EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0234

1979 m. vasario 5 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 234/79 dėl žemės ūkio produktams taikomos Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros patikslinimo tvarkos

OJ L 34, 9.2.1979, p. 2–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 007 P. 58 - 59
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 131 - 132
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 131 - 132
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 173 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 173 - 174
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 38 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/234/oj

31979R0234Oficialusis leidinys L 034 , 09/02/1979 p. 0002 - 0003
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 02 tomas 7 p. 0058
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 15 p. 0131
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 15 p. 0131
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 10 p. 0173
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 10 p. 0173


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 234/79

1979 m. vasario 5 d.

dėl žemės ūkio produktams taikomos Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros patikslinimo tvarkos

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į 1968 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 827/68 dėl tam tikrų Sutarties II priede išvardytų produktų bendro rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1117/78 [2], ypač į jo 6 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [3],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [4],

kadangi produktai, kuriems taikomi skirtingi importo privalomieji mokėjimai, Bendrojo muitų tarifo nomenklatūroje turėtų būti aprašomi atskirai, kad būtų galima užtikrinti teisingą importo privalomųjų mokėjimų taikymą; kadangi todėl dauguma žemės ūkio pagrindinių reglamentų importo privalomiesiems mokėjimams, išskyrus muitus, nustato specialias taisykles;

kadangi tokių nuostatų nėra, 1971 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2358/71 dėl bendro sėklų rinkos organizavimo [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1346/78 [6], ir 1972 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1035/72 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1766/78 [8], turėtų būti atitinkamai papildyti;

kadangi Bendrojo muitų tarifo nomenklatūra grindžiama Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūra; kadangi Bendrojo muitų tarifo nomenklatūra turi būti patikslinta ne tik pagal Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūros pakeitimus, bet ir tam, kad būtų užtikrintas tekstų įvairiomis kalbomis atitikimas; kadangi, nors tokie patikslinimai yra techninio pobūdžio ir nedaro poveikio muitams, tam tikrais atvejais jie turi būti nustatyti reglamentais pagal Sutarties 43 straipsnį;

kadangi daugelyje Tarybos reglamentų Bendrojo muitų tarifo nomenklatūra naudojama kaip priemonė skirtingoms prekių kategorijoms atskirti ir produktams aprašyti;

kadangi iš dalies pakeitus Bendrojo muitų tarifo nomenklatūrą gali reikėti patikslinti šiuos reglamentus;

kadangi galiojančios tvarkos ne visada leidžia pakankamai greitai patikslinti susijusius reglamentus; kadangi, atsižvelgiant į šių patikslinimų techninį pobūdį, pageidautina nurodyti, kad pakeitimai gali būti padaryti pasikonsultavus su Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros komitetu 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo sukūrimo [9] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1562/78 [10], 38 straipsnyje nustatyta tvarka arba pagal kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo atitinkamas nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Ši nuostata įterpiama kaip Reglamento (EEB) Nr. 2358/71 8a straipsnis ir kaip Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 22a straipsnis:

"Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros aiškinimo bendrosios taisyklės ir specialios jos taikymo taisyklės taikomos produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, tarifų klasifikacijai; dėl šio reglamento taikymo sukuriama tarifo nomenklatūra įtraukiama į Bendrąjį muitų tarifą."

2 straipsnis

1. Bendrojo muitų tarifo nomenklatūra, taikoma produktams, kuriems taikomas bendras rinkos organizavimas, gali būti patikslinta pasikonsultavus su Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros komitetu Reglamento (EEB) Nr. 136/66/EEB 38 straipsnyje ir kitų reglamentų dėl bendro rinkų organizavimo atitinkamuose straipsniuose nustatyta tvarka, jei tokie patikslinimai:

- daromi dėl Muitinių bendradarbiavimo tarybos nomenklatūros pakeitimo, arba

- būtini siekiant užtikrinti teksto įvairiomis kalbomis suderinamumą.

2. Produktų aprašymas ir nuorodos į Bendrojo muitų tarifo pozicijas ir subpozicijas Tarybos reglamentuose gali būti patikslinti pagal tą pačią tvarką, jei šie patikslinimai turi būti padaryti dėl straipsnio 1 dalyje nurodytų Bendrojo muitų tarifo arba Tarybos teisės akto pakeitimų.

3. Produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 827/68, atžvilgiu šiame reglamente Reglamento Nr. 136/66/EEB 37 straipsniu įkurtas komitetas paskiriamas kompetentingu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1979 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

P. Mehaignerie

[1] OL L 151, 1968 6 30, p. 16.

[2] OL L 142, 1978 5 30, p. 1.

[3] OL C 160, 1978 7 6, p. 10.

[4] OL C 239, 1978 10 9, p. 50.

[5] OL L 246, 1971 11 5, p. 1.

[6] OL L 165, 1978 6 22, p. 1.

[7] OL L 118, 1972 5 20, p. 1.

[8] OL L 204, 1978 7 28, p. 12.

[9] OL 172, 1966 9 30, p. 3025/66.

[10] OL L 185, 1978 7 7, p. 1.

--------------------------------------------------

Top