EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0172

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant suteikti pagalbą valstybėms narėms ekstremaliosios situacijos atveju ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) reaguojant į COVID 19 protrūkį

COM/2020/172 final

Briuselis, 2020 04 02

COM(2020) 172 final

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant suteikti pagalbą valstybėms narėms ekstremaliosios situacijos atveju ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) reaguojant į COVID 19 protrūkį


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa 1 (toliau – DFP reglamentas), suteikiama galimybė, kaip kraštutinę priemonę reaguojant į nenumatytas aplinkybes, mobilizuoti 0,03 % ES 28 bendrųjų nacionalinių pajamų neviršijančias nenumatytų atvejų rezervo lėšas. Remiantis 2020 m. DFP techniniu patikslinimu 2 pagal DFP reglamento 6 straipsnį, 2020 m. absoliuti nenumatytų atvejų rezervo lėšų suma yra 5 096,8 mln. EUR.

Šiandien Komisija teikia Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projektą (TBP) 3 . Jame numatyta 3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir pilietybė“ įsipareigojimų asignavimus iš viso padidinti 3 000,0 mln. EUR, kad būtų padengtas Skubios paramos priemonės (SPP) atnaujinimas Sąjungoje, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su COVID-19 protrūkio pasekmėmis ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos platesniu mastu kaupti pagrindinius išteklius ir koordinuoti jų paskirstymą visoje Europoje. Taip papildomi kiti su ta pačia išlaidų kategorija susiję padidinimai (iš viso 423,3 mln. EUR), kuriuos Komisija jau pasiūlė Taisomojo biudžeto Nr. 1/2020 projekte 4 .

Atsižvelgdama į tai, kad nėra galimybių perskirstyti 3 išlaidų kategorijos asignavimų, ir į šiandien pateiktą pasiūlymą iš dalies pakeisti DFP reglamentą, panaikinant šios priemonės taikymo apribojimus 5 , Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projekte Komisija siūlo panaudoti visą pagal šią specialią priemonę turimą bendrosios įsipareigojimų maržos sumą – 2 042,4 mln. EUR 6 .

Be to, prie TBP Nr. 2/2020 pridedamas pasiūlymas 7 iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2020/265 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo 2020 m. 8 Pagal šį pasiūlymą, kuriuo siūloma mobilizuoti suma padidinama 316,3 mln. EUR, 2020 m. iš viso būtų mobilizuota 1 094,4 mln. EUR ir būtų išnaudota visa pagal šią specialią priemonę turima suma.

Galiausiai Komisija siūlo kraštutiniu atveju 2020 m. mobilizuoti 714,6 mln. EUR nenumatytų atvejų rezervo lėšų siekiant užtikrinti, kad būtų finansuoti visi įsipareigojimų asignavimai, susiję su 2020 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 3 išlaidų kategorijos išlaidomis, viršijant įsipareigojimų asignavimų viršutinę ribą.

2.LĖŠŲ MOBILIZAVIMO PAGRINDIMAS

2.1.ĮVADAS

Skubi parama galėtų būti skiriama pagal Reglamentą (ES) 2016/369 esamų ar galimų gaivalinių arba žmogaus sukeltų nelaimių atvejais, kai išskirtinis nelaimės mastas ir poveikis yra tokie, kad dėl jų vienoje ar keliose valstybėse narėse atsiranda sunkių didelio masto humanitarinių padarinių, ir tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai nepakanka jokių kitų priemonių, kuriomis gali naudotis valstybės narės ir Sąjunga.

Sunkus ūmus respiracinis sindromas koronavirusas 2 (SARS-CoV-2) ir su juo susijusi liga (COVID-19) Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) buvo apibūdinti iš pradžių kaip tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai situacija 9 , o po to – kaip pasaulinė pandemija 10 . Labiausiai paveiktose valstybėse narėse protrūkio padariniai visuomenės sveikatai jau yra labai sunkūs ir plataus masto, ir padėtis toliau blogėja, nes tokius padarinius patiria vis daugiau valstybių narių.

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“) 11 sustiprintas tiek TBP Nr. 1/2020, tiek TBP Nr. 2/2020, pradėta Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva siekiant panaudoti Europos struktūrinius ir investicijų fondus 12 , o kitos Sąjungos priemonės padeda iš dalies spręsti ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją. Tačiau atsižvelgiant į problemos mastą ir aprėptį reikia veiksmingai spręsti su visuomenės sveikata susijusias šio protrūkio Sąjungoje humanitarines pasekmes.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija siūlo dėl COVID-19 protrūkio atnaujinti ir iš dalies pakeisti Skubios paramos priemonę (SPP) pagal Reglamentą (ES) 2016/369 13 .

2.2.NENUMATYTŲ ATVEJŲ REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMAS KAIP KRAŠTUTINĖ PRIEMONĖ

DFP reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nenumatytų atvejų rezervo lėšų naudojimas apibrėžiamas kaip kraštutinė priemonė reaguojant į nenumatytas aplinkybes. Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 14 punktą Komisija išanalizavo galimybę perskirstyti dideles esamo biudžeto sumas. 2020 m. biudžete Komisija jau pasiūlė panaudoti visą nepaskirstytą maržą pagal 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų viršutinę ribą. Be to, patvirtintame biudžete mobilizuota 778,1 mln. EUR lankstumo priemonės lėšų. Todėl nebėra galimybių toliau perskirstyti šios išlaidų kategorijos lėšų.

TBP Nr. 1/2020 ir TBP Nr. 2/2020 pasiūlyta mobilizuoti likusias lankstumo priemonės lėšas, kad bendra suma sudarytų 1 094,4 mln. EUR. Bendroji įsipareigojimų marža taikoma tik augimo ir užimtumo, taip pat migracijos ir saugumo priemonėmis ir negali būti panaudota COVID-19 protrūkio priemonėms. Todėl šiandien Komisija siūlo iš dalies pakeisti DFP reglamentą, panaikinant bendrosios įsipareigojimų maržos taikymo srities apribojimus 15 , ir nedelsiant mobilizuoti visą turimą sumą Skubios paramos priemonei ir tolesniam „rescEU“ stiprinimui pagal TBP Nr. 2/2020. Kadangi bendrosios įsipareigojimų maržos ir lankstumo priemonės bendros sumos nepakanka siūlomam įsipareigojimų asignavimų padidinimui finansuoti, vienintelė turima – kraštutinė – priemonė likusioms papildomoms išlaidoms, viršijančioms 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą, finansuoti yra 2020 m. nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas.

2.3.NENUMATYTŲ APLINKYBIŲ POVEIKIS BIUDŽETUI 2020 M.

Komisija siūlo mobilizuoti 714,6 mln. EUR iš nenumatytų atvejų rezervo papildomiems poreikiams, susijusiems su SPP atnaujinimu, patenkinti.

Atitinkami mokėjimų asignavimai bus padengti laikantis 2020 m. (ir vėlesnių) metų mokėjimų asignavimų viršutinės ribos. Mokėjimams mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervo lėšų neprireiks.

3.NENUMATYTŲ ATVEJŲ REZERVO LĖŠŲ KOMPENSAVIMAS ATSIŽVELGIANT Į DFP VIRŠUTINES RIBAS

DFP reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad panaudotos nenumatytų atvejų rezervo lėšos visiškai kompensuojamos iš einamųjų ar ateinančių finansinių metų maržų.

Remiantis DFP reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, kompensuotos sumos pagal DFP toliau nenaudojamos, kad nebūtų viršytos bendros DFP nustatytų einamųjų ir ateinančių finansinių metų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutinės ribos. Todėl iš nenumatytų atvejų rezervo 3 išlaidų kategorijai 2020 m. mobilizuojami įsipareigojimų asignavimai ir susijusi kompensacija neturi viršyti bendros 2020 m. (paskutinių dabartinio DFP laikotarpio metų) įsipareigojimų asignavimų viršutinės ribos.

Komisija siūlo kompensuoti siūlomą 3 išlaidų kategorijos išlaidų padidinimą iš nepaskirstytos maržos pagal 5 išlaidų kategorijos Administravimas išlaidų viršutinę ribą.

Atlikus kompensavimą, vis dar liktų maržos, kurių bendra vertė 633,7 mln. EUR, pagal šių išlaidų kategorijų viršutines išlaidų ribas:

·514,0 mln. EUR pagal 2 išlaidų kategoriją (Tvarus augimas. Gamtos ištekliai);

·103,4 mln. EUR pagal 4 išlaidų kategoriją (Europos vaidmuo pasaulyje);

·16,2 mln. EUR pagal 5 išlaidų kategoriją (Administravimas).

Pagal kitas išlaidų viršutines ribas maržos neliktų.

Bendra visos DFP įsipareigojimų asignavimų viršutinė riba išliktų nepakitusi.

4.PAPILDOMI ELEMENTAI

Europos Parlamentui ir Tarybai primenama, kad, kaip nurodyta DFP reglamento 13 straipsnio 1 dalies paskutiniame sakinyje, šis sprendimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje turi būti paskelbtas ne vėliau kaip Taisomasis biudžetas Nr. 2/2020.

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant suteikti pagalbą valstybėms narėms ekstremaliosios situacijos atveju ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) reaguojant į COVID 19 protrūkį

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 16 , ypač į jo 14 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 17 13 straipsnyje nustatytas 0,03 % Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų neviršijantis nenumatytų atvejų rezervas;

(2) pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 6 straipsnį Komisija 2019 m. gegužės 15 d. komunikate dėl 2020 m. finansinės programos techninio patikslinimo pagal BNP pokyčius 18 apskaičiavo šio nenumatytų atvejų rezervo 2020 m. absoliučią sumą;

(3) Komisija išnagrinėjo visas kitas finansines galimybes reaguoti į nenumatytas aplinkybes laikantis daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatytos 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) 2020 m. viršutinės išlaidų ribos. Komisija pasiūlė 2020 m. išlaidoms pagal DFP 3 išlaidų kategoriją panaudoti bendrąją įsipareigojimų maržą (iš viso 2 392 402 163 EUR) ir mobilizuoti lankstumo priemonę (iš viso 1 094 414 188 EUR). Vis dėlto, siekiant patenkinti su COVID-19 protrūkiu susijusius poreikius, būtina mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervą 2020 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete padidinant DFP 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimus ir viršijant šios išlaidų kategorijos viršutinę ribą, kaip siūloma Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projekte 19 ;

(4) atsižvelgiant į šią ypatingą padėtį laikoma, kad Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta kraštutinės priemonės naudojimo sąlyga yra įvykdyta;

(5) šis sprendimas turėtų įsigalioti tą pačią dieną kaip ir 2020 m. biudžeto pakeitimas, atsižvelgiant į tai, kad iš nenumatytų atvejų rezervo kai kuriuos veiksmus leidžiama finansuoti viršijant daugiametėje finansinėje programoje 2020 m. biudžetui nustatytą viršutinę ribą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sudarant 2020 finansinių metų Sąjungos bendrąjį biudžetą mobilizuojamos nenumatytų atvejų rezervo lėšos siekiant skirti 714 558 138 EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, viršijant daugiametės finansinės programos 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) įsipareigojimų viršutinę ribą.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyta 714 558 138 EUR suma kompensuojama iš 5 išlaidų kategorijos „Administravimas“ 2020 finansinių metų maržos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2)    COM(2019) 310, 2019 5 15.
(3)    COM(2020) 170, 2020 4 2.
(4)    COM(2020) 145, 2020 3 27.
(5)    COM(2020) 174, 2020 4 2.
(6)    Į šią sumą įtraukiama likusi 2019 m. marža (1 316,9 mln. EUR), šiandien Komisijos patvirtintu „Specialiųjų priemonių techniniu patikslinimu“ (COM(2020) 173, 2020 4 2) skirta panaudoti 2020 m.
(7)    Pirmasis pasiūlymas iš dalies pakeisti šį sprendimą pateiktas kartu su TBP Nr. 1/2020, tačiau pakeistas šiuo antruoju.
(8)    COM(2020) 171, 2020 4 2.
(9)    2020 m. sausio 30 d.
(10)    2020 m. kovo 11 d.
(11)    2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
(12)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento Ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 [Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva], COM(2020) 113 final, 2020 3 13.
(13)    COM(2020) 175, 2020 4 2.
(14)

   OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(15)    COM(2020) 174, 2020 4 2.
(16)    OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(17)    2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
(18)    2019 m. gegužės 15 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2020 m. finansinės programos techninio patikslinimo pagal BNP pokyčius (COM(2019) 310).
(19)    COM(2020) 170, 2020 4 2.
Top