EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0357

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/357 2020 m. kovo 4 d. kuriuo dėl oro balionų pilotų licencijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/395 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/1039

OJ L 67, 5.3.2020, p. 34–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/357/oj

5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/357

2020 m. kovo 4 d.

kuriuo dėl oro balionų pilotų licencijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/395

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 23, 27 ir 31 straipsnius,

kadangi:

(1)

Komisija turi priimti būtinas įgyvendinimo taisykles, kad pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 būtų nustatyti su oro balionų pilotų licencijomis susiję reikalavimai, jei tokie orlaiviai atitinka to reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nustatytas sąlygas;

(2)

atsižvelgiant į ypatingą oro balionų skrydžio įgulos licencijavimo pobūdį, reikia atskiruose reglamentuose nustatytų specialių licencijavimo reikalavimų. Tie reikalavimai turėtų būti grindžiami Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011 (2) nustatytomis bendrosiomis skrydžio įgulos licencijavimo taisyklėmis. Tačiau jie turėtų būti pertvarkyti ir supaprastinti, siekiant užtikrinti, kad tie reikalavimai būtų proporcingi ir grindžiami rizika, kartu užtikrinant, kad oro balionų pilotai būtų kompetentingi vykdyti savo veiklą ir eiti savo pareigas ir kad jie tą kompetenciją išlaikytų;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 12 straipsnio 2a dalies 3 punktą valstybės narės iki 2020 m. balandžio 8 d. gali ir toliau taikyti nacionalines licencijavimo taisykles, kuriomis suteikiama galimybė naudotis pagrindinėmis piloto teisėmis. Kai kurios valstybės narės pranešė Komisijai ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrai (EASA), kad, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, dėl toliau taikomų tokių nacionalinių licencijavimo taisyklių, pagal kurias pilotai mokiniai naudojasi ribotomis teisėmis be priežiūros ir pagrindines teises įgyja palaipsniui, populiarinamas aviacijos sportas ir pramogų veikla, nes sudaromos palankios sąlygos užsiimti skraidymo veikla ir užtikrinamas finansinis jos prieinamumas. Skatinimas sudaryti tokias palankesnes sąlygas užsiimti bendrosios aviacijos veikla ir jų sudarymas atitinka EASA Bendrųjų aviacijos gairių, kuriomis siekiama sukurti proporcingesnę, lankstesnę ir dinamiškesnę reguliavimo sistemą (3), tikslus. Dėl šių priežasčių valstybės narėms turėtų būti suteikta laisvė toliau taikyti tas nacionalines licencijavimo taisykles išduodant oro balionų pilotų licencijas (BPL) pagal Reglamente (ES) 2019/430 (4) nustatytus principus. Tačiau valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir EASA apie visus naudojimosi tokiais leidimais atvejus. Valstybės narės taip pat turėtų stebėti naudojimąsi tokiais leidimais, kad išlaikytų priimtiną aviacijos saugos lygį;

(4)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, visi pažymėjimai, leidimai ir patvirtinimai, suteikti oro balionų pilotams pagal Reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų galioti ir toliau. Nacionalinės oro balionų pilotų licencijos, išduotos iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų būti pakeistos į licencijas, išduodamas pagal šį reglamentą, remiantis pakeitimo pranešimais, kuriuos valstybių narių kompetentingos institucijos parengia konsultuodamosi su EASA;

(5)

oro balionų pilotų mokymas, pradėtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) iki šio reglamento taikymo pradžios, turėtų būti visiškai įskaitomas, nes tas mokymas atitinka lygiaverčius ar net platesnius mokymo reikalavimus nei nustatytieji šiame reglamente. Mokymas, pradėtas iki šio reglamento taikymo pradžios, pagal Čikagos konvencijos 1 priedą turėtų būti įskaitomas remiantis valstybių narių parengtais patirties įskaitymo pranešimais;

(6)

jau veikiančioms mokymo organizacijoms turėtų būti suteikta pakankamai laiko prireikus pritaikyti savo mokymo programas, atsižvelgiant į supaprastintus mokymo reikalavimus;

(7)

taip pat turėtų būti atnaujintos Komisijos reglamento (ES) 2018/395 (5) nuostatos dėl skrydžių oro balionais, siekiant atsižvelgti į patirtį, įgytą nuo to reglamento priėmimo, ir išaiškinti kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, komercinės veiklos deklaracijų pateikimą;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės grindžiamos EASA Nuomone Nr. 01/2019 (6) pagal Reglamento (ES) 2018/1139 75 straipsnio 2 dalies b ir c punktus ir 76 straipsnio 1 dalį;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2018/395 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo ir oro balionų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės“;

2)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiame reglamente nustatomos išsamios skrydžių vykdymo oro balionais ir oro balionų pilotų licencijų išdavimo, atitinkamų kvalifikacijų ir teisių suteikimo ir pažymėjimų išdavimo ir galiojimo užtikrinimo taisyklės, jei tokie orlaiviai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 (*1) 2 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nustatytas sąlygas.

(*1)  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1).“;"

3)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei šiame straipsnyje neapibrėžti kitaip, šiame reglamente vartojami terminai, kurių apibrėžtys nustatytos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (*2) 2 straipsnyje, ir taip apibrėžiami terminai:“

(*2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).“;"

b)

įterpiamas 7a punktas:

„7a)

naudojimas komerciniais tikslais – bet koks oro baliono naudojimas už užmokestį arba kitą vertingą atlygį, prieinamas visuomenei, arba, jei visuomenei neprieinamas, – vykdomas pagal oro baliono naudotojo ir jo nekontroliuojančio kliento sudarytą sutartį;“;

c)

10 punktas pakeičiamas taip:

„10)

įvadinis skrydis – skrydis už užmokestį arba kitą vertingą atlygį, t. y. trumpa kelionė oru, kurią rengia Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, kad pritrauktų naujų mokinių arba narių;“;

d)

12 punktas pakeičiamas taip:

„12)

nuomos be įgulos sutartis – įmonių susitarimas, pagal kurį už oro baliono naudojimą atsako nuomininkas;“;

e)

įterpiami 13–15 punktai:

„13)

nacionalinė licencija – piloto licencija, valstybės narės išduota pagal nacionalinės teisės aktus iki šio reglamento III priedo (BFCL dalies) arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) taikymo pradžios;

14)

licencija pagal BFCL dalį – orlaivio įgulos nario licencija, atitinkanti šio reglamento III priedo (BFCL dalies) reikalavimus;

15)

pakeitimo pranešimas – pranešimas, kuriuo remiantis licencija gali būti pakeista į licenciją pagal BFCL dalį;“;

4)

3 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Oro balionų naudotojai komercinius skrydžius gali vykdyti tik kompetentingai institucijai deklaravę, kad gali vykdyti su oro balionų naudojimu susijusias pareigas ir turi tam būtinas priemones.“;

b)

antra pastraipa išbraukiama;

c)

trečia pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Pirma pastraipa netaikoma vykdant oro balionais šiuos skrydžius:“;

ii)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

ne daugiau kaip keturių, įskaitant pilotą, privačių asmenų įvadinius skrydžius ir parašiutininkų išmetimo skrydžius, kuriuos vykdo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš valstybių narių, arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, jei organizacija oro balioną naudoja nuosavybės teise arba pagal nuomos be įgulos sutartį ir jei iš skrydžio negaunama pelno, kuris būtų paskirstomas už organizacijos ribų, ir tokie skrydžiai sudaro tik nedidelę organizacijos veiklos dalį;

d)

mokomuosius skrydžius, kuriuos vykdo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra valstybėje narėje.“;

5)

po 3 straipsnio įterpiami 3a ir 3d straipsniai:

3a straipsnis

Pilotų licencijos ir sveikatos pažymėjimai

1.   Nedarant poveikio Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (*3) taikymui, šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų orlaivių pilotai turi laikytis techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, nustatytų šio reglamento III priede (BFCL dalyje) ir Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje).

2.   Taikant išimtį licencijų, nurodytų šio reglamento III priede (BFCL dalyje), turėtojų teisėms, tokių licencijų turėtojai gali vykdyti skrydžius, nurodytus 3 straipsnio 2 dalies a–d punktuose, nesilaikydami šio reglamento III priedo (BFCL dalies) BFCL.215 dalies.

3.   Valstybė narė pilotams mokiniams, kurie dalyvauja oro baliono pilotų licencijoms (BPL) išduoti skirtame mokymo kurse, gali leisti be priežiūros naudotis ribotomis teisėmis anksčiau nei jie įvykdys visus reikalavimus, kurie būtini BPL išduoti pagal III priedą (BFCL dalį), jei įvykdytos visos šios sąlygos:

a)

suteiktų teisių apimtis grindžiama valstybės narės atliktu saugos rizikos vertinimu, atsižvelgiant į mokymo, kuris būtinas norimo lygio piloto kompetencijai įgyti, mastą;

b)

teisėmis turi būti naudojamasi tik:

i)

visoje nacionalinėje leidimą suteikusios valstybės narės teritorijoje arba jos dalyje;

ii)

skraidant leidimą suteikusioje valstybėje narėje registruotais oro balionais;

c)

tokio leidimo turėtojo, kuris teikia prašymą išduoti BPL, patirtis, įgyta per mokymo kursą, kuris pagal leidimą vykdomas vadovaujantis patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) arba deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) pateikta rekomendacija, įskaitoma;

d)

valstybė narė kas 3 metus teikia Komisijai ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrai periodines ataskaitas ir saugos rizikos vertinimus;

e)

valstybės narė stebi pagal šią dalį išduotų leidimų naudojimą, kad užtikrintų priimtiną aviacijos saugos lygį ir imtųsi atitinkamų veiksmų, jei būtų nustatyta didesnė saugos rizika ar saugos problemos.

3b straipsnis

Galiojančios pilotų licencijos ir nacionaliniai sveikatos pažymėjimai

1.   Licencijos pagal FCL dalį pilotuoti oro balionus ir atitinkamos teisės, kvalifikacijos ir pažymėjimai, kuriuos valstybė narė yra išdavusi iki šio reglamento taikymo pradžios, laikomi išduotais pagal šį reglamentą. Kai valstybės narės pakartotinai išduoda licencijas dėl administracinių priežasčių arba licencijų turėtojų prašymu, valstybės narės tas licencijas pakeičia licencijomis, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priede (ARA dalyje) nustatytą formą.

2.   Kai valstybė narė pakartotinai išduoda licencijas, suteikia atitinkamas teises, kvalifikacijas ir išduoda pažymėjimus pagal šio straipsnio 1 dalį, ji, kai taikoma:

a)

perkelia visas teises, jau įrašytas į licencijas pagal FCL dalį, į naujos formos licencijas;

b)

pakeičia teises vykdyti skrydžius pririšamuoju oro balionu arba komercinius skrydžius, susijusias su licencija pagal FCL dalį, į skrydžio pririšamuoju oro balionu kvalifikaciją arba komercinių skrydžių kvalifikaciją pagal šio reglamento III priedo (BFCL dalies) BFCL.200 ir BFCL.215 dalių nuostatas;

c)

įrašo skrydžio instruktoriaus pažymėjimo, susijusio su licencija pagal FCL dalį, galiojimo pabaigos datą į piloto skraidymų knygelę arba išduoda lygiavertį dokumentą. Po tos datos tie pilotai naudojasi instruktoriaus teisėmis tik jei įvykdo šio reglamento III priedo (BFCL dalies) BFCL.360 dalies reikalavimus.

3.   Nacionalinių licencijų pilotuoti oro balionus, kurias valstybė narė išdavė iki šio reglamento III priedo (BFCL dalies) taikymo pradžios, turėtojams leidžiama ir toliau naudotis jų licencijomis suteikiamomis teisėmis iki 2021 m. balandžio 8 d. Iki tos dienos valstybės narės pakeičia tas licencijas į licencijas pagal BFCL dalį ir atitinkamas kvalifikacijas, teises ir pažymėjimus, atsižvelgdamos į informaciją, nurodytą pakeitimo pranešime, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

4.   Su šio straipsnio 2 dalyje nurodyta licencija susiję nacionaliniai pilotų sveikatos pažymėjimai, išduoti valstybės narės iki šio reglamento III priedo (BFCL dalies) taikymo pradžios, ir toliau galioja iki jų kito pratęsimo dienos arba iki 2021 m. balandžio 8 d., priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė. Tie sveikatos pažymėjimai turi būti pratęsiami laikantis Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje) nustatytų reikalavimų.

3c straipsnis

Iki šio reglamento taikymo pradžios pradėto mokymo įskaitymas

1.   Kiek tai susiję su licencijomis pagal BFCL dalį ir atitinkamomis teisėmis, kvalifikacijomis ar pažymėjimais, suteikiamais pagal šio reglamento III priedą (BFCL dalį), mokymas, pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) pradėtas iki šio reglamento taikymo pradžios, laikomas atitinkančiu šio reglamento reikalavimus, jei BPL išduota ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 8 d. Tokiu atveju taikomos šios taisyklės:

a)

BPL mokymas, pradėtas karšto oro dirižablių klasei priklausančiais oro balionais, įskaitant susijusį egzaminavimą, gali būti baigtas tais oro balionais;

b)

karšto oro balionų klasei priklausančiais oro balionais, išskyrus tos oro balionų klasės A grupės oro balionus, įvykdyto mokymo valandos visiškai įskaitomos į patirtį, kurios reikalaujama III priedo BFCL.130 dalies b punkte.

2.   Iki šio reglamento arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalies) taikymo pradžios pradėtas mokymas pagal Čikagos konvencijos 1 priedą įskaitomas tais atvejais, kai, remiantis po konsultacijų su Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra valstybės narės parengtu patirties įskaitymo pranešimu, išduodamos licencijos pagal BFCL dalį.

3.   2 dalyje nurodytame patirties įskaitymo pranešime apibūdinama mokymo apimtis, nurodoma, su kuriais BFCL dalies reikalavimais susijusi patirtis įskaitoma ir, jei taikoma, kokius reikalavimus prašymo teikėjas turi įvykdyti, kad jam būtų išduota licencija pagal BFCL dalį. Į šį pranešimą įtraukiamos visų reikalingų dokumentų, kuriais pagrindžiama mokymo patirtis, kopijos, taip pat nacionalinių taisyklių ir procedūrų, pagal kurias mokymas pradėtas, dokumentų kopijos.

3d straipsnis

Mokymo organizacijos

1.   Pilotų licencijoms išduoti būtiną mokymą rengiančios mokymo organizacijos, nurodytos 1 straipsnio 1 dalyje, turi įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnio reikalavimus.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymo organizacijos, turinčios pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priedą (ORA dalį) išduotą patvirtinimą arba iki šio reglamento taikymo pradžios pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VIII priedą (DTO dalį) pateikusios deklaraciją, prireikus pakoreguoja savo mokymo programas ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 8 d.

(*3)  2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).“;"

6)

I priedas (DEF dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

7)

II priedas (BOP dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

8)

pridedamas III priedas (BFCL dalis), pateiktas šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. balandžio 8 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  2019 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/430, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatos dėl naudojimosi ribotomis teisėmis be priežiūros iki lengvojo orlaivio piloto licencijos išdavimo (OL L 75, 2019 3 19, p. 66).

(5)  2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės (OL L 71, 2018 3 14, p. 10).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Nuomonė Nr. 01/2019 (A) & (B), 2019 2 19); galima susipažinti svetainėje https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/395 I priedas „Apibrėžtys“ (DEF dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei šiame priede neapibrėžti kitaip, šiame reglamente vartojami terminai, kurių apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 2 straipsnyje, taip pat to reglamento I priedo (FCL dalies) FCL.010 dalyje, ir taip apibrėžiami terminai:“;

2)

1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1)

priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės – neprivalomi standartai, kuriuos agentūra priėmė siekdama paaiškinti atitikties Reglamentui (ES) 2018/1139 ir jo deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams užtikrinimo priemones;

2)

alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės – priemonės, kurios yra alternatyva esamoms priimtinoms atitikties užtikrinimo priemonėms arba kurios yra naujos atitikties Reglamentui (ES) 2018/1139 ir jo deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams, dėl kurių agentūra nepriėmė susijusių priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių, užtikrinimo priemonės;“;

3)

įterpiamas 11a punktas:

„11a)

skrydžio laikas – visas laikas nuo momento, kai oro baliono krepšys kildamas atsiplėšia nuo žemės, iki momento, kai jis galutinai sustoja skrydžio pabaigoje;“;

4)

įterpiami 17a ir 17b punktai:

„17a)

oro balionų klasė – oro balionų klasifikavimo pagal skrendant naudojamas kėlimo priemones vienetas;

17b)

kvalifikacijos patikrinimas – įgūdžių vertinimas, kuris atliekamas siekiant užtikrinti atitiktį šiame reglamente nustatytiems įgūdžių atnaujinimo reikalavimams, įskaitant tokius egzaminus žodžiu, kokių gali reikėti;“;

5)

22 punktas pakeičiamas taip:

„22)

oro balionų grupė – oro balionų klasifikavimo pagal oro baliono kupolo dydį ar tūrį vienetas;“;

6)

įterpiami 23–26 punktai:

„23)

įgūdžių patikrinimas – įgūdžių vertinimas prieš išduodant licenciją ar kvalifikaciją arba papildant teisę, įskaitant tokius egzaminus žodžiu, kokių gali reikėti;

24)

gebėjimų vertinimas – įgūdžių, žinių ir požiūrio vertinimas prieš pirmą kartą išduodant ar atnaujinant instruktoriaus ar egzaminuotojo pažymėjimą arba pratęsiant jo galiojimą;

25)

savarankiškas skrydis – skrydis, kurio metu pilotas mokinys oro balione yra vienas;

26)

skrydis pririšamuoju oro balionu – skrydis naudojant pririšamųjų lynų sistemą, kuri pakilusį oro balioną išlaiko toje pačioje vietoje, išskyrus pririšamąjį lyną, kuris gali būti naudojamas kilimo procedūrai atlikti.“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/395 II priedas „Skrydžiai oro balionais“ iš dalies keičiamas taip:

1)

BOP.BAS.010 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Kai to paprašo kompetentinga institucija, kuri pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo (ARO dalies) ARO.GEN.300 dalies a punkto 2 papunktį tikrina, ar oro baliono naudotojas tebesilaiko reikalavimų, oro baliono naudotojas turi įrodyti, kad laikosi Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų.“;

2)

BOP.BAS.020 dalis pakeičiama taip:

BOP.BAS.020. Neatidėliotinas reagavimas į saugos problemą

Oro baliono naudotojas:

a)

įgyvendina saugos priemones, kurias pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo (ARO dalies) ARO.GEN.135 dalies c punktą įgyvendinti įpareigojo kompetentinga institucija, ir

b)

laikosi tinkamumo skraidyti nurodymų ir kitos privalomos informacijos, kurią pagal Reglamento (ES) 2018/1139 77 straipsnio 1 dalies h punktą skelbia agentūra.“;

3)

BOP.BAS.025 dalis pakeičiama taip:

BOP.BAS.025. Skyrimas įgulos vadu

Oro baliono naudotojas paskiria įgulos vadą, kuris yra kompetentingas vykdyti įgulos vado pareigas pagal šio reglamento III priedą (BFCL dalį).“;

4)

BOP.BAS.300 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Prietaisai ir įranga, kurių šiame skirsnyje nereikalaujama, taip pat visa kita įranga, kurios nereikalaujama šiame priede, tačiau kuri yra oro balione skrydžio metu, turi tenkinti šias dvi sąlygas:

1)

tų prietaisų arba įrangos teikiama informacija skrydžio įgula nesinaudoja siekdama laikytis Reglamento (ES) 2018/1139 II priede nustatytų esminių tinkamumo skraidyti reikalavimų;

2)

prietaisai ir įranga, net sutrikę arba sugedę, neturi pakenkti oro baliono tinkamumui skraidyti.“;

5)

BOP.ADD.005 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Oro baliono naudotojas yra atsakingas už oro baliono naudojimą pagal Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytus esminius reikalavimus, šiame skyriuje nustatytus reikalavimus ir savo deklaraciją.“;

6)

BOP.ADD.015 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Kad būtų galima nustatyti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų, oro baliono naudotojas kompetentingos institucijos įgaliotam asmeniui bet kuriuo metu suteikia prieigą prie bet kurio įrenginio, oro baliono, dokumento, įrašų, duomenų, procedūrų arba bet kurios kitos medžiagos, susijusios su oro baliono naudotojo vykdoma sutartine arba nesutartine veikla, kuriai taikomas šis reglamentas.“;

7)

BOP.ADD.035 dalis pakeičiama taip:

BOP.ADD.035. Sutartinė veikla

Sutartį dėl bet kurios savo veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, dalies sudaręs oro baliono naudotojas turi užtikrinti, kad organizacija, su kuria sudaryta sutartis, tą veiklą vykdytų pagal Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytus esminius reikalavimus ir pagal šio reglamento reikalavimus. Oro baliono naudotojas taip pat užtikrina, kad kompetentingai institucijai būtų suteikta prieiga prie organizacijos, su kuria sudaryta sutartis, kad būtų nustatyta, ar oro baliono naudotojas laikosi tų reikalavimų.“;

8)

BOP.ADD.040 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Oro baliono naudotojas paskiria atsakingą vadovą, įgaliotą užtikrinti, kad visa veikla, kuriai taikomas šis reglamentas, būtų finansuojama ir vykdoma pagal Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytus reikalavimus ir šio reglamento reikalavimus. Atsakingas vadovas atsako už veiksmingos valdymo sistemos sukūrimą ir taikymą.“;

9)

BOP.ADD.045 dalis pakeičiama taip:

BOP.ADD.045. Įrangos reikalavimai

Oro baliono naudotojas turi turėti pakankamai įrangos, kad galėtų vykdyti ir valdyti visas užduotis ir veiklą, būtinas siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų laikymąsi.“;

10)

BOP.ADD.100 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytoje deklaracijoje oro baliono naudotojas patvirtina, kad laikosi ir laikysis Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų.“;

11)

BOP.ADD.105 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai nedelsdamas praneša apie pasikeitusias aplinkybes, nuo kurių priklauso kompetentingai institucijai deklaruotas Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų laikymasis, taip pat apie visus pokyčius, susijusius su BOP.ADD.100 dalies b punkte nurodyta informacija ir BOP.ADD.100 dalies c punkte nurodytu alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašu, įtrauktu į deklaraciją arba pridėtu prie jos.“;

12)

BOP.ADD.115 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Jei trečiojoje šalyje užregistruotas oro balionas nuomojamas pagal nuomos be įgulos sutartį, tokio oro baliono naudotojas užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2018/1139 II ir V prieduose nustatytų esminių reikalavimų, susijusių su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti, ir šio reglamento reikalavimų.“;

13)

BOP.ADD.300 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Visi skrydžio įgulos nariai turi turėti licenciją ir kvalifikacijas, suteiktas ar pripažintas pagal šio reglamento III priedą, ir turi būti tinkami eiti jiems paskirtas pareigas.“;

14)

BOP.ADD.300 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

Įdarbindamas laisvai samdomus arba dalį etato dirbančius skrydžio įgulos narius, oro baliono naudotojas tikrina, ar laikomasi visų šių reikalavimų:

1)

šio skyriaus reikalavimų;

2)

šio reglamento III priedo, įskaitant naujausios patirties reikalavimus;

3)

valstybės narės, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta, nacionalinės teisės aktuose nustatytų skrydžio ir darbo laiko apribojimų ir poilsio reikalavimų, atsižvelgiant į skrydžio įgulos nario tarnybos kitiems orlaivių naudotojams laiką.“;

15)

BOP.ADD.305 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Oro baliono naudotojas pilotą įgulos vadu skiria tik jei jis:

1)

yra kompetentingas vykdyti įgulos vado pareigas pagal šio reglamento III priedą;

2)

turi skrydžių vykdymo vadove nustatyto būtiniausio lygio patirtį ir

3)

turi pakankamai žinių apie zoną, kurioje bus skrendama.“;

16)

BOP.ADD.310 dalis pakeičiama taip:

BOP.ADD.310. Mokymas ir egzaminavimas

Visas pagal BOP.ADD.315 dalį būtinas skrydžio įgulos narių mokymas ir egzaminavimas vykdomas:

a)

pagal oro baliono naudotojo skrydžių vykdymo vadove nustatytas mokymo programas ir planus;

b)

tinkamą kompetenciją turinčių asmenų, o skrydžių mokymas ir egzaminavimas – asmenų, kurių kompetencija atitinka šio reglamento III priedo reikalavimus.“;

17)

priedėlis pakeičiamas taip:

Priedėlis

DEKLARACIJA

pagal Komisijos reglamentą (ES) 2018/395

Oro baliono naudotojas

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Vieta, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta:

Atsakingo vadovo vardas, pavardė ir duomenys ryšiams:

Oro baliono naudojimas

Komercinių skrydžių pradžios diena ir, jei reikia, diena, kurią įsigalioja padarytas vykdomų komercinių skrydžių pakeitimas:

Informacija apie naudojamą oro balioną (-us), komercinį (-ius) skrydį (-žius) ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą: (1)

Oro baliono tipas

Oro baliono registracija

Pagrindinė bazė

Skrydžio tipas (-ai)  (2)

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma, alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašas su nuorodomis į susijusias priimtinas atitikties užtikrinimo priemones (priedas prie šios deklaracijos):

Pareiškimai

☐ Oro baliono naudotojas laikosi ir laikysis Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir Reglamento (ES) 2018/395 reikalavimų.

Oro baliono naudotojas komercinius skrydžius vykdo, visų pirma, pagal šiuos Reglamento (ES) 2018/395 II priedo ADD skyriaus reikalavimus:

☐ valdymo sistemos dokumentai, įskaitant skrydžių vykdymo vadovą, atitinka ADD skyriaus reikalavimus, o visi skrydžiai bus vykdomi pagal skrydžių vykdymo vadovo nuostatas, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.005 dalies b punkte;

☐ visi oro balionai, kuriais vykdomi skrydžiai, turi arba tinkamumo skraidyti pažymėjimą, išduotą pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012, arba atitinka konkrečius tinkamumo skraidyti reikalavimus, taikomus trečiojoje šalyje užregistruotiems oro balionams, nuomojamiems pagal nuomos su įgula arba be jos sutartis, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.110 dalyje ir BOP.ADD.115 dalies b ir c punktuose;

☐ visi skrydžio įgulos nariai turi licenciją ir kvalifikacijas, suteiktas arba pripažintas pagal Reglamento (ES) 2018/395 III priedą, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.300 dalies c punkte;

☐ oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai praneš apie pasikeitusias aplinkybes, nuo kurių priklauso šia deklaracija kompetentingai institucijai deklaruojamas Reglamento (ES) 2018/1139 V priede nustatytų esminių reikalavimų ir Reglamento (ES) 2018/395 reikalavimų laikymasis, taip pat apie visus pokyčius, susijusius su informacija ir alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašais, įrašytais į šią deklaraciją arba pridėtais prie jos, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.105 dalies a punkte;

☐ oro baliono naudotojas patvirtina, kad visa informacija šioje deklaracijoje ir jos prieduose yra išsami ir teisinga.

Data, atsakingo vadovo vardas, pavardė ir parašas


(1)  Užpildykite lentelę. Jei informacijai neužtenka vietos, ji turi būti pateikiama atskirame priede. Priede turi būti data ir parašas.

(2)  Skrydžio tipas (-ai) – komercinio skrydžio oro balionu tipas (-ai).

(3)  Pateikiant informaciją apie organizaciją, atsakingą už nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą, turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas, adresas ir patvirtinimo numeris.


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

ORO BALIONŲ SKRYDŽIO ĮGULOS LICENCIJAVIMO REIKALAVIMAI

[BFCL DALIS]

GEN SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

BFCL.001. Taikymo sritis

Šiame priede nustatomi oro baliono piloto licencijos (BPL) ir atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimo ir pažymėjimų išdavimo reikalavimai, taip pat jų galiojimo ir naudojimo sąlygos.

BFCL.005. Kompetentinga institucija

Šiame priede kompetentinga institucija yra valstybės narės paskirta institucija, į kurią asmuo kreipiasi dėl BPL ar atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimo arba pažymėjimų išdavimo.

BFCL.010. Oro balionų klasės ir grupės

Šiame priede oro balionai skirstomi į šias klases ir grupes:

a)

karšto oro balionų klasė:

1)

A grupė: kupolo tūris ne didesnis kaip 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

B grupė: kupolo tūris yra 3 401 m3 (120 070 ft3) – 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

C grupė: kupolo tūris yra 6 001 m3 (211 889 ft3) – 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

D grupė: kupolo tūris didesnis kaip 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

dujinių oro balionų klasė;

c)

mišrių oro balionų klasė;

d)

karšto oro dirižablių klasė.

BFCL.015. Prašymų teikimas ir BPL bei atitinkamų teisių, kvalifikacijų suteikimas ir pažymėjimų išdavimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)

Prašymas dėl toliau išvardytų dalykų teikiamas kompetentingai institucijai jos nustatyta forma ir būdu:

1)

išduoti BPL ir suteikti atitinkamas kvalifikacijas;

2)

papildyti BPL suteikiamas teises;

3)

išduoti skrydžio (oro balionu) instruktoriaus (FI(B)) pažymėjimą;

4)

išduoti, pratęsti ir atnaujinti skrydžio (oro balionu) egzaminuotojo (FE(B)) pažymėjimą ir

5)

atlikti BPL ir atitinkamų teisių, kvalifikacijų ir pažymėjimų pakeitimus.

b)

Prie a punkte nurodyto prašymo pridedami įrodymai, kad prašymo teikėjas laikosi šiame priede ir Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priede (MED dalyje) nustatytų atitinkamų reikalavimų.

c)

Kompetentinga institucija licencijoje ar pažymėjime patvirtina kiekvieną licencija, kvalifikacija ar pažymėjimu suteikiamų teisių apribojimą ar papildymą.

d)

Asmuo jokiu metu negali turėti daugiau kaip vienos pagal šį priedą išduotos BPL licencijos.

e)

Licencijos turėtojas a punkte nurodytus prašymus teikia valstybės narės, kurioje pagal šį priedą (BFCL dalį) arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) arba Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį) išduota kuri nors jo licencija, paskirtai kompetentingai institucijai.

f)

BPL turėtojas gali teikti prašymą pakeisti kompetentingą instituciją į kitos valstybės narės paskirtą kompetentingą instituciją, tačiau tokiu atveju naujoji kompetentinga institucija turi būti ta pati visoms turimoms licencijoms.

g)

Asmenys teikia prašymą išduoti BPL ir suteikti atitinkamas kvalifikacijas, teises ar išduoti pažymėjimus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sėkmingai išlaikyto įgūdžių patikrinimo arba gebėjimų vertinimo egzamino.

BFCL.030. Praktinių įgūdžių patikrinimas

Kandidatą laikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą, išskyrus įgūdžių patikrinimo egzaminą, kurį būtina išlaikyti BFCL.215 dalyje nurodytai komercinių skrydžių kvalifikacijai įgyti, rekomenduoja už mokymo kursus, kuriuose tas asmuo dalyvauja, atsakinga ATO arba DTO, kai mokymo kursas yra baigtas. ATO arba DTO egzaminuotojui pateikia mokymo dokumentus.

BFCL.035. Skrydžio laiko įskaitymas

Į bendrą skrydžio laiką, kurį reikia būti išskraidžius norint gauti licenciją, teisę, kvalifikaciją ar pažymėjimą, įskaitomas visas prašymo išduoti BPL arba suteikti atitinkamą teisę, kvalifikaciją ar išduoti pažymėjimą teikėjo skrydžio oro balionu – savarankiško skrydžio, skrydžio su instruktoriumi arba skrydžio vykdant įgulos vado pareigas – laikas.

BFCL.045. Įpareigojimas turėti ir pateikti dokumentus

a)

Naudodamiesi BPL licencija suteikiamomis teisėmis, BPL turėtojai turi turėti visus šiuos dokumentus:

1)

galiojančią BPL;

2)

galiojantį sveikatos pažymėjimą;

3)

asmens tapatybės dokumentą su savo nuotrauka;

4)

skraidymų knygelę, kurioje pateiktų duomenų turi pakakti atitikčiai šio priedo reikalavimams įrodyti.

b)

Vykdydami savarankiškus skrydžius pilotai mokiniai turi turėti:

1)

a punkto 2 ir 3 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir

2)

pagal BFCL.125 dalies a punktą reikalaujamo leidimo įrodymus.

c)

Kompetentingos institucijos įgaliotam atstovui paprašius, BPL turėtojas arba pilotas mokinys nepagrįstai nedelsdamas pateikia patikrinti a arba b punktuose nurodytus dokumentus.

BFCL.050. Skrydžio laiko registravimas

BPL turėtojai ir pilotai mokiniai kompetentingos institucijos nustatyta forma ir būdu patikimai registruoja išsamią informaciją apie visus savo atliktus skrydžius.

BFCL.065. 70 metų amžiaus ir vyresnių BPL turėtojų komercinių keleivinių skrydžių oro balionu teisių apribojimas

BPL turėtojas, kuriam sukako 70 metų, negali vykdyti oro baliono, kuriuo vykdomi komerciniai keleiviniai skrydžiai, piloto funkcijų.

BFCL.070. Licencijų, teisių, kvalifikacijų ir pažymėjimų apribojimas, galiojimo sustabdymas arba panaikinimas

a)

Jei BPL turėtojas nesilaiko Reglamento (ES) 2018/1139 IV priede nustatytų esminių reikalavimų arba šio priedo reikalavimų ir šio reglamento II priedo (BOP dalies) reikalavimų arba Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 IV priedo (MED dalies) reikalavimų, kompetentinga institucija, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priede (ARA dalyje) nustatytų sąlygų ir procedūrų, gali apriboti pagal šį priedą išduotą BPL ir suteiktas atitinkamas teises, kvalifikacijas ir išduotus pažymėjimus, sustabdyti jų galiojimą arba juos panaikinti.

b)

Jei BPL turėtojo licencija, teisė, kvalifikacija arba pažymėjimas apriboti, jų galiojimas sustabdytas arba jie panaikinti, BPL turėtojas nedelsdamas grąžina licenciją arba pažymėjimą kompetentingai institucijai.

BPL SKYRIUS

ORO BALIONO PILOTO LICENCIJA (BPL)

BFCL.115. BPL. Teisės ir sąlygos

a)

BPL turėtojui suteikiamos teisės vykdyti oro baliono įgulos vado pareigas:

1)

be atlygio vykdant nekomercinius skrydžius;

2)

vykdant komercinius skrydžius, jei jis turi komercinių skrydžių kvalifikaciją, suteiktą pagal šio priedo ADD skyriaus BFCL.215 dalį.

b)

Nukrypstant nuo a punkto 1 papunkčio, BPL turėtojas, kuriam suteiktos instruktoriaus arba egzaminuotojo teisės, gali gauti atlygį už:

1)

BPL skrydžio mokymą;

2)

BPL įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus;

3)

su BPL susijusioms teisėms, kvalifikacijoms ir pažymėjimams gauti rengiamą mokymą, egzaminus ir patikrinimus.

c)

BPL turėtojai naudojasi BPL teisėmis tik jei laikosi taikytinų įgūdžių atnaujinimo reikalavimų ir tik jei galioja jų sveikatos pažymėjimas, atitinkantis teises, kuriomis jie naudojasi.

BFCL.120. BPL. Minimalus amžius

Prašymo išduoti BPL teikėjas turi būti ne jaunesnis nei 16 metų.

BFCL.125. BPL. Pilotas mokinys

a)

Pilotai mokiniai neturi vykdyti savarankiškų skrydžių, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidžia ir skrydį prižiūri skrydžio oro balionais instruktorius (FI(B)).

b)

Pilotai mokiniai turi būti ne jaunesni nei 14 metų, kad jiems būtų leidžiama vykdyti savarankiškus skrydžius.

BFCL.130. BPL. Mokymo kursas ir patirties reikalavimai

Prašymo išduoti BPL teikėjas turi baigti ATO arba DTO rengiamą mokymo kursą. Kursas turi būti pritaikytas prašomoms teisėms ir turi apimti:

a)

BFCL.135 dalies a punkte nurodytas teorijos žinias;

b)

bent 16 valandų trukmės skrydžio mokymą, kuriam naudojami arba karšto oro balionai, priskiriami prie tos klasės A grupės, arba dujiniai oro balionai; tas mokymas turi apimti bent:

1)

12 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko;

2)

10 pripūtimų ir 20 kilimų bei tūpimų ir

3)

vieną bent 30 minučių trukmės savarankišką skrydį prižiūrint instruktoriui.

BFCL.135. BPL. Teorijos egzaminai

a)

Teorijos žinios

Prašymo išduoti BPL teikėjas turi įrodyti turįs prašomas teises atitinkančio lygio teorijos žinias, laikydamas šių dalykų egzaminus:

1)

bendrųjų dalykų:

i)

oro teisės;

ii)

žmogaus galimybių;

iii)

meteorologijos;

iv)

ryšių priemonių ir

2)

specialiųjų dalykų, susijusių su oro balionais:

i)

skrydžio principų;

ii)

skrydžio procedūrų;

iii)

skrydžio vykdymo ir planavimo;

iv)

su oro balionais susijusių bendrųjų žinių apie orlaivius ir

v)

navigacijos.

b)

Prašymo teikėjo pareigos

1.

Prašymo teikėjas laiko visą ciklą BPL teorijos egzaminų, už kuriuos atsakinga ta pati valstybės narės kompetentinga institucija.

2.

Prašymo teikėjas laiko teorijos egzaminą tik turėdamas už jo mokymą atsakingos ATO arba DTO rekomendaciją ir deramai išklausęs atitinkamas teorijos mokymo kurso dalis.

3.

ATO arba DTO rekomendacija galioja 12 mėnesių. Jei prašymo teikėjas per šios rekomendacijos galiojimo laiką nebando laikyti bent vieno teorijos egzamino, ATO arba DTO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius, priima sprendimą dėl tolesnio mokymo.

c)

Egzamino išlaikymo kriterijai

1.

Laikoma, kad teorijos egzaminas išlaikytas, jei prašymo teikėjas gauna bent 75 % tam egzaminui nustatytų balų. Neigiami balai neskiriami.

2.

Jei šiame priede nenurodyta kitaip, laikoma, kad prašymo teikėjas sėkmingai išlaikė reikalaujamus BPL teorijos egzaminus, jei per 18 mėnesių nuo kalendorinio mėnesio, kurį pirmą kartą bandė laikyti egzaminą, pabaigos jis išlaikė visus būtinus teorijos egzaminus.

3.

Jei prašymo teikėjas neišlaiko vieno iš teorijos egzaminų per keturis bandymus arba neišlaiko visų egzaminų per 2 punkte nurodytą laikotarpį, jis pakartotinai laiko visą ciklą teorijos egzaminų.

4.

Prieš pakartotinai laikydamas teorijos egzaminus prašymo teikėjas toliau mokosi ATO arba DTO. ATO arba DTO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius, nustato mokymo mastą ir apimtį.

d)

Galiojimo laikotarpis

Teorijos egzamino rezultatai galioja 24 mėnesius, skaičiuojant nuo dienos, kai prašymo teikėjas sėkmingai išlaikė teorijos egzaminą pagal c punkto 2 papunktį.

BFCL.140. BPL. Teorijos žinių įskaitymas

Laikoma, kad prašymo išduoti BPL teikėjas įvykdė teorijos žinių reikalavimus, susijusius su BFCL.135 dalies a punkto 1 papunktyje nurodytais bendraisiais dalykais, jei jis:

a)

turi licenciją, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) ar Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį), arba

b)

išlaikė teorijos egzaminus a punkte nurodytai licencijai gauti, jei tai padaryta per BFCL.135 dalies d punkte nurodytą galiojimo laikotarpį.

BFCL.145. BPL. Praktinių įgūdžių patikrinimas

a)

Prašymo išduoti BPL teikėjas, laikydamas įgūdžių patikrinimo egzaminą, turi įrodyti gebąs vykdyti oro baliono įgulos vado pareigas ir atlikti atitinkamas procedūras ir manevrus taip, kad būtų galima suteikti prašomas teises.

b)

Prašymo teikėjas laiko įgūdžių patikrinimo egzaminą tos pačios klasės oro balionu, kuris naudotas per mokymo kursą pagal BFCL.130 dalį, o karšto oro balionų atveju – tos klasės A grupės oro balionu.

c)

Prieš laikydamas BPL gauti skirtą įgūdžių patikrinimo egzaminą, prašymo teikėjas pirmiausia išlaiko reikalaujamą teorijos egzaminą.

d)

Egzamino išlaikymo kriterijai

1.

Įgūdžių patikrinimo egzaminas suskirstomas į atskiras dalis, atitinkančias visus skrydžio oro balionu etapus.

2.

Jei neišlaikomas kuris nors egzamino dalies elementas, laikoma, kad neišlaikyta visa egzamino dalis. Jei prašymo teikėjas neišlaiko tik vienos egzamino dalies, jis perlaiko tik tą dalį. Jei neišlaikoma daugiau kaip viena dalis, prašymo teikėjas turi perlaikyti visą egzaminą.

3.

Jei prašymo teikėjas turi perlaikyti egzaminą pagal 2 punktą ir neišlaiko kurios nors egzamino dalies, įskaitant tas dalis, kurios buvo išlaikytos per pirmesnį bandymą, jis perlaiko visą egzaminą.

e)

Jei prašymo teikėjas per du bandymus neišlaiko visų egzamino dalių, jis turi dalyvauti tolesnio praktinio mokymo kursuose.

BFCL.150. BPL. Papildomos teisės pilotuoti kitos klasės ar grupės oro balionus

a)

BPL suteikiamos teisės vykdyti skrydžius tik tos klasės oro balionu, kuriuo buvo išlaikytas BFCL.145 dalyje nurodytas įgūdžių patikrinimo egzaminas, o karšto oro balionų atveju – teisė vykdyti skrydžius tos klasės A grupės oro balionu.

b)

Karšto oro balionų atveju BPL suteikiamos teisės papildomos teise pilotuoti kitos karšto oro balionų klasės grupės oro balionus, jei pilotas pateikė prašymą ir įvykdė bent šiuos reikalavimus:

1)

įvykdė du mokomuosius skrydžius su FI(B) atitinkamos grupės oro balionu;

2)

kaip oro baliono įgulos vadas išskraidė:

i)

bent 100 valandų, jei prašoma suteikti teises pilotuoti B grupės oro balionus;

ii)

bent 200 valandų, jei prašoma suteikti teises pilotuoti C grupės oro balionus;

iii)

bent 300 valandų, jei prašoma suteikti teises pilotuoti D grupės oro balionus.

c)

Išskyrus atvejus, kai prašoma suteikti teises pilotuoti mišrių oro balionų klasės oro balionus, BPL suteikiamos teisės papildomos teise pilotuoti kitos klasės oro balionus arba, jei prašoma suteikti teises pilotuoti karšto oro balionų klasės oro balionus, – teise pilotuoti karšto oro balionų klasės A grupės oro balionus, jei pilotas pateikė prašymą ir įvykdė šiuos su atitinkama oro balionų klase ir grupe susijusius reikalavimus:

1)

baigė ATO arba DTO rengiamą mokymo kursą, kuris apima bent:

i)

penkis skrydžius su instruktoriumi arba

ii)

penkias valandas skrydžio su instruktoriumi, jei teises pilotuoti karšto oro balionus prašoma papildyti teisėmis pilotuoti karšto oro dirižablius, ir

2)

išlaikė įgūdžių patikrinimo egzaminą, per kurį pilotas FE(B) įrodė turįs tinkamo lygio teorijos žinias apie kitos klasės oro balionus šiose srityse:

i)

skrydžio principų;

ii)

skrydžio procedūrų;

iii)

skrydžio vykdymo ir planavimo;

iv)

bendrosios žinios apie orlaivius, susijusios su tos klasės oro balionais, kuriuos pilotuoti prašoma papildomų teisių.

d)

Informacija apie baigtą b punkto 1 papunktyje ir c punkto 1 papunktyje nurodytą mokymą įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama:

1)

b punkto 1 papunkčio atveju – už mokomuosius skrydžius atsakingo instruktoriaus parašu ir

2)

c punkto 1 papunkčio atveju – už mokymą atsakingos ATO arba DTO mokymo vadovo parašu.

e)

BPL turėtojas naudojasi savo teisėmis pilotuoti mišrių oro balionų klasės oro balionus tik jei jis turi teises pilotuoti ir karšto oro balionų klasės, ir dujinių oro balionų klasės oro balionus.

BFCL.160. BPL. Įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)

BPL turėtojas naudojasi savo licencija suteikiamomis teisėmis, jei jis įvykdė šiuos su atitinkama oro balionų klase susijusius reikalavimus:

1)

arba

i)

per paskutinius 24 mėnesius iki suplanuoto skrydžio išskraidė bent šešias valandas skrydžio laiko vykdydamas įgulos vado pareigas, be kita ko, atliko 10 kilimų ir tūpimų kaip oro baliono įgulos vadas arba vykdydamas skrydį su instruktoriumi, arba savarankiškus skrydžius, prižiūrint FI(B), ir

ii)

per paskutinius 48 mėnesius iki suplanuoto skrydžio atliko bent vieną mokomąjį skrydį su FI(B), arba

2)

per paskutinius 24 mėnesius iki suplanuoto skrydžio pagal c punktą išlaikė kvalifikacijos patikrinimo egzaminą.

b)

Jei pilotas yra kompetentingas vykdyti skrydžius kelių klasių oro balionais, tam, kad galėtų naudotis savo teisėmis pilotuoti kitos klasės oro balioną ar balionus, jis turi įvykdyti ne tik a punkto reikalavimus, bet ir kiekvienos papildomos oro balionų klasės oro balionais per paskutinius 24 mėnesius būti išskraidęs bent tris valandas skrydžio laiko kaip įgulos vadas arba kartu su instruktoriumi, arba savarankiškai, prižiūrimas FI(B).

c)

BPL turėtojas, kuris neįvykdo a punkto 1 papunktyje nustatytų reikalavimų ir, kai taikoma, b punkte nustatytų reikalavimų, norėdamas vėl naudotis savo teisėmis, išlaiko kvalifikacijos patikrinimo egzaminą dalyvaujant FE(B) atitinkamos klasės oro balionu.

d)

Įvykdęs atitinkamai a, b arba c punktuose nustatytus reikalavimus, BPL turėtojas, kuriam suteiktos teisės vykdyti skrydžius karšto oro balionais, naudojasi savo teisėmis pilotuodamas tik karšto oro balionus, kurie:

i)

priklauso prie tos pačios karšto oro balionų, kuriais atliktas, priklausomai nuo atvejo, a punkto 1 papunkčio ii dalyje nurodytas mokomasis skrydis arba c punkte nurodytas kvalifikacijos patikrinimo egzaminas, grupės arba mažesnio kupolo oro balionų grupės, arba

ii)

priklauso prie karšto oro balionų A grupės, jei pilotas pagal b punktą atliko mokomąjį skrydį, kaip nurodyta a punkto 2 papunktyje, kitos nei karšto oro balionai klasės oro balionu.

e)

Informacija apie įvykdytus skrydžius su instruktoriumi, prižiūrimus skrydžius ir mokomąjį skrydį, nurodytus a punkto 1 papunktyje ir b punkte, taip pat išlaikytą c punkte nurodytą kvalifikacijos patikrinimo egzaminą įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama a punkto 1 papunkčio ir b punkto atveju – atsakingo FI(B) parašu, o c punkto atveju – atsakingo FE(B) parašu.

f)

Laikoma, kad BPL turėtojas, kuriam taip pat suteiktos teisės vykdyti komercinius skrydžius, nurodytos šio priedo ADD skyriaus BFCL.215 dalyje, įvykdė reikalavimus:

1)

nustatytus a punkte ir, kai taikoma, b punkte, jei jis pagal BFCL.215 dalies d punkto 2 papunkčio i dalį per paskutinius 24 mėnesius išlaikė kvalifikacijos patikrinimo egzaminą atitinkamos klasės ar klasių oro balionais, arba

2)

nustatytus a punkto 1 papunkčio ii dalyje, jei jis įvykdė BFCL.215 dalies d punkto 2 papunkčio ii dalyje nurodytą mokomąjį skrydį atitinkamos klasės oro balionu.

Karšto oro balionų klasės atveju d punkte nurodyti apribojimai, susiję su teisėmis vykdyti skrydžius skirtingų klasių oro balionais, taikomi priklausomai nuo oro balionų, kurie naudojami siekiant užtikrinti atitiktį f punkto 1 papunkčiui arba f punkto 2 papunkčiui, klasės.

ADD SKYRIUS

PAPILDOMOS KVALIFIKACIJOS

BFCL.200. Skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais kvalifikacija

a)

BPL turėtojas vykdo skrydžius pririšamaisiais karšto oro balionais tik jei jam pagal šią dalį suteikta skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais kvalifikacija.

b)

Prašymo suteikti skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais kvalifikaciją teikėjas:

1)

turi turėti teises pilotuoti karšto oro balionus;

2)

pirmiausia įvykdyti bent du mokomuosius skrydžius pririšamaisiais karšto oro balionais.

c)

Informacija apie baigtą skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais mokymą įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama už mokymą atsakingo FI(B) parašu.

d)

Pilotas, kuriam suteikta skrydžių pririšamaisiais karšto oro balionais kvalifikacija, naudojasi savo teisėmis tik jei yra įvykdęs bent vieną skrydį pririšamuoju karšto oro balionu per 48 mėnesius iki suplanuoto skrydžio arba, jei jis nėra įvykdęs tokio skrydžio, naudojasi savo teisėmis, jei yra įvykdęs skrydį pririšamuoju karšto oro balionu su instruktoriumi arba savarankiškai, prižiūrimas FI(B). Informacija apie tokį įvykdytą skrydį su instruktoriumi arba savarankišką prižiūrimą skrydį įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama FI(B) parašu.

BFCL.210. Skrydžio naktį kvalifikacija

a)

BPL turėtojas naudojasi savo licencija suteikiamomis teisėmis vykdyti skrydžius pagal VFR naktį tik jei jam pagal šį punktą suteikta skrydžio naktį kvalifikacija.

b)

Prašymo suteikti skrydžio naktį kvalifikaciją teikėjas turi būti įvykdęs bent du mokomuosius skrydžius naktį, kurių kiekvienas turi trukti ne trumpiau nei valandą.

c)

Informacija apie baigtą skrydžio naktį kvalifikacijai gauti skirtą mokymą įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama už mokymą atsakingo FI(B) parašu.

BFCL.215. Komercinių skrydžių kvalifikacija

a)

BPL turėtojas naudojasi savo licencija suteikiamomis teisėmis vykdydamas komercinius skrydžius oro balionais tik jei jam pagal šį punktą suteikta komercinių skrydžių kvalifikacija.

b)

Prašymo suteikti komercinių skrydžių kvalifikaciją teikėjas turi:

1)

būti sulaukęs 18 metų;

2)

kaip įgulos vadas oro balionu turi būti išskraidęs 50 valandų skrydžio laiko ir būti atlikęs 50 kilimų ir tūpimų;

3)

turėti teises pilotuoti tos klasės oro balioną, kuriame bus naudojamasi komercinių skrydžių kvalifikacijos suteikiamomis teisėmis, ir

4)

atitinkamos klasės oro balionu būti išlaikęs įgūdžių patikrinimo egzaminą, per kurį jis turi įrodyti FE(B) turįs gebėjimus, kurių reikalaujama komerciniams skrydžiams oro balionais vykdyti.

c)

Komercinių skrydžių kvalifikacija suteikiamomis teisėmis turi būti naudojamasi pilotuojant tik tos klasės oro balionus, kuriais pagal b punkto 3 papunktį išlaikytas įgūdžių patikrinimo egzaminas. Gavus prašymą, tos teisės papildomos teise pilotuoti kitos klasės oro balionus, jei prašymo teikėjas įvykdo b punkto 3 ir 4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, susijusius su tos kitos klasės oro balionais.

d)

Pilotas, kuriam suteikta komercinių skrydžių kvalifikacija, ta kvalifikacija suteikiamomis teisėmis naudojasi vykdydamas komercinius keleivinius skrydžius oro balionu tik jei jis:

1)

per 180 dienų iki suplanuoto skrydžio:

i)

įvykdė bent tris skrydžius kaip oro baliono įgulos vadas, iš kurių bent vienas skrydis buvo atitinkamos klasės oro balionu, arba

ii)

įvykdė vieną skrydį kaip oro baliono įgulos vadas atitinkamos klasės oro balionu, prižiūrint FI(B), kurio kompetencija atitinka šio punkto reikalavimus, ir

2)

per 24 mėnesius iki suplanuoto skrydžio:

i)

atitinkamos klasės oro balionu išlaikė kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, per kurį jis turi įrodyti FE(B) turįs gebėjimus, kurių reikalaujama komerciniams skrydžiams oro balionais vykdyti, arba

ii)

išklausė ATO arba DTO rengiamą kvalifikacijos kėlimo kursą, parengtą taip, kad būtų galima įgyti gebėjimus vykdyti komercinius skrydžius oro balionu, ir apimantį bent šešių valandų teorijos mokymą ir vieną mokomąjį skrydį atitinkamos klasės oro balionu su FI(B), kuris pagal šį punktą yra įgijęs kompetenciją vykdyti komercinius skrydžius oro balionu.

e)

Kad išlaikytų komercinių skrydžių kvalifikacija suteikiamas teises pilotuoti visų klasių oro balionus, pilotas, turintis komercinių skrydžių kvalifikaciją su teisėmis, kurios papildytos teise pilotuoti kelių klasių oro balionus, turi įvykdyti d punkto 2 papunkčio reikalavimus bent vienos klasės oro balionų pilotavimo srityje.

f)

Pilotas, įvykdęs d punkto reikalavimus ir turintis komercinių skrydžių kvalifikaciją pilotuoti karšto oro balionų klasės oro balionus, naudojasi ta kvalifikacija suteikiamomis teisėmis pilotuodamas tik karšto oro balionų klasės oro balionus, kurie:

i)

priklauso tai pačiai karšto oro balionų grupei, prie kurios priskiriamu oro balionu išlaikytas d punkto 2 papunkčio i dalyje nurodytas kvalifikacijos patikrinimo egzaminas arba įvykdytas d punkto 2 dalies ii papunktyje nurodytas mokomasis skrydis, arba

ii)

priklauso mažesnio kupolo karšto oro balionų grupei.

g)

Informacija apie įvykdytą prižiūrimą skrydį, nurodytą d punkto 1 papunkčio ii dalyje, išlaikytą kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, nurodytą d punkto 2 papunkčio i dalyje, ir baigtą kvalifikacijos kėlimo kursą, nurodytą d punkto 2 papunkčio ii dalyje, įrašoma į piloto skraidymų knygelę ir patvirtinama ATO arba DTO mokymo vadovo arba atitinkamai už mokymo kursą, priežiūrą arba kvalifikacijos patikrinimo egzaminą atsakingo FI(B) ar FE(B) parašu.

h)

Laikoma, kad pilotas, išlaikęs kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šio reglamento II priedo (BOP dalies) BOP.ADD.315 dalį, įvykdė d punkto 2 papunkčio i dalies reikalavimus.

FI SKYRIUS

SKRYDŽIO INSTRUKTORIAI

1 skirsnis

Bendrieji reikalavimai

BFCL.300. Skrydžio instruktoriaus pažymėjimai

a)   Bendroji informacija

Mokymą oro balione instruktorius rengia tik:

1)

turėdamas:

i)

BPL, įskaitant teises, kvalifikacijas ir pažymėjimus, kuriems gauti rengiamas skrydžio mokymas, ir

ii)

pagal šio skyriaus reikalavimus išduotą skrydžio oro balionu instruktoriaus (FI(B)) pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti atitinkamą mokymą, ir

2)

turėdamas teisę per tokį skrydžio mokymą vykdyti oro baliono įgulos vado pareigas.

b)   Už valstybių narių teritorijos ribų rengiamas mokymas

1.

Nukrypstant nuo a punkto 1 papunkčio, jei skrydžio mokymas, rengiamas per mokymo kursus, patvirtintus pagal šį priedą (BFCL dalį), už teritorijos, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakingos valstybės narės, ribų, kompetentinga institucija skrydžio instruktoriaus pažymėjimą išduoda prašymo teikėjui, turinčiam Čikagos konvencijos 1 priedo reikalavimus atitinkančią oro baliono piloto licenciją su sąlyga, kad prašymo teikėjas:

i)

turi bent licenciją, taip pat, kai tinkama, teises, kvalifikacijas arba pažymėjimus, lygiaverčius tiems, kuriems suteikti skirtą mokymą jis turi leidimą rengti,

ii)

įvykdo šio skyriaus reikalavimus FI(B) pažymėjimui su atitinkamomis instruktoriaus teisėmis išduoti ir

iii)

kompetentingai institucijai įrodo pakankamai išmanąs Europos aviacijos saugos taisykles, kad galėtų naudotis instruktoriaus teisėmis pagal šį priedą.

2.

Pažymėjimu suteikiama tik teisė rengti patvirtintą skrydžio mokymą:

i)

už teritorijos, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakingos valstybės narės, ribų, ir

ii)

pilotui mokiniui, pakankamai gerai mokančiam kalbą, kuria vykdomas skrydžio mokymas.

2 skirsnis

Skrydžio oro balionais instruktoriaus pažymėjimas – FI(B)

BFCL.315. FI(B) pažymėjimas. Teisės ir sąlygos

a)

Jei prašymo teikėjas laikosi BFCL.320 dalies ir toliau nurodytų sąlygų, jam išduodamas FI(B) pažymėjimas su teisėmis vykdyti skrydžio mokymą, kurį baigus:

1)

išduodama BPL;

2)

suteikiamos papildomos teisės pilotuoti kitų klasių ir grupių oro balionus, jei prašymo teikėjas kaip įgulos vadas išskraidė bent 15 valandų skrydžio laiko kiekvienu atitinkamos klasės oro balionu;

3)

suteikiama skrydžio naktį kvalifikacija arba skrydžių pririšamaisiais oro balionais kvalifikacija, jei prašymo teikėjas yra baigęs specialų mokymą, kaip vykdyti atitinkamai kvalifikacijai gauti skirtą mokymą ATO arba DTO, ir

4)

išduodamas FI(B) pažymėjimas, jei prašymo teikėjas:

i)

yra išskraidęs bent 50 valandų mokydamas skrydžio oro balionais ir

ii)

laikydamasis tuo tikslu kompetentingos institucijos nustatytų procedūrų, prižiūrimas FI(B), kurio kompetencija atitinka šio punkto reikalavimus ir kurį yra paskyręs ATO arba DTO mokymo vadovas, ir šiam priimtinu būdu įvykdė bent vienos valandos trukmės skrydžio mokymą FI(B) pažymėjimui gauti.

b)

Teisės, išvardytos a punkte, apima teises vykdyti skrydžio mokymą, kurį baigus:

1)

išduodama atitinkama licencija, suteikiamos teisės, kvalifikacija arba išduodamas pažymėjimas ir

2)

jie, priklausomai nuo konkretaus atvejo, pratęsiami, atnaujinami arba užtikrinama atitiktis šiame priede nustatytiems atitinkamiems įgūdžių atnaujinimo reikalavimams.

BFCL.320. FI(B). Išankstinės sąlygos ir reikalavimai

Prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėjas:

a)

turi būti ne jaunesnis nei 18 metų;

b)

turi įvykdyti BFCL.300 dalies a punkto 1 papunkčio i dalyje ir a punkto 2 papunktyje nustatytus reikalavimus;

c)

turi būti oro balionu išskraidęs 75 valandas skrydžio laiko kaip įgulos vadas;

d)

ATO arba DTO turi būti baigęs instruktoriaus mokymo kursą pagal BFCL.330 dalį ir

e)

būti išlaikęs gebėjimų vertinimo egzaminą pagal BFCL.345 dalį.

BFCL.325. FI(B) gebėjimai ir vertinimas

Prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėjai turi būti mokomi, kad įgytų šiuos gebėjimus:

a)

parengti mokymo medžiagą;

b)

sukurti mokymuisi palankią atmosferą;

c)

perteikti žinias;

d)

integruoti grėsmės ir klaidų valdymą (TEM) ir įgulos išteklių valdymą (CRM);

e)

tinkamai organizuoti laiką, kad būtų pasiekti mokymo tikslai;

f)

sudaryti sąlygas mokytis;

g)

vertinti mokinio rezultatus;

h)

stebėti ir peržiūrėti pažangą;

i)

vertinti treniruotes ir

j)

teikti rezultatų ataskaitas.

BFCL.330. FI(B). Mokymo kursas

a)

Prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėjas per 12 mėnesių iki mokymo kurso pradžios privalo būti sėkmingai perėjęs specialų parengiamąjį jo gebėjimo dalyvauti kurse vertinimą ATO arba DTO.

b)

FI(B) mokymo kursą sudaro bent:

1)

BFCL.325 dalyje nurodyti elementai;

2)

25 valandų trukmės mokymas ir mokymasis;

3)

12 valandų trukmės teorijos mokymas, įskaitant pažangos patikrinimo egzaminus, ir

4)

trijų valandų trukmės skrydžio mokymas, įskaitant tris kilimus ir tūpimus.

c)

Laikoma, kad prašymo teikėjas, jau turintis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį) arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) išduotą instruktoriaus pažymėjimą, visiškai įvykdė b punkto 2 papunktyje nustatytą reikalavimą.

BFCL.345. FI(B). Gebėjimų vertinimas

a)

Prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėjas turi išlaikyti gebėjimų vertinimo egzaminą oro balionu, kad įrodytų egzaminuotojui, kurio kompetencija atitinka BFCL.415 dalies c punkto reikalavimus, gebąs pilotą mokinį išmokyti taip, kad jam būtų išduota BPL.

b)

Vertinimo egzaminas apima:

1)

BFCL.325 dalyje aprašytų gebėjimų parodymą per priešskrydinių bei poskrydinių procedūrų ir teorijos mokymą;

2)

žodinius teorijos egzaminus ant žemės, priešskrydinį bei poskrydinį instruktažą ir skrydžio gebėjimų parodymą atitinkamos klasės oro balionu;

3)

instruktoriaus gebėjimams įvertinti tinkamus pratimus.

BFCL.360. FI(B) pažymėjimas. Įgūdžių atnaujinimo reikalavimai

a)

FI(B) pažymėjimo turėtojas naudojasi savo pažymėjimu suteikiamomis teisėmis tik jei jis įvykdė šiuos reikalavimus:

1)

per paskutinius trejus metus iki planuojamo naudojimosi tomis teisėmis:

i)

ATO, DTO arba kompetentingoje institucijoje baigė kvalifikacijos kėlimo kursą, per kurį pažymėjimo turėtojas turi išklausyti teorijos mokymo kursą, kad atnaujintų oro balionų instruktoriams būtinas žinias ir pakeltų kvalifikaciją;

ii)

išskraidė bent 6 valandas mokydamas skrydžio oro balionais kaip FI(B) ir

2)

per paskutinius devynerius metus, laikydamasis tuo tikslu kompetentingos institucijos nustatytų procedūrų, prižiūrimas FI(B), kurio kompetencija atitinka BFCL.315 dalies a punkto 4 dalies reikalavimus ir kurį yra paskyręs ATO arba DTO mokymo vadovas, ir šiam priimtinu būdu įvykdė vieną mokomąjį skrydį oro balionu kaip FI(B).

b)

Į laiką, kurį reikalaujama išskraidyti pagal a punkto 1 papunkčio ii dalį, įskaitomos visos valandos, išskraidytos kaip FE(B) per įgūdžių patikrinimo egzaminus, kvalifikacijos patikrinimo egzaminus ar gebėjimų vertinimo egzaminus.

c)

Jei FI(B) pažymėjimo turėtojas, prižiūrimas FI(B), neįvykdė mokomojo skrydžio pagal a punkto 2 papunktį FI(B) priimtinu būdu, jis nesinaudoja FI(B) pažymėjimu suteikiamomis teisėmis tol, kol sėkmingai išlaikys gebėjimų vertinimo egzaminą pagal BFCL.345 dalį.

d)

Kad galėtų vėl naudotis FI(B) pažymėjimu suteikiamomis teisėmis, FI(B) pažymėjimo turėtojas, kuris įvykdė ne visus a punkto reikalavimus, turi įvykdyti a punkto 1 papunkčio i dalyje ir BFCL.345 dalyje nustatytus reikalavimus.

FE SKYRIUS

SKRYDŽIO EGZAMINUOTOJAI

1 skirsnis

Bendrieji reikalavimai

BFCL.400. Skrydžio oro balionu egzaminuotojo pažymėjimai

a)   Bendroji informacija

Egzaminuotojas vykdo įgūdžių patikrinimo egzaminus, kvalifikacijos patikrinimo egzaminus ar gebėjimų vertinimo egzaminus pagal šį priedą tik jei jis:

1)

turėdamas:

i)

BPL, įskaitant teises, kvalifikacijas ir pažymėjimus, kuriems suteikti skirtus įgūdžių patikrinimo egzaminus, kvalifikacijos patikrinimo egzaminus ar gebėjimų vertinimo egzaminus jis turi leidimą atlikti, taip pat teises vykdyti atitinkamą mokymą;

ii)

FE(B) pažymėjimą, įskaitant teises, susijusias su vykdomais įgūdžių patikrinimo egzaminais, kvalifikacijos patikrinimo egzaminais ar gebėjimų vertinimo egzaminais, išduotą pagal šį skyrių;

2)

turi teisę vykdyti oro baliono įgulos vado pareigas per įgūdžių patikrinimo egzaminą, kvalifikacijos patikrinimo egzaminą ar gebėjimų vertinimo egzaminą.

b)   Ne valstybių narių teritorijoje laikomi egzaminai

1.

Nukrypstant nuo a punkto 1 papunkčio, jei įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminai vykdomi už teritorijos, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakingos valstybės narės, ribų, kompetentinga institucija egzaminuotojo pažymėjimą išduoda prašymo teikėjui, turinčiam Čikagos konvencijos 1 priedo reikalavimus atitinkančią oro baliono piloto licenciją su sąlyga, kad prašymo teikėjas:

i)

turi bent licenciją, taip pat, kai tinkama, teises, kvalifikacijas arba pažymėjimus, lygiaverčius tiems, kuriems suteikti skirtus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus jis turi leidimą rengti;

ii)

yra įvykdęs šio skyriaus reikalavimus atitinkamam egzaminuotojo pažymėjimui gauti;

iii)

kompetentingai institucijai įrodo pakankamai išmanąs Europos aviacijos saugos taisykles, kad galėtų naudotis egzaminuotojo teisėmis pagal šį priedą.

2.

1 papunktyje nurodytu pažymėjimu suteikiama teisė vykdyti tik įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus:

i)

už teritorijos, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakingos valstybės narės, ribų ir

ii)

skirtus pilotams, pakankamai gerai mokantiems kalbą, kuria vykdomas patikrinimo egzaminas.

BFCL.405. Teisių apribojimas asmeninių interesų atveju

Skrydžių oro balionu egzaminuotojas nevykdo:

a)

prašymo išduoti licenciją ar pažymėjimą arba suteikti kvalifikaciją teikėjo įgūdžių patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, jei jis tą prašymo teikėją mokė skrydžio daugiau kaip 50 % skrydžio mokymo laiko, būtino norint gauti licenciją, kvalifikaciją ar pažymėjimą, dėl kurio laikomas įgūdžių patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminas, arba

b)

įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, jei egzaminuotojas mano, kad gali būti neobjektyvus.

BFCL.410. Įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų vykdymas

a)

Vykdydamas įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminus, skrydžių oro balionu egzaminuotojas atlieka visas šias užduotis:

1)

užtikrina, kad su prašymo teikėju būtų galima bendrauti be kalbos kliūčių;

2)

patikrina, ar prašymo teikėjas įvykdė visus šiame priede nurodytus kvalifikacijos, mokymo ir patirties reikalavimus, būtinus licencijai, teisėms, kvalifikacijai ar pažymėjimui, dėl kurių laikomas įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminas, gauti, pratęsti ar atnaujinti, ir

3)

prašymo teikėją informuoja apie ne visos, netikslios ar klaidingos informacijos apie jo mokymą ir skraidymo patirtį pateikimo padarinius.

b)

Užbaigęs įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminus, skrydžių oro balionu egzaminuotojas:

1)

informuoja prašymo teikėją apie įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų rezultatus;

2)

jei išlaikomas gebėjimų vertinimo egzaminas, būtinas licencijai pratęsti ar atnaujinti, patvirtina prašymo teikėjo licenciją ar pažymėjimą joje nurodydamas naują galiojimo pabaigos datą, jei už prašymo teikėjo licenciją atsakinga kompetentinga institucija specialiai paskiria jį vykdyti šią funkciją;

3)

prašymo teikėjui pateikia pasirašytą įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų ataskaitą, o ataskaitos kopijas nepagrįstai nedelsdamas pateikia už prašymo teikėjo licenciją atsakingai kompetentingai institucijai ir egzaminuotojo pažymėjimą išdavusiai kompetentingai institucijai. Ataskaitoje, be kita ko, pateikiama tokia informacija:

i)

pareiškimas, kad prašymo teikėjas skrydžių oro balionu egzaminuotojui pateikė informaciją apie savo patirtį ir mokymą ir kad egzaminuotojas nustatė, jog patirtis ir mokymas atitinka taikytinus šio priedo reikalavimus;

ii)

patvirtinimas, kad atlikti visi būtini manevrai ir pratimai, taip pat, jei taikoma, informacija apie žodinį teorijos egzaminą. Jei neišlaikomas koks nors egzamino elementas, egzaminuotojas įrašo tokio vertinimo priežastis;

iii)

įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminų rezultatai;

iv)

pareiškimas, kad skrydžių oro balionu egzaminuotojas peržiūrėjo ir taikė nacionalines procedūras ir prašymo teikėjo kompetentingos institucijos reikalavimus, jei už prašymo teikėjo licenciją atsakinga kompetentinga institucija yra ne ta pati, kaip egzaminuotojo pažymėjimą išdavusi kompetentinga institucija;

v)

skrydžių oro balionu egzaminuotojo pažymėjimo kopija, kurioje nurodyta jo teisių apimtis vykdant prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus.

c)

Skrydžių oro balionu egzaminuotojas šiuos įrašus ir visą išsamią informaciją apie vykdytus įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminus ir jų rezultatus saugo penkerius metus.

d)

Už skrydžių oro balionu egzaminuotojo pažymėjimą atsakingai kompetentingai institucijai ar už prašymo teikėjo licenciją atsakingai kompetentingai institucijai paprašius, skrydžių oro balionu egzaminuotojas pateikia visus įrašus ir ataskaitas, taip pat visą kitą informaciją, kurią būtina pateikti priežiūros tikslais.

2 skirsnis

Oro balionais vykdomų skrydžių egzaminuotojo pažymėjimas – FE(B)

BFCL.415. FE(B) pažymėjimas. Teisės ir sąlygos

Jei prašymo teikėjas laikosi BFCL.420 dalies ir toliau nurodytų sąlygų, tai, gavus prašymą, išduodamas FE(B) pažymėjimas su teisėmis vykdyti:

a)

įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus norint gauti BPL, ir įgūdžių patikrinimo egzaminus, būtinus norint įgyti papildomas teises pilotuoti kitos klasės oro balionus, jei prašymo teikėjas išskraidė 250 valandų skrydžio laiko kaip oro baliono pilotas, įskaitant 50 valandų skrydžio mokymo, kuris apima visą BPL mokymo kurso programą;

b)

įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus norint įgyti komercinių skrydžių kvalifikaciją, nurodytą BFCL.215 dalyje, jei prašymo teikėjas įvykdė patirties reikalavimus, išdėstytus a punkte, ir baigė specialų mokymą per egzaminuotojo standartizavimo kursą pagal BFCL.430 dalį;

c)

gebėjimų vertinimo egzaminus, būtinus norint gauti FI(B) pažymėjimą, jei prašymo teikėjas:

1)

yra išskraidęs 350 valandų skrydžio laiko kaip oro balionų pilotas, įskaitant 5 valandas mokydamas prašymo išduoti FI(B) pažymėjimą teikėją;

2)

baigė specialų mokymą per egzaminuotojo standartizavimo kursą pagal BFCL.430 dalį.

BFCL.420. FE(B) pažymėjimas. Išankstinės sąlygos ir reikalavimai

Prašymo išduoti FE(B) pažymėjimą teikėjas turi:

a)

įvykdyti reikalavimus, nustatytus BFCL.400 dalies a punkto 1 papunkčio i dalyje ir 2 papunktyje;

b)

būti baigęs FE(B) standartizavimo kursą pagal BFCL.430 dalį;

c)

būti išlaikęs gebėjimų vertinimo egzaminą pagal BFCL.445 dalį;

d)

įrodyti turįs reikiamos patirties, susijusios su FE(B) pažymėjimu suteikiamomis teisėmis, ir

e)

įrodyti, kad jam netaikytos jokios sankcijos, įskaitant jo licencijų, kvalifikacijų arba pažymėjimų, išduotų pagal šį priedą, Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) arba Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį), galiojimo sustabdymą, apribojimą arba panaikinimą dėl Reglamento (ES) 2018/1139 ir jo deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nesilaikymo per paskutinius trejus metus.

BFCL.430. FE(B) pažymėjimas. Standartizavimo kursas

a)

Prašymo išduoti FE(B) pažymėjimą teikėjas privalo baigti kompetentingos institucijos arba ATO ar DTO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą standartizavimo kursą.

b)

Standartizavimo kursas turi būti pritaikytas skrydžių oro balionu egzaminuotojo prašomoms teisėms ir jį turi sudaryti teorijos ir praktinis mokymas, kuris turi apimti bent šiuos dalykus:

1)

bent vieno įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, būtino norint gauti BPL arba susijusias kvalifikacijas ar pažymėjimus, vykdymą;

2)

mokymą apie taikomus šio priedo reikalavimus ir taikomus skrydžių vykdymo reikalavimus, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ir gebėjimų vertinimo egzaminų vykdymo mokymą, egzaminų patvirtinimą dokumentais ir ataskaitų teikimą;

3)

supažindinimą su:

i)

nacionalinėmis administracinėmis procedūromis;

ii)

asmens duomenų apsaugos reikalavimais;

iii)

egzaminuotojo atsakomybe;

iv)

egzaminuotojo draudimu nuo nelaimingų atsitikimų;

v)

nacionaliniais mokesčiais ir

vi)

informacija apie tai, kaip gauti prieigą prie i–v punktuose nurodytos informacijos, vykdant prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus.

c)

FE(B) pažymėjimo turėtojas negali vykdyti prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, neperžiūrėjęs naujausios informacijos apie atitinkamas prašymo teikėjo kompetentingos institucijos nacionalines procedūras.

BFCL.445. FE(B) pažymėjimas

Gebėjimų vertinimas Prašymo pirmą kartą išduoti FE(B) pažymėjimą teikėjas įrodo savo gebėjimus vykdyti FE(B) funkcijas kompetentingos institucijos inspektoriui ar vyresniajam egzaminuotojui, kurį šią funkciją vykdyti paskyrė už FE(B) egzaminuotojo pažymėjimą atsakinga kompetentinga institucija. Per gebėjimų vertinimo egzaminą prašymo teikėjas vykdo įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminą, kuris apima instruktažą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino vykdymą, taip pat tikrinamojo asmens vertinimą, apklausą po skrydžio ir dokumentų rengimą.

BFCL.460. FE(B) pažymėjimas. Galiojimas, pratęsimas ir atnaujinimas

a)

FE(B) pažymėjimas galioja penkerius metus.

b)

FE(B) pažymėjimas pratęsiamas, jei jo turėtojas:

1)

FE(B) pažymėjimo galiojimo laikotarpiu baigė kompetentingos institucijos arba ATO ar DTO rengiamą ir kompetentingos institucijos patvirtintą egzaminuotojo kvalifikacijos kėlimo kursą, per kurį turėtojas turi išklausyti teorijos mokymo kursą, kad atnaujintų oro balionų instruktoriams būtinas žinias ir pakeltų kvalifikaciją, ir

2)

per paskutinius 24 mėnesius iki pažymėjimo galiojimo laikotarpio pabaigos pravedė vieną įgūdžių patikrinimo egzaminą, kvalifikacijos patikrinimo egzaminą arba gebėjimų vertinimo egzaminą, prižiūrimas kompetentingos institucijos inspektoriaus arba egzaminuotojo, kurį šią funkciją vykdyti paskyrė už FE(B) pažymėjimo išdavimą atsakinga kompetentinga institucija, ir šiam priimtinu būdu.

c)

FE(B) pažymėjimo turėtojo, jau turinčio vieną ar kelis pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) arba Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1976 III priedą (SFCL dalį) išduotus kitų orlaivių kategorijų egzaminuotojo pažymėjimus, visi egzaminuotojo pažymėjimai gali būti pratęsiami kartu, jei tam pritaria kompetentinga institucija.

d)

Jei FE(B) pažymėjimas baigė galioti, jo turėtojas, norėdamas vėl pradėti naudotis FE(B) pažymėjimu suteikiamomis teisėmis, privalo įvykdyti b punkto 1 papunkčio ir BFCL.445 dalies reikalavimus.

e)

FE(B) pažymėjimas pratęsiamas arba atnaujinamas tik jei prašymo teikėjas įrodo, kad tebesilaiko reikalavimų, nustatytų BFCL.410 dalyje ir BFCL.420 dalies d ir e punktuose.


Top