EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0711

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/711, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

PE/66/2019/REV/1

OJ L 123, 10.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/711/oj

10.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/711

2019 m. balandžio 17 d.

kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 (3) nustatytos Europos struktūriniams ir investicijų fondams taikomos bendros ir bendrosios taisyklės;

(2)

2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete (4) iš dalies pakeista bendra Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI) skirtų lėšų suma: specialiam asignavimui JUI skirti įsipareigojimų asignavimai 2019 m. padidinti 116,7 mln. EUR dabartinėmis kainomis ir dėl to bendra specialiam asignavimui JUI skirtų įsipareigojimų asignavimų suma visam programavimo laikotarpiui yra 4 527 882 072 EUR dabartinėmis kainomis;

(3)

2019 m. papildomos lėšos – 99 573 877 EUR 2011 m. kainomis – finansuojamos iš bendrosios įsipareigojimų maržos, neviršijant 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos maržos;

(4)

atsižvelgiant į įsibėgėjusį 2014–2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programų įgyvendinimą, tikslinga numatyti konkrečias priemones, kuriomis būtų palengvintas JUI įgyvendinimas;

(5)

atsižvelgiant į programų, kuriomis remiama JUI, dalinio pakeitimo skubumą tam, kad į jas iki 2019 m. pabaigos būtų įtrauktos papildomos specialiam asignavimui JUI skirtos lėšos, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

91 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Biudžetiniams įsipareigojimams 2014–2020 m. laikotarpiu esamų lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai numatyta 330 081 919 243 EUR 2011 m. kainomis pagal VI priede nustatytą metinį paskirstymą, iš kurių 325 938 694 233 EUR yra ERPF, ESF ir Sanglaudos fondui skirtos visos lėšos, o 4 143 225 010 EUR yra specialus asignavimas JUI. Lėšų programavimo ir vėlesnio jų įtraukimo į Sąjungos biudžetą tikslais lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai suma yra indeksuojama 2 % per metus.“;

2.

92 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   JUI skiriama 4 143 225 010 EUR lėšų pagal specialų asignavimą JUI, iš kurių 99 573 877 EUR yra papildomos lėšos 2019 m. Tos lėšos papildomos ESF tikslinėmis investicijomis pagal ESF reglamento 22 straipsnį.

Valstybės narės, kurios gauna papildomų specialiam asignavimui JUI 2019 m. skirtų lėšų, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, gali prašyti iki 50 % specialiam asignavimui JUI skirtų papildomų lėšų perkelti ESF tam, kad jos būtų panaudotos atitinkamoms ESF tikslinėms investicijoms, kaip reikalaujama pagal ESF reglamento 22 straipsnį. Jos perkeliamos toms regionų kategorijoms, kurios atitinka tinkamų gauti didesnę specialaus asignavimo JUI paramą regionų suskirstymą. Perkelti lėšas valstybės narės paprašo pateikdamos prašymą iš dalies keisti programą pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 dalį. Ankstesniais metais skirtos lėšos negali būti perkeltos.

Šios dalies antra pastraipa taikoma visoms specialiam asignavimui JUI skirtoms papildomoms lėšoms, dėl kurių lėšų suma tampa didesnė nei 4 043 651 133 EUR.“;

3.

VI priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. balandžio 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2019 m. kovo 22 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2019 m. kovo 27 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(4)  OL L 67, 2019 3 7, p. 1.


PRIEDAS

„VI PRIEDAS

METINIS 2014–2020 M. ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS

Patikslintos metinės sumos (įskaitant papildomas lėšas Jaunimo užimtumo iniciatyvai)

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

EUR, 2011 m. kainomis

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243


Top