EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1702

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1702 2019 m. rugpjūčio 1 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 papildomas nustatant prioritetinių kenkėjų sąrašą

C/2019/5637

OJ L 260, 11.10.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj

11.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/8


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1702

2019 m. rugpjūčio 1 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 papildomas nustatant prioritetinių kenkėjų sąrašą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2016/2031 6 straipsnio 2 dalį Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti prioritetinių kenkėjų sąrašą;

(2)

prioritetiniai kenkėjai yra Sąjungos karantininiai kenkėjai, kurie tenkina visas šias sąlygas: pirma, remiantis turima informacija, jų nėra Sąjungos teritorijoje arba, remiantis turima informacija, jų yra tam tikroje tos teritorijos dalyje arba yra atsitiktinių, nereguliarių, pavienių ir retų jų buvimo toje teritorijoje atvejų, antra, jų galimas ekonominis poveikis, poveikis aplinkai arba socialinis poveikis yra didžiausias Sąjungos teritorijai ir, trečia, jie yra įvardijami kaip prioritetiniai kenkėjai;

(3)

siekdama nustatyti, kuriuos kenkėjus įtraukti į prioritetinių kenkėjų sąrašą, Komisija atliko vertinimą. Vertinimas pagrįstas Komisijos Jungtinio tyrimų centro ir Europos maisto saugos tarnybos parengta metodika;

(4)

metodiką sudaro sudėtiniai rodikliai ir analizė pagal įvairius kriterijus. Ją taikant atsižvelgiama į vertinamų kenkėjų paplitimo Sąjungos teritorijoje tikimybę, įsitvirtinimą ir pasekmes. Be to, taikant tą metodiką atsižvelgiama į Reglamento (ES) 2016/2031 I priedo 1 skirsnio 2 punkte ir 2 skirsnyje išvardytus kriterijus, apimančius ekonominius, socialinius ir aplinkos aspektus;

(5)

atliekant vertinimą buvo atsižvelgta į Komisijos Jungtinio tyrimų centro ir Europos maisto saugos tarnybos įgyvendintos metodikos rezultatus ir konsultacijas su visuomene Geresnio reglamentavimo portale. Padaryta išvada, kad yra 20 kenkėjų, kurių galimas ekonominis poveikis, poveikis aplinkai arba socialinis poveikis yra didžiausias Sąjungos teritorijai;

(6)

be to, remiantis turima informacija, jų nėra Sąjungos teritorijoje arba, remiantis turima informacija, jų yra tam tikroje jos teritorijos dalyje arba yra atsitiktinių, nereguliarių, pavienių ir retų jų buvimo joje atvejų;

(7)

todėl tikslinga tuos kenkėjus įtraukti į šio reglamento priede pridedamą sąrašą;

(8)

siekiant užtikrinti nuoseklų visų su Sąjungos karantininiais kenkėjais susijusių taisyklių taikymą, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos kaip Reglamentas (ES) 2016/2031, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 14 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prioritetinių kenkėjų sąrašas

Šio reglamento priede nustatomas prioritetinių kenkėjų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 6 straipsnio 2 dalyje.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.


PRIEDAS

Prioritetinių kenkėjų sąrašas

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjas

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


Top