EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0665

2019 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/665, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/270/EB, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2805) (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/2805

OJ L 112, 26.4.2019, p. 26–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/665/oj

26.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/665

2019 m. balandžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/270/EB, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2805)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (1), ypač į jos 5 straipsnio 4 dalį, 6a straipsnio 9 dalį ir 12 straipsnio 3d dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 94/62/EB su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852 (2), nustatytos bendrosios pakuočių atliekų perdirbimo 2025 m. ir 2030 m. tikslų įgyvendinimo pažangos skaičiavimo taisyklės. Ja reikalaujama, kad valstybės narės Komisijos nustatyta forma teiktų jai perdirbimo tikslų įgyvendinimo kiekvienų kalendorinių metų duomenis;

(2)

Komisijos sprendimą 2005/270/EB (3) reikėtų iš dalies pakeisti, kad jo nuostatos būtų suderintos su naujomis Direktyvos 94/62/EB taisyklėmis dėl tikslų įgyvendinimo pažangos skaičiavimo, t. y. 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis dėl galimybės atsižvelgti į daugkartines prekines pakuotes, 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis dėl medinių pakuočių, pataisytų pakartotinai naudoti, 6a straipsnio nuostatomis ir 12 straipsnio dėl ataskaitų teikimo pakeitimais;

(3)

Direktyvos 94/62/EB 6a straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytose pakuočių ir pakuočių atliekų perdirbimo 2025 m. ir 2030 m. tikslų įgyvendinimo pažangos skaičiavimo taisyklėse paaiškinta, kad skaičiuojant perdirbimo tikslų įgyvendinimo pažangą skaičiuojamos tik į perdirbimo operaciją patenkančios atliekos arba atliekos, kurios nebelaikomos atliekomis, ir kad paprastai atliekų svoris matuojamas prieš perdirbimo operaciją. Siekiant užtikrinti, kad skaičiavimo taisyklės būtų taikomos vienodai ir duomenys būtų palyginami, reikėtų sukonkretinti pagrindinių pakuočių medžiagų kiekio skaičiavimo vietas ir perdirbimo operacijas;

(4)

siekiant užtikrinti suderintą duomenų apie metalus, atskirtus sudeginus pakuočių atliekas, teikimą ir kokybišką perdirbimą, būtina nustatyti bendrą tų metalų kiekio apskaičiavimo metodiką. Toje metodikoje turėtų būti atsižvelgiama tik į metalo kiekį, esantį medžiagose, atskirtose nuo deginimo nuosėdinių pelenų siekiant jas perdirbti į metalus, ir užtikrinama, kad būtų skaičiuojami tik deginant pakuočių atliekas gaunami metalai;

(5)

remiantis Direktyvos 94/62/EB 6a straipsnio 3 ir 8 dalimis, duomenų skaičiavimą ir teikimą turi papildyti veiksminga kokybės kontrolės ir pakuočių atliekų medžiagų srautų atsekamumo sistema. Todėl valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad užtikrintų didelį surinktų duomenų apie susidariusias ir perdirbtas atliekas patikimumą ir tikslumą, – visų pirma rinkti duomenis tiesiogiai iš ekonominės veiklos vykdytojų, naudoti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (4) 35 straipsnio 4 dalyje nurodytus elektroninius registrus ir rūšiuotoms atliekoms taikyti technines specifikacijas;

(6)

formose, kurias valstybės narės naudoja duomenims pagal Direktyvos 94/62/EB 12 straipsnio 3a dalį teikti, turėtų atsispindėti Direktyvoje 94/62/EB nustatytos pakuočių perdirbimo tikslų įgyvendinimo ir daugkartinių pakuočių duomenų teikimo taisyklės;

(7)

daugkartinių pakuočių duomenų teikimo formose turėtų būti įtraukta informacija apie pirmą kartą rinkai pateiktų daugkartinių pakuočių kiekį ir apie metinį jų naudojimo ciklų skaičių – tai svarbu siekiant nustatyti daugkartinių pakuočių sudaromą dalį, palyginti su vienkartinių pakuočių dalimi. Kadangi skaičiuojant perdirbimo tikslų įgyvendinimo pažangą galima įskaičiuoti daugkartines prekines pakuotes, jas derėtų atskirti nuo kitų daugkartinių pakuočių;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2005/270/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šiuo sprendimu nustatomos duomenų teikimo pagal Direktyvos 94/62/EB 12 straipsnį formos ir duomenų skaičiavimo, patikros ir teikimo pagal tą direktyvą taisyklės, susijusios su:

a)

pakoreguotų perdirbimo tikslų, nurodytų Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose, įgyvendinimu įskaičiuojant daugkartines pakuotes pagal tos direktyvos 5 straipsnio 2 dalį;

b)

medinių pakuočių, pataisytų pakartotinai naudoti, įskaičiavimu pagal Direktyvos 94/62/EB 5 straipsnio 3 dalį;

c)

atitiktimi Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatytiems tikslams;

d)

kokybės kontrole ir priemonėmis, kurių imtasi pagal Direktyvos 94/62/EB 6a straipsnio 3 ir 8 dalis.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Be terminų, kurių apibrėžtys nustatytos Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnyje, šiame sprendime vartojami taip apibrėžti terminai:

a)   tikslinės medžiagos– pakuočių atliekų medžiagos, kurios per tam tikrą perdirbimo operaciją perdirbamos į atliekomis nelaikomus produktus, žaliavas ar medžiagas;

b)   netikslinės medžiagos– apskaičiuojant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatytų perdirbimo tikslų įgyvendinimo pažangą, tos atliekų medžiagos, kurios per tam tikrą perdirbimo operaciją neperdirbamos į atliekomis nelaikomus produktus, žaliavas ar medžiagas;

c)   pradinis apdorojimas– bet kuri apdorojimo operacija, atliekama su pakuočių atliekų medžiagomis prieš perdirbimo operaciją, per kurią tos medžiagos perdirbamos į atliekomis nelaikomus produktus, žaliavas ar medžiagas. Šis apdorojimas apima tikrinimą, rūšiavimą ir kitas parengiamąsias operacijas, atliekamas siekiant pašalinti netikslines medžiagas ir užtikrinti kokybišką perdirbimą;

d)   skaičiavimo vieta– vieta, kurioje pradedama pakuočių atliekų medžiagų perdirbimo operacija, per kurią atliekos perdirbamos į atliekomis nelaikomus produktus, žaliavas ar medžiagas, arba vieta, kurioje atliekų medžiagos nustoja būti laikomos atliekomis, nes prieš perdirbimą su jomis atliekama parengiamoji operacija;

e)   matavimo vieta– vieta, kurioje išmatuojama atliekų medžiagų masė siekiant nustatyti atliekų kiekį skaičiavimo vietoje;

f)   naudojimo ciklas– daugkartinės pakuotės kelias nuo momento, kai ji pirmą kartą pateikiama rinkai kartu su prekėmis, kurias ji turi talpinti ar apsaugoti arba kurios joje tvarkomos, pristatomos arba pateikiamos, iki momento, kai pakuotė išsiunčiama atgal į daugkartinių pakuočių sistemą ketinant ją vėl pateikti rinkai kartu su prekėmis;

g)   daugkartinių pakuočių sistema– organizacinių, techninių ar finansinių priemonių, kuriomis užtikrinama, kad daugkartinė pakuotė būtų naudojama daug naudojimo ciklų, visuma.“;

b)

2 dalies pirma pastraipa išbraukiama;

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„3.   Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą, iš įvairių medžiagų, kurių rankiniu būdu atskirti negalima, pagaminta pakuotė ataskaitose priskiriama medžiagai, kuri joje vyrauja pagal svorį.“;

b)

4 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„4.   Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą, panaudotų ar perdirbtų pakuočių atliekų svoris prilyginamas veiksmingo pakuočių atliekų naudojimo ar perdirbimo proceso sąnaudoms. Jei su rūšiavimo įmonėje surūšiuotomis atliekomis be didelių nuostolių atliekami veiksmingi naudojimo ar perdirbimo procesai, jų kiekį priimtina laikyti panaudotų ar perdirbtų pakuočių atliekų svoriu.“;

4)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą, iš Sąjungos eksportuotos pakuočių atliekos laikomos panaudotomis arba perdirbtomis tik tuomet, jei esama pagrįstų įrodymų, kad naudojimas ir (arba) perdirbimas vyko laikantis reikalavimų, kurie yra iš esmės lygiaverčiai atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą, į valstybę narę naudoti ar perdirbti siunčiamos kitoje valstybėje narėje arba už Sąjungos ribų susidariusios pakuočių atliekos nelaikomos panaudotomis ar perdirbtomis toje valstybėje narėje, į kurią buvo išsiųstos.“;

5)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą, panaudotų arba perdirbtų pakuočių atliekų svoris apskaičiuojamas naudojant pakuočių atliekų natūralų drėgnumą, palyginamą su rinkai pateiktų lygiaverčių pakuočių drėgnumu.“;

ii)

ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Apie svarbias pataisas pranešama duomenų kokybės patikros ataskaitoje pateikiamuose surinktų duomenų aprašymuose.“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą, į panaudotų pakuočių atliekų svorį, kiek praktiškai įmanoma, neįskaičiuojamos kartu su pakuočių atliekomis surinktos pakuočių gamybai nenaudojamos medžiagos.“;

ii)

ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Apie svarbias pataisas pranešama duomenų kokybės patikros ataskaitoje pateikiamuose surinktų duomenų aprašymuose.“;

6)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą, šio sprendimo 3, 4 ir 5 straipsnių nuostatos dėl naudojimo mutatis mutandis taikomos pakuočių atliekoms, sudegintoms deginimo įmonėje energijai gauti.“;

7)

įterpiami šie 6a–6f straipsniai:

„6a straipsnis

1.   Jei pakoreguotų Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nurodytų tikslų siekiama atsižvelgiant į daugkartinių prekinių pakuočių, pirmą kartą pateiktų rinkai ir pakartotinai panaudotų taikant daugkartinių pakuočių sistemą, pastarųjų trejų metų vidutinę procentinę dalį, kaip numatyta Direktyvos 94/62/EB 5 straipsnio 2 dalyje, iš bendro daugkartinių prekinių pakuočių, atitinkamais metais pirmą kartą pateiktų rinkai, kiekio atimamas daugkartinių prekinių pakuočių, išmestų po pirmo naudojimo ciklo, kiekis.

2.   Procentiniai punktai, kuriuos galima atimti iš perdirbimo tikslų siekiant nustatyti Direktyvos 94/62/EB 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus pakoreguotus tikslus, apskaičiuojami kaip paprastas procentinių punktų, atitinkančių daugkartinių prekinių pakuočių dalį kiekvienais iš tų trejų pastarųjų metų, vidurkis. Ta dalis apskaičiuojama daugkartinių prekinių pakuočių, sudarytų iš pakuočių medžiagos, kuriai taikomas perdirbimo tikslas, kiekį, nustatytą pagal šį straipsnį, padalijant iš bendro tais metais pirmą kartą rinkai pateiktų prekinių pakuočių, sudarytų iš tos pakuočių medžiagos, kiekio.

6b straipsnis

1.   Jei apskaičiuodama Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f punkte, g punkto ii papunktyje, h punkte ir i punkto ii papunktyje nustatytus tikslus valstybė narė atsižvelgia į medinių pakuočių, pataisytų pakartotinai naudoti, kiekį, tas kiekis pridedamas ir prie susidariusių pakuočių atliekų kiekio, ir prie perdirbtų pakuočių atliekų kiekio.

2.   Medinių pakuočių, pataisytų pakartotinai naudoti, kiekis nustatomas remiantis pataisytų ir vėliau pakartotinai panaudotų medinių pakuočių vienetų mase, neįskaičiuojant medinių pakuočių ar medinių pakuočių komponentų, patenkančių į atliekų tvarkymo operacijas.

6c straipsnis

1.   Skaičiuojant ir tikrinant atitiktį Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatytiems perdirbimo tikslams taikomos šios nuostatos:

a)

perdirbtų pakuočių atliekų kiekis – atliekų kiekis skaičiavimo vietoje. Į perdirbimo operaciją patenkančių pakuočių atliekų kiekis apima tikslinių medžiagų kiekį. Netikslinės medžiagos gali būti įskaičiuojamos tik jei jos leistinos atliekant konkrečią perdirbimo operaciją.

Skaičiavimo vietos, susijusios su tam tikromis pakuočių atliekų medžiagomis ir tam tikromis perdirbimo operacijomis, nustatytos II priede;

b)

jei matavimo vieta nustatyta toje vietoje, kurioje pakuočių atliekos iš įrenginio išvežamos perdirbti be jokio pradinio apdorojimo, arba toje vietoje, kurioje pradedama pakuočių atliekų perdirbimo operacija be jokio pradinio apdorojimo, perdirbimo įrenginyje atmestų surūšiuotų pakuočių atliekų kiekis į perdirbtų pakuočių atliekų kiekį neįskaičiuojamas;

c)

jei prieš skaičiavimo vietą tame įrenginyje atliekama atliekų pradinio apdorojimo operacija, per pradinio apdorojimo operaciją pašalintos atliekos į to įrenginio pranešamą perdirbtų pakuočių atliekų kiekį neįskaičiuojamos;

d)

jei aerobiškai arba anaerobiškai apdorotų biologiškai skaidžių pakuočių kiekis įtraukiamas į perdirbtų atitinkamų pakuočių medžiagų kiekį, biologiškai skaidžių pakuočių kiekis biologiškai skaidžiose atliekose nustatomas reguliariai atliekant į šias operacijas patenkančių biologiškai skaidžių atliekų sudėties analizes. Į perdirbtų atliekų kiekį neįskaičiuojamos biologiškai skaidžių pakuočių atliekos, kurios pašalinamos prieš perdirbimo operaciją, per ją arba po jos;

e)

jei pakuočių atliekų drėgnumas matavimo vietoje skiriasi nuo rinkai pateikiamų pakuočių drėgnumo, pakuočių kiekis matavimo vietoje pakoreguojamas taip, kad atspindėtų įprastą pakuočių atliekų drėgnumą, palyginamą su rinkai pateikiamų pakuočių drėgnumu;

f)

į perdirbtų pakuočių atliekų kiekį neįskaičiuojamos kartu su pakuočių atliekomis surinktos pakuočių gamybai nenaudojamos medžiagos, kaip antai tos pačios medžiagos atliekos, kurios nebuvo pakuotės dalis, arba produktų, kurie buvo supakuoti toje pakuotėje, likučiai;

g)

jei atitinkamoje valstybėje narėje susidariusios pakuočių atliekos, prieš patekdamos į matavimo vietą arba skaičiavimo vietą, buvo sumaišytos su kitomis atliekomis arba kitoje valstybėje susidariusiomis atliekomis, atitinkamoje valstybėje narėje susidariusių pakuočių atliekų dalis nustatoma taikant atitinkamus metodus, kaip antai elektroninius registrus ir ėminių ėmimo tyrimus. Jei atliekama tolesnė tokių atliekų pradinio apdorojimo operacija, per tą operaciją pašalintas netikslinių medžiagų kiekis atimamas atsižvelgiant į atitinkamoje valstybėje narėje susidariusių pakuočių atliekų dalį ir, jei reikia, kokybę;

h)

jei pakuočių atliekų medžiagos patenka į naudojimo operacijas, per kurias jos iš esmės naudojamos kaip kuras ar kitos priemonės energijai gauti, tokių operacijų rezultatas, iš kurio atgaunamos medžiagos, pvz., deginimo nuosėdinių pelenų mineralų frakcija arba bendrai deginant atliekas gaunamas klinkeris, į perdirbtų pakuočių atliekų kiekį neįskaičiuojamas, išskyrus sudeginus pakuočių atliekas nuo jų atskirtus ir perdirbtus metalus. Metalai, kurių yra bendrai deginant pakuočių atliekas gautoje mineralinėje medžiagoje, į pranešamą perdirbtą kiekį neįskaičiuojami;

i)

jei pakuočių atliekų medžiagos patenka į naudojimo operacijas, per kurias tos medžiagos iš esmės nenaudojamos kaip kuras ar kitos priemonės energijai gauti arba medžiagoms atgauti, tačiau didelę tų operacijų rezultato dalį sudaro perdirbtos medžiagos, kuras ar užpildymo medžiagos, perdirbtų atliekų kiekis nustatomas pagal masės balanso metodą, tai yra atsižvelgiant tik į perdirbamas atliekų medžiagas;

2.   Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatytų perdirbimo tikslų įgyvendinimo pažangą, kombinuotų pakuočių ir kitų pakuočių, kurias sudaro daugiau nei viena medžiaga, kiekis apskaičiuojamas ir pranešamas pagal kiekvieną pakuočių medžiagą. Valstybės narės gali nuo šio reikalavimo nukrypti, jei medžiaga sudaro nedidelę pakuotės vieneto dalį, bet kokiu atveju ne didesnę kaip 5 % bendros pakuotės vieneto masės.

6d straipsnis

1.   Skaičiuojant ir tikrinant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatytų perdirbimo tikslų įgyvendinimo pažangą, perdirbtų metalų, atskirtų nuo deginimo nuosėdinių pelenų, kiekis – metalų masė metalo koncentrate, atskirtame nuo neapdorotų sudeginus pakuotes susidariusių nuosėdinių pelenų, neįskaičiuojant kitų metalo koncentrate esančių medžiagų, pvz., prilipusių mineralų, ar metalų, kurių nebuvo pakuočių atliekose.

2.   Perdirbtų metalų, atskirtų nuo deginimo nuosėdinių pelenų, masei apskaičiuoti valstybės narės taiko III priede nustatytą metodiką.

6e straipsnis

Skaičiuodamos ir tikrindamos Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą valstybės narės gali taikyti 6a–6d straipsniuose nustatytas skaičiavimo taisykles.

6f straipsnis

1.   Valstybės narės imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad pagal šį sprendimą pranešami duomenys būtų patikimi ir tikslūs. Visų pirma, susidariusių pakuočių atliekų kiekis tikrinamas atliekant patikras, taip pat ir kryžmines, be kita ko, naudojant rinkai pateiktų pakuočių kiekio duomenis ir susijusius mišrių komunalinių atliekų ir jų sudėties analizės duomenis. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tokias atliktas patikras ir, jei nustatoma, apie visus reikšmingus neatitikimus bei suplanuotas arba įgyvendintas taisomąsias priemones.

2.   Valstybės narės duomenis renka tiesiogiai iš atitinkamų objektų ar atliekų tvarkymo įmonių.

3.   Valstybės narės apsvarsto galimybę naudoti elektroninius registrus.

4.   Jei duomenų rinkimas grindžiamas tyrimais, įskaitant tuos, kuriais remiantis kuriamos ėminių ėmimo metodikos, tie tyrimai atliekami laikantis minimalaus standarto, apimančio bent šiuos reikalavimus:

a)

tyrimai atliekami reguliariai, nustatytais intervalais, siekiant tinkamai atspindėti tiriamųjų duomenų kintamumą;

b)

tyrimai grindžiami reprezentatyvia tiriamosios visumos, kuriai taikomi jų rezultatai, imtimi.

5.   Įverčiai gali būti naudojami siekiant nustatyti mažais kiekiais randamų arba šiame sprendime nepaminėtų pakuočių medžiagų kiekį. Tie įverčiai grindžiami patikimiausia turima informacija ir apibūdinami kokybės patikros ataskaitose, teikiamose kartu su susidariusių ir perdirbtų pakuočių atliekų kiekio duomenimis.“;

8)

7 ir 8 straipsniai išbraukiami;

9)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Valstybės narės teikia susidariusių bei sutvarkytų pakuočių atliekų kiekio duomenis ir daugkartinių pakuočių kiekio duomenis naudodamos I priedo 1, 2 ir 3 lentelėse nustatytas formas.

2.   Valstybės narės lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo pagal skaičių duomenis teikia naudodamos I priedo 4 arba 5 lentelėje nustatytą formą, o pagal svorį – I priedo 6 arba 7 lentelėje nustatytą formą.“;

b)

įterpiamos 3–7 dalys:

„3.   Valstybės narės kasmet užpildo I priede pateiktas duomenų teikimo formas ir per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos pateikia jas Komisijai elektroniniu būdu, naudodamosi Komisijos nustatytu keitimosi duomenimis standartu. Duomenys teikiami už visus kalendorinius metus.

4.   Valstybės narės pateikia kokybės patikros ataskaitą naudodamos IV priede nustatytą formą.

5.   Jei valstybė narė nesinaudoja 6a–6d straipsniuose nustatytomis skaičiavimo taisyklėmis, kad patikrintų atitiktį Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytiems tikslams, ta valstybė narė naudodama priedo 1 lentelėje nustatytą formą pateikia duomenis, kad būtų galima patikrinti atitiktį Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytiems tikslams.

6.   Valstybės narės, kurios kuriais nors metais nusprendžia pasiekti pakoreguotą tikslą, kaip numatyta Direktyvos 94/62/EB 5 straipsnio 2 dalyje, užpildo šio sprendimo I priedo 2 lentelėje pateiktą duomenų teikimo formą – įrašo atitinkamų metų atitinkamos pakuočių medžiagos duomenis – ir per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos pateikia ją Komisijai elektroniniu būdu, naudodamosi Komisijos nustatytu keitimosi duomenimis standartu.

7.   Komisija skelbia pagal šio sprendimo priedus pateiktus duomenis, išskyrus pagal IV priedą pateiktų kokybės patikros ataskaitų informaciją, jei valstybė narė pateikia pagrįstą prašymą tam tikrų duomenų neskelbti.“;

10)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 17 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

(2)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 150, 2018 6 14, p. 141).

(3)  2005 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas 2005/270/EB, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 86, 2005 4 5, p. 6).

(4)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).


PRIEDAS

Sprendimo 2005/270/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas į „I PRIEDAS“;

2)

1, 2 ir 3 lentelės pakeičiamos taip:

„1 lentelė

Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnyje nustatytų perdirbimo tikslų įgyvendinimo pažangos duomenys

(tonos)

Pakuočių atliekų medžiagos

Susidariusių atliekų kiekis

Perdirbimas

Sutaisytų medinių pakuočių kiekis

Energijos gavyba (1)

Kitas naudojimas (2)

Perdirbimas valstybėje narėje

Perdirbimas kitose valstybėse narėse

Perdirbimas ne ES

Visos

 

 

 

 

 

 

 

Plastikas

 

 

 

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

 

 

Metalas (bendras kiekis)

 

 

 

 

 

 

 

Juodieji metalai

 

 

 

 

 

 

 

Juodieji metalai iš DNP (3)

 

 

 

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

 

 

 

Aliuminis iš DNP (4)

 

 

 

 

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos.

1.

Tamsūs laukeliai – duomenų teikti nereikia.

2.

Šviesūs laukeliai – duomenis privalo teikti tik tos valstybės narės, kurios atitinkamus kiekius įskaičiuoja į perdirbimo rodiklius. Jei valstybės narės teikia duomenis apie metalus, gautus iš deginimo nuosėdinių pelenų (DNP), jos turi užpildyti laukelius, skirtus perdirbimo valstybėje narėje ir už jos ribų duomenims.


2 lentelė

Duomenų teikimo dėl pakoreguotų perdirbimo rodiklių pagal Direktyvos 94/62/EB 5 straipsnio 2 dalį forma

(%)

1

2

3

4

5

Pakuočių atliekų medžiagos

Daugkartinėms prekinėms pakuotėms n-3 metais tenkanti visų prekinių pakuočių dalis

Daugkartinėms prekinėms pakuotėms n-2 metais tenkanti visų prekinių pakuočių dalis

Daugkartinėms prekinėms pakuotėms n-1 metais tenkanti visų prekinių pakuočių dalis

Vidutinė trejų metų, einančių prieš n metus, daugkartinių prekinių pakuočių dalis

Plastikas

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

Juodieji metalai

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

Visos

 

 

 

 

Pastabos.

1.

Šviesūs laukeliai – duomenis būtina pateikti tik apie tas medžiagas, kurių perdirbimo tikslus valstybės narės nusprendė pakoreguoti.

2.

Tamsūs laukeliai – duomenys įrašomi automatiškai apskaičiuojant paprastą 2, 3 ir 4 stulpelio vidurkį.


3 lentelė

Daugkartinių pakuočių duomenų teikimo forma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pakuočių medžiaga

Pirmą kartą rinkai pateiktos pakuotės

Pirmą kartą rinkai pateiktos daugkartinės pakuotės

Naudojimo ciklai (7)

Visos pakuotės (5)

Prekinės pakuotės (6)

Visos daugkartinės pakuotės

(t)

Daugkartinės prekinės pakuotės

(t)

Visos daugkartinės pakuotės

Daugkartinės prekinės pakuotės

(t)

(vienetai)

(t)

(vienetai)

(t) (8)

(skaičius)

(t) (8)

(skaičius)

Plastikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juodieji metalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Šviesūs laukeliai – duomenys teikiami savanoriškai.

3)

įterpiami šie II, III ir IV priedai:

„II PRIEDAS

6c straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos skaičiavimo vietos

Pakuočių medžiaga

Skaičiavimo vieta

Stiklas

Rūšiuotas stiklas, kuris toliau neapdorojamas prieš lydymą stiklo krosnyje arba perdavimą filtravimo terpėms, šlifavimo medžiagoms, stiklo pluoštui ar statybos medžiagoms gaminti.

Metalai

Rūšiuotas metalas, kuris toliau neapdorojamas prieš lydymą metalo lydkrosnėje ar krosnyje.

Popierius / kartonas

Rūšiuotas popierius, kuris toliau neapdorojamas prieš plaušinimo operaciją.

Plastikai

Polimerais atskirtas plastikas, kuris toliau neapdorojamas prieš granuliavimo, ekstruzijos ar formavimo operacijas.

Plastiko gabalėliai, kurie toliau neapdorojami prieš juos naudojant galutiniame produkte.

Mediena

Rūšiuota mediena, kuri toliau neapdorojama prieš ją naudojant smulkinių plokštėms ar kitiems produktams gaminti.

Rūšiuota mediena prieš kompostavimo operaciją.

Tekstilė

Rūšiuota tekstilė, kuri toliau neapdorojama prieš ją naudojant tekstilės pluoštui, skudurams ar granulėms gaminti.

Kombinuota pakuotė ir pakuotė, sudaryta iš kelių medžiagų

Plastikas, stiklas, metalas, mediena, popierius bei kartonas ir kitos medžiagos, kurios atskiriamos tvarkant kombinuotas pakuotes arba pakuotes, sudarytas iš kelių medžiagų, ir kurios toliau neapdorojamos iki pasiekia nustatytą konkrečios medžiagos skaičiavimo vietą.

III PRIEDAS

Perdirbtų metalų, atskirtų sudeginus pakuočių atliekas, kiekio apskaičiavimo metodika

1.

Šiame priede nustatytose formulėse vartojami dėmenys:

m bendra DNP Fe/Al

bendra juodųjų metalų arba aliuminio masė deginimo nuosėdiniuose pelenuose atitinkamais metais;

m DNP Fe/nFe koncentratų

juodųjų arba spalvotųjų metalų koncentrato, atskirto nuo atliekų deginimo neapdorotų nuosėdinių pelenų, masė atitinkamais metais;

k DNP Fe/Al

juodųjų metalų arba aliuminio koncentracija atitinkamame metalų koncentrate;

m DNP Fe/Al

juodųjų metalų arba aliuminio masė juodųjų metalų arba spalvotųjų metalų koncentrate, atskirtame nuo deginimo nuosėdinių pelenų, atitinkamais metais;

m nemetalų

nemetalo medžiagų, kurių yra tam tikrų juodųjų metalų arba aliuminio koncentrate, masė;

r Al

aliuminio dalis spalvotuosiuose metaluose, kurių yra nuo deginimo nuosėdinių pelenų atskirtame spalvotųjų metalų koncentrate;

m PA Fe/Al

atitinkamais metais į deginimo operaciją patekusių pakuočių atliekose buvusių juodųjų metalų arba aliuminio masė;

m A Fe/Al

visų atitinkamais metais į deginimo operaciją patekusių juodųjų metalų arba aliuminio masė ir

m PA DNP Fe/Al

visų atitinkamais metais perdirbtų iš pakuočių atliekų gautų juodųjų metalų arba aliuminio masė.

2.

Juodųjų ir (arba) spalvotųjų metalų koncentratą atskyrus nuo neapdorotų deginimo nuosėdinių pelenų, metalo koncentrate esančių juodųjų metalų ir (arba) aliuminio kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

m bendra DNP Fe/Al = m DNP Fe/nFe koncentratų · k DNP Fe/Al

3.

Duomenys apie juodųjų ir (arba) spalvotųjų metalų koncentratų masę gaunami iš įrenginių, kuriuose metalo koncentratas atskiriamas nuo neapdorotų deginimo nuosėdinių pelenų.

4.

Juodųjų metalų ir aliuminio, gaunamų perdirbant neapdorotus deginimo nuosėdinius pelenus, koncentracija apskaičiuojama į toliau pateiktas formules įrašant duomenis, per reguliarius tyrimus surinktus iš įrenginių, kuriuose apdorojami metalo koncentratai, ir iš įrenginių, kuriuose nuo deginimo nuosėdinių pelenų atskirti metalai naudojami metalo gaminiams gaminti:

a)

juodųjų metalų:

Formula ir

b)

aliuminio

Formula

5.

Iš pakuočių atliekų gaunamų perdirbtų juodųjų metalų ir (arba) aliuminio masė visuose perdirbtuose juoduosiuose metaluose ir (arba) aliuminyje, atskirtuose nuo deginimo nuosėdinių pelenų, nustatoma tiriant į deginimo operaciją patenkančių atliekų ėminius. Tokie tyrimai atliekami bent kas penkerius metus ir kai yra pagrindas manyti, kad deginamų atliekų sudėtis reikšmingai pasikeitė. Iš pakuočių atliekų gaunamų juodųjų metalų ir (arba) aliuminio masė apskaičiuojama pagal šią formulę:

Formula.

IV PRIEDAS

Kokybės patikros forma

I.   Ataskaitos tikslas

Kokybės patikros ataskaitos tikslai yra šie:

1.

įvertinti lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo metinių duomenų teikimo metodiką;

2.

įvertinti daugkartinių pakuočių duomenų kokybę;

3.

patikrinti, ar valstybės narės nuosekliai taiko pakuočių atliekų apibrėžtį, ypač skaičiuodamos susidariusių pakuočių atliekų kiekį;

4.

įvertinti duomenų rinkimo procesų kokybę, įskaitant administracinių duomenų šaltinių mastą ir pripažinimą bei tyrimais grindžiamų metodų statistinį patikimumą;

5.

suprasti reikšmingus skirtingų ataskaitinių metų duomenų skirtumus ir užtikrinti pasitikėjimą duomenų tikslumu;

6.

užtikrinti, kad sudeginus pakuočių atliekas gaunamo metalo kiekis būtų matuojamas pagal taisykles ir bendrą metodiką; taip pat

7.

patikrinti atitiktį konkretiems reikalavimams, nustatytiems pakuočių atliekų perdirbimo tikslų įgyvendinimo pažangos skaičiavimo taisyklėse.

II.   Bendroji informacija

1.

Valstybė narė:

2.

Duomenis ir aprašymą teikianti organizacija:

3.

Asmuo ryšiams / kontaktiniai duomenys:

4.

Ataskaitiniai metai:

5.

Pateikimo data / versija:

6.

Nuoroda į valstybės narės paskelbtus duomenis (jei yra):

III.   Metinis lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimas

1.   Renkant duomenis dalyvaujančių šalių aprašymas

Institucijos pavadinimas

Pagrindinių pareigų aprašymas

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

2.   Naudojamų metodų aprašymas

3.   Duomenų tikslumas

3.1.   Pagrindinių problemų, darančių poveikį metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo duomenų tikslumui, aprašymas, įskaitant klaidas, susijusias su ėminių ėmimu, aprėptimi, matavimu, apdorojimu ir atsakymų negavimu

3.2.   Tyrimų, skirtų metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo duomenims surinkti, apimties ir patikimumo aprašymas

3.3.   Statistiniai tyrimai, atliekami renkant metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo duomenis

Tyrimo apimtis

Metai

Statistiniai vienetai

Tiriamosios visumos procentinė dalis

Duomenys

(t)

Pasikliovimo lygis

Paklaidos riba

Korekcijos nuo tyrimo metų iki einamųjų metų

Kiti duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašydami apie kiekvieną atliktą tyrimą įterpkite naujų eilučių.

3.4.   Skirtumai lyginant su ankstesnių metų duomenimis

Reikšmingi metodiniai einamiesiems ataskaitiniams metams taikomo skaičiavimo metodo pakeitimai, jei yra (visų pirma nurodykite retrospektyviai atliktus pataisymus, jų pobūdį ir ar tam tikrų metų duomenys buvo atskirti duomenų eilučių segmentų skirtuku).

IV.   Daugkartinės pakuotės

1.   Renkant duomenis dalyvaujančių šalių aprašymas

Institucijos pavadinimas

Pagrindinių pareigų aprašymas

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

2.   Aprašymas, kaip nacionalinėje duomenų rinkimo sistemoje vartojama daugkartinių pakuočių apibrėžtis, įskaitant tai, kaip užtikrinama, kad pirmą kartą rinkai pateiktos daugkartinės pakuotės pagal daugkartinių pakuočių sistemą būtų naudojamos pakartotinai ir kad kiekvienas naudojimo ciklas būtų užfiksuojamas daugkartinių pakuočių sistemoje

3.   Įvairių pakuočių kategorijų, pakuočių tipų ir daugkartinių pakuočių sistemų duomenų rinkimo ir apibendrinimo metodai

Pakuočių medžiaga

Pakuotės kategorija (prekinė, grupinė ar transportavimo)

Pakuotės tipas (pvz., buteliai, grotelinės dėžės, konteineriai)

Daugkartinių pakuočių sistemos aprašymas (atvirojo ar uždarojo tipo sistema)

Išsamus duomenų rinkimo ir apibendrinimo metodų aprašymas, įskaitant informacijos šaltinius, aprėptį ir visus naudotus įverčius, jei įmanoma, nurodant atskirai kiekvienam pakuočių medžiagos, kategorijos, pakuotės tipo ir daugkartinių pakuočių sistemos deriniui

Plastikas

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

Juodieji metalai

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

Jei reikia, po kiekvienos medžiagos įterpkite eilučių.

4.   Duomenų patikra

Pakuočių medžiaga

Išsamus daugkartinių pakuočių duomenų patikros aprašymas, jei įmanoma, atskirai kiekvienam pakuočių medžiagos, kategorijos, pakuotės tipo ir daugkartinių pakuočių sistemos deriniui

Plastikas

 

Mediena

 

Juodieji metalai

 

Aliuminis

 

Stiklas

 

Popierius ir kartonas

 

Kitos

 

5.   Duomenų tikslumas

5.1.   Pagrindinių problemų, darančių poveikį daugkartinių pakuočių duomenų tikslumui, aprašymas, įskaitant klaidas, susijusias su ėminių ėmimu, aprėptimi, matavimu, apdorojimu ir atsakymų negavimu

5.2.   Tyrimų, skirtų daugkartinių pakuočių duomenims surinkti, apimties ir patikimumo aprašymas

5.3.   Statistiniai tyrimai, atlikti renkant daugkartinių pakuočių duomenis

Pakuočių medžiaga

Metai

Statistiniai vienetai

Tiriamosios visumos procentinė dalis

Duomenys (tonomis)

Pasikliovimo lygis

Paklaidos riba

Išsami informacija apie korekcijas, atliktas nuo tyrimo metų iki einamųjų metų

Kiti duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašydami apie kiekvieną atliktą tyrimą įterpkite naujų eilučių.

5.4.   Skirtumai lyginant su ankstesnių metų duomenimis

Reikšmingi metodiniai einamiesiems ataskaitiniams metams taikomo skaičiavimo metodo pakeitimai, jei yra (visų pirma nurodykite retrospektyviai atliktus pataisymus, jų pobūdį ir ar tam tikrų metų duomenys buvo atskirti duomenų eilučių segmentų skirtuku).

V.   Pakuočių atliekos

1.   Renkant duomenis dalyvaujančių šalių aprašymas

Institucijos pavadinimas

Pagrindinių pareigų aprašymas

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

2.   Naudojamų metodų aprašymas

2.1.   Pakuočių atliekų susidarymas

2.1.1.   Susidariusių pakuočių atliekų kiekio nustatymo metodai (visus tinkamus laukelius pažymėkite kryžiuku)

Pakuočių atliekų medžiagos / Duomenų rinkimo metodai

Iš viso

Plastikas

Mediena

Juodieji metalai

Aliuminis

Stiklas

Popierius ir kartonas

Kitos

Rinkai pateiktų pakuočių duomenų naudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracinės ataskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninis registras

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų analizė

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš atliekų tvarkymo įmonių gaunami duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš savivaldybių gaunami duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš didesnės gamintojo atsakomybės sistemų gaunami duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamybos ir užsienio prekybos statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

Susidariusių pakuočių atliekų duomenų patikros metodų aprašymas, jei naudojami rinkai pateiktų pakuočių duomenys

2.1.2.   Paaiškinimas, kaip naudojami įverčiai, jei naudojami rinkai pateiktų pakuočių duomenys (pavyzdžiui, jei surinkti duomenys neapima visos rinkos, jei norima į apskaitą įtraukti piktnaudžiautojus, privačias siuntas iš valstybės ar į ją arba internetinę prekybą)

2.1.3.   Nurodoma, ar buvo apskaičiuotas ir pridėtas įvertis (taip / ne); jei „taip“, kokią procentinę visumos dalį sudaro pridėtas kiekis

Pakuočių atliekų medžiagos / Patvirtinimas

Iš viso

Plastikas

Mediena

Juodieji metalai

Aliuminis

Stiklas

Popierius ir kartonas

Kitos

Bendrieji įverčiai (pvz., pagrįsti tyrimais)

 

 

 

 

 

 

 

 

Piktnaudžiautojai

 

 

 

 

 

 

 

 

Privačios siuntos

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetinė prekyba

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.   Susidariusių pakuočių atliekų duomenų patikros ir metodikos aprašymas, jei naudojami pakuočių duomenys, įskaitant tai, kaip apskaičiuojami a) kartu su pakuotėmis surinktų atliekų, kurios nenaudojamos pakuotėms gaminti, ir b) pakuočių medžiagų kitose atliekose (mišrių atliekų srautuose) kiekiai.

2.1.5.   Kombinuotų pakuočių duomenų teikimo metodikos aprašymas, įskaitant atvejus, kai kombinuotą pakuotę sudarančios medžiagos sudaro mažiau kaip 5 % pakuotės vieneto masės ir apie ją atskirai nepranešama.

2.1.6.   Susidariusių pakuočių atliekų duomenų patikra

Pakuočių atliekų medžiagos

Kryžminė patikra

(taip / ne)

Laiko eilutės patikra

(taip / ne)

Auditas

(taip / ne)

Patikros procesas

Plastikas

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

Juodieji metalai

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

Papildoma informacija, susijusi su susidariusių pakuočių atliekų duomenų patikra

2.2.   Pakuočių atliekų tvarkymas

2.2.1.   Tvarkymo operacijų klasifikacija

Informacija apie tvarkymo operacijų klasifikaciją (jei naudojama standartinė klasifikacija, kaip antai šalinimo operacija ar naudojimo operacija, Direktyvos 2008/98/EB I ir II prieduose nustatytais kodais nurodomi operacijų pavadinimai arba aiškiai nurodomos ir apibūdinamos visos atliekamos operacijos).

2.2.2.   Pakuočių atliekų tvarkymo nustatymo metodo aprašymas (pažymėkite kryžiuku)

Pakuočių atliekų medžiagos / Duomenų rinkimo metodai

Iš viso

Plastikas

Mediena

Juodieji metalai

Aliuminis

Stiklas

Popierius ir kartonas

Kita

Administracinės ataskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninis registras

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų analizė

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš atliekų tvarkymo įmonių gaunami duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš savivaldybių gaunami duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš didesnės gamintojo atsakomybės sistemų gaunami duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma informacija apie metodus, įskaitant kelių metodų naudojimą

2.2.3.   Valstybės narės naudojamos perdirbimo matavimo vietos

Pakuočių atliekų medžiagos

Naudojamų matavimo vietų aprašymas (skaičiavimo vietoje ar atlikus rūšiavimo operaciją ir atitinkamai atėmus netikslinių medžiagų kiekį, ar kai atliekos nustoja būti laikomomis atliekomis ir t. t.), įskaitant skirtumus regiono ir vietos lygmenimis

Plastikas

 

Mediena

 

Juodieji metalai

 

Aliuminis

 

Stiklas

 

Popierius ir kartonas

 

Kitos

 

Išsamus netikslinių medžiagų, pašalintų tarp matavimo ir skaičiavimo vietų, kiekio apskaičiavimo metodikos aprašymas (jei taikoma)

2.2.4.   Metodikos, kuria nustatoma, koks kiekvienos kombinuotoje pakuotėje arba iš kelių medžiagų sudarytoje pakuotėje esančios medžiagos kiekis perdirbamas, aprašymas ir informacija apie visas išimtis, taikomas medžiagoms, kurios sudaro mažiau kaip 5 % bendros pakuotės vieneto masės.

2.2.5.   Vidutinių nuostolių koeficientų (VNK) naudojimas

Rūšiuotų pakuočių atliekų, kurioms taikomi VNK, rūšiavimo įmonių, kurioms taikomi skirtingi VNK, VNK skaičiavimo tokioje (-se) vietoje (-se) metodikos, įskaitant atliekamų tyrimų statistinį tikslumą, arba bet kokių techninių specifikacijų aprašymas.

Rūšiuota atliekų medžiaga ir rūšiavimo įmonės tipas

Taikomas VNK (%)

Aprašymas

 

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

2.2.6.   Atliekų priskyrimas pakuotėms ir ne pakuotėms bei korekcija atsižvelgiant į drėgnumą

Metodikos, taikomos siekiant į pranešamus perdirbtų pakuočių atliekų duomenis neįtraukti medžiagų, kurios nenaudojamos pakuotėms gaminti, atliekų kiekio, aprašymas (jei taikoma), taip pat metodikos, skirtos pakuočių atliekų kiekiui matavimo vietoje pakoreguoti siekiant atsižvelgti į pakuotės natūralų drėgnumą (įskaitant susijusių Europos standartų taikymą). Panašių įrenginių duomenis galima apibendrinti.

Pakuočių atliekų medžiagos

Įrenginio tipas

Pakuočių atliekų dalis (%)

Metodų, kuriais apskaičiuota ta procentinė dalis, aprašymas

 

 

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

2.2.7.   Atliekų priskyrimas skirtingoms valstybėms narėms

Metodikos, taikomos siekiant neįtraukti kitose valstybėse susidariusių atliekų kiekio, aprašymas (jei taikoma). Panašių įrenginių duomenis galima apibendrinti.

Pakuočių atliekų medžiagos

Įrenginio tipas

Valstybės narės atliekų dalis (%)

Metodų, kuriais apskaičiuota ta procentinė dalis, aprašymas

 

 

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

2.2.8.   Kitas atliekų naudojimas

Atliekų, kurios priskiriamos „kito naudojimo“ kategorijai, tvarkymo aprašymas ir taip tvarkomų atliekų dalis (%)

2.2.9.   Informacija apie laikino pakuočių atliekų saugojimo svarbą sutvarkytų atliekų kiekiui atitinkamais metais, bet kokie einamaisiais ataskaitiniais metais perdirbtų atliekų, kurios buvo laikinai saugomos ankstesniais ataskaitiniais metais, įverčiai, taip pat einamaisiais ataskaitiniais metais laikinai saugoti perduotų atliekų kiekio įverčiai

2.2.10.   Pakuočių atliekų perdirbimo duomenų patikra

Pakuočių atliekų medžiagos

Kryžminė patikra

(taip / ne)

Laiko eilutės patikra

(taip / ne)

Auditas

(taip / ne)

Patikros procesas

Plastikas

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

Juodieji metalai

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

Mišrios atliekos

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

2.2.11.   Nuo deginimo įrenginio nuosėdinių pelenų atskirtų ir perdirbtų metalų kiekio apskaičiavimas

Išsamus metodo, kuriuo renkami duomenys siekiant apskaičiuoti nuo deginimo nuosėdinių pelenų atskirtų metalų kiekį pagal Komisijos įgyvendinimo aktą, priimtą pagal Direktyvos 2008/98/EB 37 straipsnio 7 dalį, aprašymas

Duomenys

Matavimo metodo, kuriuo gauti tie duomenys, aprašymas

Bendras metalo koncentrato, išgauto iš deginimo įrenginio nuosėdinių pelenų, kiekis

 

Metalo kiekio vidurkis bendrame metalo koncentrato kiekyje, įskaitant bet kokių atliktų tyrimų patikimumą

 

Visų į deginimo įrenginius patenkančių atliekų dalis, kurią sudaro pakuočių atliekos, įskaitant visų atliekamų tyrimų patikimumą

 

2.3.   Duomenų tikslumas

2.3.1.   Pagrindinių problemų, darančių poveikį pakuočių atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenų tikslumui, aprašymas, įskaitant klaidas, susijusias su ėminių ėmimu, aprėptimi, matavimu, apdorojimu ir atsakymų negavimu

2.3.2.   Tyrimų, skirtų pakuočių atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenims surinkti, apimties ir patikimumo aprašymas

2.3.3.   Statistiniai tyrimai, atlikti renkant pakuočių atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenis

Pakuočių atliekų komponentas

Metai

Statistiniai vienetai

Tiriamosios visumos procentinė dalis

Duomenys (tonomis)

Pasikliovimo lygis

Paklaidos riba

Išsami informacija apie korekcijas, atliktas nuo tyrimo metų iki einamųjų metų

Kiti duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašydami apie kiekvieną atliktą tyrimą įterpkite naujų eilučių.

2.3.4.   Skirtumai lyginant su ankstesnių metų duomenimis

Reikšmingi metodiniai einamiesiems ataskaitiniams metams taikomo skaičiavimo metodo pakeitimai, jei yra (visų pirma nurodykite retrospektyviai atliktus pataisymus, jų pobūdį ir ar tam tikrų metų duomenys buvo atskirti duomenų eilučių segmentų skirtuku).

2.3.5.   Jei kurio nors susidariusių ir perdirbtų pakuočių atliekų komponento kiekis tonomis daugiau kaip 10 % skiriasi nuo ankstesniais metais surinktų duomenų, tokio skirtumo priežasčių paaiškinimas (t. y. dėl kurių atliekų srautų, sektorių ar įverčių atsirado skirtumai ir kokia gilesnė jų priežastis) kiekvieno komponento atveju

Medžiaga

Skirtumas (%)

Pagrindinės skirtumo priežastys

 

 

 

Jei reikia, įterpkite daugiau eilučių.

VI.   Atliekų atsekamumas ir užtikrinimas, kad jos būtų tvarkomos laikantis reikalavimų, kurie yra iš esmės lygiaverčiai atitinkamuose ES aplinkos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams

1.   Išsamus kokybės kontrolės ir pakuočių atliekų atsekamumo sistemos pagal Direktyvos 94/62/EB 6a straipsnio 3 ir 8 dalis aprašymas

2.   Ne valstybėje narėje sutvarkytų atliekų kiekis

Pakuočių atliekų medžiagos

Galutinis tvarkymas valstybėje narėje

(taip / ne)

Išvežamos į kitą ES valstybę narę

(taip / ne)

Eksportuojamos už ES ribų

(taip / ne)

Specialių kokybės kontrolės ir pakuočių atliekų atsekamumo priemonių, visų pirma susijusių su stebėsena ir duomenų patikra, aprašymas

Plastikas

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

Juodieji metalai

 

 

 

 

Aliuminis

 

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

3.   Priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad, kaip nustatyta Direktyvos 94/62/EB 6a straipsnio 8 dalyje, eksportuotojas galėtų įrodyti, kad atliekų siunta atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 (9) reikalavimus ir kad pakuočių atliekos už Sąjungos ribų buvo tvarkomos laikantis reikalavimų, kurie yra iš esmės lygiaverčiai atitinkamuose Sąjungos aplinkos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams

VII.   Konfidencialumas

Pagrindimas, kodėl reikėtų neskelbti tam tikrų šios ataskaitos dalių:

VIII.   Pagrindinės nacionalinės interneto svetainės, informaciniai dokumentai ir publikacijos


(1)  Apima deginimą energijai gauti ir atliekų perdirbimą, kad jas būtų galima naudoti kaip kurą ar kitas priemones energijai gauti.

(2)  Neapima sutaisytų medinių pakuočių, perdirbimo ir energijos gavybos, bet apima atliekų kaip užpildymo medžiagos naudojimą.

(3)  Juodųjų metalų, perdirbtų juos atskyrus nuo deginimo nuosėdinių pelenų, kiekis nurodomas atskirai ir į šią juodiesiems metalams skirtą eilutę neįtraukiamas.

(4)  Aliuminio, perdirbto jį atskyrus nuo deginimo nuosėdinių pelenų, kiekis nurodomas atskirai ir į šią aliuminiui skirtą eilutę neįtraukiamas.

(5)  Apima visas daugkartines ir vienkartines pakuotes, įskaitant prekines, transportavimo ir grupines pakuotes.

(6)  Apima daugkartines ir vienkartines prekines pakuotes.

(7)  Naudojimo ciklų, kuriuos daugkartinės pakuotės panaudojamos per metus, skaičius.

(8)  Naudojimo ciklų, kuriuos daugkartinės pakuotės panaudojamos per metus, skaičius, padaugintas iš jų masės.“;

(9)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).


Top