EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1169

2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1169/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti Tekstas svarbus EEE

OJ L 327, 11.12.2010, p. 13–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 109 - 121

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1169/oj

11.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2010

2010 m. gruodžio 10 d.

dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 18 d. Komisijai pateiktą Europos geležinkelio agentūros rekomendaciją ERA/REC/SAF/09-2009 dėl bendrojo saugos būdo (BSB) atitikčiai įvertinti,

kadangi:

(1)

Bendrojo saugos būdo (BSB) paskirtis yra sudaryti pagrindą nacionalinėms saugos institucijoms suderinti savo sprendimų priėmimo kriterijus visoje Sąjungoje, kaip numatyta Direktyvos 2004/49/EB 17 straipsnio 4 dalyje. Toks būdas leistų nacionalinėms saugos institucijoms vienodai vertinti reikalavimų atitiktį.

(2)

BSB turėtų aprėpti visus darniuosius reikalavimus ir vertinimo metodus, kad nacionalinės saugos institucijos galėtų išduoti infrastruktūros valdytojui įgaliojimus saugos srityje, skirtus saugos valdymo sistemos tinkamumui apskritai, ir bet kokius konkrečiam tinklui skirtus įgaliojimus. Be to, tikėtina, kad infrastruktūros valdytojas teiks prašymą gauti konkrečiam tinklui skirtų įgaliojimų dalį tuo pačiu metu kaip ir prašymą bendriesiems įgaliojimams, atsižvelgiant į jo saugos valdymo sistemą.

(3)

Nacionalinės saugos institucijos įvertina infrastruktūros valdytojo gebėjimą laikytis visų reikalavimų, nustatytų veiklai apskritai ir veiklai konkrečiame tinke, kuriam jis siekia gauti įgaliojimus, įvertindamos jo saugos valdymo sistemą sistemos bendru lygiu.

(4)

Kiekviena nacionalinė saugos institucija turi pasirūpinti priemonėmis, kad galėtų išnagrinėti, ar paraiškoje įgaliojimams saugos srityje gauti nurodyti rezultatai yra pasiekiami vykdant veiklą po įgaliojimų suteikimo ir ar nuolat laikomasi visų būtinų reikalavimų, kaip reikalaujama Direktyvos 2004/49/EB 16 straipsnio 2 dalies f punkte ir 17 straipsnio 2 dalyje. Todėl tam reikia parengti priežiūros po įgaliojimų suteikimo režimą, pagrįstą svarbiausiais pagrindiniais principais, kad būtų užtikrintas vienodas nacionalinių saugos institucijų taikomas būdas kiekvienoje valstybėje narėje.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2004/49/EB 27 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas bendrasis saugos būdas (BSB), skirtas įvertinti, kaip laikomasi Direktyvos 2004/49/EB 6 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytų reikalavimų įgaliojimams saugos srityje gauti.

BSB apima:

a)

procedūrą ir kriterijus, skirtus įvertinti infrastruktūros valdytojų teikiamas paraiškas įgaliojimams saugos srityje, nurodytiems Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, gauti, kaip nustatyta šio reglamento I ir II prieduose;

b)

Direktyvos 2004/49/EB reikalavimų atitikties po to, kai nacionalinė saugos institucija suteikė įgaliojimus, priežiūros principus, kaip nustatyta šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamas šis terminas:

priežiūra– priemonės, kurių imasi nacionalinė saugos institucija saugos veiklos rezultatams prižiūrėti po to, kai suteikė įgaliojimus saugos srityje.

3 straipsnis

Paraiškų vertinimo tvarka

1.   Nagrinėdamos paraiškas įgaliojimams saugos srityje gauti, teikiamas po šio reglamento įsigaliojimo, nacionalinės saugos institucijos taiko šio reglamento I priede nustatytą tvarką, kad įvertintų Direktyvos 2004/49/EB reikalavimų atitiktį. Nacionalinės saugos institucijos taip pat taiko šio reglamento II priede nurodytus vertinimo kriterijus.

2.   Atlikdamos vertinimą nacionalinės saugos institucijos gali priimti pareiškėjų įsipareigojimus, kad jie valdys riziką sudarydami susitarimus su trečiosiomis šalimis. Susitarimuose taip pat nustatomas keitimasis informacija, būtina užtikrinti saugų transporto priemonių naudojimą, ypač su techninės priežiūros valdymu susijusiose srityse.

3.   Gaminiai arba paslaugos, kurias rangovai ar tiekėjai teikia infrastruktūros valdytojams, laikomi atitinkančiais saugos reikalavimus, jei rangovai, tiekėjai ar gaminiai yra sertifikuoti pagal atitinkamas sertifikavimo sistemas, numatytas Sąjungos teisės aktais, skirtais gaminių ir paslaugų tiekimui.

4 straipsnis

Priežiūra

Išdavusios įgaliojimus saugos srityje nacionalinės saugos institucijos prižiūri, kaip infrastruktūros valdytojai toliau taiko savo saugos valdymo sistemą, ir taiko III priede nustatytus priežiūros principus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 164, 2004 4 30, p. 44.


I PRIEDAS

Reikalavimų pagal Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktus suteikiamiems įgaliojimams saugos srityje gauti atitikties vertinimo tvarka

1.   Tvarka, kurią nacionalinė saugos institucija nustato paraiškoms gauti ir įvertinti bei įgaliojimams saugos srityje suteikti, parengiama pagal šiuos pagrindinius principus.

a)   Vertinimo proceso parengimas ir persvarstymas

Nacionalinės saugos institucijos parengia struktūrizuotus ir audituojamus procesus, kuriuos turi vykdyti tinkamos kompetencijos asmenys. Jos vertina paraiškas pagal II priede nustatytus saugos valdymo sistemų vertinimo kriterijus. Jos registruoja visus sprendimus ir pateikia jų pagrindimą. Nacionalinės saugos institucijos bendras vertinimo procesas periodiškai persvarstomas viduje ir nuolat tobulinamas, užtikrinant jo nuolatinį veiksmingumą.

b)   Vertinimo proceso kokybė

Nacionalinės saugos institucijos stebi savo veiklos kokybę svarbiausiais paraiškų įgaliojimams saugos srityje gauti nagrinėjimo etapais.

c)   Vertinimo taikymo sritis

Vertinimas atliekamas valdymo sistemos lygiu ir yra procesinis. Kai tikrinant aptinkama trūkumų, nacionalinė saugos institucija savo nuožiūra ir atsižvelgdama į reikalavimų neatitikties pobūdį ir rimtumą, nurodo dalykus, kurie turi būti pagerinti. Galiausiai nacionalinė saugos institucija pasinaudoja savo teise atmesti paraišką.

Vertinimas:

atitinka pareiškėjo veiklos riziką, pobūdį ir mastą,

grindžiamas infrastruktūros valdytojo bendro sugebėjimo saugiai veikti, kaip aprašyta jo saugos valdymo sistemoje, vertinimu.

d)   Vertinimo laikas

Nacionalinės saugos institucijos atlieka vertinimą per Direktyvos 2004/49/EB 12 straipsnyje reikalaujamą laiką, kartu užtikrindamos, kad pareiškėjo patiekti įrodymai būtų pakankamai išnagrinėti. Nacionalinė saugos institucija informuoja infrastruktūros valdytojus apie labiausiai rūpimus dalykus kuo anksčiau vertinimo etapo metu.

e)   Sprendimų priėmimas vertinimo metu

Sprendimas priimti arba atmesti paraišką įgaliojimams saugos srityje gauti grindžiamas pareiškėjo pateiktais įrodymais ir tuo, ar įrodyta atitinkamų reikalavimų atitiktis.

2.   Nacionalinė saugos institucija įvertina, ar pridėta saugos valdymo sistemos vadovo santrauka leidžia atlikti pradinį saugos valdymo sistemos kokybės ir tinkamumo įvertinimą, ir nusprendžia, kurių sričių papildomos informacijos reikia. Nacionalinė saugos institucija, prašydama daugiau informacijos, gali prašyti tiek išsamios informacijos, kiek jai pagrįstai atrodo būtina, kad jai būtų lengviau įvertinti paraišką.

3.   Suteikiant įgaliojimus saugos srityje, pareiškėjo saugos valdymo sistemos atitiktis vertinimo kriterijams dokumentuojama pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.

4.   Nacionalinė saugos institucija konkrečiai nustato paklausimo esmę arba galimą reikalavimų neatitiktį ir padeda pareiškėjui suprasti, kokio išsamumo lygio tikimasi jo atsakyme. Tuo tikslu ji:

a)

tiksliai nurodo atitinkamus kriterijus ir užtikrina, kad pareiškėjas aiškiai suprastų nustatytas reikalavimų neatitikties sritis;

b)

nurodo atitinkamą susijusių reglamentų, taisyklių ir standartų dalį;

c)

pagrindžia vertinimo kriterijaus neatitikties priežastis;

d)

susitaria dėl naujų įsipareigojimų, informacijos ir bet kokių patvirtinančių įrodymų pateikimo, kaip reikalaujama pagal kriterijaus išsamumo lygį, ir nustato veiksmus, kuriuos pareiškėjas turi atlikti trūkumams pašalinti, ir laiką, per kurį turi būti imta laikytis reikalavimų;

e)

nurodo sritis, kurios galėtų būti papildomai įvertintos atliekant priežiūrą po įgaliojimų saugos srityje suteikimo.


II PRIEDAS

Reikalavimų pagal Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktus išduodamiems įgaliojimams saugos srityje gauti atitikties vertinimo kriterijai

A.   RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO VEIKLA, KONTROLĖS PRIEMONĖS (1)

A.1

Yra nustatyta tvarka, skirta rizikai, susijusiai su geležinkelio veikla, taip pat rizikai, tiesiogiai kylančiai dėl darbo veiklos, darbo suplanavimo ar darbo krūvio ir kitų organizacijų arba asmenų veiklos, nustatyti.

A.2

Yra nustatyta tvarka rizikos kontrolės priemonėms parengti ir pritaikyti.

A.3

Yra nustatyta tvarka rizikos kontrolės priemonių veiksmingumui stebėti ir reikiamiems pakeitimams įgyvendinti.

A.4

Yra tvarka, nustatyta atsižvelgiant į poreikį prireikus bendradarbiauti su kitomis atitinkamomis institucijomis (pvz., geležinkelio įmonėmis, gamintoju, techninės priežiūros paslaugų teikėju, už priežiūrą atsakingu subjektu, geležinkelio transporto priemonių valdytoju, paslaugų teikėju ir pirkimo įmone) dėl klausimų, kuriais jos bendrai sąveikauja ir kurie gali pakenkti reikiamų rizikos kontrolės priemonių įgyvendinimui pagal Direktyvos 2004/49/EB 4 straipsnio 3 dalį.

A.5

Yra nustatyta tvarka dėl sutartos dokumentacijos ir bendravimo su susijusiais subjektais, įskaitant kiekvienos dalyvaujančios organizacijos pareigų ir atsakomybės nustatymą ir keitimosi informacija specifikacijas.

A.6

Yra nustatyta tvarka, skirta šių priemonių veiksmingumui stebėti, o prireikus – pakeitimams įgyvendinti.

B.   RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU TECHNINE PRIEŽIŪRA IR MEDŽIAGŲ TIEKIMU, KONTROLĖ (2)

B.1

Yra nustatyta tvarka, skirta techninės priežiūros reikalavimams, standartams, procesams iš saugos duomenų gauti.

B.2

Yra nustatyta tvarka, skirta techninės priežiūros intervalams pritaikyti pagal teikiamų paslaugų tipą ir sritį.

B.3

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad atsakomybė už techninę priežiūrą būtų aiškiai apibrėžta, kad būtų nustatyta techninės priežiūros punktams būtina kompetencija ir priskirti atitinkami atsakomybės lygiai.

B.4

Yra nustatyta tvarka, skirta informacijai apie gedimus ir defektus, kylančius iš kasdienės veiklos, rinkti ir apie juos pranešti atsakingiesiems už techninę priežiūrą.

B.5

Yra nustatyta tvarka, skirta nustatyti ir pranešti suinteresuotosioms šalims apie riziką dėl defektų ir konstrukcijos neatitikties ar gedimų per naudojimo laiką.

B.6

Yra nustatyta tvarka, skirta veiklos ir techninės priežiūros rezultatams tikrinti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų organizacijos standartus.

C.   RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU RANGOVAIS IR TIEKĖJAIS, KONTROLĖ (3)

C.1

Yra nustatyta tvarka, skirta rangovų (įskaitant subrangovus) ir tiekėjų kompetencijai tikrinti.

C.2

Yra nustatyta tvarka, skirta visų rangos paslaugų ir gaminių, kuriuos teikia rangovas arba tiekėjas, saugos veiksmingumui ir rezultatams tikrinti ir kontroliuoti, kad jie atitiktų susitarime nustatytus rezultatus.

C.3

Su geležinkelio saugos dalykais susijusi atsakomybė ir užduotys yra aiškiai apibrėžtos, žinomos ir paskirstytos tarp susitariančiųjų partnerių ir visų kitų suinteresuotųjų šalių.

C.4

Yra nustatyta tvarka, skirta su sauga susijusių dokumentų ir susitarimų atsekamumui užtikrinti.

C.5

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad rangovai ar tiekėjai vykdytų saugos užduotis, įskaitant keitimąsi su sauga susijusia informacija, pagal atitinkamus susitarime nustatytus reikalavimus.

D.   RIZIKA, SUSIJUSI SU KITŲ GELEŽINKELIO SISTEMAI NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ VEIKLA (4)

D.1

Yra nustatyta tvarka, skirta, kai reikia ir pagrįsta, galimai rizikai dėl geležinkelio sistemai nepriklausančių šalių nustatyti.

D.2

Yra nustatyta tvarka, skirta kontrolės priemonėms, reikalingoms D.1 punkte minimai nustatytai rizikai sumažinti, įvesti, kiek tai susiję su pareiškėjo atsakomybe.

D.3

Yra nustatyta tvarka, skirta D.2 punkte minimų priemonių veiksmingumui stebėti ir reikiamiems pakeitimams įgyvendinti.

E.   SAUGOS VALDYMO SISTEMOS DOKUMENTACIJA

E.1

Yra veiklos aprašas, kuriame aiškiai nurodytas veiklos tipas, sritis ir rizika.

E.2

Yra saugos valdymo sistemos struktūros aprašas, įskaitant pareigų ir atsakomybės paskirstymą.

E.3

Yra Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnyje ir III priede reikalaujamų saugos valdymo sistemos procedūrų aprašas, atitinkantis teikiamų paslaugų tipą ir taikymo sritį.

E.4

Yra išvardyti ir trumpai apirašyti saugai svarbūs procesai ir užduotys, susiję su veiklos arba paslaugos tipu.

F.   ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS (5)

F.1

Yra trumpas aprašas, kaip užtikrinamas saugos valdymo sistemos veiklos koordinavimas visoje organizacijoje, remiantis patvirtintomis žiniomis ir pagrindine vadovybės lygio atsakomybe.

F.2

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad deleguotą atsakomybę turintis organizacijos personalas turėtų įgaliojimus, kompetenciją ir reikiamus išteklius savo pareigoms vykdyti.

F.3

Yra aiškiai apibrėžtos su sauga susijusios atsakomybės sritys ir atsakomybės priskyrimas konkrečioms su jomis susijusioms funkcijoms bei jų sąsajos.

F.4

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad saugos užduotys būtų aiškiai apibrėžtos ir deleguojamos reikiamą kompetenciją turinčiam personalui.

G.   VADOVYBĖS VYKDOMOS ĮVAIRIŲ LYGIŲ KONTROLĖS UŽTIKRINIMAS (6)

G.1

Yra aprašas, kaip visoje organizacijoje paskirstyta atsakomybė už kiekvieną su sauga susijusį procesą.

G.2

Yra nustatyta tvarka, skirta užduočių vykdymui reguliariai stebėti, o tai užtikrina tiesinė valdymo grandinė, kuri turi imtis priemonių, jei užduotys neatliekamos tinkamai.

G.3

Yra nustatyta tvarka, skirta kitų valdymo veiksmų poveikiui saugos valdymo sistemai nustatyti ir valdyti.

G.4

Yra nustatyta tvarka, kad saugos valdymo pareigas einantys asmenys būtų atskaitingi už savo veiklos rezultatus.

G.5

Yra nustatyta tvarka, skirta ištekliams, reikiamiems saugos valdymo sistemos užduotims atlikti, paskirstyti.

H.   PERSONALO IR JO ATSTOVŲ DALYVAVIMAS VISAIS LYGIAIS (7)

H.1

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad personalas ir jo atstovai būtų tinkamai atstovaujami ir su jais konsultuojamasi apibrėžiant, siūlant, persvarstant ir rengiant veiklos procedūrų, kuriuose gali dalyvauti personalas, saugos aspektus.

H.2

Parengti personalo dalyvavimo ir konsultavimosi su juo tvarkos dokumentai.

I.   NUOLATINIO TOBULINIMO UŽTIKRINIMAS (8)

Yra nustatyta tvarka užtikrinti, jei pagrįstai įmanoma, nuolatinį saugos valdymo sistemos tobulinimą; tai turi būti:

a)

tvarka, skirta saugos valdymo sistemai periodiškai persvarstyti, kai tai būtina;

b)

tvarka, skirta priemonėms, reikalingoms susijusiems saugos duomenims stebėti ir analizuoti, apibrėžti;

c)

tvarka, skirta apibrėžti, kaip ištaisyti nustatytus trūkumus;

d)

tvarka, skirta naujų saugos valdymo taisyklių įdiegimui apibrėžti, remiantis raida ir įgyta patirtimi;

e)

tvarka, skirta apibrėžti, kaip vidaus audito išvados naudojamos saugos valdymo sistemai tobulinti.

J.   VYRIAUSIOJO ORGANIZACIJOS VADOVO PATVIRTINTA SAUGOS POLITIKA, SU KURIA SUPAŽINDINAMAS VISAS PERSONALAS (9)

Yra organizacijos saugos politikos dokumentas, kuris:

a)

pateikiamas ir prieinamas visam personalui, pvz., per organizacijos vidinį tinklą;

b)

atitinka paslaugos tipą ir taikymo sritį;

c)

yra patvirtintas vyriausiojo organizacijos vadovo.

K.   ORGANIZACIJOS KOKYBINIAI IR KIEKYBINIAI SAUGOS IŠLAIKYMO IR DIDINIMO TIKSLAI BEI PLANAI IR TVARKA TIEMS TIKSLAMS PASIEKTI (10)

K.1

Yra nustatyta tvarka, skirta aktualiems saugos tikslams nustatyti atsižvelgiant į teisinį pagrindą, ir dokumentas, kuriame tie tikslai surašyti.

K.2

Yra nustatyta tvarka, skirta aktualiems saugos tikslams, atitinkantiems vykdomos geležinkelio veiklos tipą ir sritį bei susijusią riziką, nustatyti.

K.3

Yra nustatyta tvarka, skirta bendriems saugos veiklos rezultatams reguliariai vertinti, atsižvelgiant į organizacijos saugos tikslus ir į valstybės narės lygiu nustatytus tikslus.

K.4

Yra nustatyta tvarka, skirta veiklos susitarimams reguliariai stebėti ir persvarstyti:

a)

renkant aktualius saugos duomenis, saugos veiklos rezultatų tendencijoms nustatyti ir tikslų atitikčiai įvertinti;

b)

aktualiems duomenims išaiškinti ir būtiniems pakeitimams padaryti.

K.5

Yra infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka, skirta planams rengti ir tikslams pasiekti.

L.   ESAMŲ, NAUJŲ IR PAKEISTŲ TECHNINIŲ IR EKSPLOATAVIMO STANDARTŲ AR KITŲ PRIVALOMŲJŲ SĄLYGŲ LAIKYMOSI TVARKA (11)

L.1.

Veiklos tipą ir sritį atitinkančių su sauga susijusių reikalavimų atžvilgiu yra nustatyta tvarka, skirta:

a)

tiems reikalavimams nustatyti ir atitinkamoms procedūroms atnaujinti, atsižvelgiant į padarytus pakeitimus (pakeitimų valdymo tvarka);

b)

jiems įgyvendinti;

c)

jų atitikčiai stebėti;

d)

imtis veiksmų, kai nustatyta reikalavimų neatitiktis.

L.2

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad numatytam tikslui būtų naudojamas tinkamas personalas, procedūros, konkretūs dokumentai, įranga ir riedmenys.

L.3

Pagal saugos valdymo sistemą yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad techninė priežiūra būtų atliekama pagal atitinkamus reikalavimus.

M.   RIZIKOS VERTINIMO IR RIZIKOS KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA IR BŪDAI, KAI DĖL PASIKEITUSIŲ VEIKLOS SĄLYGŲ ARBA DĖL NAUJOS MEDŽIAGOS ATSIRANDA NAUJA INFRASTRUKTŪROS ARBA VEIKLOS RIZIKA (12)

M.1

Yra nustatyta tvarka, skirta įrangos, procedūrų, organizavimo, personalo parinkimo ar sąsajų pakeitimams valdyti.

M.2

Yra nustatyta rizikos vertinimo tvarka, prireikus skirta pasikeitimams reguliuoti ir BSB pavojaus vertinimui taikyti, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 352/2009 (13) 6 straipsnio 3 dalies a punkte.

M.3

Yra nustatyta tvarka, skirta rizikos vertinimo rezultatams perduoti į kitus organizacijos procesus ir apie tuos rezultatus informuoti atitinkamą personalą.

N.   PERSONALO MOKYMO PROGRAMOS IR SISTEMOS, SKIRTOS PERSONALO KOMPETENCIJAI IŠLAIKYTI IR ATITINKAMAM UŽDUOČIŲ ATLIKIMUI UŽTIKRINTI (14)

N.1

Yra kompetencijos valdymo sistema, kuri apima bent:

a)

su sauga susijusioms užduotims būtinų žinių ir įgūdžių nustatymą;

b)

atrankos principus (būtiną pagrindinį išsilavinimo lygį, psichologinį tinkamumą ir fizinį pajėgumą);

c)

pradinį mokymą ir įgytos kompetencijos bei įgūdžių patvirtinimą;

d)

tęstinį mokymą ir periodišką turimų žinių bei įgūdžių atnaujinimą;

e)

reikiamus periodinius kompetencijos patikrinimus;

f)

kai reikia arba tinka, specialias priemones, taikomas avarijų arba riktų atvejais ar ilgai nebuvus darbe;

g)

specialų saugos valdymo sistemos mokymą personalui, tiesiogiai dalyvaujančiam užtikrinant, kad veiktų saugos valdymo sistema.

N.2

Kompetencijos valdymo sistemoje yra tvarka, kaip:

a)

nustatyti pareigas, susijusias su saugos užduočių atlikimu;

b)

nustatyti pareigas, susijusias su atsakomybe už veiklos sprendimus pagal saugos valdymo sistemą;

c)

užtikrinti, kad personalas turėtų savo užduotims atlikti būtinas žinias ir įgūdžius ir (medicininius ir psichologinius) gebėjimus ir kad šios žinios, įgūdžiai ir gebėjimai būtų periodiškai atnaujinami;

d)

atitinkamas užduotis skirti reikiamą kompetenciją turinčiam personalui;

e)

stebėti užduočių atlikimą ir reikiamų taisomųjų veiksmų įgyvendinimą.

O.   PAKANKAMOS INFORMACIJOS ORGANIZACIJOJE IR PRIREIKUS TARP TOJE PAČIOJE INFRASTRUKTŪROJE VEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ TEIKIMO PRIEMONĖS (15)

O.1

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad:

a)

personalas turėtų žinių apie saugos valdymo sistemą bei ją suprastų ir informacija būtų lengvai prieinama ir

b)

susijusiam saugos personalui būtų pateikti atitinkami dokumentai apie saugos valdymo sistemą.

O.2

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad:

a)

pagrindinė veiklos informacija būtų aktuali ir tinkama;

b)

personalas žinotų ją esant prieš ją taikant;

c)

ji būtų prieinama personalui ir, kai reikia, jam būtų oficialiai išdalytos kopijos.

O.3

Yra nustatyta tvarka, kaip keistis informacija taip infrastruktūros valdytojo ir kitų geležinkelio įmonių.

P.   SAUGOS INFORMACIJOS DOKUMENTAVIMO TVARKA IR FORMATAI BEI TVARKOS SVARBIAUSIOS SAUGOS INFORMACIJOS KONFIGŪRACIJAI VALDYTI NUSTATYMAS (16)

P.1

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad visa aktuali saugos informacija būtų tiksli, išsami, nuosekli, lengvai suprantama, tinkamai atnaujinama ir tinkamai dokumentuojama.

P.2

Yra nustatyta tvarka, skirta:

a)

visiems aktualiems saugos dokumentams formatuoti, kurti, platinti ir valdyti jų pakeitimus;

b)

visiems svarbiems dokumentams arba informacijai gauti, rinkti ir saugoti popieriuje ar kitomis registravimo sistemomis.

P.3

Yra nustatyta tvarka, skirta svarbiausios saugos informacijos konfigūracijai valdyti.

Q.   TVARKA, SKIRTA UŽTIKRINTI, KAD APIE AVARIJAS, RIKTUS, VOS NEĮVYKUSIAS AVARIJAS IR KITUS PAVOJINGUS ĮVYKIUS BŪTŲ PRANEŠAMA, JIE BŪTŲ IŠTIRTI BEI IŠANALIZUOTI IR KAD BŪTŲ IMTASI BŪTINŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ (17)

Q.1

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad apie avarijas, riktus, vos neįvykusias avarijas ir kitus pavojingus įvykius:

a)

būtų pranešama, jie registruojami, tiriami ir analizuojami;

b)

būtų pranešama nacionalinėms institucijoms, kaip reikalaujama pagal taikomus teisės aktus.

Q.2

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad:

a)

nacionalinės saugos institucijos, nacionalinės tyrimo institucijos ir pramonės arba vidaus tyrimų rekomendacijos būtų įvertintos ir įgyvendintos, jei reikia arba nurodyta;

b)

būtų įvertintos iš kitų geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų, už techninę priežiūrą atsakingų įmonių ir geležinkelio transporto priemonių valdytojų gautos svarbios ataskaitos arba informaciją ir jas būtų atsižvelgta.

Q.3

Yra nustatyta tvarka, skirta informacijai, susijusiai su avarijų, riktų, vos neįvykusių avarijų ir kitų pavojingų įvykių tyrimu bei priežastimis ir skirtai sužinoti ir, kai reikia, imtis prevencinių priemonių.

R.   SU ATITINKAMOMIS VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS SUDERINTŲ VEIKSMŲ PLANŲ, ĮSPĖJIMŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS (18)

R.1

Dokumente nurodyti visi avarinių atvejų tipai, įskaitant veiklos sutrikimus, ir yra numatyta tvarka naujiems avariniams atvejams nustatyti.

R.2

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad kiekvieno tipo avariniu atveju:

a)

būtų galima nedelsiant susisiekti su avarinėmis tarnybomis;

b)

avarinėms tarnyboms būtų suteikta visa reikiama informacija tiek iš anksto, kad jos galėtų pasirengti reaguoti avariniais atvejais, tiek avariniam atvejui susidarius.

R.3

Yra nustatytos ir dokumente išdėstytos visų šalių pareigos ir atsakomybė.

R.4

Yra veiksmų, įspėjimų ir informacijos planai, į kuriuos įtraukta:

a)

viso personalo, atsakingo už avarinių atvejų valdymą, įspėjimo tvarka;

b)

šių planų, įskaitant instrukcijų keleiviams, kaip elgtis avariniu atveju, perdavimo visoms šalims priemonės;

c)

taisyklės, skirtos nedelsiant kreiptis į kompetentingą personalą, kad jis galėtų priimti visus reikiamus sprendimus.

R.5

Yra dokumentas, kuriame aprašoma, kaip paskirstomi ištekliai ir priemonės ir kaip nustatyti pasirengimo reikalavimai.

R.6

Yra nustatyta tvarka, skirta kuo greičiau atkurti įprastas eksploatacijos sąlygas.

R.7

Yra nustatyta tvarka, skirta avarinių atvejų planams išbandyti, bendradarbiaujant su kitomis šalimis, kad būtų parengtas personalas, išbandytos procedūros, nustatytos silpnos vietos ir patikrinta, kaip tvarkomasi su galimais avariniais atvejais.

R.8

Yra nustatyta tvarka, skirta koordinuoti avarinių atvejų planus su geležinkelio įmonėmis, veikiančiomis organizacijos infrastruktūroje ir bet kurioje kitoje infrastruktūroje, su kuria esama sąsajų.

R.9

Yra numatyta prireikus nedelsiant sustabdyti veiklą ir geležinkelio eismą ir visas suinteresuotas šalis informuoti apie veiksmus, kurių imtasi.

S.   SAUGOS VALDYMO SISTEMOS PERIODINIO VIDAUS AUDITO NUOSTATOS (19)

S.1

Yra nepriklausoma ir nešališka vidaus audito sistema, kuri veikia skaidriai.

S.2

Yra sudarytas planuojamo vidaus audito tvarkaraštis, kurį galima koreguoti, atsižvelgiant į ankstesnio audito rezultatus ir veiklos rezultatų stebėjimą.

S.3

Yra nustatyta tvarka, skirta tinkamos kompetencijos auditoriams nustatyti ir parinkti.

S.4

Yra nustatyta tvarka, skirta:

a)

audito rezultatams išanalizuoti ir įvertinti;

b)

paskesnėms priemonėms rekomenduoti;

c)

priemonių veiksmingumui sekti;

d)

audito vykdymui ir jo rezultatams dokumentuoti.

S.5

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad aukštieji valdymo grandinės lygiai sužinotų audito rezultatus ir prisiimtų bendrąją atsakomybę už saugos valdymo sistemos pakeitimų įgyvendinimą.

S.6

Yra dokumentas, kuriame nurodyta, kaip auditas planuojamas įprastų stebėjimo priemonių atžvilgiu, kad būtų užtikrinta atitiktis vidaus tvarkai ir standartams.

T.   SAUGUS GELEŽINKELIO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS (20)

T.1

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti saugų infrastruktūros projektavimą per visą jos eksploatavimo ciklą, įskaitant projektavimą ir įrengimą.

T.2

Yra nustatyta tvarka, kaip atsižvelgti į infrastruktūros techninius pakeitimus ir juos valdyti.

T.3

Yra nustatyta tvarka, iš kurios aiškėja, kad yra nustatytos atitinkamos infrastruktūros projektavimo taisyklės ir nacionaliniai saugos būdai ir kad pareiškėjas gali jų laikytis.

U.   SAUGUS INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMAS (21)

U.1

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad infrastruktūra būtų valdoma ir eksploatuojama saugiai, atsižvelgiant į tinkle paslaugas teikiančių subjektų skaičių, tipą ir sritį, įskaitant visas būtinas sąveikas, priklausančias nuo veiklos sudėtingumo.

U.2

Yra nustatyta tvarka, kurioje nurodyta, kaip sauga valdoma fiziniuose ir (arba) funkciniuose infrastruktūros pakraščiuose.

U.3

Yra nustatyta tvarka, kurioje nurodyta, kaip veiksmingai yra valdomas bendradarbiavimas ir koordinavimas, tiek įprastai, tiek avariniais atvejais.

U.4

Yra nustatyta tvarka, kurioje nurodyta, kad yra nustatytos infrastruktūros ir transporto priemonių sąsajos saugaus veikimo ir valdymo taisyklės ir kad pareiškėjas gali jų laikytis.

V.   TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR MEDŽIAGŲ TIEKIMAS (22)

V.1

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad infrastruktūros techninė priežiūra būtų vykdoma saugiai, įskaitant aiškų valdymą ir dokumentuojamą auditą bei kontrolę.

V.2

Yra nustatyta tvarka, kuria užtikrinama, kad infrastruktūros techninė priežiūra atitiktų konkrečius to tinklo poreikius.

V.3

Yra nustatyta tvarka, iš kurios aiškėja, kad yra nustatytos techninės priežiūros paslaugų teikimui ir medžiagų tiekimui skirtos taisyklės ir kad pareiškėjas gali jų laikytis.

W.   EISMO KONTROLĖS IR SIGNALIZACIJOS SISTEMOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS (23)

W.1

Yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad eismo kontrolės ir signalizacijos sistema yra naudojama ir techniškai prižiūrima taip, kad būtų užtikrintas saugus geležinkelio eksploatavimas.

W.2

Yra nustatyta tvarka, skirta laikytis esamų, naujų ir pakeistų techninių ir eksploatavimo standartų.

W.3

Yra nustatyta tvarka, kuria reglamentuojama, kaip sauga valdoma fiziniuose ir (arba) funkciniuose eismo kontrolės ir signalizacijos sistemos pakraščiuose, įskaitant reikiamo bendradarbiavimo valdymą.

W.4

Yra nustatyta tvarka, iš kurios aiškėja, kad yra nustatytos eismo kontrolės ir signalizacijos sistemos saugaus veikimo ir valdymo taisyklės ir kad pareiškėjas gali jų laikytis.


(1)  Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnio 2 dalis.

(2)  Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnio 2 dalis.

(3)  Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnio 2 dalis.

(4)  Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnio 2 dalis.

(5)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 1 punktas.

(6)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 1 punktas.

(7)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 1 punktas.

(8)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 1 punktas.

(9)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto a papunktis.

(10)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto b papunktis.

(11)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto c papunktis.

(12)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto d papunktis.

(13)  OL L 108, 2009 4 29, p. 4.

(14)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto e papunktis.

(15)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto f papunktis.

(16)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto g papunktis.

(17)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto h papunktis.

(18)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto i papunktis.

(19)  Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punkto j papunktis.

(20)  Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnio 1 dalies b punktas.

(21)  Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnio 1 dalies b punktas.

(22)  Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnio 1 dalies b punktas.

(23)  Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnio 1 dalies b punktas.


III PRIEDAS

Priežiūros po įgaliojimų suteikimo principai

1.

Nacionalinių saugos institucijų atitikties priežiūros, nurodytos Direktyvos 2004/49/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalies e punkte, metodika grindžiama toliau nurodytais principais. Šie principai taikomi priežiūros veiklos sistemai apskritai ir atskiriems tos sistemos aspektams.

2.

Nacionalinės saugos institucijos taiko vykdymo užtikrinimo ir rizikos proporcingumo principą. Veiksmai, kurių nacionalinė saugos institucija imasi atitikčiai užtikrinti arba priversti infrastruktūros valdytojus atsakyti už savo teisinių prievolių nevykdymą, yra proporcingi bet kokiai saugos rizikai ir galimam bet kokio reikalavimų neatitikties rimtumui, įskaitant bet kokią tikrą arba galimą žalą.

3.

Nacionalinės saugos institucijos taiko metodo nuoseklumo principą, kad užtikrintų, jog atskira nacionalinė saugos institucija panašiomis aplinkybėmis taikytų panašų metodą panašiems rezultatams gauti.

4.

Nacionalinės saugos institucijos vykdoma priežiūra visų pirma taikoma tai veiklai, kuri, jos nuomone, kelia didžiausią riziką arba kurios rizika yra mažiausiai kontroliuojama. Todėl nacionalinės saugos institucijos turi metodiką ir pajėgumą infrastruktūros valdytojo kasdieniams saugos veiklos rezultatams vertinti.

5.

Nacionalinės saugos institucijos nusprendžia dėl veiksmingo savo išteklių naudojimo prioritetų, tačiau sprendimą, kaip tai geriau padaryti, turėtų priimti kiekviena atskira nacionalinės saugos institucija. Priemonės visų pirma taikomos tiems, kurie atsakingi už riziką, ir tiems, kurie gali geriausiai ją valdyti.

6.

Nacionalinės saugos institucijos taiko skaidrumo principą, kad padėtų infrastruktūros valdytojams suprasti, ko iš jų tikimasi (įskaitant tai, ką jie turėtų arba neturėtų daryti) ir ko jiems tikėtis iš nacionalinės saugos institucijos.

7.

Nacionalinės saugos institucijos yra atsakingos už savo sprendimus pagal Direktyvos 2004/49/EB 17 straipsnio 3 dalį. Todėl nacionalinės saugos institucijos privalo turėti savo strategiją ir principus, pagal kuriuos jas būtų galima vertinti. Be to, nacionalinės saugos institucijos privalo turėti skundų nagrinėjimo tvarką.

8.

Nacionalinės saugos institucijos sudaro tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus, kad galėtų keistis informacija ir koordinuoti savo veiksmus dėl saugos pažeidimų. Be to, nacionalinės saugos institucijos parengia bendradarbiavimo susitarimus su kitomis kompetentingomis institucijomis, kad keistųsi informacija ir parengtų suvienodintus geležinkelio saugos problemų sprendimo būdus.


Top