EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0432

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto (05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS))

OJ C 443, 22.12.2017, p. 994–998 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/994


P7_TA(2014)0432

Nuosavų išteklių sistema *

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto (05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

(2017/C 443/101)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Tarybos projektą (05602/2014),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnio trečią pastraipą ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0036/2014),

atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateities (1),

atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“ (2),

atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (3),

atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant teigiamos daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties (4),

atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos (5),

atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (6),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0271/2014),

1.

pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.

ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.

ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo projektą;

4.

ragina nedelsiant sušaukti Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais inauguracinį susitikimą, kad iki 2014 m. būtų parengtas pirmasis nuosavų išteklių sistemos vertinimas, kaip nurodyta prie šios rezoliucijos pridėtame bendrame pareiškime (7); tikisi, kad ši grupė pateiks pasiūlymų dėl esamos sistemos trūkumų šalinimo siekiant pasirengti reformos, kuri būtų grindžiama bendrais paprastumo, skaidrumo, teisingumo ir demokratinės atskaitomybės tikslais, įgyvendinimui per kitą DFP laikotarpį;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

Sprendimo projektas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8a)

Europos Parlamentas nuolat ragino užtikrinti, kad visas Sąjungos biudžetas būtų finansuojamas nuosavais ištekliais, kaip nustatyta Sutartyje, taip pat reguliariai pabrėžė esamos nuosavų išteklių sistemos trūkumus ir ribas, t. y. jos neskaidrumą, nesąžiningumą, tai, kad jai netaikoma parlamentinė kontrolė, ji yra itin sudėtinga ir visiškai nesuprantama ES piliečiams, kurie galiausiai jaučia to pasekmes. Europos Parlamentas mano, kad tokia sistema iš esmės prieštaraujama Sutarties nuostatoms ir dvasiai;

Pakeitimas 2

Sprendimo projektas

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8b)

Europos Parlamentas mano, kad taikant dabartinę Sąjungos finansavimo sistemą, pagal kurią maždaug 74 proc. įplaukų gaunama iš nacionalinių įnašų, pagrįstų BNP, ir 11 proc. – iš esamų statistinių PVM pagrįstų įnašų, buvo tik dar labiau įtvirtinta tinkamos grąžos logika, vyravusi per kiekvienus Tarybos debatus, kalbant tiek apie Sąjungos biudžeto įplaukas, tiek apie išlaidas, ir dėl to buvo pradėtos taikyti sudėtingos ir neskaidrios korekcijos ir kiti koreguojamieji mechanizmai ir taip prisidedama prie nuolatinės mokėjimų trūkumo problemos vykdant metinę biudžeto procedūrą; Europos Parlamentas mano, kad pagal dabartinę sistemą trukdoma susiformuoti pakankamai daugumai Taryboje, kad būtų galima įtraukti į metinius biudžetus pakankamo dydžio mokėjimų asignavimus siekiant įvykdyti ES teisines prievoles ir politinius įsipareigojimus;

Pakeitimas 3

Sprendimo projektas

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8c)

Europos Parlamentas tvirtai rėmė išsamią nuosavų išteklių sistemos reformą, kurią įgyvendinus būtų sugrįžta prie tikrų, aiškių, paprastų ir sąžiningų nuosavų išteklių sistemos. Europos Parlamentas laikėsi nuomonės, kad Komisijos 2011 m. birželio mėn. pateiktuose pasiūlymuose dėl teisės akto dėl nuosavų išteklių imamasi tinkamų veiksmų, ir juos nuo pat pradžių rėmė didžioji Europos Parlamento dauguma. Europos Parlamentas apgailestauja, kad Taryba nesugebėjo padaryti pažangos siekiant reformuoti nuosavų išteklių sistemą remiantis minėtais pasiūlymais dėl teisės akto. Europos Parlamentas apgailestauja, kad pagal 2013 m. vasario 8 d. galutinį Europos Vadovų Tarybos politinį susitarimą netgi taikomos naujos grąžinamosios išmokos ir išimtys;

Pakeitimas 4

Sprendimo projektas

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8d)

Aukšto lygio grupė nuosavų išteklių klausimais įsteigta bendru trijų Sąjungos institucijų sutarimu, kaip nurodoma Bendroje deklaracijoje dėl nuosavų išteklių, kuri sudaro politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. DFP dalį. Ši aukšto lygio grupė atliks bendrą nuosavų išteklių sistemos peržiūrą, atsižvelgdama į bendrus paprastumo, skaidrumo, teisingumo ir demokratinės atskaitomybės tikslus. Turi būti išnagrinėti visi nuosavų išteklių sistemos reformos aspektai. Pirmasis vertinimas bus parengtas 2014 m. pabaigoje;

Pakeitimas 5

Sprendimo projektas

8 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8e)

Aukšto lygio grupės darbo rezultatai bus vertinami per 2016 m. vyksiančią tarpinstitucinę konferenciją, dalyvaujant nacionaliniams parlamentams. Remdamasi šio darbo rezultatais Komisija įvertins, ar naujos nuosavų išteklių iniciatyvos yra tikslingos. Šis vertinimas bus atliktas kartu su 2014–2020 m. DFP porinkimine peržiūra ir (arba) persvarstymu, kurį Komisija pradės ne vėliau kaip 2016 m. pabaigoje. Europos Parlamentas mano, kad Aukšto lygio grupės darbas turėtų padėti susitarti dėl galimų reformų ir jas įgyvendinti kitos DFP laikotarpiu;


(1)  OL C 27 E, 2008 1 31, p. 214.

(2)  OL C 380 E, 2012 12 11, p. 89.

(3)  OL C 332 E, 2013 11 15, p. 42.

(4)  OL C 68 E, 2014 3 7, p. 1.

(5)  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0078.

(6)  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0304.

(7)  Taip pat žr. priimtus tekstus, P7_TA(2013)0455.


PRIEDAS

Bendras pareiškimas dėl nuosavų išteklių

1.

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 311 straipsniu, Sąjunga pasirūpina savo tikslams pasiekti ir savo politikai įgyvendinti reikalingomis priemonėmis; jame taip pat nurodyta, kad neatmetant kitų įplaukų, visas biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais. 311 straipsnio trečioje pastraipoje nurodyta, kad Taryba, spręsdama vieningai pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima sprendimą dėl nuosavų išteklių sistemos ir kad tokiu būdu Taryba gali nustatyti naujas nuosavų išteklių kategorijas arba panaikinti esamą kategoriją.

2.

Remdamasi tuo, 2011 m. birželio mėn. Komisija pateikė kelis pasiūlymus, kuriais siekiama reformuoti Sąjungos nuosavų išteklių sistemą. 2013 m. vasario 7–8 d. susitikime Europos Vadovų Taryba susitarė, kad nustatant nuosavų išteklių tvarką reikėtų vadovautis bendrais paprastumo, skaidrumo ir teisingumo tikslais. Be to, Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą tęsti darbą dėl Komisijos pasiūlymo dėl naujų pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) grindžiamų nuosavų išteklių. Ji taip pat paprašė tvirtesniame bendradarbiavime finansinių sandorių mokesčio srityje dalyvaujančių valstybių narių apsvarstyti, ar tai negalėtų tapti ES biudžeto naujų nuosavų išteklių baze.

3.

Nuosavų išteklių klausimu reikia dirbti toliau. Todėl bus sušaukta aukšto lygio grupė, kurią sudarys šių trijų institucijų paskirti nariai. Ji atsižvelgs į bet kokį esamą ar būsimą indėlį, kurį gali padaryti šios trys Europos institucijos bei nacionaliniai parlamentai. Ši grupė turėtų remtis atitinkamomis ekspertinėmis žiniomis, įskaitant nacionalinių biudžeto valdymo ir fiskalinių institucijų bei nepriklausomų ekspertų žinias.

4.

Grupė atliks bendrą nuosavų išteklių sistemos peržiūrą vadovaudamasi bendrais paprastumo, skaidrumo, teisingumo ir demokratinės atskaitomybės tikslais. Pirmasis įvertinimas bus parengtas 2014 m. pabaigoje. Darbo pažanga bus politiniu lygiu vertinama reguliariuose posėdžiuose bent kartą per šešis mėnesius.

5.

Nacionaliniai parlamentai bus pakviesti į tarpinstitucinę konferenciją 2016 m., siekiant įvertinti šio darbo rezultatus.

6.

Remdamasi šio darbo rezultatais Komisija įvertins, ar naujos nuosavų išteklių iniciatyvos yra tikslingos. Šis įvertinimas bus atliekamas tuo pačiu metu kaip ir DFP reglamento 1a straipsnyje nurodyta peržiūra siekiant apsvarstyti galimas reformas kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu.


Top