EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0881

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas)

OJ L 164, 30.4.2004, p. 1–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 214 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 49 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 49 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 86

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2016; panaikino 32016R0796

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/881/oj

32004R0881Oficialusis leidinys L 164 , 30/04/2004 p. 0001 - 0043


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004

2004 m. balandžio 29 d.

įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą

(Agentūros reglamentas)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

veikdami pagal tvarką, nustatytą Sutarties 251 straipsnyje [4], įvertinę bendrą tekstą, kurį Taikinimo komitetas patvirtino 2004 m. kovo 23 d.,

kadangi:

(1) Norint palaipsniui sukurti Europos geležinkelio erdvę be sienų, reikia, kad Bendrija imtųsi veiksmų geležinkeliui taikomų techninių reglamentų srityje ir atsižvelgtų tiek į techninius, tiek į saugos aspektus, kurie yra neišvengiamai susiję.

(2) 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvoje 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros [5] numatyta palaipsniui suteikti visoms licencijuotoms Bendrijos geležinkelio įmonėms, kurios nori teikti krovinių gabenimo paslaugas, teisę naudotis infrastruktūra.

(3) 1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyvoje 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo [6] numatyta, kad visos geležinkelio įmonės privalo turėti licenciją ir kad kurioje nors valstybėje narėje išduota licencija pripažįstama galiojančia visoje Bendrijoje.

(4) 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo [7] nustato naują sistemą, leidžiančią sukurti Europos geležinkelio erdvę be sienų.

(5) Valstybių narių geležinkelio sistemų techniniai ir funkcionavimo skirtumai padalijo nacionalines geležinkelio rinkas ir neleido šiam sektoriui dinamiškai plėtotis Europos mastu. 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvoje 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sąveikos [8] ir 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos [9] yra nustatyti pagrindiniai reikalavimai ir privalomų techninių sąveikos specifikacijų apibrėžimo mechanizmas.

(6) Kad galima būtų tuo pačiu metu siekti ir saugos, ir sąveikos tikslų, reikia atlikti didelį techninį darbą, kuriam turi vadovauti specializuota įstaiga. Todėl, remiantis esama institucine sistema ir atsižvelgiant į įgaliojimų pusiausvyrą Bendrijoje, būtina įsteigti Europos agentūrą, kuri atsakytų už saugą geležinkeliuose ir sąveiką (toliau — Agentūra). Tokia agentūra leis itin kompetentingai siekti abiejų Europos geležinkelių tinklui nustatytų saugos ir sąveikos tikslų, o tai padės atgaivinti geležinkelius ir siekti bendrųjų bendrosios transporto politikos tikslų.

(7) Kad paskatintų Europos geležinkelio erdvės be sienų sukūrimą ir padėtų atgaivinti geležinkelio sektorių, stiprindama jo pagrindinius privalumus saugos prasme, Agentūra turėtų padėti sukurti autentišką Europos geležinkelio kultūrą ir parengti priemonę dialogui, konsultacijoms ir mainams tarp visų geležinkelio sektoriaus dalyvių, deramai atsižvelgdama į jų individualią kompetenciją.

(8) 2004 m. balandžio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose (Saugos geležinkeliuose direktyva) [10] numatyta nustatyti bendruosius saugos rodiklius, bendruosius saugos tikslus ir bendruosius saugos būdus. Šioms priemonėms parengti reikia nepriklausomos techninės ekspertizės.

(9) Kad saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms procedūros taptų paprastesnės, reikia parengti suderintą saugos sertifikatų formą ir suderintą prašymų saugos sertifikatams gauti formą.

(10) Saugos geležinkeliuose direktyvoje numatytas nacionalinių saugos priemonių įvertinimas saugos ir sąveikos aspektais. Šiuo tikslu reikia, kad būtų pateikta nuomonė, pagrįsta nepriklausomu ir nešališku įvertinimu.

(11) Saugos srityje svarbu užtikrinti didžiausią įmanomą skaidrumą ir veiksmingą informacijos tėkmę. Dar nėra taikoma veiklos rezultatų analizė, pagrįsta bendrais rodikliais ir susiejanti visus šio sektoriaus dalyvius; tokią priemonę reikėtų pradėti taikyti. Statistikos srityje būtinas glaudus bendradarbiavimus su Eurostatu.

(12) Nacionalinės saugos geležinkeliuose organizacijos, reguliavimo įstaigos ir kitos nacionalinės institucijos turėtų turėti galimybę prašyti, kad tais atvejais, kai joms reikės informacijos apie kelias valstybes nares, joms būtų pateikta nepriklausoma techninė išvada.

(13) Direktyvoje 2001/16/EB numatyta, kad pirma techninės sąveikos specifikacijų (TSS) grupė turi būti parengta ne vėliau kaip iki 2004 m. balandžio 20 d. Šį darbą atlikti Komisija įgaliojo Europos geležinkelių sąveikos asociaciją (EGSA), kuri vienija geležinkelių įrangos gamintojus ir infrastruktūros valdytojus bei operatorius. Turėtų būti imtasi priemonių išsaugoti šios srities specialistų sukauptą patirtį EGSA veiklos sąlygomis. Kad būtų užtikrintas šio darbo tęstinumas ir per tam tikrą laiką parengtos techninės sąveikos specifikacijos, reikia nuolatinės techninės sistemos.

(14) Turėtų būti stiprinama transeuropinio tinklo sąveika, o nauji investiciniai projektai, atrinkti Bendrijai finansuoti, turėtų atitikti sąveikos tikslą, nustatytą 1996 m. liepos 23 d. Europos Pralamento ir Tarybos sprendime Nr. 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros [11].

(15) Kad būtų užtikrintas tęstinumas, darbo grupės, kurias suformuos Agentūra, kai tinkama, turėtų būti tokios pat sudėties, kaip EGSA, su papildomais nariais.

(16) Riedmenų techninė priežiūra yra svarbi saugos sistemos dalis. Europoje nėra rinkos, specialiai skirtos bėgių įrangos techninei priežiūrai, nes nėra techninės priežiūros centrų sertfikavimo sistemos. Dėl šios padėties sektorius patiria daugiau išlaidų ir kelionės vyksta be krovinių. Todėl turėtų būti palaipsniui sukurta Europos techninės priežiūros centrų sertifikavimo sistema.

(17) Traukinių mašinistams reikalinga profesinė kompetencija yra pagrindinis faktorius, lemiantis saugą ir sąveiką Europoje. Ji taip pat sudaro prielaidas laisvam darbuotojų judėjimui geležinkelių pramonėje. Šis klausimas turėtų būti sprendžiamas, atsižvelgiant į taikomą socialinio dialogo sistemą. Kad šis aspektas būtų įvertintas Europos mastu, Agentūra turėtų teikti techninę pagalbą.

(18) Registravimas pirmiausia reiškia pripažinimą, kad riedmenys gali būtų eksploatuojami konkrečiomis sąlygomis. Registravimas turi vykti skaidriai ir netaikant diskriminacijos bei pagal valdžios institucijų kompetenciją. Agentūra turėtų teikti techninę pagalbą, kuri leistų sukurti registravimo sistemą.

(19) Siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą skaidrumą ir vienodą teisę visoms šalims naudotis atitinkama informacija, dokumentai, numatyti naudoti sąveikos procese, turėtų būti prieinami visuomenei. Ta pati taisyklė taikoma licencijoms ir saugos sertifikatams. Agentūra turėtų užtikrinti efektyvų keitimosi šia informacija būdą.

(20) Agentūrai tenka svarbi užduotis skatinti naujoves saugos geležinkeliuose ir sąveikos srityje. Bet kokia finansinė pagalba, teikiama vykdant Agentūros veiklą, neturėtų iškraipyti atitinkamos rinkos.

(21) Kad Agentūra galėtų deramai atlikti savo užduotis, ji turėtų turėti juridinio asmens statusą ir savarankišką biudžetą, kuris būtų daugiausia finansuojamas iš Bendrijos įnašų. Siekiant užtikrinti Agentūros savarankiškumą valdant kasdienę veiklą ir teikiant išvadas bei rekomendacijas, Agentūros vykdantysis direktorius turėtų būti visiškai atsakingas, o Agentūros personalas turėtų būti nepriklausomas.

(22) Siekiant užtikrinti, kad Agentūra veiksmingai atliktų savo funkcijas, valstybės narės ir Komisija turėtų turėti savo atstovus Administracinėje valdyboje, kuri turės būtinus įgaliojimus sudaryti biudžetą, tikrinti jo vykdymą, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti skaidrias darbo procedūras Agentūros sprendimų priėmimo proceso metu, tvirtinti savo darbo programą, priimti savo biudžetą, formuoti apsilankymų valstybėse narėse politiką ir skirti vykdantįjį direktorių.

(23) Siekiant užtikrinti Administracinės valdybos sprendimų skaidrumą, atitinkamų sektorių atstovai turėtų dalyvauti jos svarstymuose be teisės balsuoti, kurią turi tik valdžios institucijų, atskaitingų demokratinės kontrolės institucijoms, atstovai. Sektoriaus atstovus skiria Komisija, atsižvelgdama į jų reprezentatyvumą Europos mastu geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų, geležinkelių pramonės, darbuotojų sąjungų, keleivių ir krovinių gabenimą užsakančių klientų atžvilgiu.

(24) Agentūros darbas turėtų būti skaidrus. Europos Parlamentas turėtų veiksmingai ją kontroliuoti, ir šiuo tikslu Europos Parlamentui turėtų būti suteikta galimybė išklausyti Agentūros vykdantįjį direktorių. Agentūra taip pat turėtų taikyti atitinkamus Bendrijos teisės aktus dokumentų viešo naudojimo srityje.

(25) Pastaraisiais metais, kai buvo įkurta daugiau decentralizuotų įstaigų, biudžeto valdymo institucija ėmėsi priemonių pagerinti joms skiriamų Bendrijos lėšų valdymo skaidrumą ir kontrolę, ypač mokesčių įtraukimą į biudžetą, finansinę kontrolę, įgaliojimą patvirtinti įsipareigojimų įvykdymą, įmokas į pensijų sistemą ir vidaus biudžeto sudarymo procedūrą (elgsenos kodeksas). Analogiškai 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų [12] Agentūrai turėtų būti taikomas be apribojimų, ir Agentūra turėtų prisijungti prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų [13].

(26) Kadangi valstybės narės negali pasiekti siūlomo veiksmo tikslų, o būtent — įsteigti specializuotą įstaigą, kuri priimtų bendrus sprendimus saugos geležinkeliuose ir sąveikos klausimais, dėl atliktino darbo bendro pobūdžio, ir todėl šių tikslų geriau siekti Bendrijos mastu, Bendrija gali priimti priemones vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatytu Sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šis reglamentas nenumato veiksmų, kurie nėra būtini siekiant šių tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

PRINCIPAI

1 straipsnis

Agentūros įsteigimas ir tikslai

Šiuo reglamentu įsteigiama Europos geležinkelio agentūra (toliau — Agentūra).

Agentūros tikslas yra padėti įgyvendinti Bendrijos teisės aktus techniniais aspektais, kad pagerėtų geležinkelio sektoriaus konkurencinė padėtis, didinant geležinkelio sistemų sąveikos mastą, ir būtų sukurta bendra strategija Europos geležinkelio sistemos saugos klausimu, ir taip padėti sukurti Europos geležinkelio erdvę be sienų bei garantuoti aukštą saugos lygį.

Siekdama šių tikslų, Agentūra visapusiškai atsižvelgia į Europos Sąjungos plėtros procesą ir į konkrečius apribojimus, susijusius su geležinkeliais, jungiančiais su trečiosiomis šalimis.

Agentūra yra pati atsakinga už jai pavestų funkcijų ir paskirtų įgaliojimų vykdymą.

2 straipsnis

Agentūros aktų tipai

Agentūra gali:

a) teikti Komisijai rekomendacijas dėl 6, 7, 12, 14, 16, 17 ir 18 straipsnių taikymo;

b) teikti nuomones Komisijai pagal 8, 13 bei 15 straipsnius ir suinteresuotosioms valstybių narių institucijoms pagal 10 straipsnį.

3 straipsnis

Darbo grupių sudėtis

1. 6, 7, 12, 14, 16, 17 ir 18 straipsniuose numatytoms rekomendacijos rengti Agentūra suformuoja tam tikrą skaičių darbo grupių. Šios darbo grupės remiasi patirtimi, kurią sukaupė geležinkelio sektoriaus specialistai, ypač — Europos geležinkelių sąveikos asociacijos (EGSA) patirtimi, ir kompetentingų nacionalinių institucijų patirtimi. Agentūra užtikrina, kad jos darbo grupės būtų kompetentingos bei reprezentatyvios ir kad jose dalyvautų atitinkami atstovai tų pramonės sektorių ir naudotojų, kuriems turės įtakos priemonės, kurias Komisija gali pasiūlyti, remdamasi Agentūros jai pateiktomis rekomendacijomis. Darbo grupių darbas yra skaidrus.

Jeigu 6, 12, 16 ir 17 straipsniuose numatytas darbas turi tiesioginės įtakos darbo sąlygoms, pramonės darbininkų sveikatai ir saugai, atitinkamose darbo grupėse dalyvauja darbininkų organizacijų atstovai.

2. Agentūra nusiunčia patvirtintą darbo programą geležinkelio sektoriaus atstovavimo organams, funkcionuojantiems Europos mastu. Šių organų sąrašą sudaro Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnyje nurodytas komitetas. Kiekvienas organas ir (arba) grupė organų nusiunčia Agentūrai aukščiausią kvalifikaciją turinčių ekspertų, įgaliotų jiems atstovauti kiekvienoje darbo grupėje, sąrašą.

3. Saugos geležinkeliuose direktyvos 16 straipsnyje apibrėžtos nacionalinės saugos institucijos paskiria savo atstovus į darbo grupes, kuriose nori dalyvauti.

4. Jei reikia, Agentūra gali papildyti darbo grupes nepriklausomais ekspertais, kurių tos srities kompetencija yra pripažinta.

5. Darbo grupėms pirmininkauja Agentūros atstovas.

4 straipsnis

Konsultavimasis su socialiniais partneriais

Jeigu 6, 7, 12, 16 ir 17 straipsniuose numatytas darbas turi tiesioginės įtakos pramonės darbininkų socialinei aplinkai arba darbo sąlygoms, Agentūra konsultuojasi su socialiniais partneriais sektorių dialogo komitete, įsteigtame pagal Sprendimą 98/500/EB [14].

Šios konsultacijos surengiamos prieš Agentūrai pateikiant savo rekomendacijas Komisijai. Agentūra deramai atsižvelgia į šias konsultacijas ir turi būti visuomet pasirengusi išaiškinti savo rekomendacijas. Agentūra nusiunčia sektorių dialogo komiteto pateiktas nuomones Komisijai, o Komisija jas nusiunčia komitetui, nurodytam Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnyje.

5 straipsnis

Konsultavimasis su geležinkelio krovinių gabenimo klientais ir keleiviais

Jeigu 6 ir 12 straipsniuose numatytas darbas turi tiesioginės įtakos geležinkelio krovinių gabenimo klientams ir keleiviams, Agentūra konsultuojasi su jiems atstovaujančiomis organizacijomis. Sąrašą organizacijų, su kuriomis bus konsultuojamasi, sudaro Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnyje nurodytas komitetas.

Šios konsultacijos surengiamos prieš Agentūrai pateikiant savo pasiūlymus Komisijai. Agentūra deramai atsižvelgia į šias konsultacijas ir turi būti visuomet pasirengusi išaiškinti savo pasiūlymus. Agentūra nusiunčia šių organizacijų pateiktas nuomones Komisijai, o Komisija jas nusiunčia komitetui, nurodytam Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnyje.

2 SKYRIUS

SAUGA

6 straipsnis

Techninė pagalba

1. Agentūra rekomenduoja Komisijai bendruosius saugos būdus (BSB) ir bendruosius saugos tikslus (BST), numatytus Saugos geležinkeliuose direktyvos 6 ir 7 straipsniuose.

2. Komisijos arba Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnyje nurodyto komiteto prašymu arba savo iniciatyva Agentūra rekomenduoja Komisijai kitas priemones saugos srityje.

3. Agentūra gali pateikti Komisijai bet kokią būtiną rekomendaciją dėl pereinamojo laikotarpio prieš BST, BSB ir TSS priėmimą ir dėl klausimų, susijusių su įranga ir infrastruktūra. Agentūra užtikrina, kad rekomendacijos ir jau parengtos arba rengiamos TSS tarpusavyje neprieštarautų.

4. Agentūra pateikia išsamią sąnaudų ir rezultatų analizę, papildančią rekomendacijas, teikiamas pagal šį straipsnį.

5. Agentūra organizuoja nacionalinių saugos institucijų ir tyrimo organų, apibrėžtų Saugos geležinkeliuose direktyvos 16 ir 21 straipsniuose bendradarbiavimą ir sudaro jam palankias sąlygas.

7 straipsnis

Saugos sertifikatai

Atsižvelgdama į Saugos geležinkeliuose direktyvos, susijusios su saugos sertifikatų derinimu, 10 ir 15 straipsnių taikymą, Agentūra parengia ir rekomenduoja suderintą saugos sertifikatų formą, taip pat ir jo elektroninę versiją, bei suderintą prašymų saugos sertifikatams gauti formą, įskaitant sąrašą būtinos informacijos, kurią reikia suteikti.

8 straipsnis

Nacionalinės saugos taisyklės

1. Komisijos prašymu Agentūra atlieka techninį naujų nacionalinių saugos taisyklių, kurios buvo pateiktos Komisijai pagal Saugos geležinkeliuose direktyvos 8 straipsnį, įvertinimą.

2. Agentūra nagrinėja, ar pirmiau minėtos taisyklės atitinka Saugos geležinkeliuose direktyvoje apibrėžtus BSB bei galiojančias TSS. Agentūra taip pat nagrinėja, ar šios taisyklės gali padėti pasiekti minėtoje direktyvoje apibrėžtus BST.

3. Jeigu Agentūra, įvertinusi valstybės narės nurodytas priežastis, mano, kad kuri nors šių taisyklių neatitinka TSS arba BSB, arba negali užtikrinti BST, ji per du mėnesius nuo to laiko, kai Komisija perdavė Agentūrai taisykles, pateikia Komisijai išvadą.

9 straipsnis

Saugos užtikrinimo kontrolė

1. Agentūra sukuria tinklą su nacionalinės institucijomis, atsakingomis už saugą, ir nacionalinės institucijomis, atsakingomis už tyrimus, numatytus Saugos geležinkeliuose direktyvoje, kad apibrėžtų bendrųjų saugos rodiklių, nurodytų tos direktyvos I priede, turinį ir surinktų reikiamus duomenis apie saugą geležinkeliuose.

2. Remdamasi bendraisiais saugos rodikliais, nacionalinėmis ataskaitomis apie saugą ir nelaimingus atsitikimus bei savo pačios informacija, Agentūra kas dvejus metus pateikia ataskaitą apie saugos užtikrinimą, kuri yra paviešinama. Pirmoji ataskaita skelbiama trečiaisiais Agentūros veiklos metais.

3. Agentūra naudojasi Eurostato surinktais duomenimis ir bendradarbiauja su juo, kad nesidubliuotų darbas ir kad būtų užtikrintas bendrųjų saugos rodiklių ir rodiklių, taikomų kitoms transporto rūšims, metodinis atitikimas.

10 straipsnis

Techninės išvados

1. Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnyje nurodytos nacionalinės reguliavimo institucijos gali paprašyti, kad Agentūra pateiktų techninę nuomonę dėl joms pavestų klausimų su sauga susijusių aspektų.

2. Direktyvos 2001/14/EB 35 straipsnyje ir Direktyvos 91/440/EEB 11a straipsnyje numatyti komitetai gali paprašyti, kad Agentūra pateiktų techninę nuomonę dėl su sauga susijusių aspektų atitinkamose jų kompetencijos srityse.

3. Agentūra pateikia savo nuomonę per du mėnesius. Agentūra paviešina tą nuomonės versiją, iš kurios buvo pašalinta visa komercinė konfidencialaus pobūdžio informacija.

11 straipsnis

Vieša dokumentų bazė

1. Agentūra atsako už toliau nurodytų dokumentų viešos bazės priežiūrą:

a) licencijų, išduotų pagal Direktyvą 95/18/EB;

b) saugos sertifikatų, išduotų pagal Saugos geležinkeliuose direktyvos 10 straipsnį;

c) tyrimo ataskaitų, išsiųstų Agentūrai pagal Saugos geležinkeliuose direktyvos 24 straipsnį;

d) nacionalinių saugos taisyklių, praneštų Komisijai pagal Saugos geležinkeliuose direktyvos 8 straipsnį.

2. Nacionalinės institucijos, atsakingos už šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų dokumentų išdavimą, per vieną mėnesį praneša Agentūrai apie kiekvieną sprendimą išduoti, atjauninti, pakeisti arba panaikinti juos.

3. Agentūra gali įtraukti į viešą duomenų bazę bet kokį viešą dokumentą arba nuorodą, susijusius su šio reglamento tikslais.

3 SKYRIUS

SĄVEIKA

12 straipsnis

Agentūros teikiama techninė pagalba

Agentūra padeda plėtoti ir įgyvendinti geležinkelių sąveiką pagal Direktyvose 96/48/EB ir 2001/16/EB nustatytus principus ir apibrėžimus. Šiuo tikslu Agentūra:

a) Komisijos pavedimu organizuoja ir vadovauja 3 straipsnyje nurodytų darbo grupių darbui, t. y. TSS rengimui, ir siunčia TSS projektą Komisijai;

b) užtikrina, kad TSS atitiktų techninę pažangą, rinkos tendencijas bei socialinius reikalavimus, ir siūlo Komisijai, jos manymu, būtinas TSS pataisas;

c) užtikrina, kad TSS plėtojimas bei atnaujinimas ir sąveikai būtinų Europos standartų plėtojimas vyktų koordinuotai, bei palaiko atitinkamus ryšius su Europos standartizacijos organais;

d) padeda Komisijai organizuoti ir palengvinti notifikuotųjų įstaigų, nurodytų Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 20 straipsnio 5 dalyje, bendradarbiavimą;

e) informuoja Komisiją ir teikia jai rekomendacijas dėl viso personalo, atliekančio rizikingas užduotis, darbo sąlygų.

13 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų darbo kontrolė

Nepažeisdama valstybių narių atsakomybės už jų skiriamas notifikuotąsias įstaigas, Komisijos prašymu Agentūra gali kontroliuoti notifikuotųjų įstaigų darbo kokybę. Tam tikrais atvejais ji pateikia Komisijai išvadą.

14 straipsnis

Sąveikos kontrolė

1. Komisijos prašymu Agentūra rekomenduoja geležinkelio sistemų sąveikos įgyvendinimo procedūras, palengvindama koordinavimą tarp geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų, ypač tam, kad organizuotų sistemų migravimą.

2. Agentūra kontroliuoja pažangą, padarytą užtikrinant geležinkelio sistemų sąveiką. Kas dvejus metus ji pateikia ir paskelbia ataskaitą apie pažangą, padarytą užtikrinant sąveiką. Pirmoji tokia ataskaita skelbiama antraisiais Agentūros veiklos metais.

15 straipsnis

Transeuropinio tinklo sąveika

Komisijos prašymu Agentūra sąveikos aspektu svarsto visus geležinkelio infrastruktūros projektus, kuriems yra prašoma skirti Bendrijos finansinę pagalbą. Per du mėnesius nuo prašymo pateikimo Agentūra pateikia nuomonę dėl projekto atitikties atitinkamoms TSS. Rengiant šią nuomonę atsižvelgiama į leidžiančias nukrypti nuostatas, numatytas Direktyvos 96/48/EB ir Direktyvos 2001/16/EB 7 straipsnyje.

16 straipsnis

Techninės priežiūros centrų sertifikavimas

Per trejus metus nuo savo veiklos pradžios Agentūra sukuria Europos riedmenų techninės priežiūros centrų sertifikavimo sistemą bei teikia rekomendacijas dėl šios sistemos įgyvendinimo.

Šiose rekomendacijose aptariami pirmiausia šie klausimai:

- struktūruota valdymo sistema,

- tinkamos kompetencijos personalas,

- įranga ir priemonės,

- techniniai dokumentai ir techninės priežiūros nurodymai.

17 straipsnis

Profesinė kompetencija

1. Agentūra rengia rekomendacijas dėl bendrųjų vienodų profesinės kompetencijos kriterijų nustatymo ir personalo, eksploatuojančio ir valdančio geležinkelio sistemą, įvertinimo. Rengdama rekomendacijas pirmenybę ji teikia mašinistams ir jų instruktoriams. Agentūra konsultuojasi su socialinių partnerių atstovais 4 straipsnyje nustatytais būdais.

2. Agentūra rengia rekomendacijas, kaip sukurti mokymo centrų akreditacijos sistemą.

3. Agentūra skatina mašinistų ir instruktorių mainus tarp geležinkelio bendrovių skirtingose valstybėse narėse.

18 straipsnis

Riedmenų registracija

Agentūra parengia transporto priemonės nacionalinės registracijos standartinę formą pagal Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnį ir ją rekomenduoja Komisijai.

19 straipsnis

Sąveikos dokumentų registracija

1. Agentūra turi viešai prieinamą Direktyvose 2001/16/EB ir 96/48/EB numatytų dokumentų sąrašą:

a) posistemių patikrinimo ES deklaracijos;

b) sudedamųjų dalių atitikties ES deklaracijos;

c) leidimai pradėti eksploatuoti, įskaitant atitinkamus registracijos numerius;

d) infrastruktūros ir riedmenų registrai.

2. Suinteresuotieji organai pateikia šiuos dokumentus Agentūrai, kuri, susitarusi su valstybėmis narėmis, nustato jų pateikimo praktines procedūras.

3. Pateikdami šio straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, suinteresuotieji organai gali nurodyti, kurių dokumentų negalima viešinti saugos sumetimais.

4. Agentūra sukuria dokumentų elektroninę bazę, visapusiškai atsižvelgdama į šio straipsnio 3 dalį. Ši duomenų bazė yra paviešinama tinklalapyje.

4 SKYRIUS

TYRIMAI IR NAUJOVIŲ SKATINIMAS

20 straipsnis

Tyrimai

Agentūra užsako tyrimus, kurie finansuojami iš jos biudžeto, jei šie tyrimai yra reikalingi šiame reglamente nustatytoms užduotims įgyvendinti.

21 straipsnis

Naujovių skatinimas

Atsižvelgdama į Agentūros darbo programą ir biudžetą Komisija gali pavesti Agentūrai užduotį skatinti naujoves, kurios pagerintų geležinkelio sąveiką ir saugą, o būtent — naudotis naujomis informacinėmis technologijomis ir stebėjimo bei sekimo sistemomis.

5 SKYRIUS

VIDINĖ STRUKTŪRA IR VEIKLA

22 straipsnis

Juridinis statusas

1. Agentūra yra Bendrijos organas. Ji yra juridinis asmuo.

2. Kiekvienoje valstybėje narėje Agentūra naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jų teisės aktus. Ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

3. Agentūrai atstovauja vykdantysis direktorius.

23 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Agentūrai ir jos personalui taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

24 straipsnis

Personalas

1. Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Europos Bendrijų institucijų kartu priimtos šių tarnybos nuostatų ir įdarbinimo sąlygų taikymo taisyklės yra taikomos Agentūros personalui.

2. Nepažeisdama 26 straipsnio, Agentūra savo personalo atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kuriuos institucijai, įgaliotai atlikti paskyrimus, ir institucijai, įgaliotai sudaryti sutartis, suteikia tarnybos nuostatai ir įdarbinimo sąlygos.

3. Nepažeidžiant 26 straipsnio 1 dalies, Agentūros personalą sudaro:

- daugiausia penkeriems metams Agentūros priimti darbuotojai, atrinkti iš sektoriaus specialistų pagal savo kvalifikaciją ir patirtį saugos geležinkeliuose ir sąveikos srityje;

- pareigūnai, kuriuos Komisija arba valstybės narės paskyrė arba komandiravo daugiausia penkeriems metams;

ir

- kiti tarnautojai, apibrėžti Europos Bendrijų kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygose, įgyvendinimo arba sekretoriaus užduotims atlikti.

4. Ekspertai, kurie dalyvauja Agentūros sudarytose darbo grupėse, nepriklauso Agentūros personalui. Agentūra apmoka jų kelionės ir gyvenimo išlaidas pagal Administracinės valdybos patvirtintas taisykles ir tarifų lenteles.

25 straipsnis

Administracinės valdybos įsteigimas ir įgaliojimai

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Administracinė valdyba.

2. Administracinė valdyba:

a) pagal 31 straipsnį skiria vykdantįjį direktorių;

b) iki kiekvienų metų balandžio 30 d. tvirtina praėjusių metų Agentūros bendrąją ataskaitą ir teikia ją valstybėms narėms, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

c) iki kiekvienų metų spalio 31 d., atsižvelgusi į Komisijos nuomonę, tvirtina ateinančių metų darbo programą ir teikia ją valstybėms narėms, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Ši darbo programa tvirtinama nepažeidžiant kasmetės Bendrijos biudžeto sudarymo procedūros. Jeigu per 15 dienų nuo darbo programos patvirtinimo Komisija pareiškia savo nepritarimą programai, Administracinė valdyba dar kartą apsvarsto programą ir patvirtina ją su galimomis pataisomis antro svarstymo metu arba dviejų trečdalių balsų dauguma, įskaitant Bendrijos atstovų balsus, arba valstybių narių atstovų vieningu sprendimu;

d) pagal 6 skyrių vykdo savo funkcijas, susijusias su Agentūros biudžetu;

e) nustato vykdančiojo direktoriaus sprendimų priėmimo tvarką;

f) nustato apsilankymų, vykdomų pagal 33 straipsnį, politiką;

g) drausminę valdžią vykdo per vykdantįjį direktorių ir grupių vadovus, nurodytus 30 straipsnio 3 dalyje;

h) nustato savo darbo tvarkos taisykles.

26 straipsnis

Administracinės valdybos sudėtis

1. Administracinę valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir keturi Komisijos atstovai, taip pat šeši atstovai, neturintys teisės balsuoti, kurie Europos mastu atstovauja šioms grupėms:

- geležinkelio įmonėms,

- infrastruktūros valdytojams,

- geležinkelio pramonei,

- darbuotojų sąjungoms,

- keleiviams,

- krovinių gabenimo klientams;

ir kuriuos skiria Komisija iš galutinio trijų pavardžių sąrašo, kurį pateikia atitinkamos Europos organizacijos.

Valdybos nariai skiriami pagal jų atitinkamos patirties ir žinių lygį.

2. Kiekviena valstybė narė ir Komisija skiria savo atstovus į Administracinę valdybą, taip pat ir pavaduotoją.

3. Kadencija trunka penkerius metus ir gali būti vieną kartą pratęsta.

4. Tam tikrais atvejais trečiųjų šalių atstovų dalyvavimas ir to dalyvavimo sąlygos nustatomi 36 straipsnio 2 dalyje nustatytose sutartyse.

27 straipsnis

Administracinės valdybos pirmininkas

1. Administracinė valdyba išrenka iš narių pirmininką ir jo pavaduotoją. Pirmininko pavaduotojas pakeičia pirmininką tuo atveju, kai jis negali atlikti savo pareigų.

2. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija trunka trejus metus ir gali būti pratęsta vieną kartą. Jeigu užimdami pirmininko arba pirmininko pavaduotojo pareigas bet kuriuo savo kadencijos metu jie nustoja būti Administracinės valdybos nariais, jų kadencija automatiškai baigiasi tą dieną.

28 straipsnis

Posėdžiai

1. Administracinės valdybos posėdžius šaukia jos pirmininkas. Agentūros vykdantysis direktorius dalyvauja posėdžiuose.

2. Administracinė valdyba posėdžiauja mažiausiai du kartus per metus. Ji taip pat gali susirinkti posėdžio pirmininko iniciatyva, Komisijos prašymu, narių daugumos prašymu arba vieno trečdalio valstybių narių atstovų valdyboje prašymu.

29 straipsnis

Balsavimas

Jei nenurodyta kitaip, administracinė valdyba priima savo spendimus dviejų trečdalių savo narių, turinčių teisę balsuoti, dauguma. Kiekvienas narys, turintis teisę balsuoti, turi vieną balsą.

30 straipsnis

Vykdančiojo direktoriaus funkcijos ir įgaliojimai

1. Agentūrai vadovauja jos vykdantysis direktorius, kuris, nepažeisdamas atitinkamos Komisijos ir Administracinės valdybos kompetencijos, atlikdamas savo pareigas yra visiškai nepriklausomas.

2. Vykdantysis direktorius:

a) ruošia darbo programą ir, pasikonsultavęs su Komisija, pateikia ją Administracinei valdybai;

b) imasi reikiamų priemonių darbo programai įgyvendinti ir, kiek galėdamas, atsako į visus Komisijos prašymus teikti pagalbą, susijusius su Agentūros užduotims pagal šį reglamentą;

c) imasi reikiamų priemonių, o būtent — priima vidaus administracines taisykles ir skelbia nurodymus Agentūros darbui pagal šio reglamento nuostatas užtikrinti;

d) sukuria veiksmingą kontrolės sistemą, kad galėtų palyginti Agentūros veiklos rezultatus su jos darbo tikslais, ir sukuria nuolatinę įvertinimo sistemą, atitinkančią pripažintus profesinius standartus. Tuo remdamasis, vykdantysis direktorius kiekvienais metais paruošia bendrosios ataskaitos projektą ir pateikia jį Administracinei valdybai;

e) Agentūros personalo atžvilgiu naudojasi 24 straipsnio 2 dalyje nurodytais įgaliojimais;

f) pagal 38 straipsnį sudaro Agentūros pajamų bei išlaidų sąmatos projektą ir pagal 39 straipsnį įgyvendina biudžetą.

3. Vykdančiajam direktoriui gali padėti vienas ar daugiau grupės vadovų. Kai vykdantysis direktorius negali eiti savo pareigų, jį pakeičia vienas iš grupės vadovų.

31 straipsnis

Agentūros personalo paskyrimas

1. Agentūros vykdantįjį direktorių skiria Administracinė valdyba, remdamasi nuopelnais ir administraciniais bei valdymo įgūdžiais, kuriuos patvirtina dokumentai, taip pat kompetencija ir patirtimi, susijusia su geležinkelio sektoriumi. Administracinė valdyba sprendimą priima visų balso teisę turinčių narių keturių penktųjų balsų dauguma. Komisija gali siūlyti vieną ar kelis kandidatus.

Administracinė valdyba gali atleisti vykdantįjį direktorių pagal tą pačią tvarką.

2. Vykdantysis direktorius skiria kitus Agentūros personalo narius pagal 24 straipsnį.

3. Vykdantysis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Kadencija gali būti pratęsta vieną kartą.

32 straipsnis

Vykdančiojo direktoriaus išklausymas

Kiekvienais metais vykdantysis direktorius pateikia Europos Parlamentui bendrąją ataskaitą apie Agentūros veiklą. Europos Parlamentas arba Taryba taip pat gali bet kada paprašyti išklausyti vykdantįjį direktorių bet kuriuo klausimu, susijusiu su Agentūros veikla.

33 straipsnis

Apsilankymai valstybėse narėse

1. Kad galėtų vykdyti jai pavestas užduotis pagal 8, 9, 10, 13 ir 15 straipsnius, Agentūra gali apsilankyti valstybėse narėse, vadovaudamasi Administracinės valdybos nustatyta politika. Valstybių narių nacionalinės institucijos palengvina Agentūros personalo darbą.

2. Agentūra informuoja atitinkamą valstybę narę apie planuojamą apsilankymą, praneša paskirtų Agentūros pareigūnų vardus ir apsilankymo datą. Tokiems apsilankymams paskirti pareigūnai vyksta į juos po to, kai vykdantysis direktorius pateikia jiems sprendimą, kuriame nurodo jų apsilankymo tikslus.

3. Kiekvieno apsilankymo pabaigoje Agentūra parengia ataskaitą ir išsiunčia ją Komisijai bei suinteresuotajai valstybei narei.

34 straipsnis

Atsakomybė

1. Agentūros sutartinę atsakomybę lemia teisė, taikoma atitinkamai sutarčiai.

2. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti sprendimą pagal bet kurią arbitražinę išlygą, esančią Agentūros sudarytoje sutartyje.

3. Nesutartinės atsakomybės atveju, Agentūra pagal valstybių narių teisei būdingus bendruosius principus atlygina visą žalą, kurią, atlikdami savo pareigas, padaro jos skyriai arba personalas.

4. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi jurisdikciją sprendžiant ginčus dėl žalos, nurodytos šio straipsnio 3 dalyje, atlyginimo.

5. Asmeninę tarnautojų atsakomybę Agentūrai lemia nuostatos, išdėstytos jiems taikomuose tarnybos nuostatuose ar įdarbinimo sąlygose.

35 straipsnis

Kalbos

1. Administracinė valdyba priima sprendimą dėl Agentūrai taikomų kalbinių nuostatų. Kurios nors Administracinės valdybos narės prašymu šis sprendimas priimamas vieningai. Valstybės narės gali kreiptis į Agentūrą bet kuria joms priimtina Bendrijos kalba.

2. Agentūros darbui reikiamas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimų centras.

36 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

1. Agentūros veikloje gali dalyvauti trečiosios šalys, kurios su Bendrija sudarė susitarimus, pagal kuriuos priėmė ir taiko Bendrijos teisės aktus šiame reglamente aptariamoje srityje.

2. Pagal atitinkamas pirmiau minėtų susitarimų nuostatas bus sudaromos sutartys, kuriose apibrėžiamos išsamios šių šalių dalyvavimo Agentūros veikloje taisyklės, ypač tokio dalyvavimo pobūdis ir mastas. Šiose sutartyse, inter alia, pateikiamos nuostatos dėl finansinių įnašų ir personalo. Jose gali būti numatytas balso teisės neturinčių atstovų dalyvavimas Administracinėje valdyboje.

37 straipsnis

Skaidrumas

Agentūros dokumentams taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [15].

Agentūra priima praktines priemones 2004 m. spalio 1 d. Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinti.

Sprendimai, kuriuos Agentūra priima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, gali būti apskųsti ombudsmenui arba dėl jų gali būti pareikštas ieškinys Europos Bendrijų Teisingumo Teismui atitinkamai pagal Sutarties 195 ir 230 straipsnius.

6 SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS

38 straipsnis

Biudžetas

1. Visų Agentūros pajamų ir išlaidų sąmata rengiama kiekvienais finansiniais metais, kurie sutampa su kalendoriniais metais, ir pateikiama Agentūros biudžete. Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

2. Agentūros pajamas sudaro:

- Bendrijos įnašas,

- trečiųjų šalių, dalyvaujančių Agentūros veikloje, kaip numatyta 36 straipsnyje, įnašas,

- rinkliavos už leidinius, mokymą ir kitas Agentūros teikiamas paslaugas.

3. Agentūros išlaidas sudaro personalo ir administracijos bei infrastruktūros ir einamosios išlaidos.

4. Kiekvienais metais Administracinė valdyba, remdamasi vykdančiojo direktoriaus parengtu projektu, sudaro kitų finansinių metų Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatą. Šią sąmatą, apimančią ir etatų projektą, Administracinė valdyba vėliausiai iki kovo 31 d. nusiunčia Komisijai.

5. Komisija pateikia šią sąmatą Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau — biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.

6. Remdamasi šia sąmata, Komisija į išankstinį Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį ji Sutarties 272 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia biudžeto valdymo institucijai, įtraukia sąmatas, jos nuomone, reikalingas etatų projektui, ir subsidijas, kurios turėtų būti numatytos bendrajame biudžete.

7. Biudžeto valdymo institucija patvirtina Agentūrai skiriamos subsidijos asignavimus. Biudžeto valdymo institucija tvirtina Agentūros etatų projektą.

8. Agentūros biudžetą tvirtina Administracinė valdyba. Jis tampa galutinis, kai patvirtinamas Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Tam tikrais atvejais jis gali būti atitinkamai pataisytas.

9. Administracinė valdyba kiek įmanoma greičiau praneša biudžeto valdymo institucijai apie ketinimą įgyvendinti bet kokį projektą, kuris gali turėti reikšmingos finansinės įtakos biudžeto finansavimui, ypač apie bet kokius projektus, susijusius su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu. Ji apie tai praneša Komisijai. Jei biudžeto valdymo institucijos padalinys pranešė, kad norėtų pareikšti savo nuomonę apie projektą, jis pateikia šią nuomonę Administracinei valdybai ne vėliau kaip per šešias savaites nuo projekto paskelbimo dienos.

39 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1. Vykdantysis direktorius vykdo Agentūros biudžetą.

2. Pasibaigus finansiniams metams ir ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Agentūros apskaitos pareigūnas laikinąsias Agentūros finansines ataskaitas kartu su praėjusių finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pateikia Komisijos apskaitos pareigūnui. Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų laikinąsias atskaitas pagal bendro finansinio reglamento 128 straipsnį.

3. Pasibaigus finansiniams metams ir ne vėliau kaip iki kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas laikinąsias Agentūros finansines ataskaitas kartu su praėjusių finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pateikia Audito Rūmams. Praėjusių finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat turi būti pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai.

Audito Rūmai tikrina šias ataskaitas pagal sutarties 248 straipsnį. Jie paskelbia ataskaitą apie Agentūros kiekvienų metų veiklą.

4. Gavus Audito Rūmų pastabas dėl laikinų Agentūros finansinių ataskaitų, pagal bendro finansinio reglamento 129 straipsnį vykdantysis direktorius savo atsakomybe sudaro galutines Agentūros finansines ataskaitas, kurias pateikia Administracinei valdybai, kad ji pareikštų savo nuomonę.

5. Administracinė valdyba pateikia nuomonę apie galutines Agentūros finansines ataskaitas.

6. Pasibaigus finansiniams metams ir ne vėliau kaip iki liepos 1 d. vykdantysis direktorius galutines Agentūros finansines ataskaitas kartu su Administracinės valdybos nuomone siunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

7. Galutinės finansinės ataskaitos paskelbiamos.

8. Ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. vykdantysis direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą dėl pateiktų pastabų. Jis taip pat nusiunčia atsakymą Administracinei valdybai.

9. Vykdantysis direktorius, gavęs Europos Parlamento paklausimą, pateikia jam bet kokią informaciją, reikalingą sklandžiai atlikti biudžeto įgyvendinimo procedūrą atitinkamiems finansiniams metams bendro finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

10. Gavęs kvalifikuota balsų dauguma priimtą Tarybos rekomendaciją, Europos Parlamentas iki N + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina vykdančiajam direktoriui, kad N metų biudžetas įvykdytas.

40 straipsnis

Finansinis reglamentas

Pasikonsultavusi su Komisija, Administracinė valdyba patvirtina Agentūrai taikomas finansines taisykles. Jos gali skirtis nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 [16] tik tuo atveju, kai tai būtina Agentūros veiklai užtikrinti ir Komisijai iš anksto sutikus.

41 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 taikomas be apribojimų.

2. Agentūra prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir nedelsdama išleidžia atitinkamas visam jos personalui taikomas nuostatas.

3. Sprendimais dėl finansavimo ir įgyvendinimo susitarimais bei iš jų išplaukiančiomis priemonėmis aiškiai nustatoma, kad Audito Rūmai ir OLAF gali, kai būtina, atlikti Agentūros lėšų gavėjų patikrą vietoje.

7 SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

Agentūros veiklos pradžia

Įsigaliojus šiam reglamentui, Agentūra pradeda darbą per 24 mėnesius.

43 straipsnis

Įvertinimas

Po penkerių metų nuo tos dienos, kai Agentūra ėmėsi vykdyti savo įsipareigojimus, Komisija atlieka šio reglamento įgyvendinimo, Agentūros darbo rezultatų ir jos darbo metodų įvertinimą. Atliekant įvertinimą, atsižvelgiama į geležinkelio sektoriaus, socialinių partnerių ir vartotojų organizacijų atstovų nuomonę. Įvertinimo rezultatai paviešinami. Jei reikia, Komisija siūlo iš dalies keisti šį reglamentą.

Tam tikrais atvejais Komisija teikia pasiūlymą pataisyti šio reglamento nuostatas pagal Sutarties 251 straipsnį, atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su reguliavimo organais. Europos Parlamentas ir Taryba įvertina šį pasiūlymą ir ypač apsvarsto, ar reikia keisti Administracinės valdybos sudėtį pagal bendrąją sistemą, kuri bus nustatyta reguliavimo organams.

44 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] OL C 126 E, 2002 5 28, p. 323.

[2] OL C 61, 2003 3 14, p. 131.

[3] OL C 66, 2003 3 19, p. 5.

[4] 2003 1 14 Europos Parlamento nuomonė (OL C 38 E, 2004 2 12, p. 135), 2003 m. birželio 26 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 270 E, 2003 11 11, p. 48) ir 2003 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2004 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisinė rezoliucija ir 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 237, 1991 8 24, p. 25, Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/12/EB (OL L 75, 2001 3 15, p. 26).

[6] OL L 143, 1995 6 27, p. 70, Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/13/EB (OL L 75, 2001 3 15, p. 26).

[7] OL L 75, 2001 3 15, p. 29, Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/844/EB (OL L 289, 2002 10 26, p. 30).

[8] OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[9] OL L 110, 2001 4 20, p. 1.

[10] Žr. šio Oficialiojo leidinio 16 psl.

[11] OL L 228, 1996 9 9, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 1346/2001/EB (OL L 185, 2001 7 6, p. 1).

[12] OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

[13] OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

[14] 1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas 98/500/EB dėl sektorių dialogo komitetų, skatinančių socialinių partnerių dialogą Europos lygiu, įkūrimo (OL L 225, 1998 8 12, p. 27).

[15] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[16] 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (OL L 357, 2002 12 31, p. 72).

--------------------------------------------------

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Komisija prisimena savo 2002 m. gruodžio mėnesio komunikatą dėl Europos reguliavimo organų sistemos ir savo pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą. Komisija, remdamasi 2004 m. sausio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pirmiau minėto komunikato, mano, kad išsiplėtusioje ES Agentūra funkcionuotų geriau, jei jos valdyba būtų mažesnė, o jos narius skirtų Bendrijos atsakingi pareigūnai. Šiuo požiūriu Komisija tikisi gauti Tarybos atsakymą į jos komunikatą dėl reguliavimo organų sistemos. Komisija patvirtina savo ketinimą pateikti pasiūlymą dėl Europos organų sistemos, kuri taip pat bus taikoma Valdančiosios tarybos sudėčiai.

--------------------------------------------------

Top