EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0067

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 67/2010, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių tinklų srityje

OJ L 27, 30.1.2010, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 243 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/67/oj

30.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/20


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 67/2010

2009 m. lapkričio 30 d.

nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių tinklų srityje

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 156 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1995 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2236/95, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių tinklų srityje (3), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Sutarties 155 straipsnis numato, kad Bendrija nustato gaires, taikomas transeuropinių tinklų srityje numatytų priemonių tikslams, prioritetams ir bendrosioms linkmėms, ir gali remti bendro intereso projektus, kuriuos remia valstybės narės transeuropinių tinklų srityje. Vadovaujantis tuo straipsniu Bendrijos parama gali būti skiriama bendro intereso projektams, nustatytiems gairėse.

(3)

Turėtų būti nustatytos bendros transeuropinių tinklų finansavimo taisyklės, pagal kurias būtų galima įgyvendinti 155 straipsnį.

(4)

Finansuojant transeuropinius tinklus turėtų dalyvauti daugiau privataus kapitalo, taip pat turėtų būti vystomi ryšiai tarp viešojo ir privataus sektorių.

(5)

Bendrija gali remti ekonominio pagrįstumo tyrimus, teikti paskolų garantijas ar palūkanų subsidijas. šios subsidijos ir garantijos visų pirma susijusios su Europos investicijų banku ar kitomis viešomis ar privačiomis finansų įstaigomis. Tam tikrais tinkamai pagrįstais atvejais gali būti taikomos tiesioginės investicijų subsidijos.

(6)

Paskolų garantijas komercijos pagrindais turėtų suteikti Europos investicijų fondas ar kitos finansų organizacijos. Bendrijos finansinė parama gali padengti visas ar dalį įmokų, kurias moka šių garantijų gavėjas.

(7)

Bendrijos parama iš esmės skirta įveikti bet kokias finansines kliūtis, kurios gali iškilti pradinėje projekto stadijoje.

(8)

Bendrijos paramai reikia nustatyti ribą dėl bendrų investicijų išlaidų. Tačiau reikėtų didesnio Bendrijos paramos koeficiento, kad būtų paskatintas tarpvalstybinių ryšių, pirmenybinių projektų tikslais, galutinis užmezgimas.

(9)

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (ar kitų viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo formų) užmezgimas reikalauja institucinių investuotojų tvirtų finansinių įsipareigojimų, kurie būtų pakankamai patrauklūs ir pritrauktų privatų kapitalą. Daugiametis Bendrijos finansinės paramos teikimo pagrindas pašalintų projektų plėtrą lėtinantį netikrumą. Todėl turėtų būti imamasi priemonių, kad finansinė parama būtų teikiama projektams, atrinktiems daugiamečių finansinių įsipareigojimų pagrindu.

(10)

Bendrijos parama turėtų būti skiriama projektams atsižvelgiant į tai, kiek jie atitinka Sutarties 154 straipsnyje išdėstytus tikslus ir kitus tikslus bei Sutarties 155 straipsnyje nurodytose gairėse nurodytus prioritetus. Dėmesys taip pat turėtų būti kreipiamas į tokius aspektus, kaip skatinamasis poveikis viešajam ir privačiam finansavimui, tiesioginis ir netiesioginis projektų daromas socialinis ir ekonominis poveikis įvairioms sritims, ypač užimtumui, ir poveikis aplinkai.

(11)

Tikslinga leisti rizikos kapitalui dalyvauti investicijų fonduose, visų pirma siekiant, kad per laikotarpį nuo 2000 m. iki 2006 m. transeuropinių tinklų projektams skiriamas rizikos kapitalas sudarytų iki 1 % visos sumos, taip įgaunant darbo patirties su šia finansavimo forma. Patikrinus šio instrumento veikimą, ši riba gali būti padidinta iki 2 %. Taip pat tikslinga išnagrinėti jos tolesnio didinimo ateityje galimybes.

(12)

Siekiant didinti skaidrumą ir pateisinti lūkesčius, susijusius su ilgalaikio finansavimo poreikį turinčiais projektais ar projektų grupėmis, pageidautina, kad atitinkamuose sektoriuose ar srityse būtų sudarytos orientacinės daugiametės programos. Tose programose turėtų būti nustatytos visa ir metinė paramos sumos, kurios tokiam projektui ar projektų grupėms galėtų būti skiriamos sutartu laikotarpiu ir kuriomis, jeigu jos atitinka orientacinių daugiamečių programų reikalavimus, turėtų būti remiamasi, kasmet priimant sprendimus skirti finansinę paramą, kai skirstomi biudžeto asignavimai. Tačiau pagal tas programas nustatomos sumos neprilygsta biudžeto įsipareigojimams.

(13)

Komisija turi rūpestingai įvertinti galimą ekonominį projektų įgyvendinamumą išanalizavusi sąnaudas ir naudą, kitus reikalingus kriterijus ir finansinį projektų pelningumą.

(14)

Bendrijos finansinė parama pagal Sutarties 155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečią įtrauką turi atitikti Bendrijos politiką, visų pirma tinklų ir aplinkos apsaugos, konkurencijos ir viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo srityse. Aplinkos apsauga turėtų apimti ir aplinkos poveikio įvertinimą.

(15)

Būtina paaiškinti valstybių narių ir Komisijos teises ir pareigas finansinės kontrolės atžvilgiu.

(16)

Komisija turi užtikrinti tinkamą visos Bendrijos veiklos koordinavimą, ypač transeuropinių tinklų finansavimą ir finansavimą, susijusį su transeuropiniais tinklais, per struktūrinius fondus, Sanglaudos fondą, Europos investicijų fondą ir Europos investicijų banką.

(17)

Turėtų būti numatyta nuostata dėl tinkamų Bendrijos paramos vertinimo, tęstinumo ir kontrolės metodų.

(18)

Finansuojant tam tikrą veiklą turėtų būti pateikta tinkama informacija, išlaikytas viešumas ir skaidrumas.

(19)

Atsižvelgiant į transeuropinių tinklų svarbą, yra tikslinga įtraukti į šį reglamentą jam vykdyti laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m. skirtą 4 874 880 000 EUR finansinę struktūrą, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto procedūros tobulinimo (5) 33 punkte.

(20)

Yra tikslinga, kad Taryba, atsižvelgdama į Komisijos iki 2006 m. pabaigos pateiktą išsamią ataskaitą, išnagrinėtų, ar toliau taikyti šiuo reglamentu nustatytas priemones, ar jas keisti.

(21)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti tvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžimas ir taikymo sritis

Šis reglamentas apibrėžia Bendrijos paramos teikimo, remiantis Sutarties 155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka, bendro intereso telekomunikacijų infrastruktūrų projektams transeuropinių tinklų srityse ir bendro intereso transporto bei energetikos infrastruktūrų projektams transeuropinių tinklų srityse, kaip nurodyta 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 680/2007, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse (7), 20 straipsnio trečioje pastraipoje, sąlygas ir tvarką.

2 straipsnis

Finansavimo tinkamumas

Bendrijos parama gali būti skiriama tik bendro intereso projektams (toliau – projektai), nustatytiems Sutarties 155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirmoje įtraukoje nurodytose gairėse.

Projektų dalys taip pat yra tinkamos finansuoti tiek, kiek jos techniniu ir finansiniu požiūriu sudaro nepriklausomus vienetus.

3 straipsnis

Paramos formos

1.   Bendrija projektams gali skirti paramą tokiomis formomis:

a)

su projektu susijusių tyrimų bendras finansavimas, įskaitant parengtinius, galimybių ir įvertinimo tyrimus bei kitas pagalbines technines šių tyrimų priemones. Visos Bendrijos skiriamos lėšos neturi viršyti 50 % visų tyrimo sąnaudų. Išskirtiniais, tinkamai pagrįstais atvejais, Komisijos siūlymu ir suinteresuotoms valstybėms narėms sutikus, Bendrijos skiriamos lėšos gali viršyti 50 % ribą;

b)

Europos investicijų banko ar kitų viešų ar privačių finansų įstaigų suteiktų paskolų palūkanų subsidijos. Paprastai subsidija neskiriama ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui;

c)

Europos investicijų fondo ar kitų finansų institucijų suteikiamų paskolų garantijų įmokos;

d)

tiesioginės investicijų subsidijos tinkamai pagrįstais atvejais;

e)

rizikos kapitalo įnašai į investicijų fondus ar panašias finansų įmones, visų pirma siekiant skirti rizikos kapitalo transeuropinių tinklų projektams ir pritraukti esminių investicijų iš privataus sektoriaus; tokie rizikos kapitalo įnašai turi neviršyti 1 % biudžeto lėšų, numatytų pagal 19 straipsnį. Laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos ir atsižvelgus į Komisijos turimą pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio instrumento veikimą, nuo 2003 m. ši riba gali būti padidinta iki 2 %. Įnašai gali būti daromi tiesiogiai į fondą ar panašią finansų įmonę arba į atitinkamą bendro finansavimo priemonę, valdomą to paties fondo valdytojų. Išsamios tokio dalyvavimo prisidedant prie šių rizikos kapitalo įnašų taisyklės apibrėžtos I priede.

2.   Prireikus 1 dalyje nurodytos Bendrijos paramos formos derinamos tarpusavyje, siekiant, kad skirtų biudžeto lėšų, kurios naudojamos kuo ekonomiškiau, teikiamos paskatos turėtų didžiausią poveikį.

3.   1 dalyje minėtų formų Bendrijos pagalba skiriama atrankos būdu, atsižvelgiant į įvairias atitinkamų tinklų tipų specifines savybes ir užtikrinant, kad tokia parama neiškreiptų konkurencijos tarp atitinkamo sektoriaus įmonių.

4.   19 straipsnyje nurodytu laikotarpiu transporto infrastruktūros projektams skiriamos lėšos turėtų būti naudojamos taip, kad ne mažiau kaip 55 % būtų skirti geležinkeliams (įskaitant kombinuotąjį susisiekimą) ir ne daugiau kaip 25 % – keliams.

5.   Tais atvejais, kai Bendrijos finansinių instrumentų daugiklio poveikis gali būti maksimaliai didinamas įsteigiant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystes, Komisija ypač skatina, kad privatūs finansavimo šaltiniai būtų panaudoti pagal šį reglamentą finansuojamiems projektams. Komisija kiekvieną atvejį nagrinėja atskirai, o prireikus atsižvelgia ir į galimus alternatyvius finansavimo tik iš viešųjų šaltinių variantus. Atitinkamai pagal Sutartį kiekviena suinteresuota valstybė narė kiekvienam projektui turi siūlyti savo paramą.

4 straipsnis

Sąlygos Bendrijos paramai gauti

1.   Iš esmės Bendrijos parama skiriama tik tuo atveju, jei projekto įgyvendinimui iškylą finansinių kliūčių.

2.   Bendrijos parama neviršija minimumo, reikalingo projektą pradėti.

3.   Nepaisant pasirinktos dalyvavimo formos, visa Bendrijos parama, vadovaujantis šiuo reglamentu, neviršija 10 % visų investicijų sąnaudų. Tačiau visa Bendrijos parama išimtinai gali pasiekti 20 % visų investicijų sąnaudų šiais atvejais:

a)

projektams, susijusiems su padėties nustatymo ir navigacijos palydovinėmis sistemomis, kaip numatyta 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1692/96/EB dėl Bendrijos gairių transeuropiniam transporto tinklui vystyti (8) 17 straipsnyje;

b)

energijos tinklų pirmenybiniams projektams;

c)

Europos intereso projektų dalims, su sąlyga, kad Sprendimo Nr. 1692/96/EB III priede nurodyti projektai pradėti iki 2010 m., o jų tikslas – pašalinti kelių susiaurėjimus ir (arba) nutiesti trūkstamas dalis, jei tos dalys kerta sieną ar gamtinę kliūtį, ir prisidėti prie išsiplėtusios Bendrijos vidaus rinkos integracijos, palaikyti saugumą, užtikrinti nacionalinių tinklų sąveiką ir (arba) ryžtingai prisidėti mažinant transporto rūšių disbalansą, pirmenybę teikiant rūšims, mažiausiai kenksmingoms aplinkai. Šis koeficientas diferencijuojamas atsižvelgiant į naudingumą kitoms valstybėms, ypač kaimyninėms valstybėms narėms.

Bendro intereso projektams, nurodytiems 1997 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1336/97/EB dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairių (9) I priede, visa pagal šį reglamentą suteikta Bendrijos parama gali siekti 30 % visų investicijų sąnaudų.

4.   Šiame reglamente numatyti finansiniai ištekliai paprastai nėra skiriami projektams ar projektų etapams, kurie finansuojami iš kitų Bendrijos finansinių šaltinių.

5.   Vykdant 3 dalyje nurodytus projektus ir laikantis šiame reglamente nustatytų ribų, teisinis įsipareigojimas yra daugiametis, o biudžetiniai įsipareigojimai vykdomi kasmet mokant dalimis.

5 straipsnis

Orientacinė daugiametė Bendrijos programa

1.   Nedarant poveikio 6 straipsnio taikymui ir siekiant pagerinti Bendrijos taikomų priemonių veiksmingumą, Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos ir remdamasi Sutarties 155 straipsnio 1 dalyje nurodytomis gairėmis, gali kiekvienam sektoriui parengti orientacinę daugiametę programą (toliau – programa). Programa turi būti grindžiama pateiktomis finansinės paramos pagal 8 straipsnį paraiškomis ir, inter alia, atspindėti valstybių narių pateiktą informaciją, ypač nurodytąją 9 straipsnyje.

2.   Programa sudaroma tik iš bendro intereso tose specifinėse srityse, kuriose yra esminis ilgalaikio finansavimo poreikis, projektų ir (arba) susijusių tokio bendro intereso projektų grupių, kaip buvo nurodyta Sutarties 155 straipsnio 1 dalyje minimose gairėse.

3.   Kiekvienam projektui ar projektų grupei programoje turi būti nustatyta skiriamos finansinės paramos orientacinė suma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijos metinius sprendimus. Orientacinėms daugiametėms programoms neturi būti sunaudota daugiau kaip 75 % biudžeto lėšų, kurios nurodytos 19 straipsnyje.

4.   Programos rezultatais remiamasi kasmet priimant sprendimus dėl Bendrijos paramos skyrimo projektams, kai skirstomi metiniai biudžeto asignavimai. Komisija periodiškai informuoja 18 straipsnio 1 dalyje minimą komitetą apie pažangą, pasiektą vykdant programas, ir apie visus sprendimus, kuriuos Komisija priėmė skirstydama Bendrijos paramą tiems projektams. Į patvirtinamuosius dokumentus, pridedamus prie preliminaraus Komisijos biudžeto projekto, įtraukiama ataskaita apie pažangą, pasiektą įgyvendinant kiekvieną daugiametę orientacinę programą remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (10).

Programą būtina peržiūrėti bent tada, kai ji yra įpusėjusi, arba atsižvelgiant į faktinę projektų ar jų grupių pažangą, ir, jeigu reikia, pataisyti, laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Programoje taip pat nurodomi kiti atitinkamų projektų finansavimo šaltiniai, visų pirma kiti Bendrijos instrumentai ir Europos investicijų bankas.

5.   Jeigu įgyvendinant projektus ar jų grupes įvyksta esminių pokyčių, suinteresuotosios valstybės narės nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

Sprendimai dėl pagal programą projektams nustatytų orientacinių visuotinių sumų pakeitimų, kuriuos gali prireikti daryti įvykus tiems pokyčiams, priimami vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

6 straipsnis

Projektų atrankos kriterijai

1.   Projektai remiami atsižvelgiant į tai, kiek jie padeda pasiekti Sutarties 154 straipsnyje išdėstytus tikslus ir kitus tikslus bei Sutarties 155 straipsnio 1 dalyje minėtose gairėse apibrėžtus prioritetus.

2.   Įgyvendindama šį reglamentą Komisija užtikrina, kad jos sprendimai skirti Bendrijos paramą atitiktų prioritetus, nustatytus įvairiems sektoriams skirtose gairėse, priimtose pagal Sutarties 155 straipsnio 1 dalį. Sprendimai taip pat turi atitikti visus reikalavimus dėl visos Bendrijos paramos procentinės dalies dydžio, kurie gali būti keliami tose gairėse.

3.   Bendrijos parama skiriama potencialiai ekonomiškai perspektyviems projektams, kurių finansinis pelningumas paraiškos pateikimo metu laikomas nepakankamu.

4.   Spendime skirti Bendrijos paramą turėtų būti atsižvelgta į:

a)

projekto užbaigtumą,

b)

skatinamąjį Bendrijos dalyvavimo poveikį viešiems ir privatiems finansams,

c)

finansinio paketo patikimumą,

d)

tiesioginį ar netiesioginį socialinį ir ekonominį poveikį, visų pirma užimtumui,

e)

poveikį aplinkai.

5.   Taip pat atsižvelgiama į atskirų projekto dalių koordinavimą laiko atžvilgiu, ypač tarpvalstybinių projektų atveju.

7 straipsnis

Suderinamumas

Projektai, finansuojami vadovaujantis šiuo reglamentu, turi atitikti Bendrijos teisę ir Bendrijos politiką, ypač aplinkos apsaugos, konkurencijos ir viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo srityse.

8 straipsnis

Finansinės paramos paraiškų pateikimas

Suinteresuotosios valstybės narės arba, valstybei (-ėms) narei (-ėms) sutikus, tiesiogiai suinteresuotos valstybės ar privačios įmonės ar įstaigos finansinės paramos paraiškas teikia Komisijai.

Komisija turi nustatyti, ar yra suinteresuotų valstybių narių sutikimas.

9 straipsnis

Informacija, reikalinga įvertinti ir identifikuoti paraiškas

1.   Kiekvienoje finansinės paramos paraiškoje turi būti nurodyta informacija, kurios reikia projektą išnagrinėti pagal 4, 6 ir 7 straipsnius, visų pirma:

a)

jei paraiška susijusi su projektu:

i)

už projekto įgyvendinimą atsakinga įstaiga;

ii)

projekto aprašas ir numatoma Bendrijos paramos rūšis;

iii)

sąnaudų ir naudos analizės rezultatai, įskaitant potencialios ekonominės perspektyvos analizės ir finansinio pelningumo analizės rezultatus;

iv)

projekto statusas pagal gaires transporto srityje, kiek tai susiję su transporto ašimis ir mazgais;

v)

suderinamumas su regioniniu planavimu;

vi)

trumpas poveikio aplinkai aprašas, pagrįstas įvertinimu, atliktu vadovaujantis 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų viešųjų ir privačių projektų poveikio aplinkai įvertinimo (11);

vii)

pranešimas, kad išnagrinėtos alternatyvios viešojo ir privataus finansavimo galimybės, pvz., Europos investicijų fondas ir Europos investicijų bankas;

viii)

finansavimo plano sąmata eurais arba nacionaline valiuta, nurodant visas sudėtines finansavimo paketo dalis, įskaitant iš Bendrijos prašomą suteikti 3 straipsnio 1 dalyje minėtų įvairių formų finansinę paramą, taip pat finansinę paramą, kurią prašomą suteikti iš vietos, regioninės ar nacionalinės valdžios įstaigų ir privačių šaltinių bei jau suteiktą paramą;

b)

jei paraiška susijusi su tyrimu, numatomas tyrimo tikslas ir paskirtis, metodai ir būdai;

c)

preliminarus darbų tvarkaraštis;

d)

suinteresuotos valstybės narės naudojamų kontrolės priemonių, skirtų prašomoms lėšoms kontroliuoti, aprašas.

2.   Paraiškėjai turi pateikti visą susijusią papildomą informaciją, kurios prašo Komisija, pvz., kriterijus, gaires ir hipotezes, kuriomis remiantis buvo atlikta sąnaudų ir naudos analizė.

3.   Norėdama įvertinti paraišką, Komisija gali konsultuotis su įvairių sričių specialistais, pvz., prašyti Europos investicijų banko pateikti nuomonę.

10 straipsnis

Finansinės paramos skyrimas

Vadovaudamasi Sutarties 274 straipsniu, Komisija sprendžia, ar skirti finansinę paramą pagal šį reglamentą, įvertinusi, ar paraiška atitinka atrankos kriterijus. Jeigu svarstomi projektai yra nurodyti atitinkamoje pagal 5 straipsnį sudarytoje orientacinėje daugiametėje programoje, Komisija priima kasmetinius sprendimus skirti paramą neviršydama tai programai nustatytų orientacinių finansavimo sumų. Kitų projektų atveju priemonės skiriamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Komisija sprendimą tiesiogiai perduoda paramos gavėjams ir valstybėms narėms.

11 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Bendrijos parama gali padengti tik su projektu susijusias išlaidas, kurias patiria už projekto įgyvendinimą atsakingi paramos gavėjai ar trečiosios šalys.

2.   Išlaidos, patirtos prieš pateikiant Komisijai finansinės paramos paraišką, nepadengiamos.

3.   Vadovaujantis 10 straipsniu Komisijos priimti sprendimai skirti finansinę paramą prilyginami biudžetiniam nustatytų išlaidų įsipareigojimui.

4.   Paprastai mokėjimai vykdomi pervedant avansą, tarpinius mokėjimus ir atliekant galutinį mokėjimą. Avansas, kuris paprastai neviršija 50 % pirmosios metinės išmokėjimo dalies, išmokamas iškart po to, kai patenkinama finansinės paramos paraiška. Tarpiniai mokėjimai atliekami atsižvelgiant į mokėjimo reikalavimą, atkreipiant dėmesį į pažangą įgyvendinant projektą ar tyrimą ir, prireikus, peržiūrint patikslintus finansinius planus vadovaujantis tikslumo ir skaidrumo principais.

5.   Atliekant mokėjimus reikia atkreipti dėmesį į tai, kad infrastruktūros projektai bus įgyvendinti per kelerius metus, todėl turi būti parengtos daugiamečio finansavimo nuostatos.

6.   Komisija atlieka galutinį mokėjimą po to, kai patvirtina galutinę paramos gavėjo pateiktą projekto ar tyrimo ataskaitą, kurioje patikslintos visos faktiškai patirtos išlaidos.

7.   Laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, Komisija investicijų fondams ar panašioms finansų įmonėms, visų pirma siekiančioms transeuropinių tinklų projektams pritraukti rizikos kapitalo, nustato palūkanų subsidijų, garantinių įmokų subsidijų ir paramos rizikos kapitalo įnašų forma mokėjimo tvarką, tvarkaraštį ir sumas.

12 straipsnis

Finansų kontrolė

1.   Siekdamos užtikrinti, kad pagal šį reglamentą finansuojami projektai būtų užbaigti sėkmingai, pagal savo kompetenciją valstybės narės ir Komisija imasi būtinų priemonių:

a)

periodiškai patvirtinti, kad Bendrijos finansuojami projektai ir tyrimai tinkamai įvykdyti;

b)

užkirsti kelią pažeidimams ir bausti už jų įvykdymą;

c)

išieškoti visas sumas, prarastas dėl pažeidimų, be kita ko ir delspinigius už pavėluotą sumos grąžinimą, pagal Komisijos nustatytas taisykles. Išskyrus atvejus, kai valstybės narės ir (arba) įgyvendinančioji viešosios valdžios institucija pateikia įrodymų, kad jos nėra atsakingos už pažeidimus, valstybė narė turi atlyginti visas nepagrįstai išmokėtas sumas.

2.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi šiems tikslams įgyvendinti, ir visų pirma pateikia Komisijai valdymo ir kontrolės sistemų, sukurtų užtikrinti sėkmingą projektų ir tyrimų įgyvendinimą, aprašymą.

3.   Valstybės narės leidžia Komisijai naudotis bet kokiomis nacionalinėmis ataskaitomis apie projektų kontrolę.

4.   Nedarant poveikio kontrolės priemonėms, kurias taiko valstybės narės, vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, ir nedarant poveikio Sutarties 246 straipsniui bei kontrolės priemonėms, taikomoms vadovaujantis Sutarties 279 straipsniu, Komisijos pareigūnai ar tarnautojai gali atlikti patikrinimą vietoje, įskaitant pavyzdžių patikrinimą, projektų, finansuojamų pagal šį reglamentą, atžvilgiu, ir gali patikrinti kontrolės sistemas bei priemones, nustatytas nacionalinės valdžios institucijų, kurios apie tai informuoja Komisiją.

5.   Prieš atlikdama patikrinimą vietoje, Komisija apie tai praneša suinteresuotai valstybei narei siekdama gauti reikiamą pagalbą. Komisijos vykdomiems patikrinimams vietoje prieš tai neįspėjus taikomi susitarimai, sudaryti vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 nuostatomis. Tokiuose patikrinimuose gali dalyvauti suinteresuotos valstybės narės pareigūnai ar tarnautojai.

Komisija iš suinteresuotos valstybės narės gali reikalauti atlikti patikrinimą vietoje, kad būtų patvirtintas mokėjimo paraiškų teisingumas. Tokiuose patikrinimuose gali dalyvauti Komisijos pareigūnai ar tarnautojai, o jei to reikalauja suinteresuota valstybė narė, Komisijos pareigūnai ar tarnautojai dalyvauti privalo.

Komisija užtikrina, kad visi patikrinimai vykdomi koordinuotai siekiant išvengti pakartotinių to paties dalyko patikrinimų per tą patį laikotarpį. Suinteresuota valstybė narė ir Komisija nedelsiant perduoda viena kitai visą reikalingą informaciją, susijusią su įvykdytų patikrinimų rezultatais.

6.   Jeigu Bendrijos parama skiriama tiesiogiai suinteresuotoms valstybinėms ar privačioms įmonėms arba įstaigoms, kontrolės priemones atitinkamai taiko Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis.

7.   Atsakingos įstaigos ir institucijos bei tiesiogiai suinteresuotos valstybės ar privačios įmonės ar įstaigos penkerius metus nuo paskutinio mokėjimo pagal bet kurį projektą saugo ir prireikus pateikia Komisijai visus išlaidas projektui pagrindžiančius dokumentus.

13 straipsnis

Paramos sumažinimas, sustabdymas ir nutraukimas

1.   Jei veiklos įgyvendinimas visiškai arba iš dalies nepagrindžia jai skirtos finansinės paramos, Komisija atitinkamai patikrina atvejį, visų pirma kreipdamasi į valstybę narę ar jos paskirtas įstaigas ar valdžios institucijas, kad šios atliktų reikalingus veiksmus ir per nustatytą laiką pateiktų paaiškinimus.

2.   Po 1 dalyje minėto patikrinimo Komisija gali sumažinti, sustabdyti arba nutraukti paramą atitinkamai veiklai, jei patikrinimo metu paaiškėja, jog buvo padaryta pažeidimų arba nebuvo laikytasi vienos iš sprendime skirti paramą nustatytų sąlygų, visų pirma, jei nesikreipus į Komisiją dėl patvirtinimo pakeičiama projekto esmė ar jo vykdymo sąlygos.

Bet koks nepagrįstas lėšų įgijimas suteikia teisę išieškoti nepagrįstai išmokėtas sumas.

3.   Išskyrus atvejus, kai Komisijai pateikiamas tinkamai pagrįstas pateisinimas, Komisija nutraukia paramą, skirtą projektams, kurie nepradedami vykdyti per dvejus metus nuo planuotos datos, nurodytos sprendime skirti paramą.

4.   Nepagrįstai gauta suma turi būti grąžinta Komisijai.

5.   Jeigu, praėjus 10 metų po to, kai buvo suteikta finansinė parama, atitinkama veikla nebuvo baigta, Komisija, atsižvelgdama į visus susijusius veiksnius, gali pareikalauti grąžinti sumokėtą paramą, tinkamai atsižvelgdama į proporcingumo principą.

14 straipsnis

Koordinavimas

Komisija yra atsakinga už projektų ir programų, minėtų 5 straipsnio 1 dalyje ir pradėtų pagal šį reglamentą, bei projektų, pradėtų, gavus įnašų iš Bendrijos biudžeto, Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo ir kitų Bendrijos finansinių instrumentų, koordinavimą ir derinimą.

15 straipsnis

Nagrinėjimas, stebėjimas ir įvertinimas

1.   Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad projektų pagal šį reglamentą įgyvendinimas būtų veiksmingai stebimas ir vertinamas. Projektai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į stebėjimo ir vertinimo rezultatus.

2.   Siekdamos užtikrinti, kad Bendrijos parama būtų naudojama veiksmingai, Komisija ir valstybės narės metodiškai stebi vykdant projektus pasiektą pažangą, ir, jei reikia, bendradarbiauja su Europos investicijų banku ar kitomis atitinkamomis įstaigomis.

3.   Gavusi finansinės paramos paraišką, prieš ją patvirtindama, Komisija ją turi išnagrinėti, kad įvertintų, ar projektas atitinka 4 ir 6 straipsniuose nustatytas sąlygas ir kriterijus. Jei būtina, nagrinėdama paraišką Komisija kreipiasi pagalbos į Europos investicijų banką ar kitas atitinkamas įstaigas.

4.   Komisija ir valstybės narės įvertina, kaip projektai ir programos buvo įvykdyti, ir išnagrinėja jų įgyvendinimo rezultatus, kad įvertintų, ar pirminiai tikslai gali būti ir ar buvo pasiekti. Nagrinėjant, inter alia, nustatoma, kokią įtaką projektai padarė aplinkai, atsižvelgiant į galiojančius Bendrijos teisės aktus. Pasitarusi su suinteresuota valstybe nare, Komisija taip pat gali pareikalauti paramos gavėjo pateikti atitinkamą projektų ar projektų grupių, kuriems pagal šį reglamentą buvo skirta parama, įvertinimą arba pateikti jai informacijos ir suteikti pagalbą, reikalingą tokiems projektams įvertinti.

5.   Jeigu įmanoma, stebint remiamasi fiziniais ir finansiniais rodikliais. Rodikliai turi būti susiję su konkrečiu projekto ir jo tikslų pobūdžiu. Jie pateikiami taip, kad iš jų būtų matyti:

a)

kokia projekto stadija pasiekta lyginant su planu ir iš pradžių nustatytais veiklos tikslais;

b)

pasiekta valdymo pažanga ir visi susiję sunkumai.

6.   Tikrindama individualias finansinės paramos paraiškas, Komisija atsižvelgia į nagrinėjimų ir įvertinimų, atliktų pagal šį straipsnį, išvadas.

7.   4 ir 5 dalyse nurodyta įvertinimo ir stebėjimo tvarka nustatoma sprendimuose, kuriais patvirtinami projektai, ir (arba) sutartinėse nuostatose, susijusiose su finansinės paramos skyrimu.

16 straipsnis

Informacija ir viešumas

1.   Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia įvertinti metinę ataskaitą apie pagal šį reglamentą atliktą darbą. Šioje ataskaitoje pateikiamas rezultatų, pasiektų naudojant Bendrijos paramą įvairiose taikymo srityse, įvertinimas lyginant su pirminiais tikslais, taip pat skyrius apie einamųjų daugiamečių programų turinį ir įgyvendinimą bei, kas ypač svarbu, ataskaita apie 5 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytas peržiūras ir pataisas.

2.   Paramos gavėjai garantuoja, kad paramai, suteiktai vadovaujantis šiuo reglamentu, bus užtikrintas viešumas tam, kad visuomenė būtų informuota apie Bendrijos vaidmenį įgyvendinant projektus.

Šio principo įgyvendinimo praktikoje klausimais jie konsultuojasi su Komisija.

17 straipsnis

Įgyvendinimas

Komisija atsako už šio reglamento įgyvendinimą.

18 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas (toliau – Komitetas).

Europos investicijų bankas į Komitetą paskiria balsavimo teisės neturintį atstovą.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

19 straipsnis

Finansavimas

Finansinė struktūra šiam reglamentui įgyvendinti laikotarpiu nuo 2000 m. iki2006 m. yra 4 874 880 000 EUR.

Kasmetinius asignavimus skiria biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinės perspektyvos ribų.

Lėšų paskirstymas yra siejamas su kokybiniu ir kiekybiniu įgyvendinimo lygiu.

20 straipsnis

Nuostata dėl peržiūrų ir pataisų

Iki 2006 m. pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia išsamią ataskaitą apie patirtį, įgytą taikant šiame reglamente numatytas priemones Bendrijos paramai skirti, ypač priemones ir nuostatas, nustatytas 3 straipsnyje.

Europos Parlamentas ir Taryba, veikdami Sutarties 156 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka, išnagrinėja, ar pasibaigus 19 straipsnyje minėtam laikotarpiui ir toliau bus taikomos, ar bus keičiamos šiame reglamente nurodytos priemonės, taip pat tai, kokiomis sąlygomis tai bus daroma.

21 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 2236/95 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. lapkričio 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J BUSEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. ASK


(1)  2009 m. birželio 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 228, 1995 9 23, p. 1.

(4)  Žr. II priedą.

(5)  OL C 172, 1999 6 18, p. 1.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(7)  OL L 162, 2007 6 22, p. 1.

(8)  OL L 228, 1996 9 9, p. 1.

(9)  OL L 183, 1997 7 11, p. 12.

(10)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)  OL L 175, 1985 7 5, p. 40.


I PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies e punkte minėtos įgyvendinimo taisyklės

1.   Bendrijos įnašų į rizikos kapitalą sąlygos

Finansinės paramos paraiškose pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą turi būti pateikiama toliau nurodyta informacija, priimtina 18 straipsnio 1 dalyje minėtam komitetui, kuria remiantis priimami sprendimai skirti paramą:

informacinis memorandumas, kuriame pateikiamos pagrindinės fondo įstatų nuostatos, įskaitant jo teisinę ir valdymo struktūrą,

išsamios jo investicijų gairės, įskaitant informaciją apie tikslinius projektus,

informacija apie privačių investuotojų dalyvavimą,

informacija apie projekto geografinę sritį,

informacija apie finansinį fondo pajėgumą,

informacija apie tai, kokių savo teisių gynimo priemonių turi teisę imtis investuotojai, jeigu fondas nevykdo jiems duotų įsipareigojimų,

informacija apie fondo pasitraukimo ir fondo likvidavimo sąlygas,

atstovavimo investuotojų komitetuose teisės.

Prieš priimant sprendimą skirti paramą, tarpininkaujantis investicijų fondas ar kita panaši finansų įmonė turi būti įsipareigojusi investuoti į projektus, pirmiau pagal Sutarties 155 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirmą įtrauką apibrėžtus kaip bendro intereso projektai, ne mažiau kaip du su puse karto Bendrijos įnašą viršijančią sumą.

Rizikos kapitalo įnašų forma skiriama Bendrijos parama investicijų fondams ar panašioms finansų įmonėms iš esmės skiriama tik tuomet, jeigu Bendrijos įnašų rizika vertinama pari passu, palyginti su kitų fondo investuotojų rizika.

Paramą gaunantys investicijų fondai ar panašios finansų įmonės turi vadovautis patikimo finansų valdymo principus.

2.   Dalyvavimo apribojimai ir didžiausios galimos investicijos

Įnašai pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą neturi viršyti 1 % visos sumos, skirtos 19 straipsnyje minėtam laikotarpiui. Tačiau ši riba gali būti padidinta, remiantis minėtu 3 straipsnio 1 dalies e punktu.

Pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą skiriama Bendrijos parama turi neviršyti 20 % viso investicijų fondo ar panašios finansų įmonės kapitalo.

3.   Bendrijos įnašų valdymas

Bendrijos įnašų valdymą užtikrina Europos investicijų fondas (toliau - EIF). Bendrijos paramos pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą skyrimo išsamios sąlygos, įskaitant skirtų lėšų naudojimo stebėjimo ir kontrolės sąlygas, turi būti nustatytos Komisijos ir EIF bendradarbiavimo sutartyje, atsižvelgiant į šiame priede išdėstytas nuostatas.

4.   Kitos nuostatos

Šiame reglamente apibrėžtos nagrinėjimo, stebėjimo ir įvertinimo nuostatos, įskaitant nuostatas dėl Bendrijos paramos, finansinės kontrolės ir paramos sumažinimo, sustabdymo bei nutraukimo, visiškai taikomos 3 straipsnio 1 dalies e punktui. Tai, inter alia, turi būti užtikrinta Komisijos ir EIF bendradarbiavimo sutartyje bei atitinkamose sutartyse su investicijų fondais ar panašiomis finansų įmonėmis, kuriose nustatomos atskirų bendro intereso projektų lygmens būtinos kontrolės priemonės. Reikia imtis atitinkamų priemonių, kad Audito Rūmai galėtų atlikti savo uždavinius, ypač tikrinti mokėjimų teisėtumą.

Pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą atliekami mokėjimai, nepaisant 11 straipsnio 6 dalies, reguliuojami pagal 11 straipsnio 7 dalį. Pasibaigus investicijų laikotarpiui arba, jeigu taip atsitinka, anksčiau, visi likučiai, susidarę iš investuoto kapitalo grąžos ar likę paskirsčius pelną ir padidėjus kapitalui bei paskirsčius visas kitas investuotojams priklausančias sumas, grąžinami į Bendrijos biudžetą.

Visi sprendimai skirti rizikos kapitalo įnašus pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą pateikiami 18 straipsnio 1 dalyje minėtam komitetui.

Komisija periodiškai praneša minėtam komitetui apie rizikos kapitalo įnašų pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą skyrimą.

Iki 2006 m. pabaigos Komisija, remdamasi 15 straipsniu, pateikia veiklos, vykdytos pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą, ypač jos pritaikymo, poveikio įgyvendinant paramą gavusius transeuropinių tinklų projektus ir privačių investuotojų dalyvavimo finansuotuose projektuose, įvertinimą.


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su pakeitimais

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2236/95

(OL L 228, 1995 9 23, p. 1)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1655/1999

(OL L 197, 1999 7 29, p. 1)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 788/2004

(OL L 138, 2004 4 30, p. 17)

tik 1 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 807/2004

(OL L 143, 2004 4 30, p. 46)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1159/2005

(OL L 191, 2005 7 22, p. 16)

 


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2236/95

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies a–e punktai

3 straipsnio 1 dalies a–e punktai

4 straipsnio 1 dalies f punktas

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 5 dalis

5 straipsnis

4 straipsnis

5a straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1a dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

6 straipsnio 4 dalies įžanginė formuluotė

6 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

6 straipsnio 4 dalies a punktas

6 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

6 straipsnio 4 dalies b punktas

6 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

6 straipsnio 4 dalies c punktas

6 straipsnio 3 dalies ketvirta įtrauka

6 straipsnio 4 dalies d punktas

6 straipsnio 3 dalies penkta įtrauka

6 straipsnio 4 dalies e punktas

6 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 5 dalis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnio pirmas sakinys

8 straipsnio pirma pastraipa

8 straipsnio antras sakinys

8 straipsnio antra pastraipa

9 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

9 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

9 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė formuluotė

9 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė formuluotė

9 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

9 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

9 straipsnio 1 dalies a punkto trečia įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

9 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

9 straipsnio 1 dalies a punkto penkta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

9 straipsnio 1 dalies a punkto šešta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

9 straipsnio 1 dalies a punkto septinta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

9 straipsnio 1 dalies a punkto aštunta įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punkto viii papunktis

9 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai

9 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai

9 straipsnio 2 ir 3 dalys

9 straipsnio 2 ir 3 dalys

10 ir 11 straipsniai

10 ir 11 straipsniai

12 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

12 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

12 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

12 straipsnio 1 dalies a punktas

12 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

12 straipsnio 1 dalies b punktas

12 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

12 straipsnio 1 dalies c punktas

12 straipsnio 2–7 dalys

12 straipsnio 2–7 dalys

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnio 2a dalis

13 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 5 dalis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnio 1–4 dalys

15 straipsnio 1–4 dalys

15 straipsnio 5 dalies įžanginė formuluotė

15 straipsnio 5 dalies įžanginė formuluotė

15 straipsnio 5 dalies pirma įtrauka

15 straipsnio 5 dalies a punktas

15 straipsnio 5 dalies antra įtrauka

15 straipsnio 5 dalies b punktas

15 straipsnio 6 ir 7 dalys

15 straipsnio 6 ir 7 dalys

16 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

16 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

16 straipsnio 2 dalies antras sakinys

16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 1 dalis

17 straipsnis

17 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 2 dalies antras sakinys

18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 4 dalis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnio pirmas sakinys

20 straipsnio pirma pastraipa

19 straipsnio antras sakinys

20 straipsnio antra pastraipa

21 straipsnis

20 straipsnis

22 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


Top