EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0776

2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/776, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/2366

OJ L 116, 5.5.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/oj

5.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/776

2017 m. gegužės 4 d.

kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (1), ypač į jo 37 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies 3.1 lentelėje pateiktas pavojingųjų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas, sudarytas remiantis to reglamento I priedo 2–5 dalyse nustatytais kriterijais;

(2)

pasiūlymai dėl naujų tam tikrų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo įrašų taikymo, jų atnaujinimo arba panaikinimo Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) teikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 37 straipsnį. Remiantis ECHA Rizikos vertinimo komiteto (RVK) pateiktomis nuomonėmis apie tuos pasiūlymus ir iš suinteresuotųjų šalių gautomis pastabomis, tikslinga pradėti taikyti naują, atnaujinti arba panaikinti suderintą tam tikrų cheminių medžiagų klasifikaciją ir ženklinimą;

(3)

ūmaus toksiškumo įverčiai (ATE) daugiausia naudojami siekiant nustatyti, ar mišinius, kuriuose yra ūmaus toksiškumo kategorijai priskirtų medžiagų, reikia klasifikuoti ūmaus toksiškumo žmonių sveikatai kategorijoje. Įtraukus suderintas ATE vertes į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priede išvardytus įrašus būtų lengviau derinti mišinių klasifikaciją, taip pat būtų lengviau dirbti rinkos priežiūrą vykdančioms institucijoms. Pagal 37 straipsnį suderintas ATE vertes reikėtų įrašyti į to reglamento VI priedo 3 dalies 3.1 lentelės priešpaskutinį stulpelį. Remiantis 38 straipsnio 1 dalies e punktu tas vertes reikia nurodyti nuomonėse ir sprendimuose dėl suderintos klasifikacijos. Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies 3.1 lentelės ir 1 dalies 1.1.2.3 skirsnio pavadinimus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(4)

nereikėtų reikalauti iš karto laikytis naujų suderintų klasifikacijų ir naujos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 dalies 1.1.2.3 skirsnio nuostatos dėl ATE, nes tiekėjams reikės tam tikro laikotarpio, kad jie galėtų pradėti chemines medžiagas bei mišinius ženklinti ir pakuoti pagal naujas klasifikacijas bei išparduoti esamas atsargas. Be to, tiekėjams šio laikotarpio reikės, kad jie galėtų prisitaikyti ir laikytis kitų teisinių įsipareigojimų, susijusių su naujomis suderintomis cheminių medžiagų klasifikacijomis, pavyzdžiui, nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (2) 22 straipsnio f punkte arba 23 straipsnyje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 (3) 50 straipsnyje arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (4) 44 straipsnyje;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3.2 lentelėje pateiktas pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas, sudarytas remiantis Tarybos direktyvoje 67/548/EEB (5) nustatytais kriterijais, išbrauktas ir nustos galioti 2017 m. birželio 1 d. Nuoseklumo sumetimais iš Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 ir 3 dalių reikėtų išbraukti nuorodas į 3.2 lentelę ir šis pakeitimas turėtų įsigalioti nuo tos pačios dienos. Aiškumo sumetimais Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3.1 lentelė turėtų tapti 3 lentele, o visas to priedo nuorodas į 3.1 lentelę reikėtų atitinkamai pakeisti;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 67/548/EEB ir 1999/45/EB (6) panaikintos nuo 2015 m. birželio 1 d. Nuoseklumo sumetimais, atliekant pakeitimus, susijusius su nuorodomis į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3.1 ir 3.2 lenteles, iš to reglamento VI priedo 1 ir 3 dalių reikėtų išbraukti nuorodas į tas direktyvas, pakeitimams įsigaliojant nuo 2017 m. birželio 1 d. – dienos, kuri numatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 61 straipsnio 4 dalyje ir iki kurios mišinių, kurie klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal Direktyvą 1999/45/EB ir patiekti rinkai iki 2015 m. birželio 1 d., nereikia iš naujo paženklinti ir perpakuoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

(7)

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 pereinamojo laikotarpio nuostatų, pagal kurias leidžiama naujas nuostatas savanoriškai pradėti taikyti anksčiau, tiekėjams turėtų būti suteikta galimybė prieš atitikties terminą savanoriškai pradėti taikyti naujas suderintas klasifikacijas ir atitinkamai pritaikyti ženklinimą ir pakavimą;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Priedo 1 punktas, 2 punkto a, b, d, e, f, g, h, i ir j papunkčiai ir 3 punkto a ir b papunkčiai taikomi nuo 2017 m. birželio 1 d.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, iki 2018 m. gruodžio 1 d. cheminės medžiagos ir mišiniai gali būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, nuostatų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(3)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(4)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(5)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL L 196, 1967 8 16, p. 1).

(6)  1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL L 200, 1999 7 30, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta toliau.

1)

Įvadinės pastraipos pakeičiamos tokiu tekstu:

„Šio priedo 1 dalyje pristatomas suderinto klasifikavimo ir ženklinimo sąrašas, įskaitant kiekviename įraše nurodomą informaciją ir susijusias klasifikacijas ir pavojingumo frazes, pateiktas 3 lentelėje.

Šio priedo 2 dalyje išdėstomi bendrieji principai, kaip parengti duomenų rinkinius, pagal kuriuos siūlomas arba pagrindžiamas cheminių medžiagų suderintas klasifikavimas ir ženklinimas Sąjungos lygmeniu.

Šio priedo 3 dalyje išvardijamos pavojingosios cheminės medžiagos, kurių suderinta klasifikacija ir ženklinimas buvo nustatyti Sąjungos mastu. Klasifikavimas ir ženklinimas 3 lentelėje grindžiami šio reglamento I priede išdėstytais kriterijais.“;

2)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1.1.2 skirsnio antraštė iš dalies pakeičiama taip:

„1.1.2.    Informacija apie kiekvieno 3 lentelės įrašo klasifikavimą ir ženklinimą“;

b)

1.1.2.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.1.2.3.   Konkrečios koncentracijos ribos, m faktoriai ir ūminio toksiškumo įverčiai (ATE)

Atskirame stulpelyje, kartu su atitinkama klasifikacija taikant tuos pačius kodus kaip ir pagal 1.1.2.1.1 skirsnį, nurodomos konkrečios koncentracijos ribos (SCL), jeigu jos skiriasi nuo I priede pateiktų bendrųjų koncentracijos ribų. Suderinti ATE išvardyti tame pačiame 3 lentelės stulpelyje. SCL ir suderintus ATE gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas turi naudoti klasifikuodamas mišinį, kuriame yra minėtos medžiagos. Taikant ATE naudojama I priedo 3.1.3.6 skirsnyje aprašyta adityvumo formulė. Jeigu tam tikros kategorijos konkrečios koncentracijos ribos šiame priede nenurodytos, klasifikuojant priemaišų, priedų ar atskirų komponentų turinčias chemines medžiagas arba mišinius taikomos I priede nurodytos bendrosios koncentracijos ribos. Jei nustatant ūminį toksiškumą nėra suderintų ATE, teisingą vertę reikia nustatyti naudojantis turimais duomenimis.

Jei nenurodyta kitaip, koncentracijos ribos yra procentais išreikštas cheminės medžiagos masės ir viso mišinio masės santykis.

Jeigu m faktorius buvo priderintas pavojingoms vandens aplinkai medžiagoms, priskiriamoms 1 ūminio toksiškumo vandens organizmams kategorijai arba 1 lėtinio toksiškumo vandens organizmams kategorijai, jis nurodomas tame pačiame 3 lentelės stulpelyje, kaip ir konkrečios ribinės koncentracijos. Jeigu 1 ūminio toksiškumo vandens organizmams kategorijos m faktorius ir 1 lėtinio toksiškumo vandens organizmams kategorijos m faktorius buvo suderinti, kiekvienas jų įrašomas tose pačiose eilutėse, kaip ir jo atitinkama diferenciacija. Jeigu 3 lentelėje nurodytas tik vienas m faktorius, o medžiaga priskirta 1 ūminio toksiškumo vandens organizmams kategorijai ir 1 lėtinio toksiškumo vandens organizmams kategorijai, šį m faktorių gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas turi naudoti klasifikuodamas mišinį, kuriame yra minėtos medžiagos, pagal ūmius ir ilgalaikius pavojus vandens organizmams, taikydamas sumavimo metodą. Kai m faktorius 3 lentelėje nenurodytas, gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas m faktorių (-us) nustato remdamasis turimais duomenimis apie cheminę medžiagą. I priedo 4.1.3.5.5.5 skirsnyje aprašyta, kaip nustatyti ir taikyti m faktorius.“;

c)

1.1.3.1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

E pastaba išbraukiama;

ii)

K pastaba pakeičiama taip:

„K pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % 1,3-butadieno (masės %) (Einecs Nr. 203-450-8). Jei cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, turėtų būti pateikiamos bent jau atsargumo frazės (P102-)P210-P403. Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš naftos.“;

iii)

P pastaba pakeičiama taip:

„P pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % benzeno (masės %) (Einecs Nr. 200-753-7).

Jei cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, pateikiamos bent jau atsargumo frazės (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš naftos.“;

iv)

S pastaba pakeičiama taip:

„S pastaba:

Šiai medžiagai etiketės pagal 17 straipsnį gali nereikėti (žr. I priedo 1.3 skirsnį) (3 lentelė).“;

v)

U pastabos antraštė pakeičiama taip:

„U pastaba (3 lentelė):“;

d)

1.1.3.2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 pastaba pakeičiama taip:

„1 pastaba

Nurodytos koncentracijos, o jei tokios koncentracijos nenurodytos, tai šiame reglamente nurodytos bendrosios koncentracijos yra metalo elemento masės santykis su viso mišinio mase, išreikštas procentais.“;

ii)

įrašoma tokia 8 pastaba:

„8 pastaba

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad didžiausia teorinė galinčio išsiskirti formaldehido koncentracija (nepriklausomai nuo jo šaltinio) rinkai tiekiamame mišinyje yra mažesnė nei 0,1 %.“;

iii)

įrašoma tokia 9 pastaba:

„9 pastaba

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip mutageninė, jei galima įrodyti, kad didžiausia teorinė galinčio išsiskirti formaldehido koncentracija (nepriklausomai nuo jo šaltinio) rinkai tiekiamame mišinyje yra mažesnė nei 1 %.“;

e)

1.1.4 skirsnis išbraukiamas;

f)

1.2 skirsnio antraštė pakeičiama taip:

„1.2.   3 lentelės klasifikacijos ir pavojingumo frazės, gautos išvertus Direktyvos 67/548/EEB I priede išvardytas klasifikacijas“;

g)

1.2.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.2.1.    Minimali klasifikacija

Kai kurių pavojaus klasių, įskaitant ūminį toksiškumą ir specifinį toksiškumą konkrečiam organui (kartotinis poveikis), klasifikavimas pagal Direktyvos 67/548/EEB kriterijus tiesiogiai neatitinka klasifikavimo į pavojaus klases ir kategorijas pagal šį reglamentą. Tokiais atvejais šiame priede pateikta klasifikacija laikoma minimalia klasifikacija. Ši klasifikacija taikoma tada, jei neįvykdyta nė viena iš šių sąlygų:

gamintojas arba importuotojas turi galimybę naudotis duomenimis ar kitokia informacija, kaip nurodyta I priedo 1 dalyje, ir gali chemines medžiagas priskirti griežtesnėms kategorijoms, palyginti su minimalia klasifikacija. Tuomet turi būti taikoma klasifikacija į griežtesnes kategorijas,

minimali klasifikacija gali būti patikslinta pagal VII priede pateiktą vertimo lentelę, jeigu gamintojas arba importuotojas žino cheminės medžiagos, naudojamos ūminio toksiškumo įkvėpus bandymui atlikti, fizinį pavidalą. Jeigu klasifikacijos skiriasi, VII priede pateikta klasifikacija pakeičia šiame priede nurodytą minimalią klasifikaciją.

3 lentelėje kategorijos minimali klasifikacija stulpelyje „Klasifikacija“ žymima nuoroda *.

Nuorodą * taip pat galima rasti stulpelyje „Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ūminio toksiškumo įverčiai (ATE)“, kuriame ja nurodoma, kad šiame įraše pagal Direktyvą 67/548/EEB numatytos konkrečios ūminį toksiškumą sukeliančios koncentracijos ribos. Šios koncentracijos ribos negali būti „išverstos“ į koncentracijos ribas pagal šį reglamentą, ypač kai nurodoma minimali klasifikacija. Tačiau kai pateikiama nuoroda *, į šio įrašo priskyrimą ūminiam toksiškumui reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį.“;

h)

1.2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.2.2.    Poveikio būdo negalima atmesti

Tam tikrų pavojaus klasių, pvz., STOT, pavojingumo frazėje veikimo būdas turi būti nurodytas tik tada, jeigu įtikinamai nustatyta, kad pagal I priedo kriterijus kiti veikimo būdai pavojaus kelti negali. Pagal Direktyvą 67/548/EEB poveikio būdas yra nurodomas vartojant frazę R48 tada, kai buvo tą poveikio būdo klasifikavimą pagrindžiančių duomenų. Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EEB, nurodant veikimo būdą, buvo išversta į atitinkamą klasę ir kategoriją pagal šį reglamentą, tačiau pateikiant bendrąją pavojingumo frazę, kurioje nėra nurodytas veikimo būdas, kadangi nėra būtinos informacijos.

3 lentelėje šios pavojingumo frazės žymimos nuoroda **.“;

i)

1.2.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.2.3.    Pavojingumo frazės dėl toksinio poveikio reprodukcijai

H360 ir H361 pavojingumo frazės nurodo bendrą susirūpinimą dėl poveikio vaisingumui ir (arba) vystymuisi: „Gali pakenkti/Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui“. Pagal kriterijus bendrąją pavojingumo frazę galima pakeisti pavojingumo fraze, kurioje nurodomas tik susirūpinimą keliantis aspektas kaip nurodyta 1.1.2.1.2 skirsnyje. Jei kita diferenciacija neminima, taip yra dėl įrodymų, kad toks poveikis nedaromas, nepakankamų duomenų arba nesant duomenų ir tokiai diferenciacijai taikomi 4 straipsnio 3 dalyje išdėstyti įsipareigojimai.

Kad nebūtų prarasta informacija iš suderintos klasifikacijos apie vaisingumą ir poveikį vystymuisi pagal Direktyvą 67/548/EEB, buvo išverstos tik tų poveikių, klasifikuojamų pagal minėtą direktyvą, klasifikacijos.

3 lentelėje šios pavojingumo frazės žymimos nuoroda ***.“;

j)

1.2.4 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.2.4.    Negalima nustatyti tikslios fizinių pavojų klasifikacijos

Kai kuriems įrašams nepavyko nustatyti tikslios fizinių pavojų klasifikacijos, kadangi nepakako duomenų šiame reglamente išdėstytiems klasifikavimo kriterijams pritaikyti. Įrašas galėjo būti priskirtas kitai (taip pat aukštesnei) kategorijai arba netgi kitai pavojaus klasei, nei nurodyta. Tikslus klasifikavimas bus patvirtintas bandymais.

3 lentelėje įrašai apie fizinius pavojus, kurie turi būti patvirtinti bandymais, žymimi nuoroda ****.“;

3)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

3 dalies antraštė pakeičiama taip:

„3.   

3 DALIS. SUDERINTOS KLASIFIKACIJOS IR ŽENKLINIMO LENTELĖ“;

b)

įvadinės pastraipos išbraukiamos;

c)

3.1 lentelės antraštė pakeičiama taip:

„3 lentelė

Pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas“;

d)

3 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

priešpaskutinio stulpelio antraštė pakeičiama tekstu „Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE“;

ii)

įrašai, atitinkantys indekso numerius 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 ir 650-032-00-X pakeičiami šiais atitinkamais įrašais:

Indekso Nr.

Tarptautinė cheminė identifikacija

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikavimas

Ženklinimas

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ūminio toksiškumo įverčiai

Pastabos

Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Piktogramos, signalinio žodžio kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Papildomas (-i) pavojingumo frazės kodas (-ai)

„006-046-00-8

bendiokarbas (ISO);

2,2-dimetil-1,3-benzodioksol-4-il N-metilkarbamatas;

2,2-dimetil-1,3-benzodioksol-4-il metilkarbamatas

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100“

 

„604-057-00-8

reakcijos masė: 2-(2H-benztriazol-2-il)-4-metil-(n)-dodecilfenolio izomerų; 2-(2H-benztriazol-2-il)-4-metil-(n)-tetrakozilfenolio izomerų; 2-(2H-benztriazol-2-il)-4-metil-5,6-didodecilfenolio izomerų, n = 5 arba 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413“

 

 

 

„605-023-00-5

5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenolis;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„606-041-00-6

2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-onas

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411“

 

 

 

„607-123-00-4

2,3-epoksipropilmetakrilatas;

glicidilmetakrilatas

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (kvėpavimo takai) (įkvėpus)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (kvėpavimo takai) (įkvėpus)

H314

H317

 

 

D“

„608-055-00-8

fipronilas (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α-trifluor-para-tolil)-4-trifluormetilsulfinilpirazol-3-karbonitrilas

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 “

 

„612-150-00-X

spiroksaminas (ISO);

8-tret-butil-1,4-dioksaspiro[4.5]dekan-2-ilmetil(etil)(propil)aminas

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (akys)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (akys)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„613-318-00-5

fenpirazaminas (ISO);

S-alil 5-amino-2,3-dihidro-2-izopropil-3-okso-4-(o-tolil)pirazol-1-karbotioatas;

S-alil 5-amino-2-izopropil-4-(2-metilfenil)-3-okso-2,3-dihidropirazol-1-karbotioatas

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1“

 

„614-001-00-4

nikotinas (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il]piridinas

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

Įkvėpus:

ATE = 0,19 mg/l (dulkės arba rūkai)

Per odą:

ATE = 70 mg/kg

Prarijus:

ATE (*1) = 5 mg/kg“

 

„615-013-00-2

cianamidas;

karbamonitrilas

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (skydliaukė)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (skydliaukė)

H314

H317

H412“

 

 

 

„616-006-00-7

dichlofluanidas (ISO);

N-[(dichlorfluormetil)tio]-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamidas

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10“

 

„616-094-00-7

3,3′-dicikloheksil-1,1′-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamidas

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413“

 

 

 

„650-032-00-X

ciprokonazolis (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olis

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (kepenys)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (kepenys)

H410

 

M = 10

M = 1“

 

iii)

Vadovaujantis 3 lentelėje nustatyta įrašų pateikimo tvarka įtraukiami šie įrašai:

Indekso Nr.

Tarptautinė cheminė identifikacija

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikavimas

Ženklinimas

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ūminio toksiškumo įverčiai

Pastabos

Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Piktogramos, signalinio žodžio kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Papildomas (-i) pavojingumo frazės kodas (-ai)

„047-003-00-3

sidabro cinko ceolitai (ceolitai, LTA tipo struktūra, paviršius modifikuotas sidabro ir cinko jonais)

[Šis įrašas skirtas LTA (Linde's A tipo) struktūros ceolitams, kurių paviršius modifikuotas sidabro ir cinko jonais, kurių kiekiai Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, taip pat gali būti modifikuota fosforu, NH4+, Mg2+ ir (arba) Ca2+, kiekvieno jų kiekis < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„048-012-00-5

kadmio karbonatas

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (inkstai, kaulai)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (inkstai, kaulai)

H410

 

 

A1“

„048-013-00-0

kadmio hidroksidas; kadmio dihidroksidas

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (inkstai, kaulai)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (inkstai, kaulai)

H410

 

 

A1“

„048-014-00-6

kadmio nitratas;

kadmio dinitratas

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (inkstai, kaulai)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (inkstai, kaulai)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1“

„050-030-00-3

dibutilalavo dilauratas; dibutil[bis(dodekanoiloksi)]stananas

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (imuninė sistema)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (imuninė sistema)“

 

 

 

„603-235-00-2

linalolis; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-olis; dl-linalolis; [1]

koriandrolis; (S)-3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-olis; d-linalolis; [2]

likareolis; (R)-3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-olis; l-linalolis [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„604-093-00-4

klorofenas;

chlorfenas;

2-benzil-4-chlorfenolis

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (inkstai)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (inkstai)

H410

 

M = 1

M = 100“

 

„606-150-00-9

kletodimas (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloraliloksimin]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-hidroksicikloheks-2-en-1-onas

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066“

 

 

„606-151-00-4

antrachinonas

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„607-720-00-X

nonadekafluordekano rūgštis; [1]

amonio nonadekafluordekanoatas; [2]

natrio nonadekafluordekanoatas [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362“

 

 

 

„607-721-00-5

N,N′-metilendimorfolinas;

N,N′-metilenbismorfolinas;

[iš N,N′-metilenbismorfolino išsiskyręs formaldehidas];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam.1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (virškinamasis traktas, kvėpavimo takai)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (virškinamasis traktas, kvėpavimo takai)

H314

H317

EUH071

 

8

9“

„607-722-00-0

2,3,5,6-tertrafluor-4-(metoksimetil)benzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cianprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas;

epsilon-momfluortrinas

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (nervų sistema)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (nervų sistema)

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-723-00-6

teflutrinas (ISO);

2,3,5,6-tetrafluor-4-metilbenzil (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enil]-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 “

 

„612-290-00-1

paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 3:2) reakcijos produktai;

[iš 3,3′-metilenbis[5-metiloksazolidino] išsiskyręs formaldehidas;

iš oksazolidino išsiskyręs formaldehidas];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (virškinamasis traktas, kvėpavimo takai)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (virškinamasis traktas, kvėpavimo takai)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9“

„612-291-00-7

paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 1:1) reakcijos produktai;

[iš α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolio išsiskyręs formaldehidas];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (virškinamasis traktas, kvėpavimo takai)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (virškinamasis traktas, kvėpavimo takai)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9“

„612-292-00-2

metilhidrazinas

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazolas;

medetomidinas

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (akys)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (akys)

H372

H410

 

M = 1

M = 100“

 

„613-322-00-7

triadimenolis (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olis;

α-tret-butil-β-(4-chlorfenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolis

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411“

 

 

 

„613-323-00-2

terbutilazinas (ISO);

N-tret-butil-6-chlor-N′-etil-1,3,5-triazin-2,4-diaminas

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613-324-00-8

chinolin-8-olis;

8-hidroksichinolinas

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613-325-00-3

tiaklopridas (ISO);

(Z)-3-(6-chlor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamidas;

{(2Z)-3-[(6-chlorpiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianamidas

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„616-221-00-6

heksaflumuronas (ISO);

1-(3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoksi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamidas

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 “

 

„616-222-00-1

pentiopiradas (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluormetil)pirazol-4-karboksamidas

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-223-00-7

karbetamidas (ISO);

(R)-1-(etilkarbamoil)etilo karbanilatas; (2R)-1-(etilamino)-1-oksopropan-2-ilo fenilkarbamatas

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411“

 

 

 


(*1)  Perskaičiuotas ūminio toksiškumo taškinis įvertis pagal I priedo 3.1.2 lentelę.


Top