EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0747-20190709

Consolidated text: 2014 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 131/2004 ir (EB) Nr. 1184/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/2019-07-09

02014R0747 — LT — 09.07.2019 — 004.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 747/2014

2014 m. liepos 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 131/2004 ir (EB) Nr. 1184/2005

(OL L 203 2014.7.11, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/401 2017 m. kovo 7 d.

  L 63

3

9.3.2017

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1942 2017 m. spalio 25 d.

  L 276

1

26.10.2017

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/512 2018 m. kovo 27 d.

  L 84

13

28.3.2018

►M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1163 2019 m. liepos 5 d.

  L 182

33

8.7.2019
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 747/2014

2014 m. liepos 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 131/2004 ir (EB) Nr. 1184/20051 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) tarpininkavimo paslaugos:

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

b) reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) priešieškinį;

v) reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

c) sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; tuo atveju „sutarties“ sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

d) kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;

e) ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti;

f) ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

g) lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

h) lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, konosamentus, perdavimo aktus ir

vii) dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

i) Sankcijų komitetas – pagal JT ST rezoliucijos 1591 (2005) 3 punktą sukurtas JT Saugumo Tarybos komitetas;

j) techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

k) Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei susijusių reikmenų, įskaitant ginklus ir amuniciją, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir tų objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Sudane arba naudoti šioje šalyje;

b) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia subsidijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ginklus ir susijusius reikmenis, arba teikti susijusią techninę pagalbą bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Sudane arba naudoti šioje šalyje.

3 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti teikti finansavimą arba finansinę paramą, techninę pagalbą ir tarpininkavimo paslaugas, susijusias su:

a) žudymui nepritaikyta karine įranga, skirta naudoti tik humanitariniais, žmogaus teisių stebėsenos ar apsaugos tikslais arba JT, Afrikos Sąjungos (AS), Europos Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms;

b) priemonėmis, skirtomis Europos Sąjungos, JT ir AS krizių valdymo operacijoms;

c) minų šalinimo įranga ir reikmenimis, skirtais minų šalinimo operacijoms.

4 straipsnis

2 straipsnis netaikomas apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Sudaną laikinai ir tik asmeninėms reikmėms eksportuoja JT, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos bei vystymosi darbuotojai ir susijęs personalas.

5 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  Nesuteikiama galimybė I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų naudai.

3.  I priede pateiktas Sankcijų komiteto sudarytas fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, trukdančių taikos procesui, keliančių grėsmę stabilumui Darfūre ir regione, vykdančių tarptautinės humanitarinės ar žmogaus teisių teisės pažeidimus ar kitokius žiaurumus, pažeidžiančių ginklų embargą ir (arba) atsakingų už puolamuosius karinius skrydžius Darfūro regione ar virš jo.

6 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jei jos nustatė, kad laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i) reikalingi I priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų, taip pat nuo tų fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

ii) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

iii) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą mokėti ir

b) susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie a punkte nurodytą nutarimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per dvi darbo dienas po pranešimo pateikimo nepateikė prieštaravimų dėl tokių veiksmų.

2.  Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jei susijusi kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra reikalingi ypatingoms išlaidoms, ir jei susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tą sprendimą, o Sankcijų komitetas tą sprendimą patvirtino.

7 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, arba iki tos dienos dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai tenkinant reikalavimus, kurie buvo užtikrinti tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c) turto suvaržymas arba sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos naudai;

d) suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai ir

e) apie turto suvaržymą ar sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

8 straipsnis

1.  5 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų ar kredito įstaigos apie visas tokias operacijas nedelsdamos praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.  5 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis su šiomis sąskaitomis susijusiomis pajamomis;

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, arba

c) mokėjimais pagal 7 straipsnyje nurodytus teismo, administracinius ar arbitražo sprendimus,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 5 straipsnio 1 dalį.

9 straipsnis

1.  Nedarant poveikio taikytinoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 5 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per kompetentingas institucijas perduoda tą informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis, jei ta informacija tikrinama.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

10 straipsnis

Draudžiamas sąmoningas ir apgalvotas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 2 ir 5 straipsniuose nurodytų priemonių.

11 straipsnis

1.  Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

12 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) I priede nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

13 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:

a) lėšas, įšaldytas pagal 5 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 6, 7 ir 8 straipsnius;

b) pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali būti svarbi veiksmingam šio reglamento įgyvendinimui.

14 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies pakeisti II priedą pagal valstybių narių pateiktą informaciją.

15 straipsnis

1.  Jeigu JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją ir pateikia šio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją.

3.  Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia asmenį, subjektą arba organizaciją išbraukti iš sąrašo arba iš dalies pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

16 straipsnis

I priede pateikiama JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms identifikuoti. Dėl fizinių asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

17 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento pažeidimus taisykles ir imasi visų priemonių, kurios būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

18 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.

3.  Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

19 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d) visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) visiems Sąjungoje visą ekonominę veiklą arba jos dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

20 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 131/2004 ir (EB) Nr. 1184/2005 panaikinami. Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 748/2014.

21 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

5 STRAIPSNYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

A.   Fiziniai asmenys

▼M1

1.    ELHASSAN Gaffar Mohamed

Dar žinomas kaip: Gaffar Mohmed Elhassan

Pareigos: generolas majoras ir Sudano ginkluotųjų pajėgų Vakarų karinio regiono vadas;

Nacionalinis identifikavimo Nr.: buvusio kariškio identifikavimo kortelės Nr.: 4302

Gimimo data: 1952 m. birželio 24 d.

Adresas: El Waha, Omdurman, Sudanas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: išėjęs iš Sudano ginkluotųjų pajėgų į atsargą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ekspertų grupė praneša, kad generolas majoras Gaffar Mohammed Elhassan jiems nurodė, jog būdamas Vakarų karinio regiono vadu jis vykdė tiesioginį operacinį vadovavimą (pirmiausia taktinį vadovavimą) visiems Sudano ginkluotųjų pajėgų elementams Darfūre. Vakarų karinio regiono vadu Elhassan buvo nuo 2004 m. lapkričio mėn. (apytikriai) iki 2006 m. pradžios. Grupės turimais duomenimis Elhassan buvo atsakingas už JT ST rezoliucijos 1591 7 punkto pažeidimus, nes eidamas šias pareigas jis paprašė (iš Chartumo) ir leido (nuo 2005 m. kovo 29 d.) perkelti karinę įrangą į Darfūrą be išankstinio Rezoliucijos 1591 komiteto sutikimo. Pats Elhassan ekspertų grupei prisipažino, kad nuo 2005 m. kovo 29 d. iki 2005 m. gruodžio mėn. į Darfūrą iš kitų Sudano dalių buvo atgabenta orlaivių, orlaivių variklių ir kitos karinės įrangos. Pavyzdžiui, jis informavo grupę, kad tarp 2005 m. rugsėjo 18 d. ir 21 d. į Darfūrą be leidimo buvo atgabenti 2 Mi-24 atakos sraigtasparniai. Be to, esama pagrįstų priežasčių manyti, kad, būdamas Vakarų karinio regiono vadu, Elhassan buvo tiesiogiai atsakingas už leidimą vykdyti puolamuosius karinius skrydžius rajone virš Abu Hamra 2005 m. liepos 23–24 d. ir Vakarų Darfūro Jebel Moon rajone 2005 m. lapkričio 19 d. Abiejose operacijose dalyvavo Mi-24 atakos sraigtasparniai; pranešama, kad jie šaudė abiem atvejais. Ekspertų grupė praneša, kad Elhassan grupei nurodė, jog būdamas Vakarų karinio rajono vadu jis pats patvirtino prašymus dėl aviacinės paramos ir kitas oro operacijas. (Žr. ekspertų grupės ataskaitą, S/2006/65, 266–269 punktus). Tokiais veiksmais generolas majoras Gaffar Mohammed Elhassan pažeidė atitinkamas JT ST rezoliucijos 1591 nuostatas, todėl atitinka kriterijus, kad Komitetas jį įtrauktų į asmenų, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Dar žinomas kaip: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Pareigos: a) buvęs Sudano Nacionalinės Asamblėjos narys, atstovavęs Al-Waha apygardai; b) buvęs Federalinių reikalų ministerijos specialusis patarėjas, c) Mahamid genties Šiaurės Darfūre vyriausiasis vadas.

Gimimo data: a) 1964 m. sausio 1 d.; b) 1959 m.

Gimimo vieta: Kutumas.

Adresas: a) Kabkabiya, Sudanas; b) Kutum, Sudanas (gyvena Kabkabiya ir Kutum mieste, Šiaurės Darfūre, ir yra gyvenęs Khartoum).

Pilietybė: Sudano.

Pasas: a) diplomatinis pasas Nr. D014433, išduotas 2013 m. vasario 21 d. (galiojimas baigėsi 2015 m. vasario 21 d.);

b) diplomatinis pasas Nr. D009889, išduotas 2011 m. vasario 17 d. (galiojimas baigėsi 2013 m. vasario 17 d.).

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pilietybės pažymėjimas Nr. A0680623.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitoje nurodyta, kad jie turi Šiaurės Darfūro vietos valdžios biuro 2004 m. vasario 13 d. memorandumą, kuriuo „vietoje esantiems saugumo padaliniams“ nurodoma „leisti mudžahedinams ir Šeicho Musa Hilal vadovaujamiems savanoriams vykdyti veiklą [Šiaurės Darfūro] rajonuose ir tenkinti jų gyvybinius poreikius“. 2005 m. rugsėjo 28 d. arabų nereguliariosios karinės pajėgos (400 asmenų) atakavo Vakarų Darfūre esančius Aro Sharrow (įskaitant ten esančią šalies viduje perkeltų asmenų stovyklą), Acho ir Gozmena kaimus. Taip pat manoma, kad Musa Hilal dalyvavo Aro Sharrow esančios šalies viduje perkeltų asmenų stovyklos puolime: jo sūnus buvo nužudytas per Sudano išlaisvinimo armijos vykdytą Shareia puolimą, todėl jis vykdė asmeninį kraujo kerštą. Esama pagrįstų priežasčių manyti, kad būdamas genties vyriausiuoju vadu jis yra tiesiogiai atsakingas už šiuos veiksmus ir yra atsakingas už tarptautinės humanitarinės bei žmogaus teisių teisės pažeidimus ir kitus žiaurumus.

3.    SHAREIF Adam

Dar žinomas kaip: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub.

Pareigos: Sudano išlaisvinimo armijos vadas.

Gimimo data:1970 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: El-Fasher.

Pilietybė: Sudano.

Paso Nr.: P00182993, išduotas 2010 m. liepos 19 d. (galiojimas baigėsi 2015 m. liepos 18 d.).

Nacionalinis identifikavimo Nr.: 103–0037–6235 (kaip nurodyta pase).

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: pranešta, kad 2012 m. birželio 7 d. mirė. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Adam Yacub Shant vadovaujami Sudano išlaisvinimo armijos kariai pažeidė susitarimą dėl ugnies nutraukimo, nes 2005 m. liepos 23 d. netoli Abu Hamra (Šiaurės Darfūras) užpuolė Sudano Vyriausybės karinį kontingentą, lydintį sunkvežimių konvojų, ir nužudė tris kareivius. Po puolimo buvo pagrobti Vyriausybės karių ginklai ir amunicija. Ekspertų grupė turi informacijos, liudijančios Sudano išlaisvinimo armijos karių puolimo faktą ir akivaizdžiai organizuotą jo pobūdį; taigi, jis buvo tinkamai suplanuotas. Todėl grupė padarė išvadą, kad galima pagrįstai daryti prielaidą, jog Shant, patvirtintas Sudano išlaisvinimo armijos vadas tame rajone, turėjo žinoti apie puolimą ir jį patvirtinti arba įsakyti jį vykdyti. Todėl jis yra tiesiogiai atsakingas už puolimą ir atitinka įtraukimo į sąrašą kriterijus.

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Dar žinomas kaip: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Pareigos: Nacionalinio judėjimo siekiant reformų ir vystymosi karo lauko vadas

Gimimo data:1967 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: El-Fasher, Šiaurės Darfūras.

Pilietybė: gimus – Sudano.

Adresas: Tine, Sudanas (gyvena Tine, sienos su Čadu Sudano pusėje).

Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 192–3238459–9, b) pilietybės pažymėjimas, išduotas gimus, Nr. 302581.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mayu yra atsakingas už Afrikos Sąjungos misijos Sudane (AMIS) personalo pagrobimą Darfūre 2005 m. spalio mėn. Mayu atvirai mėgina kliudyti AMIS misijai grasinimais; pavyzdžiui, jis grasino numušti Afrikos Sąjungos (AS) sraigtasparnius Jebel Moon rajone 2005 m. lapkričio mėn. Tokiais veiksmais Mayu akivaizdžiai pažeidė ST rezoliuciją 1591 keldamas pavojų stabilumui Darfūre ir atitinka kriterijus, kad Komitetas jį įtrauktų į asmenų, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą.

▼B

B.   Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos
II PRIEDAS

SVETAINĖS, KURIOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE KOMPETENTINGAS INSTITUCIJAS, IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI EUROPOS KOMISIJAI

▼M4

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top