EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1000

2017 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1000, kuriuo dėl perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/3907

OJ L 150, 14.6.2017, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1000/oj

14.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1000

2017 m. birželio 13 d.

kuriuo dėl perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

perfluoroktano rūgštis (toliau – PFOA), jos druskos ir PFOA giminingos medžiagos (2) pasižymi specifinėmis savybėmis, kaip antai atsparumu didelei trinčiai, dielektriškumu, atsparumu karščiui ir cheminėms medžiagoms, taip pat maža paviršine energija. Jos naudojamos labai įvairioms paskirtims, kaip antai fluorpolimerui ir fluorelastomerui gaminti, kaip paviršinio aktyvumo medžiagos gaisro gesinimo putose, taip pat tekstilei ir popieriui gaminti, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui, riebalams, tepalams ir (arba) purvui;

(2)

2013 m. birželio 14 d. valstybių narių komitetas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 76 straipsnio 1 dalies e punkte, nustatė, kad PFOA yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška cheminė medžiaga (toliau – PBT) pagal to reglamento 57 straipsnio d punktą. 2013 m. birželio 20 d. PFOA buvo įtraukta į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) kandidatinį sąrašą, kad ją būtų galima įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą;

(3)

2014 m. spalio 17 d. Vokietija ir Norvegija Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) pateikė dokumentų rinkinį (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 4 dalį (toliau – XV priedo dokumentų rinkinys), siūlydamos apriboti PFOA, jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų gamybą, pateikimą rinkai ir naudojimą, siekiant išvengti rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai. Vokietija ir Norvegija pasiūlė 2 ppb dydžio šių medžiagų ribinę vertę kitose cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose ir nepasiūlė jokių išimčių taikymo, išskyrus panaudotus gaminius, kurių galutinio naudojimo Sąjungoje būdas gali būti įrodytas prieš pradedant taikyti apribojimą;

(4)

2015 m. rugsėjo 8 d. Agentūros rizikos vertinimo komiteto (toliau – RAC) priimtoje nuomonėje daroma išvada, kad tinkamiausia Sąjungos masto priemone nustatytai rizikai sumažinti, atsižvelgiant į jos veiksmingumą, yra bendras PFOA, jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų gamybos, naudojimo ir pateikimo rinkai apribojimas, su sąlyga, jeigu bus pakeista XV priedo dokumentų rinkinyje siūloma taikymo aprėptis ir sąlygos. RAC pasiūlė dvi skirtingas ribines koncentracijas, t. y. kitose cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose esančiai PFOA ir jos druskoms taikyti 25 ppb ribinę koncentraciją, o vienai ar keletui PFOA giminingų medžiagų – 1 000 ppb ribinę koncentraciją, atsižvelgiant į galimas neišvengiamas priemaišas bei nepageidautinus teršalus ir į analizės metodų galimybes. RAC pasiūlė netaikyti apribojimo fotografinių medžiagų sluoksniams, kuriais padengiamos juostos, popierius ar spausdinimo plokštelės, implantuojamiems medicinos prietaisams ir puslaidininkiams bei fotolitografijos procesams naudojamoms medžiagoms ar mišiniams, atsižvelgiant į palyginti nedidelį poveikį aplinkai ir į tai, kad pakaitalams atrasti reikia daug laiko. Be to, RAC pasiūlė netaikyti apribojimo cheminėms medžiagoms, naudojamoms kaip gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga, kad būtų galima gaminti alternatyvias medžiagas ir pateikti rinkai panaudotus gaminius;

(5)

2015 m. gruodžio 4 d. Agentūros socialinės ir ekonominės analizės komiteto (toliau – SEAC) priimtoje nuomonėje nurodyta, kad XV priedo dokumentų rinkinyje siūlomas apribojimas su RAC ir SEAC padarytais pakeitimais, yra tinkamiausia Sąjungos masto priemonė nustatytai rizikai mažinti, atsižvelgiant į jos socialinę bei ekonominę naudą ir kainą;

(6)

SAEC pritarė RAC pasiūlytoms išimtims. Be to, SEAC pasiūlė apribojimo taikymą atidėti trejiems metams, užuot atidėjus aštuoniolikai mėnesių, kaip siūloma XV priedo dokumentų rinkinyje, kad suinteresuotieji subjektai galėtų imtis reikalavimų laikymuisi užtikrinti būtinų priemonių. Atsižvelgdamas į socialinius ir ekonominius aspektus, kaip antai dideles išlaidas, didelę ekonominę naštą, alternatyvų stoką, palyginti mažą aplinkos teršimą išmetamaisiais teršalais, būtiniausias reikmes ir didelę jų naudą visuomenei, SEAC pasiūlė ilgesniam laikui atidėti apribojimo taikymą lateksiniams spaustuviniams dažams, darbuotojų apsaugai skirtiems tekstilės gaminiams, medicininei tekstilei skirtoms membranoms, vandeniui valyti, gamybos procesams ir nuotekoms apdoroti naudojamiems filtrams, tam tikroms plazminiu būdu suformuotoms nanodangoms ir neimplantuojamiems medicinos prietaisams;

(7)

SEAK taip pat pasiūlė netaikyti siūlomo apribojimo gaisro gesinimo putoms, jei jos iki apribojimo taikymo jau buvo pateiktos rinkai, ir puslaidininkiams gaminti naudojamai įrangai;

(8)

svarstant apribojimą konsultuotasi su Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 76 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytu Agentūros keitimosi informacija apie vykdymą forumu ir atsižvelgta į jo nuomonę;

(9)

2016 m. sausio 12 d. Agentūra pateikė Komisijai RAC ir SEAC nuomones (4);

(10)

remdamasi šiomis nuomonėmis, Komisija padarė išvadą, kad dėl pačios PFOA, jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų arba jų, kaip sudedamųjų dalių, naudojimo kitose medžiagose, mišiniuose ir gaminiuose, gamybos, naudojimo ar pateikimo rinkai kyla nepriimtina rizika žmonių sveikatai ir aplinkai. Komisija mano, kad šios rizikos klausimą reikia spręsti visos Sąjungos mastu;

(11)

siūlomas apribojimas neturėtų būti taikomas perfluoroktansulfonrūgščiai (toliau – PFOS) ir jos dariniams, nes šias medžiagas jau reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 (5). Siūlomas apribojimas neturėtų būti taikomas ir gaminant fluorintas chemines medžiagas, kurių anglies grandinę sudaro šeši ar daugiau atomų, neišvengiamai pagaminamai PFOA;

(12)

remiantis SEAC rekomendacija, apribojimo taikymas iš esmės turėtų būti atidėtas trejiems metams ir ilgesniam laikui, jei kalbama apie konkrečius sektorius, siekiant sudaryti suinteresuotiesiems subjektams sąlygas laikytis siūlomo apribojimo. Nors yra parengtas standartinis analizės metodas, kaip nustatyti ekstrahuojamą PFOS padengtuose ir impregnuotuose kietosios būsenos gaminiuose, skysčiuose ir gaisro gesinimo putose (CEN/TS 15968:2010), ir jį greičiausiai būtų galima pakeisti taip, kad būtų įtraukta PFOA ir jai giminingos medžiagos ir tinkama aptikimo riba, kol kas pastarųjų medžiagų ekstrahavimo ir cheminės analizės standartinio metodo nėra. Nustačius apribojimo taikymo atidėjimo laikotarpį, būtų sudarytos sąlygos pratęsti tinkamų visoms matricoms taikytinų analizės metodų rengimą;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  PFOA giminingos medžiagos yra medžiagos, kurios dėl savo molekulinės struktūros gali skilti arba transformuotis į PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7.

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas papildomas šiuo įrašu:

„68.

Perfluoroktano rūgštis (PFOA)

CAS Nr. 335–67–1

EB Nr. 206–397–9

ir jos druskos.

Bet kokia susijusi cheminė medžiaga (įskaitant jos druskas ir polimerus), turinti, kaip vieną iš struktūrinių elementų, linijinę ar šakotąją perfluorheptilinę grupę, kurios formulė yra C7F15-, tiesiogiai prisijungusią prie dar vieno anglies atomo.

Bet kokia susijusi cheminė medžiaga (įskaitant jos druskas ir polimerus), turinti, kaip vieną iš struktūrinių elementų, linijinę ar šakotąją perfluoroktilinę grupę, kurios formulė yra C8F17-.

Į sąrašą neįtraukiamos šios medžiagos:

C8F17-X, čia X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ arba C8F17-CF2-X′ (kai X′ = bet kuri grupė, įskaitant druskas).

1.

Draudžiama gaminti ar pateikti rinkai kaip atskirą cheminę medžiagą nuo 2020 m. liepos 4 d.

2.

Draudžiama naudoti gamybai ar pateikti rinkai nuo 2020 m. liepos 4 d.:

a)

kitoje medžiagoje kaip sudedamąją dalį;

b)

mišinyje;

c)

gaminyje,

jei medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė nei 25 ppb PFOA ir jos druskų arba 1 000 ppb vienos ar keleto PFOA giminingų medžiagų.

3.

1 ir 2 dalys taikomos nuo:

a)

2022 m. liepos 4 d.:

i)

puslaidininkiams gaminti naudojamai įrangai;

ii)

lateksiniams spaustuviniams dažams;

b)

2023 m. liepos 4 d.:

i)

tekstilės gaminiams, skirtiems darbuotojų apsaugai nuo rizikos jų sveikatai ir saugai;

ii)

medicininei tekstilei skirtoms membranoms, vandeniui valyti, gamybos procesams ir nuotekoms apdoroti naudojamiems filtrams;

iii)

plazminiu būdu suformuotoms nanodangoms;

c)

2032 m. liepos 4 d. neimplantuojamiems medicinos prietaisams, kuriems taikoma Direktyva 93/42/EEB.

4.

1 ir 2 dalys netaikomos:

a)

perfluoroktansulfonrūgščiai ir jos dariniams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedo A dalyje;

b)

kaip neišvengiamam šalutiniam produktui pagamintai medžiagai, gautai gaminant fluorintas chemines medžiagas, kurių anglies grandinę sudaro šeši ar mažiau atomų;

c)

medžiagai, kuri bus naudojama arba yra naudojama kaip gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga, jeigu paisoma šio reglamento 18 straipsnio 4 dalies a–f punktuose pateiktų sąlygų;

d)

medžiagai, kitos medžiagos sudedamajai daliai ar mišiniui, kurie bus naudojami ar yra naudojami:

i)

implantuojamų medicinos prietaisų, kuriems taikoma Direktyva 93/42/EEB, gamybai;

ii)

fotografinių medžiagų sluoksniams, kuriais padengiamos juostos, popierius ar spausdinimo plokštelės;

iii)

fotolitografijos procesams naudojant puslaidininkius arba ėsdinimui naudojant sudėtinius puslaidininkius;

e)

koncentruotiems gaisro gesinimo putų mišiniams, jei jie buvo pateikti rinkai iki 2020 m. liepos 4 d. ir bus naudojami ar yra naudojami kitų gaisro gesinimo putų mišinių gamybai.

5.

2 dalies b punktas netaikomas gaisro gesinimo putų mišiniams:

a)

pateiktiems rinkai iki 2020 m. liepos 4 d. arba

b)

pagamintiems pagal 4 dalies e punktą, jeigu jie yra skirti mokymui ir jei užtikrinama, kad į aplinką būtų išmetama kuo mažiau teršalų, o surinktos nuotekos saugiai sunaikinamos.

6.

2 dalies c punktas netaikomas:

a)

gaminiams, pateiktiems rinkai iki 2020 m. liepos 4 d.;

b)

implantuojamiems medicinos prietaisams, pagamintiems pagal 4 dalies d punkto i papunktį;

c)

4 dalies d punkto ii papunktyje nurodytiems gaminiams, padengtiems fotografinių medžiagų sluoksniais;

d)

4 dalies d punkto iii papunktyje nurodytiems puslaidininkiams arba sudėtiniams puslaidininkiams.“


Top