EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0500

1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas dėl sektorių dialogo komitetų, skatinančių socialinių partnerių dialogą Europos lygiu, įkūrimo (pranešta dokumentu C(1998) 2334)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 225, 12.8.1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 333 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 101 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 101 - 102
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 142 - 143

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/500/oj

31998D0500Oficialusis leidinys L 225 , 12/08/1998 p. 0027 - 0028


Komisijos Sprendimas

1998 m. gegužės 20 d.

dėl sektorių dialogo komitetų, skatinančių socialinių partnerių dialogą Europos lygiu, įkūrimo

(pranešta dokumentu C(1998) 2334)

(tekstas svarbus EEE)

(98/500/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi Sutarties 118b straipsnyje teigiama, kad Komisija stengiasi skatinti administracijos ir darbuotojų dialogą Europos lygiu, kuris, jei abi pusės to pageidauja, gali baigtis sutartiniais santykiais;

kadangi Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijos 12 punkte teigiama, kad darbdaviams ar darbdavių organizacijoms bei darbuotojų organizacijoms, laikantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika nustatytų sąlygų, turėtų būti suteikta teisė derėtis ir sudaryti kolektyvines sutartis. Darbdavių ir darbuotojų dialogas Europos lygiu, kuris turi būti skatinamas, gali, jei abi pusės to pageidauja, baigtis sutartiniais santykiais visų pirma įvairių profesijų ir sektorių lygiu;

kadangi dėl pateikto pasiūlymo stiprinti sektorių socialinį dialogą visos susijusios šalys aktyviai pritarė Komisijos 1996 m. rugsėjo 18 d. komunikatui dėl socialinio dialogo plėtros Bendrijos lygiu [1];

kadangi Europos Parlamentas 1997 m. liepos 18 d. rezoliucijoje [2] dėl minėto Komisijos informacinio pranešimo paragino ypač atkreipti dėmesį į sektorių socialinį dialogą, kadangi užimtumo reguliavimo ir (arba) šio reguliavimo panaikinimo ekonomikos sektoriuose reikšmę geriausiai galima įvertinti per socialinį dialogą;

kadangi Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 1997 m. sausio 29 d. nuomonėje [3] dėl minėto Komisijos informacinio pranešimo pažymėjo, kad sektorių dialogas turi būti veiksmingas, produktyvus ir gerai organizuotas;

kadangi dėl skirtingose valstybėse narėse susiklosčiusios padėties akivaizdu, kad darbdaviai ir darbuotojai privalo aktyviai dalyvauti diskusijose dėl gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo jų sektoriuje; kadangi sektorių dialogo komiteto įkūrimas prie Komisijos yra tinkamiausia tokio dalyvavimo užtikrinimo priemonė Bendrijos lygiu sukuriant galimybę socialiniams ir ekonominiams interesams būti atstovaujamiems;

kadangi Komisija turėtų stengtis užtikrinti, kad narystė ir veikla sektorių dialogo komitetuose prisidėtų prie moterų ir vyrų lygybės skatinimo;

kadangi egzistuojančius jungtinius komitetus reikėtų pakeisti sektorių dialogo komitetais; kadangi dėl to reikėtų panaikinti tuos komitetus įsteigiančius sprendimus,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu įsteigiami sektorių dialogo komitetai (toliau — "komitetai") tuose sektoriuose, kuriuose socialiniai partneriai pateikia bendrą prašymą dalyvauti dialoge Europos lygiu, jei darbdaviams ir darbuotojams atstovaujančios organizacijos atitinka šiuos kriterijus:

a) jos yra susijusios su konkrečiais sektoriais ar kategorijoms bei yra suburtos Europos lygiu;

b) jas sudaro organizacijos, kurios pačios yra sudėtinė ir pripažinta valstybių narių socialinių partnerių struktūrų dalis, turinčios gebėjimų derėtis dėl susitarimų ir atstovaujančios kelioms valstybėms narėms;

c) jos turi atitinkamas struktūras aktyviam jų dalyvavimui komitetų veikloje užtikrinti.

2 straipsnis

Su kiekvienu tos veiklos rūšies sektoriaus, kuriame jis buvo įsteigtas, komitetu:

a) konsultuojamasi Bendrijos lygiu įvykusių pokyčių klausimais, turinčiais socialinę reikšmę; ir

b) skatina bei stiprina sektoriaus socialinį dialogą.

3 straipsnis

Darbdavių ir darbuotojų atstovų, dalyvaujančių kiekvieno komiteto susirinkimuose, bendras skaičius neviršija 40, jame yra po lygiai darbdavių ir darbuotojų delegacijų atstovų.

4 straipsnis

Socialinių partnerių organizacijų, pateikusių 1 straipsnyje nurodytą prašymą, siūlymu Komisija kviečia atstovus dalyvauti komitetų susirinkimuose.

5 straipsnis

1. Kiekvienas komitetas kartu su Komisija parengia savo darbo tvarkos taisykles.

2. Komitetams pirmininkauja darbdavių ar darbuotojų delegacijų atstovas arba, jų bendru prašymu, Komisijos atstovas.

3. Komitetai posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per metus. Ne daugiau kaip 30 komiteto susirinkime dalyvaujantiems darbdavių ir darbuotojų išrinktiems atstovams apmokamos kelionės išlaidos ir skiriami dienpinigiai.

4. Konsultuodamasi su socialiniais partneriais, Komisija nuolat peržiūri Sektorių komiteto funkcijas ir skirtinguose sektoriuose vykdomą veiklą.

6 straipsnis

Komisijai pranešus komitetui, jog svarstomas klausimas yra susijęs su slaptais dalykais, komiteto nariai įpareigojami, nepažeidžiant Sutarties 214 straipsnio nuostatų, neatskleisti informacijos, gautos komiteto susirinkimuose ar iš sekretoriato.

7 straipsnis

1. Sektorių dialogo komitetai pakeičia šiuos egzistuojančius jungtinius komitetus:

a) Jūrų transporto jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 87/467/EEB [4];

b) Civilinės aviacijos jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 90/449/EEB [5];

c) Vidaus navigacijos jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 80/991/EEB [6];

d) Kelių transporto jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 85/516/EEB [7];

e) Geležinkelių transporto jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 85/13/EEB [8];

f) Telekomunikacijų paslaugų jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 90/450/EEB [9];

g) Žemės ūkio darbuotojų socialinių problemų jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 74/442/EEB [10];

h) Jūrų žvejybos laivuose dirbančių darbuotojų socialinių problemų jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 74/441/EEB [11];

i) Pašto paslaugų jungtinį komitetą, įkurtą Komisijos sprendimu 94/595/EB [12].

Tačiau minėtais sprendimais įsteigti komitetai dirba tol, kol jų funkcijas perima šiuo sprendimu įsteigti sektorių komitetai, bet ne ilgiau kaip iki 1998 m. gruodžio 31 d.

2. Atsižvelgiant į 1 straipsnį, sektorių dialogo komitetas taip pat pakeičia kitas neoficialias darbo grupes, kurių pagalba Komisija iki tol skatino socialinį dialogą tam tikruose sektoriuose, kuriems netaikomi jungtinius komitetus įsteigiantys Komisijos sprendimai.

3. Šio straipsnio 1 dalies a–i punktuose minėti sprendimai panaikinami nuo 1999 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 1998 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Pádraig Flynn

Komisijos narys

[1] COM(96) 448 final.

[2] OL C 286, 1997 9 22, p. 338.

[3] OL C 89, 1997 3 19, p. 27.

[4] OL L 253, 1987 9 04, p. 20.

[5] OL L 230, 1990 8 24, p. 22.

[6] OL L 297, 1980 11 6, p. 28.

[7] OL L 317, 1985 11 28, p. 33.

[8] OL L 8, 1985 1 10, p. 26.

[9] OL L 230, 1990 08 24, p. 25

[10] OL L 243, 1974 9 5, p. 22.

[11] OL L 243, 1974 9 5, p. 19.

[12] OL L 225, 1994 8 31, p. 31.

--------------------------------------------------

Top