EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2195

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 340, 16.12.2002, p. 1–562 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 37 - 39

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/oj

32002R2195Oficialusis leidinys L 340 , 16/12/2002 p. 0001 - 0562


Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2195/2002

2002 m. lapkričio 5 d.

dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį bei 55 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) Įvairių klasifikatorių naudojimas kenkia Europos viešųjų pirkimų atvirumui ir skaidrumui. Jo poveikis pranešimų kokybei ir jų paskelbimo laikui de facto varžo ekonominės veiklos vykdytojų galimybes sudaryti viešąsias sutartis.

(2) Komisija savo Rekomendacijoje 96/527/EB [5] paragino susitariančiuosius subjektus ir institucijas naudotis bendru viešųjų pirkimų žodynu (BVPŽ), parengtu remiantis kai kuriais galiojančiais klasifikatoriais, siekiant juos kuo labiau pritaikyti prie tam tikrų viešųjų pirkimų sistemos ypatumų apibūdinant sutarties dalyką.

(3) Sudarant bendrą klasifikavimo sistemą, skirtą viešiesiems pirkimams, reikia standartizuoti nuorodas, kurias naudoja susitariančiosios institucijos ir subjektai sutarties dalyką apibūdinti.

(4) Valstybės narės turi turėti bendrą nuorodų sistemą, kurioje Bendrijos oficialiomis kalbomis būtų pateikiami vienodi prekių aprašymai ta pačia atitinkamų raidinių skaitmeninių kodų tvarka, kad Bendrijoje būtų galima įveikti su kalba susijusias kliūtis.

(5) Todėl šiuo reglamentu reikia priimti patikslintą BVPŽ redakciją kaip bendrą viešiesiems pirkimams skirtą klasifikavimo sistemą, kurios įgyvendinimui taikomos direktyvos dėl viešųjų sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.

(6) Taip pat turi būti sudarytos paaiškinamosios lentelės, kuriose būtų nurodyta, kaip BVPŽ atitinka statistinį Europos ekonominės bendrijos produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA), Jungtinių Tautų laikiną pagrindinį prekių klasifikatorių (CPC prov.), Europos Bendrijų statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 1 red.) ir kombinuotąją nomenklatūrą (KN).

(7) BVPŽ sandarą ir kodus gali prireikti pritaikyti arba iš dalies pakeisti atsižvelgiant į rinkos ir vartotojų poreikių pokyčius. Todėl turi būti nustatyta tinkama patikslinimo tvarka.

(8) Priemonės, reikalingos šiam reglamentui įgyvendinti, turėtų būti priimtos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [6].

(9) Valstybės narės negali reikiamai pasiekti tikslo, kurio siekiama atliekant siūlomą veiklą, būtent sudarant viešosioms sutartims skirtą klasifikavimo sistemą, dėl veiklos masto ir poveikio šį tikslą galima tinkamiau pasiekti Bendrijos lygiu, nes Bendrija gali priimti priemones, remdamasi subsidiarumo principu, kaip nurodyta Sutarties 5 straipsnyje. Remiantis minėtame straipsnyje apibrėžtu proporcingumo principu, šiuo reglamentu nustatomos tik tos priemonės, kurių reikia šiam tikslui pasiekti.

(10) Pasirinkta ne direktyva, o reglamentas, nes valstybėms narėms nereikia atskirai įgyvendinti viešosioms sutartims nustatytos klasifikavimo sistemos.

(11) Siekiant supažindinti vartotojus su suvienodinta klasifikavimo sistema, kuri galiausiai bus privaloma, šis BVPŽ reglamentas turėtų būti įgyvendinamas pasibaigus sureguliavimo laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendra klasifikavimo sistema, taikoma viešiesiems pirkimams, vadinama "bendru viešųjų pirkimų žodynu" arba "BVPŽ".

2. BVPŽ tekstas pateikiamas I priede.

3. Paaiškinamosios lentelės, kuriose nurodyta, kaip BVPŽ atitinka Europos ekonominės bendrijos produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA), Jungtinių Tautų laikiną pagrindinį prekių klasifikatorių (CPC prov.), Europos Bendrijų statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 1 red.) ir Kombinuotąją nomenklatūrą (KN), pateikiamos atitinkamai II, III, IV ir V prieduose.

2 straipsnis

Komisija 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima priemones, būtinas, kad BVPŽ būtų peržiūrėtas.

3 straipsnis

1. Komisijai padeda Viešųjų sutarčių patariamasis komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimo 71/306/EEB [7] 1 straipsnį (toliau – Komitetas).

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2003 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. Pedersen

[1] OL C 25 E, 2002 1 29, p. 1.

[2] OL C 48, 2002 2 21, p. 9.

[3] OL C 192, 2002 8 12, p. 50.

[4] 2002 m. kovo 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2002 birželio 7 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 281 E, 2002 11 19, p. 1) ir 2002 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[5] OL L 222, 1996 9 3, p. 10.

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[7] OL L 185, 1971 8 16, p. 15. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 77/63/EEB (OL L 13, 1977 1 15, p. 15).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

BENDRAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽODYNAS (BVPŽ)

Žr. Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2003/2151, OL L 329, 2003 12 17, p.1.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

BVPŽ IR CPA 96 ATITIKMENŲ LENTELĖ

Žr. Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2003/2151, OL L 329, 2003 12 17, p.1.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

BVPŽ IR CPC prov. ATITIKMENŲ LENTELĖ

Žr. Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2003/2151, OL L 329, 2003 12 17, p.1.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

BVPŽ IR NACE red. 1 ATITIKMENŲ LENTELĖ

NACE red. 1 F sekcija — Statyba | BVPŽ |

Skyrius | Grupė | Klasė | Aprašymas | BVPŽ kodas | Aprašymas |

45 | | | Statyba | 45000000-7 | Statybos darbai |

| 45.1 | | Statybvietės paruošimas | 45100000-8 | Statybvietės parengimo darbai |

| | 45.11 | Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai | 45110000-1 | Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės kasimo darbai |

| | 45111000-8 | Griovimo, statybvietės ruošimo ir valymo darbai |

| | 45111100-9 | Griovimo darbai |

| | 45111200-0 | Statybvietės rengimo ir valymo darbai |

| | 45111210-3 | Sprogdinimo ir su juo susijusių nuolaužų šalinimo darbai |

| | 45111211-0 | Sprogdinimo darbai |

| | 45111212-7 | Nuolaužų šalinimo darbai |

| | 45111213-4 | Statybvietės valymo darbai |

| | 45111214-1 | Valymo darbai po sprogdinimo |

| | 45111220-6 | Augmenijos šalinimo darbai |

| | 45111230-9 | Grunto stabilizavimo darbai |

| | 45111240-2 | Grunto drenažo darbai |

| | 45111250-5 | Grunto tyrimo darbai |

| | 45111260-8 | Aikštelės parengimas kasybai |

| | 45111290-7 | Pradiniai darbai |

| | 45111291-4 | Statybvietės eksploatavimo darbai |

| | 45112000-5 | Ekskavacijos ir žemės kasimo darbai |

| | 45112100-6 | Griovių kasimo darbai |

| | 45112200-7 | Grunto nuėmimo darbai |

| | 45112210-0 | Paviršinio grunto nuėmimo darbai |

| | 45112300-8 | Žemės užpylimo ir melioracijos darbai |

| | 45112310-1 | Žemės užpylimo darbai |

| | 45112320-4 | Žemės melioravimo darbai |

| | 45112330-7 | Statybvietės atstatymo darbai |

| | 45112340-0 | Grunto nukenksminimo darbai |

| | 45112350-3 | Dykviečių įsisavinimas |

| | 45112400-9 | Kasimo darbai |

| | 45112410-2 | Kapų kasimo darbai |

| | 45112420-5 | Rūsių kasimo darbai |

| | 45112440-1 | Šlaitų terasavimas |

| | 45112441-8 | Terasavimo darbai |

| | 45112500-0 | Žemės kasimo darbai |

| | 45112600-1 | Žemės nuėmimas ir užpylimas |

| | 45112700-2 | Kraštovaizdžio darbai |

| | 45113000-2 | Statybvietės darbai |

| | 45.12 | Žvalgomasis gręžimas | 45120000-4 | Bandomieji gręžimo ir gręžinių darbai |

| | 45121000-1 | Bandomieji gręžimo darbai |

| | 45122000-8 | Bandomieji gręžinių darbai |

| 45.2 | | Pastatų ir jų dalių statyba; inžinerinių statinių statyba | 45200000-9 | Visi ar daliniai statybos ir inžinerinių statinių darbai |

| | 45.21 | Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba | 45210000-2 | Pastatų statymo darbai |

| | 45211000-9 | Daugiabučių ir individualiųjų namų statymo darbai |

| | 45211100-0 | Namų statymo darbai |

| | 45211200-1 | Prieglaudos |

| | 45211300-2 | Namai |

| | 45211310-5 | Vonios kambariai |

| | 45211320-8 | Priebučiai |

| | 45211340-4 | Daugiabučiai pastatai |

| | 45211341-1 | Butai |

| | 45211350-7 | Daugiafunkciniai pastatai |

| | 45211360-0 | Miesto statybos |

| | 45212000-6 | Laisvalaikio, sporto, kultūros, laikino apsigyvenimo pastatų bei restoranų statymo darbai |

| | 45212100-7 | Laisvalaikio objektų statymo darbai |

| | 45212110-0 | Laisvalaikio centras |

| | 45212120-3 | Teminis pramogų parkas |

| | 45212130-6 | Pramogų parkai |

| | 45212140-9 | Poilsio įranga |

| | 45212150-2 | Kinas |

| | 45212160-5 | Kazino |

| | 45212170-8 | Pramoginės paskirties pastatas |

| | 45212171-5 | Pramogų centras |

| | 45212172-2 | Poilsio centras |

| | 45212180-1 | Bilietų kasos |

| | 45212190-4 | Nuo saulės apsaugantys statiniai |

| | 45212200-8 | Sporto objektų statybos darbai |

| | 45212210-1 | Specializuoti sporto statiniai |

| | 45212211-8 | Čiuožykla |

| | 45212212-5 | Plaukimo baseino statybos darbai |

| | 45212220-4 | Universalūs sporto statiniai |

| | 45212221-1 | Sporto aikštelė |

| | 45212222-8 | Gimnastikos salė |

| | 45212223-5 | Žiemos sporto statiniai |

| | 45212224-2 | Stadionas |

| | 45212225-9 | Sporto salė |

| | 45212290-5 | Remonto ir priežiūros darbai, susiję su sporto statiniais |

| | 45212300-9 | Kultūros ir meno rūmų statybos darbai |

| | 45212310-2 | Pastatų parodoms rengti statybos darbai |

| | 45212311-9 | Meno galerija |

| | 45212312-6 | Parodų centras |

| | 45212313-3 | Muziejus |

| | 45212320-5 | Pastatų, skirtų meno pasirodymams, statybos darbai |

| | 45212321-2 | Žiūrovų salė |

| | 45212322-9 | Teatras |

| | 45212330-8 | Biblioteka |

| | 45212331-5 | Multimedijos biblioteka |

| | 45212340-1 | Auditorija |

| | 45212350-4 | Ypatingos istorinės ir architektūrinės reikšmės pastatai |

| | 45212351-1 | Priešistorinis paminklas |

| | 45212352-8 | Pramoninis paminklas |

| | 45212353-5 | Rūmai |

| | 45212354-2 | Pilis |

| | 45212360-7 | Religinės paskirties pastatai |

| | 45212361-4 | Bažnyčia |

| | 45212400-0 | Restoranų ir apgyvendinimui skirti pastatai |

| | 45212410-3 | Laikino apsigyvenimo pastatų statybos darbai |

| | 45212411-0 | Viešbutis |

| | 45212412-7 | Bendrabutis |

| | 45212413-4 | Trumpalaikis apgyvendinimas |

| | 45212420-6 | Restoranų ir panašių objektų statybos darbai |

| | 45212421-3 | Restoranas |

| | 45212422-0 | Valgykla |

| | 45212423-7 | Kavinė |

| | 45213000-3 | Prekybos, sandėliavimo ir pramoninės paskirties pastatų bei pastatų, susijusių su transportu, statybos darbai |

| | 45213100-4 | Prekybos pastatų statybos darbai |

| | 45213110-7 | Parduotuvių pastatai |

| | 45213111-4 | Prekybos centras |

| | 45213112-1 | Parduotuvės skyriai |

| | 45213120-0 | Paštas |

| | 45213130-3 | Bankas |

| | 45213140-6 | Turgus |

| | 45213141-3 | Turgus su stogu |

| | 45213142-0 | Turgus po atviru dangumi |

| | 45213150-9 | Biurų blokas |

| | 45213200-5 | Sandėlių ir pramoninių pastatų statybos darbai |

| | 45213210-8 | Šaldyklų instaliacijos |

| | 45213220-1 | Sandėlių statybos darbai |

| | 45213221-8 | Sandėlio tipo prekybos centrai |

| | 45213230-4 | Skerdykla |

| | 45213240-7 | Žemės ūkio pastatai |

| | 45213241-4 | Daržinė |

| | 45213242-1 | Karvidės |

| | 45213250-0 | Pramoninių pastatų statybos darbai |

| | 45213251-7 | Pramoniniai blokai |

| | 45213252-4 | Dirbtuvės |

| | 45213300-6 | Su transportu susiję pastatai |

| | 45213310-9 | Su kelių transportu susijusių pastatų statybos darbai |

| | 45213311-6 | Autobusų stotis |

| | 45213312-3 | Automobilių stovėjimo pastatas |

| | 45213313-0 | Pakelės poilsio zonos pastatas |

| | 45213314-7 | Autobusų garažas |

| | 45213320-2 | Su geležinkelių transportu susijusių pastatų statybos darbai |

| | 45213321-9 | Geležinkelio stotis |

| | 45213322-6 | Geležinkelio terminalo pastatas |

| | 45213330-5 | Su oro transportu susijusių pastatų statybos darbai |

| | 45213331-2 | Oro uosto pastatai |

| | 45213332-9 | Oro uosto valdymo bokštelis |

| | 45213340-8 | Su vandens transportu susijusių pastatų statybos darbai |

| | 45213341-5 | Perkėlos pastatas |

| | 45213342-2 | Automobilių gabenimo keltų ir laivų terminalas |

| | 45213350-1 | Su įvairiomis transporto rūšimis susijusių pastatų statybos darbai |

| | 45213351-8 | Remonto angaras |

| | 45213352-5 | Techninės priežiūros depas |

| | 45214000-0 | Mokymo įstaigų ir mokslinių tyrimų institucijų pastatų statybos darbai |

| | 45214100-1 | Vaikų darželių statybos darbai |

| | 45214200-2 | Mokyklų statybos darbai |

| | 45214210-5 | Pradinė mokykla |

| | 45214220-8 | Vidurinė mokykla |

| | 45214230-1 | Specialioji mokykla |

| | 45214300-3 | Koledžų statybos darbai |

| | 45214310-6 | Profesinis koledžas |

| | 45214320-9 | Techninis koledžas |

| | 45214400-4 | Universitetų statybos darbai |

| | 45214410-7 | Politechnikumas |

| | 45214420-0 | Amfiteatrinė auditorija |

| | 45214430-3 | Lingvistinė laboratorija |

| | 45214500-5 | Aukštesniojo mokslo įstaigų statybos darbai |

| | 45214600-6 | Mokslinių tyrimų institucijų pastatų statybos darbai |

| | 45214610-9 | Laboratorijos pastatas |

| | 45214620-2 | Pastatai moksliniams tyrimams ir bandymams |

| | 45214630-5 | Mokslinė įranga |

| | 45214640-8 | Meteorologijos stotys |

| | 45214700-7 | Universiteto bendrabučių statybos darbai |

| | 45214800-8 | Mokymo komplekso pastatas |

| | 45215000-7 | Su sveikatos apsauga ir socialinėmis paslaugomis susijusių pastatų, krematoriumų ir viešųjų tualetų statybos darbai |

| | 45215100-8 | Su sveikatos apsauga susijusių pastatų statybos darbai |

| | 45215110-1 | Sveikatingumo centras |

| | 45215120-4 | Specialiosios medicininės paskirties pastatas |

| | 45215130-7 | Klinika |

| | 45215140-0 | Ligoninės patalpos |

| | 45215141-7 | Operacinė |

| | 45215142-4 | Intensyviosios terapijos skyrius |

| | 45215143-1 | Diagnostinio patikrinimo kabinetas |

| | 45215144-8 | Sveikatos tikrinimo kabinetai |

| | 45215145-5 | Fluorografijos kabinetas |

| | 45215146-2 | Patologijos kabinetas |

| | 45215147-9 | Medicininės ekspertizės kabinetas |

| | 45215148-6 | Kateterių procedūrų kabinetas |

| | 45215200-9 | Socialinių paslaugų sferos pastatų statybos darbai |

| | 45215210-2 | Subsidijuojamojo būsto statybos darbai |

| | 45215211-9 | Senelių namai |

| | 45215212-6 | Pensionatas |

| | 45215213-3 | Slaugos namai |

| | 45215214-0 | Bendrabutiniai namai |

| | 45215215-7 | Vaikų namai |

| | 45215220-5 | Socialinės paskirties pastatų, išskyrus subsidijuojamąjį būstą, statybos darbai |

| | 45215221-2 | Dienos priežiūros centras |

| | 45215222-9 | Miesto administracinis centras |

| | 45215300-0 | Krematoriumas |

| | 45215400-1 | Kapinių statiniai |

| | 45215500-2 | Viešieji tualetai |

| | 45215510-5 | Viešųjų tualetų remontas ir priežiūra |

| | 45216000-4 | Teisėsaugos, avarinių gelbėjimo tarnybų ir kariuomenės pastatų statymo darbai |

| | 45216100-5 | Teisėsaugos ir avarinių gelbėjimo tarnybų pastatų statybos darbai |

| | 45216110-8 | Teisėsaugos pastatų statybos darbai |

| | 45216111-5 | Policijos nuovada |

| | 45216112-2 | Teismo pastatas |

| | 45216113-9 | Kalėjimo pastatas |

| | 4526114-6 | Parlamento ir viešųjų susibūrimų pastatai |

| | 45216120-1 | Avarinių gelbėjimo tarnybų pastatų statybos darbai |

| | 45216121-8 | Gaisrinė |

| | 45216122-5 | Greitosios pagalbos stotis |

| | 45216123-2 | Kalnų gelbėjimo tarnybos pastatas |

| | 45216124-9 | Gelbėjimo valčių stotis |

| | 45216125-6 | Avarinių gelbėjimo tarnybų pastatas |

| | 45216126-3 | Pakrančių apsaugos tarnybos pastatas |

| | 45216127-0 | Gelbėjimo tarnybos stotis |

| | 45216128-7 | Švyturys |

| | 45216200-6 | Kariuomenės pastatų ir įrenginių statybos darbai |

| | 45216210-9 | Kariuomenės valgykla |

| | 45216220-2 | Karinis bunkeris |

| | 45216230-5 | Karinė slėptuvė |

| | 45216240-8 | Kareivinės |

| | 45220000-5 | Inžineriniai statiniai ir statybos darbai |

| | 45221000-2 | Tiltų ir tunelių, šachtų ir požeminių perėjų statybos darbai |

| | 45221100-3 | Tiltų statybos darbai |

| | 45221110-6 | Tiltas |

| | 45221111-3 | Važiuojamasis tiltas |

| | 45221112-0 | Geležinkelio tiltas |

| | 45221113-7 | Pėsčiųjų tiltas |

| | 45221114-4 | Geležinis tiltas |

| | 45221115-1 | Plieno tiltas |

| | 45221116-8 | Tunelis po geležinkeliu ar keliu |

| | 45221117-5 | Tiltinės svarstyklės |

| | 45221118-2 | Vamzdyno tiltas |

| | 45221119-9 | Tiltų atnaujinimas |

| | 45221120-9 | Viadukas |

| | 45221121-6 | Kelio viadukas |

| | 45221122-3 | Geležinkelio viadukas |

| | 45221200-4 | Tunelių, šachtų ir požeminių perėjų statybos darbai |

| | 45221210-7 | Uždengtos ar iš dalies uždengtos iškasos |

| | 45221211-4 | Tunelis po keliu ar geležinkeliu |

| | 45221212-1 | Požeminė perėja |

| | 45221213-8 | Uždengtos ar iš dalies uždengtos geležinkelio iškasos |

| | 45221214-5 | Uždengtos ar iš dalies uždengtos kelių iškasos |

| | 45221220-0 | Vandens ir kt. vamzdžiai-pralaidos po keliu ar geležinkeliu |

| | 45221230-3 | Šachtos |

| | 45221240-6 | Tunelių statybos darbai |

| | 45221241-3 | Kelio tunelis |

| | 45221242-0 | Geležinkelio tunelis |

| | 45221243-7 | Pėsčiųjų tunelis |

| | 45221244-4 | Kanalo tunelis |

| | 45221245-1 | Tunelis po upe |

| | 45221246-8 | Tunelis po jūros dugnu |

| | 45221247-5 | Tunelių statybos darbai |

| | 45221248-2 | Tunelio ramsčiai |

| | 45221250-9 | Požeminiai statiniai, išskyrus tunelius, šachtas ir požemines perėjas |

| | 45222000-9 | Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas ir požemines perėjas, statybos darbai |

| | 45222100-0 | Atliekų apdorojimo įmonė |

| | 45222110-3 | Atliekų šalinimo aikštelė |

| | 45222200-1 | Karinės paskirties pastatų statybos darbai |

| | 45222210-4 | Karinės paskirties objektų statybos darbai |

| | 45223000-6 | Konstrukcijos |

| | 45223100-7 | Metalo konstrukcijų surinkimas |

| | 45223110-0 | Metalo konstrukcijų instaliavimas |

| | 45223200-8 | Statiniai iš konstrukcijų |

| | 45223210-1 | Metalo statiniai iš konstrukcijų |

| | 45223220-4 | Karkasinių konstrukcijų statymas |

| | 45223300-9 | Automobilių stovėjimo aikštelė |

| | 45223310-2 | Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė |

| | 45223320-5 | Stovėjimo aikštelė automobiliams palikti miesto prieigose |

| | 45223400-0 | Radarų stotis |

| | 45223500-1 | Gelžbetonio konstrukcijos |

| | 45223600-2 | Šuns būdos |

| | 45223700-3 | Autostrados poilsio zonos kompleksas |

| | 45223710-6 | Pakelės poilsio zonos kompleksas |

| | 45223720-9 | Benzino kolonėlės |

| | 45223800-4 | Surenkamųjų struktūrų surinkimas ir statymas |

| | 45223810-7 | Surenkamosios konstrukcijos |

| | 45223820-0 | Surenkamieji blokai ir detalės |

| | 45223821-7 | Surenkamieji blokai |

| | 45223822-4 | Surenkamosios detalės |

| | 45230000-8 | Vamzdynų, ryšių ir elektros linijų, autostradų, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; betono dangos konstrukcijos |

| | 45231000-5 | Vamzdynų, ryšių ir elektros linijų tiesimo darbai |

| | 45231100-6 | Bendrieji vamzdynų tiesimo darbai |

| | 45231110-9 | Vamzdžių klojimas |

| | 45231111-6 | Vamzdžių kėlimas ir keitimas |

| | 45231112-3 | Vamzdyno sistemos instaliavimas |

| | 45231113-0 | Vamzdžių keitimo darbai |

| | 45231200-7 | Naftotiekio ir dujotiekio tiesimo darbai |

| | 45231210-0 | Naftotiekis |

| | 45231220-3 | Dujotiekis |

| | 45231221-0 | Centrinis dujotiekis |

| | 45231222-7 | Dujų rezervuarų statymas |

| | 45231223-4 | Pagalbiniai dujų tiekimo įrengimai |

| | 45231300-8 | Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai |

| | 45231400-9 | Elektros linijų tiesimo darbai |

| | 45231500-0 | Suspausto oro vamzdynų tiesimo darbai |

| | 45231510-3 | Suspausto oro vamzdynų tiesimo darbai pašto siuntimo sistemai |

| | 45231600-1 | Ryšių linijų tiesimo darbai |

| | 45232000-2 | Pagalbiniai vamzdynų ir kabelių klojimo darbai |

| | 45232100-3 | Pagalbiniai vandentiekio tiesimo darbai |

| | 45232120-9 | Drėkinimo įrengimo darbai |

| | 45232121-6 | Drėkinimo vamzdynas |

| | 45232130-2 | Lietaus vandens vamzdynas |

| | 45232140-5 | Centrinis šildymas |

| | 45232141-2 | Šildymo instaliavimo darbai |

| | 45232142-9 | Šiluminis mazgas |

| | 45232150-8 | Darbai, susiję su vandens tiekimo vamzdynais |

| | 45232151-5 | Centrinio vandentiekio atnaujinimas |

| | 45232152-2 | Siurblinė |

| | 45232153-9 | Vandens bokštas |

| | 45232200-4 | Pagalbiniai elektros linijų tiesimo darbai |

| | 45232210-7 | Antžeminių linijų įrengimas |

| | 45232220-0 | Pastotė |

| | 45232221-7 | Transformatorinė |

| | 45232300-5 | Telefono ir ryšių linijų įrengimo bei pagalbiniai tiesimo darbai |

| | 45232310-8 | Telefono linijų statybos darbai |

| | 45232311-5 | Pakelės avarinio iškvietimo telefono linijos |

| | 45232320-1 | Kabelinio transliavimo linijos |

| | 45232330-4 | Antenų statymas |

| | 45232331-1 | Pagalbiniai transliavimo sistemų įrengimo darbai |

| | 45232332-8 | Pagalbiniai telekomunikacijų sistemų įrengimo darbai |

| | 45232340-7 | Mobiliųjų telefonų bazinės stotys |

| | 45232400-6 | Kanalizacijos vamzdynų klojimo darbai |

| | 45232410-9 | Kanalizacijos įrengimas |

| | 45232411-6 | Nešvaraus vandens pumpavimas |

| | 45232420-2 | Nuotėkų valymo stotis |

| | 45232421-9 | Nuotėkų valymo įrenginiai |

| | 45232422-6 | Dumblo valymo įrenginiai |

| | 45232423-3 | Nuotėkų siurblinės |

| | 45232424-0 | Kanalizacijos nuotakas |

| | 45232430-5 | Vandens valymo įrenginiai |

| | 45232431-2 | Nešvaraus vandens siurblinė |

| | 45232440-8 | Kanalizacijos vamzdžių klojimo darbai |

| | 45232450-1 | Nutekamųjų sistemų statybos darbai |

| | 45232451-8 | Nuotėkų sistemų ir paviršiaus darbai |

| | 45232452-5 | Nuotėkų sistemų įrengimas |

| | 45232453-2 | Nutekamieji vamzdžiai |

| | 45232460-4 | Sanitariniai įrengimai |

| | 45232470-7 | Atliekų skirstymo stotis |

| | 45.22 | Laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas | 45260000-7 | Stogų dengimas ir kiti specialūs gamybos konstravimo darbai |

| | 45261000-4 | Stogų karkasų ir dangų montavimo bei su tuo susiję darbai |

| | 45261100-5 | Stogo karkaso montavimas |

| | 45261200-6 | Stogo dengimo ir stogo dažymo darbai |

| | 45261210-9 | Stogo dengimo darbai |

| | 45261211-6 | Stogo dengimas čerpėmis |

| | 45261212-3 | Stogo dengimas šiferiu |

| | 45261213-0 | Stogo dengimas metaline danga |

| | 45261214-7 | Bituminio stogo dengimo darbai |

| | 45261220-2 | Stogo dažymo ir kito padengimo darbai |

| | 45261221-9 | Stogo dažymo darbai |

| | 45261222-6 | Stogo padengimas cementu |

| | 45261300-7 | Hidroizoliacijos ir stoglatakių įrengimo darbai |

| | 45261310-0 | Hidroizoliacijos įrengimas |

| | 45261320-3 | Stoglatakių įrengimas |

| | 45261400-8 | Lakštinės dangos klojimas |

| | 45261410-1 | Stogo izoliacijos įrengimas |

| | 45261420-4 | Hidroizoliacijos įrengimas |

| | 45261900-3 | Stogų remonto ir priežiūros darbai |

| | 45261910-6 | Stogų remontas |

| | 45261920-9 | Stogų priežiūros darbai |

| | 45.23 | Greitkelių, kelių tiesimas, orlaivių pakilimo aikštelių ir takų bei sporto statinių statyba | 45230000-8 | Vamzdynų, ryšių ir elektros linijų, autostradų, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; betono dangos konstrukcijos |

| | 45233000-9 | Plentų, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai |

| | 45233100-0 | Plentų, kelių tiesimo darbai |

| | 45233110-3 | Autostradų tiesimo darbai |

| | 45233120-6 | Kelių tiesimo darbai |

| | 45233121-3 | Pagrindinio kelio tiesimo darbai |

| | 45233122-0 | Žiedinis kelias aplink miestą |

| | 45233123-7 | Nepagrindinis kelias |

| | 45233124-4 | Magistralinis kelias |

| | 45233125-1 | Kelių sankirta |

| | 45233126-8 | Viena virš kitos kryžmiškai einančių magistralių sankirta su jas jungiančiais nuvažiuojamaisiais keliais |

| | 45233127-5 | T formos sankryža |

| | 45233128-2 | Žiedas |

| | 45233129-9 | Sankryža |

| | 45233130-9 | Plentų tiesimo darbai |

| | 45233131-6 | Iškiliųjų plentų tiesimo darbai |

| | 45233139-3 | Plentų priežiūros darbai |

| | 45233140-2 | Kelių tiesimo darbai |

| | 45233141-9 | Kelių priežiūros darbai |

| | 45233142-6 | Kelių taisymo darbai |

| | 45233144-0 | Viadukas |

| | 45233150-5 | Automobilių greičio ribotuvų įrengimas |

| | 45233160-8 | Takai ir kiti skalda dengti paviršiai |

| | 45233161-5 | Pėsčiųjų takas |

| | 45233162-2 | Dviračių takas |

| | 45233200-1 | Įvairūs dangos darbai |

| | 45233210-4 | Autostradų dangos darbai |

| | 45233220-7 | Kelių dangos darbai |

| | 45233221-4 | Kelių dangos žymėjimo darbai |

| | 45233222-1 | Dangos įrengimo darbai |

| | 45233223-8 | Važiuojamosios kelio dalies dangos keitimas |

| | 45233224-5 | Kelias su skiriamąja juosta |

| | 45233225-2 | Vienos eismo juostos kelias |

| | 45233226-9 | Privažiavimo kelias |

| | 45233227-6 | Greitkelio įvažiuojamasis kelias |

| | 45233228-3 | Paviršiaus danga |

| | 45233229-0 | Bordiūrų priežiūros darbai |

| | 45233250-6 | Dangos, išskyrus kelių dangą, darbai |

| | 45233251-3 | Dangos keitimo darbai |

| | 45233252-0 | Gatvių dangos darbai |

| | 45233253-7 | Pėsčiųjų takų dangos darbai |

| | 45233260-9 | Pėsčiųjų keliai |

| | 45233261-6 | Pėsčiųjų tiltas |

| | 45233262-3 | Pėsčiųjų zona |

| | 45233270-2 | Automobilių stovėjimo aikštelių dangos žymėjimo darbai |

| | 45233280-5 | Kelio užtvarų statymas |

| | 45233290-8 | Kelio ženklų statymas |

| | 45233291-5 | Užtvarinių stulpelių statymas |

| | 45233292-2 | Apsaugos įrangos įrengimas |

| | 45233293-9 | Gatvės įrenginių instaliavimas |

| | 45233294-6 | Kelio ženklų statymas |

| | 45233300-2 | Plentų, kelių, gatvių ir pėsčiųjų takų pamatų klojimo darbai |

| | 45233310-5 | Plentų pamatų klojimo darbai |

| | 45233320-8 | Kelių pamatų klojimo darbai |

| | 45233330-1 | Gatvių pamatų klojimas |

| | 45233340-4 | Pėsčiųjų takų pamatų klojimas |

| | 45234000-6 | Geležinkelių ir funikulierių transporto sistemų statybos darbai |

| | 45234100-7 | Geležinkelių tiesimo darbai |

| | 45234110-0 | Tarpmiestinių geležinkelių tiesimo darbai |

| | 45234111-7 | Miesto geležinkelis |

| | 45234112-4 | Geležinkelio depas |

| | 45234113-1 | Bėgių išardymas |

| | 45234114-8 | Geležinkelio pylimas |

| | 45234115-5 | Geležinkelio signalizavimo sistemų įrengimas |

| | 45234116-2 | Bėgių tiesimo darbai |

| | 45234120-3 | Miesto geležinkelių tiesimo darbai |

| | 45234121-0 | Tramvajaus bėgių tiesimo darbai |

| | 45234122-7 | Požeminio metro statymo darbai |

| | 45234123-4 | Iš dalies požeminio metro statymo darbai |

| | 45234124-1 | Požeminis keleivinis metro |

| | 45234125-8 | Požeminė metro stotis |

| | 45234126-5 | Tramvajaus linijų tiesimo darbai |

| | 45234127-2 | Tramvajų depas |

| | 45234128-9 | Tramvajų platformos |

| | 45234129-6 | Miesto geležinkelio bėgių tiesimo darbai |

| | 45234200-8 | Lyninio transporto sistemos |

| | 45234210-1 | Lyninio transporto su kabinomis sistemos |

| | 45234220-4 | Kalnų keltuvas |

| | 45234230-7 | Krėslinis keltuvas |

| | 45234240-0 | Funikulierinė geležinkelio sistema |

| | 45234250-3 | Teleferinės įrangos darbai |

| | 45235000-3 | Aerodromų, kilimo ir leidimosi takų bei manevravimo zonos statybos darbai |

| | 45235100-4 | Oro uostų statybos darbai |

| | 45235110-7 | Aerodromų statybos darbai |

| | 45235111-4 | Aerodromų dangos įrengimas |

| | 45235200-5 | Kilimo ir leidimosi tako tiesimo darbai |

| | 45235210-8 | Kilimo ir leidimosi tako dangos keitimo darbai |

| | 45235300-6 | Orlaivių manevravimo zonos dangos klojimo darbai |

| | 45235310-9 | Lėktuvų važiuojamoji zona už kilimo ir leidimosi tako |

| | 45235311-6 | Lėktuvų važiuojamosios zonos už kilimo ir leidimosi tako dangos įrengimas |

| | 45235320-2 | Aikštelių prie orlaivių terminalų ir angarų statybos darbai |

| | 45236000-0 | Plokštieji dirbiniai |

| | 45236100-1 | Plokštieji dirbiniai įvairiems sporto įrenginiams |

| | 45236110-4 | Plokštieji dirbiniai sporto aikštelėms |

| | 45236111-1 | Plokštieji dirbiniai golfo aikštynui |

| | 45236112-8 | Plokštieji dirbiniai teniso kortams |

| | 45236113-5 | Plokštieji dirbiniai hipodromui |

| | 45236114-2 | Plokštieji dirbiniai bėgimo takams |

| | 45236119-7 | Sporto aikštelių remonto darbai |

| | 45236200-2 | Plokštieji dirbiniai poilsio įrenginiams |

| | 45236210-5 | Plokštieji dirbiniai vaikų žaidimo zonai |

| | 45236220-8 | Plokštieji dirbiniai zoologijos sodui |

| | 45236230-1 | Plokštieji dirbiniai sodams |

| | 45236250-7 | Plokštieji dirbiniai parkams |

| | 45236290-9 | Poilsio zonų remonto darbai |

| | 45236300-3 | Plokštieji darbai kapinėms |

| | 45.24 | Vandens įrenginių statyba | 45240000-1 | Vandens objektų statybos darbai |

| | 45241000-8 | Uostų statybos darbai |

| | 45241100-9 | Krantinė |

| | 45241200-0 | Nuo kranto nutolusio terminalo statybos darbai vietoje |

| | 45241300-1 | Prieplauka |

| | 45241400-2 | Dokas |

| | 45241500-3 | Krovinių prieplauka |

| | 45241600-4 | Uosto apšvietimo įrangos instaliavimas |

| | 45242000-5 | Kranto laisvalaikio objektų statybos darbai |

| | 45242100-6 | Vandens sporto statinių statybos darbai |

| | 45242110-9 | Laivų nuleidimo į vandenį konstrukcijų statybos darbai |

| | 45242200-7 | Valčių prieplauka |

| | 45242210-0 | Jachtų uostas |

| | 45243000-2 | Kranto apsaugos darbai |

| | 45243100-3 | Pajūrio uolų apsaugos darbai |

| | 45243110-6 | Pajūrio uolų stabilizavimas |

| | 45243200-4 | Molas |

| | 45243300-5 | Pylimas nuo jūros potvynių |

| | 45243400-6 | Paplūdimių sutvirtinimas |

| | 45243500-7 | Jūros įtvirtinimai |

| | 45243510-0 | Kranto sutvirtinimas |

| | 45243600-8 | Krantinės pylimas |

| | 45244000-9 | Jūrų statybos darbai |

| | 45244100-0 | Jūriniai įrenginiai |

| | 45246000-3 | Upių reguliavimo ir potvynių kontrolės statiniai |

| | 45246100-4 | Upių įtvirtinimų statyba |

| | 45246200-5 | Upių krantų sutvirtinimas |

| | 45246400-7 | Apsisaugojimo nuo potvynių statiniai |

| | 45246410-0 | Įtvirtinimų nuo potvynių priežiūros darbai |

| | 45246500-8 | Pajūrio pasivaikščiojimo takas |

| | 45246510-1 | Lentinis paplūdimio takas |

| | 45247000-0 | Užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir akvedukų statybos darbai |

| | 45247100-1 | Vandens kelių įrengimo darbai |

| | 45247110-4 | Kanalų kasimas |

| | 45247111-1 | Drėkinimo griovys |

| | 45247112-8 | Drenažo griovys |

| | 45247120-7 | Vandens keliai, išskyrus kanalus |

| | 45247130-0 | Akvedukas |

| | 45247200-2 | Užtvankų ir panašių įtvirtinimų statybos darbai |

| | 45247210-5 | Užtvanka |

| | 45247211-2 | Užtvankos pylimas |

| | 45247212-9 | Užtvankos sutvirtinimo darbai |

| | 45247220-8 | Slenkstis vandens lygiui reguliuoti |

| | 45247230-1 | Pylimas-užtvanka |

| | 45247240-4 | Stacionari užtvanka |

| | 45247270-3 | Rezervuarų statybos darbai |

| | 45248000-7 | Hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai |

| | 45248100-8 | Šliuzai |

| | 45248200-9 | Sausieji dokai |

| | 45248300-0 | Plūduriuojantieji dokai |

| | 45248400-1 | Plaukiojančios prieplaukos |

| | 45248500-2 | Kilnojamosios užtvankos |

| | 45.25 | Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus | 45250000-4 | Gamyklų, kalnų pramonės, apdirbamosios pramonės ir dujų bei naftos pramonės statinių statybos darbai |

| | 45251000-1 | Elektros ir šiluminių jėgainių statybos darbai |

| | 45251100-2 | Elektros jėgainių statybos darbai |

| | 45251110-5 | Atominė elektrinė |

| | 45251111-2 | Branduolinis reaktorius |

| | 45251120-8 | Hidroelektrinė |

| | 45251130-1 | Banginės jėgainės montavimas |

| | 45251140-4 | Šiluminė jėgainė |

| | 45251141-1 | Geoterminė elektrinė |

| | 45251142-8 | Medienos atliekas deginanti elektrinė |

| | 45251143-5 | Kompresorinė |

| | 45251150-7 | Aušinimo bokštas |

| | 45251160-0 | Vėjo jėgainių montavimo paslaugos |

| | 45251200-3 | Katilinė |

| | 45251210-6 | Įvairaus kuro katilinė |

| | 45251220-9 | Regeneravimo įmonė |

| | 45251230-2 | Garo gamybos įmonė (įranga) |

| | 45251240-5 | Biodujų elektrinė |

| | 45251250-8 | Vietos katilinė |

| | 45252000-8 | Vandens nuotėkų valymo įmonių, sąvartynų ir atliekų deginimo įmonių statyba |

| | 45252100-9 | Nuotėkų valymo įmonė (įrenginiai) |

| | 45252110-2 | Kilnojamasis įrenginys |

| | 45252120-5 | Vandens valymo įrenginiai |

| | 45252121-2 | Nusėdintuvų montavimas |

| | 45252122-9 | Nuotėkų valymo įrenginiai |

| | 45252123-6 | Rūšiavimo įrenginiai |

| | 45252124-3 | Dugno valymo darbai (žemsiurbės darbai) |

| | 45252125-0 | Uolienų ardymo darbas |

| | 45252126-7 | Geriamojo vandens valymo įrenginiai |

| | 45252127-4 | Panaudoto vandens valymo įrenginiai |

| | 45252130-8 | Nuotėkų valymo įmonės įrenginiai |

| | 45252140-1 | Dumblo džiovinimo įrenginiai |

| | 45252150-4 | Anglies sodrinimo įmonė |

| | 45252200-0 | Valymo įrenginiai |

| | 45252210-3 | Vandens valymo įrenginiai |

| | 45252300-1 | Atliekų deginimo įrenginiai |

| | 45253000-5 | Cheminio apdirbimo įrenginių konstravimas |

| | 45253100-6 | Mineralinių medžiagų šalinimo įrenginiai |

| | 45253200-7 | Sieros šalinimo įrenginiai |

| | 45253300-8 | Distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai |

| | 45253310-1 | Vandens distiliavimo įrenginiai |

| | 45253320-4 | Alkoholio distiliavimo įrenginiai |

| | 45253400-9 | Naftos chemijos įrenginių konstravimas |

| | 45253500-0 | Farmacijos įrenginių konstravimas |

| | 45253600-1 | Dejonizacijos įrenginiai |

| | 45253700-2 | Naikinimo įmonė |

| | 45253800-3 | Komposto įrenginiai |

| | 45254000-2 | Kalnų ir apdirbimo pramonės statyba |

| | 45254100-3 | Kalnų pramonės statyba |

| | 45254110-6 | Statinys ant šachtos |

| | 45254200-4 | Apdirbamosios pramonės įrenginių konstravimas |

| | 45255000-9 | Naftos ir dujų pramonės statyba |

| | 45255100-0 | Gamybinės platformos |

| | 45255110-3 | Naftos gręžiniai; lifto šachtos |

| | 45255120-6 | Platformos pajėgumas |

| | 45255121-3 | Keliamoji galia |

| | 45255200-1 | Naftos perdirbimo įmonė |

| | 45255210-4 | Naftos terminalas |

| | 45255300-2 | Dujų terminalas |

| | 45255400-3 | Gamyba |

| | 45255410-6 | Gamyba atviroje jūroje |

| | 45255420-9 | Gamyba krante |

| | 45255430-2 | Naftos platformų išardymas |

| | 45255500-4 | Gręžimo ir žvalgymo darbai |

| | 45255600-5 | Naftos gręžinio vamzdžių montavimas |

| | 45255700-6 | Anglies pavertimo dujomis įrenginiai |

| | 45255800-7 | Dujų gamybos įrenginiai |

| | 45259000-7 | Agregatų remontas ir priežiūra |

| | 45259100-8 | Nuotėkų įrenginių remonto ir priežiūros darbai |

| | 45259200-9 | Valymo įrenginių remonto ir priežiūros darbai |

| | 45259300-0 | Šildymo įrenginių remonto ir priežiūros darbai |

| | 45259900-6 | Įrangos modernizavimo paslaugos |

| | 45260000-7 | Stogų dengimas ir kiti specialieji gamybos konstravimo darbai |

| | 45262000-1 | Specialieji gamybos konstravimo darbai, išskyrus stogų dengimą |

| | 45262100-2 | Pastolių surinkimo darbai |

| | 45262110-5 | Pastolių išmontavimo darbai |

| | 45262120-8 | Pastolių surinkimo darbai |

| | 45262200-3 | Pamatų klojimas ir vandens gręžinio gręžimas |

| | 45262210-6 | Pamatų klojimas |

| | 45262211-3 | Poliaus kalimas |

| | 45262212-0 | Tranšėjų dangos klojimas |

| | 45262213-7 | Diafragminės sienos technika |

| | 45262220-9 | Vandens gręžinio gręžimas |

| | 45262300-4 | Betonavimas |

| | 45262310-7 | Gelžbetonio klojimo darbas |

| | 45262311-4 | Betonavimo karkaso darymas (betono armavimo darbas) |

| | 45262320-0 | Žymėjimo darbai |

| | 45262321-7 | Grindų lyginimo darbai |

| | 45262330-3 | Betono remonto darbai |

| | 45262340-6 | Cemento skiedinio užpylimas |

| | 45262350-9 | Paprastas betonavimas |

| | 45262360-2 | Cementavimas |

| | 45262370-5 | Betoninių dangų įrengimo paslaugos |

| | 45262400-5 | Statybinio plieno montažas |

| | 45262410-8 | Pastatų plieno konstrukcijų surinkimas |

| | 45262420-1 | Plieno konstrukcijų surinkimas |

| | 45262421-8 | Laivų švartavimas atviroje jūroje |

| | 45262422-5 | Povandeninio gręžimo darbai |

| | 45262423-2 | Denio darbai |

| | 45262424-9 | Jūrinio modulio gamyba |

| | 45262425-6 | Karkaso gamyba |

| | 45262426-3 | Polių gamyba |

| | 45262500-6 | Mūras ir mūrijimas |

| | 45262510-9 | Mūrijimas |

| | 45262511-6 | Akmens pjaustymas |

| | 45262512-3 | Dailusis mūrijimas |

| | 45262520-2 | Mūrijimas |

| | 45262521-9 | Sienos mūrijimas |

| | 45262522-6 | Mūrijimas |

| | 45262600-7 | Tam tikros specialybės statybos darbai |

| | 45262610-0 | Pramoniniai kaminai |

| | 45262620-3 | Laikančiosios sienos, pertvaros |

| | 45262630-6 | Krosnių statymas |

| | 45262640-9 | Aplinkos dailinimo darbai |

| | 45262650-2 | Plakiravimo darbai |

| | 45262660-5 | Asbesto šalinimo darbas |

| | 45262700-8 | Pastato perplanavimo darbas |

| | 45262800-9 | Pastato išplėtimo darbas |

| 45.3 | | Pastatų ir statinių įrengimas | 45300000-0 | Pastato įrengimo darbas |

| | 45.31 | Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas | 45310000-3 | Elektros instaliacijos įrengimas |

| | 45311000-0 | Elektros laidų tiesimas ir montažas |

| | 45311100-1 | Elektros laidų tiesimas |

| | 45311200-2 | Elektros montažo darbai |

| | 45312000-7 | Signalizacijos sistemos ir antenos įrengimas |

| | 45312100-8 | Gaisrinės signalizacijos įrengimas |

| | 45312200-9 | Įsilaužimo signalizacijos sistemos įrengimas |

| | 45312300-0 | Antenos įrengimas |

| | 45312310-3 | Apsaugos nuo žaibo įrengimo darbai |

| | 45312311-0 | Žaibolaidžio įrengimas |

| | 45312320-6 | Televizijos antenos įrengimas |

| | 45312330-9 | Radijo antenos įrengimas |

| | 45313000-4 | Lifto ir eskalatoriaus įrengimas |

| | 45313100-5 | Lifto įrengimas |

| | 45313200-6 | Eskalatoriaus įrengimas |

| | 45313210-9 | Travelatoriaus įrengimas |

| | 45314000-1 | Telekomunikacijų įrangos įrengimas |

| | 45314100-2 | Telefono centrinių įrengimas |

| | 45314120-8 | Komutatorių įrengimas |

| | 45314200-3 | Telefono linijų įrengimas |

| | 45314300-4 | Laidų tinklo įrengimas |

| | 45314310-7 | Laido klojimas |

| | 45314320-0 | Kompiuterių tinklų įrengimas |

| | 45315000-8 | Šildymo ir kitos pastato elektrinės įrangos montavimas |

| | 45315100-9 | Elektrotechnikos montavimo darbai |

| | 45315200-0 | Turbinų darbai |

| | 45315300-1 | Elektros energijos tiekimo įrengimas |

| | 45315400-2 | Aukštos įtampos darbai |

| | 45315500-3 | Vidutinės įtampos darbai |

| | 45315600-4 | Žemos įtampos įrengimo darbai |

| | 45315700-5 | Skirstymo skydo įrengimo darbai |

| | 45316000-5 | Apšvietimo ir signalizacijos sistemų įrengimas |

| | 45316100-6 | Lauko apšvietimo įrangos montavimas |

| | 45316110-9 | Gatvės apšvietimo įrenginių montavimas |

| | 45316200-7 | Signalizacijos įrenginių montavimas |

| | 45316210-0 | Eismo kontrolės įrangos montavimas |

| | 45316211-7 | Apšviestų kelio ženklų įrengimas |

| | 45316212-4 | Šviesoforų įrengimas |

| | 45316213-1 | Eismo valdymo įrangos montavimas |

| | 45316220-3 | Oro uosto signalizacijos įrangos montavimas |

| | 45316230-6 | Uosto signalizacijos įrangos montavimas |

| | 45317000-2 | Elektros instaliavimas |

| | 45317100-3 | Siurblių įrangos elektrinės dalies montavimas |

| | 45317200-4 | Transformatorių įrengimas |

| | 45317300-5 | Elektros skirstyklų montavimas |

| | 45317400-6 | Filtravimo įrenginių elektrinės dalies montavimas |

| | 45.32 | Izoliacijos įrengimas | 45320000-6 | Izoliavimas |

| | 45321000-3 | Šilumos izoliavimas |

| | 45323000-7 | Garso izoliavimas |

| | 45324000-4 | Darbai, naudojant sausąjį tinką |

| | 45.33 | Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas | 45330000-9 | Vandentiekio ir sanitarinės technikos įrengimo darbai |

| | 45331000-6 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimas |

| | 45331100-7 | Centrinio šildymo įrengimas |

| | 45331110-0 | Katilų įrengimas |

| | 45331200-8 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimas |

| | 45331210-1 | Vėdinimo įrengimas |

| | 45331211-8 | Lauko vėdinimo įrengimas |

| | 45331220-4 | Oro kondicionavimo įrengimas |

| | 45331221-1 | Dalinio oro kondicionavimo įrengimas |

| | 45331230-7 | Aušinimo įrangos įrengimas |

| | 45331231-4 | Šaldymo įrangos įrengimas |

| | 45332000-3 | Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimas |

| | 45332200-5 | Vandentiekio įrengimas |

| | 45332300-6 | Kanalizacijos tiesimas |

| | 45332400-7 | Sanitarinės įrangos montavimas |

| | 45333000-0 | Dujų instaliacijos montavimas |

| | 45333100-1 | Dujų reguliavimo aparatūros montavimas |

| | 45333200-2 | Dujų skaitiklio įrengimas |

| | 45.34 | Kitokių pastatų ir statinių įrengimas | 45340000-2 | Tvoros, turėklų ir saugumo priemonių montavimas |

| | 45341000-9 | Turėklų montavimas |

| | 45342000-6 | Tvoros statymas |

| | 45343000-3 | Priemonių, trukdančių plisti ugniai, įrengimas |

| | 45343100-4 | Ugniai atsparių technologijų panaudojimas |

| | 45343200-5 | Ugnies gesinimo įrangos įrengimas |

| | 45343210-8 | Ugnies gesinimo anglies dvideginiu priemonių įrengimas |

| | 45343220-1 | Ugnies gesintuvų įrengimas |

| | 45343230-4 | Purškimo sistemų įrengimas |

| | 45350000-5 | Mašinų ir mechanizmų įrengimas |

| | 45351000-2 | Mašinų įrengimo darbai |

| 45.4 | | Statybos baigimas | Nuo 45410000-4 iki 45452000-0, nuo 45500000-2 iki 45530000-1 | |

| | 45.41 | Tinkavimas | 45410000-4 | Tinkavimas |

| | 45.42 | Staliaus dirbinių įrengimas | 45420000-7 | Staliaus ir dailidės darbas |

| | 45421000-4 | Stalių darbai |

| | 45421100-5 | Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas |

| | 45421110-8 | Metalinių durų staktų ir langų rėmų montavimas |

| | 45421111-5 | Metalinių durų staktų montavimas |

| | 45421112-2 | Metalinių langų rėmų montavimas |

| | 45421113-9 | Metalinių slenksčių montavimas |

| | 45421114-6 | Metalinių durų montavimas |

| | 45421115-3 | Metalinių langų montavimas |

| | 45421120-1 | Plastmasinių durų staktų ir langų rėmų montavimas |

| | 45421121-8 | Plastmasinių durų staktų montavimas |

| | 45421122-5 | Plastmasinių langų rėmų montavimas |

| | 45421123-2 | Plastmasinių slenksčių montavimas |

| | 45421124-9 | Plastmasinių durų montavimas |

| | 45421125-6 | Plastmasinių langų montavimas |

| | 45421130-4 | Medinių durų staktų ir langų rėmų montavimas |

| | 45421131-1 | Medinių durų staktų montavimas |

| | 45421132-8 | Medinių langų rėmų montavimas |

| | 45421133-5 | Medinių slenksčių montavimas |

| | 45421134-2 | Medinių durų montavimas |

| | 45421135-9 | Medinių langų montavimas |

| | 45421140-7 | Metalinių montuojamų dirbinių, išskyrus duris ir langus, montavimas |

| | 45421141-4 | Pertvarų montavimas |

| | 45421142-1 | Langinių montavimas |

| | 45421143-8 | Žaliuzių montavimas |

| | 45421144-5 | Stoginių montavimas |

| | 45421145-2 | Ritininių užuolaidų montavimas |

| | 45421146-9 | Kabinamųjų lubų montavimas |

| | 45421147-6 | Grotelių montavimas |

| | 45421148-3 | Vartų montavimas |

| | 45421150-0 | Nemetalinių montuojamųjų dirbinių montavimas |

| | 45421151-7 | Įmontuojamųjų virtuvės baldų montavimas |

| | 45421152-4 | Pertvarų sienų montavimas |

| | 45421153-1 | Įmontuojamųjų baldų montavimas |

| | 45421160-3 | Geležies kalimo darbai |

| | 45422000-1 | Dailidžių montuojamieji darbai |

| | 45422100-2 | Medžio darbai |

| | 45.43 | Grindų ir sienų dengimas | 45430000-0 | Grindų ir sienų dangų klojimas |

| | 45431000-7 | Plytelių klojimo darbai |

| | 45431100-8 | Grindų plytelių klojimo darbai |

| | 45431200-9 | Sienų plytelių klijavimo darbai |

| | 45432000-4 | Grindų klojimas ir dengimas, sienų apmušimas ir tapetavimas |

| | 45432100-5 | Grindų klojimas ir dengimas |

| | 45432110-8 | Grindų klojimo darbai |

| | 45432111-5 | Lanksčiųjų grindų dangų klojimas |

| | 45432112-2 | Grindinio klojimo darbai |

| | 45432113-9 | Parketinės dangos klojimas |

| | 45432114-6 | Medinių grindų klojimas |

| | 45432120-1 | Papildomųjų grindų montavimas |

| | 45432121-8 | Kompiuterių patalpos grindys |

| | 45432130-4 | Grindų dengimo darbai |

| | 45432200-6 | Sienų plytelių klijavimo darbai |

| | 45432210-9 | Sienų apmušimo ir tapetavimo darbai |

| | 45432220-2 | Sienų tapetavimo darbai |

| | 45.44 | Dažymas ir stiklinimas | 45440000-3 | Dažymo ir poliravimo darbai |

| | 45441000-0 | Poliravimo darbai |

| | 45442000-7 | Apsauginių dangų įrengimo darbai |

| | 45442100-8 | Dažymo darbai |

| | 45442110-1 | Pastatų dažymo darbai |

| | 45442120-4 | Konstrukcijų dažymo ir dengimo apsaugine danga darbai |

| | 45442121-1 | Konstrukcijų dažymo darbai |

| | 45442180-2 | Perdažymo paslaugos |

| | 45442190-5 | Dažų nuskutimo paslaugos |

| | 45442200-9 | Antikorozinių dangų įrengimo darbai |

| | 45442210-2 | Galvanizavimo darbai |

| | 45442300-0 | Paviršiaus apsaugos darbai |

| | 45.45 | Kiti baigiamieji statybos darbai | 45450000-6 | Kiti statinių užbaigimo darbai |

| | 45451000-3 | Dekoravimo darbai |

| | 45451100-4 | Dekoro įtaisymo darbai |

| | 45451200-5 | Apkalimo darbai |

| | 45451300-6 | Žiemos sodai |

| | 45452000-0 | Pastatų išorės valymo darbai |

| | 45452100-1 | Pastatų išorės valymo prapūtimo būdu darbai |

| | 45453000-7 | Rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai |

| | 45453100-8 | Atnaujinimo darbai |

| | 45454000-4 | Pertvarkymo darbai |

| | 45454100-5 | Restauravimo darbai |

| 45.5 | | Statybos ar griovimo įrenginių nuoma su operatorių samdymu | 45500000-2 | Statybos ir civilinės statybos įrenginių ir technikos su operatoriais nuoma |

| | 45.50 | Statybos ar griovimo įrenginių nuoma su operatorių samdymu | 45510000-5 | Kranų su operatoriais nuoma |

| | 45520000-8 | Žemės judinimo įrangos su operatoriais nuoma |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

BVPŽ IR KN ATITIKMENŲ LENTELĖ

KN | BVPŽ |

Skirsnis | KN kodas | BVPŽ kodas | Aprašymas |

25Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas

| 2515+2516+6801 | 14110000-5 | Statybinis akmuo |

| 2515 | 14111000-2 | Marmuras ir kalkinis statybinis akmuo |

| 2515 | 14111100-3 | Marmuras |

| 2515 | 14111200-4 | Travertinas |

| 2516+6801 | 14112000-9 | Įvairūs statybiniai akmenys |

| 2516.1 | 14112100-0 | Granitas |

| 2516.2 | 14112200-1 | Smiltainis |

| 2516.1 | 14112300-2 | Bazaltas |

| 2516.1+6801 | 14112400-3 | Kelkraščio akmenys |

| 2509+2517+2520–2523 | 14120000-8 | Kalkakmenis, gipsas ir kreida |

| 2517+2520–2523 | 14121000-5 | Kalkakmenis ir gipsas |

| 2520.1 | 14121100-6 | Gipsas |

| 2521+25221–25223000 | 14121200-7 | Kalkės |

| 2521 | 14121210-0 | Kalkių milteliai |

| 2509+2518 | 14121300-8 | Kalkakmenis |

| 2509 | 14122000-2 | Kreida ir dolomitas |

| 2518 | 14122100-3 | Kreida |

| 2514+6802+6803 | 14122200-4 | Dolomitas |

| 2514+6802+6803 | 14130000-1 | Skalūnas |

| 2505+2508+2512+2517+2821 | 14210000-6 | Žvyras, smėlis, skalda ir užpildai |

| 2505[.1+.9] | 14211000-3 | Smėlis |

| 2505[.1+.9] | 14211100-4 | Natūralus smėlis |

| 2508+2512+2517+2821 | 14212000-0 | Susmulkinti akmenys, skalda, akmens milteliai, žvirgždas, žvyras, skalda, akmenų mišiniai, smėlio ir žvyro mišiniai ir kiti užpildai |

| 2517.1 | 14212100-1 | Žvirgždas ir žvyras |

| 2517.1 | 14212110-4 | Žvirgždas |

| 2517.1 | 14212120-7 | Žvyras |

| 2517.1 | 14212200-2 | Užpildai |

| 2517.1 | 14212210-5 | Smėlio ir žvyro mišinys |

| 2517[.1+.4] | 14212300-3 | Skalda ir susmulkinti akmenys |

| 2517.1 | 14212310-6 | Balastas |

| 2517.4 | 14212320-9 | Granito skalda |

| 2517.4 | 14212330-2 | Bazalto skalda |

| 2508+2512+2517+2821 | 14212400-4 | Gruntas |

| 2508+2512 | 14212410-7 | Dirvožemis |

| 2508+2512 | 14212420-0 | Podirvis |

| 2517 | 14212430-3 | Susmulkinti akmenys |

| 2517[.2+.3] | 14213000-7 | Skaldos danga, bitumuotoji skaldos danga ir skiedinio smėlis |

| 2517.2 | 14213100-8 | Skaldos danga |

| 2517.3 | 14213200-9 | Bitumuotoji skaldos danga |

| 2517.3 | 14213300-0 | Skiedinio smėlis |

| 2507–2508.7 | 14220000-9 | Molis ir kaolinas |

| 2508 | 14221000-6 | Molis |

| 2507 | 14222000-3 | Kaolinas |

| 2510[.1+.2]+3104 | 14310000-7 | Mineralinės trąšos |

| 2510[.1+.2]+3104 | 14311000-4 | Natūralus kalcis, aliuminio ir kalcio fosfatai ir neapdirbtos natūralios kalio druskos |

| 2510[.1+.2] | 14311100-5 | Natūralus kalcis |

| 2510[.1+.2] | 14311200-6 | Aliuminio ir kalcio fosfatai |

| 2502 | 14312000-1 | Geležies piritas |

| 2502 | 14312100-2 | Neiškaitintas geležies piritas |

| 2510[.1+.2]+2527+2528.1+2529.2+2530[.2–.9] | 14320000-0 | Cheminiai mineralai |

| 2501 | 14400000-5 | Druskos ir grynas natrio chloridas |

| 2501 | 14410000-8 | Akmens druska |

| 2501.00.1 | 14420000-1 | Jūros druska |

| 2501 | 14430000-4 | Išgarinta druska ir grynas natrio chloridas |

| 25 01.00.99 | 14440000-7 | Druska keliams barstyti |

| 25 01.00.51 | 14450000-0 | Druskos tirpalas |

| 2513+7102.2 | 14522000-6 | Pramoniniai deimantai, pemza, švitras ir kitos natūralios šlifuojamosios medžiagos |

| 2513 | 14522100-7 | Pemza |

| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524–2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523000-3 | Mineralai, brangieji metalai ir panašūs produktai |

| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524–2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523100-4 | Mineralai |

| 2523 | 28811200-2 | Cementas |

| 2517 | 28813800-2 | Kelių paviršiaus dengimo medžiagos |

26Rūdos, šlakai ir pelenai

| 2612 | 12000000-7 | Urano ir torio rūda |

| 2612 | 12100000-8 | Urano rūda |

| 2612 | 12200000-9 | Torio rūda |

| 2601.1+2604+2606–2609+2616 | 13100000-5 | Geležies rūda |

| 2602–2617 | 13200000-6 | Spalvotųjų metalų rūda |

| 2603 | 13210000-9 | Vario rūda |

| 2604 | 13220000-2 | Nikelio rūda |

| 2606 | 13230000-5 | Aliuminio rūda |

| 2616 | 13240000-8 | Brangiųjų metalų rūda |

| 2607 | 13250000-1 | Švino rūda |

| 2608 | 13260000-4 | Cinko rūda |

| 2609 | 13270000-7 | Alavo rūda |

| 2601.11–2601.12+2602+2605+2610+2611+2613.1+2615.90.9+2617 | 13300000-7 | Įvairios rūdos |

| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524–2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523000-3 | Mineralai, brangieji metalai ir panašūs produktai |

| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524–2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523100-4 | Mineralai |

| 2616.9 | 14523200-5 | Auksas |

| 2616.1 | 14523300-6 | Sidabras |

| 2616.9 | 14523400-7 | Platina |

| 2618+2619+7204[.1–.5] | 27190000-3 | Šlakas, nuodegos, juodųjų metalų atliekos ir laužas |

| 2818.2+2620.4+7601-7616 | 27500000-0 | Aliuminis ir aliuminio gaminiai |

| 7602+2620.4 | 27530000-9 | Aliuminio atliekos ir laužas |

| 2620.4 | 27531000-6 | Pelenai ir nuosėdos, kuriuose yra aliuminio |

| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Švino, cinko ar alavo atliekos ir laužas |

| 2620[.1+.2] | 27631000-7 | Pelenai ir nuosėdos, kuriuose yra cinko ar švino |

| 2620.3+7401–7412 | 27700000-2 | Vario gaminiai |

| 2620.3+7404 | 27730000-1 | Vario atliekos ir laužas |

| 2620.3 | 27731000-8 | Pelenai ir nuosėdos, kuriuose yra vario |

| 2620[.5+.9]+7503 | 27830000-2 | Nikelio atliekos ir laužas |

| 2620[.5+.9] | 27831000-9 | Metalų turintys pelenai ir nuosėdos |

27Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

| 2701.1 | 10110000-7 | Anglys |

| 2701.2 | 10120000-0 | Iš anglių pagamintas kuras |

| 2701.2 | 10121000-7 | Antracitas |

| 2701.2 | 10122000-4 | Briketai |

| 2701.2 | 10123000-1 | Kietasis kuras |

| 2701.2 | 10124000-8 | Iškastinis kuras |

| 2701.2 | 10125000-5 | Medienos kuras |

| 2702+2703 | 10200000-5 | Lignitas ir durpės |

| 2702 | 10210000-8 | Lignitas |

| 2703 | 10220000-1 | Durpės |

| 2707 | 10310000-9 | Žibalas |

| 2704 | 10320000-2 | Kokso gaminiai |

| 2704 | 10321000-9 | Koksas |

| 2709–2715 | 11000000-0 | Neperdirbta nafta, gamtinės dujos, naftos ir kiti panašūs produktai |

| 2709 | 11100000-1 | Neperdirbta nafta |

| 2709 | 11110000-4 | Žaliavinė nafta ir naftos produktai |

| 2709 | 11111000-1 | Nafta |

| 2709 | 11111100-2 | Žaliavinė nafta |

| 2709 | 11112000-8 | Naftos produktai |

| 2711[.11+.21] | 11200000-2 | Gamtinės dujos |

| 2714 | 11300000-3 | Bituminis arba degutinis skalūnas |

| 27149000 | 14510000-9 | Bitumas ir asfaltas |

| 27149000 | 14511000-6 | Bitumas |

| 27149000 | 14512000-3 | Asfaltas |

| 2710.00[.26–.36+.51+.55] | 23110000-1 | Benzinas ir aviacinis spiritas |

| 2710.00.26 | 23111000-8 | Aviacinis spiritas |

| 27 10.00.51 | 23111100-9 | Aviacinis žibalas |

| 2710.00.5 | 23111200-0 | Žibalo tipo kuras |

| 27 10.00.51 | 23111210-3 | Žibalo tipo kuras reaktyviniams lėktuvams |

| 2710.00[.26–.36] | 23112000-5 | Benzinas |

| 2710.00[.26–.36] | 23112100-6 | Bešvinis benzinas |

| 2710.00[.26–.36] | 23112200-7 | 4-ių žvaigždučių benzinas |

| 2710.00[.26–.36] | 23113000-2 | Nafta |

| 2710 | 23130000-7 | Nafta ir jos gaminiai |

| 2710.00.21 | 23131000-4 | Vaitspiritas |

| 2710.00.1 | 23132000-1 | Lengvoji alyva |

| 2710 | 23133000-8 | Nafta |

| 2710.00.7 | 23134000-5 | Mazutas |

| 2710.00.7 | 23134100-6 | Krosnių kuras |

| 2710.00[.8+.9] | 23135000-2 | Tepalinė alyva |

| 2710.00[.8+.9] | 23135100-3 | Tepalai |

| 2710.00[.8+.9] | 23135200-4 | Lubrikantai |

| 2710.00.9 | 23135300-5 | Sunkiosios alyvos gaminiai |

| 27 10.00.96 | 23135310-8 | Elektrai nelaidus tepalas |

| 2710.00.9 | 23135320-1 | Stabdžių skystis |

| 2710.00.6 | 23150000-3 | Gazolis |

| 2710.00.6 | 23151000-0 | Dyzelinis kuras |

| 2710.00.6 | 23152000-7 | Dyzelinis kuras |

| 2711[.12+.13] | 23200000-9 | Naftos dujos ir kiti dujiniai hidrovandeniliai, išskyrus gamtines dujas |

| 2711[.12+.13] | 23210000-2 | Propanas ir butanas |

| 2711.12 | 23211000-9 | Propano dujos |

| 2711.12 | 23211100-0 | Suskystintos propano dujos |

| 2711.13 | 23212000-6 | Butano dujos |

| 2711.13 | 23212100-7 | Suskystintos butano dujos |

| 2712+2713 | 23300000-0 | Įvairūs naftos produktai |

| 2712 | 23310000-3 | Techninis vazelinas ir tepalai |

| 2712.10 | 23311000-0 | Techninis vazelinas |

| 2712.20 | 23312000-7 | Parafinas |

| 2712.90 | 23313000-4 | Naftos parafinas |

| 2713.90 | 23320000-6 | Naftos nuosėdos |

| 2705+2711+2804+2811+2851.00.3 | 24110000-8 | Dujos |

| 2710 | 24130000-4 | Baziniai neorganiniai cheminiai preparatai |

| 2710.00.21 | 24131000-1 | Cheminiai elementai, neorganinės rūgštys ir junginiai |

| 2707+2708+3301+3802.9+3803–3807+4402 | 24147000-6 | Įvairūs organiniai cheminiai preparatai |

| 3707+2708 | 24147300-9 | Tepalai ir produktai, gaunami aukštoje temperatūroje distiliuojant akmens anglių dervą, degutą ir dervą |

| 2707+2708 | 24147310-2 | Akmens anglių derva |

| 2707.91 | 24147311-9 | Kreozotas |

| 2708 | 24147320-5 | Degutas |

| 2708 | 24147330-8 | Derva |

| 2715+6807 | 28813300-7 | Padengtos medžiagos |

| 2715+6807 | 28813310-0 | Padengtos kelių medžiagos |

| 2715+6807 | 28813320-3 | Padengtas kelių akmuo |

| 2715+6807 | 28813330-6 | Dangos |

| 2716+2844.5 | 40100000-3 | Elektra |

| 2705 | 40200000-4 | Pramoninės dujos |

| 2705 | 40210000-7 | Akmens anglies ar panašios dujos |

| 2705 | 40220000-0 | Dujotiekio dujos |

28Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai

| 2505+2508+2512+2517+2821 | 14210000-6 | Žvyras, smėlis, skalda ir užpildai |

| 2508+2512+2517+2821 | 14212000-0 | Susmulkinti akmenys, skalda, akmens milteliai, žvirgždas, žvyras, skalda, akmenų mišiniai, smėlio ir žvyro mišiniai ir kiti užpildai |

| 2508+2512+2517+2821 | 14212400-4 | Gruntas |

| 2705+2711+2804+2811+2851.00.3 | 24110000-8 | Dujos |

| 2804[.1–.4]+2811.2+2851.00.3 | 24111000-5 | Pramoninės dujos |

| 2804[.1–.4] | 24111100-6 | Vandenilis, argonas, praretintos dujos, azotas ir deguonis |

| 2804.21 | 24111120-2 | Argonas |

| 2804.2 | 24111130-5 | Praretintos dujos |

| 2804.29.10 | 24111131-2 | Helis |

| 28 04.29.90 | 24111139-8 | Neonas |

| 2804[.1–.4] | 24111140-8 | Medicininės dujos |

| 28 04.10.00 | 24111150-1 | Vandenilis |

| 28 04.30.00 | 24111160-4 | Azotas |

| 28 04.30.00 | 24111161-1 | Skystas azotas |

| 28 04.40.00 | 24111170-7 | Deguonis |

| 2811[.21+.29] | 24111200-7 | Neorganiniai deguonies junginiai |

| 28 11.21.00 | 24111210-0 | Anglies dvideginis |

| 28.11.29.30 | 24111220-3 | Azoto oksidai |

| 2811[.21+.29] | 24111230-6 | Dujiniai neorganiniai deguonies junginiai |

| 2851.00.3 | 24111300-8 | Suskystintas ir suspaustas oras |

| 2851.00.3 | 24111310-1 | Suskystintas oras |

| 2851.00.3 | 24111320-4 | Suspaustas oras |

| 2816.1+2817+2819+2820+2823+2824+2825 | 24121000-8 | Oksidai, peroksidai ir hidroksidai |

| 2817+2823 | 24121100-9 | Cinko oksidas ir peroksidas, titano oksidas, dažai ir pigmentai |

| 2817 | 24121110-2 | Cinko oksidas |

| 2817 | 24121120-5 | Cinko peroksidas |

| 2823 | 24121130-8 | Titano oksidas |

| 2519.90.1+2816.1+2819+2820+2824+2825.5 | 24121200-0 | Chromo, mangano, magnio, švino ir vario oksidai ir hidroksidai |

| 2819 | 24121210-3 | Chromo oksidas |

| 2820 | 24121220-6 | Mangano oksidas |

| 2824 | 24121230-9 | Švino oksidas |

| 2825.5 | 24121240-2 | Vario oksidas |

| 2819.90.10 | 24121261-5 | Chromo hidroksidas |

| 2820 | 24121262-2 | Mangano hidroksidas |

| 2824 | 24121263-9 | Švino hidroksidas |

| 2825.5 | 24121264-6 | Vario hidroksidas |

| 2816.10 | 24121265-3 | Magnio hidroksidas |

| 2825.90.11 | 24121300-1 | Kalkės |

| 2801–2803+2804[.5–.9]+2848+2849+2850.00[.20–.90] | 24131100-2 | Metaloidai |

| 2848 | 24131110-5 | Fosfidai |

| 2849 | 24131120-8 | Karbidai |

| 2850.00.20 | 24131130-1 | Hidridai |

| 2850.00.20 | 24131140-4 | Nitridai |

| 28 50.00.50 | 24131150-7 | Azidai |

| 28 50.00.70 | 24131160-0 | Silicidai |

| 28 50.00.90 | 24131170-3 | Boridai |

| 2802 | 24131180-6 | Rafinuotoji siera |

| 2812 | 24131200-3 | Halogenas |

| 2805 | 24131300-4 | Šarminiai metalai |

| 2805.40 | 24131310-7 | Gyvsidabris |

| 2806+2807+2809+2810+2811[.1–.2] | 24131400-5 | Vandenilio chloridas, neorganinės rūgštys, silicio dioksidas ir sieros dioksidas |

| 2806+2807+2809+2810+2811[.1+.22+.23] | 24131410-8 | Neorganinės rūgštys |

| 2807.00.10 | 24131411-5 | Sieros rūgštis |

| 2809.20 | 24131420-1 | Fosforo rūgštis |

| 2809.20 | 24131430-4 | Polifosfato rūgštys |

| 2811.2 | 24131440-7 | Heksafluoro silikato rūgštis |

| 2811.23 | 24131450-0 | Sieros dioksidas |

| 2811.22 | 24131460-3 | Silicio dioksidas |

| 2806.10 | 24131470-6 | Vandenilio chloridas |

| 2815+2816+2818.3+2821.10+2825.1 | 24131500-6 | Hidroksidai, kaip baziniai neorganiniai cheminiai preparatai |

| 2821 | 24131510-9 | Metalo oksidai |

| 2821.10 | 24131511-6 | Geležies piritas ir geležies oksidai |

| 2815 | 24131520-2 | Natrio hidroksidas |

| 2815.12 | 24131521-9 | Natrio šarmas |

| 2815.12 | 24131522-6 | Sodos tirpalas |

| 2813 | 24131600-7 | Sieros junginiai |

| 2813 | 24131700-8 | Siera |

| 2803 | 24131800-9 | Anglis |

| 2801.10 | 24131900-0 | Chloras |

| 2826+2827[.2–.6]+2828+2829 | 24132000-8 | Metalo halogenatai, hipochloritai, chloratai ir perchloratai |

| 2826+2827[.2–.6] | 24132100-9 | Metalo halogenatai |

| 2826.30 | 24132110-2 | Natrio heksafluoro silikatas |

| 2827[.2–.6] | 24132120-5 | Chloridai |

| 2827.32 | 24132121-2 | Aliuminio chloridas |

| 2827.33 | 24132122-9 | Ferato chloridas |

| 2827.32 | 24132123-6 | Polialiuminio chloridas |

| 2827.32 | 24132130-8 | Aliuminio chlorohidratas |

| 2828+2829 | 24132200-0 | Hipochloritai ir chloratai |

| 2828.90 | 24132210-3 | Natrio chloritas |

| 2828.90 | 24132220-6 | Natrio hipochloritas |

| 2830–2833+2834[.22+.29]+2835 | 24133000-5 | Sulfidai, sulfatai, nitratai, fosfatai ir karbonatai |

| 2830–2833 | 24133100-6 | Sulfidai, sulfitai ir sulfatai |

| 2830 | 24133110-9 | Įvairūs sulfidai |

| 2830.90 | 24133111-6 | Vandenilio sulfidas |

| 2830 | 24133112-3 | Polisulfidai |

| 2833 | 24133120-2 | Sulfatai |

| 2833.1 | 24133121-9 | Natrio tiosulfatas |

| 28 33.29.50 | 24133122-6 | Ferato sulfatas |

| 2833.22 | 24133123-3 | Aliuminio sulfatas |

| 2833.1 | 24133124-0 | Natrio sulfatas |

| 28 33.29.50 | 24133125-7 | Geležies sulfatas |

| 2833.25 | 24133126-4 | Vario sulfatas |

| 2834[.22+.29]+2835 | 24133200-7 | Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai ir polifosfatai |

| 2835.3 | 24133210-0 | Natrio heksametafosfatas |

| 2835.2 | 24133220-3 | Fosfatai |

| 2836[.2–.9] | 24133300-8 | Karbonatai |

| 2836.20 | 24133310-1 | Natrio karbonatas |

| 2836.30 | 24133320-4 | Natrio bikarbonatas |

| 2834.2 | 24133400-9 | Nitratai |

| 2841+2843+2851.00[.1+.9] | 24134000-2 | Įvairios metalų rūgščiosios druskos |

| 2841.61 | 24134100-3 | Kalio permanganatas |

| 2841 | 24134200-4 | Oksometalų rūgščiosios druskos |

| 2837–2840+2842+2845–2847+7104.1 | 24135000-9 | Įvairūs neorganiniai cheminiai preparatai |

| 2845 | 24135100-0 | Sunkusis vanduo, kiti izotopai ir jų junginiai |

| 2837–2840+2842 | 24135200-1 | Cianidas, cianido oksidas, fulminatai, cianatai, silikatai, boratai, perboratai, druskos ir neorganinės rūgštys |

| 2837 | 24135210-4 | Cianidai |

| 2837.1 | 24135220-7 | Cianido oksidas |

| 2838 | 24135230-0 | Fulminatai |

| 2838 | 24135240-3 | Cianatai |

| 2847 | 24135300-2 | Vandenilio peroksidas |

| 2846 | 24135500-4 | Retų žemės metalų junginiai |

| 2839 | 24135600-5 | Silikatai |

| 2839.1 | 24135610-8 | Natrio silikatas |

| 2840 | 24135700-6 | Boratai ir perboratai |

| 2851.00.10 | 24136000-6 | Distiliuotas vanduo |

| 2851+7104.2 | 24137000-3 | Sintetiniai akmenys |

| 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Azoto trąšos |

| 2808+2814+3102 | 24151100-8 | Azoto rūgštis ir druskos |

| 2808 | 24151200-9 | Sulfonitrinė rūgštis |

| 2814 | 24151300-0 | Amoniakas |

| 2814.20 | 24151310-3 | Suskystintas amoniakas |

| 2814 | 24151320-6 | Amonio chloridas |

| 2814 | 24151330-9 | Amonio sulfatas |

| 2801+2818+6804+6805 | 26910000-0 | Abrazyviniai gaminiai |

| 2818.1 | 26913000-1 | Dirbtinis korundas |

| 2801 | 26914000-8 | Dirbtinis grafitas |

| 2818.2+2620.4+7601-7616 | 27500000-0 | Aliuminis ir aliuminio gaminiai |

| 2818.20+7601 | 27510000-3 | Neapdirbtas aliuminis |

| 2818.20 | 27511000-0 | Aliuminio oksidas |

| 2716+2844.5 | 40100000-3 | Elektra |

| 2844[.1–.4] | 40500000-7 | Branduolinis kuras |

| 2844[.1–.3] | 40510000-0 | Uranas |

| 2844.2 | 40520000-3 | Plutonis |

| 2844.4 | 40530000-6 | Radioaktyviosios medžiagos |

| 2844.4 | 40540000-9 | Radioaktyvieji izotopai |

29Organiniai chemijos produktai

| 2901–2904 | 24141000-4 | Hidrokarbonatai |

| 2901+2902 | 24141100-5 | Prisotintieji hidrokarbonatai |

| 2901 | 24141110-8 | Prisotintieji alifatiniai hidrokarbonatai |

| 2901.29 | 24141111-5 | Metanas |

| 2901.21 | 24141112-2 | Etilenas |

| 2901.22 | 24141113-9 | Propenas |

| 2901.23 | 24141114-6 | Butenas |

| 2901.29 | 24141115-3 | Acetilenas |

| 2902 | 24141120-1 | Prisotintieji cikliniai hidrokarbonatai |

| 2901.2+2902 | 24141200-6 | Neprisotintieji hidrokarbonatai |

| 2901.2 | 24141210-9 | Neprisotintieji alifatiniai hidrokarbonatai |

| 2902 | 24141220-2 | Neprisotintieji cikliniai hidrokarbonatai |

| 2902.20 | 24141221-9 | Benzenas |

| 2902.30 | 24141222-6 | Toluenas |

| 2902.41 | 24141223-3 | O-ksilenas |

| 2902.42 | 24141224-0 | M-ksilenas |

| 2902.50 | 24141225-7 | Stirenas |

| 2902.60 | 24141226-4 | Etilbenzenas |

| 2903[.1+.2] | 24141300-7 | Kiti hidrokarbonatų halogendariniai |

| 2903.23 | 24141310-0 | Tetrachloretilenas |

| 2903.14 | 24141320-3 | Anglies tetrachloridas |

| 2207.1+2905–2908+3823.7 | 24142000-1 | Alkoholiai, fenoliai, fenolakoholiai ir jų halogendariniai, sulfoninti ar nitrinti arba nitrozinti junginiai, pramoniniai riebalų alkoholiai |

| 2905[.1+.2] | 24142200-3 | Monohidrato alkoholiai |

| 2905.11 | 24142210-6 | Metanolis |

| 2905.2 | 24142220-9 | Etanolis |

| 2905[.3+.41–.44+.49+.5]+2906 | 24142300-4 | Dioliai, polialkoholiai ir jų dariniai |

| 2905.31 | 24142310-7 | Etileno glikolis |

| 2905[.3+.41–.44+.49+.5]+2906 | 24142320-0 | Alkoholio dariniai |

| 2907+2908 | 24142400-5 | Fenoliai ir jų dariniai |

| 2207.1+2905+2906 | 24142500-6 | Alkoholis |

| 2915–2918+3823.1 | 24143000-8 | Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys |

| 2915 | 24143200-0 | Karboksirūgštys |

| 2915.2 | 24143210-3 | Acto rūgštis |

| 2915.2 | 24143220-6 | Peroksiacto rūgštis |

| 2916+2917[.1+.2] | 24143300-1 | Neprisotintosios monokarboksirūgštys ir jų junginiai |

| 2916.14 | 24143310-4 | Metakrilo rūgšties esteriai |

| 2916.12 | 24143320-7 | Akrilo rūgšties esteriai |

| 2917.3+2918[.1+.29+.3+.9] | 24143400-2 | Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys |

| 2921–2929 | 24144000-5 | Azoto funkciją atliekantys organiniai junginiai |

| 2921 | 24144100-6 | Amino funkciją atliekantys junginiai |

| 2922[.1–.3+.43+.49+.5] | 24144200-7 | Deguonies funkciją atliekantys amino junginiai |

| 2924.21+2925+2926 | 24144300-8 | Ureinas |

| 2921–2929 | 24144400-9 | Azoto funkciją atliekantys junginiai |

| 2930 | 24145000-2 | Sieros junginiai |

| 2909–2914 | 24146000-9 | Aldehidai, ketonas, organiniai peroksidai ir eteriai |

| 2912+2913 | 24146100-0 | Aldehidų funkciją atliekantys junginiai |

| 2914 | 24146200-1 | Ketono ir 1,4-benzchinono funkciją atliekantys junginiai |

| 2909–2911 | 24146300-2 | Organiniai peroksidai |

| 2910.10 | 24146310-5 | Etileno oksidas |

| 2909 | 24146320-8 | Eteriai |

| 2937 | 24413000-2 | Hormonai |

| 2937.91 | 24413100-3 | Insulinas |

| 2937.9 | 24413200-4 | Steroidai |

| 2936 | 24414000-9 | Vitaminai |

| 2936.10 | 24414100-0 | Provitaminai |

| 2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415000-6 | Farmacinės ir medicininės paskirties cheminės medžiagos |

| 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415100-7 | Farmacinės paskirties cheminės medžiagos |

| 2932.2 | 24415110-0 | Laktonai |

| 2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.29+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415200-8 | Medicininės paskirties cheminės medžiagos |

| 2918.21 | 24415210-1 | Salicilo rūgštis |

| 2935+2941+3001-3006 | 24416000-3 | Narkotinės medžiagos |

| 2935+2941+3003[.1–.4+.9]+3004[.1–.4+.9] | 24416100-4 | Vaistai |

| 2941 | 24416110-7 | Antibiotikai |

| 2941.10 | 24416111-4 | Penicilinas |

| 2935 | 24416120-0 | Sulfonamidas |

| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glicerolis |

30Farmacijos produktai

| 3002.10 | 24411000-8 | Serumai |

| 3002.10 | 24411100-9 | Antiserumai |

| 3002.10 | 24411200-0 | Imunoglobulinas |

| 3002.10 | 24411300-1 | Gama globulinas |

| 3002[.2+.3+.9] | 24412000-5 | Vakcinos |

| 3002.2 | 24412100-6 | Žmonėms skirtos vakcinos |

| 3002.2 | 24412110-9 | Vakcina nuo šiltinės |

| 3002.2 | 24412120-2 | Hepatito B vakcina |

| 3002.2 | 24412130-5 | Gripo vakcina |

| 3002.2 | 24412140-8 | Poliomielito vakcina |

| 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulinas |

| 3002.3 | 24412700-2 | Vakcinos veterinarijos reikmėms |

| 2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415000-6 | Farmacinės ir medicininės paskirties cheminės medžiagos |

| 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415100-7 | Farmacinės paskirties cheminės medžiagos |

| 2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.29+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415200-8 | Medicininės paskirties cheminės medžiagos |

| 2935+2941+3001–3006 | 24416000-3 | Narkotinės medžiagos |

| 2935+2941+3003[.1–.4+.9]+3004[.1–.4+.9] | 24416100-4 | Vaistai |

| 3001-3006 | 24416200-5 | Farmaciniai preparatai |

| 3006 | 24416300-6 | Kontraceptikai |

| 3006 | 24416310-9 | Geriamieji kontraceptikai |

| 3006 | 24416320-2 | Iš cheminių medžiagų pagaminti kontraceptikai |

| 1702[.3–.9]+3003+3004 | 24417000-0 | Medicininės paskirties tirpalai |

| 3006 | 24418000-7 | Patentuoti vaistai |

| 30 02.90.90 | 24419100-5 | Toksinai |

| 3002.90.9 | 24419200-6 | Antiseptikai |

| 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Vienkartinės medicinos prekės |

| 3006[.2–.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Reagentai |

| 30 06.40.00 | 24421110-5 | Kraujo grupei nustatyti skirti reagentai |

| 30 06.40.00 | 24421120-8 | Kraujui tirti skirti reagentai |

| 3002+3006+3407+3822 | 24421130-1 | Cheminiai reagentai |

| 3006+3822 | 24421140-4 | Diagnostiniams tikslams naudojami reagentai |

| 3006+3822 | 24421150-7 | Izotopiniai reagentai |

| 3006[.2–.4] | 24421170-3 | Elektroforezei naudojami reagentai |

| 3006[.2–.4] | 24421180-6 | Urologiniai reagentai |

| 3006.30 | 24421190-9 | Rentgeno tyrimams skirta kontrastinė terpė |

| 3006 | 24421200-3 | Medicininiai preparatai |

| 3006[.2–.4] | 24421210-6 | Klizmai skirti preparatai |

| 3006.40 | 24421220-9 | Cementas kaulams atstatyti |

| 1032+3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24431000-4 | Mikrobiologinės kultūros |

| 3001[.10+.20] | 24432000-1 | Liaukos ir jų ekstraktai |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Medicinos pramonės gaminiai |

| 3005+3006+4015+9018+9021[.2+.3] | 33140000-3 | Medicininiai necheminiai vartojimo reikmenys ir hematologiniai vartojimo reikmenys |

| 3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3] | 33141000-0 | Medicininiai vienkartiniai necheminiai vartojimo reikmenys ir hematologiniai vartojimo reikmenys |

| 3005+3006 | 33141100-1 | Tvarsliava, kabutės, siuvimo ir rišimo siūlai |

| 3005 | 33141110-4 | Tvarsliava |

| 3005 | 33141111-1 | Lipnūs tvarsčiai |

| 3005 | 33141112-8 | Pleistrai |

| 3005 | 33141113-5 | Bintai |

| 3005 | 33141114-2 | Medicininė marlė |

| 3005 | 33141115-9 | Medicininės kamšos |

| 3005 | 33141116-6 | Tvarsliavos paketai |

| 3005 | 33141117-3 | Vata |

| 3005 | 33141118-0 | Tamponai |

| 3005 | 33141119-7 | Skarelės |

| 3006 | 33141120-7 | Siuvimo ir rišimo siūlai, kabutės |

| 3006 | 33141121-4 | Siuvimo siūlai |

| 3006 | 33141122-1 | Kabučių segiklis |

| 3006 | 33141123-8 | Aštrių instrumentų talpyklos |

| 3006 | 33141124-5 | Siuvimo aparatai |

| 3006 | 33141125-2 | Chirurginių siūlių medžiagos |

| 3006 | 33141126-9 | Rišimo siūlai |

| 3006 | 33141127-6 | Rezorbuojamos kraujavimą stabdančios priemonės |

| 3006 | 33141128-3 | Siuvimo adatos |

| 3001+3002 | 33141500-5 | Hematologiniai preparatai ir vartojimo reikmenys |

| 3002 | 33141510-8 | Kraujo preparatai |

| 3002 | 33141520-1 | Plazmos preparatai |

| 3002 | 33141530-4 | Kraujo koaguliantai |

| 3502 | 33141540-7 | Albuminas |

| 3001.9 | 33141550-0 | Heparinas |

| 3001 | 33141560-3 | Žmogaus organai |

| 3002 | 33141570-6 | Žmogaus kraujas |

| 3002 | 33141580-9 | Gyvūnų kraujas |

| 3006+9018 | 33141600-6 | Rinktuvai, rinkimo maišai, drenai ir rinkiniai |

| 3006.5 | 33141623-3 | Pirmosios pagalbos rinkiniai dėžutėse |

| 3006 | 36711000-8 | Rinkiniai tyrimams atlikti |

31Trąšos

| 2510[.1+.2]+3104 | 14310000-7 | Mineralinės trąšos |

| 2510[.1+.2]+3104 | 14311000-4 | Natūralus kalcis, aliuminio ir kalcio fosfatai ir neapdirbtos natūralios kalio druskos |

| 3104 | 14311300-7 | Neapdirbtos natūralios kalio druskos |

| 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Azoto trąšos |

| 2808+2814+3102 | 24151100-8 | Azoto rūgštis ir druskos |

| 3102 | 24151110-1 | Natrio nitratas |

| 3103 | 24152000-4 | Fosfatinės trąšos |

| 3103 | 24152100-5 | Mineralinės fosfatinės trąšos |

| 3103 | 24152200-6 | Cheminės fosfatinės trąšos |

| 3101 | 24154000-8 | Gyvulinės ar augalinės trąšos |

| 3105 | 24158000-6 | Įvairios trąšos |

32Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai

| 3202+3204 | 24122000-5 | Raugo ekstraktai, dažų ekstraktai, taninai ir dažančiosios medžiagos |

| 3204 | 24122100-6 | Dažų ekstraktai |

| 3202 | 24122200-7 | Raugo ekstraktai |

| 3204 | 24122300-8 | Taninai |

| 3204 | 24122400-9 | Dažančiosios medžiagos |

| 3202 | 24122500-0 | Rūgimą skatinantys preparatai |

| 3208–3213 | 24310000-0 | Dažai |

| 3208+3209 | 24311000-7 | Dažai keliams ženklinti |

| 3208–3213 | 24312000-4 | Tapytojo dažai |

| 3208–3210 | 24312100-5 | Emalė ir glazūra |

| 3208–3213 | 24312200-6 | Aliejiniai ir vandeniniai dažai |

| 3210.00.10 | 24312210-9 | Aliejiniai dažai |

| 3208–3213 | 24312220-2 | Vandeniniai dažai |

| 3208+3209+3213 | 24312300-7 | Mokinio dažai |

| 3213.10 | 24312310-0 | Dažų rinkiniai |

| 3208+3209 | 24312320-3 | Dažai iškaboms gaminti |

| 3210 | 24312400-8 | Dekoratyviniai gaminiai |

| 3208–3210 | 24320000-3 | Lakas |

| 3215 | 24330000-6 | Rašalas |

| 3215.1 | 24331000-3 | Spaustuviniai dažai |

| 3215.1 | 24331100-4 | Dažai giliaspaudei |

| 3215 | 24331200-5 | Tušas |

| 3214 | 24340000-9 | Mastika, glaistas, kitas |

| 3214.10.10 | 24341000-6 | Mastika |

| 3214.10 | 24342000-3 | Glaistas |

| 3214.10.10 | 24343000-0 | Kitas |

| 3214 | 24344000-7 | Skiedinys |

| 3207–3209+4814+5905 | 28811400-4 | Dažai ir sienų dangos |

| 3213+9023+9603[.3+.4]+9608-9611 | 36800000-9 | Dailiųjų amatų ir meno reikmenys |

| 3213+9603[.3+.4]+9608–9611 | 36820000-5 | Meno reikmenys |

33Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai

| 2707+2708+3301+3802.9+3803–3807+4402 | 24147000-6 | Įvairūs organiniai cheminiai preparatai |

| 3301+3806–3807 | 24147400-0 | Dervos gaminiai |

| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glicerolis |

| 3307.4+3404+3405+4401 | 24511000-9 | Gaivikliai ir vaškai |

| 3307.4 | 24511100-0 | Patalpų oro gaivikliai |

| 3303–3307 | 24520000-5 | Gaivikliai |

| 3303–3307 | 24521000-2 | Tualeto reikmenys |

| 33 03.00.90 | 24521100-3 | Tualetiniai vandenys |

| 3307.20 | 24521110-6 | Dezodorantai |

| 3307.20 | 24521120-9 | Priemonės nuo prakaitavimo |

| 3304 | 24521200-4 | Makiažo priemonės |

| 3304.30 | 24521300-5 | Manikiūro ir pedikiūro priemonės |

| 3304 | 24521400-6 | Kosmetika |

| 3304 | 24521500-7 | Odos priežiūros priemonės |

| 3305.10 | 24521600-8 | Šampūnai |

| 3305 | 24521700-9 | Plaukų priežiūros priemonės |

| 3306 | 24521800-0 | Burnos higienos ir dantų priežiūros priemonės |

| 3307.10 | 24521900-1 | Skutimosi priemonės |

| 3301+3302 | 24630000-9 | Eteriniai aliejai |

34Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

| 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Vienkartinės cheminės medicinos prekės, išskyrus stomatologijos prekes |

| 3006[.2–.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Reagentai |

| 3002+3006+3407+3822 | 24421130-1 | Cheminiai reagentai |

| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glicerolis |

| 3307.4+3404+3405+4401 | 24511000-9 | Gaivikliai ir vaškai |

| 3405[.1–.3+.9]+4401 | 24511300-2 | Poliruokliai ir tepalai |

| 3405.2 | 24511310-5 | Grindų poliruoklis |

| 3405.1 | 24511320-8 | Batų tepalas |

| 3404 | 24511330-1 | Poliruojantis vaškas |

| 3404.90.10 | 24511350-7 | Sandarikliai |

| 3405.4 | 24511400-3 | Šveisti skirtos pastos ir milteliai |

| 3402 | 24512000-6 | Organinės įvairius paviršius saugančios priemonės |

| 3401+3402+3405 | 24513000-3 | Valikliai |

| 3401 | 24513100-4 | Muilas |

| 3402 | 24513200-5 | Plovikliai |

| 3402 | 24513210-8 | Aliejaus tirpiklis |

| 3402 | 24513290-2 | Plovimo priemonės |

| 3402 | 24513291-9 | Indų plovimo mašinoms skirti milteliai |

| 3402 | 24513292-6 | Nuriebalinančios priemonės |

| 3402 | 24513293-3 | Riebalus naikinančios priemonės |

| 3402 | 24513294-0 | Valyti skirti mišiniai |

| 3402 | 24513295-7 | Skalauti skirti tirpalai |

| 1518+3403+3811.2+3813+3819+3820 | 24661000-5 | Riebalai ir alyvos |

| 3403 | 24661100-6 | Alyvos |

| 3403 | 24661110-9 | Gręžimo purvas |

| 3403 | 24661120-2 | Silikoniniai riebalai |

| 3403 | 24661130-5 | Gręžimo skysčiai |

| 3407 | 24662000-2 | Modeliavimo pasta |

| 3407 | 24662100-3 | Dantų vaškas |

| 3406+3604+3605+3606+9613+9614 | 36674000-6 | Žiebtuvėliai, degiųjų medžiagų gaminiai, pirotechnika, degtukai ir skystosios ar suskystintos degiosios dujos |

35Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)…

| 3507 | 24180000-9 | Fermentai |

| 1302+3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24431000-4 | Mikrobiologinės kultūros |

| 1302+3504 | 24433000-8 | Virškinimą skatinančios medžiagos |

| 3503+3505+3506 | 24620000-6 | Klijai |

| 3503 | 24621000-3 | Želatina |

| 3506 | 24621200-5 | Rišamosios medžiagos |

| 3504 | 24666000-0 | Peptonai ir baltyminės medžiagos |

37Fotografijos ir kinematografijos prekės

| 3701–3703+3707+38021 | 24640000-2 | Cheminės fotografinės medžiagos |

| 3701-3703 | 24641000-9 | Fotografinės plokštelės ir juostos |

| 3707+38021 | 24641200-1 | Fotografinės emulsijos |

| 3707.90 | 24641210-4 | Fotografiniai ryškalai |

| 3707.90 | 24641220-7 | Fotografiniai fiksažai |

| 3707.90.1 | 24641230-0 | Rentgeno ryškalai |

| 3707.90.1 | 24641240-3 | Rentgeno fiksažai |

| 3707 | 24641260-9 | Vaizdo intensifikatoriai |

| 3701+3702 | 25310000-7 | Radiologinė juosta |

| 3701.10+3702.10 | 25311000-4 | Rentgeno juosta |

| 3701+3702+3703 | 25312000-1 | Mėlyno diazo juosta |

| 3701.20+3702.20+3704+3705+3706 | 25320000-0 | Kinemtografinė juosta |

| 3701+3702+3704+3705 | 25321000-7 | Fotojuosta |

| 3701.20+3702.20 | 25321100-8 | Momentinės fotografijos juosta |

| 3706 | 25330000-3 | Videojuostelės |

| 3706 | 25331000-0 | Videokasetės |

| 3706 | 25332000-7 | Vaizdajuostės |

38Įvairūs chemijos produktai

| 2207.1+2905–2908+3823.7 | 24142000-1 | Alkoholiai, fenoliai, fenolakoholiai ir jų halogendariniai, sulfoninti ar nitrinti arba nitrozinti junginiai, pramoniniai riebalų alkoholiai |

| 3823.7 | 24142100-2 | Pramoniniai riebalų alkoholiai |

| 2915–2918+3823.1 | 24143000-8 | Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys |

| 3823.1 | 24143100-9 | Rafinuojant gautos rūgštinės alyvos |

| 2707+2708+3301+3802.9+3803–3807+4402 | 24147000-6 | Įvairūs organiniai cheminiai preparatai |

| 3802.9+3803+3805-3807 | 24147100-7 | Dažymui skirti augaliniai dariniai |

| 3301+3806-3807 | 24147400-0 | Dervos gaminiai |

| 3804 | 24147500-1 | Medienos masę gaminant susidariusios šarminės liekanos |

| 3808 | 24200000-6 | Agrochemijos gaminiai |

| 3808 | 24210000-9 | Pesticidai |

| 3808.10 | 24220000-2 | Insekticidai |

| 3808.30 | 24230000-5 | Herbicidai |

| 38 08.30.90 | 24240000-8 | Augalų augimą reguliuojančios priemonės |

| 3808.40 | 24250000-1 | Dezinfekavimo priemonės |

| 3808.90.10 | 24260000-4 | Priemonės nuo graužikų |

| 3808.20 | 24270000-7 | Fungicidai |

| 3814 | 24350000-2 | Tirpalai |

| 3814 | 24351000-9 | Dažų valikliai |

| 3814 | 24352000-6 | Skiedikliai |

| 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Vienkartinės cheminės medicinos prekės, išskyrus stomatologijos prekes |

| 3006[.2–.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Reagentai |

| 3002+3006+3407+3822 | 24421130-1 | Cheminiai reagentai |

| 3006+3822 | 24421140-4 | Diagnostiniams tikslams naudojami reagentai |

| 3006+3822 | 24421150-7 | Izotopiniai reagentai |

| 3822 | 24421160-0 | Laboratoriniai reagentai |

| 3701–3703+3707+38021 | 24640000-2 | Cheminės fotografinės medžiagos |

| 3707+38021 | 24641200-1 | Fotografinės emulsijos |

| 3821 | 24641250-6 | Kultūrų auginimo terpė |

| 1518+3403+3811.2+3813+3819+3820 | 24661000-5 | Riebalai ir alyvos |

| 3811.2+3813 | 24661200-7 | Naftos priedai |

| 3813 | 24661210-0 | Gesintuvų milteliai |

| 3813 | 24661220-3 | Gesintuvų medžiagos |

| 3813 | 24661230-6 | Gesintuvų užpildai |

| 3819+3820 | 24661300-8 | Hidrauliniai skysčiai |

| 3820 | 24661310-1 | Nuo apledėjimo saugančios medžiagos |

| 3820 | 24661311-8 | Aušinimo preparatai |

| 3809 | 24663000-9 | Medžiagos apdailos darbams |

| 3802.1 | 24664000-6 | Aktyvintoji anglis |

| 3802.1 | 24664100-7 | Naujoji aktyvintoji anglis |

| 3802.1 | 24664200-8 | Regeneruota aktyvintoji anglis |

| 3803+3808.40 | 24665000-3 | Cheminės vonios medžiagos |

| 3824 | 24667000-7 | Cheminiai priedai |

| 3824.10 | 24667100-8 | Paruoštos liejimo formų arba gurgučių rišamosios medžiagos |

| 3824.40 | 24667200-9 | Priedai cementui, skiediniui ar betonui |

| 3824[.7+.9] | 24668000-4 | Cheminės medžiagos naftos ir dujų pramonei |

| 3824[.7+.9] | 24668100-5 | Likutinės cheminės medžiagos |

| 3824[.7+.9] | 24668200-6 | Veliamosios medžiagos |

| 3824[.7+.9] | 24668300-7 | Purvo cheminės medžiagos |

| 3824[.7+.9] | 24668400-8 | Gelio ampulės uždelsto veikimo sprogmenims |

| 3818 | 24669000-1 | Aerozoliai ir disko formos cheminės medžiagos |

| 3818 | 24669100-2 | Aerozoliai |

| 3818 | 24669200-3 | Disko pavidalo cheminiai elementai |

| 3811.90+3820 | 24810000-5 | Radiatorių skystis |

| 3811 | 24830000-1 | Antikoroziniai gaminiai |

| 3816+6901–6903+6908 | 26260000-8 | Ugniai atsparūs keraminiai dirbiniai |

| 3816 | 26263000-9 | Ugniai atsparus cementas, skiedinys ar betonas |

| 3816 | 26263100-0 | Ugniai atsparus cementas |

| 3816 | 26263200-1 | Ugniai atsparus skiedinys |

| 3816 | 26263300-2 | Ugniai atsparus betonas |

| 3824.50.1 | 28814100-2 | Paruoštas betonas |

39Plastikai ir jų dirbiniai

| 3901-3909.10+3911-3914 | 24160000-3 | Pirminės formos plastmasės |

| 3901 | 24161000-0 | Pirminės formos etileno polimerai |

| 3902.10 | 24162000-7 | Pirminės formos propileno polimerai |

| 3903 | 24163000-4 | Pirminės formos stireno polimerai |

| 3904+3905+3906 | 24164000-1 | Pirminės formos vinilpolimerai |

| 3905 | 24164100-2 | Pirminės formos vinilacetato polimerai |

| 3906 | 24164200-3 | Pirminės formos akrilo polimerai |

| 3907 | 24165000-8 | Pirminės formos poliesteriai |

| 3908 | 24166000-5 | Pirminės formos poliamidai |

| 3909.10 | 24167000-2 | Pirminės formos karbamidinės dervos |

| 3909.30 | 24168000-9 | Pirminės formos amino dervos |

| 3911-3914 | 24169000-6 | Pirminės formos siloksanai |

| 3902+3926+5403.1+5403[.2+.3]+5404+5502+5504 | 24720000-7 | Dirbtinis pluoštas |

| 3902 | 24722000-1 | Polipropilenas |

| 3916+3917+3920+3921.9 | 25210000-6 | Plastiko plokštės, lakštai, vamzdeliai ir profiliuočiai |

| 3916 | 25211000-3 | Vienagijai siūlai iš plastikų |

| 3916 | 25211100-4 | Elektros izoliatoriai iš plastikų |

| 3916 | 25211200-5 | Strypai iš plastikų |

| 3916 | 25211300-6 | Lipdukai iš plastikų |

| 3915.3+3917 | 25212000-0 | Vamzdeliai, vamzdžiai ir žarnos |

| 3917 | 25212100-1 | Plastiko vamzdeliai |

| 3917.31 | 25212110-4 | Lankstūs plastiko vamzdeliai |

| 3917.31 | 25212120-7 | Lankstūs PVC vamzdeliai |

| 3917 | 25212200-2 | Plastiko vamzdžiai |

| 3917.31 | 25212210-5 | Lankstūs plastiko vamzdžiai |

| 3917.31 | 25212220-8 | Lankstūs PVC vamzdžiai |

| 3917 | 25212300-3 | Plastiko žarnos |

| 3917.31 | 25212310-6 | Lanksčios plastiko žarnos |

| 3917.31 | 25212320-9 | Lanksčios PVC žarnos |

| 3917 | 25212400-4 | Plastikinės "rankovės" |

| 3917[.3+.4] | 25212500-5 | Plastikinės ar PVC vamzdelių, vamzdžių ir žarnų detalės |

| 3917[.3+.4] | 25212510-8 | Plastikinės vamzdelių detalės |

| 3917[.3+.4] | 25212520-1 | PVC vamzdelių detalės |

| 3917[.3+.4] | 25212530-4 | Plastikinės detalės vamzdžiams |

| 3917[.3+.4] | 25212540-7 | PVC vamzdžių detalės |

| 3917[.3+.4] | 25212550-0 | Plastikinės žarnų detalės |

| 3917[.3+.4] | 25212560-3 | PVC žarnų detalės |

| 3917[.3+.4] | 25212600-6 | Nesutvirtinto PVC komponentai |

| 3917[.3+.4] | 25212610-9 | Nesutvirtinto PVC rėmai |

| 3917[.3+.4] | 25212620-2 | Nesutvirtinto PVC vamzdžiai |

| 3917[.3+.4] | 25212630-5 | Nesutvirtinto PVC vamzdeliai |

| 3915.30 | 25212700-7 | PVC puta |

| 3920+3921.9 | 25213000-7 | Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš plastiko |

| 3920 | 25213100-8 | Plėvelės iš plastiko |

| 3920 | 25213200-9 | Folijos iš plastiko |

| 3920 | 25213300-0 | Lipnioji plėvelė |

| 3920+3921.9 | 25213400-1 | Juostelės iš plastiko |

| 3920 | 25213500-2 | Lakštai iš plastiko |

| 3920 | 25213600-3 | Plokštės iš plastiko |

| 3920.3+3921.11+3923 | 25220000-9 | Pakavimo medžiagos iš plastiko |

| 3920.3+3921.11+3923 | 25221000-6 | Polietileno maišai ir maišeliai |

| 3923.21 | 25221100-7 | Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms |

| 3923.21 | 25221200-8 | Medicininiai polietileno maišeliai |

| 3923.21 | 25221210-1 | Maišeliai kraujui |

| 3923.21 | 25221220-4 | Maišeliai plazmai |

| 3923.21 | 25221230-7 | Maišeliai šlapimui |

| 3923.21 | 25221300-9 | Polietileno maišeliai daiktams laikyti |

| 3923.21 | 25221310-2 | Vienkartiniai maišeliai |

| 3923.29 | 25222000-3 | Plastikiniai maišai ir maišeliai |

| 3923.29 | 25222100-4 | Plastikiniai maišai šiukšlėms |

| 3923.29 | 25222200-5 | Plastikiniai maišai medicinos reikmėms |

| 3923.[1+.9] | 25223000-0 | Konteineriai iš kieto plastiko |

| 3923.1 | 25223100-1 | Dėžės iš plastiko |

| 3923.1 | 25223110-4 | Dėžės buteliams iš plastiko |

| 3923.1 | 25223200-2 | Pakavimo dėžės iš plastiko |

| 3923.9 | 25223300-3 | Konteineriai plastiko atliekoms |

| 3923.9 | 25223310-6 | Statinės iš plastiko |

| 3923.3 | 25224000-7 | Didbuteliai, buteliai ir kolbos iš plastiko |

| 3923.4 | 25225000-4 | Ritės ir šeivos iš plastiko |

| 3923.50 | 25226000-1 | Kamščiai, dangčiai ir dangteliai iš plastiko |

| 39 23.50.90 | 25226100-2 | Kamščiai iš plastiko |

| 39 23.50.90 | 25226200-3 | Dangčiai iš plastiko |

| 3923.50.10 | 25226300-4 | Dangteliai iš plastiko |

| 3920.30+3921.11 | 25227000-8 | Polistireno gaminiai |

| 3920.30+3921.11 | 25227100-9 | Polistireno lakštai |

| 3920.30+3921.11 | 25227200-0 | Polistireno plokštės |

| 3918 | 25231000-9 | Plastikinės grindų, sienų ar lubų dangos |

| 3922 | 25232000-6 | Plastikiniai santechnikos gaminiai |

| 3922.10 | 25232100-7 | Vonios, dušo vonios ar prausyklos iš plastiko |

| 3922.10 | 25232110-0 | Vonios iš plastiko |

| 3922.10 | 25232120-3 | Plastikinės dušo vonios |

| 3922.10 | 25232130-6 | Plastikinės prausyklos |

| 3922.20 | 25232200-8 | Plastikiniai unitazai ir unitazų dangčiai |

| 3922.90 | 25232300-9 | Unitazo pagrindai iš plastiko |

| 3922.90 | 25232400-0 | Bidė iš plastiko |

| 3925.1 | 25233000-3 | Rezervuarai, bakai ir kubilai iš plastiko |

| 3925.1 | 25233100-4 | Rezervuarai iš plastiko |

| 3925.1 | 25233200-5 | Bakai iš plastiko |

| 3925.1 | 25233300-6 | Kubilai iš plastiko |

| 3925[.2+.3] | 25234000-0 | Durys, langai, rėmai, slenksčiai, langinės ir žaliuzės iš plastiko |

| 3925.2 | 25234100-1 | Langai iš plastiko |

| 3925.2 | 25234110-4 | Langų rėmai iš plastiko |

| 3925.2 | 25234200-2 | Durys iš plastiko |

| 3925.2 | 25234210-5 | Durų rėmai iš plastiko |

| 3925.2 | 25234300-3 | Slenksčiai iš plastiko |

| 3925.3 | 25234400-4 | Langinės ir žaliuzės iš plastiko |

| 3925.3 | 25234410-7 | Langinės iš plastiko |

| 3925.3 | 25234420-0 | Žaliuzės iš plastiko |

| 3925.9 | 25236000-4 | Liukų ir angų dangčiai iš plastiko |

| 3925.9 | 25237000-1 | Pastatai iš plastiko |

| 3925.9 | 25237100-2 | Plastikinės skaitiklių dėžutės |

| 3925.9 | 25237200-3 | Plakiruotės iš plastikų |

| 3919.1 | 25241000-2 | Plastikinės lipniosios juostos, juostelės ir plokštieji gaminiai |

| 3919.1 | 25241100-3 | Plastikinė lipnioji juosta |

| 3919.1 | 25241110-6 | Lipnioji juosta |

| 3919.1 | 25241120-9 | Atspindinčiosios juostos |

| 3919.1 | 25241200-4 | Plastikinė lipni juostelė |

| 3919.1 | 25241300-5 | Lipnūs plokštieji gaminiai iš plastiko |

| 3919.1 | 25241310-8 | Lipniosios etiketės |

| 3919.1 | 25242000-9 | Plastikinės lipnios plokštės, lakštai, plėvelės ir folijos |

| 3919.1 | 25242100-0 | Plastikinės lipnios plokštės |

| 3919.1 | 25242200-1 | Plastikiniai lipnūs lakštai |

| 3919.1 | 25242300-2 | Plastikinė lipni plėvelė |

| 3919.1 | 25242400-3 | Lipnios folijos iš plastiko |

| 3924 | 25243000-6 | Plastikiniai stalo ir virtuvės, namų apyvokos ir tualeto reikmenys |

| 3924.1 | 25243100-7 | Plastikiniai stalo ir virtuvės reikmenys |

| 3924.1 | 25243110-0 | Plastikiniai stalo įrankiai |

| 3924.1 | 25243120-3 | Talpyklos buitiniams maisto produktams laikyti |

| 3924.1 | 25243130-6 | Vazos |

| 3924.1 | 25243140-9 | Indų džiovyklos iš plastiko |

| 3924.90.11 | 25243200-8 | Kempinės |

| 3924.90 | 25243300-9 | Plastikiniai namų apyvokos ir tualeto reikmenys |

| 3924.90 | 25243310-2 | Plastikiniai kibirai |

| 3924.90 | 25243320-5 | Plastikinės šiukšliadėžės |

| 3924.90 | 25243330-8 | Šiukšlių samteliai iš plastiko |

| 3926.1 | 25247000-4 | Biuro ar mokyklos reikmenys iš plastiko |

| 3926.1 | 25247100-5 | Biuro reikmenys iš plastiko |

| 3926.1 | 25247110-8 | Segtuvai |

| 3926.1 | 25247120-1 | Sąvaržėlės |

| 3926.1 | 25247200-6 | Mokyklos reikmenys iš plastiko |

| 3926.1 | 25247210-9 | Braižybos priemonės iš plastiko |

| 3926.1 | 25247220-2 | Rašomosios priemonės iš plastiko |

| 3926.1 | 25247230-5 | Liniuotės |

| 3926[.3–.9] | 25248000-1 | Plastikinės baldų detalės |

| 3926.3 | 25248100-2 | Filtravimo elementai iš plastiko |

| 3926.9 | 25248200-3 | Plastikiniai komponentai |

| 3926.9 | 25248210-6 | Aptvėrimo komponentai iš plastiko |

| 3926.9 | 25248220-9 | Kelių kūgiai iš plastiko |

| 3926.9 | 25248230-2 | Užtvaros iš plastiko |

| 3926.9 | 25248240-5 | Plastikiniai žymekliai |

| 3926.2 | 25249000-8 | Plastikiniai apdarai |

| 3926.2 | 25249100-9 | Plastikinės pirštinės |

| 3907+3917 | 25271000-1 | Epoksidinė derva |

| 3917 | 25271100-2 | Epoksidinės dervos vamzdeliai |

| 3917[.1–.4]+400+8481.8 | 28582000-5 | Priešgaisrinės priemonės |

| 3917[.1–.4]+4009 | 28582100-6 | Gaisrinės žarnos |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812200-9 | Grindų dangos |

| 3918+4008.21+4016.91+4815+5904 | 28812220-5 | Slankiojančios grindų dangos |

| 3918+4418.3+4815 | 28812230-8 | Tvirtas paklotas |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Klojiniai |

| 3925+4418+6809 | 28812300-0 | Pertvaros |

| 3925+4418+6809 | 28812310-3 | Sienelės |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Stogas |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812410-4 | Stogo karkasas |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812420-7 | Stogo atramos |

| 3925.3+7308.3+7610.1 | 28815300-1 | Langinės |

| 3925.3 | 28815310-4 | Nuleidžiamosios langinės |

| 3925[.2+.3] | 28815700-5 | Išorinės langinės |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821000-3 | Barjerai, skiriantys priešingos krypties eismo juostas |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821100-4 | Barjerai, skiriantys priešingos krypties eismo juostas |

| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Užtvaros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823000-7 | Saugumo užtvaros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823100-8 | Saugumo tvoros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823200-9 | Turėklai |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Įrenginiai mieste |

| 3926.9 | 28824600-0 | Kūgio formos kelio ženklai |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Ženklai |

| 3923.9+8309 | 28833000-0 | Valkaus metalo užmovos |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Vamzdžiai ir armatūra |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Drenažo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Nutekamieji vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 3917[.3+.4] | 28863171-8 | Polietileniniai vamzdeliai |

| 3917[.3+.4] | 28863172-5 | Polietileniniai vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+.4] | 28863241-0 | Polietileninės vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+.4]+4009 | 28863242-7 | Izoliuotos sekcijos |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Gręžinių sutvirtinimo vamzdžiai ir siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Vamzdeliai ir armatūra |

| 3923+4010+5910+8413[.7+.8]+8428[.2+.32+.39]+8431[.1–.3] | 29221700-1 | Elevatoriai ir konvejeriai |

| 3923+4010+5910+8431.39 | 29221730-0 | Konvejerio įranga |

| 3923+4010+5910 | 29221731-7 | Konvejerio diržai |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Virtuvės reikmenys |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671110-9 | Keraminiai indai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671120-2 | Puodeliai ir stiklai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671121-9 | Puodeliai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671122-6 | Indeliai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671130-5 | Indai maistui laikyti |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671160-4 | Padėklai |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Valgomieji ir virtuvės reikmenys |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Valgomieji reikmenys |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

| 3924+4818 | 36672100-3 | Vienkartiniai viešojo maitinimo reikmenys |

| 3924 | 36672110-6 | Vienkartiniai valgomieji įrankiai ir lėkštės |

| 3924 | 36672120-9 | Vienkartiniai puodeliai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36672200-4 | Maisto padėklai |

| 3922+4818+4803+6910 | 36713000-2 | Higieniniai reikmenys |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Apsaugos įtaisai |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Plombos |

40Kaučiukas ir jo dirbiniai

| 4001.1–4001.2 | 01118000-7 | Natūrali guma ir lateksas bei panašūs gaminiai |

| 4001.2 | 01118100-8 | Natūrali guma |

| 4001.1 | 01118200-9 | Natūralus lateksas |

| 4001.1 | 01118210-2 | Latekso gaminiai |

| 1301+4001.3 | 02200000-6 | Sakai |

| 4002 | 24170000-6 | Sintetinė guma |

| 4006.1+4011+4012+4013 | 25110000-5 | Padangos ir panašūs gaminiai |

| 4011+4012+4013 | 25111000-2 | Padangos |

| 4011.10+4012.10.30 | 25111100-3 | Automobilių padangos |

| 4011.40+40 12.10.80 | 25111200-4 | Motociklų padangos |

| 4011[.2+.3]+40.12[.10.10+10.50] | 25111300-5 | Darbo mašinų padangos |

| 4011.20+40 12.10.50 | 25111310-8 | Sunkvežimių padangos |

| 4011.20+40 12.10.50 | 25111320-1 | Autobusų padangos |

| 4011.20+40 12.10.50 | 25111330-4 | Padangos lėktuvams |

| 4011.9+4012.9 | 25111400-6 | Žemės ūkio mašinų padangos |

| 4012.9+4013 | 25111500-7 | Guminės kameros, padangos atraminiai paviršiai ir vožtuvai |

| 40 12.90.90 | 25111510-0 | Padangų vožtuvai |

| 4013 | 25111520-3 | Kameros |

| 4012.90.30 | 25111530-6 | Padangos atraminiai paviršiai |

| 4011.9 | 25111600-8 | Invalidų vežimėlių padangos |

| 4012.20 | 25111700-9 | Naudotos padangos |

| 4012.20 | 25111710-2 | Krancai |

| 4012.10 | 25111800-0 | Restauruotos padangos |

| 4011.50 | 25111900-1 | Padangos |

| 4005+4006.9+4007–4010+4016.9 | 25120000-8 | Nevulkanizuoto ir vulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

| 4005+4006.9 | 25121000-5 | Nevulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

| 4007–4010+4014+4016.9 | 25122000-2 | Vulkanizuoto kaučiuko gaminiai |

| 4007+4009 | 25122100-3 | Vulkanizuoto kaučiuko vamzdeliai, vamzdžiai ir žarnos |

| 4009 | 25122110-6 | Gręžimo žarnos |

| 4009 | 25122120-9 | Lankstūs statvamzdžiai |

| 4009 | 25122130-2 | Guminiai vamzdeliai |

| 4010+4016.9 | 25122200-4 | Konvejerio diržai, pavarų diržai ar diržinės pavaros iš vulkanizuoto kaučiuko |

| 4010 | 25122210-7 | Ventiliatoriaus diržai iš kaučiuko |

| 4016.93 | 25122220-0 | Tarpikliai |

| 4010.1 | 25122230-3 | Konvejerio diržai iš kaučiuko |

| 4010.2 | 25122240-6 | Pavarų diržai iš kaučiuko |

| 4014 | 25122300-5 | Vulkanizuoto kaučiuko gaminiai higienos ar farmacijos reikmėms |

| 4014 | 25122310-8 | Higienos gaminiai |

| 4014 | 25122320-1 | Farmacijos gaminiai |

| 4014.10 | 25122330-4 | Prezervatyvai |

| 4014.90.10 | 25122340-7 | Čiulptukai, antspeniai ir panašūs gaminiai kūdikiams |

| 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos ir kilimėliai |

| 4016.91 | 25122410-9 | Vulkanizuoto kaučiuko grindų dangos |

| 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Vulkanizuoto kaučiuko kilimėliai |

| 4008.21 | 25122421-9 | Gimnastikos kilimėliai |

| 4008–4010+4016 | 25122500-7 | Vulkanizuoto kaučiuko formos |

| 4016.9 | 25122510-0 | Elastiniai žiedai |

| 4016.93 | 25122520-3 | Kaučiuko antspaudai |

| 4008 | 25122530-6 | Kaučiuko juostos |

| 4016.9 | 25122540-9 | Kaučiuko įspaudai |

| 4016.9 | 25122550-2 | Skiedinio dozatoriai |

| 4003 | 25140000-4 | Perdirbta guma |

| 4004 | 25150000-7 | Gaminiai iš gumos atliekų |

| 4015 | 25160000-0 | Kaučiuko gaminiai medicinos reikmėms |

| 4015 | 25161000-7 | Guminė apranga ir drabužių priedai |

| 4015.1 | 25161100-8 | Guminės pirštinės |

| 4015.1 | 25161200-9 | Vienkartinės pirštinės |

| 4015 | 25162000-4 | Guminė apranga |

| 4017 | 25170000-3 | Kietos gumos gaminiai |

| 40 17.00.90 | 25171000-0 | Higienos ar farmacijos dirbiniai |

| 4017.00.10 | 25172000-7 | Linoleumas iš kaučiuko |

| 40 17.00.90 | 25174000-1 | Gumos pagalvėlės |

| 3917[.1+.4]+400+8481.8 | 28582000-5 | Priešgaisrinės priemonės |

| 3917[.1–.4]+4009 | 28582100-6 | Gaisrinės žarnos |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812200-9 | Grindų dangos |

| 3918+4008.21+4016.91+4815+5904 | 28812220-5 | Slankiojančios grindų dangos |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Klojiniai |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+/4] | 28863241-0 | Polietileninės vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+.4]+4009 | 28863242-7 | Izoliuotos sekcijos |

| 3923+4010+5910+8410[.7+.8]+8428[.2+.32+.39]+8431[.1–.3] | 29221700-1 | Elevatoriai ir konvejeriai |

| 3923+4010+5910+8431.39 | 29221730-0 | Konvejerio įranga |

| 3923+4010+5910 | 29221731-7 | Konvejerio diržai |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Medicinos pramonės gaminiai |

| 3005+3006+4015+9018+9021[.2+.3] | 33140000-3 | Medicininiai necheminiai vartojimo reikmenys ir hematologiniai vartojimo reikmenys |

| 3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3] | 33141000-0 | Medicininiai vienkartiniai necheminiai vartojimo reikmenys ir hematologiniai vartojimo reikmenys |

| 4015+9018.3 | 33141400-4 | Vielos žirklės ir mažapjūviai skalpeliai, chirurginės pirštinės |

| 4015 | 33141420-0 | Chirurginės pirštinės |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731000-4 | Vienkartinio naudojimo gaminiai |

| 4014.1 | 36731100-5 | Prezervatyvai |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731200-6 | Asmeninio naudojimo reikmenys |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36930000-9 | Apsaugos prietaisai |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Plombos |

41Žaliavinės odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda

| 4103+4301+5001 | 01250000-4 | Gyvi smulkūs gyvūnai ir gyvulinės kilmės produktai |

| 4101.1+5101.19 | 15120000-5 | Gyvūnų vilna, kailiai ir odos |

| 4101–4103 | 15122000-9 | Gyvūnų kailiai |

| 4101.1–4103.1 | 15123000-6 | Gyvūnų odos |

| 4108 | 19110000-0 | Zomša |

| 4104 | 19120000-3 | Jaučio ir arklio oda |

| 4105+4106+4107.1 | 19130000-6 | Avies, ožkos ar kiaulės oda |

| 4105 | 19131000-3 | Avies ar ėriuko oda |

| 4106 | 19132000-0 | Ožkos ar ožiuko oda |

| 4107.1 | 19133000-7 | Kiaulės oda |

| 4107[.2+.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Kitų gyvūnų oda, kombinuota ir kitokia oda |

| 4107[.2+.9] | 19141000-6 | Kitų gyvūnų oda |

| 4111 | 19142000-3 | Kombinuota oda |

| 4109 | 19143000-0 | Dirbtinė oda |

| 4109 | 19144000-7 | Lakuota oda |

| 4110 | 19150000-2 | Odos atraižos |

42Odos dirbiniai; balnai ir pakinktai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

| 6113+6210+4203[.1+.29+.3] | 18500000-4 | Odiniai drabužiai |

| 6113+6210+4203[.29+.3] | 18510000-7 | Odiniams drabužiams skirti aksesuarai |

| 4203.29 | 18511000-4 | Odinės pirštuotos arba kumštinės pirštinės |

| 4203.29 | 18511100-5 | Pirštinės vairuotojams ir sportininkams |

| 4203.3 | 18512000-1 | Odiniai diržai ir šovininės |

| 4203.3 | 18512100-2 | Diržai |

| 4203.3 | 18512200-3 | Šovininės |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19210000-1 | Pakinktai |

| 4201 | 19211000-8 | Balnai |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19212000-5 | Jojiko vytiniai |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19213000-2 | Botagai |

| 4202+9605 | 19220000-4 | Galanterija |

| 4202.1 | 19221000-1 | Nedideli lagaminai |

| 4202.2 | 19222000-8 | Rankinės |

| 4202.3 | 19223000-5 | Kapšeliai ir piniginės |

| 4202.3 | 19223100-6 | Kapšeliai |

| 4202.3 | 19223200-7 | Piniginės |

| 4202.1 | 19224000-2 | Lagaminai |

| 4202.1 | 19225000-9 | Gertuvių laikikliai ir pistoletų dėklai |

| 4202.1 | 19225100-0 | Gertuvių laikikliai |

| 4202 | 19225200-1 | Pistoletų dėklai |

| 4202.9+9605 | 19229000-7 | Tualeto reikmeninės |

| 4204 | 19240000-0 | Mašinoms ir mechaniniams prietaisams gaminti naudojami odos gaminiai |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36400000-5 | Sporto prekės ir įranga |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36410000-8 | Lauko sporto įranga |

| 4203.21+9506[.3–.6+.99] | 36416000-0 | Laisvalaikio įranga |

43Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

| 4103+4301+5001 | 01250000-4 | Gyvi smulkūs gyvūnai ir gyvulinės kilmės produktai |

| 4303 | 18224000-5 | Drabužiai iš dengto arba impregnuoto audinio |

| 4302+4303+4304 | 18600000-5 | Kailiai ir kailio gaminiai |

| 4302+4303+4304 | 18610000-8 | Gaminiai iš kailio |

| 4302+4304 | 18611000-5 | Kailiai |

| 4303 | 18612000-2 | Kailiniai drabužiai |

| 4304 | 18613000-9 | Dirbtinio kailio gaminiai |

| 4303 | 18620000-1 | Kailiai |

44Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys

| 4401–4421 | 02100000-5 | Mediena |

| 4403.2 | 02110000-8 | Spygliuočių mediena |

| 4403.4 | 02120000-1 | Atogrąžų augalų mediena |

| 4401.1 | 02130000-4 | Malkinė mediena |

| 4403 | 02140000-7 | Neapdorota mediena |

| 4403.9 | 02150000-0 | Spygliuočių mediena |

| 4401.3 | 02160000-3 | Medienos atliekos |

| 4401.3 | 02170000-6 | Panaudotos medienos atliekos |

| 4404 | 02180000-9 | Rąstai |

| 4404 | 02181000-6 | Stulpų rąstai |

| 4404 | 02182000-3 | Kuolai |

| 4404–4421 | 02190000-2 | Padarinė mediena |

| 4404–4421 | 02191000-9 | Padarinės medienos gaminiai |

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410–4418[.1–.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1 | 20000000-6 | Mediena, medienos ir kamščiamedžio žievės gaminiai, pinti ir vyti dirbiniai |

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407 | 20100000-7 | Pjautinė mediena |

| 4406.1 | 20110000-0 | Pabėgiai |

| 4406.1 | 20111000-7 | Mediniai pabėgiai |

| 4406.1 | 20112000-4 | Pabėgių dalys |

| 4407 | 20120000-3 | Iškastinė mediena |

| 4407.1 | 20130000-6 | Spygliuočių mediena po paruošiamojo apdirbimo |

| 4407.1 | 20131000-3 | Tvoros lentelės |

| 4407 | 20140000-9 | Kietmedis |

| 4407 | 20150000-2 | Parketas |

| 4403.1+4406.9 | 20160000-5 | Paruošta arba apdirbta medienos produkcija |

| 4403.1+4406.9 | 20161000-2 | Apdirbta mediena |

| 4403.1 | 20161100-3 | Apdoroti stulpų rąstai |

| 4401.3 | 20170000-8 | Pjuvenos |

| 4408+4410+4411+4412.1+4413 | 20200000-8 | Medinė apkala ir faneravimo danga |

| 4408+4410+4411+4412.1 | 20210000-1 | Lentos ir skydai |

| 4412.1 | 20211000-8 | Sluoksniuota klijuotinė mediena |

| 4412.1 | 20212000-5 | Laminuota mediena |

| 4410 | 20213000-2 | Medienos drožlių plokštės |

| 4411 | 20214000-9 | Medienos plaušų plokštės |

| 4410+4411+4412.1 | 20215000-6 | Skydai |

| 4408 | 20216000-3 | Faneravimo danga |

| 4413 | 20220000-4 | Sutankinta mediena |

| 4418[.1–.5+.9]+9406.00.1 | 20300000-9 | Staliaus ir dailidės pagaminti medienos dirbiniai |

| 4418[.1–.5] | 20310000-2 | Staliaus pagaminti medienos dirbiniai |

| 4418.1 | 20311000-9 | Mediniai langai |

| 4418[.1+.2] | 20311100-0 | Langai iki grindų |

| 4418.2 | 20312000-6 | Medinės durys |

| 4418[.3–.5] | 20313000-3 | Medinės parketlentės |

| 4418.9 | 20320000-5 | Dailidės pagaminti medienos dirbiniai |

| 4418.9 | 20321000-2 | Gatavos tvoros lentelės |

| 4418.9 | 20322000-9 | Medinės stogo santvaros |

| 4418.9 | 20323000-6 | Laiptai |

| 4415[.1+.2]+4416 | 20400000-0 | Medinė tara, padėklai, dėžės ir kitos talpyklos |

| 4415.1+4416 | 20410000-3 | Medinė tara |

| 4415.1+4416 | 20411000-0 | Medinės statinaitės |

| 4415.1 | 20411100-1 | Medinės dėžės |

| 4415.1 | 20411200-2 | Kabelių būgnai |

| 4415.1+4416 | 20412000-7 | Medinės dėžutės vaisiams |

| 4416 | 20412100-8 | Statinės |

| 4416 | 20412200-9 | Mediniai kubilai |

| 4415.1 | 20413000-4 | Medinės dėžutės |

| 4415.2 | 20420000-6 | Mediniai padėklai |

| 4415.2 | 20421000-3 | Padėklams pritaikytos dėžės |

| 4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20500000-1 | Medienos ir kamščiamedžio žievės dirbiniai |

| 4414+4415+4417 | 20510000-4 | Medienos dirbiniai ir kiti panašūs gaminiai |

| 4417 | 20511000-1 | Medinės įrankių rankenėlės |

| 4417 | 20512000-8 | Mediniai įrankių laikikliai |

| 4417 | 20513000-5 | Medinės įrankių dalys |

| 4414 | 20514000-2 | Mediniai rėmai |

| 4415 | 20515000-9 | Karstai |

| 2707+2708+3301+3802.9+3803–3807+4402 | 24147000-6 | Įvairūs organiniai cheminiai preparatai |

| 4402 | 24147200-8 | Medžio anglys |

| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glicerolis |

| 3307.4+3404+3405+4401 | 24511000-9 | Gaivikliai ir vaškai |

| 3405[.1–.3+.9]+4401 | 24511300-2 | Poliruokliai ir tepalai |

| 4401 | 24511340-4 | Šluoti skirti mišiniai |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812200-9 | Grindų dangos |

| 4418.3 | 28812210-2 | Medinės grindys |

| 3918+4418.3+4815 | 28812230-8 | Tvirtas paklotas |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Klojiniai |

| 3925+4418+6809 | 28812300-0 | Pertvaros |

| 3925+4418+6809 | 28812310-3 | Sienelės |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Stogas |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812410-4 | Stogo karkasas |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812420-7 | Stogo atramos |

| 4418.40 | 28812430-0 | Stogo santvaros |

| 418.50+6807.10.10+6811.20.11 | 28812500-2 | Stogų dengiamosios medžiagos |

| 4418.50 | 28812510-5 | Skiedros |

| 4404+4418+6810.91+7308.9 | 28812700-4 | Sijos |

| 4418.9 | 28815600-4 | Keltuvai |

| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Užtvaros |

| 4403.1 | 28822100-1 | Mediniai stulpai |

| 4417+8453 | 29822000-7 | Batsiuvystės įranga |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Virtuvės reikmenys |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Valgomieji ir virtuvės reikmenys |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Valgomieji reikmenys |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

| 4415 | 36950000-5 | Komposto dėžės |

45Kamštiena ir kamštienos dirbiniai

| 4501.1 | 02300000-7 | Žiauberis |

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410–4418[.1–.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1 | 20000000-6 | Mediena, medienos ir kamščiamedžio žievės gaminiai, pinti ir vyti dirbiniai |

| 4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20500000-1 | Medienos ir kamščiamedžio žievės dirbiniai |

| 4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20520000-7 | Dirbiniai iš kamščiamedžio žievės, pinti ir vyti gaminiai |

| 4501.9+4502 | 20522000-1 | Natūrali kamščiamedžio žievė |

| 4502 | 20522100-2 | Kamščiamedžio žievės lakštai |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Apsaugos įtaisai |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Plombos |

46Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti pinti dirbiniai

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410-4418[.1–.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1 | 20000000-6 | Mediena, medienos ir kamščiamedžio žievės gaminiai, pinti ir vyti dirbiniai |

| 4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20500000-1 | Medienos ir kamščiamedžio žievės dirbiniai |

| 4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20520000-7 | Dirbiniai iš kamščiamedžio žievės, pinti ir vyti gaminiai |

| 4602 | 20521000-4 | Pinti gaminiai |

| 4602 | 20521100-5 | Vyti gaminiai |

47Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų masė; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

| 4702 | 21110000-7 | Medienos ir popieriaus masė |

| 4702 | 21111000-4 | Medienos masė |

| 4702 | 21111100-5 | Celiuliozė |

| 4707 | 21126000-2 | Popieriaus ir kartono atliekos ir atraižos |

| 4706+4707 | 36920000-6 | Gaminiai iš antrinių žaliavų |

48Popierius ir kartonas; popieriaus masės, popieriaus arba kartono dirbiniai

| 4801+4802[.1–.4] | 21120000-0 | Popierius ir kartonas |

| 4801+4802[.1–.4] | 21121000-7 | Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas grafikos darbams |

| 4801 | 21121100-8 | Laikraštinis popierius |

| 4802.1 | 21121200-9 | Rankų darbo popierius ar kartonas |

| 4802[.2–.4] | 21121300-0 | Šviesai, šilumai jautrus ar termografinis popierius arba kartonas |

| 4802[.2–.4] | 21121310-3 | Šviesai jautrus popierius arba kartonas |

| 4802[.2–.4] | 21121320-6 | Šilumai jautrus popierius arba kartonas |

| 4802[.2–.4] | 21121330-9 | Termografinis popierius arba kartonas |

| 4803+4804[.1–.5]+4805[.1+.2]+4808.2 | 21122000-4 | Kosmetinės servetėlės, kraftpopierius ir kitoks popierius bei kartonas |

| 4805.2 | 21122100-5 | Daugiasluoksnis popierius arba kartonas |

| 4804.1 | 21122200-6 | Kraftpopierius |

| 4806 | 21124000-8 | Pergamentinis popierius ir kiti popieriaus gaminiai |

| 4806.2 | 21124100-9 | Pergamentinis popierius |

| 4806.3 | 21124200-0 | Kalkė arba vaškuotė |

| 4806.40.1 | 21124300-1 | Švitrinis popierius |

| 4806.40.9 | 21124400-2 | Permatomas arba peršviečiamas popierius |

| 4806 | 21124500-3 | Popierius dailės reikmėms ir lankstiniams |

| 4806 | 21124600-4 | Piešimo popierius |

| 4806 | 21124700-5 | Žemėlapiams gaminti skirtas popierius |

| 4807+4809+4810[.1+.9]+4811[.1+.4] | 21125000-5 | Apdorotas popierius ir kartonas |

| 4807+4810[.3+.9] | 21125100-6 | Tipochromerzacas ir kartonas |

| 4810[.1+.2] | 21125300-8 | Rašomasis popierius |

| 4810[.1+.2] | 21125400-9 | Popierius spausdintuvams |

| 4809+4811[.1–.4] | 21125600-1 | Savaiminio kopijavimo ir kitoks kopijavimo popierius |

| 4811[.1–.4] | 21125610-4 | Termografinis popierius |

| 4811[.1–.4] | 21125690-8 | Popierius kopijuokliams ir kseroksams |

| 4811[.1–.4] | 21125691-5 | Popierius kopijuokliams |

| 4811[.1–.4] | 21125692-2 | Popierius kseroksams |

| 4808.1 | 21210000-8 | Gofruotas popierius arba kartonas |

| 4819[.3+.4] | 21211000-5 | Popierinė ir kartoninė tara |

| 4819 | 21211100-6 | Pakeliai, dėžės ir dėžutės |

| 4819 | 21211110-9 | Popierinės arba kartoninės dėžės |

| 4819[.3+.4] | 21211120-2 | Dokumentų ir laiškų dėklai, dėžės dokumentams saugoti ir kiti panašūs reikmenys |

| 4819[.3+.4] | 21211200-7 | Popieriniai maišai ir krepšiai |

| 4819[.3+.4] | 21211210-0 | Popieriniai maišai |

| 4819[.3+.4] | 21211220-3 | Popieriniai krepšiai |

| 4819[.3+.4] | 21211230-6 | Sanitariniai maišeliai lėktuvams |

| 4818 | 21220000-1 | Popieriniai namų ir ligoninės apyvokos reikmenys |

| 4818[.1–.3] | 21221000-8 | Tualetinis popierius, nosinės, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės |

| 4818.1 | 21221100-9 | Tualetinis popierius |

| 4818.2 | 21221200-0 | Popierinės nosinės |

| 4818.20.9 | 21221300-1 | Popieriniai rankšluosčiai |

| 4818.3 | 21221400-2 | Popierinės servetėlės |

| 4818[.4–.9] | 21222000-5 | Popieriniai higienos reikmenys arba ligoninių apyvokos reikmenys |

| 4818.4 | 21222100-6 | Popieriniai higienos reikmenys |

| 4818.40.1 | 21222110-9 | Higieniniai paketai ar tamponai |

| 4818.40.9 | 21222120-2 | Vienkartiniai vystyklai |

| 4818.40.9 | 21222121-9 | Įklotai |

| 4818.4 | 21222200-7 | Ligoninių apyvokos reikmenys |

| 4818.4 | 21222210-0 | Popieriniai kompresai |

| 4818.40.1 | 21222220-3 | Maišeliai arba įvyniokliai popieriui sterilizuoti |

| 4818.4 | 21222300-8 | Vienkartiniai popieriaus gaminiai |

| 4816+4817+4823[.1+.5] | 21230000-4 | Popierinės kanceliarinės prekės ir kiti gaminiai |

| 4816 | 21231000-1 | Kalkė, savaiminio kopijavimo popierius, vaškuotės ir nekalkinis popierius |

| 4816.1 | 21231100-2 | Kalkė |

| 4816.2 | 21231200-3 | Savaiminio kopijavimo popierius |

| 4816[.1+.9] | 21231300-4 | Nekalkinis popierius |

| 4816.3 | 21231400-5 | Vaškuotės |

| 4817 | 21232000-8 | Vokai, sulenkti ir užantspauduoti atvirukai, atvirukai be meninio vaizdelio |

| 4817.2 | 21232100-9 | Sulenkti ir užantspauduoti atvirukai |

| 4817.2 | 21232200-0 | Atvirukai be meninio vaizdelio |

| 4817.1 | 21232300-1 | Vokai |

| 4823.5 | 21233000-5 | Reljefinis arba perforuotas popierius |

| 4823.5 | 21233100-6 | Reljefinis arba perforuotas spausdinimo popierius |

| 4823.5 | 21233200-7 | Reljefinis arba perforuotas rašomasis popierius |

| 4823.51.1 | 21233600-1 | Nepjaustytas popierius kompiuterių spausdintuvams |

| 4823.51.1 | 21233610-4 | Nepjaustyti blankai |

| 4823.1 | 21234000-2 | Lipnusis arba prilimpantis popierius |

| 4823.1 | 21234100-3 | Lipnusis popierius |

| 4814+4815+5905 | 21240000-7 | Popieriaus tapetai ir kitokia popierinė danga |

| 4814 | 21241000-4 | Iš popieriaus arba kartono gaminama sienų danga |

| 4814 | 21241100-5 | Popieriaus tapetai |

| 4815 | 21243000-8 | Iš popieriaus arba kartono gaminama grindų danga |

| 4813+4823 | 21250000-0 | Popierius cigaretėms ir filtrams gaminti |

| 4813 | 21251000-7 | Popierius cigaretėms gaminti |

| 4823.2 | 21252000-4 | Popierius filtrams gaminti |

| 4820.10.10 | 22810000-1 | Popieriniai arba kartoniniai žurnalai |

| 4820.10.10 | 22813000-2 | Apskaitos knygos |

| 4820.10.10 | 22814000-9 | Sąskaitų knygos |

| 4820.10.30 | 22815000-6 | Užrašų knygelės |

| 4820.10.30 | 22816000-3 | Bloknotai |

| 48 20.10.50 | 22817000-0 | Dienynai |

| 48 20.10.90 | 22819000-4 | Adresų knygelės |

| 4911.99+4820.40 | 22820000-4 | Blankai |

| 4911.99+4820.40 | 22822000-8 | Blankai verslo reikmėms |

| 4911.99+4820.40.10 | 22822100-9 | Nekarpyti blankai verslo reikmėms |

| 4911.99+48 20.40.90 | 22822200-0 | Sukarpyti blankai verslo reikmėms |

| 4820.20 | 22830000-7 | Pratybų sąsiuviniai |

| 4820.20 | 22832000-1 | Pratybų lapai |

| 4820.50 | 22840000-0 | Pavyzdžių albumai |

| 4820.50 | 22841000-7 | Albumai kolekcionieriams |

| 4820.50 | 22841100-8 | Pašto ženklų albumai |

| 4820.50 | 22841200-9 | Segtuvai filatelistams |

| 4820.30 | 22850000-3 | Segtuvai ir kiti panašūs gaminiai |

| 4820.30 | 22851000-0 | Segtuvai |

| 4820.30 | 22852000-7 | Aplankai |

| 4820.30 | 22852100-8 | Bylos |

| 4820+4910 | 22860000-6 | Spausdintos kanceliarinės prekės (išskyrus blankus) |

| 4820.90 | 22861000-3 | Vokai |

| 4820.90 | 22861100-4 | Vokai su langeliu adresui |

| 4820.90 | 22861200-5 | Vokai be langelio adresui |

| 4820.90 | 22861300-6 | Vokai rentgeno nuotraukoms |

| 4820.90 | 22862000-0 | Lapeliai užrašams |

| 4820.90 | 22863000-7 | Vizitinės kortelės |

| 4820.90 | 22864000-4 | Dovanojimo rašteliai |

| 4820.90 | 22865000-1 | Kuponai |

| 4820.90 | 22866000-8 | Etiketės |

| 4820.90 | 22866100-9 | Etiketės su brūkšniniu kodu |

| 4820.90 | 22866200-0 | Bagažo žymelės |

| 4820.90 | 22867000-5 | Pietų talonai |

| 4820.90 | 22868000-2 | Biuvarai |

| 4820.90+4910 | 22869000-9 | Tvarkaraščiai |

| 4820.90 | 22869100-0 | Sieniniai tvarkaraščiai |

| 3207–3209+4814+5905 | 28811400-4 | Dažai ir sienų dangos |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812200-9 | Grindų dangos |

| 3918+4008.21+4016.91+4815+5904 | 28812220-5 | Slankiojančios grindų dangos |

| 3918+4418.3+4815 | 28812230-8 | Tvirtas paklotas |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Klojiniai |

| 4817+4819+4820+4821+9017+9608–9612 | 30192000-1 | Įstaigų reikmenys |

| 4817+4819+4820+4821 | 30192700-8 | Raštinės reikmenys |

| 4817.1 | 30192710-1 | Algos vokai |

| 4817.1 | 30192720-4 | Algos vokai |

| 4821 | 30192800-9 | Lipniosios etiketės |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000-5 | Filtrai |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtrų kasetės |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Susidėvinčios dalys |

| 3922+4818+4803+6910 | 36713000-2 | Higieniniai reikmenys |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731000-4 | Vienkartinio naudojimo gaminiai |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731200-6 | Asmeninio naudojimo reikmenys |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Apsaugos įtaisai |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Plombos |

49Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai

| 4901+4903 | 22100000-1 | Spausdintos knygos, brošiūros ir lankstinukai |

| 4901.99+4903 | 22110000-4 | Spausdintos knygos |

| 4901.99+4903 | 22111000-1 | Mokyklų vadovėliai |

| 4901.99+4903 | 22112000-8 | Vadovėliai |

| 4901.99+4903 | 22113000-5 | Bibliotekos knygos |

| 4901.91+4904+4905 | 22114000-2 | Žodynai, žemėlapiai, gaidų rinkiniai ir kitos knygos |

| 4901.91 | 22114100-3 | Žodynai |

| 4905.91 | 22114200-4 | Atlasai |

| 4905[.1+.99] | 22114300-5 | Žemėlapiai |

| 4905.99 | 22114310-8 | Kadastro žemėlapiai |

| 4905.99 | 22114311-5 | Planai |

| 4904 | 22114400-6 | Spausdinti natų rinkiniai |

| 4901.91 | 22114500-7 | Enciklopedijos |

| 4901+4903 | 22120000-7 | Leidiniai |

| 4901+4903 | 22121000-4 | Techninio pobūdžio leidiniai |

| 4901.99 | 22130000-0 | Katalogai |

| 4901[.10+.99] | 22140000-3 | Lankstinukai |

| 4901[.10+.99] | 22150000-6 | Brošiūros |

| 4901[.10+.99] | 22160000-9 | Bukletai |

| 4902 | 22200000-2 | Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai |

| 4902.1 | 22210000-5 | Laikraščiai |

| 4902.9 | 22211000-2 | Dienraščiai |

| 4902.9 | 22212000-9 | Periodiniai leidiniai |

| 4902.9 | 22212100-0 | Serijiniai leidiniai |

| 4902.9 | 22213000-6 | Žurnalai |

| 4909+4911 | 22300000-3 | Atvirukai, sveikinimo atvirukai ir kiti spaudiniai |

| 4909.00.1+4911.91 | 22310000-6 | Atvirukai |

| 4911.91 | 22312000-0 | Paveikslėliai |

| 4911.91 | 22313000-7 | Veidrodiniai atspaudai |

| 4911.91 | 22314000-4 | Eskizai |

| 4911.91 | 22315000-1 | Nuotraukos |

| 4909 | 22320000-9 | Sveikinimo atvirukai |

| 4909 | 22321000-6 | Kalėdiniai atvirukai |

| 4907+9704 | 22400000-4 | Pašto ženklai, čekių blankai, banknotai, akcijų sertifikatai, komercinė reklaminė medžiaga, katalogai ir žinynai |

| 4907+9704 | 22410000-7 | Pašto ženklai |

| 4907+9704 | 22411000-4 | Kalėdiniai pašto ženklai |

| 4907+9704 | 22412000-1 | Nauji pašto ženklai |

| 49 07.00.90 | 22413000-8 | Taupymo kuponai |

| 4907.00.10 | 22420000-0 | Reljefinis popierius |

| 4907.00.30 | 22430000-3 | Banknotai |

| 4907[.00.30+00.90] | 22440000-6 | Čekių blankai |

| 4907.00.30 | 22450000-9 | Griežtos apskaitos ir kiti saugomi spaudiniai |

| 49 07.00.90 | 22451000-6 | Pasai |

| 49 07.00.90 | 22452000-3 | Pašto perlaidos blankai |

| 4911.10 | 22460000-2 | Komercinė reklaminė medžiaga, katalogai ir žinynai |

| 4911.10.10 | 22461000-9 | Katalogai |

| 4911.10 | 22462000-6 | Komercinė reklaminė medžiaga |

| 4901.99 | 22470000-5 | Žinynai |

| 4901.99 | 22471000-2 | Kompiuterių žinynai |

| 4901.99 | 22472000-9 | Eksploatavimo vadovai |

| 4901.99 | 22473000-6 | Techniko žinynai |

| 4911.99+4820.40 | 22820000-4 | Blankai |

| 4911.99+4820.40 | 22822000-8 | Blankai verslo reikmėms |

| 4911.99+4820.40.10 | 22822100-9 | Nekarpyti blankai verslo reikmėms |

| 4911.99+48 20.40.90 | 22822200-0 | Sukarpyti blankai verslo reikmėms |

| 4820+4910 | 22860000-6 | Spausdintos kanceliarinės prekės (išskyrus blankus) |

| 4820.90+4910 | 22869000-9 | Tvarkaraščiai |

| 4910 | 22869200-1 | Kalendoriai |

| 4911.99 | 22900000-9 | Įvairūs spaudiniai |

| 4911.99 | 22910000-2 | Skridiniai automobiliams su užrašu, jog metinis mokestis sumokėtas |

| 4911.99 | 22920000-5 | Vairuotojo pažymėjimai |

| 4911.99 | 22930000-8 | Atpažinimo dokumentai |

| 4911.99 | 22940000-1 | Leidimai |

| 4911.99 | 22950000-4 | Įėjimo kortelės |

| 4911.99 | 22960000-7 | Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai |

| 4911.99 | 22980000-3 | Bilietai |

| 4911.99 | 22981000-0 | Transporto bilietai |

65Galvos apdangalai ir jų dalys

| 6501–6505+6506[.92+.99]+6507 | 18440000-5 | Skrybėlės ir galvos apdangalai |

| 6503-6505 | 18441000-2 | Skrybėlės |

| 6503–6505+6506[.92+.99]+6507 | 18443000-6 | Galvos apdangalai ir susiję aksesuarai |

| 6507 | 18443100-7 | Galvos raiščiai |

| 6506.99 | 18443200-8 | Metaliniai galvos apdangalai |

| 6503-6505 | 18443300-9 | Medžiaginiai galvos apdangalai |

| 6505.9 | 18443310-2 | Beretės |

| 6503–6505 | 18443320-5 | Kepuraitės su snapeliu |

| 6503–6505 | 18443330-8 | Gobtuvai |

| 6505.9 | 18443340-1 | Kepurės |

| 6507 | 18443400-0 | Pasmakrės dirželiai galvos apdangalams |

| 6507 | 18443500-1 | Kepurių snapeliai |

| 6506.99 | 18444000-3 | Apsauginiai galvos apdangalai |

| 6506.99 | 18444100-4 | Apsauginiai galvos apdangalai |

| 6506.99 | 18444110-7 | Šalmai |

| 6506.99 | 18444200-5 | Pakietintos skrybėlės |

| 6506.91 | 25245100-1 | Apsauginiai šalmai |

| 6506.91 | 25245200-2 | Guminės ar plastikinės kepurės |

66Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19210000-1 | Pakinktai |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19212000-5 | Jojiko vytiniai |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19213000-2 | Botagai |

| 6601–6603 | 36650000-2 | Skėčiai ir skėčiai nuo saulės; lazdos ir lazdos-sėdynės |

| 6601 | 36651000-9 | Skėčiai nuo saulės |

| 6601 | 36652000-6 | Skėčiai |

| 6602 | 36653000-3 | Lazdos-sėdynės |

| 6602 | 36654000-0 | Lazdos |

| 6603 | 36655000-7 | Skėčių, skėčių nuo saulės, lazdų ir panašių gaminių dalys, detalės ir priedai |

67Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

| 6702+7117 | 36630000-6 | Dirbtiniai gaminiai |

| 6702 | 36631000-3 | Dirbtiniai vaisiai |

| 6702 | 36632000-0 | Dirbtinės gėlės |

| 6702 | 36633000-7 | Dirbtinė žolė |

| 6702 | 36634000-4 | Dirbtinė veja |

| 6703+6704+9615+9616 | 36675000-3 | Reikmenys plaukams |

| 6704 | 36675200-5 | Perukai |

68Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

| 2515+2516+6801 | 14110000-5 | Statybinis akmuo |

| 2516+6801 | 14112000-9 | Įvairūs statybiniai akmenys |

| 2516.1+6801 | 14112400-3 | Kelkraščio akmenys |

| 2514+6802+6803 | 14122200-4 | Dolomitas |

| 2514+6802+6803 | 14130000-1 | Skalūnas |

| 2801+2818+6804+6805 | 26910000-0 | Abrazyviniai gaminiai |

| 6804 | 26911000-7 | Girnų ir smulkintuvų akmenys, šlifavimo ratai |

| 6804[.1+.2] | 26911100-8 | Girnų akmenys |

| 6804[.1+.2] | 26911200-9 | Smulkintuvų akmenys |

| 6804.2 | 26911300-0 | Šlifavimo ratai |

| 6805 | 26912000-4 | Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai |

| 6807 | 28811500-5 | Termoizoliacinė medžiaga |

| 3925+4418+6809 | 28812300-0 | Pertvaros |

| 3925+4418+6809 | 28812310-3 | Sienelės |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Stogas |

| 4418.50+6807.10.10+6811.20.11 | 28812500-2 | Stogų dengiamosios medžiagos |

| 6806.9 | 28812600-3 | Garso izoliacija |

| 4404+4418+6810.91+7308.9 | 28812700-4 | Sijos |

| 6801+6802+6803+6810+6811.2+6901+6902+6904+6908 | 28813100-5 | Grindinio medžiagos |

| 6801 | 28813120-1 | Grindinio plokštės |

| 6802 | 28813130-4 | Grindinio akmuo |

| 6801 | 28813140-7 | Kelių akmuo |

| 6801+6901.1+6902+6907+6908+7016 | 28813200-6 | Grindinio plokštė |

| 2715+6807 | 28813300-7 | Padengtos medžiagos |

| 2715+6807 | 28813310-0 | Padengtos kelių medžiagos |

| 2715+6807 | 28813320-3 | Padengtas kelių akmuo |

| 2715+6807 | 28813330-6 | Dangos |

| 6810+9406.00.9 | 28814200-3 | Betono gaminiai |

| 6810.9 | 28814210-6 | Betono sijos |

| 6810.9 | 28814220-9 | Betono stulpai |

| 6810.9 | 28814230-2 | Betono poliai |

| 6810.99 | 28814240-5 | Betono vamzdžiai ir armatūra |

| 6810.9 | 28814250-8 | Betono stulpai |

| 6810.9 | 28814260-1 | Betono statramsčiai |

| 6809.1+6810.1 | 28814270-4 | Betono plokštės |

| 6810.1 | 28814280-7 | Betono gulekšniai |

69Keramikos dirbiniai

| 6911 | 26211000-0 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano stalo indai, virtuvės įrankiai, buities ar tualeto reikmenys |

| 6911.10 | 26211100-1 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano stalo reikmenys |

| 6911.10 | 26211110-4 | Porcelianinės ir kiniškojo porceliano lėkštės |

| 6911.10 | 26211120-7 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano indai |

| 6911.10 | 26211130-0 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano puodeliai ir lėkštutės |

| 6911.10 | 26211200-2 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano virtuvės reikmenys |

| 6911 | 26211300-3 | Porcelianinės ir kiniškojo porceliano gėlių vazos |

| 6911.90 | 26211400-4 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano tualeto reikmenys |

| 6911 | 26211500-5 | Porcelianiniai ir kiniškojo porceliano namų apyvokos reikmenys |

| 6912 | 26212000-7 | Neporcelianiai ir nekiniškojo porceliano stalo ir virtuvės, namų apyvokos ir tualeto reikmenys |

| 6912 | 26212100-8 | Keraminiai stalo reikmenys |

| 6912 | 26212110-1 | Lėkštės |

| 6912 | 26212120-4 | Indai |

| 6912 | 26212130-7 | Puodeliai ir lėkštutės |

| 6912 | 26212200-9 | Keraminiai virtuvės reikmenys |

| 6912 | 26212300-0 | Gėlių vazos |

| 6913 | 26213000-4 | Puošti keramikos gaminiai |

| 6910 | 26214000-1 | Buitiniai sanitariniai įrenginiai iš keramikos |

| 6910 | 26214100-2 | Kriauklės ir praustuvės |

| 6910 | 26214110-5 | Kriauklės |

| 6910 | 26214120-8 | Praustuvės |

| 6910 | 26214200-3 | Vonios |

| 6910 | 26214300-4 | Unitazai ir bakai |

| 6910 | 26214310-7 | Unitazai |

| 6910 | 26214320-0 | Bakai |

| 6910 | 26214400-5 | Bidė |

| 6910 | 26214500-6 | Pisuarai |

| 6909[.11+.12+.19] | 26240000-2 | Techninės paskirties keraminiai dirbiniai |

| 6909.11 | 26241000-9 | Porceliano ir kiniškojo porceliano keraminiai dirbiniai laboratorijų, chemijos ar techninėms reikmėms |

| 6909.11 | 26241100-0 | Porceliano ir kiniškojo porceliano keraminiai dirbiniai laboratorijų reikmėms |

| 6909.11 | 26241200-1 | Porceliano ar kiniškojo porceliano keraminiai dirbiniai techninėms reikmėms |

| 6909.11 | 26241300-2 | Porcelianiniai ar kiniškojo porceliano dirbiniai chemijos reikmėms |

| 6909.9 | 26251000-2 | Keraminiai gaminiai žemės ūkiui, sodininkystei, prekėms vežti ir pakuoti |

| 6909.9 | 26251100-3 | Keraminiai gaminiai žemės ūkiui |

| 6909.9 | 26251200-4 | Keraminiai gaminiai sodininkystei |

| 6909.9 | 26251300-5 | Keraminiai gaminiai prekėms vežti ir pakuoti |

| 6914 | 26252000-9 | Nestruktūriniai keraminiai gaminiai |

| 3816+6901–6903+6908 | 26260000-8 | Ugniai atsparūs keraminiai dirbiniai |

| 69 01.00.90+6902 | 26261000-5 | Keraminės plytelės |

| 69 01.00.90+6902 | 26262000-2 | Keraminiai blokai |

| 6908 | 26264000-6 | Keraminės šaligatvio plytos |

| 6904 | 28811100-1 | Plytos |

| 6901-6914 | 28811300-3 | Keramikos gaminiai |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Stogas |

| 6801+6802+6803+6810+6811.2++6901+6902+6904+6908 | 28813100-5 | Grindinio medžiagos |

| 6801+6901.1+6902+6907+6908+7016 | 28813200-6 | Grindinio plokštė |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Vamzdynai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Vamzdynų dalys |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Vamzdžiai ir armatūra |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Drenažo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Nutekamieji vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Gręžinių sutvirtinimo vamzdžiai ir siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Vamzdeliai ir armatūra |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Virtuvės reikmenys |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671110-9 | Keraminiai indai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671120-2 | Puodeliai ir stiklai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671121-9 | Puodeliai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671122-6 | Indeliai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671130-5 | Indai maistui laikyti |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671160-4 | Padėklai |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Valgomieji ir virtuvės reikmenys |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Valgomieji reikmenys |

| 6911+6912 | 36671300-8 | Porceliano dirbiniai ir virtuvės reikmenys |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

| 3924+6911+6912+7013 | 36672200-4 | Maisto padėklai |

| 3922+4818+4803+6910 | 36713000-2 | Higieniniai reikmenys |

70Stiklas ir stiklo dirbiniai

| 5801–5803+5806+6001+7019[.4+.5] | 17140000-5 | Specialieji audiniai |

| 7003–7005 | 26110000-2 | Stiklas |

| 7003–7005 | 26111000-9 | Lakštinis stiklas |

| 7003 | 26111100-0 | Nešlifuotas stiklas |

| 7005 | 26111200-1 | Flotacinis stiklas |

| 7003–7005 | 26111300-2 | Poliruotas stiklas |

| 7003–7009 | 26120000-5 | Lygus stiklas |

| 7006–7009 | 26121000-2 | Išlenktas lygus stiklas |

| 7007 | 26121200-4 | Apsauginis stiklas |

| 7009 | 26121300-5 | Stiklo veidrodžiai |

| 7008 | 26121400-6 | Izoliacinis stiklas |

| 7010–7013 | 26130000-8 | Tuščiaviduriai stiklo gaminiai |

| 7010[.2+.9] | 26131000-5 | Stiklo buteliai, stiklainiai, indeliai ir talpyklos |

| 7010[.91.2+92.2+93.2+34.2] | 26131100-6 | Stiklo buteliai |

| 7010[.91.1+92.1+93.1+94.1] | 26131200-7 | Stiklainiai |

| 7010[.2+.9] | 26131300-8 | Stiklo indeliai |

| 7010[.2+.9] | 26131400-9 | Stiklinės talpyklos |

| 7013.2 | 26132000-2 | Stiklinės |

| 7013 | 26133000-9 | Stiklo gaminiai |

| 7013.3 | 26133100-0 | Stikliniai stalo reikmenys |

| 7013.3 | 26133110-3 | Grafinai |

| 7013.3 | 26133200-1 | Stalo ir virtuvės stiklo bei keramikos gaminiai |

| 7013[.29.10+39.10] | 26133300-2 | Grūdintojo stiklo gaminiai |

| 7013 | 26133400-3 | Keraminio stiklo gaminiai |

| 7012 | 26134000-6 | Stiklinės vakuuminių indų kolbos |

| 7012 | 26134100-7 | Stiklinės vakuuminių termosų kolbos |

| 7019 | 26140000-1 | Stiklo pluoštas |

| 7019 | 26141000-8 | Stiklo pluošto gaminiai |

| 7019.31 | 26141100-9 | Stiklo pluošto dembliai |

| 7019[.4+.5+.9] | 26141200-0 | Stiklo pluošto audiniai |

| 7019.3 | 26141300-1 | Stiklo pluošto drabužiai |

| 7001+7002+7016 | 26151000-1 | Stiklo pusfabrikačiai |

| 7001+7002 | 26151100-2 | Stikliniai rutuliai, strypai ir vamzdeliai |

| 7002.10 | 26151110-5 | Stikliniai rutuliai |

| 7002.20 | 26151120-8 | Stikliniai strypai |

| 7002.30 | 26151130-1 | Stiklo vamzdeliai |

| 7002.10 | 26151140-4 | Gaubliai |

| 7016 | 26151200-3 | Grindinio blokai, plytos ir plytelės iš formuoto stiklo |

| 7010.1+7011+7014+7015+7017+7018.1+8546.1+9405.91 | 26152000-8 | Techninis stiklas |

| 7011 | 26152100-9 | Stiklo vokai ir katodiniai vamzdeliai |

| 7011 | 26152110-2 | Stiklo vokai |

| 7011.20 | 26152120-5 | Katodiniai vamzdeliai |

| 7015 | 26152200-0 | Stiklas laikrodžiams, rankiniams laikrodžiams ar akiniams |

| 7015 | 26152210-3 | Stiklas laikrodžiams |

| 7015 | 26152220-6 | Stiklas rankiniams laikrodžiams |

| 7015.10 | 26152230-9 | Stiklo akiniai |

| 7010.1+7017 | 26152300-1 | Laboratorijų, higienos ar farmaciniai reikmenys iš stiklo |

| 7017 | 26152320-7 | Higienos reikmenys iš stiklo |

| 7010.1+7017 | 26152330-0 | Laboratorijų reikmenys iš stiklo |

| 7017 | 26152331-7 | Petri lėkštutės |

| 7017 | 26152339-3 | Mėgintuvėliai |

| 7017 | 26152340-3 | Stikliniai gaminiai farmacijos reikmėms |

| 7017.10 | 26152350-6 | Stiklo ampulės |

| 7014 | 26152600-4 | Optiniai elementai iš stiklo |

| 7018.10 | 26152700-5 | Stiklo karoliai |

| 6801+6901.1+6902+6907+6908+7016 | 28813200-6 | Grindinio plokštė |

| 7002+8310 | 28813500-9 | Kelių ženklinimas |

| 7002 | 28813510-2 | Stikliniai bortai keliams ženklinti |

| 7016.9 | 28815400-2 | Stoglangiai |

| 6303+7011+8539+8540 | 28815800-6 | Statinių vidinės detalės |

| 7011+8539+8540 | 28815820-2 | Dienos šviesos lempos |

| 7011+8539+8540 | 28815821-9 | Fluorescentiniai vamzdeliai |

| 7011+8539+8540 | 28815822-6 | Elektros lemputės ir fluorescentinės lempos |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Įrenginiai mieste |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Ženklai |

| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Ženklų medžiagos |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Virtuvės reikmenys |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671110-9 | Keraminiai indai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671120-2 | Puodeliai ir stiklai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671121-9 | Puodeliai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671122-6 | Indeliai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671130-5 | Indai maistui laikyti |

| 3924+7310+7612 | 36671140-8 | Vandens gertuvės |

| 7012+9617 | 36671150-1 | Termosai |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671160-4 | Padėklai |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Valgomieji ir virtuvės reikmenys |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Valgomieji reikmenys |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

| 3924+6911+6912+7013 | 36672200-4 | Maisto padėklai |

71Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14520000-2 | Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, pemza, švitras, natūralios šlifuojamosios medžiagos, kiti mineralai ir brangieji metalai |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521000-9 | Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys |

| 7103.1 | 14521100-0 | Brangakmeniai |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521110-3 | Deimantai |

| 7103.1 | 14521120-6 | Rubinai |

| 7103.1 | 14521130-9 | Smaragdai |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521140-2 | Brangakmenių milteliai arba dulkės |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521200-1 | Pusbrangiai akmenys |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521210-4 | Pusbrangių akmenų milteliai arba dulkės |

| 2513+7102.2 | 14522000-6 | Pramoniniai deimantai, pemza, švitras ir kitos natūralios šlifuojamosios medžiagos |

| 7102.2 | 14522200-8 | Pramoniniai deimantai |

| 7102.2 | 14522300-9 | Švitras |

| 7102.2 | 14522400-0 | Natūralios šlifuojamosios medžiagos |

| 2837–2840+2842+2845–2847+7104.1 | 24135000-9 | Įvairūs neorganiniai cheminiai preparatai |

| 7104.1 | 24135400-3 | Pjezokvarcas |

| 2851+7104.2 | 24137000-3 | Sintetiniai akmenys |

| 7104.2 | 24137100-4 | Sintetiniai brangakmeniai |

| 7104.2 | 24137200-5 | Sintetiniai pusbrangiai akmenys |

| 7106–7112 | 27400000-9 | Taurieji metalai ir metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais |

| 7106–7112 | 27410000-2 | Taurieji metalai |

| 7106+7108+7110 | 27411000-9 | Nešlifuoti pusbrangiai gaminiai |

| 7106[.1+.91] | 27411100-0 | Neapdirbtas sidabras arba jo milteliai |

| 7106.1 | 27411110-3 | Sidabro milteliai |

| 7106.91 | 27411120-6 | Neapdirbtas sidabras |

| 7106.92 | 27411200-1 | Pusiau apdirbtas sidabras |

| 7108[.11+.12] | 27412000-6 | Neapdorotas auksas arba aukso milteliai |

| 7110.11 | 27413000-3 | Neapdorota platina arba platinos milteliai |

| 7112 | 27414000-0 | Tauriųjų metalų atliekos ir laužas |

| 7112 | 27420000-5 | Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais |

| 7112[.1+.2+.9] | 27421000-2 | Pagrindiniai metalai plakiruoti sidabru ar auksu |

| 7112.2 | 27422000-9 | Pagrindiniai metalai plakiruoti platina |

| 7118 | 28551000-9 | Monetų ruošiniai |

| 7101.22+7115+7118 | 36200000-3 | Juvelyriniai dirbiniai ir kiti susiję gaminiai |

| 7101.22+7115+7118 | 36210000-6 | Monetos ir medaliai |

| 7118 | 36211000-3 | Monetos |

| 7115 | 36212000-0 | Medaliai |

| 7101.22+7102.39+7103.9+7104.9+7113-7117 | 36220000-9 | Juvelyriniai dirbiniai |

| 7101.22 | 36221000-6 | Perlai |

| 7114 | 36222000-3 | Aukso dirbiniai |

| 7115+7116 | 36223000-0 | Tauriųjų metalų dirbiniai |

| 7102.39+7103.9+7104.9 | 36224000-7 | Brangieji ar pusbrangiai akmenys |

| 7114.11 | 36225000-4 | Sidabro dirbiniai |

| 7113–7117 | 36226000-1 | Dovanos išėjimo į pensiją proga |

| 6702+7117 | 36630000-6 | Dirbtiniai gaminiai |

| 7117 | 36635000-1 | Juvelyriniai dirbiniai imitacijos |

| 7118 | 36960000-8 | Žetonai |

72Geležis ir plienas

| 7201-7207 | 27110000-9 | Pagrindinė geležis ir plienas |

| 7201 | 27111000-6 | Geležies luitai |

| 7202.1 | 27112000-3 | Feromangano gaminiai |

| 7203 | 27113000-0 | Gaminiai iš geležies |

| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11–.16+.31)+.20(.11–.17+.32+.51–.57+.71)] | 27114000-7 | Geležis |

| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11–.16+.31)+.20(.11–.17+.32+.51–.57+.71)] | 27114100-8 | Geležies liejiniai |

| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11–.16+.31)+.20(.11–.17+.32+.51–.57+.71)]+7218[.1+.91.1+.99(.11+.2)]+7224[.1+.90(.0+.15+.3)] | 27115000-4 | Plienas |

| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11–.16+.31)+.20(.11–.17+.32+.51–.57+.71)]+7218[.1+.91.1+.99(.11+.2)]+7224[.1+.90(.0+.15+.3)] | 27120000-2 | Plieno lydynio liejiniai |

| 7213+7214[.2+.9]+7215.90.1+7221+7222[.1+.30.1]+7227+7228[.10(.1+.3)+.20(.1+.3)+.3+.60.1+.8] | 27140000-8 | Juostos ir strypai |

| 7213+7221+7227 | 27141000-5 | Karštai valcuotos juostos ir strypai |

| 2618+2619+7204[.1–.5] | 27190000-3 | Šlakas, nuodegos, juodųjų metalų atliekos ir laužas |

| 7204.5 | 27191000-0 | Perlydyto metalo laužo liejiniai |

| 7222.30[.5+.91]+7228[.10.5+.4] | 27311000-8 | Plieno lydinio juostos ir strypai |

| 7222.40.(.93+.99)+7228.70.9 | 27312000-5 | Plieno lydinio kampuočiai, formos ir profiliai |

| 72 22.40.91 | 27313000-2 | Nerūdijančio plieno gaminiai |

| 7211[.23.9+.29(.5+.9)+90.9]+7212[.10.99+.20.9+.30.9+.40.98+.50(.7+.9)+60(.93+.99)]+7220[.20(.3–.9)+.90(.39+.9)]+7226[.11.9+.19.9+.20.8+.92.9+.93.8+.94.8+.99.8] | 27321000-1 | Plokšti valcuotieji gaminiai |

| 7211[.23.9+.29(.5+.9)+90.9]+7212[.10.99+.20.9+.30.9+.40.98+.50(.7+.9)+60(.93+.99)] | 27321100-2 | Plokšti valcuotieji gaminiai iš geležies |

| 7220[.20(.3–.9)+.90(.39+.9)]+7226[.11.9+.19.9+.20.8+.92.9+.93.8+.94.8+.99.8] | 27321200-3 | Plokšti valcuotieji gaminiai iš plieno |

| 72 22.40.91 | 27331000-4 | Lankstyti gaminiai iš plieno |

| 72 22.40.91 | 27331100-5 | Kampuočiai, formos ir profiliai |

| 72 22.40.91 | 27331110-8 | Nevamzdiniai elektros izoliaciniai kanalai |

| 7216[.61+.91] | 27332000-1 | Lankstyti gaminiai iš geležies |

| 7212+7223+7229 | 27341000-7 | Viela |

| 7223+7229 | 27341100-8 | Plieninė viela |

| 7223+7229 | 27341200-9 | Viela iš lydinio |

| 7202[.19+.4+.6] | 27351000-0 | Ne ECSC ferolydiniai |

| 7202.19 | 27351100-1 | Feromanganas |

| 7202.4 | 27351200-2 | Ferochromas |

| 7202.6 | 27351300-3 | Feronikelis |

| 7205 | 27353000-4 | Geležies ar plieno granulės arba milteliai |

| 7207[.11.9+.12.9+.19(.19+.39+.9)+.20(.19+.39+.59+.79+.9)]+7218[.91.9+.99(.19+.9)]+7224.90[.19+.9] | 27354000-1 | Pusgaminiai |

| 7207[.11.9+.12.9+.19(.19+.39+.9)+.20(.19+.39+.59+.79+.9)] | 27354100-2 | Pusgaminiai iš geležies |

| 7207[.11.9+.12.9+.19(.19+.39+.9)+.20(.19+.39+.59+.79+.9)] | 27354200-3 | Pusgaminiai iš plieno |

| 7218[.91.9+.99(.19+.9)]+7224.90[.19+.9] | 27354210-6 | Pusgaminiai iš nerūdijančio plieno |

| 7214.1 | 27355000-8 | Kaltiniai gaminiai iš geležies |

| 7201+7202+7206+7401+7403+7601 | 28419000-2 | Laidininkai |

| 7206+7601 | 28419100-3 | Plieniniai ar aliuminio laidininkai |

| 7216.6 | 28841000-9 | Plieniniai vamzdžiai |

73Dirbiniai ir geležies arba iš plieno

| 7304.5+8545 | 27130000-5 | Anglinio plieno dirbiniai |

| 7304.5 | 27131000-2 | Anglinio plieno vamzdžiai |

| 7304.5 | 27132000-9 | Anglinio plieno vamzdeliai |

| 7302 | 27150000-1 | Geležinkelių konstrukcijos medžiagos |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27151000-8 | Gaminiai geležinkelių konstrukcijoms iš geležies ir plieno |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27151100-9 | Medžiagos geležinkelių konstrukcijoms |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27151200-0 | Gaminiai geležinkelių konstrukcijos iš plieno |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.9 | 27152000-5 | Geležies ar plieno bėgiai |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27152100-6 | Geležiniai bėgiai |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27152200-7 | Plieniniai bėgiai |

| 7302[.2+.40.1+.9] | 27152300-8 | Karštai valcuoti gaminiai geležinkeliams |

| 7302.40.1 | 27152310-1 | Valcuotos plokštės iš geležies |

| 7302.9 | 27152320-4 | Kontroliniai bėgiai |

| 7302.2 | 27152330-7 | Pabėgiai ir skersiniai įtvirtinimai |

| 7303–7307 | 27200000-7 | Vamzdeliai |

| 7303–7307 | 27210000-0 | Geležiniai vamzdeliai ir jų detalės |

| 7303–7307 | 27211000-7 | Įvairios vamzdžių detalės |

| 7303–7307 | 27211100-8 | Geležiniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 7307 | 27212000-4 | Įvairios vamzdžių detalės |

| 7307 | 27212100-5 | Jungiamosios detalės |

| 7307.21 | 27212110-8 | Flanšų sujungėjai |

| 7307.1 | 27212200-6 | Remonto apkabos ir lankai |

| 7307.1 | 27212300-7 | Alkūnės, trišakiai ir vamzdžių detalės |

| 7304–7307 | 27220000-3 | Plieniniai vamzdeliai ir jų detalės |

| 7304-7306 | 27221000-0 | Tuščiaviduriai profiliuočiai |

| 7307 | 27222000-7 | Vamzdelių detalės |

| 7307.21 | 27222100-8 | Flanšai |

| 7307[.2+.9] | 27222200-9 | Vamzdžių įrenginiai su sriegiais |

| 7307[.2+.9] | 27222300-0 | Negrūdinti vamzdžių įrenginiai |

| 7307[.2+.9] | 27222400-1 | Suvirinti kampainiai ir alkūnės |

| 7307[.2+.9] | 27222500-2 | Suvirintos detalės |

| 7301.2+7302 | 27356000-5 | Gaminiai geležinkelių konstrukcijoms |

| 7301.2 | 27356100-6 | Suvirinti kampuočiai, formos ir profiliai geležinkeliams iš geležies ar plieno |

| 7302[.10.1+.3+.40.9+.90(.3+.9)] | 27356200-7 | Geležinkelių konstrukcijos komponentai iš geležies ar plieno |

| 7302.10.1 | 27356210-0 | Judėjimo nukreipimo bėgiai |

| 7302.3 | 27356220-3 | Iešmų plokštės, pervažų kilpos, rodyklių strypai ir pervažų įrenginiai |

| 7302.4 | 27356230-6 | Bėgių skersinės plokštės ir platformos |

| 7302.90.3 | 27356240-9 | Bėgių sankabos, metalo platformos ir pabėgiai (skersiniai) |

| 7302.90.9 | 27356250-2 | Bėgių padėklai ir padėklų pleištai |

| 7301.1+7308[.1+.2+.4+.9]+7610.9+8426 | 28112000-0 | Konstrukciniai metalo gaminiai ir dalys, išskyrus surenkamuosius statinius |

| 7308.1 | 28112100-1 | Geležiniai ar plieniniai tiltai |

| 7308.1 | 28112110-4 | Geležinių ar plieninių tiltų sekcijos |

| 7308.1 | 28112111-1 | Geležinių tiltų sekcijos |

| 7308.1 | 28112112-8 | Plieninių tiltų sekcijos |

| 7308.1 | 28112120-7 | Plieninės tiltų konstrukcijos |

| 7308.1 | 28112130-0 | Geležinės tiltų konstrukcijos |

| 7308.2+8426 | 28112200-2 | Bokštai, grotiniai stulpai, derikai ir pilonai |

| 7308.2+8426 | 28112210-5 | Derikai |

| 7308.2+8426 | 28112211-2 | Gręžimo bokštai |

| 7308.2 | 28112212-9 | Stacionarūs gręžimo bokštai |

| 7308.2 | 28112220-8 | Pilonai ir stulpai |

| 7308.2 | 28112221-5 | Pilonai |

| 7308.2 | 28112222-2 | Elektros energijos perdavimo pilonai |

| 7308.2 | 28112223-9 | Pilono atramos |

| 7308.2 | 28112224-6 | Antžeminių linijų stulpai |

| 7308.2 | 28112225-3 | Elektros stulpai |

| 7308.2 | 28112230-1 | Bokštai |

| 7308.2 | 28112231-8 | Geležiniai bokštai |

| 7308.2 | 28112232-5 | Plieniniai bokštai |

| 7308.2 | 28112233-2 | Vandens bokštai |

| 7308.2 | 28112240-4 | Sijos |

| 7308.2 | 28112250-7 | Stulpai |

| 7308.2 | 28112260-0 | Radijo ar televizijos bokštai |

| 7308.2 | 28112261-7 | Radijo bokštai |

| 7308.2 | 28112262-4 | Televizijos bokštai |

| 7308.2 | 28112263-1 | Grotiniai stulpai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112300-3 | Geležinės, plieninės ar aliumininės konstrukcijos ir jų dalys |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112310-6 | Pastoliai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112311-3 | Arkos paramsčiai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112312-0 | Arkos statramsčiai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112313-7 | Atramos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112314-4 | Vamzdžių kronšteinai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112315-1 | Pastolių įranga |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112316-8 | Arkos gnybtai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112317-5 | Pastolių konstrukcijos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112318-2 | Vamzdyno atramos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112320-9 | Metalinės konstrukcijos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112321-6 | Autobusų stotelės |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112322-3 | Telefono būdelės |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112329-2 | Apsaugos skydai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112330-2 | Aliumininės konstrukcijos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112380-7 | Metalinių konstrukcijų dalys |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112381-4 | Plakiravimas |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112382-1 | Šliuzas |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112383-8 | Šliuzo vartai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112390-0 | Šliuzo uždoris |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112391-7 | Šliuzo vartai |

| 7301.1 | 28112400-4 | Šūsniavimas |

| 7301.1 | 28112410-7 | Lakštų šūsniavimas |

| 7308.3+7610.1 | 28121000-6 | Langai ir su jais susiję gaminiai |

| 7308.3 | 28121100-7 | Geležiniai ar plieniniai langai ir su jais susiję gaminiai |

| 7308.3 | 28121110-0 | Geležiniai ar plieniniai slenksčiai |

| 7308.3 | 28121120-3 | Geležinės ar plieninės langinės |

| 7308.3 | 28121130-6 | Geležiniai ar plieniniai langai |

| 7308.3 | 28121131-3 | Geležiniai ar plieniniai langų rėmai |

| 7308.3+7610.1 | 28122000-3 | Langai, durys ir susiję gaminiai |

| 7308.3+7610.1 | 28122100-4 | Langai |

| 7308.3+7610.1 | 28122110-7 | Langų rėmai |

| 7308.3+7610.1 | 28122111-4 | Dvigubo stiklo langai |

| 7308.3+7610.1 | 28122200-5 | Durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122210-8 | Durų ruošiniai |

| 7308.3+7610.1 | 28122211-5 | Durų staktos |

| 7308.3+7610.1 | 28122212-2 | Durų pertvaros |

| 7308.3+7610.1 | 28122213-9 | Durų slenksčiai |

| 7308.3+7610.1 | 28122214-6 | Geležinės ar plieninės durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122220-1 | Priešgaisrinės durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122230-4 | Stumdomosios durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122240-7 | Garažo durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122300-6 | Vartai |

| 7308.3+7610.1 | 28122310-9 | Įvažiavimo vartai |

| 7309+7611 | 28211000-4 | Metalinės cisternos |

| 7309+7611 | 28211100-5 | Oro balionai |

| 7309+7611 | 28211110-8 | Suslėgtojo oro balionai |

| 7309+7611 | 28211200-6 | Kvėpavimo aparatūra |

| 7309+7611 | 28211210-9 | Kvėpavimo aparatūra, naudojama gesinant ugnį |

| 7309+7611 | 28211220-2 | Kvėpavimo aparatūra, naudojama nardant |

| 7309 | 28211300-7 | Geležinės ar plieninės cisternos |

| 7309+7611 | 28211400-8 | Talpyklos |

| 7309+7611 | 28211410-1 | Naftos rezervuarai |

| 7309+7611 | 28211420-4 | Nuosėdų talpyklos |

| 7309+7611 | 28211500-9 | Vandens talpyklos |

| 7309+7311+7611+7613 | 28211600-0 | Rezervuarai |

| 7311+7613 | 28212000-1 | Suskystintųjų dujų konteineriai |

| 7311+7613 | 28212100-2 | Dujų balionai |

| 7311+7613 | 28212200-3 | Dujų talpyklos |

| 7309+7611 | 28213000-8 | Dideli konteineriai |

| 7309+7611 | 28213100-9 | Geležiniai ar plieniniai konteineriai |

| 7309+7611 | 28213110-2 | Silosinės |

| 7309+7611 | 28213200-0 | Šaldymo konteineriai |

| 7309+7611 | 28213210-3 | Vandens kameros |

| 7309+7611 | 28213300-1 | Standartiniai krovininiai konteineriai |

| 7309+7611 | 28213400-2 | Saugojimo konteineriai |

| 7309+7611 | 28213500-3 | Vandens konteineriai |

| 7309+7611 | 28213600-4 | Ratiniai konteineriai |

| 7309+7611 | 28213700-5 | Atliekų dėžės |

| 7309+7611 | 28213800-6 | Konteineriai nereikalingoms medžiagoms |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214000-5 | Statinės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214100-6 | Saugojimo dėžės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214200-7 | Geležinės ar plieninės statinės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214300-8 | Konteinerių laikymo sistema |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214310-1 | Krautuvai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214400-9 | Aliumininės statinės |

| 7311 | 28215000-2 | Slėginiai indai |

| 7311 | 28215100-3 | Plieniniai slėginiai indai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28216000-9 | Būgnai |

| 7310[.1+.29] | 28216100-0 | Geležiniai ar plieniniai būgnai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28216200-1 | Atliekų būgnai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217000-6 | Dėžutės |

| 7310[.1+.29] | 28217100-7 | Metalinės ar plieninės dėžutės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217200-8 | Skaitiklių korpusai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217300-9 | Surenkamosios dėžutės |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218000-3 | Lengvojo metalo konteineriai, kamščiai, konteinerių dangčiai ir dangteliai |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218100-4 | Lengvojo metalo konteineriai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28218400-7 | Bidonai |

| 7310.29 | 28218410-0 | Geležiniai ar plieniniai bidonai |

| 7310.29+7612 | 28218420-3 | Konservų dėžutės |

| 7309+7611 | 28219000-0 | Kubilai |

| 7322+8403+8404 | 28220000-0 | Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai, taip pat dalys |

| 7322+8403 | 28221000-7 | Radiatoriai ir katilai |

| 7322.1 | 28221100-8 | Radiatoriai |

| 7322.1 | 28221110-1 | Centrinio šildymo radiatoriai |

| 7322.1 | 28221111-8 | Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai |

| 7322.1 | 28221112-5 | Centrinio šildymo radiatorių dalys |

| 7313+7413+7614 | 28411000-6 | Suvytoji viela |

| 7313 | 28411100-7 | Geležinė ar plieninė suvytoji viela |

| 7313+7413+7614 | 28412000-3 | Viela tvoroms tverti |

| 7313 | 28412300-6 | Spygliuotoji viela |

| 7314+7414 | 28413000-0 | Metalinis tinklas |

| 7314+7414 | 28413100-1 | Vielinio tinklelio tvoros |

| 7314+7414 | 28413200-2 | Vielinis tinklelis |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414000-7 | Sankabėlės, vinys, vinutės, smeigtukai |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414100-8 | Sankabėlės |

| 7317.00.2+7415.1+7616.1 | 28414200-9 | Vinys |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414300-0 | Vinutės |

| 7317.00.1+7415.1+7616.1 | 28414400-1 | Smeigtukai |

| 7319 | 28416000-1 | Siuvimo adatos ar virbalai |

| 7319.10 | 28416100-2 | Siuvimo adatos |

| 7319.10 | 28416200-3 | Virbalai |

| 7312 | 28418000-5 | Geležiniai ar plieniniai diržai |

| 7312+7313+7413+7614 | 28420000-2 | Laidas ir su juo susiję gaminiai |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421000-9 | Laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421100-0 | Elektros laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421120-6 | Žemos ir vidutinės įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421130-9 | Žemos įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421140-2 | Vidutinės įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421150-5 | Aukštos įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421200-1 | Povandeninis laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421210-4 | Povandeninis laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421400-3 | Ekranuotas laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421500-4 | Signalinis laidas |

| 7312 | 28421600-5 | Geležiniai ar plieniniai laidai |

| 7312 | 28421610-8 | Plieninis laidas |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422000-6 | Laido priedai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422100-7 | Izoliaciniai laido vamzdžiai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422200-8 | Laido jungtys |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422300-9 | Laido vamzdeliai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422400-0 | Laido spaustukai |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Metaliniai vonios ir virtuvės reikmenys |

| 7324+7418.2+7615.2 | 28511000-7 | Metaliniai sanitariniai gaminiai |

| 7324.9+7418.2+7615.2 | 28511100-8 | Čiaupai |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Metaliniai stalo, virtuvės ar namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Metaliniai valgomieji reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Stalo skardinės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Metaliniai virtuvės reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Valgių gaminimo indai |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Indų džiovyklos |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Metaliniai namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Metalinės atliekų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Pašto dėžutės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Metalinės šiukšlių dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Metalinės atmatų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Metalinės dėžės |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Metaliniai daiktai |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Įvairūs metalo turintys dirbiniai |

| 7326.90.3 | 28527200-4 | Kopėčios |

| 7326.90.3 | 28527210-7 | Gaisrinio automobilio kopėčios |

| 7326.90.3 | 28527220-0 | Sudedamosios kopėčios |

| 7326.90.3 | 28527230-3 | Suoleliai kojoms |

| 7326.9 | 28527300-5 | Prekių paruošimo įranga |

| 7326.9 | 28527330-4 | Prekių paruošimo platformos |

| 7326.9 | 28527340-7 | Troso armatūra prekėms paruošti |

| 7316+7907 | 28527700-9 | Šulinio sekcijos |

| 7316 | 28527710-2 | Išorinės dėžutės |

| 7316 | 28527720-5 | Paribio dėžutės |

| 7316 | 28527730-8 | Šulinio korpusai |

| 7316 | 28527740-1 | Šulinio dangčiai |

| 7316 | 28527750-4 | Kanalizacijos vamzdžių dangčiai |

| 7316 | 28527760-7 | Įėjimo dangčiai |

| 7316 | 28527790-6 | Šulinio laiptelių įrenginiai |

| 7316 | 28527800-0 | Inkarai |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Metalo armatūra |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28528920-4 | Metaliniai strypai |

| 7301.2+7308[.4+.9]+7610.9 | 28528930-7 | Metalo formos |

| 7301.2+7308[.4+.9]+7610.9 | 28528940-0 | Metalo lakštai |

| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Metalo spaudai |

| 7310+7612+8303 | 28552000-6 | Apšarvavimas |

| 7326 | 28553000-3 | Dengiančios plokštės |

| 7308.4+7315.8+7610.9 | 28560000-5 | Sutvirtinimai ir kasyklų statramsčiai |

| 7308.4+7610.9 | 28561000-2 | Sutvirtinimai |

| 7308.40.1 | 28561100-3 | Šachtų sutvirtinimai |

| 7308.40.1 | 28562000-9 | Kasyklų statramsčiai |

| 7315.8 | 28564000-3 | Vikšrinės važiuoklės |

| 7302+7303+7307+7311+7315–7318+7321-7325 | 28570000-8 | Ketaus gaminiai |

| 7326.90.3 | 28581000-8 | Platformų kopėčios |

| 7326.90.3 | 28581100-9 | Gaisrinės kopėčios |

| 7318[.1+.2]+7320+7415[.2+.3]+7416+7419.1 | 28710000-2 | Sklendės |

| 7318.1+7415.3 | 28711000-9 | Sriegiuotos sklendės |

| 7318.1+7415.31 | 28711100-0 | Mediniai sraigtai |

| 7318.13+7415[.32+.39] | 28711200-1 | Sraigtinės movos ar sraigtinės apkabos |

| 7318.14+7415.3 | 28711300-2 | Įsisriegiantys sraigtai |

| 7318.1+7415.32 | 28711400-3 | Varžtai |

| 7318.1+7415.3 | 28711500-4 | Flanšus jungiantys rinkiniai |

| 7318.1+7415.3 | 28711510-7 | Varžtai ir sraigtai |

| 7318.1+7415.3 | 28711520-0 | Varžtai ir veržlės |

| 7318.16+7415.32 | 28711600-5 | Veržlės |

| 7318.1 | 28711700-6 | Metaliniai ar plieniniai sriegiuoti dirbiniai |

| 7318.2 | 28712000-6 | Metalinės ar plieninės nesriegiuotos sklendės |

| 7318.23 | 28712100-7 | Kniedės |

| 7318[.21+.22] | 28712200-8 | Poveržlės |

| 7318.24 | 28712300-9 | Fiksuojamieji vielokaiščiai |

| 7318.29 | 28712400-0 | Plieniniai sandūriniai antdėklai |

| 7315[.2–.9]+7419.1 | 28720000-5 | Grandinė |

| 7315[.2–.9]+7419.1 | 28721000-2 | Lankstinė grandinė |

| 7315.9+7419.1 | 28722000-9 | Grandinės dalys |

| 7320+7416 | 28730000-8 | Spyruoklės |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812100-8 | Pastogės |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812110-1 | Pastogės dalys |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812120-4 | Profilinės dalys |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Stogas |

| 4404+4418+6810.91+7308.9 | 28812700-4 | Sijos |

| 7306.6+7608[.1+.2] | 28815100-9 | Vamzdynas |

| 7321+7322+7417+7803+7805+7806 | 28815200-0 | Vandentiekio ir šildymo medžiagos |

| 7321.8+7322+7417 | 28815220-6 | Šildymo medžiagos |

| 3925.3+7308.3+7610.1 | 28815300-1 | Langinės |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821000-3 | Barjerai, skiriantys priešingos krypties eismo juostas |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821100-4 | Barjerai, skiriantys priešingos krypties eismo juostas |

| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Užtvaros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823000-7 | Saugumo užtvaros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823100-8 | Saugumo tvoros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823200-9 | Turėklai |

| 7303+7307.9 | 28834000-7 | Mazgai |

| 7308.3 | 28842000-6 | Plieniniai korpusai |

| 7326 | 28843000-3 | Plieninės platformos |

| 7304-7307 | 28844000-0 | Plieniniai vamzdžiai |

| 7308.9 | 28845000-7 | Plieniniai stulpai |

| 7308.9 | 28846000-4 | Plieninės sijos |

| 7308.9 | 28847000-1 | Plieninės medžiagos |

| 7308.9 | 28847100-2 | Plieno lapai |

| 7326.9 | 28847200-3 | Plieno juostos |

| 7308.9 | 28847300-4 | Plieno lakštai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Vamzdynai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Vamzdynų dalys |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Vamzdžiai ir armatūra |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Drenažo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Nutekamieji vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Gręžinių sutvirtinimo vamzdžiai ir siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Vamzdeliai ir armatūra |

| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir vairo mechanizmo elementai |

| 7315.19+8482.9+8483.9 | 29142000-6 | Krumplinės pavaros ir vairo mechanizmo sudedamosios dalys |

| 7315.19+8482.9 | 29142100-7 | Krumplinės pavaros sudedamosios dalys |

| 7321+7322.9+7417+8419.1 | 29720000-2 | Neelektriniai buitiniai prietaisai |

| 7321[.1+.8]+7417+8419.1 | 29721000-9 | Buitinė maisto gaminimo ar šildymo įranga |

| 7321.1+7417 | 29721100-0 | Buitiniai maisto gaminimo prietaisai |

| 7321.8 | 29721200-1 | Dujiniai šaldytuvai |

| 7322.9 | 29721300-2 | Neelektriniai oro šildytuvai ar karšto oro skirstytuvai |

| 7322.9 | 29721310-5 | Oro šildytuvai |

| 7322.9 | 29721320-8 | Oro džiovintuvai |

| 7322.9 | 29721321-5 | Suslėgtojo oro džiovintuvai |

| 7321.9 | 29722000-6 | Orkaičių, viryklių, lėkščių šildytuvų ir buitinių prietaisų dalys |

| 7321.9 | 29722100-7 | Orkaičių dalys |

| 7321.9 | 29722200-8 | Viryklių dalys |

| 7321.9 | 29722300-9 | Lėkščių šildytuvų dalys |

| 7302+8601–8609 | 29813000-1 | Geležinkelio įranga |

| 7302 | 29813100-2 | Bėgiai ir jų priedai |

| 7302 | 29813110-5 | Trauklės |

| 7302 | 29813120-8 | Geležinkeliai |

| 7302 | 29813130-1 | Tramvajaus bėgiai |

| 7302.2 | 29813140-4 | Miegamieji vagonai |

| 7302.3 | 29813150-7 | Kryžminiai iešmai |

| 7302.3 | 29813160-0 | Susieinantys bėgiai |

| 7302.3 | 29813170-3 | Geležinkelio iešmų kryžmos |

| 7302.3 | 29813180-6 | Geležinkelių punktai |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Krovinio tvirtinimo įranga |

| 7308+7326.9+7610 | 29814100-9 | Privažiavimo aikštelė |

| 7326.90.4 | 29814110-2 | Krovinių tvarkymo aikštelė |

| 7326.9 | 29814120-5 | Dumblo tvarkymo įranga |

| 7326.9 | 29814130-8 | Dumblo džiovinimo įrenginiai |

| 7326.9 | 29814300-1 | Privažiavimo rampa |

| 7326.9 | 29814310-4 | Keltų perkėlos |

| 7326.9 | 29814330-0 | Keleivių takas |

| 7326.9 | 29814340-3 | Keleivių įlaipinimo trapas |

| 7326.9 | 29814400-2 | Pastoliai |

| 7322+8408+8417+8419+8438+8514 | 29836300-1 | Pramonės įrenginiai |

| 7322 | 29836330-0 | Daugiafunkcinė įranga |

| 7308+7610+9406 | 29837000-5 | Pusfabrikačių įranga |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+7310+7612 | 36671140-8 | Vandens gertuvės |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

74Varis ir vario dirbiniai

| 2620.3+7401–7412 | 27700000-2 | Vario gaminiai |

| 7401–7405 | 27710000-5 | Neapdirbtas varis |

| 7402 | 27712000-9 | Neišvalytas varis |

| 7402 | 27713000-6 | Neapdirbtas išvalytas varis |

| 7406–7411.2 | 27720000-8 | Pusgaminiai iš vario |

| 7406 | 27721000-5 | Vario milteliai ir trupiniai |

| 7407 | 27722000-2 | Juostos, strypai ir profiliai iš vario |

| 7408 | 27723000-9 | Varinė viela |

| 7409 | 27724000-6 | Plokštės, lakštai ir juostos iš vario |

| 7410 | 27725000-3 | Folijos iš vario |

| 7411+7412 | 27726000-0 | Vamzdeliai, vamzdžiai ir jų detalės iš vario |

| 7411 | 27726100-1 | Vamzdeliai ir vamzdžiai iš vario |

| 7411.21 | 27726110-4 | Žalvario vamzdeliai ir vamzdžiai |

| 7412 | 27726200-2 | Varinės vamzdžių ar vamzdelių detalės |

| 7412 | 27726210-5 | Vamzdžių įrenginiai iš patrankų metalo |

| 7412 | 27726220-8 | Žalvarinės vamzdžių ar vamzdelių detalės |

| 2620.3+7404 | 27730000-1 | Vario atliekos ir laužas |

| 7313+7413+7614 | 28411000-6 | Suvytoji viela |

| 7313+7413+7614 | 28412000-3 | Viela tvoroms tverti |

| 7314+7414 | 28413000-0 | Metalinis tinklas |

| 7314+7414 | 28413100-1 | Vielinio tinklelio tvoros |

| 7314+7414 | 28413200-2 | Vielinis tinklelis |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414000-7 | Sankabėlės, vinys, vinutės, smeigtukai |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414100-8 | Sankabėlės |

| 7317.00.2+7415.1+7616.1 | 28414200-9 | Vinys |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414300-0 | Vinutės |

| 7317.001+7415.1+7616.1 | 28414400-1 | Smeigtukai |

| 7201+7202+7206+7401+7403+7601 | 28419000-2 | Laidininkai |

| 7401+7403 | 28419200-4 | Variniai ar bronziniai laidininkai |

| 7312+7313+7413+7614 | 28420000-2 | Laidas ir su juo susiję gaminiai |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421000-9 | Laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421100-0 | Elektros laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421120-6 | Žemos ir vidutinės įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421130-9 | Žemos įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421140-2 | Vidutinės įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421150-5 | Aukštos įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421200-1 | Povandeninis laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421210-4 | Povandeninis laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421400-3 | Ekranuotas laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421500-4 | Signalinis laidas |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422000-6 | Laido priedai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422100-7 | Izoliaciniai laido vamzdžiai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422200-8 | Laido jungtys |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422300-9 | Laido vamzdeliai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422400-0 | Laido spaustukai |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Metaliniai vonios ir virtuvės reikmenys |

| 7324+7418.2+7615.2 | 28511000-7 | Metaliniai sanitariniai gaminiai |

| 7324.9+7418.2+7615.2 | 28511100-8 | Čiaupai |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Metaliniai stalo, virtuvės ar namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Metaliniai valgomieji reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Stalo skardinės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Metaliniai virtuvės reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Valgių gaminimo indai |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Indų džiovyklos |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Metaliniai namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Metalinės atliekų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Pašto dėžutės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Metalinės šiukšlių dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Metalinės atmatų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Metalinės dėžės |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Metaliniai daiktai |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Įvairūs metalo turintys dirbiniai |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Metalo armatūra |

| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Metalo spaudai |

| 7318[.1+.2]+7320+7415[.2+.3]+7416+7419.1 | 28710000-2 | Sklendės |

| 7318.1+7415.3 | 28711000-9 | Sriegiuotos sklendės |

| 7318.1+7415.31 | 28711100-0 | Mediniai sraigtai |

| 7318.13+7415[.32+.39] | 28711200-1 | Sraigtinės movos ar sraigtinės apkabos |

| 7318.14+7415.3 | 28711300-2 | Įsisriegiantys sraigtai |

| 7318.1+7415.32 | 28711400-3 | Varžtai |

| 7318.1+7415.3 | 28711500-4 | Flanšus jungiantys rinkiniai |

| 7318.1+7415.3 | 28711510-7 | Varžtai ir sraigtai |

| 7318.1+7415.3 | 28711520-0 | Varžtai ir veržlės |

| 7318.16+7415.32 | 28711600-5 | Veržlės |

| 7415[.2+.3] | 28713000-3 | Varinės sklendės |

| 7315[.2–.9]+7419.1 | 28720000-5 | Grandinė |

| 7315[.2–.9]+7419.1 | 28721000-2 | Lankstinė grandinė |

| 7315.9+7419.1 | 28722000-9 | Grandinės dalys |

| 7320+7416 | 28730000-8 | Spyruoklės |

| 7321+7322+7417+7803+7805+7806 | 28815200-0 | Vandentiekio ir šildymo medžiagos |

| 7321.8+7322+7417 | 28815220-6 | Šildymo medžiagos |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Vamzdynai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Vamzdynų dalys |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

| 7231+7322.9+7417+8419.1 | 29720000-2 | Neelektriniai buitiniai prietaisai |

| 7321[.1+.8]+7417+8419.1 | 29721000-9 | Buitinė maisto gaminimo ar šildymo įranga |

| 7321.1+7417 | 29721100-0 | Buitiniai maisto gaminimo prietaisai |

| 7402+7907+8007+8501.4 | 31131000-3 | Vienfaziai varikliai |

| 7402+7907+8007 | 31131200-5 | Anodai |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

75Nikelis ir nikelio dirbiniai

| 7502 | 27810000-6 | Neapdirbtas nikelis |

| 7501+7504-7508 | 27820000-9 | Nikelio gaminiai |

| 7504-7507 | 27821000-6 | Nikelio pusgaminiai |

| 7505 | 27821100-7 | Nikelio luitai, strypai, profiliai ir viela |

| 7506 | 27821200-8 | Nikelio lapai, lakštai, juosta ir folija |

| 7506 | 27821210-1 | Nikelio lakštai |

| 7507 | 27821300-9 | Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių armatūra |

| 7504 | 27821400-0 | Nikelio milteliai ir drožlės |

| 2620[.5+.9]+7503 | 27830000-2 | Nikelio atliekos ir laužas |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Metaliniai daiktai |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Įvairūs metalo turintys dirbiniai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Vamzdynai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Vamzdynų dalys |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

76Aliuminis ir aliuminio dirbiniai

| 2818.2+2620.4+7601–7616 | 27500000-0 | Aliuminis ir aliuminio gaminiai |

| 2818.20+7601 | 27510000-3 | Neapdirbtas aliuminis |

| 7603-7616 | 27520000-6 | Aliuminio gaminiai |

| 7603-7609 | 27521000-3 | Pusgaminiai iš aliuminio |

| 7603 | 27521100-4 | Aliuminio milteliai ir drožlės |

| 7604 | 27521200-5 | Juostos, strypai ir profiliai iš aliuminio |

| 7605 | 27521300-6 | Aliuminio viela |

| 7606 | 27521400-7 | Aliuminio lakštai |

| 7607 | 27521500-8 | Aliuminio folijos |

| 7608+7609 | 27521600-9 | Aliuminio vamzdeliai, vamzdžiai ar jų tvirtinimo detalės |

| 7609 | 27521610-2 | Aliuminio vamzdžių ar vamzdelių detalės |

| 7602+2620.4 | 27530000-9 | Aliuminio atliekos ir laužas |

| 7301.1+7308[.1+.2+.4+.9]+7610.9+8426 | 28112000-0 | Konstrukciniai metalo gaminiai ir dalys, išskyrus surenkamuosius statinius |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112300-3 | Geležinės, plieninės ar aliumininės konstrukcijos ir jų dalys |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112310-6 | Pastoliai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112311-3 | Arkos paramsčiai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112312-0 | Arkos statramsčiai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112313-7 | Atramos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112314-4 | Vamzdžių kronšteinai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112315-1 | Pastolių įranga |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112316-8 | Arkos gnybtai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112317-5 | Pastolių konstrukcijos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112318-2 | Vamzdyno atramos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112320-9 | Metalinės konstrukcijos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112321-6 | Autobusų stotelės |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112322-3 | Telefono būdelės |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112329-2 | Apsaugos skydai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112330-2 | Aliumininės konstrukcijos |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112380-7 | Metalinių konstrukcijų dalys |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112381-4 | Plakiravimas |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112382-1 | Šliuzas |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112383-8 | Šliuzo vartai |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112390-0 | Šliuzo uždoris |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112391-7 | Šliuzo vartai |

| 7308.3+7610.1 | 28121000-6 | Langai ir su jais susiję gaminiai |

| 7610.1 | 28121200-8 | Aliumininiai langai ir su jais susiję gaminiai |

| 7610.1 | 28121210-1 | Aliumininės langinės |

| 7610.1 | 28121220-4 | Aliumininiai langai |

| 7610.1 | 28121221-1 | Aliumininiai langų rėmai |

| 7308.3+7610.1 | 28122000-3 | Langai, durys ir susiję gaminiai |

| 7308.3+7610.1 | 28122100-4 | Langai |

| 7308.3+7610.1 | 28122110-7 | Langų rėmai |

| 7308.3+7610.1 | 28122111-4 | Dvigubo stiklo langai |

| 7308.3+7610.1 | 28122200-5 | Durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122210-8 | Durų ruošiniai |

| 7308.3+7610.1 | 28122211-5 | Durų staktos |

| 7308.3+7610.1 | 28122212-2 | Durų pertvaros |

| 7308.3+7610.1 | 28122213-9 | Durų slenksčiai |

| 7308.3+7610.1 | 28122214-6 | Geležinės ar plieninės durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122220-1 | Priešgaisrinės durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122230-4 | Stumdomosios durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122240-7 | Garažo durys |

| 7308.3+7610.1 | 28122300-6 | Vartai |

| 7308.3+7610.1 | 28122310-9 | Įvažiavimo vartai |

| 7309+7611 | 28211000-4 | Metalinės cisternos |

| 7309+7611 | 28211100-5 | Oro balionai |

| 7309+7611 | 28211110-8 | Suslėgtojo oro balionai |

| 7309+7611 | 28211200-6 | Kvėpavimo aparatūra |

| 7309+7611 | 28211210-9 | Kvėpavimo aparatūra, naudojama gesinant ugnį |

| 7309+7611 | 28211220-2 | Kvėpavimo aparatūra, naudojama nardant |

| 7309+7611 | 28211400-8 | Talpyklos |

| 7309+7611 | 28211410-1 | Naftos rezervuarai |

| 7309+7611 | 28211420-4 | Nuosėdų talpyklos |

| 7309+7611 | 28211500-9 | Vandens talpyklos |

| 7309+7311+7611+7613 | 28211600-0 | Rezervuarai |

| 7311+7613 | 28212000-1 | Suskystintųjų dujų konteineriai |

| 7311+7613 | 28212100-2 | Dujų balionai |

| 7311+7613 | 28212200-3 | Dujų talpyklos |

| 7309+7611 | 28213000-8 | Dideli konteineriai |

| 7309+7611 | 28213100-9 | Geležiniai ar plieniniai konteineriai |

| 7309+7611 | 28213110-2 | Silosinės |

| 7309+7611 | 28213200-0 | Šaldymo konteineriai |

| 7309+7611 | 28213210-3 | Vandens kameros |

| 7309+7611 | 28213300-1 | Standartiniai krovininiai konteineriai |

| 7309+7611 | 28213400-2 | Saugojimo konteineriai |

| 7309+7611 | 28213500-3 | Vandens konteineriai |

| 7309+7611 | 28213600-4 | Ratiniai konteineriai |

| 7309+7611 | 28213700-5 | Atliekų dėžės |

| 7309+7611 | 28213800-6 | Konteineriai nereikalingoms medžiagoms |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214000-5 | Statinės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214100-6 | Saugojimo dėžės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214200-7 | Geležinės ar plieninės statinės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214300-8 | Konteinerių laikymo sistema |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214310-1 | Krautuvai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214400-9 | Aliumininės statinės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28216000-9 | Būgnai |

| 7310[.1+.29] | 28216100-0 | Geležiniai ar plieniniai būgnai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28216200-1 | Atliekų būgnai |

| 7612 | 28216300-2 | Aliumininiai būgnai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217000-6 | Dėžutės |

| 7310[.1+.29] | 28217100-7 | Metalinės ar plieninės dėžutės |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217200-8 | Skaitiklių korpusai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217300-9 | Surenkamosios dėžutės |

| 7612 | 28217400-0 | Aliumininės dėžutės |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218000-3 | Lengvojo metalo konteineriai, kamščiai, konteinerių dangčiai ir dangteliai |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218100-4 | Lengvojo metalo konteineriai |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28218400-7 | Bidonai |

| 7310.29 | 28218410-0 | Geležiniai ar plieniniai bidonai |

| 7310.29+7612 | 28218420-3 | Konservų dėžutės |

| 7612 | 28218430-6 | Aliumininiai bidonai |

| 7309+7611 | 28219000-0 | Kubilai |

| 7313+7413+7614 | 28411000-6 | Suvytoji viela |

| 7313+7413+7614 | 28412000-3 | Viela tvoroms tverti |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414000-7 | Sankabėlės, vinys, vinutės, smeigtukai |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414100-8 | Sankabėlės |

| 7317.00.2+7415.1+7616.1 | 28414200-9 | Vinys |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414300-0 | Vinutės |

| 7317.00.1+7415.1+7616.1 | 28414400-1 | Smeigtukai |

| 7201+7202+7206+7401+7403+7601 | 28419000-2 | Laidininkai |

| 7206+7601 | 28419100-3 | Plieniniai ar aliuminio laidininkai |

| 7312+7313+7413+7614 | 28420000-2 | Laidas ir su juo susiję gaminiai |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421000-9 | Laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421100-0 | Elektros laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421120-6 | Žemos ir vidutinės įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421130-9 | Žemos įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421140-2 | Vidutinės įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421150-5 | Aukštos įtampos laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421200-1 | Povandeninis laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421210-4 | Povandeninis laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421400-3 | Ekranuotas laidas |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421500-4 | Signalinis laidas |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422000-6 | Laido priedai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422100-7 | Izoliaciniai laido vamzdžiai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422200-8 | Laido jungtys |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422300-9 | Laido vamzdeliai |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422400-0 | Laido spaustukai |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Metaliniai vonios ir virtuvės reikmenys |

| 7324+7418.2+7615.2 | 28511000-7 | Metaliniai sanitariniai gaminiai |

| 7324.9+7418.2+7615.2 | 28511100-8 | Čiaupai |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Metaliniai stalo, virtuvės ar namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Metaliniai valgomieji reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Stalo skardinės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Metaliniai virtuvės reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Valgių gaminimo indai |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Indų džiovyklos |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Metaliniai namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Metalinės atliekų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Pašto dėžutės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Metalinės šiukšlių dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Metalinės atmatų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Metalinės dėžės |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Metaliniai daiktai |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Įvairūs metalo turintys dirbiniai |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Metalo armatūra |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28528920-4 | Metaliniai strypai |

| 7301.2+7308[.4+.9]+7610.9 | 28528930-7 | Metalo formos |

| 7301.2+7308[.4+.9]+7610.9 | 28528940-0 | Metalo lakštai |

| 7310+7612+8303 | 28552000-6 | Monetų dėžutės |

| 7308.4+7315.8+7610.9 | 28560000-5 | Sutvirtinimai ir kasyklų statramsčiai |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812100-8 | Pastogės |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812110-1 | Pastogės dalys |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812120-4 | Profilinės dalys |

| 7306.6+7608[.1+.2] | 28815100-9 | Vamzdynas |

| 3925.3+7308.3+7610.1 | 28815300-1 | Langinės |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821000-3 | Barjerai, skiriantys priešingos krypties eismo juostas |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821100-4 | Barjerai, skiriantys priešingos krypties eismo juostas |

| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Užtvaros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823000-7 | Saugumo užtvaros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823100-8 | Saugumo tvoros |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823200-9 | Turėklai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Vamzdynai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Vamzdynų dalys |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Vamzdžiai ir armatūra |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Drenažo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Nutekamieji vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Gręžinių sutvirtinimo vamzdžiai ir siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Vamzdeliai ir armatūra |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Krovinio tvirtinimo įranga |

| 7308+7326.9+7610 | 29814100-9 | Privažiavimo aikštelė |

| 7308+7610+9406 | 29837000-5 | Pusfabrikačių įranga |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+7310+7612 | 36671140-8 | Vandens gertuvės |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

78Švinas ir švino dirbiniai

| 7801+7901+8001 | 27610000-4 | Švinas, cinkas ir alavas |

| 7801 | 27611000-1 | Švinas |

| 7803–7806+7903–7907+8003–8007 | 27620000-7 | Švino, cinko ar alavo pusgaminiai |

| 7803-7806 | 27621000-4 | Švino pusgaminiai |

| 7803 | 27621100-5 | Juostos, strypai, profiliai ir viela iš švino |

| 7804.1 | 27621200-6 | Plokštės, lakštai, juostos ir folijos iš švino |

| 7805 | 27621300-7 | Vamzdeliai, vamzdžiai ir jų detalės iš švino |

| 7804.2 | 27621400-8 | Švino milteliai ir trupiniai |

| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Švino, cinko ar alavo atliekos ir laužas |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Metaliniai daiktai |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Įvairūs metalo turintys dirbiniai |

| 7321+7322+7417+7803+7805+7806 | 28815200-0 | Vandentiekio ir šildymo medžiagos |

| 7803+7805+7806 | 28815210-3 | Vandentiekio medžiagos |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Vamzdynai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Vamzdynų dalys |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Vamzdžiai ir armatūra |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Drenažo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Nutekamieji vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Gręžinių sutvirtinimo vamzdžiai ir siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Siurbimo vamzdžiai |

| 7805 | 28864210-1 | Variniai siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Vamzdeliai ir armatūra |

79Cinkas ir cinko dirbiniai

| 7801+7901+8001 | 27610000-4 | Švinas, cinkas ir alavas |

| 7901 | 27612000-8 | Cinkas |

| 7803–7806+7903–7907+8003–8007 | 27620000-7 | Švino, cinko ar alavo pusgaminiai |

| 7903–7907 | 27622000-1 | Cinko pusgaminiai |

| 7904 | 27622100-2 | Juostos, strypai, profiliai ir viela iš cinko |

| 7905 | 27622200-3 | Plokštės, lakštai, juostos ir folijos iš cinko |

| 7906 | 27622300-4 | Vamzdeliai, vamzdžiai ir jų detalės iš cinko |

| 7903 | 27622400-5 | Cinko dulkės, milteliai ir trupiniai |

| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Švino, cinko ar alavo atliekos ir laužas |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Metaliniai daiktai |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Įvairūs metalo turintys dirbiniai |

| 7316+7907 | 28527700-9 | Šulinio sekcijos |

| 7907 | 28527900-1 | Netenkantys anodai |

| 7907 | 28527910-4 | Cinko netenkantys anodai |

| 7907 | 28527920-7 | Magnio netenkantys anodai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Vamzdynai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Vamzdynų dalys |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Vamzdžiai ir armatūra |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Drenažo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Nutekamieji vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Gręžinių sutvirtinimo vamzdžiai ir siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Vamzdeliai ir armatūra |

| 7402+7907+8007+8501.4 | 31131000-3 | Vienfaziai varikliai |

| 7402+7907+8007 | 31131200-5 | Anodai |

80Alavas ir alavo dirbiniai

| 7801+7901+8001 | 27610000-4 | Švinas, cinkas ir alavas |

| 8001 | 27613000-5 | Alavas |

| 7803–7806+7903–7907+8003–8007 | 27620000-7 | Švino, cinko ar alavo pusgaminiai |

| 8003–8007 | 27623000-8 | Pusgaminiai iš alavo |

| 8003 | 27623100-9 | Juostos, strypai, profiliai ir viela iš alavo |

| 8004 | 27623200-0 | Plokštės, lakštai, juostos ir folijos iš alavo |

| 8006 | 27623300-1 | Vamzdeliai, vamzdžiai ir jų detalės iš alavo |

| 8005 | 27623400-2 | Alavo milteliai ir trupiniai |

| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Švino, cinko ar alavo atliekos ir laužas |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Metaliniai daiktai |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Įvairūs metalo turintys dirbiniai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Vamzdynai |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Vamzdynų dalys |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Vamzdžiai ir armatūra |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Drenažo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Nutekamieji vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Šildymo sistemų vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizacijos vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Garų ir vandens vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Žemo slėgio vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Paskirstymo vamzdžiai ir įranga |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Negeležiniai ir neplieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Vamzdynų armatūra |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Vamzdžių tvirtinamosios atramos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Vamzdžių jungiamosios movos |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Vamzdžių sekcijos |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Gręžinių sutvirtinimo vamzdžiai ir siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Siurbimo vamzdžiai |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Vamzdeliai ir armatūra |

| 7402+7907+8007+8501.4 | 31131000-3 | Vienfaziai varikliai |

| 7402+7907+8007 | 31131200-5 | Anodai |

81 Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų | | | |

82Įrankiai, reikmenys, peiliai, šaukštai ir šakutės iš pagrindinų metalų; jų dalys iš pagrindinių metalų

| 8207+8442.5+8462 | 22500000-5 | Spausdinimo formos arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys |

| 8207+8462 | 22520000-1 | Sauso ėsdinimo įranga |

| 8207+8462 | 22521000-8 | Iškiliosios spaudos įranga |

| 8201-8215 | 28417000-8 | Geležies dirbiniai |

| 8205.8 | 28417100-9 | Priekalai |

| 8205.8 | 28417200-0 | Kilnojamasis žaizdras |

| 8205.8 | 28417300-1 | Grotelės |

| 8201–8215 | 28417400-2 | Metalo dirbiniai |

| 8201–8208 | 28417500-3 | Metalininkų dirbiniai |

| 8201–8208 | 28417510-6 | Kalvių dirbiniai |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Metaliniai vonios ir virtuvės reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Metaliniai stalo, virtuvės ar namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Metaliniai valgomieji reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Stalo skardinės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Metaliniai virtuvės reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Valgių gaminimo indai |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Indų džiovyklos |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Metaliniai namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Metalinės atliekų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Pašto dėžutės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Metalinės šiukšlių dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Metalinės atmatų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Metalinės dėžės |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Metalo armatūra |

| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Metalo spaudai |

| 8211–8215 | 28610000-1 | Peiliai |

| 8211+8213 | 28611000-8 | Peiliai ir žirklės |

| 8211 | 28611100-9 | Peiliai |

| 8211 | 28611110-2 | Valgomieji peiliai |

| 8211 | 28611120-5 | Virtuviniai peiliai |

| 8213 | 28611200-0 | Žirklės |

| 8212 | 28612000-5 | Skustuvai |

| 8212 | 28612100-6 | Skustuvo peiliukai |

| 8214.2 | 28613000-2 | Manikiūro ar pedikiūro rinkinys |

| 8215 | 28614000-9 | Šaukštai, šakutės |

| 8215 | 28614100-0 | Šaukštai |

| 8215 | 28614200-1 | Šakutės |

| 8201+8202 | 28621000-1 | Rankiniai įrankiai |

| 8201.1 | 28621100-2 | Kastuvai ir semtuvai |

| 8201.1 | 28621110-5 | Kastuvai |

| 8201.1 | 28621120-8 | Semtuvai |

| 8201 | 28621200-3 | Sodininko šakės |

| 8201.3 | 28621300-4 | Kauptukai, kirtikliai, kapliai, grėbliai ir paplūdimio grėbliai |

| 8201.3 | 28621310-7 | Kauptukai |

| 8201.3 | 28621320-0 | Kirtikliai |

| 8201.3 | 28621330-3 | Kapliai |

| 8201.3 | 28621340-6 | Grėbliai |

| 8201.3 | 28621341-3 | Paplūdimio grėbliai |

| 8201.4 | 28621400-5 | Kirviai |

| 8202 | 28621500-6 | Rankiniai pjūklai |

| 8202 | 28621510-9 | Rankinių pjūklų geležtės |

| 8203–8206+8466 | 28622000-8 | Įvairūs rankiniai įrankiai |

| 8205.3 | 28622100-9 | Kirstukai |

| 8203.2 | 28622200-0 | Replės |

| 8203.2 | 28622210-3 | Gofruotos replės |

| 8205.2 | 28622300-1 | Plaktukai |

| 8205 | 28622400-2 | Vielų spaustuvai |

| 8204 | 28622500-3 | Veržliarakčiai |

| 8205 | 28622600-4 | Kelio darbų įrankiai |

| 8205 | 28622610-7 | Smaigtys kelio paviršiui pradurti |

| 8203.1 | 28622700-5 | Brūžikliai ar dildės |

| 8205.4 | 28622800-6 | Atsuktuvai |

| 8207[.4–.9]+8466[.1+.2] | 28622900-7 | Gręžtuvo grąžtai, atsuktuvo briaunos ir kiti priedai |

| 8207.5 | 28622910-0 | Gręžtuvo grąžtai |

| 8207.9 | 28622920-3 | Atsuktuvo briaunos |

| 8205 | 28623000-5 | Kojiniai įrankiai |

| 8205 | 29824000-1 | Kalvystės įranga |

| 8201-8205 | 29836210-3 | Hidraulinė įranga |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Virtuvės įranga |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Virtuvės reikmenys |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+9611+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Valgomieji ir virtuvės reikmenys |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+9611+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Valgomieji reikmenys |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Viešojo maitinimo reikmenys |

83Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218000-3 | Lengvojo metalo konteineriai, kamščiai, konteinerių dangčiai ir dangteliai |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218100-4 | Lengvojo metalo konteineriai |

| 8309 | 28218300-6 | Iš metalo pagaminti kamščiai, kaiščiai, konteinerių dangčiai ir dangteliai |

| 8309.10 | 28218310-9 | Kamščiai |

| 8309.9 | 28218320-2 | Kaiščiai |

| 8309.9 | 28218330-5 | Konteinerių dangčiai |

| 8309.9 | 28218340-8 | Dangteliai |

| 8311 | 28415000-4 | Metaliniai virbai |

| 8311 | 28415100-5 | Suvirinimo armatūra |

| 8311 | 28415200-6 | Suvirinimo medžiagos |

| 8311 | 28415300-7 | Minkštojo litavimo ar litavimo kietuoju lydmetaliu medžiagos |

| 8311 | 28415310-0 | Minkštojo litavimo medžiagos |

| 8311 | 28415320-3 | Litavimo kietuoju lydmetaliu medžiagos |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Metaliniai daiktai |

| 8303 | 28521000-0 | Šarvuoti ar sustiprinti seifai, nedegamosios spintos ir durys |

| 8303.00.1 | 28521300-3 | Seifai |

| 8303.00.3 | 28521500-5 | Šarvuotos ar sustiprintos durys |

| 8303.00.3 | 28521600-6 | Užrakinamos saugyklos |

| 8303.00.9 | 28521700-7 | Metalinės dėžutės ir užrakinamos spintelės |

| 8303.00.9 | 28521710-0 | Užrakinamos saugojimo kameros |

| 8303.00.9 | 28521720-3 | Užrakinamos spintelės |

| 8303.00.9 | 28521721-0 | Saugojimo seifai |

| 8303.00.9 | 28521722-7 | Seifai |

| 8303.00.9 | 28521780-1 | Dokumentų dėžutės |

| 8303.00.9 | 28521790-4 | Pinigų dėžutės |

| 8304+8305 | 28522000-7 | Korespondencijos nešiojimo dėklai, smulki biuro ar stalo įranga |

| 8304 | 28522100-8 | Korespondencijos nešiojimo dėklai |

| 8304 | 28522200-9 | Smulki biuro įranga |

| 8304+8305 | 28522300-0 | Stalo įranga |

| 8305 | 28522400-1 | Priedai segtuvams ar aplankams su įdėtiniais lapais |

| 8306[.2+.3] | 28524000-1 | Statulėlės, papuošalai; nuotraukų ar paveikslų rėmai ir veidrodžiai |

| 8306.3 | 28524300-4 | Nuotraukų rėmai |

| 8306.3 | 28524400-5 | Paveikslų rėmai |

| 8308 | 28525000-8 | Kabliukai ir kilpelės |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Įvairūs metalo turintys dirbiniai |

| 8306.1 | 28527100-3 | Varpai |

| 8310 | 28527400-6 | Ženklai ir susiję gaminiai |

| 8310 | 28527410-9 | Metaliniai ženklai |

| 8310 | 28527420-2 | Kelio ženklai |

| 8310 | 28527430-5 | Gatvės ženklai |

| 8310 | 28527440-8 | Parduotuvių iškabos |

| 8310 | 28527450-1 | Lentelės su pavarde |

| 8310 | 28527460-4 | Lentelės su adresu |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Metalo armatūra |

| 8303 | 28530000-6 | Apšarvavimas |

| 8303 | 28531000-3 | Dengiančios plokštės |

| 7310+7612+8303 | 28552000-6 | Monetų dėžutės |

| 8301+8302[.1–.4+.6] | 28630000-7 | Spynos, raktai ir vyriai |

| 8301[.1–.4]+8302[.1–.4+.6] | 28631000-4 | Įvairios pakabinamosios spynos ir užraktai |

| 8301[.2–.4] | 28631100-5 | Spynos |

| 8301.4 | 28631110-8 | Durų spynos |

| 8301.40.9 | 28631120-1 | Dviračių spynelės |

| 8301.2 | 28631130-4 | Automobilių spynelės |

| 8301.3 | 28631140-7 | Baldų spynos |

| 8301.1 | 28631200-6 | Pakabinamosios spynos ir grandinėlės |

| 8301.1 | 28631210-9 | Pakabinamosios spynos |

| 8301[.5–.7] | 28632000-1 | Sklendės, spynos dalys ir raktai |

| 8301.5 | 28632100-2 | Sklendės |

| 8301.7 | 28632200-3 | Raktai |

| 8301.6 | 28632300-4 | Pakabinamųjų spynų dalys |

| 8301.6 | 28632400-5 | Spynų dalys |

| 8302[.1–.4+.6] | 28633000-8 | Vyriai, detalės ir armatūra |

| 8302.1 | 28633100-9 | Vyriai |

| 8302[.1–.4+.6] | 28633200-0 | Detalės |

| 8302[.1–.4+.6] | 28633300-1 | Armatūra |

| 7002+8310 | 28813500-9 | Kelių ženklinimas |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Įrenginiai mieste |

| 8310 | 28824100-5 | Rodyklės |

| 8310 | 28824400-8 | Autobusų stotelių stulpai |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Ženklai |

| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Ženklų medžiagos |

| 8310 | 28824720-7 | Kelio ženklų stulpai |

| 8310+9405.9 | 28825000-1 | Gatvių apšvietimo įranga |

| 3923.9+8309 | 28833000-0 | Valkaus metalo užmovos |

| 8310+8530+8531+8608 | 29811000-7 | Kelių įranga |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Kelių ženklinimo įranga |

| 8310+8608+9405 | 29815200-7 | Oro transporto valdymo įranga |

| 8304+8517.21+9023 | 30191000-4 | Įstaigų įranga |

| 8304 | 30191100-5 | Bylų, kartotekų įranga |

| 8304 | 30191110-8 | Karuselinės kortelių sistemos |

84Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

| 8207+8442.5+8462 | 22500000-5 | Spausdinimo formos arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys |

| 8207+8462 | 22520000-1 | Sauso ėsdinimo įranga |

| 8207+8462 | 22521000-8 | Iškiliosios spaudos įranga |

| 7301.1+7308[.1+.2+.4+.9]+7610.9+8426 | 28112000-0 | Konstrukciniai metalo gaminiai ir dalys, išskyrus surenkamuosius statinius |

| 7308.2+8426 | 28112200-2 | Bokštai, grotiniai stulpai, derikai ir pilonai |

| 7308.2+8426 | 28112210-5 | Derikai |

| 7308.2+8426 | 28112211-2 | Gręžimo bokštai |

| 7322+8403+8404 | 28220000-0 | Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai, taip pat dalys |

| 7322+8403 | 28221000-7 | Radiatoriai ir katilai |

| 8403 | 28221200-9 | Katilai |

| 8403.1 | 28221210-2 | Vandens katilai |

| 8403.1 | 28221220-5 | Centrinio šildymo katilai |

| 8403.9 | 28221221-2 | Centrinio šildymo katilų dalys |

| 8404 | 28222000-4 | Šilumos regeneravimo sistemos |

| 8404 | 28222100-5 | Šilumos regeneravimo įranga |

| 8401[.1+.4] | 28300000-5 | Branduoliniai reaktoriai ir dalys |

| 8401.1 | 28310000-8 | Branduoliniai reaktoriai |

| 8401.4 | 28320000-1 | Branduolinių reaktorių dalys |

| 8401.4 | 28321000-8 | Reaktoriaus aušinimo sistemos |

| 8401.4 | 28322000-5 | Branduolinio reaktoriaus bakų dalys |

| 8485.1 | 28526000-5 | Laivų vandensraigčiai |

| 8482[.1–.8] | 28540000-9 | Guoliai |

| 8482[.1–.8] | 28541000-6 | Mikrobriaunelės |

| 8482[.1–.8] | 28542000-3 | Ritininiai guoliai |

| 3917[.1–.4]+400+8481.8 | 28582000-5 | Priešgaisrinės priemonės |

| 8481.8 | 28582200-7 | Hidrantai |

| 8203–8206+8466 | 28622000-8 | Įvairūs rankiniai įrankiai |

| 8207[.4–.9]+8466[.1+.2] | 28622900-7 | Gręžtuvo grąžtai, atsuktuvo briaunos ir kiti priedai |

| 8466.1 | 28622930-6 | Įrankių laikikliai |

| 8466.2 | 28622940-9 | Įrankių komplektas |

| 8424 | 28815500-3 | Purškimo sistemos |

| 8431[.43+.49] | 28850000-5 | Šulinio stogelis |

| 8425 | 28851000-2 | Gręžimo bokštų pakėlimo sistemos |

| 8479 | 28861700-2 | Vamzdyno pigai |

| 8479 | 28861710-5 | Pigų paleidimo įrenginiai |

| 8479 | 28861720-8 | Pigų priėmimo įrenginiai |

| 8479 | 28861730-1 | Pigų gaudyklės |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Gręžinių sutvirtinimo vamzdžiai ir siurbimo vamzdžiai |

| 8406–8408+8410+8411 | 29110000-3 | Turbinos ir motorai |

| 8407+8408 | 29111000-0 | Motorai |

| 8407[.21+.29+.9]+8408[.1+.9] | 29111100-1 | Kabinamieji laivų bei katerių motorai |

| 8406+8410+8411 | 29112000-7 | Turbinų įrenginiai |

| 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Garo turbinos |

| 8406[.1+.8] | 29112110-1 | Garo turbinos |

| 8410.1 | 29112200-9 | Hidroturbinos |

| 8410.1 | 29112210-2 | Darbiniai hidroturbinos ratai |

| 8411.8 | 29112300-0 | Dujų turbinos |

| 8406.9+8410.9+8411.9 | 29112400-1 | Turbinų įranga |

| 8406.9+8410.9+8411.9 | 29112410-4 | Turbinų matavimo prietaisai |

| 8406.9+8410.9+8411.9 | 29113000-4 | Turbinų dalys |

| 8406.9 | 29113100-5 | Garo turbinų dalys |

| 8406.9 | 29113110-8 | Pagrindo plokštės |

| 8406.9 | 29113120-1 | Gaubtai |

| 8406.9 | 29113130-4 | Kondensacinės oro aušinimo sistemos |

| 8406.9 | 29113140-7 | Garo turbinų dalys |

| 8406.9 | 29113150-0 | Tepalinės alyvos sistemos |

| 8406.9 | 29113160-3 | Drėgmės separatoriai |

| 8406.9 | 29113161-0 | Džiovintuvai |

| 8406.9 | 29113170-6 | Rotoriaus įranga |

| 8406.9 | 29113171-3 | Rotoriai |

| 8406.9 | 29113172-0 | Mentės |

| 8406.9 | 29113190-2 | Sukimo mechanizmai |

| 8410.9 | 29113200-6 | Hidroturbinų dalys |

| 8411.99 | 29113300-7 | Dujų turbinų dalys |

| 8411.99.1 | 29113310-0 | Oro įleidimo sistemos |

| 8411.99.1 | 29113390-4 | Dujinio kuro tiekimo sistemos |

| 8410.9 | 29113400-8 | Darbinių hidroturbinų ratų dalys |

| 8412-8414 | 29120000-6 | Siurbliai ir kompresoriai |

| 8412[.21+.29+.31+.39+.8] | 29121000-3 | Hidrauliniai ar pneumatiniai varikliai ir motorai |

| 8412.21+8412.31 | 29121100-4 | Hidrauliniai ar pneumatiniai cilindrai |

| 8412.21+8412.31 | 29121200-5 | Hidrauliniai varikliai |

| 8412.21+8412.31 | 29121300-6 | Pneumatiniai varikliai |

| 8412.21+8412.31 | 29121400-7 | Hidrauliniai motorai |

| 8412.21+8412.31 | 29121500-8 | Pneumatiniai motorai |

| 8413[.1–.8]+8414[.1–.8] | 29122000-0 | Siurbliai |

| 8413[.1–.8] | 29122100-1 | Skysčių siurbliai |

| 8413[.1–.8] | 29122110-4 | Gaisriniai siurbliai |

| 8413[.1–.4] | 29122120-7 | Degalų pylimo įranga sraigtasparniams |

| 8413[.1–.4] | 29122130-0 | Vandens siurbliai |

| 8413.3 | 29122160-9 | Aušinimo siurbliai |

| 8413.3 | 29122161-6 | Aušinimo vandens siurbliai |

| 8413[.1–.3] | 29122170-2 | Tepimo sistemos siurbliai |

| 8413[.1–.3] | 29122180-5 | Kuro siurbliai |

| 8413.4 | 29122190-8 | Betono siurbliai |

| 8413.5 | 29122200-2 | Skysčių siurblys su slankiu stūmokliu |

| 8413.5 | 29122210-5 | Hidrauliniai maitinimo blokai |

| 8413.5 | 29122220-8 | Kanalizacijos sistemos siurbliai |

| 8413.50.5 | 29122230-1 | Siurbliai-dozatoriai |

| 8413.6 | 29122300-3 | Spaudimo didinimo įrenginys skysčiams |

| 8413[.1+.6–.8]+8414[.1+.2] | 29122400-4 | Išcentriniai siurbliai ir hidroelevatoriai |

| 8413.70[.2–.9] | 29122410-7 | Medicinoje naudojami siurbliai |

| 8413.70.3 | 29122411-4 | Maitinimo siurbliai |

| 8413.70[.2–.9] | 29122419-0 | Perfuzijos siurbliai |

| 8413.8 | 29122420-0 | Hidroelevatoriai |

| 8413.7 | 29122430-3 | Išcentriniai siurbliai |

| 8413.6 | 29122440-6 | Rotoriniai siurbliai |

| 8414.1 | 29122450-9 | Vakuuminiai siurbliai |

| 8414.2 | 29122460-2 | Oro siurbliai |

| 8413.7 | 29122480-8 | Mentiniai siurbliai |

| 8414[.3+.4+.8] | 29123000-7 | Kompresoriai |

| 8414.80[.1+.9] | 29123100-8 | Dujų kompresoriai |

| 8414.80[.6+.7] | 29123200-9 | Rotoriniai kompresoriai |

| 8414.3 | 29123300-0 | Šaldymo įrangos kompresoriai |

| 8414[.4+.80.1+80.9] | 29123400-1 | Oro kompresoriai |

| 8414.4 | 29123410-4 | Pritvirtinamieji oro kompresoriai |

| 8414.80.2 | 29123500-2 | Turbokompresoriai |

| 8414.80[.3+.4] | 29123600-3 | Kompresoriai su slankiu stūmokliu |

| 8414.80[.3+.4] | 29123610-6 | Suspaustojo oro įranga |

| 8414.80[.1+.9] | 29123700-4 | Išcentriniai kompresoriai |

| 8414.80[.1+.9] | 29123800-5 | Civilinėje aviacijoje naudojami kompresoriai |

| 8412.9+8413.9+8414.9 | 29124000-4 | Siurblių, kompresorių, variklių ar motorų dalys |

| 8412.9 | 29124100-5 | Variklių ar motorų dalys |

| 8412.9 | 29124130-4 | Pneumatinių variklių dalys |

| 8412.90.5 | 29124150-0 | Hidraulinių variklių ar hidromotorų dalys |

| 8412.90.3 | 29124170-6 | Reaktyvinių variklių dalys |

| 8413.9 | 29124200-6 | Siurblių ar hidroelevatorių dalys |

| 8413.9 | 29124210-9 | Kuro, rankinių ir betono siurblių dalys |

| 8413.9 | 29124211-6 | Kuro siurblių dalys |

| 8413.9 | 29124212-3 | Rankinių siurblių dalys |

| 8413.9 | 29124213-0 | Betono siurblių dalys |

| 8413.9 | 29124220-2 | Siurblių su slankiu stūmokliu dalys |

| 8413.9 | 29124221-9 | Hidraulinių maitinimo blokų dalys |

| 8413.9 | 29124222-6 | Siurblių-dozatorių dalys |

| 8413.9 | 29124230-5 | Rotorinių tūrinių siurblių dalys |

| 8413.9 | 29124290-3 | Išcentrinių siurblių dalys |

| 8414.9 | 29124300-7 | Oro ar vakuuminių siurblių, oro ar dujų kompresorių dalys |

| 8414.9 | 29124310-0 | Oro siurblių dalys |

| 8414.9 | 29124320-3 | Vakuuminių siurblių dalys |

| 8414.9 | 29124330-6 | Oro kompresorių dalys |

| 8414.9 | 29124340-9 | Dujų kompresorių dalys |

| 8481 | 29130000-9 | Čiaupai, vožtuvai ir panašūs įtaisai |

| 8481[.1–.4] | 29131000-6 | Čiaupai ir vožtuvai |

| 8481[.1–.4] | 29131100-7 | Vožtuvai pagal paskirtį |

| 8481[.1–.4] | 29131110-0 | Centrinio šildymo radiatorių vožtuvai |

| 8481[.1–.4] | 29131120-3 | Dugninių vandens išleidimo angų sklendės |

| 8481.1 | 29131130-6 | Termoreguliatoriai |

| 8481[.1+.4] | 29131140-9 | Redukciniai, reguliavimo, kontroliniai ar apsauginiai vožtuvai |

| 8481.4 | 29131141-6 | Redukciniai vožtuvai |

| 8481.2 | 29131142-3 | Reguliavimo vožtuvai |

| 8481[.1+.4] | 29131143-0 | Potvynių valdymo sklendės |

| 8481[.1+.4] | 29131144-7 | Technologinio proceso valdymo vožtuvai |

| 8481.3 | 29131145-4 | Kontroliniai vožtuvai |

| 8481[.1+.4] | 29131146-1 | Atbuliniai vožtuvai |

| 8481.4 | 29131147-8 | Apsauginiai vožtuvai |

| 8481[.1+.4] | 29131148-5 | Sklendės |

| 8481.80[.5–.9] | 29131150-2 | Slėgimo vamzdžių sklendės |

| 8481.80[.5–.9] | 29131160-5 | Hidrantai |

| 8481.80[.5–.9] | 29131170-8 | Dujų balionų ventiliai |

| 8481.80[.5–.9] | 29131200-8 | Vožtuvai pagal konstrukciją |

| 8481.80[.5–.9] | 29131210-1 | Plokšteliniai vožtuvai |

| 8481.80[.5–.9] | 29131220-4 | Vamzdynų (dujų, vandentiekio) vožtuvai |

| 8481.80.6 | 29131230-7 | Vožtuvų užsklandos |

| 8481.80.7 | 29131240-0 | Rutuliniai vožtuvai |

| 8481.80[.5–.9] | 29131250-3 | Adatiniai vožtuvai |

| 84 81.80.81 | 29131260-6 | Rutuliniai vožtuvai |

| 84 81.80.81 | 29131270-9 | Čiaupai |

| 84 81.80.85 | 29131280-2 | Droselinės sklendės |

| 84 81.80.87 | 29131290-5 | Diafragminiai vožtuvai |

| 84 81.80.99 | 29131291-2 | Sklandžiai |

| 84 81.80.99 | 29131292-9 | Atbuliniai vožtuvai |

| 8481.80[.5–.9] | 29131300-9 | Apsauginiai vožtuvai, kontroliuojantys gręžiamos naftos tėkmę, ir kiti montažiniai vožtuvai |

| 8481.80[.5–.9] | 29131310-2 | Apsauginiai vožtuvai naftos gręžiniams gręžti |

| 8481.80[.5–.9] | 29131320-5 | Difuzoriai |

| 8481.80[.5–.9] | 29131390-6 | Vožtuvų sudedamosios dalys |

| 8481.80[.1–.3] | 29131400-0 | Sanitariniai čiaupai |

| 8481.9 | 29132000-3 | Čiaupų ir vožtuvų sudedamosios dalys |

| 8481.9 | 29132100-4 | Vožtuvo pavaros |

| 8481.9 | 29132110-7 | Elektromagnetinės vožtuvo pavaros |

| 8481.9 | 29132120-0 | Hidraulinės vožtuvo pavaros |

| 8481.9 | 29132130-3 | Pneumatinės vožtuvo pavaros |

| 8481.9 | 29132200-5 | Sriegiklio dalys |

| 8481.9 | 29132300-6 | Vožtuvo dalys |

| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir vairo mechanizmo elementai |

| 8483[.1–.6]+8505.2 | 29141000-9 | Universalūs krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir vairo mechanizmo elementai |

| 8483.1 | 29141100-0 | Transmisija, paskirstymo ir alkūninis velenai |

| 8483.1 | 29141110-3 | Transmisijos velenai |

| 8483.1 | 29141120-6 | Paskirstymo velenai |

| 8483.10[.4–.8] | 29141130-9 | Alkūniniai velenai |

| 8483[.2+.3] | 29141200-1 | Guolių korpusai |

| 8483.4 | 29141300-2 | Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros |

| 8384.5 | 29141400-3 | Smagračiai ir skriemuliai |

| 8483.5 | 29141410-6 | Gervės |

| 8483.6 | 29141500-4 | Sankabos, movos |

| 8483.5 | 29141600-5 | Skriemulių blokai |

| 8483.6+8505.2 | 29141700-6 | Velenų sujungimas |

| 8483.6 | 29141800-7 | Universalios jungtys |

| 7315.19+8482.9+8483.9 | 29142000-6 | Krumplinės pavaros ir vairo mechanizmo sudedamosios dalys |

| 7315.19+8482.9 | 29142100-7 | Krumplinės pavaros sudedamosios dalys |

| 8483.9 | 29142200-8 | Vairo mechanizmo sudedamosios dalys |

| 8416[.1–.3] | 29211000-1 | Krosnių degikliai |

| 8417.8 | 29212000-8 | Šiukšlių deginimo krosnys |

| 8417[.1–.8] | 29213000-5 | Metalo lydymo krosnys |

| 8416[.1–.3]+8417[.1–.8]+8514[.1–.4] | 29214000-2 | Krosnys, orkaitės |

| 8416[.1–.3]+8417[.1–.8]+8514[.1–.4] | 29214100-3 | Prekybinės krosnys, orkaitės |

| 8417[.1+.8]+8514[.1–.4] | 29215000-9 | Kremuotojai |

| 8416.9+8417.9+8514.9 | 29219000-7 | Krosnių degiklių ir krosnių dalys |

| 8425.1 | 29221100-5 | Skridininiai skrysčiai ir keltuvai |

| 8425[.2+.3] | 29221200-6 | Nusileidimo į šachtą įranga, požeminio naudojimo gervės ir špiliai |

| 8425.2 | 29221210-9 | Nusileidimo į šachtą įranga, požeminio naudojimo gervės |

| 8425.2 | 29221211-6 | Nusileidimo į šachtą įranga |

| 8425.2 | 29221212-3 | Požeminio naudojimo gervės |

| 8425.2 | 29221220-2 | Špiliai |

| 8425.4 | 29221300-7 | Domkratai ir automobiliniai keltuvai |

| 8425.41 | 29221310-0 | Standartinės kėlimo sistemos |

| 8425.42 | 29221320-3 | Hidrauliniai domkratai |

| 8445.4 | 29221330-6 | Pneumatiniai domkratai |

| 8445.4 | 29221340-9 | Mechaniniai domkratai |

| 8425.4 | 29221350-2 | Automobiliniai keltuvai |

| 8426 | 29221400-8 | Kranai, savaeigės keliamosios stotelės ir darbinės važiuoklės su keliamąja įranga |

| 8426[.1–.4] | 29221410-1 | Kranai |

| 8426[.1–.4] | 29221411-8 | Uosto kranai |

| 8426[.1–.4] | 29221412-5 | Prieplaukos kranai |

| 8426[.1–.4] | 29221413-2 | Krautuvai |

| 8426[.1–.4] | 29221414-9 | Konteinerių krautuvai |

| 8426.2 | 29221415-6 | Bokštiniai kranai |

| 8426[.1–.4] | 29221420-4 | Tiltinis kranas |

| 8426[.1–.4] | 29221421-1 | Mobilusis kranas |

| 8426[.1–.4] | 29221422-8 | Judantis tiltas |

| 8426[.1+.3] | 29221430-7 | Portaliniai strėliniai kranai |

| 8426.12 | 29221431-4 | Savaeigės keliamosios stotelės |

| 8426.3 | 29221432-1 | Nejudantys strėliniai kranai |

| 8426.91 | 29221440-0 | Automobiliniai kranai |

| 8426.91 | 29221441-7 | Sunkvežimių kranai |

| 8426.1 | 29221450-3 | Ožiniai kranai |

| 8427+8709 | 29221500-9 | Autokrautuvai |

| 8427+8709 | 29221510-2 | Gervės su važiuokle |

| 8427 | 29221511-9 | Autokrautuvai, transportavimo mašinos, geležinkelio stočių techninės priežiūros mašinos |

| 8427+8709 | 29221520-5 | Krovinių transportavimo mašinos |

| 8427 | 29221521-2 | Krovinių transportavimo mašinos su specialia įranga |

| 8428[.1+.4] | 29221600-0 | Liftai, keltuvai, eskalatoriai ir judantys takai |

| 8428.1 | 29221610-3 | Liftai |

| 8428.1 | 29221611-0 | Vonios liftai |

| 8428.1 | 29221612-7 | Krovininiai liftai |

| 8428.1 | 29221613-4 | Mechaniniai liftai |

| 8428.1 | 29221620-6 | Keltuvai |

| 8428.1 | 29221621-3 | Keltuvai |

| 8428.1 | 29221630-9 | Talės |

| 8428.4 | 29221640-2 | Eskalatoriai |

| 8421.4 | 29221650-5 | Judantys takai |

| 3923+4010+5910+8413[.7+.8]+8428[.2+.32–.39]+8431[.1–.3] | 29221700-1 | Elevatoriai ir konvejeriai |

| 8428[.2+.31–.39] | 29221710-4 | Pneumatiniai elevatoriai ir konvejeriai |

| 8428[.2+.31–.39] | 29221720-7 | Konvejeriai |

| 8428.32 | 29221721-4 | Kaušiniai nenutrūkstamai veikiantys elevatoriai ar konvejeriai |

| 8428.33 | 29221722-1 | Juostiniai nenutrūkstamai veikiantys elevatoriai ar konvejeriai |

| 8428.31 | 29221723-8 | Armuotieji šachtų konvejeriai |

| 3923+4010+5910+8431.39 | 29221730-0 | Konvejerio įranga |

| 3923+4010+5910 | 29221731-7 | Konvejerio diržai |

| 8426+8427+8428 | 29221800-2 | Kėlimo, valdymo, krovimo ar iškrovimo mašinos |

| 8428.5 | 29221810-5 | Vagonai, manevrinis garvežys ir lokomotyvas ar vagonų kilnojimo platformos |

| 8428.6 | 29221820-8 | Vienbėgis geležinkelis ar slidininkų kėlimo įranga |

| 8428.6 | 29221821-5 | Antžeminio vienbėgio geležinkelio įranga |

| 8428.6 | 29221822-2 | Krėsliniai keltuvai |

| 8428.6+8431.31 | 29221829-1 | Slidininkų kėlimo įranga |

| 8428.90.30 | 29221830-1 | Greitojo perkėlimo įranga |

| 8428.9 | 29221840-4 | Sukamosios saugojimo ir išdavimo mašinos |

| 8428[.5–.9] | 29221850-7 | Mechaninio valdymo įranga |

| 8426+8427+8428[.5–.9] | 29221890-9 | Krovimo ir valdymo mašinos |

| 8428.90[.10+.98] | 29221891-6 | Krovimo įranga |

| 8426+8427+8428.90[.10+.98] | 29221892-3 | Iškrovimo įranga |

| 8427+8428[.5–.9] | 29221893-0 | Šoniniai krautuvai |

| 8428[.5–.9] | 29221894-7 | Konteinerių valdymo įranga |

| 8431[.1–.4]+8709.9 | 29221900-3 | Kėlimo ir valdymo įrangos dalys |

| 8431.4 | 29221910-6 | Kranų dalys |

| 8431.4 | 29221920-9 | Krovinių transportavimo mašinų dalys |

| 8431.31 | 29221950-8 | Liftų, keltuvų ar eskalatorių dalys |

| 8431.31 | 29221951-5 | Liftų dalys |

| 8431.31 | 29221952-2 | Keltuvų dalys |

| 8431.31 | 29221953-9 | Eskalatoriaus dalys |

| 8431.39 | 29221954-6 | Judančių takų dalys |

| 8431.3 | 29221980-7 | Konvejerių dalys |

| 8431.3 | 29221981-4 | Juostinių konvejerių dalys |

| 8431.3 | 29221989-0 | Kaušinių konvejerių dalys |

| 8431.3 | 29221990-0 | Kėlimo mechanizmų, liftų ar valdymo įrenginių dalys |

| 8431.41 | 29222000-1 | Kranų ir ekskavatorių kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai |

| 8415+8418[.5+.6]+8419[.5+.6]+8421.3 | 29231000-7 | Šildymo mazgai, oro kondicionavimo ir šaldymo įranga ir filtravimo mechanizmai |

| 8419[.5+.6] | 29231100-8 | Šildymo mazgai ir oro bei kitų dujų skystinimo mechanizmai |

| 8419.5 | 29231110-1 | Šildymo mazgai |

| 8419.5 | 29231111-8 | Šiluminiai siurbliai |

| 8419.6 | 29231120-4 | Oro bei kitų dujų skystinimo mechanizmai |

| 8415 | 29231200-9 | Oro kondicionavimo sistemos įrengimas |

| 8415.1 | 29231210-2 | Lange montuojami kondicionieriai |

| 8415.1 | 29231220-5 | Ant sienos montuojami kondicionieriai |

| 8415.8 | 29231230-8 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos komplektai |

| 8415.2 | 29231240-1 | Automobilių oro kondicionieriai |

| 8415.9 | 29231250-4 | Oro kondicionavimo mechanizmų dalys |

| 8415.9 | 29231251-1 | Drėkintuvai |

| 8415.9 | 29231252-8 | Žaliuzės |

| 8418[.5+.6] | 29231300-0 | Šaldymo ir užšaldymo įranga |

| 8418[.5+.6] | 29231310-3 | Užšaldymo įranga |

| 8418[.5+.6] | 29231320-6 | Šaldymo įranga |

| 8418[.5+.6] | 29231321-3 | Šaldomosios vitrinos |

| 8418[.5+.6] | 29231322-0 | Šaldomieji prekystaliai |

| 8418[.5+.6] | 29231329-9 | Prekybinė šaldymo įranga |

| 8421.39 | 29231400-1 | Dujų filtravimo ir gryninimo mechanizmai ir prietaisai |

| 8421.39 | 29231420-7 | Elektrostatiniai oro ir dujų valikliai |

| 8421.39[.3+.5] | 29231430-0 | Filtravimo prietaisai |

| 8421.39.3 | 29231431-7 | Oro filtrai |

| 8421.39.5 | 29231432-4 | Dujų filtrai |

| 8414[.59+.9] | 29232000-4 | Ventiliacinė įranga |

| 8414.9 | 29232100-5 | Dūmų ištraukimo įranga |

| 8414.59 | 29232200-6 | Ventiliatoriai |

| 8414.59 | 29232210-9 | Ventiliatorių dalys |

| 8415.9+8418.9+8419.9 | 29233000-1 | Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šiluminių siurblių dalys |

| 8415.9 | 29233100-2 | Šaldymo įrangos dalys |

| 8418.9 | 29233200-3 | Užšaldymo įrangos dalys |

| 8419.9 | 29233300-4 | Šiluminių siurblių dalys |

| 8405.1+8414+8419.4+8421[.21+.22+.29+.99]+8422[.2+.4] | 29241000-0 | Distiliavimo, filtravimo ir rektifikavimo prietaisai |

| 8405.1+8421[.21+.22+.29+.99] | 29241200-2 | Skysčių filtravimo ir gryninimo įrenginiai ir prietaisai |

| 8405.1+8421[.21+.22+.29] | 29241210-5 | Skysčių filtravimo įrenginiai ir prietaisai |

| 8421[.21+.22+.29] | 29241211-2 | Gręžiamo purvo filtravimo įrenginiai |

| 8421[.21+.22+.29] | 29241212-9 | Hidrocikloniniai įrenginiai |

| 8421.22 | 29241213-6 | Gėrimų filtravimo ir gryninimo įrenginiai |

| 8421[.21+.99] | 29241230-1 | Vandens filtravimo ir gryninimo įrenginiai ir prietaisai |

| 8421.21 | 29241231-8 | Vandens filtravimo įrenginiai |

| 8421.21 | 29241232-5 | Deaeracijos prietaisai |

| 8421.21 | 29241233-2 | Vandens gryninimo įrenginiai |

| 8421.21 | 29241234-9 | Distiliavimo įrenginiai |

| 8421.99 | 29241235-6 | Filtravimo įrangos inventorius |

| 8421[.23+.31] | 29241300-3 | Alyvos, degalų ir oro filtrai |

| 8421.23 | 29241330-2 | Alyvos filtrai |

| 8421.23 | 29241340-5 | Degalų filtrai |

| 8421.31 | 29241350-8 | Oro filtrai |

| 8414 | 29241400-4 | Atliekų perdirbimo įranga |

| 8422[.2–.4]+8423[.1–.8]+8424[.1–.8] | 29242000-7 | Butelių plovimo, pakavimo, svėrimo ir purškimo įrenginiai |

| 8422[.2–.4] | 29242100-8 | Butelių ar kitos taros plovimo, pripildymo, pakavimo ar vyniojimo įrenginiai |

| 8422.2 | 29242110-1 | Butelių ar kitos taros valymo ar džiovinimo įrenginiai |

| 8422.3 | 29242120-4 | Butelių, skardinių ar kitos taros pripildymo ar uždarymo įrenginiai |

| 8422[.3+.4] | 29242130-7 | Pakavimo ar vyniojimo įrenginiai |

| 8422[.3+.4] | 29242131-4 | Rišimo mašinos |

| 8422[.3+.4] | 29242132-1 | Fasavimo mašinos |

| 8422.4 | 29242133-8 | Vyniojimo mašinos |

| 8423[.1–.8] | 29242300-0 | Svėrimo mašinos ir svarstyklės |

| 8423.8 | 29242310-3 | Svėrimo įrenginiai |

| 8423.8 | 29242311-0 | Svarstyklės |

| 8423.8 | 29242320-6 | Svarstyklės |

| 8423.81.5 | 29242321-3 | Prekybinės svarstyklės |

| 8423.8 | 29242322-0 | Svarstyklės ištisiniam prekių svėrimui |

| 8423.8 | 29242323-7 | Kontrolinės svarstyklės |

| 8424[.1–.3+.89] | 29242400-1 | Ugnies gesintuvai, pulverizatoriai, garo ar smėliasrovės mašinos |

| 8424.1 | 29242410-4 | Ugnies gesintuvai |

| 8424.1 | 29242411-1 | Putų blokai |

| 8424.1 | 29242412-8 | Portatyvūs ugnies gesintuvai |

| 8424.3 | 29242420-7 | Garo ar smėliasrovės mašinos |

| 8424.2 | 29242430-0 | Purškimo įranga |

| 8424.2 | 29242431-7 | Pulverizatoriai |

| 8424[.1–.3+.89] | 29242470-2 | Mechaniniai išmetimo, išsklaidymo ar purškimo prietaisai |

| 8424.89 | 29242471-9 | Dujų išsklaidymo aparatai |

| 8424[.1–.3+.89] | 29242472-6 | Nukenksminimo įranga |

| 8424.3 | 29242473-3 | Hermetiški vandeniniai valymo aparatai |

| 8424.3 | 29242474-0 | Aukšto spaudimo valymo aparatai |

| 8424[.1–.3+.89] | 29242479-5 | Nuo kvapų apsaugantis aparatas |

| 8420.1+8421+8476[.2+.8] | 29243000-4 | Centrifugos, kalandravimo mašinos ar pardavimo automatai |

| 8421 | 29243100-5 | Centrifugos |

| 8420.1 | 29243200-6 | Kalandravimo mašinos |

| 8420.1 | 29243210-9 | Valcavimo mašinos |

| 8476[.2+.8] | 29243300-7 | Pardavimo automatai |

| 8476.8 | 29243310-0 | Higienos prekių pardavimo automatai |

| 8476.8 | 29243320-3 | Pašto ženklų pardavimo automatai |

| 8476[.1+.8] | 29243330-6 | Prekių pardavimo automatai |

| 8419.89 | 29244000-1 | Medžiagų šiluminio apdorojimo įrenginiai |

| 8419.89 | 29244100-2 | Dujų šiluminio apdorojimo įrenginiai |

| | 29245000-8 | Bendrosios paskirties įrenginių dalys |

| 8421.9 | 29245200-0 | Centrifugų dalys |

| 8420.9+8423.9+8424.9+8476.9 | 29245300-1 | Kalandravimo mašinų dalys |

| 8420.9+8423.9+8424.9+8476.9 | 29245400-2 | Valcavimo mašinų dalys |

| 8421.9 | 29245500-3 | Filtravimo įrenginių dalys |

| 8421.9 | 29245600-4 | Valymo įrenginių dalys |

| 8424.9 | 29245700-5 | Purškimo mašinų dalys |

| 8423.9 | 29245800-6 | Svėrimo mašinų svarsčiai |

| 8422.19 | 29246000-5 | Nebuitinės indų plovyklės |

| 8422.9 | 29247000-2 | Indų plovyklių ir plovimo, pripildymo, pakavimo ar vyniojimo mašinų dalys |

| 8422.90.10 | 29247100-3 | Indų plovyklių dalys |

| 84 22.90.90 | 29247200-4 | Plovimo mašinų dalys |

| 84 22.90.90 | 29247300-5 | Pripildymo mašinų dalys |

| 84 24.90.90 | 29247400-6 | Pakavimo mašinų dalys |

| 84 24.90.90 | 29247500-7 | Vyniojimo mašinų dalys |

| 8405 | 29248000-9 | Dujų generatoriai |

| 8405 | 29248100-0 | Ozono generatoriai |

| 8432 | 29310000-5 | Žemės ūkio ir miškininkystės mašinos dirvai paruošti ar kultivuoti |

| 8432.1 | 29311000-2 | Plūgai arba diskinės akėčios |

| 8432.2 | 29312000-9 | Akėčios, skarifikatoriai, kultivatoriai, purentuvai ar kauptuvai |

| 8432.3 | 29313000-6 | Sėjamosios, sodinamosios ar persodinamosios mašinos |

| 8432.4 | 29314000-3 | Mėšlo kratytuvai |

| 8432.40.10 | 29314100-4 | Trąšų skirstytuvai |

| 8432.8 | 29315000-0 | Vejos ar sporto aikštelių volai |

| 8433 | 29330000-1 | Kertamosios mašinos |

| 8433[.1+.2] | 29331000-8 | Mašinos žolei pjauti |

| 8433.1 | 29331100-9 | Mašinos vejos žolei pjauti |

| 8433.1 | 29331110-2 | Mašinos vejos, parkų ar sporto aikštelių žolei pjauti |

| 8433[.2+.3] | 29332000-5 | Šienavimo įrenginiai |

| 8433.4 | 29333000-2 | Šiaudų ar pašaro pakavimo presai |

| 8433.40.1 | 29333100-3 | Griebtuviniai presai |

| 8433[.2–.5] | 29334000-9 | Kertamosios kuliamosios mašinos |

| 8424.81 | 29340000-4 | Purškiamieji įrenginiai žemės ūkiui ar sodininkystei |

| 8433.6+8434.1+8436[.1+.2+.8]+8437.1 | 29360000-0 | Specialieji žemės ūkio ar miškininkystės įrenginiai |

| 8433.6 | 29361000-7 | Kiaušinių, vaisių ar kitos produkcijos valymo ar rūšiavimo mašinos |

| 8433.6 | 29361100-8 | Mašinos produkcijai valyti |

| 8433.6 | 29361110-1 | Mašinos kiaušiniams valyti |

| 8433.6 | 29361120-4 | Mašinos vaisiams valyti |

| 8433.6 | 29361200-9 | Mašinos produkcijai rūšiuoti |

| 8433.6 | 29361210-2 | Mašinos kiaušiniams rūšiuoti |

| 8433.6 | 29361220-5 | Mašinos vaisiams rūšiuoti |

| 8433.6 | 29361300-0 | Sėklų, grūdų ar džiovintų daržovių valymo ir rūšiavimo mašinos |

| 8434.1 | 29362000-4 | Melžimo mašinos |

| 8436[.1+.2] | 29363000-1 | Įrenginiai gyvūnų pašarams ruošti |

| 8436.8 | 29364000-8 | Bitininkystės įrenginiai |

| 8436.8 | 29365000-5 | Paukštininkystės įrenginiai |

| 8436.8 | 29365100-6 | Paukščių inkubatoriai ir bruderiai |

| 8432.9+8433.9+8436.9 | 29380000-6 | Žemės ūkio ir miškininkystės įrenginių dalys |

| 8432.9+8433.9+8436.9 | 29381000-3 | Žemės ūkio įrenginių dalys |

| 8432.9+8433.9+8436.9 | 29382000-0 | Miškininkystės įrenginių dalys |

| 8456+8457 | 29410000-6 | Metalo pjovimo staklės, valdomos lazerių ir mašininio apdirbimo punktų |

| 8456 | 29411000-3 | Specialios paskirties metalo pjovimo staklės |

| 8457 | 29412000-0 | Mašininio apdirbimo punktas |

| 8457.10.1 | 29412100-1 | Horizontaliojo veleno mašininio apdirbimo punktas |

| 8457.10.9 | 29412200-2 | Vertikaliojo veleno mašininio apdirbimo punktas |

| 8458+8459 | 29420000-9 | Tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklės |

| 8458 | 29421000-6 | Tekinimo staklės |

| 8458 | 29421100-7 | Skaitmeniniu programiniu būdu valdomos staklės |

| 8459.7 | 29422000-3 | Sriegimo staklės |

| 8459.5 | 29423000-0 | Frezavimo staklės |

| 8460+8461 | 29431000-9 | Metalų apdailos staklės |

| 8462[.21+.31+.41] | 29432000-6 | Skaitmeniniu programiniu būdu valdomos metalo apdirbimo staklės |

| 8462[.21+.31+.41] | 29433000-3 | Lenkimo, lankstymo, tiesinimo ar išlyginimo mašinos |

| 8462[.1+.9] | 29434000-0 | Kalimo mašinos |

| 8462[.1+.9] | 29435000-7 | Štampavimo mašinos |

| 8462 | 29436000-4 | Presai |

| 8462 | 29436100-5 | Hidrauliniai presai |

| 8459[.1-.6] | 29437000-1 | Metalo gręžimo, tekinimo ar frezavimo staklės |

| 8459[.1+.2] | 29437100-2 | Metalo gręžimo staklės |

| 8459[.3+.4] | 29437200-3 | Metalo tekinimo staklės |

| 8459[.5+.6] | 29437300-4 | Metalo frezavimo staklės |

| 8457 | 29438000-8 | Metalo apdirbimo mašinomis punktas |

| 8464+8465+8479.3 | 29440000-5 | Kietųjų medžiagų, išskyrus metalą, apdirbimo staklės |

| 8464 | 29441000-2 | Akmens, keramikos, betono ar stiklo apdirbimo staklės |

| 8464 | 29441100-3 | Akmens apdirbimo staklės |

| 8464 | 29441200-4 | Keramikos apdirbimo staklės |

| 8464 | 29441300-5 | Betono apdirbimo staklės |

| 8464 | 29441400-6 | Stiklo apdirbimo staklės |

| 8465+8479.3 | 29442000-9 | Medžio, kaulo, žievės, kietosios gumos ar kietosios plastmasės apdirbimo staklės |

| 8465+8479.3 | 29442100-0 | Medžio apdirbimo staklės |

| 8465+8479.3 | 29442200-1 | Kaulo apdirbimo staklės |

| 8465+8479.3 | 29442300-2 | Žievės apdirbimo staklės |

| 8465 | 29442400-3 | Kietosios gumos apdirbimo staklės |

| 8465 | 29442500-4 | Kietosios plastmasės apdirbimo staklės |

| 8467[.1–.8]+8508[.1–.8] | 29450000-8 | Pneumatiniai ar varikliu varomi įrankiai |

| 8467[.1–.8] | 29451000-5 | Pneumatiniai įrankiai |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29460000-1 | Litavimo ir suvirinimo įranga, paviršiaus grūdinimo ir karštojo purškimo mašinos ir įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461000-8 | Litavimo minkštuoju ir kietuoju lydmetaliu įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461100-9 | Litavimo minkštuoju lydmetaliu įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461200-0 | Litavimo kietuoju lydmetaliu įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29462000-5 | Suvirinimo įranga |

| 8468[.1–.8] | 29462200-7 | Suvirinimo ne elektra įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29463000-2 | Paviršiaus grūdinimo įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29464000-9 | Lydymo įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29464100-0 | Plastmasės lydymo įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29465000-6 | Metalo purškimo įrenginiai |

| 8466+8467.9+8508.9 | 29470000-4 | Staklių dalys ir reikmenys |

| 8466.1 | 29471000-1 | Įrankių laikikliai |

| 8466.2 | 29472000-8 | Staklėmis apdirbamų detalių laikikliai |

| 8466.3 | 29473000-5 | Staklių dalinantieji specialūs įtaisai |

| 8466[.93+.94] | 29474000-2 | Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys |

| 8466[.91+.92]+8467.9+8468.9+8415.9 | 29475000-9 | Kietųjų medžiagų apdirbimo staklių dalys ir reikmenys |

| 8467.91 | 29475100-0 | Grandininių pjūklų dalys |

| 8467.9+8508.9 | 29476000-6 | Įrankių dalys |

| 8467.92 | 29477000-3 | Pneumatinių įrankių dalys |

| 8454+8455 | 29510000-7 | Metalurgijos įrenginiai ir susijusios dalys |

| 8455 | 29511000-4 | Metalo valcavimo įrenginiai |

| 8455 | 29511100-5 | Metalo valcavimo įrenginių dalys |

| 8454.3 | 29512000-1 | Liejimo mašinos |

| 8454.3 | 29512100-2 | Liejimo mašinų dalys |

| 8428.31+8430[.3+.6]+8479.89 | 29521000-7 | Kalnakasybos įranga |

| 8430.3 | 29521200-9 | Anglių ar uolienų kirtimo, tunelių kasimo, gręžimo ar šulinių kasimo įrenginiai |

| 8430.3 | 29521210-2 | Gręžinių gręžimo įrenginiai |

| 8430.3 | 29521211-9 | Gręžinių galvučių valdymo įrankiai |

| 8430.3 | 29521212-6 | Vertikaliojo vamzdžio aparatas |

| 8430.3 | 29521213-3 | Gręžinių užbaigimo įranga |

| 8430.3 | 29521214-0 | Gręžinių intervencinė įranga |

| 8430.3 | 29521215-7 | Gręžinių išbandymo įranga |

| 8430.3 | 29521216-4 | Išmetimo prevencijos aparatas |

| 8430.3 | 29521220-5 | Anglių ar uolienų kirtimo įrenginiai |

| 8430.3 | 29521230-8 | Tunelių kasimo įrenginiai |

| 8430.3 | 29521240-1 | Gręžimo įrenginiai |

| 8430.3 | 29521241-8 | Molai |

| 8430.3 | 29521249-4 | Drebinamojo gręžimo įranga |

| 8430.3 | 29521250-4 | Šulinių kasimo įrenginiai |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521300-0 | Gręžimo įranga |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521310-3 | Atviroje jūroje esančios gamybinės platformos |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521311-0 | Atviroje jūroje esanti įranga |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521312-7 | Atviroje jūroje esantis gręžimo agregatas |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521320-6 | Naftos gręžinių gręžimo įranga |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521321-3 | Gręžimo įrenginiai |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521322-0 | Gręžimo bokštas |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521323-7 | Grąžtai |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521324-4 | Lynų įranga |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521325-1 | Įleidžiamoji ir iškeliamoji gręžinio įranga |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521330-9 | Naftos platformų įranga |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521331-6 | Pavažos |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521332-3 | Ant pavažų montuojami moduliai |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521340-2 | Naftos telkinių įrenginiai |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521341-9 | Nardinamieji siurbliai |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521350-5 | Jūrinė povandeninė įranga |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521351-2 | Jūrinės povandeninės valdymo sistemos |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521360-8 | Einančių žemyn išgrąžų įranga |

| 8479.89.3 | 29521400-1 | Paslankiosios hidraulinės kasyklų stogų atramos |

| 8429 | 29522000-4 | Žemės judinimo ir kasimo įrenginiai bei susijusios dalys |

| 8429 | 29522100-5 | Žemės judinimo įrenginiai |

| 8429.1 | 29522110-8 | Buldozeriai |

| 8429.1 | 29522120-1 | Buldozeriai su pasukamais verstuvais |

| 8429.2 | 29522200-6 | Greideriai ir lygintuvai |

| 8429.2 | 29522210-9 | Kelio greideriai |

| 8429.3 | 29522300-7 | Skreperiai |

| 8429.4 | 29522400-8 | Plūkimo mašinos |

| 8429.51 | 29522500-9 | Kaušiniai krautuvai |

| 8429.51 | 29522510-2 | Kaušiniai krautuvai su atsiverčiančiu atgal kaušu |

| 8429.51 | 29522520-5 | Kaušiniai krautuvai be atsiverčiančio atgal kaušo |

| 8429.5+8429.52+8429.59+8430.5 | 29522600-0 | Mechaniniai kaušai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai, kalnakasybos įrenginiai |

| 8429.5 | 29522610-3 | Mechaniniai kaušai |

| 8429[.51+.52] | 29522611-0 | Mechaniniai kaušiniai krautuvai |

| 8429[.52+.59]+8430.5 | 29522620-6 | Kasimo įrenginiai |

| 8429[.52+.59]+8430.5 | 29522621-3 | Mechaniniai ekskavatoriai |

| 8430+8479 | 29523000-1 | Civilinė statyba |

| 8430.1 | 29523100-2 | Poliakalės |

| 8479.1 | 29523200-3 | Kelio padengimo įrenginiai |

| 8479.1 | 29523210-6 | Obliavimo staklės |

| 8479.1 | 29523220-9 | Kraštų apkapojimo staklės |

| 8479.1 | 29523230-2 | Grindimo įrenginiai |

| 8479.1 | 29523240-5 | Kelio volai |

| 8479.1 | 29523241-2 | Mechaniniai volai |

| 8430.2 | 29523300-4 | Plūginiai sniego valytuvai ir sniegą nupučiantys valytuvai |

| 8430.2 | 29523310-7 | Plūginiai sniego valytuvai |

| 8430.2 | 29523320-0 | Sniegą nupučiantys valytuvai |

| 8430.1 | 29523400-5 | Polių trauktuvai |

| 8430.61 | 29523500-6 | Tankinimo įrenginiai |

| 8430.6 | 29523600-7 | Kabelių klojimo įrenginiai |

| 8474[.1–.8]+8480 | 29524000-8 | Mineralų apdorojimo ir liejimo formų gaminimo įrenginiai |

| 8474[.1–.8]+8480 | 29524100-9 | Mineralų apdorojimo įrenginiai |

| 8474.1 | 29524110-2 | Rūšiavimo ir sijojimo mašinos |

| 8474.32 | 29524120-5 | Žvyro ir bitumo maišymo mašinos |

| 8474.31 | 29524130-8 | Cemento arba skiedinio maišyklės |

| 8474.31 | 29524131-5 | Cemento maišyklės |

| 8474.2 | 29524140-1 | Šlifavimo mašinos |

| 8474.2 | 29524141-8 | Anglies pulverizavimo mašinos |

| 8474.8+8480 | 29524150-4 | Liejimo formos |

| 8480 | 29524200-0 | Liejimo formų gaminimo įrenginiai |

| 8431[.43+49]+8474.9 | 29526000-2 | Kalnakasybos, karjerų ir statybos įrenginių dalys |

| 8431[.43+49]+8474.9 | 29526100-3 | Gręžimo įrenginių dalys |

| 8431.43 | 29526110-6 | Gręžinių gręžimo įrenginių dalys |

| 8431.43 | 29526111-3 | Tilto kaiščiai |

| 8431.43 | 29526112-0 | Pramoniniai grąžtai |

| 8431.43 | 29526113-7 | Gręžimo virpesiai |

| 8431.43 | 29526114-4 | Geležies ir naftos verslovių darbininkai |

| 8431.43 | 29526115-1 | Ritininiai konvejeriai |

| 8431.43 | 29526116-8 | Šlamo konvejerio pakabinimo įranga |

| 8431.43 | 29526117-5 | Bakų tvirtinimo įranga |

| 8431[.43+.49] | 29526120-9 | Šulinių keltuvų dalys |

| 8431[.43+.49] | 29526121-6 | Dangos pakabos |

| 8431[.43+.49] | 29526122-3 | Konvejerio pakabos įranga |

| 8431.43 | 29526123-0 | Produkcijos keltuvo įtempimo įtaisai |

| 8431.43 | 29526124-7 | Šaltiniai |

| 8431.43 | 29526125-4 | Produkcijos keltuvo bakų tvirtinimo įranga |

| 8431.43 | 29526126-1 | Šaltinių valdymo sistema |

| 8431.43 | 29526127-8 | Šaltinių įranga |

| 8431[.43+.49] | 29526130-2 | Anglies ir uolienų kirtimo mašinų dalys |

| 8431[.43+.49] | 29526132-6 | Uolienų kirtimo mašinos |

| 8431[.43+.49] | 29526140-5 | Tunelių kasimo mašinos |

| 8474.9 | 29526200-4 | Rūdos perdirbimo mašinos |

| 8431.43 | 29526300-5 | Vamzdžių tiesimo mašinų dalys |

| 8431.43 | 29526400-6 | Kasimo mašinų dalys |

| 8417.2+8419[.31+.81]+8421.11+8434.2+8435.1+8437.8+8438[.1–.8]+8478+8479.2 | 29531000-0 | Maisto, gėrimų ir tabako gaminių gamybos mašinos |

| 8434.2 | 29531100-1 | Pieninių mašinos |

| 8421.11 | 29531110-4 | Separatoriai |

| 8437.8 | 29531200-2 | Javų ar džiovintų daržovių perdirbimo mašinos |

| 8435.1 | 29531300-3 | Vaisvandenių ir alkoholinių gėrimų gamybos mašinos |

| 8417.2+8419[.31+.81] | 29531400-4 | Žemės ūkio produktų kepimo krosnys, džiovintuvai ir kepimo ar šildymo įranga |

| 8417.2 | 29531410-7 | Maisto gaminimo orkaitės |

| 8417.2 | 29531411-4 | Griliai |

| 8419.31 | 29531420-0 | Žemės ūkio gaminių džiovintuvai |

| 8438[.1–.8]+8479.2 | 29531500-5 | Maisto ar gėrimų pramoninio ruošimo ar gaminimo įranga |

| 8438[.1–.8]+8479.2 | 29531510-8 | Maisto smulkinimo mašinos |

| 8438.1 | 29531511-5 | Duonos raikymo mašinos |

| 8438.5 | 29531512-2 | Bekonienos pjaustymo peiliai |

| 8438.1 | 29531520-1 | Maisto perdirbimo mašinos |

| 8438.1 | 29531530-4 | Tešlos minkymo mašinos |

| 8478.1 | 29531600-6 | Tabako perdirbimo mašinų dalys |

| 8434.9+8435.9+8437.9+8438.9+8478.9 | 29532000-7 | Maisto, gėrimų ir tabako perdirbimo mašinų dalys |

| 8437.9+8438.9 | 29532100-8 | Maisto perdirbimo mašinų dalys |

| 8438.9 | 29532110-1 | Pieninių mašinų dalys |

| 8434.9 | 29532111-8 | Melžimo mašinų dalys |

| 8438.9 | 29532200-9 | Gėrimų gamybos mašinų dalys |

| 8478.9 | 29532300-0 | Tabako perdirbimo mašinų dalys |

| 8444–8453 | 29541000-3 | Tekstilės mašinos |

| 8444+8445.1 | 29541100-4 | Dirbtinių tekstilės medžiagų apdirbimo mašinos |

| 8445.2 | 29541200-5 | Verpimo mašinos |

| 8446 | 29541300-6 | Audimo mašinos |

| 8447 | 29541400-7 | Mezgimo mašinos |

| 8452.2 | 29541500-8 | Siuvimo mašinos |

| 8450.2+8451[.1+.29] | 29541600-9 | Skalbyklų skalbimo, sauso valymo ir džiovinimo mašinos |

| 8450.2+8451[.1+.29] | 29541610-2 | Skalbimo įrenginiai |

| 8450.2+8451[.1+.29] | 29541611-9 | Skalbimo įranga |

| 8450.2 | 29541612-6 | Skalbimo mašinos |

| 8451.1 | 29541613-3 | Sausojo valymo mašinos |

| 8451.2 | 29541620-5 | Džiovinimo mašinos |

| 8451.3+8451.5 | 29541700-0 | Baltinių lyginimo ir lankstymo įranga |

| 8451.5 | 29541710-3 | Baltinių lankstymo įranga |

| 8449+8451[.3–.8] | 29541800-1 | Tekstilės apdailos mašinos |

| 8451.3 | 29541810-4 | Lyginimo mašinos |

| 8451.3 | 29541820-7 | Lyginimo presai |

| 8448[.2–.5]+8450.9+8451.9+8452[.3–.9]+8453.9 | 29542000-0 | Tekstilės ir drabužių gamybos mašinų dalys |

| 8439+8441 | 29550000-9 | Popieriaus ir kartono gamybos mašinos |

| 8439.9+8441.9 | 29551000-6 | Popieriaus ir kartono gamybos mašinų dalys |

| 8440.1 | 29561100-0 | Knygrišyklų mašinos |

| 8440.10.3 | 29561110-3 | Knygų siuvimo mašinos |

| 8442[.1–.3]+8443[.1–.6] | 29561200-1 | Spausdinimo mašinos |

| 8443[11+.19] | 29561210-4 | Ofsetinės spaudos mašinos |

| 8443[.2–.6] | 29561220-7 | Linotipai |

| 8443.1 | 29561230-0 | Bilietų spausdintuvai |

| 8442[.1–.2] | 29561300-2 | Fotorinkimo sistema |

| 8419[.32+.39] | 29561400-3 | Medžio, popieriaus masės ar kartono džiovyklos |

| 8440.9+8442.4+8443.9 | 29561500-4 | Spausdinimo ir knygrišyklų mašinų dalys |

| 8475[.1+.2]+8479[.4–.8] | 29562000-6 | Specialios paskirties elektros prekės |

| 8401.2+8475[.1+.2]+8479[.4–.8] | 29562100-7 | Faradėjaus narvas |

| 8401.2+8475[.1+.2]+8479[.4–.8] | 29562200-8 | Belaidė kamera |

| 8401.2+8475[.1+.2]+8479[.4–.8] | 29562300-9 | Elektromagnetinį lauką sugerianti medžiaga |

| 8479.8 | 29563000-3 | Chemijos pramonės mašinos |

| 8479.8 | 29563100-4 | Chloravimo įrenginiai |

| 8479.8 | 29563200-5 | Dozavimo įranga |

| 8420.10.5+8465+8477+8480 | 29564000-0 | Gumos ir plastmasės gaminių mašinos |

| 8465+8477+8480 | 29564100-1 | Plastikinių langų ir rėmų gamybos mašinos |

| 8479.8 | 29565000-7 | Tunelių plovyklė |

| 8479[.8+.9] | 29566000-4 | Nuotėkų valymo mechanizmai |

| 8479.8 | 29566100-5 | Smulkintuvai |

| 8479.8 | 29566110-8 | Nusodintuvai nuotėkoms valyti |

| 8479.8 | 29566200-6 | Nuotėkų presai |

| 8479.9 | 29566300-7 | Grandyklės |

| 8479.9 | 29566400-8 | Maišytuvai |

| 8479.9 | 29566500-9 | Nuotėkų rėčiai |

| 8479.8 | 29566600-0 | Deguonies tiekimo įranga |

| 8479.8 | 29566700-1 | Nusodintuvai |

| 8479.8 | 29566800-2 | Nusėdimo baseinai |

| 8479.8 | 29566900-3 | Dumblo perdirbimo įranga |

| 8479.8 | 29567000-1 | Vamzdynų mašinos |

| 8479.8 | 29567100-2 | Vamzdynų vidinio paviršiaus apžiūros mechanizmai |

| 8479.8 | 29567200-3 | Vamzdynų vidinio paviršiaus valymo mechanizmai |

| 8479.5 | 29567300-4 | Pramoniniai robotai |

| 8479.8 | 29568000-8 | Padėklų atrinkimo sistema |

| 8479.8 | 29568100-9 | Padėklų atitaisymo sistema |

| 8479.8 | 29569000-5 | Pramoniniai dulkių siurbliai ir grindų blizgintuvai |

| 8479.8 | 29569100-6 | Pramoniniai dulkių siurbliai |

| 8479.8 | 29569200-7 | Pramoniniai grindų poliravimo įtaisai |

| 8479.8 | 29569300-8 | Pramoninių dulkių siurblių dalys |

| 8479.8 | 29569400-9 | Pramoninių grindų poliravimo įtaisų dalys |

| 8418[.1–.4]+8422.11+8509[.4+.8]+8516 | 29711000-6 | Buitiniai prietaisai maisto produktams |

| 8418[.1–.4] | 29711100-7 | Šaldytuvai ir šaldikliai |

| 8418.1 | 29711110-0 | Šaldytuvai-šaldikliai |

| 8418[.3+.4] | 29711120-3 | Šaldikliai |

| 8418.3 | 29711121-0 | Dėžiniai šaldikliai |

| 8418[.3+.4] | 29711122-7 | Buitiniai šaldikliai |

| 8418.4 | 29711123-4 | Vertikalios konstrukcijos šaldikliai |

| 8418[.3+.4] | 29711124-1 | Pramoniniai šaldikliai |

| 8418[.1+.2] | 29711130-6 | Šaldytuvai |

| 8421.1+8422.1+8450.11+8451.21+8509[.1–.3]+8516.4 | 29713000-0 | Buitiniai elektriniai valymo prietaisai; lygintuvai |

| 8422.1 | 29713100-1 | Indų plovyklės |

| 8421.12+8450.11+8451.21 | 29713200-2 | Drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos |

| 8450.11+8451.21 | 29713210-5 | Skalbyklės ir džiovyklės |

| 8450.11+8451.21 | 29713211-2 | Džiovinimo ir lyginimo įrenginys |

| 8414[.51+.6] | 29714000-7 | Ventiliacijos ar oro valymo gaubtai |

| 8414[.51+.6] | 29714100-8 | Ventiliatoriai |

| 8414[.51+.6] | 29714110-1 | Ištraukimo ventiliatoriai |

| 7321+7322.9+7417+8419.1 | 29720000-2 | Neelektriniai buitiniai prietaisai |

| 7321[.1+.8]+7417+8419.1 | 29721000-9 | Buitinė maisto gaminimo ar šildymo įranga |

| 8419.1 | 29721400-3 | Momentiniai arba tūriniai neelektriniai vandens šildytuvai |

| 8419.1 | 29721410-6 | Dujiniai prietaisai |

| 8419.1 | 29721411-3 | Dujiniai šildytuvai |

| 8424.3 | 29811110-1 | Kelių šluojamosios mašinos |

| 8424.3 | 29811120-4 | Kilimo ir leidimosi tako šluojamosios mašinos |

| 8485.1 | 29812400-8 | Sraigto mentės |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Krovinio tvirtinimo įranga |

| 8425 | 29814200-0 | Hidraulinės platformos keltuvai |

| 8428 | 29815100-6 | Bagažo tvarkymo sistema |

| 8428 | 29815110-9 | Bagažo tvarkymo įranga |

| 8465 | 29821000-0 | Medžio apdirbimo įranga |

| 8465 | 29821100-1 | Valymo smėliu mašinos |

| 8465 | 29821200-2 | Pjovimo įrenginiai |

| 4417+8453 | 29822000-7 | Batsiuvystės įranga |

| 8467+8508 | 29823000-4 | Staklės |

| 8426 | 29831000-3 | Tiltų kabinimo įranga |

| 8426 | 29832000-0 | Išmontavimo įranga |

| 8432, 9506 | 29835000-1 | Parkų ir žaidimo aikščių įranga |

| 8432 | 29835100-2 | Žaidimo aikščių priežiūros įranga |

| 7322+8408+8417+8419+8438+8514 | 29836300-1 | Pramonės įrenginiai |

| 8408 | 29836310-4 | Kompresorių įrenginiai |

| 8419 | 29836320-7 | Aušinimo įrenginiai |

| 8402+8403+8407–8409+8419+8438+8514 | 29836400-2 | Pramoninės mašinos |

| 8407 | 29836410-5 | Dujinis variklis |

| 8409.9 | 29836420-8 | Dujų įpurškimo modulis |

| 8402+8403+8404 | 29836430-1 | Katilinės |

| 8403 | 29836431-8 | Karšto vandens katilai |

| 8402 | 29836432-5 | Garo katilai |

| 8402 | 29836433-2 | Garo generatoriai |

| 8404 | 29836434-9 | Pagalbinė katilinė |

| 8402 | 29836435-6 | Garo kondensoriai |

| 8438[.1–.8] | 29842000-3 | Maisto ruošimo įranga |

| 8438.5 | 29842100-4 | Mėsos peiliai |

| 8469.11 | 30110000-3 | Tekstų apdorojimo mašinos |

| 8469.11 | 30111000-0 | Tekstų procesoriai |

| 8443.12+8472+8473.4+9009 | 30120000-6 | Fotokopijavimo ir nuotraukų darymo įranga |

| 8472.1+8472.1+9009[.1–.3] | 30121000-3 | Fotokopijavimo ir termokopijavimo įranga |

| 8472.1 | 30121400-7 | Dubliavimo mašinos |

| 8443.12 | 30122000-0 | Biurų ofsetinės spaudos mašinos |

| 8472 | 30123000-7 | Biurų ir verslo mašinos |

| 8472.9 | 30123100-8 | Bilietų tvirtinimo mašinos |

| 8472.9 | 30123200-9 | Automatinės pinigų išdavimo mašinos |

| 8472.1 | 30123300-0 | Trafaretų dubliavimo mašinos |

| 8472.3 | 30123400-1 | Lankstymo mašinos |

| 8472.9 | 30123500-2 | Perforacinės mašinos |

| 8472.90.1 | 30123600-3 | Monetų tvarkymo mašinos |

| 8472.90.1 | 30123610-6 | Monetų rūšiavimo mašinos |

| 8472.90.1 | 30123620-9 | Monetų skaičiavimo mašinos |

| 8472.90.1 | 30123630-2 | Monetų pakavimo mašinos |

| 8473.4 | 30124000-4 | Biurų mašinų dalys ir priedai |

| 8472.3 | 30130000-9 | Pašto įstaigų įranga |

| 8472.3 | 30131000-6 | Pašto salių įranga |

| 8472.3 | 30131100-7 | Popieriaus ar vokų lankstymo mašinos |

| 8472.3 | 30131200-8 | Dėjimo į vokus mašinos |

| 8472.3 | 30131300-9 | Adresavimo mašinos |

| 8472.3 | 30131400-0 | Pašto apmokėjimo mašinos |

| 8472.3 | 30132000-3 | Rūšiavimo įranga |

| 8472.3 | 30132100-4 | Pašto siuntų rūšiavimo įranga |

| 8472.3 | 30133000-0 | Pašto siuntimo įranga |

| 8472.3 | 30133100-1 | Didelių pašto siuntų aparatūra |

| 8470 | 30140000-2 | Skaičiavimo ir apskaitos mašinos |

| 8470[.1–.3] | 30141000-9 | Skaičiavimo mašinos |

| 8470.1 | 30141100-0 | Skaičiuotuvai |

| 8470.4 | 30142000-6 | Buhalterinės mašinos |

| 8470.5 | 30143000-3 | Kasos aparatai |

| 8470 | 30144000-0 | Spausdinančiosios skaičiavimo mašinos |

| 8470 | 30144100-1 | Išankstinio pašto apmokėjimo mašinos |

| 8470.2 | 30144200-2 | Bilietų spausdinimo mašinos |

| 8470 | 30144300-3 | Transporto priemonių skaičiavimo mašinos |

| 8470 | 30144400-4 | Automatinis mokesčių rinkimas |

| 8469 | 30150000-5 | Teletaipai |

| 8469[.1–.2] | 30151000-2 | Elektroniniai teletaipai |

| 8473[.1+.2] | 30160000-8 | Teletaipų ir skaičiavimo mašinų dalys ir priedai |

| 8473.1 | 30161000-5 | Teletaipų dalys ir priedai |

| 8473.2 | 30162000-2 | Skaičiavimo mašinų dalys ir priedai |

| 8471+8473+8524[.31+.4+.6+.91] | 30210000-4 | Duomenų apdorojimo mašinos |

| 8471[.1+.3] | 30211000-1 | Pagrindinis kompiuteris |

| 8471[.1+.3] | 30211100-2 | Superkompiuteris |

| 8471[.1+.3] | 30211200-3 | Pagrindinė aparatūra |

| 8471[.1+.3] | 30211300-4 | Kompiuterių platformos |

| 8471[.1+.3] | 30211400-5 | Kompiuterių konfigūracijos |

| 8471.3 | 30211500-6 | Centrinis procesorius |

| 8471 | 30211600-7 | Procesoriai |

| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30212000-8 | Minikompiuterių aparatūra ir programinė įranga |

| 8471.3 | 30212100-9 | Minikompiuterių aparatūra |

| 8471.3 | 30212110-2 | Minikompiuterių centriniai procesoriai |

| 8471.3 | 30213000-5 | Asmeniniai kompiuteriai |

| 8471.3 | 30213100-6 | Nešiojamieji asmeniniai kompiuteriai |

| 8471.3 | 30213200-7 | Nešiojamieji asmeniniai kompiuteriai |

| 8471.3 | 30213300-8 | Portatyviniai kompiuteriai |

| 8471.3 | 30213400-9 | Asmeninių kompiuterių centriniai procesoriai |

| 8471.3 | 30214000-2 | Vartotojų darbo vietų kompiuteriai |

| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30215000-9 | Mikrokompiuterių aparatūra ir programinė įranga |

| 8471.6 | 30215100-0 | Mikrokompiuterių aparatūra |

| 8471.6 | 30215110-3 | Mikrokopiuterių centriniai procesoriai |

| 8471.6 | 30216000-6 | Magnetiniai ar optiniai skaitymo įrenginiai |

| 8471.6 | 30216100-7 | Optiniai skaitymo įrenginiai |

| 8471.6 | 30216110-0 | Kompiuterių skaitytuvai |

| 8471.6 | 30216120-3 | Optinio ženklų atpažinimo įranga |

| 8471.6 | 30216130-6 | Brūkšninio kodo skaitymo įrenginiai |

| 8471.6 | 30216200-8 | Magnetinių kortų skaitymo įrenginiai |

| 8471.6 | 30216300-9 | Perfokortų skaitymo įrenginiai |

| 8471[.5+.7] | 30217000-3 | Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys |

| 8471.7 | 30217100-4 | Kompiuterių dalys |

| 8471.7 | 30217110-7 | Tinklo sąsajos |

| 8471.7 | 30217120-0 | Kompiuterio prievadai |

| 8471.7 | 30217130-3 | Kompiuterio plokštės |

| 8471.7 | 30217131-0 | Elektroninės plokštės |

| 8471.7 | 30217200-5 | Kompiuterio priedai |

| 8471.7 | 30217210-8 | Atspindžius mažinantys ekranai |

| 8471.7 | 30217220-1 | Pelės kilimėliai |

| 8471.7 | 30217230-4 | Kasos |

| 8471[.5+.7] | 30217300-6 | Kompiuterių reikmenys |

| 8471.5 | 30217310-9 | Spausdintuvų kasetės |

| 8471.7 | 30217320-2 | Diskeliai |

| 8471.7 | 30217330-5 | Magnetinės juostos |

| 8471.7 | 30217340-8 | Duomenų kompaktiniai diskai |

| 8471 | 30220000-7 | Skaitmeninė kartografijos įranga |

| 8471 | 30221000-4 | Skaitmeniniai kadastro žemėlapiai |

| 8471+8473[.3+.5]+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30230000-0 | Kompiuterių aparatinė dalis |

| 8471+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30231000-7 | Kompiuteriai ir spausdintuvai |

| 8471+8524[.31+.4+.6+.9] | 30231100-8 | Kompiuteriai |

| 8471+8524[.31+.4+.6+.9] | 30231110-1 | Duomenų bazė |

| 8471+8528.2+8538.1 | 30231200-9 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys |

| 8471.7 | 30231210-2 | Centrinis valdymo įrenginys |

| 8471.8 | 30231220-5 | Kompiuterio periferiniai įrenginiai |

| 8471 | 30231230-8 | Kompiuteriniai terminalai |

| 8471 | 30231300-0 | Staliniai kompiuteriai |

| 8471.6 | 30231310-3 | Stalinė leidybos įranga |

| 8471.7 | 30231400-1 | Optinių diskų sistema |

| 8471 | 30231600-3 | Medicinos kompiuterinė įranga |

| 8471+8473[.3+.5] | 30232000-4 | Įvairi kompiuterių aparatūra |

| 8471.49 | 30232100-5 | Atsarginė įranga |

| 8471.49 | 30232120-1 | Kompiuterių pelės |

| 8471.49 | 30232130-4 | Vairasvirtės |

| 8471.49 | 30232140-7 | Šviesiniai rašikliai |

| 8471.49 | 30232150-0 | Rutuliniai manipuliatoriai |

| 8471.49 | 30232160-3 | Grafinės planšetės |

| 8471 | 30232200-6 | Karuseliniai įrenginiai |

| 8471 | 30232300-7 | Kasečių priežiūros įranga |

| 8471 | 30232400-8 | Atminties praplėtimo įranga |

| 8471[.1–.6] | 30232500-9 | Duomenų apdorojimo įranga |

| 8471[.1–.6] | 30232510-2 | Duomenų įrašymo įrenginiai |

| 8471[.1–.6] | 30232520-5 | Duomenų įvesties įranga |

| 8471[.1–.6] | 30232530-8 | Duomenų tikrinimo įranga |

| 8471.6 | 30232600-0 | Kodavimo įrenginiai |

| 8471[.5+.6]+8524[.31+.4+.6+.91] | 30233000-1 | Atminties, įvesties ar išvesties įrenginiai |

| 8471[.4–.7]+8524[.31+.4+.6+.91] | 30233100-2 | Kompiuterio atmintys |

| 8471.5 | 30233110-5 | Magnetinių kortų kaupiklio įrenginiai |

| 8471.5 | 30233120-8 | Magnetinių juostų kaupiklio įrenginiai |

| 8471.5 | 30233130-1 | Magnetinių diskų kaupiklio įrenginiai |

| 8471.5 | 30233131-8 | Diskelių skaitymo ir rašymo įrenginiai |

| 8471.5 | 30233132-5 | Kietųjų diskų diskasukiai |

| 8471.5 | 30233140-4 | Tiesioginės kreipties kaupiklio įrenginiai |

| 8471.5 | 30233141-1 | Disko kaupiklio sistema |

| 8471.5 | 30233150-7 | Optinių diskų skaitymo ir rašymo įrenginiai |

| 8471.5 | 30233160-0 | Bėgančiosios juostos kaupikliai |

| 8471.5 | 30233170-3 | Kaupiklio terpės |

| 8471.5 | 30233171-0 | Diskai |

| 8471.5 | 30233172-7 | Optiniai diskai |

| 8471[.4+.5+.6] | 30233200-3 | Įvesties ar išvesties įrenginiai |

| 8471[.4+.5+.6] | 30233210-6 | Įvesties įrenginiai |

| 8471[.49+.60.5] | 30233211-3 | Kompiuterių klaviatūros |

| 8471.60.5 | 30233212-0 | Brailio rašto planšetės |

| 8471[.4+.5+.6] | 30233220-9 | Išvesties įrenginiai |

| 8471[.5+.60.4] | 30233230-2 | Spausdintuvai ir braižytuvai |

| 8471[.5+.60.4] | 30233231-9 | Lazeriniai spausdintuvai |

| 8471[.5+.60.4] | 30233232-6 | Adatiniai spausdintuvai |

| 8471[.5+.60.4] | 30233234-0 | Spalvotosios grafikos spausdintuvai |

| 8471[.5+.60.4] | 30233235-7 | Braižytuvai |

| 8471 | 30234000-8 | Bibliotekų automatizacijos įranga |

| 8471 | 30235000-5 | Disko valdiklis |

| 8471 | 30236000-2 | Informacijos sistemų įranga |

| 8471.49 | 30250000-6 | Kompiuterių sistemos |

| 8471.49 | 30251000-3 | Kompiuterio valdymo sistema |

| 8471.49 | 30252000-0 | Duomenų bazių vadybos sistema |

| 8471.49 | 30253000-7 | Apskaitos sistema |

| 8471.49 | 30253100-8 | Sąskaitų sistema |

| 8471.49 | 30254000-4 | Informacijos sistemos |

| 8471.49 | 30254100-5 | Elektroninio pašto sistemos |

| 8471.49 | 30254200-6 | Finansinės informacijos sistemos |

| 8471.49 | 30254300-7 | Keleivių informavimo sistemos |

| 8471.49 | 30254310-0 | Elektroninės skelbimų lentos |

| 8471.49 | 30254320-3 | Momentinio keleivių informavimo sistema |

| 8471.49 | 30255000-1 | Medicininės informacijos sistemos |

| 8471.49 | 30255100-2 | Slaugymo informacinė sistema |

| 8471.49 | 30255200-3 | Ligonių administravimo sistema |

| 8471.49 | 30255300-4 | Teatrų vadybos sistema |

| 8471.49 | 30255400-5 | Klinikinės informacijos sistema |

| 8471.49 | 30255500-6 | Kartotekų sistema |

| 8471.49 | 30256000-8 | Bibliotekos vadybos sistema |

| 8471.49 | 30257000-5 | Vaizdo generavimo ir saugojimo sistema |

| 8471.49 | 30258000-2 | Elektroninis duomenų valdymas |

| 8471.49 | 30259000-9 | Mišrios kompiuterinės sistemos |

| 8471.49 | 30259100-0 | Automatizacijos sistema |

| 8471.49 | 30259200-1 | Laivų navigacijos sistema |

| 8471.49 | 30259300-2 | Automatizuota projektavimo sistema |

| 8471.49 | 30259400-3 | Duomenų atpažinimo sistema |

| 8471.49 | 30259500-4 | Skaitmeninė žemėlapių sudarymo sistema |

| 8471.49 | 30259600-5 | Optinio skaitymo sistema |

| 8471.49 | 30259700-6 | Dokumentų tvarkymo sistema |

| 8471.49 | 30259800-7 | Viešai prieinamos sistemos |

| 8471.41 | 30260000-9 | Valdymo kompiuteriai |

| 8471.41 | 30261000-6 | Tinklo valdymo kompiuteriai |

| 8471.41 | 30262000-3 | Kompiuterių valdymo kompiuteriai |

| 8471.41 | 30263000-0 | Bylų valdymo kompiuteriai |

| 8471.41 | 30264000-7 | UNIX arba tapatūs valdymo kompiuteriai |

| 8471.41 | 30265000-4 | Spausdintuvų valdymo kompiuteriai |

| 8419.89.1 | 31140000-9 | Aušinimo bokštai |

| 8419.89.1 | 31141000-6 | Vandens aušintuvai |

| 8402.9+8404.9+8405.9+8503+8504.9 | 31160000-5 | Elektros variklių, generatorių ir transformatorių dalys |

| 8402.9+8404.9+8405.9+8503 | 31161000-2 | Elektros variklių ir generatorių dalys |

| 8402.9+8404.9 | 31161700-9 | Garo generatorių dalys |

| 8405.9 | 31161800-0 | Dujų generatorių dalys |

| 8413+8504.4+8534+8536.9+8544-8547 | 31681000-3 | Elektrotechniniai priedai |

| 8413 | 31681200-5 | Elektriniai siurbliai |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Medicinos pramonės gaminiai |

| 8419.2+8713+8714.2+9402 | 33190000-8 | Įvairūs medicininiai įrenginiai |

| 8419.2 | 33191000-5 | Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos įrenginiai |

| 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizatorius |

| 8419.2 | 33191110-9 | Autoklavas |

| 8407.3+8408.2+8409[.91+.99]+8708[.1+.3–.9] | 34310000-3 | Varikliai ir variklių dalys |

| 8407.3+8408.2+8708[.1+.3–.9] | 34311000-0 | Varikliai |

| 8407.3+8408.2 | 34311100-1 | Vidaus degimo varikliai automobiliams bei motociklams |

| 8407.3 | 34311110-4 | Kibirkštinio uždegimo varikliai (benzininiai) |

| 8408.2 | 34311120-7 | Savaiminio užsiliepsnojimo varikliai (dyzeliniai) |

| 8409[.91+.99] | 34312000-7 | Variklio dalys |

| 8409[.91+.99] | 34312100-8 | Ventiliatoriaus diržai |

| 8409[.91+.99] | 34312200-9 | Uždegimo žvakės |

| 8409[.91+.99] | 34312300-0 | Automobiliniai aušinimo radiatoriai |

| 8409[.91+.99] | 34312400-1 | Stūmokliai |

| 8407.1+8409.1+8411[.1+.2+.91]+8412.1+8801+8802+8803+8805 | 35300000-7 | Lėktuvas ir erdvėlaivis |

| 8407.1+8411[.1+.2]+8412.1+8409.1+8411.91+8803 | 35340000-9 | Lėktuvų ir erdvėlaivių dalys |

| 8407.1+8411[.1+.2]+8412.1+8409.1+8411.91+8803 | 35341000-6 | Lėktuvų dalys |

| 8407.1+8411[.1+.2]+8412.1+8409.1+8411.91 | 35341100-7 | Lėktuvų varikliai |

| 8411[.1+.2] | 35341110-0 | Turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai |

| 8411.1 | 35341111-7 | Turboreaktyviniai varikliai |

| 8411.2 | 35341112-4 | Turbosraigtiniai varikliai |

| 8412.1 | 35341120-3 | Reaktyviniai varikliai |

| 8409.1+8411.91 | 35341130-6 | Lėktuvų variklių dalys |

| 8411.91 | 35341131-3 | Turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalys |

| 8450.2+8451[.1+.29]+8516.4 | 36610000-0 | Skalbyklos reikmenys |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000-5 | Filtrai |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtrų kasetės |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Susidėvinčios dalys |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Apsaugos įtaisai |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Plombos |

85Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys

| 8523 | 24650000-5 | Neįrašytos laikmenos |

| 8547.2 | 25246000-7 | Plastikinės elektros instaliacijos detalės |

| 8524.6 | 25250000-8 | Magnetinės kortelės |

| 8524.6 | 25251000-5 | Kredito kortelės |

| 8524.6 | 25252000-2 | Elektroninės kortelės |

| 8524.6 | 25253000-9 | Pirkėjo kortelės |

| 8524.6 | 25253100-0 | Kompanijos kortelės kurui |

| 8524 | 25260000-1 | Garso įrašai |

| 8524.3 | 25261000-8 | Įrašai |

| 8524[.51+.52] | 25262000-5 | Muzikos kasetės |

| 8524.3 | 25263000-2 | Kompaktiniai diskai |

| 7010.1+7011+7014+7015+7017+7018.1+8546.1+9405.91 | 26152000-8 | Techninis stiklas |

| 8546.1 | 26152500-3 | Stikliniai elektros izoliatoriai |

| 8546.2+8547.1 | 26230000-9 | Keraminiai izoliatoriai ir keraminės izoliacinės detalės |

| 8546.2+8547.1 | 26231000-6 | Keraminiai izoliatoriai |

| 8547.1 | 26232000-3 | Keraminės izoliacinės detalės |

| 7304.5+8545 | 27130000-5 | Anglinio plieno dirbiniai |

| 8545 | 27133000-6 | Anglies šepetėliai |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Metaliniai vonios ir virtuvės reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Metaliniai stalo, virtuvės ar namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Metaliniai valgomieji reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Stalo skardinės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Metaliniai virtuvės reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Valgių gaminimo indai |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Indų džiovyklos |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Metaliniai namų ūkio reikmenys |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Metalinės atliekų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Pašto dėžutės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Metalinės šiukšlių dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Metalinės atmatų dėžės |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Metalinės dėžės |

| 6303+7011+8359+8540 | 28815800-6 | Statinių vidinės detalės |

| 7011+8539+8540 | 28815820-2 | Dienos šviesos lempos |

| 7011+8539+8540 | 28815821-9 | Fluorescentiniai vamzdeliai |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Įrenginiai mieste |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Ženklai |

| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Ženklų medžiagos |

| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir vairo mechanizmo elementai |

| 8483[.1–.6]+8505.2 | 29141000-9 | Universalūs krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir vairo mechanizmo elementai |

| 8483.6+8505.2 | 29141700-6 | Velenų sujungimas |

| 8416[.1–.3]+8417[.1–.8]+8514[.1–.4] | 29214000-2 | Krosnys, orkaitės |

| 8416[.1–.3]+8417[.1–.8]+8514[.1–.4] | 29214100-3 | Prekybinės krosnys, orkaitės |

| 8417[.1+.8]+8514[.1–.4] | 29215000-9 | Kremuotojai |

| 8416.9+8417.9+8514.9 | 29219000-7 | Krosnių degiklių ir krosnių dalys |

| 8501.34.5+8501.53.5+8701.1+8701.90[.5+.9] | 29370000-3 | Traktoriai |

| 8501.34.5+8501.53.5 | 29373000-4 | Traktorių varikliai |

| 8467[.1–.8]+8508[.1–.8] | 29450000-8 | Pneumatiniai ar varikliu varomi įrankiai |

| 8508[.1–.8] | 29452000-2 | Rankiniai elektromechaniniai įrankiai |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29460000-1 | Litavimo ir suvirinimo įranga, paviršiaus grūdinimo ir karštojo purškimo mašinos ir įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461000-8 | Litavimo minkštuoju ir kietuoju lydmetaliu įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461100-9 | Litavimo minkštuoju lydmetaliu įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461200-0 | Litavimo kietuoju lydmetaliu įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29462000-5 | Suvirinimo įranga |

| 8515.2 | 29462100-6 | Suvirinimo elektra įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29463000-2 | Paviršiaus grūdinimo įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29464000-9 | Lydymo įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29464100-0 | Plastmasės lydymo įranga |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29465000-6 | Metalo purškimo įrenginiai |

| 8466+8467.9+8508.9 | 29470000-4 | Staklių dalys ir reikmenys |

| 8467.9+8508.9 | 29476000-6 | Įrankių dalys |

| 8418[.1–.4]+8422.11+8509[.4+.8]+8516 | 29711000-6 | Buitiniai prietaisai maisto produktams |

| 8509.4 | 29711200-8 | Maisto paruošimo įrenginiai |

| 8509.4 | 29711210-1 | Maisto mišinių sudarymo prietaisai |

| 8509.4 | 29711211-8 | Maisto maišytuvai |

| 8516 | 29711300-9 | Elektriniai kaitinamieji prietaisai |

| 8516.71 | 29711310-2 | Elektrinės kavavirės |

| 8516.71 | 29711320-5 | Elektriniai arbatinukai |

| 8516.72 | 29711330-8 | Elektriniai skrudintuvai |

| 8516.79.1 | 29711340-1 | Plokštiniai šildytuvai |

| 8516.7 | 29711350-4 | Vaflių keptuvės |

| 8516[.5+.6] | 29711360-7 | Elektrinės krosnys |

| 8516.5 | 29711361-4 | Mikrobangų krosnys |

| 8516.6 | 29711400-0 | Gruzdintuvai, maisto šildytuvai, kaitinamosios plokštės ir virinimo katilai |

| 8516.60.7 | 29711410-3 | Gruzdintuvai |

| 85 16.60.51 | 29711420-6 | Maisto šildytuvai |

| 8516.60.5 | 29711430-9 | Kaitinamosios plokštės |

| 8516.60.5 | 29711440-2 | Virinimo katilai |

| 8509.8 | 29711500-1 | Konservų dėžučių atidarymo įrankiai |

| 8510[.1–.3]+8516[.3+.4] | 29712000-3 | Buitiniai elektros prietaisai, skirti kūno priežiūrai |

| 8510[.1+.2] | 29712100-4 | Skustuvai ir plaukų kirpimo mašinėlės |

| 8510.1 | 29712110-7 | Skustuvai |

| 8510.2 | 29712120-0 | Plaukų kirpimo mašinėlės |

| 8516[.3+.4] | 29712200-5 | Kirpėjo įrankiai |

| 8516.31 | 29712210-8 | Plaukų džiovintuvai |

| 8516.33 | 29712300-6 | Rankų džiovinimo aparatai |

| 8421.1+8422.1+8450.11+8451.21+8509[.1–.3]+8516.4 | 29713000-0 | Buitiniai elektriniai valymo prietaisai; lygintuvai |

| 8509.3 | 29713300-3 | Šiukšlių suspaudimo įtaisai |

| 8509.2 | 29713400-4 | Grindų priežiūros mašinos |

| 8509.2 | 29713410-7 | Grindų valymo mašinos |

| 8509.2 | 29713420-0 | Grindų poliravimo įtaisai |

| 8509.1 | 29713430-3 | Dulkių siurbliai |

| 8509.1 | 29713431-0 | Dulkių siurblių priedai |

| 8516.4 | 29713500-5 | Elektriniai lygintuvai |

| 8516.4 | 29713510-8 | Gariniai lygintuvai |

| 8516[.1+.2+.8] | 29715000-4 | Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įranga |

| 8516.1 | 29715100-5 | Elektriniai momentiniai ir kaupiamieji vandens šildytuvai, nardinamieji šildytuvai |

| 8516.2 | 29715200-6 | Šildymo įranga |

| 8516.2 | 29715210-9 | Centrinio šildymo įranga |

| 8516.8 | 29715220-2 | Elektriniai kaitinimo elementai |

| 8516.2 | 29715230-5 | Elektriniai aparatai dirvai kaitinti |

| 8516.2 | 29715240-8 | Elektriniai aparatai erdvei kaitinti |

| 8516[.1+.2+.8] | 29715300-7 | Vandentiekio įrenginiai |

| 8509.9+8510.9+8516.9 | 29716000-1 | Buitinių elektros prietaisų dalys |

| 8310+8530+8531+8608 | 29811000-7 | Kelių įranga |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Kelių ženklinimo įranga |

| 8530+8608+9405 | 29811300-0 | Eismo kontrolės įranga |

| 8531.2 | 29811400-1 | Besikeičiančių pranešimų iškabos |

| 8526.9 | 29812200-6 | Radiolokacijos prietaisai |

| 8526+8529+8901–8908+9014+9015 | 29812300-7 | Navigacijos įranga |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Sraigto mentės |

| 8467+8508 | 29823000-4 | Staklės |

| 7322+8408+8417+8419+8438+8514 | 29836300-1 | Pramonės įrenginiai |

| 8402+8403+8407–8409+8419+8438+8514 | 29836400-2 | Pramoninės mašinos |

| 8531+8705 | 29851000-9 | Ugniagesių ir gelbėjimo įranga |

| 8530+8608 | 29851300-2 | Saugos įranga |

| 8530 | 29851310-5 | Vietovės apsaugos įranga |

| 8530+8608 | 29851330-1 | Saugos priemonės |

| 8304+8517.21+9023 | 30191000-4 | Įstaigų įranga |

| 8517.21 | 30191300-7 | Faksimilinė įranga |

| 8471+8473+8524[.31+.4+.6+.91] | 30210000-4 | Duomenų apdorojimo mašinos |

| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30212000-8 | Minikompiuterių aparatūra ir programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30212200-0 | Minikompiuterių programinė įranga |

| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30215000-9 | Mikrokompiuterių aparatūra ir programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30215200-1 | Mikrokompiuterių programinė įranga |

| 8471+8473[.3+.5]+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30230000-0 | Kompiuterių aparatinė dalis |

| 8471+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30231000-7 | Kompiuteriai ir spausdintuvai |

| 8471+8528.2+8538.1 | 30231200-9 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys |

| 8538.1 | 30231240-1 | Pultai |

| 8528.2 | 30231250-4 | Displėjaus ekranai |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30240000-3 | Programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241000-0 | Kompiuterių programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.91] | 30241100-1 | Duomenų bazių programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241200-2 | Taikomoji programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241210-5 | Projektų vadybos programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241300-3 | Pagrindinio kompiuterio programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241310-6 | Kompiuterių programos |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241320-9 | Kompiuterių plėtotė |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241330-2 | Mikrokompiuterių kanalų architektūra |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241400-4 | Operacinės sistemos programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241410-7 | Kalbų kompiliatoriai |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241500-5 | Sisteminė programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241600-6 | Pagalbinė programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241700-7 | Daugialypės terpės programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30242000-7 | Apsaugos programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30242100-8 | Antivirusinė programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30242200-9 | Derinimo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30243000-4 | Medicinos programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30244000-1 | Vadybos programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30244100-2 | Bibliotekų vadybos programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30244200-3 | Atminties valdymo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245000-8 | Programų paketai |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245100-9 | Skaičiuoklės programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245200-0 | Transakcijų apdorojimo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245300-1 | Statistinė programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30246000-5 | Komunikacijų programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30246100-6 | Informacinių technologijų programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30246200-7 | Emuliacijos programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30247000-2 | Stalinės leidybos programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30247100-3 | Braižybos ir piešimo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30247200-4 | Vaizdų apdorojimo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248000-9 | Programiniai produktai |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248100-0 | Programinės įrangos taikymas |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248200-1 | Programinės įrangos licencijos |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248300-2 | Programinės įrangos praplėtimas |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249000-6 | Įvairi programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249100-7 | Automatizuoto projektavimo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249200-8 | Skaitmeninių žemėlapių programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249300-9 | Mokomoji programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249400-0 | Finansinių sistemų programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249410-3 | Apskaitos vykdymo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249420-6 | Euročekių leidybos sistema |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249500-1 | Biurų automatizavimo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249600-2 | Tekstų apdorojimo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249700-3 | Optinio ženklų atpažinimo programinė įranga |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249800-4 | Spausdinimo buferio programinė įranga |

| 8501[.1–.6] | 31110000-0 | Elektros varikliai |

| 8501[.1–.6] | 31111000-7 | Adapteriai, jungtys |

| 8501[.1+.3]+8502[.1–.4]+8511.2 | 31120000-3 | Generatoriai |

| 8502[.1–.4] | 31121000-0 | Generuojantys įrenginiai (agregatai, prietaisai) |

| 8502[.1+.4] | 31121100-1 | Generatoriai su dyzeliniais varikliais |

| 8502[.1+.4] | 31121110-4 | Maitinimo keitikliai |

| 8502.4 | 31121111-1 | Elektromašininiai keitikliai |

| 8502[.2–.4] | 31121200-2 | Generatoriai su kibirkštinio uždegimo varikliais |

| 8502.3 | 31121300-3 | Vėjo generatoriai |

| 8502.3 | 31121310-6 | Vėjo malūnai |

| 8502.3 | 31121320-9 | Vėjo turbinos |

| 8502.3 | 31121330-2 | Vėjo turbinų generatoriai |

| 8502.3 | 31121331-9 | Turbinų rotoriai |

| 8502.3 | 31121340-5 | Vėjo jėgainė |

| 8502[.1+.2+.3] | 31122000-7 | Generavimo (generatorių) įrenginiai |

| 8502[.1+.2+.3] | 31122100-8 | Degalų elementai |

| 8502.3+8511.2+9031 | 31124000-1 | Garo turbinų generatorius su aparatūra |

| 8502.3 | 31124100-2 | Turbininių generatorių įrenginiai |

| 8511.2 | 31126000-5 | Savaiminio žadinimosi generatoriai |

| 8502.3 | 31127000-2 | Avarinis (atsarginis) generatorius |

| 85 02.39.91 | 31128000-9 | Turbininis generatorius |

| 8502.3 | 31129000-6 | Dyzeliniai generatoriai |

| 8501.6 | 31130000-6 | Kintamosios srovės generatoriai |

| 7402+7907+8007+8501.4 | 31131000-3 | Vienfaziai varikliai |

| 8501[.1+.3+.4] | 31131100-4 | Žadintuvai (žadinimo generatoriai) |

| 8501.5 | 31132000-0 | Daugiafaziai varikliai |

| 8504+8532 | 31150000-2 | Išlydžio lempų balastai |

| 8504.40.5 | 31151000-9 | Statiniai keitikliai |

| 8532 | 31152000-6 | Kondensatoriai |

| 8504.4 | 31153000-3 | Lygintuvai |

| 8504.5 | 31154000-0 | Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai |

| 8504.90.9 | 31155000-7 | Invertoriai |

| 8504.4 | 31156000-4 | Nutrūkstamojo maitinimo šaltiniai |

| 8504 | 31157000-1 | Induktoriai |

| 85 04.40.93 | 31158000-8 | Krovikliai |

| 85 04.40.93 | 31158100-9 | Baterijų krovikliai |

| 8402.9+8404.9+8405.9+8503+8504.9 | 31160000-5 | Elektros variklių, generatorių ir transformatorių dalys |

| 8402.9+8404.9+8405.9+8503 | 31161000-2 | Elektros variklių ir generatorių dalys |

| 8503 | 31161100-3 | Sužadinimo sistemos |

| 8503 | 31161200-4 | Dujų aušinimo sistemos |

| 8503 | 31161300-5 | Generatorių rotoriai |

| 8503 | 31161400-6 | Pirminio vandens sistemos |

| 8503 | 31161500-7 | Hermetizuojančios alyvos sistemos |

| 8503 | 31161600-8 | Statoriaus aušinimo vandeniu sistemos |

| 8503 | 31161900-1 | Įtampos reguliavimo sistemos |

| 8504.9 | 31162000-9 | Transformatorių, induktorių ir statinių keitiklių dalys |

| 8504.9 | 31162100-0 | Kondensatorių dalys |

| 8504[.2+.3] | 31170000-8 | Transformatoriai |

| 8504.2 | 31171000-5 | Skystiniai dielektriniai transformatoriai |

| 8504.3 | 31172000-2 | Įtampos transformatoriai |

| 8504.3 | 31173000-9 | Matavimo transformatorius |

| 8535+8536+8537+8538 | 31200000-8 | Elektros skirstymo ir valdymo (reguliavimo) prietaisai |

| 8535+8536+8537[.1+.2]+8538 | 31210000-1 | Elektros grandinių perjungimo ar apsaugos elektros prietaisai |

| 8536.3+8537[.1+.2]+8538 | 31211000-8 | Skydai (lentos) ir saugiklių dėžutės |

| 8537[.1+.2]+8538 | 31211100-9 | Skydai (lentos); plokštės |

| 8537[.1+.2]+8538 | 31211110-2 | Valdymo skydai |

| 8535.1+8536.1 | 31211200-0 | Saugiklių dėžutės |

| 8535.1+8536.1 | 31211300-1 | Saugikliai |

| 8535.1+8536.1 | 31211310-4 | (Elektrotechniniai) saugikliai, automatinis (iš)jungiklis; skyriklis |

| 8536[.1+.2] | 31212000-5 | Jungtuvai; jungikliai |

| 8536[.1+.2] | 31212100-6 | Oro linijų jungtuvai, jungikliai |

| 8536[.1+.2] | 31212200-7 | Testeriai |

| 8537[.1+.2] | 31213000-2 | Skirstymo įranga |

| 8537[.1+.2] | 31213100-3 | Skirstomosios dėžutės |

| 8537[.1+.2] | 31213200-4 | Skirstomieji transformatoriai |

| 8537[.1+.2] | 31213300-5 | Skirstomoji kabelių dėžutė |

| 8537[.1+.2] | 31213400-6 | Skirstymo sistema |

| 8535+8536.5 | 31214000-9 | Jungiklio pavara |

| 8535.3+8536.5 | 31214100-0 | Jungikliai, jungtuvai |

| 8535.3 | 31214110-3 | Skyrikliai |

| 8635.3+8536.5 | 31214120-6 | Įžeminimo jungiklis |

| 8635.3+8536.5 | 31214200-1 | Skyriklis |

| 8635.3+8536.5 | 31214300-2 | Lauko komutacinė įranga |

| 8535.3 | 31214400-3 | Saugiklių skyriklis |

| 8537[.1+.2] | 31214500-4 | Elektros komutacinės lentos |

| 8537[.1+.2] | 31214510-7 | Komutacinė skirstomoji lenta |

| 8537[.1+.2] | 31214520-0 | Vidutinės įtampos komutacinė lenta |

| 8535.4 | 31215000-6 | Įtampos ribotuvai |

| 8535.4 | 31216000-3 | Žaibo iškrovikliai; žaibolaidžiai |

| 8535.4 | 31216100-4 | Apsaugos nuo žaibo įranga |

| 8535.4+8536.3 | 31216200-5 | Žaibolaidžiai |

| 8535.4 | 31217000-0 | Antįtampių slopintuvai |

| 8535 | 31218000-7 | Šynos |

| 8536.3 | 31219000-4 | Apsauginės dėžės |

| 8536[.4+.6+.9] | 31220000-4 | Elektros grandinių elementai |

| 8536.4 | 31221000-1 | Elektros relės |

| 8536.61 | 31223000-5 | Elektros lempų patronai |

| 8536[.69+.9] | 31224000-2 | Sujungimai ir kontaktų dalys |

| 8536[.69+.9] | 31224100-3 | Šakutės ir lizdai |

| 8536[.69+.9] | 31224200-4 | Koaksialiosios jungtys |

| 8536.90.1 | 31224300-5 | Jungiamosios dėžutės |

| 8536.90.1 | 31224400-6 | Jungiamieji kabeliai |

| 8536[.69+.9] | 31224500-7 | Gnybtai |

| 8536[.69+.9] | 31224600-8 | Reostatai (apšvietimo reguliavimo) |

| 8536[.69+.9] | 31224700-9 | Skirstymo dėžutės |

| 8536.90.1 | 31224800-0 | Kabelių jungimo įrankių rinkinys |

| 8538 | 31230000-7 | Elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys |

| 8544 | 31300000-9 | Izoliuoti laidai ir kabeliai |

| 8544[.4+.5] | 31310000-2 | Magistralės |

| 8544[.4+.5] | 31311000-9 | Magistralių sujungimai |

| 8544[.4+.5] | 31320000-5 | Jėgos kabeliai |

| 8544[.4+.5] | 31321000-2 | Jėgos elektros linijos |

| 8544[.4+.5] | 31321100-3 | Jėgos oro linijos |

| 8544.2 | 31330000-8 | Koaksialieji kabeliai |

| 8544[.4+.5] | 31340000-1 | Kabelių priedai |

| 8544[.4+.5] | 31341000-8 | Kabelių ritės |

| 8544[.4+.5] | 31342000-5 | Jungiamasis kabelis |

| 8544[.4+.5] | 31343000-2 | Kabelių sujungimai |

| 8544[.4+.5] | 31344000-9 | Kabelių riebokšliai |

| 8544[.4+.5+.6+.7] | 31350000-4 | Duomenų perdavimo ir valdymo laidai |

| 8544[.4+.5+.6] | 31351000-1 | Kreipties valdymo sistemos |

| 8544.7 | 31352000-8 | Optinis kabelis |

| 8544.7 | 31352100-9 | Optiniai informacijos perdavimo kabeliai |

| 8544.7 | 31352200-0 | Ryšių šviesolaidžiai |

| 8544.7 | 31352300-1 | Duomenų perdavimo šviesolaidžiai |

| 8506[.1–.8]+8507[.1–.8] | 31400000-0 | Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos |

| 8506[.1–.8] | 31410000-3 | Galvaniniai elementai |

| 8506[.1–.8] | 31420000-6 | Galvaninių elementų baterijos |

| 8506[.1–.8] | 31421000-3 | Švino akumuliatoriai |

| 8506[.1–.8] | 31422000-0 | Akumuliatorių baterijos |

| 8507[.1–.8] | 31430000-9 | Elektros akumuliatoriai |

| 8507.1 | 31431000-6 | Rūgštiniai švino akumuliatoriai |

| 85.7[.3–.8] | 31432000-3 | Nikeliniai kadmio akumuliatoriai |

| 8513.1+8539[.1+.2+.3+.4]+9405 | 31510000-4 | Kaitrinės elektros lempos |

| 8539.1 | 31511000-1 | Lempos su strypelio formos hermetizuotais išvadais |

| 8539.21 | 31512000-8 | Halogeninės volframo siūlelio lempos |

| 8539[.22+.29] | 31513000-5 | Kaitrinės lempos |

| 8539[.3+.4] | 31514000-2 | Išlydžio lempos |

| 8539.49.1 | 31515000-9 | Ultravioletinės lempos |

| 8539.49.3 | 31516000-6 | Infraraudonųjų spindulių lempos |

| 8539.41 | 31517000-3 | Lanko lempos |

| 8513.1+8539.32.1+8608.00.3+9405 | 31518000-0 | Signaliniai žibintai |

| 8539.1 | 31518100-1 | Užliejančios šviesos šviestuvai |

| 8539.1 | 31518110-4 | Lauko žibintai |

| 8539.32.1 | 31518500-5 | Gyvsidabrio garų lempos |

| 8513.1+9405.2 | 31521000-4 | Lempos |

| 8513.1 | 31521300-7 | Nešiojamosios elektros lempos |

| 8513.1 | 31521310-0 | Įspėjamieji žibintai |

| 8513.1 | 31521320-3 | Kišeniniai žibintuvėliai |

| 8513.9+8539.9+9405.99 | 31530000-0 | Lempų ir apšvietimo įrangos dalys |

| 8539.9 | 31531000-7 | Lemputės |

| 8539.9 | 31531100-8 | Elektros vamzdeliai |

| 8513.9+9405.99 | 31532000-4 | Lempų ir apšvietimo armatūros dalys |

| 8511+8512+8544.3 | 31611000-2 | Elektros tinklai |

| 8511[.4–.8]+8512[.1–.4] | 31612000-9 | Lankstūs izoliaciniai variklių elektros laidų vamzdeliai |

| 8511.4 | 31612200-1 | Starteriai |

| 8512[.1–.3] | 31612300-2 | Elektrinė signalizacijos įranga |

| 8512[.1–.3] | 31612310-5 | Mirkčiojantys žibintai |

| 8529.10.7+8530[.1+.8]+8531[.1–.8]+8608 | 31620000-8 | Garso ir vaizdo signalizacijos prietaisai |

| 8530.1+8531[.1–.8] | 31621000-5 | Geležinkelių valdymo, saugos ir signalizacijos įranga |

| 8530.1 | 31621100-6 | Valdymo įranga |

| 8530.1 | 31621200-7 | Signalizacijos įranga |

| 8530.1 | 31621300-8 | Geležinkelių elektros instaliacija |

| 8531[.1–.8] | 31622000-2 | Sirenos |

| 8529.10.7+8530.8+8531[.1–.8]+8608 | 31623000-9 | Kelių valdymo, saugos ir signalizacijos įranga |

| 8530.8+8608 | 31623100-0 | Šviesoforai |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623200-1 | Vidaus vandenų kontrolės, apsaugos ar signalizacijos įranga |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623300-2 | Automobilių stovėjimo aikštelių kontrolės, apsaugos ar signalizacijos įranga |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623400-3 | Jūros uostų kontrolės, apsaugos ar signalizacijos įranga |

| 8531.8+8608 | 31623500-4 | Oro uostų kontrolės, apsaugos ar signalizacijos įranga |

| 8531.8+8608 | 31623510-7 | Juodosios dėžės |

| 8531.8+8608 | 31623520-0 | Oro uosto apšvietimo įrenginiai |

| 8543.2 | 31623600-5 | Signalų generatorius |

| 8529.10.7 | 31623700-6 | Antenos signalo šakotuvai |

| 8543[.1–.8] | 31623800-7 | Galvanizavimo įrenginiai |

| 8530.8+8531.8+8608 | 31623900-8 | Komutacinė signalų valdymo įranga |

| 8531.2 | 31624000-6 | Informacinės lentos, švieslentės |

| 8531.2 | 31624100-7 | Besikeičiančios informacijos švieslentės |

| 8531.1 | 31625000-3 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos |

| 8531.1 | 31625100-4 | Gaisro nustatymo sistemos |

| 8531.1 | 31625200-5 | Gaisrinės signalizacijos |

| 8531.1 | 31625300-6 | Apsauginės signalizacijos |

| 8505 | 31630000-1 | Magnetai |

| 8543[.1–.8] | 31640000-4 | Individualių funkcijų įrenginiai ir prietaisai |

| 8543[.1–.8] | 31641000-1 | Treniruokliai; imituokliai |

| 8543[.1–.8] | 31641100-2 | Vairavimo imituokliai |

| 8543[.1–.8] | 31641200-3 | Koviniai treniruokliai |

| 8543[.1–.8] | 31641300-4 | Mokomieji treniruokliai |

| 8543[.1–.8] | 31642000-8 | Elektroniniai tikrinimo prietaisai |

| 8543[.1–.8] | 31642100-9 | Metalinių vamzdžių tikrinimo prietaisai |

| 8543[.1–.8] | 31642200-0 | Minų detektoriai |

| 8543[.1–.8] | 31642300-1 | Plastmasių tikrinimo prietaisai |

| 8543[.1–.8] | 31642400-2 | Nemetalinių objektų tikrinimo prietaisai |

| 8543[.1–.8] | 31642500-3 | Medienos tikrinimo prietaisai |

| 8543[.1–.8] | 31643000-5 | Dalelių greitintuvai |

| 8543[.1–.8] | 31643100-6 | Tiesiniai dalelių greitintuvai |

| 8543[.1–.8] | 31644000-2 | Įvairūs duomenų įrašymo prietaisai |

| 8543.8 | 31645000-9 | Kiniškojo biliardo įranga |

| 8546.9+8547.9 | 31650000-7 | Izoliacinės armatūros |

| 8546 | 31660000-0 | Anglies elektrodai |

| 8530.9+8531.9+8543.9+8548.9 | 31670000-3 | Mašinų ar aparatų elektrinės dalys |

| 8413+8504.4+8534+8536.9+8544–8547 | 31681000-3 | Elektrotechniniai priedai |

| 8536.9 | 31681100-4 | Elektriniai kontaktai |

| 8534 | 31681300-6 | Elektros grandinės (grandynai) |

| 8544–8547 | 31681400-7 | Elektros detalės (dalys) |

| 8544–8547 | 31681410-0 | Elektros medžiagos |

| 8504.4 | 31681500-8 | Krovikliai |

| 8536 | 31682100-1 | Elektros dėžės |

| 8537+8538 | 31682200-2 | Matavimo prietaisų skydai |

| 8537+8538 | 31682210-5 | Matavimo ir kontrolės aparatūra |

| 8531.2 | 31682220-8 | Maišymo skydai |

| 8531.2 | 31682230-1 | Grafiniai displėjų skydai |

| 8504[.21+.22+.31+.32]+8509.10.9+8536 | 31682300-3 | Vidutinės įtampos aparatūra |

| 8531.2 | 31682310-6 | Vidutinės įtampos skydai |

| 8517+8537+8538+8546.2 | 31682400-4 | Elektros oro (virš žemės esanti) įranga |

| 8537+8538.1 | 31682410-7 | Oro (virš žemės esantys) kabelių laikikliai |

| 8530[.1–.8]+8531[.1–.8] | 31682500-5 | Avarinė elektros įranga |

| 8530[.1–.8] | 31682510-8 | Avarinės jėgos sistemos |

| 8530[.1–.8] | 31682520-1 | Avarinio išjungimo sistemos |

| 8530 | 31682530-4 | Avarinio maitinimo sistemos |

| 8530[.1–.8]+8531[.1–.8] | 31682540-7 | Pastočių įranga |

| 8517.9+8522.9+8529.9+8539.9+8542[.3+.5] | 31710000-6 | Elektroninė įranga |

| 8517+8518+8522+8529+8539.9+8542[.3+.5] | 31711000-3 | Elektroninės įrangos (dalių) tiekimas |

| 8517+8518+8522+8529.9+8539.9+8542[.3+.5] | 31711100-4 | Elektroninės dalys |

| 8517.5 | 31711110-7 | Siųstuvai-imtuvai |

| 8517+8518 | 31711120-0 | Jutikliai |

| 8533 | 31711130-3 | Rezistoriai |

| 8545.1 | 31711140-6 | Elektrodai |

| 8531.2 | 31711200-5 | Elektroninės informacijos lentos |

| 8543 | 31711300-6 | Elektroninės chronometravimo sistemos |

| 8543 | 31711310-9 | Registravimo sistemos |

| 8542 | 31712000-0 | Mikroelektronikos įrenginiai ir prietaisai bei mikrosistemos |

| 8542 | 31712100-1 | Mikroelektronikos įrenginiai ir prietaisai |

| 8542 | 31712200-2 | Mikrosistemos |

| 8543–8547 | 31720000-9 | Elektromechaninė įranga |

| 8543–8547 | 31730000-2 | Elektrotechninė įranga |

| 8543–8547 | 31731000-9 | Elektros energijos tiekimas |

| 8540[.7+.8]+8542[.1+.2] | 32100000-4 | Radijo lempos ir kitos radijo detalės |

| 8532[.1+.2+.3] | 32110000-7 | Kondensatoriai |

| 8532[.1+.2] | 32111000-4 | Pastoviosios talpos kondensatoriai |

| 8532.3 | 32112000-1 | Derinamieji kondensatoriai |

| 8533 | 32120000-0 | Rezistoriai |

| 8534 | 32130000-3 | Spausdintinės schemos |

| 8534 | 32131000-0 | Pripildytos spausdintinės plokštės |

| 8534 | 32132000-7 | Nepripildytos spausdintinės plokštės |

| 8540 | 32140000-6 | Radijo lempos |

| 8540 | 32141000-3 | Kineskopai |

| 8540.2 | 32141100-4 | Televizijos kameros vaizdo perdavimo vamzdžiai |

| 8540.7 | 32142000-0 | Mikrobanginės elektroninės lempos ir įranga |

| 8540.71 | 32142100-1 | Magnetronai |

| 8540.7 | 32142200-2 | Mikrobanginė įranga |

| 8540.7 | 32142210-5 | Mikrobanginė radijo aparatūra |

| 8540.72 | 32142300-3 | Klistronai |

| 8540.8 | 32143000-7 | Elektroninės lempos |

| 8540.81 | 32144000-4 | Radijo imtuvų ar stiprintuvų elektroninės lempos |

| 8541 | 32150000-9 | Puslaidininkiai |

| 8541.1 | 32151000-6 | Diodai |

| 8541.1 | 32152000-3 | Šviesos diodai |

| 8541.2 | 32153000-0 | Tranzistoriai |

| 8541.6 | 32154000-7 | Kvarcai |

| 8542 | 32160000-2 | Elektroninės integrinės schemos ir mikromoduliai |

| 8542.12 | 32161000-9 | Telefono kortelės |

| 8542.12 | 32161100-0 | SIM kortelės |

| 8542.12 | 32162000-6 | Kortelės su integrinėmis schemomis |

| 8542 | 32163000-3 | Integrinės elektroninės schemos |

| 8542.5 | 32164000-0 | Mikromoduliai |

| 85 42.13.55 | 32165000-7 | Mikroprocesoriai |

| 8532.9+8533.9+8540.9+8541.9+8542.9 | 32170000-5 | Elektroninių modulių dalys |

| 8532.9 | 32171000-2 | Kondensatorių dalys |

| 8533.9 | 32172000-9 | Rezistorių, reostatų ir potenciometrų dalys |

| 8540.9+8541.9+8542.9 | 32173000-6 | Elektroninių lempų dalys |

| 8541.4 | 32180000-8 | Moduliai |

| 8517[.1+.8]+8525[.1+.2] | 32210000-8 | Radiofonijos aparatūra |

| 8525[.1+.2] | 32211000-5 | Radijo laidų gamybos įranga |

| 8525.1 | 32220000-1 | Televizijos siųstuvai be imtuvų |

| 8525.1 | 32221000-8 | Radijo švyturiai |

| 8525.1 | 32222000-5 | Vaizdo signalo kodavimo mechanizmai |

| 8525.1 | 32223000-2 | Vaizdo siųstuvai |

| 8525.10.9 | 32224000-9 | Televizijos siųstuvai |

| 8525[.2+.3] | 32230000-4 | Radijo siųstuvai su imtuvais |

| 8525.20.9 | 32231000-1 | Uždarosios televizijos aparatūra |

| 8525.20.9 | 32232000-8 | Vaizdo konferencijų įranga |

| 8525.2 | 32233000-5 | Stiprinančios radijo stotys |

| 8525.2 | 32234000-2 | Uždarosios televizijos kameros |

| 8525.2 | 32235000-9 | Uždaroji stebėjimo sistema |

| 8525.2 | 32236000-6 | Radiotelefonai |

| 8525.2 | 32237000-3 | Nešiojamosios radijo stotelės |

| 8525.3 | 32240000-7 | Televizijos kameros |

| 8525.20.9 | 32250000-0 | Mobilieji telefonai |

| 8525.20.9 | 32251000-7 | Automobilių telefonai |

| 8525.20.9 | 32252000-4 | GSM telefonai |

| 8524 | 32260000-3 | Duomenų siuntimo įrenginiai |

| 8525 | 32270000-6 | Skaitmeninė siuntimo aparatūra |

| 8527[.1+.2+.3] | 32310000-9 | Radiofoniniai imtuvai |

| 8528+8529 | 32320000-2 | Televizijos ir garso bei vaizdo įranga |

| 8528 | 32321000-9 | Televizijos projekcinė įranga |

| 8528 | 32321100-0 | Kino filmų aparatūra |

| 8528 | 32321200-1 | Garso ir vaizdo aparatūra |

| 8528+8529 | 32321300-2 | Garso ir vaizdo medžiagos |

| 8528+8529 | 32322000-6 | Daugialypės terpės įranga |

| 8528.2 | 32323000-3 | Vaizdo monitoriai |

| 8528.21 | 32323100-4 | Spalvotieji vaizdo monitoriai |

| 8528.22 | 32323200-5 | Nespalvotieji vaizdo monitoriai |

| 8528 | 32323300-6 | Vaizdo aparatūra |

| 8528 | 32323400-7 | Vaizdo atkūrimo aparatūra |

| 8528 | 32323500-8 | Stebėjimo videosistema |

| 8528 | 32324000-0 | Televizijos |

| 8528.12 | 32324100-1 | Spalvotosios televizijos |

| 8528.13 | 32324200-2 | Nespalvotosios televizijos |

| 8528+8529 | 32324300-3 | Televizijos aparatūra |

| 8529.10.3 | 32324400-4 | Televizijos antenos |

| 8529 | 32324500-5 | Videoimtuvai |

| 8519+8520+8521+8525.4 | 32330000-5 | Garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatūra |

| 8519 | 32331000-2 | Patefonai |

| 8519.1 | 32331100-3 | Garso grotuvai |

| 8519.9 | 32331200-4 | Kasečių grotuvai |

| 8519 | 32331300-5 | Garso atkūrimo aparatūra |

| 8519.99 | 32331400-6 | Kompaktinių diskų grotuvai |

| 8520 | 32332000-9 | Magnetofonai |

| 8520.1 | 32332100-0 | Diktofonai |

| 8520.2 | 32332200-1 | Telefono atsakikliai |

| 8520.3 | 32332300-2 | Garso įrašymo įtaisai |

| 8521+8525.4 | 32333000-6 | Vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatūra |

| 8521+8525.4 | 32333100-7 | Vaizdo įrašymo įtaisai |

| 8521+8525.4 | 32333200-8 | Videokameros |

| 8521 | 32333300-9 | Vaizdo atkūrimo aparatūra |

| 8525.4 | 32333400-0 | Vaizdajuosčių grotuvai |

| 8518+8520+8527.9 | 32340000-8 | Mikrofonai ir garsiakalbiai |

| 8518[.1+.3] | 32341000-5 | Mikrofonai |

| 8518[.2+.4+.5]+8520 | 32342000-2 | Garsiakalbiai |

| 8518.3 | 32342100-3 | Ausinės |

| 8518.3 | 32342200-4 | Ausinukai |

| 8518.3 | 32342300-5 | Mikrofonai ir patalpų įgarsinimo įranga |

| 8518[.4+.5]+8520 | 32342400-6 | Akustiniai įtaisai |

| 8518[.4+.5]+8520 | 32342410-9 | Garso aparatūra |

| 8518[.4+.5]+8520 | 32342420-2 | Garso operatoriaus pultas |

| 8518[.4+.5] | 32342430-5 | Garso sutankinimo sistema |

| 8518[.4+.5] | 32342440-8 | Balso kodavimo sistema |

| 8520 | 32342450-1 | Balso įrašymo įtaisai |

| 8518[.4+.5] | 32343000-9 | Stiprintuvai |

| 8518[.4+.5] | 32343100-0 | Garso dažnių stiprintuvai |

| 8518[.4+.5] | 32343200-1 | Megafonai |

| 8527.9 | 32344000-6 | Radiotelefonijos ir radiotelegrafijos imtuvai |

| 8527.9 | 32344100-7 | Nešiojamieji iškvietimo ir paieškos imtuvai |

| 8527.9 | 32344110-0 | Balso registravimo sistema |

| 8527.9 | 32344200-8 | Radijo imtuvai |

| 8527.9 | 32344210-1 | Radioaparatūra |

| 8527.9 | 32344220-4 | Radijo paieškos imtuvai |

| 8527.9 | 32344230-7 | Radijo stotys |

| 8527.9 | 32344240-0 | Radijo bokštai |

| 8527.9 | 32344250-3 | Radijo įrenginiai |

| 8527.9 | 32344260-6 | Radijo ir daugiakanalė aparatūra |

| 8527.9 | 32344270-9 | Radijo ir telefono valdymo sistema |

| 8527.9 | 32344280-2 | Nešiojamieji radijo aparatai |

| 8518.9+8522+8529 | 32350000-1 | Garso ir vaizdo aparatūros dalys |

| 8522 | 32351000-8 | Garso ir vaizdo aparatūros priedai |

| 8522 | 32351100-9 | Videoredagavimo aparatūra |

| 8522 | 32351200-0 | Ekranai |

| 8529 | 32352000-5 | Antenos ir reflektoriai |

| 8529 | 32352100-6 | Radijo ir radarų aparatūra |

| 8529 | 32352200-7 | Radarų atsarginės dalys ir priedai |

| 8517 | 32360000-4 | Vidinio ryšio aparatūra |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33196000-0 | Pagalbinės medicininės priemonės |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33196100-1 | Įrenginiai seniems žmonėms |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33210000-5 | Navigacijos, meteorologijos, geologijos ir geofizikos prietaisai |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33211000-2 | Pagalbinės navigacijos priemonės |

| 8526 | 33211500-7 | Radarai |

| 8526 | 33211510-0 | Radarinė sekimo įranga |

| 8526 | 33220000-8 | Nuotolinio valdymo įranga |

| 8526.9 | 33221000-5 | Nuotolinio valdymo radijo bangomis įrenginys |

| 8526.9 | 33222000-2 | Nuotolinio valdymo pavojaus signalų įrenginiai |

| 8450.2+8451[.1+.29]+8516.4 | 36610000-0 | Skalbyklos reikmenys |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000-5 | Filtrai |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtrų kasetės |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Susidėvinčios dalys |

86Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai

| 8310+8530+8531+8608 | 29811000-7 | Kelių įranga |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Kelių ženklinimo įranga |

| 8530+8608+9405 | 29811300-0 | Eismo kontrolės įranga |

| 8608 | 29811600-3 | Automobilių stovėjimo kontrolės įranga |

| 8608 | 29811700-4 | Rinkliavos rinkimo įranga |

| 7302+8601–8609 | 29813000-1 | Geležinkelio įranga |

| 8530.1+8608.00.1 | 29813200-3 | Signalizacijos įranga |

| 8608.00.1 | 29813210-6 | Signalizacijos punktai |

| 8608.00.1 | 29813220-9 | Signalizacijos dėžės |

| 8530.1+8608.00.1 | 29813300-4 | Traukinių kontrolės sistema |

| 8608.00.1 | 29813400-5 | Stočių šildymo sistema |

| 8604 | 29813500-6 | Geležinkelio lyginimo mechanizmai |

| 8310+8608+9405 | 29815200-7 | Oro transporto valdymo įranga |

| 8608 | 29815210-0 | Valdymo bokštų įranga |

| 8608+9006 | 29816000-2 | Eismo kontroliavimo įranga |

| 8608 | 29816200-4 | Eismo srautų matavimo sistema |

| 8513.1+8539.32.1+8608.00.3+9405 | 31518000-0 | Signaliniai žibintai |

| 8608.00.3 | 31518400-4 | Pakilimo tako žibintai |

| 8529.10.7+8530[.1+.8]+8531[.1–.8]+8608 | 31620000-8 | Garso ir vaizdo signalizacijos prietaisai |

| 8529.10.7+8530.8+8531[.1–.8]+8608 | 31623000-9 | Kelių valdymo, saugos ir signalizacijos įranga |

| 8530.8+8608 | 31623100-0 | Šviesoforai |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623200-1 | Vidaus vandenų kontrolės, apsaugos ar signalizacijos įranga |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623300-2 | Automobilių stovėjimo aikštelių kontrolės, apsaugos ar signalizacijos įranga |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623400-3 | Jūros uostų kontrolės, apsaugos ar signalizacijos įranga |

| 8531.8+8608 | 31623500-4 | Oro uostų kontrolės, apsaugos ar signalizacijos įranga |

| 8531.8+8608 | 31623510-7 | Juodosios dėžės |

| 8531.8+8608 | 31623520-0 | Oro uosto apšvietimo įrenginiai |

| 8530.8+8531.8+8608 | 31623900-8 | Komutacinė signalų valdymo įranga |

| 8609+8716 | 34220000-5 | Priekabos, puspriekabės ir mobilūs konteineriai |

| 8609+8716 | 34221000-2 | Specialios paskirties mobilūs konteineriai |

| 8601–8608 | 35200000-6 | Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jungiamosios dalys |

| 8601[.1+.2]+8602[.1+.2] | 35210000-9 | Geležinkelio lokomotyvai ir tenderiai |

| 8601.1 | 35211000-6 | Elektrovežiai |

| 8602.1 | 35212000-3 | Dyzeliniai elektriniai lokomotyvai |

| 8602.9 | 35213000-0 | Šilumvežiai |

| 8602.9 | 35214000-7 | Garvežių tenderiai |

| 8602.9 | 35215000-4 | Funikulieriaus vagonai |

| 8603–8606 | 35220000-2 | Riedmenys |

| 8604 | 35221000-9 | Geležinkelio priežiūra, remontas arba techninės priežiūros transporto priemonės |

| 8603+8605 | 35222000-6 | Geležinkelio ir tramvajaus keleiviniai vagonai ir troleibusai |

| 8605 | 35222100-7 | Tramvajaus keleiviniai vagonai |

| 8605 | 35222200-8 | Geležinkelio keleiviniai vagonai |

| 8603 | 35222300-9 | Troleibusai |

| 8605 | 35222310-2 | Geležinkelio keleiviniai vagonai |

| 8605 | 35222400-0 | Bagažo vagonai ir specialūs vagonai |

| 8606 | 35223000-3 | Geležinkelio prekiniai vagonai |

| 8607+8608 | 35230000-5 | Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys, mechaniniai eismo kontrolės įrenginiai |

| 8607 | 35231000-2 | Lokomotyvų ir riedmenų dalys |

| 8607.1 | 35231100-3 | Aširačiai |

| 8607.3 | 35231200-4 | Buferiai ir autosankaba |

| 8607 | 35231300-5 | Vežimėlių aikštelės |

| 8607 | 35231400-6 | Ratų ašys ir padangos bei kitos lokomotyvų ir riedmenų dalys |

| 8608 | 35232000-9 | Mechaniniai signalizavimo ir kontrolės įrenginiai |

| 8608 | 36980000-4 | Orientaciniai žieminiai stulpeliai |

87Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

| 8427+8709 | 29221500-9 | Autokrautuvai, transportavimo mašinos, geležinkelio stočių techninės priežiūros mašinos |

| 8427+8709 | 29221510-2 | Gervės su važiuokle |

| 8427+8709 | 29221520-5 | Krovinių transportavimo mašinos |

| 8709 | 29221530-8 | Geležinkelio stočių techninės priežiūros mašinos |

| 8709 | 29221531-5 | Automobiliai visais vairuojamais ratais |

| 8709 | 29221532-2 | Avarinių automobilių įranga |

| 8716.2 | 29350000-7 | Savikrovės ar išsikraunančios priekabos ir puspriekabės žemės ūkiui |

| 8716.2 | 29351000-4 | Savikrovės priekabos žemės ūkiui |

| 8716.2 | 29352000-1 | Išsikraunančios priekabos žemės ūkiui |

| 8716.2 | 29353000-8 | Savikrovės puspriekabės žemės ūkiui |

| 8716.2 | 29354000-5 | Savivartės puspriekabės žemės ūkiui |

| 8501.34.5+8501.53.5+8701.1+8701.90[.5+.9] | 29370000-3 | Traktoriai |

| 8701.1 | 29371000-0 | Pėsčiųjų valdomi žemės ūkio traktoriai |

| 8701.90[.5+.9] | 29372000-7 | Naudoti traktoriai |

| 8701.3 | 29525000-5 | Bėgių klojimo automobiliai |

| 8710 | 29610000-8 | Tankai ir kovos šarvuočiai |

| 8710 | 29611000-5 | Tankai |

| 8710 | 29611100-6 | Tankų dalys |

| 8710 | 29612000-2 | Kovos šarvuočiai |

| 8710 | 29612100-3 | Kovos šarvuočių dalys |

| 8531+8705 | 29851000-9 | Ugniagesių ir gelbėjimo įranga |

| 8705 | 29851100-0 | Ugniagesių įranga |

| 8705 | 29851120-6 | Ugniagesių medžiagos |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Medicinos pramonės gaminiai |

| 8419.2+8713+8714.2+9402 | 33190000-8 | Įvairūs medicininiai įrenginiai |

| 8713+8714.2 | 33193000-9 | Invalidų vežimėliai, invalidų kėdės su ratukais ir kiti įrenginiai |

| 8713 | 33193100-0 | Invalidų vežimėliai ir invalidų kėdės su ratukais |

| 8713 | 33193110-3 | Invalidų vežimėliai |

| 8713 | 33193120-6 | Invalidų kėdės su ratukais |

| 8713 | 33193121-3 | Invalidų ratinės kėdės su varikliais |

| 8714.2 | 33193200-1 | Invalidų kėdžių su ratukais dalys ir priedai |

| 8714.2 | 33193210-4 | Invalidų vežimėlių dalys |

| 8714.2 | 33193211-1 | Invalidų vežimėlių varikliai |

| 8714.2 | 33193212-8 | Invalidų vežimėlių vairavimo įrenginiai |

| 8714.2 | 33193213-5 | Invalidų vežimėlių valdymo įrenginiai |

| 8714.2 | 33193214-2 | Invalidų vežimėlių važiuoklės |

| 8714.2 | 33193220-7 | Invalidų kėdžių su ratukais dalys ir priedai |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195000-3 | Ligonio nuolatinio stebėjimo įranga |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195100-4 | Nuolatinio stebėjimo prietaisai |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195110-7 | Kvėpavimo nuolatinio stebėjimo prietaisai |

| 8702-8709 | 34100000-8 | Automobiliai |

| 8703 | 34110000-1 | Keleiviniai automobiliai |

| 8703[.2+.9] | 34111000-8 | Universalūs automobiliai |

| 8703[.2+.9] | 34112000-5 | Sedanai |

| 8703[.2+.3] | 34113000-2 | Automobiliai su visų ratų pavara |

| 8703[.2+.3] | 34113100-3 | Džipai, lengvieji visureigiai automobiliai |

| 8703[.2+.3] | 34113200-4 | Visureigiai |

| 8703[.2+.3] | 34113300-5 | Visureigiai |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114000-9 | Specialieji automobiliai |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114100-0 | Avariniai automobiliai |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114110-3 | Pagalbos automobiliai |

| 8703[.2+.3] | 34114120-6 | Felčerio automobiliai |

| 8703[.2+.3] | 34114121-3 | Greitosios medicinos pagalbos automobiliai |

| 8703[.2+.3] | 34114122-0 | Reanimacijos automobiliai |

| 8703[.2+.3] | 34114200-1 | Policijos automobiliai |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114210-4 | Konvojiniai automobiliai |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114300-2 | Socialinės rūpybos automobiliai |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114400-3 | Mikroautobusai |

| 8703.3 | 34115000-6 | Dyzelinės transporto priemonės |

| 8703.3 | 34116000-3 | Automobiliai, skirti vežti mažiau kaip 10 žmonių |

| 8703.2+8703[.2+.3+.9] | 34117000-0 | Dėvėti automobiliai |

| 8702 | 34120000-4 | Automobiliai, skirti vežti 10 ir daugiau žmonių |

| 8702 | 34121000-1 | Autobusai |

| 8702 | 34121100-2 | Priemiesčio autobusai |

| 8702 | 34121200-3 | Sujungtieji autobusai |

| 8702 | 34121300-4 | Dviaukščiai autobusai |

| 8702 | 34121400-5 | Žemų grindų autobusai |

| 8702 | 34122000-8 | Tarpmiestiniai autobusai |

| 8701+8704+8706 | 34130000-7 | Krovininiai automobiliai |

| 8704[.21(.1+.31+.91)+.22(.1+.91)+.23(.1+.91)] | 34131000-4 | Dyzeliniai krovininiai automobiliai |

| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34132000-1 | Elektriniai krovininiai automobiliai |

| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34133000-8 | Autotraukiniai |

| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34133100-9 | Autocisternos |

| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34133110-2 | Benzinvežiai |

| 8703.1+8704.1+8705[.2–.9] | 34134000-5 | Platforminiai automobiliai |

| 8704[.2+.3] | 34135000-2 | Savivarčiai sunkvežimiai |

| 8704[.2+.3] | 34136000-9 | Automobiliniai furgonai |

| 8704[.2+.3] | 34136100-0 | Lengvieji furgonai |

| 8704[.2+.3] | 34136200-1 | Krovininiai furgonai |

| 8704[.21(.39+.99)+.22.99+23.99+.31(.39+.99)+.32.99] | 34137000-6 | Dėvėti krovininiai automobiliai |

| 8701.2 | 34138000-3 | Kelių vilkikai |

| 8706 | 34139000-0 | Šasi |

| 8706 | 34139100-1 | Rėminiai automobiliai |

| 8706 | 34139200-2 | Kėbulai |

| 8706 | 34139300-3 | Automobilių šasi |

| 8703.1+8704.1+8705 | 34140000-0 | Įtempto darbo režimo automobiliai |

| 8704.1 | 34141000-7 | Savivarčiai sunkvežimiai |

| 8705.1 | 34142000-4 | Automobiliniai kranai |

| 8705.1 | 34142100-5 | Bortiniai sunkvežimiai su keltuvu |

| 8705.1 | 34142200-6 | Konteinerių krautuvai |

| 8703.1 | 34143000-1 | Transporto priemonės, naudojamos žemoje temperatūroje |

| 8703.1+8705[.2–.9] | 34144000-8 | Specialios paskirties automobiliai |

| 8705.2 | 34144100-9 | Mobilieji gręžimo bokštai |

| 8705[.3+.9] | 34144200-0 | Avarinių tarnybų transporto priemonės |

| 8705.3 | 34144210-3 | Priešgaisriniai automobiliai |

| 8705.3 | 34144211-0 | Sunkvežimiai su sukamomis kopėčiomis |

| 8705.3 | 34144212-7 | Automobiliai-cisternos |

| 8705.3 | 34144213-4 | Ugniagesių automobiliai |

| 8705.9 | 34144220-6 | Techninės pagalbos automobiliai |

| 8705.9 | 34144300-1 | Kilnojamieji tiltai |

| 8705.9 | 34144400-2 | Kelių priežiūros transporto priemonės |

| 8705.9 | 34144410-5 | Asenizacijos mašinos |

| 8705.9 | 34144420-8 | Druskos barstytuvai |

| 8705.9 | 34144430-1 | Kelių valymo transporto priemonės |

| 8705.9 | 34144431-8 | Šluojamosios mašinos — siurbliai |

| 8705.9 | 34144440-4 | Smėlio ir druskos barstytuvai |

| 8705.9 | 34144450-7 | Gatvių laistymo transporto priemonės |

| 8705.9 | 34144500-3 | Transporto priemonės šiukšlėms ir nutekamiesiems vandenims vežti |

| 8705.9 | 34144510-6 | Šiukšliavežiai |

| 8705.9 | 34144511-3 | Šiukšlių rinkimo transporto priemonės |

| 8705.9 | 34144512-0 | Šiukšlių presavimo transporto priemonės |

| 8705.9 | 34144520-9 | Nutekamųjų vandenų cisternos |

| 8702+8703+8705.9 | 34144600-4 | Karinės transporto priemonės |

| 8705.9 | 34144610-7 | Puolamosios kovinės transporto priemonės |

| 8705.9 | 34144700-5 | Universalios transporto priemonės |

| 8705.9 | 34144710-8 | Autokrautuvai |

| 8705.9 | 34144730-4 | Aerodromo degalų pilstomosios |

| 8705.9 | 34144740-7 | Aerodromo vilkikai |

| 8705.9 | 34144750-0 | Krovininiai automobiliai |

| 8705.9 | 34144751-7 | Stovėjimo atramos |

| 8705.9 | 34144760-3 | Mobiliosios bibliotekos |

| 8705.9 | 34144800-6 | Gyvenamieji automobiliai |

| 8705.9 | 34144900-7 | Elektromobiliai |

| 8705.9 | 34144910-0 | Elektrobusai |

| 8707 | 34210000-2 | Automobilių kėbulai |

| 8707.1 | 34211000-9 | Autobusų kėbulai |

| 8707.1 | 34212000-6 | Greitosios pagalbos automobilių kėbulai |

| 8707.9 | 34213000-3 | Krovininių automobilių kėbulai |

| 8609+8716 | 34220000-5 | Priekabos, puspriekabės ir mobilūs konteineriai |

| 8609+8716 | 34221000-2 | Specialios paskirties mobilūs konteineriai |

| 8716.4 | 34221100-3 | Gelbėjimo įranga (komplektas) |

| 8716.4 | 34221200-4 | Keičiami atsarginiai agregatai |

| 8716.4 | 34221300-5 | Cheminio gelbėjimo įranga |

| 8716[.1–8] | 34223000-6 | Priekabos ir puspriekabės |

| 8716[.1–.8] | 34223100-7 | Puspriekabės |

| 8716[.3+.4] | 34223200-8 | Aviacinių degalų cisternos |

| 8716[.1–.8] | 34223300-9 | Priekabos |

| 8716[.1–.8] | 34223310-2 | Bendros paskirties priekabos |

| 8716.3 | 34223320-5 | Priekabos arkliams vežti |

| 8716[.3+.4] | 34223330-8 | Kilnojamieji priekabų elementai |

| 8716.31 | 34223340-1 | Priekabos-cisternos |

| 8716[.1–.8] | 34223350-4 | Priekabos su sukamomis kopėčiomis |

| 8716[.3+.4] | 34223360-7 | Degalų pildymo cisternos-priekabos |

| 8716[.3+.4] | 34223370-0 | Savivartės priekabos |

| 8716[.3+.4] | 34223400-0 | Gyvenamosios autopriekabos ir puspriekabės |

| 8716[.3+.4] | 34224000-3 | Priekabų, puspriekabių ir kitų transporto priemonių detalės |

| 8407.3+8408.2+8409[.91+.99]+8708[.1+.3–.9] | 34310000-3 | Varikliai ir variklių dalys |

| 8407.3+8408.2+8708[.1+.3–.9] | 34311000-0 | Varikliai |

| 8708 | 34320000-6 | Mechaninės atsarginės dalys, išskyrus variklį ir jo dalis |

| 8708.6 | 34321000-3 | Ašys |

| 8708.3 | 34322000-0 | Stabdžiai ir jų dalys |

| 8708.3 | 34322100-1 | Stabdžių įranga |

| 8708.3 | 34322200-2 | Diskiniai stabdžiai |

| 8708.3 | 34322300-3 | Stabdžių antdėklai |

| 8708.3 | 34322400-4 | Stabdžių trinkelės (diskinių stabdžių) |

| 8708.3 | 34322500-5 | Stabdžių trinkelės (būgninių stabdžių) |

| 8708.4 | 34323000-7 | Pavarų dėžės |

| 8708.7 | 34324000-4 | Ratai, dalys ir priedai |

| 8708.7 | 34324100-5 | Ratų balansavimo įranga |

| 8708.8 | 34325000-1 | Duslintuvai ir išmetamieji vamzdžiai |

| 8708.9 | 34326000-8 | Movos ir jungiamosios dalys |

| 8708.9 | 34327000-5 | Vairuojamieji ratai, vairo kolonėlės ir vairo pavaros korpusai |

| 8708 | 34328000-2 | Automobiliniai domkratai |

| 8708.2 | 34340000-2 | Automobilių apvertimo įranga |

| 8708.2 | 34350000-5 | Saugos diržai |

| 8708.2 | 34360000-8 | Krovininių automobilių dalys |

| 8708.2 | 34370000-1 | Furgonų atsarginės dalys |

| 8708.2 | 34380000-4 | Automobilių atsarginės dalys |

| 8708.2 | 34390000-7 | Traktorių priedai |

| 8711+8712+8714[.1+.9] | 34400000-1 | Motociklai, dviračiai ir priekabos |

| 8711+8714.1 | 34410000-4 | Motociklai |

| 8714.1 | 34411000-1 | Motociklų dalys ir priedai |

| 8711.9 | 34411100-2 | Motociklo priekaba |

| 8714.1 | 34411110-5 | Motociklų priekabų dalys ir priedai |

| 8711.2 | 34420000-7 | Motoriniai dviračiai |

| 8711.1 | 34430000-0 | Dviratis su pakabinamu varikliu |

| 8712+8714.9 | 34440000-3 | Dviračiai |

| 8712 | 34441000-0 | Dviračiai be variklio |

| 8714.9 | 34442000-7 | Dviračių dalys ir priedai |

| 8407.1+8409.1+8411[.1+.2+.91]+8412.1+8801+8802+8803+8805 | 35300000-7 | Orlaiviai ir erdvėlaiviai |

| 8715+8716.8 | 35400000-8 | Įvairūs transporto įrenginiai |

| 8716.8 | 35410000-1 | Arklių traukiami arba rankiniai vežimai ir kitos nemechaninės transporto priemonės |

| 8716.8 | 35411000-8 | Troleibusai |

| 8715+8716.8 | 35420000-4 | Bagažo vežimai |

| 8715.00.1 | 35421000-1 | Vaikiškos sulankstomos ratukinės kėdutės |

89Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

| 8907 | 29812100-5 | Uosto įranga |

| 8907 | 29812110-8 | Dokų įrenginiai |

| 8526+8529+8901–8908+9014+9015 | 29812300-7 | Navigacijos įranga |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Krovinio tvirtinimo įranga |

| 8905 | 29814500-3 | Plūdrusis dokas |

| 8907 | 29814510-6 | Plaukiojančioji saugykla |

| 8906 | 29851200-1 | Gelbėjimo įranga |

| 8901-8908 | 35100000-5 | Laivai ir valtys |

| 8901-8908 | 35110000-8 | Laivai; kreiseriai |

| 8906.00.1 | 35111000-5 | Karo laivai |

| 8906.00.1 | 35111100-6 | Jūriniai patruliniai laivai |

| 8906.00.1 | 35111200-7 | Lėktuvnešiai |

| 8906.00.1 | 35111300-8 | Povandeniniai laivai |

| 8901 | 35112000-2 | Keleiviniai ir krovininiai laivai |

| 8901.1 | 35112100-3 | Kruiziniai laivai, keltai ar kiti panašūs keleiviniai laivai |

| 8901.1 | 35112110-6 | Keltai |

| 8901.1 | 35112120-9 | Kruiziniai laivai |

| 8901[.2+.3+.9] | 35112200-4 | Krovininiai laivai |

| 8901.9 | 35112210-7 | Krovininiai laivai |

| 8901.9 | 35112220-0 | Prekiniai ar krovininiai laivai |

| 8901.9 | 35112230-3 | Prekiniai laivai |

| 8901.9 | 35112240-6 | Konteinervežiai |

| 8901.9 | 35112250-9 | Ro-ro tipo laivai |

| 8901.2 | 35112260-2 | Tanklaiviai |

| 8901.9 | 35112270-5 | Laivai automobiliams vežti |

| 8901.3 | 35112280-8 | Laivai-refrižeratoriai |

| 8902+8904+8905[.1+.9]+8906.00.9+8908 | 35113000-9 | Žvejybos ir kiti specialūs laivai |

| 8902 | 35113100-0 | Žvejybos laivai ir laivai-gamyklos |

| 8902 | 35113110-3 | Žvejybos laivai |

| 8902 | 35113120-6 | Laivai-gamyklos |

| 8904 | 35113200-1 | Vilkikai, buksyrai |

| 8905[.1+.9]+8906.00.9+8908 | 35113300-2 | Įvairios paskirties laivai |

| 8905.1 | 35113310-5 | Žemsiurbės, žemsemės |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113320-8 | Jūriniai plūdrieji dokai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113330-1 | Povandeninių darbų laivai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113331-8 | Plūdrieji kranai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113340-4 | Gamybiniai laivai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113341-1 | Seisminio stebėjimo laivai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113342-8 | Hidrografiniai laivai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113343-5 | Teršalų kontrolės laivai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113400-3 | Ypatingų atvejų laivai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113410-6 | Gaisriniai laivai |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113420-9 | Gelbėjimo laivai |

| 8905[.1+.9] | 35113430-2 | Lengvi laivai |

| 8905.2 | 35114000-6 | Plūdriosios ar povandeninės gręžimo ir gamybos platformos |

| 8905.2 | 35114100-7 | Gręžimo laivai |

| 8905.2 | 35114200-8 | Keliamieji skrysčiai |

| 8905.2 | 35114300-9 | Platforminiai gręžimo bokštai |

| 8905.2 | 35114400-0 | Plūdriosios gręžimo platformos |

| 8905.2 | 35114500-1 | Plūdrioji gamybinė įranga |

| 8905.2 | 35114600-2 | Pusiau panardinti gręžimo bokštai (įranga) |

| 8905.2 | 35114700-3 | Gamybinė platforma |

| 8905.2 | 35114710-6 | Mobilioji platforma |

| 8905.2 | 35114720-9 | Platforma atviroje jūroje |

| 8905.2 | 35114730-2 | Gręžimo platformos |

| 8907 | 35115000-3 | Plūdriosios konstrukcijos |

| 8907.9 | 35115100-4 | Žymintieji plūdurai |

| 8907.1 | 35115200-5 | Keltai, plaustai |

| 8907.1 | 35115210-8 | Pripučiamosios gelbėjimo valtys |

| 8903+8906.00.1 | 35120000-1 | Valtys; laivai; kateriai; botai |

| 8903+8906.00[.1+.9] | 35121000-8 | Specializuoti laivai |

| 8903.92+8906 | 35121100-9 | Motoriniai laivai |

| 8906.00.1 | 35121110-2 | Sekimo, priežiūros laivai |

| 8906.00.1 | 35121120-5 | Muitinės patruliniai laivai |

| 8906.00.1 | 35121130-8 | Policijos patruliniai laivai |

| 8906.00.9 | 35121140-1 | Gelbėjimosi valtys ir kateriai |

| 8903 | 35122000-5 | Pramogų ir sportiniai laivai |

| 8903.91 | 35122100-6 | Burlaiviai |

| 8903.91 | 35122110-9 | Buriniai katamaranai |

| 8903.91 | 35122120-2 | Gelbėjimo valtys |

| 8903[.92+.99] | 35122130-5 | Burinės valtys |

| 8903[.92+.99] | 35122140-8 | Maži laiveliai |

| 8903[.92+.99] | 35122150-1 | Stiklo pluošto valtys |

| 8903[.92+.99] | 35122160-4 | Pusiau standžios valtys |

| 8903.1 | 35122200-7 | Pripučiamosios valtys |

| 8903.1 | 35122210-0 | Guminės valtys |

| 8903.1 | 35122220-3 | Kanojos ar baidarės |

| 8903[.92+.99] | 35122300-8 | Irkluojamosios valtys |

90Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys

| 8526+8529+8901–8908+9014+9015 | 29812300-7 | Navigacijos įranga |

| 8608+9006 | 29816000-2 | Eismo kontroliavimo įranga |

| 9006 | 29816100-3 | Greičio fiksavimo fotoaparatai |

| 8443.12+8472+8473.4+9009 | 30120000-6 | Fotokopijavimo ir nuotraukų darymo įranga |

| 8472.1+8472.1+9009[.1–.3] | 30121000-3 | Fotokopijavimo ir termokopijavimo įranga |

| 9009[.1–.3] | 30121100-4 | Fotokopijavimo įranga |

| 9009[.1–.3] | 30121110-7 | Spalvotojo fotokopijavimo mašinos |

| 9009[.1–.3] | 30121120-0 | Kopijavimo įranga |

| 9009.3 | 30121200-5 | Termokopijavimo įranga |

| 9003[.1+.2] | 30121300-6 | Reprodukavimo įranga |

| 9009.9 | 30125000-1 | Fotokopijavimo aparatų dalys ir priedai |

| 9009.9 | 30125100-2 | Dažų kasetės |

| 8304+8517.21+9023 | 30191000-4 | Įstaigų įranga |

| 9023 | 30191200-6 | Mokomoji įranga |

| 4817+4819+4820+4821+9017+9608-9612 | 30192000-1 | Įstaigų reikmenys |

| 9017 | 30192200-3 | Matavimo juostos |

| 9017 | 30192400-5 | Reprografų reikmenys |

| 9002 | 30192500-6 | Sieniniai transparantai |

| 9017.1 | 30192600-7 | Braižomosios lentos |

| 9031 | 31124200-3 | Turbininių generatorių valdymo aparatūra |

| 9006.62 | 31525000-2 | Vienkartinių fotoblyksčių lempos |

| 9006.62 | 31525100-3 | Fotoblyksčių lempų kubai |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Medicinos pramonės gaminiai |

| 9018+9022 | 33110000-4 | Vaizdinę informaciją teikiantys tyrimai |

| 9022 | 33111000-1 | Rentgenologinių tyrimų įrenginiai |

| 9022 | 33111100-2 | Rentgenologinių tyrimų stalas |

| 9022 | 33111200-3 | Rentgenologinių tyrimų darbo įranga |

| 9022 | 33111300-4 | Rentgenologinių tyrimų duomenų apdorojimo įrenginiai |

| 9022 | 33111400-5 | Rentgenologinės fluoroskopijos įrenginiai |

| 9022 | 33111500-6 | Rentgenologinių stomatologinių tyrimų įrenginiai |

| 9022 | 33111600-7 | Radiografijos įrenginiai |

| 9022 | 33111610-0 | Magnetinis rezonansas |

| 9022 | 33111620-3 | Gama kameros |

| 9022 | 33111630-6 | Skanografai |

| 9022 | 33111640-9 | Termografai |

| 9022 | 33111650-2 | Mamografijų įrenginiai |

| 9022 | 33111700-8 | Angiografijų operacinė |

| 9022 | 33111710-1 | Angiografijų medžiagos |

| 9022 | 33111720-4 | Angiografijų įrenginiai |

| 9022 | 33111721-1 | Skaitmeniniai angiografijų įrenginiai |

| 9022 | 33111730-7 | Angioplastikų medžiagos |

| 9022 | 33111740-0 | Angioplastikų įrenginiai |

| 9022 | 33111800-9 | Diagnostinė rentgenologinė įranga |

| 9018 | 33112000-8 | Echografija |

| 9018 | 33112100-9 | Ultragarsinis širdies detektorius |

| 9018 | 33112200-0 | Echoskopijos |

| 9018 | 33112300-1 | Echoencefalografas |

| 9018 | 33112400-2 | Echokardiografai |

| 9018 | 33113000-5 | Medicininiai skaitytuvai |

| 9018.13 | 33113100-6 | Magnetinio rezonanso skaitytuvai |

| 9018 | 33113200-7 | Ultragarsiniai skaitytuvai |

| 9018 | 33114000-2 | Spektroskopijų įrenginiai |

| 9018 | 33115000-9 | Tomografijų įrenginiai |

| 9018 | 33120000-7 | Funkciniai tyrimai |

| 9018 | 33121000-4 | Ilgalaikio ambulatorinio stebėjimo duomenų kaupimo sistema |

| 9018.1 | 33121100-5 | Elektroencefalografai |

| 9018.1 | 33121200-6 | Scintigrafijų įrenginiai |

| 9018.1 | 33121300-7 | Elektromiografai |

| 9018.1 | 33121400-8 | Audiometrai |

| 9018.1 | 33121500-9 | Elektrokardiogramos |

| 9018.[.4+.5] | 33122000-1 | Oftalmologija |

| 9018 | 33123000-8 | Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo įrenginiai |

| 9018.9 | 33123100-9 | Kraujospūdžio matavimo prietaisai |

| 9018.1 | 33123200-0 | Elektrokardiografijų įrenginiai |

| 9018.1 | 33123210-3 | Širdies veiklos nuolatinio stebėjimo įrenginiai |

| 9018.1 | 33123220-6 | Kardioangiografijų įrenginiai |

| 9018.1 | 33123230-9 | Kardiografai |

| 9018[.1+.2] | 33124000-5 | Diagnostikos, radiodiagnostikos įrenginiai ir medžiagos |

| 9018[.1+.2] | 33124100-6 | Diagnostikos įrenginiai |

| 9018[.1+.2] | 33124110-9 | Diagnostikos sistemos |

| 9018.2 | 33124120-2 | Ultragarsinės diagnostikos įrenginiai |

| 9018[.1+.2] | 33124130-5 | Diagnostikos medžiagos |

| 9018[.1+.2] | 33124131-2 | Reagentų juostelės |

| 9018[.1+.2] | 33124200-7 | Radiodiagnostikos įrenginiai |

| 9018[.1+.2] | 33124210-0 | Radiodiagnostikos medžiagos |

| 9018[.1+.2] | 33125000-2 | Urologinių tyrimų įrenginiai |

| 9018[.1+.2] | 33126000-9 | Stomatologijos įrenginiai |

| 9018[.1+.2] | 33127000-6 | Imuninių tyrimų įrenginiai |

| 9018.4+9021.2 | 33130000-0 | Stomatologija |

| 9018.4 | 33131000-7 | Stomatologijos įrankiai |

| 9018.4 | 33131100-8 | Stomatologinės chirurgijos instrumentai |

| 9018.4 | 33131200-9 | Stomatologinės siuvimo adatos |

| 9018.4 | 33131300-0 | Vienkartiniai stomatologiniai instrumentai |

| 9018.4 | 33131400-1 | Stomatologiniai tyrimai |

| 9018.4 | 33131500-2 | Dantų traukimo instrumentai |

| 9018.4 | 33131510-5 | Dantų grąžtai |

| 9018.4 | 33131600-3 | Dantų plombavimo instrumentai |

| 9021.2 | 33132000-4 | Dantų implantai |

| 9018.4 | 33133000-1 | Dantų implantavimo priedai |

| 9018.4 | 33134000-8 | Endodontiniai priedai |

| 9018.4 | 33135000-5 | Ortodontiniai įrenginiai |

| 9018.4 | 33136000-2 | Rotaciniai ir šlifavimo instrumentai |

| 9018.4 | 33137000-9 | Stomatologinės profilaktikos priedai |

| 9021.2 | 33138000-6 | Dantų protezavimo gaminiai |

| 9021.2 | 33138100-7 | Dantų protezai |

| 3005+3006+4015+9018+9021[.2+.3] | 33140000-3 | Medicininiai necheminiai vartojimo reikmenys ir hematologiniai vartojimo reikmenys |

| 3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3] | 33141000-0 | Medicininiai vienkartiniai necheminiai vartojimo reikmenys ir hematologiniai vartojimo reikmenys |

| 9018.3 | 33141200-2 | Kateteriai |

| 9018.3 | 33141210-5 | Balioniniai kateteriai |

| 9018.3 | 33141220-8 | Kaniulės |

| 9018.3 | 33141230-1 | Plėstuvas |

| 9018.3 | 33141230-1 | Kateterių priedai |

| 9018.3 | 33141300-3 | Venų punkcijų, kraujo ėmimo įrenginiai |

| 9018.3 | 33141310-6 | Švirkštai |

| 9018.3 | 33141320-9 | Medicininės adatos |

| 4015+9018.3 | 33141400-4 | Vielos žirklės ir mažapjūviai skalpeliai, chirurginės pirštinės |

| 9018.3 | 33141410-7 | Vielos žirklės ir mažapjūviai skalpeliai |

| 9018.3 | 33141411-4 | Skalpeliai, skalpelių ašmenys |

| 3006+9018 | 33141600-6 | Rinktuvai, rinkimo maišai, drenai ir rinkiniai |

| 9018 | 33141610-9 | Rinkimo maišai |

| 9018 | 33141611-6 | Šlapimo rinkimo maišas |

| 9018 | 33141612-3 | Kraujo rinkimo maišas |

| 9018 | 33141620-2 | Medicininiai rinkiniai |

| 9018 | 33141621-9 | Nelaikymo slaugos rinkiniai |

| 9018 | 33141622-6 | AIDS profilaktikos rinkinys |

| 9018 | 33141624-0 | Dėžutės gydytojo skirtiesiems vaistams sudėti |

| 9018 | 33141625-7 | Diagnostikos rinkiniai |

| 9018 | 33141626-4 | Dozavimo rinkiniai |

| 9018 | 33141630-5 | Kraujo plazmos filtrai |

| 9018 | 33141640-8 | Drenai |

| 9018 | 33141641-5 | Mėginiai |

| 9018 | 33141642-2 | Drenų priedai |

| 9021.1 | 33141700-7 | Ortopedinės medžiagos |

| 9021.1 | 33141710-0 | Ramentai |

| 9021.1 | 33141720-3 | Priemonės, padedančios vaikščioti |

| 9021.1 | 33141730-6 | Chirurginės apykaklės |

| 9021.1 | 33141740-9 | Ortopedinė avalynė |

| 9021.1 | 33141750-2 | Dirbtiniai sąnariai |

| 9021.1 | 33141760-5 | Įtvarai |

| 9021.1 | 33141770-8 | Įtaisai lūžiams gydyti, osteosintezės vinys ir plokštelės |

| 9021.2 | 33141800-8 | Stomatologinės medžiagos |

| 9021.2 | 33141810-1 | Dantų plombavimo medžiagos |

| 9021.2 | 33141820-4 | Dantys |

| 9021.2 | 33141821-1 | Porceliano dantys |

| 9021.2 | 33141822-8 | Akrilo dantys |

| 9021.2 | 33141830-7 | Cemento pagrindas |

| 9021.2 | 33141840-0 | Hemostatinės stomatologinės priemonės |

| 9021.2 | 33141850-3 | Burnos ertmės higienos priemonės |

| 9018+9021[.2+.3] | 33142000-7 | Kartotinio vartojimo medžiagos |

| 9019+9020+9022 | 33150000-6 | Terapija |

| 9022 | 33151000-3 | Spindulinio gydymo įrenginiai ir medžiagos |

| 9022 | 33151100-4 | Gama terapijos įrenginiai |

| 9022 | 33151200-5 | Rentgeno terapijos įrenginiai |

| 9022 | 33151300-6 | Spektrografai |

| 9022 | 33151400-7 | Spindulinio gydymo medžiagos |

| 9019 | 33152000-0 | Inkubatoriai |

| 9018.9 | 33153000-7 | Litotriptoriai |

| 9019+9020 | 33154000-4 | Mechanoterapijos įrenginiai |

| 9019+9020 | 33155000-1 | Fizinės terapijos įrenginiai |

| 9019+9020 | 33155100-2 | Fizioterapijos įrenginiai |

| 9019 | 33156000-8 | Psichologinių tyrimų įrenginiai |

| 9019+9020 | 33157000-5 | Dujų terapijos ir kvėpavimo įrenginiai |

| 9019+9020 | 33157100-6 | Medicininių dujų kaukės |

| 9019+9020 | 33157110-9 | Deguonies kaukės |

| 9019+9020 | 33157200-7 | Gydymo deguonimi rinkiniai |

| 9019+9020 | 33157300-8 | Deguonies palapinės |

| 9020 | 33157400-9 | Medicininiai kvėpavimo įrenginiai |

| 9020 | 33157500-0 | Hiperbarinės kameros |

| 9019 | 33157700-2 | Pūtimo indas |

| 9019 | 33157800-3 | Deguonies pateikimas |

| 9019 | 33157810-6 | Oksigenoterapija |

| 9018+9021 | 33158000-2 | Gydymas elektra, elektromagnetiniu lauku ir mechaniniškai |

| 9018 | 33158100-3 | Elektromagnetoterapija |

| 9018+9021 | 33158200-4 | Elektroterapijos įrenginiai |

| 9021 | 33158210-7 | Stimuliatorius |

| 9018.2 | 33158300-5 | Gydymo ultravioletiniais spinduliais įrenginiai |

| 9018 | 33158400-6 | Mechanoterapija |

| 9018[.1+.2] | 33158500-7 | Gydymo infraraudonaisiais spinduliais įrenginiai |

| 9018+9021 | 33159000-9 | Klinikinės farmakologijos sistema |

| 9018[.3+.5+.9]+9019 | 33160000-9 | Operacinių techninė įranga |

| 9018[.3+.5+.9] | 33161000-6 | Elektrochirurgija |

| 9018[.3+.5+.9] | 33162000-3 | Operacinės įrenginiai ir instrumentai |

| 9018[.3+.5+.9] | 33162100-4 | Operacinės įrenginiai |

| 9018[.3+.5+.9] | 33162200-5 | Operacinės instrumentai |

| 9019 | 33163000-0 | Tentai |

| 9018[.3+.5+.9] | 33164000-7 | Koloskopijos įrenginiai |

| 9018[.3+.5+.9] | 33164100-8 | Kolposkopas |

| 9018[.3+.5+.9] | 33165000-4 | Kriochirurgijos ir krioterapijos įrenginiai |

| 9018[.3+.5+.9] | 33166000-1 | Dermatologiniai įrenginiai |

| 9018.9 | 33167000-8 | Chirurginiai šviesos šaltiniai |

| 9018.9 | 33168000-5 | Endoskopijų ir endochirurginiai įrenginiai |

| 9018.9 | 33168100-6 | Endoskopai |

| 9018.9 | 33169000-2 | Chirurginiai instrumentai |

| 9018.9 | 33169100-3 | Chirurginis lazeris |

| 9018.9 | 33170000-2 | Anestezija ir reanimacija |

| 9018.9 | 33171000-9 | Anestezijos ir reanimacijos instrumentai |

| 9018.9 | 33171100-0 | Anestezijos instrumentai |

| 9018.9 | 33171110-3 | Anestezijos kaukė |

| 9018.9 | 33171200-1 | Reanimacijos instrumentai |

| 9018.9 | 33171210-4 | Reanimacijos kaukė |

| 9018.9 | 33172000-6 | Anestezijos ir reanimacijos įrenginiai |

| 9018.9 | 33172100-7 | Anestezijos įrenginiai |

| 9018.9 | 33172200-8 | Reanimacijos įrenginiai |

| 9018[.3+.5+.9]+9021 | 33180000-5 | Organų veiklos nepakankamumo gydymas |

| 9018.9 | 33181000-2 | Inkstų veiklos nepakankamumo gydymo įrenginiai |

| 9018.9 | 33181100-3 | Hemodializės įrenginiai |

| 9018.9 | 33181200-4 | Dializės filtrai |

| 9018.9 | 33181300-5 | Ligonio nuolatinio stebėjimo dializės metu įrenginys |

| 9018.9 | 33181400-6 | Mobilusis hemodializės aparatas |

| 9018.9 | 33181500-7 | Nefrologinės medžiagos |

| 9018.9 | 33181510-0 | Nefrologiniai tirpalai |

| 9018.9 | 33181520-3 | Hemodializės medžiagos |

| 9018.9+9021[.5+.9]+9022.1 | 33182000-9 | Širdies veiklos nepakankamumo gydymo įrenginiai |

| 9021.9 | 33182100-0 | Defibriliatorius |

| 9021.5 | 33182200-1 | Širdies stimuliavimo įrenginiai |

| 9021.5 | 33182210-4 | Elektrinis širdies stimuliatorius |

| 9021.5 | 33182220-7 | Širdies vožtuvas |

| 9021.5 | 33182230-0 | Skilvelis |

| 9021.9 | 33182240-3 | Elektrinių širdies stimuliatorių dalys ir priedai |

| 9021.9 | 33182241-0 | Elektrinių širdies stimuliatorių maitinimo elementai |

| 9018.9 | 33182300-2 | Širdies chirurgijos įrenginiai |

| 9022.1 | 33182400-3 | Rentgenokardiografijos sistema |

| 9021.1 | 33183000-6 | Ortopedinės priemonės |

| 9021.1 | 33183100-7 | Ortopediniai implantai |

| 9021.1 | 33183200-8 | Ortopediniai protezai |

| 9021.1 | 33183300-9 | Osteosintezių įrenginiai |

| 9021 | 33184000-3 | Dirbtinės kūno dalys |

| 9021.9 | 33184100-4 | Chirurginiai implantai |

| 9021.3 | 33184200-5 | Kraujagyslių protezai |

| 9021.9 | 33184300-6 | Dirbtinės širdies dalys |

| 9021.9 | 33184310-9 | Širdies vožtuvai |

| 9021.3 | 33184400-7 | Krūtų protezai |

| 9021.3 | 33184500-8 | Širdies vainikinių kraujagyslių endoprotezai |

| 9021.3 | 33184600-9 | Dirbtinės akys |

| 9021.3 | 33185000-0 | Kurtumo gydymo priemonės |

| 9021.9 | 33185100-1 | Kurtumo gydymo priemonių dalys ir priedai |

| 9021.9 | 33185200-2 | Kochlearinis implantas |

| 9021.9 | 33185300-3 | Otolaringologiniai implantai |

| 9021.9 | 33185400-4 | Dirbtinės gerklos |

| 9019 | 33186000-7 | Dirbtinė kraujotaka |

| 9019 | 33186100-8 | Oksigenatorius |

| 9018.9 | 33193221-4 | Invalidų vežimėlių minkštosios dalys |

| 9018.9 | 33193222-1 | Invalidų vežimėlių karkasai |

| 9018.9 | 33193223-8 | Invalidų vežimėlių sėdynės |

| 9018.9 | 33193224-5 | Invalidų vežimėlių ratai |

| 9018.9 | 33194000-6 | Transfuziniai, infuziniai įrenginiai ir instrumentai |

| 9018.9 | 33194100-7 | Infuziniai įrenginiai ir instrumentai |

| 9018.9 | 33194110-0 | Infuzinės pompos |

| 9018.9 | 33194120-3 | Gaminiai infuzijoms |

| 9018.9 | 33194200-8 | Transfuziniai įrenginiai ir instrumentai |

| 9018.9 | 33194210-1 | Kraujo perpylimo įrenginiai |

| 9018.9 | 33194220-4 | Kraujo perpylimo medžiagos |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195000-3 | Ligonio nuolatinio stebėjimo įranga |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195100-4 | Nuolatinio stebėjimo prietaisai |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195110-7 | Kvėpavimo nuolatinio stebėjimo prietaisai |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33196000-0 | Pagalbinės medicininės priemonės |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33196100-1 | Įrenginiai seniems žmonėms |

| 9014[.1–.8] | 33196200-2 | Įrenginiai neįgaliesiems |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33210000-5 | Navigacijos, meteorologijos, geologijos ir geofizikos prietaisai |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33211000-2 | Pagalbinės navigacijos priemonės |

| 9014[.1–.8] | 33211100-3 | Kryptį nustatantys prietaisai |

| 9014.1 | 33211110-6 | Kompasai |

| 9014[.1–.8] | 33211200-4 | Sekstantai |

| 9014[.1–.8] | 33211210-7 | Geografinės padėties nustatymo sistema |

| 9014[.1–.8] | 33211300-5 | Hidrolokatoriai |

| 9014[.1–.8] | 33211400-6 | Echolotai |

| 9015[.1–.8] | 33212000-9 | Meteorologiniai instrumentai ir reikmenys |

| 9015[.1–.8] | 33212100-0 | Telemetrijos prietaisas |

| 9015[.4+.8] | 33212200-1 | Stebėjimo prietaisai |

| 9015[.4+.8] | 33212210-4 | Hidrografiniai instrumentai |

| 9015[.4+.8] | 33212220-7 | Meteorologiniai instrumentai |

| 9015[.4+.8] | 33212230-0 | Geologinė įranga |

| 9015[.4+.8] | 33212240-3 | Seisminė įranga |

| 9015[.4+.8] | 33212250-6 | Topografinė įranga |

| 9015[.4+.8] | 33212300-2 | Teodolitai |

| 9016+9017 | 33230000-1 | Ilgio matavimas |

| 9016 | 33231000-8 | Tikslios svarstyklės |

| 9017.1 | 33232000-5 | Braižymo stalai |

| 9017.1 | 33232100-6 | Braižymo prietaisai |

| 9017.1 | 33232200-7 | Pantografai |

| 9017.1 | 33232300-8 | Slankiosios liniuotės |

| 9017[.3+.8] | 33233000-2 | Rankiniai ilgio matavimo prietaisai |

| 9030 | 33240000-4 | Kiekio matavimo prietaisai |

| 9030.1 | 33241000-1 | Spinduliavimo matavimo prietaisai |

| 9030.1 | 33241100-2 | Elektronų spinduliavimą registruojantys prietaisai |

| 9030.1 | 33241200-3 | Spinduliavimo dozimetrai |

| 9030.3 | 33241300-4 | Elektros matavimo prietaisai |

| 9030.3 | 33241310-7 | Ampermetrai |

| 9030.3 | 33241320-0 | Voltmetrai |

| 9030.1 | 33241400-5 | Geigerio skaitikliai |

| 9030.1 | 33241500-6 | Radioaktyviosios taršos nuolatinio stebėjimo įrenginiai |

| 9030.1 | 33241600-7 | Spinduliavimo nuolatinio stebėjimo prietaisai |

| 9030.2 | 33242000-8 | Osciloskopai |

| 9030.2 | 33242100-9 | Oscilografai |

| 9030.4 | 33243000-5 | Paklaidų nuolatinio stebėjimo įranga |

| 9030.4 | 33244000-2 | Taršos nuolatinio stebėjimo įrenginiai |

| 9025[.1+.8]+9026[.1+.8]+9027[.1–.8] | 33250000-7 | Fizinių savybių nustatymo prietaisai |

| 9025[.1+.8] | 33251000-4 | Matavimo prietaisai |

| 9025.1 | 33251100-5 | Hidrometrai |

| 9025.1 | 33251200-6 | Termometrai |

| 9025.1 | 33251300-7 | Pirometrai |

| 9025.8 | 33251400-8 | Barometrai |

| 9025.8 | 33251500-9 | Higrometrai |

| 9025.8 | 33251600-0 | Psichrometrai |

| 9026 | 33252000-1 | Skysčių ir dujų tekėjimo, lygio ir slėgio matavimo instrumentai |

| 9026.1 | 33252100-2 | Srovę matuojantys prietaisai |

| 9026.1 | 33252110-5 | Vandens matuokliai |

| 9026.1 | 33252200-3 | Lygio matavimo įranga |

| 9026.2 | 33252300-4 | Kraujospūdžio matavimo įranga |

| 9026.2 | 33252310-7 | Kraujospūdžio matuokliai |

| 9026[.1–.8] | 33252400-5 | Matavimo ir kontrolės įranga |

| 9027 | 33253000-8 | Nustatymo ir analizės įrenginiai |

| 9027 | 33253100-9 | Nustatymo įrenginiai |

| 9027.1 | 33253110-2 | Dujų nustatymo prietaisai |

| 9027.1 | 33253120-5 | Dūmų nustatymo prietaisai |

| 9027[.1–.8] | 33253130-8 | Sutrikimų nustatymo prietaisai |

| 9027[.1–.8] | 33253200-0 | Analizės įrenginiai |

| 9027.1 | 33253210-3 | Dujų analizės prietaisai |

| 9027.2 | 33253220-6 | Chromatografai |

| 9027.2 | 33253221-3 | Dujų chromatografai |

| 9027.2 | 33253230-9 | Dūmų analizės prietaisai |

| 9027.3 | 33253300-1 | Spektrometrai |

| 9027.3 | 33253310-4 | Masės spektrometrai |

| 9027.3 | 33253320-7 | Emisijos matavimo įrenginiai |

| 9027.3 | 33253321-4 | Emisijos spektrometras |

| 9027.3 | 33253330-0 | Spektro analizatorius |

| 9027 | 33253400-2 | Analizatoriai |

| 9027.8 | 33253410-5 | Plitimo analizatoriai |

| 9027.8 | 33253420-8 | Garsą matuojantys įrenginiai |

| 9027.8 | 33253430-1 | Triukšmą matuojantys įrenginiai |

| 9027.8 | 33253440-4 | Vibracijos analizatoriai |

| 9027.8 | 33253450-7 | Biocheminiai analizatoriai |

| 9027.8 | 33253451-4 | Citometrai |

| 9027.8 | 33253452-1 | Kraujo analizatoriai |

| 9027.8 | 33253453-8 | Pieno analizatoriai |

| 9027.8 | 33253454-5 | Biomedicininiai įrenginiai |

| 9027.8 | 33253455-2 | Kraujo forminių elementų kiekio skaičiavimo prietaisas |

| 9027.8 | 33253456-9 | Farmakologinis analizatorius |

| 9027.8 | 33253457-6 | Hematologinis analizatorius |

| 9027.8 | 33253458-3 | Imunologinis analizatorius |

| 9027.8 | 33253500-3 | Skysčių nustatymo prietaisas |

| 9011+9012.1 | 33261000-7 | Mikroskopai |

| 9012.1 | 33261100-8 | Elektroniniai mikroskopai |

| 9012.1 | 33261110-1 | Nuskaitantys elektroniniai mikroskopai |

| 9012.1 | 33261120-4 | Transmisinis elektroninis mikroskopas |

| 9012.1 | 33261200-9 | Skaitytuvai |

| 9012.1 | 33261210-2 | Spalvoto srovės vaizdo doplerio aparatai |

| 9012.1 | 33261220-5 | Kompiuterinio tomografo skaitytuvas |

| 9012.1 | 33261230-8 | Kompiuterinio ašinio tomografo skaitytuvas |

| 9012.1 | 33261250-4 | Doplerio įranga |

| 9012.1 | 33261260-7 | Vaizdą kurianti įranga |

| 9012.1 | 33261270-0 | Branduolinio magnetinio rezonanso skaitytuvas |

| 9012.1 | 33261280-3 | Magnetinio rezonanso vaizdą kurianti įranga |

| 9012.1 | 33261300-0 | Difrakcijos prietaisas |

| 9024+9031 | 33262000-4 | Tikrinimo ir matavimo prietaisai |

| 9031[.1–.8] | 33262100-5 | Litavimo testeriai |

| 9031.8 | 33262200-6 | Hidraulinių stiprintuvų tikrinimo prietaisai |

| 9031.8 | 33262300-7 | Dujų nustatymo įranga |

| 9031.8 | 33262400-8 | Narkotikų nustatymo įranga |

| 9031.8 | 33262500-9 | Dujų tikrinimo rinkiniai |

| 9031.8 | 33262600-0 | Sprogmenų aptikimo sistema |

| 9031.8 | 33262610-3 | Sprogmenų aptikimo detektoriai |

| 9031.8 | 33262700-1 | Dozimetrijos sistema |

| 9031.8 | 33262800-2 | Automobilių prietaisai |

| 9028 | 33263000-1 | Skaitikliai |

| 9028.3 | 33263100-2 | Energijos skaitikliai |

| 9028.3 | 33263200-3 | Elektroniniai skaitikliai |

| 9028.3 | 33263300-4 | Magnetiniai skaitikliai |

| 9028[.3+.9] | 33263400-5 | Elektros skaitikliai |

| 9029 | 33264000-8 | Gaminių skaitikliai |

| 9029 | 33264100-9 | Apsisukimų skaitikliai |

| 9029.2 | 33264110-2 | Automobilių greičio matuokliai |

| 9029.2 | 33264111-9 | Tachometrai |

| 9029.2 | 33264112-6 | Taksometrai |

| 9029.2 | 33264200-0 | Stroboskopai |

| 9032 | 33270000-3 | Kontrolės ir reguliavimo įranga ir prietaisai |

| 9032.8 | 33271000-0 | Greičio ribotuvai |

| 9022+9031 | 33280000-6 | Nemedicininė įranga su spinduliavimo šaltiniais |

| 9022+9031 | 33281000-3 | Bagažo tikrinimo įrenginiai |

| 9022.1 | 33282000-0 | Rentgeno kontrolės įrenginiai |

| 9001[.3–.5]+9003[.1+.9]+9004 | 33410000-7 | Akiniai ir lęšiai |

| 9003[.1+.9]+9004 | 33411000-4 | Akiniai |

| 9004.1 | 33411100-5 | Akiniai nuo saulės |

| 9003[.1+.9] | 33411200-6 | Akinių apsodai ir kitos detalės |

| 9003[.1+.9]+9004 | 33412000-1 | Regėjimo nekoreguojantys akiniai |

| 9004 | 33412100-2 | Apsauginiai akiniai |

| 9003[.1+.9] | 33412200-3 | Apsauginių akinių apsodai ir kitos detalės |

| 9001+9002[.19+.2+.9]+9005 | 33413000-8 | Lęšiai |

| 9001[.3–.5] | 33413100-9 | Koreguojantys lęšiai |

| 9001.3 | 33413110-2 | Kontaktiniai lęšiai |

| 9001.3 | 33413111-9 | Intraokuliniai lęšiukai |

| 9001[.4+.5] | 33413112-6 | Akinių lęšiai |

| 9001+9002 | 33420000-0 | Poliarizuojančios medžiagos |

| 9001.1 | 33421000-7 | Fibrooptiniai prietaisai |

| 9002 | 33422000-4 | Veidrodžiai |

| 9001.1 | 33423000-1 | Optiniai filtrai |

| 9001 | 33424000-8 | Optinės pagalbinės priemonės |

| 9005+9011+9013 | 33430000-3 | Astronomijos ir optikos prietaisai |

| 9005.1 | 33431000-0 | Binokuliniai prietaisai |

| 9005.8 | 33432000-7 | Naktinio regėjimo prietaisai |

| 9005.8 | 33433000-4 | Optiniai taikikliai |

| 9011 | 33434000-1 | Optiniai mikroskopai |

| 9005.8 | 33435000-8 | Teleskopai |

| 9013 | 33436000-5 | Specialūs optiniai instrumentai |

| 9013.2 | 33436100-6 | Lazeriai |

| 9013.2 | 33436110-9 | Pramoniniai lazeriai |

| 9013.8 | 33440000-6 | Skystųjų kristalų prietaisai |

| 9013.8 | 33441000-3 | Periskopai |

| 9002.11+9006+9007.1 | 33451000-6 | Fotokameros |

| 9002.11 | 33451100-7 | Fotokamerų lęšiai |

| 9006.9 | 33451200-8 | Fotokamerų korpusai |

| 9006[.1–.3] | 33451300-9 | Spausdinimo plokščių ar cilindrų fotokameros |

| 9006[.4+.5] | 33451400-0 | Greitojo spausdinimo fotokameros |

| 9007.1 | 33451500-1 | Kino kameros |

| 9007.2+9008 | 33452000-3 | Kino projektoriai |

| 9007.2+9008.1 | 33452100-4 | Projektoriai |

| 9008.1 | 33452110-7 | Skaidrių projektoriai |

| 9008.4 | 33452200-5 | Didintuvai |

| 9008.4 | 33452300-6 | Vaizdo reduktoriai |

| 9002.1 | 33453000-0 | Fotolaboratorijų įrenginiai |

| 9002.11 | 33453100-1 | Blykstės |

| 9002.11 | 33453200-2 | Fotografiniai didintuvai |

| 9006[.61+.69]+9008.4+9010[.1–.6] | 33453300-3 | Filmų gamybos įranga ir prietaisai |

| 9010.1 | 33453400-4 | Demonstravimo ekranai |

| 9008.2 | 33454000-7 | Mikrofilmų ir mikrofišų skaitymo įranga |

| 9008.2 | 33454100-8 | Mikrofilmų skaitymo įranga |

| 9008.2 | 33454110-1 | Mikrofilmų skaitymo įrenginiai |

| 9008.2 | 33454200-9 | Mikrofišų skaitymo įranga |

| 9008.2 | 33454210-2 | Mikrofišų skaitymo įrenginiai |

| 9008.2 | 33454300-0 | Mikroforminė įranga |

| 9008.2 | 33454310-3 | Mikroformų skaitymo įrenginiai |

| 9031[.1–.8] | 34330000-9 | Bandymų stendai |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153000-8 | Mokymo įranga |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153100-9 | Mokymo priemonės |

| 9023 | 36640000-9 | Demonstravimui skirti prietaisai ir įranga |

| 9023 | 36641000-6 | Informavimui ir reklamai skirti gaminiai |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000-5 | Filtrai |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtrų kasetės |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Susidėvinčios dalys |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731000-4 | Vienkartinio naudojimo gaminiai |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731200-6 | Asmeninio naudojimo reikmenys |

| 3213+9023+9603[.3+.4]+9608–9611 | 36800000-9 | Dailiųjų amatų ir meno reikmenys |

| 9023 | 36810000-2 | Dailiųjų amatų reikmenys |

91Laikrodžiai ir jų dalys

| 9113.9 | 19230000-7 | Laikrodžių dirželiai |

| 9101–9114 | 33510000-8 | Laikrodžiai |

| 9101+9102+9108+9110-9114 | 33511000-5 | Rankiniai, kišeniniai, kontroliniai, sieniniai laikrodžiai, žadintuvai |

| 9101+9102 | 33511100-6 | Rankiniai laikrodžiai |

| 9101 | 33511200-7 | Laikmačiai |

| 9103–9105+9109+9110.99111+9112+9114 | 33512000-2 | Žadintuvai ir sieniniai laikrodžiai |

| 9105.1 | 33512100-3 | Žadintuvai |

| 9105.2 | 33512200-4 | Sieniniai laikrodžiai |

| 9104 | 33512300-5 | Automobilių laikrodžiai |

| 9106+9107 | 33513000-9 | Laiko skaitikliai ir panašūs prietaisai; automobilių stovėjimo skaitikliai |

| 9106 | 33513100-0 | Laiko skaitikliai |

| 9106 | 33513200-1 | Laiko savirašiai |

| 9107 | 33513300-2 | Automobilių stovėjimo skaitikliai |

| 9107 | 33513310-5 | Žetonų skaitikliai |

| 9107 | 33513400-3 | Technologinių procesų laikmačiai |

| 9107 | 33513500-4 | Automatiniai jungikliai, suveikiantys nustatytu laiku |

92Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

| 9201–9209 | 36300000-4 | Muzikos instrumentai ir jų dalys |

| 9201–9209[.1–3] | 36310000-7 | Muzikos instrumentai |

| 9201 | 36311000-4 | Pianinai |

| 9203+9204+9207.10.1 | 36312000-1 | Vargonai |

| 9201+9202 | 36313000-8 | Styginiai instrumentai |

| 9205 | 36314000-5 | Pučiamieji instrumentai |

| 9207 | 36315000-2 | Muzikos instrumentai su elektriniu garso stiprinimu |

| 9207.10.5 | 36315100-3 | Sintezatoriai |

| 9206 | 36316000-9 | Mušamieji instrumentai |

| 9209.9 | 36320000-0 | Muzikos instrumentų dalys ir priedai |

94Baldai, patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

| 5805+9404[.901–.909] | 17216000-9 | Baldai ir interjero detalės |

| 9404[.901–.909] | 17216110-3 | Pagalvėlės |

| 9404[.901–.909] | 17216120-6 | Pagalvės |

| 6306+9404+8804 | 17222000-4 | Brezentai, laivų, burlenčių ar desantinių laivų burės, tentai, markizės, palapinės ir kitos prekės turistams |

| 6306[.2+.9]+9404[.3+.9] | 17222500-9 | Tekstilės gaminiai stovyklautojams |

| 9404[.3+.9] | 17222540-1 | Miegmaišiai |

| 9404[.3+.9] | 17222541-8 | Pūkiniai ar plunksniniai miegmaišiai |

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410–4418[.1–.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1 | 20000000-6 | Mediena, medienos ir kamščiamedžio žievės gaminiai, pinti ir vyti dirbiniai |

| 4418[.1–.5+.9]+9406.00.1 | 20300000-9 | Staliaus ir dailidės pagaminti medienos dirbiniai |

| 9406.00.1 | 20330000-8 | Surenkami mediniai pastatai |

| 9406.00.9 | 25235000-7 | Plastikiniai surenkami (standartiniai) pastatai |

| 9405.9 | 25244000-3 | Lempų, šviestuvų ir šviečiančių iškabų detalės iš plastiko |

| 9405.9 | 25244100-4 | Šviečiančios iškabos ir ženklai iš plastiko |

| 9405.9 | 25244110-7 | Šviečiančios iškabos iš plastiko |

| 9405.9 | 25244120-0 | Ženklai iš plastiko |

| 9405.9 | 25244121-7 | Policijos ženklai |

| 9405.92 | 25244200-5 | Plastikiniai kelio ženklai |

| 9405.92 | 25244210-8 | Plastikinių kelio ženklų detalės |

| 9405.92 | 25244220-1 | Šviesą atspindintys statramsčiai |

| 9405.92 | 25244230-4 | Šviesą atspindintys bortai |

| 9405.92 | 25244300-6 | Šviestuvų įrenginiai iš plastiko |

| 9405.92 | 25244310-9 | Šviestuvų įrenginių detalės iš plastiko |

| 7010.1+7011+7014+7015+7017+7018.1+8546.1+9405.91 | 26152000-8 | Techninis stiklas |

| 9405.91 | 26152400-2 | Stiklinės lempų ir apšvietimo įrenginių, vardo lentelių ir ženklų detalės |

| 9405.91 | 26152410-5 | Signalizavimo priemonės iš stiklo |

| 9405.91 | 26152411-2 | Iškabos iš stiklo |

| 9405.91 | 26152412-9 | Ženklai iš stiklo |

| 9405.91 | 26152420-8 | Stiklinės gatvių apšvietimo detalės |

| 9405.91 | 26152430-1 | Stiklinės lempų detalės |

| 9405.91 | 26152490-9 | Stiklas kelio ženklams |

| 9406.00[.3+.9] | 28111000-3 | Surenkamieji statiniai |

| 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Surenkamieji nameliai |

| 9406.00[.3+.9] | 28111110-7 | Nameliai |

| 9406.00[.3+.9] | 28111200-5 | Kabinos |

| 9406.00[.3+.9] | 28111300-6 | Lauko ligoninė |

| 9406.00[.3+.9] | 28111400-7 | Lauko virtuvės |

| 9406.00[.3+.9] | 28111500-8 | Šiltnamiai |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Metalo armatūra |

| 9403.2 | 28528950-3 | Metalinis stelažas |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Stogas |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812410-4 | Stogo karkasas |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812420-7 | Stogo atramos |

| 6810+9406.00.9 | 28814200-3 | Betono gaminiai |

| 9406 | 28815710-8 | Tentai |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Įrenginiai mieste |

| 9405.9 | 28824200-6 | Lempos, įspėjančios apie kelio pavojus |

| 9405.9 | 28824300-7 | Švyturiai |

| 9405.9 | 28824500-9 | Stulpeliai |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Ženklai |

| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Ženklų medžiagos |

| 8310+9405.9 | 28825000-1 | Gatvių apšvietimo įranga |

| 9405.9 | 28825100-2 | Gatvių apšvietimo kolonos |

| 9405.9 | 28825200-3 | Žibintų stulpai |

| 9405.9 | 28825300-4 | Gatvių žibintai |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Kelių ženklinimo įranga |

| 8530+8608+9405 | 29811300-0 | Eismo kontrolės įranga |

| 8310+8608+9405 | 29815200-7 | Oro transporto valdymo įranga |

| 7308+7610+9406 | 29837000-5 | Pusfabrikačių įranga |

| 8513.1+8539.32.1+8608.00.3+9405 | 31518000-0 | Signaliniai žibintai |

| 9405[.5+.6] | 31518200-2 | Avarinio apšvietimo įrenginiai |

| 9405 | 31518300-3 | Stogo žibintai |

| 9405.40.1 | 31518600-6 | Prožektoriai |

| 8513.1+9405.2 | 31521000-4 | Lempos |

| 9405.2 | 31521100-5 | Stalinės lempos |

| 9405.2 | 31521200-6 | Toršerai |

| 9405.3 | 31522000-1 | Kalėdinės eglių girliandos |

| 9405.6 | 31523000-8 | Šviečiantys ženklai ir pavadinimai |

| 9405.6 | 31523100-9 | Šviečiantys ženklai |

| 9405.6 | 31523110-2 | Šviečiantys kelio ženklai |

| 9405.6 | 31523200-0 | Nuolatinės informacijos ženklai |

| 9405.6 | 31523300-1 | Šviečiantys pavadinimai |

| 9405.1 | 31524000-5 | Lubų ir sienų apšvietimo armatūra |

| 9405.1 | 31524100-6 | Lubų apšvietimo armatūra |

| 9405.1 | 31524110-9 | Parodomųjų operacinių lempos |

| 9405.1 | 31524120-2 | Lubų šviestuvai |

| 9405.1 | 31524200-7 | Sienų šviestuvai |

| 9405.40[.3+.9] | 31527000-6 | Taškinio apšvietimo lempos |

| 9405.40[.3+.9] | 31527100-7 | Kelio šviesos |

| 9405.40[.3+.9] | 31527200-8 | Lauko šviesos |

| 9405.40[.3+.9] | 31527210-1 | Žibintai |

| 9405.40[.3+.9] | 31527220-4 | Tunelio apšvietimas |

| 9405.40[.3+.9] | 31527230-7 | Laivų navigacijos ir apšvietimo šviesos |

| 9405.40[.3+.9] | 31527240-0 | Upių navigacijos ir apšvietimo šviesos |

| 9405.40[.3+.9] | 31527250-3 | Lėktuvų navigacijos ir apšvietimo šviesos |

| 9405.40[.3+.9] | 31527260-6 | Apšvietimo sistemos |

| 9405.40[.3+.9] | 31527270-9 | Platformų apšvietimas |

| 9405.40[.3+.9] | 31527300-9 | Namų vidaus apšvietimas |

| 8513.9+8539.9+9405.99 | 31530000-0 | Lempų ir apšvietimo įrangos dalys |

| 8513.9+9405.99 | 31532000-4 | Lempų ir apšvietimo armatūros dalys |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Medicinos pramonės gaminiai |

| 8419.2+8713+8714.2+9402 | 33190000-8 | Įvairūs medicininiai įrenginiai |

| 9402 | 33192000-2 | Medicininiai baldai |

| 9402.9 | 33192100-3 | Medicininės lovos |

| 9402.9 | 33192110-6 | Ortopedinės lovos |

| 9402.9 | 33192120-9 | Ligoninės lovos |

| 9402.9 | 33192130-2 | Lovos su varikliais |

| 9402.9 | 33192140-5 | Psichinių ligonių lovos |

| 9402.9 | 33192150-8 | Gydymo lovos |

| 9402.9 | 33192160-1 | Neštuvai |

| 9402.9 | 33192200-4 | Medicininiai stalai |

| 9402.9 | 33192210-7 | Tyrimų stalai |

| 9402.9 | 33192220-0 | Skrodimų stalai |

| 9402.9 | 33192230-3 | Operaciniai stalai |

| 9402.9 | 33192300-5 | Medicininiai baldai (išskyrus lovas ir stalus) |

| 9402.9 | 33192310-8 | Prie medicininių lovų tvirtinami tempimo ir kabinimo įrenginiai |

| 9402.9 | 33192320-1 | Šlapimo butelių laikikliai |

| 9402.9 | 33192330-4 | Pagalbinė kraujo perpylimų įranga |

| 9402.9 | 33192340-7 | Operacinių baldai (išskyrus stalus) |

| 9402 | 33192400-6 | Stomatologinė darbo įranga |

| 9402.1 | 33192410-9 | Stomatologinės kėdės |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195000-3 | Ligonio nuolatinio stebėjimo įranga |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195100-4 | Nuolatinio stebėjimo prietaisai |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195110-7 | Kvėpavimo nuolatinio stebėjimo prietaisai |

| 9401 | 36110000-5 | Sėdimieji baldai, sėdynės, kėdės ir su jomis susijusios dalys |

| 9401[.1–.3+.7] | 36111000-2 | Sėdimieji baldai metaliniais rėmais |

| 9401.1 | 36111100-3 | Civilinės paskirties orlaivių sėdynės |

| 9401.2 | 36111200-4 | Automobilių sėdynės |

| 9401.3 | 36111300-5 | Sukamieji sėdimi baldai |

| 9401[.1–.8] | 36111400-6 | Biuro, mokyklos ir kitos kėdės |

| 9401[.7+.8] | 36111410-9 | Mokyklinės kėdės |

| 9401[.7+.8] | 36111420-2 | Biuro kėdės |

| 9401[.7+.8] | 36111430-5 | Katapulto krėslai |

| 9401[.7+.8] | 36111490-3 | Katapulto krėslai |

| 9401[.4–.6] | 36112000-9 | Sėdimieji baldai mediniais rėmais |

| 9401[.4–.6] | 36112100-0 | Valgomojo kėdės |

| 9401[.4–.6] | 36112200-1 | Krėslai |

| 9401[.4–.6] | 36112300-2 | Krėslai-sofos |

| 9401[.4–.6] | 36112400-3 | Suoliukai |

| 9401[.4–.6] | 36112500-4 | Šezlongai |

| 9401[.4–.6] | 36112600-5 | Taburetės |

| 9401.8 | 36113000-6 | Plastikinės sėdynės |

| 9401[.7+.9] | 36114000-3 | Sėdimųjų baldų dalys |

| 9401.71 | 36114100-4 | Apmušalai |

| 9401[.7+.9] | 36115000-0 | Kėdės |

| 9403[.1+.3+.60.3] | 36120000-8 | Nebuitinės paskirties baldai |

| 9403.1 | 36121000-5 | Biuro baldai |

| 9403.1 | 36121100-6 | Metaliniai biuro baldai |

| 9403.1 | 36121110-9 | Metaliniai stalai |

| 94 03.10.91 | 36121120-2 | Metalinės spintos |

| 94 03.10.51 | 36121130-5 | Metaliniai rašomieji stalai |

| 9403.1 | 36121140-8 | Metalinis biuro stelažas |

| 9403.1 | 36121150-1 | Metalinės knygų spintos |

| 94 03.10.93 | 36121160-4 | Metalinės katalogavimo sistemos |

| 94 03.10.93 | 36121161-1 | Metalinės dokumentų spintos |

| 94 03.10.93 | 36121162-8 | Metalinės kartotekos spintos |

| 94 03.10.93 | 36121163-5 | Karuselinės sistemos |

| 94 03.10.93 | 36121164-2 | Stumdomosios biuro spintelės su ratukais |

| 94 03.10.93 | 36121170-7 | Metalinės spintelės |

| 9403.3 | 36121200-7 | Mediniai biuro baldai |

| 9403.3 | 36121210-0 | Mediniai stalai |

| 94 03.30.91 | 36121220-3 | Medinės spintelės |

| 9403.30.11 | 36121230-6 | Mediniai rašomieji stalai |

| 9403.3 | 36121240-9 | Medinis biuro stelažas |

| 9403.3 | 36121241-6 | Medinis archyvavimo stelažas |

| 94 03.30.91 | 36121250-2 | Katalogavimo sistemos |

| 94 03.30.91 | 36121251-9 | Dokumentų spintos |

| 94 03.30.91 | 36121252-6 | Kartotekos spintos |

| 94 03.30.91 | 36121253-3 | Bylų kabyklos |

| 94 03.30.91 | 36121254-0 | Stumdomosios medinės spintelės su ratukais |

| 9403[.1+.3+60.3] | 36121300-8 | Demonstravimo stendai |

| 9403[.1+.3+60.3] | 36121400-9 | Baldai kompiuteriams |

| 9403[.1+.3+60.3] | 36121410-2 | Kompiuterių staliukai |

| 9403[.1+.3+60.3] | 36121500-0 | Rūšiavimo stalai |

| 9403[.1+.3+60.3] | 36121510-3 | Rūšiavimo rėmai |

| 9403.6 | 36122000-2 | Parduotuvės baldai |

| 9403.60.3 | 36122100-3 | Stendai |

| 9403.60.3 | 36122200-4 | Prekystaliai |

| 9403.60.3 | 36122210-7 | Valgio išdavimo stalai |

| 9403.60.3 | 36122300-5 | Talpinimo lentynų blokai |

| 9403.60.3 | 36122400-6 | Vitrinos |

| 9403.60.9+9403[.7+.8] | 36123000-9 | Laboratorijos baldai |

| 9403.60.9+9403[.7+.8] | 36123100-0 | Laboratorijos darbastaliai |

| 9403+9404 | 36130000-1 | Buitinės paskirties baldai |

| 9403.4 | 36131000-8 | Virtuvės baldai ir įranga |

| 9403.4 | 36131100-9 | Spintelės |

| 9403.4 | 36131200-0 | Lentynos |

| 9403.4 | 36131300-1 | Virtuvės stalviršiai |

| 9403.4 | 36131400-2 | Spintelės |

| 9403.41 | 36131500-3 | Virtuvės baldų komplektai |

| 9403.4 | 36131600-4 | Spintos darbui su lakiosiomis cheminėmis medžiagomis |

| 9403.60.9 | 36132000-5 | Sodo baldai |

| 9403[.5+.60.1]+9404 | 36133000-2 | Miegamojo, valgomojo ir svetainės baldai |

| 9403.5+9404 | 36133100-3 | Miegamojo baldai |

| 9403.5+9404 | 36133110-6 | Lovos, patalynė ir specialūs minkštieji baldai |

| 9404.1 | 36133111-3 | Čiužinių pastovai |

| 9404.2 | 36133112-0 | Čiužiniai |

| 9404.9 | 36133113-7 | Specialūs minkštieji baldai |

| 9404.9 | 36133114-4 | Elektrinės šildymo antklodės |

| 9404.9 | 36133115-1 | Guminiai įtiesalai |

| 9403.5 | 36133116-8 | Vaikiškos lovytės |

| 9403.5 | 36133120-9 | Kiti miegamojo baldai, išskyrus lovas ir patalynę |

| 9403.5 | 36133121-6 | Drabužių spintos |

| 9403.5 | 36133122-3 | Komodos |

| 9403.5 | 36133123-0 | Naktiniai staliukai |

| 9403.60.1 | 36133200-4 | Valgomojo baldai |

| 9403.60.1 | 36133210-7 | Valgomojo stalai |

| 9403.60.1 | 36133300-5 | Svetainės baldai |

| 9403.60.1 | 36133310-8 | Rašomieji stalai ir stalai |

| 9403.60.1 | 36133311-5 | Rašomieji stalai |

| 9403.60.1 | 36133312-2 | Stalai |

| 9403.60.1 | 36133313-9 | Žemi staliukai |

| 9403.60.1 | 36133320-1 | Knygų spintos |

| 9403.6 | 36134000-9 | Vonios kambario baldai |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8+.9] | 36140000-4 | Įvairūs baldai bei įranga |

| 9403.2 | 36141000-1 | Metaliniai baldai |

| 9403.2 | 36141100-2 | Kabyklos ir laikikliai |

| 9403.2 | 36141200-3 | Darbastaliai |

| 9403.2 | 36141400-5 | Metalinės taburetės |

| 9403.2 | 36141500-6 | Sekciniai baldai |

| 9403.2 | 36142000-8 | Kilnojamos knygų lentynos |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36143000-5 | Konferencijų salės baldai |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36144000-2 | Parodų įranga |

| 9403.2 | 36144100-3 | Parodų stendai |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36145000-9 | Bibliotekos baldai |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36145100-0 | Bibliotekos įranga |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36146000-6 | Laukiamojo ir priimamojo baldai |

| 9403[.7+.8] | 36147000-3 | Plastikiniai ir kitokių medžiagų baldai |

| 9403.7 | 36147100-4 | Plastikiniai baldai |

| 9403.7 | 36147110-7 | Plastikinės kėdės |

| 9403.8 | 36147200-5 | Bambuko baldai |

| 9403.9 | 36148000-0 | Baldų dalys |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36151000-4 | Mokykliniai stalai ir kėdės |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36151100-5 | Mokykliniai rašomieji stalai |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36151200-6 | Suolai |

| 9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8] | 36152000-1 | Vaikų darželio baldai |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153000-8 | Mokymo įranga |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153100-9 | Mokymo priemonės |

| 9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8] | 36153110-2 | Mokymo reikmenys |

| 9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8] | 36153200-0 | Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36400000-5 | Sporto prekės ir įranga |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36410000-8 | Lauko sporto įranga |

| 9401.7+9506[.1+.7] | 36411000-5 | Slidinėjimo įranga |

95Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys

| 8432, 9506 | 29835000-1 | Parkų ir žaidimo aikščių įranga |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153000-8 | Mokymo įranga |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153100-9 | Mokymo priemonės |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36400000-5 | Sporto prekės ir įranga |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36410000-8 | Lauko sporto įranga |

| 9401.7+9506[.1+.7] | 36411000-5 | Slidinėjimo įranga |

| 9506.70.1 | 36411100-6 | Slidės |

| 9506.2 | 36412000-2 | Vandens sporto įranga |

| 9506.2 | 36412100-3 | Vandens slidės |

| 9507 | 36413000-9 | Medžioklės ir žūklės reikmenys |

| 9506[.4–.6+.99] | 36414000-6 | Turizmo prekės |

| 9506.91 | 36415000-3 | Atletikos įranga |

| 4203.21+9506[.3–.6+.99] | 36416000-0 | Laisvalaikio įranga |

| 9506.91 | 36420000-1 | Sporto salės įranga |

| 9501–9505+9508 | 36500000-6 | Žaidimai ir žaislai; atrakcionai |

| 9501+9502[.1+.9] | 36510000-9 | Lėlės |

| 9501+9503 | 36520000-2 | Žaislai |

| 9503[.5+.7–.9] | 36521000-9 | Žaisliniai muzikos instrumentai |

| 9501 | 36522000-6 | Ratiniai žaislai |

| 9503.6 | 36523000-3 | Dėlionės |

| 9503.6 | 36524000-0 | Žaidimai |

| 9504 | 36530000-5 | Atrakcionų, stalo ar kambario žaidimų reikmenys |

| 9504.4 | 36531000-2 | Lošimo kortos |

| 9504.1 | 36532000-9 | Videožaidimai |

| 9504[.2+.3+.9] | 36533000-6 | Biliardas |

| 9504[.2+.3+.9] | 36534000-3 | Žaidimai, įjungiami monetomis ar žetonais |

| 9508 | 36535000-0 | Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos ir kiti atrakcionai |

| 9508 | 36535100-1 | Sūpuoklės |

| 9508 | 36535200-2 | Žaidimų aikštelės įranga |

96Įvairūs pramonės dirbiniai

| 9607[.1+.2] | 18450000-8 | Užsegimo priemonės |

| 9606[.1+.2] | 18451000-5 | Sagos |

| 9606.2+9606.3 | 18451100-6 | Sagų dalys |

| 9606.3 | 18452000-2 | Smeigtukai |

| 9607[.1+.2] | 18453000-9 | Užtrauktukai |

| 4202+9605 | 19220000-4 | Galanterija |

| 4202.9+9605 | 19229000-7 | Tualeto reikmeninės |

| 4817+4819+4820+4821+9017+9608–9612 | 30192000-1 | Įstaigų reikmenys |

| 9608–9612 | 30192100-2 | Trintukai |

| 9608+9612 | 30192110-5 | Rašalo gaminiai |

| 9612.2 | 30192111-2 | Pagalvėlė antspaudams tepti |

| 9612.1 | 30192112-9 | Spausdinimo mašinėlių rašalinės |

| 9608.6 | 30192113-6 | Rašalo kasetės |

| 9608[.1+.2+.4] | 30192120-8 | Parkeriai |

| 9608.1 | 30192121-5 | Tušinukai |

| 9608.3 | 30192122-2 | Automatiniai plunksnakočiai |

| 9608.2 | 30192123-9 | Flomasteriai |

| 9608.2 | 30192124-6 | Plunksnakočiai su fetriniu rašymo elementu |

| 9608.2 | 30192125-3 | Žymekliai |

| 9609 | 30192130-1 | Pieštukai |

| 9609.1 | 30192131-8 | Automatiniai pieštukai |

| 9610 | 30192140-4 | Rašomosios lentos |

| 9611 | 30192150-7 | Datos, antspaudavimo laku ar numeravimo antspaudai |

| 9612 | 30192300-4 | Rašalinės juostelės |

| 9612 | 30192310-7 | Teletaipų juostelės |

| 9610–9612 | 36620000-3 | Mokyklinės lentelės ir rašomosios lentos |

| 9610 | 36621000-0 | Lentos |

| 9610 | 36622000-7 | Rašomosios lentelės |

| 7012+9617 | 36671150-1 | Termosai |

| 9603 | 36673000-9 | Šluotos ir įvairiarūšiai šepečiai |

| 9603.1 | 36673100-0 | Šluotos |

| 9603 | 36673200-1 | Šepečiai |

| 9603.4 | 36673210-4 | Dažymo teptukai |

| 9603.2 | 36673220-7 | Kosmetikos šepetėliai |

| 9603.21 | 36673230-0 | Dantų šepetukai |

| 9603.1 | 36673300-2 | Buitinės šluotos ir šepečiai |

| 9603.9 | 36673310-5 | Tualeto šepečiai |

| 3406+3604+3605+3606+9613+9614 | 36674000-6 | Žiebtuvėliai, degiųjų medžiagų gaminiai, pirotechnika, degtukai ir skystosios ar suskystintos degiosios dujos |

| 9613 | 36674100-7 | Cigarečių pridegimo žiebtuvėliai |

| 6703+6704+9615+9616 | 36675000-3 | Reikmenys plaukams |

| 9615.1 | 36675100-4 | Šukos |

| 3213+9023+9603[.3+.4]+9608–9611 | 36800000-9 | Dailiųjų amatų ir meno reikmenys |

| 3213+9603[.3+.4]+9608-9611 | 36820000-5 | Meno reikmenys |

| 9603[.3+.4] | 36821000-2 | Dailininko teptukai |

| 9608 | 36822000-9 | Braižymo plunksnakočiai |

| 9609 | 36822100-0 | Spalvoti pieštukai |

| 9609 | 36822200-1 | Piešimo anglis |

| 9609 | 36822300-2 | Kreidelės |

| 9609 | 36822400-3 | Pastelė |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Apsaugos įtaisai |

| 3612+9608 | 36934000-7 | Etiketės |

97Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

| 4907+9704 | 22400000-4 | Pašto ženklai, čekių blankai, banknotai, akcijų sertifikatai, komercinė reklaminė medžiaga, katalogai ir žinynai |

| 4907+9704 | 22410000-7 | Pašto ženklai |

| 4907+9704 | 22411000-4 | Kalėdiniai pašto ženklai |

| 4907+9704 | 22412000-1 | Nauji pašto ženklai |

--------------------------------------------------

Top