EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2150

2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikosTekstas svarbus EEE.

OJ L 332, 9.12.2002, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 6 - 41

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

32002R2150Oficialusis leidinys L 332 , 09/12/2002 p. 0001 - 0036


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas(EB) Nr. 2150/2002

2002 m. lapkričio 25 d.

dėl atliekų statistikos

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymus [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) atliekų politikos monitoringui įgyvendinti Bendrijai būtini reguliarūs statistiniai duomenys apie verslo ir privačių namų ūkių atliekas ir jų tvarkymą. Taip sukuriamas panaudojimo ir saugaus šalinimo maksimizavimo principų laikymosi monitoringo pagrindas. Tačiau vis dar būtini statistikos dokumentai, kad būtų galima įvertinti, kaip laikomasi atliekų prevencijos principų ir nustatyti duomenų apie atliekų susidarymą ryšys su pasauliniais, nacionaliniais ir regioniniais išteklių panaudojimo aprašais.

(2) Siekiant užtikrinti atliekų statistikos palyginamumą, turi būti apibrėžtos sąvokos atliekoms ir atliekų tvarkymui apibūdinti.

(3) Remiantis Bendrijos atliekų politika, buvo sukurti principai, kurių turi laikytis vienetai, kuriuose susidaro atliekos, ir atliekų tvarkytojai. Todėl būtina vykdyti monitoringą skirtingose atliekų srauto susidarymo, surinkimo, panaudojimo ir šalinimo vietose.

(4) 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos [4].

(5) Kad būtų užtikrinta, jog bus gaunami palyginami rezultatai, atliekų statistika turėtų būti pateikiama juos suskirstant pagal atitinkamą formą ir per nustatytą laikotarpį nuo ataskaitinių metų pabaigos.

(6) Kadangi valstybės narės negali pakankamai įgyvendinti siūlomos priemonės tikslo sukurti Bendrijos statistikos apie atliekų susidarymą, panaudojimą ir šalinimą pateikimo sistemą, dėl poreikio apibrėžti sąvokas atliekoms ir atliekų tvarkymui apibūdinti, kad būtų užtikrintas valstybių narių pateiktų statistinių duomenų palyginamumas, todėl jis gali būti geriau pasiektas Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nurodyto subsidiarumo principo. Pagal proporcingumo principą, kaip nurodyta minėtame straipsnyje, šis reglamentas nenumato nieko, kas nėra būtina, siekiant siūlomoje priemonėje numatyto tikslo.

(7) Valstybėms narėms gali būti reikalingas pereinamasis laikotarpis, kad būtų parengta atliekų statistika apie visas NACE 1 red. klasifikatoriaus, nustatyto 1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus [5] A, B, G–Q ekonominės veiklos rūšis, kuriai nacionalinėje statistikos sistemoje turi būti padaryta svarbių pakeitimų.

(8) Priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [6].

(9) Komisija konsultavosi su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

1. Šio reglamento tikslas – sukurti sistemą, skirtą Bendrijos atliekų susidarymo, panaudojimo ir šalinimo statistiniams duomenims parengti.

2. Valstybės narės ir Komisija pagal savo kompetenciją rengia Bendrijos atliekų susidarymo, panaudojimo ir šalinimo statistinius duomenis, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, kurioms jau taikomi kiti teisės aktai.

3. Statistiniai duomenys apima šias sritis:

a) atliekų susidarymas pagal I priedą;

b) atliekų panaudojimas ir šalinimas pagal II priedą;

c) atlikus bandomuosius tyrimus pagal 5 straipsnį: atliekų importas ir eksportas, apie kuriuos nėra surinkta duomenų pagal 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės [7] III priedą.

4. Rinkdamos statistinius duomenis, valstybės narės ir Komisija dažniausiai laikosi su medžiagomis susijusios statistinės nomenklatūros, kaip nurodyta III priede.

5. Komisija 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka sudaro III priedo statistinės nomenklatūros ir atliekų sąrašo, sudaryto pagal Komisijos sprendimą 2000/532/EB [8], atitikmenų lentelę.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente ir pagal šį reglamentą:

a) "atliekos" – tai medžiaga arba objektas, kaip apibrėžta 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų [9] 1 straipsnio a punkte;

b) "atskirai surinktos atliekų frakcijos" – tai buitinės ir panašios atliekos, kurias atrankos būdu vienodomis frakcijomis surenka viešosios tarnybos, ne pelno organizacijos ir privačios įmonės, dirbančios organizuoto atliekų surinkimo srityje;

c) "perdirbimas" turi tą pačią prasmę kaip ir 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [10] 3 straipsnio 7 dalyje esantis apibrėžimas;

d) "panaudojimas" – tai Direktyvos 75/442/EEB II. B priede nustatytos operacijos;

e) "šalinimas" – tai Direktyvos 75/442/EEB II. A priede nustatytos operacijos;

f) "panaudojimo ir šalinimo įrenginys" – tai įrenginys, kuriam pagal Direktyvos 75/442/EB 9, 10 arba 11 straipsnius būtina gauti leidimą arba jį užregistruoti;

g) "pavojingos atliekos" – tai visos atliekos, kaip apibrėžta 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų [11] 1 straipsnio 4 dalyje;

h) "nepavojingos atliekos" – tai atliekos, kurioms netaikomas g punktas;

i) "deginimas" – tai šiluminis atliekų apdorojimas deginimo įmonėje, kaip apibrėžta 3 straipsnio 4 dalyje arba bendro deginimo įmonėje, kaip apibrėžta 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo [12] 3 straipsnio 5 dalyje;

j) "sąvartynas" – tai atliekų šalinimo vieta, kaip apibrėžta 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų [13] 2 straipsnio g punkte;

k) "atliekų deginimo įrenginių pajėgumas" – tai didžiausias pajėgumas deginti atliekas, išreikštas tonomis per metus arba gigadžauliais;

l) "atliekų perdirbimo įrenginių pajėgumas" – tai didžiausias pajėgumas perdirbti atliekas, išreikštas tonomis per metus;

m) "sąvartynų pajėgumas" – tai likęs sąvartyno įrenginio pajėgumas (ataskaitinių metų pabaigoje) ateityje šalinti atliekas, matuojamas kubiniais metrais;

n) "kitų šalinimo įrenginių pajėgumas" – tai įrenginių pajėgumas šalinti atliekas, matuojamas tonomis per metus.

3 straipsnis

Duomenų rinkimas

1. Valstybės narės, laikydamosi kokybės ir tikslumo reikalavimų, apibrėžtinų 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, I ir II prieduose išvardytoms charakteristikoms tiksliai apibrėžti būtinus duomenis gauna iš:

- tyrimų,

- administracinių ar kitų šaltinių, pvz., įsipareigojimai pateikti ataskaitas pagal Bendrijos teisės aktus dėl atliekų tvarkymo,

- statistinio vertinimo procedūros, remiantis mėginiais arba su atliekomis susijusiais statistiniais įvertinimais, arba

- šių priemonių deriniu.

Siekiant sumažinti atsakymo pateikimo prievolę, nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija, atsižvelgdamos į kiekvienos valstybės narės ir Komisijos atitinkamose jų kompetencijos srityse nustatytas ribas ir sąlygas, gali naudotis administracinių duomenų šaltiniais.

2. Siekiant sumažinti administracinę naštą mažosioms įmonėms, turinčioms mažiau nei 10 darbuotojų, leidžiama neatlikti tyrimų, nebent jose susidaro didelis atliekų kiekis.

3. Valstybės narės statistinius duomenis gauna laikydamosi I ir II prieduose nurodyto suskirstymo.

4. 2 dalyje nurodytas leidimas neatlikti tyrimų turi atitikti I ir II priedų 7 skirsnio 1 dalyje nurodytą apimtį ir kokybės tikslus.

5. Valstybės narės šiuos duomenis, įskaitant konfidencialius duomenis, perduoda Eurostatui atitinkamu formatu ir per laiką, nustatytą nuo konkrečių ataskaitinių laikotarpių pabaigos, kaip nustatyta I ir II prieduose.

6. Konfidencialių duomenų apdorojimas ir tokių duomenų perdavimas, kaip numatyta 5 dalyje, atliekami pagal esamas Bendrijos nuostatas, reguliuojančias statistinių duomenų konfidencialumą.

4 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

1. Pereinamuoju laikotarpiu Komisija, valstybės narės prašymu ir 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali leisti taikyti nuo I ir II priedų 5 skirsnio nukrypti leidžiančias nuostatas. Šis pereinamasis laikotarpis negali būti ilgesnis nei:

a) dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo, rengiant duomenis, susijusius su I priedo 8 skirsnio 1 dalies 1 punkto 16 eilutės (Paslaugų veikla), ir II priedo 8 skirsnio 2 dalimi;

b) treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo, renkant duomenis, susijusius su I priedo 8 skirsnio 1 dalies 1 punkto 1 eilute (Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė) ir 2 eilute (Žuvininkystė).

2. 1 dalyje minimas nukrypti leidžiančias nuostatas gali būti leista taikyti atskiroms valstybėms narėms tik pirmųjų ataskaitinių metų duomenims.

3. Komisija parengia 1 dalies b punkte minimos ekonominės veiklos atliekų bandomųjų tyrimų programą, kurią turi vykdyti valstybės narės. Bandomųjų tyrimų tikslas – sukurti reguliaraus duomenų, kuriuos reglamentuoja Bendrijos statistikos principai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 322/97 10 straipsnyje, metodika.

Komisija finansuoja iki 100 % išlaidų, skirtų bandomiesiems tyrimams. Remdamasi šių bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtina įgyvendinimo priemones.

5 straipsnis

Atliekų importas ir eksportas

1. Komisija sudaro atliekų importo ir eksporto bandomųjų tyrimų programą, kurią turi vykdyti valstybės narės. Bandomųjų tyrimų tikslas – sukurti reguliaraus duomenų, kuriuos reglamentuoja Bendrijos statistikos principai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 322/97 10 straipsnyje, metodiką.

2. Komisijos bandomųjų tyrimų programa atitinka I ir II priedų turinį, ypač aspektus, susijusius su atliekų apimtimi ir aprėptimi, atliekų kategorijomis, skirtomis atliekų klasifikavimui, ataskaitiniais metais ir periodiškumu, atsižvelgiant į įsipareigojimą pateikti ataskaitas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 259/93.

3. Komisija finansuoja iki 100 % išlaidų, skirtų bandomiesiems tyrimams.

4. Remdamasi bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie galimybes rinkti statistinius duomenis apie atliekų importo ir eksporto bandomuosiuose tyrimuose nagrinėjamas veiklos rūšis ir charakteristikas. Komisija 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.

5. Bandomieji tyrimai atliekami ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.

6 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, būtinos, kad būtų įgyvendintas šis reglamentas, priimamos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Jas sudaro šios priemonės, skirtos:

a) prisiderinti prie ekonomikos ir technikos plėtros renkant duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat apdorojant ir perduodant rezultatus;

b) I, II ir III prieduose išvardytoms specifikacijoms pritaikyti;

c) duomenims rengti pagal 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, atsižvelgiant į valstybės narės ekonomikos struktūras ir technines sąlygas; šiomis priemonėmis valstybei narei gali būti leista nepateikti duomenų apie tam tikrus suskirstymo punktus, jeigu įrodoma, kad jų poveikis statistinių duomenų kokybei yra ribotas. Visais atvejais, kai suteikiamos išimtys, surenkami duomenys apie visą atliekų kiekį pagal kiekvieną I priedo 2 skirsnio 1 dalyje ir 8 skirsnio 1 dalyje išvardytą punktą;

d) tinkamiems kokybės vertinimo kriterijams ir kokybės ataskaitų turiniui, kaip nurodyta I ir II priedų 7 skirsnyje, apibrėžti;

e) atitinkamam valstybių narių rezultatų perdavimo formatui nustatyti per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

f) valstybėms narėms suteiktinų pereinamųjų laikotarpių ir nukrypti leidžiančių nuostatų, kaip apibrėžta 4 straipsnyje, sąrašui sudaryti;

g) bandomųjų tyrimų rezultatams, kaip apibrėžta 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinti.

7 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1. Komisijai padeda Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [14] įsteigtas Statistinių programų komitetas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

4. Komisija perduoda Direktyva 75/442/EEB įsteigtam Komitetui priemonių, kurias ji ketina pateikti Statistinių programų komitetui, projektą.

8 straipsnis

Pranešimas

1. Komisija per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir paskui kas treji metai Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą apie statistinius duomenis, parengtus pagal šį reglamentą, ypač apie jų kokybę ir verslui tenkančią naštą.

2. Komisija per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą, panaikinantį sutampančius ataskaitų pateikimo įsipareigojimus.

3. Komisija per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą apie 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų bandomųjų tyrimų pažangą. Prireikus ji siūlo iš naujo peržiūrėti bandomuosius tyrimus, dėl kurių sprendžiama 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Bendtsen

[1] OL C 87, 1999 3 29, p. 22, OL C 180 E, 2001 6 26, p. 202 bei iš dalies pakeistas 2001 m. gruodžio 10 d. pasiūlymas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[2] OL C 329, 1999 11 17, p. 17.

[3] 2001 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 72 E, 2002 3 21, p. 32), 2002 m. balandžio 15 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 145 E, 2002 6 18, p. 85) ir 2002 m. liepos 4 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje), 2002 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 52, 1997 2 22, p.1 yra šio reglamento nuostatų pamatinės nuorodos.

[5] OL L 293, 1990 10 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 29/2002 (OL L 6, 2002 1 10, p. 3).

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[7] OL L 30, 1993 2 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2557/2001 (OL L 349, 2001 12 31, p. 1).

[8] OL L 226, 2000 9 6, p. 3. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2001/573/EB (OL L 203, 2001 7 28, p. 18).

[9] OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/350/EB (OL L 135, 1996 6 6, p. 32).

[10] OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

[11] OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EB (OL L 168, 1994 7 2, p. 28).

[12] OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

[13] OL L 182, 1999 7 16, p. 1.

[14] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ATLIEKŲ SUSIDARYMAS

1 SKIRSNIS

Aprėptis

Statistiniai duomenys turi būti renkami apie visas veiklos rūšis, klasifikuojamas pagal NACE 1 red. A – Q skirsnius. Šie skirsniai apima visas ekonominės veiklos rūšis.

Šis priedas taip pat apima:

a) buitines atliekas;

b) atliekas, susidarančios panaudojimo ir (arba) šalinimo operacijų metu.

2 SKIRSNIS

Atliekų kategorijos

1. Pateikiami statistiniai duomenys apie šias atliekų kategorijas:

Bendrasis sąrašas |

Punkto Nr. | EWC-Stat/2 redakcija | Pavojingos/ nepavojingos atliekos |

Kodas | Apibūdinimas |

1 | 01.1 | Panaudoti tirpikliai | Nepavojingos |

2 | 01.1 | Panaudoti tirpikliai | Pavojingos |

3 | 01.2 | Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos | Nepavojingos |

4 | 01.2 | Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos | Pavojingos |

5 | 01.3 | Panaudota alyva | Nepavojingos |

6 | 01.3 | Panaudota alyva | Pavojingos |

7 | 01.4 | Panaudoti cheminiai katalizatoriai | Nepavojingos |

8 | 01.4 | Panaudoti cheminiai katalizatoriai | Pavojingos |

9 | 02 | Cheminių preparatų atliekos | Nepavojingos |

10 | 02 | Cheminių preparatų atliekos | Pavojingos |

11 | 03.1 | Cheminės nuosėdos ir likučiai | Nepavojingos |

12 | 03.1 | Cheminės nuosėdos ir likučiai | Pavojingos |

13 | 03.2 | Pramoninių nuotėkų valymo dumblas | Nepavojingos |

14 | 03.2 | Pramoninių nuotėkų valymo dumblas | Pavojingos |

15 | 05 | Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos | Nepavojingos |

16 | 05 | Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos | Pavojingos |

17 | 06 | Metalų atliekos | Nepavojingos |

18 | 06 | Metalų atliekos | Pavojingos |

19 | 07.1 | Stiklo atliekos | Nepavojingos |

20 | 07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | Nepavojingos |

21 | 07.3 | Gumos atliekos | Nepavojingos |

22 | 07.4 | Plastikų atliekos | Nepavojingos |

23 | 07.5 | Medienos atliekos | Nepavojingos |

24 | 07.6 | Tekstilės atliekos | Nepavojingos |

25 | 07.6 | Tekstilės atliekos | Pavojingos |

26 | 08 | Nebenaudojama įranga | Nepavojingos |

27 | 08 | Nebenaudojama įranga | Pavojingos |

28 | 08.1 | Nebenaudojamos transporto priemonės | Nepavojingos |

29 | 08.41 | Baterijų ir akumuliatorių atliekos | Nepavojingos |

30 | 08.41 | Baterijų ir akumuliatorių atliekos | Pavojingos |

31 | 09 | Gyvūninės ir augalinės atliekos (išskyrus maisto gaminimo ir gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekas, šlapimą ir mėšlą) | Nepavojingos |

32 | 09.11 | Gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekos | Nepavojingos |

33 | 09.3 | Gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas | Nepavojingos |

34 | 10.1 | Buitinės ir panašios atliekos | Nepavojingos |

35 | 10.2 | Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos | Nepavojingos |

36 | 10.3 | Rūšiavimo likučiai | Nepavojingos |

37 | 11 | Paprastas dumblas (išskyrus žemkasių iškasas) | Nepavojingos |

38 | 11.3 | Žemkasių iškasos | Nepavojingos |

39 | 12.1+12.2+12.3+12.5 | Neorganinės atliekos (išskyrus deginimo atliekas, užterštą gruntą ir užterštas žemkasių iškasas) | Nepavojingos |

40 | 12.1+12.2+12.3+12.5 | Neorganinės atliekos (išskyrus deginimo atliekas, užterštą gruntą ir užterštas žemkasių iškasas) | Pavojingos |

41 | 12.4 | Deginimo atliekos | Nepavojingos |

42 | 12.4 | Deginimo atliekos | Pavojingos |

43 | 12.6 | Užteršta žemė ir užterštos žemkasių iškasos | Pavojingos |

44 | 13 | Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos | Nepavojingos |

45 | 13 | Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos | Pavojingos |

2. Pagal Direktyva 94/62/EB prisiimtą įsipareigojimą pateikti ataskaitas Komisija sudarys bandomųjų tyrimų programą, kurią valstybės narės turės vykdyti savanoriškai, kad būtų galima įvertinti įrašų apie pakavimo atliekas (EWC-Stat/ 2 redakcija) įtraukimo į 1 punkte išdėstyto suskirstymo sąrašą, reikšmę. Komisija finansuos iki 100 % šių bandomųjų tyrimų išlaidų. Remdamasi šių bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtins įgyvendinimo priemones.

3 SKIRSNIS

Charakteristikos

1. Atliekų kategorijų charakteristikos:

Renkami duomenys apie susidarantį kiekvienos 2 skirsnio 1 dalyje išvardytos kategorijos atliekų kiekį.

2. Regioninės charakteristikos:

Gyventojai arba būstai, kurie aptarnaujami pagal surinkimo sistemą, skirtą mišrioms buitinėms ir panašioms atliekoms (NUTS 2 lygis).

4 SKIRSNIS

Apyskaitinis vienetas

1. Visoms atliekų kategorijoms naudojamas apyskaitinis vienetas – 1000 tonų (įprastų) skystų atliekų. Atliekų kategorijai "dumblas" priklausančioms sausoms atliekoms turėtų būti pridedamas papildomas skaitmuo.

2. Regioninėms charakteristikoms skirtas apyskaitinis vienetas turėtų būti išreikštas gyventojų arba būstų procentiniu santykiu.

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai ir periodiškumas

1. Pirmieji ataskaitiniai metai yra antrieji kalendoriniai metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Valstybės narės duomenis pateikia kas dveji metai pasibaigus pirmiesiems ataskaitiniams metams.

6 SKIRSNIS

Duomenų perdavimas Eurostatui

Duomenys turi būti perduoti per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

7 SKIRSNIS

Ataskaita apie aprėptį ir statistinių duomenų kokybę

1. Valstybės narės nurodys kiekvieno 8 skirsnyje išvardyto punkto (veiklos rūšys ir namų ūkiai) procentinį dydį, rodantį, kaip surinkti statistiniai duomenys atitinka visą atitinkamo punkto atliekų kiekį. Būtiniausi aprėpties reikalavimai bus apibrėžti šio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2. Valstybės narės pateiks kokybės ataskaitą, nurodydamos surinktų duomenų tikslumą. Bus pateiktas įvertinimo, surinkimo arba neįtraukimo apibūdinimas, taip pat šių procedūrų poveikis atliekų kategorijų, išvardytų 2 skirsnio 1 dalyje pagal ekonominės veiklos rūšis ir namų ūkius, kaip nurodyta 8 skirsnyje, pasiskirstymui.

3. Komisija į šio reglamento 8 straipsnyje numatytą pranešimą įtrauks aprėptį ir kokybės ataskaitas.

8 SKIRSNIS

Duomenų parengimas

1. Duomenys, skirti 3 skirsnio 1 dalyje išvardytoms charakteristikoms, turi būti renkami:

1.1. apie šias NACE 1 red. sekcijas, skyrius, grupes ir klases:

Punkto Nr. | NACE 1 red. kodas | Apibūdinimas |

1 | A | Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė |

2 | B | Žuvininkystė |

3 | C | Kasyba ir karjerų eksploatavimas |

4 | DA | Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyba |

5 | DB + DC | Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba + Odos ir odos dirbinių gamyba |

6 | DD | Medienos ir medinių dirbinių gamyba |

7 | DE | Plaušienos popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas |

8 | DF | Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba |

9 | DG + DH | Chemikalų, chemijos produktų ir cheminių pluoštų gamyba + Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba |

10 | DI | Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba |

11 | DJ | Pagrindinių metalų ir gatavų metalo gaminių gamyba |

12 | DK+DL+DM | Mašinų ir įrangos gamyba + Elektrinės ir optinės įrangos gamyba + Transporto įrangos gamyba |

13 | DN Išskyrus 37 | Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba |

14 | E | Elektros, dujų, garo ir vandens tiekimas |

15 | F | Statyba |

16 | G–Q Išskyrus 90 ir 51.57 | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas + Viešbučiai ir restoranai + Transportas, sandėliavimas ir ryšiai + Finansinis tarpininkavimas + Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla + Viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis draudimas + Švietimas + Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas + Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla + Namų ūkių veikla + Eksteritorialinių organizacijų ir įstaigų veikla |

17 | 37 | Antrinis perdirbimas |

18 | 51.57 | Atliekų ir laužo didmeninė prekyba |

19 | 90 | Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla |

1.2. Namų ūkiai

20 | | Buitinės atliekos |

2. Ekonominės veiklos rūšių statistiniai vienetai – tai vietiniai vienetai arba vienetai pagal veiklos rūšį, kaip apibrėžta 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje [1], pagal kiekvienos valstybės narės statistikos sistemą.

Į kokybės ataskaitą, kuri turi būti sudaryta pagal 7 skirsnį, turėtų būti įtrauktas apibūdinimas, kokią įtaką pasirinktas statistinis vienetas turi NACE 1 red. 1 duomenų pasiskirstymo grupavimui.

[1] OL L 76, 1993 3 30, p. 2. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IR ŠALINIMAS

1 SKIRSNIS

Aprėptis

1. Statistiniai duomenys turi būti renkami apie visus panaudojimo ir šalinimo įrenginius, kuriuose atliekamos 8 skirsnio 2 dalyje nurodytos operacijos ir kurie pagal NACE 1 red. priklauso ekonominės veiklos rūšims arba yra jų dalis, kaip nurodyta I priedo 8 skirsnio 1.1 papunktyje.

2. Šiame priede nenagrinėjami įrenginiai, kuriuose atliekų apdorojimas yra susijęs tik su atliekų panaudojimu jų susidarymo vietoje.

2 SKIRSNIS

Atliekų kategorijos

Atliekų kategorijų, apie kurias turi būti renkami statistiniai duomenys, sąrašas pagal kiekvieną atliekų panaudojimo ir šalinimo operaciją, kaip nurodyta 8 skirsnio 2 dalyje:

Deginimas |

Punkto Nr. | EWC-Stat/2 redakcija | Pavojingos/nepavojingos atliekos |

Kodas | Apibūdinimas |

1 | 01 + 02 + 03 | Cheminės atliekos, išskyrus punktą "Panaudoti tepalai" (Cheminių junginių atliekos + Cheminių preparatų atliekos + Kitos cheminės atliekos) | Nepavojingos |

2 | 01 + 02 + 03 | Cheminės atliekos, išskyrus punktą "Panaudoti tepalai" (Cheminių junginių atliekos + Cheminių preparatų atliekos + Kitos cheminės atliekos) | Pavojingos |

3 | 01.3 | Panaudota alyva | Nepavojingos |

4 | 01.3 | Panaudota alyva | Pavojingos |

5 | 05 | Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos | Nepavojingos |

6 | 05 | Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos | Pavojingos |

7 | 10.1 | Buitinės ir panašios atliekos | Nepavojingos |

8 | 10.2 | Sumaišytos ir nerūšiuotos medžiagos | Nepavojingos |

9 | 10.3 | Rūšiavimo likučiai | Nepavojingos |

10 | 11 | Paprastas dumblas | Nepavojingos |

11 | 06+ 07+ 08+ 09+ 12+ 13 | Kitos atliekos (Metalų atliekos + Ne metalų atliekos + Nebenaudojama įranga + Gyvūninės ir augalinės atliekos + Mineralinės atliekos + Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos) | Nepavojingos |

12 | 06+ 07+ 08+ 09+ 12+ 13 | Kitos atliekos (Metalų atliekos + Ne metalų atliekos + Nebenaudojama įranga + Gyvūninės ir augalinės atliekos + Mineralinės atliekos + Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos) | Pavojingos |

Operacijos, po kurių gali reikėti atliekas panaudoti (išskyrus energijos gavybą) |

Punkto Nr. | EWC-Stat/2 redakcija | Pavojingos/ nepavojingos atliekos |

Kodas | Apibūdinimas |

1 | 01.3 | Panaudota alyva | Nepavojingos |

2 | 01.3 | Panaudota alyva | Pavojingos |

3 | 06 | Metalų atliekos | Nepavojingos |

4 | 06 | Metalų atliekos | Pavojingos |

5 | 07.1 | Stiklo atliekos | Nepavojingos |

6 | 07.2 | Popieriaus ir kartono atliekos | Nepavojingos |

7 | 07.3 | Gumos atliekos | Nepavojingos |

8 | 07.4 | Plastikų atliekos | Nepavojingos |

9 | 07.5 | Medienos atliekos | Nepavojingos |

10 | 07.6 | Tekstilės atliekos | Nepavojingos |

11 | 07.6 | Tekstilės atliekos | Pavojingos |

12 | 09 | Gyvūninės ir augalinės atliekos (išskyrus maisto gaminimo ir gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekas, šlapimą ir mėšlą) | Nepavojingos |

13 | 09.11 | Gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekos | Nepavojingos |

14 | 09.3 | Gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas | Nepavojingos |

15 | 12 | Mineralinės atliekos | Nepavojingos |

16 | 12 | Mineralinės atliekos | Pavojingos |

17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Kitos atliekos, išskyrus punktą "Panaudoti tepalai" (Cheminių junginių atliekos + Cheminių preparatų atliekos + Kitos cheminės atliekos + Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos + Nebenaudojama įranga + Mišrios atliekos + Paprastas dumblas + Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos) | Nepavojingos |

18 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Kitos atliekos, išskyrus punktą "Panaudoti tepalai" (Cheminių junginių atliekos + Cheminių preparatų atliekos + Kitos cheminės atliekos + Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos + Nebenaudojama įranga + Mišrios atliekos + Paprastas dumblas + Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos) | Pavojingos |

Laidojimas (išskyrus deginimą): |

Punkto Nr. | EWC-Stat/2 redakcija | Pavojingos/nepavojingos atliekos |

Kodas | Apibūdinimas |

1 | 01 + 02 + 03 | Cheminės atliekos, išskyrus punktą "Panaudota alyva" (Cheminių junginių atliekos + Cheminių preparatų atliekos + Kitos cheminės atliekos) | Nepavojingos |

2 | 01 + 02 + 03 | Cheminės atliekos, išskyrus punktą "Panaudota alyva" (Cheminių junginių atliekos + Cheminių preparatų atliekos + Kitos cheminės atliekos) | Pavojingos |

3 | 01.3 | Panaudota alyva | Nepavojingos |

4 | 01.3 | Panaudota alyva | Pavojingos |

5 | 09 | Gyvūninės ir augalinės atliekos (išskyrus maisto gaminimo ir gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekas, šlapimą ir mėšlą) | Nepavojingos |

6 | 09.11 | Gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekos | Nepavojingos |

7 | 09.3 | Gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas | Nepavojingos |

8 | 10.1 | Buitinės ir panašios atliekos | Nepavojingos |

9 | 10.2 | Mišrios ir nerūšiuotos medžiagos | Nepavojingos |

10 | 10.3 | Rūšiavimo likučiai | Nepavojingos |

11 | 11 | Paprastas dumblas | Nepavojingos |

12 | 12 | Mineralinės atliekos | Nepavojingos |

13 | 12 | Mineralinės atliekos | Pavojingos |

14 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Kitos atliekos (Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos + Metalų atliekos + Ne metalų atliekos + Nebenaudojama įranga + Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos) | Nepavojingos |

15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Kitos atliekos (Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos + Metalų atliekos + Ne metalų atliekos + Nebenaudojama įranga + Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos) | PAVOJINGOS |

3 SKIRSNIS

Charakteristikos

Charakteristikos, pagal kurias renkami statistiniai duomenys apie atliekų panaudojimą ir šalinimą, kaip nurodyta 8 skirsnio 2 dalyje, yra išvardytos lentelėje.

Panaudojimo ir šalinimo operacijų skaičius ir jų pajėgumai viename regione |

Punkto Nr. | Apibūdinimas |

1 | Veikiančių įrenginių skaičius, NUTS 2 lygis |

2 | Įrenginių pajėgumas pagal operacijas, NUTS 2 lygis |

Panaudojimo ir šalinimo operacijų metu apdorotos atliekos, įskaitant importą

3 | Visas apdorotų atliekų kiekis pagal operacijas, susijusias su 2 skirsnyje išvardytomis atliekų kategorijomis, išskyrus atliekų panaudojimą jų susidarymo vietoje, NUTS 1 lygis |

4 SKIRSNIS

Apyskaitinis vienetas

1. Visoms atliekų kategorijomis naudojamas apyskaitinis vienetas – 1000 tonų (įprastų) skystųjų atliekų. Atliekų kategorijai "dumblas" priklausančioms sausoms atliekoms turėtų būti pridedamas papildomas skaitmuo.

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai ir periodiškumas

1. Pirmieji ataskaitiniai metai yra antrieji kalendoriniai metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Valstybės narės duomenis apie 8 skirsnio 2 dalyje nurodytus įrenginius pateikia kas dveji metai pasibaigus pirmiems ataskaitiniams metams.

6 SKIRSNIS

Duomenų perdavimas Eurostatui

Duomenys turi būti perduoti per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

7 SKIRSNIS

Ataskaita apie aprėptį ir statistinių duomenų kokybę

1. Valstybės narės nurodys 3 skirsnyje išvardytų charakteristikų ir kiekvieno 8 skirsnio 2 dalyje išvardyto operacijų sąrašo punkto procentinį dydį, rodantį, kaip surinkti statistiniai duomenys atitinka visą atitinkamo punkto atliekų kiekį. Būtiniausi aprėpties reikalavimai bus apibrėžti šio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2. Pagal 3 skirsnyje išvardytas charakteristikas valstybės narės pateiks kokybės ataskaitą nurodydamos surinktų duomenų tikslumą.

3. Komisija į šio reglamento 8 straipsnyje numatytą pranešimą įtrauks aprėptį ir kokybės ataskaitas.

8 SKIRSNIS

Duomenų parengimas

1. Duomenys apie kiekvieną 8 skirsnio dalyje išvardytų operacijų rūšių punktą renkami remiantis 3 skirsnyje nurodytomis charakteristikomis.

2. Panaudojimo ir šalinimo operacijų sąrašas; kodai – tai Direktyvos 75/442/EEB prieduose nurodyti kodai:

Punkto Nr. | Kodas | Panaudojimo ir šalinimo operacijų rūšys |

Deginimas

1 | R1 | Daugiausia naudojamos kaip kuras ar kita priemonė energijai gaminti |

2 | D10 | Deginimas sausumoje |

Operacijos, po kurių gali reikėti atliekas panaudoti (išskyrus energijos gavybą)

3 | R2+ | Tirpiklių atnaujinimas/regeneravimas |

R3+ | Organinių medžiagų, kurios nebenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas/atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio virsmo procesus) |

R4+ | Metalų ir metalų junginių perdirbimas/atnaujinimas |

R5+ | Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas/atnaujinimas |

R6+ | Rūgščių arba šarmų regeneravimas |

R7+ | Taršai mažinti naudojamų komponentų atnaujinimas |

R8+ | Katalizatorių komponentų panaudojimas |

R9+ | Naftos valymas arba kitoks naftos pakartotinis naudojimas |

R10+ | Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę |

R11 | Atliekų, gautų vykdant operacijas, žymimas R1 – R10 kodais, panaudojimas |

Laidojimas

4 | D1+ | Išvertimas ant žemės ar po žeme (pvz.: sąvartynuose ir t.t.) |

D3+ | Giluminis įpurškimas (pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, šachtas, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir t.t.) |

D4+ | Surinkimas į tvenkinius ant žemės paviršiaus (pvz., skystų atliekų arba dumblo supylimas į duobes, baseinus ar lagūnas ir t.t.) |

D5+ | Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (pvz., dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t.t.) |

D12 | Nuolatinis saugojimas (pvz.: konteinerių laikymas šachtose ir t.t. ) |

5 | D2+ | Apdorojimas žemėje (pvz.: biologinis skystų atliekų ar dumblo skaidymas dirvožemyje ir t.t.) |

D6+ | Atliekų išmetimas į vandens telkinį, išskyrus jūras/vandenynus |

D7 | Išmetimas į jūras/vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros dugną |

3. Komisija sudarys tokių bandomųjų tyrimų programą, kurią valstybės narės turės vykdyti savanoriškai. Bandomųjų tyrimų tikslas — įvertinti galimybę gauti duomenis apie parengiamųjų operacijų, apibrėžtų Direktyvos 75/442/EEB II. A ir II. B prieduose, metu susidarančių atliekų kiekį ir įvertinti jų reikšmę. Komisija finansuoja iki 100 % išlaidų, skirtų bandomiesiems tyrimams. Remdamasi šių bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtina įgyvendinimo priemones.

4. Statistiniai vienetai – tai vietiniai vienetai arba vienetai pagal veiklos rūšį, kaip apibrėžta 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93, pagal kiekvienos valstybės narės statistikos sistemą.

Į kokybės ataskaitą, kuri turi būti sudaryta pagal 7 skirsnį, turėtų būti įtrauktas apibūdinimas, kokią įtaką pasirinktas statistinis vienetas turi NACE 1 red. duomenų pasiskirstymo grupavimui.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

ATLIEKŲ STATISTINĖ NOMENKLATŪRA

kaip nurodyta EWC-Stat 2 red. I priedo 2 skirsnio 1 dalyje ir II priedo 2 skirsnyje (daugiausia su medžiagomis susijusi atliekų statistinė nomenklatūra)

01 Cheminių junginių atliekos

01.1 Panaudoti tirpikliai

01.11 Halogeninti naudoti tirpikliai

1 Pavojingos

vandeniniai tirpiklių mišiniai, kuriuose yra halogenų

chlorfluorangliavandeniliai

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra skystosios fazės neturinčių tirpiklių

halogeninti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

kiti halogeninti tirpikliai

kiti halogeninti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

dumblas, kuriame yra halogenintų tirpiklių

dumblas arba kietos atliekos, kuriuose yra halogenintų tirpiklių

01.12 Nehalogeninti naudoti tirpikliai

0 Nepavojingos

tirpiklių ekstrakcijos atliekos

1 Pavojingos

vandeniniai tirpiklių mišiniai, kuriuose nėra halogenų

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

dumblas, kuriame yra kitų tirpiklių

dumblas arba kietos atliekos, kuriuose yra kitokių tirpiklių

dumblas arba kietos atliekos, kuriuose nėra halogenintų tirpiklių

tirpiklių mišiniai arba organiniai skysčiai, kuriuose nėra halogenintų tirpiklių

tirpikliai

tirpikliai ir tirpiklių mišiniai, kuriuose nėra halogenintų tirpiklių

01.2 Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

01.21 Rūgščių atliekos

0 Nepavojingos

cianido neturinčios atliekos, kuriose nėra chromo

rūgštys

1 Pavojingos

rūgštiniai rauginimo tirpalai

kitaip neapibrėžtos rūgštys

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai

cianido neturinčios atliekos, kuriose yra chromo

baterijų ir akumuliatorių elektrolitas

fiksažų tirpalai

druskos rūgštis

azoto rūgštis ir nitritinė rūgštis

fosforo rūgštis ir fosfitinė rūgštis

sieros rūgštis

sieros rūgštis ir sulfitinė rūgštis

kitaip neapibrėžtos atliekos

01.22 Šarmų atliekos

0 Nepavojingos

šarmai

1 Pavojingos

kitaip neapibrėžti šarmai

amoniakas

kalcio hidroksidas

cianidinės (šarminės) atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų, išskyrus chromą

cianidinės (šarminės) atliekos, kuriose nėra sunkiųjų metalų

metalų hidroksidų dumblai ir kiti dumblai po metalų nusodinimo

soda

ryškalai tirpalai su tirpikliais

atliekos, kuriose yra cianido

kitaip neapibrėžtos atliekos

vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

01.23 Druskų tirpalai

0 Nepavojingos

druskų tirpalai, kuriuose yra sulfatų, sulfitų arba sulfidų

druskų tirpalai, kuriuose yra chloridų, fluoridų ir halidų

druskų tirpalai, kuriuose yra fosfatų ir giminingų kietų druskų

druskų tirpalai, kuriuose yra nitratų ir giminingų junginių

1 Pavojingos

elektrolitinio perdirbimo atliekos

01.24 Kitos druskų atliekos

0 Nepavojingos

gręžimo dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito

karbonatai

gręžimo dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloro

metalų oksidai

fosfatai ir giminingos kietos druskos

druskos ir tirpalai, kuriuose yra organinių junginių

vario hidrometalurgijos procesų atliekos

kietos druskos, kuriose yra amoniako

kietos druskos, kuriose yra chloridų, fluoridų ir kitų halogenintų kietų druskų

kietos druskos, kuriose yra nitridų (nitrometalinės)

kietos druskos, kuriose yra sulfatų, sulfitų arba sulfidų

atliekos, kuriose yra sieros

kalio ir akmens druskos perdirbimo atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

1 Pavojingos

metalų druskos

kitos atliekos

fosfotinis šlakas

antrinio lydymo druskų šlakai

druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą ir getitą)

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos

atliekos, kuriose yra arseno

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

01.3 Panaudota alyva

01.31 Panaudota variklių alyva

1 Pavojingos

chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

01.32 Kita panaudota alyva

0 Nepavojingos

gręžimo dumblas ir atliekos, kuriuose yra alyvos

nudruskintas dumblas

įrenginių ir įrenginių eksploatavimo dumblas

šlifavimo, galandimo ir poliravimo dumblas

poliravimo dumblas

kitaip neapibrėžtos atliekos

1 Pavojingos

rūgštinis šarminis dumblas

stabdžių skystis

chlorintosios emulsijos

alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra tik mineralinė alyva

alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB arba PCT

transformatorinė arba šilumos perdavimo alyva ir kiti skysčiai, kuriuose yra PCB arba PCT

mašininis dumblas

mineralinė transformatorinė ir šilumos perdavimo alyva

nechlorintos emulsijos

nechlorinta alyva hidraulinėms sistemoms (ne emulsijos)

nechlorinta transformatorinė ir šilumos perdavimo alyva bei kiti skysčiai

kitaip neapibrėžtos alyvos atliekos

kita chlorinta alyva hidraulinėms sistemoms (ne emulsijos)

kita chlorinta transformatorinė ir šilumos perdavimo alyva bei kiti skysčiai

kita alyva hidraulinėms sistemoms

panaudotas vaškas ir riebalai

sintetinė transformatorinė ir šilumos perdavimo alyva bei kiti skysčiai

sintetinė mašininė alyva

rezervuarų dugno dumblas

mašininių emulsijų atliekos, kuriose yra halogenų

mašininių emulsijų atliekos, kuriose nėra halogenų

mašininių alyvų atliekos, kuriose yra halogenų (ne emulsijos)

mašininių alyvų atliekos, kuriose nėra halogenų (ne emulsijos)

01.4 Panaudoti cheminiai katalizatoriai

01.41 Panaudoti cheminiai katalizatoriai

0 Nepavojingos

kiti panaudoti katalizatoriai

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra brangiųjų metalų

panaudoti katalizatoriai, pvz., šalinant NOx

panaudoti katalizatoriai, pvz., po NOx šalinimo

02 Cheminių preparatų atliekos

02.1 Į specifikaciją neįtrauktos cheminės atliekos

02.11 Agrocheminių medžiagų atliekos

1 Pavojingos

agrocheminės atliekos

neorganiniai pesticidai, biocidai ir medienos apsaugos priemonės

pesticidai

02.12 Nepanaudoti vaistai

0 Nepavojingos

nebenaudojamos cheminės medžiagos ir vaistai

vaistai

02.13 Dažų, lako, rašalo ir klijų atliekos

0 Nepavojingos

vandeninės skystos atliekos, kuriose yra rašalo

vandeninės skystos atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų

vandeninis dumblas, kuriame yra rašalo

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų arba lako

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų arba lako

sausasis rašalas

dažikliai ir pigmentai

sukietėję klijai ir hermetikai

sukietėję dažai ir lakas

dažų milteliai

dangos miltelių atliekos

dažų arba lako šalinimo atliekos

vandeninio rašalo atliekos

vandeninio rašalo ir lako atliekos

spaustuvinio dažiklio atliekos (įskaitant kasetes)

vandeninių klijų ir hermetikų atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

1 Pavojingos

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra halogenintų tirpiklių

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame nėra halogenintų tirpiklių

rašalo dumblas, kuriame yra halogenintų tirpiklių

rašalo dumblas, kuriame nėra halogenintų tirpiklių

dažai, rašalas, klijai ir derva

dažų arba lako šalinimo dumblas, kuriame yra halogenintų tirpiklių

dažų arba lako šalinimo dumblas, kuriame nėra halogenintų tirpiklių

klijų ir hermetikų atliekos, kuriose yra halogenintų tirpiklių

klijų ir hermetikų atliekos, kuriose nėra halogenintų tirpiklių

rašalo atliekos, kuriose yra halogenintų tirpiklių

rašalo atliekos, kuriose nėra halogenintų tirpiklių

dažų ir lako atliekos, kuriose yra halogenintųj tirpiklių

dažų ir lako atliekos, kuriose nėra halogenintų tirpiklių

02.14 Kitos cheminių preparatų atliekos

0 Nepavojingos

aerozoliai

hipochlorinimo ir chlorinimo procesų balinimo dumblas

kitų balinimo procesų balinimo dumblas

detergentai

pramoninės dujos aukšto slėgio balionuose, suskystintų naftos dujų konteineriai ir pramoniniai aerozolių konteineriai (įskaitant halonus)

fotografijos juostos ir fotografinis popierius, kuriuose yra sidabro arba sidabro junginių

cheminio valymo atliekos

azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

konservavimo priemonių atliekos

silicio ir silicio darinių gamybos atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

1 Pavojingos

nehalogeninti organiniai medienos konservantai

organiniai chlorinti medienos konservantai

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

neorganiniai medienos konservantai

dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

nebenaudojamos cheminės medžiagos

fotocheminės medžiagos

02.2 Nenaudojami sprogmenys

02.21 Sprogmenų ir pirotechnikos gaminių atliekos

1 Pavojingos

pirotechnikos atliekos

kitos sprogmenų atliekos

02.22 Šaudmenų atliekos

1 Pavojingos

šaudmenų atliekos

02.3 Mišrios cheminės atliekos

02.31 Smulkios mišrios cheminės atliekos

0 Nepavojingos

kitos atliekos, kuriose yra neorganinių cheminių medžiagų, pvz., laboratorinių cheminių medžiagų, kurios kitaip neapibrėžtos, ugnies gesinimo milteliai

kitos atliekos, kuriose yra organinių cheminių medžiagų, pvz., laboratorinių cheminių medžiagų, kurios kitaip neapibrėžtos

02.32 Sumaišytos apdorotos cheminės atliekos

0 Nepavojingos

specialiai sumaišytos atliekos, paruoštos galutiniam šalinimui

02.33 Pavojingomis medžiagomis užterštos pakuotės

03 Kitos cheminės atliekos

03.1 Cheminės nuosėdos ir likučiai

03.11 Gudronas ir anglių atliekos

0 Nepavojingos

asfaltas

kitaip neapibrėžtos atliekos

suodžiai

anodų likučiai

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

1 Pavojingos

rūgštinis gudronas

kiti gudronai

gudronas ir kitos anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies

03.12 Naftos/vandens emulsijos dumblas

1 Pavojingos

vidaus laivybos lijaliniai vandenys

lijaliniai vandenys iš prieplaukų kanalizacijos

druskos šalinimo dumblas arba emulsija

kolektoriaus dumblas

naftos/vandens separatorių dumblas

naftos/vandens separatorių kietos dalelės

kitos emulsijos

jūrų transporto rezervuarų valymo atliekos, kuriose yra cheminių medžiagų

geležinkelių ir kelių transporto rezervuarų valymo atliekos, kuriose yra cheminių medžiagų

saugyklų rezervuarų valymo atliekos, kuriose yra cheminių medžiagų

03.13 Cheminių reakcijų liekanos

0 Nepavojingos

drumzlės ir žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

rauginimo skystis, kuriame yra chromo

rauginimo skystis, kuriame nėra chromo

kitaip neapibrėžtos atliekos

1 Pavojingos

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

halogenintos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų liekanos

nesustiklinta kieta fazė

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų liekanos

03.14 Naudotos filtravimo ir absorbentų medžiagos

0 Nepavojingos

anglies šalinimo dumblas

naudotos aktyvintos anglys

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

1 Pavojingos

chloro gamybos aktyvintos anglys

dujų perdirbimo filtrų papločiai

halogeninti filtrų papločiai, ir naudoti absorbentai

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

įsotinta arba naudota jonitinė derva

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

naudotos aktyvintos anglys

naudotų filtrų dumblas

03.2 Pramoninių nuotėkų valymo dumblas

03.21 Pramoninių procesų ir nuotėkų valymo dumblas

0 Nepavojingos

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio valymo dumblas

komunalinių ir panašių atliekų anaerobinio valymo dumblas

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

sąvartynų filtratas

dumblas, kuriame yra chromo

dumblas, kuriame nėra chromo

nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

kitaip neapibrėžtas dumblas

kitaip neapibrėžtos atliekos

03.22 Dumblas, kuriame yra angliavandenilių

0 Nepavojingos

kitaip neapibrėžtos atliekos

1 Pavojingos

vandeningas skystis po naftos regeneravimo

vandeniniai plovimo skysčiai

riebalų šalinimo garais atliekos

jūrų transporto rezervuarų valymo atliekos, kuriose yra alyvos

geležinkelių ir kelių transporto rezervuarų valymo atliekos, kuriose yra alyvos

saugojimo rezervuarų valymo atliekos, kuriose yra alyvos

naftos/nuotėkų atskyrimo riebalų ir alyvos mišinys

04 Radioaktyvios atliekos

04.1 Branduolinės atliekos

04.11 Branduolinės atliekos

04.2 Panaudoti jonizuojantys šaltiniai

04.21 Panaudoti jonizuojantys šaltiniai

04.3 Radioaktyviomis medžiagomis užteršta įranga ir gaminiai

04.31 Radioaktyviomis medžiagomis užteršta įranga ir gaminiai

04.4 Radioaktyviomis medžiagomis užterštas dirvožemis

04.41 Radioaktyviomis medžiagomis užterštas dirvožemis

05 Sveikatos priežiūros ir biologinės atliekos

05.1 Užkrečiamos sveikatos priežiūros atliekos

05.11 Užkrečiamos žmonių sveikatos priežiūros atliekos

0 Nepavojingos

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują

1 Pavojingos

kitos atliekos, kurias renkant ir šalinant taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

05.12 Užkrečiamos gyvūnų sveikatos priežiūros atliekos

0 Nepavojingos

nedidelės nuopjovos

05.2 Neužkrečiamos sveikatos priežiūros atliekos

05.21 Neužkrečiamos žmonių sveikatos priežiūros atliekos

05.22 Neužkrečiamos gyvūnų sveikatos priežiūros atliekos

05.3 Genų inžinerijos atliekos

05.31 Genų inžinerijos atliekos

1 Pavojingos

kitos atliekos, kurias renkant ir šalinant taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

06 Metalų atliekos

06.1 Juodųjų metalų laužas

06.11 Juodųjų metalų laužas

0 Nepavojingos

nebenaudojami šablonai

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

kitos juodųjų metalų kietos dalelės

geležis ir plienas

dugno pelenų medžiagos, kuriose yra geležies

06.2 Spalvotųjų metalų laužas

06.21 Brangiųjų metalų atliekos

1 Pavojingos

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

06.22 Aliuminio pakuočių atliekos

06.23 Kitos aliuminio atliekos

0 Nepavojingos

aliuminis

06.24 Vario atliekos

0 Nepavojingos

varis, bronza, žalvaris

kabelis

06.25 Švino atliekos

0 Nepavojingos

svinas

06.26 Kitos metalo atliekos

0 Nepavojingos

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

kitos spalvotųjų metalų kietosios dalelės

cinkas

alavas

06.3 Mišrios metalo atliekos

06.31 Mišrios metalo pakuotės

0 Nepavojingos

metalinės

mažos metalinės (skardinės ir pan.)

kiti metalo dirbiniai

06.32 Kitos mišrios metalo atliekos

0 Nepavojingos

kitaip neapibrėžtos atliekos

metalų mišiniai

07 Ne metalų atliekos

07.1 Stiklo atliekos

07.11 Stiklo pakuotės

0 Nepavojingos

stiklas

07.12 Kitos stiklo atliekos

0 Nepavojingos

stiklo atliekos

stiklas

07.2 Popieriaus ir kartono atliekos

07.21 Popieriaus ir kartono pakuočių atliekos

0 Nepavojingos

popierius ir kartonas

07.22 Kartono pakuočių sudėtinės atliekos

07.23 Kitos popieriaus ir kartono atliekos

0 Nepavojingos

pluošto ir popieriaus šlamas

kitaip neapibrėžtos atliekos

popierius ir kartonas

07.3 Gumos atliekos

07.31 Panaudotos padangos

0 Nepavojingos

panaudotos padangos

07.32 Kitos gumos atliekos

07.4 Plastikų atliekos

07.41 Plastikinių pakuočių atliekos

0 Nepavojingos

Plastikas

07.42 Kitos plastikų atliekos

0 Nepavojingos

plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)

plastikų kietos dalelės

plastikų antrinio perdirbimo pramonės atliekos

Plastikai

smulkūs plastikiniai dirbiniai

kiti plastikai

07.5 Medienos atliekos

07.51 Medienos pakuotės

0 Nepavojingos

Mediena

07.52 Pjuvenos ir drožlės

0 Nepavojingos

Pjuvenos

drožlės, skiedros, sugadinta miško medžiaga/medienos drožlių plokštės/fanera

07.53 Kitos medienos atliekos

0 Nepavojingos

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

medžio žievė

Mediena

07.6 Tekstilės atliekos

07.61 Dėvėti drabužiai

07.62 Įvairios tekstilės atliekos

0 Nepavojingos

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

Baltiniai

nehalogenintos apdailos atliekos

tekstilės dirbiniai

sudėtinių medžiagų atliekos (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai)

perdirbto mišraus tekstilės pluošto atliekos

perdirbto mišraus tekstilės pluošto, daugiausia gyvūninės kilmės, atliekos

perdirbto mišraus tekstilės pluošto, daugiausia dirbtinio arba sintetinio, atliekos

perdirbto mišraus tekstilės pluošto, daugiausia augalinės kilmės, atliekos

neperdirbto mišraus tekstilės pluošto, neverpto ir neausto, atliekos

neperdirbto mišraus tekstilės pluošto ir kitų natūralių pluoštinių medžiagų, daugiausia augalinės kilmės, atliekos

perdirbto mišraus tekstilės pluošto, daugiausia dirbtinio arba sintetinio, atliekos

neperdirbto mišraus tekstilės pluošto, daugiausia gyvūninės kilmės, atliekos

1 Pavojingos

odos išdirbimo halogenintos apdailos atliekos

07.63 Odos atliekos

0 Nepavojingos

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 Nebenaudojama įranga

08.1 Nebenaudojamos transporto priemonės

08.11 Nebenaudojami asmeniniai automobiliai

0 Nepavojingos

naudoti nebetinkamos transporto priemonės

08.12 Kitos nebenaudojamos transporto priemonės

0 Nepavojingos

nebenaudojamos transporto priemonės

08.2 Nebenaudojami elektros ir elektronikos įrenginiai

08.21 Nebenaudojama didesnė buitinė įranga

08.22 Nebenaudojama smulki buitinė įranga

08.23 Kiti nebenaudojami elektros ir elektronikos įrenginiai

0 Nepavojingos

vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis

vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų

kiti nebenaudojami elektronikos įrenginiai (pvz., spausdintinės plokštės)

elektronikos įrenginiai (pvz., spausdintinės plokštės)

08.3 Didelių gabaritų buitinė įranga

08.31 Didelių gabaritų buitinė įranga

08.4 Nebenaudojami mechanizmai ir įrenginių sudedamosios dalys

08.41 Baterijų ir akumuliatorių atliekos

0 Nepavojingos

šarminės baterijos

kitos baterijos ir akumuliatoriai

Baterijos

1 Pavojingos

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB ir PCT

švino akumuliatoriai

nikelio-kadmio akumuliatoriai

gyvsidabrio sausosios baterijos

08.42 Panaudoti katalizatorių įrenginiai

0 Nepavojingos

iš transporto priemonių išimti katalizatoriai, kuriuose yra brangiųjų metalų

iš transporto priemonių išimti kiti katalizatoriai

08.43 Kiti nebenaudojami mechanizmai ir įrangos sudedamosios dalys

0 Nepavojingos

kitaip neapibrėžtos atliekos

įrenginiai, kuriuose yra chlorfluorangliavandenilių

kiti nebenaudojami įrenginiai

įrenginiai, kuriuose yra chlorfluorangliavandenilių

1 Pavojingos

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

09 Gyvūninės ir augalinės atliekos

09.1 Maisto ruošimo ir perdirbimo atliekos

09.11 Gyvūninės kilmės produktų perdirbimo atliekos

0 Nepavojingos

gyvūninių audinių atliekos

plovimo ir valymo dumblas

kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos

kalkinimo atliekos

natūralių produktų organinės medžiagos (pvz., taukai, vaškas)

09.12 Daržovių produktų perdirbimo atliekos

0 Nepavojingos

plovimo ir valymo dumblas

augalų audinių atliekos

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

vartoti arba perdirbti netinkamos atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

09.13 Mišrios maisto ruošimo ir perdirbimo atliekos

0 Nepavojingos

vartoti arba perdirbti netinkamos medžiagos

alyva ir riebalai

tinkamos kompostuoti organinės virtuvės atliekos (įskaitant kepimo aliejų ir valgyklų bei restoranų virtuvių atliekas)

kitaip neapibrėžtos atliekos

09.2 Parkų ir sodų tvarkymo atliekos

09.21 Parkų ir sodų tvarkymo atliekos

0 Nepavojingos

miškų eksploatavimo atliekos

kompostuojamos atliekos

09.3 Gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas

09.31 Srutos ir mėšlas

0 Nepavojingos

gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už jų susidarymo vietos

10 Mišrios atliekos

10.1 Buitinės ir panašios atliekos

10.11 Buitinės atliekos

0 Nepavojingos

mišrios komunalinės atliekos

10.12 Gatvių valymo liekanos

0 Nepavojingos

turgaviečių atliekos

gatvių valymo liekanos

10.2 Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

10.21 kombinuotos pakuotės

0 Nepavojingos

Mišrios

10.22 Kitos mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

0 Nepavojingos

vandeninės skystosios nestiklintų atliekų grūdinimo atliekos

kombinuotosios pakuotės

neorganinės į specifikaciją neįtrauktos siuntos

organinės į specifikaciją neįtrauktos siuntos

kitaip neapibrėžtos kitos neorganinės atliekos, kuriose yra metalų

fotografinės juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro arba sidabro junginių

laivo krovinių kietosios atliekos

panaudotos žvyro gaudyklės

kitaip neapibrėžtos atliekos

atliekos, kurias surenkant ir šalinant taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

atliekos, kurias surenkant ir šalinant netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

suvirinimo atliekos

10.3 Rūšiavimo likučiai

10.31 Transporto priemonių smulkinimo atliekos

0 Nepavojingos

automobilių smulkinimo lengvosios frakcijos

10.32 Kiti rūšiavimo likučiai

0 Nepavojingos

popieriaus ir kartono perdirbimo brokas

smulkinimo likučiai

nekompostuota komunalinių ar panašių atliekų frakcija

nekompostuota gyvūninių ir augalinių atliekų frakcija

netinkamas naudoti kompostas

kitaip neapibrėžtos atliekos

Atsijos

11 Paprastas dumblas

11.1 Nuotėkų valymo įrenginių dumblas

11.11 Komunalinių nuotėkų valymo dumblas

0 Nepavojingos

miesto nuotėkų valymo dumblas

11.12 Biologiškai suyrantis kitų nuotėkų valymo dumblas

0 Nepavojingos

nuotėkų dumblas jų valymo vietoje

aušinimo bokštų atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

pramoninių nuotėkų valymo dumblas

kitaip neapibrėžtos atliekos

11.2 Geriamojo ir pramoninio vandens valymo dumblas

11.21 Geriamojo ir pramoninio vandens valymo dumblas

0 Nepavojingos

Garo katilams tiekiamo vandens dumblas

vandens skaidrinimo dumblas

kitaip neapibrėžtos atliekos

11.3 Neužterštos žemsiurbių iškasos

11.31 Neužterštos žemsiurbių iškasos

0 Nepavojingos

žemsiurbių iškasos

11.4 Atmatų duobių turinys

11.41 Atmatų duobių turinys

0 Nepavojingos

septinių rezervuarų dumblas

12 Mineralinės atliekos

12.1 Statybos ir griovimo darbų atliekos

12.11 Betono, plytų ir gipso atliekos

0 Nepavojingos

kitaip neapibrėžtos atliekos

kitų iš cemento pagamintų sudėtinių medžiagų atliekos

Betonas

Plytos

iš gipso pagamintos statybinės medžiagos

12.12 Smaluotos (asfaltuotos) kelių dangų atliekos

0 Nepavojingos

asfaltas, kuriame yra gudrono

asfaltas (kuriame nėra gudrono)

gudronai ir gudronų gaminiai

1 Pavojingos

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

12.13 Mišrios statybinės atliekos

0 Nepavojingos

kitos izoliacinės medžiagos

mišrios statybinės ir griovimo atliekos

12.2 Asbesto atliekos

12.21 Asbesto atliekos

0 Nepavojingos

asbesto cemento gamybos atliekos

nebenaudojama įranga, kurioje yra laisvojo asbesto

asbesto perdirbimo pramonės atliekos

iš asbesto pagamintos statybinės medžiagos

1 Pavojingos

elektrolizės proceso atliekos, kuriose yra asbesto

12.3 Natūralių gamtinių medžiagų atliekos

12.31 Natūralių gamtinių medžiagų atliekos

0 Nepavojingos

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos

geriamojo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

kitos nekompostuojamos atliekos

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas

žemė ir akmenys

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

kietos pirminio filtravimo ir košimo atliekos

Likučiai

mineralų, kuriuose yra metalų, kasybos atliekos

mineralų, kuriuose nėra metalų, kasybos atliekos

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos

mineralų, kuriuose yra metalų, sodrinimo atliekos

mineralų, kuriuose nėra metalų, sodrinimo atliekos

mineralų plovimo ir valymo atliekos

žvyro ir skaldos atliekos

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

smėlio ir molio atliekos

smėlio šalinimo atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

12.4 Deginimo atliekos

12.41 pramoninių išmetamųjų dujų valymo atliekos

0 Nepavojingos

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietos atliekos

išmetamųjų dujų dulkės

kitas dujų valymo dumblas

kitos dujų valymo kietos atliekos

dujų valymo dumblas

kietos dujų valymo atliekos

1 Pavojingos

dujų valymo vandeningos skystosios atliekos ir kitos vandeningos skystosios atliekos

išmetamųjų dujų dulkės

pelenai ir kitos suodžių valymo atliekos

dujų valymo dumblas

dujų valymo kietosios atliekos

12.42 Terminio apdorojimo ir deginimo šlakas ir pelenai

0 Nepavojingos

garo katilų valymo vandeninis dumblas

dugno pelenai

dugno pelenai ir šlakas

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

krosnių dulkės

krosnių šlakas

kitos dalelės ir dulkės

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes)

kitas dumblas

durpių pelenai

fosforo šlakas

pirolizės atliekos

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

dujų valymo kietosios atliekos

neperdirbtas šlakas

šlako perdirbimo atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

1 Pavojingos

antrinio lydymo juodosios nuodegos

garo katilų dulkės

kalcio arsenatas

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

pelenai

naftos pelenai

kitos dalelės ir dulkės

pirminio lydimo šlakas/baltosios nuodegos

degios lengvosios frakcijos

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

12.5 Įvairios mineralinės atliekos

12.51 Dirbtinių mineralų atliekos

0 Nepavojingos

aliuminio dulkės

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

titano dioksido gamybos gipsas

į specifikaciją neįtrauktas kalcio karbonatas

kitos dalelės ir dulkės

fosfogipsas

čerpės ir keramikos dirbiniai

kalkių deginimo ir gesinimo atliekos

stiklo pluošto medžiagų atliekos

spirito distiliavimo atliekos

kitaip neapibrėžtos atliekos

12.52 Ugniai atsparių medžiagų atliekos

0 Nepavojingos

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra organinių rišamųjų medžiagų

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra organinių rišamųjų medžiagų

krosnių dulkės

panaudota iškloja ir ugniai atsparios medžiagos

elektrolizei panaudotos anglies juostos ir ugniai atsparios medžiagos

kitaip neapibrėžtos atliekos

1 Pavojingos

panaudota tiglių iškloja

išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys

12.6 Užteršta žemė ir užterštos žemkasių iškasos

12.61 Užteršta žemė ir skalda

1 Pavojingos

išsiliejusi nafta

12.62 Užterštos žemkasių iškasos

13 Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos

13.1 Sukietintos arba stabilizuotos atliekos

13.11 Sukietintos arba stabilizuotos atliekos

0 Nepavojingos

hidraulinėmis rišamosiomis medžiagomis stabilizuotos/sukietintos atliekos

organinėmis rišamosiomis medžiagomis stabilizuotos/sukietintos atliekos

biologinio valymo būdu stabilizuotos atliekos

13.2 Sustiklintos atliekos

13.21 Sustiklintos atliekos

0 Nepavojingos

sustiklintos atliekos

--------------------------------------------------

Top