EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0723

2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo

OJ L 206, 8.8.2009, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 291 - 298

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj

8.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 723/2009

2009 m. birželio 25 d.

dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 171 straipsnį ir 172 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties 171 straipsnį Bendrija gali steigti bendras įmones arba kitas struktūras, būtinas efektyviai vykdyti Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programas.

(2)

Parama mokslinių tyrimų infrastruktūroms Europoje ir tų infrastruktūrų plėtra yra nuolatinis Bendrijos tikslas, paskutinį kartą aptartas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (4) ir ypač 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendime 2006/974/EB dėl specialiosios programos „Pajėgumai“ (5).

(3)

Paprastai parama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kūrimui ir naudojimui iš esmės teikiama subsidijomis valstybėse narėse įkurtoms mokslinių tyrimų infrastruktūroms, tačiau pastaraisiais metais įsitikinta, kad reikia papildomų pastangų siekiant paskatinti naujų struktūrų plėtrą, sukuriant tinkamą teisinį pagrindą, kuriuo remiantis būtų lengviau Bendrijos lygiu steigti tas struktūras ir jas naudoti.

(4)

Šį poreikį ne kartą pareiškė politiniu lygiu valstybės narės ir Bendrijos institucijos bei įvairūs Europos mokslinių tyrimų bendruomenės atstovai, pavyzdžiui, įmonės, mokslinių tyrimų centrai bei universitetai ir visų pirma Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros forumas (ESFRI).

(5)

Nors Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros bendrosiose programose jau seniai pripažįstama, kad siekiant Sutarties 163 straipsnyje nustatytų Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros tikslų didžiausia svarba tenka pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūroms, tų struktūrų steigimo, finansavimo ir naudojimo taisyklės vis dar nevienodos ir skirtos pavieniams regionams. Atsižvelgiant į tai, kad Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konkuruoja su Bendrijos pasaulinių daug į šiuolaikines plataus masto infrastruktūras investuojančių ir investuosiančių partnerių infrastruktūromis, ir į tai, kad dėl nuolat didėjančio sudėtingumo ir kainos tokios infrastruktūros dažnai tampa neprieinamos vienai valstybei narei arba net žemynui, dabar būtina visapusiškai pasinaudoti Sutarties 171 straipsnio galimybėmis ir jas plėtoti kuriant teisinį pagrindą, nustatantį procedūras ir sąlygas, pagal kurias Bendrijos lygiu būtų steigiamos ir naudojamos Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, būtinos efektyviam Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros programų vykdymui. Šis naujas teisinis pagrindas papildytų kitas tarptautinės arba Bendrijos teisės galiojančias teisines organizavimo formas.

(6)

Kitaip nei Bendros technologijų iniciatyvos (BTI), steigiamos kaip bendros įmonės, kuriose Bendrija yra vienas iš narių ir kurioms ji teikia finansinius įnašus, Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (toliau – ERIC) turėtų būti laikomas ne Bendrijos įstaiga pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (Finansinis reglamentas) (6) 185 straipsnį, o juridiniu asmeniu, kurio nariu Bendrija nebūtinai gali būti ir kuriam ji neteikia finansinių įnašų, kaip nustatyta Finansinio reglamento 108 straipsnio 2 dalies f punkte.

(7)

Atsižvelgiant į tai, kad programavimą ir atitinkamą mokslinių tyrimų veiklą valstybės narės ir Bendrija vykdo glaudžiai bendradarbiaudamos ir papildydamos viena kitą, kaip nustatyta Sutarties 164 ir 165 straipsniuose, suinteresuotosios valstybės narės vienos arba drauge su kitais reikalavimus atitinkančiais subjektais turėtų nustatyti poreikį kurti savo mokslinių tyrimų infrastruktūras šia teisine forma pagal savo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą ir Bendrijos reikalavimus. Dėl tų pačių priežasčių tapti ERIC narėmis turėtų būti sudarytos galimybės visoms suinteresuotosioms valstybėms narėms ir galbūt reikalavimus atitinkančioms Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos bendrosios programos asocijuotosioms šalims (toliau – asocijuotosios šalys) bei trečiosioms šalims ir specializuotoms tarpvyriausybinėms organizacijoms. Be dalyvavimo visapusiškoje partnerystėje valstybės narės turėtų galėti tapti stebėtojomis ERIC įstatuose nurodytomis sąlygomis.

(8)

Pagal šį reglamentą įsteigto ERIC pagrindinė užduotis turėtų būti sukurti ir naudoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą remiantis ne ekonominiu pagrindu bei didžiąją savo išteklių dalį ERIC turėtų skirti pagrindinei užduočiai vykdyti. Siekiant paskatinti inovacijas ir keitimąsi žiniomis bei technologijomis, ERIC turėtų būti leista vykdyti tam tikrą nustatytą ekonominę veiklą, jei ji glaudžiai susijusi su jo pagrindine užduotimi ir nekelia grėsmės jos vykdymui. Tai, kad kuriamos tokios mokslinių tyrimų infrastruktūros kaip ERIC, nesudaro kliūčių pripažinti, kad įgyvendinant EMTISF parengtą strateginį planą ir siekiant Europos mokslinių tyrimų pažangos yra naudingos ir kitokių teisinių organizavimo formų visai Europai svarbios mokslinių tyrimų infrastruktūros. Komisija turėtų užtikrinti, kad EMTISF nariai ir kitos suinteresuotosios šalys būtų informuoti apie šias alternatyvias teisines organizavimo formas.

(9)

Veiksminga mokslinių tyrimų infrastruktūrų parama Europos mokslinių tyrimų veiklai turėtų padėti užtikrinti aukštą Bendrijos mokslinių tyrimų lygį ir Bendrijos ekonomikos konkurencingumą, kaip numatyta vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio prognozėse. Dėl to šios infrastruktūros pagal jų įstatuose nustatytas taisykles turėtų būti faktiškai atviros visai Europos mokslinių tyrimų bendruomenei, remiantis jomis turėtų būti siekiama, kad Europos moksliniai pajėgumai būtų didesni už dabartinius pažangiausius pajėgumus, ir taip būtų prisidėta prie Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtros.

(10)

Kad ERIC steigimo procesas būtų efektyvus, ERIC steigti ketinantys subjektai turi pateikti paraišką Komisijai, kad ši, padedama nepriklausomų ekspertų, tarp kurių gali būti EMTISF narių, turėtų įvertinti, ar siūloma mokslinių tyrimų infrastruktūra atitinka šį reglamentą. Tokioje paraiškoje turėtų būti priimančiosios valstybės narės pareiškimas, kuriuo ji pripažįsta ERIC kaip tarptautinę įstaigą ar organizaciją, nuo pat jo įsteigimo, taikant 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (7) bei 1992 m. vasario 25 d. Europos Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (8). Be to, laikantis valstybės pagalbos taisyklių, ERIC, kaip tarptautinė organizacija, turėtų naudotis tam tikromis lengvatomis taikant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (9).

(11)

Užtikrinant skaidrumą sprendimas dėl ERIC įsteigimo turėtų būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Dėl tų pačių priežasčių prie tokių sprendimų turėtų būti pridedami esminiai jo įstatų elementai.

(12)

Kad nustatytas užduotis ERIC vykdytų kuo efektyviau, jam turėtų būti suteiktas juridinio asmens statusas ir nustatyta plačiausia teisinio veiksnumo sritis nuo pat tos dienos, kurią įsigalioja jos steigiamasis sprendimas. Taikytinos teisės nustatymo tikslais ERIC buveinė turėtų būti vieno iš jo narių, t. y. valstybės narės arba asocijuotosios šalies, teritorijoje.

(13)

ERIC narėmis turėtų būti bent trys valstybės narės, taip pat jo narėmis gali būti reikalavimus atitinkančios asocijuotosios šalys ir asocijuotosiomis šalimis nesančios trečiosios šalys, taip pat specializuotos tarpvyriausybinės organizacijos.

(14)

Atsižvelgiant į šio reglamento svarbą Bendrijai, valstybės narės drauge turėtų turėti balsų daugumą ERIC narių susirinkime.

(15)

Išsamios šio pagrindo įgyvendinimo nuostatos turėtų būti įtrauktos į įstatus, kuriais remdamasi Komisija turėtų patikrinti, ar paraiška atitinka šiuo reglamentu nustatytą pagrindą.

(16)

Būtina užtikrinti, viena vertus, kad ERIC turi būtinas lanksčias įstatų keitimo sąlygas, kita vertus, kad ERIC įsteigusi Bendrija turi išlaikyti tam tikrų esminių elementų kontrolę. Kad įsigaliotų pakeitimas, susijęs su prie sprendimo dėl ERIC įsteigimo pridėtu įstatų esminiu elementu, tas pakeitimas turėtų būti patvirtintas Komisijos sprendimu, priimtu laikantis tokios pačios kaip ERIC steigimo procedūros. Apie kitus pakeitimus turėtų būti pranešama Komisijai, kuriai turėtų būti suteikiama teisė prieštarauti, jei tokį pakeitimą ji laiko neatitinkančiu šio reglamento.

(17)

Efektyviam veiklos valdymui ERIC būtina įsteigti valdymo organus. Įstatuose turėtų būti nustatoma, kaip tokie valdymo organai teisiškai atstovauja ERIC.

(18)

ERIC privalo veikti pagal patikimus biudžeto principus, kad vykdytų finansines pareigas.

(19)

ERIC galėtų turėti teisę gauti finansavimą pagal Finansinio reglamento VI antraštinę dalį. Taip pat galėtų būti teikiamas sanglaudos politikai skirtas finansavimas laikantis tos srities Bendrijos teisės aktų.

(20)

Siekiant, kad ERIC savo užduotis vykdytų kuo efektyviau, ir atsižvelgiant į jam suteiktą juridinio asmens statusą, ERIC turėtų būti atsakingas už savo skolas. Tam, kad nariai galėtų patys priimti su jų atsakomybe susijusius atitinkamus sprendimus, turi būti galima įstatuose nustatyti įvairias atsakomybės taisykles, kurių taikymo sritis būtų platesnė nei narių įnašais ribojama atsakomybė.

(21)

Kadangi ERIC steigiamas pagal Bendrijos teisę, jo veiklą turėtų reglamentuoti Bendrijos teisė ir tos valstybės, kurioje yra ERIC buveinė, teisė. Tačiau ERIC veikla galėtų būti vykdoma kitos valstybės teritorijoje. Konkrečiais ERIC įstatuose apibrėžtais klausimais turėtų būti taikoma tos valstybės teisė. Be to, ERIC veiklą turėtų reglamentuoti įstatus atitinkančios įgyvendinimo taisyklės.

(22)

Valstybės narės gali taikyti ar priimti įstatymus ar kitus teisės aktus, kurie nepažeidžia šio reglamento taikymo srities ar tikslų.

(23)

Siekiant užtikrinti pakankamą šio reglamento laikymosi kontrolę, ERIC turėtų Komisijai ir atitinkamoms valdžios institucijoms perduoti metines jo ataskaitas ir visą informaciją apie aplinkybes, keliančias rimtą grėsmę jo užduočių įvykdymui. Jei remdamasi metinėmis ataskaitomis arba kitais šaltiniais Komisija sužino, kad ERIC veikla vykdoma šiurkščiai pažeidžiant šį reglamentą ar kitą taikytiną teisę, ji turėtų paprašyti ERIC ir (arba) ERIC narių pasiaiškinti arba imtis veiksmų. Ypatingais atvejais ir jeigu veiksmų padėčiai ištaisyti nebuvo imtasi, Komisija galėtų panaikinti sprendimą dėl ERIC įsteigimo; tokiu pagrindu pradedamas ERIC likvidavimas.

(24)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti valstybes nares apimančią Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų sistemą, valstybės narės remdamosi savo nacionalinėmis konstitucinėmis sistemomis negali deramai pasiekti ir kadangi, atsižvelgiant į tarpvalstybinį problemos pobūdį, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytas tikslui pasiekti.

(25)

Kadangi šis reglamentas parengtas visų pirma siekiant užtikrinti efektyvų Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų vykdymą ir kadangi šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės yra iš esmės valdymo priemonės, jos turėtų būti tvirtinamos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (10), 4 straipsnyje numatytos valdymo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas teisinis pagrindas, reglamentuojantis Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (toliau – ERIC) steigimo reikalavimus ir procedūras bei šio konsorciumo įsteigimo pasekmes.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šio reglamento taikymo tikslais vartojamos tokios sąvokų apibrėžtys:

a)   mokslinių tyrimų infrastruktūra– priemonės, ištekliai ir susijusios paslaugos, kuriais naudojasi mokslo bendruomenė atlikdama aukščiausio lygio mokslinius tyrimus visose srityse, ir apima pagrindinę mokslinę įrangą ir mokslinių tyrimų medžiagą; žinių šaltinius, pavyzdžiui, rinkinius, archyvus ir struktūrizuotą mokslinę informaciją; informacijos ir ryšių technologijomis grindžiamas infrastruktūras, pavyzdžiui, GRID tinklą, kompiuterinę įrangą, programinę įrangą ir ryšio priemones bei bet kurias kitas išskirtines priemones, kurios yra esminės mokslinei kompetencijai įgyti. Tokia infrastruktūra gali būti sutelkta vienoje vietoje arba „paskirstytoji“ (išteklių organizuotas tinklas);

b)   trečioji šalis– valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė;

c)   asocijuotoji šalis– trečioji šalis, kuri yra tarptautinio susitarimo su Bendrija šalis, pagal to susitarimo nuostatas ar jo pagrindu mokanti finansinį įnašą į visas Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programas ar jų dalį.

3 straipsnis

Užduotis ir kita veikla

1.   ERIC pagrindinė užduotis – sukurti ir naudoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

2.   ERIC savo pagrindinę užduotį vykdo nesiekdamas ekonominės naudos. Tačiau jis gali vykdyti tam tikrą šalutinę ekonominę veiklą, jei ji glaudžiai susijusi su jo pagrindine užduotimi ir nekelia grėsmės jos vykdymui.

3.   Ekonominės veiklos išlaidas ir pajamas ERIC registruoja atskirai; jis nustato tokios veiklos kainas pagal rinkos kainas arba, jei rinkos kainos nežinomos, veiklos kainas nustato prie visų išlaidų pridėdamas pagrįstą maržą.

4 straipsnis

Infrastruktūrai keliami reikalavimai

ERIC kuriama mokslinių tyrimų infrastruktūra turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

ji būtina Europos mokslinių tyrimų programoms ir projektams vykdyti, be kita ko, siekiant efektyviai vykdyti Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programas;

b)

ji vertinga stiprinant Europos mokslinių tyrimų erdvę (ERA) bei suteikiant jai struktūrą ir sudaro sąlygas esminiams teigiamiems poslinkiams atitinkamose mokslo ir technologijų srityse tarptautiniu lygiu;

c)

galimybė veiksmingai ja naudotis pagal jos įstatuose nustatytas taisykles suteikiama Europos mokslinių tyrimų bendruomenei, kurią sudaro valstybių narių ir asocijuotųjų šalių mokslo darbuotojai;

d)

ji padeda sudaryti sąlygas žinių ir (arba) mokslo darbuotojų judumui ERA ir stiprina naudojimąsi visos Europos intelektualiuoju potencialu; ir

e)

ji padeda skleisti ir optimizuoti Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos srityse pasiektus rezultatus.

5 straipsnis

Paraiška dėl ERIC steigimo

1.   Dėl ERIC steigimo besikreipiantys subjektai (toliau – pareiškėjai) pateikia Komisijai paraišką. Į viena iš Sąjungos institucijų oficialiųjų kalbų pateikiamą rašytinę paraišką įtraukiama:

a)

prašymas Komisijai dėl ERIC steigimo;

b)

siūlomi ERIC įstatai, nurodyti 10 straipsnyje;

c)

mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurią sukurs ir naudos ERIC, techninis ir mokslinis aprašymas, kuriame nagrinėjami visų pirma 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai;

d)

priimančiosios valstybės narės pareiškimas, kuriuo ji pripažįsta ERIC kaip Tarybos direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio g punkte bei 151 straipsnio 1 dalies b punkte ir Direktyvos 92/12/EEB 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtą tarptautinę organizaciją nuo pat jo įsteigimo. Šiose nuostatose numatytų išimčių apribojimai ir sąlygos nustatomi ERIC narių tarpusavio susitarimu.

2.   Komisija įvertina paraišką atsižvelgdama į šiame reglamente nustatytas sąlygas. Vertindama ji turi prašyti nepriklausomų ekspertų, visų pirma tos srities, kurioje ketinama vykdyti ERIC veiklą, nuomonės. Tokio vertinimo rezultatai pranešami pareiškėjams, kurių prireikus prašoma per pagrįstą laikotarpį papildyti arba pataisyti paraišką.

6 straipsnis

Sprendimas dėl paraiškos

1.   Atsižvelgdama į 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir laikydamasi 20 straipsnyje nurodytos tvarkos Komisija:

a)

įsitikinusi, kad šiame reglamente nustatyti reikalavimai įvykdyti, priima sprendimą dėl ERIC įsteigimo; arba

b)

nusprendusi, kad šiame reglamente nustatyti reikalavimai neįvykdyti, įskaitant tai, kad nėra pateiktas 5 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas pareiškimas, paraišką atmeta.

2.   Apie sprendimą dėl paraiškos pranešama pareiškėjams. Jei paraiška atmetama, sprendimas pareiškėjams aiškiai ir tiksliai paaiškinamas.

Sprendimas dėl ERIC įsteigimo taip pat skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje.

3.   Prie sprendimo dėl ERIC įsteigimo pridedami į paraišką įtraukti įstatų esminiai elementai, nustatyti 10 straipsnio b–f punktuose ir g punkto i–vi papunkčiuose.

7 straipsnis

ERIC statusas

1.   Nuo sprendimo dėl ERIC įsteigimo įsigaliojimo datos ERIC turi juridinio asmens statusą.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje ERIC turi didžiausią pagal tos valstybės narės teisę juridiniams asmenims suteikiamą teisnumą ir veiksnumą. Visų pirma ERIC gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei intelektinę nuosavybę, jam gali priklausyti toks turtas ir nuosavybė, jis gali tokį turtą ir nuosavybę perleisti, taip pat jis gali sudaryti sutartis ir būti šalimi teismo procese.

3.   ERIC yra tarptautinė organizacija, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 15 straipsnio c punkte.

8 straipsnis

Buveinė ir pavadinimas

1.   ERIC buveinė yra vienos iš narių, kuri yra valstybė narė arba asocijuotoji šalis, teritorijoje.

2.   ERIC pavadinimas turi santrumpą „ERIC“.

9 straipsnis

Narystės kriterijai

1.   ERIC nariais gali tapti:

a)

valstybės narės;

b)

asocijuotosios šalys;

c)

kitos nei asocijuotosios trečiosios šalys;

d)

tarpvyriausybinės organizacijos.

2.   ERIC narėmis turi būti mažiausiai trys valstybės narės. Pagal nešališkas ir pagrįstas įstatų sąlygas ERIC narėmis ir balsavimo teisių neturinčiomis stebėtojomis gali bet kuriuo metu tapti daugiau valstybių narių įstatuose numatytomis sąlygomis. Asocijuotosios ir trečiosios šalys bei tarpvyriausybinės organizacijos taip pat gali tapti ERIC narėmis laikantis įstatuose nustatytų narystės sąlygų ir procedūrų, jei tokiai narystei pritariama 12 straipsnio a punkte nurodytame narių susirinkime.

3.   Narių susirinkime valstybės narės bendrai turi balsavimo teisių daugumą.

4.   Įgyvendinant tam tikras nustatytas teises ir vykdant tam tikrus nustatytus ERIC nario įsipareigojimus, bet kuriai valstybei narei, asocijuotajai šaliai arba trečiajai šaliai gali atstovauti vienas arba daugiau viešųjų subjektų, įskaitant regionus, arba viešąsias paslaugas teikiantys privatieji subjektai.

5.   ERIC įsteigti arba narystės jame siekiančios asocijuotosios šalys, trečiosios šalys ir tarpvyriausybinės organizacijos pripažįsta, kad jo juridinio asmens statusas ir galios nustatomi pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, ir kad jam taikomos taisyklės, nustatytos taikant 15 straipsnį.

6.   ERIC įsteigti arba narystės jame siekiančios asocijuotosios ir trečiosios šalys ERIC taiko tokias pat sąlygas, kokios nustatytos 5 straipsnio 1 dalies d punkte ir 7 straipsnio 3 dalyje.

10 straipsnis

Įstatai

ERIC įstatuose nurodoma bent:

a)

narių ir stebėtojų sąrašas ir, kai taikoma, nariams atstovaujančių subjektų sąrašas, taip pat narystės ir atstovavimo keitimo sąlygos ir tvarka pagal 9 straipsnį;

b)

ERIC užduotys ir veikla;

c)

buveinė laikantis 8 straipsnio 1 dalies;

d)

ERIC pavadinimas laikantis 8 straipsnio 2 dalies;

e)

ERIC veiklos trukmė ir likvidavimo pagal 16 straipsnį tvarka;

f)

taisyklės dėl atsakomybės, taikant 14 straipsnio 2 dalį;

g)

pagrindiniai principai toliau nurodytose srityse:

i)

politika dėl naudotojams suteikiamos prieigos;

ii)

mokslinio vertinimo politika;

iii)

rezultatų sklaidos politika;

iv)

intelektinės nuosavybės teisių politika;

v)

užimtumo politika, įskaitant lygias galimybes;

vi)

skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos principus atitinkanti viešųjų pirkimų politika;

vii)

veiklos nutraukimas, jei reikia;

viii)

duomenų politika;

h)

narių teisės ir pareigos, įskaitant pareigą atlikti įmokas į subalansuotą biudžetą ir balsavimo teisės;

i)

ERIC organai, jų vaidmuo ir pareigos, sudarymo būdai ir sprendimų, įskaitant įstatų keitimo sprendimus, priėmimo tvarka, laikantis 11 ir 12 straipsnių;

j)

nustatyta (-os) darbo kalba (-os);

k)

nuorodos į įstatų įgyvendinimo taisykles.

Įstatai viešai skelbiami ERIC interneto svetainėje ir su jais galima susipažinti jo buveinėje.

11 straipsnis

Įstatų pakeitimai

1.   ERIC pateikia Komisijai tvirtinti bet kuriuos įstatų pakeitimus, susijusius su 10 straipsnio b–f punktais ir g punkto i–vi papunkčiais. Tokie pakeitimai neįsigalioja anksčiau, nei įsigalioja patvirtinamasis sprendimas. Komisija mutatis mutandis taiko 5 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnį.

2.   Bet kuriuos kitus nei 1 dalyje nurodytus įstatų pakeitimus ERIC pateikia Komisijai per dešimt dienų nuo jų patvirtinimo.

3.   Per šešiasdešimt dienų nuo pateikimo Komisija gali pareikšti prieštaravimą dėl tokių pakeitimų, nurodydama priežastis, kodėl pakeitimai neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

4.   Pakeitimai įsigalioja tik po to, kai pasibaigia terminas prieštaravimui pareikšti arba kai Komisijai nereikalauja laikytis to termino arba kai pareikštas prieštaravimas panaikinamas.

5.   Pakeitimo paraiškoje nurodoma:

a)

siūlomo arba tam tikrais atvejais priimto pakeitimo tekstas ir data, kurią pakeitimas įsigalioja;

b)

pakeista konsoliduota įstatų redakcija.

12 straipsnis

ERIC struktūra

Įstatuose numatomi bent toliau išvardyti organai ir jų kompetencija:

a)

narių susirinkimas – neribotą sprendimų priėmimo, įskaitant sprendimus dėl biudžeto patvirtinimo, galias turintis organas;

b)

narių susirinkimo skiriamas direktorius arba direktorių valdyba – vykdomasis organas ir ERIC teisinis atstovas.

Įstatuose nustatoma direktorių valdybos narių teisinio atstovavimo ERIC tvarka.

13 straipsnis

Biudžeto principai, finansinės ataskaitos ir auditas

1.   Visi ERIC pajamų ir išlaidų straipsniai įtraukiami į kiekvienais finansiniais metais sudaromas sąmatas ir nurodomi biudžete. Turi būti išlaikyta biudžeto pajamų ir išlaidų pusiausvyra.

2.   ERIC nariai užtikrina, kad asignavimai būtų naudojami pagal patikimo finansų valdymo principus.

3.   Biudžetas sudaromas ir vykdomas bei finansinės ataskaitos pateikiamos laikantis skaidrumo principo.

4.   ERIC finansinės ataskaitos pateikiamos kartu su finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

5.   ERIC galioja taikomos teisės reikalavimai, susiję su finansinių ataskaitų rengimu, pateikimu, auditu ir skelbimu.

14 straipsnis

Atsakomybė ir draudimas

1.   ERIC atsako už savo skolas.

2.   Narių finansinė atsakomybė už ERIC skolas nustatoma atsižvelgiant į jų atitinkamus įnašus, suteiktus ERIC. Įstatuose nariai gali nurodyti, kad jie padengs nustatyto dydžio skolas, viršijančias jų atitinkamus įnašus, arba neriboto dydžio skolas.

3.   Jei narių finansinė atsakomybė yra ribota, ERIC apsidraudžia tinkamu draudimu nuo jo infrastruktūros kūrimui bei veiklai būdingos galinčios kilti rizikos.

4.   Bendrija už ERIC skolas neatsako.

15 straipsnis

Taikoma teisė ir jurisdikcija

1.   ERIC steigimą ir vidaus veiklą reglamentuoja:

a)

Bendrijos teisė, visų pirma šis reglamentas bei 6 straipsnio 1 dalies a punkte ir 11 straipsnio 1 dalyje nurodyti sprendimai;

b)

valstybės narės, kurioje yra ERIC buveinė, teisė, o tais atvejais, jei buveinė nėra toje valstybėje narėje, arba yra iš dalies, a punkte nurodyti aktai;

c)

įstatai ir jų įgyvendinimo taisyklės.

2.   ERIC narių tarpusavio bei narių ir ERIC teisinių ginčų, taip pat teisinių ginčų, kuriuose viena iš šalių yra Bendrija, nagrinėjimas priklauso Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

3.   ERIC ir trečiųjų šalių ginčams taikomi Bendrijos teisės aktai dėl jurisdikcijos. Bendrijos teisės aktuose nenumatytais atvejais ginčų sprendimo teismų jurisdikcija nustatoma pagal valstybės, kurioje yra ERIC buveinė, teisę.

16 straipsnis

Likvidavimas ir nemokumas

1.   Įstatuose nustatoma ERIC likvidavimo tvarka, narių susirinkimui priėmus tokį sprendimą. Likviduojant ERIC veiklos vykdymas gali būti perduotas kitam juridiniam asmeniui.

2.   ERIC nedelsdamas ir ne vėliau kaip per dešimt dienų po to, kai narių susirinkimas priima sprendimą dėl likvidavimo, apie tai praneša Komisijai. Atitinkamą pranešimą Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

3.   ERIC nedelsdamas ir ne vėliau kaip per dešimt dienų po likvidavimo procedūros užbaigimo praneša apie užbaigtą likvidavimo procedūrą Komisijai. Atitinkamą pranešimą Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. ERIC nustoja veikti to pranešimo paskelbimo dieną.

4.   Jei ERIC negali sumokėti savo skolų, apie tai jis nedelsdamas praneša Komisijai. Atitinkamą pranešimą Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

17 straipsnis

Ataskaitos ir kontrolė

1.   ERIC parengia metinę veiklos, visų pirma mokslinės veiklos, veiklos vykdymo ir finansinės veiklos, nurodytos 3 straipsnyje, ataskaitą. Narių susirinkimui patvirtinus šią ataskaitą, ji perduodama Komisijai bei atitinkamoms valdžios institucijoms per šešis mėnesius nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos. Ši ataskaita skelbiama viešai.

2.   ERIC ir atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai aplinkybes, dėl kurių gali kilti didelė grėsmė ERIC užduočių įvykdymui arba kurios gali sutrukdyti ERIC įvykdyti šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

3.   Jei Komisija sužino, kad ERIC veikla vykdoma šiurkščiai pažeidžiant šį reglamentą, jo pagrindu priimtus sprendimus arba kitą taikytiną teisę, ji prašo ERIC ir (arba) ERIC narių pasiaiškinti.

4.   Jei Komisija, suteikusi ERIC ir (arba) ERIC nariams pakankamai laiko pastaboms pateikti, nusprendžia, kad ERIC veikla vykdoma šiurkščiai pažeidžiant šį reglamentą, jo pagrindu priimtus sprendimus arba kitą taikytiną teisę, ji gali pasiūlyti ERIC ir ERIC nariams imtis veiksmų padėčiai ištaisyti.

5.   Jei veiksmų padėčiai ištaisyti nebuvo imtasi, Komisija gali panaikinti sprendimą dėl ERIC įsteigimo laikydamasi 20 straipsnyje nurodytos procedūros. Apie tokį sprendimą pranešama ERIC ir jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje. Tokiu pagrindu pradedamas ERIC likvidavimas.

18 straipsnis

Reikiamos nuostatos

Valstybės narės imasi tokių priemonių, kurių reikia tinkamam šio reglamento taikymui užtikrinti.

19 straipsnis

Ataskaita ir peržiūra

Ne vėliau kaip 2014 m. liepos 27 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai jo taikymo ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl pakeitimų.

20 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda valdymo komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/486/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2009 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. MIKO


(1)  2009 m. vasario 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 sausio 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 76, 2009 3 31, p. 6.

(4)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(5)  OL L 54, 2007 2 22, p. 101.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(8)  OL L 76, 1992 3 23, p. 1.

(9)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(10)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


Top