EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0103

2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/103, kuriuo dėl tam tikrų specifinių aviacijos saugumo priemonių išaiškinimo, suderinimo, supaprastinimo ir sustiprinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998 (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/136

OJ L 21, 24.1.2019, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/103/oj

24.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 21/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/103

2019 m. sausio 23 d.

kuriuo dėl tam tikrų specifinių aviacijos saugumo priemonių išaiškinimo, suderinimo, supaprastinimo ir sustiprinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 (2) įgyvendinimo patirtis parodė, kad tam tikrų bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimo sąlygas reikia iš dalies pakeisti;

(2)

tam tikros specifinės aviacijos saugumo priemonės turėtų būti patikslintos, suvienodintos arba supaprastintos, siekiant padidinti teisinį aiškumą, standartizuoti vienodą teisės aktų aiškinimą ir toliau užtikrinti geriausią bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimą;

(3)

be to, atsižvelgiant į oro uostų ir oro transporto bendrovių veiklos, technologijų ir saugumo įrangos pokyčius dėl pasikeitusių grėsmės ir rizikos sąlygų, taip pat į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) tarptautinių standartų ir rekomenduojamos praktikos raidą, reikia atitinkamai iš dalies pakeisti įgyvendinimo taisykles;

(4)

pakeitimai susiję su oro uostų saugumo priemonėmis, asmens reputacijos patikrinimo taisyklių persvarstymu siekiant pagerinti saugumo kultūrą ir padidinti atsparumą, taip pat su sprogmenų batuose ieškiklių ir sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangos diegimu, veiklos standartų nustatymu ir naudojimu;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d. Tačiau šio reglamento priedo 2, 20, 25, 26, 28–38, 44 ir 45 punktai taikomi nuo 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL L 299, 2015 11 14, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1.1.3.4 punktas pakeičiamas taip:

„1.1.3.4.

Jei į riboto patekimo zonos svarbiausias dalis galėjo patekti bet kurie iš toliau išvardytų asmenų, kuo skubiau atliekamas tų svarbiausių dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, saugumo patikrinimas, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad jose nebūtų draudžiamų daiktų:

a)

nepatikrinti asmenys;

b)

keleiviai ir įgulos nariai, atvykstantys iš trečiųjų šalių, išskyrus 4-B priedėlyje išvardytas šalis;

c)

keleiviai ir įgulos nariai, atvykstantys iš Sąjungos oro uostų, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1254/2009 (*1) 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų pagrindinių standartų, nebent jie atvykę sutinkami ir išlydimi iš tų zonų pagal 1.2.7.3 punktą.

Laikoma, kad šio punkto nuostatas atitinka orlaiviai, kuriuose atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas, ir jis netaikomas, kai į svarbiausias dalis buvo patekę asmenys, nurodyti 1.3.2 ir 4.1.1.7 punktuose.

Kalbant apie b ir c punktus, ši nuostata taikoma tik toms svarbiausioms dalims, į kurias patenka patikrintas krovinių skyriaus bagažas ir (arba) kuriomis naudojasi išvykstantys patikrintieji keleiviai, kurie neišvyksta tuo pačiu orlaiviu kaip minėti keleiviai ir įgulos nariai.

(*1)  2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (OL L 338, 2009 12 19, p. 17).“;"

2)

1.2.3 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.3.   Sąjungos įgulos nario pažymėjimų ir oro uosto pažymėjimų reikalavimai

1.2.3.1.   Sąjungos oro vežėjo samdomo įgulos nario pažymėjimas ir oro uosto pažymėjimas gali būti išduodami tik asmeniui, kuriam jo reikia darbo tikslais ir kurio išsamaus asmens reputacijos patikrinimo pagal 11.1.3 punktą išvada teigiama.

1.2.3.2.   Įgulos nario ir oro uosto pažymėjimai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

1.2.3.3.   Asmeniui, kurio išsamaus reputacijos patikrinimo išvada neigiama, išduotas pažymėjimas nedelsiant panaikinamas arba atšaukiamas ir atitinkamai grąžinamas kompetentingai institucijai, veiklos vykdytojui arba išdavusiam subjektui.

1.2.3.4.   Pažymėjimas dėvimas matomoje vietoje, bent tada, kai jo turėtojas yra riboto patekimo zonoje.

Jei riboto patekimo zonose, išskyrus tas zonas, kuriose yra keleivių, esantis asmuo nedėvi savo pažymėjimo matomoje vietoje, už 1.5.1 punkto c papunkčio įgyvendinimą atsakingi asmenys jį sustabdo ir jo pareikalauja įrodyti savo tapatybę, taip pat, jei reikia, apie jį praneša.

1.2.3.5.   Pažymėjimas nedelsiant grąžinamas šiomis aplinkybėmis:

a)

pareikalauja, atitinkamai, kompetentinga institucija, veiklos vykdytojas arba išdavęs subjektas;

b)

nutraukiama darbo sutartis,

c)

pasikeičia darbdavys,

d)

pasikeičia poreikis patekti į zonas, į kurias patekti išduotas leidimas,

e)

pasibaigia darbuotojo pažymėjimo galiojimas,

f)

pažymėjimas panaikinamas.

1.2.3.6.   Apie tai, kad pažymėjimas pamestas, pavogtas arba negrąžintas, nedelsiant pranešama pažymėjimą išdavusiam subjektui.

1.2.3.7.   Jei elektroninis pažymėjimas grąžinamas, pasibaigia jo galiojimas, jo galiojimas panaikinamas arba pranešama, kad jis pamestas, pavogtas arba negrąžintas, jis nedelsiant užblokuojamas.“;

3)

1.2.6.3 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

saugių transporto priemonių duomenų bazėje susiejamas su įmone arba individualiu užregistruotos transporto priemonės naudotoju.“;

4)

1.2.6.3 punkto paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Elektroninius transporto priemonių leidimus kontroliuojamojoje zonoje taip pat turi būti galima skaityti elektroniniu būdu.“;

5)

1.3.1.1 punkto f papunktis pakeičiamas taip:

„f)

mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, naudojamu su rankiniu metalo ieškikliu;“;

6)

1.3.1.1 punktas papildomas g ir h papunkčiais:

„g)

metalo batuose ieškikliais;

h)

sprogmenų batuose ieškikliais.“;

7)

1.3.1.1 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Metalo batuose ieškiklis ir sprogmenų batuose ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma tikrinimo priemonė.“;

8)

1.3.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„1.3.1.3.

Sprogmenis užuodžiantys šunys, mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis ir mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis kartu su sprogmenų batuose ieškikliu gali būti naudojami tik kaip papildoma asmenų, išskyrus keleivius, tikrinimo priemonė arba nenuspėjamai pakaitomis su apieškojimu rankomis, apieškojimu rankomis kartu su metalo batuose ieškikliu, arkiniu metalo ieškikliu ar kūno skeneriais.“;

9)

3.1.3 punkto pabaigoje įrašomas šis sakinys:

„Pirmiau nurodyta užregistruota informacija gali būti laikoma elektronine forma.“;

10)

4.0.3 punktas pakeičiamas taip:

„4.0.3.

Keleiviai ir jų rankinis bagažas, atvykstantys iš valstybės narės, į kurią orlaivis atskrido tranzitu iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 4-B priedėlio sąrašą, arba iš Sąjungos oro uosto, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų standartų, laikomi keleiviais ir rankiniu bagažu, atvykstančiais iš trečiosios šalies, nebent yra patvirtinimas, kad šie asmenys ir jų rankinis bagažas buvo patikrinti pagal šio skyriaus nuostatas.“;

11)

įrašomas 4.0.6 punktas:

„4.0.6.

Keleiviai ir jų rankinis bagažas, atvykstantys iš Sąjungos oro uosto, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų standartų, laikomi keleiviais ir rankiniu bagažu, atvykstančiais iš trečiosios šalies, nebent yra patvirtinimas, kad šie asmenys ir jų rankinis bagažas buvo patikrinti pagal šio skyriaus nuostatas.“;

12)

4.1.1.2 punkto f papunktis pakeičiamas taip:

„f)

mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu, naudojamu su rankiniu metalo ieškikliu;“;

13)

4.1.1.2 punktas papildomas g ir h papunkčiais:

„g)

metalo batuose ieškikliais;

h)

sprogmenų batuose ieškikliais.“;

14)

4.1.1.9 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.1.9.

Sprogmenis užuodžiantys šunys, mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklis, metalo batuose ieškiklis ir sprogmenų batuose ieškiklis gali būti naudojami tik kaip papildoma tikrinimo priemonė.“;

15)

4.1.3.1 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.3.1.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai, kuriuos į riboto patekimo zoną nešasi keleiviai, gali būti netikrinami skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga, jei jie yra atskirose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 100 mililitrų arba lygiavertis dydis, viename sandariai uždarytame skaidriame ne didesnės kaip vieno litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti, o plastikinio maišelio turinys turi lengvai jame tilpti.“;

16)

4.1.3.2 punktas išbraukiamas;

17)

5.0.3 punktas iš dalies keičiamas taip:

„5.0.3.

Krovinių skyriaus bagažas, atvežamas iš valstybės narės, į kurią orlaivis atskrido tranzitu iš trečiosios šalies, kuri neįrašyta į 5-A priedėlio sąrašą, arba iš Sąjungos oro uosto, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų standartų, laikomas krovinių skyriaus bagažu, atvežamu iš trečiosios šalies, nebent yra patvirtinimas, kad krovinių skyriaus bagažas buvo patikrintas pagal šio skyriaus nuostatas.“;

18)

įrašomas 5.0.6 punktas:

„5.0.6.

Krovinių skyriaus bagažas, atvežamas iš Sąjungos oro uosto, jei atitinkama valstybė narė nukrypsta nuo Reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytų bendrųjų standartų, laikomas krovinių skyriaus bagažu, atvežamu iš trečiosios šalies, nebent yra patvirtinimas, kad krovinių skyriaus bagažas buvo patikrintas pagal šio skyriaus nuostatas.“;

19)

5 skyriaus 5-A priedėlis pakeičiamas taip:

„5-A PRIEDĖLIS

KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT KITOS ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 355 STRAIPSNĮ NETAIKOMA TOS SUTARTIES TREČIOSIOS DALIES VI ANTRAŠTINĖ DALIS, PRIPAŽĮSTAMOS TAIKANČIOS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO STANDARTAMS

Krovinių skyriaus bagažo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat kitos šalys ir teritorijos, kurioms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį netaikoma tos sutarties trečiosios dalies VI antraštinė dalis, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams civilinės aviacijos saugumo standartams:

Kanada

Farerų Salos (Vagaro oro uostas)

Grenlandija (Kangerlusuako oro uostas)

Gernsis

Meno Sala

Džersis

Juodkalnija

Singapūro Respublika (Singapūro Čangio oro uostas)

Izraelio Valstybė (Ben Gurion tarptautinis oro uostas)

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas trečiojoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje ar teritorijoje taikomų atitinkamų saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių institucijoms.

;

20)

6.1.3 punktas išbraukiamas;

21)

6.8.3.6 punkto d papunktis pakeičiamas taip:

„d)

siuntos turinys arba, kai taikoma, siuntų sujungimo nuoroda ir“;

22)

6.8.3.6 punkto pabaigoje įrašomas sakinys:

„ACC3 vežėjas arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas (RA3), kuris atliko siuntų sujungimą, išlaiko pirmiau nurodytą informaciją apie kiekvieną atskirą siuntą bent iki numatyto siuntų atvežimo į pirmąjį oro uostą Europos Sąjungoje arba 24 valandas, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis.“;

23)

įrašomas 6.8.3.8 punktas:

„6.8.3.8.

Tranzitu iš 6-I priedėlio sąraše nurodytos trečiosios šalies atvežamos arba tokioje trečiojoje šalyje perkrautos siuntos, kurių lydraščiai neatitinka 6.8.3.6 punkto nuostatų, prieš kitą skrydį tvarkomos pagal 6.7 skyrių.“;

24)

įrašomas 6.8.3.9 punktas:

„6.8.3.9.

Tranzitu iš 6-I priedėlio sąraše nenurodytos trečiosios šalies atvežamos arba tokioje trečiojoje šalyje perkrautos siuntos, kurių lydraščiai neatitinka 6.8.3.6 punkto nuostatų, prieš kitą skrydį tvarkomos pagal 6.2 skyrių. Iš 6-F priedėlio sąraše nurodytos trečiosios šalies atvežamų siuntų lydraščiai turi bent atitikti ICAO Siuntų saugumo deklaravimo sistemos standartus.“;

25)

įrašomi 11.0.8 ir 11.0.9 punktai:

11.0.8.   Šiame skyriuje „radikalizacija“ reiškia „žmonių, pritariančių nuomonėms, požiūriams ir idėjoms, galinčioms skatinti terorizmą, ekstremistinės socializacijos reiškinys.

11.0.9.   Taikant šį skyrių ir nedarant poveikio Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų taikymui, nustatydamos asmens, kurio atžvilgiu vykdomas 11.1.3 ir 11.1.4 punktuose aprašytas procesas, patikimumą, valstybės narės atsižvelgia bent į:

a)

nusikaltimus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/681 (*2) II priede,

ir

b)

teroristinius nusikaltimus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541 (*3).

Nusikaltimai, išvardyti b punkte, laikomi diskvalifikaciniais nusikaltimais.

(*2)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (OL L 119, 2016 5 4, p. 132)."

(*3)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).“;"

26)

11.1 punktas pakeičiamas taip:

„11.1.   SAMDYMAS

11.1.1.   Asmenų, samdomų atlikti tikrinimą, patekimo kontrolę arba kitokią saugumo kontrolę riboto patekimo zonoje ar būti atsakingiems už tokį tikrinimą ar kontrolę, išsamaus asmens reputacijos patikrinimo išvada turi būti teigiama.

11.1.2.   Asmenų, įdarbinamų tam, kad vykdytų arba būtų atsakingi už tikrinimą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę kitur nei riboto patekimo zonoje arba kurie gali be palydos patekti prie oro transporto krovinių ir pašto, oro vežėjo pašto ir oro vežėjo medžiagų, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų, kurių reikiama saugumo kontrolė buvo atlikta, išsamaus arba standartinio asmens reputacijos patikrinimo išvada turi būti teigiama. Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, būtinybę atlikti išsamų arba standartinį asmens reputacijos patikrinimą nustato atitinkama institucija pagal galiojančias nacionalines taisykles.

11.1.3.   Pagal taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus išsamiai tikrinant asmens reputaciją bent jau:

a)

nustatoma asmens tapatybė remiantis pateiktais dokumentais,

b)

surenkami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse,

c)

patikrinami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie darbą, išsilavinimą ir pertraukas,

d)

patikrinama kompetentingų nacionalinių institucijų turima žvalgybos informacija ir visa kita svarbi informacija, kuri, jų manymu, gali būti svarbi asmens tinkamumui dirbti vykdant funkciją, kuriai būtinas išsamus asmens reputacijos patikrinimas.

11.1.4.   Pagal taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus atliekant standartinį asmens reputacijos patikrinimą bent jau:

a)

nustatoma asmens tapatybė remiantis pateiktais dokumentais,

b)

surenkami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie teistumą (neteistumą) visose gyvenamosiose valstybėse,

c)

patikrinami bent pastarųjų penkerių metų duomenys apie darbą, išsilavinimą ir pertraukas.

11.1.5.   Standartinis asmens reputacijos patikrinimas arba patikrinimas pagal išsamaus asmens reputacijos patikrinimo a–c punktus atliekamas prieš asmeniui pradedant dalyvauti pradiniame saugumo mokymo kurse, kuriame pateikiama dėl svarbos saugumui viešai neprieinama informacija. Kai taikoma, prieš asmeniui leidžiant vykdyti arba būti atsakingam už tikrinimą, patekimo kontrolę ar kitą saugumo kontrolę riboto patekimo zonoje, atliekamas patikrinimas pagal išsamaus asmens reputacijos patikrinimo d punktą.

11.1.6.   Išsamus arba standartinis asmens reputacijos patikrinimas laikomas netinkamu, jei ne visų atitinkamai 11.1.3 ir 11.1.4 punktuose nurodytų elementų rezultatas teigiamas arba jei bet kuriuo metu šie elementai neužtikrina būtino patikinimo lygio dėl asmens patikimumo.

Valstybės narės stengiasi nustatyti tinkamus ir veiksmingus mechanizmus, kad užtikrintų keitimąsi informacija nacionaliniu lygmeniu ir su kitomis valstybėmis, siekdamos parengti ir įvertinti informaciją, susijusią su asmens reputacijos patikrinimu.

11.1.7.   Asmens reputacijos patikrinimams taikoma:

a)

nuolatinės 11.1.3 ir 11.1.4 punktuose nurodytų elementų peržiūros mechanizmas, skubiai pranešant kompetentingai institucijai, veiklos vykdytojui arba išduodančiajam subjektui apie bet kokį įvykį, kuris gali turėti įtakos asmens patikimumui. Kompetentingų institucijų, veiklos vykdytojų ir subjektų taikoma pranešimo ir keitimosi informacija tvarka ir informacijos turinys nustatomi ir stebimi pagal nacionalinę teisę; arba

b)

kartojimas reguliariais intervalais, išsamiems asmens reputacijos patikrinimams ne ilgesniais kaip dvylika mėnesių, o standartiniams asmens reputacijos patikrinimams – ne ilgesniais kaip treji metai.

11.1.8.   Visų asmenų, samdomų pagal 11.1.1 ir 11.1.2 punktus, samdymo procesas apima bent rašytinę paraišką ir pokalbį, skirtą pirminiam gabumų ir tinkamumo įvertinimui.

11.1.9.   Asmenys, samdomi saugumo kontrolei įgyvendinti, turi protiškai ir fiziškai gebėti ir būti tinkami veiksmingai vykdyti jiems paskirtas užduotis ir apie tokį reikalavimų pobūdį turi būti informuoti nuo pat samdymo pradžios.

Asmens gabumai ir tinkamumas vertinami jį samdant ir iki bandomojo laikotarpio pabaigos.

11.1.10.   Visų pagal 11.1.1 ir 11.1.2 punktus samdomų asmenų samdymo dokumentai, įskaitant visų vertinimo testų rezultatus, saugomi bent visą jų darbo sutarties galiojimo laikotarpį.

11.1.11.   Siekiant spręsti vidaus subjektų keliamos grėsmės klausimą ir nepaisant 11.2 dalyje išvardytų atitinkamų darbuotojų mokymo turinio ir gebėjimų, į Reglamento (EB) Nr. 300/2008 12, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų veiklos vykdytojų ir subjektų saugumo programą įtraukiama tinkama vidaus politika ir susijusios priemonės, kuriomis didinamas darbuotojų informuotumas ir puoselėjama saugumo kultūra.

11.1.12.   Asmens reputacijos patikrinimai, sėkmingai užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d., galios iki jų galiojimo pabaigos arba vėliausiai iki 2023 m. birželio 30 d., priklausomai nuo to, kuri iš šių datų yra ankstesnė.“;

27)

11.1.2 punkto pabaigoje įrašomas šis sakinys:

„Patikrinimai prieš įdarbinimą nuo 2019 m. liepos 31 d. nebeatliekami. Asmenų, perėjusių patikrinimą prieš įdarbinimą, asmens reputacijos patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d.“;

28)

11.2.2 punkto k papunktis pakeičiamas taip:

„k)

gebėjimą bendrauti aiškiai ir užtikrintai, ir“;

29)

11.2.2 punktas papildomas l papunkčiu:

„l)

žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją.“;

30)

11.2.3.2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją;“;

31)

11.2.3.3 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją;“;

32)

11.2.3.6 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

žinias apie orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo teisinius reikalavimus ir apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją;“;

33)

11.2.3.7 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

žinias, kaip apsaugoti orlaivį ir užkirsti kelią nesankcionuotai į jį patekti, ir apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją.“;

34)

11.2.3.8 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją.“;

35)

11.2.3.9 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją.“;

36)

11.2.3.10 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją.“;

37)

11.2.6.2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją.“;

38)

11.2.7 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamų teisinių reikalavimų suvokimą ir žinias apie elementus, kuriais prisidedama prie tvirtos ir atsparios saugumo kultūros darbo vietoje ir aviacijoje kūrimo, įskaitant, inter alia, žinias apie vidaus subjektų keliamą grėsmę ir radikalizaciją.“;

39)

11.3.1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

asmenims, dirbantiems su rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga – pakartotinis atestavimas bent kas trejus metus; ir“;

40)

11.3.2 punktas pakeičiamas taip:

„11.3.2.

Atliekant pradinį asmenų, dirbančių su rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atestavimą arba tvirtinimą, jie turi atlikti standartizuotą vaizdų aiškinimo testą.“;

41)

11.3.3 punktas pakeičiamas taip:

„11.3.3.

Atliekant pakartotinį asmenų, dirbančių su rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, atestavimą arba tvirtinimą, jie turi atlikti standartizuotą vaizdų aiškinimo testą, ir turi būti įvertinti jų darbo rezultatai.“;

42)

išbraukiama ši 11.4.1 punkto pastraipa:

„Testavimo rezultatai pateikiami asmeniui ir dokumentuojami, į juos galima atsižvelgti atliekant pakartotinį atestavimą arba tvirtinimą.“;

43)

11.4.2 punktas pakeičiamas taip:

„11.4.2.

Atskirų tikrintojų veiklos rezultatų vertinimas atliekamas kiekvieno 6 mėnesių laikotarpio pabaigoje. Šio vertinimo rezultatai:

a)

pateikiami asmeniui ir registruojami;

b)

naudojami siekiant nustatyti trūkumus ir pagal juos pritaikyti būsimus mokymus ir testavimą siekiant tuos trūkumus pašalinti; ir

c)

į juos gali būti atsižvelgiama per pakartotinį atestavimą arba tvirtinimą.“;

44)

11.5.1 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

buvo atliktas išsamus asmens reputacijos patikrinimas pagal 11.1.3 punktą ir jo išvada teigiama;“;

45)

11.6.3.5 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

buvo atliktas išsamus asmens reputacijos patikrinimas pagal 11.1.3 punktą;“;

46)

11.6.5.5 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Parašus kiekviename puslapyje gali atstoti elektroninis viso dokumento parašas.“;

47)

įrašomi 12.0.4 ir 12.0.5 punktai:

12.0.4.   Jeigu kartu naudojama kelių tipų saugumo tikrinimo įranga, kiekviena iš jų tiek atskirai, tiek kartu turi atitikti nustatytas specifikacijas ir šiame skyriuje nustatytus standartus.

12.0.5.   Įranga išdėstoma, įrengiama ir prižiūrima pagal įrangos gamintojo reikalavimus.“;

48)

12.1.1.8 punktas išbraukiamas;

49)

12.5.1.1 punkto paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei sprogmenų aptikimo sistemos įranga, kurioje įdiegta mišriųjų pavojingų daiktų atvaizdų projektavimo programa, naudojamas tik krovinių skyriaus bagažui tikrinti, b punkto reikalavimas taikomas tik nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.“;

50)

įrašomas 12.11.2.3 punktas:

„12.11.2.3.

2.1-as standartas taikomas po 2021 m. sausio 1 d. įrengtiems kūno skeneriams.“;

51)

12.12 punktas pakeičiamas taip:

„12.12   BATŲ SKENAVIMO ĮRANGA

12.12.1.   Bendrieji principai

12.12.1.1.   Metalo batuose ieškikliai turi aptikti bent nustatytus metalinius daiktus (vieną daiktą arba kelis iš karto) ir apie juos pranešti pavojaus signalu.

12.12.1.2.   Sprogmenų batuose ieškiklis turi aptikti bent nustatytas sprogstamąsias medžiagas ir apie jas pranešti pavojaus signalu.

12.12.1.3.   Metalo batuose ieškikliais ir sprogmenų batuose ieškikliais metalinius daiktus ir sprogmenis turi būti galima aptikti nepriklausomai nuo jų padėties ir krypties.

12.12.1.4.   Metalo batuose ieškikliai ir sprogmenų batuose ieškikliai statomi ant tvirto pagrindo.

12.12.1.5.   Metalo batuose ieškikliai ir sprogmenų batuose ieškikliai turi turėti regimąjį indikatorių, rodantį, kad įranga veikia.

12.12.1.6.   Priemonės, kuriomis reguliuojami metalo batuose ieškiklių ir sprogmenų batuose ieškiklių aptikimo parametrai, turi būti apsaugotos ir prieinamos tik įgaliotiems asmenims.

12.12.1.7.   Aptikęs 12.12.1.1 punkte nurodytų metalinių daiktų, metalo batuose ieškiklis turi įjungti bent regimąjį ir girdimąjį pavojaus signalus. Abiejų rūšių pavojaus signalai turi būti matomi ir girdimi 1 m atstumu.

12.12.1.8.   Aptikęs 12.12.1.2 punkte nurodytų sprogstamųjų medžiagų, sprogmenų batuose ieškiklis turi įjungti bent regimąjį ir girdimąjį pavojaus signalus. Abiejų rūšių pavojaus signalai turi būti matomi ir girdimi 1 m atstumu.

12.12.2.   Metalo batuose ieškiklių standartai

12.12.2.1.   Yra du metalo batuose ieškiklių standartai. Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.

12.12.2.2.   Visi metalo batuose ieškikliai, kuriais tikrinami kiti nei keleiviai asmenys, turi atitikti bent 1-mą standartą.

12.12.2.3.   Visi metalo batuose ieškikliai, kuriais tikrinami keleiviai, turi atitikti 2-ą standartą.

12.12.2.4   Visi metalo batuose ieškikliai turi būti tinkami arkinio metalo ieškiklio aliarmo priežasčiai nustatyti srityje nuo bato pado iki bent 35 cm aukščio virš jo.

12.12.3.   Sprogmenų batuose ieškiklių standartas

12.12.3.1.   Išsamūs šio standarto reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.“;

52)

Įrašomas 12.14 punktas:

„12.14.   SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ GARŲ APTIKIMO ĮRANGA

12.14.1.   Sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įrangos standartai

12.14.1.1.   Visa sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga, kuria tikrinamas krovinių skyriaus bagažas arba kroviniai, turi atitikti bent 1-mą standartą.

12.14.1.2.   Visa sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga, kuria tikrinami asmenys arba rankinis bagažas, turi atitikti bent 3-čią standartą.

12.14.1.3.   Išsamūs šių standartų reikalavimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo sprendime C(2015) 8005.“


(*1)  2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (OL L 338, 2009 12 19, p. 17).“;

(*2)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (OL L 119, 2016 5 4, p. 132).

(*3)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).“;“


Top