EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0094

2018 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/94, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

C/2018/7044

OJ L 19, 22.1.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/94/oj

22.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/94

2018 m. spalio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį, 36 straipsnio 5 dalį ir 45 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014 (2) papildo Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (3) iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 supaprastinant Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) taikomas taisykles. Todėl neesminiai šias bendras taisykles papildantys elementai turėtų būti atitinkamai pakeisti;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies n punkte nustatytos taisyklės, pagal kurias jaunieji ūkininkai gali įsisteigti kartu su kitais ūkininkais, o to reglamento 2 straipsnio 1 dalies s punkte pateikta termino „įsisteigimo diena“ apibrėžtis;

(3)

į Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 įtrauktas naujas 39a straipsnis, kuriame nustatyta parama ūkininkams naudojantis konkrečiam sektoriui skirta pajamų stabilizavimo priemone;

(4)

siekiant suderinti sektoriaus atitikties reikalavimams taisykles, taikomas EŽŪFKP lėšomis remiamiems investiciniams projektams, su bendromis taisyklėmis, taikomomis visiems Europos struktūriniams ir investicijų fondams, buvo supaprastintos finansinėms priemonėms taikomos taisyklės. Visų pirma buvo nustatyta nukrypti nuo tam tikrų bendrų atitikties reikalavimams taisyklių, taikomų EŽŪFKP investiciniams veiksmams, nustatytiems Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 45 straipsnio 1–3 dalyse, leidžianti nuostata, o susiję aplinkosaugos teisės aktai tebetaikomi;

(5)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2017/2393 nuo 2018 m. sausio 1 d., tikslinga, kad atitinkami Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 pakeitimai būtų taikomi nuo tos pačios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Jaunieji ūkininkai

1.   Galimybės pasinaudoti jauniesiems ūkininkams teikiama parama sąlygos, galiojančios, jei Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies n punkte apibrėžtas jaunasis ūkininkas steigia žemės ūkio valdą bendrai su kitais ūkininkais kaip tos valdos valdytojas, yra lygiavertės sąlygoms, taikomoms jaunajam ūkininkui, kuris steigiasi kaip vienintelis valdos valdytojas. Visai atvejais jaunasis ūkininkas kontroliuoja tą valdą, kaip nustatyta valstybės narės galiojančiose nuostatose.

2.   Jei paraiška gauti paramą susijusi su juridiniam asmeniui priklausančia valda, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies n punkte apibrėžtas jaunasis ūkininkas kontroliuoja juridinį asmenį, kaip nustatyta valstybės narės galiojančiose nuostatose. Jei juridinio asmens kapitalą valdo arba juridiniam asmeniui vadovauja keli fiziniai asmenys, įskaitant asmenį (-is), kuris (-ie) nėra jaunasis (-ieji) ūkininkas (-ai), jaunasis ūkininkas turi būti pajėgus vykdyti tokią nurodytą kontrolę vienas arba kartu su kitais ūkininkais.

Jei juridinį asmenį vienas arba kartu su kitais kontroliuoja kitas juridinis asmuo, pirmoje pastraipoje nustatyti reikalavimai taikomi bet kuriam fiziniam asmeniui, kontroliuojančiam tą kitą juridinį asmenį.

3.   Sąlygoms, susijusioms su kaimo plėtros programoje nurodytų profesinių įgūdžių įgijimu, įvykdyti paramos gavėjui gali būti suteiktas lengvatinis laikotarpis, kurio trukmė yra ne ilgesnė nei 36 mėnesiai nuo konkretaus sprendimo suteikti paramą priėmimo dienos.“

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Komercinės paskolos tarpusavio pagalbos fondams

Jei finansinėms kompensacijoms, kurias turi sumokėti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 38, 39 ir 39a straipsniuose nurodyti tarpusavio pagalbos fondai, skirtų lėšų šaltinis yra komercinė paskola, šios paskolos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip vieni ir ne ilgesnis kaip penkeri metai.“

3)

13 straipsnio įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Taikant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 45 straipsnį, jei parama teikiama dotacijų forma, taikomos toliau nurodytos taisyklės:“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 487.

(2)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL L 227, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15).


Top