EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0419

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo

OJ L 150, 6.6.2001, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 127 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 127 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 39 - 41

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/419/oj

32001D0419Oficialusis leidinys L 150 , 06/06/2001 p. 0001 - 0003


Tarybos sprendimas

2001 m. gegužės 28 d.

dėl kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo

(2001/419/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ir ypač į jos 30, 31 straipsnius ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Švedijos Karalystės iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi:

(1) Kova su nelegalia narkotikų gamyba ir prekyba kelia bendrą teisėsaugos ir teisingumo institucijų susirūpinimą valstybėse narėse.

(2) Galimybė valstybių narių institucijoms teisiškai perduoti konfiskuotų kontroliuojamų medžiagų pavyzdžius kitoms institucijoms siekiant atskleisti, ištirti ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą už baudžiamuosius nusikaltimus ar atlikti pavyzdžių teismo ekspertizę, leistų efektyviau kovoti su nelegalia narkotikų gamyba ir prekyba.

(3) Šiuo metu nėra jokių teisiškai privalomų taisyklių, reguliuojančių konfiskuotų narkotinių medžiagų pavyzdžių perdavimą tarp valstybių narių institucijų. Todėl turėtų būti sukurta Europos Sąjungos lygmens sistema, kuri leistų teisiškai perduoti tokius pavyzdžius. Tokia sistema turėtų būti taikoma visoms konfiskuotų kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo valstybėms narėms formoms. Perdavimas turėtų vykti remiantis susitarimu tarp išsiunčiančios ir gaunančios valstybės narės.

(4) Perdavimas turėtų vykti saugiai, garantuojant, kad transportuojamais pavyzdžiais nebūtų piktnaudžiaujama;

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Pavyzdžių perdavimo sistemos sukūrimas

1. Šiuo sprendimu įkuriama kontroliuojamų medžiagų pavyzdžių perdavimo tarp valstybių narių sistema.

2. Laikoma, kad kontroliuojamų medžiagų pavyzdžiai (toliau – pavyzdžiai) perduodami teisėtai visose valstybėse narėse, kai perdavimas vyksta laikantis šio sprendimo.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame sprendime kontroliuojamos medžiagos:

a) bet kokia natūrali ar sintetinė medžiaga, paminėta 1961 m. Jungtinių Tautų Vieningos konvencijos dėl narkotinių medžiagų I ir II prieduose ir toje konvencijoje, pakeistoje ir papildytoje 1972 m. protokolu;

b) bet kokia medžiaga, paminėta 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos I, II, III ir IV sąrašuose;

c) bet kokia medžiaga, kuriai taikomos kontrolės priemonės pagal 1997 m. birželio 16 d. Bendrųjų veiksmų 97/396/TVR dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės [2] 5 straipsnio 1 dalį.

3 straipsnis

Nacionaliniai kontaktiniai padaliniai

1. Įgyvendindama šį sprendimą kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį kontaktinį padalinį.

2. Informacija apie paskirtuosius kontaktinius padalinius ir visi vėlesni pakeitimai perduodami Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kuris paskelbia informaciją Oficialiajame leidinyje.

3. Nacionaliniai kontaktiniai padaliniai, jei reikia, kartu su atitinkamomis kitomis nacionalinėmis institucijomis, yra vienintelės institucijos, kompetentingos leisti pagal šį sprendimą perduoti pavyzdžius, nepaisant susijusių nuostatų dėl abipusės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose.

4 straipsnis

Sutikimas perduoti pavyzdžius ir gavimo patvirtinimas

1. Numatančios siųsti pavyzdį valstybės narės nacionalinis kontaktinis padalinys ir besiruošiančios gauti pavyzdį valstybės narės nacionalinis kontaktinis padalinys prieš pradėdami vykdyti perdavimą susitaria dėl transportavimo. Šiam tikslui jie pasinaudoja priede pateikta pavyzdžio perdavimo forma.

2. Kai perduodant pavyzdį reikia jį transportuoti per trečiosios valstybės narės teritoriją (toliau – tranzitinė valstybė narė), siunčiančios valstybės narės nacionalinis kontaktinis padalinys informuoja šios tranzitinės valstybės narės nacionalinį kontaktinį padalinį apie numatytą transportavimą. Šiuo tikslu prieš pradedant perdavimą kiekviena tranzitinė valstybė narė gauna tinkamai užpildytą pavyzdžio perdavimo formos kopiją.

3. Gaunančioji valstybė narė nusiunčia patvirtinimą siunčiančiajai valstybei narei apie pavyzdžio gavimą.

5 straipsnis

Transportavimo būdai

1. Pavyzdžių transportavimas vyksta saugiai.

2. Saugiais laikomi tokie transportavimo būdai:

a) siunčiančios ar gaunančios valstybės narės pareigūno vykdomas transportavimas;

b) kurjerio vykdomas transportavimas;

c) transportavimas diplomatiniu paštu;

d) transportavimas registruotu (greituoju) paštu.

3. Viso transportavimo laikotarpio metu prie pavyzdžio turi būti tinkamai užpildyta pavyzdžio perdavimo forma.

4. Susijusių valstybių narių institucijos nedaro kliūčių ir neužlaiko transportuojamo pavyzdžio su tinkamai užpildyta pavyzdžio perdavimo forma, išskyrus kai jie abejoja dėl transportavimo teisėtumo. Kilus abejonėms dėl pavyzdžio perdavimo formos teisėtumo, pavyzdį sulaikiusios valstybės narės nacionalinis kontaktinis padalinys nedelsdamas susisiekia su valstybių narių nacionaliniais kontaktiniais padaliniais, atsakingais už pavyzdžio perdavimo formos pildymą, kad išsiaiškintų neaiškumus.

5. Jei pasirenkamas toks transportavimo būdas, kai pavyzdį transportuoja siunčiančios ar gaunančios valstybės narės pareigūnas, šiam pareigūnui neleidžiama dėvėti uniformos. Be to, transportuojant jis nevykdo jokių darbinių užduočių, išskyrus atvejus, kai tai neprieštarauja taikomiems nacionaliniams teisės aktams ir dėl to susitarė siunčiančioji, tranzitinė ar gaunančioji valstybė narė. Keliaujant orlaiviu naudojamasi tik tomis oro linijų kompanijomis, kurios yra registruotos vienoje iš valstybių narių.

6 straipsnis

Pavyzdžio kiekis ir jo paskirtis

1. Pavyzdžio kiekis neviršija dydžio, kuris laikomas reikalingu teisėsaugos ir teisminėms reikmėms arba pavyzdžių analizei.

2. Dėl pavyzdžio naudojimo gaunančioje valstybėje narėje susitaria siunčiančioji ir gaunančioji valstybė narė, susitariant, kad pavyzdžiai gali būti naudojami baudžiamiesiems nusikaltimams atskleisti, tirti ir persekioti už juos arba pavyzdžių teismo ekspertizei.

7 straipsnis

Įvertinimas

1. Šis sprendimas turi būti peržiūrimas Taryboje po ne mažiau kaip dvejų ir ne daugiau kaip penkerių metų nuo jo įsigaliojimo.

2. Vertinimo reikmėms kiekvienos siunčiančiosios valstybės narės nacionalinis kontaktinis padalinys saugo savo archyvuose kiekvienos pavyzdžio perdavimo formos, išduotos per pastarųjų penkerių metų laikotarpį, kopiją.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2001 m. liepos 1 d.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gegužės 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. Bodström

[1] Nuomonė pateikta 2001 m. gegužės 4 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 167, 1997 6 25, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top