EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0079

2006 m. spalio 5 d. Tarybos direktyva 2006/79/EB dėl nekomercinio pobūdžio smulkių prekių siuntų importo iš trečiųjų šalių atleidimo nuo mokesčių (kodifikuota redakcija)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

17.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/15


TARYBOS DIREKTYVA 2006/79/EB

2006 m. spalio 5 d.

dėl nekomercinio pobūdžio smulkių prekių siuntų importo iš trečiųjų šalių atleidimo nuo mokesčių

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 78/1035/EEB dėl nekomercinio pobūdžio smulkių prekių siuntų importo iš trečiųjų šalių atleidimo nuo mokesčių (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Nekomercinio pobūdžio smulkių siuntų importą iš trečiųjų šalių reikėtų atleisti nuo apyvartos ir akcizo mokesčių.

(3)

Tuo tikslu taikytinos atleidimo nuo mokesčių ribos dėl praktinių priežasčių turėtų kiek galima labiau atitikti 1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 918/83, nustatančiame Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (5), numatytas ribas Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemoje.

(4)

Reikėtų nustatyti konkrečius tam tikrų produktų kiekius dėl šiuo metu valstybėse narėse jiems taikomų didelių mokesčių tarifų.

(5)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Nekomercinio pobūdžio smulkios prekių siuntos iš trečiųjų šalių, kurias siunčia privatūs asmenys kitiems privatiems asmenims valstybėje narėje, importo metu atleidžiamos nuo apyvartos ir akcizo mokesčių.

2.   Taikant 1 dalį, „nekomercinio pobūdžio smulkios siuntos“ — tai siuntos, kurios:

a)

siunčiamos nereguliariai;

b)

sudarytos tik iš gavėjų asmeniniam arba jų šeimos naudojimui skirtų prekių, kurių pobūdis ir kiekis neduoda jokio pagrindo manyti, kad jos importuojamos komerciniu tikslu;

c)

sudarytos iš prekių, kurių bendra vertė ne didesnė kaip 45 EUR;

d)

siuntėjo siunčiamos gavėjui be jokio atlygio.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis taikomas toliau išvardintoms prekėms laikantis tokių kiekybinių apribojimų:

a)

tabako gaminiams:

i)

50 cigarečių

arba

ii)

25 cigarilės (cigarai, kurių kiekvienas sveria ne daugiau kaip tris gramus),

arba

iii)

10 cigarų,

arba

iv)

50 gramų rūkomojo tabako;

b)

alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams:

i)

vienas standartinis butelis (iki 1 litro): distiliuotų ir spiritinių gėrimų, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 22 %; nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne mažesnė kaip 80 %

arba

ii)

vienas standartinis butelis (iki 1 litro): distiliuotų ir spiritinių gėrimų, vyno arba alkoholio pagrindu pagamintų aperityvų, tafijos, sakė arba panašių gėrimų, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 22 %; putojančių vynų, pastiprintų vynų,

arba

iii)

du litrai neputojančių vynų;

c)

kvepalams: 50 gramų

arba

tualetiniams vandenims: 0,25 litro arba aštuonios uncijos;

d)

kavai: 500 gramų

arba

kavos ekstraktams ir esencijoms: 200 gramų;

e)

arbatai: 100 gramų

arba

arbatos ekstraktams ir esencijoms: 40 gramų.

2.   Valstybės narės turi teisę sumažinti 1 dalyje nurodytų prekių, kurios gali būti atleistos nuo apyvartos ir akcizo mokesčių, kiekius arba iš viso neatleisti šių produktų nuo šių mokesčių.

3 straipsnis

Visos nekomercinio pobūdžio nedidelėje siuntoje esančios 2 straipsnyje išvardytos prekės, kai jų kiekiai viršija tame straipsnyje nustatytus kiekius, yra apmokestinamos.

4 straipsnis

1.   Euro ekvivalentas nacionaline valiuta, kuris taikomas įgyvendinant šią direktyvą, yra nustatomas kartą per metus. Jis apskaičiuojamas taikant pirmą spalio mėnesio darbo dieną galiojantį kursą ir taikomas nuo sekančių metų sausio 1 d.

2.   Valstybės narės gali suapvalinti sumas nacionaline valiuta, gaunamas 1 straipsnio 2 dalyje numatytą sumą eurais perskaičiavus nacionaline valiuta, jeigu šis suapvalinimas neviršija 2 EUR.

3.   Valstybės narės po 1 dalyje nurodyto metinio koregavimo gali toliau taikyti tą pačią neapmokestinamą sumą, jeigu dėl eurais išreikštos neapmokestinamos sumos perskaičiavimo gaunama nacionaline valiuta išreikšta neapmokestinama suma, prieš ją suapvalinant 2 dalyje nustatyta tvarka, pasikeičia mažiau kaip 5 %.

5 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus. Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

6 straipsnis

Direktyva 78/1035/EEB yra panaikinama, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. spalio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. RAJAMÄKI


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(3)  OL L 366, 1978 12 28, p. 34. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

(4)  Žr. I priedo A dalį.

(5)  OL L 105, 1983 4 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

Tarybos direktyva 78/1035/EEB (1)

(OL L 366, 1978 12 28, p. 34)

 

Tarybos direktyva 81/933/EEB

(OL L 338, 1981 11 25, p. 24)

tik 2 straipsnis

Tarybos direktyva 85/576/EEB

(OL L 372, 1985 12 31, p. 30)

 


B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

(numatyta 6 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

78/1035/EEB

1979 m. sausio 1 d.

81/933/EEB

1981 m. gruodžio 31 d.

85/576/EEB

1986 m. birželio 30 d.


(1)  Direktyva 78/1035/EEB buvo, inter alia, iš dalies pakeista 1994 m. Stojimo aktu.


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 78/1035/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

1 straipsnio 2 dalies d punktas

2 straipsnio 1 dalies a punktas nuo žodžių „50 cigarečių“ iki žodžių „50 gramų rūkomojo tabako“

2 straipsnio 1 dalies a punkto i–iv papunkčiai

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies b punkto trečia įtrauka

2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktai

2 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktai

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

I priedas

II priedas


Top