EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0493

2012 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės Tekstas svarbus EEE

OJ L 151, 12.6.2012, p. 9–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 314 - 326

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/493/oj

12.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 151/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 493/2012

2012 m. birželio 11 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (1), ypač į jos 12 straipsnio 6 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

atskiruose ar dalį sekos sudarančiuose perdirbimo procesuose, kuriuos taikant perdirbamos rūgštinės švino, nikelio-kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, turėtų būti užtikrinamas Direktyvos 2006/66/EB III priedo B dalyje nustatytas minimalus perdirbimo veiksmingumas;

(2)

reikėtų nustatyti išsamias Direktyvos 2006/66/EB III priedo B dalį papildančias perdirbimo veiksmingumo skaičiavimo taisykles;

(3)

perdirbimo procesą tikslinga apibrėžti kaip procesą, kuris prasideda po perdirbimo įmonės gautų baterijų ir akumuliatorių atliekų priėmimo ir galutinio rūšiavimo ir (arba) paruošimo perdirbti ir baigiasi, kai pagaminamos galutinės frakcijos, kurios be tolesnio apdorojimo skirtos naudoti pagal jų pradinę paskirtį ar kitais tikslais ir kurios nebėra atliekos. Kad būtų skatinama gerinti esamas perdirbimo ir apdorojimo technologijas ir kurti naujas, kiekviename perdirbimo procese turėtų būti užtikrinamas perdirbimo veiksmingumas;

(4)

paruošimą perdirbti reikia apibrėžti kaip parengiamuosius veiksmus prieš perdirbimą, kad jis būtų atskirtas nuo baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo proceso;

(5)

baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumas turėtų būti skaičiuojamas pagal cheminę pradinių ir galutinių frakcijų sudėtį ir atsižvelgiant į naujausią mokslo ir technikos pažangą, ir ši informacija turėtų būti viešai prieinama;

(6)

kad būtų galima visoje Europos Sąjungoje stebėti, ar laikomasi perdirbimo veiksmingumo reikalavimų, reikia suderinti perdirbėjų teiktiną informaciją;

(7)

baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbėjams reikia ne mažiau kaip 18 mėnesių savo technologiniams procesams priderinti prie naujų perdirbimo veiksmingumo skaičiavimo reikalavimų;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (2) 39 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesams nuo 2014 m. sausio 1 d.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   perdirbimo procesas– bet koks Direktyvos 2006/66/EB 3 straipsnio 8 dalyje nurodytas rūgštinių švino, nikelio-kadmio ir kitų baterijų bei akumuliatorių atliekų apdirbimo veiksmas, kurio rezultatas – šio straipsnio 5 dalyje apibrėžtos galutinės frakcijos. Perdirbimo procesas neapima rūšiavimo ir (arba) paruošimo perdirbti ir (arba) šalinti ir gali būti vykdomas vienoje arba keliose įmonėse;

2.   paruošimas perdirbti– baterijų ir (arba) akumuliatorių atliekų apdorojimas prieš bet kokį perdirbimo procesą, inter alia, saugojimas, tvarkymas, sudėtinių baterijų ardymas ar frakcijų, kurios nėra pačios baterijos ar akumuliatoriaus dalis, atskyrimas;

3.   perdirbimo veiksmingumas– procentais išreikštas perdirbimo proceso galutinių frakcijų, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą, masės ir baterijų bei akumuliatorių atliekų pradinės frakcijos masės santykis;

4.   pradinė frakcija– I priede apibrėžta perdirbimo procesui pateikiama surinktų baterijų ir akumuliatorių atliekų masė;

5.   galutinė frakcija– I priede apibrėžta masė medžiagų, kurios pagamintos iš pradinės frakcijos vykdant perdirbimo procesą be papildomo apdorojimo ir kurios nebėra atliekos arba kurios bus naudojamos pagal pradinę paskirtį ar kitais tikslais, išskyrus šiluminės energijos gavybą.

3 straipsnis

Perdirbimo veiksmingumo apskaičiavimas

1.   Rūgštinių švino, nikelio-kadmio ir kitokių baterijų bei akumuliatorių atliekų perdirbimo proceso veiksmingumas apskaičiuojamas pagal I priede išdėstytą metodą.

2.   Taikant bet kurį perdirbimo procesą perdirbama švino dalis apskaičiuojama pagal II priede išdėstytą metodą.

3.   Taikant bet kurį perdirbimo procesą perdirbama kadmio dalis apskaičiuojama pagal III priede išdėstytą metodą.

4.   Kai taikoma, perdirbėjai teikia IV, V ir VI prieduose nurodytos informacijos metines ataskaitas ir valstybės narės kompetentingoms institucijoms jas išsiunčia ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos. Pirmąsias metines ataskaitas perdirbėjai išsiunčia ne vėliau kaip 2015 m. balandžio 30 d.

5.   Perdirbimo veiksmingumo ataskaitose nurodomi visi atskiri perdirbimo veiksmai ir visos susijusios galutinės frakcijos.

6.   Jei perdirbimo procesas vykdomas daugiau kaip vienoje įmonėje, už 4 punkte reikalaujamos informacijos pateikimą valstybės narės kompetentingoms institucijoms atsako pirmasis perdirbėjas.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 266, 2006 9 26, p. 1.

(2)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.


I PRIEDAS

Baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo proceso veiksmingumo apskaičiavimo metodas

1.

Perdirbimo proceso veiksmingumas apskaičiuojamas taip:

Formula, [mass %]

čia:

RE

pagal Direktyvos 2006/66/EB 12 straipsnio 4 dalį apskaičiuotas perdirbimo proceso perdirbimo veiksmingumas, išreikštas masės proc.;

moutput

per kalendorinius metus gauta galutinių frakcijų, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą, masė;

minput

per kalendorinius metus baterijų perdirbimo procesui pateikta pradinių frakcijų masė.

2.

Atskirai apskaičiuojamas šių baterijų tipų perdirbimo proceso veiksmingumas:

rūgštinių švino baterijų bei akumuliatorių,

nikelio-kadmio baterijų bei akumuliatorių ir

kitokių baterijų bei akumuliatorių.

3.

Perdirbimo veiksmingumas apskaičiuojamas pagal bendrą pradinių ir galutinių frakcijų cheminę sudėtį (elementų ir (arba) junginių lygmeniu). Pradinei frakcijai taikomos šios nuostatos:

perdirbėjai nustato įvairių tipų baterijų ar akumuliatorių atliekų dalį pradinėje frakcijoje, atlikdami frakcijos rūšiavimo analizę (nuolat arba imdami tipinius bandinius),

pradinėje frakcijoje esančių kiekvieno tipo baterijų ar akumuliatorių atliekų cheminė sudėtis nustatoma pagal naujų rinkai tiekiamų baterijų ir akumuliatorių cheminę sudėtį arba remiantis perdirbėjų turimais duomenimis arba baterijų gamintojų pateikta informacija,

bendrą cheminę pradinės frakcijos sudėtį perdirbėjai nustato analizuodami frakcijos baterijų ar akumuliatorių tipų cheminę sudėtį.

4.

Skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą neatsižvelgiama į teršalus, patenkančius į atmosferą.

5.

Perdirbta galutinių frakcijų, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą, masė yra perdirbus baterijų ir akumuliatorių atliekas per kalendorinius metus gauta frakcijose esančių elementų arba junginių sausoji masė tonomis. Galutinėmis frakcijomis, inter alia, gali būti laikoma:

anglis, kuri faktiškai naudojama kaip reduktorius arba kuri yra perdirbimo proceso galutinės frakcijos sudėtinė dalis, jei ji gaunama iš pradinių baterijų ir akumuliatorių atliekų, su sąlyga, kad tokį jos panaudojimą sertifikuoja nepriklausoma mokslinė institucija ir kad šis faktas paviešintas. Skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą neatsižvelgiama į anglį, naudojamą energijos gavybai,

deguonis, naudojamas kaip oksidatorius, jei jis gaunamas iš pradinių baterijų ir akumuliatorių atliekų ir jei jis yra perdirbimo proceso galutinės frakcijos sudėtinė dalis. Skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą neatsižvelgiama į atmosferos deguonį,

baterijų ir akumuliatorių šlake esančios medžiagos, tinkamos naudoti ir naudojamos Direktyvos 2006/66/EB 3 straipsnio 8 dalyje apibrėžto perdirbimo tikslais, išskyrus sąvartynų statybos ar užpildymo operacijoms, jei tai atitinka nacionalinius reikalavimus.

6.

Baterijų perdirbimo proceso pradinių frakcijų masė yra sausoji surinktų ir per kalendorinius metus perdirbimo procesui pateiktų baterijų bei akumuliatorių masė tonomis, įskaitant:

skysčius ir rūgštis,

baterijų ir akumuliatorių atliekų išorinių korpusų masę

ir išskyrus:

sudėtinių baterijų išorinių korpusų masę.


II PRIEDAS

Perdirbamos švino dalies apskaičiavimo metodas

1.

Perdirbama švino dalis apskaičiuojama taip:

Formula, [mass %]

čia:

RPb

pagal Direktyvos 2006/66/EB 12 straipsnio 4 dalį apskaičiuota perdirbimo procesu perdirbama švino dalis masės proc.;

mPb output

švino masė galutinėse frakcijose, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą, yra perdirbus rūgštines švino baterijas bei akumuliatorius per kalendorinius metus gautas švino šiose frakcijose kiekis tonomis;

mPb input

baterijų perdirbimo procesui tiekiamoje pradinėje frakcijoje esančio švino masė apibrėžiama kaip per kalendorinius metus pateiktos perdirbti rūgštinių švino baterijų bei akumuliatorių masės ir vidutinės švino dalies rūgštinių švino baterijų bei akumuliatorių atliekose per metus sandauga tonomis.

2.

Skaičiuojant perdirbamo švino dalį neatsižvelgiama į šviną (Pb), esantį šlake, kuris gaunamas perdirbimo proceso pabaigoje.


III PRIEDAS

Perdirbamos kadmio dalies apskaičiavimo metodas

1.

Perdirbama kadmio dalis apskaičiuojama taip:

Formula, [mass %]

čia:

RCd

pagal Direktyvos 2006/66/EB 12 straipsnio 4 dalį apskaičiuota perdirbimo procesu perdirbama kadmio dalis masės proc.;

mCd output

kadmio masė galutinėse frakcijose, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą, yra perdirbus nikelio-kadmio baterijas bei akumuliatorius per kalendorinius metus gautas kadmio šiose frakcijose kiekis tonomis;

mCd input

baterijų perdirbimo procesui tiekiamoje pradinėje frakcijoje esančio kadmio masė apibrėžiama kaip vidutinės kadmio dalies nikelio-kadmio baterijų bei akumuliatorių atliekose per metus ir per kalendorinius metus pateiktos perdirbti nikelio-kadmio baterijų bei akumuliatorių masės sandauga tonomis.

2.

Skaičiuojant perdirbamą kadmio dalį neatsižvelgiama į kadmį (Cd), esantį šlake, kuris gaunamas perdirbimo proceso pabaigoje.


IV PRIEDAS

Rūgštinių švino baterijų ir akumuliatorių perdirbimo veiksmingumo ataskaitos

1.

Apie perdirbimo procesui pateiktas švino rūgštines baterijas ir akumuliatorius pateikiama informacija

Baterijų perdirbimo proceso veiksmingumas (rūgštinės švino baterijos)

Kalendoriniai metai

 

 

Įmonė (1)

Pavadinimas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Šalis

 

Kontaktinis asmuo

 

E. paštas

 

Telefonas

 

Viso baterijų perdirbimo proceso apibūdinimas (2)


Viso baterijų perdirbimo proceso žaliavos (3)

Baterijų ir akumuliatorių atliekų apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė (4)

Bendra žaliavų sudėtis

minput

t/a

Elementas arba junginys

masės %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elementai ar junginiai, kurie nėra pradinių frakcijų dalis

 

 

 

 

Teršalai (8)

 

 

Išorinis sudėtinės baterijos korpusas

 

Vanduo (H2O)

 

Kita

 

Elementai ar junginiai, kurie yra pradinių frakcijų dalis

Švinas (Pb)

 

 

Sieros rūgštis (H2SO4)

 

 

Plastikas

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

minput, iš viso  (5)

 

 

 

 

moutput, Pb  (5)

 

moutput, iš viso  (5)

 

 

Perdirbimo veiksmingumas (RE) (6)

moutput/minput

 

masės %

Perdirbama švino dalis (RPb) (7)

mPb output/mPb input

 

masės %

2.

Apie atskirus švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių perdirbimo proceso etapus pateikiama informacija

Proceso etapas

1

Kalendoriniai metai

 

 

Įmonė (9)

Pavadinimas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Šalis

 

Kontaktinis asmuo

 

E. paštas

 

Telefonas

 

Atskiro proceso etapo apibūdinimas


Žaliavos (baterijų atliekos ar baterijų atliekų frakcijos) (10)

Žaliavų apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė

 

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatas

1)   Tarpinės frakcijos  (11)

Frakcijos apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė (12)

Tolesnis apdorojimas

Gavėjas (13)

Kitas proceso etapas

t/a

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Galutinės frakcijos, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą  (14)

Elementas arba junginys (15)

Frakcija (ne atliekos), kurioje yra elemento arba junginio

Elemento arba junginio koncentracija frakcijoje

Iš pateiktų baterijų gaunama elemento arba junginio masė

Frakcijos paskirtis

masės %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, Pb

 

 

moutput, iš viso

 


(1)  Įmonė, apdorojanti surinktas, galutinai išrūšiuotas ir paruoštas perdirbti baterijų ir akumuliatorių atliekas.

(2)  Viso baterijų perdirbimo proceso apibūdinimas, neatsižvelgiant į tai, ar procesas vykdomas vienoje ar keliose įmonėse (įskaitant atskirų perdirbimo etapų apibūdinimą ir jų galutines frakcijas).

(3)  Po surinkimo gautų, galutinai išrūšiuotų ir paruoštų perdirbti baterijų ir akumuliatorių atliekų apibūdinimas.

(4)  Po surinkimo, galutinio rūšiavimo ir paruošimo perdirbti gautų baterijų ir akumuliatorių atliekų pilnutinė masė (skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą laukelyje „bendra sudėtis“ nurodyta atskirtų teršalų, sudėtinių baterijų išorinių korpusų ir vandens masė atimama).

(5)  Duomenys perkelti iš IV priedo 2 skirsnio.

(6)  Skaičiuojama pagal perdirbimo veiksmingumo (RE) formulę remiantis duomenimis, pateiktais pagal IV priedo 2 skirsnį.

(7)  Skaičiuojama pagal perdirbamos švino dalies (RPb) formulę remiantis duomenimis, pateiktais pagal IV priedo 2 skirsnį.

(8)  Teršalai yra, pvz., plastikas, ebonito nuolaužos, geležies objektai (gabalai), pluoštas iš elektronikos laužo, išlydytas aliuminis.

(9)  Įmonė, kurioje vykdomas atskiras proceso etapas.

(10)  1 etape žaliavos tos pačios kaip viso baterijų perdirbimo proceso žaliavos.

Kituose etapuose – tarpinės frakcijos iš ankstesnio etapo.

(11)  Tarpinės frakcijos – frakcijos, skirtos tolesniam (-iems) perdirbimo proceso etapui (-ams).

(12)  Iš pateiktų baterijų gauta masė (sausoji masė).

(13)  Įmonė, kuriai perduodama tarpinė frakcija arba, jei kitas proceso etapas atliekamas toje pačioje įmonėje, ta pati kaip 1 pastaboje.

(14)  Galutinės frakcijos, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą, – tos, kurios jau nebėra atliekos ir kurios bus naudojamos pagal pradinę paskirtį ar kitu tikslu be tolesnio apdorojimo, išskyrus šiluminės energijos gavybai; žr. t. p. I priedo 5 skirsnyje pateiktus pavyzdžius.

(15)  Elementai ir junginiai, jei jie buvo pateiktų baterijų (baterijų atliekų) sudėtinė dalis. Žr. I priedo 5 skirsnyje pateiktas specialias nuostatas ir pavyzdžius. Nuostatą dėl šlake esančio švino (Pb) žr. II priedo 2 skirsnyje. Švino nuoroda – „Pb“.


V PRIEDAS

Nikelio-kadmio baterijų ir akumuliatorių perdirbimo veiksmingumo ataskaitos

1.

Apie perdirbimo procesui pateiktas nikelio-kadmio baterijas ir akumuliatorius pateikiama informacija

Baterijų perdirbimo proceso veiksmingumas (nikelio-kadmio baterijos)

Kalendoriniai metai

 

 

Įmonė (1)

Pavadinimas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Šalis

 

Kontaktinis asmuo

 

E. paštas

 

Telefonas

 

Viso baterijų perdirbimo proceso apibūdinimas (2)


Viso baterijų perdirbimo proceso žaliavos (3)

Baterijų ir akumuliatorių atliekų apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė (4)

Bendra žaliavų sudėtis

minput

t/a

Elementas arba junginys

masės %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elementai ar junginiai, kurie nėra pradinių frakcijų dalis

 

 

 

 

Teršalai (8)

 

 

Išorinis sudėtinės baterijos korpusas

 

Vanduo (H2O)

 

Kita

 

Elementai ar junginiai, kurie yra pradinių frakcijų dalis

Kadmis (Cd)

 

 

Nikelis (Ni)

 

 

Geležis (Fe)

 

 

Plastikas

 

 

Elektrolitas

 

 

 

 

 

minput, iš viso  (5)

 

 

 

 

moutput, Cd  (5)

 

moutput, iš viso  (5)

 

 

Perdirbimo veiksmingumas (RE) (6)

moutput/minput

 

masės %

Kadmio perdirbimo laipsnis (RCd) (7)

mCd output/mCd input

 

masės %

2.

Apie atskirus nikelio-kadmio baterijų ir akumuliatorių perdirbimo proceso etapus pateikiama informacija

Proceso etapas

1

Kalendoriniai metai

 

 

Įmonė (9)

Pavadinimas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Šalis

 

Kontaktinis asmuo

 

E. paštas

 

Telefonas

 

Atskiro proceso etapo apibūdinimas


Žaliavos (baterijų atliekos ar baterijų atliekų frakcijos) (10)

Žaliavų apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė

 

t/a

 

 

 

Rezultatas

1)   Tarpinės frakcijos  (11)

Frakcijos apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė (12)

Tolesnis apdorojimas

Gavėjas (13)

Kitas proceso etapas

t/a

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Galutinės frakcijos, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą  (14)

Elementas arba junginys (15)

Frakcija (ne atliekos), kurioje yra elemento arba junginio

Elemento arba junginio koncentracija frakcijoje

Iš pateiktų baterijų gaunama elemento arba junginio masė

Frakcijos paskirtis

masės %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, Cd

 

 

moutput, iš viso

 


(1)  Įmonė, kurioje perdirbamos surinktos ir galutinai išrūšiuotos baterijų ir akumuliatorių atliekos.

(2)  Viso baterijų perdirbimo proceso apibūdinimas, neatsižvelgiant į tai, ar procesas vykdomas vienoje ar keliose įmonėse (įskaitant atskirų perdirbimo etapų apibūdinimą ir jų galutines frakcijas).

(3)  Po surinkimo gautų, galutinai išrūšiuotų ir paruoštų perdirbti baterijų ir akumuliatorių atliekų apibūdinimas.

(4)  Po surinkimo ir galutinio rūšiavimo gautų baterijų ir akumuliatorių atliekų pilnutinė masė (skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą laukelyje „bendra sudėtis“ nurodyta atskirtų teršalų, sudėtinių baterijų išorinių korpusų ir vandens masė atimama).

(5)  Duomenys perkelti iš V priedo 2 skirsnio.

(6)  Skaičiuojama pagal perdirbimo veiksmingumo (RE) formulę remiantis duomenimis, pateiktais pagal V priedo 2 skirsnį.

(7)  Skaičiuojama pagal perdirbamos kadmio dalies (RCd) formulę remiantis duomenimis, pateiktais pagal V priedo 2 skirsnį.

(8)  Teršalai yra, pvz., plastikas, ebonito nuolaužos, geležies objektai (gabalai), pluoštas iš elektronikos laužo, išlydytas aliuminis.

(9)  Įmonė, kurioje vykdomas atskiras proceso etapas.

(10)  1 etape žaliavos tos pačios kaip viso baterijų perdirbimo proceso žaliavos.

Kituose etapuose – tarpinės frakcijos iš ankstesnio etapo.

(11)  Tarpinės frakcijos – frakcijos, skirtos tolesniam (-iems) perdirbimo proceso etapui (-ams).

(12)  Iš pateiktų baterijų gauta masė (sausoji masė).

(13)  Įmonė, kuriai perduodama tarpinė frakcija arba, jei kitas proceso etapas atliekamas toje pačioje įmonėje, ta pati kaip 1 pastaboje.

(14)  Galutinės frakcijos, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą, – tos, kurios bus naudojamos pagal jų pradinę paskirtį arba kitu tikslu be tolesnio apdorojimo, žr. t. p. I priedo 5 skirsnyje pateiktus pavyzdžius.

(15)  Elementai ir junginiai, jei jie buvo pateiktų baterijų (baterijų atliekų) sudėtinė dalis. Žr. I priedo 5 skirsnyje pateiktas specialias nuostatas ir pavyzdžius. Nuostatą dėl šlake esančio kadmio (Cd) žr. III priedo 2 skirsnyje. Kadmio nuoroda – „Cd“.


VI PRIEDAS

Kitokių baterijų ir akumuliatorių perdirbimo veiksmingumo ataskaitos

1.

Apie kitokias perdirbimo procesui pateiktas baterijas ir akumuliatorius pateikiama informacija

Baterijų perdirbimo proceso veiksmingumas (kitokios baterijos)

Kalendoriniai metai

 

 

Įmonė (1)

Pavadinimas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Šalis

 

Kontaktinis asmuo

 

E. paštas

 

Telefonas

 

Viso baterijų perdirbimo proceso apibūdinimas (2)


Viso baterijų perdirbimo proceso žaliavos (3)

Baterijų ir akumuliatorių atliekų apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė (4)

Bendra žaliavų sudėtis

minput

t/a

Elementas arba junginys

masės %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elementai ar junginiai, kurie nėra pradinių frakcijų dalis

 

 

 

 

Teršalai (7)

 

 

Išorinis sudėtinės baterijos korpusas

 

Vanduo (H2O)

 

Kita

 

Elementai ar junginiai, kurie yra pradinių frakcijų dalis

Metalai (pvz., Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Gyvsidabris (Hg)

 

 

Anglis

 

 

Plastikas

 

 

Elektrolitas

 

 

 

 

 

minput, iš viso  (5)

 

 

 

 

moutput, iš viso  (5)

 

 

Perdirbimo veiksmingumas (RE) (6)

moutput/minput

 

masės %

2.

Apie atskirus kitų baterijų ir akumuliatorių perdirbimo proceso etapus pateikiama informacija

Proceso etapas

1

Kalendoriniai metai

 

 

Įmonė (8)

Pavadinimas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Šalis

 

Kontaktinis asmuo

 

E. paštas

 

Telefonas

 

Atskiro proceso etapo apibūdinimas


Žaliavos (baterijų atliekos ar baterijų atliekų frakcijos) (9)

Žaliavų apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė

 

t/a

 

 

 

Rezultatas

1)   Tarpinės frakcijos  (10)

Frakcijos apibūdinimas

EAK kodas

(nurodyti nebūtina)

Masė (11)

Tolesnis apdorojimas

Gavėjas (12)

Kitas proceso etapas

t/a

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Galutinės frakcijos, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą  (13)

Elementas arba junginys (14)

Frakcija (ne atliekos), kurioje yra elemento arba junginio

Elemento arba junginio koncentracija frakcijoje

Iš pateiktų baterijų gaunama elemento arba junginio masė

Frakcijos paskirtis

masės %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, iš viso

 

 


(1)  Įmonė, apdorojanti surinktas, galutinai išrūšiuotas ir paruoštas perdirbti baterijų ir akumuliatorių atliekas.

(2)  Viso baterijų perdirbimo proceso apibūdinimas, neatsižvelgiant į tai, ar procesas vykdomas vienoje ar keliose įmonėse (įskaitant atskirų perdirbimo etapų apibūdinimą ir jų galutines frakcijas).

(3)  Po surinkimo gautų, galutinai išrūšiuotų ir paruoštų perdirbti baterijų ir akumuliatorių atliekų apibūdinimas.

(4)  Po surinkimo, galutinio rūšiavimo ir paruošimo perdirbti gautų baterijų ir akumuliatorių atliekų pilnutinė masė (skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą laukelyje „bendra sudėtis“ nurodyta atskirtų teršalų, sudėtinių baterijų išorinių korpusų ir vandens masė atimama).

(5)  Duomenys perkelti iš VI priedo 2 skirsnio.

(6)  Skaičiuojama pagal perdirbimo veiksmingumo (RE) formulę remiantis duomenimis, pateiktais pagal VI priedo 2 skirsnį.

(7)  Teršalai yra, pvz., plastikas, ebonito nuolaužos, geležies objektai (gabalai), pluoštas iš elektronikos laužo, išlydytas aliuminis.

(8)  Įmonė, kurioje vykdomas atskiras proceso etapas.

(9)  1 etape žaliavos tos pačios kaip viso baterijų perdirbimo proceso žaliavos.

Kituose etapuose – tarpinės frakcijos iš ankstesnio etapo.

(10)  Tarpinės frakcijos – frakcijos, skirtos tolesniam (-iems) perdirbimo proceso etapui (-ams).

(11)  Iš pateiktų baterijų gauta masė (sausoji masė).

(12)  Įmonė, kuriai perduodama tarpinė frakcija arba, jei kitas proceso etapas atliekamas toje pačioje įmonėje, ta pati kaip 1 pastaboje.

(13)  Galutinės frakcijos, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant perdirbimo veiksmingumą, – tos, kurios bus naudojamos pagal jų pradinę paskirtį arba kitu tikslu be tolesnio apdorojimo, žr. t. p. I priedo 5 skirsnyje pateiktus pavyzdžius.

(14)  Elementai ir junginiai, jei jie buvo pateiktų baterijų (panaudotų baterijų) sudėtinė dalis. Žr. I priedo 5 skirsnyje pateiktas specialias nuostatas ir pavyzdžius.


Top