EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0272

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai

OL L 91, 2009 4 3, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/oj

3.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 272/2009

2009 m. balandžio 2 d.

kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugos bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), visų pirma į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad Komisija patvirtintų bendrąsias priemones neesminiams to reglamento priede nurodytiems bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų elementams pakeisti juos papildant.

(2)

Be to, Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad Komisija turi patvirtinti išsamias Reglamento (EB) Nr. 300/2008 priede nurodytų bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų, papildytų pagal 4 straipsnio 2 dalį Komisijos patvirtintomis bendrosiomis priemonėmis, išsamias įgyvendinimo priemones.

(3)

Todėl reikėtų patvirtinti bendruosius pagrindinius civilinės aviacijos saugumo standartus papildančias bendrąsias priemones tikrinimo, patekimo kontrolės ir kitokios saugumo kontrolės srityje, taip pat draudžiamų daiktų, trečiųjų šalių saugumo standartų atitikties pripažinimo, personalo įdarbinimo, mokymo, specialiųjų saugumo procedūrų ir saugumo kontrolės netaikymo srityje.

(4)

Tokios bendrosios priemonės būtinos tam, kad Europos Sąjungoje aviacijos saugumo lygis pasiektų standartus, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (2), panaikintą Reglamentu (EB) Nr. 300/2008.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 24 straipsnį minėto reglamento priedas taikomas nuo įgyvendinimo taisyklėse nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo Reglamento (EB) Nr. 300/2008 įsigaliojimo. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 straipsnį patvirtintų bendrųjų priemonių taikymas turėtų būti atidėtas, kol pagal 4 straipsnio 3 dalį bus patvirtintos įgyvendinimo taisyklės, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 d.

(6)

Skystų sprogstamųjų medžiagų aptikimo metodai, įskaitant technologijas, visos Europos Sąjungos oro uostuose turėtų būti pradėti taikyti kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2010 m. balandžio 29 d., kad nekenksmingus skysčius keleiviai galėtų įsinešti be apribojimų. Jeigu skystų sprogstamųjų medžiagų aptikimo metodų, įskaitant technologijas, pradėti taikyti laiku neįmanoma, Komisija pasiūlys papildyti daiktų, kurie gali būti uždrausti, sąrašą (priedo B dalis). Jeigu dėl objektyvių priežasčių skystų sprogstamųjų medžiagų aptikimo metodų tam tikruose oro uostuose pradėti taikyti neįmanoma, Komisija įgyvendinimo priemonėse nurodys, kokių priemonių reikia imtis, kad skysčius būtų galima įsinešti nepažeidžiant saugumo standartų.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatytos bendrosios priemonės, papildančios Reglamento (EB) Nr. 300/2008 priede nustatytus bendruosius pagrindinius standartus, kad būtų:

a)

leista taikyti priedo A dalyje nurodytus tikrinimo metodus;

b)

uždrausti priedo B dalyje nurodytų kategorijų daiktai;

c)

nustatyta, kada galima suteikti leidimą patekti į kontroliuojamąją zoną ir riboto patekimo zonas, kaip nustatyta priedo C dalyje;

d)

leista taikyti priedo D dalyje nurodytus transporto priemonių, orlaivio saugumo patikrinimo ir nuodugnaus orlaivio saugumo patikrinimo būdus;

e)

nustatyti priedo E dalyje nurodyti trečiųjų šalių saugumo standartų atitikties pripažinimo kriterijai;

f)

nustatytos priedo F dalyje nurodytos sąlygos, kuriomis tikrinami kroviniai ir paštas ar jiems taikoma kita saugumo kontrolė, taip pat apibrėžtas registruotųjų agentų, žinomų siuntėjų ir patikimų siuntėjų patvirtinimo arba skyrimo procesas;

g)

nustatytos priedo G dalyje nurodytos sąlygos, kuriomis tikrinamas oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos arba jiems taikoma kitokia saugumo kontrolė;

h)

nustatytos priedo H dalyje nurodytos sąlygos, kuriomis tikrinamos orlaivių atsargos ir oro uosto atsargos arba joms taikoma kita saugumo kontrolė, taip pat apibrėžtas reguliuojamų tiekėjų ir žinomų tiekėjų patvirtinimo arba skyrimo procesas;

i)

nustatyti priedo I dalyje nurodyti svarbiausių riboto patekimo zonų dalių nustatymo kriterijai;

j)

nustatyti priedo J dalyje nurodyti kriterijai, taikytini įdarbinant instruktorius ir asmenis, kurie vykdys patikrinimus, kontroliuos patekimą į atitinkamas zonas ar taikys kitokias saugumo užtikrinimo priemones arba kurie bus už tai atsakingi, taip pat tokių asmenų ir asmenų, kuriems bus išduotas oro uosto leidimas ar skrydžio įgulos nario leidimas, mokymo metodai; ir

k)

nustatytos priedo K dalyje nurodytos sąlygos, kuriomis gali būti taikomos specialios saugumo procedūros arba netaikoma saugumo kontrolė.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojamos šios apibrėžtys:

1.

oro uosto atsargos – visi daiktai, kuriuos ketinama parduoti, naudoti ar kuriais leista naudotis oro uostų riboto patekimo zonose;

2.

orlaivio atsargos – visi daiktai, išskyrus:

a)

rankinį bagažą,

b)

daiktus, kuriuos vežasi ne keleiviai, o kiti asmenys ir

c)

oro vežėjo paštą ir oro vežėjo medžiagas,

kurias ketinama įnešti į lėktuvą keleiviams ir įgulai naudoti, vartoti ar pirkti skrydžio metu;

3.

reguliuojamas orlaivio atsargų tiekėjas – tiekėjas, kurio taikomos procedūros bendrąsias saugumo taisykles bei standartus atitinka taip, kad jam leidžiama orlaivio atsargas tiekti tiesiai į orlaivį;

4.

žinomas orlaivio atsargų tiekėjas – tiekėjas, kurio taikomos procedūros bendrąsias saugumo taisykles bei standartus atitinka taip, kad jam leidžiama orlaivio atsargas tiekti oro vežėjui ar reguliuojamam tiekėjui, bet ne tiesiai į orlaivį;

5.

žinomas oro uosto atsargų tiekėjas – tiekėjas, kurio taikomos procedūros bendrąsias saugumo taisykles atitinka taip, kad jam leidžiama oro uosto atsargas tiekti į riboto patekimo zonas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip nuo 2010 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 355, 2002 12 30, p. 1.


PRIEDAS

A   DALIS

Leidžiami tikrinimo metodai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse gali būti leista nustatytomis sąlygomis po vieną ar kelis kaip pirmines ar antrines priemones naudoti tokius tikrinimo metodus:

1.

Asmenų tikrinimo:

a)

apieškojimas rankomis;

b)

stacionarūs metalo detektoriai;

c)

rankiniai metalo detektoriai;

d)

sprogmenis užuodžiantys šunys;

e)

sprogmenų pėdsakų aptikimo įranga.

2.

Rankinio bagažo, daiktų, kuriuos vežasi ne keleiviai, o kiti asmenys, oro vežėjo pašto ir oro vežėjo medžiagų, nebent jos turi būti pakrautos į orlaivio krovinių skyrių, orlaivių atsargų ir oro uosto atsargų tikrinimo:

a)

apieškojimas rankomis;

b)

vizualinis tikrinimas;

c)

rentgeno įranga;

d)

sprogmenų aptikimo sistemų įranga;

e)

sprogmenis užuodžiantys šunys;

f)

sprogmenų pėdsakų aptikimo įranga.

Skysčių, gelio ir aerozolio tikrinimo:

a)

ragavimas ar bandymas ant odos;

b)

vizualinis tikrinimas;

c)

rentgeno įranga;

d)

sprogmenų aptikimo sistemų įranga;

e)

sprogmenis užuodžiantys šunys;

f)

sprogmenų pėdsakų aptikimo įranga;

g)

cheminės reakcijos bandymo juostelės;

h)

skysčių buteliuose skeneriai.

3.

Krovinių skyriuje vežamo bagažo, krovinių ir pašto, taip pat oro vežėjo pašto ir oro vežėjo medžiagų, kurie bus kraunami į orlaivio krovinių skyrių, tikrinimo:

a)

apieškojimas rankomis;

b)

vizualinis tikrinimas;

c)

rentgeno įranga;

d)

sprogmenų aptikimo sistemų įranga;

e)

sprogmenis užuodžiantys šunys;

f)

sprogmenų pėdsakų aptikimo įranga; ir

g)

imitavimo kamera.

Siekiant įvertinti tikrinimo metodus, grindžiamus naujomis technologijomis, kurios nenumatytos priimant šį reglamentą, pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse gali būti leista naudoti kitas medžiagas, jei tai bus bandomasis naudojimas ribotą laikotarpį ir jei dėl tokių bandymų nesumažės bendras saugumo lygis.

B   DALIS

Daiktų, kurie gali būti draudžiami, kategorijos

Pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse tam tikromis sąlygomis į riboto patekimo zonas ir į orlaivį gali būti leista uždrausti įsinešti bet kurių arba visų toliau išvardytų kategorijų daiktus:

a)

šautuvus, šaunamuosius ginklus ir kitus šaunamuosius įtaisus – įtaisus, kuriais iššaunant sukeliama arba gali būti sukelta sunkių sužeidimų;

b)

svaiginamuosius įtaisus – įtaisus, kurių paskirtis – apsvaiginti ar užtikrinti nejudrumą;

c)

daiktus aštriais galais ar kraštais – daiktus aštriais galais ar kraštais, kuriais galima padaryti sunkių sužeidimų;

d)

darbo įrankius – įrankius, kuriais galima padaryti sunkių sužeidimų ar kurie gali grėsti orlaivio saugai;

e)

bukus instrumentus – daiktus, kurių smūgiais galima padaryti sunkių sužeidimų; ir

f)

sprogmenis ir padegamąsias medžiagas bei padegimo įrenginius – sprogmenis bei padegamąsias medžiagas ir padegimo įrenginius, kuriais galima ar galbūt galima padaryti sunkių sužeidimų ar kurie kelia grėsmę orlaivio saugai.

C   DALIS

Patekimo kontrolė. Leidimo patekti į kontroliuojamąją zoną ir riboto patekimo zonas suteikimo pagrindas

Leidimai patekti į kontroliuojamąją zoną ir riboto patekimo zonas suteikiami remiantis tokiais kriterijais:

1.

Asmenys ir transporto priemonės į kontroliuojamąją zoną gali patekti tik jei turimas tinkamas pagrindas.

Į kontroliuojamąją zoną norintis patekti asmuo privalo turėti leidimą.

Į kontroliuojamąją zoną transporto priemonė įleidžiama tik parodžius transporto priemonės leidimą.

2.

Asmenys ir transporto priemonės į riboto patekimo zoną gali patekti tik jei turimas tinkamas pagrindas.

Į riboto patekimo zoną norintys patekti asmenys turi parodyti leidimą.

Į riboto patekimo zoną transporto priemonė įleidžiama tik parodžius transporto priemonės leidimą.

D   DALIS

Leidžiami transporto priemonių, orlaivio saugumo patikrinimo ir nuodugnaus orlaivio saugumo patikrinimo metodai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse gali būti leista nustatytomis sąlygomis po vieną ar kelis kaip pirmines ar antrines priemones naudoti tokius transporto priemonių, orlaivių saugumo tikrinimo ir nuodugnaus orlaivio saugumo patikrinimo metodus:

a)

apieškojimas rankomis;

b)

vizualinis tikrinimas;

c)

sprogmenis užuodžiantys šunys;

d)

sprogmenų pėdsakų aptikimo įranga.

Siekiant įvertinti tikrinimo metodus, grindžiamus naujomis technologijomis, kurios nenumatytos priimant šį reglamentą, pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse gali būti leista naudoti kitas medžiagas, jei tai bus bandomasis naudojimas ribotą laikotarpį ir jei dėl tokių bandymų nesumažės bendras saugumo lygis.

E   DALIS

Trečiųjų šalių saugumo standartų atitkties pripažinimo kriterijai

Komisija pripažįsta trečiųjų šalių saugumo standartų atitiktį remdamasi tokiais kriterijais:

a)

trečioji šalis gerai bendradarbiauja su Bendrija ir jos valstybėmis narėmis;

b)

Komisija patvirtino, kad trečioji šalis taiko priimtinus aviacijos saugumo, įskaitant kokybės kontrolę, standartus; ir

c)

Komisija, patvirtino, kad:

keleiviams ir rankiniam bagažui taikomos saugumo priemonės yra lygiavertės toms, kurios nustatytos Reglamento (EB) Nr. 300/2008 priedo 1, 3, 11 bei 12 skyriuose ir 4.1 bei 4.2 punktuose ir susijusiuose įgyvendinimo aktuose,

krovinių skyriuje vežamam bagažui taikomos saugumo priemonės yra lygiavertės toms, kurios nustatytos Reglamento (EB) Nr. 300/2008 priedo 1, 3, 5, 11 bei 12 skyriuose ir susijusiuose įgyvendinimo aktuose,

kroviniams ir paštui taikomos saugumo priemonės yra lygiavertės toms, kurios nustatytos Reglamento (EB) Nr. 300/2008 priedo 1, 3, 6, 11 bei 12 skyriuose ir susijusiuose įgyvendinimo aktuose, ir (arba)

orlaivio saugumo priemonės yra lygiavertės toms, kurios nustatytos Reglamento (EB) Nr. 300/2008 priedo 1, 3, 11 bei 12 skyriuose ir 4.1 bei 4.2 punktuose ir susijusiuose įgyvendinimo aktuose.

F   DALIS

Kroviniai ir paštas

1.   Kroviniai ir paštas. Sąlygos, kuriomis jie tikrinami ar kuriomis jiems taikomos kitokios saugumo tikrinimo priemonės

Į orlaivį kraunami kroviniai ir paštas tikrinami, nebent:

a)

registruotasis agentas patikrino siuntos saugumą, ir nesankcionuota prieiga prie siuntos užkardyta nuo to momento, kai atliktas toks saugumo patikrinimas; arba

b)

žinomas siuntėjas patikrino siuntos saugumą, ir nesankcionuota prieiga prie siuntos užkardyta nuo to momento, kai atliktas toks saugumo patikrinimas; arba

c)

patikimas siuntėjas patikrino siuntos saugumą, ir nesankcionuota prieiga prie siuntos užkardyta nuo to momento, kai atliktas toks saugumo patikrinimas, o krovinys vežamas tik krovininiu orlaiviu arba paštas vežamas tik pašto orlaiviu; arba

d)

į kitą orlaivį perkeliamų krovinių ir pašto saugumas patikrintas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 300/2008 priedo 6.1.2 punkte.

2.   Kroviniai ir paštas. registruotųjų agentų, žinomų siuntėjų ir patikimų siuntėjų tvirtinimo arba skyrimo procesas

Taikomas toks registruotųjų agentų, žinomų siuntėjų ir patikimų siuntėjų tvirtinimo arba skyrimo procesas:

1)

Registruotuosius agentus tvirtina atitinkama institucija.

Kad būtų patvirtintas kaip registruotasis agentas, paraišką teikiantis asmuo turi pateikti aviacijos saugumo standartų dokumentus, o po to atliekamas jo patikrinimas vietoje, siekiant įsitikinti, kad jis laikosi reikalaujamų standartų.

2.

Žinomus siuntėjus tvirtina atitinkama institucija.

Kad būtų patvirtintas kaip žinomas siuntėjas, paraišką teikiantis asmuo pateikia informaciją apie aviacijos saugumo standartus, o po to atliekamas jo patikrinimas vietoje, siekiant įsitikinti, kad jis laikosi reikalaujamų standartų.

Antra vertus, atitinkama institucija gali leisti, kad žinomą siuntėją paskirtų registruotasis agentas iki datos, kuri turi būti nustatyta įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį.

3)

Patikimus siuntėjus skiria registruotasis agentas.

Skirdamas paskirtą patikimą siuntėją registruotasis agentas užtikrina, kad būsimas patikimas siuntėjas pateiktų informaciją apie aviacijos saugumo standartus, ir ją patikrina bei patvirtina.

G   DALIS

Oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos. Sąlygos, kuriomis jie tikrinami ar kuriomis jiems taikomos kitokios saugumo tikrinimo priemonės

Oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos, kurios turi būti kraunamos į orlaivio krovinių skyrių, tikrinami kaip krovinių skyriuje vežamas bagažas arba jų saugumas tikrinamas kaip krovinių ar pašto saugumas.

Oro vežėjo paštas ir oro vežėjo medžiagos, kurie turi būti kraunami į bet kurią orlaivio vietą, išskyrus krovinių skyrių, tikrinami kaip rankinis bagažas.

H   DALIS

Orlaivio atsargos ir oro uosto atsargos

1.   Orlaivio atsargos ir oro uosto atsargos. sąlygos, kuriomis jos tikrinamos ar kuriomis joms taikomos kitokios saugumo tikrinimo priemonės

1.

Į orlaivį kraunamos orlaivio atsargos tikrinamos, nebent:

a)

oro vežėjas, kuris pristato tas atsargas į savo orlaivį, patikrino atsargų saugumą, ir nesankcionuota prieiga prie atsargų užkardyta nuo to momento, kai jų saugumas patikrintas, iki to momento, kai atsargos pristatomos į orlaivį; arba

b)

reguliuojamas tiekėjas patikrino atsargų saugumą, ir nesankcionuota prieiga prie atsargų užkardyta nuo to momento, kai jų saugumas patikrintas, iki to momento, kai atsargos pristatomos į orlaivį arba tam tikrais atvejais oro vežėjui ar kitam reguliuojamam tiekėjui; arba

c)

žinomas tiekėjas patikrino atsargų saugumą, ir nesankcionuota prieiga prie atsargų užkardyta nuo to momento, kai jų saugumas patikrintas, iki to momento, kai atsargos pristatomos oro vežėjui ar kitam reguliuojamam tiekėjui.

2.

Oro uosto atsargos tikrinamos prieš leidžiant jas atgabenti į riboto patekimo zonas, nebent žinomas tiekėjas patikrino jų saugumą, ir nesankcionuotai prieigai prie atsargų užkardyta nuo to momento, kai patikrintas jų saugumas, iki to momento, kai jos patenka į riboto patekimo zoną.

2.   Orlaivio atsargos ir oro uosto atsargos. reguliuojamų tiekėjų ir žinomų tiekėjų tvirtinimo arba skyrimo procesas

1.

Atitinkama institucija patvirtina reguliuojamus orlaivio atsargų tiekėjus iki datos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse.

Kad būtų patvirtintas kaip reguliuojamas orlaivio atsargų tiekėjas, paraišką teikiantis asmuo pateikia aviacijos saugumo standartų dokumentus, o po to atliekamas jo patikrinimas vietoje, kad būtų įsitikinta, jog jis laikosi reikalaujamų standartų.

2.

Žinomus orlaivio atsargų tiekėjus skiria operatorius ar subjektas, kuriam jie tiekia atsargas.

Skirdamas žinomą orlaivio atsargų tiekėją operatorius ar subjektas, kuriam tiekėjas tiekia atsargas, užtikrina, kad būsimas žinomas tiekėjas pateiktų informaciją apie aviacijos saugumo standartus, ir ją patikrina bei patvirtina.

3.

Žinomus orlaivio atsargų tiekėjus skiria oro uosto operatorius.

Skirdamas žinomą orlaivio atsargų tiekėją oro uosto operatorius užtikrina, kad būsimas žinomas tiekėjas pateiktų informaciją apie aviacijos saugumo standartus, ir ją patikrina bei patvirtina.

I   DALIS

Svarbiausių riboto patekimo zonų dalių nustatymo kriterijai

Nustatant svarbiausias riboto patekimo zonų dalis užtikrinama, kad patikrinti išvykstantys (ir pradedantys kelionę, ir vykstantys su persėdimu) keleiviai ir jų rankinis bagažas, taip pat patikrintas krovinių skyriuje vežamas išvykstančių (ir pradedančių kelionę, ir vykstančių su persėdimu) keleivių bagažas būtų atskirti.

J   DALIS

Personalo įdarbinimas ir mokymo metodai

1.   Personalo įdarbinimo kriterijai

Įdarbinant instruktorius ir asmenis, kurie vykdys patikrinimus, kontroliuos patekimą į atitinkamas zonas ar taikys kitokias saugumo užtikrinimo priemones arba kurie bus už tai atsakingi, taikomi tokie kriterijai:

a)

laikantis nacionalinių taisyklių sėkmingai patikrinta asmens reputacija arba atliktas patikrinimas prieš įdarbinimą; ir

b)

jie turi gebėjimų, būtinų jiems skirtoms užduotims vykdyti.

2.   Mokymo metodai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse gali būti reikalaujama, kad:

a)

asmenims, atliekantiems patikrinimus, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę, arba atsakingiems už tai,

b)

instruktoriams ir

c)

asmenims, kuriems bus išduotas oro uosto leidimas ar skrydžio įgulos nario leidimas,

būtų surengti teoriniai ir praktiniai mokymai ir (arba) mokymai darbo vietoje.

K   DALIS

Sąlygos, kuriomis gali būti taikomos specialios saugumo procedūros arba netaikoma saugumo kontrolė

Pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse gali būti leista taikyti specialias saugumo procedūras ar netaikyti saugumo kontrolės, jei:

a)

procedūros taikymą ar kontrolės netaikymą nustato Komisija arba atitinkama institucija; ir

b)

yra objektyvių priežasčių, kuriomis pateisinamas procedūros taikymas ar kontrolės netaikymas.


Top