EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0858

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (Tekstas svarbus EEE.)

PE/73/2017/REV/1

OL L 151, 2018 6 14, p. 1–218 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj

14.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 151/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/858

2018 m. gegužės 30 d.

dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 26 straipsnio 2 dalį vidaus rinka yra vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Vidaus rinkos taisyklės turėtų būti skaidrios, paprastos, nuoseklios ir veiksmingos, kad jomis įmonėms ir vartotojams būtų suteikiamas teisinis tikrumas ir aiškumas;

(2)

tuo tikslu Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (3) buvo nustatyta išsami motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES patvirtinimo sistema;

(3)

2013 m. Komisija atliko Sąjungos teisinės sistemos, reglamentuojančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą, vertinimą, kuris parodė, kad Direktyva 2007/46/EB nustatyta sistema yra tinkama siekiant pagrindinių derinimo, veiksmingo vidaus rinkos veikimo ir sąžiningos konkurencijos tikslų, ir padarė išvadą, kad dėl to ji turėtų būti taikoma ir toliau;

(4)

vis dėlto, atlikus tą vertinimą taip pat padaryta išvada, kad: reikia nustatyti rinkos priežiūros nuostatas siekiant papildyti tipo patvirtinimo reikalavimus; reikia patikslinti susigrąžinimo ir apsaugos procedūras, taip pat esamų transporto priemonių tipų patvirtinimų išplėtimo sąlygas; reikia gerinti tipo patvirtinimo sistemos taikymo užtikrinimą suderinant ir tobulinant valstybių narių institucijų ir techninių tarnybų taikomas tipo patvirtinimo procedūras ir gamybos atitikties užtikrinimo procedūras; reikia aiškiai apibrėžti tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat institucijų ir šalių, dalyvaujančių užtikrinant sistemos taikymą, funkcijas bei atsakomybę, garantuojant tų institucijų ir šalių nepriklausomumą bei užkertant kelią interesų konfliktams; ir reikia gerinti alternatyvių patvirtinimo schemų (mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio patvirtinimo ir individualaus transporto priemonės patvirtinimo) ir daugiaetapio tipo patvirtinimo proceso tinkamumą, siekiant užtikrinti deramą lankstumą nišinėms rinkoms bei mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tačiau neiškraipant vienodų sąlygų;

(5)

be to, problemos, su kuriomis pastaruoju metu susidurta diegiant ES tipo patvirtinimo sistemą, atskleidė konkrečias silpnąsias vietas ir išryškino jos peržiūros iš esmės būtinybę, kad būtų užtikrintas tos sistemos patikimumas, skaidrumas, prognozuojamumas ir tvarumas, ir kad ji suteiktų aukštą saugos, sveikatos ir aplinkosaugos lygį;

(6)

šiuo reglamentu nustatoma daug apsaugos priemonių, kuriomis užkertamas kelias transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų patvirtinimo suteikimo procese nustatytų reikalavimų netinkamam taikymui. Siekiant ateityje išvengti piktnaudžiavimo naudojantis patvirtinimo procesu, svarbu, kad tos apsaugos priemonės būtų veiksmingos;

(7)

siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą įmonių ir vartotojų naudai ir kad būtų galima suteikti aukštą saugos, sveikatos ir aplinkosaugos lygį, šiame reglamente nustatomos motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, taip pat individualaus transporto priemonės patvirtinimo suderintos taisyklės ir principai;

(8)

siekiant užtikrinti aukštą saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo lygį, šiame reglamente nustatomi techniniai ir administraciniai tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi motorinėms transporto priemonėms, skirtoms keleiviams vežti (M kategorija), motorinėms transporto priemonėms, skirtoms prekėms gabenti (N kategorija), ir jų priekaboms (O kategorija), bei tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams;

(9)

nacionalinės institucijos šio reglamento reikalavimus turėtų taikyti ir užtikrinti jų vykdymą vienodai visoje Sąjungoje, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir išvengta skirtingų standartų taikymo visoje Sąjungoje. Jos turėtų visapusiškai bendradarbiauti su Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumu (toliau – Forumas) ir Komisija jai vykdant audito ir priežiūros veiklą;

(10)

šiuo reglamentu turėtų būti sustiprinta dabartinė ES tipo patvirtinimo sistema visų pirma nustatant rinkos priežiūros nuostatas. Automobilių sektoriaus rinkos priežiūra turėtų būti įvesta konkrečiai nustatant tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų pareigas, valstybėse narėse veikiančių vykdymo užtikrinimo institucijų atsakomybės sritis ir priemones, kurių reikia imtis rinkoje suradus automobilių pramonės gaminius, dėl kurių kyla didelis pavojus saugai arba aplinkai, silpnėja vartotojų apsauga arba kurie neatitinka tipo patvirtinimo reikalavimų;

(11)

siekiant užtikrinti veiksmingą tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinimą, turėtų būti sustiprintos dabartinės nuostatos dėl gamybos atitikties, inter alia, nustatant privalomą periodinį atitikties kontrolės metodų ir susijusių automobilių pramonės gaminių tolesnės atitikties auditą bei sugriežtinant su techninių tarnybų, atliekančių visos transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymus patvirtinimo institucijų atsakomybe, kompetencija, pareigomis ir darbo rezultatais susijusius reikalavimus. Techninių tarnybų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą ir aplinkosaugą, ir piliečių pasitikėjimą sistema. Direktyvoje 2007/46/EB nustatyti techninių tarnybų paskyrimo kriterijai turėtų būti išdėstyti išsamiau šiame reglamente, siekiant užtikrinti, kad jie būtų nuosekliai taikomi visose valstybėse narėse. Atsiranda tendencija, kad techninių tarnybų vertinimo metodai valstybėse narėse dėl padidėjusio jų darbo sudėtingumo vis labiau skiriasi. Todėl būtina nustatyti procedūrines pareigas, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija ir stebėsena, kaip valstybės narės atlieka savo techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą, pranešimą ir stebėseną. Tomis procedūrinėmis pareigomis turėtų būti pašalinti visi likę naudojamų metodų ir techninių tarnybų paskyrimo kriterijų aiškinimo skirtumai. Siekiant užtikrinti tinkamą priežiūrą ir vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinimas turėtų apimti vertinimą vietoje;

(12)

daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju yra itin svarbu patikrinti, ar prieš galutinį sukomplektavimo etapą padaryti pakeitimai nedaro poveikio patvirtintų sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų veikimui taip, kad anksčiau suteiktas tipo patvirtinimas taptų negaliojančiu;

(13)

poreikis, kad techninės tarnybos būtų kontroliuojamos ir stebimos, tapo didesnis, nes dėl technikos pažangos padidėjo pavojus, kad techninės tarnybos neturės reikiamos kompetencijos išbandyti naujas technologijas ar prietaisus, atsirandančius jų paskyrimo srityje. Kadangi dėl technikos pažangos trumpėja produktų ciklai ir taip pat skiriasi vertinimų vietoje priežiūros tikslu ir stebėsenos intervalai, techninių tarnybų paskyrimo galiojimas turėtų būti ribotos trukmės, taip užtikrinant periodišką techninių tarnybų kompetencijos vertinimą;

(14)

todėl valstybių narių vykdomas techninių tarnybų paskyrimas ir stebėsena, laikantis išsamių ir griežtų kriterijų, turėtų būti prižiūrimas ir kontroliuojamas, inter alia, kaip jų paskyrimo atnaujinimo sąlyga. Turėtų būti sustiprinta techninių tarnybų padėtis gamintojų atžvilgiu, įskaitant jų teisę ir pareigą iš anksto nepranešus vykdyti patikrinimus fabrikuose ir atlikti fizinius ar laboratorinius šio reglamento taikymo sričiai priskiriamų automobilių pramonės gaminių bandymus, kad būtų užtikrinta nuolatinė gamintojų atitiktis jiems gavus savo automobilių pramonės gaminių tipo patvirtinimą;

(15)

siekdamos padidinti skaidrumą ir savitarpio pasitikėjimą, dar labiau suvienodinti ir išplėtoti techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir pranešimo kriterijus, taip pat išplėtimo ir atnaujinimo procedūras, valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija. Valstybės narės turėtų konsultuotis vienos su kitomis ir su Komisija dėl bendros svarbos klausimų, susijusių su šio reglamento įgyvendinimu, ir informuoti vienos kitas ir Komisiją. Svarbu, kad valstybės narės ir Komisija naudotų bendrą saugią elektroninę keitimosi informacija sistemą, kuri padėtų palengvinti ir sustiprinti administracinį bendradarbiavimą pasibaigus tinkamiems įgyvendinimo laikotarpiams, kad keitimosi informacija valdymas taptų efektyvesnis ir veiksmingesnis, remiantis paprastomis ir suvienodintomis procedūromis. Kad informacija būtų lengviau prieinama ir užtikrintas geresnis jos skaidrumas, informacija turėtų būti prieinama kaip struktūrizuoti duomenys, kurių paiešką galima atlikti elektroniniu būdu;

(16)

kai techninės tarnybos paskyrimas grindžiamas akreditavimu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008 (4), akreditacijos įstaigos ir skiriančiosios patvirtinimo institucijos turėtų keistis informacija, kuri yra svarbi vertinant techninių tarnybų kompetenciją;

(17)

valstybės narės turėtų turėti galimybę už techninių tarnybų paskyrimą ir stebėseną imti mokesčius, kad būtų užtikrintas valstybių narių vykdomos tų techninių tarnybų stebėsenos tvarumas ir sudarytos vienodos sąlygos techninėms tarnyboms;

(18)

kai, nepaisant priemonių, kurių valstybės narės ėmėsi siekdamos užtikrinti nuoseklų ir nepertraukiamą reikalavimų taikymą, abejojama techninės tarnybos kompetencija, Komisija turėtų turėti galimybę ištirti atskirus atvejus;

(19)

siekiant užtikrinti, kad techninių tarnybų bandymai ir teikiamos ataskaitos nebūtų veikiami neteisėtų aplinkybių, svarbu, kad techninių tarnybų organizacine struktūra ir veikla būti užtikrinamas visiškas nešališkumas ir nepriklausomumas. Kad savo užduotis vykdytų nuosekliai ir sistemingai, techninės tarnybos turėtų turėti tinkamą valdymo sistemą, apimančią ir nuostatas dėl profesinio konfidencialumo. Kad techninės tarnybos galėtų tinkamai atlikti savo darbą, jų darbuotojai turėtų visada turėti atitinkamą žinių lygį, būti kompetentingi ir nepriklausomi;

(20)

reikalingas patikimas atitikties užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Pagrindine patvirtinimo institucijų pareiga turėtų likti atitikties tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties reikalavimams, nustatytiems automobilių sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose, užtikrinimas, nes ši pareiga glaudžiai susijusi su tipo patvirtinimo suteikimu ir reikalauja išsamių tipo patvirtinimo turinio žinių. Todėl svarbu, kad patvirtinimo institucijų darbas būtų tikrinamas reguliariai;

(21)

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, užtikrinti vienodą jo taikymą Sąjungoje ir palengvinti keitimąsi geriausia praktika, Komisija turėtų organizuoti ir atlikti procedūrų, kurias patvirtinimo institucijos nustatė pagal šį reglamentą, vertinimus. Tokio vertinimo rezultatai, įskaitant bet kokias neprivalomas rekomendacijas, turėtų būti aptarti Forume. Vertinimai turėtų būti atliekami periodiškai, atsižvelgiant į proporcingumo principą, suteiktų tipo patvirtinimų skaičių bei jų įvairovę ir bet kokius neatitikties atvejus, nustatytus atitikties tikrinimo metu;

(22)

siekiant užtikrinti, kad Komisijos atliekamas vertinimas būtų veiksmingas ir kartu būtų kuo labiau sumažinta administracinė našta, svarbu, kad vertinimo metu, visų pirma atliekant vertinimą atitinkamos patvirtinimo institucijos patalpose, efektyviai bendradarbiautų patvirtinimo institucijos ir Komisija. Komisijos vertinimai turėtų būti atliekami laikantis taikytinos teisės, atsižvelgiant, inter alia, į nacionalinių institucijų darbo laikotarpius ir kalbą. Dėl tų vertinimų kylančias išlaidas, įskaitant susijusias su dokumentų vertimu, turėtų padengti Komisija;

(23)

atitikties tikrinimo sistema stiprinama pripažįstant oficialų techninių tarnybų akreditavimo procesą arba nustatant reguliarų tarpusavio vertinimą patvirtinimo institucijų vykdomo techninių tarnybų vertinimo ir stebėsenos srityje. Tuo siekiama užtikrinti, kad užtikrindamos tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymą visos patvirtinimo institucijos tai darytų vienodai kokybiškai ir griežtai;

(24)

užtikrinant nuolatinį aukštą saugos, sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos lygį vidaus rinkoje esminę reikšmę turi glaudesnis nacionalinių institucijų koordinavimas keičiantis informacija ir vykdant koordinuotus vertinimus, kuriems vadovauja koordinavimo institucija. Tai taip pat padėtų veiksmingiau naudoti ribotus išteklius nacionaliniu lygmeniu. Tuo tikslu turėtų būti sukurtas valstybėms narėms ir Komisijai skirtas patariamasis Forumas siekiant propaguoti geriausią praktiką, keistis informacija ir koordinuoti veiklą, susijusią su tipo patvirtinimo teisės aktų vykdymo užtikrinimu. Šiuo metu vykstantis neformalus valstybių narių bendradarbiavimas toje srityje turėtų pagerėti įgavęs formalesnę struktūrą. Forumas turėtų būti sudarytas iš valstybių narių paskirtų atstovų, atstovaujančių jų patvirtinimo institucijoms ir rinkos priežiūros institucijoms. Atitinkamame posėdyje dalyvaujantys atstovai turėtų būti atrenkami atsižvelgiant į Forumo aptariamus klausimus. Siekiant gauti naudos iš įvairių nuomonių ir pasiūlymų, naudinga į Forumą reguliariai kviesti konkrečius išorės stebėtojus, kai tų stebėtojų veikla yra susijusi su aptariamais klausimais;

(25)

kad būtų išvengta potencialių interesų konfliktų, atlikdamos savo užduotis patvirtinimo institucijos ir rinkos priežiūros institucijos neturėtų būti susijusios. Kai valstybė narė nusprendžia tokias institucijas paskirti vienos organizacijos kompetencijai, ji turėtų bent užtikrinti, kad tos organizacijos struktūra būtų užtikrintas institucijų veiklos atskyrimas vienos nuo kitos jų tiesioginio valdymo ir sprendimų priėmimo srityje;

(26)

Reglamentu (EB) Nr. 765/2008 nustatytos į Sąjungos rinką patenkančių produktų Sąjungos rinkos priežiūros ir kontrolės taisyklės taikomos motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms, taip pat tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams. Tos taisyklės neužkerta kelio valstybėms narėms pasirinkti kompetentingas institucijas tiems uždaviniams atlikti. Rinkos priežiūra yra kompetencija, kuria gali dalintis skirtingos nacionalinės institucijos, siekiant atsižvelgti į pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 nustatytas valstybių narių rinkos priežiūros sistemas. Veiksmingu koordinavimu ir stebėsena Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis turėtų būti užtikrinama, kad patvirtinimo institucijos ir rinkos priežiūros institucijos užtikrintų naujos tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros sistemos taikymą;

(27)

siekiant sustiprinti nacionalinių institucijų teises ir pareigas, užtikrinti veiksmingą jų vykdomos rinkos priežiūros veiklos koordinavimą ir patikslinti taikomas procedūras, į šį reglamentą būtina įtraukti rinkos priežiūros taisykles;

(28)

būtina, kad rinkos priežiūros institucijos ir patvirtinimo institucijos galėtų deramai atlikti joms šiame reglamente numatytas užduotis. Valstybės narės visų pirma turėtų aprūpinti jas tam tikslui būtinais ištekliais;

(29)

siekiant padidinti patvirtinimo proceso skaidrumą ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų, patvirtinimo institucijų ir Komisijos keitimąsi informacija ir nepriklausomą tikrinimą, tipo patvirtinimo dokumentai turėtų būti teikiami elektroniniu formatu ir būti prieinami viešai, atsižvelgiant į išimtis dėl komercinių paslapčių ir asmens duomenų apsaugos;

(30)

šiuo reglamentu nustatytos nacionalinių institucijų rinkos priežiūros pareigos yra konkretesnės nei išdėstytosios Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Taip yra dėl poreikio atsižvelgti į tipo patvirtinimo sistemos specifiką ir būtinybę tą sistemą papildyti veiksmingu rinkos priežiūros mechanizmu, užtikrinančiu patikimą automobilių pramonės gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, atitikties tikrinimą. Siekiant užtikrinti sistemos veikimą, itin svarbu, kad rinkos priežiūros institucijos tikrintų automobilių pramonės gaminių atitiktį, neatsižvelgiant į tai, ar jų tipo patvirtinimas buvo suteiktas prieš ar po šio reglamento taikymo pradžios datos;

(31)

tinkamam rinkos priežiūros veikimui itin svarbu, kad rinkoje esančių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitikties tikrinimas būtų grindžiamas patikimu rizikos įvertinimu. Tuo atitikties tikrinimu, kartu nustačius mažiausią būtiną transporto priemonių patikrų per metus skaičių, būtų taip pat prisidedama prie veiksmingo rinkos priežiūros pareigų vykdymo Sąjungos mastu;

(32)

atsižvelgiant į konkrečius ypatumus ir potencialią riziką, susijusią su išmetamaisiais teršalais, tinkama mažiausio būtino patikrų skaičiaus dalis turėtų būti skirta su išmetamaisiais teršalais susijusiems bandymams. Siekiant užtikrinti visišką transporto priemonių atitiktį, kiekvienos pavienės patikros metu turėtų būti tikrinama, ar tenkinami visi tipo patvirtinimui taikomi reikalavimai išmetamųjų teršalų srityje, kurie taikomi bandomai transporto priemonei;

(33)

turėtų būti numatyta galimybė bet kurios transporto priemonės bet kurioje valstybėje narėje bet kuriuos atliktus bandymus naudoti taisomųjų ir ribojamųjų priemonių taikymo kitoje valstybėje narėje tikslu. Vienoje valstybėje narėje atliktų transporto priemonių patikrų rezultatai turėtų būti laikomi tinkamais taisomųjų ir ribojamų priemonių taikymo kitoje valstybėje narėje tikslu. Todėl neturėtų būti reikalaujama fiziškai pervežti atitinkamų transporto priemonių siekiant atlikti patikras kitos valstybės narės vardu;

(34)

ypač svarbu, kad nacionalinės institucijos ir Komisija eksploatuojamų transporto priemonių atitikties bandymus ir patikrinimus laikytų jų atitikties tikrinimo procedūrų dalimi. Transporto priemonių, kurioms turi būti taikomas tas atitikties tikrinimas, atranka turėtų būti grindžiama deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į galimos neatitikties rimtumą, jos pasitvirtinimo tikimybę ir kitus galimus rodiklius, kaip antai pradėjimą eksploatuoti transporto priemones, kuriose įrengtos naujos technologijos, bet kokius ankstesnius duomenis arba pranešimus apie neatitiktį, bandymų taikant nuotolinį matavimą rezultatus ir pripažintų trečiųjų šalių nurodytus susirūpinimą keliančius klausimus;

(35)

be to, siekiant patikrinti atitiktį atitinkamiems reikalavimams, Komisija turėtų organizuoti ir atlikti atitikties tikrinimo bandymus ir patikrinimus, kurie būtų nepriklausomi nuo valstybių narių pagal jų nacionalines rinkos priežiūros pareigas vykdomų bandymų ir patikrinimų. Kai tokie bandymai ir patikrinimai atliekami su įregistruotomis transporto priemonėmis transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojo sutikimu, svarbu atsižvelgti į tai, kad modifikuotos transporto priemonės gali būti netinkamos tokiam atitikties patikrinimui. Taip pat svarbu atsižvelgti į pasekmes transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojui, ypač kai turėtojas yra fizinis asmuo, nes tokiu atveju tinkamas būdas atrinkti transporto priemones yra skelbiant viešą kvietimą arba pasitelkiant valstybių narių institucijas. Tais bandymais ir patikrinimais nustačius neatitiktį arba nustačius, kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, Komisija turėtų turėti teisę inicijuoti Sąjungos masto taisomuosius veiksmus, kad būtų atkurta atitinkamų transporto priemonių atitiktis, ir nustatyti priežastis, dėl kurių tipo patvirtinimas buvo neteisingumas. Sąjungos bendrajame biudžete turėtų būti užtikrintas atitinkamas finansavimas, kad būtų galima atlikti tokius atitikties tikrinimo bandymus ir patikrinimus;

(36)

siekdama padėti valstybėms narėms nustatyti išderinimo įtaisus, 2017 m. sausio 26 d. Komisija paskelbė „Pagalbinių išmetamųjų teršalų kontrolės strategijų vertinimo gaires ir išderinimo įtaisų nustatymą taikant Reglamento (EB) Nr. 715/2007 dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo nuostatas, susijusias su lengvųjų ir komercinių transporto priemonių išmetamais teršalais (Euro 5 ir Euro 6)“. Su tomis gairėmis suderinti Komisijos, tipo patvirtinimo institucijų ir techninių tarnybų bandymai, atliekami siekiant aptikti išderinimo įtaisus, turėtų likti neprognozuojamo pobūdžio, ir jie turėtų taip pat apimti iš dalies pakeistas bandymų sąlygas, kurios apima fizinių sąlygų ir bandymų parametrų pokyčius;

(37)

siekiant užtikrinti didelę transporto priemonių funkcinę saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų, kitų kelių eismo dalyvių ir aplinkos bei sveikatos apsaugą, techniniai reikalavimai ir aplinkosaugos standartai, taikomi transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams turėtų būti toliau derinami tarpusavyje ir priderinami prie technikos bei mokslo pažangos;

(38)

šio reglamento tikslui neturėtų turėti poveikio tai, kad tam tikros sistemos, komponentai, atskiri techniniai mazgai, dalys ir įranga gali būti montuojami transporto priemonėje ar prie jos po transporto priemonės pateikimo rinkai, registracijos ar eksploatacijos pradžios. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad patvirtinimo institucijos iš anksto atliktų sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų arba dalių ir įrangos, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ar prie jų ir kurie galėtų smarkiai pabloginti sistemų, kurios yra svarbios aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu, veikimą, kontrolę prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;

(39)

tos priemonės turėtų būti taikomos tik riboto skaičiaus dalims ar įrangai. Didelio pavojaus atveju Komisija turėtų kuo skubiau ir, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais, nustatyti tokių dalių ar įrangos ir susijusių reikalavimų sąrašą. Komisija, sudarydama sąrašą, visų pirma turėtų užtikrinti, kad atsarginės dalys ir įranga, kurios yra itin svarbios išmetamųjų teršalų kontrolės ir saugos atžvilgiu, atitiktų originalių dalių ir įrangos eksploatacijos specifikacijas. Ji taip pat turėtų konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais, remdamasi ataskaita, ir turėtų stengtis išlaikyti deramą balansą tarp reikalavimų gerinti kelių eismo saugumą ir saugoti aplinką, taip pat deramą vartotojų, gamintojų ir platintojų interesų pusiausvyrą, tuo pat metu išsaugant konkurencingumą atsarginių dalių rinkoje;

(40)

taikant ES tipo patvirtinimo sistemą kiekviena valstybė narė turi turėti galimybę patvirtinti, kad buvo atlikti šiame reglamente numatyti kiekvieno transporto priemonės tipo ir tokio tipo transporto priemonei skirtos kiekvieno tipo sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo bandymai ir patikrinimai, siekiant patikrinti jų atitiktį šiame reglamente išdėstytiems tipo patvirtinimo reikalavimams, ir kad jų gamintojas yra gavęs jų tipo patvirtinimo liudijimą. Pagal ES tipo patvirtinimo sistemą gamintojai įpareigojami gaminti savo transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus laikydamiesi patvirtinto tipo. Transporto priemonės gamintojas turi tai patvirtinti kiekvienai transporto priemonei išduodamas atitikties liudijimą. Kiekvieną transporto priemonę, turinčią galiojantį atitikties liudijimą, turėtų būti leidžiama tiekti rinkai ir registruoti Sąjungoje;

(41)

siekiant supaprastinti kompetentingų institucijų keitimąsi su tipo patvirtinimu susijusia informacija ir padaryti atitinkamą informaciją viešai prieinama, pasibaigus tinkamiems įgyvendinimo laikotarpiams, naudojimasis internetinėmis duomenų bazėmis, kuriose galima vykdyti paiešką, turėtų būti privalomas. Siekiant apsaugoti konfidencialius duomenis, svarbu, kad keičiantis duomenimis visada būtų naudojami saugieji keitimosi duomenimis protokolai. Išskirtinis dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų panaikinta netinkamo duomenų naudojimo praktika, įskaitant kelio užkirtimą kurti daugkartines registracijas pirmą kartą, naudojant atitikties liudijimų elektroninį formatą;

(42)

gamybos atitiktis yra vienas iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų, todėl gamintojo nustatytas šios atitikties užtikrinimo priemones turėtų patvirtinti kompetentinga institucija arba tinkamą kvalifikaciją turinti tuo tikslu paskirta techninė tarnyba, ir jos turėtų būti reguliariai tikrinamos atliekant nepriklausomą periodinį auditą. Be to, patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti tolesnės atitinkamų automobilių pramonės gaminių atitikties tikrinimą;

(43)

siekiant užtikrinti nuolatinį tipo patvirtinimų galiojimą iš gamintojo reikalaujama, kad jis informuotų jo transporto priemonės tipą patvirtinusią instituciją apie bet kokius tipo charakteristikų arba tam tipui taikomų saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimų pakeitimus, kad būtų galima patikrinti, ar tas transporto priemonės tipas tebeatitinka visus taikomus reikalavimus. Be to, siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje vienodą procedūrų taikymą ir tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą, reikėtų patikslinti tipo patvirtinimo dalinio keitimo sąlygas, visų pirma siekiant užtikrinti griežtą taisyklių, kuriomis atskiriami iš dalies keisti tipo patvirtinimai ir nauji tipo patvirtinimai, taikymą. Siekiant užtikrinti, kad tam tikru laiku visose naujose transporto priemonėse būtų įgyvendinti naujausi reikalavimai, svarbu, kad II priede išvardytuose norminiuose aktuose būtų nurodyta ne tik naujų reikalavimų taikymo naujiems tipo patvirtinimams pradžios data, bet ir data, nuo kurios nauji reikalavimai tampa privalomi tiekiant rinkai, registruojant arba pradedant eksploatuoti transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus;

(44)

didelio pavojaus saugai ir žalos visuomenės sveikatai ir aplinkai, apie kuriuos pranešta, vertinimas turėtų būti atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau kai pavojus arba žala, apie kuriuos pranešta, gali išplisti už vienos valstybės narės teritorijos ribų, turėtų būti užtikrintas Sąjungos lygmens koordinavimas siekiant dalytis ištekliais ir užtikrinti taisomųjų nustatytojo pavojaus ar žalos mažinimo veiksmų nuoseklumą;

(45)

kad būtų galima užtikrinti aukštą visų rinkai pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų saugos ir aplinkos apsaugos lygį, gamintojas arba bet kuris kitas tiekimo grandinėje veikiantis ekonominės veiklos vykdytojas turėtų imtis atitinkamų taisomųjų priemonių, įskaitant transporto priemonių susigrąžinimą, kai transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų naudotojams arba aplinkai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Patvirtinimo institucijos turėtų būti įgaliotos vertinti ir tikrinti, ar tos taisomosios priemonės yra tinkamos. Kitų valstybių narių patvirtinimo institucijos turėtų turėti teisę imtis taisomųjų ir ribojamųjų priemonių, jei jos mano, kad gamintojo taisomosios priemonės nėra tinkamos;

(46)

kai taikomos taisomosios priemonės, paveiktų transporto priemonių registracijos liudijimų turėtojai neturėtų padengti savo transporto priemonių remonto išlaidų, įskaitant atvejus, kai remontas atliktas registracijos liudijimo turėtojo sąskaita prieš tai, kai buvo priimta taisomoji priemonė. Tai neturėtų užkirsti kelio galimybei vartotojams pasinaudoti pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę taikomoje sutarčių teisėje nustatytomis teisių gynimo priemonėmis;

(47)

alternatyviomis patvirtinimo schemomis turėtų būti suteikiamas deramas lankstumas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių gamintojams. Jie turėtų turėti galimybę naudotis vidaus rinkos pranašumais, su sąlyga, kad jų transporto priemonės atitinka konkrečius mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikomus ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Tam tikrais ribotais atvejais tikslinga mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms leisti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, bet kokia supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms priemonėms skirta procedūra turėtų būti taikoma tik labai ribotos gamybos atvejais laikantis šio reglamento. Todėl būtina tiksliai apibrėžti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių sąvoką, nurodant gaminamų transporto priemonių skaičių, reikalavimus, kuriuos jos turi atitikti, ir tų transporto priemonių pateikimo rinkai sąlygas. Nemažiau svarbu nurodyti alternatyvią pavienėms transporto priemonėms skirtą patvirtinimo schemą, pirmiausia siekiant užtikrinti pakankamą keliais etapais pagamintų transporto priemonių patvirtinimo lankstumą;

(48)

Sąjunga yra 1958 m. kovo 20 d. Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (toliau – pataisytas 1958 m. susitarimas) (5) šalis. Sąjunga yra pripažinusi daug prie pataisyto 1958 m. susitarimo pridėtų taisyklių, todėl ji pagal tas taisykles suteiktus tipo patvirtinimus privalo pripažinti atitinkančiais lygiaverčius Sąjungos reikalavimus. Siekdama supaprastinti savo tipo patvirtinimo sistemą ir suderinti ją su tarptautine Jungtinių Tautų (toliau – JT) sistema, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 661/2009 (6) Sąjunga panaikino konkrečias tipo patvirtinimo direktyvas ir pakeitė jas privalomu atitinkamų JT taisyklių taikymu. Siekiant sumažinti tipo patvirtinimo proceso administracinę naštą, transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų gamintojams atitinkamais atvejais turėtų būti leidžiama prašyti išduoti tipo patvirtinimą tiesiogiai pagal šį reglamentą, gaunant patvirtinimą pagal atitinkamas šio reglamento prieduose nurodytas JT taisykles;

(49)

todėl JT taisyklės ir jų pakeitimai, už kuriuos Sąjunga balsavo arba kuriuos ji taiko, pagal Sprendimą 97/836/EB turėtų būti įtraukti į ES tipo patvirtinimo teisės aktus. Atitinkamai pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priedai siekiant užtikrinti, kad atitinkamų norminių aktų sąraše būtų pateiktos naujausios nuorodos į JT taisykles ir atitinkamus jų pakeitimus;

(50)

siekiant gerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas atžvilgiu, būtina suteikti neribotą galimybę gauti transporto priemonių remonto ir priežiūros informaciją, taikant standartizuotą formatą, kurį būtų galima naudoti siekiant gauti techninę informaciją, ir užtikrinti veiksmingą tą informaciją teikiančių tarnybų konkurenciją rinkoje. Dabar remonto ir priežiūros informacijos teikimo reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 715/2007 (7) ir (EB) Nr. 595/2009 (8). Šiame reglamente tie reikalavimai turėtų būti konsoliduoti, o reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(51)

technikos pažanga, leidžianti naudoti naujus transporto priemonių diagnostikos ir remonto metodus ar būdus, kaip antai nuotolinę prieigą prie transporto priemonės informacijos ir programinės įrangos, neturėtų susilpninti šio reglamento tikslo nepriklausomų veiklos vykdytojų prieigos prie transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos atžvilgiu;

(52)

siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje ir patikslinti, kad atitinkamai informacijai taip pat priskiriami duomenys, kuriuos reikia pateikti nepriklausomiems veiklos vykdytojams, kurie nėra remontininkai, siekiant užtikrinti, kad visa nepriklausoma transporto priemonių remonto ir priežiūros rinka galėtų konkuruoti su įgaliotaisiais prekiautojais, nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonės gamintojas pateikia tą informaciją įgaliotiesiems prekiautojams ir remontininkams ar naudoja tokią informaciją remonto ir priežiūros tikslais, būtina nurodyti išsamius duomenis, kuriuos reikia pateikti siekiant suteikti prieigą prie transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos;

(53)

kalbant apie transporto priemonių, visų pirma jų komponentų, susijusių su sauga ir aplinka, patikrinimą, laikomasi nuomonės, jog būtina, kad techninės apžiūros centrai ir atitinkamos kompetentingos institucijos turėtų prieigą prie kiekvienos atskiros transporto priemonės techninės informacijos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/45/ES (9). Siekiant sudaryti palankias sąlygas laikytis toje direktyvoje išdėstytų reikalavimų, nepriklausomi veiklos vykdytojai turėtų turėti prieigą prie atitinkamos techninės informacijos, kurios reikia parengti transporto priemones techninei apžiūrai;

(54)

šiuo metu nėra bendros struktūrizuoto transporto priemonių gamintojų ir nepriklausomų veiklos vykdytojų keitimosi duomenimis apie transporto priemonių komponentus proceso, todėl tikslinga parengti tokio keitimosi duomenimis principus. Europos standartizacijos komitetas (toliau – CEN) ateityje turėtų oficialiai parengti bendrą struktūrizuotą standartizuoto keitimosi duomenimis formato naudojimo tvarką, nors CEN suteiktais įgaliojimais nenustatoma, koks bus to standarto išsamumo lygis. Jį rengdamas CEN visų pirma turėtų atsižvelgti tiek į transporto priemonių gamintojų, tiek į nepriklausomų veiklos vykdytojų interesus bei poreikius ir išnagrinėti kitas galimybes, kaip antai atvirus duomenų formatus, apibūdintus tinkamai apibrėžtais metaduomenimis, siekiant pritaikyti esamą informacinių technologijų infrastruktūrą;

(55)

siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingumą, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų aplinkosauginiu ir saugos veiksmingumu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą, įskaitant ekspertų lygiu, Komisija tinkamai konsultuotųsi, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (10) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(56)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (11);

(57)

valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir turėtų užtikrinti, kad tos taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Visų pirma, jomis turėtų būti atsižvelgta į pavojų saugai, sveikatai bei aplinkai, kuriuos galėtų kelti rinkai tiekiamų reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičius. Valstybės narės kasmet turėtų pateikti Komisijai ataskaitą apie paskirtas sankcijas, kad būtų galima stebėti tų taisyklių įgyvendinimo nuoseklumą;

(58)

tikrindamos atitiktį bandymais, techninės tarnybos turėtų galėti savo nuožiūra ir neprognozuojamai pasirinkti bandymų parametrus atitinkamuose norminiuose aktuose nustatytame intervale. Tai turėtų padėti joms patikrinti, ar bandomos transporto priemonės atitinka reikalavimus visame parametrų intervale, įskaitant parametrus, kurie bandymo atžvilgiu atspindi blogiausią atvejį;

(59)

siekiant užtikrinti, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai visais atvejais atitiktų šį reglamentą, turėtų būti laikoma, kad jie neatitinka atitinkamų reikalavimų, kai atitinkama institucija negali empiriškai patikrinti bandymų rezultatų, net jei buvo atkartoti visi bandymų parametrai arba į juos atsižvelgta. Būtina skirti sankcijas ekonominės veiklos vykdytojams ir techninėms tarnyboms, kurie suklastoja bandymų rezultatus arba pateikia klaidingus pareiškimus ar neteisingus duomenis dėl tipo patvirtinimo;

(60)

siekiant aiškumo, racionalumo ir paprastumo, Direktyva 2007/46/EB turėtų būti panaikinta ir pakeista šiuo reglamentu. Priimant šį reglamentą užtikrinama, kad nuostatos būtų tiesiogiai taikomos ir kad jas būtų galima laiku ir veiksmingiau atnaujinti, siekiant geriau atsižvelgti į technikos pažangą ir reguliavimo pokyčius, susijusius su pataisytu 1958 m. susitarimu;

(61)

siekiant remti taisomąsias ir ribojamąsias Sąjungos lygmens priemones, Komisija turėtų turėti įgaliojimus nustatyti suderintas administracines baudas ekonominės veiklos vykdytojams, kai nustatoma, kad jie pažeidė šį reglamentą, nepaisant to, kur pirmiausia buvo patvirtintas transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas. Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį dėl šio reglamento papildymo nuostatomis, nustatančiomis su administracinėmis baudomis susijusią tvarką, ir tų baudų apskaičiavimo bei surinkimo metodus, remiantis šiame reglamente nustatytais principais;

(62)

kai šiame reglamente numatytos priemonės susijusios su asmens duomenų tvarkymu, jos turėtų būti vykdomos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) 2016/679 (12) ir (EB) Nr. 45/2001 (13), taip pat nacionalinėmis jų įgyvendinimo priemonėmis. Svarbu, kad gamintojai įgyvendintų visas priemones, kurios yra būtinos tam, kad būtų laikomasi asmens duomenų, kurie gaunami naudojant transporto priemonę, tvarkymo ir perdavimo taisyklių;

(63)

kad valstybės narės ir nacionalinės institucijos, taip pat ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasirengti šiuo reglamentu nustatomų naujų taisyklių taikymui, turėtų būti nustatyta taikymo pradžios data po jo įsigaliojimo datos;

(64)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti administracines nuostatas ir techninius reikalavimus, taikomus M, N ir O kategorijų naujų transporto priemonių, taip pat tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui, ir dėl tokių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūros, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl to tikslo masto ir poveikio jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiame reglamente nustatomos administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai dėl visų naujų 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir pateikimo rinkai, taip pat dėl individualių transporto priemonių patvirtinimo.

Šiame reglamente taip pat nustatomos nuostatos dėl dalių ir įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų transporto priemonių svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios.

2.   Šiame reglamente nustatomi transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kuriems taikomos patvirtinimo nuostatos, rinkos priežiūros reikalavimai. Šiame reglamente taip pat nustatomi tokioms transporto priemonėms skirtų dalių ir įrangos rinkos priežiūros reikalavimai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas M ir N kategorijų motorinėms transporto priemonėms ir jų O kategorijos priekaboms, skirtoms naudoti viešuosiuose keliuose, įskaitant suprojektuotas ir sukonstruotas vienu ar daugiau etapų, taip pat tokioms transporto priemonėms ir jų priekaboms suprojektuotoms ir sukonstruotoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, taip pat dalims ir įrangai.

2.   Šis reglamentas netaikomas šioms transporto priemonėms:

a)

žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 (14);

b)

dviratėms arba triratėms transporto priemonėms ir keturratėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 168/2013 (15);

c)

vikšrinėms transporto priemonėms;

d)

transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ar pritaikytoms tik ginkluotųjų tarnybų reikmėms.

3.   Gamintojas gali teikti prašymą išduoti tipo patvirtinimą arba individualų tipo patvirtinimą šioms transporto priemonėms, su sąlyga, kad jos atitinka šio reglamento reikalavimus:

a)

transporto priemonėms, suprojektuotoms ir pagamintoms daugiausia naudoti statybos aikštelėse ar karjeruose, uostų ar oro uostų patalpose;

b)

transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ar pritaikytoms civilinės saugos, priešgaisrinės apsaugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms;

c)

bet kurioms savaeigėms transporto priemonėms, kurios suprojektuotos ir sukonstruotos tam tikram darbui atlikti ir dėl jų gamybos charakteristikų netinkančioms keleiviams arba prekėms vežti, ir kurios nėra prie transporto priemonės važiuoklės pritvirtinta įranga.

Tokiais patvirtinimais nedaromas poveikis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB (16) taikymui.

4.   Gamintojas gali prašyti išduoti individualų transporto priemonės patvirtinimą pagal šį reglamentą šioms transporto priemonėms:

a)

tik lenktynėms keliuose naudojamoms transporto priemonėms;

b)

konkrečiai bandymo programai atlikti skirtų transporto priemonių, už kurių naudojimą kelyje atsako gamintojas, prototipams, jei jie buvo suprojektuoti ir sukonstruoti būtent tuo tikslu.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente ir II priede išvardytuose norminiuose aktuose, nebent juose būtų nustatyta kitaip, vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

2.   ES tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka atitinkamas šiame reglamente nustatytas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

3.   nacionalinis tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka atitinkamas valstybės narės teisės aktuose nustatytas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus; toks patvirtinimas galioja tik tos valstybės narės teritorijoje;

4.   tipo patvirtinimo liudijimas– dokumentas, kuriuo patvirtinimo institucija oficialiai patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas yra patvirtintas;

5.   atitikties liudijimas– gamintojo išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pagaminta transporto priemonė atitinka patvirtintą transporto priemonės tipą ir atitinka visus jos pagaminimo metu taikytus norminius aktus;

6.   individualus transporto priemonės patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad konkreti transporto priemonė, nesvarbu, ar ji yra tokia vienintelė arba nevienintelė, atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus dėl ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo ar nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo;

7.   visos transporto priemonės tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad nekomplektinės, komplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

8.   daugiaetapis tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią viena arba daugiau patvirtinimo institucijų patvirtina, kad, atsižvelgiant į jos sukomplektavimo būklę, nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

9.   pakopinis tipo patvirtinimas– procedūra, kurios metu laipsniškai surenkami visi transporto priemonę sudarančių sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimai arba JT tipo patvirtinimo liudijimai, ir kuria sudaromos sąlygos visos transporto priemonės tipo patvirtinimui galutiniame etape;

10.   vienos pakopos tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija vienos operacijos metu patvirtina, kad visos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

11.   mišrus tipo patvirtinimas– pakopinis tipo patvirtinimas, kurio metu visos transporto priemonės tipo patvirtinimo baigiamajame etape gautas vienas arba daugiau sistemos tipo patvirtinimų, ir nebereikia toms sistemoms išduoti ES tipo patvirtinimo liudijimų;

12.   sistemos tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad sistemos tipas atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

13.   atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad atskiro techninio mazgo tipas, susijęs su vieno arba daugiau konkrečių tipų transporto priemonėmis, atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

14.   komponento tipo patvirtinimas– procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad komponento tipas atskirai nuo transporto priemonės atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

15.   transporto priemonė– motorinė transporto priemonė arba jos priekaba;

16.   motorinė transporto priemonė– bet kokia varikliu varoma transporto priemonė, kuri suprojektuota ir sukonstruota judėti savarankiškai, kuri turi ne mažiau kaip keturis ratus, yra komplektinė, sukomplektuota arba nekomplektinė, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis viršija 25 km/val.;

17.   priekaba– bet kokia nesavaeigė ratinė transporto priemonė, suprojektuota ir sukonstruota būti velkama motorine transporto priemone, kuri sujungta gali sukiotis bent apie horizontalią ašį, statmeną velkančiosios motorinės transporto priemonės išilginei vidurio plokštumai, ir apie vertikalią ašį, lygiagrečią velkančiosios motorinės transporto priemonės išilginei vidurio plokštumai;

18.   Sistema– vienai ar daugiau specifinių funkcijų transporto priemonėje atlikti skirtas sujungtų įtaisų komplektas, kuriam taikomi šio reglamento arba bet kurio iš II priede išvardytų norminių aktų reikalavimai;

19.   Komponentas– įtaisas, skirtas transporto priemonei kaip jos sudedamoji dalis, kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai nuo tos transporto priemonės ir kuriam taikomi šio reglamento arba bet kurio iš II priede išvardytų norminių aktų reikalavimai, kai konkrečiame norminiame akte tai aiškiai numatyta;

20.   atskiras techninis mazgas– įtaisas, skirtas transporto priemonei kaip jos sudedamoji dalis, kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai, tačiau tik vieno ar daugiau nustatytų tipų transporto priemonėms, ir kuriam taikomi šio reglamento arba bet kurio iš II priede išvardytų norminių aktų reikalavimai, kai konkrečiame norminiame akte tai aiškiai numatyta;

21.   Dalys– transporto priemonei surinkti, remontuoti ir jos priežiūrai atlikti naudojami elementai, taip pat atsarginės dalys;

22.   Įranga– elementai, kuriais gali būti papildyta transporto priemonė arba kurie gali būti montuojami transporto priemonėje, išskyrus dalis;

23.   atsarginės dalys– transporto priemonėje montuojami arba prie jos tvirtinami elementai, kuriais pakeičiamos originalios tos transporto priemonės dalys, įskaitant elementus, kurie būtini naudojant transporto priemonę, išskyrus kurą;

24.   bazinė transporto priemonė– transporto priemonė, kuri naudojama daugiaetapio tipo patvirtinimo pradiniame etape;

25.   nekomplektinė transporto priemonė– transporto priemonė, kurios sukomplektavimui užbaigti reikia ne mažiau kaip dar vieno etapo, kad ji atitiktų atitinkamus šiame reglamente nustatytus techninius reikalavimus;

26.   sukomplektuota transporto priemonė– transporto priemonė, kuri yra daugiaetapio tipo patvirtinimo rezultatas ir atitinka atitinkamus šiame reglamente nustatytus techninius reikalavimus;

27.   komplektinė transporto priemonė– transporto priemonė, kurios nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų atitinkamus šiame reglamente nustatytus techninius reikalavimus;

28.   serijos pabaigos transporto priemonė– transporto priemonė, kuri priklauso turimų transporto priemonių grupei ir kurios dėl naujų techninių reikalavimų, pagal kuriuos jai nebuvo suteiktas tipo patvirtinimas, įsigaliojimo negalima arba nebegalima tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti;

29.   alternatyviaisiais degalais varoma transporto priemonė– transporto priemonė, suprojektuota taip, kad ji galėtų važiuoti varoma bent viena iš degalų rūšių, kuris prie atmosferos temperatūros ir slėgio yra dujinis, arba kuris iš esmės išgautas iš ne mineralinės alyvos;

30.   mažomis serijomis gaminama transporto priemonė– transporto priemonės tipas, kurio rinkai tiekiamų, įregistruotų arba pradėtų eksploatuoti vienetų skaičius neviršija V priede nurodytų kiekybinių metinių apribojimų;

31.   specialios paskirties transporto priemonė– M, N arba O kategorijos transporto priemonė, pasižyminti konkrečiomis techninėmis savybėmis, kurios leidžia jai atlikti funkciją, kuriai reikia specialių sąlygų arba įrangos;

32.   transporto priemonės tipas– konkreti transporto priemonių grupė, kuriai būdingos bent I priedo B dalyje nurodytos savybės, įskaitant transporto priemonių grupę, turinčią toje dalyje nurodytus variantus ir versijas;

33.   puspriekabė– velkamoji transporto priemonė, kurios ašis (-ys) yra už transporto priemonės sunkio centro (kai krovinys paskirstytas tolygiai) ir kurioje įrengtas jungtuvas, kuriuo horizontaliąsias ir vertikaliąsias jėgas galima perduoti velkančiajai transporto priemonei;

34.   rinkos priežiūra– rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga atitiktų atitinkamuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai, aplinkai arba kitam visuomenės interesų apsaugos aspektui;

35.   rinkos priežiūros institucija– už rinkos priežiūrą valstybės narės teritorijoje atsakinga nacionalinė institucija ar institucijos;

36.   patvirtinimo institucija– valstybės narės institucija ar institucijos, apie kurias ta valstybė narė pranešė Komisijai ir kurių kompetencijai priklauso visi transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo arba individualaus transporto priemonės patvirtinimo aspektai, leidimų dalims ir įrangai suteikimo procesas, patvirtinimo liudijimų išdavimas ir prireikus jų panaikinimas arba atsisakymas juos išduoti, ryšių su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis palaikymas, techninių tarnybų paskyrimas ir užtikrinimas, kad gamintojas laikytųsi savo pareigų dėl gamybos atitikties;

37.   nacionalinė institucija– patvirtinimo institucija arba bet kuri kita institucija, valstybėje narėje dalyvaujanti transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos rinkos priežiūros, kontrolės pasienyje arba registracijos procesuose ir už tai atsakinga;

38.   techninė tarnyba– organizacija ar įstaiga, patvirtinimo institucijos paskirta kaip bandymų laboratorija bandymams atlikti arba kaip atitikties vertinimo institucija pradiniam įvertinimui ir kitiems bandymams arba patikrinimams atlikti;

39.   nacionalinė akreditacijos įstaiga– nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte;

40.   gamintojas– fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už visus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo, individualaus transporto priemonės patvirtinimo arba dalių ir įrangos leidimų suteikimo proceso aspektus, už gamybos atitikties užtikrinimą ir už su šia pagaminta transporto priemone, sistema, komponentu, atskiru techniniu mazgu, dalimi ir įranga susijusius rinkos priežiūros klausimus, neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo tiesiogiai dalyvauja visuose tos atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo projektavimo ir konstravimo etapuose;

41.   gamintojo atstovas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gamintojo tinkamai įgaliotas jam atstovauti bendraujant su patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija ir veikti jo vardu į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais;

42.   importuotojas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia rinkai trečiojoje valstybėje pagamintą transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį arba įrangą;

43.   platintojas– prekiautojas arba kitas tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją arba importuotoją, tiekiantis rinkai transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį arba įrangą;

44.   ekonominės veiklos vykdytojas– gamintojas, gamintojo atstovas, importuotojas arba platintojas;

45.   nepriklausomas veiklos vykdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus įgaliotąjį prekiautoją arba remonto paslaugų teikėją, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su transporto priemonių remontu ir priežiūra, įskaitant remonto paslaugų teikėjus, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojus ar platintojus, taip pat techninės informacijos leidėjus, automobilininkų klubus, pagalbos kelyje tarnybas, patikrinimo ir bandymų paslaugų teikėjus, mokymo paslaugų teikėjus alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių įrangos montuotojams, gamintojams ir remonto paslaugų teikėjams; taip pat tai reiškia įgaliotuosius remonto paslaugų teikėjus, prekiautojus bei platintojus konkretaus transporto priemonių gamintojo platinimo sistemoje tiek, kiek jie transporto priemonių, kurių gamintojo platinimo sistemos nariai jie nėra, atžvilgiu teikia remonto ir priežiūros paslaugas;

46.   įgaliotasis remonto paslaugų teikėjas– gamintojo platinimo sistemoje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugas;

47.   nepriklausomas remonto paslaugų teikėjas– gamintojo platinimo sistemoje neveikiantis fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugas;

48.   transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija– visa transporto priemonės diagnostikai, techninei priežiūrai ir patikrinimui, jos parengimui techninei apžiūrai, transporto priemonės remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui, arba kurios reikia transporto priemonės nuotolinei diagnostinei priežiūrai, taip pat dalių ir įrangos montavimui transporto priemonėje reikalinga informacija, įskaitant visus vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus, kurią gamintojas pateikia savo įgaliotiesiems partneriams, prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams arba kurią gamintojas naudoja remonto ir priežiūros tikslais;

49.   transporto priemonės borto diagnostikos (angl. OBD) informacija– informacija, kurią sukuria sistema, kuri yra įrengta transporto priemonėje arba prijungta prie variklio ir kuria galima aptikti sutrikimą ir, kai taikoma, rodyti, kad jis įvyko, pasitelkiant įspėjimo sistemą, identifikuoti tikėtiną sutrikimo vietą remiantis kompiuterio atmintinėje saugoma informacija ir perduoti tą informaciją už transporto priemonės;

50.   pateikimas rinkai– transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos pateikimas Sąjungoje pirmą kartą;

51.   tiekimas rinkai– transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos tiekimas mokamai arba nemokamai, siekiant platinti arba naudoti juos rinkoje vykdant komercinę veiklą;

52.   eksploatavimo pradžia– transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos panaudojimas pagal paskirtį Sąjungoje pirmą kartą;

53.   registracija– administracinis leidimas patvirtintą transporto priemonę pradėti eksploatuoti keliuose, įskaitant transporto priemonės identifikavimą ir jai skirto serijinio numerio, žinomo kaip valstybinis registracijos numeris, išdavimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra nuolatinis, ar laikinas;

54.   virtualaus bandymo metodas– kompiuteriniai modeliavimai, įskaitant skaičiavimus, siekiant įrodyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka II priede nurodyto norminio akto techninius reikalavimus, kai fizinis transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo naudojimas yra nereikalingas;

55.   alternatyvūs reikalavimai– administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti tokį funkcinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo saugos lygį, kuris būtų kuo labiau lygiavertis nustatytajam viename arba daugiau II priede išvardytų norminių aktų;

56.   vertinimas vietoje– tikrinimas, atliekamas techninės tarnybos arba vieno iš jos subrangovų arba jai pavaldžių įmonių patalpose;

57.   vertinimas vietoje priežiūros tikslu– periodinis įprastinis vertinimas vietoje, kuris nėra nei dėl techninės tarnybos arba vieno iš jos subrangovų ar padalinių pradinio paskyrimo atliekamas vertinimas vietoje, nei dėl paskyrimo atnaujinimo atliekamas vertinimas vietoje;

58.   transporto priemonės pagaminimo data– data, kurią transporto priemonės gamyba buvo užbaigta laikantis gamintojo gauto patvirtinimo.

4 straipsnis

Transporto priemonių kategorijos

1.   Šiame reglamente vartojamos šios transporto priemonių kategorijos:

a)

M kategorija apima motorines transporto priemones, pirmiausia suprojektuotas ir sukonstruotas keleiviams ir jų bagažui vežti, kurios skirstomos į:

i)   M1 kategoriją– motorinės transporto priemonės, kuriose, be vairuotojo sėdimosios vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios sėdimosios vietos ir nėra vietos stovintiems keleiviams, neatsižvelgiant į tai, ar sėdimųjų vietų skaičius sumažintas iki vairuotojo sėdimosios vietos;

ii)   M2 kategoriją– motorinės transporto priemonės, kuriose, be vairuotojo sėdimosios vietos, yra daugiau kaip aštuonios sėdimosios vietos ir kurių didžiausia masė neviršija 5 tonų, neatsižvelgiant į tai, ar tose motorinėse transporto priemonėse yra vietos stovintiems keleiviams ir

iii)   M3 kategoriją– motorinės transporto priemonės, kuriose, be vairuotojo sėdimosios vietos, yra daugiau kaip aštuonios sėdimosios vietos ir kurių didžiausia masė viršija 5 tonas, neatsižvelgiant į tai, ar tose motorinėse transporto priemonėse yra vietos stovintiems keleiviams;

b)

N kategorija apima motorines transporto priemones, pirmiausia suprojektuotas ir sukonstruotas prekėms vežti, kurios skirstomos į:

i)   N1 kategoriją– motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija 3,5 tonos;

ii)   N2 kategoriją– motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 3,5 tonos, bet neviršija 12 tonų ir

iii)   N3 kategoriją– motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų;

c)

O kategorija apima priekabas, kurios skirstomos į:

i)   O1 kategoriją– priekabos, kurių didžiausia masė neviršija 0,75 tonos;

ii)   O2 kategoriją– priekabos, kurių didžiausia masė viršija 0,75 tonos, bet neviršija 3,5 tonos;

iii)   O3 kategoriją– priekabos, kurių didžiausioji masė viršija 3,5 tonos, bet neviršija 10 tonų ir

iv)   O4 kategoriją– priekabos, kurių didžiausia masė viršija 10 tonų;

2.   Transporto priemonių, transporto priemonės tipų, variantų ir versijų skirstymo į kategorijas kriterijai nustatyti I priede.

Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas dėl transporto priemonių tipų ir kėbulo tipų, siekiant atsižvelgti į techninę pažangą.

II SKYRIUS

BENDROSIOS PAREIGOS

5 straipsnis

Techniniai reikalavimai

1.   Transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai turi atitikti II priede išvardytų norminių aktų reikalavimus.

2.   Transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai laikomi neatitinkančiais šio reglamento visų pirma šiais atvejais:

a)

jei jie nukrypsta nuo ES tipo patvirtinimo liudijimuose ir jų prieduose pateiktų duomenų arba nuo bandymų ataskaitose pateiktų aprašomųjų duomenų daugiau, negu leidžiama atitinkamu norminiu aktu;

b)

jei visomis atitinkamame norminiame akte nustatytomis sąlygomis nesilaikoma atitinkamame norminiame akte serijinei gamybai nustatytų veiksmingumo kriterijų ar ribinių verčių;

c)

jei patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos arba Komisija visomis atitinkamame norminiame akte nustatytomis sąlygomis negali atkartoti kurios nors gamintojo informaciniame dokumente pateiktos informacijos.

Vertinant atitiktį šios dalies tikslais atsižvelgiama tik į patvirtinimo institucijų, rinkos priežiūros institucijų arba Komisijos vykdomų arba jų vardu atliktų patikrų, bandymų, patikrinimų ir vertinimų rezultatus.

3.   Siekiant atsižvelgti į technologinius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas II priedas, įtraukiant ir atnaujinant nuorodas į norminius aktus, kuriuose nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai.

6 straipsnis

Valstybių narių pareigos

1.   Valstybės narės įsteigia arba paskiria savo patvirtinimo institucijas ir rinkos priežiūros institucijas. Valstybės narės praneša Komisijai apie tų institucijų įsteigimą ir paskyrimą.

Tame pranešime nurodomas tų institucijų pavadinimas, jų adresas, įskaitant jų elektroninį adresą, ir jų atsakomybės sritys. Komisija savo interneto svetainėje paskelbia patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų sąrašą ir su jomis susijusią informaciją.

Valstybės narės užtikrina, kad jų patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų vaidmenys ir atsakomybė būtų griežtai atskirti ir kad kiekviena iš jų veiktų nepriklausomai viena nuo kitos. Tos institucijos gali būti tos pačios organizacijos dalis su sąlyga, kad jų veikla yra administruojama savarankiškai, nustatant atskiras struktūras.

2.   Valstybė narė, kurioje už transporto priemonių patvirtinimą, įskaitant individualų transporto priemonės patvirtinimą, atsakinga daugiau nei viena patvirtinimo institucija, paskiria vieną iš jų, turinčią kompetenciją išduoti tipo patvirtinimus, vienintele patvirtinimo institucija, kuri yra atsakinga už keitimąsi informacija su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis 11 straipsnio tikslais ir už XV skyriuje nustatytų pareigų vykdymą.

3.   Valstybė narė, kurioje už rinkos priežiūrą atsakinga daugiau nei viena rinkos priežiūros institucija, paskiria vieną iš jų vienintele rinkos priežiūros institucija, kuri yra atsakinga už keitimąsi informacija su kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijomis 11 straipsnio tikslais.

4.   Valstybės narės leidžia pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti tik tas transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus, kurie atitinka šį reglamentą.

5.   Valstybės narės nedraudžia, neriboja ar netrukdo pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kurie atitinka šį reglamentą, išskyrus XI skyriuje nurodytus atvejus.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, valstybės narės gali nuspręsti neleisti transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas pagal šį reglamentą, bet kurios viršija Tarybos direktyvos 96/53/EB (17) I priede nustatytus suderintus matmenis, masės ir ašies apkrovos dydžius, dalyvauti kelių eisme, jų pateikti rinkai, jas registruoti arba pradėti eksploatuoti.

6.   Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką patenkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal šį reglamentą ir Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių.

7.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos turėtų teisę, kai jos tai laiko tikslinga ir pateisinama, patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas jų teritorijoje ir imti būtinus transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ėminius atitikties bandymų tikslais.

8.   Valstybės narės periodiškai peržiūri ir vertina savo vykdomą tipo patvirtinimo veiklą. Tokios peržiūros ir vertinimai atliekami ne rečiau kaip kas ketverius metus, o jų rezultatai pateikiami Komisijai ir 11 straipsnyje nurodytam Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumui (toliau – Forumas).

Valstybės narės viešai paskelbia periodinių peržiūrų ir vertinimų rezultatų santrauką.

Valstybės narės teikia Komisijai ir Forumui ataskaitas apie tai, kaip jos vykdo visas Forumo pateiktas rekomendacijas, nurodytas 11 straipsnio 5 dalyje.

9.   Valstybės narės periodiškai peržiūri ir vertina savo vykdomą rinkos priežiūros veiklą. Tokios peržiūros ir vertinimai atliekami ne rečiau kaip kas ketverius metus, o jų rezultatai pateikiami Komisijai ir Forumui.

Valstybės narės viešai paskelbia periodinių peržiūrų ir vertinimų rezultatų santrauką.

Valstybės narės teikia Komisijai ir Forumui ataskaitas apie tai, kaip jos vykdo visas Forumo pateiktas rekomendacijas, nurodytas 11 straipsnio 5 dalyje.

10.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi ataskaitų apie šio straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytų peržiūrų ir vertinimų rezultatus teikimo formato bendri kriterijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis

Patvirtinimo institucijų pareigos

1.   Patvirtinimo institucijos tvirtina tik tas transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurie atitinka šį reglamentą.

2.   Patvirtinimo institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Jos laikosi konfidencialumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, atsižvelgiant į 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą pareigą teikti informaciją Komisijai ir kitus Sąjungos teisėje nustatytus taikytinus atskleidimo reikalavimus, kad būtų apsaugoti Sąjungos naudotojų interesai.

Patvirtinimo institucijos bendradarbiauja efektyviai ir veiksmingai bei dalijasi jų vaidmeniui ir funkcijoms atlikti svarbia informacija.

3.   Siekiant sudaryti sąlygas rinkos priežiūros institucijoms atlikti patikras, patvirtinimo institucijos suteikia rinkos priežiūros institucijoms būtiną su transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama patikromis, tipo patvirtinimu susijusią informaciją. Ta informacija apima bent ES tipo patvirtinimo liudijime ir jo prieduose, nurodytuose 28 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją. Patvirtinimo institucijos tą informaciją pateikia nepagrįstai nedelsdamos rinkos priežiūros institucijoms.

4.   Kai patvirtinimo institucija yra informuojama pagal XI skyrių, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas, kaip įtariama, kelia didelį pavojų arba neatitinka reikalavimų, ji imasi visų būtinų priemonių peržiūrėti suteiktą tipo patvirtinimą ir, atitinkamais atvejais, pataiso arba panaikina tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į įrodytų nukrypimų priežastis ir rimtumą.

8 straipsnis

Rinkos priežiūros institucijų pareigos

1.   Rinkos priežiūros institucijos atlieka reguliarias patikras, kad patikrintų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktį atitinkamiems reikalavimams. Tokios patikros atliekamos tinkamu mastu, tikrinant dokumentus ir, prireikus, atliekant laboratorinius bandymus ir bandymus realiomis sąlygomis, kurie atliekami remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis.

Atlikdamos tokias patikras, rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į:

a)

nustatytus rizikos vertinimo principus;

b)

pagrįstus skundus ir

c)

visą kitą svarbią informaciją, įskaitant informaciją, kuria pasikeista Forume, ir pripažintų trečiųjų šalių, kurios atitinka 13 straipsnio 10 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus, paskelbtų bandymų rezultatus.

2.   Nedarant poveikio 1 daliai, kiekvienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos atlieka bent mažiausią būtiną bandymų su transporto priemonėmis skaičių per metus. Tas mažiausias būtinas bandymų skaičius kiekvienai valstybei narei turi būti vienas iš 40 000 naujų motorinių transporto priemonių, registruotų toje valstybėje narėje per praėjusius metus, tačiau ne mažiau kaip penki bandymai.

Kiekvienu bandymu patikrinama atitiktis taikomiems II priede išvardytiems norminiams aktams.

3.   Rinkos priežiūros institucijos, atliekančios daugiau kaip penkis bandymus per metus, bent 20 % mažiausio būtino bandymų skaičiaus atlieka su išmetamaisiais teršalais susijusių bandymų forma ir tie bandymai turi būti panašūs į tipo patvirtinimo bandymus, apimančius visus bandomam tipui taikomus su išmetamaisiais teršalais susijusius reikalavimus, nustatytus II priede išvardytuose norminiuose aktuose.

4.   Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucija gali susitarti su kitos valstybės narės rinkos priežiūros institucija, kad tos kitos valstybės narės rinkos priežiūros institucija atliktų pagal 2 ir 3 dalis reikalaujamus bandymus.

5.   Valstybės narės rinkos priežiūros institucija gali susitarti su Komisija, kad Komisija atliktų pagal 3 dalį reikalaujamus bandymus tos valstybės narės sąskaita. Laikoma, kad pagal šią dalį atliekami bandymai užskaitomi prie pagal 2 dalį reikalaujamo mažiausio būtino bandymų skaičiaus.

6.   Kiekviena valstybė narė kasmet parengia išsamią savo planuojamų rinkos priežiūros patikrų apžvalgą, kurią ji pateikia Forumui ne vėliau kaip kovo 1 d.

7.   Kiekviena valstybė narė kas dvejus metus parengia ataskaitą apie savo išvadas, susijusias su visų atitikties tikrinimo patikromis, kurias ji atliko per praėjusius dvejus metus. Ta ataskaita Forumui pateikiama ne vėliau kaip metų, einančių po atitinkamo dvejų metų laikotarpio, rugsėjo 30 d.

8.   Rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai institucijoms pateiktų tokius dokumentus, informaciją ir kitas technines specifikacijas, be kita ko, suteiktų prieigą prie programinės įrangos ir algoritmų, kuriuos institucijos mano esant reikalingais siekiant vykdyti rinkos priežiūros veiklą.

9.   Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojų pateiktus atitikties liudijimus, tipo patvirtinimo žymenis arba tipo patvirtinimo liudijimus.

10.   Siekiant užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitos žalos rizikai arba ją sumažinti, rinkos priežiūros institucijos imasi tinkamų priemonių, kad jų valstybių narių teritorijose būtų laiku pranešta naudotojams apie tų institucijų arba Komisijos nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo keliamą pavojų, įskaitant tokios informacijos pateikimą rinkos priežiūros institucijos interneto svetainėje.

Rinkos priežiūros institucijos bendradarbiauja su ekonominės veiklos vykdytojais dėl veiksmų, kuriais būtų galima užkirsti kelią transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriuos tie ekonominės veiklos vykdytojai pateikė rinkai, keliamiems pavojams arba juos sumažinti.

11.   Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos nusprendžia transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą pašalinti iš rinkos pagal XI skyrių, jos apie tai praneša atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ir atitinkamai patvirtinimo institucijai.

12.   Rinkos priežiūros institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Jos laikosi konfidencialumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, atsižvelgiant į 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą pareigą pateikti informaciją Komisijai ir kitus Sąjungos teisėje nustatytus taikytinus atskleidimo reikalavimus, kad būtų apsaugoti Sąjungos naudotojų interesai.

13.   Skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros institucijos koordinuoja savo rinkos priežiūros veiklą, bendradarbiauja tarpusavyje ir dalijasi tarpusavyje bei su Forumu tos veiklos rezultatais. Atitinkamais atvejais rinkos priežiūros institucijos susitaria dėl darbo pasidalijimo ir specializacijos.

14.   Jei valstybėje narėje už rinkos priežiūrą ir išorės sienų kontrolę atsakinga daugiau nei viena institucija, tos institucijos bendradarbiauja efektyviai ir veiksmingai bei dalijasi jų atitinkamiems vaidmenims ir funkcijoms atlikti svarbia informacija.

15.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato bendrus tinkamo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atitikties tikrinimo patikrų masto nustatymo kriterijus bei atitinkamai šio straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytų apžvalgos ir ataskaitų teikimo formato bendrus kriterijus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9 straipsnis

Komisijos vykdomas atitikties tikrinimas

1.   Komisija savo pačios sąskaita organizuoja ir atlieka bandymus ir patikrinimus, siekdama patikrinti, ar transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka atitinkamus reikalavimus.

Bandymai ir patikrinimai atliekami pasitelkiant, inter alia, laboratorinius bandymus ir bandymus realiomis sąlygomis, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis, ir turi būti papildomi dokumentų patikra.

Komisija, atlikdama tuos bandymus ir patikrinimus, atsižvelgia į:

a)

nustatytus rizikos vertinimo principus;

b)

pagrįstus skundus ir

c)

bet kokią kitą svarbią informaciją, įskaitant informaciją, kuria pasikeista Forume, bandymų rezultatus, kuriuos paskelbė pripažintos trečiosios šalys, atitinkančios 13 straipsnio 10 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus, informaciją apie naujas technologijas rinkoje ir nuotolinio matavimo realiomis sąlygomis rezultatų ataskaitas.

Komisija gali patikėti bandymus ar patikrinimus atlikti techninėms tarnyboms ir tuo atveju techninė tarnyba veikia Komisijos vardu. Kai šio straipsnio tikslais Komisija patiki bandymus arba patikrinimus atlikti techninėms tarnyboms, ji užtikrina, kad būtų paskirta ne ta pati techninė tarnyba, kuri atliko pradinį tipo patvirtinimo bandymą.

Tie bandymai ir patikrinimai gali būti atliekami:

a)

su naujomis transporto priemonėmis, pateiktomis gamintojo arba kito ekonominės veiklos vykdytojo, kaip numatyta 2 dalyje;

b)

su įregistruotomis transporto priemonėmis, sutikus transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojui.

2.   Tipo patvirtinimus turintys gamintojai arba kiti ekonominės veiklos vykdytojai turi, gavę Komisijos prašymą, už tinkamą kompensaciją pateikti statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos pasirinktų serijinių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie yra tipiški transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, kurie gali būti pateikti rinkai pagal tą tipo patvirtinimą. Tokios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kaip to reikalauja Komisija.

3.   Prieš Komisijai atliekant bandymus ir patikrinimus, ji apie tai praneša valstybei narei, kuri suteikė tipo patvirtinimą, ir valstybei narei, kurioje transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas buvo tiekiami rinkai.

Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, kai Komisija atlieka bandymus ir patikrinimus.

4.   Kad Komisija galėtų atlikti bandymus ir patikrinimus pagal šį straipsnį, valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos suteikia Komisijai būtiną su transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama, tipo patvirtinimu susijusią informaciją. Ta informacija apima bent ES tipo patvirtinimo liudijime ir jo prieduose, nurodytuose 28 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją.

5.   Gamintojai nemokamai ir nepagrįstai nedelsdami suteikia Komisijai visus duomenis, kurių reikia atitikties tikrinimo tikslais ir kurie nėra pateikti ES tipo patvirtinimo liudijime bei jo prieduose, nurodytuose 28 straipsnio 1 dalyje.

Tokius duomenis, be kita ko, sudaro visi parametrai ir nustatymai, kurie būtini tam, kad būtų tiksliai atkartotos tipo patvirtinimo bandymų metu taikytos bandymų sąlygos. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato duomenis, kurie turi būti suteikti, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų apsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionaline teise. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.   Jei Komisija nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šiame reglamente nustatytų tipo patvirtinimo reikalavimų, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka tipo patvirtinimo arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, ji inicijuoja 53 arba 54 straipsnyje numatytą procedūrą.

Kai per tuos bandymus ir patikrinimus iškyla abejonių dėl paties tipo patvirtinimo teisingumo, Komisija nedelsdama informuoja atitinkamą (-as) patvirtinimo instituciją (-as) ir Forumą.

Komisija informuoja atitinkamas patvirtinimo institucijas ir rinkos priežiūros institucijas, kad jos imtųsi tinkamų priemonių, jog Sąjungoje būtų laiku pranešta naudotojams apie jos nustatytą neatitikties atvejį, susijusį su bet kokia transporto priemone, sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu, siekiant užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti.

Komisija viešai paskelbia savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų išvadų ataskaitą ir perduoda savo išvadas valstybėms narėms ir Forumui. Toje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie vertintas transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus, nurodoma atitinkamo gamintojo tapatybė ir pateikiamas trumpas išvadų aprašymas, o neatitikties atveju – trumpai aprašomas jos pobūdis.

10 straipsnis

Komisijos atliekami vertinimai

1.   Komisija organizuoja ir atlieka patvirtinimo institucijų, kurios suteikė ES tipo patvirtinimus penkerių metų laikotarpiu iki vertinimo, įdiegtų procedūrų vertinimus, visų pirma tipo patvirtinimų suteikimo, gamybos atitikties tikrinimo ir techninių tarnybų paskyrimo bei stebėsenos procedūrų vertinimus. Tokiais vertinimais atsitiktinės atrankos būdu vertinama penkerių metų laikotarpiu iki vertinimo suteiktų tipo patvirtinimų atitiktis taikomiems reikalavimams, nurodytiems 26 straipsnio 2 dalies c punkte.

2.   Vertinimais siekiama padėti ES tipo patvirtinimus suteikiančioms patvirtinimo institucijoms užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą ir dalytis geriausia praktika.

3.   Vertinimai atliekami laikantis atitinkamos valstybės narės teisės, deramai atsižvelgiant į atitinkamų institucijų teises ir laikantis proporcingumo principo. Komisija savo pareigas atlieka nepriklausomai ir nešališkai bei laikosi konfidencialumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys laikantis taikytinos teisės. Komisija padengia dėl tokių vertinimų kylančias išlaidas.

4.   Atitinkamos patvirtinimo institucijos sudaro palankias sąlygas vertinimo procesui, bendradarbiaudamos su Komisija ir jai suteikdamos reikiamą pagalbą bei reikiamus dokumentus.

5.   Komisija užtikrina, kad vertinime dalyvaujantys darbuotojai būtų pakankamai kvalifikuoti ir būtų gavę tinkamas instrukcijas. Komisija pakankamu laiku iki vertinimo informuoja valstybes nares ir atitinkamas patvirtinimo institucijas apie datą, kada turi būti pradėtas vertinimas ir apie vertinimą atliksiančių darbuotojų tapatybę. Vertinimo atitinkamos patvirtinimo institucijos patalpose trukmė paprastai neviršija dviejų dienų ir bet kuriuo atveju neturi viršyti trijų dienų.

6.   Kiekviena patvirtinimo institucija, kuri suteikė bent vieną ES tipo patvirtinimą penkerių metų laikotarpiu, turi būti vieną kartą Komisijos vertinama per tą laikotarpį.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, patvirtinimo institucija gali būti vertinama rečiau, jei Komisija mano, kad pirmasis tos institucijos vertinimas rodo, kad įdiegtomis procedūromis užtikrinamas veiksmingas šio reglamento taikymas, atsižvelgiant į suteiktų ES tipo patvirtinimų taikymo sritį ir rūšis.

7.   Komisija praneša Forumui apie vertinimo rezultatus, įskaitant bet kokias rekomendacijas, ir viešai paskelbia rezultatų santrauką. Forumas išnagrinėja vertinimo rezultatus.

8.   Valstybės narės pateikia Komisijai ir Forumui ataskaitą apie tai, kaip jos vykdo rekomendacijas, įtrauktas į vertinimo rezultatus.

9.   Deramai atsižvelgusi į Forumo svarstymų rezultatus, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi bendri vertinimo apimties nustatymo kriterijai, vertinimui taikoma metodika, vertinimo grupės sudėtis, vertinimų planas, apimantis bent penkerių metų laikotarpį, ir konkrečios sąlygos, kurioms esant gali būti sumažintas tokių vertinimų atlikimo dažnumas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

11 straipsnis

Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą Forumas

1.   Komisija įsteigia Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą Forumą (toliau – Forumas); Komisija jam pirmininkauja ir jį administruoja.

Forumas sudaromas iš kiekvienos valstybės narės paskirtų atstovų, atstovaujančių jos patvirtinimo institucijoms ir rinkos priežiūros institucijoms.

Kai tinkama, techninės tarnybos, pripažintos trečiosios šalys, atitinkančios 13 straipsnio 10 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus, Europos Parlamento atstovai, pramonės atstovai, atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų atstovai bei su saugos ir aplinkos klausimais susiję suinteresuotieji subjektai gali būti kviečiami į Forumą stebėtojų teisėmis laikantis darbo tvarkos taisyklių, nurodytų šio straipsnio 7 dalyje.

Forumo patariamųjų užduočių tikslas – geriausios praktikos skatinimas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vienodam šio reglamento aiškinimui ir įgyvendinimui, keitimasis informacija apie vykdymo užtikrinimo problemas, bendradarbiavimas, visų pirma techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir stebėsenos srityje, darbo metodų ir priemonių rengimas, elektroninio keitimosi informacija procedūros rengimas, suderintų vykdymo užtikrinimo projektų ir sankcijų vertinimas.

2.   Forumas svarsto:

a)

kausimus, susijusius su vienodu šiame reglamente ir II priede išvardytuose norminiuose aktuose nustatytų reikalavimų aiškinimu tų reikalavimų įgyvendinimo metu;

b)

valstybių narių pagal 6 straipsnio 8 ir 9 dalis vykdytos tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklos rezultatus;

c)

Komisijos pagal 9 straipsnį atliekamų bandymų ir patikrinimų rezultatus;

d)

Komisijos pagal 10 straipsnį atliekamų vertinimų rezultatus;

e)

bandymų ataskaitas dėl galimos neatitikties, kurias pateikia pripažintos trečiosios šalys, atitinkančios 13 straipsnio 10 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus;

f)

patvirtinimo institucijų pagal 31 straipsnį vykdomos su gamybos atitiktimi susijusios veiklos rezultatus;

g)

valstybių narių pagal 67 straipsnio 6 dalį pateiktą informaciją apie savo procedūras, taikomas vertinant, paskiriant technines tarnybas ir apie jas pranešant, taip pat vykdant techninių tarnybų stebėseną;

h)

bendros svarbos klausimus, susijusius su šiame reglamente nustatytų reikalavimų įgyvendinimu techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir stebėsenos pagal 67 straipsnio 10 dalį ir 78 straipsnio 4 dalį srityse;

i)

ekonominės veiklos vykdytojų pažeidimus;

j)

tai, kaip įgyvendinamos XI skyriuje nustatytos taisomosios ar ribojamosios priemonės;

k)

rinkos priežiūros veiklos planavimą, koordinavimą ir rezultatus;

l)

klausimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos, nustatytos XIV skyriuje, ir visų pirma klausimus, susijusius su pagal 65 straipsnį nustatytų procedūrų įgyvendinimu.

3.   Remiantis pagal 8 straipsnio 7 dalį valstybių narių pateiktomis ataskaitomis, Komisija kas dvejus metus viešai skelbia suvestinę ataskaitą apie rinkos priežiūros veiklą.

4.   Kiekvienais metais Komisija pateikia Forumo veiklos santrauką Europos Parlamentui.

5.   Vykdydamas patariamą funkciją ir atsižvelgdamas į svarstymų pagal 2 dalį rezultatus, Forumas gali pareikšti savo nuomonę arba pateikti rekomendaciją.

Pareikšdamas nuomonę ar pateikdamas rekomendaciją, Forumas stengiasi, kad būtų pasiektas bendras sutarimas. Jeigu tokio bendro sutarimo pasiekti neįmanoma, Forumas pareiškia savo nuomonę arba pateikia rekomendacijas paprasta valstybių narių balsų dauguma. Kiekviena valstybė narė turi po vieną balsą. Valstybės narės, besilaikančios skirtingų pozicijų, gali paprašyti, kad jų pozicijos ir motyvai, kuriomis jos grindžiamos, būtų įrašomi į Forumo nuomonę ar rekomendacijas.

6.   Kai Komisija priima įgyvendinimo aktus, Komisija tinkamai atsižvelgia į Forumo pagal 5 dalį pareikštas nuomones.

7.   Forumas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

12 straipsnis

Keitimasis duomenimis internetu

1.   Komisija ir valstybės narės naudoja 27 straipsnyje nurodytą bendrą saugią elektroninę keitimosi informacija sistemą ES tipo patvirtinimo liudijimams ir jų priedams, nurodytiems 28 straipsnio 1 dalyje, įskaitant bandymų ataskaitas, taip pat ES tipo patvirtinimo pakeitimams, atsisakymams suteikti ES tipo patvirtinimą arba jo panaikinimams.

Komisija ir valstybės narės naudoja Skubaus perspėjimo sistemą (toliau – RAPEX), sukurtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB (18), ir Rinkos priežiūros informacinę ir ryšių sistemą (toliau – ICSMS), sukurtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, rinkos priežiūros, atšaukimo ir kitos atitinkamos veiklos tarp rinkos priežiūros institucijų, valstybių narių ir Komisijos tikslais.

2.   Valstybės narės nuo 2026 m. liepos 5 d. pagal transporto priemonės identifikavimo numerį padaro viešai prieinamą kiekvienos transporto priemonės atitikties liudijimą kaip struktūrizuotus duomenis elektronine forma bendroje saugioje elektroninėje keitimosi informacija sistemoje laikantis 37 straipsnio.

Valstybės narės nuo 2026 m. liepos 5 d. padaro viešai prieinamą atitikties liudijime nurodytą informaciją, išskyrus transporto priemonės identifikavimo numerius, kaip struktūrizuotus duomenis elektroniniu formatu bendroje saugioje elektroninėje keitimosi informacija sistemoje laikantis 37 straipsnio.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodytos informacijos formatas ir viešos prieigos prie jos kriterijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Komisija imasi visų būtinų priemonių, siekiant sukurti 27 straipsnyje nurodytos bendros saugios elektroninės keitimosi informacija sistemos, RAPEX ir ICSMS sąsają, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos rinkos priežiūros veiklai ir užtikrintas vartotojams ir trečiosioms šalims teikiamos informacijos koordinavimas, nuoseklumas ir tikslumas.

4.   Valstybės narės naudoja 27 straipsnyje nurodytą bendrą saugią elektroninę keitimosi informacija sistemą, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. būtų viešai prieinamas jų suteiktų, iš dalies pakeistų, atsisakytų suteikti arba panaikintų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimų sąrašas, taip pat techninių tarnybų, kurios atliko bandymus dėl atitinkamų ES tipo patvirtinimų, sąrašas.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos formatas ir viešos prieigos prie jos kriterijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Komisija sukuria priemonę, kurią taikant būtų viešai prieinami pripažintų trečiųjų šalių, kurios atitinka 13 straipsnio 10 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus, pateikti bandymų rezultatai ir skundai dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų veikimo.

13 straipsnis

Bendrosios gamintojų pareigos

1.   Gamintojai užtikrina, kad jų pagamintos ir rinkai pateikiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai būtų pagaminti ir patvirtinti pagal šiame reglamente, visų pirma 5 straipsnyje, nustatytus reikalavimus.

2.   Gamintojai atsako patvirtinimo institucijai už visus patvirtinimo procedūros aspektus ir už gamybos atitikties užtikrinimą.

Daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju gamintojai taip pat yra atsakingi už transporto priemonės komplektavimo etape jų sumontuotų sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų patvirtinimą ir gamybos atitiktį. Gamintojai, kurie modifikuoja jau ankstesniuose etapuose patvirtintus komponentus, sistemas arba atskirus techninius mazgus, atsako už modifikuotų komponentų, sistemų arba atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą ir gamybos atitiktį. Ankstesnio etapo gamintojai pateikia tolesnio etapo gamintojams informaciją apie bet kokį pakeitimą, galintį turėti įtakos komponento tipo patvirtinimui, sistemos tipo patvirtinimui, atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui arba visos transporto priemonės tipo patvirtinimui. Tokia informacija pateikiama, kai tik iš naujo išplečiamas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas, bet ne vėliau kaip nekomplektinės transporto priemonės gamybos pradžios dieną.

3.   Gamintojai, kurie modifikuoja nekomplektinę transporto priemonę taip, kad ji priskiriama prie kitos transporto priemonių kategorijos ir dėl to pasikeičia ankstesniame tipo patvirtinimo etape jau įvertinti reikalavimai, taip pat yra atsakingi už reikalavimų, taikomų transporto priemonių kategorijai, prie kurios priskiriama modifikuota transporto priemonė, įvykdymą.

4.   Už Sąjungos ribų įsisteigęs gamintojas transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo tikslais paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jam atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija. Tas gamintojas taip pat paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą rinkos priežiūrai; tai gali būti tas pats atstovas, kuris yra paskirtas ES tipo patvirtinimo tikslais.

5.   Gamintojai užtikrina, kad jų transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai nebūtų suprojektuoti naudojant strategijas ar kitas priemones, kuriomis pakeičiamas per bandymo procedūras pademonstruotos veikimo savybės taip, kad jie nebeatitinka šio reglamento juos eksploatuojant tokiomis sąlygomis, su kuriomis pagrįstai tikimasi susidurti įprasto eksploatavimo metu.

6.   Gamintojai nustato procedūras, kuriomis užtikrinama, kad serijinė transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų gamyba atitiktų patvirtintą tipą.

7.   Gamintojai išnagrinėja visus jų gautus skundus, susijusius su pavojais, įtariamais incidentais ar neatitikties problemomis, siejamais su rinkai pateiktomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis ir įranga.

Gamintojai registruoja tokius skundus ir kiekvieno skundo atveju įtraukia problemos aprašymą bei nurodo išsamią informaciją, kuri yra reikalinga paveiktam transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies ar įrangos tipui identifikuoti, o pagrįstų skundų atveju gamintojai apie tai informuoja savo platintojus ir importuotojus.

8.   Gamintojai, be identifikavimo plokštelės, tvirtinamos prie jų transporto priemonių, ir tipo patvirtinimo žymenų, tvirtinamų prie jų komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal 38 straipsnį, ant rinkai tiekiamų savo transporto priemonių, komponentų arba atskirų techninių mazgų arba, jei to negalima padaryti, ant pakuotės arba prie komponento arba atskiro techninio mazgo pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotąjį prekybinį pavadinimą arba registruotąjį prekių ženklą ir savo kontaktinį adresą Sąjungoje.

9.   Gamintojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

10.   Nedarant poveikio 9 straipsnio 5 daliai ir atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą bei asmens duomenų išsaugojimą pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę, transporto priemonių gamintojai suteikia duomenis, kurių reikia, kad trečiosios šalys atliktų bandymus dėl galimos neatitikties, įskaitant visus parametrus ir nustatymus, kurie yra būtini tam, kad būtų tiksliai atkartotos tipo patvirtinimo bandymų metu taikytos bandymų sąlygos.

Šios dalies pirmos pastraipos tikslais, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžia duomenis, kurie turi būti nemokamai suteikiami, taip pat reikalavimus, kuriuos turi atitikti trečiosios šalys, kad įrodytų savo teisėtus interesus visuomenės saugos ar aplinkos apsaugos srityje ir dėl tinkamų bandymų įrenginių naudojimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

14 straipsnis

Gamintojų pareigos, susijusios su reikalavimų neatitinkančiomis arba didelį pavojų keliančiomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis ir įranga

1.   Jeigu pateikta rinkai arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga neatitinka šio reglamento arba jeigu tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, gamintojai nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų, kad būtų užtikrinta tos transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitiktis, jie būtų atitinkamai pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti.

Gamintojas nedelsdamas išsamiai informuoja patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją apie neatitikimą ir visas taikytas priemones.

2.   Jeigu transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, gamintojas patvirtinimo institucijoms ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie pavojų ir visas su tuo susijusias taikytas priemones.

3.   Gamintojai saugo ES tipo patvirtinimo liudijimus ir jų priedus, nurodytus 28 straipsnio 1 dalyje, 10 metų po transporto priemonės ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos ir penkerius metus po sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos.

Transporto priemonės gamintojai saugo 36 straipsnyje nurodytų atitikties liudijimų kopijas 10 metų nuo transporto priemonės pagaminimo datos, kad galėtų jas pateikti patvirtinimo institucijoms.

4.   Gamintojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos arba Komisijos prašymą, pateikia tai institucijai arba Komisijai ES tipo patvirtinimo liudijimo arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, kuria įrodoma transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitiktis, tokia kalba, kurią nacionalinė institucija arba Komisija gali lengvai suprasti.

Gamintojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su ta institucija dėl visų veiksmų, kurių imamasi pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, kad būtų pašalintas rinkai tiektos jų transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamas pavojus.

15 straipsnis

Gamintojo atstovų pareigos

1.   Gamintojo atstovas atlieka gamintojo suteiktuose įgaliojimuose nurodytas užduotis. Tuose įgaliojimuose turi būti numatyta bent tai, kad atstovas turi:

a)

turėti prieigą prie ES tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų, nurodytų 28 straipsnio 1 dalyje, bei atitikties liudijimo viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų; tokie dokumentai patvirtinimo institucijoms ir rinkos priežiūros institucijoms turi būti prieinami 10 metų po transporto priemonės ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos ir penkerius metus po sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos;

b)

pateikti patvirtinimo institucijai, gavęs pagrįstą jos prašymą, visą informaciją, dokumentus ir visas kitas technines specifikacijas, be kita ko, suteikti prieigą prie programinės įrangos ir algoritmų, kurie reikalingi transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti;

c)

patvirtinimo institucijų arba rinkos priežiūros institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis, jei reikia imtis bet kokių veiksmų, siekiant pašalinti transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, dėl kurių suteikti tie įgaliojimai, keliamą didelį pavojų;

d)

nedelsdamas informuoti gamintoją apie skundus ir pranešimus, susijusius su pavojais, įtariamais incidentais ar neatitikties klausimais, kurie susiję su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga, kuriuos apima tie įgaliojimai;

e)

turėti teisę nutraukti įgaliojimus be jokių sankcijų, jei gamintojas nevykdo savo pareigų pagal šį reglamentą.

2.   Gamintojo atstovas, nutraukęs įgaliojimus 1 dalies e punkte nurodytais pagrindais, nedelsdamas informuoja tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją ir Komisiją.

Pateiktinoje informacijoje turi būti nurodyta bent:

a)

įgaliojimų laikotarpio pabaigos data;

b)

data, iki kurios baigiantis veiklą gamintojo atstovas gali būti nurodytas gamintojo pateiktoje informacijoje, įskaitant visą reklaminę medžiagą;

c)

informacija apie dokumentų perdavimą, įskaitant konfidencialumo aspektus ir nuosavybės teises;

d)

baigiančio veiklą gamintojo atstovo pareiga pasibaigus įgaliojimams persiųsti gamintojui arba būsimam gamintojo atstovui visus skundus ar pranešimus, susijusius su pavojais ir įtariamais incidentais, kurie susiję su transporto priemone, sistema, komponentu, atskiru techniniu mazgu, dalimi arba įranga, dėl kurios baigiantis veiklą gamintojo atstovas buvo paskirtas gamintojo atstovu.

16 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai pateikia rinkai tik tokias transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurie atitinka šį reglamentą.

2.   Prieš pateikdami rinkai patvirtinto tipo transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, importuotojai patikrina, ar jiems išduotas galiojantis ES tipo patvirtinimo liudijimas ir ar sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas paženklinti reikalaujamu tipo patvirtinimo žymeniu ir atitinka 13 straipsnio 8 dalį.

Transporto priemonės importuotojas užtikrina, kad kartu su transporto priemone būtų pateikiamas reikalaujamas atitikties liudijimas.

3.   Kai transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ir visų pirma neatitinka patvirtinto tipo, importuotojai nepateikia rinkai ir neleidžia pradėti eksploatuoti arba registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol bus užtikrinta jų atitiktis.

4.   Kai transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, importuotojai apie tai informuoja gamintoją ir rinkos priežiūros institucijas. Patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atveju importuotojai taip pat informuoja tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

5.   Importuotojai ant transporto priemonės, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos arba, kai to negalima padaryti, ant jo pakuotės arba prie komponento, atskiro techninio mazgo, dalies ar įrangos pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotąjį prekybinį pavadinimą arba registruotąjį prekių ženklą ir savo kontaktinį adresą.

6.   Importuotojai užtikrina, kad prie transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų pridėtos pagal 59 straipsnį reikalaujamos instrukcijos ir informacija oficialiąja (-iosiomis) atitinkamų valstybių narių kalba (-omis).

7.   Siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, importuotojai registruoja skundus ir transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jie yra pateikę rinkai, susigrąžinimo atvejus, ir informuoja savo platintojus apie tokius skundus ir susigrąžinimo atvejus.

8.   Importuotojai nedelsdami informuoja atitinkamą gamintoją apie jų gautus skundus, susijusius su pavojais, įtariamais incidentais arba neatitikties problemomis, siejamais su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga, kuriuos jie yra pateikę rinkai.

9.   Importuotojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

17 straipsnis

Importuotojų pareigos, susijusios su reikalavimų neatitinkančiomis arba didelį pavojų keliančiomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis ir įranga

1.   Jeigu importuotojų pateikta rinkai transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga neatitinka šio reglamento, importuotojai nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų, kad būtų užtikrinta tos transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitiktis, prižiūrint gamintojui, jis būtų pašalintas iš rinkos arba susigrąžintas. Importuotojai taip pat informuoja gamintoją ir patvirtinimo instituciją, kuri išdavė ES tipo patvirtinimą.

2.   Jeigu pateikta rinkai transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, importuotojai gamintojams ir patvirtinimo institucijoms bei rinkos priežiūros institucijoms nedelsdami pateikia išsamią informaciją apie tą didelį pavojų.

Importuotojai taip pat informuoja patvirtinimo institucijas ir rinkos priežiūros institucijas apie bet kokius veiksmus, kurių imtasi, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie didelį pavojų ir bet kokias gamintojo taikytas priemones.

3.   Importuotojai saugo ES tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų, nurodytų 28 straipsnio 1 dalyje, kopijas 10 metų po transporto priemonės ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos ir penkerius metus po sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos, bei užtikrina, kad patvirtinimo institucijos ir rinkos priežiūros institucijos, pateikusios prašymą, galėtų jas gauti.

4.   Importuotojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, pateikia tai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai įrodyti, tokia kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti.

Importuotojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su ta institucija dėl visų veiksmų, kurių imamasi pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekiant pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

18 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Prieš tiekdami rinkai transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, platintojai patikrina, ar prie šios transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pritvirtinta reikalaujama identifikavimo plokštelė arba ar jie pažymėti tipo patvirtinimo žymeniu, ar pridėti reikalaujami dokumentai ir instrukcijos bei saugos informacija, kurių reikalaujama pagal 59 straipsnį, oficialiąja (-iosiomis) atitinkamos valstybės narės kalba (-omis), ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 13 straipsnio 8 dalyje ir 16 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus.

2.   Platintojai nedelsdami informuoja atitinkamą gamintoją apie jų gautus skundus, susijusius su pavojais, įtariamais incidentais ar neatitikties problemomis, siejamais su rinkai tiektomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga.

3.   Platintojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

19 straipsnis

Platintojų pareigos, susijusios su reikalavimų neatitinkančiomis arba didelį pavojų keliančiomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis ir įranga

1.   Jeigu transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga neatitinka šio reglamento reikalavimų, platintojai apie tai informuoja gamintoją, importuotoją ir ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją, ir netiekia rinkai transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies, ar įrangos, kol bus užtikrinta jų atitiktis.

2.   Jeigu transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga, kuriuos platintojai tiekė rinkai, neatitinka šio reglamento, jie apie tai informuoja gamintoją, importuotoją ir ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

3.   Jeigu transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, platintojai gamintojui, importuotojui ir valstybių narių, kuriose ta transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekti rinkai, patvirtinimo institucijoms bei rinkos priežiūros institucijoms nedelsdami pateikia išsamią informaciją apie tą didelį pavojų.

Platintojai taip pat juos informuoja apie tai, kokių veiksmų imtasi, ir pateikia duomenis apie bet kokias priemones, kurių ėmėsi gamintojas.

4.   Platintojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su ta institucija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekiant pašalinti rinkai tiektos jų transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

20 straipsnis

Atvejai, kuriais importuotojams ir platintojams taikomos gamintojų pareigos

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir jam taikomos gamintojo pareigos pagal 8, 13 ir 14 straipsnius šiais atvejais:

a)

jei importuotojas arba platintojas tiekia rinkai transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą arba yra atsakingas už jų eksploatavimo pradžią naudojant jo pavadinimą arba prekių ženklą, arba pakeičia transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą taip, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas gali nebeatitikti taikomų reikalavimų; arba

b)

jei importuotojas arba platintojas tiekia rinkai transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą arba yra atsakingas už jų eksploatavimo pradžią remiantis JT tipo patvirtinimu, išduotu gamintojui ne Sąjungoje, o gamintojo atstovo Sąjungos teritorijoje neįmanoma nustatyti.

21 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų nustatymas

Patvirtinimo institucijos arba rinkos priežiūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai 10 metų po transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus po sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos pateikimo rinkai teikia šią informaciją apie:

a)

bet kurio ekonominės veiklos vykdytojo, kuris jiems tiekė transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį arba įrangą, tapatybę;

b)

bet kurio ekonominės veiklos vykdytojo, kuriam jie tiekė transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį arba įrangą, tapatybę.

III SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪROS

22 straipsnis

ES tipo patvirtinimo procedūros

1.   Teikdamas visos transporto priemonės tipo patvirtinimo paraišką, gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų:

a)

pakopinį tipo patvirtinimą;

b)

vienos pakopos tipo patvirtinimą;

c)

mišrų tipo patvirtinimą.

Be to, dėl nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės gamintojas gali pasirinkti daugiaetapį tipo patvirtinimą.

2.   Nedarant poveikio II priede išvardytų norminių aktų reikalavimams, sistemos tipo patvirtinimui, komponento tipo patvirtinimui ir atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui taikomas tik vienos pakopos tipo patvirtinimas.

3.   Daugiaetapis tipo patvirtinimas suteikiamas nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės, kuri, atsižvelgiant į transporto priemonės sukomplektavimo būklę, atitinka 24 straipsnyje nurodytame informaciniame aplanke pateiktus duomenis ir atitinkamuose II priede išvardytuose norminiuose aktuose nustatytus techninius reikalavimus, tipui.

Daugiaetapis tipo patvirtinimas taip pat taikomas komplektinėms transporto priemonėms, kurias rekonstravo arba modifikavo kitas gamintojas po to, kai jos buvo sukomplektuotos.

4.   ES tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, laikantis IX priede nustatytų procedūrų, ar galutiniame etape patvirtintas transporto priemonės tipas patvirtinimo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus. Atliekant tokį tikrinimą tikrinami dokumentai, susiję su visais reikalavimais, taikomais nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, suteikiamam taikant daugiaetapę procedūrą, įskaitant atvejus, kai ES tipo patvirtinimas buvo suteiktas kitai transporto priemonės kategorijai.

5.   1 dalyje nurodyto ES tipo patvirtinimo procedūros pasirinkimas nedaro poveikio taikomiems reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonės tipas, suteikiant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.

6.   Daugiaetapį tipo patvirtinimą taip pat gali naudoti vienas gamintojas su sąlyga, kad nesiekiama apeiti per vieną etapą pagamintoms transporto priemonėms taikomų reikalavimų. Taikant 41, 42 ir 49 straipsnius, vieno gamintojo pagamintos transporto priemonės nelaikomos pagamintomis keliais etapais.

23 straipsnis

ES tipo patvirtinimo paraiška

1.   Gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai ES tipo patvirtinimo paraišką ir 24 straipsnyje nurodytą informacinį aplanką.

2.   Dėl konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo gali būti teikiama tik viena paraiška. Ta viena paraiška gali būti teikiama tik vienoje valstybėje narėje ir tik vienai patvirtinimo institucijai, esančiai toje valstybėje narėje.

Dėl to paties transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo negali būti teikiama nauja paraiška kitoje valstybėje narėje, jei:

a)

patvirtinimo institucija atsisakė suteikti to tipo patvirtinimą;

b)

patvirtinimo institucija panaikino to tipo patvirtinimą; arba

c)

gamintojas atsiėmė tipo patvirtinimo paraišką dėl to tipo.

Patvirtinimo institucija atmeta tipo patvirtinimo paraišką dėl kitaip pavadinto tipo arba dėl modifikacijos, susijusios su ankstesne paraiška, kai tie pakeitimai nėra pakankami, kad būtų galima laikyti nauju transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipu.

3.   Į ES tipo patvirtinimo paraišką dėl konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo įtraukiama gamintojo deklaracija, kuria pagal 2 dalies antrą pastraipą patvirtinama, kad:

a)

gamintojas nėra pateikęs ES tipo patvirtinimo paraiškos dėl to paties tipo jokiai kitai patvirtinimo institucijai ir jokia kita patvirtinimo institucija nėra suteikusi gamintojui tokio patvirtinimo;

b)

jokia patvirtinimo institucija neatsisakė suteikti to tipo patvirtinimą;

c)

jokia patvirtinimo institucija nepanaikino to tipo patvirtinimo ir

d)

gamintojas neatsiėmė tipo patvirtinimo paraiškos dėl to tipo.

4.   Dėl kiekvieno tvirtinamo transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo teikiama atskira paraiška.

24 straipsnis

Informacinis aplankas

1.   Informacinį aplanką sudaro:

a)

vienos pakopos tipo patvirtinimo, mišraus visos transporto priemonės tipo patvirtinimo arba pakopinio visos transporto priemonės tipo patvirtinimo informacinis dokumentas, parengtas laikantis 4 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatyto šablono arba, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo atveju – informacinis dokumentas, parengtas laikantis atitinkamo II priede nurodyto norminio akto;

b)

visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita susijusi informacija;

c)

transporto priemonių atveju – pagal 22 straipsnio 1 dalį pasirinkta nurodyta (-os) procedūra (-os);

d)

visa papildoma informacija, kurios prašo ES tipo patvirtinimo procedūrą vykdanti patvirtinimo institucija.

2.   Visos transporto priemonės tipo patvirtinimo informaciniame dokumente, nurodytame 1 dalies a punkte, pateikiama išsami informacija apie transporto priemonės tipo charakteristikas, kurios reikia patvirtinimo institucijai, siekiant nustatyti transporto priemonės tipą ir tinkamai vykdyti tipo patvirtinimo procedūrą.

3.   Gamintojas informacinį aplanką patvirtinimo institucijai pateikia elektroniniu formatu, kuri yra priimtina tai institucijai. Patvirtinimo institucija taip pat gali priimti popieriniu formatu pateiktus informacinius aplankus.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas informacinio dokumento ir bet kurios kitos informacinio aplanko dalies šablonas, taip pat suderintas elektroninis formatas šio straipsnio 3 dalies tikslais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmasis toks įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d.

25 straipsnis

Kartu su paraiška dėl ES tipo patvirtinimo teiktina papildoma informacija

1.   Prie pakopinio tipo patvirtinimo paraiškos, be 24 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedamas išsamus pagal II priede išvardytus norminius aktus reikalaujamų ES tipo patvirtinimo liudijimų arba JT tipo patvirtinimo liudijimų ir jų priedų rinkinys.

Sistemos tipo patvirtinimo, komponento tipo patvirtinimo arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo atveju, pagal II priede išvardytus norminius aktus patvirtinimo institucija turi turėti galimybę susipažinti su informaciniu aplanku ir, jei taikytina, ES tipo patvirtinimo liudijimais ir jų priedais tol, kol bus suteiktas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas arba bus atsisakyta jį suteikti.

2.   Prie mišraus tipo patvirtinimo paraiškos, be 24 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedami pagal II priede išvardytus norminius aktus reikalaujami ES tipo patvirtinimo liudijimai arba JT tipo patvirtinimo liudijimai ir jų priedai.

Prie sistemų, kurių ES tipo patvirtinimo liudijimas arba JT tipo patvirtinimo liudijimas nepateiktas, paraiškos, be 24 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedama informacija, kurios reikia toms sistemoms patvirtinti transporto priemonės patvirtinimo etapu, o vietoj ES tipo patvirtinimo liudijimo arba JT tipo patvirtinimo liudijimo pateikiama bandymų ataskaita.

3.   Kartu su daugiaetapio tipo patvirtinimo paraiška pateikiama ši informacija:

a)

pirmajame etape – su bazinės transporto priemonės komplektavimo etapu susijusios informacinio aplanko, ES tipo patvirtinimo liudijimų, JT tipo patvirtinimo liudijimų dalys arba, jei taikytina, bandymų ataskaitos;

b)

antrajame ir vėlesniuose etapuose – su esamu transporto priemonės komplektavimo etapu susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo liudijimų arba JT tipo patvirtinimo liudijimų dalys, ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo, išduoto per ankstesnį konstravimo etapą, kopija, taip pat visa išsami su gamintojo padarytais transporto priemonės pakeitimais arba papildymais susijusi informacija.

Šioje dalyje nurodyta informacija pateikiama pagal 24 straipsnio 3 dalį.

4.   Patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos turi prieigą prie transporto priemonės programinės įrangos ir algoritmų, kurie, jų manymu, yra būtini jų veiklai vykdyti.

Patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos gali taip pat reikalauti iš gamintojo pateikti dokumentus arba visą papildomą informaciją, kurios reikia, kad patvirtinimo institucija ar techninės tarnybos galėtų tinkamai suprasti sistemas, įskaitant sistemos plėtojimo procesą ir sistemos koncepciją, taip pat programinės įrangos funkcijas ir algoritmus, kurie yra būtini norint patikrinti transporto priemonės atitiktį šio reglamento reikalavimams, siekiant priimti sprendimą dėl reikalingų bandymų arba palengvinti tų bandymų atlikimą.

IV SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMAS

26 straipsnis

Bendrosios ES tipo patvirtinimo procedūrų vykdymo nuostatos

1.   Kiekvienam transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipui gali būti suteikiamas tik vienas ES tipo patvirtinimas.

2.   Gavusi paraišką pagal 23 straipsnį, patvirtinimo institucija suteikia ES tipo patvirtinimą tik patikrinusi visus šiuos aspektus:

a)

31 straipsnyje nurodytas gamybos atitikties priemones;

b)

ar buvo pateikta 23 straipsnio 3 dalyje nurodyta deklaracija;

c)

ar transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus;

d)

visos transporto priemonės tipo patvirtinimų pagal pakopinio, mišraus arba daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūras atveju patvirtinimo institucija pagal 22 straipsnio 4 dalį patikrina, ar sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atskiri ir galiojantys tipo patvirtinimai suteikti pagal visos transporto priemonės tipo patvirtinimo suteikimo metu taikomus reikalavimus.

3.   ES tipo patvirtinimui taikomos III priede, o daugiaetapiam tipo patvirtinimui – IX priede nustatytos procedūros.

Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į reguliavimo ir technologinius pokyčius, iš dalies keičiami III ir IX priedai atnaujinant juose nustatytas procedūras dėl ES tipo patvirtinimo ir daugiaetapio tipo patvirtinimo.

4.   Patvirtinimo institucija parengia informacinį paketą, kurį sudaro 24 straipsnyje nurodytas informacinis aplankas, bandymų ataskaitos ir visi kiti dokumentai, kuriuos techninė tarnyba arba patvirtinimo institucija, vykdydamos savo užduotis, įtraukė į informacinį aplanką.

Informacinis paketas gali būti laikomas elektronine forma. Jame pateikiama rodyklė, kurioje aiškiai nurodomi visi puslapiai, taip pat kiekvieno dokumento formatas, ir kurioje chronologine tvarka užregistruojamas bet koks ES tipo patvirtinimo pakeitimas.

Patvirtinimo institucija saugo informacinį paketą 10 metų po atitinkamo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos.

5.   Kai patvirtinimo institucija nustato, kad nors transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus, bet gali kelti didelį pavojų saugai arba rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą. Tokiu atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

6.   Vadovaujantis 22 straipsnio 4 dalimi, pakopinio, mišraus ir daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrų atveju patvirtinimo institucija atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą, jei ji nustato, kad sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

Patvirtinimo institucija paprašo patvirtinimo institucijų, kurios suteikė sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimus, imtis veiksmų pagal 54 straipsnio 2 dalį.

27 straipsnis

Pranešimas apie suteiktą, iš dalies pakeistą, atsisakytą suteikti ir panaikintą ES tipo patvirtinimą

1.   Patvirtinimo institucija, išduodama arba iš dalies keisdama ES tipo patvirtinimo liudijimą, kiekvieno transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo tipo, dėl kurio ji suteikė tipo patvirtinimą, atveju pateikia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms, rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai ES tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų, įskaitant 30 straipsnyje nurodytas bandymų ataskaitas, kopiją. Ta kopija pateikiama naudojantis bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema laikantis šio straipsnio 3 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų.

2.   Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas ir Komisiją apie bet kokį atsisakymą suteikti ES tipo patvirtinimą arba jo panaikinimą ir nurodo savo sprendimo priežastis, naudodamasi bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema laikantis 3 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų.

3.   Kiek tai susiję su bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato elektroninių dokumentų, kurie turi būti pateikti, formatą, keitimosi mechanizmą, institucijų informavimo apie ES tipo patvirtinimų suteikimus, pakeitimus, atsisakymus juos suteikti arba jų panaikinimus tvarką ir atitinkamas apsaugos priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmasis toks įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d.

28 straipsnis

ES tipo patvirtinimo liudijimas

1.   ES tipo patvirtinimo liudijimas turi šiuos priedus:

a)

26 straipsnio 4 dalyje nurodytas informacinis paketas;

b)

sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo atveju – 30 straipsnyje nurodytų bandymų ataskaitos, o visos transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju – bandymų rezultatų lapas;

c)

visos transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju – asmens (-ų), kuris (-ie) įgaliotas (-i) pasirašyti atitikties liudijimus, vardas (-ai), pavardė (-s) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdys (-iai) bei jo (jų) einamos pareigos įmonėje;

d)

visos transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju – užpildytas transporto priemonės tipo atitikties liudijimo pavyzdys.

2.   ES tipo patvirtinimo liudijimui pagal suderintą numeravimo sistemą priskiriamas unikalus numeris, pagal kurį galima bent nustatyti valstybę narę, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą, ir reikalavimus, kuriuos atitinka tas transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais atitinkamai nustatomi ES tipo patvirtinimo liudijimo, suderintos numeravimo sistemos ir bandymų rezultatų lapo šablonai, įskaitant atitinkamų elektroninių formatų nustatymą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmasis toks įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d.

4.   Patvirtinimo institucija kiekvieno transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo tipo atveju:

a)

užpildo visas atitinkamas ES tipo patvirtinimo liudijimo, įskaitant jo priedus, dalis;

b)

sudaro 26 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio paketo rodyklę;

c)

nedelsdama išduoda gamintojui užpildytą ES tipo patvirtinimo liudijimą ir jo priedus.

5.   Jei ES tipo patvirtinimo galiojimas buvo apribotas pagal 39 straipsnį, 43 straipsnį arba II priedo III dalį arba jei jam netaikomos tam tikros šio reglamento arba II priede išvardytų norminių aktų nuostatos, tie apribojimai arba atitinkamos nuostatos, kurios netaikomos, nurodomi ES tipo patvirtinimo liudijime.

6.   Jei transporto priemonės gamintojas pasirenka mišraus tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija nurodytame informaciniame pakete pateikia nuorodas, kaip nurodyta 26 straipsnio 4 dalyje, į sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriems nebuvo išduotas ES tipo patvirtinimo liudijimas, bandymų ataskaitas, nurodytas 30 straipsnyje. Patvirtinimo institucija informaciniame pakete taip pat aiškiai nurodo II priede išvardytuose norminiuose aktuose nustatytus techninius reikalavimus, kurių atžvilgiu buvo atliktas transporto priemonės bandymas.

7.   Kai transporto priemonės gamintojas pasirenka vienos pakopos tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija prie ES tipo patvirtinimo liudijimo prideda atitinkamų norminių aktų sąrašą laikantis 3 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose pateikto šablono.

29 straipsnis

Konkrečios nuostatos dėl sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimų

1.   ES tipo patvirtinimas suteikiamas sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui atitinkančiam 24 straipsnyje nurodytame informaciniame aplanke pateiktus duomenis ir II priede išvardytuose atitinkamuose norminiuose aktuose nustatytus techninius reikalavimus.

2.   Kai transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimas taip pat apima komponentus arba atskirus techninius mazgus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra ar nėra skirti remontui, techninei arba kitai priežiūrai, papildomo komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo nereikalaujama, nebent toks tipo patvirtinimas numatytas pagal atitinkamus II priede išvardytus norminius aktus.

3.   Kai komponentas arba atskiras techninis mazgas atlieka savo funkciją arba pasižymi ypatinga savybe tik veikdamas kartu su kitomis transporto priemonės dalimis, todėl atitiktį reikalavimams galima patikrinti tik komponentui arba atskiram techniniam mazgui veikiant kartu su tomis kitomis transporto priemonės dalimis, atitinkamai apribojama to komponento arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo taikymo sritis.

Tokiais atvejais ES tipo patvirtinimo liudijime nurodomi visi komponento arba atskiro techninio mazgo naudojimo apribojimai ir specialios to komponento arba atskiro techninio mazgo montavimo transporto priemonėje sąlygos.

Kai tas komponentas arba atskiras techninis mazgas sumontuojamas transporto priemonėje, patvirtinimo institucija transporto priemonės patvirtinimo metu patikrina komponento arba atskiro techninio mazgo atitiktį visiems taikomiems naudojimo apribojimams arba montavimo sąlygoms.

30 straipsnis

Privalomi ES tipo patvirtinimo bandymai

1.   ES tipo patvirtinimų suteikimo tikslu patvirtinimo institucija atitiktį šio reglamento techniniams reikalavimams patikrina atitinkamais bandymais, kuriuos atlieka jos techninės tarnybos.

2.   Bandymų ataskaitoje įrašomi pagrindiniai bandymų elementai, įskaitant techninius reikalavimus, atitiktis kuriems buvo tikrinama tais bandymais.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas bandymų ataskaitų formatas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmasis toks įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d.

4.   Gamintojas patvirtinimo institucijoms ir atitinkamoms techninėms tarnyboms pateikia transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus privalomiems bandymams, kurių reikalaujama pagal II priede išvardytus atitinkamus norminius aktus, atlikti.

5.   Privalomi bandymai atliekami su tvirtinamą tipą atitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais.

6.   Kai 1 dalyje nurodytiems atitinkamiems bandymams atlikti naudojamiems parametrams ir sąlygoms yra numatytas verčių intervalas, techninės tarnybos gali pasirinkti bet kurią vertę tame intervale.

7.   Gamintojo prašymu ir pritarus patvirtinimo institucijai, virtualaus bandymo metodai pagal VIII priedą gali būti taikomi kaip 1 dalyje nurodytų bandymų alternatyvos.

8.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į technologinius ir reguliavimo pokyčius, iš dalies keičiamas VIII priedas atnaujinant norminių aktų dėl virtualaus bandymo metodų, kuriuos gali naudoti gamintojas arba techninė tarnyba, sąrašą ir konkrečias sąlygas, pagal kurias virtualaus bandymo metodai turi būti naudojami.

31 straipsnis

Gamybos atitikties priemonės

1.   ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių pagal IV priedą patikrinti, ar gamintojas transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus gamina pagal patvirtintą tipą.

2.   Visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija patikrina, ar statistiškai reikšmingas transporto priemonių ir atitikties liudijimų ėminių skaičius atitinka 36 ir 37 straipsnius ir ar tuose atitikties liudijimuose pateikti duomenys yra teisingi.

3.   ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių patikrinti, ar šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės tebėra tinkamos, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai toliau atitiktų patvirtintą tipą, o atitikties liudijimai – 36 ir 37 straipsnius.

4.   Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių siekiant atlikti gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų ėminių patikras arba bandymus, reikalingus ES tipui patvirtinti.

Pagal IV priedą patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių, siekiant atlikti tokias patikras arba bandymus II priede išvardytuose norminiuose aktuose nustatytu dažnumu arba, jei tuose aktuose dažnumas neapibrėžtas, bent kas trejus metus.

5.   Siekdamos patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, patvirtinimo institucija arba techninės tarnybos:

a)

jeigu II priede išvardytuose atitinkamuose norminiuose aktuose nustatytose bandymų procedūrose numatytas verčių intervalas – atlikdamos patikras arba bandymus atsitiktine tvarka nustato vertes pateiktame intervale ir

b)

turi prieigą prie programinės įrangos, algoritmų, dokumentų ir bet kokios papildomos informacijos pagal 25 straipsnio 4 dalį.

6.   ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių patikrinti, ar gamintojas laikosi XIV skyriuje nustatytų pareigų. Ji visų pirma patikrina, ar, siekdamas laikytis tų pareigų, gamintojas iš dalies pakeitė arba papildė transporto priemonės OBD informaciją bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją.

7.   Nustačiusi, kad gamintojas nebegamina transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal patvirtintą tipą ar šio reglamento reikalavimus, arba kad atitikties liudijimai nebeatitinka 36 ir 37 straipsnių, nors gamyba tęsiama, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties priemonių, arba panaikina tipo patvirtinimą. Patvirtinimo institucija gali nuspręsti imtis visų būtinų ribojamųjų priemonių pagal XI skyrių.

8.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į technologinius ir reguliavimo pokyčius, iš dalies keičiamas IV priedas atnaujinant gamybos atitikties procedūras.

32 straipsnis

Mokesčiai

1.   Mokesčiai už ES tipo patvirtinimo veiklą taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl ES tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje narėje.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų turima pakankamai išteklių išlaidoms už rinkos priežiūros veiklą padengti. Nedarant poveikio nacionalinei teisei, toms išlaidoms padengti valstybė narė, kurioje transporto priemonės pateikiamos rinkai, gali rinkti mokesčius.

2.   Valstybės narės gali taikyti administracinius mokesčius techninėms tarnyboms, teikiančioms paraiškas būti paskirtomis, kad visiškai arba iš dalies padengtų išlaidas, susijusias su nacionalinių institucijų, pagal šį reglamentą atsakingų už technines tarnybas, vykdoma veikla.

V SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

33 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl ES tipo patvirtinimų pakeitimų

1.   Gamintojas ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją nedelsdamas informuoja apie bet kokius informaciniame pakete, nurodytame 26 straipsnio 4 dalyje, pateiktų duomenų pasikeitimus, be kita ko, bet kokius išplėsto dokumentų rinkinio pasikeitimus pagal II priede išvardytus norminius aktus.

Patvirtinimo institucija sprendžia, ar dėl tokio pasikeitimo reikia dalinio pakeitimo patikslinant arba išplečiant ES tipo patvirtinimą pagal 34 straipsnį, ar dėl to pakeitimo reikalingas naujas ES tipo patvirtinimas.

2.   Pakeitimo paraiška pateikiama tik tai patvirtinimo institucijai, kuri suteikė esamą ES tipo patvirtinimą.

3.   Jei patvirtinimo institucija nustato, kad dėl pakeitimo reikia pakartoti patikrinimus arba bandymus, ji apie tai informuoja gamintoją.

4.   Kai patvirtinimo institucija, remdamasi šio straipsnio 3 dalyje nurodytais patikrinimais arba bandymais, nustato, kad ES tipo patvirtinimo reikalavimų tebesilaikoma, taikomos 34 straipsnyje nurodytos procedūros.

5.   Kai patvirtinimo institucija nustato, kad į informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimus negalima atsižvelgti išplečiant esamą tipo patvirtinimą, ji atsisako iš dalies keisti ES tipo patvirtinimą ir reikalauja, kad gamintojas pateiktų paraišką dėl naujo ES tipo patvirtinimo.

34 straipsnis

ES tipo patvirtinimų tikslinimas ir išplėtimas

1.   Kai patvirtinimo institucija nustato, kad, nepaisant 26 straipsnio 4 dalyje nurodytame informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimo, atitinkamas transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas tebeatitinka tam tipui taikomus reikalavimus ir todėl patikrinimų arba bandymų kartoti nereikia, pakeitimas vadinamas tikslinimu.

Tokiu atveju patvirtinimo institucija nedelsdama išduoda, atitinkamais atvejais, patikslintus informacinio paketo puslapius, kiekvieną patikslintą puslapį pažymėdama taip, kad būtų aiškiai matyti pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data, arba suvestinę atnaujintą informacinio paketo redakciją ir prideda prie jos išsamų pakeitimų aprašą.

2.   Pakeitimas vadinamas išplėtimu, jei patvirtinimo institucija nustato, kad pasikeitė informaciniame pakete pateikti duomenys ir kai taikomas bet kuris iš šių atvejų:

a)

siekiant patikrinti tolesnę atitiktį reikalavimams, kuriais buvo grindžiamas esamas tipo patvirtinimas, reikia atlikti tolesnius patikrinimus arba bandymus;

b)

pasikeitė kuri nors informacija apie ES tipo patvirtinimo liudijimą, išskyrus jo priedus arba

c)

patvirtintam transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipui pradedami taikyti nauji reikalavimai pagal bet kurį iš II priede išvardytų norminių aktų.

Išplėtimo atveju patvirtinimo institucija nedelsdama išduoda atnaujintą ES tipo patvirtinimo liudijimą, pažymėtą išplėtimo numeriu, priskirtu didėjančia tvarka, atsižvelgiant į jau suteiktų išplėtimų eilės numerį. Tame patvirtinimo liudijime aiškiai nurodoma išplėtimo priežastis, pakartotinio išdavimo data ir, atitinkamu atveju, galiojimo terminas.

3.   Jei išduodami iš dalies pakeisti informacinio paketo puslapiai arba atnaujinta informacinio paketo suvestinė redakcija, atitinkamai keičiama informacinio paketo rodyklė, nurodant naujausio išplėtimo arba tikslinimo datą arba paskutinės atnaujintos suvestinės redakcijos datą.

4.   Jei 2 dalies c punkte nurodyti nauji reikalavimai techniniu požiūriu nėra svarbūs tam transporto priemonės tipui arba yra susiję su transporto priemonių kategorijomis, prie kurių transporto priemonė nepriskiriama, išplėsti transporto priemonės tipo patvirtinimo nereikalaujama.

35 straipsnis

Galiojimo pabaiga

1.   M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo atveju praėjus septyneriems metams po informacinio paketo paskutinio atnaujinimo arba, M2, M3, N2, N3 ir O kategorijų transporto priemonių atveju, – praėjus 10 metų po tokio atnaujinimo patvirtinimo institucija patikrina, ar transporto priemonės tipas atitinka visus tam tipui taikomus norminius aktus.

Kai patvirtinimo institucija vykdo šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą patikrinimą, nebūtina kartoti 30 straipsnyje nurodytų bandymų.

2.   ES tipo patvirtinimas nustoja galioti kiekvienu iš šių atvejų:

a)

kai tiekiant rinkai, registruojant arba pradedant eksploatuoti tampa privalomi nauji reikalavimai, taikomi patvirtintam transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipui, ir ES tipo patvirtinimas negali būti išplėstas remiantis 34 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytais pagrindais;

b)

kai atlikus patikrinimą pagal šio straipsnio 1 dalį padaroma išvada, kad transporto priemonė neatitinka visų tam tipui taikomų norminių aktų;

c)

kai galutinai savanoriškai nutraukiama patvirtintą transporto priemonės tipą atitinkančių transporto priemonių gamyba; tai laikoma įvykus, kai per ankstesnius dvejus metus nepagaminama nė viena atitinkamo tipo transporto priemonė; tačiau toks tipo patvirtinimas toliau galioja registruojant arba pradedant eksploatuoti tol, kol netaikomas šios dalies a punktas;

d)

jeigu ES tipo patvirtinimas buvo panaikintas pagal 31 straipsnio 7 dalį;

e)

jeigu ES tipo patvirtinimo liudijimas nustoja galioti dėl 39 straipsnio 6 dalyje nurodyto apribojimo;

f)

jeigu nustatyta, kad tipo patvirtinimas buvo pagrįstas klaidingais pareiškimais, suklastotais bandymų rezultatais arba buvo nuslėpti duomenys, dėl kurių būtų buvę atsisakyta suteikti tipo patvirtinimą.

3.   Kai nustoja galioti tik vieną transporto priemonės tipo variantą arba vieną varianto versiją apimantis visos transporto priemonės tipo patvirtinimas, atitinkamam transporto priemonės tipui taikomas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas nustoja galioti tik tiek, kiek jis yra susijęs su konkrečiu variantu arba versija.

4.   Kai konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo gamyba galutinai nutraukiama, gamintojas nedelsdamas apie tai praneša patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą.

Per vieną mėnesį nuo pirmoje pastraipoje nurodytos pranešimo gavimo dienos patvirtinimo institucija, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipui, atitinkamai informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas.

5.   Kai ES tipo patvirtinimo liudijimas turi nustoti galioti, gamintojas nedelsdamas praneša apie tai ES tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai.

6.   Gavusi gamintojo pranešimą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija nedelsdama perduoda kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai visą atitinkamai su transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų tiekimu rinkai, registravimu arba eksploatavimo pradžia susijusią informaciją.

Transporto priemonių atveju šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytame pranešime nurodoma paskutinės pagamintos transporto priemonės pagaminimo data ir transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 (19) 2 straipsnio 2 punkte.

VI SKYRIUS

ATITIKTIES LIUDIJIMAS IR ŽYMENYS

36 straipsnis

Atitikties liudijimas popieriniu formatu

1.   Gamintojas kartu su kiekviena pagal patvirtintą transporto priemonės tipą pagaminta transporto priemone, nesvarbu ar ji yra komplektinė, nekomplektinė ar sukomplektuota, išduoda atitikties liudijimą popieriniu formatu. Tuo tikslu gamintojas naudoja 4 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytą šabloną.

Atitikties liudijime popieriniu formatu konkrečiai aprašomos pagrindinės transporto priemonės charakteristikos ir jos techninės eksploatacinės savybės. Atitikties liudijime popieriniu formatu nurodoma transporto priemonės pagaminimo data. Atitikties liudijimas popieriniu formatu parengiamas taip, kad jo nebūtų galima suklastoti.

Atitikties liudijimas popieriniu formatu pirkėjui pateikiamas nemokamai kartu su transporto priemone. Negalima nustatyti sąlygos, kad jis pateikiamas tik pagal atskirą prašymą arba pateikus papildomą informaciją gamintojui.

2.   Nuo 2026 m. liepos 5 d. gamintojas atleidžiamas nuo pareigos pagal šio straipsnio 1 dalį su kiekviena transporto priemone išduoti atitikties liudijimą popieriniu formatu, jei gamintojas pateikia atitikties liudijimą kaip struktūrizuotus duomenis elektroniniu formatu pagal 37 straipsnio 1 dalį.

3.   10 metų laikotarpiu po transporto priemonės pagaminimo datos gamintojas, gavęs transporto priemonės savininko prašymą, išduoda atitikties liudijimo popieriniu formatu dublikatą už mokestį, neviršijantį liudijimo dublikato išdavimo kainos. Ant kiekvieno liudijimo dublikato pirmos pusės turi būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl atitikties liudijimo popieriniu formatu, kuriuose visų pirma nustatoma:

a)

atitikties liudijimo šablonas;

b)

apsaugos priemonės, kad atitikties liudijimo nebūtų galima suklastoti ir

c)

atitikties liudijimo pasirašymą reglamentuojančios nuostatos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmasis toks įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 1 d.

5.   Atitikties liudijimas popieriniu formatu parengiamas bent viena oficialiąja Sąjungos kalba.

6.   Pasirašyti atitikties liudijimus popieriniu formatu įgaliotas (-i) asmuo (-enys) turi būti gamintojo darbuotojas (-ai) ir turi būti tinkamai įgaliotas (-i) prisiimti gamintojo teisinę atsakomybę už transporto priemonės projektavimą ir konstravimą arba jos gamybos atitiktį.

7.   Atitikties liudijimas popieriniu formatu visiškai užpildomas, ir jame neturi būti nurodyta transporto priemonės naudojimo apribojimų, išskyrus numatytuosius šiame reglamente arba bet kuriuose II priede išvardytuose norminiuose aktuose.

8.   Nekomplektinės bazinės transporto priemonės atveju gamintojas užpildo tik tuos atitikties liudijimo popieriniu formatu laukus, kurie aktualūs atsižvelgiant į transporto priemonės sukomplektavimo būklę.

9.   Nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės atveju gamintojas užpildo tik tuos atitikties liudijimo popieriniu formatu laukus, kurie susiję su dabartiniu patvirtinimo etapu padarytais papildymais arba pakeitimais, ir, kai taikoma, prideda visus ankstesniais etapais išduotus atitikties liudijimus popieriniu formatu.

37 straipsnis

Atitikties liudijimas elektroniniu formatu

1.   Nedarant poveikio 36 straipsnio 1 daliai, nuo 2026 m. liepos 5 d. gamintojas nemokamai ir nepagrįstai nedelsdamas po transporto priemonės pagaminimo datos patvirtinimo institucijai, suteikusiai visos transporto priemonės tipo patvirtinimą, pateikia atitikties liudijimą kaip struktūrizuotus duomenis elektroniniu formatu laikantis šio straipsnio 8 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų.

2.   Nedarant poveikio 36 straipsnio 1 daliai, bet kuris gamintojas gali pateikti atitikties liudijimus pagal šio straipsnio 1 dalį anksčiau nei 2026 m. liepos 5 d.

3.   Patvirtinimo institucija pateikia atitikties liudijimą kaip struktūrizuotus duomenis elektroniniu formatu, laikydamasi 8 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų, tokiu būdu, kad prie atitikties liudijimo prieigą turėtų valstybių narių patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos ir registravimo institucijos bei Komisija.

4.   Valstybės narės gali atleisti gamintojus nuo šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos tų transporto priemonių tipų, kurie turi nacionalinį mažų serijų transporto priemonių tipo patvirtinimą pagal 42 straipsnį, atveju.

5.   Atitikties liudijimą kaip struktūrizuotus duomenis elektroniniu formatu laikantis šio straipsnio 8 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų gaunanti patvirtinimo institucija suteikia prieigą prie atitikties liudijimo tik skaitymo režimu, kaip nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje. Keliais etapais gaminamų transporto priemonių atveju tokia prieiga suteikiama vėlesnio etapo gamintojui.

6.   Bet koks keitimasis duomenimis pagal šį straipsnį atliekamas naudojantis saugiu keitimosi duomenimis protokolu.

7.   Valstybės narės nustato savo duomenų tinklo organizaciją ir struktūrą, kad nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. atitikties liudijimų duomenis būtų galima gauti kaip struktūrizuotus duomenis elektroniniu formatu, laikantis 8 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų, pageidautina, naudojantis esamomis keitimosi struktūrizuotais duomenimis sistemomis.

8.   Atsižvelgiant į duomenis, kuriuos reikalaujama pateikti atitikties liudijime popieriniu formatu, Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl atitikties liudijimų kaip struktūrizuotų duomenų elektroniniu formatu, kuriuose visų pirma nustatoma:

a)

atitikties liudijimų elektroniniu formatu duomenų elementų bazinis formatas ir struktūra bei keičiantis duomenimis naudojami pranešimai;

b)

būtiniausi saugaus keitimosi duomenimis reikalavimai, įskaitant duomenų sugadinimo ir netinkamo duomenų panaudojimo prevenciją ir priemones, kuriomis užtikrinamas elektroninių duomenų autentiškumas, kaip antai skaitmeninio parašo naudojimas;

c)

keitimosi atitikties liudijimo elektroniniu formatu duomenimis būdai;

d)

būtiniausi unikaliojo transporto priemonės identifikatoriaus ir informacijos pirkėjui formos reikalavimai pagal 5 dalį;

e)

5 dalyje nurodyta prieiga tik skaitymo režimu;

f)

išimtys konkrečių transporto priemonių kategorijų ir transporto priemonių, gaminamų mažomis serijomis, gamintojams.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmasis toks įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 1 d.

9.   Valstybės narės turi galėti keistis atitikties liudijimais elektroniniu formatu pagal šį straipsnį su kitomis valstybėmis narėmis ne vėliau kaip nuo 2026 m. liepos 5 d.

10.   Nuo 2026 m. liepos 5 d. gamintojas nacionalinės institucijos prašymu išimtiniais atvejais išduoda atitikties liudijimo popieriniu formatu dublikatą.

38 straipsnis

Gamintojo identifikavimo ir papildomos plokštelės, žymenys ir komponentų bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo žymuo

1.   Transporto priemonės gamintojas prie kiekvienos pagal patvirtintą tipą pagamintos transporto priemonės pritvirtina identifikavimo plokštelę, ir, atitinkamais atvejais papildomas plokšteles ir nuorodas ar simbolius, kartu su žymenimis, kurių reikalaujama pagal šį reglamentą ir atitinkamus II priede išvardytus norminius aktus.

2.   Komponento arba atskiro techninio mazgo gamintojas prie kiekvieno pagal patvirtintą tipą pagaminto komponento ir atskiro techninio mazgo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra sistemos dalis, pritvirtina atitinkamuose II priede išvardytuose norminiuose aktuose reikalaujamą tipo patvirtinimo žymenį.

Kai tokio tipo patvirtinimo žymens nereikalaujama, gamintojas prie komponento arba atskiro techninio mazgo pritvirtina bent gamintojo prekybinį pavadinimą arba prekių ženklą ir tipo arba identifikavimo numerį.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina ES tipo patvirtinimo žymens pavyzdį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmasis toks įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d.

4.   Ekonominės veiklos vykdytojai pateikia rinkai arba tiekia rinkai tik tas transporto priemones, komponentus ir atskirus techninius mazgus, kurie pažymėti laikantis šio reglamento reikalavimų.

VII SKYRIUS

NAUJOS TECHNOLOGIJOS ARBA NAUJOS KONCEPCIJOS

39 straipsnis

Naujoms technologijoms arba naujoms koncepcijoms taikomos išimtys

1.   Gamintojas gali teikti ES tipo patvirtinimo paraišką dėl tipo transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kurie yra pagaminti taikant naujas technologijas arba naujas koncepcijas, kurios neatitinka vieno ar daugiau II priede išvardytų norminių aktų.

2.   Patvirtinimo institucija suteikia 1 dalyje nurodytą ES tipo patvirtinimą, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

ES tipo patvirtinimo paraiškoje nurodoma, kodėl dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka vieno arba daugiau II priede išvardytų norminių aktų;

b)

ES tipo patvirtinimo paraiškoje yra aprašytas naujos technologijos arba naujos koncepcijos poveikis saugai ir aplinkai, taip pat priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti tokį saugos ir aplinkos apsaugos lygį, kuris būtų bent lygiavertis nustatytajam reikalavimais, kurių atžvilgiu prašoma taikyti išimtį;

c)

pateikti bandymų aprašymai ir rezultatai, kuriais įrodoma, kad įvykdyta b punkte nustatyta sąlyga.

3.   ES tipo patvirtinimas, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų, suteikiamas gavus Komisijos leidimą.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nusprendžiama, ar išduoti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą leidimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Kol bus priimti 3 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai, patvirtinimo institucija transporto priemonės tipui, kuriam prašoma taikyti išimtį, gali suteikti laikinąjį ES tipo patvirtinimą, galiojantį tik tos patvirtinimo institucijos valstybės narės teritorijoje. Patvirtinimo institucija nedelsdama apie tai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, pateikdama bylą, į kurią įtraukta 2 dalyje nurodyta informacija.

Iš ES tipo patvirtinimo liudijimo ir atitikties liudijimo antraštės turi būti aišku, kad ES tipo patvirtinimas yra laikinas ir galioja ribotoje teritorijoje.

5.   Kitų valstybių narių patvirtinimo institucijos gali pripažinti 4 dalyje nurodytą laikinąjį ES tipo patvirtinimą savo teritorijoje su sąlyga, kad apie pripažinimą jos raštu informuoja laikinąjį ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

6.   Kai tinkama, 3 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose atitinkamais atvejais nurodoma, ar leidimams taikomi kokie nors apribojimai, visų pirma dėl didžiausio transporto priemonių, kurioms jis taikomas, skaičiaus. Bet kuriuo atveju ES tipo patvirtinimas galioja bent 36 mėnesius.

7.   Kai Komisija priima 3 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus, kuriais atsisakoma išduoti leidimus, patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja 4 dalyje nurodyto laikinojo ES tipo patvirtinimo turėtoją, kad laikinasis ES tipo patvirtinimas bus panaikintas praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo akto dienos.

Tačiau valstybėse narėse, kurios pripažino laikinąjį ES tipo patvirtinimą pagal 5 dalį, leidžiama teikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones, kurios buvo pagamintos laikantis laikinojo ES tipo patvirtinimo, kol jis nenustojo galioti.

40 straipsnis

Vėlesnis norminių aktų pritaikymas

1.   Jei Komisija leido suteikti ES tipo patvirtinimą pagal 39 straipsnį, ji nedelsdama imasi būtinų veiksmų, kad atitinkami norminiai aktai būtų pritaikyti prie naujausių technologinių pokyčių.

Jeigu išimtis pagal 39 straipsnį susijusi su JT taisykle, Komisija pasiūlo iš dalies pakeisti atitinkamą JT taisyklę, laikantis pagal pataisytą 1958 m. susitarimą taikytinos tvarkos.

2.   Iš dalies pakeitus atitinkamus norminius aktus, panaikinami visi 39 straipsnio 3 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatyti apribojimai.

3.   Kai nebuvo imtasi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų būtinų veiksmų, kuriais būtų pritaikyti norminiai aktai, Komisija, gavusi laikinąjį ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nusprendžiama, ar išduoti leidimą pratęsti laikinojo ES tipo patvirtinimo galiojimo laikotarpį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

VIII SKYRIUS

MAŽOMIS SERIJOMIS GAMINAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

41 straipsnis

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimas

1.   Gamintojo prašymu, laikydamosi V priedo A dalies 1 punkte nustatytų M, N ir O kategorijų transporto priemonėms taikomų kiekybinių metinių apribojimų, valstybės narės suteikia ES tipo patvirtinimą mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipui, atitinkančiam bent II priedo I dalies 1 priedėlyje nustatytus techninius reikalavimus.

2.   1 dalis netaikoma specialios paskirties transporto priemonėms.

3.   Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimo liudijimui pagal suderintą numeravimo sistemą priskiriamas unikalus numeris, pagal kurį galima bent nustatyti valstybę narę, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą, ir reikalavimus, kuriuos atitinka to tipo transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimo liudijimų šablonas ir numeravimo sistema. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas II priedo I dalies 1 priedėlis, nustatant techninius reikalavimus M, N ir O kategorijų transporto priemonėms ir atitinkamai iš dalies keičiant V priedo A dalies 1 punktą, kiek tai susiję su kiekybiniais metiniais apribojimais.

42 straipsnis

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinis tipo patvirtinimas

1.   Gamintojai gali pateikti paraišką dėl mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo laikydamiesi V priedo A dalies 2 punkte nustatytų kiekybinių metinių apribojimų. Tie apribojimai taikomi konkrečiais metais tiekiant rinkai, registruojant arba pradedant eksploatuoti patvirtinto tipo transporto priemones kiekvienos valstybės narės rinkoje.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad kuris nors iš 1 dalyje nurodytų transporto priemonių tipų neprivalo atitikti vieno ar daugiau šio reglamento reikalavimų arba vieno ar daugiau II priede išvardytuose norminiuose aktuose nustatytų reikalavimų su sąlyga, kad tos valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

3.   Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tikslu patvirtinimo institucija pripažįsta sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus, kurių tipas patvirtintas pagal II priede išvardytus norminius aktus.

4.   Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimui pagal suderintą numeravimo sistemą priskiriamas unikalus numeris, pagal kurį galima bent nustatyti valstybę narę, kuri suteikė tipo patvirtinimą, ir klasifikuoti patvirtinimą kaip suteiktą nacionalinei mažai serijai.

5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo šablonas ir suderinta numeravimo sistema. Liudijimas turi turėti antraštę „Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimas“, ir jame turi būti nurodytas pagal šio straipsnio 2 dalį suteiktų išimčių turinys ir pobūdis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tol, kol Komisija nėra priėmusi tokių įgyvendinimo aktų, valstybės narės gali ir toliau nustatyti nacionalinių tipo patvirtinimo liudijimų formatą.

43 straipsnis

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo galiojimas

1.   Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinis tipo patvirtinimas galioja tą tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos valstybės narės teritorijoje.

2.   Gamintojo prašymu patvirtinimo institucija registruotu laišku arba elektroniniu paštu išsiunčia gamintojo pasirinktų valstybių narių patvirtinimo institucijoms nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo kopiją, įskaitant atitinkamas 26 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio paketo dalis.

3.   Valstybių narių patvirtinimo institucijos pripažįsta nacionalinį tipo patvirtinimą, nebent jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nacionaliniai techniniai reikalavimai, pagal kuriuos buvo patvirtintas transporto priemonės tipas, nėra lygiaverčiai jų pačių taikomiems techniniams reikalavimams.

4.   Per du mėnesius po 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo gamintojo pasirinktų valstybių narių patvirtinimo institucijos praneša nacionalinį tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai apie savo sprendimą pripažinti tipo patvirtinimą arba jo nepripažinti. Jei apie tokį sprendimą nebuvo pranešta per tą dviejų mėnesių laikotarpį, laikoma, kad nacionalinis tipo patvirtinimas buvo pripažintas.

5.   Gavusi pareiškėjo, norinčio kitoje valstybėje narėje pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai suteiktas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinis tipo patvirtinimas, prašymą, patvirtinimo institucija, kuri suteikė mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinį tipo patvirtinimą, pateikia kitos valstybės narės nacionalinei institucijai tipo patvirtinimo liudijimo kopiją, įskaitant atitinkamas informacinio paketo dalis.

Kitos valstybės narės nacionalinė institucija leidžia tą transporto priemonę pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti, nebent ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nacionaliniai techniniai reikalavimai, pagal kuriuos buvo patvirtintas transporto priemonės tipas, nėra lygiaverčiai jos pačios taikomiems techniniams reikalavimams.

IX SKYRIUS

INDIVIDUALŪS TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMAI

44 straipsnis

ES individualūs transporto priemonių patvirtinimai

1.   Valstybės narės suteikia ES individualų transporto priemonės patvirtinimą transporto priemonei, kuri atitinka II priedo I dalies 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, o specialios paskirties transporto priemonėms – jei jos atitinka II priedo III dalyje nustatytus reikalavimus.

Šis skyrius netaikomas nekomplektinėms transporto priemonėms.

2.   ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia transporto priemonės savininkas, gamintojas, gamintojo atstovas arba importuotojas.

3.   Siekdamos nustatyti, ar transporto priemonė atitinka 1 dalyje nurodytus reikalavimus, valstybės narės neatlieka ardomųjų bandymų; vietoj to jos naudoja visą pareiškėjo tuo tikslu pateiktą susijusią informaciją.

4.   ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimui pagal suderintą numeravimo sistemą priskiriamas unikalus numeris, pagal kurį galima bent nustatyti valstybę narę, kuri suteikė ES individualų transporto priemonės patvirtinimą.

5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimų šablonas ir numeravimo sistema. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmasis toks įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d.

6.   Valstybės narės leidžia pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones, turinčias galiojantį ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimą.

7.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama II priedo I dalis, siekiant nustatyti M, N ir O kategorijų transporto priemonių techninius reikalavimus.

45 straipsnis

Nacionaliniai individualūs transporto priemonių patvirtinimai

1.   Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti, kad konkreti transporto priemonė, nepriklausomai nuo to, ar ji tokia yra vienintelė, atitiktų vieną arba daugiau šio reglamento reikalavimų arba II priede išvardytuose norminiuose aktuose nustatytų reikalavimų, su sąlyga, kad tos valstybės narės yra nustačiusios atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

2.   Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia transporto priemonės savininkas, gamintojas, gamintojo atstovas arba importuotojas.

3.   Siekdamos nustatyti, ar transporto priemonė atitinka 1 dalyje nurodytus alternatyvius reikalavimus, valstybės narės neatlieka ardomųjų bandymų; vietoj to jos naudoja visą pareiškėjo tuo tikslu pateiktą susijusią informaciją.

4.   Nacionalinio individualaus transporto priemonių patvirtinimo tikslu patvirtinimo institucija pripažįsta sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus, kurių tipas pripažintas pagal II priede išvardytus norminius aktus.

5.   Valstybė narė nedelsdama išduoda nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimą, jei transporto priemonė atitinka prie paraiškos pridėtą aprašą ir atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

6.   Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimui pagal suderintą numeravimo sistemą priskiriamas unikalus numeris, pagal kurį galima bent nustatyti valstybę narę, kuri suteikė patvirtinimą, ir reikalavimus, kuriuos atitinka transporto priemonė.

7.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo šabloną ir numeravimo sistemą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tol, kol Komisija nėra priėmusi tokių įgyvendinimo aktų, valstybės narės gali ir toliau nustatyti nacionalinių individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimų formatą.

46 straipsnis

Nacionalinių individualių transporto priemonių patvirtinimų galiojimas

1.   Nacionalinis individualus transporto priemonės patvirtinimas galioja tik individualų transporto priemonės patvirtinimą suteikusios valstybės narės teritorijoje.

2.   Gavusi prašymą iš pareiškėjo, norinčio kitoje valstybėje narėje tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai suteiktas nacionalinis individualus transporto priemonės patvirtinimas, patvirtinimą suteikusi valstybė narė pateikia pareiškėjui techninių reikalavimų, pagal kuriuos transporto priemonė buvo patvirtinta, sąrašą.

3.   Valstybė narė leidžia tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę savo teritorijoje, kuriai kita valstybė narė yra suteikusi nacionalinį individualų transporto priemonės patvirtinimą pagal 45 straipsnį, nebent ta valstybė narė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkami alternatyvūs reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonė buvo patvirtinta, nėra lygiaverčiai jos pačios taikomiems reikalavimams arba kad transporto priemonė neatitinka tų reikalavimų.

4.   Šis straipsnis taikomas transporto priemonėms, kurių tipas buvo patvirtintas pagal šį reglamentą ir kurios buvo modifikuotos prieš jas pirmą kartą registruojant arba pradedant eksploatuoti.

47 straipsnis

Specialiosios nuostatos

1.   44 ir 45 straipsniuose nustatytos procedūros gali būti taikomos konkrečiai keliais etapais pagamintai transporto priemonei.

2.   44 ir 45 straipsniuose nustatytos procedūros nepakeičia tarpinio etapo įprastoje daugiaetapio tipo patvirtinimo sekoje ir netaikomos siekiant gauti transporto priemonės pirmojo etapo patvirtinimą.

X SKYRIUS

TIEKIMAS RINKAI, REGISTRACIJA AR EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

48 straipsnis

Transporto priemonių, kurios nėra serijos pabaigos transporto priemonės, tiekimas rinkai, registravimas arba eksploatavimo pradžia

1.   Nedarant poveikio 51, 52 ir 53 straipsniams, transporto priemonės, kurioms yra privalomas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas arba kurių atveju gamintojas yra gavęs tokį tipo patvirtinimą, tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti tik tuo atveju, jei kartu su jomis pateikiamas galiojantis pagal 36 ir 37 straipsnius išduotas atitikties liudijimas.

Nekomplektines transporto priemones gali būti atsisakyta registruoti ir leisti pradėti eksploatuoti, kol jos nėra sukomplektuotos. Nekomplektinės transporto priemonės negali būti registruojamos ir pradedamos eksploatuoti siekiant išvengti 49 straipsnio taikymo.

2.   Tais pačiais metais tiektų rinkai, įregistruotų arba pradėtų eksploatuoti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių skaičius neturi viršyti V priede nustatytų metinių kiekybinių apribojimų.

49 straipsnis

Serijos pabaigos transporto priemonių tiekimas rinkai, registravimas arba eksploatavimo pradžia

1.   Laikantis V priedo B dalyje nurodytų ribų ir tik ribotą laikotarpį, kaip nustatyta 2 dalyje, valstybės narės gali registruoti ir leisti tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti transporto priemones, atitinkančias transporto priemonės tipą, kurio ES tipo patvirtinimas nebegalioja.

Pirma pastraipa taikoma tik toms Sąjungos teritorijoje esančioms transporto priemonėms, kurių atžvilgiu jų gamybos metu galiojo ES tipo patvirtinimas ir kurios nebuvo įregistruotos ar pradėtos eksploatuoti prieš nustojant galioti tam ES tipo patvirtinimui.

2.   1 dalis komplektinių transporto priemonių atveju taikoma tik 12 mėnesių nuo tos dienos, kurią baigėsi ES tipo patvirtinimo galiojimas, o sukomplektuotų transporto priemonių atveju – 18 mėnesių nuo tos dienos.

3.   Gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti 1 dalimi, pateikia prašymą kiekvienos atitinkamos valstybės narės, kuriai aktuali atitinkamų transporto priemonių registracijos arba eksploatavimo pradžia, kompetentingai institucijai. Prašyme apibūdinamos techninės ar ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės neatitinka naujų techninių reikalavimų.

Atitinkamos valstybės narės per tris mėnesius nuo tokio prašymo gavimo nusprendžia, ar leisti tokias transporto priemones registruoti arba pradėti eksploatuoti savo teritorijoje, ir, jei leidžiama, kiek jų galima registruoti arba pradėti eksploatuoti.

4.   Valstybės narės imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad transporto priemonių, kurios gali būti registruojamos arba pradedamos eksploatuoti pagal šiame straipsnyje nustatytą tvarką, skaičius būtų veiksmingai stebimas.

50 straipsnis

Komponentų ir atskirų techninių mazgų tiekimas rinkai arba eksploatavimo pradžia

1.   Komponentai ir atskiri techniniai mazgai, įskaitant skirtuosius atsarginių dalių rinkai, gali būti tiekiami rinkai arba pradedami eksploatuoti tik tuo atveju, jei jie atitinka atitinkamų II priede išvardytų norminių aktų reikalavimus ir yra paženklinti pagal 38 straipsnį.

2.   1 dalis netaikoma komponentams arba atskiriems techniniams mazgams, kurie konkrečiai sukonstruoti arba suprojektuoti į šio reglamento taikymo sritį nepatenkančioms transporto priemonėms.

3.   Valstybės narės gali leisti tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti komponentus ir atskirus techninius mazgus, kuriems taikoma išimtis pagal 39 straipsnį arba kurie yra skirti naudoti transporto priemonėse, kurioms taikomi pagal 41, 42, 44 ir 45 straipsnius suteikiami patvirtinimai, susiję su atitinkamu komponentu arba atskiru techniniu mazgu.

4.   Valstybės narės taip pat gali leisti tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti komponentus ir atskirus techninius mazgus, skirtus naudoti transporto priemonėse, kurių tipo nebuvo privaloma patvirtinti pagal šį reglamentą arba pagal Direktyvą 2007/46/EB tuo metu, kai tos transporto priemonės buvo tiektos rinkai, įregistruotos arba pradėtos eksploatuoti.

5.   Valstybės narės taip pat gali leisti tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti pakaitinius komponentus ir atskirus techninius mazgus, skirtus naudoti transporto priemonėse, kurių tipas buvo patvirtintas prieš įsigaliojant atitinkamų II priede išvardytų norminių aktų reikalavimams, laikantis atitinkamo akto, kuris buvo taikomas tų pradinių tipo patvirtinimų suteikimo metu, reikalavimų.

XI SKYRIUS

APSAUGOS SĄLYGOS

51 straipsnis

Nacionalinis transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie, kaip įtariama, kelia didelį pavojų arba neatitinka reikalavimų, vertinimas

Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, remdamosi savo pačių rinkos priežiūros veikla arba patvirtinimo institucijos ar gamintojo pateikta informacija arba skundais, turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitų viešųjų interesų aspektų, kuriems taikomas šis reglamentas, atžvilgiu arba neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, tos rinkos priežiūros institucijos atlieka su atitinkama transporto priemone, sistema, komponentu ar atskiru techniniu mazgu susijusį vertinimą pagal atitinkamus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai ir atitinkamos patvirtinimo institucijos visapusiškai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis, be kita ko, perduoda visų atitinkamų pagal 31 straipsnį atliktų patikrų arba bandymų rezultatus.

Atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo rizikos vertinimui taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnis.

52 straipsnis

Didelį pavojų keliančioms arba reikalavimų neatitinkančioms transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomos nacionalinės procedūros

1.   Tais atvejais, kai atlikusi 51 straipsnyje nurodytą vertinimą vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucija nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba saugai arba kitų į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų interesų apsaugos aspektų atžvilgiu, ji nedelsdama pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nedelsdamas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių užtikrinti, kad atitinkama rinkai teikiama, registruojama arba pradedama eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas nebekeltų to pavojaus.

2.   Tais atvejais, kai atlikusi 51 straipsnyje nurodytą vertinimą vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucija nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, tačiau nekelia didelio pavojaus, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, ji nedelsdama pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas per pagrįstą laikotarpį imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti. Tas laikotarpis nustatomas proporcingai atsižvelgiant į neatitikties rimtumą, siekiant užtikrinti atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitiktį reikalavimams tiekimo rinkai, registravimo arba eksploatavimo pradžios metu.

Ekonominės veiklos vykdytojai, laikydamiesi 13–21 straipsniuose nustatytų pareigų, užtikrina, kad visų atitinkamų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriuos jie Sąjungoje pateikė rinkai, įregistravo arba pradėjo eksploatuoti, atžvilgiu būtų imtasi visų tinkamų taisomųjų priemonių.

3.   Kai ekonominės veiklos vykdytojai nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 1 ar 2 dalyje nurodytą atitinkamą laikotarpį arba jei atsižvelgiant į pavojų reikia imtis skubių veiksmų, nacionalinės institucijos imasi visų tinkamų laikinų ribojamųjų priemonių, kuriomis uždraudžiamas ar apribojamas atitinkamų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų tiekimas rinkai, registravimas arba eksploatavimo pradžia jų nacionalinėje rinkoje, arba jie pašalinami iš rinkos, arba atšaukiami.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytoms ribojamosioms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

4.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas neatitikties atvejų klasifikavimas pagal rimtumą ir tinkamos taisomosios priemonės, kurių turi imtis nacionalinės institucijos, kad būtų užtikrintas vienodas šio straipsnio taikymas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

53 straipsnis

Taisomosios ir ribojamosios Sąjungos lygmens priemonės

1.   Valstybė narė, imdamasi taisomųjų arba ribojamųjų priemonių pagal 52 straipsnį, nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, naudodamasi ICSMS. Ji taip pat nedelsdama praneša savo išvadas patvirtinimo institucijai, suteikusiai patvirtinimą.

Teikiamą informaciją sudaro visi turimi duomenys, visų pirma duomenys, būtini atitinkamai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui identifikuoti, duomenys apie jų kilmę, tariamos neatitikties pobūdį ir susijusį pavojų, nacionalinių taisomųjų ir ribojamųjų priemonių, kurių imtasi, pobūdį ir trukmę, taip pat atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai.

2.   Valstybė narė, kuri imasi taisomųjų ar ribojamųjų priemonių, taip pat nurodo, ar pavojus arba neatitiktis atsirado dėl:

a)

transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo neatitikties reikalavimams, susijusiems su žmonių sveikata arba sauga, aplinkos apsauga arba kitais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais viešųjų interesų apsaugos aspektais; arba

b)

II priede išvardytų atitinkamų norminių aktų trūkumų.

3.   Valstybės narės, išskyrus valstybę narę, kuri imasi taisomųjų ar ribojamųjų priemonių, per vieną mėnesį po 1 dalyje nurodyto pranešimo informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas taisomąsias ar ribojamąsias priemones ir bet kokią jų turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo neatitiktimi reikalavimams ir keliamu pavojumi, ir, jei jos nepritaria nacionalinei priemonei, apie kurią pranešta, apie savo prieštaravimus.

4.   Kai per vieną mėnesį po 1 dalyje nurodyto pranešimo nei kuri nors kita valstybė narė, nei Komisija nepareiškia prieštaravimų dėl nacionalinės priemonės, apie kurią pranešta, ta priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atžvilgiu nedelsiant būtų imtasi panašių taisomųjų arba ribojamųjų priemonių jų teritorijoje.

5.   Kai per vieną mėnesį po 1 dalyje nurodyto pranešimo kita valstybė narė arba Komisija pareiškė prieštaravimą dėl nacionalinės priemonės, apie kurią pranešta, arba kai Komisija mano, kad nacionalinė priemonė, apie kurią pranešta, prieštarauja Sąjungos teisei, Komisija nedelsdama konsultuojasi su susijusiomis valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais).

Remdamasi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis konsultacijomis Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nusprendžia dėl suderintų taisomųjų arba ribojamųjų priemonių Sąjungos lygmeniu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija apie antroje pastraipoje nurodytą sprendimą nedelsdama praneša atitinkamam (-iems) ekonominės veiklos vykdytojui (-ams). Valstybės narės nedelsdamos įgyvendina tokius aktus ir apie tai atitinkamai informuoja Komisiją.

Kai Komisija mano, kad nacionalinė priemonė, apie kurią pranešta, yra nepagrįsta, atitinkama valstybė narė panaikina arba pakoreguoja tą priemonę pagal antroje pastraipoje nurodytą Komisijos sprendimą.

6.   Tais atvejais, kai atlikusi bandymus ir patikrinimus pagal 9 straipsnį Komisija nustato, kad būtina taisomoji arba ribojamoji priemonė Sąjungos lygmeniu, ji nedelsdama konsultuojasi su susijusiomis valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais).

Remdamasi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis konsultacijomis, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nusprendžia dėl taisomųjų arba ribojamųjų priemonių Sąjungos lygmeniu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija apie antroje pastraipoje nurodytą sprendimą nedelsdama praneša atitinkamam (-iems) ekonominės veiklos vykdytojui (-ams). Valstybės narės nedelsdamos įgyvendina tokius aktus ir apie tai atitinkamai informuoja Komisiją.

7.   Kai keliamas pavojus ar neatitiktis atsirado dėl II priede išvardytų norminių aktų trūkumų, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:

a)

kai tai yra Sąjungos teisės aktai, Komisija pasiūlo būtinus atitinkamų aktų pakeitimus;

b)

kai tai yra JT taisyklės, Komisija pagal procedūrą, taikomą pagal pataisytą 1958 m. susitarimą, pasiūlo atitinkamų JT taisyklių reikiamų pakeitimų projektus.

8.   Kai taisomoji priemonė pagal šį straipsnį laikoma pagrįsta arba dėl jos priimtas 5 ar 6 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas, paveiktų transporto priemonių registracijos liudijimų turėtojams suteikiama galimybė nemokamai pasinaudoti ta priemone. Kai remontas buvo atliktas registracijos liudijimo turėtojo sąskaita anksčiau nei buvo priimta taisomoji priemonė, gamintojas padengia tokio remonto išlaidas, neviršijant pagal tą taisomąją priemonę reikalaujamo remonto išlaidų.

54 straipsnis

Reikalavimų neatitinkantis ES tipo patvirtinimas

1.   Kai patvirtinimo institucija nustato, kad suteiktas tipo patvirtinimas neatitinka šio reglamento, ji atsisako pripažinti tą patvirtinimą.

2.   Patvirtinimo institucija apie savo atsisakymą praneša ES tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai, kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai. Jei per vieną mėnesį nuo pranešimo ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija patvirtina jo neatitiktį, ta patvirtinimo institucija panaikina tipo patvirtinimą.

3.   Jeigu per vieną mėnesį nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija pareiškia prieštaravimą, Komisija nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis, visų pirma su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija, ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju.

4.   Remdamasi šio straipsnio 3 dalyje nurodytų konsultacijų rezultatais, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nusprendžia, ar šio straipsnio 1 dalyje nurodytas atsisakymas pripažinti ES tipo patvirtinimą yra pagrįstas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija apie pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą nedelsdama praneša atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos įgyvendina tokius aktus ir apie tai atitinkamai informuoja Komisiją.

5.   Kai Komisija, atlikusi 9 straipsnyje nurodytus bandymus ir patikrinimus, nustato, kad suteiktas tipo patvirtinimas neatitinka šio reglamento, ji nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis, visų pirma su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija, ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju.

Remdamasi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis konsultacijomis Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais sprendžia dėl atsisakymo pripažinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą tipo patvirtinimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.   51, 52 ir 53 straipsniai taikomi transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, kurių tipo patvirtinimas neatitinka reikalavimų ir kurie jau pateikti rinkai.

55 straipsnis

Dalių ar įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, teikimas rinkai ir eksploatavimo pradžia

1.   Dalys ar įranga, galinčios kelti didelį pavojų tinkamam sistemų, kurios yra svarbios transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimui, negali būti teikiamos rinkai, negali būti pradedamos eksploatuoti ir yra uždraudžiamos, nebent joms patvirtinimo institucija yra išdavusi leidimą pagal 56 straipsnį.

2.   Tokie leidimai taikomi tik kai kurioms dalims ar įrangai, kurie yra įtraukti į 4 dalyje nurodytą sąrašą.

3.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant reikalavimus dėl leidimų, susijusių su šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis dalimis ir įranga.

Tie reikalavimai gali būti grindžiami II priede išvardytais norminiais aktais, arba pagal juos gali būti reikalaujama atitinkamai palyginti dalių ar įrangos aplinkosauginį arba saugos veiksmingumą su originalių dalių ar įrangos aplinkosauginiu arba saugos veiksmingumu. Bet kuriuo atveju reikalavimais turi būti užtikrinta, kad dalys ar įranga nekenktų sistemų, kurios yra svarbios transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui veikimui.

4.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius, iš dalies keičiamas VI priedas, sudarant ir atnaujinant dalių ar įrangos sąrašą, vadovaujantis šių aspektų įvertinimu:

a)

didelio pavojaus transporto priemonių, kuriose sumontuotos atitinkamos dalys arba įranga, saugai arba aplinkosauginiam veiksmingumui egzistavimo tikimybė;

b)

galimas poveikis vartotojams ir atsarginių dalių rinkos gamintojams, jei būtų išduotas leidimas dalims ar įrangai pagal 56 straipsnio 1 dalį.

5.   1 dalis netaikoma originalioms dalims ar įrangai arba dalims ar įrangai, priklausančioms sistemai, kurios tipas patvirtintas pagal II priede išvardytus norminius aktus, išskyrus atvejus, kai tipo patvirtinimas susijęs su kitais aspektais, nei 1 dalyje nurodytas didelis pavojus.

Šiame straipsnyje originalios dalys ar įranga – dalys ar įranga, pagamintos pagal gamintojo nustatytas atitinkamos transporto priemonės surinkimui skirtas specifikacijas ir gamybos standartus.

6.   Šio straipsnio 1 dalis netaikoma dalims ar įrangai, pagamintoms išskirtinai lenktyninėms transporto priemonėms. VI priede išvardytos dalys ar įranga, kurios naudojamos tiek lenktynėse, tiek keliuose, tiekiamos rinkai montuoti transporto priemonėse, skirtose naudoti viešuosiuose keliuose, tik jeigu jos atitinka šio straipsnio 3 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus reikalavimus ir joms Komisija yra išdavusi leidimą. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nusprendžiama, ar išduoti tuos leidimus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

56 straipsnis

Susiję reikalavimai, taikomi didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui galinčioms kelti dalims ar įrangai

1.   Dalių ar įrangos gamintojas gali paprašyti išduoti 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą, patvirtinimo institucijai pateikdamas paraišką kartu su techninės tarnybos parengta bandymų ataskaita, kurioje patvirtinama, kad dalys ar įranga, kurioms prašoma leidimo, atitinka 55 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus. Dėl kiekvieno dalies ar įrangos tipo toks gamintojas gali pateikti tik vieną paraišką tik vienai patvirtinimo institucijai.

2.   Paraiškoje išduoti leidimą nurodomas dalių ar įrangos gamintojas, dalių ar įrangos tipas, identifikavimo ir dalių numeriai, transporto priemonės gamintojo pavadinimas, transporto priemonės tipas ir, atitinkamais atvejais, pagaminimo metai ir bet kuri kita informacija, pagal kurią galima identifikuoti transporto priemonę, kurioje dalys ar įranga yra skirtos montuoti.

Patvirtinimo institucija leidžia pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti dalis ar įrangą, kai, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą bandymų ataskaitą ir kitus įrodymus, ji nustato, kad atitinkamos dalys ar įranga atitinka 55 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus.

Patvirtinimo institucija gamintojui nedelsdama išduoda leidimo liudijimą.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šios dalies trečioje pastraipoje nurodyto leidimo liudijimo šabloną ir numeravimo sistemą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Gamintojas nedelsdamas praneša leidimą išdavusiai patvirtinimo institucijai apie visus pokyčius, turinčius poveikį sąlygoms, kuriomis buvo išduotas leidimas. Ta patvirtinimo institucija sprendžia, ar leidimas turi būti pataisytas arba išduotas iš naujo ir ar reikia atlikti tolesnius bandymus.

Gamintojas užtikrina, kad dalys ar įranga būtų pagamintos ir toliau gaminamos tokiomis sąlygomis, kuriomis buvo išduotas leidimas.

4.   Prieš suteikdama leidimą, patvirtinimo institucija patikrina, ar nustatytos tinkamos priemonės ir procedūros veiksmingai gamybos atitikties kontrolei užtikrinti.

Kai patvirtinimo institucija nustato, kad sąlygos, reikalingos leidimui suteikti, nebetenkinamos, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad dalys ar įranga atitiktų reikalavimus. Prireikus ji leidimą panaikina.

5.   Leidimą išdavusi patvirtinimo institucija, gavusi kitos valstybės narės nacionalinės institucijos prašymą, per vieną mėnesį nuo to prašymo gavimo jai išsiunčia išduoto leidimo liudijimo kopiją kartu su priedais, naudodama bendrą saugią elektroninę keitimosi informacija sistemą. Kopija taip pat gali būti teikiama kaip saugi elektroninė rinkmena.

6.   Su kitos valstybės narės išduotu leidimu nesutinkanti patvirtinimo institucija apie savo nesutikimo priežastis informuoja Komisiją. Komisija imasi tinkamų priemonių nesutarimams išspręsti., inter alia, Komisija, prireikus ir pasikonsultavusi su atitinkamomis patvirtinimo institucijomis, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais reikalaujama panaikinti leidimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7.   Kol bus sudarytas 55 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąrašas, valstybės narės gali palikti galioti nacionalines nuostatas dėl dalių ar įrangos, kurios gali turėti poveikio sistemų, kurios yra svarbios transporto priemonės saugai ar aplinkosauginiam veiksmingumui.

XII SKYRIUS

TARPTAUTINĖS TAISYKLĖS

57 straipsnis

JT taisyklės, privalomos ES tipui patvirtinti

1.   JT taisyklės arba jų pakeitimai, už kuriuos Sąjunga balsavo arba kuriuos ji taiko ir kurie yra išvardyti II priede, yra transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo reikalavimų dalis.

2.   Kai Sąjunga balsavo už JT taisyklę, susijusią su visos transporto priemonės tipo patvirtinimu, arba jos pakeitimus, Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant, kad JT taisyklė arba jos pakeitimai yra privalomi, arba kuriais iš dalies pakeičiamas šis reglamentas.

Tuose deleguotuosiuose aktuose nustatomos datos, nuo kurių JT taisyklė arba jos pakeitimai tampa privalomi, ir pateikiamos pereinamojo laikotarpio nuostatos, kai tinkama ir jei taikytina transporto priemonių ES tipo patvirtinimo, pirmos registracijos ir eksploatavimo pradžios bei sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tiekimo rinkai tikslais.

58 straipsnis

JT taisyklių lygiavertiškumas taikant ES tipo patvirtinimą

1.   II priedo II dalyje išvardytos JT taisyklės pripažįstamos lygiavertėmis atitinkamiems norminiams aktams tiek, kiek sutampa jų taikymo sritis ir dalykas.

2.   Vietoj atitinkamų tipo patvirtinimų ir patvirtinimo žymenų, suteiktų pagal šį reglamentą ir II priede išvardytus norminius aktus, valstybių narių patvirtinimo institucijos pripažįsta pagal 1 dalyje nurodytas JT taisykles suteiktus tipo patvirtinimus ir, kai taikoma, atitinkamus patvirtinimo žymenis.

XIII SKYRIUS

TECHNINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS

59 straipsnis

Naudotojams skirta informacija

1.   Gamintojas neteikia techninės informacijos, susijusios su transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos tipo duomenimis, numatytais šiame reglamente arba II priede išvardytuose norminiuose aktuose, kuri skiriasi nuo patvirtinimo institucijos suteikto tipo patvirtinimo duomenų.

2.   Gamintojas naudotojams suteikia galimybę naudotis visa susijusia informacija ir reikalingais nurodymais, kuriuose aprašomos visos su transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos naudojimu susijusios specialios sąlygos arba apribojimai.

3.   2 dalyje nurodyta informacija pateikiama valstybės narės, kurioje transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį arba įrangą numatoma pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis). Ji taip pat pateikiama savininko žinyne.

60 straipsnis

Gamintojams skirta informacija

1.   Transporto priemonių gamintojai sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos gamintojams suteikia galimybę susipažinti su visais duomenimis, kurių reikia, kad būtų galima gauti sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimą arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą.

Transporto priemonių gamintojai gali susaistyti sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos gamintojus privalomu susitarimu, siekdami apsaugoti informacijos, kuri nėra vieša, konfidencialumą, įskaitant su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusią informaciją.

2.   Sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos gamintojai pateikia transporto priemonių gamintojams visą išsamią informaciją apie jų tipo patvirtinimams taikomus apribojimus, nurodytus 29 straipsnio 3 dalyje arba nustatytus II priede išvardytu norminu aktu.

XIV SKYRIUS

PRIEIGA PRIE TRANSPORTO PRIEMONĖS OBD INFORMACIJOS BEI TRANSPORTO PRIEMONĖS REMONTO IR PRIEŽIŪROS INFORMACIJOS

61 straipsnis

Gamintojų pareigos teikti transporto priemonės OBD informaciją bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją

1.   Gamintojai nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikia neribotą, standartizuotą ir nediskriminacinę prieigą prie transporto priemonės OBD informacijos, diagnostinės ir kitos įrangos, priemonių, įskaitant išsamias naudojamos programinės įrangos nuorodas ir prieinamus atsisiuntimus, taip pat transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos. Informacija teikiama patogiu būdu kaip kompiuterio skaitomi ir elektroniniu būdu apdorojami duomenų rinkiniai. Nepriklausomi veiklos vykdytojai turi prieigą prie nuotolinės diagnostikos paslaugų, kurias naudoja gamintojai ir įgaliotieji prekiautojai bei remonto paslaugų teikėjai.

Gamintojai pateikia standartizuotą, saugią ir nuotolinę priemonę, kuria naudodamiesi nepriklausomi remonto paslaugų teikėjai gali atlikti veiksmus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės saugumo sistemos.

2.   Kol Komisija, remdamasi Europos standartizacijos komiteto (CEN) arba panašių standartizacijos institucijų darbu, priims atitinkamą standartą, transporto priemonės OBD informacija bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija teikiama patogiu būdu, kad nepriklausomi veiklos vykdytojai, dėdami pagrįstas pastangas, galėtų ją apdoroti.

Transporto priemonės OBD informacija bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija standartizuota forma pateikiama gamintojų interneto svetainėse, o jei dėl informacijos pobūdžio to padaryti negalima – kita tinkama forma. Nepriklausomų veiklos vykdytojų, kurie nėra remonto paslaugų teikėjai, atveju informacija taip pat teikiama kompiuterio skaitomu formatu, kurį galima apdoroti elektroniniu būdu, naudojant įprastai prieinamus informacinių technologijų įrankius bei programinę įrangą, ir kuris suteikia galimybę nepriklausomiems veiklos vykdytojams vykdyti su jų verslu susijusias užduotis atsarginių dalių tiekimo grandinėje.

3.   Tačiau toliau nurodytais atvejais pakanka, kad gamintojas nepriklausomo veiklos vykdytojo prašymu greitai ir lengvai prieinamu būdu pateiktų prašomą informaciją:

a)

transporto priemonių tipų, kuriems išduodamas nacionalinis mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių patvirtinimas, kaip nurodyta 42 straipsnyje, atveju;

b)

specialios paskirties transporto priemonių atveju;

c)

O1 ir O2 kategorijų transporto priemonių tipų, kuriems nenaudojamos diagnostikos priemonės arba fizinis ar belaidis ryšys su transporto priemonėje sumontuotu (-ais) elektroniniu (-iais) valdymo bloku (-ais) transporto priemonių diagnostikos ar perprogramavimo tikslu, atveju;

d)

galutiniame tipo patvirtinimo etape vykdant daugiaetapę tipo patvirtinimo procedūrą, kai galutinis etapas apima tik kėbulą, kuriame nėra elektroninių transporto priemonės valdymo sistemų, o visos bazinės transporto priemonės elektroninės transporto priemonės valdymo sistemos lieka nepakeistos.

4.   Informacija apie techninius reikalavimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos, visų pirma techninės specifikacijos, kaip turi būti teikiama transporto priemonės OBD informacija bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija, pateikta X priede.

5.   Gamintojai nepriklausomiems veiklos vykdytojams, įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams taip pat teikia mokomąją medžiagą.

6.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės OBD informacija bei remonto ir priežiūros informacija būtų visada prieinama, išskyrus atvejus, kai prieiga negalima dėl būtinos informacinės sistemos priežiūros.

Gamintojai savo interneto svetainėse pateikia bet kokius transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos vėlesnius pakeitimus bei papildymus tuo pat metu, kai jie pateikiami įgaliotiesiems remonto paslaugų teikėjams.

7.   Kad būtų galima gaminti su OBD sistema suderinamas atsargines dalis arba priežiūrai būtinas dalis, diagnostikos priemones ir bandymų įrangą, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą, gamintojai bet kuriam suinteresuotajam komponentų, diagnostikos priemonių ar bandymų įrangos gamintojui arba remonto paslaugų teikėjui be diskriminacijos pateikia susijusią transporto priemonės OBD informaciją bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją.

8.   Kad būtų galima projektuoti, gaminti ir remontuoti alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių automobilinę įrangą, gamintojai bet kuriam suinteresuotajam alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių įrangos gamintojui, montavimo arba remonto paslaugų teikėjui be diskriminacijos pateikia susijusią transporto priemonės OBD informaciją bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją.

9.   Kai transporto priemonės remonto ir priežiūros įrašai laikomi transporto priemonės gamintojo centrinėje duomenų bazėje arba jo vardu, nepriklausomiems remonto paslaugų teikėjams nemokamai suteikiama prieiga prie tokių įrašų ir jie gali įvesti informaciją apie jų pačių atliktus remonto ir priežiūros darbus.

10.   Šis skyrius netaikomas transporto priemonėms, kurioms taikomi individualūs transporto priemonės patvirtinimai.

11.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius arba užkirsti kelią piktnaudžiavimui, iš dalies keičiamas X priedas, atnaujinant reikalavimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos, įskaitant remonto ir priežiūros veiklą, kuriai vykdyti naudojami belaidžiai tolimojo ryšio tinklai, taip pat priimant ir įtraukiant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus standartus. Komisija atsižvelgia į esamas informacines technologijas, numatomus transporto priemonių technologijų pokyčius, esamus ISO standartus ir galimybę priimti visame pasaulyje galiojantį ISO standartą.

62 straipsnis

Pareigos, taikomos keliems tipo patvirtinimo turėtojams

1.   Mišraus, pakopinio arba daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju gamintojas, atsakingas už atitinkamą transporto priemonės sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą arba už konkretų etapą, yra atsakingas už remonto ir priežiūros informacijos, susijusios su konkrečia sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu arba su konkrečiu etapu, teikimą galutiniam gamintojui ir nepriklausomiems veiklos vykdytojams.

2.   Daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju galutinis gamintojas yra atsakingas už prieigos prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos, susijusios su jo paties gamybos etapu (-ais) ir sąsaja su ankstesniu (-iais) etapu (-ais), suteikimą.

63 straipsnis

Mokesčiai už prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos

1.   Gamintojas gali imti pagrįstus ir proporcingus mokesčius už prieigą prie transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos, išskyrus 61 straipsnio 10 dalyje nurodytus įrašus. Tie mokesčiai negali būti tokie, kad jais, neatsižvelgiant į nepriklausomų veiklos vykdytojų naudojimosi tokia informacija mastą, būtų atgrasoma nuo prieigos prie jos. Prieiga prie transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos nemokamai suteikiama nacionalinėms institucijoms, Komisijai ir techninėms tarnyboms.

2.   Gamintojas teikia prieigą prie transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos, įskaitant operacijų atlikimo paslaugas, kaip antai perprogramavimą, arba techninę pagalbą, valandomis, dienomis, mėnesiais ir metais skaičiuojamiems laikotarpiams, o prieigos prie tokios informacijos mokestis nustatomas pagal atitinkamą laikotarpį, kuriam tokia prieiga suteikiama.

Be laiku grindžiamos prieigos, gamintojai gali siūlyti operacijomis grindžiamą prieigą, kurios atveju mokesčiai imami ne remiantis laikotarpiu, kuriam suteikiama prieiga, o už operaciją.

Kai gamintojas siūlo abi prieigos sistemas, nepriklausomi remonto paslaugų teikėjai pasirenka prieigos sistemas, kurios gali būti grindžiamos laiku arba operacijomis.

64 straipsnis

Pareigų, susijusių su transporto priemonės OBD informacija bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija, laikymosi įrodymas

1.   ES tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo paraišką pateikęs gamintojas per šešis mėnesius nuo atitinkamo tipo patvirtinimo suteikimo pateikia patvirtinimo institucijai atitikties šiam skyriui įrodymą.

2.   Jei per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį toks atitikties įrodymas nepateikiamas, patvirtinimo institucija imasi tinkamų priemonių pagal 65 straipsnį.

65 straipsnis

Pareigų dėl prieigos prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos laikymasis

1.   Patvirtinimo institucija bet kada savo iniciatyva arba remdamasi skundu arba techninės tarnybos atliktu vertinimu gali tikrinti, kaip gamintojas laikosi šio skyriaus ir X priedo 1 priedėlyje nustatytų prieigos prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos liudijimą sąlygų.

2.   Jei patvirtinimo institucija nustato, kad gamintojas neįvykdė su prieiga prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos susijusių pareigų, atitinkamą tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi tinkamų priemonių šiai padėčiai ištaisyti.

Tos priemonės gali apimti tipo patvirtinimo panaikinimą ar jo galiojimo sustabdymą, baudas arba kitas pagal 84 straipsnį priimtas priemones.

3.   Kai nepriklausomas veiklos vykdytojas arba nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujanti verslo asociacija pateikia patvirtinimo institucijai skundą dėl to, kad gamintojas nesilaiko šio skyriaus, patvirtinimo institucija, siekdama patikrinti gamintojo atitiktį reikalavimams, atlieka tyrimą. Patvirtinimo institucija paprašo visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos ištirti skundą, o vėliau transporto priemonės gamintojo paprašo pateikti įrodymus, kad transporto priemonės gamintojo įdiegta sistema atitinka šį reglamentą. Apie to tyrimo rezultatus nacionalinei patvirtinimo institucijai ir atitinkamam nepriklausomam veiklos vykdytojui arba verslo asociacijai pranešama per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

4.   Atlikdama auditą patvirtinimo institucija gali prašyti techninės tarnybos ar kito nepriklausomo eksperto atlikti vertinimą siekiant patikrinti, ar įvykdytos su prieiga prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos susijusios pareigos.

66 straipsnis

Transporto priemonės informacijos prieigos forumas

1.   Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 (20) 13 straipsnio 9 dalį įsteigtas Transporto priemonės informacijos prieigos forumas, kiek tai susiję su prieiga prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos, taip pat apima visas transporto priemones, kurioms taikomas šis reglamentas.

Jis vykdo savo veiklą pagal šio reglamento X priedą.

2.   Transporto priemonės informacijos prieigos forumas nagrinėja, ar prieiga prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos turi įtakos pažangai mažinant transporto priemonių vagysčių skaičių, ir teikia rekomendacijas dėl reikalavimų, susijusių su prieiga prie tokios informacijos, tobulinimo. Visų pirma, Transporto priemonės informacijos prieigos forumas teikia Komisijai rekomendacijas dėl tvarkos, kurios laikantis akredituotos organizacijos tvirtintų nepriklausomus veiklos vykdytojus ir suteiktų jiems leidimą gauti su transporto priemonių saugumu susijusią informaciją, nustatymo.

Komisija gali nuspręsti viešai neatskleisti Transporto priemonės informacijos prieigos forume vykstančių diskusijų ir jų išvadų.

XV SKYRIUS

TECHNINIŲ TARNYBŲ VERTINIMAS, PASKYRIMAS, PRANEŠIMAS APIE JAS IR JŲ STEBĖSENA

67 straipsnis

Už technines tarnybas atsakinga tipo patvirtinimo institucija

1.   Pagal 6 straipsnio 2 dalį valstybės narės paskirta patvirtinimo institucija (toliau šiame skyriuje – tipo patvirtinimo institucija) atsako už techninių tarnybų, įskaitant tam tikrais atvejais tų techninių tarnybų subrangovus ar joms pavaldžias įmones, vertinimą, paskyrimą, pranešimą apie jas ir jų stebėseną. Tipo patvirtinimo institucija gali nuspręsti, kad techninių tarnybų ir, atitinkamais atvejais, tų techninių tarnybų subrangovų ar joms pavaldžių įmonių vertinimą ir stebėseną vykdo nacionalinė akreditacijos įstaiga.

2.   Tipo patvirtinimo institucijoms tarpusavio vertinimas taikomas jų vykdomos veiklos, susijusios su techninių tarnybų vertinimu ir stebėsena, atžvilgiu.

Tarpusavio vertinimas apima tipo patvirtinimo institucijų pagal 73 straipsnio 4 dalį atliktus visos ar dalies techninių tarnybų veiklos vertinimus, įskaitant darbuotojų kompetenciją, bandymų ir patikrinimų metodikos teisingumą bei bandymų rezultatų teisingumą, remiantis II priedo I dalyje išvardytų norminių aktų nustatyta taikymo sritimi.

Tarpusavio vertinimas neatliekamas veiklos, susijusios su techninių tarnybų, dirbančių tik su nacionaliniais individualiais patvirtinimais, kurie suteikiami pagal 45 straipsnį, ir mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniais tipo patvirtinimais, kurie buvo suteikti pagal 42 straipsnį, vertinimu ir stebėsena, atžvilgiu.

Tarpusavio vertinimas neatliekamas akredituotų techninių tarnybų vertinimų, kuriuos vykdo tipo patvirtinimo institucijos, atžvilgiu.

3.   Tipo patvirtinimo institucijoms tarpusavio vertinimas netaikomas, kai jos visas savo technines tarnybas skiria išimtinai remdamosi techninių tarnybų akreditavimu.

4.   Tipo patvirtinimo institucija neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu ar konkurenciniu pagrindu.

5.   Tipo patvirtinimo institucijoje turi būti pakankamai darbuotojų, kad ji galėtų atlikti savo užduotis, nustatytas šiame reglamente.

6.   Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai, Forumui ir kitoms valstybėms narėms, kurios to prašo, informaciją apie savo procedūras, taikomas vertinant technines tarnybas, jas paskiriant ir apie jas pranešant bei atliekant techninių tarnybų stebėseną, taip pat apie tų procedūrų pasikeitimus.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos apie valstybių narių procedūras teikimo modelis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7.   Tipo patvirtinimo institucijos, kurioms taikomas tarpusavio vertinimas, nustato vidaus audito procedūras laikantis III priedo 2 priedėlio. Toks vidaus auditas atliekamas bent kartą per metus. Tačiau vidaus auditas gali būti atliekamas rečiau, jeigu tipo patvirtinimo institucija gali įrodyti, kad jos valdymo sistema yra veiksmingai diegiama ir pasitvirtino esanti stabili.

8.   Tipo patvirtinimo institucijos atžvilgiu tarpusavio vertinimus atlieka tarpusavio vertinimo grupė, sudaryta iš dviejų kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijų, ir toks tarpusavio vertinimas atliekamas bent kartą per penkerius metus.

Komisija gali nuspręsti dalyvauti tarpusavio vertinimo grupėje remdamasi rizikos vertinimo analize.

Tarpusavio vertinimas atliekamas patvirtinimo institucijos, kuri vertinama, atsakomybe ir apima apsilankymą tarpusavio vertinimo grupės nuožiūra pasirinktos techninės tarnybos patalpose.

Tipo patvirtinimo institucijos, kurioms pagal 3 dalį tarpusavio vertinimas netaikomas, nedalyvauja jokioje su tarpusavio vertinimo grupe susijusioje veikloje.

9.   Deramai atsižvelgdama į svarstymų Forume rezultatus, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas tarpusavio vertinimo planas ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui, tarpusavio vertinimo grupės sudėties kriterijai, tarpusavio vertinimui naudojama metodika, tvarkaraštis, periodiškumas ir kitos su tarpusavio vertinimu susijusios užduotys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

10.   Tarpusavio vertinimo rezultatus išnagrinėja Forumas. Komisija parengia tarpusavio vertinimų rezultatų santraukas ir jas paskelbia viešai.

68 straipsnis

Techninių tarnybų paskyrimas

1.   Tipo patvirtinimo institucijos paskiria technines tarnybas vienos arba daugiau iš toliau nurodytų kategorijų veiklai, atsižvelgiant į jų kompetencijos sritį, vykdyti:

a)

A kategorija – šiame reglamente ir II priede išvardytuose norminiuose aktuose nurodyti techninių tarnybų savo patalpose atliekami bandymai;

b)

B kategorija – šiame reglamente ir II priede išvardytuose norminiuose aktuose nurodytų bandymų, įskaitant bandymų paruošimą, priežiūra, kai tokie bandymai atliekami gamintojo arba trečiosios šalies patalpose;

c)

C kategorija – reguliarus gamintojo taikomų gamybos atitikties kontrolės procedūrų vertinimas ir stebėsena;

d)

D kategorija – gamybos atitikties priežiūrai skirtų bandymų arba patikrinimų priežiūra arba vykdymas.

2.   Kiekviena valstybė narė gali paskirti tipo patvirtinimo instituciją technine tarnyba vienos ar daugiau 1 dalyje nurodytų kategorijų veiklai vykdyti.

3.   Techninė tarnyba įsteigiama pagal valstybės narės teisę ir turi teisinį subjektiškumą, išskyrus techninę tarnybą, priklausančią tipo patvirtinimo institucijai, ir akredituotą gamintojo vidaus techninę tarnybą, kaip nurodyta 72 straipsnyje.

4.   Techninė tarnyba savo veiklą apdraudžia civilinės atsakomybės draudimu, išskyrus jei tokią atsakomybę pagal nacionalinę teisę prisiima jos valstybė narė arba jei pati valstybė narė yra tiesiogiai atsakinga už atitikties vertinimą.

5.   Taikant 74 straipsnį, trečiosios valstybės techninės tarnybos, kitos, nei paskirtosios pagal 72 straipsnį, gali būti skiriamos ir apie jas gali būti pranešama tik tuo atveju, jeigu galimybė paskirti tokias technines tarnybas numatyta Sąjungos ir atitinkamos trečiosios valstybės dvišaliame susitarime. Tai neužkerta kelio techninei tarnybai, įsteigtai pagal valstybės narės teisę, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, steigti pavaldžių įmonių trečiosiose valstybėse, jei tas pavaldžias įmones tiesiogiai valdo ir kontroliuoja paskirta techninė tarnyba.

69 straipsnis

Techninių tarnybų nepriklausomumas

1.   Techninė tarnyba, įskaitant jos darbuotojus, turi būti nepriklausoma ir vykdyti veiklą, kuriai vykdyti ji buvo paskirta, laikydamasi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų ir turėdama reikiamą specialios srities, kurioje ji vykdo veiklą, techninę kompetenciją; ji turi būti nepriklausoma nuo spaudimo ir paskatų, visų pirma, finansinių, kurios galėtų daryti poveikį jos sprendimams arba jos atliekamų vertinimų rezultatams, visų pirma jei spaudimą daro arba paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys arba asmenų grupės.

2.   Techninė tarnyba turi būti organizacija arba įstaiga, kuri yra trečioji šalis ir nedalyvauja jos vertinamos, bandomos arba tikrinamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo projektavime, gamyboje, tiekime arba priežiūroje.

Organizacija arba įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, kurios dalyvauja tos organizacijos ar įstaigos vertinamų, bandomų arba tikrinamų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų projektavime, gamyboje, tiekime arba priežiūroje, gali būti laikoma atitinkančia pirmos pastraipos reikalavimus, su sąlyga, kad jos nepriklausomumas ir interesų konflikto nebuvimas įrodomas atitinkamos valstybės narės tipo patvirtinimo institucijai.

3.   Techninė tarnyba, jos vadovybė ir darbuotojai, atsakingi už veiklą, kuriai jie paskirti pagal 68 straipsnio 1 dalį, neprojektuoja, negamina, netiekia transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriuos jie vertina, neatlieka jų priežiūros ir neatstovauja toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Tai neužkerta kelio techninei tarnybai naudoti transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurie yra būtini jos veiklai vykdyti, arba naudoti tokias transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus asmeninėms reikmėms.

4.   Techninė tarnyba užtikrina, kad jai pavaldžios įmonės arba jos subrangovai savo veiksmais nepažeistų tų kategorijų veiklos, kuriai vykdyti ji paskirta, konfidencialumo, objektyvumo arba nešališkumo.

5.   Techninės tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą, išskyrus tipo patvirtinimo institucijos ir tam tikrais atvejais nacionalinės akreditacijos įstaigos atžvilgiu, arba išskyrus atvejus, kai taip reikalaujama pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę.

70 straipsnis

Techninių tarnybų kompetencija

1.   Techninė tarnyba turi būti pajėgi vykdyti visą veiklą, kuriai ji prašo būti paskirta pagal 68 straipsnio 1 dalį. Ji tipo patvirtinimo institucijai arba nacionalinei akreditacijos įstaigai, vykdančiai tos techninės tarnybos vertinimą arba stebėseną, įrodo, kad atitinka visas šias sąlygas:

a)

jos darbuotojai turi tinkamų gebėjimų, specialių techninių žinių ir profesinį išsilavinimą, taip pat pakankamos ir tinkamos patirties veiklai, kuriai ji prašo būti paskirta, vykdyti;

b)

ji turi su veiklos, kuriai ji prašo būti paskirta, vykdymu susijusių procedūrų aprašus, kuriuose tinkamai atsižvelgiama į atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo technologijos sudėtingumo lygį ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis. Techninė tarnyba įrodo tų procedūrų skaidrumą ir atkuriamumą;

c)

ji turi reikiamų priemonių su tos (-ų) kategorijos (-ų) veikla, kuriai ji prašo būti paskirta, susijusioms užduotims vykdyti ir prieigą prie visos būtinos įrangos ar patalpų.

2.   Techninė tarnyba taip pat turi įrodyti, kad ji turi tinkamų gebėjimų, specialių techninių žinių ir įrodytos patirties, kad galėtų atlikti bandymus ir patikrinimus, siekdama įvertinti transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktį šiam reglamentui, ir kad turi įrodyti atitinkanti III priedo 1 priedėlyje nurodytus standartus. Tačiau III priedo 1 priedėlyje išvardyti standartai netaikomi vykdant 47 straipsnio 1 dalyje nurodytos nacionalinės daugiaetapės procedūros paskutinį etapą.

3.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos III priedas, kiek tai susiję su techninių tarnybų vertinimo reikalavimais.

71 straipsnis

Techninėms tarnyboms pavaldžios įmonės ir jų subrangovai

1.   Techninės tarnybos, gavusios skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos sutikimą, kai kurių kategorijų veiklą, kuriai jos paskirtos pagal 68 straipsnio 1 dalį, gali pavesti vykdyti subrangovui arba tą veiklą pavesti vykdyti pavaldžiai įmonei.

2.   Kai techninė tarnyba paveda vykdyti konkrečias tų kategorijų veiklos, kuriai ji paskirta, užduotis subrangovui arba paveda tas užduotis vykdyti pavaldžiai įmonei, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įmonė atitiktų 68, 69 ir 70 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir apie tai informuoja tipo patvirtinimo instituciją.

3.   Techninės tarnybos prisiima visą atsakomybę už jų subrangovų arba joms pavaldžių įmonių atliktas užduotis, kad ir kur jie būtų įsisteigę.

4.   Techninės tarnybos saugo atitinkamus subrangovo arba pavaldžios įmonės ir jų atliktų užduočių vertinimo, kurį atlieka tipo patvirtinimo institucija, arba jų akreditavimo, kurį atlieka nacionalinė akreditacijos įstaiga, dokumentus, kad galėtų juos pateikti skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai.

72 straipsnis

Gamintojo vidaus techninė tarnyba

1.   Gamintojo vidaus techninė tarnyba gali būti paskirta technine tarnyba 68 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai A kategorijos veiklai vykdyti ir tik VII priede išvardytų norminių aktų atžvilgiu. Vidaus techninė tarnyba turi būti savarankiškas ir atskiras gamintojo įmonės padalinys ir negali dalyvauti projektuojant, gaminant, tiekiant transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kuriuos ji vertina, ir atliekant jų priežiūrą.

2.   Vidaus techninė tarnyba, nurodyta 1 dalyje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

ją turi būti akreditavusi nacionalinė akreditacijos įstaiga ir ji turi atitikti III priedo 1 ir 2 priedėliuose nustatytus reikalavimus;

b)

vidaus techninė tarnyba, įskaitant jos darbuotojus, organizacijoje turi būti aiškiai apibrėžta ir gamintojo įmonės, kuriai ji priklauso, viduje turi taikyti tokius pranešimų teikimo metodus, kuriais užtikrinamas ir atitinkamai tipo patvirtinimo institucijai bei nacionalinei akreditacijos įstaigai įrodomas jos nešališkumas;

c)

nei vidaus techninė tarnyba, nei jos darbuotojai neturi užsiimti jokia veikla, kuri galėtų trukdyti jiems nepriklausomai arba sąžiningai vykdyti veiklą, kuriai jie paskirti;

d)

ji teikia paslaugas tik gamintojo įmonei, kuriai ji priklauso.

3.   Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius, iš dalies keičiamas VII priedas, atnaujinant norminių aktų sąrašą ir juose nustatytus apribojimus.

73 straipsnis

Techninių tarnybų vertinimas ir paskyrimas

1.   Paraišką teikianti techninė tarnyba valstybės narės, kurioje ji prašo būti paskirta, tipo patvirtinimo institucijai pateikia oficialią paraišką pagal III priedo 2 priedėlio 4 punktą. Paraiškoje nurodomos veiklos kategorijos, dėl kurių techninė tarnyba prašo būti paskirta.

2.   Prieš tipo patvirtinimo institucijai paskiriant techninę tarnybą, tipo patvirtinimo institucija arba nacionalinė akreditacijos įstaiga ją įvertina pagal vertinimo kontrolinį sąrašą, apimantį bent III priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus. Tas vertinimas, be kita ko, apima paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinimą vietoje jos patalpose, o atitinkamais atvejais ir jai pavaldžių įmonių arba subrangovų patalpose, esančiose Sąjungoje arba už jos ribų.

3.   Tais atvejais, kai vertinimą atlieka nacionalinė akreditacijos įstaiga, paraišką teikianti techninė tarnyba tipo patvirtinimo institucijai pateikia galiojantį akreditacijos liudijimą ir atitinkamą vertinimo ataskaitą, patvirtinančią, kad techninė tarnyba atitinka III priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, susijusius su veiklos kategorijomis, dėl kurių paraišką teikianti techninė tarnyba prašo būti paskirta.

4.   Tais atvejais, kai vertinimą atlieka tipo patvirtinimo institucija, valstybės narės, kurioje paraišką teikianti techninė tarnyba paprašė būti paskirta, tipo patvirtinimo institucija oficialiai paskiria bendro vertinimo grupę, kurią sudaro bent dviejų kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijų atstovai ir Komisijos atstovas.

Tuo atveju, kai techninė tarnyba prašo būti paskirta kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje ji yra įsisteigusi, vienas iš bendro vertinimo grupės atstovų turi būti iš valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucijos, nebent ta tipo patvirtinimo institucija nuspręstų nedalyvauti bendro vertinimo grupėje.

Bendro vertinimo grupė dalyvauja paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinime, įskaitant vertinimą vietoje. Valstybės narės, kurioje paraišką teikianti techninė tarnyba paprašė būti paskirta, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija bendro vertinimo grupei teikia visą būtiną pagalbą ir laiku suteikia prieigą prie visų dokumentų, būtinų paraišką teikiančiai techninei tarnybai įvertinti.

5.   Tais atvejais, kai vertinimą atlieka tipo patvirtinimo institucija, kuri paskiria technines tarnybas, kurios prašo atlikti bandymus išimtinai nacionalinių individualių transporto priemonių patvirtinimų pagal 45 straipsnį tikslu, valstybės narės, kurioje paraišką teikianti techninė tarnyba paprašė būti paskirta, tipo patvirtinimo institucija atleidžiama nuo pareigos paskirti bendro vertinimo grupę. Techninėms tarnyboms, kurios tik tikrina, ar yra tinkamai sumontuoti komponentai O1 ir O2 kategorijų transporto priemonėse, taip pat netaikomas vertinimo reikalavimas.

6.   Jei techninė tarnyba paprašė, kad ją paskirtų viena ar daugiau tipo patvirtinimo institucijų iš kitų valstybių narių nei ta, kurioje ji yra įsisteigusi, pagal 74 straipsnio 2 dalį, vertinimas atliekamas tik vieną kartą su sąlyga, kad tas vertinimas apima visą techninės tarnybos paskyrimo aprėptį.

7.   Bendro vertinimo grupė vertinimo procese konstatuoja atvejus, kai paraišką teikianti techninė tarnyba neatitinka 68–72, 80 ir 81 straipsniuose bei III priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų. Tokie atvejai aptariami bendro vertinimo grupėje.

8.   Bendro vertinimo grupė po vertinimo vietoje parengia ataskaitą, kurioje išdėstoma, kokia apimtimi paraišką teikianti techninė tarnyba atitinka 68–72, 80 ir 81 straipsniuose bei III priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus.

9.   8 dalyje nurodytoje ataskaitoje apibendrinami nustatyti neatitikties atvejai ir pateikiama rekomendacija, ar pareiškėjas gali būti paskirtas technine tarnyba.

10.   Tipo patvirtinimo institucija Komisijai praneša savo atstovų, kurie turi dalyvauti kiekvienos bendro vertinimo grupės veikloje, vardus, pavardes ir informuoja apie jų kompetenciją.

11.   Valstybės narės, kurioje paraišką teikianti techninė tarnyba paprašė būti paskirta tipo patvirtinimo institucija Komisijai ir, paprašius, kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms, siunčia vertinimo, atlikto pagal III priedo 2 priedėlyje nustatytas procedūras, rezultatų ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiami dokumentiniai įrodymai, susiję su techninės tarnybos kompetencija ir procedūromis, kurias tipo patvirtinimo institucija yra įdiegusi reguliariai stebėti techninę tarnybą.

12.   Kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijos ir Komisija gali peržiūrėti vertinimo ataskaitą ir dokumentinius įrodymus, užduoti klausimus arba iškelti problemas ir paprašyti papildomų dokumentinių įrodymų per vieną mėnesį nuo vertinimo ataskaitos ir dokumentinių įrodymų gavimo dienos.

13.   Valstybės narės, kurioje paraišką teikianti techninė tarnyba paprašė būti paskirta, tipo patvirtinimo institucija atsako į klausimus, iškeltas problemas ir papildomų dokumentinių įrodymų prašymus per keturias savaites nuo jų gavimo.

14.   Kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijos arba Komisija per keturias savaites nuo 13 dalyje nurodyto atsakymo gavimo gali atskirai arba kartu pateikti rekomendacijų valstybės narės, kurioje paraišką teikianti techninė tarnyba paprašė būti paskirta, tipo patvirtinimo institucijai. Priimdama sprendimą dėl techninės tarnybos paskyrimo, ta tipo patvirtinimo institucija atsižvelgia į rekomendacijas. Jeigu ta tipo patvirtinimo institucija nusprendžia nesivadovauti kitų valstybių narių arba Komisijos pateiktomis rekomendacijomis, ji per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo nurodo priežastis.

15.   Techninių tarnybų paskyrimo galiojimas ribojamas penkerių metų laikotarpiu.

16.   Tipo patvirtinimo institucija, kuri ketina būti paskirta technine tarnyba pagal 68 straipsnio 2 dalį, remdamasi nepriklausomų auditorių atliktu vertinimu dokumentais įrodo atitiktį šiam reglamentui. Tie auditoriai gali būti iš tos pačios organizacijos, jeigu jų darbas administruojamas atskirai nuo vertinamą veiklą atliekančio personalo ir jeigu jie laikosi III priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų.

74 straipsnis

Pranešimas Komisijai dėl techninių tarnybų paskyrimo

1.   Tipo patvirtinimo institucijos praneša Komisijai kiekvienos jų paskirtos techninės tarnybos pavadinimą, adresą, įskaitant elektroninį adresą, atsakingus asmenis ir veiklos kategoriją. Pranešime aiškiai nurodoma paskyrimo aprėptis, atitikties vertinimo veikla ir procedūros, transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipas ir II priede išvardyti dalykai, dėl kurių techninės tarnybos buvo paskirtos, techninių tarnybų subrangovai arba joms pavaldžios įmonės ir bet kokie vėlesni tų duomenų pasikeitimai.

Toks pranešimas pateikiamas prieš atitinkamai paskirtai techninei tarnybai pradedant vykdyti 68 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą.

2.   Techninę tarnybą gali paskirti kitų valstybių narių nei ta, kurioje ji yra įsisteigusi, viena ar daugiau tipo patvirtinimo institucijų su sąlyga, kad akreditacija, suteikta pagal 73 straipsnio 3 dalį, arba bendras vertinimas, atliktas pagal 73 straipsnio 4 dalį, apima visą tipo patvirtinimo institucijos vykdomo paskyrimo aprėptį.

3.   Komisija savo interneto svetainėje skelbia ir atnaujina sąrašą, kuriame pateikiama kontaktinė informacija apie paskirtas technines tarnybas, jų subrangovus ir joms pavaldžias įmones, apie kurias jai buvo pranešta pagal šį straipsnį.

75 straipsnis

Techninių tarnybų paskyrimo pakeitimai ir atnaujinimas

1.   Kai tipo patvirtinimo institucija įsitikina arba buvo informuota, kad techninė tarnyba nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ta tipo patvirtinimo institucija atitinkamai apriboja paskyrimą, sustabdo jo galiojimą arba jį panaikina, atsižvelgiant į tų reikalavimų nesilaikymo rimtumą.

Tipo patvirtinimo institucija nedelsdama praneša Komisijai ir kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms apie paskyrimo galiojimo apribojimą, sustabdymą ar panaikinimą.

Komisija atitinkamai atnaujina 74 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą.

2.   Jei paskyrimas apribojamas, sustabdomas jo galiojimas arba jis panaikinamas, arba jei techninė tarnyba nustojo vykdyti veiklą, tipo patvirtinimo institucija saugo tos techninės tarnybos bylas, kad su jomis galėtų susipažinti patvirtinimo institucijos arba rinkos priežiūros institucijos, arba perduoda tas bylas kitai gamintojo pasirinktai techninei tarnybai, susitarus su ta technine tarnyba.

3.   Tipo patvirtinimo institucija per tris mėnesius nuo pranešimo, nurodyto 1 dalies antroje pastraipoje, dienos įvertina, ar techninės tarnybos neatitiktis daro poveikį ES tipo patvirtinimo liudijimams, išduotiems remiantis techninės tarnybos, dėl kurios paskyrimo atlikta pakeitimų, išduotomis patikrinimo ir bandymų ataskaitomis, ir atitinkamai informuoja kitas tipo patvirtinimo institucijas ir Komisiją.

Per du mėnesius po to, kai buvo pranešta apie paskyrimo pakeitimus, tipo patvirtinimo institucija Komisijai ir kitoms tipo patvirtinimo institucijoms pateikia savo išvadų dėl neatitikties ataskaitą. Kai to reikia siekiant užtikrinti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugą, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija nurodo atitinkamoms tipo patvirtinimo institucijoms per pagrįstą laikotarpį sustabdyti visų nepagrįstai išduotų ES tipo patvirtinimo liudijimų galiojimą arba juos panaikinti.

4.   Kai techninių tarnybų paskyrimo galiojimas buvo apribotas, sustabdytas arba panaikintas, ES tipo patvirtinimo liudijimai, išduoti remiantis tų techninių tarnybų išduotomis patikrinimo ir bandymų ataskaitomis, lieka galioti, nebent tie tipo patvirtinimai nustoja galioti pagal 35 straipsnio 2 dalies f punktą.

5.   Techninės tarnybos paskyrimo aprėpties išplėtimas, kurį atlikus paskyrimas apimtų papildomą 68 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklos kategoriją, vertinamas laikantis 73 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Techninės tarnybos paskyrimo aprėpties išplėtimas vien II priede išvardytų norminių aktų atžvilgiu gali būti atliekamas laikantis III priedo 2 priedėlyje nustatytos tvarkos ir su sąlyga, kad pateikiamas 74 straipsnyje nurodytas pranešimas.

6.   Techninės tarnybos paskyrimas atnaujinamas tik po to, kai tipo patvirtinimo institucija patikrina, ar techninė tarnyba tebeatitinka šio reglamento reikalavimus. Tas vertinimas atliekamas pagal 73 straipsnyje nustatytą tvarką.

76 straipsnis

Techninių tarnybų stebėsena

1.   Skiriančioji tipo patvirtinimo institucija vykdo nuolatinę techninių tarnybų stebėseną, kad užtikrintų 68–72, 80 ir 81 straipsniuose bei III priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymąsi.

Šios dalies pirma pastraipa netaikoma techninių tarnybų, kurių stebėseną vykdo akreditacijos įstaigos pagal 67 straipsnio 1 dalį siekiant užtikrinti 68–72, 80 ir 81 straipsniuose bei III priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymąsi, veiklai.

Pateikus prašymą, techninės tarnybos pateikia visą atitinkamą informaciją ir dokumentus, kurių reikia, kad skiriančioji tipo patvirtinimo institucija arba nacionalinė akreditacijos įstaiga galėtų patikrinti, ar laikomasi tų reikalavimų.

Techninės tarnybos nedelsdamos informuoja skiriančiąją tipo patvirtinimo instituciją arba nacionalinę akreditacijos įstaigą apie bet kokius pasikeitimus, visų pirma susijusius su jų darbuotojais, priemonėmis, pavaldžiomis įmonėmis arba subrangovais, kurie gali daryti poveikį 68–72, 80 ir 81 straipsniuose bei III priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymuisi, arba jų galimybei vykdyti atitikties vertinimo uždavinius, susijusius su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais, dėl kurių jos paskirtos.

2.   Techninės tarnybos nedelsdamos reaguoja į tipo patvirtinimo institucijos arba Komisijos prašymus, susijusius su jų atliktais atitikties vertinimais.

3.   Skiriančioji tipo patvirtinimo institucija užtikrina, kad techninė tarnyba vykdytų šio straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą, nebent yra teisėta priežastis to nedaryti.

Kai ta tipo patvirtinimo institucija pripažįsta teisėtą priežastį, ji apie tai informuoja Komisiją.

Komisija nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis. Tų konsultacijų pagrindu Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nusprendžia, ar teisėta priežastis laikoma pagrįsta, ar ne. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Techninė tarnyba ir skiriančioji tipo patvirtinimo institucija gali reikalauti, kad bet kokia informacija, kuri perduota kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucijai arba Komisijai, būtų laikoma konfidencialia.

4.   Skiriančioji tipo patvirtinimo institucija ne rečiau kaip kas 30 mėnesių įvertina, ar kiekviena jos atsakomybei priskiriama techninė tarnyba atitinka 68–72, 80 ir 81 straipsniuose bei III priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus. Tas vertinimas apima kiekvienos jos atsakomybei priskiriamos techninės tarnybos vertinimą vietoje.

Per du mėnesius nuo techninės tarnybos vertinimo užbaigimo kiekviena valstybė narė apie savo stebėsenos veiklą pateikia ataskaitą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Tose ataskaitose pateikiama vertinimo santrauka, kuri skelbiama viešai.

77 straipsnis

Techninės tarnybos kompetencijos užginčijimas

1.   Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija, tiria visus atvejus, kai ji yra informuojama apie abejones dėl techninės tarnybos kompetencijos arba dėl to, ar techninė tarnyba nuolat laikosi pagal šį reglamentą jai taikomų reikalavimų ir priskirtų pareigų. Komisija gali pradėti tokius tyrimus ir savo iniciatyva.

Komisija nagrinėja techninės tarnybos atsakomybę tuo atveju, jeigu įrodyta arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad tipo patvirtinimas buvo suteiktas remiantis klaidingais duomenimis, kad buvo suklastoti bandymų rezultatai, kad buvo nuslėpti duomenys ar techninės specifikacijos, dėl kurių būtų buvę atsisakyta suteikti tipo patvirtinimą.

2.   Vykdydama 1 dalyje nurodytą tyrimą Komisija pasikonsultuoja su skiriančiąja tipo patvirtinimo institucija. Ta tipo patvirtinimo institucija Komisijos prašymu jai pateikia visą aktualią informaciją, susijusią su atitinkamos techninės tarnybos darbu ir atitiktimi nepriklausomumo ir kompetencijos reikalavimams.

3.   Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų tvarkoma konfidencialiai.

4.   Kai Komisija įsitikina, kad techninė tarnyba neatitinka arba nebeatitinka jos paskyrimo reikalavimų arba kad ji atsakinga už kuriuos nors 1 dalyje nurodytus atvejus, ji apie tai informuoja skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos valstybę narę.

Komisija paprašo, kad ta valstybė narė imtųsi ribojamųjų priemonių, įskaitant, kai būtina, paskyrimo galiojimo apribojimą, sustabdymą, arba panaikinimą.

Kai valstybė narė nesiima būtinų ribojamųjų priemonių, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nusprendžiama apriboti, sustabdyti arba panaikinti atitinkamos techninės tarnybos paskyrimo galiojimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisija apie tuos įgyvendinimo aktus informuoja atitinkamą valstybę narę ir atitinkamai atnaujina 74 straipsnio 3 dalyje nurodytą skelbiamą informaciją.

78 straipsnis

Keitimasis informacija apie techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą ir stebėseną

1.   Tipo patvirtinimo institucijos konsultuojasi tarpusavyje ir su Komisija bendros svarbos klausimais, susijusiais su šiuo reglamentu nustatytų reikalavimų įgyvendinimu, kiek tai susiję su techninių tarnybų vertinimu, skyrimu ir stebėsena.

2.   Tipo patvirtinimo institucijos ne vėliau kaip 2020 m. liepos 5 d. perduoda viena kitai ir Komisijai pagal 73 straipsnio 2 dalį naudojamo vertinimo kontrolinio sąrašo pavyzdį, o vėliau – to kontrolinio sąrašo pakeitimus, kol Komisija patvirtins suderinto vertinimo kontrolinį sąrašą. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas suderinto vertinimo kontrolinio sąrašo šablonas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 83 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Jei 73 straipsnio 8 dalyje nurodytose vertinimo ataskaitose nurodomi tipo patvirtinimo institucijų bendrosios praktikos neatitikimai, valstybės narės arba Komisija gali paprašyti pasikeisti informacija.

Pasikeitimą informacija koordinuoja Forumas.

79 straipsnis

Bendradarbiavimas su nacionalinėmis akreditacijos įstaigomis

1.   Kai techninės tarnybos paskyrimas grindžiamas akreditavimu, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008, nacionalinė akreditacijos įstaiga ir tipo patvirtinimo institucija visapusiškai bendradarbiauja ir keičiasi atitinkama informacija, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 765/2008, įskaitant pranešimus apie incidentus ir kitą informaciją, susijusią su techninės tarnybos atsakomybei tenkančiais klausimais, kai ta informacija yra svarbi vertinant techninės tarnybos veiklos rezultatus.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija informuotų už konkrečios techninės tarnybos akreditavimą atsakingą nacionalinę akreditacijos įstaigą apie visas akreditavimui svarbias išvadas. Nacionalinė akreditacijos įstaiga apie savo išvadas informuoja valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo instituciją.

80 straipsnis

Techninių tarnybų su veikla susijusios pareigos

1.   Techninės tarnybos vykdo veiklą, kuriai jos paskirtos pagal 68 straipsnio 1 dalį.

2.   Techninės tarnybos visais atvejais:

a)

turi leisti skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai stebėti techninės tarnybos veiklos rezultatus, atliekant bandymus tipo patvirtinimo tikslu; ir

b)

turi pateikti skiriančiajai tipo patvirtinimo institucijai, jeigu ji paprašo, informaciją apie veiklos, kuriai jos paskirtos, kategorijas.

3.   Jei techninė tarnyba nustato, kad gamintojas nesilaiko šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji apie tai praneša tipo patvirtinimo institucijai, kad tipo patvirtinimo institucija pareikalautų iš gamintojo imtis tinkamų taisomųjų priemonių. Jei tų tinkamų taisomųjų priemonių nesiimama, tipo patvirtinimo institucija atsisako išduoti tipo patvirtinimo liudijimą.

81 straipsnis

Techninių tarnybų pareigos teikti informaciją

1.   Techninės tarnybos informuoja jas paskyrusią tipo patvirtinimo instituciją apie:

a)

bet kokį nustatytą neatitikimą, dėl kurio gali reikėti atsisakyti išduoti tipo patvirtinimo liudijimą, jį apriboti, sustabdyti jo galiojimą arba jį panaikinti;

b)

bet kokias aplinkybes, darančias poveikį jų paskyrimo aprėpčiai ir sąlygoms;

c)

bet kokį iš rinkos priežiūros institucijų gautą prašymą pateikti informaciją apie savo veiklą.

2.   Techninės tarnybos jas paskyrusios tipo patvirtinimo institucijos prašymu pateikia informaciją apie veiklą, patenkančią į jų paskyrimo aprėptį, arba apie bet kokią kitą vykdytą veiklą, įskaitant tarptautinę veiklą ir subrangą.

XVI SKYRIUS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI

82 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 8 dalyje, 31 straipsnio 8 dalyje, 41 straipsnio 5 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 55 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 57 straipsnio 2 dalyje, 61 straipsnio 11 dalyje, 70 straipsnio 3 dalyje, 72 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 m. liepos 4 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 8 dalyje, 31 straipsnio 8 dalyje, 41 straipsnio 5 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje, 55 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 57 straipsnio 2 dalyje, 61 straipsnio 11 dalyje, 70 straipsnio 3 dalyje, 72 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 3 dalį, 26 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 8 dalį, 31 straipsnio 8 dalį, 41 straipsnio 5 dalį, 44 straipsnio 7 dalį, 55 straipsnio 3 ir 4 dalis, 57 straipsnio 2 dalį, 61 straipsnio 11 dalį, 70 straipsnio 3 dalį, 72 straipsnio 3 dalį ir 85 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

83 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Motorinių transporto priemonių techninis komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

84 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už ekonominės veiklos vykdytojų ir techninių tarnybų padarytus šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Visų pirma, tos sankcijos turi būti proporcingos neatitikties rimtumui ir reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, tiektų atitinkamos valstybės narės rinkai, skaičiui. Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 1 d. Komisijai praneša apie tas taisykles ir priemones, ir nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus paskesnius joms poveikį darančius pakeitimus.

2.   Sankcijos taikomos bent už šių rūšių ekonominės veiklos vykdytojų ir techninių tarnybų pažeidimus:

a)

klaidingų pareiškimų per patvirtinimo procedūras arba nustatant taisomąsias arba ribojamąsias priemones pagal XI skyrių darymas;

b)

tipo patvirtinimo arba rinkos priežiūros tikslu atliekamų bandymų rezultatų klastojimas;

c)

duomenų arba techninių specifikacijų, dėl kurių galėtų būtų susigrąžinamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai arba būtų atsisakyta išduoti ES tipo patvirtinimo liudijimą, arba jis būtų panaikintas, nuslėpimas;

d)

techninių tarnybų neatitiktis jų paskyrimo reikalavimams.

3.   Be 2 dalyje nurodytų pažeidimų rūšių, sankcijos taip pat taikomos bent už šių rūšių ekonominės veiklos vykdytojų pažeidimus:

a)

atsisakymas suteikti prieigą prie informacijos;

b)

transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriems reikia patvirtinimo, tiekimas rinkai, neturint šio patvirtinimo, arba dokumentų, atitikties liudijimų, identifikavimo plokštelių arba patvirtinimo žymenų klastojimas tuo tikslu.

4.   Valstybės narės kasmet teikia ataskaitas Komisijai apie praėjusiais metais savo taikytas sankcijas. Tuo atveju, jeigu tais konkrečiais metais sankcijos nebuvo taikytos, valstybės narės ataskaitos Komisijai teikti neprivalo.

5.   Kiekvienais metais Komisija parengia suvestinę ataskaitą apie valstybių narių taikytas sankcijas. Toje ataskaitoje, be kita ko, gali būti pateikiamos rekomendacijos valstybėms narėms, ir ji pateikiama Forumui.

85 straipsnis

Administracinės baudos, kuriomis remiamos taisomosios ir ribojamosios priemonės Sąjungos lygmeniu

1.   Kai Komisija priima sprendimus pagal 53 straipsnį, atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams ji gali taikyti administracines baudas už transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo neatitiktį šiuo reglamentu nustatytiems reikalavimams. Numatytos administracinės baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Visų pirma, baudos turi būti proporcingos reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, įregistruotų Sąjungos rinkoje, arba reikalavimų neatitinkančių sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, tiektų Sąjungos rinkai, skaičiui.

Komisijos skiriamos administracinės baudos nėra taikomos papildomai prie sankcijų, kurias valstybės narės pagal 84 straipsnį skiria už tą patį pažeidimą. Komisijos skiriamos administracinės baudos neviršija 30 000 EUR už kiekvieną reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą.

Komisija negali pareikšti ieškinio, pradėti iš naujo arba tęsti teismo proceso pagal šį straipsnį prieš ekonominės veiklos vykdytojus dėl šio reglamento pažeidimų, už kuriuos ekonominės veiklos vykdytojai buvo nubausti arba dėl kurių jie buvo išteisinti pagal 84 straipsnį ankstesniu sprendimu, kurio nebegalima apskųsti.

2.   Komisija, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalyje įtvirtintais principais, priima deleguotuosius aktus pagal 82 straipsnį, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis administracinėmis baudomis susijusią tvarką ir jų apskaičiavimo bei surinkimo metodus.

3.   2 dalyje nurodyti deleguotieji aktai turi atitikti šiuos principus:

a)

Komisijos nustatyta tvarka paisoma teisės į gerą administravimą ir visų pirma teisės būti išklausytam bei teisės susipažinti su byla, kartu paisant teisėtų interesų, susijusių su konfidencialumu ir komercinėmis paslaptimis;

b)

apskaičiuodama atitinkamą administracinę baudą Komisija vadovaujasi veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasymo principais, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į pažeidimo rimtumą bei poveikį, atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo gerą valią, ekonominės veiklos vykdytojo rūpestingumo ir bendradarbiavimo lygį, pažeidimo pasikartojimą, dažnumą ar trukmę ir ankstesnes tam pačiam ekonominės veiklos vykdytojui taikytas sankcijas;

c)

administracinės baudos surenkamos nepagrįstai nedelsiant, nustatant sumokėjimo terminus ir tam tikrais atvejais numatant galimybę išskaidyti mokėjimus į keletą dalių ir etapų.

4.   Administracinių baudų sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto pajamomis.

86 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 715/2007 pakeitimai

1.   Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6)“;

2)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Be to, šiuo reglamentu nustatomos taršos kontrolės įtaisų, transporto priemonės TPID sistemų eksploatacinio tinkamumo, patvarumo ir degalų suvartojimo matavimo taisyklės.“;

3)

3 straipsnio 14 ir 15 punktai išbraukiami;

4)

III skyrius išbraukiamas;

5)

13 straipsnio 2 dalies e punktas išbraukiamas.

2.   Nuorodos į išbrauktas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XI priedo 1 punkte pateiktą atitikties lentelę.

87 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 595/2009 pakeitimai

1.   Reglamentas (EB) Nr. 595/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (Euro 6), iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB“;

2)

1 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šiame reglamente taip pat nustatomos taisyklės, taikomos transporto priemonių ir variklių eksploataciniam tinkamumui, taršos kontrolės įtaisų ir transporto priemonių borto diagnostikos (OBD) sistemų patvarumui, bei degalų suvartojimo ir išmetamų CO2 teršalų matavimui.“;

3)

3 straipsnio 11 ir 13 punktai išbraukiami;

4)

6 straipsnis išbraukiamas;

5)

11 straipsnio 2 dalies e punktas išbraukiamas.

2.   Nuorodos į išbrauktas Reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XI priedo 2 punkte pateiktą atitikties lentelę.

88 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB panaikinimas

Direktyva 2007/46/EB panaikinama nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Nuorodos į Direktyvą 2007/46/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XI priedo 3 punkte pateiktą atitikties lentelę.

89 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šiuo reglamentu nepanaikinami jokie visos transporto priemonės tipo patvirtinimai arba transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimai, suteikti ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.

2.   Patvirtinimo institucijos išplečia ir patikslina šio straipsnio 1 dalyje nurodytus visos transporto priemonės tipo patvirtinimus ir transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimus pagal 33 ir 34 straipsnius.

3.   Anksčiau nei 2018 m. liepos 4 d. jau paskirtoms techninėms tarnyboms taikomas 73 straipsnyje nurodytas vertinimas.

Anksčiau nei 2018 m. liepos 4 d. jau paskirtų techninių tarnybų paskyrimas atnaujinamas ne vėliau kaip 2022 m. liepos 5 d., jeigu tos techninės tarnybos atitinka atitinkamus šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

Techninių tarnybų paskyrimas, atliktas anksčiau nei 2018 m. liepos 4 d., nustoja galioti vėliausiai iki 2022 m. liepos 5 d.

90 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 1 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie šiame reglamente nustatytų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros procedūrų taikymą.

2.   Remdamasi pagal šio straipsnio 1 dalį pateikta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo, įskaitant atitikties tikrinimo pagal 9 straipsnį veikimą, vertinimo ataskaitą.

91 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Tačiau nuo 2020 m. liepos 5 d. nacionalinės institucijos negali atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo naujo tipo transporto priemonei ar uždrausti naują transporto priemonę registruoti, pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti, kai atitinkama transporto priemonė atitinka šį reglamentą, jei to prašo gamintojas.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. gegužės 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL C 303, 2016 8 19, p. 86.

(2)  2018 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(4)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(5)  1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) (OL L 346, 1997 12 17, p. 78).

(6)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).

(7)  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

(8)  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1).

(9)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).

(10)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(11)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(12)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(13)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(14)  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

(15)  2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).

(16)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).

(17)  1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).

(18)  2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

(19)  2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1).

(20)  2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).


PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas

Bendrosios apibrėžtys, transporto priemonių kategorijų, transporto priemonių tipų ir kėbulų tipų nustatymo kriterijai

1 priedėlis

Tvarka, taikoma tikrinant, ar transporto priemonė gali būti priskirta prie visureigių transporto priemonių

2 priedėlis

Kodus, kuriais žymimi įvairių rūšių kėbulai, papildantys skaitmenys

II priedas

Transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo reikalavimai

I dalis

Neribojamos serijos gamybos transporto priemonių ES tipo patvirtinimui taikomi norminiai aktai

1 priedėlis

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimui pagal 41 straipsnį taikomi norminiai aktai

2 priedėlis

ES individualiam transporto priemonės patvirtinimui pagal 44 straipsnį taikomi reikalavimai

II dalis

JT taisyklių, pripažintų lygiavertėmis I dalyje nurodytoms direktyvoms ar reglamentams, sąrašas

III dalis

Specialios paskirties transporto priemonių ES tipo patvirtinimo reikalavimus nustatančių norminių aktų sąrašas

1 priedėlis

Kemperiai, greitosios pagalbos automobiliai ir katafalkai

2 priedėlis

Šarvuotosios transporto priemonės

3 priedėlis

Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytos transporto priemonės

4 priedėlis

Kitos specialios paskirties transporto priemonės (įskaitant specialią grupę, daugiafunkces transporto priemones ir priekabinius namelius)

5 priedėlis

Savaeigiai kranai

6 priedėlis

Specialiems kroviniams vežti skirtos transporto priemonės

III priedas

ES tipo patvirtinimo procedūros, kurių turi būti laikomasi

1 priedėlis

Standartai, kurių turi laikytis 68 straipsnyje nurodytos techninės tarnybos

2 priedėlis

Techninių tarnybų vertinimo procedūra

IV priedas

Gamybos atitikties procedūros

V priedas

Mažų serijų ir serijos pabaigos apribojimai

VI priedas

Dalių ar įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų sistemų, svarbių transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui, tinkamam veikimui, sąrašas, tokių dalių ir įrangos veiksmingumo reikalavimai, tinkamos bandymų procedūros, ženklinimo ir pakavimo nuostatos

VII priedas

Norminiai aktai, pagal kuriuos gamintojas gali būti paskirtas technine tarnyba

Priedėlis

Gamintojo vidaus techninės tarnybos paskyrimas technine tarnyba ir subranga

VIII priedas

Gamintojo ar techninės tarnybos naudojamų virtualių bandymų metodų taikymo sąlygos

1 priedėlis

Bendros virtualių bandymų metodų taikymo sąlygos

2 priedėlis

Specialios virtualių bandymų metodų taikymo sąlygos

3 priedėlis

Įvertinimo procesas

IX priedas

Procedūros, kurių reikia laikytis daugiaetapio tipo patvirtinimo metu

Priedėlis

Papildomos gamintojo plokštelės pavyzdys

X priedas

Prieiga prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos

1 priedėlis

Gamintojo liudijimas dėl prieigos prie transporto priemonės OBD informacijos bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos

2 priedėlis

Transporto priemonės OBD informacija

XI priedas

Atitikties lentelė


I PRIEDAS

BENDROSIOS APIBRĖŽTYS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPŲ IR KĖBULŲ TIPŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

ĮVADINĖ DALIS

Apibrėžtys ir bendrosios nuostatos

1.   Apibrėžtys

1.1.   Sėdimoji vieta– bet kokia vieta, kurioje gali sėdėti vienas bent jau tokio dydžio asmuo:

a)

vairuotojo vietoje – suaugusio vyro 50-o procentilio dydžio manekenas;

b)

kitais atvejais – suaugusios moters 5-o procentilio dydžio manekenas.

1.2.   Sėdynė– vienam asmeniui sėdėti skirta užbaigta struktūra, parengta naudoti ir integruota į transporto priemonės kėbulą arba į jį neintegruota.

Sėdynės sąvoka apima individualias ir daugiavietes sėdynes, taip pat sulankstomas ir išmontuojamas sėdynes.

1.3.   Kroviniai– visų pirma bet kokie kilnojami daiktai.

Terminas „kroviniai“ apima birius produktus, gatavus produktus, skysčius, gyvus gyvūnus, grūdus, nedalinamas siuntas.

1.4.   Didžiausia masė– didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė.

2.   Bendrosios nuostatos

2.1.   Sėdimųjų vietų skaičius

2.1.1.   Reikalavimai dėl sėdimųjų vietų skaičiaus taikomi sėdynėms, kurios skirtos naudoti, kai transporto priemonė važiuoja keliu.

2.1.2.   Tai netaikoma sėdynėms, kurios yra skirtos naudoti, kai transporto priemonė stovi, ir kurios naudotojams aiškiai nurodytos piktograma arba ženklu su atitinkamu tekstu.

2.1.3.   Sėdimosios vietos suskaičiuojamos laikantis šių reikalavimų:

a)

kiekviena atskira sėdynė laikoma viena sėdimąja vieta;

b)

jei tai daugiavietė sėdynė, bet kokia erdvė, kurios plotis, matuojamas sėdynės pagalvėlės lygmenyje, yra ne mažesnis kaip 400 mm, laikoma viena sėdimąja vieta.

Ši sąlyga nedraudžia gamintojui vadovautis 1.1 punkte pateiktomis bendrosiomis nuostatomis;

c)

tačiau b punkte nurodyta erdvė nelaikoma viena sėdimąja vieta, kai:

i)

daugiavietė sėdynė turi elementų, kurie neleidžia manekenui sėdėti natūralioje padėtyje, pvz.: yra nejudamas pultas, paviršius be paminkštinimo arba ant nominaliojo sėdimojo paviršiaus yra jį pertraukiančių vidinių dalių;

ii)

dėl priešais numatomą sėdimąją vietą įrengtos grindų plokštės konstrukcijos (pvz., griovelio) neįmanoma natūraliai pastatyti manekeno kojų.

2.1.4.   Transporto priemonių, kurioms taikomos JT taisyklės Nr. 66 ir Nr. 107, atveju matmuo, nurodytas 2.1.3 punkto b papunktyje, suvienodinamas su mažiausia erdve, reikalinga vienam asmeniui įvairios klasės transporto priemonėse.

2.1.5.   Jeigu transporto priemonėje yra išmontuojamos sėdynės tvirtinimo įtaisai, nustatant sėdimųjų vietų skaičių įskaičiuojama ir išmontuojama sėdynė.

2.1.6.   Neįgaliųjų vežimėliui skirtas plotas laikomas viena sėdimąja vieta.

2.1.6.1.   Ši nuostata nedaro poveikio JT taisyklės Nr. 107 8 priedo 3.6.1 ir 3.7 punktų reikalavimams.

2.2.   Didžiausia masė

2.2.1.   Jeigu tai yra puspriekabės vilkikas, į didžiausią masę, pagal kurią klasifikuojama transporto priemonė, įskaičiuojama didžiausia puspriekabės sukabintuvo balniniam įtaisui tenkanti masė.

2.2.2.   Jeigu tai yra motorinė transporto priemonė, kuria galima vilkti centrinės ašies priekabą arba priekabą su standžiąja vilktimi, į didžiausią masę, pagal kurią klasifikuojama motorinė transporto priemonė, įskaičiuojama didžiausia masė, kuri sukabintuvu perduodama velkančiajai transporto priemonei.

2.2.3.   Jeigu tai yra puspriekabė, centrinės ašies priekaba arba priekaba su standžiąja vilktimi, jas prijungus prie vilkiko, didžiausia masė, pagal kurią klasifikuojama transporto priemonė, turi atitikti didžiausią masę, kuria žemės paviršius slegiamas ant ašies ar jų grupės sumontuotų ratų.

2.2.4.   Jeigu tai yra atraminė puspriekabės važiuoklė, į didžiausią masę, pagal kurią klasifikuojama transporto priemonė, įskaičiuojama didžiausia puspriekabės sukabintuvo balniniam įtaisui tenkanti masė.

2.3.   Speciali įranga

2.3.1.   Transporto priemonės, kuriose pirmiausia įrengiama nejudama įranga, kaip antai mašinos ar aparatai, laikomos N arba O kategorijos transporto priemonėmis.

2.4.   Vienetai

2.4.1.   Jeigu nenurodyta kitaip, bet koks matavimo vienetas ir susijęs simbolis turi atitikti Tarybos direktyvą 80/181/EEB (1).

3.   Transporto priemonių skirstymas į kategorijas

3.1.   Gamintojas turi užtikrinti, kad transporto priemonės tipas būtų priskirtas prie konkrečios kategorijos.

Šiuo tikslu turi būti paisoma visų šiame priede pateiktų susijusių kriterijų.

3.2.   Patvirtinimo institucija gali paprašyti, kad gamintojas papildomai pateiktų atitinkamą informaciją, kuri įrodytų, kad transporto priemonės tipą reikia priskirti prie specialios paskirties transporto priemonių specialioje grupėje („SG-Code“).

A DALIS

Transporto priemonių skirstymo į kategorijas kriterijai

1.   Transporto priemonių kategorijos

ES tipo patvirtinimo ir nacionalinio tipo patvirtinimo bei ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo ir nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo suteikimo tikslu transporto priemonės skirstomos į kategorijas pagal 4 straipsnyje nurodytą klasifikaciją.

Patvirtinimas gali būti suteiktas tik kategorijoms, nurodytoms 4 straipsnio 1 dalyje.

2.   Transporto priemonių pakategorės

2.1.   Visureigės transporto priemonės

Visureigė transporto priemonė– transporto priemonė, priskiriama prie M arba N kategorijos ir turinti specialių techninių savybių, dėl kurių ją galima naudoti bekelės sąlygomis.

Tų transporto priemonių kategorijų atveju prie transporto priemonių kategoriją identifikuojančios raidės ir skaičiaus kaip priedėlis pridedama G raidė.

Transporto priemonių priskyrimo prie visureigių transporto priemonių pakategorės kriterijai pateikiami šios dalies 4 punkte.

2.2.   Specialios paskirties transporto priemonės (SPTP)

2.2.1.   Jeigu tai yra nekomplektinės transporto priemonės, kurias ketinama priskirti prie SPTP pakategorės, prie minėtą transporto priemonių kategoriją identifikuojančios raidės ir skaičiaus kaip priedėlis pridedama S raidė.

5 punkte apibrėžiamos ir išvardijamos įvairių tipų specialios paskirties transporto priemonės.

2.3.   Specialios paskirties visureigės transporto priemonė

2.3.1.   Specialios paskirties visureigė transporto priemonė– transporto priemonė, priskiriama prie M arba N kategorijos ir turinti specialių techninių savybių, nurodytų 2.1 ir 2.2 punktuose.

Tų transporto priemonių kategorijų atveju prie transporto priemonių kategoriją identifikuojančios raidės ir skaičiaus kaip priedėlis pridedama G raidė.

Be to, jeigu tai yra nekomplektinės transporto priemonės, kurias ketinama priskirti prie SPTP pakategorės, kaip antras priedėlis pridedama S raidė.

3.   Transporto priemonių priskyrimo prie N kategorijos kriterijai

3.1.   Transporto priemonės tipo priskyrimas prie N kategorijos grindžiamas transporto priemonės techninėmis savybėmis, nurodytomis 3.2–3.6 punktuose.

3.2.   Iš principo skyrius (-iai), kuriame (-iuose) yra visos sėdimosios vietos, turi būti visiškai atskirtas (-i) nuo pakraunamo ploto.

3.3.   Nukrypstant nuo 3.2 punkte nustatytų reikalavimų, asmenis ir krovinius galima vežti tame pačiame skyriuje su sąlyga, kad pakrovimo plote yra įrengti saugos įtaisai, skirti vežamiems asmenims apsaugoti nuo vežant judančio krovinio, įskaitant staigų stabdymą ir posūkius.

3.4.   Saugos įtaisai (pririšimo įtaisai), skirti kroviniui pritvirtinti, kaip nustatyta 3.3 punkte, ir pertvaros, skirtos transporto priemonėms iki 7,5 tonos, projektuojami laikantis tarptautinio standarto ISO 27956:2009 „Kelių transporto priemonės. Krovinių tvirtinimas lengvuosiuose furgonuose. Reikalavimai ir bandymų metodai“ 3 ir 4 skirsnių nuostatų.

3.4.1.   3.4 punkte nurodyti reikalavimai gali būti patvirtinti gamintojo pateikta atitikties deklaracija.

3.4.2.   Užuot laikęsis 3.4 punkte nustatytų reikalavimų, gamintojas gali įrodyti patvirtinimo institucijai, kad įrengti saugos įtaisai atitinka apsaugos lygį, lygiavertį nurodytajam minėtame standarte.

3.5.   Sėdimųjų vietų, išskyrus vairuotojo sėdimąją vietą, skaičius turi neviršyti:

a)

6, jeigu tai yra N1 transporto priemonės;

b)

8, jeigu tai yra N2 ar N3 transporto priemonės.

3.6.   Krovinius vežančių transporto priemonių krovumas turi būti ne mažesnis už jų krovumą (kg) vežant asmenis.

3.6.1.   Tokiais tikslais visos konfigūracijos, visų pirma, kai visos sėdimosios vietos yra užimtos, turi atitikti šias lygtis:

a)

kai N = 0:

P – M ≥ 100 kg;

b)

kai 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c)

kai N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

čia vartojamų raidžių reikšmė:

P– didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

M– parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė;

N– sėdimųjų vietų, išskyrus vairuotojo sėdimąją vietą, skaičius.

3.6.2.   Įrangos, kuri transporto priemonėje montuojama kroviniams sukrauti (pvz., talpykla, kėbulas ir pan.), tvarkyti (pvz., kranas, keltuvas ir pan.) ir apsaugoti (pvz., krovinį apsaugantys įtaisai), masė įskaičiuojama į M dydį.

3.6.3.   Taikant 3.6.1 punkte nurodytą formulę, į M dydį neįskaičiuojama įrangos, kuri nenaudojama 3.6.2. punkte minėtiems tikslams (kaip antai kompresorius, suktuvas, elektros generatorius, transliavimo įranga ir t. t.), masė.

3.7.   3.2–3.6 punktuose nurodytus reikalavimus turi atitikti visi transporto priemonės tipui priskiriami variantai ir versijos.

3.8.   Transporto priemonių priskyrimo prie N1 kategorijos kriterijai

3.8.1.   Transporto priemonė priskiriama prie N1 kategorijos, jei atitinka visus taikomus kriterijus.

Jei transporto priemonė neatitinka vieno ar daugiau kriterijų, ji priskiriama prie M1 kategorijos.

3.8.2.   Be 3.2–3.6 punktuose nurodytų bendrųjų kriterijų, transporto priemonė, kurios vairuotojui skirta vieta ir krovinio vieta yra viename skyriuje, t. y. BB kėbule, turi atitikti šiame punkte nustatytus priskyrimo prie kategorijos kriterijus.

3.8.2.1.   Tai, kad tarp sėdynių eilės ir krovinio vietos įrengiama siena ar pertvara (dalinė arba ištisinė), neatleidžia nuo pareigos atitikti reikiamus kriterijus.

3.8.2.2.   Kriterijai yra tokie:

a)

krovinius turi būti įmanoma pakrauti pro tam tikslui suprojektuotas ir sukonstruotas galines duris, galinį bortą ar šonines duris;

b)

jei tai galinės durys arba galinis bortas, pakrovimo anga turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

i)

jeigu transporto priemonėje yra sumontuota tik viena sėdynių eilė arba tik vairuotojo sėdynė, mažiausias pakrovimo angos aukštis turi būti ne mažesnis kaip 600 mm;

ii)

jeigu transporto priemonėje yra sumontuotos dvi ar daugiau sėdynių eilių, mažiausias pakrovimo angos aukštis turi būti ne mažesnis kaip 800 mm, o angos plotas turi būti ne mažesnis kaip 12 800 cm2;

c)

krovinio vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

krovinio vieta– transporto priemonės dalis už sėdynių eilės (-ių) arba už vairuotojo sėdynės, jeigu transporto priemonėje įrengta tik vairuotojo sėdynė;

i)

krovinio vietos dangos paviršius bendrai turi būti plokščias;

ii)

jeigu transporto priemonėje yra sumontuota tik viena sėdynių eilė arba tik viena sėdynė, mažiausias krovinio vietos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 40 % važiuoklės bazės;

iii)

jeigu transporto priemonėje yra sumontuotos dvi arba daugiau sėdynių eilių, mažiausias krovinio vietos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 30 % važiuoklės bazės.

Jeigu transporto priemonėje paskutinės sėdynių eilės sėdynes galima lengvai išmontuoti be specialių įrankių, reikalavimų dėl krovinio vietos ilgio turi būti laikomasi, kai transporto priemonėje visos sėdynės yra sumontuotos;

iv)

reikalavimų dėl krovinio vietos ilgio turi būti laikomasi, kai pirmosios eilės sėdynės arba, kitu galimu atveju, paskutinės eilės sėdynės yra pakeltos ir jų padėtis yra transporto priemonės keleiviams įprasta naudojimosi padėtis.

3.8.2.3.   Specialios matavimo sąlygos

3.8.2.3.1.   Apibrėžtys

a)   pakrovimo angos aukštis– vertikalus atstumas tarp dviejų horizontalių plokštumų, liečiančių atitinkamai aukščiausią durų angos apatinės dalies tašką ir žemiausią durų angos viršutinės dalies tašką;

b)   pakrovimo angos paviršius– didžiausios leidžiamos angos, kai galinės durys arba galinis bortas yra visiškai atviras, stačiakampės projekcijos vertikalioje plokštumoje, kuri statmena transporto priemonės vidurio linijai, didžiausias plotas;

c)   važiuoklės bazė– taikant 3.8.2.2 ir 3.8.3.1 punktuose pateiktas formules, atstumas:

i)

tarp priekinės ašies vidurio linijos ir antrosios ašies vidurio linijos, jeigu tai yra dviašė transporto priemonė; arba

ii)

tarp priekinės ašies vidurio linijos ir nuo antrosios iki trečiosios ašių vienodu atstumu nutolusios tariamos ašies vidurio linijos, jeigu tai yra triašė transporto priemonė.

3.8.2.3.2.   Sėdynės sureguliavimas

a)

sėdynės pastumiamos į tolimiausią galinę padėtį;

b)

jeigu sėdynės atlošas yra reguliuojamas, jis sureguliuojamas taip, kad sėdynėje tilptų trimatis H taško nustatymo įrenginys, kurio liemens polinkio kampas būtų 25 laipsniai;

c)

jeigu sėdynės atlošas nėra reguliuojamas, jo padėtis turi būti transporto gamintojo numatyta padėtis;

d)

kai sėdynės aukštis yra reguliuojamas, ji sureguliuojama taip, kad būtų žemiausioje padėtyje.

3.8.2.3.3.   Transporto priemonės sąlygos

a)

transporto priemonė pakraunama tiek, kad jos masė atitiktų didžiausią masę;

b)

transporto priemonės ratai turi būti nukreipti tiesiai į priekį.

3.8.2.3.4.   3.8.2.3.2 punkte nustatyti reikalavimai netaikomi, jei transporto priemonėje yra įrengta siena arba pertvara.

3.8.2.3.5.   Krovinio vietos ilgio matavimas

a)

jeigu transporto priemonėje nėra įrengta pertvarų ar sienų, ilgis matuojamas nuo vertikalios plokštumos, liečiančios tolimiausią galinį sėdynės atlošo viršaus tašką, iki galinės vidinės plokštės arba uždarų durų ar uždaryto galinio borto;

b)

jeigu transporto priemonėje įrengta pertvara ar siena, ilgis matuojamas nuo vertikalios plokštumos, liečiančios tolimiausią galinį pertvaros ar sienos tašką, iki galinės vidinės plokštės arba uždarų durų arba, kitu atveju, uždaryto galinio borto;

c)

ilgio reikalavimų turi būti laikomasi bent grindų, ant kurių sukraunami kroviniai, lygyje palei horizontalią liniją išilginėje vertikalioje plokštumoje, kertančioje transporto priemonės vidurio liniją.

3.8.3.   Be 3.2–3.6 punktuose nurodytų bendrųjų kriterijų, transporto priemonė, kurios vairuotojui skirta vieta ir krovinio vieta nėra viename skyriuje (t. y. BE kėbulo atveju), turi atitikti šiame punkte nustatytus priskyrimo prie kategorijos kriterijus.

3.8.3.1.   Jeigu transporto priemonėje įrengtas gaubto tipo korpusas, taikomi šie reikalavimai:

a)

krovinius turi būti įmanoma pakrauti pro galines duris, galinį bortą, plokštę arba kitu būdu;

b)

mažiausias pakrovimo angos aukštis turi būti ne mažesnis kaip 800 mm, o angos plotas turi būti ne mažesnis kaip 12 800 cm2;

c)

mažiausias krovinio vietos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 40 % važiuoklės bazės.

3.8.3.2.   Jeigu transporto priemonėje įrengta atvira krovinio vieta, taikomos tik 3.8.3.1 punkto a ir c papunkčiuose nurodytos nuostatos.

3.8.3.3.   Taikant 3.8.3 punktuose nurodytas nuostatas, taikomos 3.8.2.3.1 punkte pateiktos terminų apibrėžtys.

3.8.3.4.   Tačiau reikalavimų dėl krovinio vietos ilgio turi būti laikomasi grindų, ant kurių sukraunami kroviniai, lygyje palei horizontalią liniją išilginėje plokštumoje, kertančioje transporto priemonės vidurio liniją.

4.   Transporto priemonių priskyrimo prie visureigių transporto priemonių pakategorės kriterijai

4.1.   M1 ar N1 kategorijos transporto priemonės priskiriamos prie visureigių transporto priemonių pakategorės, jeigu jos tuo pačiu metu atitinka tokias sąlygas:

a)

bent viena priekinė ašis ir bent viena galinė ašis sukonstruotos taip, kad būtų varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną varančiąją ašį;

b)

įrengtas bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašiai veikiantis mechanizmas;

c)

transporto priemonės gali pavieniui užvažiuoti ne mažesnio kaip 25 % statumo įkalne;

d)

transporto priemonė atitinka penkis iš toliau nurodytų šešių reikalavimų:

i)

užvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai;

ii)

nuvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 20 laipsnių;

iii)

tarpašinis rampos kampas yra ne mažesnis kaip 20 laipsnių;

iv)

prošvaisa po priekine ašimi yra ne mažesnė kaip 180 mm;

v)

prošvaisa po galine ašimi yra ne mažesnė kaip 180 mm;

vi)

prošvaisa tarp ašių yra ne mažesnė kaip 200 mm.

4.2.   M2, N2 arba M3 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija 12 tonų, priskiriamos prie visureigių transporto priemonių pakategorės, jeigu jos atitinka a papunktyje nustatytą sąlygą arba abi b ir c punktuose nustatytas sąlygas:

a)

visos jų ašys varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną ar daugiau varančiųjų ašių;

b)

i)

bent viena priekinė ašis ir bent viena galinė ašis suprojektuotos taip, kad būtų varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną varančiąją ašį;

ii)

įrengtas bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašiai veikiantis mechanizmas;

iii)

transporto priemonės gali pavieniui užvažiuoti 25 % statumo įkalne;

c)

jos atitinka ne mažiau kaip penkis iš toliau nurodytų šešių reikalavimų, jeigu jų didžiausia masė neviršija 7,5 tonos, ir ne mažiau kaip keturis, jeigu jų didžiausia masė viršija 7,5 tonos:

i)

užvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai;

ii)

nuvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsnių;

iii)

tarpašinis rampos kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsnių;

iv)

prošvaisa po priekine ašimi yra ne mažesnė kaip 250 mm;

v)

prošvaisa tarp ašių yra ne mažesnė kaip 300 mm;

vi)

prošvaisa po galine ašimi yra ne mažesnė kaip 250 mm.

4.3.   M3 arba N3 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų, priskiriamos prie visureigių transporto priemonių pakategorės, jeigu jos atitinka a papunktyje nustatytą sąlygą arba abi b ir c punktuose nustatytas sąlygas:

a)

visos jų ašys varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną ar daugiau varančiųjų ašių;

b)

i)

ne mažiau kaip pusė ašių (arba dvi ašys iš trijų, jeigu transporto priemonė yra triašė, ir trys ašys, jeigu transporto priemonė yra penkiaašė) suprojektuotos taip, kad būtų varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną varančiąją ašį;

ii)

yra bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašiai veikiantis mechanizmas;

iii)

transporto priemonės gali pavieniui užvažiuoti 25 % statumo įkalne;

c)

transporto priemonė atitinka bent keturis iš toliau nurodytų šešių reikalavimų:

i)

užvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai;

ii)

nuvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsnių;

iii)

tarpašinis rampos kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsnių;

iv)

prošvaisa po priekine ašimi yra ne mažesnė kaip 250 mm;

v)

prošvaisa tarp ašių yra ne mažesnė kaip 300 mm;

vi)

prošvaisa po galine ašimi yra ne mažesnė kaip 250 mm.

4.4.   Atitikties šioje dalyje pateiktiems geometriniams reikalavimams tikrinimo tvarka nustatoma 1 priedėlyje.

4.5.   4.1 punkto a papunktyje, 4.2 punkto a papunktyje, 4.2 punkto b papunktyje, 4.3 punkto a papunktyje, 4.3 punkto b papunktyje pateikti reikalavimai dėl sinchroniškai varomų ašių laikomi įvykdytais, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

a)

traukos jėga į visas ašis perduodama tik mechaninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis trauką sunkiomis bekelės sąlygomis; arba

b)

kiekvienas atitinkamos ašies ratas varomas atskiru hidrauliniu arba elektriniu varikliu.

Jeigu ašys pagal 4.1 punkto a papunktyje, 4.2 punkto a papunktyje, 4.2 punkto b papunktyje, 4.3 punkto a papunktyje, 4.3 punkto b papunktyje pateiktus reikalavimus dėl sinchroniškai varomų ašių nėra varomos tik mechaninėmis priemonėmis, atskirų ratų varymo sistema turi būti suprojektuota naudoti sunkiomis bekelės sąlygomis. Tokiu atveju turi būti užtikrinta, kad atitinkamam ratui būtų galima perduoti ne mažiau kaip 75 % visos traukos jėgos, kai sukibimo sąlygos po kitais ratais neleidžia traukos jėgos tinkamai perduoti per tuos ratus.

4.5 punkto b papunktyje nurodyta pagalbinė pavaros sistema turi neleisti automatiškai atjungti traukos jėgos, kol transporto priemonė nėra pasiekusi 75 % didžiausio transporto priemonės projektinio greičio arba 65 km/h greičio.

5.   Specialios paskirties transporto priemonės

 

Pavadinimas

Kodas

Apibrėžtis

5.1.

Kemperis

SA

M kategorijos transporto priemonė su gyvenamąja patalpa, kurioje yra bent tokia įranga:

a)

sėdynės ir stalas;

b)

miego vieta, kurią galima įrengti pertvarkius sėdynes;

c)

valgio gaminimo įranga;

d)

daiktų laikymo vieta.

Ši įranga nejudamai įtvirtinama gyvenamojoje patalpoje.

Tačiau stalas gali būti sukonstruotas taip, kad jį būtų galima lengvai išmontuoti.

5.2.

Šarvuotoji transporto priemonė

SB

Transporto priemonė su neperšaunama šarvuota plokšte, skirta vežamiems asmenims ar kroviniams apsaugoti.

5.3.

Greitosios pagalbos automobilis

SC

M kategorijos transporto priemonė ligoniams ar sužeistiesiems vežti su specialia tam skirta įranga.

5.4.

Katafalkas

SD

M kategorijos transporto priemonė mirusiesiems vežti su specialia tam skirta įranga.

5.5.

Neįgaliųjų vežimėliams pritaikyta transporto priemonė

SH

M1 klasės transporto priemonė, sukonstruota arba specialiai pertvarkyta taip, kad važiuojant keliu joje tilptų vienas ar daugiau neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčių asmenų.

5.6.

Priekabinis namelis

SE

O kategorijos transporto priemonė, apibrėžta tarptautinio standarto ISO 3833:1977 3.2.1.3 punkte.

5.7.

Savaeigis kranas

SF

Kroviniams vežti nepritaikyta N3 klasės transporto priemonė su kranu, kurio keliamasis momentas yra ne mažesnis kaip 400 kNm.

5.8.

Kitos specialios paskirties transporto priemonės

SG

Specialios paskirties transporto priemonė, neatitinkanti nė vienos iš šioje dalyje pateiktų apibrėžčių.

5.9.

Atraminė puspriekabių važiuoklė

SJ

Transporto priemonė su balninio įtaiso sukabintuvu puspriekabei atremti, kad pastaroji būtų pertvarkyta į priekabą.

5.10.

Specialiems kroviniams vežti skirta priekaba

SK

O4 kategorijos transporto priemonė nedalomiems kroviniams vežti, kuriai dėl jos matmenų taikomi greičio ir eismo ribojimai.

Į šios apibrėžties taikymo sritį taip pat įtraukiamos hidraulinės jungtinės priekabos nepriklausomai nuo sujungtų elementų skaičiaus.

5.11.

Specialiems kroviniams vežti skirta motorinė transporto priemonė

SL

Kelių traktorius arba N3 kategorijos puspriekabės vilkikas, atitinkantis visas toliau nurodytas sąlygas:

a)

turintis daugiau nei dvi ašis, ir ne mažiau kaip pusė ašių (dvi ašys iš trijų, jeigu transporto priemonė yra triašė, ir trys ašys, jeigu transporto priemonė yra penkiaašė) sukonstruotos taip, kad būtų varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną varančiąją ašį;

b)

suprojektuotas specialiems kroviniams vežti skirtai O4 kategorijos priekabai vilkti arba stumti;

c)

kurio mažiausia variklio galia – 350 kW ir

d)

kuriame gali būti įrengtas papildomas priekinis sukabinimo įtaisas sunkioms velkamoms masėms.

5.12.

Daugiafunkcė transporto priemonė

SM

N kategorijos visureigė transporto priemonė (kaip apibrėžta 2.3 punkte), suprojektuota ir sukonstruota tam tikrai keičiamai įrangai traukti, stumti, vežti ir įjungti,

a)

kurioje įrengtos ne mažiau kaip dvi šios įrangos montavimo vietos;

b)

su standartizuotomis, mechaninėmis, hidraulinėmis ir (arba) elektrinėmis jungtimis (pvz., galios perdavimo) minėtai keičiamai įrangai įkrauti ir įjungti ir

c)

atitinkanti tarptautinio standarto ISO 3833–1977 3.1.4 punkto apibrėžtį (specialios paskirties transporto priemonė).

Jei transporto priemonėje įrengta pagalbinė krovinių platforma, jos didžiausias ilgis neturi viršyti:

a)

dviašės transporto priemonės atveju – 1,4 karto transporto priemonės priekinės arba galinės tarpvėžės pločio, priklausomai nuo to, kuri vertė yra didesnė arba

b)

daugiau nei dvi ašis turinčios transporto priemonės atveju – 2,0 karto transporto priemonės priekinės arba galinės tarpvėžės pločio, priklausomai nuo to, kuri vertė yra didesnė.

6.   Pastabos

6.1.   Tipo patvirtinimas nėra suteikiamas:

a)

atraminėms puspriekabės važiuoklėms, apibrėžtoms šios dalies 5.9 punkte;

b)

priekaboms su standžiąja vilktimi, apibrėžtoms C dalies 5.4 punkte;

c)

priekaboms, kuriose važiuojant keliu gali būti vežami asmenys.

6.2.   6.1 punktas nedaro poveikio 42 straipsniui dėl nacionalinių mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimo.

B DALIS

Transporto priemonių tipų, variantų ir versijų savybės

1.   M1 kategorija

1.1.   Transporto priemonės tipas

1.1.1.   Transporto priemonės tipui priskiriamos transporto priemonės, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės:

a)

gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)

jeigu tai yra atraminis kėbulas – pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių konstrukcija ir sąranka.

Tas pats reikalavimas taikomas transporto priemonėms, kurių kėbulas yra pritvirtintas varžtais arba privirintas prie atskiro rėmo.

1.1.2.   Nukrypstant nuo 1.1.1 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų, kai kėbulo struktūros grindų dalį ir pagrindinius sudedamuosius elementus, iš kurių sudaryta kėbulo struktūros priekinė dalis, esančius tiesiai priešais priekinio stiklo angą, gamintojas naudoja įvairių rūšių kėbului sukonstruoti (pvz., salonui ir kupė), tokios transporto priemonės gali būti laikomos priklausančiomis tam pačiam tipui. Tokius įrodymus turi pateikti gamintojas.

1.1.3.   Tipas turi apimti bent vieną variantą ir vieną versiją.

1.2.   Variantas

1.2.1.   Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)

šoninių durelių skaičius arba kėbulo tipas, kaip apibrėžta C dalies 2 punkte, kai gamintojas taiko 1.1.2 punkte nustatytą kriterijų;

b)

tokios konstrukcinės variklio savybės:

i)

energijos tiekimo būdas (vidaus degimo variklis, elektros variklis ar kt.);

ii)

veikimo principas (priverstinis uždegimas, slėginis uždegimas ar kt.);

iii)

jeigu tai yra vidaus degimo variklis – cilindrų skaičius ir išdėstymas (L4, V6 ar kt.);

c)

ašių skaičius;

d)

varančiųjų ašių skaičius ir tarpusavio sujungimas;

e)

vairuojamųjų ašių skaičius;

f)

užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė);

g)

jei tai daugiaetapio konstravimo transporto priemonės – ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

1.3.   Versija

1.3.1.   Varianto versija – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)

jeigu tai yra vidaus degimo variklis – variklio darbinis tūris;

c)

didžiausia variklio galia arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektros variklio);

d)

degalų rūšis (benzinas, dyzelinas, SND, dviejų rūšių degalai ar kt.);

e)

didžiausias sėdimųjų vietų skaičius;

f)

garso lygis važiuojant;

g)

išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., Euro 5, Euro 6 ar kt.);

h)

bendras išmetamas CO2 kiekis (suminė arba svertinė vertė);

i)

elektros energijos sąnaudos (svertinė, bendra vertė);

j)

bendros degalų sąnaudos (suminė arba svertinė vertė).

Kaip alternatyva h, i ir j punktuose nurodytiems kriterijams, visų tai pačiai versijai priskirtų transporto priemonių bandymai, skirti apskaičiuoti jų išmetamą CO2 kiekį, elektros energijos sąnaudas ir degalų sąnaudas, atliekami pagal Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 (2) XXI priedo 6 papildomą priedą.

2.   M2 ir M3 kategorijos

2.1.   Transporto priemonės tipas

2.1.1.   Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės:

a)

gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)

kategorija;

c)

tokie konstrukcijos ir projekto aspektai:

i)

pagrindinių sudedamųjų elementų, iš kurių sudaryta važiuoklė, projektas ir konstrukcija;

ii)

jeigu tai yra atraminis kėbulas – pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių projektas ir konstrukcija;

d)

aukštų skaičius (vienaukštė ar dviaukštė);

e)

skyrių skaičius (nejudamai / judamai sujungtų);

f)

ašių skaičius;

g)

energijos tiekimo sistema (sumontuota arba nesumontuota transporto priemonėje).

2.1.2.   Transporto priemonės tipą turi sudaryti bent vienas variantas ir viena versija.

2.2.   Variantas

2.2.1.   Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)

kėbulo tipas, kaip apibrėžta C dalies 3 punkte;

b)

transporto priemonės klasė arba klasių derinys, kaip apibrėžta JT taisyklės Nr. 107 2.1.1 punkte (tik komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

c)

užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

d)

tokios konstrukcinės variklio savybės:

i)

energijos tiekimo būdas (vidaus degimo variklis, elektros variklis ar kt.);

ii)

veikimo principas (priverstinis uždegimas, slėginis uždegimas ar kt.);

iii)

jeigu tai yra vidaus degimo variklis – cilindrų skaičius ir išdėstymas (L6, V8 ar kt.);

e)

jei tai daugiaetapio konstravimo transporto priemonės – ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

2.3.   Versija

2.3.1.   Varianto versija – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)

transporto priemonės gebėjimas ar negebėjimas vilkti priekabą;

c)

jeigu tai yra vidaus degimo variklis – variklio darbinis tūris;

d)

didžiausia variklio galia arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektros variklio);

e)

degalų rūšis (benzinas, dyzelinas, SND, dviejų rūšių degalai ar kt.);

f)

garso lygis važiuojant;

g)

išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., Euro 5, Euro 6 ar kt.).

3.   N1 kategorija

3.1.   Transporto priemonės tipas

3.1.1.   Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės:

a)

gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)

jeigu tai yra atraminis kėbulas – pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių konstrukcija ir sąranka;

c)

jeigu tai nėra atraminis kėbulas – pagrindinių struktūrinių važiuoklės dalių projektas ir konstrukcija.

3.1.2.   Nukrypstant nuo 3.1.1 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų, kai kėbulo struktūros grindų dalį ir pagrindinius sudedamuosius elementus, iš kurių sudaryta kėbulo struktūros priekinė dalis, esančius priešais priekinio stiklo angą, gamintojas naudoja įvairių rūšių kėbului sukonstruoti (pvz., furgonui ir bekėbuliam sunkvežimiui, įvairioms važiuoklių bazėms ir įvairaus aukščio stogams), tokios transporto priemonės gali būti laikomos priklausančiomis tam pačiam tipui. Tokius įrodymus turi pateikti gamintojas.

3.1.3.   Tipas turi apimti bent vieną variantą ir vieną versiją.

3.2.   Variantas

3.2.1.   Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)

šoninių durelių skaičius arba kėbulo tipas, kaip apibrėžta C dalies 4 punkte (komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių), kai gamintojas taiko 3.1.2 punkte nustatytą kriterijų;

b)

užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

c)

tokios konstrukcinės variklio savybės:

i)

energijos tiekimo būdas (vidaus degimo variklis, elektros variklis ar kt.);

ii)

veikimo principas (priverstinis uždegimas, slėginis uždegimas ar kt.);

iii)

jeigu tai yra vidaus degimo variklis – cilindrų skaičius ir išdėstymas (L6, V8 ar kt.);

d)

ašių skaičius;

e)

varančiųjų ašių skaičius ir tarpusavio sujungimas;

f)

vairuojamųjų ašių skaičius;

g)

jei tai daugiaetapio konstravimo transporto priemonės – ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

3.3.   Versija

3.3.1.   Varianto versija – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)

jeigu tai yra vidaus degimo variklis – variklio darbinis tūris;

c)

didžiausia variklio galia arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektros variklio);

d)

degalų rūšis (benzinas, dyzelinas, SND, dviejų rūšių degalai ar kt.);

e)

didžiausias sėdimųjų vietų skaičius;

f)

garso lygis važiuojant;

g)

išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., Euro 5, Euro 6 ar kt.);

h)

bendras išmetamas CO2 kiekis (suminė arba svertinė vertė);

i)

elektros energijos sąnaudos (svertinė, bendra vertė);

j)

bendros degalų sąnaudos (suminė arba svertinė vertė);

k)

unikalus naujoviškų technologijų rinkinys, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 (3) 12 straipsnyje.

Kaip alternatyva h, i ir j punktuose nurodytiems kriterijams, visų tai pačiai versijai priskiriamų transporto priemonių bandymai, skirti apskaičiuoti jų išmetamą CO2 kiekį, elektros energijos sąnaudas ir degalų sąnaudas, atliekami laikantis Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo.

4.   N2 ir N3 kategorijos

4.1.   Transporto priemonės tipas

4.1.1.   Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės:

a)

gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)

kategorija;

c)

važiuoklės projektas ir konstrukcija, bendri vienai produkcijos linijai;

d)

ašių skaičius.

4.1.2.   Tipas turi apimti bent vieną variantą ir vieną versiją.

4.2.   Variantas

4.2.1.   Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)

struktūrinė kėbulo koncepcija arba kėbulo tipas, kaip apibrėžta C dalies 4 punkte ir 2 priedėlyje (tik komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

b)

užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

c)

tokios konstrukcinės variklio savybės:

i)

energijos tiekimo būdas (vidaus degimo variklis, elektros variklis ar kt.);

ii)

veikimo principas (priverstinis uždegimas, slėginis uždegimas ar kt.);

iii)

jeigu tai yra vidaus degimo variklis – cilindrų skaičius ir išdėstymas (L6, V8 ar kt.);

d)

varančiųjų ašių skaičius ir tarpusavio sujungimas;

e)

vairuojamųjų ašių skaičius;

f)

jei tai daugiaetapio konstravimo transporto priemonės – ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

4.3.   Versija

4.3.1.   Varianto versija – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)

transporto priemonės gebėjimas ar negebėjimas vilkti priekabą:

i)

priekabą be stabdžių;

ii)

priekabą su inercine (saviridos) stabdžių sistema, kaip apibrėžta JT taisyklės Nr. 13 2.12 punkte;

iii)

priekabą su vieninio arba dvejinio stabdymo sistema, kaip apibrėžta JT taisyklės Nr. 13 2.9 ir 2.10 punktuose;

iv)

O4 klasės priekabą, kurią prijungus didžiausia junginio masė neviršija 44 tonų;

v)

O4 klasės priekabą, kurią prijungus didžiausia junginio masė viršija 44 tonas;

c)

variklio darbinis tūris;

d)

didžiausia variklio galia;

e)

degalų rūšis (benzinas, dyzelinas, SND, dviejų rūšių degalai ar kt.);

f)

garso lygis važiuojant;

g)

išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., Euro 5, Euro 6 ar kt.).

5.   O1 ir O2 kategorijos

5.1.   Transporto priemonės tipas

5.1.1.   Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės:

a)

gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)

kategorija;

c)

koncepcija, apibrėžta C dalies 5 punkte;

d)

tokie konstrukcijos ir projekto aspektai:

i)

pagrindinių sudedamųjų elementų, iš kurių sudaryta važiuoklė, projektas ir konstrukcija;

ii)

jeigu tai yra atraminis kėbulas – pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių projektas ir konstrukcija;

e)

ašių skaičius.

5.1.2.   Tipas turi apimti bent vieną variantą ir vieną versiją.

5.2.   Variantas

5.2.1.   Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)

kėbulo rūšis, nurodyta 2 priedėlyje (tik komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

b)

užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

c)

stabdžių sistemos tipas (pvz., be stabdžių / inercinio stabdymo / stabdžių su papildomu energijos šaltiniu);

d)

jei tai daugiaetapio konstravimo transporto priemonės – ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

5.3.   Versija

5.3.1.   Varianto versija – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)

pakabos tipas (pneumatinė, plieninė arba guminė, strypinė sukamoji ar kt.);

c)

vilkties tipas (trikampė, vamzdinė ar kt.).

6.   O3 ir O4 kategorijos

6.1.   Transporto priemonės tipas

6.1.1.   Transporto priemonės tipui priskiriamos transporto priemonės, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės:

a)

gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)

kategorija;

c)

priekabos koncepcija pagal C dalies 5 punkte pateiktas apibrėžtis;

d)

tokie konstrukcijos ir projekto aspektai:

i)

pagrindinių sudedamųjų elementų, iš kurių sudaryta važiuoklė, projektas ir konstrukcija;

ii)

jeigu tai yra priekabos su atraminiu kėbulu – pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių projektas ir konstrukcija;

e)

ašių skaičius.

6.1.2.   Tipas turi apimti bent vieną variantą ir vieną versiją.

6.2.   Variantai

6.2.1.   Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)

kėbulo rūšis, nurodyta 2 priedėlyje (tik komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

b)

užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

c)

pakabos tipas (plieninė, pneumatinė arba hidraulinė);

d)

tokios techninės savybės:

i)

galimybė pailginti važiuoklę arba ne;

ii)

platformos aukštis (įprastas, žemas, pusiau žemas ir t. t.);

e)

jei tai daugiaetapio konstravimo transporto priemonės – ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

6.3.   Versijos

6.3.1.   Varianto versija – transporto priemonių, kurioms bendrai būdingos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)

Direktyvos 96/53/EB I priedo 3.2 ir 3.3 punktuose nurodyti pogrupiai ar pogrupių deriniai, kuriems priskiriamas tarpuašis tarp dviejų vienai grupei priklausančių gretimų ašių;

c)

ašių apibrėžtis, atsižvelgiant į:

i)

pakeliamąsias ašis (skaičių ir vietą);

ii)

keičiamos apkrovos ašis (skaičių ir vietą);

iii)

vairuojamąsias ašis (skaičių ir vietą).

7.   Bendrieji visų transporto priemonių kategorijų reikalavimai

7.1.   Jeigu dėl didžiausios masės, sėdimųjų vietų skaičiaus arba dėl abiejų šių kriterijų transporto priemonė priskirtina priekelių kategorijų, gamintojas, norėdamas apibrėžti variantus ir versijas, gali rinktis vienai arba kitai transporto priemonės kategorijai taikomus kriterijus.

7.1.1.   Pavyzdžiai:

a)

transporto priemonės A tipas gali būti patvirtintas kaip N1 (3,5 tonos) ir N2 (4,2 tonos) atsižvelgiant į jos didžiausią masę. Tokiu atveju kategorijos N1 parametrai gali būti taikomi ir N2 kategorijos transporto priemonėms (arba atvirkščiai);

b)

transporto priemonės B tipas gali būti patvirtintas kaip M1 ir M2 atsižvelgiant į sėdimųjų vietų skaičių (7 + 1 ar 10 + 1); M1 kategorijos parametrai taip pat gali būti taikomi M2 kategorijos transporto priemonei (arba atvirkščiai).

7.2.   N kategorijos transporto priemonei gali būti suteiktas tipo patvirtinimas pagal M1 arba, kitu atveju, M2 kategorijai taikomas nuostatas, kai kitame daugiaetapio tipo tvirtinimo procedūros etape ją ketinama perdaryti į kurios nors minėtos kategorijos transporto priemonę.

7.2.1.   Šią galimybę leidžiama rinktis tik tuo atveju, jeigu transporto priemonės yra nekomplektinės.

Tokios transporto priemonės žymimos bazinės transporto priemonės gamintojo suteiktu specialiu varianto kodu.

7.3.   Tipo, varianto ir versijos žymenys

7.3.1.   Gamintojas kiekvienam transporto priemonės tipui, variantui ir versijai suteikia raidinį skaitmeninį kodą, sudarytą iš lotynų abėcėlės raidžių ir (arba) arabiškųjų skaitmenų.

Leidžiama naudoti skliaustus ar brūkšnius, jeigu jais nepakeičiamos raidės ar skaitmenys.

7.3.2.   Visas kodas žymimas taip: tipas, variantas ir versija, arba „TVV“.

7.3.3.   TVV kodas turi aiškiai ir vienareikšmiškai žymėti unikalų techninių savybių derinį pagal šioje dalyje apibrėžtus kriterijus.

7.3.4.   Jeigu transporto priemonės tipas priskiriamas prie dviejų ar daugiau kategorijų, tas pats gamintojas gali jį žymėti tuo pačiu kodu.

7.3.5.   Tas pats gamintojas, žymėdamas transporto priemonės tipą, negali to paties kodo naudoti daugiau nei vienam tipo patvirtinimui tos pačios transporto priemonių kategorijos ribose.

7.4.   TVV kodo simbolių skaičius

7.4.1.   Simbolių skaičius turi neviršyti:

a)

15, jeigu tai yra transporto priemonės tipo kodas;

b)

25, jeigu tai yra varianto kodas;

c)

35, jeigu tai yra versijos kodas.

7.4.2.   Viso raidinio skaitmeninio „TVV“ kodo simbolių skaičius turi neviršyti 75.

7.4.3.   Kai naudojamas visas TVV kodas, tarp tipo, varianto ir versijos paliekami tarpai.

Tokio TVV kodo pavyzdys: 159AF[…tarpas]0054[…tarpas]977K(BE).

C DALIS

Kėbulo tipų apibrėžtys

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.   Kėbulo tipas bei kėbulo kodas žymimi kodais.

Išvardyti kodai pirmiausia taikomi komplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms.

1.2.   M kategorijos transporto priemonių kėbulo tipas žymimas dviem raidėmis, kaip nurodyta 2 ir 3 punktuose.

1.3.   N ir O kategorijų transporto priemonių kėbulo tipas žymimas dviem raidėmis, kaip nurodyta 4 ir 5 punktuose.

1.4.   Prireikus jos papildomos dviem skaitmenimis (visų pirma, kai kėbulas yra 4.1 ir 4.6 bei 5.1–5.4 punktuose nurodytų tipų).

1.4.1.   Skaitmenų sąrašas pateikiamas 2 priedėlyje.

1.5.   Specialios paskirties transporto priemonių atveju naudojamas su transporto priemonės kategorija susieto tipo kėbulas.

2.   M1 kategorijos transporto priemonės

Nuoroda

Kodas

Pavadinimas

Apibrėžtis

2.1.

AA

Sedanas

Tarptautinio standarto ISO 3833:1977 3.1.1.1 punkte apibrėžta transporto priemonė, kurioje įrengti ne mažiau kaip keturi šoniniai langai.

2.2.

AB

Hečbekas

2.1 punkte apibrėžtas sedanas, kurio gale yra į viršų atsidaranti bagažinė.

2.3.

AC

Universalas

Tarptautinio standarto ISO 3833:1977 3.1.1.4 punkte apibrėžta transporto priemonė.

2.4.

AD

Kupė

Tarptautinio standarto ISO 3833:1977 3.1.1.5 punkte apibrėžta transporto priemonė.

2.5.

AE

Kabrioletas

Tarptautinio standarto ISO 3833:1977 3.1.1.6 punkte apibrėžta transporto priemonė.

Tačiau kabriolete durų gali nebūti.

2.6.

AF

Daugiafunkcė transporto priemonė

Transporto priemonė, skirta vežti asmenims ir jų bagažui arba pavieniams kroviniams viename skyriuje, išskyrus kodais AG ir AA–AE žymimas transporto priemones.

2.7.

AG

Pikapas

Tarptautinio standarto ISO 3833:1977 3.1.1.4.1 punkte apibrėžta transporto priemonė.

Tačiau bagažo skyrius turi būti visiškai atskirtas nuo keleivių skyriaus.

Be to, vairuotojo sėdimosios vietos atskaitos taškas neprivalo būti bent 750 mm virš pagrindo, į kurį remiasi transporto priemonė.

3.   M2 arba M3 kategorijos transporto priemonės

Nuoroda

Kodas

Pavadinimas

Apibrėžtis

3.1.

CA

Vienaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, kurioje asmenims skirtos vietos įrengiamos viename lygyje arba taip, kad jos nebūtų išdėstytos dviem vienas virš kito esančiais lygiais.

3.2.

CB

Dviaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT taisyklės Nr. 107 2.1.6 punkte.

3.3.

CC

Vienaukštė sujungtoji transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT taisyklės Nr. 107 2.1.3 punkte, turinti vieną aukštą.

3.4.

CD

Dviaukštė sujungtoji transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT taisyklės Nr. 107 2.1.3.1 punkte.

3.5.

CE

Žemagrindė vienaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT taisyklės Nr. 107 2.1.4 punkte, turinti vieną aukštą.

3.6.

CF

Žemagrindė dviaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT taisyklės Nr. 107 2.1.4 punkte, turinti du aukštus.

3.7.

CG

Žemagrindė vienaukštė sujungtoji transporto priemonė

Transporto priemonė, kuriai būdingos šios lentelės 3.3 ir 3.5 punktuose nurodytos techninės savybės.

3.8.

CH

Žemagrindė dviaukštė sujungtoji transporto priemonė

Transporto priemonė, kuriai būdingos šios lentelės 3.4 ir 3.6 punktuose nurodytos techninės savybės.

3.9.

CI

Bestogė vienaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, neturinti dalies arba viso stogo.

3.10.

CJ

Bestogė dviaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, neturinti stogo virš viso viršutinio aukšto arba jo dalies;

3.11.

CX

Autobuso važiuoklė

Nekomplektinė transporto priemonė tik su važiuoklės rėmais arba vamzdine sąranka, jėgos pavara ir ašimis, kurią ketinama komplektuoti kėbulu, pritaikytu prie vežėjo poreikių.

4.   Motorinės N1, N2 arba N3 kategorijos transporto priemonės

Nuoroda

Kodas

Pavadinimas

Apibrėžtis

4.1.

BA

Sunkvežimis

Transporto priemonė, kuri suprojektuota ir sukonstruota vien tik arba iš esmės kroviniams vežti.

Ji taip pat gali vilkti priekabą.

4.2.

BB

Furgonas

Sunkvežimis, kurio vairuotojui skirta vieta ir krovinio vieta yra viename skyriuje.

4.3.

BC

Puspriekabės vilkikas

Velkančioji transporto priemonė, kuri suprojektuota ir sukonstruota vien tik arba iš esmės puspriekabėms vilkti.

4.4.

BD

Kelių traktorius

Velkančioji transporto priemonė, kuri suprojektuota ir sukonstruota vien tik arba iš esmės kitoms nei puspriekabės priekaboms vilkti.

4.5.

BE

Pikapas

Transporto priemonė, kurios didžiausia masė neviršija 3 500 kg ir kurios sėdimosios vietos ir krovinio vieta nėra viename skyriuje.

4.6.

BX

Bekėbulė transporto priemonė arba bekėbulis sunkvežimis

Nekomplektinė transporto priemonė tik su kabina (užbaigta arba neužbaigta), važiuoklės rėmais, jėgos pavara ir ašimis, kurią ketinama komplektuoti kėbulu, pritaikytu prie vežėjo poreikių.

5.   O kategorijos transporto priemonės

Nuoroda

Kodas

Pavadinimas

Apibrėžtis

5.1.

DA

Puspriekabė

Priekaba, suprojektuota ir sukonstruota taip, kad ją būtų galima sukabinti su vilkiku arba su atramine puspriekabės važiuokle ir velkančiąją transporto priemonę arba puspriekabės važiuoklę veikti didele vertikalia apkrova.

Transporto priemonių junginiui naudojamas sukabintuvas, sudarytas iš kaiščio ir balninio įtaiso.

5.2.

DB

Priekaba su grąžulu

Priekaba, turinti bent dvi ašis, iš kurių bent viena yra vairuojamoji:

a)

kurioje įrengtas vilkimo įtaisas, galintis judėti vertikaliai (priekabos atžvilgiu); ir

b)

kurią velkanti transporto priemonė veikiama mažesne kaip 100 daN statine vertikaliąja apkrova.

5.3.

DC

Centrinės ašies priekaba

Priekaba, kurios ašis (-ys) yra arti transporto priemonės sunkio centro (kai krovinys paskirstytas tolygiai) ir dėl to ją velkanti transporto priemonė veikiama visai nedidele statine vertikaliąja apkrova, neviršijančia 10 % priekabos didžiausios masės arba 1 000  daN apkrovos (priklausomai nuo to, kuris dydis yra mažesnis).

5.4.

DE

Priekaba su standžiąja vilktimi

Priekaba, turinti vieną ašį arba vieną grupę ašių, sumontuotų su grąžulu, kuriuo dėl konstrukcijos ypatumų velkančiajai transporto priemonei perduodama ne didesnė kaip 4 000 daN statinė apkrova, ir neatitinkanti centrinės ašies priekabos apibrėžties.

Transporto priemonių junginiui naudojamas sukabintuvas, nesudarytas iš kaiščio ir balninio įtaiso.


(1)  1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo (OL L 39, 1980 2 15, p. 40).

(2)  2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1).

(3)  2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 145, 2011 5 31, p. 1).

1 priedėlis

Tvarka, taikoma tikrinant, ar transporto priemonė gali būti priskirta prie visureigių transporto priemonių

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.   Nustatant, ar transporto priemonė turi būti priskirta prie visureigių transporto priemonių, taikoma šiame priedėlyje nustatyta tvarka.

2.   Geometrinių matavimų bandymo sąlygos

2.1.   M1 arba N1 kategorijai priklausančios transporto priemonės turi būti nepakrautos, o jų vairuotojui skirtoje vietoje turi būti pasodintas 50-o procentilio vyro dydžio manekenas; transporto priemonėje turi būti aušinimo skysčio, tepalų, degalų, įrankiai, atsarginis ratas (jeigu tai laikoma originalia gamintojo įranga).

Manekenas gali būti pakeistas panašiu tokios pat masės įtaisu.

2.2.   Transporto priemonės, išskyrus nurodytąsias 2.1 punkte, pakraunamos iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės.

Ašims tenkančios masės pasiskirstymas turi atitikti nepalankiausią atvejį atitikties atitinkamiems kriterijams požiūriu.

2.3.   Tipą atitinkanti transporto priemonė techninei tarnybai pateikiama laikantis 2.1 arba 2.2 punkte nurodytų sąlygų. Transporto priemonė turi stovėti, o jos ratai turi būti nukreipti tiesiai į priekį.

Matavimo paviršius turi būti kuo plokštesnis ir horizontalus (didžiausias pokrypis – 0,5 %).

3.   Užvažiavimo ir nuvažiavimo kampų bei tarpašinio rampos kampo matavimas

3.1.   Užvažiavimo kampas matuojamas vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 612:1978 6.10 punktu.

3.2.   Nuvažiavimo kampas matuojamas vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 612:1978 6.11 punktu.

3.3.   Tarpašinis rampos kampas matuojamas vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 612: 1978 6.9 punktu.

3.4.   Matuojant nuvažiavimo kampą, galiniai apsaugos nuo palindimo įtaisai, kurių aukštį galima reguliuoti, gali būti nustatyti į aukštesniąją padėtį.

3.5.   3.4 punkto nuostata nelaikoma reikalavimu bazinėje transporto priemonėje sumontuoti originalią galinę apsaugos nuo palindimo įrangą. Tačiau bazinės transporto priemonės gamintojas praneša kito etapo gamintojui, kad transporto priemonė, kai joje sumontuojama galinė apsaugos nuo palindimo įranga, turi atitikti nuvažiavimo kampo reikalavimus.

4.   Prošvaisos matavimas

4.1.   Prošvaisa tarp ašių

4.1.1.   Prošvaisa tarp ašių – trumpiausias atstumas nuo žemės paviršiaus plokštumos iki žemiausio nejudamo transporto priemonės taško.

Taikant šią apibrėžtį, imamas atstumas nuo priekinės ašių grupės paskutiniosios ašies iki galinės ašių grupės pirmosios ašies.

Image

4.1.2.   Į paveiksle nurodytą užbrūkšniuotą zoną negali išsikišti jokia nejudama transporto priemonės dalis.

4.2.   Prošvaisa po viena ašimi

4.2.1.   Prošvaisa po viena ašimi – atstumas nuo apskritimo lanko, kertančio vienos ašies ratų (jei ratai sudvejinti – vidinių ratų) padangų sąlyčio su žemės paviršiumi taškus ir susiliečiančio su žemiausiu nejudamu transporto priemonės tašku tarp ratų, aukščiausio taško iki žemės paviršiaus.

Image

4.2.2.   Prireikus išmatuojama ašių grupei priklausančios kiekvienos ašies prošvaisa.

5.   Įkalnės įveikimo geba

5.1.   Įkalnės įveikimo geba – transporto priemonės gebėjimas įveikti įkalnę.

5.2.   Siekiant patikrinti nekomplektinės ir komplektinės M2, M3, N2 ir N3 kategorijos transporto priemonės įkalnės įveikimo gebą, atliekamas bandymas.

5.3.   Techninė tarnyba bandymą atlieka, naudodama transporto priemonę, kuri yra pavyzdinė bandomo tipo transporto priemonė.

5.4.   Gamintojui paprašius, laikantis VIII priede nurodytų sąlygų, transporto priemonės tipo įkalnės įveikimo geba gali būti patikrinta atliekant virtualų bandymą.

6.   Bandymų atlikimo sąlygos ir išlaikymo arba neišlaikymo kriterijus

6.1.   Taikomos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1230/2012 (1) II priede nustatytos sąlygos.

6.2.   Transporto priemonė turi užvažiuoti įkalne pastoviu greičiu, ratams neslystant nei į priekį, nei į šonus.


(1)  2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 1230/2012, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (OL L 353, 2012 12 21, p. 31).

2 priedėlis

Kodus, kuriais žymimi įvairių rūšių kėbulai, papildantys skaitmenys

01.

Platforma

02.

Bortinis kėbulas

03.

Furgonas

04.

Kondicionuojamas korpusas su izoliuotomis sienelėmis ir įranga vidaus temperatūrai palaikyti

05.

Kondicionuojamas korpusas su izoliuotomis sienelėmis, tačiau be įrangos vidaus temperatūrai palaikyti

06.

Tentinis kėbulas

07.

Nuimamasis kėbulas (keičiamoji viršutinė konstrukcija)

08.

Konteinervežis

09.

Transporto priemonės, kuriose įrengtas kablinis keltuvas

10.

Savivartis

11.

Cisterna

12.

Cisterna pavojingiesiems kroviniams vežti

13.

Transporto priemonė gyvuliams vežti

14.

Autovežis

15.

Betono maišyklė

16.

Automobilinis betono siurblys

17.

Medienvežis

18.

Šiukšliavežis

19.

Gatvių valymo mašina, valymas ir nuotekų šalinimas

20.

Kompresorius

21.

Valčių vežimo priekaba

22.

Sklandytuvų vežimo priekaba

23.

Mažmeninei prekybai arba demonstruoti skirtos transporto priemonės

24.

Techninės pagalbos transporto priemonė

25.

Automobilinės kopėčios

26.

Automobilinis kranas (išskyrus savaeigius kranus, apibrėžtus A dalies 5.7 punkte)

27.

Transporto priemonė su aukštuminių darbų platforminiu keltuvu

28.

Kranas manipuliatorius

29.

Žemagrindė priekaba

30.

Transporto priemonė stiklui vežti

31.

Priešgaisriniai automobiliai

99.

Į šį sąrašą neįtraukti kėbulai


II PRIEDAS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ, SISTEMŲ, KOMPONENTŲ ARBA ATSKIRŲ TECHNINIŲ MAZGŲ ES TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

I DALIS

Neribojamos serijos gamybos transporto priemonių ES tipo patvirtinimui taikomi norminiai aktai

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Taikymas

Atskiras techninis mazgas arba komponentas

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1A

Garso lygis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 540/2014 (*1)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

2A

Lengvųjų krovininių automobilių išmetami teršalai (Euro 5 ir Euro 6) / prieiga prie informacijos

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

X

3A

Gaisro pavojaus prevencija (skystųjų degalų bakai)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

3B

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir tvirtinimo vieta

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2010 (*2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

5A

Vairavimo mechanizmas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

6A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas (laipteliai, pakojai ir ranktūriai)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 130/2012 (*3)

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

6B

Durų skląsčiai ir durų tvirtinimo komponentai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7A

Garsinės signalizacijos įtaisai ir signalai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

8A

Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

9A

Transporto priemonių ir priekabų stabdžiai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

 

9B

Lengvųjų automobilių stabdžiai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

10A

Elektromagnetinis suderinamumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12A

Vidaus įranga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13A

Motorinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

X

13B

Motorinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

14A

Vairuotojo apsauga nuo vairavimo mechanizmo susidūrus su kliūtimi

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

15A

Sėdynės, jų tvirtinimo įtaisai ir galvos atramos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 17

X

X (4B)

X (4B)

X

X

X

 

 

 

 

 

15B

Didelių keleivinių transporto priemonių sėdynės

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Išorinės iškyšos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

17A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas (atbulinės eigos pavara)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

17B

Spidometro mechanizmas, įskaitant jo montavimą

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

18A

Gamintojo identifikavimo plokštelė ir VIN

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

19A

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai, ISOFIX tvirtinimo sistemos ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

20A

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų montavimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

21A

Variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų šviesogrąžiai atšvaitai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų priekiniai ir galiniai gabaritiniai žibintai, stabdymo žibintai ir kraštinio kontūro gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Variklio varomų transporto priemonių dienos žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

22C

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų šoniniai gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų posūkio žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Įtaisai, skirti variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų galiniam valstybinio numerio ženklui apšviesti

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Variklio varomų transporto priemonių vientisieji priekiniai žibintai, skleidžiantys europinį asimetrinį artimosios ir (arba) tolimosios šviesos srautą

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

25B

Kaitinamosios lempos, naudojamos patvirtintuose variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Motorinių transporto priemonių priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

25D

Variklio varomų transporto priemonių dujų išlydžio šviesos šaltiniai, naudojami patvirtintuose dujų išlydžio žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

25E

Motorinių transporto priemonių priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetrinį artimosios ir (arba) tolimosios šviesos srautą, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų moduliais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

25F

Motorinių transporto priemonių adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

26A

Variklio varomų transporto priemonių priekiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

27A

Vilkimo įtaisas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1005/2010 (*4)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

28A

Variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų galiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Variklio varomų transporto priemonių stovėjimo žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

31A

Saugos diržai, sulaikomosios sistemos, vaikų saugos sistemos ir ISOFIX vaikų saugos sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

32A

Priekinis regėjimo laukas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33A

Rankinio valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

34A

Priekinio stiklo ledo nutirpdymo ir aprasojimo šalinimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 672/2010 (*5)

X

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

35A

Priekinio stiklo valymo ir apliejimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 (*6)

X

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

X

36A

Šildymo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37A

Ratų apsaugai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010 (*7)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Galvos atramos, integruojamos į transporto priemonės sėdynes arba neintegruojamos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41A

Sunkiųjų krovininių automobilių išmetami teršalai (Euro 6) / prieiga prie informacijos

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

X

42A

Krovininių transporto priemonių šoninė apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

X

43A

Purslasaugių sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011 (*8)

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

44A

Masė ir matmenys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45A

Nedūžtamos stiklinimo medžiagos ir jų montavimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Padangų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011 (*9)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

46B

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

46C

Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

46D

Padangų riedėjimo triukšmas, sukibimas su šlapia danga ir pasipriešinimas riedėjimui (C1, C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Laikinojo naudojimo atsarginis rinkinys, nebliūkštančiosios padangos, važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema ir oro slėgio padangose stebėsenos sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 64

X (9A)

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

X

47A

Transporto priemonių greičio ribojimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

48A

Masė ir matmenys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

49A

Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

50A

Transporto priemonių junginiams skirti mechaninių sukabinimo įtaisų komponentai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

X

50B

Trumpieji sukabinimo įtaisai (TSĮ); patvirtinto tipo TSĮ įrengimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

X

51A

Tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo pobūdis

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

52A

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

52B

Didelių keleivinių kelių transporto priemonių kėbulų atraminės konstrukcijos stiprumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Keleivių apsauga priekinio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 94

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54A

Keleivių apsauga šoninio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 95

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

 

56A

Transporto priemonės, skirtos pavojingiesiems kroviniams vežti

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

 

57A

Priekinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (PAPĮ) ir jų montavimas; priekinė apsauga nuo palindimo (PAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

58

Pėsčiųjų apsauga

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 78/2009 (*10)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

59

Galimybė perdirbti

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB (*11)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

61

Oro kondicionavimo sistemos

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB (*12)

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

62

Vandenilio sistema

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 (*13)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

 

64

Pavarų perjungimo indikatoriai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2012 (*14)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Pažangioji avarinio stabdymo sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 347/2012 (*15)

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2012 (*16)

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

67

Specialieji komponentai, skirti suskystintoms naftos dujoms (SND) naudoti, ir jų montavimas motorinėse transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

68

Transporto priemonių apsauginės signalizacijos sistemos (TPASS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

69

Elektros sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

70

Specialieji komponentai, skirti suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) naudoti, ir jų montavimas motorinėse transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

71

Kabinos tvirtumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 29

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

72

„eCall“ sistema

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 (*17)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Aiškinamosios pastabos

X

Atitinkamas norminis aktas.

(1)

Transporto priemonėms, kurių standartinė masė neviršija 2 610 kg. Gamintojo prašymu Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 gali būti taikomas transporto priemonėms, kurių standartinė masė neviršija 2 840 kg.

(2)

Transporto priemonėms, kuriose sumontuota SND ar SGD įranga, reikalingas transporto priemonės tipo patvirtinimas pagal JT taisyklę Nr. 67 arba JT taisyklę Nr. 110.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 12 ir 13 straipsnius turi būti sumontuota elektroninė stabilumo kontrolės (ESC) sistema.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 12 ir 13 straipsnius turi būti sumontuota ESC sistema.

(4A)

Jeigu sumontuota, apsaugos priemonė turi atitikti JT taisyklės Nr. 18 reikalavimus.

(4B)

Šis reglamentas taikomas sėdynėms, kurios nepatenka į JT taisyklės Nr. 80 taikymo sritį.

(5)

Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiamas atitinkamas priekinio stiklo šildymo ir apipūtimo įrenginys.

(6)

Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiami atitinkami priekinio stiklo valymo ir apliejimo įrenginiai.

(9)

Transporto priemonėms, kurių standartinė masė viršija 2 610 kg ir kurių tipas nepatvirtintas (gamintojo prašymu ir jei jų standartinė masė neviršija 2 840 kg) pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007.

(9A)

Taikoma tik tada, kai tokiose transporto priemonėse sumontuota įranga, reglamentuojama pagal JT taisyklę Nr. 64. M1 kategorijos transporto priemonių slėgio padangose stebėsenos sistemą privaloma taikyti pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 9 straipsnio 2 dalį.

(10)

Taikoma tik toms transporto priemonėms, kuriose įrengtas (-i) sukabintuvas (-ai).

(11)

Taikoma transporto priemonėms, kurių didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 2,5 tonos.

(12)

Taikoma tik transporto priemonėms, kurių žemiausios sėdynės atskaitos taškas (R taškas) yra ne daugiau kaip 700 mm virš žemės paviršiaus lygio.

(13)

Taikoma tik tuomet, kai gamintojas pateikia paraišką dėl transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, tipo patvirtinimo.

(14)

Taikoma tik N1 kategorijos I klasės transporto priemonėms, kaip aprašyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede.

(15)

Atitiktis Reglamentui (EB) Nr. 661/2009 yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį vieną punktą nenumatytas, nes šis punktas apima atskirų punktų (3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A ir 64–71) derinį. Privalomų taikyti JT taisyklių pakeitimų sąrašas pateiktas Reglamento (EB) Nr. 661/2009 IV priede. Kaip alternatyva gali būti taikomi vėliau priimti pakeitimai.

1 priedėlis

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimui pagal 41 straipsnį taikomi norminiai aktai

1 lentelė

M1 kategorijos transporto priemonės

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Konkretūs klausimai

Taikymas ir konkretūs reikalavimai

1A

Garso lygis

Reglamentas (ES) Nr. 540/2014

 

A

2A

Lengvųjų krovininių automobilių išmetami teršalai (Euro 5 ir Euro 6) / prieiga prie informacijos

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

 

A

a)

borto diagnostikos sistema (OBD sistema)

Transporto priemonėje įrengiama OBD sistema, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 692/2008 4 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (OBD sistema turi būti suprojektuota fiksuoti bent jau variklio valdymo sistemos gedimą).

Turi veikti OBD sistemos sąsaja su įprastomis diagnostikos priemonėmis.

b)

eksploatuojamų transporto priemonių atitiktis

Netaikoma

c)

prieiga prie informacijos

Pakanka, kad gamintojas suteiktų prieigą prie remonto ir priežiūros informacijos, kad ja būtų galima lengvai ir greitai pasinaudoti.

d)

galios matavimas

(Kai transporto priemonės gamintojas naudoja kito gamintojo pagamintą variklį.)

Variklio gamintojo bandymų naudojant bandymų įrangą duomenys laikomi tinkamais, jeigu variklio valdymo sistema yra identiška (t. y. sutampa bent jau elektroninis valdymo blokas (ECU)).

Išvystomos galios bandymas gali būti atliekamas važiuoklės dinamometru. Turi būti atsižvelgiama į galios praradimą transmisijoje.

3A

Gaisro pavojaus prevencija (skystųjų degalų bakai)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 34

a)

skystųjų degalų bakai

B

b)

montavimas transporto priemonėje

B

3B

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 58

 

B

4A

Galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir tvirtinimo vieta

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1003/2010

 

B

5A

Vairavimo mechanizmas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT taisyklė Nr. 79

 

C

a)

mechaninės sistemos

Taikomos JT taisyklės Nr. 79 5 dalies nuostatos.

Atliekami v