EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1614

2018 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1614, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnyje nurodytų transporto priemonių registrų specifikacijos ir iš dalies keičiamas ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/756/EB (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/6929

OJ L 268, 26.10.2018, p. 53–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1614/oj

26.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1614

2018 m. spalio 25 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnyje nurodytų transporto priemonių registrų specifikacijos ir iš dalies keičiamas ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/756/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (1), ypač į jos 47 straipsnio 2 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti transporto priemonių ir jų istorijos atsekamumą, transporto priemonės Europos transporto priemonės numeriu turėtų būti registruojamos transporto priemonių registre. Siekiant užtikrinti, kad transporto priemonės visoje Sąjungoje būtų registruojamos vienodai, Europos transporto priemonės numerio nustatymo taisyklės turėtų būti suderintos;

(2)

šiuo metu transporto priemonės registruojamos nacionaliniuose transporto priemonių registruose ir kiekviena valstybė narė tvarko savo nacionalinį transporto priemonių registrą. Reikia pagerinti galimybę naudotis nacionaliniais transporto priemonių registrais ir išvengti nereikalingo vienos transporto priemonės registravimo keliuose transporto priemonių registruose, įskaitant trečiųjų šalių transporto priemonių registrus, prijungtus prie virtualiojo transporto priemonių registro. Todėl Komisijos sprendimas 2007/756/EB (2) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) atlikta sąnaudų ir naudos analizė parodė, kad Sąjungos geležinkelių sistemai didelės naudos duotų nacionalinius transporto priemonių registrus pakeisiantis Europos geležinkelių transporto priemonių registras;

(4)

siekiant sumažinti valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių administracinę naštą ir išlaidas, Komisija turėtų patvirtinti technines ir funkcines Europos transporto priemonių registro, į kurį būtų įtraukti nacionaliniai transporto priemonių registrai, specifikacijas;

(5)

Agentūra, prireikus bendradarbiaudama su nacionaliniais registracijos subjektais, turėtų sukurti ir tvarkyti Europos transporto priemonių registrą. Sąlygos susipažinti su Europos transporto priemonių registro duomenimis turėtų būti sudarytos nacionalinėms saugos institucijoms, tyrimų įstaigoms, pagrįstą prašymą pateikusioms reguliavimo institucijoms ir Agentūrai, geležinkelio įmonėms ir infrastruktūros valdytojams, taip pat transporto priemones registruojantiems arba nurodytiems registre asmenims arba organizacijoms;

(6)

valstybės narės turėtų paskirti registracijos subjektą, atsakingą už transporto priemonių registravimą ir informacijos apie transporto priemones, kurias tas subjektas užregistravo Europos transporto priemonių registre, tvarkymą ir atnaujinimą;

(7)

valdytojai į registracijos paraišką turėtų įrašyti reikiamą informaciją ir ją pateikti internetu naudodamiesi suderinta elektronine forma. Valdytojai turėtų užtikrinti, kad registracijos subjektams teikiami transporto priemonės duomenys būtų naujausi ir tikslūs;

(8)

valstybės narės turėtų būti atsakingos už paskirto registracijos subjekto Europos transporto priemonių registre pagal Direktyvos (ES) 2016/797 22 straipsnį užregistruotų transporto priemonių duomenų kokybės ir vientisumo užtikrinimą, o Agentūra turėtų būti pagal šį sprendimą atsakinga už Europos transporto priemonių registro IT sistemos sukūrimą ir techninę priežiūrą;

(9)

Europos transporto priemonių registras turėtų būti centralizuotas registras, visiems naudotojams teikiantis suderintą sąsają susipažinti su duomenimis, registruoti transporto priemonę ir valdyti duomenis;

(10)

reikia sukurti ir išbandyti Europos transporto priemonių registro technines funkcijas. Vis dėlto, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnio 5 dalyje, Europos transporto priemonių registras turėtų pradėti veikti 2021 m. birželio 16 d.;

(11)

siekiant patenkinti konkrečius valstybių narių poreikius, kai kurie nacionaliniai transporto priemonių registrai yra naudojami kitais tikslais nei transporto priemonių ir jų istorijos atsekamumui užtikrinti. Siekiant sudaryti sąlygas nacionalinius registrus, kurie nėra specialiai naudojami transporto priemonių registracijai, pritaikyti sąveikai su Europos transporto priemonių registru, perėjimas prie centralizuotos transporto priemonių registracijos turėtų būti laipsniškas. Todėl pradėjus veikti Europos transporto priemonių registrui, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė naudoti necentralizuotą registracijos funkciją iki 2024 m. birželio 16 d., o kitos funkcijos turėtų būti centralizuotos nuo 2021 m. birželio 16 d. Po 2024 m. birželio 16 d. visos valstybės narės turėtų naudoti tik centralizuotą registracijos funkciją;

(12)

Europos transporto priemonių registre turėtų būti galima registruoti specifinę valstybių narių reikalaujamą papildomą informaciją. Teikdami registracijos paraišką valstybei narei, valdytojai turėtų pateikti tos valstybės narės reikalaujamą papildomą informaciją;

(13)

siekiant palengvinti Europos transporto priemonių registre užregistruotų transporto priemonių naudojimą trečiosiose šalyse, ypač tose, kurios taiko Konvencijos dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais, kurios šalis yra Europos Sąjunga, nuostatas, atitinkami Europos transporto priemonių registro duomenys turėtų būti prieinami kompetentingoms tų trečiųjų šalių institucijoms. Šiuo tikslu Agentūra turėtų sudaryti sąlygas įgyvendinti sprendimus, priimtus pagal 1980 m. gegužės 9 d. Konvenciją dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais, su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu;

(14)

2016 m. gruodžio 21 d. Agentūra pateikė rekomendaciją dėl nacionalinio transporto priemonių registro specifikacijų, kurioje nurodytos nacionalinių transporto priemonių registrų naudojimo gerinimo galimybės. 2017 m. gruodžio 14 d. Agentūra pateikė rekomendaciją dėl Europos transporto priemonių registro specifikacijų;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu iš dalies keičiamos bendrosios nacionalinių transporto priemonių registrų specifikacijos ir nustatomos Europos transporto priemonių registro techninės ir funkcinės specifikacijos.

2 SKYRIUS

NACIONALINIAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAI

2 straipsnis

Bendrųjų nacionalinių transporto priemonių registrų specifikacijų pakeitimai

Sprendimo 2007/756/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

3 straipsnis

Nereikalingų registracijų panaikinimas

1.   Valdytojas užtikrina, kad nacionaliniuose transporto priemonių registruose per vienus metus nuo 2018 m. lapkričio 15 d. būtų panaikintos nereikalingos transporto priemonių registracijos pagal Sprendimo 2007/756/EB, su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2011/107/ES (3), priedo 3.2.5 1 punktą.

2.   Valdytojas užtikrina, kad nereikalingos trečiųjų šalių transporto priemonių, kurias numatoma naudoti Sąjungos geležinkelių sistemoje ir kurios pagal Sprendimo 2007/756/EB priedo specifikacijas yra užregistruotos transporto priemonių registre, prijungtame prie tame sprendime nurodyto virtualiojo transporto priemonių registro, registracijos būtų panaikintos per vienus metus nuo 2018 m. lapkričio 15 d.

3 SKYRIUS

EUROPOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAS

4 straipsnis

Europos transporto priemonių registro specifikacijos

Europos transporto priemonių registro techninės ir funkcinės specifikacijos pateikiamos II priede.

5 straipsnis

Registracijos subjektas

1.   Kiekviena valstybė narė iki 2019 m. gegužės 15 d. paskiria nuo jokios geležinkelio įmonės nepriklausomą registracijos subjektą, kuris bus atsakingas už paraiškų nagrinėjimą ir toje valstybėje narėje užregistruotų transporto priemonių duomenų atnaujinimą Europos transporto priemonių registre.

2.   Šis registracijos subjektas gali būti įstaiga, paskirta pagal Sprendimo 2007/756/EB 4 straipsnio 1 dalį. Valstybės narės užtikrina, kad šie registracijos subjektai bendradarbiautų ir keistųsi informacija, kad laiku praneštų apie Europos transporto priemonių registro duomenų pakeitimus.

3.   Jei registracijos subjektas nėra pagal Sprendimo 2007/756/EB 4 straipsnio 1 dalį paskirta įstaiga, valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 15 d. praneša apie subjektą, paskirtą pagal 1 dalį.

6 straipsnis

Transporto priemonių, kurias leista pateikti rinkai, registravimas

1.   Valdytojas per Europos transporto priemonių registrą pateikia registravimo paraišką savo pasirinktai transporto priemonės naudojimo vietos valstybei narei.

2.   Registracijos subjektai turi imtis pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų Europos transporto priemonių registre registruojamų duomenų tikslumą.

3.   Kiekvienas registracijos subjektas turi turėti galimybę gauti savo užregistruotų transporto priemonių duomenis.

7 straipsnis

Europos transporto priemonių registro struktūra

1.   Agentūra sukuria ir tvarko Europos transporto priemonių registrą pagal šį sprendimą.

2.   Po 8 straipsnyje nurodyto perėjimo Europos transporto priemonių registras tampa centralizuotu registru, visiems naudotojams teikiančiu darniąją sąsają susipažinti su duomenimis, registruoti transporto priemonę ir valdyti duomenis.

3.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali naudoti II priedo 2.1.4 punkte nurodytą necentralizuoto registravimo funkciją ne ilgiau kaip iki 2024 m. birželio 16 d.

4.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 15 d. turi pranešti Agentūrai, ar jos ketina naudoti Agentūros sukurtą centralizuotą registravimo funkciją, ar sukurti decentralizuotą registravimo funkciją. Jos turi parodyti, kaip planuoja iki 2020 m. birželio 16 d. įvykdyti 5 dalyje nustatytas sąlygas.

5.   Jeigu valstybė narė registravimo funkciją vykdo necentralizuotai, ji užtikrina suderinamumą ir ryšį su Europos transporto priemonių registru. Ji taip pat užtikrina, kad decentralizuoto registravimo funkcija pradėtų veikti pagal Europos transporto priemonių registro specifikacijas ne vėliau kaip nuo 2021 m. birželio 16 d.

6.   Valstybės narės gali bet kuriuo metu pakeisti savo sprendimą naudoti decentralizuoto registravimo funkciją ir vietoj jos pasirinkti centralizuoto registravimo funkciją, apie tai pranešdamos Agentūrai. Sprendimas įsigalioja po šešių mėnesių nuo pranešimo dienos.

8 straipsnis

Perėjimas nuo nacionalinių transporto priemonių registrų prie Europos transporto priemonių registro

1.   Valstybės narės užtikrina, kad registruotų transporto priemonių duomenys iki 2021 m. birželio 16 d. būtų perkelti iš nacionalinių transporto priemonių registrų į Europos transporto priemonių registrą. Perėjimo metu Agentūra su registracijos subjektais koordinuoja perėjimo iš atitinkamų nacionalinių transporto priemonių registrų į Europos transporto priemonių registrą veiksmus; Agentūra taip pat užtikrina IT aplinkos prieinamumą.

2.   Agentūra ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 15 d. užtikrina, kad valstybės narės galėtų naudotis Europos transporto priemonių registro funkcijomis.

3.   Agentūra apibrėžia sąsajos su decentralizuoto registravimo funkcija įgyvendinimo specifikacijas ir ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 16 d. užtikrina, kad jos būtų prieinamos valstybėms narėms.

4.   Nuo 2021 m. birželio 16 d. valstybės narės registruoja transporto priemones Europos transporto priemonių registre pagal 7 straipsnį.

5.   Nuo 2024 m. birželio 16 d. valstybės narės naudoja centralizuotą registravimo funkciją.

4 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2007/756/EB panaikinamas 2021 m. birželio 16 d.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

II priedo 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 ir 5 dalys ir to priedo 1–6 priedėliai taikomi nuo 2021 m. birželio 16 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 44.

(2)  2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (OL L 305, 2007 11 23, p. 30).

(3)  2011 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas 2011/107/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija (OL L 43, 2011 2 17, p. 33).


I PRIEDAS

Sprendimo 2007/756/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

3.2.1 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.1.   Registracijos paraiška

Teikiant registracijos paraišką naudojama 4 priedėlyje nustatyta forma.

Subjektas, teikiantis prašymą registruoti transporto priemonę, pažymi langelį „Nauja registracija“. Jis užpildo formą ir ją pateikia:

valstybės narės, kurioje norima užregistruoti transporto priemonę, registracijos subjektui, užpildęs visus laukelius;

pirmosios valstybės narės, kurioje ketinama naudoti iš trečiosios šalies gautą transporto priemonę, registracijos subjektui (žr. 3.2.5 2 punktą). Tokiu atveju formoje turi būti pateikta bent jau transporto priemonės savininko ir valdytojo tapatybės informacija, transporto priemonės naudojimo apribojimai ir už techninę priežiūrą atsakingas subjektas.“;

(2)

3.2.3 punktas papildomas šia pastraipa:

„Nacionaliniame transporto priemonių registre atliktus pakeitimus registracijos subjektas užregistruoja per 20 darbo dienų nuo išsamaus paraiškos dokumentų rinkinio gavimo dienos. Registracijos subjektas per šį terminą turi arba užregistruoti transporto priemonę, arba paprašyti paraišką ištaisyti arba patikslinti.“;

(3)

3.2.5 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.5.   Leidimas naudoti transporto priemonę keliose valstybėse narėse

1.

Transporto priemonės registruojamos tik tos valstybės narės nacionaliniame transporto priemonių registre (NTPR), kurioje jas pirmą kartą buvo leista pradėti eksploatuoti, o transporto priemonės, kurioms leidimas pateikti rinkai išduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 (*1), tik toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra leidime tą transporto priemonę pateikti rinkai nurodyta naudojimo vieta, nedarant poveikio registracijos perkėlimui į kitą NTPR pagal 3.2.6 2 punktą.

2.

Į Sąjungos geležinkelių sistemą iš trečiųjų šalių patenkančios ir transporto priemonių registre užregistruotos transporto priemonės, kurios nėra registruotos pagal šią specifikaciją ir nėra prijungtos prie EB virtualiojo transporto priemonių registro, registruojamos tik pirmosios valstybės narės, kurioje transporto priemonę ketinama eksploatuoti Sąjungos geležinkelių sistemoje, NTPR.

3.

Į Sąjungos geležinkelių sistemą iš trečiųjų šalių patenkančios ir transporto priemonių registre užregistruotos transporto priemonės, kurios yra registruotos pagal šią specifikaciją ir prijungtos prie EB virtualiojo transporto priemonių registro, jei taip numatoma tarptautiniame susitarime, kurio šalis yra Europos Sąjunga, neturi būti registruojamas jokiame NTPR.

4.

Kiekvienai transporto priemonei NTPR, kuriame ji užregistruota, pateikiami duomenys, susiję su kiekvienos valstybės narės, kurioje buvo išduotas leidimas pradėti eksploatuoti transporto priemonę, 2, 6, 12 ir 13 punktais.

Šia nuostata nedaroma poveikio 3 ir 5 straipsnių taikymui.

(*1)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44)“;"

(4)

3.2 skirsnis papildomas 3.2.6 punktu:

„3.2.6.   Registracijos perleidimas ir ETPN keitimas

1.

Europos transporto priemonės numeris keičiamas, kai jis, atlikus techninius transporto priemonės pakeitimus, neteisingai nurodo sąveikos galimybes arba technines charakteristikas, kaip nustatyta 6 priedėlyje. Dėl tokių techninių pakeitimų gali reikėti naujo leidimo pradėti eksploatuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB (*2) 21–26 straipsnius arba naujo leidimo pateikti rinkai ir, atitinkamais atvejais, naujo transporto priemonės tipo patvirtinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 ir 24 straipsnius. Valdytojas informuoja valstybės narės, kurioje transporto priemonė registruota, registracijos subjektą apie tuos pakeitimus ir, jei taikoma, apie naują leidimą pradėti eksploatuoti arba naują leidimą pateikti rinkai. Tas registracijos subjektas transporto priemonei suteikia naują ETPN.

2.

Valdytojo prašymu ETPN gali būti pakeistas transporto priemonę iš naujo užregistravus kitos valstybės narės NTPR, prijungtame su EB VTPR, ir po to senąją registraciją panaikinus.

(*2)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, p. 1).“;"

(5)

3.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.3.   Prieigos teisės

Prieigos prie tam tikros valstybės narės „XX“ NTPR duomenų teisės nurodytos toliau pateiktoje lentelėje:

Subjektas

Skaitymo teisės

Naujinimo teisės

Valstybės narės „XX“ registracijos subjektas

Visi duomenys

Visi VN „XX“ transporto priemonių registre esantys duomenys

NSI

Visi duomenys

Nėra

Agentūra

Visi duomenys

Nėra

Valdytojas

Visi valdytojo transporto priemonių duomenys

Nėra

Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas (ECM)

Visi už techninę priežiūrą atsakingo subjekto transporto priemonių duomenys, išskyrus savininko nuorodas

Nėra

Savininkas

Visi savininko transporto priemonių duomenys

Nėra

Geležinkelio įmonė

Visi duomenys, išskyrus savininko nuorodas, pagal vienos ar daugiau transporto priemonių numerius

Nėra

Infrastruktūros valdytojas

Visi duomenys, išskyrus savininko nuorodas, pagal vienos ar daugiau transporto priemonių numerius

Nėra

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 (1) 22 straipsnyje nurodyta tyrimo įstaiga ir reguliavimo institucija ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES (2) 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija

Visi tikrinamų arba audituojamų transporto priemonių duomenys

Nėra

EB patikros deklaraciją išdavusi institucija (pareiškėjas)

Visi duomenys apie transporto priemones, kurių atžvilgiu ji yra EB patikros deklaraciją išdavusi įstaiga (pareiškėjas), išskyrus savininko duomenis

Nėra

Kitas NSI arba Agentūros pripažintas teisėtas naudotojas (3)

Bus apibrėžti prireikus, trukmė gali būti ribota, išskyrus savininko duomenis

Nėra

Prieigos prie NTPR duomenų teisės gali būti suteiktos atitinkamiems trečiųjų šalių subjektams arba tarpvyriausybinei organizacijai, jei tai numatoma tarptautiniu susitarimu, kurio šalis yra Europos Sąjunga.“;

(6)

1 ir 2 priedėliai pakeičiami taip:

1 PRIEDĖLIS

APRIBOJIMŲ KODAVIMAS

1.   PRINCIPAI

Leidime pradėti eksploatuoti pagal Direktyvos 2008/57/EB 21–26 straipsnius arba leidime pateikti rinkai, o atitinkamais atvejais – naujo transporto priemonės tipo patvirtinime pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 ir 24 straipsnius nurodytiems apribojimams suteikiamas suderintas kodas arba nacionalinis kodas.

2.   STRUKTŪRA

Kiekvieną kodą sudaro:

apribojimo kategorija,

apribojimo tipas,

vertė arba specifikacija,

sujungti taškais (.):

[kategorija].[tipas].[vertė arba specifikacija].

3.   APRIBOJIMO KODAI

1.

Suderinti apribojimo kodai taikomi visose valstybėse narėse.

Agentūra atnaujina ir savo interneto svetainėje skelbia visos Sąjungos geležinkelių sistemos suderintų apribojimo kodų sąrašą.

Jei nacionalinė saugos institucija mano, kad į suderintų apribojimo kodų sąrašą reikia įtraukti naują kodą, ji prašo Agentūros įvertinti tokią galimybę.

Agentūra įvertina prašymą konsultuodamasi, kai tinkama, su kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis. Jei tinka, Agentūra įtraukia naują apribojimo kodą į sąrašą.

2.

Agentūra nuolat atnaujina nacionalinių apribojimo kodų sąrašą. Nacionalinius apribojimo kodus galima taikyti tik tiems apribojimams, kurie atitinka konkrečias valstybės narės esamos geležinkelio sistemos charakteristikas, ir mažai tikėtina, kad jie ta pačia prasme būtų taikomi kitose valstybėse narėse.

Dėl apribojimų tipų, nenurodytų šio straipsnio 1 punkte nurodytame sąraše, nacionalinė saugos institucija turi paprašyti Agentūros įtraukti naują kodą į nacionalinių apribojimo kodų sąrašą. Agentūra įvertina prašymą konsultuodamasi, kai tinkama, su kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis. Prireikus Agentūra į sąrašą įtraukia naują apribojimo kodą.

3.

Tarptautinių saugos institucijų apribojimo kodas traktuojamas kaip nacionalinis apribojimo kodas.

4.

Nekoduoti apribojimai gali būti taikomi tik jei dėl jų ypatingumo mažai tikėtina, kad jie bus taikomi keliems transporto priemonių tipams.

Agentūra tvarko unikalų apribojimo kodų sąrašą, skirtą ETPR, Direktyvos (ES) 2016/797 48 straipsnyje nurodytam Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrui, vieno langelio sistemai ir Europos geležinkelių agentūros sąveikos ir saugos duomenų bazei.

5.

Atitinkamais atvejais Agentūra gali koordinuoti apribojimų kodų derinimo procesą su atitinkama tarpvyriausybine organizacija, kai tai numatoma tarptautiniame susitarime, kurio šalis yra Europos Sąjunga.

2 PRIEDĖLIS

EUROPOS IDENTIFIKAVIMO NUMERIO STRUKTŪRA IR TURINYS

Agentūra techniniame dokumente nustato Europos identifikacinio numerio (EIN) struktūrą ir turinį, įskaitant atitinkamų dokumentų rūšių kodifikavimą, ir šį techninį dokumentą paskelbia savo interneto svetainėje.

“;

(7)

6 priedėlio 1 dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   Transporto priemonės valdytojo ženklo (TPVŽ) apibrėžtis

Transporto priemonės valdytojo ženklas (TPVŽ) yra raidinis kodas, sudarytas iš 2–5 raidžių (*3). TPVŽ užrašomas ant kiekvienos transporto priemonės greta Europos transporto priemonės numerio. TPVŽ nurodo transporto priemonės valdytoją, užregistruotą nacionaliniame transporto priemonių registre.

TPVŽ yra unikalus ir galioja visose valstybėse narėse ir visose šalyse, pasirašiusiose susitarimą, pagal kurį turi taikyti transporto priemonių numeravimo ir TPVŽ sistemą, kaip nustatyta šiame sprendime.

(*3)  NMBS/SNCB gali toliau naudoti raidę B ovale.“"

(8)

6 priedėlio 4 dalis pakeičiama taip:

„4 DALIS. TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS ŠALIŲ KODAVIMAS (3-IASIS IR 4-ASIS SKAITMENYS IR SANTRUMPA)

Su trečiosiomis šalimis susijusi informacija pateikiama tik informavimo tikslais.

Šalys

Abėcėlinis šalies kodas (1)

Skaitinis šalies kodas

 

Šalys

Abėcėlinis šalies kodas (1)

Skaitinis šalies kodas

Albanija

AL

41

 

Lietuva

LT

24

Alžyras

DZ

92

 

Liuksemburgas

L

82

Armėnija

AM

58

 

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK

65

Austrija

A

81

 

Malta

M

 

Azerbaidžanas

AZ

57

 

Moldova

MD (1)

23

Baltarusija

BY

21

 

Monakas

MC

 

Belgija

B

88

 

Mongolija

MGL

31

Bosnija ir Hercegovina

BIH

50 ir 44 (2)

 

Juodkalnija

MNE

62

Bulgarija

BG

52

 

Marokas

MA

93

Kinija

RC

33

 

Nyderlandai

NL

84

Kroatija

HR

78

 

Šiaurės Korėja

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norvegija

N

76

Kipras

CY

 

 

Lenkija

PL

51

Čekija

CZ

54

 

Portugalija

P

94

Danija

DK

86

 

Rumunija

RO

53

Egiptas

ET

90

 

Rusija

RUS

20

Estija

EST

26

 

Serbija

SRB

72

Suomija

FIN

10

 

Slovakija

SK

56

Prancūzija

F

87

 

Slovėnija

SLO

79

Gruzija

GE

28

 

Pietų Korėja

ROK

61

Vokietija

D

80

 

Ispanija

E

71

Graikija

GR

73

 

Švedija

S

74

Vengrija

H

55

 

Šveicarija

CH

85

Iranas

IR

96

 

Sirija

SYR

97

Irakas

IRQ (1)

99

 

Tadžikistanas

TJ

66

Airija

IRL

60

 

Tunisas

TN

91

Izraelis

IL

95

 

Turkija

TR

75

Italija

I

83

 

Turkmėnistanas

TM

67

Japonija

J

42

 

Ukraina

UA

22

Kazachstanas

KZ

27

 

Jungtinė Karalystė

GB

70

Kirgizija

KS

59

 

Uzbekistanas

UZ

29

Latvija

LV

25

 

Vietnamas

VN (1)

32

Libanas

RL

98

 

(1)

Pagal raidinę kodavimo sistemą, aprašytą 1949 m. konvencijos 4 priedėlyje ir 1968 m. konvencijos dėl kelių eismo 45 straipsnio 4 dalyje.

(2)

Bosnija ir Hercegovina naudoja du specialius geležinkelio kodus. Rezervuotas skaitinis šalies kodas 49.“


(1)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).

(2)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012 12 14, p. 32).

(3)  Agentūra, bendradarbiaudama su nacionalinėmis saugos institucijomis, nustato teisėtų naudotojų pripažinimo tvarką.


II PRIEDAS

1.   TURINYS IR DUOMENŲ FORMATAS

Europos transporto priemonių registro (ETPR) turinys ir duomenų formatas turi būti tokie, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje.

1 lentelė

ETPR parametrai

Parametro numeris

Parametro pavadinimas

Apibūdinimas

Formatas

Privaloma/Neprivaloma

1

Transporto priemonių identifikavimas

 

 

 

1.1

Europos transporto priemonės numeris

Europos transporto priemonės numeris. 6 priedėlyje apibrėžtas skaitinis atpažinimo kodas.

Žr. 6 priedėlį (1)

Privaloma

1.2

Ankstesnis transporto priemonės numeris

Ankstesnis numeris (jei taikoma – kai keičiamas transporto priemonės numeris)

 

Privaloma (kai taikoma)

2

Registracijos valstybė narė

 

 

 

2.1

Registracijos valstybė narė

Valstybė narė, kurioje transporto priemonė registruota

2 raidžių kodas (*1)

Privaloma

3

Valstybės narės, kuriose leidžiama naudoti transporto priemonę

 

 

 

3.1

Atitinkama naudojimo vieta

Laukas sistemoje užpildomas automatiškai pagal 11.4 parametro vertes.

Tekstas

Laukas sistemoje užpildomas automatiškai pagal 11.4 parametro vertes.

4

Papildomos sąlygos

 

 

 

4.1

Papildomos transporto priemonei taikomos sąlygos

Taikomi dvišaliai arba daugiašaliai susitarimai, kaip antai RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE, …

Tekstas

Privaloma (kai taikoma)

5

Gamyba

 

 

 

5.1

Pagaminimo metai

Metai, kuriais transporto priemonė paliko gamyklą

YYYY

Privaloma

5.2

Gamintojo serijos numeris

Gamintojo serijos numeris, nurodytas ant transporto priemonės rėmo.

Tekstas

Neprivaloma

5.3

ERATV nuoroda

ERATV nurodytas transporto priemonės, kuriai suteiktas leidimas (2), tipas (arba versija ar variantas), kurį transporto priemonė atitinka.

Raidinis ir skaitinis kodas (-ai)

Privaloma (jei yra)

5.4

Serija

Nurodoma serija, kuriai transporto priemonė priklauso

Tekstas

Privaloma (kai taikoma)

6

Nuorodos į EB patikros deklaracijas (3)

 

 

 

6.1

EB deklaracijos parengimo data

EB patikros deklaracijos parengimo data

Data (YYYYMMDD)

Privaloma (jei yra)

6.2

EB deklaracijos nuoroda

Nuoroda į EB patikros deklaraciją

Esamų transporto priemonių – tekstas.

Naujų transporto priemonių – pagal EIN sudarytas raidinis ir skaitinis kodas, žr. 2 priedėlį

Privaloma (jei yra)

6.3

EB patikros deklaraciją išdavusi institucija (pareiškėjas)

 

 

 

6.3.1

Organizacijos pavadinimas

 

Tekstas

Privaloma (jei yra)

6.3.2

Registruotas įmonės kodas

 

Tekstas

Privaloma (jei yra)

6.3.3

Adresas

Organizacijos adresas – gatvė ir numeris

Tekstas

Privaloma (jei yra)

6.3.4

Miestas

 

Tekstas

Privaloma (jei yra)

6.3.5

Šalies kodas

 

2 raidžių kodas (*1)

Privaloma (jei yra)

6.3.6

Pašto kodas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma (jei yra)

6.3.7

E. pašto adresas

 

E. paštas

Privaloma (jei yra)

6.3.8

Organizacijos kodas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma (jei yra)

7

Savininkas

Nurodomas transporto priemonės savininkas

 

 

7.1

Organizacijos pavadinimas

 

Tekstas

Privaloma

7.2

Registruotas įmonės kodas

 

Tekstas

Privaloma

7.3

Adresas

 

Tekstas

Privaloma

7.4

Miestas

 

Tekstas

Privaloma

7.5

Šalies kodas

 

2 raidžių kodas (*1)

Privaloma

7.6

Pašto kodas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma

7.7

E. pašto adresas

 

E. paštas

Privaloma

7.8

Organizacijos kodas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma

8

Valdytojas

Nurodomas transporto priemonės valdytojas

 

 

8.1

Organizacijos pavadinimas

 

Tekstas

Privaloma

8.2

Registruotas įmonės kodas

 

Tekstas

Privaloma

8.3

Adresas

 

Tekstas

Privaloma

8.4

Miestas

 

Tekstas

Privaloma

8.5

Šalies kodas

 

2 raidžių kodas (*1)

Privaloma

8.6

Pašto kodas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma

8.7

E. pašto adresas

 

E. paštas

Privaloma

8.8

Organizacijos kodas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma

8.9

Transporto priemonės valdytojo ženklas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma

9

Už priežiūrą atsakingas subjektas

Nuoroda į subjektą, atsakingą už techninę priežiūrą

 

 

9.1

Organizacijos pavadinimas

 

Tekstas

Privaloma

9.2

Registruotas įmonės kodas

 

Tekstas

Privaloma

9.3

Adresas

 

Tekstas

Privaloma

9.4

Miestas

 

Tekstas

Privaloma

9.5

Šalies kodas

 

2 raidžių kodas (*1)

Privaloma

9.6

Pašto kodas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma

9.7

E. pašto adresas

 

E. paštas

Privaloma

9.8

Organizacijos kodas

 

Raidinis ir skaitinis kodas

Privaloma

10

Registracijos statusas

 

 

 

10.1

Registracijos statusas (žr. 3 priedėlį)

 

2 skaitmenų kodas

Privaloma

10.2

Registracijos statuso data

Registracijos statuso data

Data (YYYYMMDD)

Privaloma

10.3

Registracijos statuso priežastis

 

Tekstas

Privaloma (kai taikoma)

11

Leidimai (4) pateikti rinkai (5)

 

 

 

11.1

Leidimus suteikiančio subjekto pavadinimas

Leidimą pateikti rinkai suteikęs subjektas (nacionalinė saugos institucija arba Agentūra)

Tekstas

Privaloma

11.2

Leidimus suteikiančio subjekto valstybė narė

Leidimus suteikiančio subjekto valstybė narė

2 raidžių kodas (*1)

Privaloma

11.3

Europos identifikacinis numeris (EIN)

Suderintas leidimo eksploatuoti numeris, kurį sukuria leidimus suteikiantis subjektas

Leidimo numeris.

Naujų transporto priemonių – pagal EIN sudarytas raidinis ir skaitinis kodas, žr. 2 priedėlį.

Privaloma

11.4

Naudojimo vieta

Kaip nurodyta išduotame transporto priemonės leidime.

Tekstas

Privaloma

11.5

Leidimo išdavimo data

 

Data (YYYYMMDD)

Privaloma

11.6

Leidimas galioja iki (jei nurodyta)

 

Data (YYYYMMDD)

Privaloma (kai taikoma)

11.7

Leidimo sustabdymo data (MMMMMMDD)

 

Data (YYYYMMDD)

Privaloma (kai taikoma)

11.8

Leidimo atšaukimo data (MMMMMMDD)

 

Data (YYYYMMDD)

Privaloma (kai taikoma)

11.9

Transporto priemonės naudojimo sąlygos ir naudojimo apribojimai

 

 

 

11.9.1

Koduotos naudojimo sąlygos ir apribojimai

Transporto priemonės naudojimo sąlygos ir naudojimo apribojimai

Kodų sąrašas (žr. 1 priedėlį).

Privaloma (kai taikoma)

11.9.2

Nekoduotos naudojimo sąlygos ir apribojimai

Transporto priemonės naudojimo sąlygos ir naudojimo apribojimai

Tekstas

Privaloma (kai taikoma)

12

Papildomi laukai (6)

 

 

 

2.   STRUKTŪRA

2.1.   ETPR struktūra

2.1.1.   Duomenų paieškos ir peržiūros funkcija (DSC funkcija)

DSC funkciją Agentūra vykdo naudodama centralizuotą internetinę priemonę bei mašinos ir mašinos ryšio palaikymo sąsają. Patvirtinus autentiškumą ši funkcija suteikia galimybę atlikti duomenų paiešką ir juos peržiūrėti.

DSC funkcija registracijos subjektams suteikia priemonių, kuriomis galima gauti jų įregistruotų transporto priemonių registracijų 1 lentelėje nurodytų parametrų vertes.

2.1.2.   Naudotojo sukūrimo ir administravimo funkcija (UCA funkcija)

UCA funkcija įgyvendinama naudojantis centralizuota Agentūros sukurta internetine priemone. Ši funkcija suteikia galimybę asmenims ir organizacijoms prašyti prieigos prie ETPR duomenų, kompetentingam registracijos subjektui (RS) sukurti naudotojus ir valdyti prieigos teises.

2.1.3.   Bazinių duomenų administravimo funkcija (RDA funkcija)

RDA funkcija įgyvendinama naudojantis centralizuota Agentūros sukurta internetine priemone. Funkcija suteikia galimybę registracijos subjektams ir Agentūrai tvarkyti bendrus bazinius duomenis.

2.1.4.   Paraiškos teikimo, registracijos ir duomenų saugojimo funkcijos (ARS funkcijos)

ARS funkcija suteikia galimybę valdytojams po autentiškumo patvirtinimo pasirinktam registracijos subjektui internetu naudojant elektroninę formą teikti registracijos paraiškas arba atnaujinti esamą registraciją (žr. 4 priedėlį). Ši funkcija taip pat leidžia registracijos subjektui registruoti registracijos duomenis. Tam tikros valstybės narės registracijų rinkinys vadinamas tos valstybės narės transporto priemonių registru.

Valstybės narės gali nuspręsti naudoti Agentūros suteiktą centralizuotą ARS funkciją (C-ARS) arba įgyvendinti ARS funkciją savarankiškai necentralizuotu būdu. Pastaruoju atveju valstybė narė ir Agentūra turi užtikrinti necentralizuotų ARS funkcijų (D-ARS) ir centralizuotų funkcijų (DSC, UCA ir RDA) suderinamumą ir ryšį.

Centralizuota ARS funkcija suteikia transporto priemonių numerių išankstinio rezervavimo ir valdymo galimybę. Išankstinio rezervavimo procesas turi būti toks, kad pareiškėjas arba valdytojas galėtų iš anksto užpildyti e. formoje reikalaujamą informaciją.

2.2.   Naudojimo galimybės

ETPR funkcijos naudotojams turi būti prieinamos dažniausiai naudojamomis interneto naršyklėmis ir visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis.

2.3.   Prieinamumas

Paprastai ETPR turi būti nuolat prieinamas, sistemos tikslinis prieinamumas turi būti 98 %.

Tačiau trikties ne darbo metu – nuo pirmadienio iki penktadienio 07.00–20.00 val. Vidurio Europos laiku – atveju paslauga turi būti atkurta kitą darbo dieną po trikties. Techninės profilaktikos metu sistemos neprieinamumas turi būti kuo mažesnis.

2.4.   Paslaugų lygis

Darbo valandomis pagalbos tarnyba teikia pagalbą naudotojams su sistemos naudojimu susijusiais klausimais, o RS – sistemos veikimo klausimais.

Agentūra teikia ETPR bandymo aplinką.

2.5.   Pokyčių kontrolė

Agentūra parengia ETPR pakeitimų kontrolės valdymo procesą.

2.6.   Duomenų vientisumas

ETPR užtikrina tinkamą duomenų vientisumą.

2.7.   Išankstinis patikrinimas

ETPR sistema automatiškai tikrina į e. formą įrašytus duomenis, be kita ko tikrina transporto priemonių registraciją ETPR, išsamumą ir įvestų duomenų formatą.

2.8.   Trečiosiose šalyse registruotų transporto priemonių naudojimo Sąjungoje sąlygų sudarymas

Agentūra gali vykdyti DSC funkciją, kad atitinkami trečiųjų šalių subjektai galėtų gauti prieigą prie atitinkamų ETPR duomenų, jei tai numatyta tarptautiniu susitarimu, kurio šalis yra Europos Sąjunga.

Agentūra gali leisti, kad trečiųjų šalių subjektai galėtų naudoti ETPR funkcijas, jei tai numatyta tarptautiniu susitarimu, kurio šalis yra Europos Sąjunga.

3.   VEIKIMO REŽIMAS

3.1.   ETPR naudojimas

ETPR gali būti naudojamas tokiems tikslams:

tikrinti, ar transporto priemonė yra tinkamai užregistruota ir koks jos registracijos statusas;

teikti informaciją apie leidimus pateikti rinkai, be kita ko apie leidimus suteikiantį subjektą, naudojimo vietą, naudojimo sąlygas ir kitus apribojimus;

teikti nuorodą į patvirtintą transporto priemonės tipą, kurį transporto priemonė atitinka;

nustatyti valdytoją, savininką arba už techninę priežiūrą atsakingą subjektą.

3.2.   Transporto priemonių registracija

3.2.1.   Bendrosios taisyklės

1.

Gavus leidimą transporto priemonę pateikti rinkai ir prieš pradedant ją eksploatuoti, transporto priemonė valdytojo prašymu užregistruojama ETPR. Valdytojas užpildo e. formą ir pateikia registracijos paraišką vienai pasirinktai valstybei narei transporto priemonės naudojimo vietoje. Pareiškėjo arba valdytojo prašymu valstybė narė, pasirinkta transporto priemonės registracijai, pasiūlo transporto priemonės numerio ar transporto priemonės numerių intervalo išankstinio rezervavimo procedūras.

2.

ETPR gali būti tik viena galiojanti konkrečios transporto priemonės registracija. Eksploatuoti galiojančios registracijos neturinčios transporto priemonės negalima.

3.

Registruojant transporto priemonę registracijos valstybėje narėje registracijos subjektas suteikia Europos transporto priemonės numerį ETPN turi atitikti 6 priedėlyje nustatytas taisykles. Jei pareiškėjas arba valdytojas savo prašymu gavo iš anksto rezervuotą transporto priemonės numerį, tas numeris naudojamas pirmą kartą registruojant transporto priemonę.

4.

ETPN gali būti keičiamas 3.2.2.8 ir 3.2.2.9 punktuose nurodytais atvejais.

5.

Jei transporto priemonės į Sąjungos geležinkelių sistemą įvežamos iš trečiųjų šalių ir yra registruotos transporto priemonių registre, kuris neatitinka šio priedo arba nėra prijungtas prie ETPR, valdytojas pateikia registracijos paraišką pirmajai valstybei narei, kurioje transporto priemonę ketinama eksploatuoti Sąjungos geležinkelių sistemoje.

6.

Trečiojoje šalyje pirmą kartą pradedami eksploatuoti riedmenys, kuriuos ketinama naudoti Europos Sąjungoje kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, neturi būti registruojami NGRR. Tačiau pagal Direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnio 7 dalį turi būti įmanoma gauti informaciją apie atitinkamos transporto priemonės valdytoją, už jo techninę priežiūrą atsakingą subjektą ir transporto priemonės naudojimo apribojimus.

7.

Jeigu tarptautiniame susitarime, kurio šalis yra Europos Sąjunga, numatyta, kad jei transporto priemonės įvežamos į Sąjungos geležinkelių sistemą iš trečiųjų šalių ir yra registruotos prie ETPR prijungtame (naudojant DSC funkciją) transporto priemonių registre, jos registruojamos tik tame transporto priemonių registre.

8.

ETPR kiekvienai transporto priemonei turi būti pateiktos nuorodos į visus transporto priemonei suteiktus leidimus ir Sąjungai nepriklausančias valstybes, kuriose transporto priemonę leidžiama naudoti tarptautiniam eismui pagal Konvencijos dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais G priedėlį, ir atitinkamas naudojimo sąlygas bei kitus apribojimus.

9.

Registracijos subjektas turi imtis pagrįstų priemonių, kad užtikrintų ETPR užregistruotų duomenų tikslumą. Šiuo tikslu registracijos subjektas gali prašyti informacijos iš kitų registracijos subjektų, visų pirma tais atvejais, kai registracijos paraišką teikiantis valdytojas yra įsisteigęs kitoje valstybėje narėje. Tinkamai pagrįstais atvejais registracijos subjektas gali nuspręsti sustabdyti transporto priemonės registraciją.

10.

Jei nacionalinė saugos institucija arba Agentūra mano, kad yra pagrindo sustabdyti transporto priemonės registracijos galiojimą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 (7) 54 straipsnį, ji prašo registracijos subjektą sustabdyti jos galiojimą. Gavęs tokį prašymą registracijos subjektas nedelsdamas sustabdo registracijos galiojimą.

11.

Naudodamas elektroninę formą valdytojas registravimo paraiškas internetu pateikia kompetentingam registracijos subjektui. Internetinė forma ir reikmenų skydelis pateikiami kaip ARS funkcijos dalis ir yra prieinami patvirtinus autentiškumą.

12.

Registracijos paraiškos gali būti susijusios su viena transporto priemone arba su transporto priemonių sąrašu.

13.

Tam tikrais registracijos atvejais valstybės narės gali reikalauti, kad prie registracijos paraiškos elektroniniu būdu būtų pridedami patvirtinamieji dokumentai; tuo tikslu registracijos subjektas paskelbia patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos kiekvienos registracijos atveju privaloma pateikti, sąrašą.

14.

Be 1 lentelėje nurodytų duomenų, valstybės narės gali reikalauti registracijos paraiškoje pateikti informaciją papildomuose laukuose; tuo tikslu registracijos subjektas paskelbia tokių laukų sąrašą.

15.

ETPR suteikia galimybę valdytojui ir registracijos subjektui sistemoje peržiūrėti registracijos paraiškas ir su jomis susijusius priedus ir galimybę įrašyti registracijas ir registracijų pakeitimus bei su jais susijusią informaciją.

16.

Registracijos subjektas turi užregistruoti duomenis ETPR per 20 darbo dienų nuo išsamios paraiškos gavimo dienos. Registracijos subjektas per šį terminą turi arba užregistruoti transporto priemonę, arba paprašyti paraišką ištaisyti arba patikslinti.

17.

Turi būti sudarytos sąlygos valdytojui internetu sekti savo paraiškų nagrinėjimo eigą.

18.

ETPR turi informuoti valdytoją ir registracijos subjektą apie bet kokį registracijos paraiškos statuso pasikeitimą.

3.2.2.   Registracijos atvejai

Registracijos atvejai nurodyti toliau. Jei taikoma, skirtingi registracijos atvejai gali būti sujungti į vieną bendrą transporto priemonių registracijos paraišką.

3.2.2.1.   Nauja registracija

Turi būti užpildyti visi 1 lentelėje išvardyti privalomi laukai ir visi papildomi laukai, kuriuos valstybė narė reikalauja užpildyti pagal 3.2.1.14 punktą.

Paraiškas valdytojas teikia transporto priemonės naudojimo vietos valstybės narės, kurioje prašoma ją įregistruoti, registracijos subjektui.

Į Sąjungos geležinkelių sistemą iš trečiųjų šalių pagal 3.2.1.5 punktą patenkančių transporto priemonių atveju paraiškos teikiamos pirmosios valstybės narės, kurioje ketinama eksploatuoti transporto priemonę, registracijos subjektui. Tokiu atveju paraiškoje pateikiama bent jau transporto priemonės valdytojo ir už priežiūrą atsakingo subjekto identifikavimo informacija bei transporto priemonės naudojimo apribojimai.

3.2.2.2.   Esamos registracijos atnaujinimas

Paraiškas valdytojas teikia valstybės narės, kurioje transporto priemonė registruota, registracijos subjektui. Pildomi tik 1 lentelėje nurodyti atnaujintini parametrai.

3.2.2.3.   Valdytojo pasikeitimas

Transporto priemonės valdytojo pasikeitimo atveju šiuo metu registruotas valdytojas privalo laiku apie tai informuoti registracijos subjektą, kad šis galėtų atnaujinti ETPR. Ankstesnis valdytojas pašalinamas iš ETPR ir atleidžiamas nuo įpareigojimų tik tada, kai naujasis valdytojas patvirtina, kad pripažįsta valdytojo statusą. Jei esamo registruoto valdytojo išregistravimo dieną nėra valdytojo statusą pripažįstančio naujo valdytojo, transporto priemonės registracija sustabdoma.

3.2.2.4.   Už priežiūrą atsakingo subjekto (ECM) pasikeitimas

Pasikeitus už techninę priežiūrą atsakingam subjektui, valdytojas apie tai nedelsdamas praneša registracijos subjektui, kad šis galėtų atnaujinti ETPR. Buvęs už techninę priežiūrą atsakingas subjektas techninės priežiūros dokumentus pateikia valdytojui arba naujam už techninę priežiūrą atsakingam subjektui. Buvęs už techninę priežiūrą atsakingas subjektas atleidžiamas nuo atsakomybės, kai jis pašalinamas iš ETPR registracijos. Jei buvusio už techninę priežiūrą atsakingo subjekto išregistravimo dieną nėra už techninę priežiūrą atsakingo subjekto statusą pripažįstančio naujo subjekto, transporto priemonės registracija sustabdoma.

3.2.2.5.   Savininko pasikeitimas

Pasikeitus savininkui, valdytojas apie tai nedelsdamas praneša registracijos subjektui, kad šis galėtų atnaujinti ETPR.

3.2.2.6.   Registracijos galiojimo sustabdymas arba atkūrimas

Įrašomas naujas statusas (8) ir statuso priežastis. ETPR automatiškai užpildo statuso datą.

Transporto priemonė, kurios registracija sustabdyta, negali būti eksploatuojama Sąjungos geležinkelių sistemoje.

Norint, kad sustabdyta registracija būtų atkurta, registracijos subjektas turi iš naujo išnagrinėti sustabdymą lėmusias sąlygas, jei taikytina, koordinuodamas veiksmus su NSI, kuri paprašė sustabdyti registraciją.

3.2.2.7.   Registracijos panaikinimas

Įrašomas naujas statusas (8) ir statuso priežastis. Sistema automatiškai užpildo statuso datą.

Transporto priemonė, kurios registracija panaikinta, negali būti eksploatuojama Sąjungos geležinkelių sistemoje tokiu registracijos numeriu.

3.2.2.8.   ETPN pasikeitimas dėl techninių pakeitimų

ETPN keičiamas, kai jis, atlikus techninius transporto priemonės pakeitimus, nenurodo sąveikos galimybių arba techninių charakteristikų, kaip nustatyta 6 priedėlyje. Dėl tokių techninių pakeitimų gali reikėti naujo leidimo pateikti rinkai ir, atitinkamais atvejais, naujo transporto priemonės tipo patvirtinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 ir 24 straipsnius. Valdytojas informuoja valstybės narės, kurioje transporto priemonė registruota, registracijos subjektą apie tuos pakeitimus ir, jei taikoma, apie naują leidimą pateikti rinkai. Tas registracijos subjektas transporto priemonei suteikia naują ETPN.

ETPN pakeitimą sudaro nauja transporto priemonės registracija ir paskesnis senos registracijos panaikinimas.

3.2.2.9.   ETPN ir registruojančios valstybės narės pasikeitimas

Valdytojo prašymu ETPN gali būti pakeistas transporto priemonę iš naujo užregistravus kitoje naudojimo vietos valstybėje narėje ir po to senąją registraciją panaikinus.

3.2.3.   Automatinis pranešimas apie pakeitimus

Kai pakeičiamas vienas ar daugiau registracijos punktų, ETPR IT sistema valdytojui ir atitinkamoms transporto priemonės naudojimo vietos nacionalinėms saugos institucijoms e. paštu išsiunčia automatinį pranešimą apie pakeitimą, jei tokius pranešimus jie yra užsisakę.

Pasikeitus valdytojui, savininkui arba už techninę priežiūrą atsakingam subjektui, EVR IT sistema e. paštu išsiunčia automatinį pranešimą atitinkamai ankstesniam valdytojui ir naujajam valdytojui arba ankstesniam savininkui ir naujajam savininkui, arba ankstesniam už techninę priežiūrą atsakingam subjektui ir naujajam už techninę priežiūrą atsakingam subjektui.

Valdytojas, savininkas, už techninę priežiūrą atsakingas subjektas arba EB deklaraciją išduodanti įstaiga gali pasirinkti gauti e. paštu automatinius pranešimus, informuojančius apie registracijų, su kuriomis jie yra susiję, pasikeitimus.

3.2.4.   Ankstesni įrašai

Visi ETPR duomenys turi būti saugomi 10 metų po transporto priemonės registracijos panaikinimo. Bent pirmuosius trejus metus duomenys turi būti prieinami internetu. Praėjus trejiems metams duomenys gali būti archyvuoti. Jei kuriuo nors metu per 10 metų laikotarpį pradedamas tyrimas dėl transporto priemonės arba transporto priemonių, su tomis transporto priemonėmis susiję duomenys saugomi ilgiau už 10 metų laikotarpį, jei to reikalauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 (9) 22 straipsnyje arba nacionalinių jurisdikcijų nurodytos tyrimo įstaigos.

Panaikinus transporto priemonės registraciją, nė vienas iš jai paskirtų registracijos numerių 100 metų nuo registracijos panaikinimo datos neturi būti paskirtas jokiai kitai transporto priemonei.

Visi ETPR duomenų pakeitimai registruojami.

3.3.   Naudotojų valdymas

3.3.1.   Naudojo prašymas

Bet kuris asmuo ar organizacija turi turėti galimybę naudodamasi internetine forma (dalis centralizuotos UCA funkcijos) iš to asmens ar organizacijos buvimo vietoje esančio kompetentingo registracijos subjekto prašyti prieigos prie ETPR.

Registracijos subjektas įvertina prašymą ir, jei tinkama, sukuria prašančiojo asmens naudotojo paskyrą ir suteikia atitinkamas prieigos teises pagal 3.3.2 ir 3.3.3 punktus.

3.3.2.   Prieigos teisės

Prieigos prie ETPR duomenų teisės nurodytos toliau pateiktoje lentelėje:

2 lentelė

Subjektas

Skaitymo teisės

Naujinimo teisės

Valstybės narės „XX“ registracijos subjektas

Visi duomenys

Visi VN „XX“ transporto priemonių registre esantys duomenys

NSI

Visi duomenys

Nėra

Agentūra

Visi duomenys

Nėra

Valdytojas

Visi valdytojo transporto priemonių duomenys

Nėra

Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas (ECM)

Visi už techninę priežiūrą atsakingo subjekto transporto priemonių duomenys, išskyrus savininko nuorodas

Nėra

Savininkas

Visi savininko transporto priemonių duomenys

Nėra

Geležinkelio įmonė

Visi duomenys, išskyrus savininko nuorodas, pagal vienos ar daugiau transporto priemonių numerius

Nėra

Infrastruktūros valdytojas

Visi duomenys, išskyrus savininko nuorodas, pagal vienos ar daugiau transporto priemonių numerius

Nėra

Direktyvos (ES) 2016/798 22 straipsnyje nurodyta tyrimo įstaiga ir reguliavimo institucija ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES (10) 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija

Visi transporto priemonių, kurios tikrinamos arba kurių auditas atliekamas, duomenys

Nėra

EB patikros deklaraciją išdavusi institucija (pareiškėjas)

Visi duomenys apie transporto priemones, kurių atžvilgiu ji yra EB patikros deklaraciją išdavusi įstaiga (pareiškėjas), išskyrus savininko duomenis

Nėra

Kitas NSI arba Agentūros pripažintas teisėtas naudotojas (11)

Bus apibrėžti prireikus, trukmė gali būti ribota, išskyrus savininko duomenis

Nėra

Prieigos prie ETPR duomenų teisės gali būti suteiktos atitinkamiems trečiųjų šalių subjektams arba tarpvyriausybinei organizacijai, jei tai numatoma tarptautiniu susitarimu, kurio šalis yra Europos Sąjunga.

3.3.3.   Kitos teisės

Valdytojai turi turėti galimybę teikti registracijos paraiškas.

Bet kuri organizacija turi turėti galimybę pakeisti savo bazinius duomenis (žr. 3.4 skirsnį).

3.3.4.   Saugumas

Naudotojų tapatybė patvirtinama pateikiant naudotojo vardą ir slaptažodį. Valdytojų (transporto priemonių registravimo paraiškų teikėjų) ir registracijos subjektų atveju autentiškumo patvirtinimas suteikia Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1502 (12) priedo 2.2.1 punkte nurodytą „pakankamą“ patikinimo lygį.

3.3.5.   Duomenų apsauga

Duomenys ETPR tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (13) ir taikytinus duomenų apsaugos nacionalinės teisės aktus.

3.4.   Baziniai duomenys

Siekiant užtikrinti per registracijos procesą įvedamų duomenų suderinamumą, ETPR naudojami baziniai duomenys. 1 lentelėje nurodytų parametrų ETPR baziniai duomenys prieinami valdytojams suderintoje elektroninėje formoje pagal ARS funkciją.

3.4.1.   Bazinių duomenų atnaujinimas

Agentūra, bendradarbiaudama su registracijos subjektais, atnaujina bazinius duomenis centrinėje priemonėje (RDA funkcijos dalis) ir suteikia prie jų prieigą.

Bet kuri į bazinius duomenis įtraukta organizacija turi turėti galimybę pakeisti duomenis naudodamasi internetine sąsaja.

Gavęs registracijos paraišką registracijos subjektas turi užtikrinti, kad organizacijos duomenys būtų įrašyti į bazinius duomenis, o Agentūra paskirtų organizacijos kodą arba, jei tokia informacija jau įrašyta, kad baziniai duomenys būtų atnaujinti pagal naujus valdytojo pateiktus duomenis.

3.4.2.   Organizacijų kodai

3.4.2.1.   Organizacijos kodo apibrėžimas

Organizacijos kodas – unikalus identifikatorius, sudarytas iš keturių raidinių skaitinių ženklų, kuriuos Agentūra priskiria vienai organizacijai.

3.4.2.2.   Organizacijų kodų formatas

Kiekvienam iš keturių raidinių skaitinių ženklų naudojama bet kuri iš 26 ISO 8859–1 raidyno raidė arba bet kuris skaičius nuo 0 iki 9. Raidės rašomos didžiosiomis raidėmis.

3.4.2.3.   Organizacijų kodų priskyrimas

Be kuriai organizacijai, kuri nori gauti prieigą prie ETPR arba kuri yra jame nustatyta, priskiriamas organizacijos kodas.

Agentūra skelbia ir nuolat atnaujina organizacijų kodų kūrimo ir skyrimo procedūrą.

ETPR gairėse nurodomas kodų intervalas, priskirtinas tik bendrovėms, kurioms taikomi TAP ir TAF TSS.

3.4.2.4.   Organizacijų kodų sąrašo skelbimas

Agentūra organizacijų kodų sąrašą skelbia savo interneto svetainėje.

4.   ESAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

4.1.   Transporto priemonės numeris

1.

Transporto priemonėms, kurioms 12 skaitmenų numeris jau paskirtas, paliekamas esamas numeris. 12 skaitmenų numeris turėtų būti registruojamas be pakeitimų.

2.

Transporto priemonėms be 12 skaitmenų numerio (14) 12 skaitmenų numeris (pagal 6 priedėlį) skiriamas ETPR. ETPR IT sistemoje šis ETPN turėtų būti susietas su dabartiniu transporto priemonės numeriu. Tarptautiniame eisme naudojamos transporto priemonės, išskyrus tas, kurios naudojamos tik istoriniais tikslais, fiziškai ženklinamos 12 skaitmenų numeriu per šešis metus po to, kai numeris paskiriamas ETPR. Šalies viduje naudojamų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios naudojamos tik istoriniais tikslais, fizinis ženklinimas 12 skaitmenų numeriu yra savanoriškas.

4.2.   Perėjimo nuo nacionalinių transporto priemonių registrų (NTPR) prie ETPR procedūra

Subjektas, kuris anksčiau buvo atsakingas už transporto priemonės registraciją, turi savo šalies registracijos subjektui pateikti visą turimą informaciją.

Esamos transporto priemonės registruojamos tik vienoje iš šių valstybių narių:

valstybėje narėje, kurioje buvo pirmą kartą leista pradėti jas eksploatuoti pagal Direktyvos 2008/57/EB 21–26 straipsnius;

valstybėje narėje, kurioje jos buvo registruotos išdavus leidimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 ir 25 straipsnius;

kai registracija perkeliama į kitos valstybės narės NTPR – toje valstybėje narėje.

4.3.   Esamos sistemos

Sprendime 2007/756/EB nurodytų standartinio NTPR, vertimo modulio ir virtualiojo transporto priemonių registro sistemų veikimas nutraukiamas.

5.   GAIRĖS

Siekdama palengvinti šio priedo įgyvendinimą ir naudojimą, Agentūra skelbia ir nuolat atnaujina gaires.

Valstybės narės nustato, skelbia ir nuolat atnaujina gaires, kuriose visų pirma apibūdina savo kalbos politiką ir ryšių palaikymo nuostatas.


(*1)  Naudojami Sąjungos interneto svetainėje oficialiai paskelbti ir atnaujinami kodai, nurodyti Institucijų leidinių rengimo vadove. Tais atvejais, kai tarptautinė saugos institucija – Lamanšo tunelio tarpvyriausybinė komisija, naudojamas šalies kodas CT. Agentūros atveju naudojamas šalies kodas ES.

(1)  Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje pirmą kartą pradedami eksploatuoti riedmenys, kuriuos ketinama naudoti už Sąjungos ribų kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, turi būti registruojami ir ETPR, ir Nepriklausomų valstybių sandraugos Geležinkelio transporto tarybos informacinėje duomenų bazėje. Šiuo atveju gali būti taikoma ne 6 priedėlyje nustatyta numeravimo sistema, o 8 skaitmenų numeravimo sistema.

(2)  Transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnį ir Direktyvos 2008/57/EB (OL L 191, 2008 7 18, p. 1) 26 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2016/797 24 straipsnį.

(3)  Turi būti įmanoma nurodyti nuorodas į riedmenų posistemio ir CCS posistemio EB patikros deklaraciją.

(4)  Turi būti įmanoma nurodyti visų transporto priemonei suteiktų leidimų duomenis.

(5)  Leidimas pateikti rinkai, išduotas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 V skyrių, arba leidimas pradėti eksploatuoti pagal Direktyvos 2008/57/EB V skyrių, arba laikantis leidimų išdavimo tvarkos, galiojusios prieš perkeliant Direktyvos 2008/57/EB nuostatas į nacionalinės teisės aktus.

(6)  Prireikus papildomi laukai, nurodyti 3.2.1.14 punkte.

(7)  2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės (OL L 90, 2018 4 6, p. 66).

(8)  Kaip nustatyta 3 priedėlyje.

(9)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).

(10)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012 12 14, p. 32).

(11)  Agentūra, bendradarbiaudama su nacionalinėmis saugos institucijomis, nustato teisėtų naudotojų pripažinimo tvarką.

(12)  2015 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1502, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 8 straipsnio 3 dalį nustatomos minimalios techninės specifikacijos ir procedūros dėl elektroninės atpažinties priemonių saugumo užtikrinimo lygių (OL L 235, 2015 9 9, p. 7).

(13)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(14)  Nedarant poveikio 1 lentelės 1 išnašos taikymui.

1 PRIEDĖLIS

APRIBOJIMŲ KODAVIMAS

1.   PRINCIPAI

Apribojimams, nurodytiems leidime pateikti rinkai, suteikiamas suderintas kodas arba nacionalinis kodas.

2.   STRUKTŪRA

Kiekvieną kodą sudaro:

apribojimo kategorija,

apribojimo tipas,

vertė arba specifikacija,

sujungti taškais (.):

[kategorija].[tipas].[vertė arba specifikacija].

3.   APRIBOJIMŲ KODAI

1.

Suderinti apribojimo kodai taikomi visose valstybėse narėse.

Agentūra atnaujina ir savo interneto svetainėje skelbia visos Sąjungos geležinkelių sistemos suderintų apribojimo kodų sąrašą.

Jei nacionalinė saugos institucija mano, kad į suderintų apribojimo kodų sąrašą reikia įtraukti naują kodą, ji prašo Agentūros įvertinti tokią galimybę.

Agentūra įvertina prašymą prireikus konsultuodamasi su kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis. Jei tinkama, Agentūra įtraukia naują apribojimo kodą į sąrašą.

2.

Agentūra nuolat atnaujina nacionalinių apribojimo kodų sąrašą. Nacionalinius apribojimų kodus galima taikyti tik tiems apribojimams, kurie atitinka konkrečias valstybės narės esamos geležinkelio sistemos charakteristikas, ir mažai tikėtina, kad jie ta pačia prasme būtų taikomi kitose valstybėse narėse.

Dėl apribojimų tipų, nenurodytų 1 punkte nurodytame sąraše, nacionalinė saugos institucija turi prašyti Agentūros įtraukti naują kodą į nacionalinių apribojimų kodų sąrašą. Agentūra įvertina prašymą prireikus konsultuodamasi su kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis. Jei tinkama, Agentūra įtraukia naują apribojimo kodą į sąrašą.

3.

Tarptautinių saugos institucijų apribojimo kodas traktuojamas kaip nacionalinis apribojimo kodas.

4.

Nekoduoti apribojimai gali būti taikomi tik jei dėl jų ypatingumo mažai tikėtina, kad jie bus taikomi keliems transporto priemonių tipams.

Agentūra tvarko unikalų apribojimo kodų sąrašą, skirtą ETPR, Direktyvos (ES) 2016/797 48 straipsnyje nurodytam Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrui, vieno langelio sistemai ir Europos geležinkelių agentūros sąveikos ir saugos duomenų bazei.

5.

Atitinkamais atvejais Agentūra gali koordinuoti apribojimų kodų derinimo procesą su atitinkama tarpvyriausybine organizacija, kai tai numatoma tarptautiniame susitarime, kurio šalis yra Europos Sąjunga.

2 PRIEDĖLIS

EUROPOS IDENTIFIKACINIO NUMERIO STRUKTŪRA IR TURINYS

Agentūra techniniame dokumente išdėsto Europos identifikacinio numerio (EIN) struktūrą ir turinį, įskaitant atitinkamų dokumentų rūšių kodifikavimą, ir šį techninį dokumentą paskelbia savo interneto svetainėje.

3 PRIEDĖLIS

REGISTRACIJOS STATUSO KODAVIMAS

Kodas

Registracijos statusas (1)

Registracijos statuso priežastis

Apibūdinimas

00

Galioja

Netaikoma

Transporto priemonės registracija galioja.

10

Sustabdyta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija sustabdyta valdytojo prašymu arba registruojančios valstybės narės arba registracijos subjekto NSI sprendimu.

Šis kodas nebenaudotinas.

11

Sustabdyta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija sustabdyta valdytojo prašymu.

Transporto priemonę numatoma laikyti parengtą naudoti kaip neaktyvų arba strateginį rezervą.

12

Sustabdyta

Nurodo valdytojas ir įrašo į 10.3 parametrą.

Transporto priemonės registracija sustabdyta valdytojo prašymu.

Kita priežastis

13

Sustabdyta

Nurodo registruojančiosios valstybės narės nacionalinė saugos institucija ir įrašoma į 10.3 parametrą.

Transporto priemonės registracija sustabdyta registruojančios valstybės narės NSI prašymu.

14

Sustabdyta

Nurodo registracijos subjektas ir įrašoma į 10.3 parametrą.

Transporto priemonės registracija sustabdyta registracijos subjekto prašymu.

20

Panaikinta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija panaikinta valdytojo prašymu.

Transporto priemonė perregistruotina kitu numeriu, kad būtų galima toliau naudoti Europos geležinkelių tinkle (visame ar dalyje).

Šis kodas nebenaudotinas.

21

Panaikinta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija panaikinta valdytojo prašymu.

Žinoma, kad dėl techninių pakeitimų transporto priemonė bus perregistruota kitu Europos transporto priemonės numeriu. Žr. 3.2.2.8 punktą.

22

Panaikinta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija panaikinta valdytojo prašymu.

Žinoma, kad transporto priemonė bus perregistruota kitu Europos transporto priemonės numeriu ir kitoje naudojimo vietos valstybėje narėje. Žr. 3.2.2.9 punktą.

30

Panaikinta

Nurodo valdytojas ir įrašoma į 10.3 parametrą.

Transporto priemonės registracija panaikinta valdytojo prašymu.

Transporto priemonės registracija ją naudoti Sąjungos geležinkelių tinkle nustojo galioti ir ji nebuvo perregistruota.

31

Panaikinta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija panaikinta valdytojo prašymu.

Transporto priemonę numatyta toliau naudoti kaip geležinkelių transporto priemonę ne Europos geležinkelių tinkle.

32

Panaikinta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija panaikinta valdytojo prašymu.

Transporto priemonę numatyta utilizuoti panaudojant pagrindines sąveikiąsias sudedamąsias dalis, modulius ar atsargines dalis arba rekonstruoti

33

Panaikinta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija panaikinta valdytojo prašymu.

Transporto priemonė atiduota į metalo laužą, o jos medžiagos (įskaitant pagrindines atsargines dalis) perdirbtos.

34

Panaikinta

Netaikoma

Transporto priemonės registracija panaikinta valdytojo prašymu.

Transporto priemonę numatyta naudoti kaip istorinį saugotiną riedmenį atskirame tinkle arba demonstruoti nejudamą ne Europos geležinkelių sistemoje.

Kodų naudojimas

Kodai ir priežastys turi būti pagrįsti tik subjekto, prašančio pakeisti registracijos statusą, registracijos subjektui pateikta informacija.


(1)  Šioje lentelėje nurodomas tik užbaigtos registracijos statusas.

4 PRIEDĖLIS

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

5 PRIEDĖLIS

ŽODYNĖLIS

Akronimas/santrumpa

Apibrėžtis

Agentūra

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/796 (1).

Pareiškėjas

Fizinis arba juridinis asmuo, prašantis leidimo pateikti transporto priemonę rinkai

Transporto priemonės naudojimo vieta

Tinklas arba tinklai valstybėje narėje arba valstybių narių grupėje, kuriuose transporto priemonę ketinama naudoti, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2016/797 2 straipsnyje

ARS funkcija

Paraiškos teikimo, registracijos ir duomenų saugojimo funkcijos

ATMF

Vienodosios tarptautiniam susisiekimui naudojamų geležinkelio priemonių techninio priėmimo taisyklės (ATMF – COTIF G priedėlis)

Leidimus suteikiantis subjektas

Leidimą transporto priemonę pateikti rinkai suteikęs subjektas (NSI arba Agentūra)

Leidimas

Leidimas pateikti rinkai

C-ARS funkcija

Paraiškos teikimo, registracijos ir duomenų saugojimo (ARS) funkcija (centralizuota)

COTIF

Konvencija dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais

D-ARS funkcija

Paraiškos teikimo, registracijos ir duomenų saugojimo (ARS) funkcija (necentralizuota)

DSC funkcija

Duomenų paieškos ir susipažinimo su jais funkcija

ECM

Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas

EIN

Europos identifikacinis numeris

ETPN

Europos transporto priemonės numeris

ETPR

Nacionalinis transporto priemonių registras, nurodytas Direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnyje

ERATV

Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registras, nurodytas Direktyvos (ES) 2016/797 48 straipsnyje

BDAR

Reglamentas (ES) 2016/679

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

IT

Informacinės technologijos

NSI

Nacionalinė saugos institucija

NTPR

Nacionalinis transporto priemonių registras, nurodytas Direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnyje

OTIF

Tarpvyriausybinė tarptautinio vežimo geležinkeliais organizacija

RDA funkcija

Bazinių duomenų administravimo funkcija

RS

Registracijos subjektas – kiekvienos valstybės narės pagal šį sprendimą skiriama institucija

RIC

Taisyklės, reglamentuojančios keleivinių vagonų ir stabdomųjų vagonų naudojimą abipusiškumo pagrindais tarptautiniam eismui

RIV

Taisyklės, reglamentuojančios vagonų naudojimą abipusiškumo pagrindais tarptautiniam eismui

TAF (TSS)

Telematikos priemonės krovinių vežimo paslaugoms (TSS)

TAP (TSS)

Telematikos priemonės keleivių vežimo paslaugoms (TSS)

TSS

Techninė sąveikos specifikacija

UCA funkcija

Naudotojo sukūrimo ir administravimo funkcija

TPVŽ

Transporto priemonės valdytojo ženklas

TPVŽR

Transporto priemonių valdytojų ženklų registras

VTPR

Virtualusis transporto priemonių registras, apibrėžtas Sprendime 2007/756/EB


(1)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1)

6 PRIEDĖLIS

0 DALIS

Transporto priemonių identifikavimas

Bendrosios pastabos

Šiame priedėlyje aprašomas Europos transporto priemonės numeris ir susiję ženklai, naudojami matomoje transporto priemonės vietoje, kad eksploatuojamas transporto priemones būtų galima unikaliai ir nekintamai identifikuoti. Priede neaprašomi kiti numeriai arba ženklai, kurie įspaudžiami arba visam laikui pritvirtinami ant gaminamos transporto priemonės važiuoklės arba pagrindinių sudedamųjų dalių.

Europos transporto priemonės numeris ir susijusios santrumpos

Kiekvienai geležinkelių transporto priemonei suteikiamas 12 skaitmenų Europos transporto priemonės numeris (ETPN), kurio struktūra tokia:

Geležinkelių riedmenų grupė

Sąveikos galimybės ir transporto priemonės rūšis [2 skaitmenys]

Šalis, kurioje transporto priemonė užregistruota

Techninės charakteristikos

Serijos numeris

Kontrolinis skaitmuo

[2 skaitmenys]

[4 skaitmenys]

[3 skaitmenys]

[1 skaitmuo]

Vagonai

nuo 00 iki 09

nuo 10 iki 19

nuo 20 iki 29

nuo 30 iki 39

nuo 40 iki 49

nuo 80 iki 89

[išsamesnė informacija pateikta 6 dalyje]

nuo 01 iki 99

[išsamesnė informacija pateikta 4 dalyje]

nuo 0000 iki 9999

[išsamesnė informacija pateikta 9 dalyje]

nuo 000 iki 999

nuo 0 iki 9

[išsamesnė informacija pateikta 3 dalyje]

Traukiami keleiviniai vagonai

nuo 50 iki 59

nuo 60 iki 69

nuo 70 iki 79

[išsamesnė informacija pateikta 7 dalyje]

nuo 0000 iki 9999

[išsamesnė informacija pateikta 10 dalyje]

nuo 000 iki 999

Traukos riedmenys ir nekintamos sudėties arba iš anksto suformuoto traukinio sąstato riedmenys

nuo 90 iki 99

[išsamesnė informacija pateikta 8 dalyje]

nuo 0000000 iki 8999999

[šių skaitmenų reikšmę apibrėžia valstybės narės dvišalėmis arba daugiašalėmis sutartimis]

Specialiosios transporto priemonės

nuo 9000 iki 9999

[išsamesnė informacija pateikta 11 dalyje]

nuo 000 iki 999

Tam tikroje šalyje 7 skaitmenų techninių charakteristikų ir serijos numerio pakanka geležinkelių transporto priemonei identifikuoti kiekvienoje traukiamų keleivinių vagonų ir specialiųjų transporto priemonių grupėje (1).

Numeris užbaigiamas raidiniu ženklinimu:

a)

šalies, kurioje transporto priemonė užregistruota, santrumpa (išsamesnė informacija pateikta 4 dalyje);

b)

geležinkelių transporto priemonės valdytojo ženklu (išsamesnė informacija pateikta 1 dalyje);

c)

techninių charakteristikų santrumpomis (išsamesnė informacija apie vagonus pateikta 12 dalyje, apie traukiamus keleivinius vagonus – 13 dalyje).

1 DALIS

Transporto priemonės valdytojo ženklas

1.   Transporto priemonės valdytojo ženklo (TPVŽ) apibrėžtis

Transporto priemonės valdytojo ženklas (TPVŽ) yra raidinis kodas, sudarytas iš 2–5 raidžių (2). TPVŽ užrašomas ant kiekvienos geležinkelių transporto priemonės, prie Europos transporto priemonės numerio. TPVŽ nurodo ETPR registruotą valdytoją.

TPVŽ yra unikalus ir galioja visose šalyse, kuriose taikomas šis sprendimas, bei šalyse, pasirašiusiose susitarimą, pagal kurį turi taikyti transporto priemonių numeravimo ir transporto priemonių valdytojų ženklinimo sistemą, kaip aprašyta šiame sprendime.

Prašymas suteikti TPVŽ valdytojui, kurio pagrindinė verslo vieta yra ES nepriklausančioje OTIF susitariančiojoje valstybėje, turi būti pateiktas OTIF Generaliniam sekretoriatui.

2.   Transporto priemonių valdytojo ženklo formatas

TPVŽ yra transporto priemonių valdytojo visas vardas (pavadinimas) arba jo santrumpa, jeigu įmanoma, pateikiama atpažįstamu būdu. Gali būti naudojama bet kuri iš 26 ISO 8859-1 alfabeto raidžių. TPVŽ raidės rašomos didžiosiomis raidėmis. Raidės, kurios nėra pirmosios valdytojo pavadinimą sudarančių žodžių raidės, gali būti mažosios. Tikrinant unikalumą mažosios raidės prilyginamos didžiosioms raidėms.

Raidės gali būti su diakritiniais ženklais (3). Su šiomis raidėms vartojami diakritiniai ženklai tikrinant unikalumą ignoruojami.

Jeigu valdytojas įsikūręs šalyje, kurioje nevartojama lotyniškoji abėcėlė, ant transporto priemonių po TPVŽ, atskyrus pasviruoju brūkšniu (/), TPVŽ gali būti užrašomas savo abėcėlės raidėmis. Toks išverstas TPVŽ apdorojant duomenis ignoruojamas.

3.   Transporto priemonių valdytojo ženklų suteikimo nuostatos

Valdytojui gali būti suteiktas daugiau kaip vienas TPVŽ, jei:

valdytojo oficialus pavadinimas registruotas daugiau kaip viena kalba,

valdytojas pagrįstai nori atskirti tam tikras organizacijoje naudojamų transporto priemonių grupes.

Bendras TPVŽ gali būti išduotas grupei įmonių:

kurios priklauso vienai korporacinei struktūrai (pvz., kontroliuojančiajai (holdingo) struktūrai),

kurios priklauso vienai korporacinei struktūrai, paskyrusiai ir įgaliojusiai vieną tai struktūrai priklausančią organizaciją spręsti visus klausimus visų kitų vardu,

kurios įgaliojo vieną atskirą juridinį asmenį spręsti visus klausimus jų vardu. Tokiu atveju juridinis asmuo yra valdytojas.

4.   Transporto priemonių valdytojo ženklų registras ir suteikimo tvarka

TPVŽ registras yra viešas ir atnaujinamas realiuoju laiku.

Suteikti TPVŽ pareiškėjas prašo NSI toje valstybėje narėje, kurioje yra jo pagrindinė verslo vieta. NSI patikrina paraišką ir perduoda ją Agentūrai. TPVŽ gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia Agentūra.

TPVŽ savininkas turi informuoti kompetentingą nacionalinę instituciją, kai nustoja naudoti TPVŽ, o kompetentinga nacionalinė institucija perduoda šią informaciją Agentūrai. TPVŽ bus panaikintas valdytojui įrodžius, kad ženklai pakeisti ant visų susijusių transporto priemonių. Jis pakartotinai neišduodamas 10 metų, išskyrus atvejus, kai jis pakartotinai išduodamas pradiniam savininkui arba to savininko prašymu kitam savininkui.

TPVŽ gali būti perduotas kitam savininkui, kuris yra teisėtas pradinio savininko teisių perėmėjas. TPVŽ lieka galioti, kai jo savininkas pakeičia savo pavadinimą pavadinimu, kuris nėra panašus į TPVŽ.

Jei TPVŽ keičiamas pasikeitus valdytojui, susijusius vagonus nauju TPVŽ privaloma paženklinti per tris mėnesius nuo dienos, kurią valdytojo pakeitimas užregistruotas Europos transporto priemonių registre. Jei ant transporto priemonės užrašytas TPVŽ ir ETPR duomenys nesutampa, teisingais laikomi ETPR duomenys.

2 DALIS

Nenaudojama

3 DALIS

Kontrolinio (dvyliktojo) skaitmens nustatymo taisyklės

Kontrolinis skaitmuo nustatomas taip:

atrenkami lyginėse padėtyse esantys pagrindinio skaičiaus skaitmenys (iš dešinės);

pagrindinio numerio nelyginėse vietose esantys skaitmenys (iš dešinės) dauginami iš 2,

visi lyginėse padėtyse esantys skaitmenys ir visi skaičiai, gauti nelyginėse padėtyse esančius skaitmenis padauginus iš dviejų, sudedami;

imamas šios sumos paskutinis skaitmuo;

skaitmuo, kurį pridėjus prie to skaitmens būtų gauta 10, yra kontrolinis skaičius; jeigu minėtas sumos paskutinis skaitmuo yra nulis, kontrolinis skaičius taip pat yra nulis.

Pavyzdžiai

1 -

Tarkime, kad pagrindinis numeris yra toks:

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

 

Daugybos koeficientas:

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

 

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

 

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 2.

Taigi kontrolinis skaičius yra 8, o pagrindinis numeris tampa registracijos numeriu 33 84 4796 100–8.


2 -

Tarkime, kad pagrindinis numeris yra toks:

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

 

Daugybos koeficientas:

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

 

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

 

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 0.

Taigi kontrolinis skaičius yra 0, o pagrindinis numeris tampa registracijos numeriu 31 51 3320 198–0.

4 DALIS

Transporto priemonių registracijos šalių kodavimas (3-iasis ir 4-asis skaitmenys ir santrumpa)

Su trečiosiomis šalimis susijusi informacija pateikiama tik informaciniais tikslais.

Šalys

Abėcėlinis šalies kodas (1)

Skaitinis šalies kodas

 

Šalys

Abėcėlinis šalies kodas (1)

Skaitinis šalies kodas

Albanija

AL

41

 

Lietuva

LT

24

Alžyras

DZ

92

 

Liuksemburgas

L

82

Armėnija

AM

58

 

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK

65

Austrija

A

81 (6)

 

Malta

M

 

Azerbaidžanas

AZ

57

 

Moldova

MD (1)

23

Baltarusija

BY

21

 

Monakas

MC

 

Belgija

B

88

 

Mongolija

MGL

31

Bosnija ir Hercegovina

BIH

50 ir 44 (2)

 

Juodkalnija

MNE

62

Bulgarija

BG

52

 

Marokas

MA

93

Kinija

RC

33

 

Nyderlandai

NL

84

Kroatija

HR

78

 

Šiaurės Korėja

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norvegija

N

76

Kipras

CY

 

 

Lenkija

PL

51

Čekija

CZ

54

 

Portugalija

P

94

Danija

DK

86

 

Rumunija

RO

53

Egiptas

ET

90

 

Rusija

RUS

20

Estija

EST

26

 

Serbija

SRB

72

Suomija

FIN

10

 

Slovakija

SK

56

Prancūzija

F

87

 

Slovėnija

SLO

79

Gruzija

GE

28

 

Pietų Korėja

ROK

61

Vokietija

D

80 (7)

 

Ispanija

E

71

Graikija

GR

73

 

Švedija

S

74

Vengrija

H

55 (5)

 

Šveicarija

CH

85 (4)

Iranas

IR

96

 

Sirija

SYR

97

Irakas

IRQ (1)

99

 

Tadžikistanas

TJ

66

Airija

IRL

60

 

Tunisas

TN

91

Izraelis

IL

95

 

Turkija

TR

75

Italija

I

83 (3)

 

Turkmėnistanas

TM

67

Japonija

J

42

 

Ukraina

UA

22

Kazachstanas

KZ

27

 

Jungtinė Karalystė

GB

70

Kirgizija

KS

59

 

Uzbekistanas

UZ

29

Latvija

LV

25

 

Vietnamas

VN (1)

32

Libanas

RL

98

 

(1)

Pagal raidinę kodavimo sistemą, aprašytą 1949 m. konvencijos 4 priedėlyje ir 1968 m. konvencijos dėl kelių eismo 45 straipsnio 4 dalyje.

(2)

Bosnija ir Hercegovina naudoja du specialius geležinkelio kodus. Rezervuotas skaitinis šalies kodas 49.

(3)

Ir specialus kodas (*) 64, skirtas FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

(4)

Ir specialus kodas (*) 63, skirtas BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn), buvo naudojamas transporto priemonėms, kurioms suteiktas leidimas iki 2007 m.

(5) (6)

Ir specialus kodas (*) 43, skirtas GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn), buvo naudojamas transporto priemonėms, kurioms suteiktas leidimas iki 2007 m.

(7)

Ir specialus kodas (*) 68, skirtas AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn)

(*)

Visoms naujoms ETPR užregistruotoms AAE, BLS, FNME ir GySEV/ROeEE transporto priemonėms turi būti paskirtas standartinis šalies kodas. ETPR IT sistemoje abu kodai (pagrindinis šalies kodas ir specialus kodas) turi būti siejami su ta pačia šalimi.

Lichtenšteinas

FL

 

 

5 DALIS

Nenaudojama

6 DALIS

Vagonų sąveikos kodai (1-asis ir 2-asis skaitmenys)

 

 

2-asis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2-asis skaitmuo

 

1-asis skaitmuo

 

 

1-asis skaitmuo

 

 

Vėžės plotis

Nekintamas arba kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas arba kintamas

Vėžės plotis

 

Vagonai atitinka vagonų TSS WAG (1), įskaitant 7.1.2 punktą, ir visas C priedėlyje nustatytas sąlygas

0

su ašimis

Nenaudotina

vagonai

nenaudotina (3)

PPV/PPW vagonai

(kintamo vėžės pločio)

Su ašimis

0

1

Su vežimėliais

Su vežimėliais

1

2

Su ašimis

vagonai

PPV/PPW vagonai

(nekintamo vėžės pločio)

Su ašimis

2

3

Su vežimėliais

Su vežimėliais

3

Kiti vagonai

4

su ašimis (2)

Techninės priežiūros vagonai

Kiti vagonai

Vagonai su specialiu techninių charakteristikų numeravimu, neeksploatuojami ES

su ašimis (2)

4

8

Su vežimėliais (2)

Su vežimėliais (2)

8

 

 

 

 

 

 

 

1-asis skaitmuo

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1-asis skaitmuo

 

2-asis skaitmuo

2-asis skaitmuo

 

7 DALIS

Traukiamų keleivinių vagonų tinkamumo tarptautiniam eismui kodai (1-asis ir 2-asis skaitmenys)

 

Vidaus eismas

TEN (4) ir (arba) COTIF (5) ir (arba) PPV/PPW

Vidaus eismas arba tarptautinis eismas pagal specialų susitarimą

TEN (4) ir (arba) COTIF (5)

PPV/PPW

 

2-asis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-asis skaitmuo

 

5

Vidaus eismui naudojamos transporto priemonės

Nekintamo vėžės pločio transporto priemonės be oro kondicionavimo sistemos (įskaitant transporto priemones, kuriomis vežami automobiliai)

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) transporto priemonės be oro kondicionavimo sistemos

Nenaudotina

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1668) transporto priemonės be oro kondicionavimo sistemos

Transporto priemonės, kurios yra istorinio paveldo objektas

Nenaudotina (6)

Nekintamo vėžės pločio transporto priemonės

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) transporto priemonės su keičiamaisiais vežimėliais

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) transporto priemonės su reguliuojamo vėžės pločio ašimis

6

Aptarnavimo transporto priemonės

Nekintamo vėžės pločio transporto priemonės su oro kondicionavimo sistema

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) transporto priemonės su oro kondicionavimo sistema

Aptarnavimo transporto priemonės

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1668) transporto priemonės su oro kondicionavimo sistema

Vagonai, skirti automobiliams vežti

Nenaudotina (6)

7

Transporto priemonės su oro kondicionavimo sistema, hermetiškos transporto priemonės

Nenaudotina

Nenaudotina

Hermetiškos nekintamo vėžės pločio transporto priemonės su oro kondicionavimo sistema

Nenaudotina

Kitos transporto priemonės

Nenaudotina

Nenaudotina

Nenaudotina

Nenaudotina

8 DALIS

Traukos riedmenų ir pastovios sudėties arba iš anksto suformuoto traukinio sąstato riedmenų tipai (1-asis ir 2-asis skaitmenys)

Pirmasis skaitmuo turi būti „9“.

Jeigu antrasis skaitmuo nurodo traukos riedmenų tipą, privaloma naudoti šiuos kodus:

Kodas

Bendrasis transporto priemonės tipas

0

Kita

1

Elektrovežis

2

Šilumvežis

3

Elektrinis sąstatas (didelio greičio) [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

4

Elektrinis sąstatas (išskyrus didelio greičio) [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

5

Dyzelinis sąstatas [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

6

Specialios paskirties prikabinamasis vagonas

7

Manevrinis elektrovežis

8

Manevrinis šilumvežis

9

Specialusis geležinkelių riedmuo

9 DALIS

Standartinis skaitinis vagonų ženklinimas (nuo 5-ojo iki 8-ojo skaitmens)

Agentūra tvarko skaitinį ženklinimą, susijusį su vagono pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis, ir skelbia jį savo interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Prašymas išduoti naują kodą pateikiamas registracijos subjektui, o šis jį nusiunčia Agentūrai. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia Agentūra.

10 DALIS

Traukiamų keleivinių vagonų techninių charakteristikų kodai (5-asis ir 6-asis skaitmenys)

Agentūra tvarko traukiamų keleivinių geležinkelių riedmenų techninių charakteristikų kodus ir juos skelbia savo interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Prašymas išduoti naują kodą pateikiamas registracijos subjektui, o šis jį nusiunčia Agentūrai. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia Agentūra.

11 DALIS

Specialiųjų transporto priemonių techninių charakteristikų KODAI (nuo 6-ojo iki 8-ojo skaitmens)

Agentūra tvarko traukiamų specialiųjų transporto priemonių techninių charakteristikų kodus ir juos skelbia savo interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Prašymas išduoti naują kodą pateikiamas registracijos subjektui, o šis jį nusiunčia Agentūrai. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia Agentūra.

12 DALIS

Vagonų raidinis ženklinimas

Agentūra tvarko vagonų (išskyrus sujungtus ir sudėtinius vagonus) raidinio ženklinimo kodus ir juos skelbia savo interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Prašymas išduoti naują kodą pateikiamas registracijos subjektui, o šis jį nusiunčia Agentūrai. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia Agentūra.

13 DALIS

Traukiamų keleivinių geležinkelių riedmenų raidinis ženklinimas

Agentūra tvarko traukiamų keleivinių geležinkelių riedmenų raidinio ženklinimo kodus ir juos skelbia savo interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Prašymas išduoti naują kodą pateikiamas registracijos subjektui, o šis jį nusiunčia Agentūrai. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia Agentūra.


(1)  Specialiosioms transporto priemonėms konkrečioje šalyje suteiktas numeris, kurį sudaro pirmasis skaitmuo ir 5 paskutiniai techninių charakteristikų ir serijos numerio skaitmenys, turi būti unikalus.

(2)  NMBS/SNCB gali toliau naudoti raidę B ovale.

(3)  Diakritiniai ženklai yra „tarsenos ženklai“, pvz., À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ir t. t. Specialios raidės, pvz., Ø ir Æ, pateikiamos viena raide; tikrinant unikalumą raidė Ø laikoma raide O, raidė Æ – raide A.

(1)  2013 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 321/2013 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2006/861/EB (OL L 104, 2013 4 12, p. 1).

(2)  Nekintamo arba kintamo vežės pločio.

(3)  Išskyrus I kategorijos vagonus (vagonus, kuriuose kontroliuojama temperatūra); nenaudotina naujoms transporto priemonėms, kurioms išduotas leidimas pradėti eksploatuoti.

(4)  Atitiktis taikomoms TSS, žr. 2015 m. birželio 8 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/995, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/757/ES dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos, H priedėlio 6 dalį (OL L 165, 2015 6 30, p. 1).

(5)  Įskaitant transporto priemones, kurios pagal galiojančias taisykles paženklintos šioje lentelėje nustatytais skaitmenimis. COTIF – eksploatacijos pradžioje galiojančias COTIF taisykles atitinkanti transporto priemonė.

(6)  Išskyrus jau eksploatuojamus nekintamo (56) ir reguliuojamo (66) vėžės pločio kupė vagonus; nenaudotina naujoms transporto priemonėms.


Top