą naudoti kaip tranzito deklaraciją, jei tas manifestas iš esmės atitinka 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašytos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo 3 priedėlyje nustatytą formą.

2.   26 straipsnyje nurodytame leidime nurodoma manifesto forma ir išvykimo bei paskirties oro uostai, kuriuose vykdomos Sąjungos tranzito operacijos. Pagal 26 straipsnį leidimą gavusi oro transporto bendrovė muitinėms, kurių kompetencijai priklauso oro uostų, kuriuose vykdoma ta operacija, priežiūra, siunčia to leidimo kopiją, kurios autentiškumas patvirtintas.

3.   Jei transporto operacija atliekama su prekėmis, kurios pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą, arba prekėmis, kurios gabenamos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnį, tos prekės nurodomos atskiruose manifestuose.

47 straipsnis

Formalumai, kuriuos atlieka oro transporto bendrovė

1.   Oro transporto bendrovė manifeste įrašo šią informaciją:

a)

kodą T1, kai prekės pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą;

b)

kodą T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju;

c)

prekes gabenančios oro transporto bendrovės pavadinimą;

d)

reiso numerį;

e)

reiso datą;

f)

išvykimo oro uostą ir paskirties oro uostą.

2.   Be 1 dalyje reikalaujamos informacijos, oro transporto bendrovė manifeste įrašo šią informaciją apie kiekvieną siuntą:

a)

orlaivio važtaraščio numerį;

b)

pakuočių skaičių;

c)

prekių aprašymą, kuriame pateikiama visa joms identifikuoti reikalinga informacija;

d)

bruto masę.

3.   Jeigu prekės sugrupuotos, jų aprašymas manifeste prireikus keičiamas įrašu „jungtinė siunta“, kuris gali būti ir sutrumpintas. Tokiais atvejais manifeste nurodytų siuntų orlaivio važtaraščiuose pateikiamas prekių aprašymas, apimantis visą joms identifikuoti reikalingą informaciją. Šie orlaivio važtaraščiai pridedami prie manifesto.

4.   Oro transporto bendrovė manifeste įrašo datą ir jį pasirašo.

5.   Muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo oro uosto priežiūra, pateikiamos ne mažiau kaip dvi manifesto kopijos, iš kurių vieną ji pasilieka.

6.   Manifesto kopija pateikiama muitinei, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra.

48 straipsnis

Manifestų, naudojamų kaip popieriuje surašytos oro transportu vežamų prekių tranzito deklaracijos, sąrašo patikrinimas

1.   Kartą per mėnesį muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, patvirtina oro transporto bendrovių sudaryto praėjusį mėnesį tai muitinei pateiktų manifestų sąrašo autentiškumą ir perduoda jį kiekvieno išvykimo oro uosto muitinei.

2.   Tame sąraše pateikiama ši informacija apie kiekvieną manifestą:

a)

manifesto numeris;

b)

kodas, pagal kurį galima identifikuoti manifestą kaip tranzito deklaraciją pagal 47 straipsnio 1 dalies a ir b punktus;

c)

prekes gabenusios oro transporto bendrovės pavadinimas;

d)

reiso numeris ir

e)

reiso data.

3.   26 straipsnyje nurodytame leidime gali būti numatyta, kad oro transporto bendrovės 1 dalyje nurodytą sąrašą pačios gali perduoti muitinėms, kurių kompetencijai priklauso išvykimo oro uostų priežiūra.

4.   Tais atvejais, kai aptinkama į sąrašą įtrauktuose manifestuose nurodytos informacijos netikslumų, muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, apie tai praneša muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo oro uosto priežiūra, ir leidimą išdavusiai kompetentingai muitinei, visų pirma nurodydama su atitinkamomis prekėmis susijusius orlaivio važtaraščius.

49 straipsnis

Manifesto kaip tranzito deklaracijos naudojimas jūrų transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą tranzito procedūrą

1.   Pagal 26 straipsnį leidimą gavusi laivybos bendrovė surašo prekių manifestą kaip tranzito deklaraciją pagal leidime nurodytą formą.

2.   Leidime nurodomi išvykimo ir paskirties uostai, kuriuose vykdomos Sąjungos tranzito operacijos. Pagal 26 straipsnį leidimą gavusi laivybos bendrovė muitinėms, kurių kompetencijai priklauso uostų, kuriuose vykdoma ta operacija, priežiūra, siunčia to leidimo kopiją, kurios autentiškumas patvirtintas.

3.   Jei transporto operacija atliekama su prekėmis, kurios pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą, arba prekėmis, kurios gabenamos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnį, tos prekės nurodomos atskiruose manifestuose.

50 straipsnis

Formalumai, kuriuos atlieka laivybos bendrovė

1.   Laivybos bendrovė manifeste įrašo šią informaciją:

a)

kodą T1, kai prekės pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą;

b)

kodą T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju;

c)

prekes gabenančios laivybos bendrovės pavadinimą ir tikslų adresą;

d)

laivo identifikavimo duomenis;

e)

išvykimo uostą;

f)

paskirties uostą;

g)

jūrų transporto operacijos datą.

2.   Be 1 dalyje reikalaujamos informacijos, laivybos bendrovė manifeste įrašo šią informaciją apie kiekvieną siuntą:

a)

laivo važtaraščio (konosamento) numerį;

b)

pakuočių skaičių, rūšį, ženklus ir identifikavimo numerius;

c)

prekių aprašymą, kuriame nurodoma visą joms identifikuoti reikalinga informacija;

d)

bruto masę;

e)

atitinkamais atvejais konteinerių identifikavimo numerius.

3.   Laivybos bendrovė manifeste įrašo datą ir jį pasirašo.

4.   Muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo uosto priežiūra, pateikiamos ne mažiau kaip dvi manifesto kopijos, iš kurių vieną ji pasilieka.

5.   Manifesto kopija pateikiama muitinei, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra.

51 straipsnis

Manifestų, naudojamų kaip popieriuje surašytos jūrų transportu vežamų prekių skirtos tranzito deklaracijos, sąrašo patikrinimas

1.   Kartą per mėnesį muitinė, kurios kompetencijai priklauso kiekvieno paskirties uosto priežiūra, patvirtina laivybos bendrovių sudaryto praėjusį mėnesį tai muitinei pateiktų manifestų sąrašo autentiškumą ir perduoda jį muitinėms, kurių kompetencijai priklauso išvykimo uostų priežiūra.

2.   Tame sąraše pateikiama ši informacija apie kiekvieną manifestą:

a)

manifesto numeris;

b)

kodas, pagal kurį galima identifikuoti manifestą kaip tranzito deklaraciją pagal 50 straipsnio 1 dalies a ir b punktus;

c)

prekes gabenusios laivybos bendrovės pavadinimas ir

d)

jūrų transporto operacijos data.

3.   26 straipsnyje nurodytame leidime gali būti numatyta, kad laivybos bendrovės 1 dalyje nurodytą sąrašą pačios gali perduoti muitinėms, kurių kompetencijai priklauso išvykimo uostų priežiūra.

4.   Tais atvejais, kai aptinkama į sąrašą įtrauktuose manifestuose nurodytos informacijos netikslumų, muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra, apie tai informuoja muitinę, kurios kompetencijai priklauso išvykimo uosto priežiūra, ir leidimą išdavusią kompetentingą muitinę, visų pirma nurodydama su atitinkamomis prekėmis susijusius laivo važtaraščius (konosamentus).

52 straipsnis

Elektroninio manifesto kaip tranzito deklaracijos naudojimas taikant oro transportu vežamoms prekėms skirtą Sąjungos tranzito procedūrą

1.   Oro transporto bendrovė perduoda išvykimo oro uoste surašytą manifestą paskirties oro uostui elektronine informacijos mainų sistema.

2.   Oro transporto bendrovė manifeste prie atitinkamų prekių įrašo vieną iš šių kodų:

a)

T1, kai prekės pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą.

b)

T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju;

c)

TD, kai prekės jau gabenamos įforminus Sąjungos tranzito procedūrą arba laikinojo įvežimo perdirbti, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo procedūrą. Tokiais atvejais oro transporto bendrovė atitinkamame orlaivio važtaraštyje taip pat įrašo kodą TD ir nurodo procedūrą, kuri buvo taikoma, tranzito deklaracijos arba perdavimo dokumento numerį bei datą ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą;

d)

C, kai Sąjungos prekės nėra gabenamos įforminus Sąjungos tranzito procedūrą;

e)

X, kai Sąjungos prekės, kurias ketinama eksportuoti, nėra gabenamos įforminus Sąjungos tranzito procedūrą.

3.   Šiame manifeste taip pat pateikiama 47 straipsnio 1 dalies c–f punktuose ir 2 dalyje nurodyta informacija.

4.   Sąjungos tranzito procedūra laikoma užbaigta, kai muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, gauna elektronine informacijos mainų sistema atsiųstą manifestą ir jai pateikiamos prekės.

5.   Pagal 29 straipsnio 1 dalies b punktą oro transporto bendrovės tvarkomuose apskaitos registruose registruojama bent 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija.

Muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, svarbius elektronine informacijos mainų sistema gautų manifestų duomenis prireikus išsiunčia tikrinti muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo oro uosto priežiūra.

6.   Oro transporto bendrovė apie visus pažeidimus ir nusižengimus praneša kompetentingai muitinei.

7.   Muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, apie visus pažeidimus ir nusižengimus kuo skubiau praneša muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo oro uosto priežiūra, ir kompetentingai leidimą išdavusiai muitinei.

53 straipsnis

Elektroninio manifesto kaip tranzito deklaracijos naudojimas taikant jūrų transportu vežamoms prekėms skirtą Sąjungos tranzito procedūrą

1.   Laivybos bendrovė elektronine informacijos mainų sistema perduoda išvykimo uoste surašytą manifestą paskirties uostui.

2.   Laivybos bendrovė gali surašyti vieną manifestą visoms gabenamoms prekėms. Tuo atveju laivybos bendrovė manifeste prie atitinkamų prekių įrašo vieną iš šių kodų:

a)

T1, kai prekės pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą;

b)

T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju;

c)

TD, kai prekės jau gabenamos įforminus Sąjungos tranzito procedūrą arba laikinojo įvežimo perdirbti, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo procedūrą. Tokiais atvejais laivybos bendrovė kodą TD taip pat įrašo atitinkamame laivo važtaraštyje (konosamente) ar kitame komerciniame dokumente, nurodo taikytą procedūrą, tranzito deklaracijos arba perdavimo dokumento numerį bei datą ir juos išdavusios įstaigos pavadinimą;

d)

C, kai Sąjungos prekės nėra gabenamos taikant Sąjungos tranzito procedūrą;

e)

X, kai Sąjungos prekės, kurias ketinama eksportuoti, nėra gabenamos taikant Sąjungos tranzito procedūrą.

3.   Šiame manifeste taip pat pateikiama 50 straipsnio 1 dalies c–g punktuose ir 2 dalyje nurodyta informacija.

4.   Sąjungos tranzito procedūra laikoma užbaigta, kai muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra, gauna elektronine informacijos mainų sistema atsiųstą manifestą ir jai pateikiamos prekės.

5.   Pagal 29 straipsnio 1 dalies b punktą laivybos bendrovės tvarkomuose apskaitos registruose registruojama bent 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija.

Muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra, svarbius elektronine informacijos mainų sistema gautų manifestų duomenis prireikus perduoda tikrinti muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo uosto priežiūra.

6.   Laivybos bendrovė apie visus pažeidimus ir nusižengimus praneša kompetentingai muitinei.

Muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra, apie visus pažeidimus ir nusižengimus kuo skubiau praneša muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo uosto priežiūra, ir kompetentingai leidimą išdavusiai muitinei.

7 SKYRIUS

PREKIŲ IŠVEŽIMAS IŠ SĄJUNGOS MUITŲ TERITORIJOS

54 straipsnis

Prekių išvežimas

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK AES įdiegimo datų keistis informacija apie prekių išvežimą iš Sąjungos muitų teritorijos ir tą informaciją saugoti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

8 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, iki kol prasidės pirmasis privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sistemos patobulinimo etapas ir bus įdiegta Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodyta Surveillance 2 sistema, šio reglamento A priedo 1a skiltis netaikoma, bet taikomi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 (*) [TDA] 2–5 prieduose nustatyti atitinkami duomenų reikalavimai.

Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos AEO sistemos patobulinimo datos šio reglamento A priedo 2 skiltis netaikoma, bet taikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 6 ir 7 prieduose nustatyti atitinkami duomenų reikalavimai.

4.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų atitinkamų IT sistemų įdiegimo arba patobulinimo atitinkamų datų šio reglamento B priede nustatyti bendrieji duomenų reikalavimai netaikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 1 priede išvardytoms IT sistemoms.

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 1 priede išvardytų IT sistemų atveju iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų atitinkamų IT sistemų įdiegimo arba patobulinimo atitinkamų datų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priede nustatyti duomenų reikalavimai taikomi informacijos, reikalingos deklaracijoms, pranešimams ir muitinio statuso įrodymams, mainams ir saugojimui.

Jei Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priede nėra nustatyti duomenų reikalavimai, taikomi deklaracijoms, pranešimams ir muitinio statuso įrodymams reikalingos informacijos mainams ir saugojimui, valstybės narės užtikrina, kad atitinkamais duomenų reikalavimais būtų galima užtikrinti, kad būtų taikomos tas deklaracijas, pranešimus ir muitinio statuso įrodymus reglamentuojančios nuostatos.

5.   Muitinė gali nuspręsti, kad iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos, atitinkami šio reglamento A priede nustatytiems duomenų reikalavimams alternatyvūs duomenų reikalavimai turi būti taikomi šiems prašymams ir leidimams:

a)

prašymams ir leidimams supaprastinti sumų, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, nustatymą;

b)

su bendrosiomis garantijomis susijusiems prašymams ir leidimams;

c)

prašymams ir leidimams atidėti mokėjimą;

d)

Kodekso 148 straipsnyje nurodytiems prašymams ir leidimams turėti laikinojo saugojimo sandėlius;

e)

prašymams ir leidimams steigti reguliariąsias laivybos linijas;

f)

prašymams suteikti įgaliotojo išdavėjo statusą ir leidimams tuo statusu naudotis;

g)

prašymams suteikti įgaliotojo bananų svėrėjo statusą ir leidimams tuo statusu naudotis;

h)

prašymams ir leidimams naudotis savikontrole;

i)

prašymams suteikti įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statusą ir leidimams tokiu statusu naudotis;

j)

prašymams suteikti įgaliotojo siuntėjo statusą, kuriuo naudojamasi prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą, ir leidimams tokiu statusu naudotis;

k)

prašymams suteikti įgaliotojo gavėjo statusą, kuriuo naudojamasi prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą, ir leidimams tokiu statusu naudotis;

l)

prašymams ir leidimams naudoti specialias plombas;

m)

prašymams ir leidimams naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau duomenų;

n)

prašymams ir leidimams naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją.

6.   Kai valstybė narė pagal 5 dalį nusprendžia, kad turi būti taikomi alternatyvūs duomenų reikalavimai, ji užtikrina, kad tie alternatyvūs duomenų reikalavimai būtų tokie, kad jais remdamasi valstybė narė galėtų patikrinti, ar įvykdytos atitinkamo leidimo suteikimo sąlygos, ir kad juos sudarytų bent šie reikalaujami duomenys:

a)

pareiškėjo/leidimo turėtojo identifikavimo duomenys (duomenų elementas 3/2 „Pareiškėjo/leidimo turėtojo ar sprendimo adresato identifikavimo duomenys“ arba, jei nėra pareiškėjo galiojančio EORI kodo, duomenų elementas 3/1 „Pareiškėjas/leidimo turėtojas arba sprendimo adresatas“);

b)

prašymo arba leidimo rūšis (duomenų elementas 1/1 „Prašymo/sprendimo rūšies kodas“);

c)

kai taikoma, leidimo naudojimas vienoje ar keliose valstybėse narėse (duomenų elementas 1/4 „Galiojimo teritorija – Sąjunga“).

7.   Muitinė gali leisti iki SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 12 priede nustatytus prašymų ir leidimų duomenų reikalavimus vietoj šio reglamento A priede nustatytų duomenų reikalavimų taikyti šiems prašymams ir leidimams:

a)

prašymams ir leidimams naudoti supaprastintas deklaracijas;

b)

prašymams ir leidimams atlikti centralizuotą muitinį įforminimą;

c)

prašymams ir leidimams įtraukti į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus;

d)

prašymams ir leidimams taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą;

e)

prašymams ir leidimams taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą;

f)

prašymams ir leidimams taikyti galutinio vartojimo procedūrą;

g)

prašymams ir leidimams taikyti laikinojo įvežimo procedūrą;

h)

prašymams ir leidimams naudoti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui.

8.   Nepaisant 7 dalies, iki SMK automatizuoto eksporto sistemos (AES) įdiegimo arba nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų, kai prašymas suteikti leidimą pateikiamas kaip muitinės deklaracija pagal šio reglamento 163 straipsnio 1 dalį, muitinės deklaracijoje pateikiami ir šie duomenys:

a)

visoms procedūroms bendri duomenų reikalavimai:

perdirbimo pobūdis arba prekių naudojimo paskirtis;

prekių ir (arba) perdirbtųjų produktų techninis aprašymas bei jų identifikavimo priemonės;

numatytas procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpis;

siūloma procedūros (išskyrus galutinio vartojimo procedūrą) įvykdymą pripažįstanti muitinės įstaiga ir

perdirbimo arba naudojimo vieta.

b)

Specialieji laikinojo įvežimo perdirbti duomenų reikalavimai:

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 12 priedo priedėlyje nurodyti ekonominių sąlygų kodai;

apskaičiuota išeigos norma arba šios normos apskaičiavimo metodas ir

informacija apie tai, ar importo muito suma turėtų būti apskaičiuojama pagal Kodekso 86 straipsnio 3 dalį (nurodyti „taip“ arba „ne“).

(*)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, iki bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).“;"

2)

3 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos EORI sistemos patobulinimo datos netaikomi 12–01 priede nustatyti bendrieji duomenų reikalavimai.

Iki EORI sistemos patobulinimo datos valstybės narės renka ir saugo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo E priedėlyje nustatytus duomenis, kurie sudaro EORI registrą:

a)

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo E priedėlio 1–4 punktuose išvardytus duomenis;

b)

kai to reikalaujama pagal nacionalines sistemas, Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo E priedėlio 5–12 punktuose išvardytus duomenis.

Valstybės narės pagal šio straipsnio trečią pastraipą surinktus duomenis reguliariai įkelia į EORI sistemą.

Nukrypstant nuo šio straipsnio antros ir trečios pastraipų, valstybėms narėms leidžiama pasirinkti, ar pateikti 12–01 priedo I antraštinės dalies 3 skyriaus 4 punkte nurodytą duomenų elementą. Jei valstybės narės pasirenka tą elementą pateikti, jis įkeliamas į EORI sistemą, kai tik ji baigiama tobulinti.“;

3)

104 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datų šio straipsnio 2 dalis netaikoma pašto siuntose įvežamoms prekėms ir jas įvežant nereikalaujama pateikti įvežimo bendrosios deklaracijos.

4.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datos nereikalaujama pateikti siuntoje esančių prekių, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, įvežimo bendrosios deklaracijos su sąlyga, kad muitinė, susitarusi su ekonominės veiklos vykdytoju, sutinka atlikti rizikos analizę remdamasi ekonominės veiklos vykdytojo naudojamoje sistemoje kaupiama arba šios sistemos teikiama informacija.“;

4)

106 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datos įvežimo bendroji deklaracija teikiama laikantis šių terminų:

a)

jei skrydis trunka trumpiau negu keturias valandas, – iki faktinio orlaivio išvykimo ir

b)

jei skrydis trunka ne trumpiau kaip keturias valandas, – likus ne mažiau kaip keturioms valandoms iki orlaivio atvykimo į pirmąjį Sąjungos muitų teritorijoje esantį oro uostą.“;

5)

112 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datų netaikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys.“;

6)

113 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datų netaikomos šio straipsnio 1 ir 3 dalys.“;

7)

įterpiamas šis 122a straipsnis:

„122a straipsnis

Reguliariosios laivybos linijos informacinė ir ryšių sistema

(Kodekso 155 straipsnio 2 dalis)

1.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos Komisija ir valstybių narių muitinės, naudodamosi elektronine reguliariosios laivybos linijos informacine ir ryšių sistema, saugo šią informaciją, prie kurios joms suteikiama prieiga:

a)

prašymų duomenis;

b)

reguliariųjų laivybos linijų leidimus ir, atitinkamais atvejais, duomenis apie jų pakeitimus ar atšaukimą;

c)

uostų, į kuriuos įplaukia laivai, pavadinimus ir linijai priskirtų laivų pavadinimus;

d)

visą kitą svarbią informaciją.

2.   Valstybės narės muitinė, kuriai pateiktas prašymas, su laivybos linija susijusių kitų valstybių narių muitinėms apie tai praneša naudodamasi 1 dalyje nurodyta elektronine reguliariosios laivybos linijos informacine ir ryšių sistema.

3.   Jei muitinė, kuriai pranešama apie prašymą, jį atmeta, ji apie tai praneša naudodamasi 1 dalyje nurodyta elektronine reguliariosios laivybos linijos informacine ir ryšių sistema.

4.   1 dalyje nurodyta elektroninė reguliariosios laivybos linijos informacinė ir ryšių sistema naudojama leidimams saugoti ir su laivybos linija susijusių valstybių narių muitinėms pranešti, kad leidimas buvo suteiktas.

5.   Kai leidimą atšaukia muitinė, kuriai pateiktas prašymas, arba kai jis atšaukiamas laivybos bendrovės prašymu, ta muitinė apie atšaukimą su laivybos linija susijusių valstybių narių muitinėms praneša naudodamasi 1 dalyje nurodyta elektronine reguliariosios laivybos linijos informacine ir ryšių sistema.“;

8)

124 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo (PoUS) sistemos įdiegimo datos netaikoma šio straipsnio pirma pastraipa.“;

9)

įterpiamas šis 124a straipsnis:

„124a straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas pateikiant T2L arba T2LF dokumentą

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos tuo atveju, jei naudojamas popieriuje surašytas T2L arba T2LF dokumentas, taikomos šios nuostatos:

a)

atitinkamas asmuo formos 1 langelio dešiniojoje skiltyje įrašo T2L arba T2LF, o kiekvieno naudojamo papildomo lapo 1 langelio dešiniojoje skiltyje – T2Lbis arba T2LFbis;

b)

muitinė gali leisti bet kuriems asmenims naudoti krovinio aprašus, atitinkančius ne visus reikalavimus, jei tie asmenys:

yra įsisteigę Sąjungoje;

reguliariai pateikia Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą arba kurių muitinė žino, kad jie gali įvykdyti teisines su tų įrodymų naudojimu susijusias pareigas;

kurie nėra padarę reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų;

c)

b punkte nurodyti leidimai suteikiami tik tuo atveju, jei:

muitinė gali vykdyti procedūros taikymo priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų, kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams, ir

atitinkamas asmuo tvarko apskaitos registrus taip, kad muitinė galėtų atlikti veiksmingą tikrinimą;

d)

T2L arba T2LF dokumentas surašomas vienu originalo egzemplioriumi;

e)

jei dokumentą tvirtina muitinė, jame turi būti ši informacija, jei įmanoma, įrašoma langelyje „C. Išvykimo muitinės įstaiga“:

T2L arba T2LF dokumente – kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimas ir antspaudas, tos muitinės įstaigos pareigūno parašas, patvirtinimo data ir registracijos numeris arba išsiuntimo deklaracijos numeris, jeigu tokia deklaracija būtina;

papildomuose lapuose arba krovinio aprašuose – numeris, įrašytas T2L arba T2LF dokumente, kuris atspaudžiamas antspaudu su kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimu arba įrašomas ranka; įrašius numerį ranka, uždedamas oficialus minėtos muitinės įstaigos antspaudas.

Dokumentai grąžinami atitinkamam asmeniui.“;

10)

126 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos tuo atveju, jei muitinė tvirtina dokumentą, tą patvirtinimą sudaro kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimas ir antspaudas, tos muitinės įstaigos pareigūno parašas, patvirtinimo data ir registracijos numeris arba išsiuntimo deklaracijos numeris, jei tokia deklaracija būtina.“;

11)

įterpiamas šis 126a straipsnis:

„126a straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas pateikiant laivybos bendrovės manifestą

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

1.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos laivybos bendrovės manifeste pateikiama bent ši informacija:

a)

laivybos bendrovės pavadinimas ir tikslus adresas;

b)

laivo pavadinimas;

c)

pakrovimo vieta ir data;

d)

iškrovimo vieta.

Manifeste taip pat pateikiama ši informacija apie kiekvieną siuntą:

e)

nuoroda į laivo važtaraštį (konosamentą) ar kitą komercinį dokumentą;

f)

pakuočių skaičius, aprašymas, ženklai ir registracijos numeriai;

g)

įprastas prekių aprašymas, kuriame prekės aprašomos pakankamai išsamiai, kad jas būtų galima identifikuoti;

h)

bruto masė kilogramais;

i)

konteinerio identifikavimo numeriai, jeigu taikoma, ir

j)

šie prekių statusą nurodantys įrašai:

raidė C (lygiavertė T2L) rašoma tada, kai galima įrodyti Sąjungos prekių muitinį statusą,

raidė F (lygiavertė T2LF) rašoma tada, kai galima įrodyti prekių, kurios siunčiamos į tą Sąjungos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, arba kurios yra kilusios iš tos muitų teritorijos dalies, Sąjungos muitinį statusą,

raidė N rašoma visų kitų prekių atveju.

2.   Jei laivybos bendrovės manifestą tvirtina muitinė, jame turi būti kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimas ir antspaudas, tos muitinės įstaigos pareigūno parašas ir patvirtinimo data.“;

12)

128 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

„Įrodymų, kuriuos išduoda įgaliotasis išdavėjas, išdavimo palengvinimas“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos bet kuriam Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigusiam asmeniui, pateikusiam prašymą suteikti leidimą nustatyti Sąjungos prekių muitinį statusą pateikiant sąskaitą faktūrą arba transporto dokumentą, susijusį su Sąjungos muitinį statusą turinčiomis prekėmis, kurių vertė viršija 15 000 EUR, arba T2L ar T2LF dokumentą arba laivybos bendrovės manifestą, naudoti šiuos dokumentus nepateikus jų patvirtinti kompetentingai muitinės įstaigai.“;

c)

įterpiamos šios dalys:

„3.   1 ir 2 dalyse nurodytus leidimus atitinkamo asmens prašymu išduoda kompetentinga muitinės įstaiga.

4.   2 dalyje nurodytas leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei:

a)

atitinkamas asmuo nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų;

b)

kompetentinga muitinė gali vykdyti procedūros taikymo priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų, kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams,

c)

atitinkamas asmuo tvarko apskaitos registrus taip, kad muitinė galėtų atlikti veiksmingą tikrinimą, ir

d)

atitinkamas asmuo reguliariai pateikia Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą arba jo kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti teisines su tų įrodymų naudojimu susijusias pareigas.

5.   Jei atitinkamam asmeniui pagal Kodekso 38 straipsnį suteiktas AEO statusas, laikoma, kad šio straipsnio 4 dalies a–c punktuose nurodytos sąlygos yra įvykdytos.“;

13)

įterpiami šie 129a–129d straipsniai:

„129a straipsnis

Formalumai, kuriuos atlieka įgaliotasis išdavėjas, išduodamas T2L arba T2LF dokumentą, sąskaitą faktūrą arba transporto dokumentą

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

1.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos įgaliotasis išdavėjas padaro kiekvieno išduoto T2L arba T2LF dokumento kopiją. Muitinė nustato sąlygas, kuriomis minėta kopija pateikiama tikrinti ir saugoma ne trumpiau kaip trejus metus.

2.   128 straipsnio 2 dalyje nurodytame leidime nurodoma visų pirma ši informacija:

a)

muitinės įstaiga, 129b straipsnio 1 dalies taikymo tikslais paskirta atsakinga už išankstinį atitinkamiems dokumentams surašyti naudojamų T2L arba T2LF formų autentiškumo patvirtinimą;

b)

būdas, kuriuo įgaliotasis išdavėjas patvirtina, kad formos naudojamos tinkamai;

c)

prekių kategorijos arba jų gabenimo atvejai, kuriems taikomos išimtys;

d)

laikotarpis, per kurį įgaliotasis išdavėjas informuoja kompetentingą muitinės įstaigą, kad ji iki prekių išsiuntimo galėtų atlikti būtiną tikrinimą, ir informavimo būdas;

e)

informacija, kad atitinkamų komercinių dokumentų pirmajame puslapyje arba T2L ar T2LF dokumentui surašyti naudojamų formų pirmajame puslapyje ir, kai taikoma, papildomuose lapuose, langelyje „C. Išvykimo muitinės įstaiga“ 2 dalies a punkte nurodyta muitinės įstaiga iš anksto uždeda savo antspaudą ir juos pasirašo tos muitinės įstaigos pareigūnas arba

i)

2 dalies a punkte nurodyta muitinės įstaiga iš anksto uždeda savo antspaudą ir juos pasirašo tos muitinės įstaigos pareigūnas, arba

ii)

įgaliotasis išdavėjas uždeda specialų antspaudą. Antspaudas gali būti iš anksto atspausdintas ant formų, jeigu spausdinti patikėta tuo tikslu patvirtintai spaustuvei. Specialaus antspaudo 1, 2 ir 4–6 langeliuose turi būti pateikta ši informacija:

šalies herbas arba kitoks ženklas ar raidės tai šaliai identifikuoti;

kompetentinga muitinės įstaiga;

data;

įgaliotasis išdavėjas ir

leidimo numeris.

f)

Ne vėliau kaip prekių išsiuntimo metu įgaliotasis išdavėjas užpildo ir pasirašo formą. Be to, jis T2L arba T2LF dokumento langelyje „D. Išvykimo muitinės įstaigos atliekamas tikrinimas“ arba aiškiai matomoje naudojamo komercinio dokumento vietoje įrašo kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimą, dokumento užpildymo datą ir vieną iš šių patvirtinimo įrašų:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotasis siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj.

129b straipsnis

Įgaliotajam išdavėjui teikiamos lengvatos

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

1.   Įgaliotajam išdavėjui gali būti leista iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos nepasirašyti 129a straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktyje nurodytu specialiu antspaudu pažymėtų T2L ar T2LF dokumentų arba komercinių dokumentų, kurie parengiami elektronine arba automatine duomenų apdorojimo sistema. Toks leidimas suteikiamas, jeigu įgaliotasis išdavėjas toms įstaigoms pirmiau raštu įsipareigojo prisiimti atsakomybę už teisines pasekmes, susijusias su visais išduotais specialiu antspaudu pažymėtais T2L ar T2LF dokumentais arba komerciniais dokumentais.

2.   Pagal 1 dalį surašytuose T2L ar T2LF arba komerciniuose dokumentuose vietoj įgaliotojo išdavėjo parašo įrašomas vienas iš šių įrašų:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

129c straipsnis

Leidimas surašyti laivybos bendrovės manifestą po išvykimo

(Kodekso 153 straipsnio 2 dalis)

Valstybių narių muitinės gali leisti laivybos bendrovėms iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos nesilaikyti reikalavimo surašyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 199 straipsnio 2 dalyje nurodytą laivybos bendrovės manifestą, kuris naudojamas kaip Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas, ne vėliau kaip kitą dieną po laivo išvykimo ir bet kuriuo atveju prieš laivui atvykstant į paskirties uostą.

129d straipsnis

Sąlygos, kuriomis leidžiama surašyti laivybos bendrovės manifestą po išvykimo

(Kodekso 153 straipsnio 2 dalis)

1.   Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos leidimas nesilaikyti reikalavimo surašyti laivybos bendrovės manifestą, kuris naudojamas kaip Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas, ne vėliau kaip kitą dieną po laivo išvykimo ir, bet kuriuo atveju, prieš laivui atvykstant į paskirties uostą suteikiamas tik tarptautinėms laivybos bendrovėms, tenkinančioms šias sąlygas:

a)

jos yra įsisteigusios Sąjungoje;

b)

jos reguliariai pateikia Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą arba jų muitinė žino, kad jos gali įvykdyti teisines su tų įrodymų naudojimu susijusias pareigas;

c)

jos nėra padariusios reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų;

d)

informacijai tarp Sąjungos muitų teritorijoje esančių išvykimo ir paskirties uostų perduoti jos naudoja elektronines informacijos mainų sistemas;

e)

jos vykdo daug reisų tarp valstybių narių nustatytais maršrutais.

2.   1 dalyje nurodyti leidimai suteikiami tik tuo atveju, jei:

a)

muitinė gali vykdyti procedūros taikymo priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų, kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams, ir

b)

atitinkami asmenys tvarko apskaitos registrus taip, kad muitinė galėtų atlikti veiksmingą tikrinimą.

3.   Jeigu atitinkamas asmuo turi 38 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą AEO sertifikatą, laikoma, kad šio straipsnio 1 dalies c punkte ir 2 dalies b punkte nustatyti reikalavimai yra įvykdyti.

4.   Gavusi prašymą, valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi laivybos bendrovė, muitinė apie jį praneša kitoms valstybėms narėms, kurių teritorijose yra prašyme nurodyti išvykimo ir numatomos paskirties uostai.

Jeigu per 60 dienų nuo pranešimo dienos negaunama prieštaravimų, muitinė leidžia naudoti 129c straipsnyje aprašytą supaprastintą procedūrą.

Šis leidimas galioja atitinkamose valstybėse narėse ir taikomas tik tranzito operacijoms tarp jame nurodytų uostų.

5.   Taikoma ši supaprastinta procedūra:

a)

išvykimo uosto manifestas elektronine informacijos mainų sistema perduodamas paskirties uostui;

b)

laivybos bendrovė į manifestą įrašo 126a straipsnyje nurodytą informaciją;

c)

elektronine duomenų mainų sistema perduotas manifestas (duomenų mainų manifestas) pateikiamas išvykimo uosto muitinei ne vėliau kaip kitą darbo dieną po laivo išvykimo ir, bet kuriuo atveju, prieš laivui atvykstant į paskirties uostą. Jeigu muitinė neturi prieigos prie muitinės patvirtintos informacijos sistemos, kurioje yra duomenų mainų manifestas, ji gali pareikalauti pateikti atspausdintą duomenų mainų manifestą;

d)

duomenų mainų manifestas pateikiamas paskirties uosto muitinei. Jeigu muitinė neturi prieigos prie muitinės patvirtintos informacijos sistemos, kurioje yra duomenų mainų manifestas, ji gali pareikalauti pateikti atspausdintą duomenų mainų manifestą.

6.   Teikiami šie pranešimai:

a)

laivybos bendrovė praneša muitinei apie visus pažeidimus ir nusižengimus;

b)

paskirties uosto muitinė apie visus pažeidimus ir nusižengimus kuo skubiau praneša išvykimo uosto muitinei ir leidimą išdavusiai muitinei.“;

14)

138 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tačiau iki valstybės narės, kurioje prekės laikomos deklaruotomis, nacionalinių importo sistemų, nurodytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede, patobulinimo datų, taikomos šios nuostatos:

a)

pirmos dalies f punktas taikomas tik tuo atveju, jei konkrečios prekės taip pat atleidžiamos nuo kitų privalomųjų mokėjimų, ir

b)

prekės, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, laikomos deklaruotomis išleidimui į laisvą apyvartą įforminti pagal 141 straipsnį.“;

15)

141 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Iki valstybės narės, kurioje prekės laikomos deklaruotomis, nacionalinių importo sistemų, nurodytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede, patobulinimo datų prekės, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, laikomos deklaruotomis išleidimui į laisvą apyvartą įforminti jas pateikiant muitinei pagal Kodekso 139 straipsnį, jeigu reikalingi duomenys yra priimtini muitinei.“;

16)

144 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų atitinkamų nacionalinių importo sistemų, būtinų pranešimams apie prekių pateikimą teikti, patobulinimo datų pirmoje pastraipoje nurodyta pašto siuntoje esančių prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija laikoma pateikta ir priimta atliekant jų pateikimo muitinei veiksmą, jei prekės pateikiamos su CN22 deklaracija, CN23 deklaracija arba abiem deklaracijomis.

141 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje ir to straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais deklarantu ir atitinkamais atvejais skolininku laikomas gavėjas. 141 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje ir to straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais deklarantu ir atitinkamais atvejais skolininku laikomas siuntėjas. Muitinė gali nustatyti, kad deklarantu ir atitinkamais atvejais skolininku laikomas pašto paslaugų teikėjas.“;

17)

146 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos AES įdiegimo ir nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų muitinė, nepažeisdama Kodekso 105 straipsnio 1 dalies, gali leisti taikyti kitus galutinius terminus, nei numatytieji šio straipsnio 1 ir 3 dalyse.“;

18)

181 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK informacijos lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistemos įdiegimo datų galima naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones.“;

19)

184 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos naujos kompiuterizuotos tranzito sistemos patobulinimo datų tranzito deklaracijos MRN pateikiamas muitinei pirmos pastraipos b ir c punktuose nurodytomis priemonėmis.“

56 straipsnis

Atitinkamų elektroninių sistemų patobulinimo arba įdiegimo datos

1.   Komisija savo interneto svetainėje paskelbia išsamią informaciją apie Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų elektroninių sistemų patobulinimo arba įdiegimo datas. Komisija tą informaciją atnaujina.

2.   Valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki konkrečios IT sistemos planuojamos įdiegimo dienos išsamiai informuoja Komisiją apie savo nacionalinius planus, susijusius su Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų sistemų įdiegimo grafiku. Valstybės narės atnaujina Komisijai pateiktą informaciją apie minėtus nacionalinius planus.

57 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos (OL L 23, 2008 1 26, p. 21).

(3)  2014 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/255/EB, kuriuo nustatoma Sąjungos muitinės kodekso darbo programa (OL L 134, 2014 5 7, p. 46).

(4)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(5)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(6)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).


1 PRIEDAS

LENTELIŲ SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS

Skilčių pavadinimai

B priede pateiktos matricos skiltys

Deklaracijos/pranešimai/Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymai

Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos IT sistemos

Šiame deleguotajame reglamente pateikti pereinamojo laikotarpio duomenų reikalavimai

A1

Išvežimo bendroji deklaracija

AES

9 priedo A priedėlis

A2

Išvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos

AES

9 priedo A priedėlis

A3

Pranešimas apie reeksportą

AES

B1

Eksporto deklaracija ir reeksporto deklaracija

AES

9 priedo C1 priedėlis

B2

Specialioji procedūra – perdirbimas – laikinojo išvežimo perdirbti deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

B3

Sąjungos prekių muitinio sandėliavimo deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

B4

Prekių siuntimo deklaracija, kai prekiaujama su specialiosiomis fiskalinėmis teritorijomis

Nacionalinė

C1

Supaprastinta eksporto deklaracija

AES

9 priedo A priedėlis

C2

Prekių pateikimas muitinei, kai įtraukiama į deklaranto apskaitos registrus arba kai muitinės deklaracijos pateikiamos prieš pateikiant eksportuojamas prekes

Nacionalinė eksporto sistema

D1

Specialioji procedūra – tranzito deklaracija

NCTS modernizavimas

9 priedo C1 ir C2 priedėliai

D2

Specialioji procedūra – tranzito deklaracija, kurioje pateikiama mažiau duomenų (vežimas geležinkelių, oro ir jūrų transportu)

NCTS modernizavimas

D3

Specialioji procedūra – tranzitas – kaip muitinės deklaracija naudojamas elektroninis transporto dokumentas (vežimas oro ir jūrų transportu)

Nacionalinė

E1

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymai (T2L/T2LF)

Sąjungos prekių statuso įrodymo dokumentų sistema

9 priedo C1 priedėlis

E2

Muitinis prekių manifestas

Sąjungos prekių statuso įrodymo dokumentų sistema ir nacionalinė sistema, skirta įgaliotiesiems išdavėjams

F1a

Įvežimo bendroji deklaracija – jūrų ir vidaus vandenų keliai – išsamūs duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

F1b

Įvežimo bendroji deklaracija – jūrų ir vidaus vandenų keliai – vežėjo pateikiami daliniai duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F1c

Įvežimo bendroji deklaracija – jūrų ir vidaus vandenų keliai – daliniai duomenys, kuriuos pateikia asmuo pagal Kodekso 127 straipsnio 6 dalį ir pagal 112 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F1d

Įvežimo bendroji deklaracija – jūrų ir vidaus vandenų keliai – daliniai duomenys, kuriuos pateikia asmuo pagal Kodekso 127 straipsnio 6 dalį ir pagal 112 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F2a

Įvežimo bendroji deklaracija – orlaivio krovinys (paprastas) – išsamūs duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

F2b

Įvežimo bendroji deklaracija – orlaivio krovinys (paprastas) – vežėjo pateikiami daliniai duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F2c

Įvežimo bendroji deklaracija – orlaivio krovinys (paprastas) – daliniai duomenys, kuriuos pateikia asmuo pagal Kodekso 127 straipsnio 6 dalį ir pagal 113 straipsnio 1 dalį

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F2d

Įvežimo bendroji deklaracija – orlaivio krovinys (paprastas) – prieš krovimą pateiktini būtinieji duomenys, susiję su 106 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtomis situacijomis ir pagal 113 straipsnio 1 dalį

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F3a

Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos – išsamūs duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

F3b

Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos – prieš krovimą pateiktini būtinieji duomenys, susiję su 106 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtomis situacijomis

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F4a

Įvežimo bendroji deklaracija – pašto siuntos – išsamūs duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F4b

Įvežimo bendroji deklaracija – pašto siuntos – vežėjo pateikiami daliniai duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F4c

Įvežimo bendroji deklaracija – pašto siuntos – prieš krovimą pateiktini būtinieji duomenys, susiję su 106 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtomis situacijomis (1) ir pagal 113 straipsnio 2 dalį

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F4d

Įvežimo bendroji deklaracija – pašto siuntos – prieš krovimą pateiktini daliniai duomenys apie transportavimo dėžę, susiję su 106 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtomis situacijomis ir pagal 113 straipsnio 2 dalį

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F5

Įvežimo bendroji deklaracija – keliai ir geležinkeliai

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

G1

Pranešimas apie maršruto nukreipimą

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

G2

Pranešimas apie atvykimą

Nacionalinė pranešimų apie atvykimą sistema ir importo kontrolės sistemos modernizavimas

G3

Prekių pateikimas muitinei

Nacionalinė pranešimų apie prekių pateikimą sistema

G4

Laikinojo saugojimo deklaracija

Nacionalinė laikinojo saugojimo deklaracijų sistema

G5

Pranešimas apie atvežimą laikinai saugomų prekių gabenimo atveju

Nacionalinė laikinojo saugojimo deklaracijų sistema

H1

Išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija ir specialioji procedūra – tikslinis naudojimas – galutinio vartojimo deklaracija

Nacionalinė importo sistema

9 priedo C1 priedėlis

DV1 priedas (taikoma tik išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoms)

H2

Specialioji procedūra – saugojimas – muitinio sandėliavimo deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

H3

Specialioji procedūra – tikslinis naudojimas – laikinojo įvežimo deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

H4

Specialioji procedūra – perdirbimas – laikinojo įvežimo perdirbti deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

H5

Prekių įvežimo deklaracija, kai prekiaujama su specialiosiomis fiskalinėmis teritorijomis

Nacionalinė importo sistema

H6

Išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija, kai prekės siunčiamos paštu

Nacionalinė importo sistema

I1

Supaprastinta importo deklaracija

Nacionalinė importo sistema

9 priedo A priedėlis

I2

Prekių pateikimas muitinei, kai įtraukiama į deklaranto apskaitos registrus arba kai muitinės deklaracijos pateikiamos prieš pateikiant importuojamas prekes

Nacionalinė importo sistema


(1)  Prieš krovimą pateiktini būtinieji duomenys atitinka CN23 duomenis.


2 PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

3 PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

4 PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

5 PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

6 PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

PAAIŠKINIMAI

1.   Pareiškėjas

Įrašomas tikslus EORI sistemoje įrašytas prašymą pateikiančio ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas (vardas ir pavardė).

2.   Teisinis pareiškėjo statusas

Įrašomas steigimo dokumente nurodytas teisinis statusas.

3.   Įsteigimo data

Įrašoma įsteigimo diena, mėnuo ir metai (skaitmenimis).

4.   Buveinės adresas

Nurodomas tikslus vietos, kurioje yra verslo subjekto buveinė, adresas, įskaitant šalį.

5.   Pagrindinė verslo vieta

Nurodomas tikslus vietos, kurioje vykdoma pagrindinė verslo veikla, adresas.

6.   Asmuo ryšiams

Nurodomas tikslus paskirtojo bendrovės darbuotojo, su kuriuo muitinė galėtų susisiekti nagrinėdama prašymą, vardas ir pavardė, telefono bei fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas.

7.   Pašto adresas

Pildoma tik tuo atveju, jeigu šis adresas skiriasi nuo buveinės adreso.

8, 9 ir 10.   PVM mokėtojo, verslininko identifikavimo ir teisinės registracijos kodas (-ai)

Įrašomi reikiami kodai.

Verslininko identifikavimo kodas (-ai) – tai muitinės įregistruotas identifikavimo kodas (-ai).

Teisinės registracijos kodas – įmonių registravimo įstaigos suteiktas registracijos numeris.

Jei šie kodai sutampa, nurodomas tik PVM mokėtojo kodas.

Jeigu pareiškėjas neturi verslininko identifikavimo kodo, nes, pvz., toks kodas pareiškėjo valstybėje narėje nesuteikiamas, šis langelis nepildomas.

11.   Prašomo išduoti leidimo rūšis

Reikiamas langelis pažymimas kryželiu.

12.   Ekonominis veiklos sektorius

Apibūdinama pareiškėjo veikla.

13.   Valstybės narės, kuriose vykdoma muitinės prižiūrima veikla

Įrašomi atitinkamų šalių dviraidžiai ISO kodai.

14.   Informacija apie vykimą per sieną

Nurodomi muitinės įstaigų, per kurias paprastai vykstama per sieną, pavadinimai.

15.   Supaprastinimas, kuriuo jau leista naudotis, suteiktos lengvatos, Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 28 straipsnio 2 dalyje nurodyti sertifikatai ir (arba) suteiktas reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusas, nurodytas įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 28 straipsnio 3 dalyje

Jeigu pareiškėjui jau leista naudotis supaprastinimu, nurodoma supaprastinimo rūšis, atitinkama muitinės procedūra ir leidimo numeris. Atitinkama muitinės procedūra nurodoma parenkant kodus, naudojamus bendrojo administracinio dokumento 1 langelio antrai ir trečiai skiltims pildyti.

Jeigu pareiškėjas turi vieną ar kelis pirmiau minėtus leidimus ar sertifikatus, nurodoma leidimo (-ų) ar sertifikato (-ų) rūšis ir numeris (-iai).

16, 17 ir 18.   Įstaigos, kuriose laikomi dokumentai ir (arba) pagrindiniai apskaitos registrai

Nurodomi tikslūs atitinkamų įstaigų adresai. Jeigu jų adresas yra tas pats, pildomas tik 16 langelis.

19.   Pareiškėjo vardas ir pavardė, data ir parašas

Parašas: pasirašantis asmuo turėtų nurodyti savo pareigas. Pasirašantis asmuo visada turėtų būti asmuo, visapusiškai atstovaujantis pareiškėjui.

Vardas ir pavardė: pareiškėjo vardas ir pavardė ir pareiškėjo antspaudas.

Priedų skaičius: pareiškėjas turi pateikti šią bendrąją informaciją:

1.

Trumpą informaciją apie pagrindinius savininkus ir (arba) akcininkus, nurodydamas jų vardus ir pavardes (pavadinimus), adresus ir valdomas turto (akcijų) dalis. Trumpą informaciją apie direktorių valdybą. Ar muitinei žinoma apie atvejus, kai savininkai nesilaikė nustatytų reikalavimų?

2.

Nurodyti asmenį, pareiškėjo administracijoje atsakingą už muitinės klausimus.

3.

Apibūdinti pareiškėjo ekonominę veiklą.

4.

Tiksliai apibūdinti įvairias pareiškėjo veiklos vietas ir trumpai aprašyti jo veiklą kiekvienoje vietoje. Pateikti tikslią informaciją, ar pareiškėjas ir kiekvienas jo padalinys tiekimo grandinėje veikia savo vardu ir savo naudai, savo vardu, tačiau kito asmens naudai ar kito asmens vardu ir kito asmens naudai.

5.

Pateikti tikslią informaciją, ar prekės yra perkamos iš bendrovių, susijusių su pareiškėju, ir (arba) tiekiamos joms.

6.

Apibūdinti pareiškėjo organizacijos vidaus struktūrą. Jeigu įmanoma, pridėti dokumentus, kuriuose nurodytos kiekvieno padalinio ir (arba) pareigybės funkcijos arba kompetencija.

7.

Nurodyti bendrą ir kiekvieno padalinio darbuotojų skaičių.

8.

Nurodyti pagrindinių vadovų (generalinių direktorių, padalinių vadovų, apskaitos vadovų, už muitinės klausimus atsakingo padalinio vadovo ir kt.) vardus ir pavardes. Apibūdinti tvarką, kuri taikoma, kai kompetentingo darbuotojo laikinai ar nuolat nėra darbe.

9.

Nurodyti pareiškėjo organizacijos darbuotojų, atsakingų už muitinės klausimus, vardus ir pavardes bei pareigas. Įvertinti šių asmenų žinias apie informacijos technologijų naudojimą muitinės veikloje ir verslo procesuose ir apie bendrus verslo klausimus.

10.

Pareikšti savo sutikimą arba nesutikimą, kad AEO leidime pateikta informacija būtų skelbiama 14x straipsnio 4 dalyje nurodytame įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų sąraše.


7 PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

PAAIŠKINIMAI

Leidimo numeris

Leidimo numerio pradžioje visada nurodomas leidimą išdavusios valstybės narės dviraidis ISO kodas, po kurio rašoma viena iš šių santrumpų:

 

AEOC – jei išduotas AEO leidimas: muitinės formalumų supaprastinimas,

 

AEOS – jei išduotas AEO leidimas: saugumas ir sauga,

 

AEOF – jei išduotas AEO leidimas: muitinės procedūrų supaprastinamas/saugumas ir sauga.

Po pirmiau nurodytų kodų ir santrumpų įrašomas nacionalinis leidimo numeris.

1.   AEO leidimo turėtojas

Nurodomas tikslus leidimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė), nurodytas 1C priede pateikto prašymo blanko 1 langelyje, taip pat PVM mokėtojo kodas (-ai), nurodytas prašymo blanko 8 langelyje, ir, kai tinkama, verslininko identifikavimo kodas (-ai), nurodytas prašymo blanko 9 langelyje, bei teisinės registracijos kodas, nurodytas prašymo blanko 10 langelyje.

2.   Leidimą išdavusi institucija

Parašas, valstybės narės muitinės administracijos pavadinimas ir antspaudas.

Jeigu to reikia dėl muitinės administracijos organizacinės struktūros, gali būti nurodomas regioninio lygmens valstybės narės muitinės administracijos pavadinimas.

Leidimo rūšies nuoroda

Reikiamas langelis pažymimas kryželiu.

3.   Leidimo įsigaliojimo data

Nurodoma pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 29 straipsnį nustatyto įsigaliojimo diena, mėnuo ir metai.


8 PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

9 PRIEDAS

 

A priedėlis

1.   Įvadinės pastabos dėl lentelių

1 pastaba.   Bendroji informacija

1.1.

Bendrojoje deklaracijoje, kuri turi būti pateikiama įvežant prekes į Sąjungos muitų teritoriją arba išvežant iš jos, pateikiama informacija, išsamiai aprašyta 1–5 lentelėse pagal kiekvieną situaciją arba atitinkamas transporto rūšis. Prašyme pakeisti maršrutą, kurį reikia pateikti, jei į Sąjungos muitų teritoriją atvykstanti aktyvioji transporto priemonė pirmiausiai atvyksta į valstybės narės, kuri nenurodyta įvežimo bendrojoje deklaracijoje, muitinės įstaigą, pateikiami 6 lentelėje nurodyti duomenys.

1.2.

1–7 lentelėse nurodyti visi atitinkamoms procedūroms, deklaracijoms ir prašymams pakeisti maršrutą būtini duomenų elementai. Jose išsamiai apibūdinti reikalavimai, taikytini įvairioms procedūroms, deklaracijoms ir prašymams pakeisti maršrutą.

1.3.

Lentelių skilčių pavadinimai atitinka jų turinį ir įvardija minėtas procedūras ir deklaracijas.

1.4.

Ženklas X atitinkamame lentelės langelyje reiškia, kad įforminant atitinkamos skilties antraštėje nurodytą procedūrą arba deklaraciją atitinkamą duomenų elementą reikalaujama pateikti kaip deklaracijoje nurodytos prekių rūšies lygmens duomenis. Ženklas Y atitinkamame lentelės langelyje reiškia, kad įforminant atitinkamos skilties antraštėje nurodytą procedūrą arba deklaraciją atitinkamą duomenų elementą reikalaujama pateikti kaip deklaracijos bendrosios dalies lygmens duomenis. Ženklas Z atitinkamame lentelės langelyje reiškia, kad įforminant atitinkamos skilties antraštėje nurodytą procedūrą arba deklaraciją atitinkamą duomenų elementą reikalaujama pateikti kaip pranešimo apie gabenimo operaciją lygmens duomenis. Bet koks ženklų X, Y ir Z derinys reiškia, kad įforminant atitinkamos skilties antraštėje nurodytą procedūrą arba deklaraciją atitinkamas duomenų elementas gali būti pateiktas bet kuriuo iš minėtų lygmenų.

1.5.

4 skirsnyje pateikti aprašymai ir pastabos, susiję su įvežimo ir išvežimo bendrosiomis deklaracijomis, supaprastintomis procedūromis ir prašymais pakeisti maršrutą, taikomi 1–7 lentelėse nurodytiems duomenų elementams.

2 pastaba.   Muitinės deklaracija, naudojama kaip įvežimo bendroji deklaracija

2.1.

Kai Kodekso 162 straipsnyje nurodyta muitinės deklaracija, vadovaujantis Kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, naudojama kaip bendroji deklaracija, toje deklaracijoje, be duomenų, vadovaujantis C1 arba C2 priedėliu pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 1–4 lentelių skiltyje „Įvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

Kai Kodekso 166 straipsnyje nurodyta muitinės deklaracija, vadovaujantis Kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, naudojama kaip bendroji deklaracija, toje deklaracijoje, be 7 lentelė nurodytų duomenų, pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 1–4 lentelių skiltyje „Įvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

2.2.

Kai Kodekso 162 straipsnyje nurodytą muitinės deklaraciją pateikia įgaliotasis veiklos vykdytojas pagal Kodekso 38 straipsnio 2 dalies b punktą ir ji, vadovaujantis Kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, naudojama kaip bendroji deklaracija, toje deklaracijoje, be duomenų, vadovaujantis C1 arba C2 priedėliu pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 5 lentelės skiltyje „AEO įvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

Kai Kodekso 166 straipsnyje nurodytą muitinės deklaraciją pateikia įgaliotasis veiklos vykdytojas pagal Kodekso 38 straipsnio 2 dalies b punktą ir ji, vadovaujantis Kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, naudojama kaip bendroji deklaracija, toje deklaracijoje, be 7 lentelė nurodytų duomenų, pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 5 lentelės skiltyje „AEO įvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

3 pastaba.   Muitinės deklaracija, pateikiama eksportuojant

3.1.

Kai, vadovaujantis Kodekso 263 straipsnio 3 dalies a punktu, reikalaujama pateikti Kodekso 162 straipsnyje nurodytą muitinės deklaraciją, toje deklaracijoje, be duomenų, vadovaujantis C1 arba C2 priedėliu pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 1 bei 2 lentelių skiltyje „Išvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

Kai, vadovaujantis Kodekso 263 straipsnio 3 dalies a punktu, reikalaujama pateikti Kodekso 166 straipsnyje nurodytą muitinės deklaraciją, toje deklaracijoje, be 7 lentelėje nurodytų duomenų, pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 1 bei 2 lentelių skiltyje „Išvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

4 pastaba.   Kitos ypatingos aplinkybės, susijusios su išvežimo ir įvežimo bendrosiomis deklaracijomis ir su tam tikrais prekių gabenimo atvejais. Pastabos dėl 2–4 lentelių

4.1.

2 lentelės skiltyse „Išvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos“ ir „Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos“ nurodyti būtini duomenys, kurie pateikiami muitinei elektroniniu būdu, kad ji galėtų atlikti rizikos analizę prieš išvežant ar atvežant skubias siuntas. Pašto paslaugų teikėjai gali savanoriškai elektroniniu būdu pateikti muitinei tose 2 lentelės skiltyse nurodytus duomenis rizikos analizei prieš pašto siuntų išvežimą ar atvežimą atlikti.

4.2.

Šiame priede skubia siunta laikomas atskiras objektas, vežamas teikiant kompleksinę paslaugą, kurią sudaro greitas ir (arba) per nustatytą laiką atliekamas siuntinių surinkimas, vežimas, muitinis įforminimas ir pristatymas, kai visą šios paslaugos teikimo laiką sekama, kurioje vietoje yra siuntos, ir vykdoma jų priežiūra.

4.5.

3 ir 4 lentelėse nurodyti įvežimo bendrosiose deklaracijose pateiktini duomenys, kai prekės vežamos kelių ir geležinkelių transportu.

4.6.

Su kelių transportu susijusi 3 lentelė taikoma ir tais atvejais, kai prekės vežamos įvairiarūšiu transportu, nebent 4 skirsnyje nustatyta kitaip.

5 pastaba.   Supaprastintos procedūros

5.1.

Kodekso 166 straipsnyje nurodytose supaprastintų procedūrų deklaracijose pateikiami 7 lentelėje nurodyti duomenys.

5.2.

Tam tikrų duomenų elementų formato sumažinimas, numatytas supaprastintų procedūrų taikymo atvejams, neapriboja C1 ir D1 priedėliuose nustatytų reikalavimų ir nedaro jiems įtakos, visų pirma, reikalavimams, kurie taikomi papildomose deklaracijose pateikiamiems duomenims.

2.   Reikalavimai, taikomi įvežimo ir išvežimo bendrosioms deklaracijoms

2.1.   Situacija, kai prekės vežamos oro, jūrų, vidaus vandenų ir kitų rūšių transportu, arba situacijos, nenurodytos 2–4 lentelėse. 1 lentelė

Pavadinimas

Išvežimo bendroji deklaracija

(žr. 3.1 pastabą)

Įvežimo bendroji deklaracija

(žr. 2.1 pastabą)

Prekių rūšių skaičius

Y

Y

Unikalus siuntos registracijos numeris

X/Y

X/Y

Transporto dokumento numeris

X/Y

X/Y

Siuntėjas

X/Y

X/Y

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Y

Gavėjas

X/Y

X/Y

Vežėjas

 

Z

Informuotinas asmuo

 

X/Y

Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys ir registracijos šalis

 

Z

Gabenimo registracijos numeris

 

Z

Pirmosios atvykimo vietos kodas

 

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

 

Z

Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)

Y

Y

Transporto rūšis pasienyje

 

Z

Išvežimo muitinės įstaiga

Y

 

Prekių buvimo vieta

Y

 

Pakrovimo vieta

 

X/Y

Iškrovimo vietos kodas

 

X/Y

Prekių aprašymas

X

X

Pakuočių rūšis (kodas)

X

X

Pakuočių skaičius

X

X

Krovinio ženklinimo duomenys

X/Y

X/Y

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

X/Y

X/Y

Prekių rūšies Nr.

X

X

Prekės kodas

X

X

Bruto masė (kg)

X/Y

X/Y

JT pavojingų prekių kodas

X

X

Plombos numeris

X/Y

X/Y

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

X/Y

X/Y

Deklaravimo data

Y

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

Y

Paskesnės (-ių) įvežimo muitinės įstaigos (-ų) kodas (-ai)

 

Z

2.2.   Skubios siuntos. 2 lentelė

Pavadinimas

Išvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos

(žr. 3.1 ir 4.1–4.3 pastabas)

Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos

(žr. 2.1 ir 4.1–4.3 pastabas)

Unikalus siuntos registracijos numeris

 

 

Transporto dokumento numeris

 

 

Siuntėjas

X/Y

X/Y

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Y

Gavėjas

X/Y

X/Y

Vežėjas

 

Z

Gabenimo registracijos numeris

 

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

 

Z

Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)

Y

Y

Transporto rūšis pasienyje

 

Z

Išvežimo muitinės įstaiga

Y

 

Prekių buvimo vieta

Y

 

Pakrovimo vieta

 

Y

Iškrovimo vietos kodas

 

X/Y

Prekių aprašymas

X

X

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

 

 

Prekių rūšies Nr.

X

X

Prekės kodas

X

X

Bruto masė (kg)

X/Y

X/Y

JT pavojingų prekių kodas

X

X

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

X/Y

X/Y

Deklaravimo data

Y

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

Y

Paskesnės (-ių) įvežimo muitinės įstaigos (-ų) kodas (-ai)

 

Z

2.3.   Kelių transportas. Duomenys, pateikiami įvežimo bendrojoje deklaracijoje. 3 lentelė

Pavadinimas

Kelių transportas – įvežimo bendroji deklaracija

(žr. 2.1 pastabą)

Prekių rūšių skaičius

Y

Unikalus siuntos registracijos numeris

X/Y

Transporto dokumento numeris

X/Y

Siuntėjas

X/Y

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Gavėjas

X/Y

Vežėjas

Z

Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys ir registracijos šalis

Z

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai

Y

Transporto rūšis pasienyje

Z

Pakrovimo vieta

X/Y

Iškrovimo vietos kodas

X/Y

Prekių aprašymas

X

Pakuočių rūšies kodas

X

Pakuočių skaičius

X

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės gabenamos konteineriais

X/Y

Prekių rūšies Nr.

X

Prekės kodas

X

Bruto masė (kg)

X/Y

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

X/Y

JT pavojingų prekių kodas

X

Plombos numeris

X/Y

Deklaravimo data

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

2.4.   Geležinkelių transportas. Duomenys, pateikiami įvežimo bendrojoje deklaracijoje. 4 lentelė

Pavadinimas

Geležinkelių transportas – įvežimo bendroji deklaracija (žr. 2.1 pastabą)

Prekių rūšių skaičius

Y

Unikalus siuntos registracijos numeris

X/Y

Transporto dokumento numeris

X/Y

Siuntėjas

X/Y

Įvežimo bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Gavėjas

X/Y

Vežėjas

Z

Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys ir registracijos šalis

Z

Gabenimo registracijos numeris

Z

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai

Y

Transporto rūšis pasienyje

Z

Pakrovimo vieta

X/Y

Iškrovimo vietos kodas

X/Y

Prekių aprašymas

X

Pakuočių rūšies kodas

X

Pakuočių skaičius

X

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

X/Y

Prekių rūšies Nr.

X

Prekės kodas

X

Bruto masė (kg)

X/Y

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

X/Y

JT pavojingų prekių kodas

X

Plombos numeris

X/Y

Deklaravimo data

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

2.5.   Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai. Reikalavimai, taikomi įvežimo bendrosioms deklaracijoms, kuriose pateikiama mažiau duomenų. 5 lentelė

Pavadinimas

Įvežimo bendroji deklaracija

(žr. 2.2 pastabą)

Unikalus siuntos registracijos numeris

X/Y

Transporto dokumento numeris

X/Y

Siuntėjas

X/Y

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Gavėjas

X/Y

Vežėjas

Z

Informuotinas asmuo

X/Y

Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys ir registracijos šalis

Z

Gabenimo registracijos numeris

Z

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)

Y

Transporto rūšis pasienyje

Z

Išvežimo muitinės įstaiga

 

Pakrovimo vieta

X/Y

Prekių aprašymas

X

Pakuočių skaičius

X

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

X/Y

Prekių rūšies Nr.

X

Prekės kodas

X

Deklaravimo data

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

Paskesnės (-ių) įvežimo muitinės įstaigos (-ų) kodas (-ai)

Z

2.6.   Reikalavimai, taikomi prašymams pakeisti maršrutą. 6 lentelė

Pavadinimas

 

Transporto rūšis pasienyje

Z

Per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalies, kurioje veikia deklaruota pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, kodas

Z

Prašymą pakeisti maršrutą pateikiantis asmuo

Z

MRN

X

Prekių rūšies Nr.

X

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Faktinės pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

3.   Reikalavimai, taikomi supaprastintoms deklaracijoms. 7 lentelė

Pavadinimas

Supaprastinta eksporto deklaracija (žr. 3.1 pastabą)

Supaprastinta importo deklaracija (žr. 2.1 pastabą)

Deklaracija

Y

Y

Prekių rūšių skaičius

Y

Y

Unikalus siuntos registracijos numeris

X

X

Transporto dokumento numeris

X/Y

X/Y

Siuntėjas/eksportuotojas

X/Y

 

Gavėjas

 

X/Y

Deklarantas/atstovas

Y

Y

Deklaranto/atstovo statuso kodas

Y

Y

Valiutos kodas

 

X

Išvežimo muitinės įstaiga

Y

 

Prekių aprašymas

X

X

Pakuočių rūšis (kodas)

X

X

Pakuočių skaičius

X

X

Krovinio ženklinimo duomenys

X/Y

X/Y

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

 

X/Y

Prekių rūšies Nr.

X

X

Prekės kodas

X

X

Bruto masė (kg)

 

X

Procedūra

X

X

Neto masė (kg)

X

X

Prekių vertė

 

X

Įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus registracijos numeris

X

X

Leidimo numeris

X

X

Papildoma informacija

 

X

Deklaravimo data

Y

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Y

4.   Duomenų elementų paaiškinimai

MRN

Prašymas pakeisti maršrutą: gabenimo registracijos numeris gali būti naudojamas vietoj šių dviejų duomenų elementų:

per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys,

atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas.

Deklaracija

Įrašomi kodai, D1 priedėlyje nustatyti BAD 1 langelio 1-ai ir 2-ai skiltims pildyti.

Prekių rūšių skaičius  (1)

Bendras deklaracijoje arba bendrojoje deklaracijoje nurodytų prekių rūšių skaičius.

(Nuoroda: BAD 5 langelis)

Unikalus siuntos registracijos numeris

Prekėms suteiktas unikalus numeris, naudojamas jas įvežant, importuojant, išvežant ir eksportuojant.

Naudojami PMO (ISO 15459) kodai arba jiems lygiaverčiai kodai.

Bendrosios deklaracijos: transporto dokumento numerio alternatyvus numeris, naudojamas tuo atveju, kai transporto dokumento numeris nežinomas.

Supaprastintos procedūros: jei ši informacija žinoma, ji gali būti pateikiama.

Šis duomenų elementas užtikrina sąsają su kitais vertingais informacijos šaltiniais.

(Nuoroda: BAD 7 langelis)

Transporto dokumento numeris

Transporto dokumento, su kuriuo prekės įvežamos į muitų teritoriją arba iš jos išvežamos, registracijos numeris. Jeigu įvežimo bendrąją deklaraciją pateikia ne vežėjas, o kitas asmuo, taip pat nurodomas vežėjo transporto dokumento numeris.

Jį sudaro transporto dokumento rūšies kodas, nurodytas D1 priedėlyje, po kurio nurodomas atitinkamo dokumento identifikacinis numeris.

Šis elementas naudojamas vietoj unikalaus prekių siuntos registracijos numerio (UCR), kai jis nežinomas. Šis duomenų elementas užtikrina sąsają su kitais vertingais informacijos šaltiniais.

Laivų ir orlaivių atsargų išvežimo bendrosios deklaracijos: sąskaitos faktūros arba krovinio aprašo numeris.

Kelių transporto įvežimo bendrosios deklaracijos: ši informacija pateikiama tokia apimtimi, kiek jos turima, ji gali apimti nuorodas į TIR knygeles ir CMR važtaraščius.

Siuntėjas

Prekes siunčianti šalis, kurią vežimo sutartyje nurodė transportą užsakanti šalis.

Išvežimo bendrosios deklaracijos: šią informaciją reikia nurodyti, kai siuntėjas ir bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo nėra tas pats asmuo. nurodomas siuntėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu siuntėjo EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus siuntėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas. Jeigu, vadovaujantis Kodekso 263 straipsnio 3 dalies a punktu ir 162 straipsniu, išvežimo bendrojoje deklaracijoje privalomi nurodyti duomenys pateikti muitinės deklaracijoje, ši informacija atitinka tos muitinės deklaracijos duomenų elementą „Siuntėjas/eksportuotojas“.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino.

Kodo struktūra yra tokia:

Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Formatas

Pavyzdžiai

1

Trečiosios šalies identifikatorius (ISO dviraidis šalies kodas)

2 raidės

a2

US

JP

CH

2

Unikalus identifikavimo kodas trečiojoje šalyje

Ne daugiau kaip 15 raidinių skaitinių ženklų

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Pavyzdžiai: US1234567890ABCDE – JAV siuntėjas (šalies kodas – US), kurio unikalus identifikavimo kodas yra 1234567890ABCDE. JPAbCd9875F – Japonijos siuntėjas (šalies kodas – JP), kurio unikalus identifikavimo kodas yra AbCd9875F. CHpt20130101aa – Šveicarijos siuntėjas (šalies kodas – CH), kurio unikalus identifikavimo kodas yra pt20130101aa.

Trečiosios šalies identifikatorius: Europos Sąjungoje naudojami šalių ir teritorijų raidiniai kodai yra galiojantys ISO dviraidžiai kodai (a2), jeigu jie atitinka šalių kodus, nustatytus vadovaujantis 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (2), 5 straipsnio 2 dalimi.

Jeigu nurodomas siuntėjo EORI kodas arba siuntėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, siuntėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: nurodomas siuntėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu siuntėjo EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus siuntėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino. To kodo struktūra atitinka šio duomenų elemento paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu nurodomas siuntėjo EORI kodas arba siuntėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, siuntėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Siuntėjas/eksportuotojas

Asmuo, kuris pateikia eksporto deklaraciją arba kurio vardu ji pateikiama ir kuris yra prekių savininkas arba turi panašias disponavimo prekėmis teises deklaracijos priėmimo metu.

Įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu siuntėjui/eksportuotojui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikiną (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.

(Nuoroda: BAD 2 langelis)

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Nurodomas bendrąją deklaraciją pateikiančio asmens EORI kodas; jo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: vienas iš Kodekso 127 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų.

Išvežimo bendrosios deklaracijos: Kodekso 271 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas asmuo. Ši informacija nepateikiama, jei prekės nurodytos muitinės deklaracijoje, vadovaujantis Kodekso 263 straipsnio 1 dalimi.

Pastaba. Ši informacija yra būtina asmeniui, kuris yra atsakingas už deklaracijos pateikimą, identifikuoti.

Prašymą pakeisti maršrutą pateikiantis asmuo

Prašymas pakeisti maršrutą: asmuo, pateikiantis prašymą pakeisti maršrutą įvežant prekes. Nurodomas prašymą pakeisti maršrutą pateikiančio asmens EORI kodas; jo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Gavėjas

Asmuo, kuriam iš tikrųjų siunčiamos prekės.

Išvežimo bendrosios deklaracijos: Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, 215 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytais atvejais nurodomas tikslus gavėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas, jeigu jie žinomi. Jei prekės vežamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, ir gavėjas yra nežinomas, vietoj jo duomenų eksporto deklaracijos 44 langelyje nurodomas šis kodas:

Teisinis pagrindas

Dalykas

Langelis

Kodas

A priedėlis

Situacijos, kai išvežimo bendrosios deklaracijos pateikiamos gabenant prekes su orderiniais konosamentais, t. y. „pagal nurodymą, įforminus neužpildytą blanką“, ir kai gavėjo duomenys nežinomi

44

30600

Nurodomas gavėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu gavėjo EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus gavėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino. To kodo struktūra atitinka duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu nurodomas gavėjo EORI kodas arba gavėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, gavėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: šią informaciją reikia nurodyti, kai gavėjas ir bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo nėra tas pats asmuo. Jei prekės gabenamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“ ir gavėjas nežinomas, vietoj jo duomenų nurodomas kodas 10600.

Teisinis pagrindas

Dalykas

 

Kodas

A priedėlis

Situacijos, kai įvežimo bendrosios deklaracijos pateikiamos gabenant prekes su orderiniais konosamentais, t. y. „pagal nurodymą, įforminus neužpildytą blanką“, ir kai gavėjo duomenys nežinomi

 

10600

Jeigu turi būti pateikta ši informacija, nurodomas gavėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu gavėjo EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus gavėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino. To kodo struktūra atitinka duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu nurodomas gavėjo EORI kodas arba gavėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, gavėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Deklarantas/atstovas

Šią informaciją reikia pateikti, jei deklarantas ir (arba) atstovas nėra siuntėjas ir (arba) eksportuotojas, kai eksportuojama, ir (arba) gavėjas, kai importuojama.

Nurodomas deklaranto/atstovo EORI kodas.

(Nuoroda: BAD 14 langelis)

Deklaranto/atstovo statuso kodas

Kodas, žymintis, kad asmuo veikia kaip deklarantas, arba nurodantis atstovo statusą. Turi būti naudojami kodai, kurie vadovaujantis D1 priedėliu įrašomi BAD 14 langelyje.

Vežėjas

Šios informacijos pateikti nereikia, kai vežėjas ir bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo yra tas pats asmuo, išskyrus atvejį, kai suteikiamos lengvatos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą. Šiuo atveju ši informacija gali būti pateikiama nurodant trečiosios šalies unikalų identifikavimo kodą, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. To kodo struktūra atitinka duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu ši informacija skiriasi nuo informacijos apie bendrąją deklaraciją pateikiantį asmenį, nurodomas tikslus vežėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Vežėjo EORI kodas arba vežėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas nurodomas:

jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino

ir (arba)

kai prekės vežamos jūrų, vidaus vandenų arba oro transportu.

Nurodomas vežėjo EORI kodas, jeigu vežėjas yra prisijungęs prie muitinės sistemos ir pareiškęs norą gauti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, 185 straipsnio 3 dalyje arba 187 straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus.

Jeigu nurodomas vežėjo EORI kodas arba vežėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, vežėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Informuotinas asmuo

Asmuo, kuri įvežimo metu turi būti informuojama apie prekių atvežimą. Ši informacija pateiktina, kai reikia. Nurodomas informuotino asmens EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu informuotino asmens EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus informuotino asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino. To kodo struktūra atitinka duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu nurodomas informuotino asmens EORI kodas arba informuotino asmens trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, informuotino asmens pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Įvežimo bendroji deklaracija: jei prekės vežamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, kai gavėjas nenurodomas ir įrašomas kodas 10600, visuomet turi būti nurodomas informuotinas asmuo.

Išvežimo bendroji deklaracija: jei prekės vežamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, kai gavėjas nenurodomas, laukelyje „Gavėjas“ vietoj gavėjo duomenų visuomet turi būti nurodomi informuotino asmens duomenys. Kai eksporto deklaracijoje pateikiami išvežimo bendrosios deklaracijos duomenys, šios eksporto deklaracijos 44 langelyje įrašomas kodas 30600.

Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys ir registracijos šalis

Nurodomi per Sąjungos muitų teritorijos sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys ir jos registracijos šalis. Identifikavimo duomenys nurodomi remiantis apibrėžtimis, C1 priedėlyje nustatytomis BAD 18 langeliui pildyti. Pateikiant informaciją apie jūrų ir vidaus vandenų transporto priemones, nurodomas TJO (IMO) laivo identifikavimo kodas arba unikalus Europos laivo identifikavimo kodas (ENI). Kai vežama oro transportu, informacijos pateikti nereikia.

Registracijos šaliai nurodyti, jeigu ši informacija nėra įtraukta į transporto priemonės identifikavimo duomenis, naudojami D1 priedėlyje nustatyti kodai BAD 21 langeliui pildyti.

Geležinkelių transportas: nurodomas vagono numeris.

Per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

Prašymas pakeisti maršrutą: pateikiant informaciją apie jūrų, vidaus vandenų arba oro transporto priemones, atitinkamai nurodomas TJO (IMO) laivo identifikavimo kodas, ENI kodas arba IATA reiso numeris.

Kai vykstama oro transportu ir orlaivio naudotojas veža prekes pagal jungtinio reiso susitarimą su partneriais, nurodomi jungtinio reiso partnerių reisų numeriai.

Gabenimo registracijos numeris  (3) (1)

Nurodomi kelionės transporto priemone identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, atitinkamais atvejais, laivo reiso, orlaivio reiso, kitos transporto priemonės reiso numeris.

Kai vykstama oro transportu ir orlaivio naudotojas veža prekes pagal jungtinio reiso susitarimą su partneriais, nurodomi jungtinio reiso partnerių reisų numeriai.

Geležinkelių transportas: nurodomas traukinio numeris. Šis duomenų elementas, kai reikia, nurodomas ir kai prekės vežamos įvairiarūšiu transportu.

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Naudojamas pirmajai atvykimo į muitų teritoriją vietai identifikuoti. Tokia vieta gali būti jūrų uostas, oro uostas ir sausumos sienos kirtimo punktas.

Šis kodas sudaromas taip: UN/LOCODE (an..5) ir nacionalinis kodas (an..6).

Kelių ir geležinkelių transportas: kodas sudaromas pagal D1 priedėlyje nustatytą muitinės įstaigų kodų sudarymo modelį.

Prašymas pakeisti maršrutą: privaloma nurodyti deklaruotos pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kodą.

Faktinės pirmosios atvykimo vietos kodas

Prašymas pakeisti maršrutą: privaloma nurodyti faktinės pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kodą.

Šalies, kurioje veikia deklaruota pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, kodas

Prašymas pakeisti maršrutą: naudojami D1 priedėlyje nustatyti kodai BAD 2 langeliui pildyti.

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Transporto priemonės atvykimo į pirmąjį oro uostą (kai prekės vežamos oru), pirmąjį sienos kirtimo punktą (kai prekės vežamos sausuma) ir pirmąjį jūrų uostą (kai prekės vežamos jūra) data bei laikas ir (arba) tvarkaraštyje numatyta data bei laikas; naudojamas 12 skaitmenų (n12) kodas (CCYYMMDDHHMM). Laikas nurodomas pagal pirmosios atvykimo vietos laiką.

Prašymas pakeisti maršrutą: pateikiant šią informaciją nurodoma tik data; naudojamas 8 skaitmenų (n8) kodas (CCYYMMDD).

Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)

Chronologine tvarka nurodomos šalys, per kurias prekės vežamos iš šalies, kurioje yra pirminė išvykimo vieta, į šalį, kurioje yra galutinė paskirties vieta. Reikia nurodyti ir šalį, kurioje yra pirminė išvykimo vieta, bei šalį, kurioje yra galutinė paskirties vieta. Naudojami D1 priedėlyje nustatyti kodai BAD 2 langeliui pildyti. Turi būti pateikiama visa žinoma informacija.

Skubių siuntų išvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos: nurodoma tik šalis, kurioje yra prekių galutinė paskirties vieta.

Skubių siuntų įvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos: nurodoma tik šalis, kurioje yra prekių pirminė prekių išsiuntimo vieta.

Valiutos kodas

Nurodomas valiutos, kuria išrašyta komercinė sąskaita faktūra, kodas, D1 priedėlyje nustatytas BAD 22 langeliui pildyti.

Ši informacija naudojama kartu su duomenų elementu „Prekių vertė“, jei ji yra reikalinga importo muitams apskaičiuoti.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 22 ir 44 langeliai)

Transporto rūšis pasienyje

Įvežimo bendroji deklaracija: nurodoma aktyviosios transporto priemonės, kuria prekes ketinama įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, rūšis. Jei prekės vežamos įvairiarūšiu transportu, taikomos taisyklės, išdėstytos C1 priedėlio 21 langelio pildymo paaiškinime.

Jeigu orlaivio krovinys vežamas ne oro transportu, deklaruojama kita transporto rūšis, kuria jis vežamas.

Naudojamas D1 priedėlyje nustatytas 1, 2, 3, 4, 7, 8 arba 9 kodas BAD 25 langeliui pildyti.

(Nuoroda: BAD 25 langelis)

Išvežimo muitinės įstaiga

Įrašomas D1 priedėlyje nustatytas numatytos išvežimo muitinės įstaigos kodas BAD 29 langeliui pildyti.

Skubių siuntų išvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos:

šio duomenų elemento pateikti nereikia, jei jį galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus verslininko pateiktus duomenis.

Prekių buvimo vieta  (4)

Tiksli vieta, kurioje prekes galima patikrinti.

(Nuoroda: BAD 30 langelis)

Pakrovimo vieta  (5)

Jūrų uosto, oro uosto, krovinių terminalo, geležinkelio stoties ar kitos vietos, kurioje prekės yra pakraunamos į transporto priemonę, naudojamą joms vežti, pavadinimas ir šalies, kurioje yra minėta vieta, pavadinimas.

Skubių siuntų įvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos:

šio duomenų elemento pateikti nereikia, jei jį galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus verslininko pateiktus duomenis.

Kelių ir geležinkelių transportas: tai gali būti vieta, kurioje prekės priimtos vežti pagal vežimo sutartį, arba išvykimo muitinės įstaiga, kurioje pradėta TIR operacija.

Iškrovimo vieta  (6)

Jūrų uosto, oro uosto, krovinių terminalo, geležinkelio stoties ar kitos vietos, kurioje prekės yra iškraunamos iš joms vežti naudotos transporto priemonės, pavadinimas, ir šalies, kurioje yra minėta vieta, pavadinimas.

Kelių ir geležinkelių transportas: jei kodas nežinomas, kuo tiksliau nurodomas vietos pavadinimas.

Pastaba. Šis duomenų elementas teikia naudingos informacijos procedūroms administruoti.

Prekių aprašymas

Bendrosios deklaracijos: pateikiamas aiškiai surašytas prekių aprašymas, kuris turi būti pakankamai tikslus, kad muitinė galėtų identifikuoti prekes. Negalima vartoti bendro pobūdžio terminų (pvz., „sukomplektuotas“, „paprastas krovinys“ arba „dalys“). Komisija paskelbs tokių bendro pobūdžio terminų sąrašą. Šios informacijos pateikti nereikia, jei nurodomas prekės kodas.

Supaprastintos procedūros: pateikiamas prekių aprašymas, tinkamas muitų tarifams taikyti.

(Nuoroda: BAD 31 langelis)

Pakuočių rūšis (kodas)

Įrašomas D1 priedėlyje nustatytas numatytos išvežimo muitinės įstaigos kodas BAD 31 langeliui pildyti.

Pakuočių skaičius

Nurodomas atskirų prekių rūšių, supakuotų taip, kad neišpakuotų jų neįmanoma suskaidyti, skaičius arba krovinių skaičius, jeigu prekės nesupakuotos. Šios informacijos pateikti nereikia, jei prekės yra birios.

(Nuoroda: BAD 31 langelis)

Krovinio ženklinimo duomenys

Pateikiamas laisvos formos transporto vienetų arba pakuočių ženklų ir numerių aprašymas.

Ši informacija pateikiama tik atitinkamais supakuotų prekių vežimo atvejais. Jei prekės vežamos konteineriuose, vietoj krovinio ženklinimo duomenų galima nurodyti konteinerio numerį, tačiau verslininkas, turėdamas atitinkamą informaciją, gali nurodyti ir krovinio ženklinimo duomenis. Vietoj krovinio ženklinimo duomenų galima nurodyti UCR (unikalų prekių siuntos registracijos numerį) arba nuorodas transporto dokumente, jeigu pagal šią informaciją įmanoma vienareikšmiškai identifikuoti visas prekių siuntą sudarančias pakuotes.

Pastaba. Šis duomenų elementas padeda identifikuoti prekių siuntas.

(Nuoroda: BAD 31 langelis)

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

Nurodomi ženklai (raidės ir (arba) skaičiai), kuriais identifikuojamas konteineris.

(Nuoroda: BAD 31 langelis)

Prekių rūšies Nr.  (7)

Nurodomas prekių rūšies numeris, nustatytas atsižvelgiant į bendrą deklaracijoje, bendrojoje deklaracijoje arba prašyme pakeisti maršrutą nurodytų prekių rūšių skaičių.

Prašymas pakeisti maršrutą: jeigu nurodytas MRN ir prašyme pakeisti maršrutą nurodytos ne visos įvežimo bendrojoje deklaracijoje nurodytos prekės, prašymą pakeisti maršrutą pateikęs asmuo nurodo atitinkamus prekių rūšių numerius, priskirtus atitinkamoms prekėms pirminėje įvežimo bendrojoje deklaracijoje.

Šis duomenų elementas naudojamas tik tada, kai deklaruojamos daugiau nei vienos rūšies prekės.

Pastaba. Šis duomenų elementas, kurio informaciją automatiškai generuoja kompiuterinės sistemos, padeda identifikuoti atitinkamą deklaracijoje nurodytų prekių rūšį.

(Nuoroda: BAD 32 langelis)

Prekės kodas

Nurodomas konkrečią prekių rūšį atitinkantis kodas.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: nurodomi pirmieji keturi KN kodo skaitmenys. Šios informacijos pateikti nereikia, jei pateikiamas prekių aprašymas.

Supaprastinta importo deklaracija: nurodomas 10 skaitmenų TARIC kodas. Prireikus verslininkai gali papildyti šią informaciją, nurodydami papildomus TARIC kodus. Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

Išvežimo bendrosios deklaracijos: nurodomi pirmieji keturi KN kodo skaitmenys. Šios informacijos pateikti nereikia, jei pateikiamas prekių aprašymas.

Supaprastinta eksporto deklaracija: nurodomas aštuonženklis TARIC kodas. Prireikus verslininkai gali papildyti šią informaciją, nurodydami papildomus TARIC kodus. Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose eksporto deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 33 langelis)

Bruto masė (kg)

Nurodomas deklaruojamų prekių svoris (masė), į kurį įskaitomas jų pakuotės svoris, bet neįskaitomas transporto įrenginių svoris.

Jei įmanoma, verslininkas gali pateikti informaciją apie atskirų deklaracijoje nurodytų prekių rūšių svorį.

Supaprastinta importo deklaracija: ši informacija pateikiama tik tada, kai ji reikalinga importo muitams apskaičiuoti.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 35 langelis)

Procedūra

Įrašomas D1 priedėlyje nustatytas procedūros kodas BAD 37 langelio 1-ai ir 2-ai skiltims pildyti.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti kodų, D1 priedėlyje nustatytų BAD 37 langelio 1-ai ir 2-ai skiltims pildyti, supaprastintose importo ir eksporto deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

Neto masė (kg)

Nurodomas prekių svoris (masė), į kurį neįskaitomas jų pakuotės svoris.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo ir eksporto deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 38 langelis)

Prekių vertė

Nurodoma kiekvienos deklaracijoje nurodytos prekių rūšies kaina. Ši informacija naudojama kartu su duomenų elementu „Valiutos kodas“, jei ji yra reikalinga importo muitams apskaičiuoti.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 42 langelis)

Įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus registracijos numeris

Tai prekių įtraukimo į apskaitą registracijos numeris, taikant Kodekso 182 straipsnyje aprašytą procedūrą. Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento, jei yra įdiegtos kitos tinkamos prekių siuntų sekimo sistemos.

Papildoma informacija

Nurodomas kodas 10100, kai taikoma Reglamento (EB) Nr. 1147/2002 (8) 2 straipsnio 1 dalis (prekės, importuojamos su tinkamumo skraidyti pažymėjimais).

(Nuoroda: BAD 44 langelis)

Leidimo numeris

Nurodomas leidimo taikyti supaprastinimą numeris. Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento, jeigu jos yra tikros, kad jų kompiuterinės sistemos gali šią informaciją gauti, naudodamosi kitais deklaracijos duomenimis, pavyzdžiui, verslininko identifikavimo duomenimis, ir kad taip gauta informacija bus vienareikšmiška.

JT pavojingų prekių kodas

Jungtinių Tautų pavojingų prekių identifikatorius (UNDG) yra unikalus keturženklis (n4) eilės numeris, Jungtinių Tautų suteiktas medžiagoms ir gaminiams, įtrauktiems į dažniausiai vežamų pavojingų prekių sąrašą.

Šis duomenų elementas pateikiamas tik tada, kai jis yra svarbus.

Plombos numeris  (9)

Atitinkamais atvejais nurodomi plombų, kuriomis užplombuoti transporto įrenginiai, identifikaciniai numeriai.

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

Naudojami šie kodai:

A

mokėjimas grynaisiais pinigais,

B

mokėjimas kreditine kortele,

C

mokėjimas čekiu,

D

kita (pvz., atsiskaitymas tiesioginio debeto būdu iš atsiskaitomosios sąskaitos),

H

elektroninis kreditavimas,

Y

bendros su vežėju sąskaitos turėtojas,

Z

be išankstinio apmokėjimo.

Šią informaciją reikia pateikti tik tada, jei ji žinoma.

Deklaravimo data  (10)

Nurodoma data, kada buvo surašytos ir, kai tinkama, pasirašytos atitinkamos deklaracijos arba kitaip patvirtintas jų autentiškumas.

Kai prekės įtraukiamos į deklaranto apskaitą remiantis Kodekso 182 straipsniu, deklaravimo data yra atitinkamų prekių įtraukimo į apskaitą data.

(Nuoroda: BAD 54 langelis)

Parašas/patvirtinimas  (10)

(Nuoroda: BAD 54 langelis)

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Kodo pavidalo duomenų elementas, žymintis ypatingas aplinkybes, kurių teikiamais privalumais pageidauja pasinaudoti suinteresuotas verslininkas.

A

pašto ir skubios siuntos

C

kelių transportas

D

geležinkelių transportas

E

įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai

Šį duomenų elementą reikia pateikti tik tada, jei bendrąją deklaraciją teikiantis asmuo pageidauja pasinaudoti ypatingų aplinkybių, nenurodytų 1 lentelėje, teikiamais privalumais.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jei atitinkamą informaciją galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus verslininko pateiktus duomenis.

Paskesnės (-ių) įvežimo muitinės įstaigos (-ų) kodas (-ai)

Pateikiami paskesnių įvežimo muitinės įstaigų Sąjungos muitų teritorijoje identifikavimo kodai.

Šis kodas turi būti nurodytas, jei transporto rūšies pasienyje kodas yra 1, 4 arba 8.

Kodas turi atitikti D1 priede nustatytą įvežimo muitinės įstaigos kodo BAD 29 langeliui pildyti struktūrą.


(1)  Automatiškai nustato kompiuterinės sistemos.

(2)  OL L 152, 2009 6 16, p. 23.

(3)  Informacija, pateiktina prireikus.

(4)  Informacija, pateiktina prireikus.

(5)  Jei įmanoma, nurodomas kodas.

(6)  Jei įmanoma, nurodomas kodas.

(7)  Automatiškai nustato kompiuterinės sistemos.

(8)  OL L 170, 2002 6 29, p. 8.

(9)  Informacija, pateiktina prireikus.

(10)  Automatiškai nustato kompiuterinės sistemos.

B1 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO MODELIS

(Aštuonių egzempliorių rinkinys)

(1)

Išsamios techninės nuostatos dėl blankų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos C1 priedėlio I antraštinės dalies A skirsnyje.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B2 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO SPAUSDINIMO KOMPIUTERIZUOTOMIS DEKLARACIJŲ APDOROJIMO SISTEMOMIS ANT DVIEJŲ NUOSEKLIAI PATEIKIAMŲ KETURIŲ EGZEMPLIORIŲ RINKINIŲ MODELIS

(1)

Išsamios techninės nuostatos dėl blankų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos C1 priedėlio I antraštinės dalies A skirsnyje.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B3 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PAPILDOMŲ LAPŲ MODELIS

(Aštuonių egzempliorių rinkinys)

(1)

Išsamios techninės nuostatos dėl blankų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos C1 priedėlio I antraštinės dalies A skirsnyje.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B4 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PAPILDOMŲ LAPŲ SPAUSDINIMO KOMPIUTERIZUOTOMIS DEKLARACIJŲ APDOROJIMO SISTEMOMIS ANT DVIEJŲ NUOSEKLIAI PATEIKIAMŲ KETURIŲ EGZEMPLIORIŲ RINKINIŲ MODELIS

(1)

Išsamios techninės nuostatos dėl blankų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos C1 priedėlio I antraštinės dalies A skirsnyje.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B5 priedėlis

B1 ir B3 PRIEDĖLIUOSE PATEIKTŲ BLANKŲ EGZEMPLIORIŲ, KURIUOSE DUOMENYS TURI ATSISPAUSTI SAVAIMINIO KOPIJAVIMO BŪDU, APRAŠAS

(Skaičiuojama nuo pirmojo egzempliorius)

Langelio numeris

Egzemplioriai

Langelio numeris

Egzemplioriai

I.   

LANGELIAI, SKIRTI VEIKLOS VYKDYTOJAMS

1

1–8, išskyrus viduriniąją skiltį:

27

1–5 (1)

 

1–3

28

1–3

2

1–5 (1)

29

1–3

3

1–8

30

1–3

4

1–8

31

1–8

5

1–8

32

1–8

6

1–8

33

pirmoji skiltis kairėje pusėje: 1–8

7

1–3

 

likusios: 1–3

8

1–5 (1)

34a

1–3

9

1–3

34b

1–3

10

1–3

35

1–8

11

1–3

36

12

37

1–3

13

1–3

38

1–8

14

1–4

39

1–3

15

1–8

40

1–5 (1)

15a

1–3

41

1–3

15b

1–3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 ir 8

43

17

1–8

44

1–5 (1)

17a

1–3

45

17b

1–3

46

1–3

18

1–5 (1)

47

1–3

19

1–5 (1)

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–5 (1)

50

1–8

22

1–3

51

1–8

23

1–3

52

1–8

24

1–3

53

1–8

25

1–5 (1)

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.   

ADMINISTRACINIAI LANGELIAI

A

1–4 (2)

C

1–8 (2)

B

1–3

D

1–4


(1)  Jokiomis aplinkybėmis negalima reikalauti, kad naudotojai tranzito tikslais užpildytų šiuos 5 egzemplioriaus langelius.

(2)  Išsiuntimo valstybė narė gali pasirinkti, ar šie duomenys turi atsispausti nurodytuose egzemplioriuose.

B6 priedėlis

B2 ir B4 PRIEDĖLIUOSE PATEIKTŲ BLANKŲ EGZEMPLIORIŲ, KURIUOSE DUOMENYS TURI ATSISPAUSTI SAVAIMINIO KOPIJAVIMO BŪDU, APRAŠAS

(Skaičiuojama nuo 1/6 egzemplioriaus)

Langelio numeris

Egzemplioriai

Langelio numeris

Egzemplioriai

I.   

LANGELIAI, SKIRTI VEIKLOS VYKDYTOJAMS

1

1–4, išskyrus viduriniąją skiltį:

27

1–4

 

1–3

28

1–3

2

1–4

29

1–3

3

1–4

30

1–3

4

1–4

31

1–4

5

1–4

32

1–4

6

1–4

33

pirmoji skiltis kairėje pusėje: 1–4

7

1–3

 

likusios: 1–3

8

1–4

34a

1–3

9

1–3

34b

1–3

10

1–3

35

1–4

11

1–3

36

1–3

12

1–3

37

1–3

13

1–3

38

1–4

14

1–4

39

1–3

15

1–4

40

1–4

15a

1–3

41

1–3

15b

1–3

42

1–3

16

1–3

43

1–3

17

1–4

44

1–4

17a

1–3

45

1–3

17b

1–3

46

1–3

18

1–4

47

1–3

19

1–4

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–4

50

1–4

22

1–3

51

1–4

23

1–3

52

1–4

24

1–3

53

1–4

25

1–4

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.   

ADMINISTRACINIAI LANGELIAI

A

1–4 (1)

C

1–4

B

1–3

D/J

1–4


(1)  Išsiuntimo valstybė narė gali pasirinkti, ar šie duomenys turi atsispausti nurodytuose egzemplioriuose.

C1 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PAAIŠKINIMAI

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS PASTABOS

(1)

Kiekvienos valstybės narės muitinės administracija prireikus šiuos paaiškinimus gali papildyti.

(2)

Šios antraštinės dalies nuostatos nekliudo spausdinti popieriuje surašytų muitinės deklaracijų ir dokumentų, kuriais patvirtinamas Sąjungos prekių, negabenamų taikant vidinio Sąjungos tranzito procedūrą, muitinis statusas, ant paprasto popieriaus, naudojant duomenų apdorojimo sistemas ir laikantis valstybių narių nustatytų sąlygų.

A.   BENDRASIS APRAŠYMAS

(1)

Popieriuje surašyta muitinės deklaracija spausdinama ant savaiminio kopijavimo rašomojo popieriaus, kurio gramatūra ne mažesnė nei 40 g/m2. Popierius privalo būti pakankamai nepermatomas, kad informacija vienoje jo pusėje nesumažintų informacijos įskaitomumo kitoje pusėje, be to, jis turėtų būti pakankamai tvirtas, kad įprastiniu būdu naudojamas lengvai neplyštų ir nesiglamžytų.

(2)

Visi egzemplioriai turi būti spausdinami ant balto popieriaus. Tačiau Sąjungos tranzito procedūrai naudojamų egzempliorių (1, 4 ir 5) 1 (pirmos ir trečios skilties), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pirmos skilties kairiosios pusės), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ir 56 langelių fonas turi būti žalias.

Blankai turi būti spausdinami žalios spalvos dažais.

(3)

Langelių horizontalūs matmenys turi be liekanos dalintis iš vienos dešimtosios colio, vertikalūs matmenys – iš vienos šeštosios colio. Langelių skilčių horizontalūs matmenys turi be liekanos dalintis iš vienos dešimtosios colio.

(4)

Skirtingi blankų egzemplioriai turi turėti šias spalvotas žymes: blankų, atitinkančių B1 ir B3 priedėliuose pateiktus pavyzdžius:

1, 2, 3 ir 5 egzempliorių dešiniajame krašte turi būti ištisinė atitinkamai raudonos, žalios, geltonos ir mėlynos spalvos juosta,

4, 6, 7 ir 8 egzempliorių dešiniajame krašte turi būti punktyrinė atitinkamai mėlynos, raudonos, žalios ir geltonos spalvos juosta.

Blankų, atitinkančių B2 ir B4 priedėliuose pateiktus pavyzdžius, 1/6, 2/7, 3/8 ir 4/5 egzempliorių dešiniajame krašte turi būti ištisinė atitinkamai raudonos, žalios, geltonos ir mėlynos spalvos juosta, o į dešinę nuo jos – tos pačios spalvos punktyrinė juosta.

Šios juostos turi būti apie 3 mm pločio. Punktyrinė juosta turi būti sudaryta iš kvadratėlių, kurių kraštinės ilgis 3 mm, vienas nuo kito atskirtų 3 mm tarpais.

Duomenų, įrašytų B1 ir B3 priedėliuose pateikto pavyzdžio blankuose, atsispaudimo savaiminio kopijavimo būdu šių blankų egzemplioriuose aprašas pateiktas B5 priedėlyje. Duomenų, įrašytų B2 ir B4 priedėliuose pateikto pavyzdžio blankuose, atsispaudimo savaiminio kopijavimo būdu šių blankų egzemplioriuose aprašas pateiktas B6 priedėlyje.

(5)

Blankų matmenys turi būti 210 × 297 mm dydžio, didžiausia leistina ilgio paklaida – 5 mm mažiau ir 8 mm daugiau.

(6)

Valstybių narių muitinės administracijos gali reikalauti, kad blankuose būtų nurodytas juos spausdinusio asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas arba ženklas, pagal kurį šį asmenį galima identifikuoti. Jos taip pat gali nustatyti, kad spausdinti blankus leidžiama tik iš anksto juos techniškai aprobavus.

(7)

Blankai ir papildomi lapai turi būti naudojami:

a)

kai Sąjungos teisės aktuose nurodyta, kad turi būti pateikta deklaracija, kuria prekėms įforminama muitinės procedūra, arba reeksporto deklaracija;

b)

jei reikia, stojimo į Sąjungą akte numatytu pereinamuoju laikotarpiu vykdyti Sąjungos, kokia ji buvo iki to stojimo, ir naujų valstybių narių tarpusavio prekybai, taip pat pastarųjų valstybių narių tarpusavio prekybai, kai prekiaujama prekėmis, kurioms dar nėra panaikinti muitai ir jiems lygiaverčiai privalomieji mokėjimai arba kurioms taikomos kitos priemonės, nustatytos stojimo akte;

c)

kai Sąjungos taisyklėse konkrečiai nustatyta, kad jie turi būti naudojami, visų pirma, kai taikant Sąjungos tranzito procedūrą keliautojai pildo tranzito deklaraciją ir kai taikoma grįžtamoji procedūra.

(8)

Šiuo tikslu naudojami blankai ir papildomi lapai yra egzemplioriai, reikalingi su viena arba keliomis muitinės procedūromis susijusiems formalumams atlikti, sudarantys aštuonių egzempliorių rinkinį:

1 egzempliorius paliekamas valstybės narės įstaigoje, kurioje atliekami eksporto (išsiuntimo) arba Sąjungos tranzito formalumai,

2 egzempliorius naudojamas eksportuojančios valstybės narės statistikos tikslais. Šį egzempliorių statistikos tikslais taip pat gali naudoti išsiuntimo valstybė narė, kai prekiaujama su Sąjungos muitų teritorijos dalimis, kuriose galioja kitoks fiskalinis režimas,

3 egzempliorius grąžinamas eksportuotojui po to, kai muitinė ant jo uždeda antspaudą,

4 egzempliorių pasilieka paskirties muitinės įstaiga, atlikus Sąjungos tranzito operaciją, arba kaip dokumentą, patvirtinantį Sąjungos prekių muitinį statusą,

5 egzempliorius yra Sąjungos tranzito procedūros grąžinamasis egzempliorius,

6 egzempliorių pasilieka valstybės narės, kurioje atliekami importo formalumai, įstaiga,

7 egzempliorių importuojanti valstybė narė naudoja statistikos tikslais. Šį egzempliorių statistikos tikslais taip pat gali naudoti importuojanti valstybė narė, kai prekiaujama su Sąjungos muitų teritorijos dalimis, kuriose galioja kitoks fiskalinis režimas,

8 egzempliorius grąžinamas gavėjui.

Dėl to galimi įvairūs deriniai, pavyzdžiui:

eksportas, laikinasis išvežimas perdirbti arba reeksportas: 1, 2 ir 3 egzemplioriai,

Sąjungos tranzitas: 1, 4 ir 5 egzemplioriai,

muitinės procedūros importuojant: 6, 7 ir 8 egzemplioriai.

(9)

Be to, yra aplinkybių, kuriomis konkrečių prekių Sąjungos statusas turi būti įrodytas paskirties vietoje. Tokiais atvejais 4 egzempliorius turėtų būti naudojamas kaip T2L dokumentas.

(10)

Veiklos vykdytojai gali, jei nori, naudoti asmeniškai atspausdintus rinkinius, sudarytus iš reikiamų egzempliorių, jei jie atitinka oficialų pavyzdį.

Kiekvienas rinkinys turi būti parengtas tokiu būdu, kad, jei atitinkamose dviejose valstybėse narėse į langelius turi būti įrašyta ta pati informacija, ją tiesiogiai 1 egzemplioriuje galėtų įrašyti eksportuotojas arba procedūros vykdytojas, o dėl popieriaus cheminio apdorojimo ta informacija atsispaustų visuose kituose egzemplioriuose. Tačiau, jei dėl kokios nors priežasties (ypač kai informacijos turinys skiriasi dėl etapo, kuriame yra atitinkama operacija) informacija negali būti siunčiama iš vienos valstybės narės į kitą, sumažinus savaiminio kopijavimo popieriaus jautrumą ji atgaminama tik atitinkamuose egzemplioriuose.

Kai deklaracijos apdorojamos kompiuteriu, galima naudoti rinkinius, kuriuose kiekvienas egzempliorius gali turėti dvejopą funkciją: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

Šiuo atveju kiekviename rinkinyje naudojamų egzempliorių numeriai turi būti nurodyti blanko paraštėje ištrinant nenaudojamus egzempliorius žyminčius numerius.

Kiekvienas toks rinkinys turi būti parengtas taip, kad duomenys, kurie turi būti pateikti kiekviename egzemplioriuje, dėl popieriaus cheminio apdorojimo atsispaustų.

(11)

Kai pagal 2 bendrąją pastabą muitinės procedūros įforminimo prekėms ir reeksporto deklaracijos arba dokumentai, kuriais patvirtinamas Sąjungos prekių, negabenamų taikant vidinio Sąjungos tranzito procedūrą, yra parengiami ant paprasto popieriaus naudojant valstybės institucijų arba privataus sektoriaus duomenų apdorojimo sistemas, minėtų deklaracijų ar dokumentų formatas turi atitikti visas Kodekse arba šiame reglamente nustatytas sąlygas, įskaitant sąlygas, susijusias su kita blankų puse (egzempliorių, naudojamų taikant Sąjungos tranzito procedūrą), išskyrus:

spausdinimui naudojamą spalvą,

kursyvinių rašmenų naudojimą,

Sąjungos tranzito langelių fono spausdinimą.

Jei tranzito deklaracija kompiuterine sistema apiforminama išvykimo muitinės įstaigoje, vienas deklaracijos egzempliorius turi būti pateiktas tai įstaigai.

B.   DUOMENYS, KURIUOS REIKIA PATEIKTI

Blankuose yra tam tikras skaičius langelių, iš kurių, atsižvelgiant į konkrečią (-ias) muitinės procedūrą (-as), pildomi tik keli.

Without prejudice to the application of simplified procedures, the boxes which may be completed for each procedure are set out in the following table. II antraštinėje dalyje išdėstytos specialios nuostatos dėl kiekvieno langelio taikomos nedarant poveikio šioje lentelėje nustatytam langelių statusui.

Pažymėtina, kad toliau nurodyti langeliai nesusiję su faktu, kad tam tikri duomenys renkami tik jei tai leidžia aplinkybės. Pavyzdžiui, 41 langelyje (A statusas) įrašomi papildomi vienetai renkami tik jei reikalauja TARIC.

Langelio Nr.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (Nr.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (Nr.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (Nr.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (identifikavimo duomenys)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (registracijos šalis)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (identifikavimo duomenys)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (registracijos šalis)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (valiuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (suma)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (rūšis)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (mokesčio bazė)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (norma)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (suma)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (iš viso)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (MB)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

Skilčių pavadinimai

37 langelio 1 skiltyje naudojami kodai

A

Eksportas/Išsiuntimas

10, 11, 23

B

Muitinio sandėliavimo procedūra, taikoma tam, kad specialiosios eksporto grąžinamosios išmokos būtų išmokėtos prieš eksportą, arba gamyba taikant muitinės priežiūrą ir muitinį tikrinimą prieš eksportą ir eksporto grąžinamųjų išmokų išmokėjimą

76, 77

C

Reeksportas po specialiosios procedūros, išskyrus muitinio sandėliavimo procedūrą

31

D

Reeksportas po muitinio sandėliavimo

31

E

Laikinasis išvežimas perdirbti

21, 22

F

Tranzitas

 

G

Sąjungos prekių muitinis statusas

 

H

Išleidimas į laisvą apyvartą

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I

Laikinojo įvežimo perdirbti arba laikinojo įvežimo procedūros įforminimas prekėms

51, 53, 54

J

Muitinio sandėliavimo procedūros įforminimas

71, 78

Simboliai langeliuose:

A

Privalomi: duomenys, kuriuos reikalauja pateikti kiekviena valstybė narė

B

Valstybėms narėms neprivalomi: duomenys, kurių valstybės narės gali nuspręsti atsisakyti

C

Neprivalomi veiklos vykdytojams: duomenys, kuriuos veiklos vykdytojai gali nuspręsti pateikti, bet kurių valstybės narės negali reikalauti

Pastabos

[1]

Šis langelis privalomas deklaruojant žemės ūkio produktus, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos.

[2]

Šie duomenys gali būti reikalingi tik nekompiuterizuotoms procedūroms.

[3]

Kai tam tikroje deklaracijoje nurodomos tik vienos rūšies prekės, valstybės narės gali nustatyti, kad šio langelio pildyti nereikia ir kad 5 langelyje būtų įrašytas skaičius 1.

[4]

Šį langelį privaloma pildyti naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje (NCTS) C2 priedėlyje nurodytu būdu.

[5]

Šių duomenų galima reikalauti tik kompiuterizuotoms procedūroms.

[6]

Šis langelis yra neprivalomas valstybėms narėms, jei gavėjas nėra įsisteigęs Sąjungoje arba bendrojo tranzito šalyje.

[7]

Nenaudojamas, jei vežamos pašto siuntos arba jei prekės vežamos stacionariais transportavimo įrenginiais.

[8]

Nenaudojamas, jei vežamos pašto siuntos arba jei prekės vežamos stacionariais transportavimo įrenginiais ar geležinkeliais.

[9]

Šie duomenys gali būti reikalingi nekompiuterizuotoms procedūroms. Kai taikomos kompiuterizuotos procedūros, valstybėms narėms nereikia rinkti šių duomenų, jei jos gali juos rasti kitoje deklaracijos vietoje ir taip perduoti duomenis Komisijai laikantis išorės prekybos statistikos rinkimo nuostatų.

[10]

Valstybės narės gali reikalauti užpildyti tik trečią skiltį, jei muitinės administracija skaičiuoja prekių muitinę vertę ekonominės veiklos vykdytojo vardu.

[11]

Valstybės narės gali reikalauti šios informacijos tik tais atvejais, kai netaikomos [ex V antraštinėje dalyje 6 skyriuje] nurodytos mėnesinio valiutos keitimo kurso nustatymo taisyklės.

[12]

Šis langelis nepildomas, jei eksporto formalumai atliekami išvežimo iš Sąjungos vietoje.

[13]

Šis langelis nepildomas, jei importo formalumai atliekami įvežimo į Sąjungą vietoje.

[14]

Šis langelis gali būti naudojamas NCTS C2 priedėlyje nurodytu būdu.

[16]

Ši skiltis turi būti užpildyta, kai:

tas pats asmuo tranzito deklaraciją pateikia tuo pat metu, kai yra pateikiama muitinės deklaracija, kurioje nurodytas prekės kodas, arba po to, arba

kai tai numatyta Sąjungos teisės aktuose.

[17]

Pildomas tik kai tai numatyta Sąjungos teisės aktuose.

[18]

Šios informacijos nereikalaujama, jei prekės atitinka neapmokestinimo importo muitais reikalavimus, išskyrus atvejus, kai muitinė nusprendžia, kad ji yra būtina taikant atitinkamų prekių išleidimą į laisvą apyvartą reglamentuojančias nuostatas.

[19]

Valstybės narės gali atleisti nuo šios pareigos, jei jų sistemos leidžia joms rasti šią informaciją automatiškai ir vienareikšmiškai kitoje deklaracijos vietoje.

[20]

Ši informacija neturi būti pateikiama, jei muitinės administracija skaičiuoja muitus veiklos vykdytojų vardu remdamasi informacija, pateikta kitoje deklaracijos vietoje. Kitais atvejais valstybėms narėms tai neprivaloma.

[21]

Ši informacija neturi būti pateikiama, jei muitinės administracija skaičiuoja muitus veiklos vykdytojų vardu remdamasi informacija, pateikta kitoje deklaracijos vietoje.

[22]

Jei su deklaracija pateikiamas šio deleguotojo reglamento 6 straipsnyje nurodytas dokumentas, valstybės narės gali nereikalauti pildyti šio langelio.

[23]

Šis langelis pildomas, jei muitinės procedūros įforminimo prekėms deklaracija naudojama muitinio sandėliavimo procedūrai pripažinti įvykdyta.

[24]

Jeigu prekės vežamos konteineriuose, kurie bus vežami kelių transportu, muitinės gali leisti procedūros vykdytojui nepildyti šio langelio, jeigu dėl logistinių priežasčių išvykimo vietoje pildant tranzito deklaraciją negalima nustatyti transporto priemonės identifikavimo duomenų ir registracijos šalies ir jeigu muitinė gali užtikrinti, kad vėliau 55 langelyje bus įrašyti reikalingi tos transporto priemonės duomenys.

[25]

Deklaraciją priimanti valstybė narė gali atleisti nuo pareigos pateikti šią informaciją, jei ji turi galimybę ją teisingai įvertinti ir taikė įprastą skaičiavimo metodą, kad gautų statistinius reikalavimus atitinkantį rezultatą.

C.   BLANKO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Kai tam tikrą rinkinį sudaro vienas ar daugiau egzempliorių, kurie gali būti naudojami kitoje valstybėje narėje, o ne toje, kurioje buvo pirmą kartą užpildyti, blankai turi būti pildomi rašomąja mašinėle arba naudojant kitą mechanografinį ar panašų procesą. Kad blanką būtų lengviau pildyti rašomąja mašinėle, jį į rašomąją mašinėlę reikėtų įdėti taip, kad pirmoji 2 langelyje įrašomų duomenų raidė būtų viršutiniame kairiajame kampe esančiame padėties nustatymo langelyje.

Jei visi rinkinio egzemplioriai yra skirti naudoti toje pačioje valstybėje narėje, jie gali būti įskaitomai pildomi ranka, įrašant duomenis rašalu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, jeigu taip daryti leidžiama toje valstybėje narėje. Ta pati nuostata taikoma duomenims, kurie turi būti pateikti pildant Sąjungos tranzito procedūros tikslais naudojamus egzempliorius.

Trinti ir taisyti blanke negalima. Jei reikia ką nors pakeisti, užbraukiami neteisingi duomenys ir įrašomi reikalingi duomenys. Tokias pataisas padaręs asmuo pasirašo ir jas aiškiai patvirtina kompetentinga institucija. Jei reikia, ši institucija gali pareikalauti pateikti naują deklaraciją.

Be to, blankams pildyti vietoj pirmiau minėtų procedūrų gali būti taikomas automatinio atgaminimo būdas. Juos galima pateikti ir užpildyti šiuo būdu tik tuo atveju, jei griežtai laikomasi nuostatų, susijusių su blankų pavyzdžiais, formatu, vartojama kalba, įskaitomumu, draudimu trinti bei taisyti ir pakeitimais.

Veiklos vykdytojai atitinkamai pildo tik sunumeruotus langelius. Kiti langeliai, pažymėti didžiąja raide, naudojami administraciniais tikslais.

Nedarant poveikio 2 bendrosios pastabos taikymui, ant egzempliorių, paliekamų eksporto (išsiuntimo) arba išvykimo muitinės įstaigoje, turi būti atitinkamų asmenų parašų originalas.

Deklaranto arba jo atstovo pasirašytos deklaracijos pateikimas muitinės įstaigai reiškia, kad tas asmuo konkrečias prekes deklaruoja pageidaujamai taikyti procedūrai įforminti ir kad, nedarant poveikio galimam sankcijų taikymui, jis, vadovaujantis valstybėse narėse galiojančiomis nuostatomis, yra laikomas atsakingu už:

deklaracijoje pateiktos informacijos tikslumą,

kartu su deklaracija pateiktų dokumentų autentiškumą,

visų pareigų, susijusių su atitinkamos procedūros įforminimu deklaracijoje nurodytoms prekėms, įvykdymą.

Pasirašydamas procedūros vykdytojas arba atitinkamais atvejais jo įgaliotas atstovas prisiima atsakomybę už visus su Sąjungos tranzito operacija susijusius duomenis pagal Sąjungos tranzito nuostatas, nustatytas Kodekse bei šiame reglamente ir išvardytas pirmiau pateiktame B skirsnyje.

Kalbant apie Sąjungos tranzito formalumus ir paskirties vietoje atliekamus formalumus, kiekvienas operacijoje dalyvaujantis asmuo turėtų būti suinteresuotas patikrinti savo deklaracijos turinį prieš ją pasirašydamas ir pateikdamas muitinės įstaigai. Visų pirma, atitinkamas asmuo turi nedelsdamas muitinei pranešti apie visus jo pastebėtus prekių, kurias jis turi deklaruoti, ir į blankus jau įrašytų duomenų neatitikimus. Tokiais atvejais deklaracija turi būti surašoma naujame blanke.

Jei III antraštinėje dalyje nenustatyta kitaip, nenaudojamas langelis turėtų būti paliktas tuščias.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

DUOMENYS, ĮRAŠYTINI Į ATSKIRUS LANGELIUS

A.   FORMALUMAI, SUSIJĘ SU EKSPORTU/IŠSIUNTIMU, REEKSPORTU, PREKIŲ, UŽ KURIAS SKIRIAMOS EKSPORTO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, MUITINIU SANDĖLIAVIMU ARBA GAMYBA TAIKANT MUITINĖS PRIEŽIŪRĄ IR MUITINĮ TIKRINIMĄ, LAIKINUOJU IŠVEŽIMU PERDIRBTI, SĄJUNGOS TRANZITU IR (ARBA) SĄJUNGOS PREKIŲ STATUSO ĮRODYMU

1 langelis. Deklaracija

Pirmoje skiltyje įrašomas atitinkamas Sąjungos kodas iš D1 priedėlio.

Antroje skiltyje įrašoma deklaracijos rūšis, parenkant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio.

Trečioje skiltyje įrašomas atitinkamas Sąjungos kodas iš D1 priedėlio.

2 langelis. Siuntėjas/eksportuotojas

Įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu siuntėjui/eksportuotojui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikiną (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.

Šiame priede terminas eksportuotojas vartojamas Sąjungos muitų teisės aktuose apibrėžta reikšme. Šiame kontekste siuntėjas – veiklos vykdytojas, veikiantis kaip eksportuotojas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 134 straipsnyje nurodytais atvejais.

Įrašomas tikslus atitinkamo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai vežamos grupinės siuntos, valstybės narės gali nustatyti, kad į šį langelį būtų įrašomas žodis „įvairūs“ ir kad prie deklaracijos būtų pridedamas siuntėjų (eksportuotojų) sąrašas.

3 langelis. Blankai

Įrašomas rinkinio eilės numeris ir bendras naudojamų blankų rinkinių ir jų papildomų lapų rinkinių skaičius. Pavyzdžiui, jei naudojami vienas EX blankas ir du EX/c blankai, EX blanke įrašoma 1/3, pirmajame EX/c blanke – 2/3, o antrajame EX/c blanke – 3/3.

Jei deklaraciją sudaro ne vienas aštuonių egzempliorių rinkinys, o du keturių egzempliorių rinkiniai, nustatant blankų skaičių šie du rinkiniai laikomi vienu rinkiniu.

4 langelis. Krovinio aprašai

Skaičiais nurodomas pridedamų krovinio aprašų arba aprašomųjų komercinių sąrašų, jei juos pridėti leidžia kompetentinga institucija, skaičius.

5 langelis. Prekės

Įrašomas bendras visuose naudojamuose blankų rinkiniuose ir papildomų lapų rinkiniuose (arba krovinio aprašuose ar komerciniuose sąrašuose) atitinkamo asmens deklaruotų prekių rūšių skaičius. Prekių rūšių skaičius turi būti lygus 31 langelio, kurį reikia užpildyti, skaičiui.

6 langelis. Bendras pakuočių skaičius

Skaičiais įrašomas bendras deklaruojamą siuntą sudarančių pakuočių skaičius.

7 langelis. Registracijos numeris

Įrašomas atitinkamo asmens deklaruojamai siuntai suteiktas komercinis registracijos numeris. Tai gali būti unikalus siuntos registracijos numeris (UCR) (1).

8 langelis. Gavėjas

Įrašomas tikslus asmens (-ų), kuriam (-iems) turi būti pristatytos prekės, vardas (-ai), pavardė (-ės), ir adresas (-ai).

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu gavėjui EORI kodas nebuvo suteiktas, nurodomas kodas, reikalaujamas nurodyti pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą ir deklaracijoje pateikiami išvežimo bendrosios deklaracijos duomenys, nustatyti A priedėlyje, o lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. To trečiosios šalies unikalaus identifikavimo kodo struktūra atitinka A priedėlyje duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jei vežamos grupinės siuntos, valstybės narės gali nustatyti, kad šiame langelyje būtų įrašoma „įvairūs“, o prie deklaracijos būtų pridedamas gavėjų sąrašas.

14 langelis. Deklarantas/atstovas

Įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu deklarantui/atstovui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikinąjį (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.

Įrašomas tikslus atitinkamo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Jei deklarantas ir eksportuotojas/siuntėjas yra tas pats asmuo, įrašoma „eksportuotojas“ arba „siuntėjas“.

Deklarantui ar atstovo statusui nurodyti naudojamas atitinkamas D1 priedėlyje pateiktas Sąjungos kodas.

15 langelis. Išsiuntimo/eksporto šalis

15a langelyje įrašomas atitinkamas valstybės narės, kurioje prekės yra tuo metu, kai jos išleidžiamos procedūrai atlikti, Sąjungos kodas, pateiktas D1 priedėlyje.

Tačiau, jei žinoma, kad prekės buvo išvežtos iš kitos valstybės narės į valstybę narę, kurioje prekės yra jų išleidimo muitinės procedūrai atlikti metu, nurodoma ši kita valstybė narė, su sąlyga, kad:

i)

prekės buvo iš ten išvežtos tik eksporto tikslais,

ii)

eksportuotojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje, kurioje prekės yra jų išleidimo muitinės procedūrai atlikti metu, ir

iii)

įvežimas į valstybę narę, kurioje prekės yra jų išleidimo muitinės procedūrai atlikti metu, nebuvo prekių įsigijimas Sąjungos viduje ar tokiu laikomas sandoris, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 2006/112/EB.

Tačiau, jei prekės eksportuojamos po laikinojo įvežimo perdirbti procedūros, nurodoma valstybė narė, kurioje buvo atlikta paskutinė perdirbimo operacija.

17 langelis. Paskirties šalis

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, 17a langelyje įrašoma galutinė eksporto metu žinoma prekių paskirties šalis, į kurią