EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1059

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo

OL L 154, 2003 6 21, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj

32003R1059Oficialusis leidinys L 154 , 21/06/2003 p. 0001 - 0041


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003

2003 m. gegužės 26 d.

dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) Statistinių duomenų naudotojai reiškia vis didėjantį statistikos duomenų suderinimo poreikį, kad visoje Europos Sąjungoje būtų palyginami duomenys. Kad vidaus rinka tinkamai funkcionuotų, reikalingi statistikos standartai, taikytini nacionalinių ir Bendrijos statistinių duomenų rinkimui, perdavimui ir skelbimui, kad visiems vienos bendros rinkos dalyviams būtų pateikti palyginamieji statistiniai duomenys. Šiame kontekste klasifikatoriai yra svarbi priemonė rinkti, kompiliuoti ir platinti palyginamuosius statistinius duomenis.

(2) Regioniniai statistiniai duomenys yra Europos statistikos sistemos kertinis akmuo. Ji yra naudojama daugeliui tikslų. Daug metų Europos regioniniai statistiniai duomenys buvo renkami, kompiliuojami ir platinami remiantis bendru regioniniu klasifikatoriumi, vadinamu "Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra" (toliau – NUTS). Dabar šį regioninį klasifikatorių yra tikslinga įtvirtinti teisinėje bazėje ir nustatyti aiškias taisykles būsimiems šio klasifikatoriaus pakeitimams. NUTS klasifikatorius neturi trukdyti atsirasti kitiems suskirstymams ir klasifikatoriams.

(3) Atitinkamai, visi Komisijai perduodami valstybių narių statistiniai duomenys, kurie yra suskirstyti pagal teritorinius vienetus, turėtų būti klasifikuojami pagal NUTS klasifikatorių, jei tinka.

(4) Komisija, analizuodama ir platindama duomenis, turėtų, kai kuriais atvejais, taikyti NUTS klasifikatorių visiems statistiniams duomenims, klasifikuojamiems pagal teritorinius vienetus.

(5) Regioninė statistika turi būti skirtingų lygių, atsižvelgiant į šių statistinių duomenų tikslą nacionaliniu ir Europos lygiu. Tikslinga, kad būtų bent trys tikslūs hierarchiniai lygiai Europos regioniniame NUTS klasifikatoriuje. Valstybės narės galėtų turėti daugiau NUTS lygių, jei, jų manymu, tai yra būtina.

(6) Informacija apie dabartinę NUTS 3 lygio regionų teritorinę sudėtį yra reikalinga, kad būtų tinkamai administruojamas NUTS klasifikatorius ir dėl to ji turėtų būti nuolat teikiama Komisijai.

(7) Objektyvūs regionų nustatymo kriterijai yra būtini užtikrinti nešališkumą kompiliuojant ir naudojant regioninę statistiką.

(8) Regioninės statistikos naudotojams yra svarbu, kad laikui bėgant nomenklatūra išliktų stabili. Dėl to NUTS klasifikatorius neturi būti iš dalies keičiamas pernelyg dažnai. Šis reglamentas užtikrins didesnį nuostatų stabilumą laikui bėgant.

(9) Regioninės statistikos palyginamumas reikalauja, kad regionai būtų palyginamo dydžio pagal gyventojų skaičių. Siekiant šio tikslo, NUTS klasifikatorius turi būti pataisytas taip, kad regioninė struktūra pagal gyventojų skaičių taptų vienalytiškesnė.

(10) Taip pat turi būti atsižvelgta ir į tikrąją politinę, administracinę ir institucinę padėtį. Neadministraciniai vienetai turi atspindėti ekonomines, socialines, istorines, kultūrines, geografines ar aplinkos sąlygas.

(11) Turėtų būti nuoroda į "gyventojų skaičiaus" sąvokos apibrėžimą, kuriuo remiasi klasifikatorius.

(12) NUTS klasifikatorius taikomas tik valstybių narių ekonominei teritorijai ir neaprėpia visos teritorijos, kuriai taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis. Dėl to jo taikymas Bendrijos tikslams turės būti įvertintas kiekvienu konkrečiu atveju. Kiekvienos šalies ekonominei teritorijai, kaip apibrėžta Komisijos sprendime 91/450/EEB [5], priklauso taip pat eksteritorialūs anklavai, susidedantys iš ekonominės teritorijos dalių, kurios negali būti priskirtos tam tikram regionui (oro erdvė, teritoriniai vandenys, kontinentinis šelfas, teritoriniai anklavai, visų pirma, ambasados, konsulatai ir karinės bazės, už šalies kontinentinio šelfo ribų tarptautiniuose vandenyse esantys naftos, gamtinių dujų ir kt. ištekliai, kuriuos eksploatuoja teritorijos subjektai). NUTS klasifikatoriuje turi būti numatytos statistinės galimybės ir šiam eksteritorialiniam anklavui.

(13) Dėl NUTS klasifikatoriaus pakeitimų teks glaudžiai tartis su valstybėmis narėmis.

(14) Valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomų veiksmų tikslų, konkrečiai – regioninės statistikos suderinimo, ir todėl jų geriau siekti Bendrijos lygio veikla, Bendrija gali patvirtinti priemones remdamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šio reglamento taikymo sritis neapima daugiau, nei yra būtina nustatytam tikslui pasiekti.

(15) Šiame reglamente nustatytas NUTS klasifikatorius turi pakeisti "Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą (NUTS)", kurią iki šios dienos nustatė Europos Bendrijų statistikos tarnyba kartu su nacionaliniais statistikos institutais. Dėl to visos Bendrijos aktuose esančios nuorodos į "Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą (NUTS)", dabar turėtų būti aiškinamos kaip nuorodos į šiame reglamente nustatytą NUTS klasifikatorių.

(16) 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos [6] yra šio reglamento nuostatų pagrindas.

(17) Priemonės, reikalingos šiam reglamentui įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7].

(18) Dėl šio reglamento buvo konsultuotasi su Statistikos programų komitetu, įsteigtu Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [8], minėto sprendimo 3 straipsnyje nustatyta tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1. Šio reglamento tikslas – sukurti bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių, toliau – "NUTS", kad būtų užtikrintas suderintos regioninės statistikos rinkimą, kompiliavimą ir platinimą Bendrijoje.

2. I priede nustatytas NUTS klasifikatorius pakeičia "Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą (NUTS)", kurią nustatė Europos Bendrijų statistikos tarnyba kartu su valstybių narių nacionaliniais statistikos institutais.

2 straipsnis

Struktūra

1. Kaip apibrėžta Sprendime 91/450/EEB, NUTS klasifikatorius padalina valstybių narių ekonominę teritoriją į teritorinius vienetus. Kiekvienam teritoriniam vienetui jis suteikia konkretų kodą ir pavadinimą.

2. NUTS klasifikatorius yra hierarchinis. Jis kiekvieną valstybę narę suskirsto į NUTS 1 lygio teritorinius vienetus, šie yra toliau skirstomi į NUTS 2 lygio teritorinius vienetus, o pastarieji – į NUTS 3 lygio teritorinius vienetus.

3. Tačiau konkretus teritorinis vienetas gali būti priskirtas keliems NUTS lygiams.

4. Tuo pačiu NUTS lygiu du skirtingi tos pačios valstybės narės teritoriniai vienetai negali turėti tokio paties pavadinimo. Jei du skirtingų valstybių narių teritoriniai vienetai turi tą patį pavadinimą, šalia jo užrašomas šalies kodas.

5. Kiekviena valstybė narė dar gali turėti smulkesnį, pačios nustatytą hierarchinį NUTS 3 lygio teritorinių vienetų suskirstymą. Per du metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, Komisija, pasitarusi su valstybėmis narėmis, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai komunikatą dėl tikslingumo parengti Europos taisykles dėl smulkesnių NUTS klasifikatoriaus lygių.

3 straipsnis

Klasifikavimo kriterijai

1. Esami valstybių narių administraciniai vienetai sudaro pirmą kriterijų, skirtą teritorinių vienetų sąvokos apibrėžimui.

Taigi "administracinis vienetas" yra geografinė teritorija su administracine valdžia, kuri turi galią priimti tos srities administracinius ar veiklos sprendimus pagal valstybės narės teisinę ir institucinę struktūrą.

2. Siekiant nustatyti, kuriam NUTS lygiui turi būti priskirta atitinkama valstybės narės administracinių vienetų klasė, atsižvelgiama į valstybės narės administracinių vienetų klasės vidutinį gyventojų skaičių, remiantis šiais gyventojų skaičiaus ribiniais dydžiais:

Lygis | Mažiausias | Didžiausias |

NUTS 1 | 3 milijonai | 7 milijonai |

NUTS 2 | 800000 | 3 milijonai |

NUTS 3 | 150000 | 800000 |

Jeigu visos valstybės narės gyventojų skaičius yra mažesnis, nei tam tikro NUTS lygio minimalus dydis, visa valstybė narė yra priskiriama vienam to NUTS lygio teritoriniam vienetui.

3. Šiame reglamente teritorinio vieneto gyventojais laikomi tie asmenys, kurie šioje teritorijoje turi savo įprastą gyvenamąją vietą.

4. NUTS klasifikatoriuje naudojami esami administraciniai vienetai yra pateikti II priede. II priedo pakeitimai yra priimami pagal 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką.

5. Jei pagal 2 straipsnio dalyje išvardytus kriterijus valstybėje narėje nėra administracinių vienetų, atitinkančių tam tikrą NUTS lygį, šis NUTS lygis yra sukuriamas agreguojant šalia esančius mažesnius administracinius vienetus. Atliekant tokį agregavimą, atsižvelgiama į tokius svarbius kriterijus kaip geografinės, socialinės ekonominės, istorinės, kultūrinės ar aplinkos sąlygos.

Šie agreguoti vienetai toliau yra vadinami "neadministraciniais vienetais". Valstybės narės neadministracinių vienetų dydis turi atitikti 2 straipsnio dalyje nustatytas gyventojų skaičiaus ribas tam tikrame NUTS lygyje.

Pagal 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką atskiri neadministraciniai vienetai gali vis dėlto nukrypti nuo nustatyto ribinio gyventojų skaičiaus, atsižvelgiant į tam tikras jų geografines, socialines ekonomines, istorines, kultūrines ar aplinkos sąlygas, ypatingai salose ir atokiausiuose regionuose.

4 straipsnis

NUTS sudedamosios dalys

1. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, Komisija, remdamasi valstybių narių jai atsiųsta informacija, paskelbia kiekvieno NUTS 3 lygio teritorinio vieneto mažesnių administracinių vienetų sudedamąsias dalis, kaip nustatyta III priede.

III priedo pakeitimai priimami remiantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta reglamentavimo tvarka.

2. Per pirmus šešis kiekvienų metų mėnesius valstybės narės praneša Komisijai apie visus praėjusių metų sudedamųjų dalių pokyčius, kurie gali lemti NUTS 3 lygio ribas, ir, Komisijos prašymu, šiuos duomenis perduoda elektroniniu būdu.

5 straipsnis

NUTS pakeitimai

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie:

a) visus administraciniuose vienetuose įvykusius pakitimus, kurie gali turėti įtakos I priede išdėstytam NUTS klasifikatoriui arba II ir III priedų turiniui;

b) visus kitus pokyčius nacionaliniu lygiu, kurie gali turėti įtakos NUTS klasifikatoriui remiantis 3 straipsnyje nustatytais klasifikavimo kriterijais.

2. NUTS 3 lygio ribų pasikeitimai, atsiradę dėl pokyčių mažesniuose administraciniuose vienetuose, kaip nustatyta III priede:

a) nėra laikomi NUTS pakeitimais, jei atitinkamų NUTS 3 lygio teritorinių vienetų gyventojų skaičius kinta vienu ar mažiau nei vienu procentu;

b) yra laikomi NUTS pakeitimais, jei pagal šio straipsnio 3 dalį NUTS 3 lygio teritorinių vienetų gyventojų skaičius kinta daugiau nei vienu procentu.

3. NUTS pakeitimai, susiję su valstybės narės neadministraciniais vienetais, kaip nustatyta 3 straipsnio 5 dalyje, gali būti atliekami, jei šie pakeitimai sumažina atitinkamame NUTS lygyje gyventojų skaičiaus nukrypimą nuo standarto visuose ES teritoriniuose vienetuose.

4. NUTS klasifikatoriaus pakeitimai priimami antroje kalendorinių metų pusėje, laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reglamentavimo tvarkos, ne dažniau nei kas trejus metus, remiantis 3 straipsnyje nustatytais kriterijais. Nepaisant to, jei buvo iš esmės reorganizuota atitinkama valstybės narės administracinė struktūra, NUTS klasifikatoriaus pakeitimai gali būti priimami dažniau nei kas trejus metus.

Pirmiau šioje straipsnio dalyje išvardytos Komisijos įgyvendinimo priemonės, susijusios su duomenų perdavimu Komisijai, įsigalioja antrųjų metų nuo jų priėmimo sausio 1 d.

5. Atlikus NUTS klasifikatoriaus pakeitimą, suinteresuota valstybė narė perduoda Komisijai naujo regioninio suskirstymo laiko eilutę, ja pakeisdama anksčiau siųstus duomenis. Laiko eilutės sąrašas ir jos trukmė yra pateikiama laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reglamentavimo tvarkos, atsižvelgiant į jų įgyvendinamumą. Ši laiko eilutė yra pateikiama per dvejus metus nuo NUTS klasifikatoriaus pakeitimo.

6 straipsnis

Valdymas

Komisija imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti nuoseklų NUTS klasifikatoriaus valdymą. Visų pirma, šios priemonės galėtų būti:

a) NUTS paaiškinimų rengimas ir jų atnaujinimas;

b) problemų, atsirandančių įgyvendinant NUTS valstybių narių teritorinių vienetų klasifikatoriuose, nagrinėjimas.

7 straipsnis

Procedūra

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas pagal Sprendimo 89/382/EEB, Euratomas 1 straipsnį (toliau – Komitetas).

2. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Ataskaitos teikimas

Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai jo įgyvendinimo ataskaitą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gegužės 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Drys

[1] OL C 180 E, 2001 6 26, p. 108.

[2] OL C 260, 2001 9 17, p. 57.

[3] OL C 107, 2002 5 3, p. 54.

[4] 2001 m. spalio 24 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 112 E, 2002 5 9, p. 146), 2002 m. gruodžio 9 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 32 E, 2003 2 11, p. 26) ir 2003 m. balandžio 8 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[5] OL L 240, 1991 8 29, p. 36.

[6] OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[8] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

NUTS klasifikatorius (kodas – pavadinimas)

Kodas | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

BE | | | BELGIQUE-BELGIË |

BE1 | RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK | | |

BE10 | | Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |

BE100 | | | Arr.de Bruxelles-Capitale Arr. van Brussel-Hoofdstad |

BE2 | VLAAMS GEWEST | | |

BE21 | | Prov. Antwerpen | |

BE211 | | | Arr. Antwerpen |

BE212 | | | Arr. Mechelen |

BE213 | | | Arr. Turnhout |

BE22 | | Prov. Limburg (B) | |

BE221 | | | Arr. Hasselt |

BE222 | | | Arr. Maaseik |

BE223 | | | Arr. Tongeren |

BE23 | | Prov. Oost-Vlaanderen | |

BE231 | | | Arr. Aalst |

BE232 | | | Arr. Dendermonde |

BE233 | | | Arr. Eeklo |

BE234 | | | Arr. Gent |

BE235 | | | Arr. Oudenaarde |

BE236 | | | Arr. Sint-Niklaas |

BE24 | | Prov. Vlaams-Brabant | |

BE241 | | | Arr. Halle-Vilvoorde |

BE242 | | | Arr. Leuven |

BE25 | | Prov. West-Vlaanderen | |

BE251 | | | Arr. Brugge |

BE252 | | | Arr. Diksmuide |

BE253 | | | Arr. Ieper |

BE254 | | | Arr. Kortrijk |

BE255 | | | Arr. Oostende |

BE256 | | | Arr. Roeselare |

BE257 | | | Arr. Tielt |

BE258 | | | Arr. Veurne |

BE3 | RÉGION WALLONNE | | |

BE31 | | Prov. Brabant wallon | |

BE310 | | | Arr. Nivelles |

BE32 | | Prov. Hainaut | |

BE321 | | | Arr. Ath |

BE322 | | | Arr. Charleroi |

BE323 | | | Arr. Mons |

BE324 | | | Arr. Mouscron |

BE325 | | | Arr. Soignies |

BE326 | | | Arr. Thuin |

BE327 | | | Arr. Tournai |

BE33 | | Prov. Liège | |

BE331 | | | Arr. Huy |

BE332 | | | Arr. Liège |

BE333 | | | Arr. Verviers |

BE334 | | | Arr. Waremme |

BE34 | | Prov. Luxembourg (B) | |

BE341 | | | Arr. Arlon |

BE342 | | | Arr. Bastogne |

BE343 | | | Arr. Marche-en-Famenne |

BE344 | | | Arr. Neufchâteau |

BE345 | | | Arr. Virton |

BE35 | | Prov. Namur | |

BE351 | | | Arr. Dinant |

BE352 | | | Arr. Namur |

BE353 | | | Arr. Philippeville |

BEZ | EXTRA-REGIO | | |

BEZZ | | Extra-Regio | |

BEZZZ | | | Extra-Regio |

DK | | | DANMARK |

DK0 | DANMARK | | |

DK00 | | Danmark | |

DK001 | | | Københavns og Frederiksberg Kommuner |

DK002 | | | Københavns Amt |

DK003 | | | Frederiksborg Amt |

DK004 | | | Roskilde Amt |

DK005 | | | Vestsjællands Amt |

DK006 | | | Storstrøms Amt |

DK007 | | | Bornholms Amt |

DK008 | | | Fyns Amt |

DK009 | | | Sønderjyllands Amt |

DK00A | | | Ribe Amt |

DK00B | | | Vejle Amt |

DK00C | | | Ringkøbing Amt |

DK00D | | | Århus Amt |

DK00E | | | Viborg Amt |

DK00F | | | Nordjyllands Amt |

DKZ | EXTRA-REGIO | | |

DKZZ | | Extra-Regio | |

DKZZZ | | | Extra-Regio |

DE | | | DEUTSCHLAND |

DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |

DE11 | | Stuttgart | |

DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |

DE112 | | | Böblingen |

DE113 | | | Esslingen |

DE114 | | | Göppingen |

DE115 | | | Ludwigsburg |

DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |

DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |

DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |

DE119 | | | Hohenlohekreis |

DE11A | | | Schwäbisch Hall |

DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |

DE11C | | | Heidenheim |

DE11D | | | Ostalbkreis |

DE12 | | Karlsruhe | |

DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | | | Rastatt |

DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |

DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |

DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |

DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |

DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |

DE12A | | | Calw |

DE12B | | | Enzkreis |

DE12C | | | Freudenstadt |

DE13 | | Freiburg | |

DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | | | Emmendingen |

DE134 | | | Ortenaukreis |

DE135 | | | Rottweil |

DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | | | Tuttlingen |

DE138 | | | Konstanz |

DE139 | | | Lörrach |

DE13A | | | Waldshut |

DE14 | | Tübingen | |

DE141 | | | Reutlingen |

DE142 | | | Tübingen, Landkreis |

DE143 | | | Zollernalbkreis |

DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |

DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |

DE146 | | | Biberach |

DE147 | | | Bodenseekreis |

DE148 | | | Ravensburg |

DE149 | | | Sigmaringen |

DE2 | BAYERN | | |

DE21 | | Oberbayern | |

DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |

DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |

DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | | | Altötting |

DE215 | | | Berchtesgadener Land |

DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE217 | | | Dachau |

DE218 | | | Ebersberg |

DE219 | | | Eichstätt |

DE21A | | | Erding |

DE21B | | | Freising |

DE21C | | | Fürstenfeldbruck |

DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |

DE21E | | | Landsberg a. Lech |

DE21F | | | Miesbach |

DE21G | | | Mühldorf a. Inn |

DE21H | | | München, Landkreis |

DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |

DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |

DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |

DE21L | | | Starnberg |

DE21M | | | Traunstein |

DE21N | | | Weilheim-Schongau |

DE22 | | Niederbayern | |

DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | | | Deggendorf |

DE225 | | | Freyung-Grafenau |

DE226 | | | Kelheim |

DE227 | | | Landshut, Landkreis |

DE228 | | | Passau, Landkreis |

DE229 | | | Regen |

DE22A | | | Rottal-Inn |

DE22B | | | Straubing-Bogen |

DE22C | | | Dingolfing-Landau |

DE23 | | Oberpfalz | |

DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | | | Weiden i. d. OPf; Kreisfreie Stadt |

DE234 | | | Amberg-Sulzbach |

DE235 | | | Cham |

DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |

DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | | | Regensburg, Landkreis |

DE239 | | | Schwandorf |

DE23A | | | Tirschenreuth |

DE24 | | Oberfranken | |

DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |

DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |

DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE245 | | | Bamberg, Landkreis |

DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |

DE247 | | | Coburg, Landkreis |

DE248 | | | Forchheim |

DE249 | | | Hof, Landkreis |

DE24A | | | Kronach |

DE24B | | | Kulmbach |

DE24C | | | Lichtenfels |

DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

DE25 | | Mittelfranken | |

DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |

DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |

DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |

DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |

DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |

DE256 | | | Ansbach, Landkreis |

DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |

DE258 | | | Fürth, Landkreis |

DE259 | | | Nürnberger Land |

DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Wind-sheim |

DE25B | | | Roth |

DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

DE26 | | Unterfranken | |

DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |

DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |

DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |

DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |

DE265 | | | Bad Kissingen |

DE266 | | | Rhön-Grabfeld |

DE267 | | | Haßberge |

DE268 | | | Kitzingen |

DE269 | | | Miltenberg |

DE26A | | | Main-Spessart |

DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |

DE26C | | | Würzburg, Landkreis |

DE27 | | Schwaben | |

DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |

DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE275 | | | Aichach-Friedberg |

DE276 | | | Augsburg, Landkreis |

DE277 | | | Dillingen a. d. Donau |

DE278 | | | Günzburg |

DE279 | | | Neu-Ulm |

DE27A | | | Lindau (Bodensee) |

DE27B | | | Ostallgäu |

DE27C | | | Unterallgäu |

DE27D | | | Donau-Ries |

DE27E | | | Oberallgäu |

DE3 | BERLIN | | |

DE30 | | Berlin | |

DE300 | | | Berlin |

DE4 | BRANDENBURG | | |

DE41 | | Brandenburg - Nordost | |

DE411 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE412 | | | Barnim |

DE413 | | | Märkisch-Oderland |

DE414 | | | Oberhavel |

DE415 | | | Oder-Spree |

DE416 | | | Ostprignitz-Ruppin |

DE417 | | | Prignitz |

DE418 | | | Uckermark |

DE42 | | Brandenburg-Südwest | |

DE421 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie stadt |

DE422 | | | Cottbus, Kreisfreie stadt |

DE423 | | | Potsdam, Kreisfreie stadt |

DE424 | | | Dahme-Spreewald |

DE425 | | | Elbe-Elster |

DE426 | | | Havelland |

DE427 | | | Oberspreewald-Lausitz |

DE428 | | | Potsdam-Mittelmark |

DE429 | | | Spree-Neiße |

DE42A | | | Teltow-Fläming |

DE5 | BREMEN | | |

DE50 | | Bremen | |

DE501 | | | Bremen, Kreisfreie stadt |

DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie stadt |

DE6 | HAMBURG | | |

DE60 | | Hamburg | |

DE600 | | | Hamburg |

DE7 | HESSEN | | |

DE71 | | Darmstadt | |

DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie stadt |

DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie stadt |

DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie stadt |

DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie stadt |

DE715 | | | Bergstraße |

DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |

DE717 | | | Groß-Gerau |

DE718 | | | Hochtaunuskreis |

DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |

DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |

DE71B | | | Odenwaldkreis |

DE71C | | | Offenbach, Landkreis |

DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |

DE71E | | | Wetteraukreis |

DE72 | | Gießen | |

DE721 | | | Gießen, Landkreis |

DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |

DE723 | | | Limburg-Weilburg |

DE724 | | | Marburg-Biedenkorpf |

DE725 | | | Vogelsbergkreis |

DE73 | | Kassel | |

DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |

DE732 | | | Fulda |

DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |

DE734 | | | Kassel, Landkreis |

DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |

DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |

DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | | |

DE80 | | Mecklenburg-Vorpommern | |

DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |

DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | | | Bad Doberan |

DE808 | | | Demmin |

DE809 | | | Güstrow |

DE80A | | | Ludwigslust |

DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | | | Müritz |

DE80D | | | Nordvorpommern |

DE80E | | | Nordwestmecklenburg |

DE80F | | | Ostvorpommern |

DE80G | | | Parchim |

DE80H | | | Rügen |

DE801 | | | Uecker-Randow |

DE9 | NIEDERSACHSEN | | |

DE91 | | Braunschweig | |

DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |

DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |

DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |

DE914 | | | Gifhorn |

DE915 | | | Göttingen |

DE916 | | | Goslar |

DE917 | | | Helmstedt |

DE918 | | | Northeim |

DE919 | | | Osterode am Harz |

DE91A | | | Peine |

DE91B | | | Wolfenbüttel |

DE92 | | Hannover | |

DE922 | | | Diepholz |

DE923 | | | Hameln-Pyrmont |

DE925 | | | Hildesheim |

DE926 | | | Holzminden |

DE927 | | | Nienburg (Weser) |

DE928 | | | Schaumburg |

DE929 | | | Region Hannover |

DE93 | | Lüneburg | |

DE931 | | | Celle |

DE932 | | | Cuxhaven |

DE933 | | | Harburg |

DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |

DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |

DE936 | | | Osterholz |

DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |

DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |

DE939 | | | Stade |

DE93A | | | Uelzen |

DE93B | | | Verden |

DE94 | | Weser-Ems | |

DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |

DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |

DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |

DE946 | | | Ammerland |

DE947 | | | Aurich |

DE948 | | | Cloppenburg |

DE949 | | | Emsland |

DE94A | | | Friesland |

DE94B | | | Grafschaft Bentheim |

DE94C | | | Leer |

DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |

DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | | | Vechta |

DE94G | | | Wesermarsch |

DE94H | | | Wittmund |

DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |

DEA1 | | Düsseldorf | |

DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |

DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA16 | | | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |

DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |

DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |

DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |

DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | | | Kleve |

DEA1C | | | Mettmann |

DEA1D | | | Neuss |

DEA1E | | | Viersen |

DEA1F | | | Wesel |

DEA2 | | Köln | |

DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |

DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |

DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |

DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |

DEA25 | | | Aachen, Kreis |

DEA26 | | | Düren |

DEA27 | | | Erftkreis |

DEA28 | | | Euskirchen |

DEA29 | | | Heinsberg |

DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |

DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer Kreis |

DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |

DEA3 | | Münster | |

DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |

DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |

DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | | | Borken |

DEA35 | | | Coesfeld |

DEA36 | | | Recklinghausen |

DEA37 | | | Steinfurt |

DEA38 | | | Warendorf |

DEA4 | | Detmold | |

DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA42 | | | Gütersloh |

DEA43 | | | Herford |

DEA44 | | | Höxter |

DEA45 | | | Lippe |

DEA46 | | | Minden-Lübbecke |

DEA47 | | | Paderborn |

DEA5 | | Arnsberg | |

DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |

DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |

DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |

DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |

DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |

DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |

DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |

DEA58 | | | Märkischer Kreis |

DEA59 | | | Olpe |

DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |

DEA5B | | | Soest |

DEA5C | | | Unna |

DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |

DEB1 | | Koblenz | |

DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |

DEB12 | | | Ahrweiler |

DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |

DEB14 | | | Bad Kreuznach |

DEB15 | | | Birkenfeld |

DEB16 | | | Cochem-Zell |

DEB17 | | | Mayen-Koblenz |

DEB18 | | | Neuwied |

DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |

DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |

DEB1B | | | Westerwaldkreis |

DEB2 | | Trier | |

DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |

DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |

DEB23 | | | Bitburg-Prüm |

DEB24 | | | Daun |

DEB25 | | | Trier-Saarburg |

DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |

DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |

DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |

DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |

DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |

DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |

DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |

DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |

DEB3B | | | Alzey-Worms |

DEB3C | | | Bad Dürkheim |

DEB 3D | | | Donnersbergkreis |

DEB3E | | | Germersheim |

DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |

DEB3G | | | Kusel |

DEB3H | | | Südliche Weinstraße |

DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |

DEB3J | | | Mainz-Bingen |

DEB3K | | | Südwestpfalz |

DEC | SAARLAND | | |

DEC0 | | Saarland | |

DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |

DEC02 | | | Merzig-Wadern |

DEC03 | | | Neunkirchen |

DEC04 | | | Saarlouis |

DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |

DEC06 | | | St. Wendel |

DED | SACHSEN | | |

DED1 | | Chemnitz | |

DED11 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED12 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |

DED13 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |

DED14 | | | Annaberg |

DED15 | | | Chemnitzer Land |

DED16 | | | Freiberg |

DED17 | | | Vogtlandkreis |

DED18 | | | Mittlerer Erzgebirgskreis |

DED19 | | | Mittweida |

DED1A | | | Stollberg |

DED1B | | | Aue-Schwarzenberg |

DED1C | | | Zwickauer Land |

DED2 | | Dresden | |

DED21 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED22 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |

DED23 | | | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt |

DED24 | | | Bautzen |

DED25 | | | Meißen |

DED26 | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |

DED27 | | | Riesa-Großenhain |

DED29 | | | Sächsische Schweiz |

DED28 | | | Löbau-Zittau |

DED2A | | | Weißeritzkreis |

DED2B | | | Kamenz |

DED3 | | Leipzig | |

DED31 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |

DED32 | | | Delitzsch |

DED33 | | | Döbeln |

DED34 | | | Leipziger Land |

DED35 | | | Muldentalkreis |

DED36 | | | Torgau-Oschatz |

DEE | SACHSEN-ANHALT | | |

DEE1 | | Dessau | |

DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |

DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |

DEE13 | | | Bernburg |

DEE14 | | | Bitterfeld |

DEE15 | | | Köthen |

DEE16 | | | Wittenberg |

DEE2 | | Halle | |

DEE21 | | | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt |

DEE22 | | | Burgenlandkreis |

DEE23 | | | Mansfelder Land |

DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |

DEE25 | | | Saalkreis |

DEE26 | | | Sangerhausen |

DEE27 | | | Weißenfels |

DEE3 | | Magdeburg | |

DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |

DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |

DEE33 | | | Bördekreis |

DEE34 | | | Halberstadt |

DEE35 | | | Jerichower Land |

DEE36 | | | Ohrekreis |

DEE37 | | | Stendal |

DEE38 | | | Quedlinburg |

DEE39 | | | Schönebeck |

DEE3A | | | Wernigerode |

DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |

DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | | |

DEF0 | | Schleswig-Holstein | |

DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |

DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |

DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |

DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |

DEF05 | | | Dithmarschen |

DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |

DEF07 | | | Nordfriesland |

DEF08 | | | Ostholstein |

DEF09 | | | Pinneberg |

DEF0A | | | Plön |

DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |

DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |

DEF0D | | | Segeberg |

DEF0E | | | Steinburg |

DEF0F | | | Stormarn |

DEG | THÜRINGEN | | |

DEG0 | | Thüringen | |

DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |

DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |

DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |

DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |

DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

DEG06 | | | Eichsfeld |

DEG07 | | | Nordhausen |

DEG09 | | | Unstrut-Hainich-Kreis |

DEG0A | | | Kyffhäuserkreis |

DEG0B | | | Schmalkalden-Meiningen |

DEG0C | | | Gotha |

DEG0D | | | Sömmerda |

DEG0E | | | Hildburghausen |

DEG0F | | | Ilm-Kreis |

DEG0G | | | Weimarer Land |

DEG0H | | | Sonneberg |

DEG0I | | | Saalfeld-Rudolstadt |

DEG0J | | | Saale-Holzland-Kreis |

DEG0K | | | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | | | Greiz |

DEG0M | | | Altenburger Land |

DEG0N | | | Eisenach, Kreisfreie Stadt |

DEG0P | | | Wartburgkreis |

DEZ | EXTRA-REGIO | | |

DEZZ | | Extra-Regio | |

DEZZZ | | | Extra-Regio |

GR | | | ΕΛΛΑΔΑ |

GR1 | ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR11 | | Aνατολική Μακεδονία, Θράκη | |

GR111 | | | Έβρος |

GR112 | | | Ξάνθη |

GR113 | | | Ροδόπη |

GR114 | | | Δράμα |

GR115 | | | Καβάλα |

GR12 | | Κεντρική Μακεδονία | |

GR121 | | | Ημαθία |

GR122 | | | Θεσσαλονίκη |

GR123 | | | Κιλκίς |

GR124 | | | Πέλλα |

GR125 | | | Πιερία |

GR126 | | | Σέρρες |

GR127 | | | Χαλκιδική |

GR13 | | Δυτική Μακεδονία | |

GR131 | | | Γρεβενά |

GR132 | | | Καστοριά |

GR133 | | | Κοζάνη |

GR134 | | | Φλώρινα |

GR14 | | Θεσσαλία | |

GR141 | | | Καρδίτσα |

GR142 | | | Λάρισα |

GR143 | | | Μαγνησία |

GR144 | | | Τρίκαλα |

GR2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR21 | | Ήπειρος | |

GR211 | | | Άρτα |

GR212 | | | Θεσπρωτία |

GR213 | | | Ιωάννινα |

GR214 | | | Πρέβεζα |

GR22 | | Ιόνια Νησιά | |

GR221 | | | Ζάκυνθος |

GR222 | | | Κέρκυρα |

GR223 | | | Κεφαλληνία |

GR224 | | | Λευκάδα |

GR23 | | Δυτική Ελλάδα | |

GR231 | | | Αιτωλοακαρνανία |

GR232 | | | Αχαΐα |

GR233 | | | Ηλεία |

GR24 | | Στερεά Ελλάδα | |

GR241 | | | Βοιωτία |

GR242 | | | Εύβοια |

GR243 | | | Ευρυτανία |

GR244 | | | Φθιώτιδα |

GR245 | | | Φωκίδα |

GR25 | | Πελοπόννησος | |

GR251 | | | Αργολίδα |

GR252 | | | Αρκαδία |

GR253 | | | Κορινθία |

GR254 | | | Λακωνία |

GR255 | | | Μεσσηνία |

GR3 | ΑΤΤΙΚΗ | | |

GR30 | | Aττική | |

GR300 | | | Aττική |

GR4 | NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ | | |

GR41 | | Βόρειο Αιγαίο | |

GR411 | | | Λέσβος |

GR412 | | | Σάμος |

GR413 | | | Χίος |

GR42 | | Νότιο Αιγαίο | |

GR421 | | | Δωδεκάνησος |

GR422 | | | Κυκλάδες |

GR43 | | Κρήτη | |

GR431 | | | Ηράκλειο |

GR432 | | | Λασίθι |

GR433 | | | Ρεθύμνη |

GR434 | | | Χανιά |

GRZ | EXTRA-REGIO | | |

GRZZ | | Extra-Regio | |

GRZZZ | | | Extra-Regio |

ES | | | ESPAÑA |

ES1 | NOROESTE | | |

ES11 | | Galicia | |

ES111 | | | A Coruña |

ES112 | | | Lugo |

ES113 | | | Ourense |

ES114 | | | Pontevedra |

ES12 | | Principado de Asturias | |

ES120 | | | Asturias |

ES13 | | Cantabria | |

ES130 | | | Cantabria |

ES2 | NORESTE | | |

ES21 | | País Vasco | |

ES211 | | | Álava |

ES212 | | | Guipúzcoa |

ES213 | | | Vizcaya |

ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | |

ES220 | | | Navarra |

ES23 | | La Rioja | |

ES230 | | | La Rioja |

ES24 | | Aragón | |

ES241 | | | Huesca |

ES242 | | | Teruel |

ES243 | | | Zaragoza |

ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | | |

ES30 | | Comunidad de Madrid | |

ES300 | | | Madrid |

ES4 | CENTRO (E) | | |

ES41 | | Castilla y León | |

ES411 | | | Ávila |

ES412 | | | Burgos |

ES413 | | | León |

ES414 | | | Palencia |

ES415 | | | Salamanca |

ES416 | | | Segovia |

ES417 | | | Soria |

ES418 | | | Valladolid |

ES419 | | | Zamora |

ES42 | | Castilla-La Mancha | |

ES421 | | | Albacete |

ES422 | | | Ciudad Real |

ES423 | | | Cuenca |

ES424 | | | Guadalajara |

ES425 | | | Toledo |

ES43 | | Extremadura | |

ES431 | | | Badajoz |

ES432 | | | Cáceres |

ES5 | ESTE | | |

ES51 | | Cataluña | |

ES511 | | | Barcelona |

ES512 | | | Girona |

ES513 | | | Lleida |

ES514 | | | Tarragona |

ES52 | | Comunidad Valenciana | |

ES521 | | | Alicante/Alacant |

ES522 | | | Castellón/Castelló |

ES523 | | | Valencia/València |

ES53 | | Illes Balears | |

ES530 | | | Illes Balears |

ES6 | SUR | | |

ES61 | | Andalucía | |

ES611 | | | Almería |

ES612 | | | Cádiz |

ES613 | | | Córdoba |

ES614 | | | Granada |

ES615 | | | Huelva |

ES616 | | | Jaén |

ES617 | | | Málaga |

ES618 | | | Sevilla |

ES62 | | Región de Murcia | |

ES620 | | | Murcia |

ES63 | | Ciudad Autónoma de Ceuta | |

ES630 | | | Ceuta |

ES64 | | Ciudad Autónoma de Melilla | |

ES640 | | | Melilla |

ES7 | CANARIAS | | |

ES70 | | Canarias | |

ES701 | | | Las Palmas |

ES702 | | | Santa Cruz de Tenerife |

ESZ | EXTRA-REGIO | | |

ESZZ | | Extra-Regio | |

ESZZZ | | | Extra-Regio |

FR | | | FRANCE |

FR1 | ÎLE-DE-FRANCE | | |

FR10 | | Île-de-France | |

FR101 | | | Paris |

FR102 | | | Seine-et-Marne |

FR103 | | | Yvelines |

FR104 | | | Essonne |

FR105 | | | Hauts-de-Seine |

FR106 | | | Seine-Saint-Denis |

FR107 | | | Val-de-Marne |

FR108 | | | Val-d'Oise |

FR2 | BASSIN PARISIEN | | |

FR21 | | Champagne-Ardenne | |

FR211 | | | Ardennes |

FR212 | | | Aube |

FR213 | | | Marne |

FR214 | | | Haute-Marne |

FR22 | | Picardie | |

FR221 | | | Aisne |

FR222 | | | Oise |

FR223 | | | Somme |

FR23 | | Haute-Normandie | |

FR231 | | | Eure |

FR232 | | | Seine-Maritime |

FR24 | | Centre | |

FR241 | | | Cher |

FR242 | | | Eure-et-Loir |

FR243 | | | Indre |

FR244 | | | Indre-et-Loire |

FR245 | | | Loir-et-Cher |

FR246 | | | Loiret |

FR25 | | Basse-Norm andie | |

FR251 | | | Calvados |

FR252 | | | Manche |

FR253 | | | Orne |

FR26 | | Bourgogne | |

FR261 | | | Côte-d'Or |

FR262 | | | Nièvre |

FR263 | | | Saône-et-Loire |

FR264 | | | Yonne |

FR3 | NORD - PAS-DE-CALAIS | | |

FR30 | | Nord - Pas-de-Calais | |

FR301 | | | Nord |

FR302 | | | Pas-de-Calais |

FR4 | EST | | |

FR41 | | Lorraine | |

FR413 | | | Moselle |

FR411 | | | Meurthe-et-Moselle |

FR412 | | | Meuse |

FR414 | | | Vosges |

FR42 | | Alsace | |

FR421 | | | Bas-Rhin |

FR422 | | | Haut-Rhin |

FR43 | | Franche-Comté | |

FR431 | | | Doubs |

FR432 | | | Jura |

FR433 | | | Haute-Saône |

FR434 | | | Territoire de Belfort |

FR5 | OUEST | | |

FR51 | | Pays-de-la-Loire | |

FR511 | | | Loire-Atlantique |

FR512 | | | Maine-et-Loire |

FR513 | | | Mayenne |

FR514 | | | Sarthe |

FR515 | | | Vendée |

FR52 | | Bretagne | |

FR521 | | | Côtes-d'Armor |

FR522 | | | Finistère |

FR523 | | | Ille-et-Vilaine |

FR524 | | | Morbihan |

FR53 | | Poitou-Charentes | |

FR531 | | | Charente |

FR532 | | | Charente-Maritime |

FR533 | | | Deux-Sèvres |

FR534 | | | Vienne |

FR6 | SUD-OUEST | | |

FR61 | | Aquitaine | |

FR611 | | | Dordogne |

FR612 | | | Gironde |

FR613 | | | Landes |

FR614 | | | Lot-et-Garonne |

FR615 | | | Pyrénées-Atlantiques |

FR62 | | Midi-Pyrénées | |

FR621 | | | Ariège |

FR622 | | | Aveyron |

FR623 | | | Haute-Garonne |

FR624 | | | Gers |

FR625 | | | Lot |

FR626 | | | Hautes-Pyrénées |

FR627 | | | Tarn |

FR628 | | | Tarn-et-Garonne |

FR63 | | Limousin | |

FR631 | | | Corrèze |

FR632 | | | Creuse |

FR633 | | | Haute-Vienne |

FR7 | CENTRE-EST | | |

FR71 | | Rhône-Alpes | |

FR711 | | | Ain |

FR712 | | | Ardèche |

FR713 | | | Drôme |

FR714 | | | Isère |

FR715 | | | Loire |

FR716 | | | Rhône |

FR717 | | | Savoie |

FR718 | | | Haute-Savoie |

FR72 | | Auvergne | |

FR721 | | | Allier |

FR722 | | | Cantal |

FR723 | | | Haute-Loire |

FR724 | | | Puy-de-Dôme |

FR8 | MÉDITERRANÉE | | |

FR81 | | Languedoc-Roussillon | |

FR811 | | | Aude |

FR812 | | | Gard |

FR813 | | | Hérault |

FR814 | | | Lozère |

FR815 | | | Pyrénées-Orientales |

FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | | | Hautes-Alpes |

FR823 | | | Alpes-Mari times |

FR824 | | | Bouches-du-Rhône |

FR825 | | | Var |

FR826 | | | Vaucluse |

FR83 | | Corse | |

FR831 | | | Corse-du-Sud |

FR832 | | | Haute-Corse |

FR9 | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | |

FR91 | | Guadeloupe | |

FR910 | | | Guadeloupe |

FR92 | | Martinique | |

FR920 | | | Martinique |

FR93 | | Guyane | |

FR930 | | | Guyane |

FR94 | | Réunion | |

FR940 | | | Réunion |

FRZ | EXTRA-REGIO | | |

FRZZ | | Extra-Regio | |

FRZZZ | | | Extra-Regio |

IE | | | IRELAND |

IE0 | IRELAND | | |

IE01 | | Border, midland and western | |

IE011 | | | Border |

IE012 | | | Midland |

IE013 | | | West |

IE02 | | Southern and eastern | |

IE021 | | | Dublin |

IE022 | | | Mid-east |

IE023 | | | Mid-west |

IE024 | | | South-east (IRL) |

IE025 | | | South-west (IRL) |

IEZ | EXTRA-REGIO | | |

IEZZ | | Extra-regio | |

IEZZZ | | | Extra-regio |

IT | | | ITALIA |

ITC | NORD-OVEST | | |

ITC1 | | Piemonte | |

ITC1 | | | Torino |

ITC12 | | | Vercelli |

ITC13 | | | Biella |

ITC14 | | | Verbano-Cusio-Ossola |

ITC15 | | | Novara |

ITC16 | | | Cuneo |

ITC17 | | | Asti |

ITC18 | | | Alessandria |

ITC2 | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | |

ITC20 | | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |

ITC3 | | Liguria | |

ITC31 | | | Imperia |

ITC32 | | | Savona |

ITC33 | | | Genova |

ITC34 | | | La Spezia |

ITC4 | | Lombardia | |

ITC41 | | | Varese |

ITC42 | | | Como |

ITC43 | | | Lecco |

ITC44 | | | Sondrio |

ITC45 | | | Milano |

ITC46 | | | Bergamo |

ITC47 | | | Brescia |

ITC48 | | | Pavia |

ITC49 | | | Lodi |

ITC4A | | | Cremona |

ITC4B | | | Mantova |

ITD | NORD-EST | | |

ITD1 | | Provincia autonoma Bolzano/ BozenITD | |

10 | | | Bolzano-Bozen |

ITD2 | | Provincia autonoma Trento | |

ITD20 | | | Trento |

ITD3 | | Veneto | |

ITD31 | | | Verona |

ITD32 | | | Vicenza |

ITD33 | | | Belluno |

ITD34 | | | Treviso |

ITD35 | | | Venezia |

ITD36 | | | Padova |

ITD37 | | | Rovigo |

ITD4 | | Friuli-Venezia Giulia | |

ITD41 | | | Pordenone |

ITD42 | | | Udine |

ITD43 | | | Gorizia |

ITD44 | | | Trieste |

ITD5 | | Emilia-Romagna | |

ITD51 | | | Piacenza |

ITD52 | | | Parma |

ITD53 | | | Reggio nell'Emilia |

ITD54 | | | Modena |

ITD55 | | | Bologna |

ITD56 | | | Ferrara |

ITD57 | | | Ravenna |

ITD58 | | | Forlì-Cesena |

ITD59 | | | Rimini |

ITE | CENTRO (I) | | |

ITE1 | | Toscana | |

ITE11 | | | Massa-Carrara |

ITE12 | | | Lucca |

ITE13 | | | Pistoia |

ITE14 | | | Firenze |

ITE15 | | | Prato |

ITE16 | | | Livorno |

ITE17 | | | Pisa |

ITE18 | | | Arezzo |

ITE19 | | | Siena |

ITE1A | | | Grosseto |

ITE2 | | Umbria | |

ITE21 | | | Perugia |

ITE22 | | | Terni |

ITE3 | | Marche | |

ITE31 | | | Pesaro e Urbino |

ITE32 | | | Ancona |

ITE33 | | | Macerata |

ITE34 | | | Ascoli Piceno |

ITE4 | | Lazio | |

ITE41 | | | Viterbo |

ITE42 | | | Rieti |

ITE43 | | | Roma |

ITE44 | | | Latina |

ITE45 | | | Frosinone |

ITF | SUD | | |

ITF1 | | Abruzzo | |

ITF11 | | | L'Aquila |

ITF12 | | | Teramo |

ITF13 | | | Pescara |

ITF14 | | | Chieti |

ITF2 | | Molise | |

ITF21 | | | Isernia |

ITF22 | | | Campobasso |

ITF3 | | Campania | |

ITF31 | | | Caserta |

ITF32 | | | Benevento |

ITF33 | | | Napoli |

ITF34 | | | Avellino |

ITF35 | | | Salerno |

ITF4 | | Puglia | |

ITF41 | | | Foggia |

ITF42 | | | Bari |

ITF43 | | | Taranto |

ITF44 | | | Brindisi |

ITF45 | | | Lecce |

ITF5 | | Basilicata | |

ITF51 | | | Potenza |

ITF52 | | | Matera |

ITF6 | | Calabria | |

ITF61 | | | Cosenza |

ITF62 | | | Crotone |

ITF63 | | | Catanzaro |

ITF64 | | | Vibo Valentia |

ITF65 | | | Reggio di Calabria |

ITG | ISOLE | | |

ITG1 | | Sicilia | |

ITG11 | | | Trapani |

ITG12 | | | Palermo |

ITG13 | | | Messina |

ITG14 | | | Agrigento |

ITG15 | | | Caltanissetta |

ITG16 | | | Enna |

ITG17 | | | Catania |

ITG18 | | | Ragusa |

ITG19 | | | Siracusa |

ITG2 | | Sardegna | |

ITG21 | | | Sassari |

ITG22 | | | Nuoro |

ITG23 | | | Oristano |

ITG24 | | | Cagliari |

ITZ | EXTRA-REGIO | | |

ITZZ | | Extra-Regio | |

ITZZZ | | | Extra-Regio |

LU | | | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |

LU0 | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | | |

LU00 | | Luxembourg (Grand-Duché) | |

LU000 | | | Luxembourg (Grand-Duché) |

LUZ | EXTRA-REGIO | | |

LUZZ | | Extra-Regio | |

LUZZZ | | | Extra-Regio |

NL | | | NEDERLAND |

NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |

NL11 | | Groningen | |

NL111 | | | Oost-Groningen |

NL112 | | | Delfzijl en omgeving |

NL113 | | | Overig Groningen |

NL12 | | Friesland | |

NL121 | | | Noord-Friesland |

NL122 | | | Zuidwest-Friesland |

NL123 | | | Zuidoost-Friesland |

NL13 | | Drenthe | |

NL131 | | | Noord-Drenthe |

NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |

NL2 | OOST-NEDERLAND | | |

NL21 | | Overijssel | |

NL211 | | | Noord-Overijssel |

NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | | | Twente |

NL22 | | Gelderland | |

NL221 | | | Veluwe |

NL222 | | | Achterhoek |

NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |

NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |

NL23 | | Flevoland | |

NL230 | | | Flevoland |

NL3 | WEST-NEDERLAND | | |

NL31 | | Utrecht | |

NL310 | | | Utrecht |

NL32 | | Noord-Holland | |

NL321 | | | Kop van Noord-Holland |

NL322 | | | Alkmaar en omgeving |

NL323 | | | IJmond |

NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |

NL325 | | | Zaanstreek |

NL326 | | | Groot-Amsterdam |

NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |

NL33 | | Zuid-Holland | |

NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollen-streek |

NL332 | | | Agglomeratie 's-Gravenhage |

NL333 | | | Delft en Westland |

NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |

NL335 | | | Groot-Rijnmond |

NL336 | | | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL34 | | Zeeland | |

NL341 | | | Zeeuwsch-Vlaanderen |

NL342 | | | Overig Zeeland |

NL4 | ZUID-NEDERLAND | | |

NL41 | | Noord-Brabant | |

NL411 | | | West-Noord-Brabant |

NL412 | | | Midden-Noord-Brabant |

NL413 | | | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | | | Zuidoost-Noord-Brabant |

NL42 | | Limburg (NL) | |

NL421 | | | Noord-Limburg |

NL422 | | | Midden-Limburg |

NL423 | | | Zuid-Limburg |

NLZ | EXTRA-REGIO | | |

NLZZ | | Extra-Regio | |

NLZZZ | | | Extra-Regio |

AT | | | ÖSTERREICH |

AT1 | OSTÖSTERREICH | | |

AT11 | | Burgenland | |

AT111 | | | Mittelburgenland |

AT112 | | | Nordburgenland |

AT113 | | | Südburgenland |

AT12 | | Niederösterreich | |

AT121 | | | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | | | Niederösterreich-Süd |

AT123 | | | Sankt Pölten |

AT124 | | | Waldviertel |

AT125 | | | Weinviertel |

AT126 | | | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | | | Wiener Umland/Südteil |

AT13 | | Wien | |

AT130 | | | Wien |

AT2 | SÜDÖSTERREICH | | |

AT21 | | Kärnten | |

AT211 | | | Klagenfurt-Villach |

AT212 | | | Oberkärnten |

AT213 | | | Unterkärnten |

AT22 | | Steiermark | |

AT221 | | | Graz |

AT222 | | | Liezen |

AT223 | | | Östliche Obersteiermark |

AT224 | | | Oststeiermark |

AT225 | | | West- und Südsteiermark |

AT226 | | | Westliche Obersteiermark |

AT3 | WESTÖSTERREICH | | |

AT31 | | Oberösterreich | |

AT311 | | | Innviertel |

AT312 | | | Linz-Wels |

AT313 | | | Mühlviertel |

AT314 | | | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | | | Traunviertel |

AT32 | | Salzburg | |

AT321 | | | Lungau |

AT322 | | | Pinzgau-Pongau |

AT323 | | | Salzburg und Umgebung |

AT33 | | Tirol | |

AT331 | | | Außerfern |

AT332 | | | Innsbruck |

AT333 | | | Osttirol |

AT334 | | | Tiroler Oberland |

AT335 | | | Tiroler Unterland |

AT34 | | Vorarlberg | |

AT341 | | | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | | | Rheintal-Bodenseegebiet |

ATZ | EXTRA-REGIO | | |

ATZZ | | Extra-Regio | |

ATZZZ | | | Extra-Regio |

PT | | | PORTUGAL |

PT1 | CONTINENTE | | |

PT11 | | Norte | |

PT111 | | | Minho-Lima |

PT112 | | | Cávado |

PT113 | | | Ave |

PT114 | | | Grande Porto |

PT115 | | | Tâmega |

PT116 | | | Entre Douro e Vouga |

PT117 | | | Douro |

PT118 | | | Alto Trás-os-Montes |

PT15 | | Algarve | |

PT150 | | | Algarve |

PT16 | | Centro (P) | |

PT161 | | | Baixo Vouga |

PT162 | | | Baixo Mondego |

PT163 | | | Pinhal Litoral |

PT164 | | | Pinhal Interior Norte |

PT165 | | | Dâo-Lafôes |

PT166 | | | Pinhal Interior Sul |

PT167 | | | Serra da Estrela |

PT168 | | | Beira Interior Norte |

PT169 | | | Beira Interior Sul |

PT16A | | | Cova da Beira |

PT16B | | | Oeste |

PT16C | | | Médio Tejo |

PT17 | | Lisboa | |

PT171 | | | Grande Lisboa |

PT172 | | | Península de Setúbal |

PT18 | | Alentejo | |

PT181 | | | Alentejo Litoral |

PT182 | | | Alto Alentejo |

PT183 | | | Alentejo Central |

PT184 | | | Baixo Alentejo |

PT185 | | | Leziria do Tejo |

PT2 | Região Autónoma dos AÇORES | | |

PT20 | | Região Autónoma dos Açores | |

PT200 | | | Região Autónoma dos Açores |

PT3 | Região Autónoma da MADEIRA | | |

PT30 | | Região Autónoma da Madeira | |

PT300 | | | Região Autónoma da Madeira |

PTZ | EXTRA-REGIO | | |

PTZZ | | Extra-Regio | |

PTZZZ | | | Extra-Regio |

n | | | SUOMI/FINLAND |

FI1 | MANNER-SUOMI | | |

FI13 | | Itä-Suomi | |

FI131 | | | Etelä-Savo |

FI132 | | | Pohjois-Savo |

FI133 | | | Pohjois-Karjala |

FI134 | | | Kainuu |

FI18 | | Etelä-Suomi | |

FI181 | | | Uusimaa |

FI182 | | | Itä-Uusimaa |

FI183 | | | Varsinais-Suomi |

FI1 84 | | | Kanta-Häme |

FI185 | | | Päijät-Häme |

FI186 | | | Kymenlaakso |

FI187 | | | Etelä-Karjala |

FI19 | | Länsi-Suomi | |

FI191 | | | Satakunta |

FI192 | | | Pirkanmaa |

FI193 | | | Keski-Suomi |

FI194 | | | Etelä-Pohjanmaa |

FI195 | | | Pohjanmaa |

FI1A | | Pohjois-Suomi | |

FI1A1 | | | Keski-Pohjanmaa |

FI1A2 | | | Pohjois-Pohjanmaa |

FI1A3 | | | Lappi |

FI2 | ÅLAND | | |

FI20 | | Åland | |

FI200 | | | Åland |

FIZ | EXTRA-REGIO | | |

FIZZ | | Extra-Regio | |

FIZZZ | | | Extra-Regio |

SE | | | SVERIGE |

SE0 | SVERIGE | | |

SE01 | | Stockholm | |

SE0 10 | | | Stockholms län |

SE02 | | Östra Mellansverige | |

SE021 | | | Uppsala län |

SE022 | | | Södermanlands län |

SE023 | | | Östergötlands län |

SE024 | | | Örebro län |

SE025 | | | Västmanlands län |

SE04 | | Sydsverige | |

SE041 | | | Blekinge län |

SE044 | | | Skåne län |

SE06 | | Norra Mellansverige | |

SE061 | | | Värmlands län |

SE062 | | | Dalarnas län |

SE063 | | | Gävleborgs län |

SE0 7 | | Mellersta Norrland | |

SE0 71 | | | Västernorrlands län |

SE072 | | | Jämtlands län |

SE08 | | Övre Norrland | |

SE081 | | | Västerbottens län |

SE082 | | | Norrbottens län |

SE09 | | Småland med öarna | |

SE091 | | | Jönköpings län |

SE092 | | | Kronobergs län |

SE093 | | | Kalmar län |

SE094 | | | Gotlands län |

SE0A | | Västsverige | |

SE0A1 | | | Hallands län |

SE0A2 | | | Västra Götalands län |

SEZ | EXTRA-REGIO | | |

SEZZ | | Extra-Regio | |

SEZZZ | | | Extra-Regio |

UK | | | UNITED KINGDOM |

UKC | NORTH EAST | | |

UKC1 | | Tees Valley and Durham | |

UKC11 | | | Hartlepool and Stockton-on-Tees |

UKC12 | | | South Teesside |

UKC13 | | | Darlington |

UKC14 | | | Durham CC |

UKC2 | | Northumberland and Tyne and Wear | |

UKC21 | | | Northumberland |

UKC22 | | | Tyneside |

UKC23 | | | Sunderland |

UKD | NORTH WEST | | |

UKD1 | | Cumbria | |

UKD11 | | | West Cumbria |

UKD12 | | | East Cumbria |

UKD2 | | Cheshire | |

UKD21 | | | Halton and Warrington |

UKD22 | | | Cheshire CC |

UKD3 | | Greater Manchester | |

UKD31 | | | Greater Manchester South |

UKD32 | | | Greater Manchester North |

UKD4 | | Lancashire | |

UKD41 | | | Blackburn with Darwen |

UKD42 | | | Blackpool |

UKD43 | | | Lancashire CC |

UKD5 | | Merseyside | |

UKD51 | | | East Merseyside |

UKD52 | | | Liverpool |

UKD53 | | | Sefton |

UKD54 | | | Wirral |

UKE | YORKSHIRE AND THE HUMBER | | |

UKE1 | | East Riding and North Lincolnshire | |

UKE11 | | | Kingston upon Hull, City of |

UKE12 | | | East Riding of Yorkshire |

UKE13 | | | North and North East Lincolnshire |

UKE2 | | North Yorkshire | |

UKE21 | | | York |

UKE22 | | | North Yorkshire CC |

UKE3 | | South Yorkshire | |

UKE31 | | | Barnsley, Doncaster and Rotherham |

UKE32 | | | Sheffield |

UKE4 | | West Yorkshire | |

UKE41 | | | Bradford |

UKE42 | | | Leeds |

UKE43 | | | Calderdale, Kirklees and Wakefield |

UKF | EAST MIDLANDS | | |

UKF1 | | Derbyshire and Nottinghamshire | |

UKF11 | | | Derby |

UKF12 | | | East Derbyshire |

UKF13 | | | South and West Derbyshire |

UKF14 | | | Nottingham |

UKF15 | | | North Nottinghamshire |

UKF16 | | | South Nottinghamshire |

UKF2 | | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | |

UKF21 | | | Leicester |

UKF22 | | | Leicestershire CC and Rutland |

UKF23 | | | Northamptonshire |

UKF3 | | Lincolnshire | |

UKF30 | | | Lincolnshire |

UKG | WEST MIDLANDS | | |

UKG1 | | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | |

UKG11 | | | Herefordshire, County of |

UKG12 | | | Worcestershire |

UKG13 | | | Warwickshire |

UKG2 | | Shropshire and Staffordshire | |

UKG21 | | | Telford and Wrekin |

UKG22 | | | Shropshire CC |

UKG23 | | | Stoke-on-Trent |

UKG24 | | | Staffordshire CC |

UKG3 | | West Midlands | |

UKG31 | | | Birmingham |

UKG32 | | | Solihull |

UKG33 | | | Coventry |

UKG34 | | | Dudley and Sandwell |

UKG35 | | | Walsall and Wolverhampton |

UKH | EAST OF ENGLAND | | |

UKH1 | | East Anglia | |

UKH11 | | | Peterborough |

UKH12 | | | Cambridgeshire CC |

UKH13 | | | Norfolk |

UKH14 | | | Suffolk |

UKH2 | | Bedfordshire and Hertfordshire | |

UKH21 | | | Luton |

UKH22 | | | Bedfordshire CC |

UKH23 | | | Hertfordshire |

UKH3 | | Essex | |

UKH31 | | | Southend-on-Sea |

UKH32 | | | Thurrock |

UKH33 | | | Essex CC |

UKI | LONDON | | |

UKI | | Inner London | |

UKI 11 | | | Inner London - West |

UKI 12 | | | Inner London - East |

UKI2 | | Outer London | |

UKI21 | | | Outer London - East and North East |

UKI22 | | | Outer London - South |

UKI23 | | | Outer London - West and North West |

UKJ | SOUTH EAST | | |

UKJ1 | | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | |

UKJ11 | | | Berkshire |

UKJ12 | | | Milton Keynes |

UKJ13 | | | Buckinghamshire CC |

UKJ14 | | | Oxfordshire |

UKJ2 | | Surrey, East and West Sussex | |

UKJ21 | | | Brighton and Hove |

UKJ22 | | | East Sussex CC |

UKJ23 | | | Surrey |

UKJ24 | | | West Sussex |

UKJ3 | | Hampshire and Isle of Wight | |

UKJ31 | | | Portsmouth |

UKJ32 | | | Southampton |

UKJ33 | | | Hampshire CC |

UKJ34 | | | Isle of Wight |

UKJ4 | | Kent | |

UKJ41 | | | Medway |

UKJ42 | | | Kent CC |

UKK | SOUTH WEST | | |

UKK1 | | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | |

UKK11 | | | Bristol, City of |

UKK12 | | | North and North-East Somerset |

| | | South Gloucestershire |

UKK13 | | | Gloucestershire |

UKK14 | | | Swindon |

UKK15 | | | Wiltshire CC |

UKK2 | | Dorset and Somerset | |

UKK21 | | | Bournemouth and Poole |

UKK22 | | | Dorset CC |

UKK23 | | | Somerset |

UKK3 | | Cornwall and Isles of Scilly | |

UKK30 | | | Cornwall and Isles of Scilly |

UKK4 | | Devon | |

UKK41 | | | Plymouth |

UKK42 | | | Torbay |

UKK43 | | | Devon CC |

UKL | WALES | | |

UKL1 | | West Wales and The Valleys | |

UKL11 | | | Isle of Anglesey |

UKL12 | | | Gwynedd |

UKL13 | | | Conwy and Denbighshire |

UKL14 | | | South-West Wales |

UKL15 | | | Central Valleys |

UKL16 | | | Gwent Valleys |

UKL17 | | | Bridgend and Neath Port Talbot |

UKL18 | | | Swansea |

UKL2 | | East Wales | |

UKL21 | | | Monmouthshire and Newport |

UKL22 | | | Cardiff and Vale of Glamorgan |

UKL23 | | | Flintshire and Wrexham |

UKL24 | | | Powys |

UKM | SCOTLAND | | |

UKM1 | | North Eastern Scotland | |

UKM10 | | | Aberdeen City, Aberdeenshire and North-East Moray |

UKM2 | | Eastern Scotland | |

UKM21 | | | Angus and Dundee City |

UKM22 | | | Clackmannanshire and Fife |

UKM23 | | | East Lothian and Midlothian |

UKM24 | | | Scottish Borders, The |

UKM25 | | | Edinburgh, City of |

UKM26 | | | Falkirk |

UKM27 | | | Perth and Kinross and Stirling |

UKM28 | | | West Lothian |

UKM3 | | South Western Scotland | |

UKM31 | | | East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond |

UKM32 | | | Dumfries and Galloway |

UKM33 | | | East Ayrshire and North Ayrshire Mainland |

UKM34 | | | Glasgow City |

UKM35 | | | Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire |

UKM36 | | | North Lanarkshire |

UKM37 | | | South Ayrshire |

UKM38 | | | South Lanarkshire |

UKM4 | | Highlands and Islands | |

UKM41 | | | Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty |

UKM42 | | | Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey |

UKM43 | | | Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands |

UKM44 | | | Eilean Siar (Western Isles) |

UKM45 | | | Orkney Islands |

UKM46 | | | Shetland Islands |

UKN | NORTHERN IRELAND | | |

UKN0 | | Northern Ireland | |

UKN01 | | | Belfast |

UKN0 2 | | | Outer Belfast |

UKN0 3 | | | East of Northern Ireland |

UKN04 | | | North of Northern Ireland |

UKN0 5 | | | West and South of Northern Ireland |

UKZ | EXTRA-REGIO | | |

UKZZ | | Extra-regio | |

UKZZZ | | | Extra-regio |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Esantys administraciniai vienetai

NUTS 1 lygmenyje Belgijos "Gewesten/Régions", Vokietijos "Länder", Portugalijos "Continente", Região dos Açores and Região da Madeira ir Jungtinės Karalystės Scotland, Wales, Northern Ireland and the Government Office Regions of England.

NUTS 2 lygmenyje Belgijos "Provincies/Provinces", Vokietijos "Regierungsbezirke", Graikijos "peripheries", Ispanijos "comunidades y ciudades autónomas", Prancūzijos "regions", Airijos "regions", Italijos "regioni", Nyderlandų "provincies" ir Austrijos "Länder".

NUTS 3 lygmenyje Belgijos "arrondissementen/arrondissements", Danijos "Amtskommuner", Vokieitjos "Kreise/kreisfreie Städte", Graikijos "nomoi", Ispanijos "provincias", Prancūzijos "departements", Airijos "regional authority regions", Italijos "provincie", Švedijos "län" ir Suomijos "maakunnat/landskapen".

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Mažesnieji administraciniai vienetai

Belgijos "Gemeenten/Communes", Danijos "Kommuner", Vokietijos "Gemeinden", Graikijos "Demoi/Koino-tites", Ispanijos "Municipios", Prancūzijos "Communes", Airijos "counties or county boroughs", Italijos "Comuni", Liuksemburgo "Communes", Nyderlandų "Gemeenten", Austrijos "Gemeinden", Portugalijos "Freguesias", Suomijos "Kunnat/Kommuner", Švedijos "Kommuner" ir Jungtinės Karalystės "Wards".

--------------------------------------------------

Top