EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0295

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 97, 9.4.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 126 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; panaikino 32019R2152 . Latest consolidated version: 23/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/oj

9.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/13


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 295/2008

2008 m. kovo 11 d.

dėl verslo struktūros statistikos

(Nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (3) keletą kartų buvo gerokai iš dalies pakeistas (4). Dabar rengiami nauji to reglamento pakeitimai, todėl siekiant aiškumo ir racionalumo šias nuostatas reikėtų išdėstyti nauja redakcija.

(2)

Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 58/97 nustatyta bendra Bendrijos statistinių duomenų apie verslo struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistema.

(3)

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2367/2002/EB dėl 2003–2007 m. Bendrijos statistikos programos (5) patvirtinta programa, orientuojama į svarbiausius Bendrijos prioritetus: ekonominė ir pinigų sąjunga, Europos Sąjungos plėtra ir konkurencingumas, regioninė politika, darni plėtra ir socialinė darbotvarkė. Pagrindinę šios programos dalį sudaro įmonių ūkinės veiklos statistika.

(4)

Šiuo Reglamentu turėtų būti numatyta ir toliau teikti esamą statistinę paramą sprendimams dabartinės politikos srityse bei tenkinti papildomus poreikius, atsirandančius dėl naujų Bendrijos politikos iniciatyvų, taip pat dėl nuolatinės statistinių prioritetų ir parengtos statistikos tinkamumo peržiūros, siekiant geriausiai naudoti turimus išteklius ir kiek įmanoma mažinti respondentams tenkančią naštą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ES energetikos ir aplinkos politikos, pvz., nustatytos REACH Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 (6), poveikiui verslui. Siekiant užtikrinti, kad administracinių duomenų šaltiniai būtų naudojami veiksmingiau, turi būti skatinamas nacionalinių statistikos institutų bendradarbiavimas ir keitimasis pažangiąja patirtimi.

(5)

Duomenų apie paslaugas, ypač verslo paslaugas, poreikis didėja. Ekonominei analizei ir politikos formavimui reikalingi statistiniai duomenys apie tai, koks yra šiuolaikinės ekonomikos dinamiškiausias sektorius, visų pirma atsižvelgiant į jo augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą. 2000 m. kovo 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Lisabonoje buvo pabrėžta paslaugų svarba. Norint teisingai suprasti paslaugų vaidmenį ekonomikoje, būtina įvertinti apyvartą, smulkiai išskaidytą pagal paslaugas. 2001 m. kovo 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Stokholme padaryta išvada, kad vienas iš svarbiausių Europos prioritetų – sukurti veiksmingai veikiančias paslaugų vidaus rinkas. Tarpvalstybinės prekybos statistiniai duomenys, išskaidyti pagal paslaugas, yra esminiai stebint paslaugų vidaus rinkų veikimą, nustatant paslaugų konkurencingumą ir vertinant kliūčių paslaugų prekybai poveikį.

(6)

Egzistuoja verslo demografijos duomenų poreikis, visų pirma kadangi jie yra struktūrinių rodiklių, sukurtų stebėti, kaip siekiama Lisabonos strategijoje nustatytų tikslų, sudedamoji dalis. Be to, suderinti verslo demografijos duomenys ir jų poveikis užimtumui yra būtini siekiant pagrįsti politikos rekomendacijas verslumui remti.

(7)

Statistikos sistemoje taip pat reikalinga lanksti priemonė, kuri sudarytų galimybę greitai ir laiku reaguoti į naujus vartotojų poreikius, atsirandančius dėl vis dinamiškesnės, naujoviškesnės ir sudėtingesnės žinių ekonomikos. Sujungus tokius ad hoc surinktus duomenis su nuolat renkamais verslo struktūros statistiniais duomenimis, abiejų tyrimų metu surinktai informacijai būtų suteikiama pridėtinė vertė ir, išvengiant duomenų rinkimo dubliavimo, būtų galima sumažinti bendrą respondentams tenkančią naštą.

(8)

Siekiant sudaryti galimybę toliau aiškinti duomenų rinkimo ir statistinio apdorojimo bei rezultatų apdorojimo ir perdavimo taisykles, būtina numatyti šiam reglamentui įgyvendinti reikalingų priemonių priėmimo tvarką.

(9)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7).

(10)

Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai: atnaujinti prieduose pateiktą rodiklių sąrašą; nustatyti statistikos duomenų rengimo dažnumą, duomenų, pateikiamų „tik dėl bendrų Europos duomenų“ (CETO), teikimo taisykles, pirmuosius statistikos duomenų rengimo ataskaitinius metus; nustatyti rezultatų suskirstymą, naudotinas klasifikacijas ir dydžio kategorijų kombinaciją, atnaujinti duomenų perdavimo laikotarpius; patikslinti veiklos rūšių ir produktų suskirstymą atsižvelgiant į Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE) ir Produktų klasifikatoriaus pagal veiklos rūšį (CPA) dalinius pakeitimus arba peržiūrėtas redakcijas; remiantis bandomaisiais tyrimais patvirtinti priemones; pakeisti VIII priede nustatytą tiriamos populiacijos žemutinę ribą; ir nustatyti kokybės vertinimo kriterijus. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, papildant jį naujomis neesminėmis nuostatomis, jas reikėtų priimti vadovaujantis reguliavimo procedūra su tikrinimu, nurodyta Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

(11)

Kadangi šio reglamento tikslo (t. y., teikti suderintus duomenis apie įmonių struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje) valstybės narės negali deramai pasiekti, o tai galima geriau padaryti Bendrijos lygiu, Bendrija gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje numatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma bendra Bendrijos statistinių duomenų apie įmonių struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistema.

Statistiniai duomenys rengiami siekiant visų pirma analizuoti:

a)

įmonių veiklos rūšių struktūrą ir plėtotę;

b)

gamybos veiksnius ir kitus elementus, leidžiančius tiksliai įvertinti įmonės veiklą, jos konkurencingumą ir rezultatus;

c)

įmonių ir rinkų plėtrą regionų, nacionaliniu, Bendrijos ir tarptautiniu lygiu;

d)

verslo tvarkymą;

e)

mažąsias ir vidutines įmones; ir

f)

specifinius įmonių rodiklius, susijusius su tam tikru veiklos rūšių suskirstymu.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas visoms rinkos veiklos rūšims, nurodytoms bendro ekonominės veiklos Europos bendrijoje statistinio klasifikatoriaus, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (toliau – NACE 2 red.) B–N ir P–S sekcijose.

2.   Statistiniai vienetai, nurodyti 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (8), priedo I skirsnyje priskiriami vienai iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos rūšių, priklauso šio reglamento taikymo sričiai. Šio reglamento prieduose yra nurodoma, kaip konkretūs vienetai naudojami rengiant statistinius duomenis.

3 straipsnis

Moduliai

1.   1 straipsnyje nurodytų sričių statistiniai duomenys yra grupuojami kaip moduliai.

2.   Šiame reglamente pateikiami tokie moduliai:

a)

bendras metinės struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta I priede;

b)

detalusis pramonės struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta II priede;

c)

detalusis prekybos struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta III priede;

d)

detalusis statybos struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta IV priede;

e)

detalusis draudimo struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta V priede;

f)

detalusis kredito įstaigų struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta VI priede;

g)

detalusis pensijų fondų struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta VII priede;

h)

detalusis verslo paslaugų struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta VIII priede;

i)

detalusis verslo demografijos struktūros statistikos modulis, kaip apibrėžta IX priede;

j)

lankstusis modulis įmonių rodiklių ad hoc duomenų konkrečiam ir ribotos apimties rinkimui.

3.   Kiekviename modulyje pateikiama tokia informacija:

a)

veiklos rūšys, apie kurias turi būti rengiami statistiniai duomenys, pagal 2 straipsnio 1 dalį;

b)

statistinių vienetų rūšys, naudojamos rengiant statistinius duomenis, pagal 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą statistinių vienetų sąrašą;

c)

rodiklių sąrašai, pagal kuriuos rengiami statistiniai duomenys 1 straipsnyje nurodytoms sritims, ir šių rodiklių ataskaitiniai laikotarpiai;

d)

statistinių duomenų rengimo periodiškumas (metinis ar daugiametis). Jeigu statistiniai duomenys rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu, tai daroma bent kas dešimt metų;

e)

statistinių duomenų rengimo grafikas, kuriame nurodomi pirmieji ataskaitiniai metai;

f)

reprezentatyvumo ir kokybės vertinimo standartai;

g)

laikotarpis, prasidedantis nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, per kurį turi būti perduodami statistiniai duomenys;

h)

didžiausia galimo pereinamojo laikotarpio trukmė.

4.   2 dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio panaudojimas planuojamas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Dėl jo taikymo srities, rodiklių sąrašo, ataskaitinio laikotarpio, tirtinų veiklos rūšių ir kokybės reikalavimų Komisija sprendžia pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Komisija taip pat nurodo informacijos poreikį ir duomenų rinkimo poveikį įmonėms tenkančios naštos ir valstybių narių išlaidų aspektu.

Siekiant apriboti įmonėms tenkančią naštą ir valstybių narių duomenų rinkimo išlaidas, duomenų rinkimas apribojamas, kad įmonių rodiklių ar klausimų skaičius neviršytų 20 ir kad klausimai būtų užduodami ne daugiau nei 25 000 įmonių respondenčių Europoje, bei kad vidutinė vieno respondento atsakymui skirto laiko trukmė neviršytų 1,5 valandos. Ad hoc duomenų rinkimas vykdomas reprezentatyvioje valstybių narių grupėje. Kai reikia tik Europos lygmens rezultatų, Komisija gali parengti Europos atrankos metodą, siekdama užtikrinti kuo mažesnę naštą ir minimalias išlaidas.

Komisija, naudodamasi nustatytomis procedūromis, gali bendrai finansuoti ad hoc duomenų rinkimo išlaidas.

4 straipsnis

Bandomieji tyrimai

1.   Kaip nurodyta prieduose, Komisija inicijuoja bandomuosius tyrimus, kuriuos savanorišku pagrindu vykdo valstybės narės. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, Komisija skiria dotacijas nacionalinėms valdžios institucijoms, kaip numatyta 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (9) 2 straipsnyje.

2.   Bandomieji tyrimai atliekami siekiant įvertinti, ar reikia ir ar galima gauti duomenis. Bandomųjų tyrimų rezultatus vertina Komisija, atsižvelgdama į galimybės naudotis duomenimis naudą, palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir įmonėms tenkančiomis prievolėmis.

3.   Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie bandomųjų tyrimų rezultatus.

4.   Priemonės, skirtos pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, remiantis bandomųjų tyrimų vertinimu, priimamos vadovaujantis 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu.

5 straipsnis

Duomenų gavimas

1.   Valstybės narės gauna reikalingus duomenis, kad galėtų stebėti3 straipsnyje nurodytuose moduliuose pateiktų sąrašų rodiklius.

2.   Valstybės narės gali gauti reikalingus duomenis naudodamosi įvairiais toliau nurodytais šaltiniais ir taikydamos administracinio supaprastinimo principą:

a)

privalomi tyrimai: juridiniai vienetai, kuriems priklauso ar kuriuos sudaro valstybių narių pasirinkti statistiniai vienetai, privalo iki nurodytos datos pateikti tikslią ir išsamią informaciją;

b)

kiti tikslumo ir kokybės požiūriu lygiaverčiai šaltiniai;

c)

statistinio apskaičiavimo procedūros, jeigu nebuvo pateikti kai kurie rodikliai apie visus vienetus.

3.   Norėdamos palengvinti respondentams tenkančias prievoles, nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija (Eurostatas), laikydamosi kiekvienos valstybės narės ir Komisijos nustatytų ribų ir sąlygų jų kompetencijai priklausančiose srityse, turi galimybę naudotis administracinių duomenų šaltiniais, kurie apima jų pačių viešojo administravimo veiklos sritis, tiek, kiek tokie duomenys yra būtini 6 straipsnyje nurodytiems tikslumo reikalavimams įvykdyti. Be to, siekiant įvykdyti šiame reglamente nustatytus ataskaitos pateikimo reikalavimus, kai tai įmanoma, naudojamasi atitinkamais administraciniais duomenimis.

4.   Valstybės narės ir Komisija pagal jų atitinkamas kompetencijos sritis sudaro sąlygas, kurios skatintų elektroninį duomenų perdavimą ir automatinį jų apdorojimą.

6 straipsnis

Tikslumas

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog perduoti duomenys atspindėtų prieduose nurodytų statistinių vienetų visumą.

2.   Kokybė vertinama lyginant galimybės naudotis duomenimis naudą su jų rinkimo sąnaudomis ir įmonėms, visų pirma mažosioms įmonėms, tenkančiomis prievolėmis.

3.   Valstybės narės Komisijos prašymu jai perduoda visą informaciją, kuri reikalinga 2 dalyje minėtam vertinimui atlikti.

7 straipsnis

Palyginamumas

1.   Naudodamosi surinktais ir įvertintais duomenimis, valstybės narės pateikia palyginamus rezultatus, suskirstytus taip, kaip numatyta kiekvienam 3 straipsnyje ir atitinkamuose prieduose nurodytam moduliui.

2.   Kad Bendrija parengtų suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia nacionalinius rezultatus pagal NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius, nurodytus priedų moduliuose arba apibrėžtus pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

8 straipsnis

Rezultatų perdavimas

1.   Valstybės narės perduoda šio reglamento 7 straipsnyje nurodytus rezultatus, įskaitant konfidencialius duomenis, Komisijai (Eurostatui), laikydamosi galiojančių Bendrijos nuostatų dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo, visų pirma Tarybos reglamento (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 (10). Šios nuostatos taikomos tvarkant šiuos rezultatus, jei tarp jų yra konfidencialių duomenų.

2.   Rezultatai perduodami naudojant tinkamą techninį formatą per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu 3 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytiems moduliams, ir nėra ilgesnis kaip 18 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytam moduliui laikotarpis nėra ilgesnis kaip 30 mėnesių arba 18 mėnesių, kaip nustatyta IX priedo 9 skirsnyje. Be to, nedidelė dalis preliminariai įvertintų rezultatų perduodami per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas pagal tą tvarką 3 straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodytiems moduliams, ir nėra ilgesnis kaip 10 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytam moduliui laikotarpis, skirtas preliminariems rezultatams, nėra ilgesnis kaip 18 mėnesių.

3.   Siekdamos sumažinti verslui tenkančią naštą ir nacionalinių statistikos institucijų išlaidas, valstybės narės gali pažymėti, kad naudojami duomenys yra pateikiami tik dėl bendrų Europos duomenų (CETO žymėjimas). Eurostatas šių duomenų neskelbia, o valstybės narės nacionaliniu lygmeniu paskelbtų duomenų nežymi kaip CETO duomenų. CETO žymėjimas priklauso nuo atskiros valstybės narės dalies, atsižvelgiant į bendrą ES pridėtinę vertę, kuri sukuriama įmonių ekonomikos srityje:

a)

Vokietija, Prancūzija, Italija ir Jungtinė Karalystė: CETO pažymėti duomenys gali būti siunčiami NACE 2 red. klasės lygmeniu ir suskirstant duomenis pagal dydžio kategorijas – NACE 2 red. grupės lygmeniu. Galima būtų pažymėti ne daugiau kaip 15 % laukelių;

b)

Belgija, Danija, Airija, Graikija, Ispanija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Suomija ir Švedija: CETO pažymėti duomenys gali būti siunčiami NACE 2 red. klasės lygmeniu ir suskirstant duomenis pagal dydžio kategorijas – NACE 2 red. grupės lygmeniu. Galima būtų pažymėti ne daugiau kaip 25 % laukelių. Be to, jei į bet kurios valstybės narės dalis NACE 2 red. klasėje arba NACE 2 red. grupės dydžio kategorijoje yra mažesnė kaip 0,1 % tos valstybės narės įmonių ekonomikos apimties, šie duomenys gali būti papildomai nusiųsti kaip CETO pažymėti duomenys;

c)

Bulgarija, Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Rumunija, Slovėnija ir Slovakija: CETO pažymėti duomenys gali būti siunčiami NACE 2 red. klasės lygmeniu ir suskirstant duomenis pagal dydžio kategorijas – NACE 2 red. grupės lygmeniu. Galima būtų pažymėti ne daugiau kaip 25 % laukelių grupės lygmeniu.

Priemonės, skirtos pakeisti neesmines šios reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, susijusias su CETO žymėjimo taisyklių peržiūra ir valstybių narių skirstymu į grupes, priimamos vadovaujantis 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su tikrinimu iki 2013 m. balandžio 29 d. ir vėliau kas penkeri metai.

9 straipsnis

Informacija apie įgyvendinimą

Valstybės narės Komisijos prašymu perduoda jai visą būtiną informaciją, susijusią su šio reglamento taikymu valstybėse narėse.

10 straipsnis

Pereinamieji laikotarpiai

1.   Jeigu reikia iš esmės pakeisti nacionalinės statistikos sistemas, pereinamaisiais laikotarpiais gali būti leidžiama nukrypti nuo priedų nuostatų laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

2.   Valstybei narei gali būti skirti papildomi pereinamieji laikotarpiai statistiniams duomenims rengti, jeigu ji negali laikytis šio reglamento nuostatų dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, numatytų pagal 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 dėl Bendrijos koordinavimo rengiant verslo registrus statistikos tikslais (11).

11 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Vadovaujantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra priimamos tokios šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės:

a)

nustatančios rodiklių apibrėžimus ir jų tinkamumą tam tikroms veiklos rūšims (3 straipsnis ir I priedo 4 skirsnio 2 dalis);

b)

nustatančios ataskaitinio laikotarpio apibrėžimą (3 straipsnis);

c)

nustatančios tinkamą rezultatų perdavimo techninį formatą (8 straipsnis ir I priedo 9 skirsnio 2 dalis);

d)

nustatančios pereinamąjį laikotarpį ir šiuo laikotarpiu taikomas nuo reglamento nuostatų leidžiančias nukrypti nuostatas (10 straipsnis ir I priedo 11 skirsnis, II priedo 10 skirsnis, III priedo 9 skirsnis, VIII priedo 8 skirsnis ir IX priedo 13 skirsnis);

e)

nustatančios rodiklių, kuriuos už 2008 m. reikia perduoti pasitelkiant bendrą ekonominės veiklos Europos bendrijoje statistinį klasifikatorių, nustatytą Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3037/90 (12) (toliau – NACE 1.1 red.), sąrašą ir smulkesnę informaciją rezultatų pateikimo klausimais (I priedo 9 skirsnio 2 dalis);

f)

nustatančios 3 straipsnio 2 dalies j punkte ir 3 straipsnio 4 dalyje nurodyto lanksčiojo modulio naudojimą; ir

g)

nustatančios procedūras, taikytinas ad hoc renkant duomenis, nurodytus II priedo 4 skirsnio 3 ir 4 dalyse, III priedo 3 skirsnio 3 dalyje ir IV priedo 3 skirsnio 3 dalyje.

2.   Vadovaujantis 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su tikrinimu priimamos tokios šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės, skirtos pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant:

a)

nustatančios rodiklių sąrašų ir preliminarių rezultatų atnaujinimą, jeigu toks atnaujinimas po kiekybinio įvertinimo nereiškia, kad tiriamų vienetų skaičius ar jiems tenkančios prievolės padidės taip, kad bus neproporcingos laukiamiems rezultatams (4 ir 8 straipsniai bei I priedo 6 skirsnis, II priedo 6 skirsnis, III priedo 6 skirsnis, IV priedo 6 skirsnis);

b)

nustatančios statistikos duomenų rengimo periodiškumą (3 straipsnis);

c)

nustatančios žymėjimo, kad duomenys teikiami tik dėl bendrų Europos duomenų, taisykles (8 straipsnio 3 dalis);

d)

nustatančios pirmuosius rezultatų rengimo ataskaitinius metus (8 straipsnis ir I priedo 5 skirsnis);

e)

nustatančios rezultatų suskirstymą, visų pirma taikomos klasifikacijos ir dydžio kategorijų derinius (7 straipsnis ir VIII priedo 4 skirsnio 2 ir 3 dalys, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalys ir IX priedo 10 skirsnis);

f)

patikslinančios laikotarpius, per kuriuos reikia perduoti duomenis (8 straipsnis ir I priedo 8 skirsnio 1 dalis ir VI priedo 7 skirsnis);

g)

pritaikančios veiklos rūšių suskirstymą prie NACE dalinių pakeitimų arba patikslinimų, ir pritaikančios produktų rūšių suskirstymą prie CPA dalinių pakeitimų arba patikslinimų;

h)

priemonės, priimamos atsižvelgiant į bandomųjų tyrimų vertinimą (4 straipsnio 4 dalis);

i)

pakeičiančios tiriamų populiacijų žemutines ribas (VIII priedo 3 skirsnis); ir

j)

nustatančios kokybės vertinimo kriterijus (6 straipsnis ir I priedo 6 skirsnis, II priedo 6 skirsnis, III priedo 6 skirsnis ir IV priedo 6 skirsnis).

12 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Europos Bendrijų Statistikos programų komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 89/382/EEB (13), Euratomas (toliau – Komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią į dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėtojo sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

13 straipsnis

Ataskaita

1.   Iki 2011 m. balandžio 29 d. ir vėliau kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie statistinius duomenis, parengtus pagal šį reglamentą, ir pirmiausia apie jų kokybę bei įmonėms tenkančias prievoles.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytose ataskaitose Komisija siūlo, jos nuomone, reikalingus šio reglamento pakeitimus.

14 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 panaikinamas. Reglamento (EB) 1893/2006, 20 straipsnis panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą nuo 2008 ataskaitinių metų ir toliau ir skaitomos pagal XI priede pateikiamą koreliacijos lentelę. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 nuostatos ir toliau taikomos renkant, rengiant ir perduodant 2007 m. ir ankstesnių ataskaitinių metų duomenis.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 318, 2006 12 23, p. 78.

(2)  2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 27 E, 2008 1 31, p. 139) ir 2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 14, 1997 1 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(4)  Žr. X priedą.

(5)  OL L 358, 2002 12 31, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 787/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 12).

(6)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (OL L 396, 2006 12 30, p. 1; pataisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3). Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1354/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 1).

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(8)  OL L 76, 1993 3 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(9)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(10)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(11)  OL L 196, 1993 8 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(12)  OL L 293, 1990 10 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1893/2006.

(13)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


I PRIEDAS

BENDRAS METINĖS STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie valstybių narių verslo struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengtini apie 1 straipsnio a, b, c ir e punktuose išvardytas sritis bus visų pirma susiję su pridėtinės vertės ir jos svarbiausių sudedamųjų dalių, analize.

3 SKIRSNIS

Apimtis

1.

Statistiniai duomenys rengiami apie 9 skirsnyje išvardytas veiklos rūšis.

2.

Bandomieji tyrimai atliekami 10 skirsnyje paminėtose veiklos srityse.

4 SKIRSNIS

Rodikliai

1.

Toliau pateiktuose rodiklių sąrašuose prireikus nurodoma statistinio vieneto, kurio statistika rengiama, rūšis.

2.

Atitinkami rodiklių, pagal kuriuos rengiami statistiniai duomenys apie NACE 1.1red. J sekcijoje išvardytas veiklos rūšis, pavadinimai, kuo geriau atitinkantys šio skirsnio 3 ir 5 dalyje išvardytus pavadinimus, bus nustatomi pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

3.

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

11 21 0

Vietinių vienetų skaičius

4.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

12 12 0

Produkcijos vertė

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

12 17 0

Bendrasis likutinis perteklius

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai

13 12 0

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai

13 13 1

Agentūrų darbuotojų darbo apmokėjimas

13 31 0

Personalo išlaikymo sąnaudos

13 32 0

Darbo užmokestis

13 33 0

Socialinio draudimo sąnaudos

Kapitalo apskaitos duomenys

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

16 13 0

Darbuotojų skaičius

16 14 0

Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

5.

Rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai regioniniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

13 32 0

Darbo užmokestis

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

6.

Atliekami 10 skirsnyje nurodytų rodiklių bandomieji tyrimai.

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistikos duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Duomenys bus rengiami pagal 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Tačiau sprendimas dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių statistikos duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, reikia parengti, bus priimamas vadovaujantis 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su tikrinimu.

6 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į šio reglamento 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Pagrindiniai rodikliai bus nustatomi vadovaujantis 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su tikrinimu.

7 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

1.

Rezultatai suskirstomi pagal 9 skirsnyje išvardytų veiklos rūšių klases.

2.

Kai kurie kiekvienos 9 skirsnyje išvardytos veiklos rūšies grupės rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas.

3.

Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal bendro teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 (1) (toliau – NUTS) 2 lygį.

8 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

1.

Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, išskyrus NACE 2 red. veiklos klasės 64.11 ir NACE 2 red. nurodytų veiklos rūšių, kurioms taikomi V, VI ir VII priedai, rezultatus. NACE 2 red. veiklos klasės 64.11 rezultatų perdavimo terminas yra atidedamas 10 mėnesių. Veiklos rūšių, kurioms taikomi V, VI ir VII priedai, rezultatų perdavimo termino atidėjimas nustatytas šiuose prieduose. Tačiau sprendimas dėl veiklos rūšių, priskiriamų NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, rezultatų perdavimo atidėjimo bus priimamas vadovaujantis 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su tikrinimu.

2.

Išskyrus NACE 2 red. 64 ir 65 skyrius, preliminarūs nacionaliniai rezultatai arba įvertinimai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, jei tai yra įmonių statistiniai duomenys, rengiami pagal toliau nurodytus rodiklius:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

Šie preliminarūs rezultatai arba vertinimai turi būti suskirstyti pagal NACE 2 red. trijų ženklų lygį (grupes). Kalbant apie NACE 2 red. 66 skyrių, sprendimas dėl preliminarių rezultatų arba įvertinimų perdavimo bus priimamas vadovaujantis 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu.

9 SKIRSNIS

Veiklos rūšių suskirstymas

1.

Kad būtų parengta Bendrijos statistika, valstybės narės nuo 2008 ataskaitinių metų perduos bendrus nacionalinius rezultatus apie B–N sekcijas ir 95 skyrių, suskirstytus į NACE 2 red. klases.

2.

Nepažeisdamos 2 straipsnio 1 dalies valstybės narės perduos Komisijai verslo struktūros statistiką už 2008 ataskaitinius metus pagal NACE 1.1 red. ir NACE 2 red.

Sprendimas dėl rodiklių, kuriuos reikia perduoti naudojant NACE 1.1 red. klasifikatorių, sąrašo ir rezultatų rengimo pagrindų priimamas vadovaujantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra.

10 SKIRSNIS

Ataskaitos ir bandomieji tyrimai

1.

Kad nustatytų toliau nurodytose sekcijose išvardytų rinkos veiklos rūšių aprėpimo galimybes, Komisija inicijuos bandomuosius tyrimus dėl NACE 2 red. P–R sekcijose ir S sekcijos 94 ir 96 skyriuose nurodytų veiklos rūšių.

2.

Komisija inicijuos rodiklių, susijusių su finansinėmis sąskaitomis, investicijomis į nematerialųjį turtą, gamybos sistemos organizavimo formomis, bei darbo rinkos ir produktyvumo statistikos duomenų palyginamumu, bandomuosius tyrimus. Šie bandomieji tyrimai bus pritaikyti atsižvelgiant į sektorių ypatumus.

11 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Rengiant statistikos duomenis pagal 12 17 0, 13 13 1 ir 16 14 0 rodiklius, pereinamasis laikotarpis truks ne ilgiau kaip dvejus metus po pirmųjų ataskaitinių (2008) metų, nurodytų 5 skirsnyje.


(1)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2007 (OL L 39, 2007 2 10, p. 1).


II PRIEDAS

DETALUSIS PRAMONĖS STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie pramonės sektoriaus struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengtini apie 1 straipsnio a–e punktuose išvardytas sritis ir yra visų pirma bus susiję su:

pagrindiniu statistinių duomenų sąrašu, kuris reikalingas pramonės struktūros, veiklos rūšių, jos konkurencingumo ir rezultatų išsamiai analizei atlikti,

papildomu statistinių duomenų sąrašu, kuris reikalingas specialių dalykų tyrimui atlikti.

3 SKIRSNIS

Apimtis

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 2 red. B, C, D ir E sekcijoms. Šios sekcijos apima kasybą ir karjerų eksploatavimą (B), apdirbamąją gamybą (C), elektros, dujų, garo tiekimą ir oro vėsinimą (D), vandens tiekimą, nuotekas, atliekų tvarkymą ir aplinkos atkūrimo veiklą (E). Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama B, C, D ir E sekcijoms, visumą.

4 SKIRSNIS

Rodikliai

1.

Toliau pateiktuose rodiklių sąrašuose prireikus nurodoma statistinio vieneto, kurio statistiniai duomenys rengiami, rūšis, ir ar juos reikia rengti metiniu ar daugiamečiu periodiškumu. Kursyvu pažymėti statistiniai duomenys ir rodikliai taip pat įtraukiami į bendro modulio, nustatyto I priede, sąrašus.

2.

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

11 21 0

Vietinių vienetų skaičius

11 31 0

Vienetų pagal veiklos rūšį skaičius

3.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

 

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

12 12 0

Produkcijos vertė

12 13 0

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

12 17 0

Bendrasis likutinis perteklius

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai

13 12 0

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai

13 13 1

Agentūrų darbuotojų darbo apmokėjimas

13 21 3

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pasikeitimas

13 31 0

Personalo išlaikymo sąnaudos

13 32 0

Darbo užmokestis

13 33 0

Socialinio draudimo sąnaudos

13 41 1

Ilgalaikės prekių nuomos ir eksploatacinės nuomos mokesčiai

Kapitalo apskaitos duomenys

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

15 12 0

Bendrosios investicijos į žemę

15 13 0

Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius

15 14 0

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus

15 15 0

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius

15 21 0

Parduotas materialus investicinis turtas

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

16 13 0

Darbuotojų skaičius

16 14 0

Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

16 15 0

Darbuotojų dirbtų valandų skaičius

Apyvarta pagal veiklos rūšis

18 11 0

Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 2 red. 3 ženklų lygiui, apyvarta

Energetikos produktų pirkimas

20 11 0

Energetikos produktų pirkimas (vertė)

Išskyrus D ir E sekcijas

Aplinkosaugos duomenys

21 11 0

Investicijos į užterštumo kontrolės įrangą bei įrenginius ir specialius tokios kontrolės priedus (daugiausia naudojamus teršalų išleidimo vietoje) (1)

 

21 12 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius siekiant įdiegti švaresnes technologijas (integruotas technologijas) (1)

 

4.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami daugiamečiai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Kapitalo apskaitos duomenys

15 42 0

Bendrosios investicijos į koncesijas, patentus, licencijas, prekių ženklus ir panašias teises

15 44 1

Investicijos į programinės įrangos pirkimą

Apyvarta pagal veiklos rūšis

18 12 0

Pramoninės veiklos apyvarta

18 15 0

Paslaugų veiklos apyvarta

18 16 0

Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta

Aplinkosaugos duomenys

21 14 0

Bendrosios einamosios išlaidos aplinkos apsaugai (2)

Subrangos sutarčių sudarymas

23 11 0

Mokėjimai subrangovams

5.

Rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai regioniniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

13 32 0

Darbo užmokestis

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

6.

Vieneto pagal veiklos rūšį rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

12 12 0

Produkcijos vertė

13 32 0

Darbo užmokestis

Kapitalo apskaitos duomenys

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

7.

Atliekami 9 skirsnyje nurodytų rodiklių bandomieji tyrimai.

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

1.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytų rodiklių kodus yra šie:

Kalendoriniai metai

Kodas

2009

15 42 0 ir15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0 ir 23 11 0

2.

Daugiamečiai statistiniai duomenys rengiami ne rečiau kaip kas penkerius metus.

3.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami apie 21 14 0 rodiklį, yra 2010 kalendoriniai metai.

4.

Statistiniai duomenys apie 21 12 0 rodiklį rengiami kasmet. Statistiniai duomenys apie 21 14 0 rodiklį rengiami kas treji metai.

6 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Pagrindiniai rodikliai nustatomi vadovaujantis 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su tikrinimu.

7 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

1.

Statistinių duomenų rezultatai, išskyrus rodiklius 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0, suskirstomi pagal NACE 2 red. 4 ženklų lygį (klases).

Rodikliai 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 ir 18 16 0 suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

2.

Kai kurie rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas ir pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

3.

Statistinių duomenų apie vienetus pagal veiklos rūšis rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 4 ženklų lygį (klases).

4.

Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal NUTS 2 lygį.

5.

21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. dviejų ženklų lygį (skyrius).

6.

21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklių rezultatai suskirstomi pagal šias aplinkosaugos sritis: aplinkos oro ir klimato apsauga, nuotekų tvarkymas, atliekų tvarkymas ir kita aplinkosaugos veikla. Aplinkos apsaugos sričių rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. dviejų ženklų lygį (skyrius).

8 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

Preliminarūs nacionaliniai rezultatai arba įvertimai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, jei tai yra 4 skirsnio 3 dalyje nurodyti įmonių statistiniai duomenys, rengiami pagal toliau nurodytus rodiklius:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

12 12 0

Produkcijos vertė)

13 11 0

(Prekių ir paslaugų pirkimai)

13 32 0

Darbo užmokestis

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

9 SKIRSNIS

Ataskaitos ir bandomieji tyrimai

Valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą apie galimybę naudotis reikalingais duomenimis rengiant toliau nurodytų rodiklių rezultatus:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Aplinkosaugos duomenys

21 11 0

Investicijos į užterštumo kontrolės įrangą bei įrenginius ir specialius tokios kontrolės priedus (daugiausia naudojamus teršalų išleidimo vietoje)

Konkretus suskirstymas pagal Jungtinių Tautų Pagrindų konvencijos dėl klimato kaitos Kioto protokolo nuostatų laikymąsi

21 12 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas („integruotas technologijas“)

Konkretus suskirstymas pagal Jungtinių Tautų Pagrindų konvencijos dėl klimato kaitos Kioto protokolo nuostatų laikymąsi

21 14 0

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Konkretus suskirstymas pagal išlaidas, susidarančias įgyvendinant ES aplinkosaugos politiką

Subrangos sutarčių sudarymas

23 12 0

Pajamos iš subrangos darbų

 

Šio reglamento 13 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija inicijuos šių rodiklių bandomuosius tyrimus.

10 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Rengiant statistikos duomenis apie 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklius pereinamasis laikotarpis baigiasi 2008 ataskaitiniais metais.


(1)  Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma arba asmenų, užimtų NACE 2 red. B–E sekcijų skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius sudaro mažiau kaip 1 % nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti informacijos, kuri būtina rengiant statistikos duomenis apie 21 11 0 ir 21 12 0 rodiklius. Vykdydama Bendrijos politiką, Komisija vadovaudamasi 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra gali paprašyti surinkti šiuos duomenis ad hoc.

(2)  Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma arba asmenų, užimtų NACE 2 red. B–E sekcijų skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius sudaro mažiau kaip 1 % nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti informacijos, kuri būtina rengiant statistikos duomenis apie 21 14 0 rodiklius. Vykdydama Bendrijos politiką, Komisija vadovaudamasi 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra gali paprašyti surinkti šiuos duomenis ad hoc.


III PRIEDAS

DETALUSIS PASKIRSTOMOSIOS PREKYBOS STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie paskirstomosios prekybos sektoriaus struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengtini apie 1 straipsnio a–e punktuose išvardytas sritis, visų pirma bus susiję su:

paskirstomosios prekybos tinklo struktūra ir evoliucija,

paskirstomąja prekyba ir pardavimo būdais bei tiekimo ir pardavimo modeliais.

3 SKIRSNIS

Apimtis

1.

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 2 red. G sekcijai. Ši sekcija apima didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą. Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama G sekcijai, visumą.

2.

Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma ir asmenų, užimtų NACE 2 red. G sekcijos skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius paprastai sudaro mažiau kaip 1 % nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti šiame priede nurodytos informacijos, jeigu ji nėra nurodyta I priede.

3.

Jei prireikia vykdant Bendrijos politiką, Komisija pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali paprašyti ad hoc surinkti 2 dalyje nurodytus duomenis.

4 SKIRSNIS

Rodikliai

1.

Toliau pateiktuose rodiklių sąrašuose prireikus nurodoma statistinio vieneto, kurio statistiniai duomenys rengiami, rūšis, ir ar juos reikia rengti metiniu ar daugiamečiu periodiškumu. Kursyvu pažymėti statistiniai duomenys ir rodikliai taip pat įtraukiami į bendro modulio, nustatyto I priede, sąrašus.

2.

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

11 21 0

Vietinių vienetų skaičius

3.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

12 12 0

Produkcijos vertė

12 13 0

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

12 17 0

Bendrasis likutinis perteklius

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai

13 12 0

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai

13 13 1

Mokėjimai per agentūrą samdomiems darbuotojams

13 21 0

Prekių ir paslaugų atsargų pasikeitimas

13 21 1

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pasikeitimas

13 31 0

Personalo išlaikymo sąnaudos

13 32 0

Darbo užmokestis

13 33 0

Socialinio draudimo sąnaudos

Kapitalo apskaitos duomenys

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

15 12 0

Bendrosios investicijos į žemę

15 13 0

Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius

15 14 0

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus

15 15 0

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius

15 21 0

Parduotas materialus investicinis turtas

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

16 13 0

Darbuotojų skaičius

16 14 0

Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

4.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami daugiamečiai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

 

Informacija apie įmonių prekybos formas

Tik 47 skyrius

17 32 0

Mažmeninių parduotuvių skaičius

 

Apyvarta pagal veiklos rūšis

18 10 0

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvarta

 

18 15 0

Paslaugų veiklos apyvarta

 

18 16 0

Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta

 

Apyvarta pagal produktų rūšis

18 21 0

Apyvartos suskirstymas pagal produktus (CPA (Produktų klasifikatorius pagal veiklos rūšis) G sekcija) (1)

 

5.

Rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai regioniniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

13 32 0

Darbo užmokestis

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

6.

Rodikliai, pagal kuriuos rengiami daugiamečiai regioniniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

Tik 45 ir 47 skyriai

Informacija apie įmonių prekybos formas

17 33 1

Prekybos plotas

Tik 47 skyrius

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

1.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami yra 2008 m. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytus NACE 2 red. skyrius, apie kuriuos renkami duomenys, ir daugiamečių regioninių statistinių duomenų pirmieji ataskaitiniai metai yra šie:

Kalendoriniai metai

Klasifikacija

2012

47 skyrius

2008

46 skyrius

2009

Regioniniai statistiniai duomenys

2010

45 skyrius

2.

Daugiamečiai statistiniai duomenys rengiami kas penkerius metus.

6 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Kiekvienam pagrindiniam rodikliui valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kuris bus įtrauktas į 13 straipsnyje minėtą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Produktų suskirstymas nustatomas taikant 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

7 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

1.

Kad būtų galima parengti Bendrijos suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia savo nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. klases.

2.

Kai kurie kiekvienos NACE 2 red. grupės rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas.

3.

Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes) ir pagal NUTS 2 lygį.

4.

Daugiamečiai regioniniai statistiniai duomenys apima visų vietinių vienetų, kurių pagrindinė veikla priskiriama G sekcijai, visumą. Tačiau šie statistiniai duomenys gali apsiriboti tik vietiniais vienetais, priklausančiais nuo įmonių, kurios priskiriamos NACE 2 red. G sekcijai, jeigu tokia visuma sudaro daugiau kaip 95 % nuo bendros apimties. Šis santykis apskaičiuojamas naudojantis verslo registre pateikiamais užimtumo rodikliais.

8 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

1.

Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

2.

Preliminarūs nacionaliniai rezultatai arba įvertinimai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, jei tai yra įmonių statistiniai duomenys, rengiami pagal toliau išvardytus rodiklius:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

9 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Siekiant parengti 13 13 1 ir 16 14 0 rodiklių statistiką pereinamasis laikotarpis truks ne ilgiau kaip dvejus metus po pirmųjų 5 skirsnyje nurodytų ataskaitinių (2008 m.) metų.


(1)  1993 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3696/93 dėl statistinio Europos ekonominės bendrijos produktų klasifikatoriaus pagal veiklos rūšį (CPA) (OL L 342, 1993 12 31, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.


IV PRIEDAS

DETALUSIS STATYBOS STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie statybos sektoriaus struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengtini apie 1 straipsnio a–e punktuose išvardytas sritis ir bus visų pirma susiję su:

pagrindiniu statistinių duomenų sąrašu, kuris reikalingas statybos darbų struktūros, veiklos rūšių ir konkurencingumo bei jos rezultatų išsamiai analizei atlikti,

papildomu statistinių duomenų sąrašu, kuris reikalingas specialių dalykų tyrimui atlikti.

3 SKIRSNIS

Apimtis

1.

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 2 red. F sekcijai. Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama F sekcijai, visumą.

2.

Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma ir asmenų, užimtų NACE 2 red. G sekcijos skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius paprastai sudaro mažiau kaip 1 % nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti šiame priede nurodytos informacijos, jeigu ji nėra nurodyta I priede.

3.

Jei prireikia vykdant Bendrijos politiką, Komisija šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra gali paprašyti ad hoc surinkti 2 dalyje nurodytus duomenis.

4 SKIRSNIS

Rodikliai

1.

Toliau pateiktuose rodiklių sąrašuose prireikus nurodoma statistinio vieneto, kurio statistiniai duomenys rengiami, rūšis, ir ar juos reikia rengti metiniu ar daugiamečiu periodiškumu. Kursyvu pažymėti statistiniai duomenys ir rodikliai taip pat įtraukiami į bendro modulio, nustatyto I priede, sąrašus.

2.

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

11 21 0

Vietinių vienetų skaičius

3.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

 

12 12 0

Produkcijos vertė

 

12 13 0

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo

41 ir 42 skyriai, 43.1 ir 43.9 grupės – nebūtina

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

 

12 17 0

Bendrasis likutinis perteklius

 

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai

 

13 12 0

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai

41 ir 42 skyriai, 43.1 ir 43.9 grupės – nebūtina

13 13 1

Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas

 

13 21 3

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pasikeitimas

 

13 31 0

Personalo išlaikymo sąnaudos

 

13 32 0

Darbo užmokestis

 

13 33 0

Socialinio draudimo sąnaudos

 

13 41 1

Ilgalaikės prekių nuomos ir eksploatacinės nuomos mokesčiai

 

Kapitalo apskaitos duomenys

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

 

15 12 0

Bendrosios investicijos į žemę

 

15 13 0

Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius

 

15 14 0

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus

 

15 15 0

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius

 

15 21 0

Parduotas materialus investicinis turtas

 

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

 

16 13 0

Darbuotojų skaičius

 

16 14 0

Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

 

16 15 0

Darbuotojų dirbtų valandų skaičius

 

Apyvarta pagal veiklos rūšis

18 11 0

Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 2 red. 3 ženklų lygiui, apyvarta

 

Energetikos produktų pirkimas

20 11 0

Energetikos produktų pirkimas (vertė)

 

4.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami daugiamečiai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Kapitalo apskaitos duomenys

15 44 1

Investicijos į programinės įrangos pirkimą

 

Apyvarta pagal veiklos rūšis

18 12 1

Pramoninės veiklos, išskyrus statybos darbus, apyvarta

 

18 12 2

Statybos darbų apyvarta

 

18 15 0

Paslaugų veiklos apyvarta

 

18 16 0

Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta

 

18 31 0

Pastatų statybos darbų apyvarta

Tik 41 ir 42 skyriai bei 43.1 ir 43.9 grupės

18 32 0

Inžinerinių statinių statybos apyvarta

Tik 41 ir 42 skyriai bei 43.1 ir 43.9 grupės

Subrangos sutarčių sudarymas

23 11 0

Mokėjimai subrangovams

 

23 12 0

Pajamos iš subrangos darbų

 

5.

Rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai regioniniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

13 32 0

Darbo užmokestis

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

6.

Vienetų pagal veiklos rūšį rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

12 12 0

Produkcijos vertė

13 32 0

Darbo užmokestis

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

1.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys turi būti rengiami daugiamečio periodiškumo pagrindu pagal toliau išvardytų rodiklių kodus, yra šie:

Kalendoriniai metai

Kodas

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 ir 23 12 0

2.

Daugiamečiai statistiniai duomenys rengiami ne rečiau kaip kas penkerius metus.

6 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Kiekvienam pagrindiniam rodikliui valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kuri bus įtraukiama į 13 straipsnyje minėtą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Pagrindiniai rodikliai nustatomi taikant 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

7 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

1.

Statistinių duomenų rezultatai, išskyrus rodiklius 15 44 1,18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0,18 16 0, 18 31 0 ir 18 32 0 suskirstomi pagal NACE 2 red. 4 ženklų lygį (klases).

Rodikliai 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 ir 18 32 0, suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

2.

Kai kurie rezultatai taip pat suskirstomi į dydžio kategorijas ir pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

3.

Statistinių duomenų apie vienetus pagal veiklos rūšis rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 4 ženklų lygį (klases).

4.

Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 2 ženklų lygį (skyrius) ir pagal NUTS 2 lygį.

8 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

Preliminarūs nacionaliniai rezultatai arba įvertinimai perduodami per 10 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, jei tai yra įmonių statistiniai duomenys, rengiami pagal toliau nurodytus rodiklius:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

Apskaitos duomenys

12 11 0

Apyvarta

12 12 0

Produkcijos vertė

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai

13 32 0

Darbo užmokestis

Kapitalo apskaitos duomenys

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

Šie preliminarūs rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. 3 ženklų lygį (grupes).

9 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Pereinamasis laikotarpis negali būti suteiktas.


V PRIEDAS

DETALUSIS DRAUDIMO STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie draudimo paslaugų struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą. Šis modulis apima išsamų rodiklių, pagal kuriuos rengiami statistiniai duomenys, sąrašą, siekiant pagerinti žinias apie draudimo sektoriaus plėtrą nacionaliniu, Bendrijos ir tarptautiniu lygiu.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengiami apie 1 straipsnio a, b ir c punktuose išvardytas sritis ir bus visų pirma susiję su:

išsamia draudimo įmonių struktūros, veiklos rūšių, konkurencingumo ir veiklos rezultatų analize,

viso verslo ir verslo pagal produktus, klientų struktūrą, tarptautinę veiklą, užimtumą, investicijas, kapitalą ir rezervus bei techninius atidėjimus plėtra ir pasiskirstymu.

3 SKIRSNIS

Apimtis

1.

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 65 skyriui, išskyrus 65.3 grupę.

2.

Statistiniai duomenys bus rengiami apie šias įmones:

ne gyvybės draudimo įmones: visas, nurodytas Direktyvos 91/674/EEB (1) 2 straipsnio 1 dalies a punkte,

gyvybės draudimo įmones: visas, nurodytas 91/674/EEB 2 straipsnio 1 dalies b punkte,

specializuotas perdraudimo įmones: visas, nurodytas 91/674/EEB 2 straipsnio 1 dalies c punkte,

Lloyd’s draudikus: visus, nurodytus 91/674/EEB 4 straipsnyje,

mišraus draudimo įmones: visas, kurios vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą.

3.

Be to, direktyvų 73/239/EEB (2) ir 2002/83/EB (3) III antraštinėje dalyje nurodytų draudimo įmonių, kurių veikla priskiriama vienai iš 1 dalyje nurodytų NACE 2 red. grupių, filialai bus prilyginami atitinkamoms 2 dalyje apibrėžtoms įmonėms.

4.

Siekiant parengti suderintus Bendrijos statistinius duomenis valstybėms narėms paliekama teisė atsižvelgti į išimtis, nurodytas Direktyvos 73/239/EEB 3 straipsnyje ir Direktyvos 2002/83/EEB 3 straipsnio 2–3 ir 5–7 dalyse.

4 SKIRSNIS

Rodikliai

1.

Kursyvu pažymėti rodikliai taip pat įtraukiami į bendro modulio, nustatyto 1 priede, sąrašus. Rodikliai ir statistiniai duomenys, nurodyti 3 dalyje pateiktame A sąraše ir 4 dalyje pateiktame B sąraše, bus rengiami pagal 5 skirsnio nuostatas. Kai rodikliai yra gaunami tiesiogiai iš metinių atskaitomybių, su jais susiję ataskaitiniai metai, pasibaigiantys su statistika susijusiais ataskaitiniais metais, bus prilyginami pastariesiems.

2.

A ir B sąrašuose nurodyti gyvybės draudimo įmonių rodikliai žymimi skaičiumi 1, ne gyvybės draudimo įmonių rodikliai – skaičiumi 2, mišraus draudimo įmonių – skaičiumi 3, specializuoto perdraudimo įmonių – skaičiumi 4, mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo veiklos – skaičiumi 5 ir mišraus draudimo įmonių ne gyvybės draudimo veiklos (įskaitant prisiimtą perdraudimą) – skaičiumi 6.

3.

A sąraše pateikiama tokia informacija:

a)

Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnyje išvardyti rodikliai, susiję su gyvybės, ne gyvybės, mišraus draudimo ir specializuoto perdraudimo įmonėmis: balanso turto dalis: t. y. straipsniai C I (žemė ir pastatai, kuriais naudojasi draudimo įmonė savo veiklos vykdymui), C II, C II 1 + C II 3, išreikšti bendra suma, C II 2 + C II 4, išreikšti bendra suma, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7, išreikšti bendra suma C IV, D; balanso įsipareigojimų dalis, t. t., straipsniai A, A I, A II + A III + A IV, išreikšti bendra suma; B, C 1 a (atskirai nurodant mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veiklą), C 2 a (atskirai nurodant mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veiklą), C 3 a (atskirai nurodant mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veiklą), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (neišskiriant konvertuojamų paskolų), G IV;

b)

Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalyje išvardyti rodikliai, susiję su ne gyvybės draudimo ir specializuoto perdraudimo įmonėmis bei mišraus draudimo įmonių vykdoma ne gyvybės draudimo veikla: straipsniai 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b bb, 7 (bendra suma), 7 d, 9, 10 (atskirai nurodant bendrą sumą ir grynąją sumą);

c)

Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalyje išvardyti rodikliai, susiję su gyvybės draudimo ir mišraus draudimo įmonių vykdoma gyvybės draudimo veikla: straipsniai 1a, 1b, 1c (atskirai nurodant bendrą sumą ir perdraudikų dalį), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (bendra suma), 8 d, 9, 10, 12, 13 (atskirai nurodant bendrą sumą ir grynąją sumą);

d)

Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalyje išvardyti rodikliai, susiję su gyvybės, ne gyvybės ir mišraus draudimo įmonėmis bei specializuoto perdraudimo įmonėmis: straipsniai 3, 4 (tik gyvybės draudimo ir mišraus draudimo įmonėms), 5, 6 (tik ne gyvybės draudimo, mišraus draudimo ir specializuoto perdraudimo įmonėms) 7, 8, 9 + 14 + 15, išreikšti bendra suma, 10 (neatskaičius mokesčių), 13, 16;

e)

Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnyje minimi rodikliai, susiję su:

gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmonėmis bei mišraus draudimo įmonių vykdoma gyvybės ir ne gyvybės draudimo veikla: bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal CPA klasifikatoriaus (pa)kategorijas (penkių ženklų lygis ir 66.03.21, 66.03.22 pakategores),

ne gyvybės draudimo įmonėmis ir mišraus draudimo įmonių ne gyvybės draudimo veikla: bendra išmokų sąnaudų suma tiesioginiame draudime, bendra veiklos sąnaudų suma tiesioginiame draudime, ir perdraudimo likutis tiesioginiame draudime, visus rodiklius suskirstant pagal CPA klasifikatoriaus (pa)kategorijas (penkių ženklų lygis ir 66.03.21, 66.03.22 pakategores),

gyvybės draudimo įmonėmis ir mišraus draudimo įmonių gyvybės draudimo veikla: bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, suskirstyta kaip nurodyta minėto straipsnio II dalies 1 punkte;

f)

Direktyvos 91/674/EEB 64 straipsnyje nurodyti rodikliai, susiję su gyvybės, ne gyvybės draudimo, mišraus draudimo ir specializuoto perdraudimo įmonėmis: komisiniai už tiesioginio draudimo veiklą (išskyrus specializuotas perdraudimo įmones) ir visą draudimo veiklą;

g)

toliau išvardyti papildomi rodikliai:

Kodas

Pavadinimas

Draudimo įmonės ar draudimo veiklos rūšis

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Įmonių skaičius pagal juridinį statusą

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Įmonių skaičius pagal bendros pasirašytų įmokų sumos dydžio kategorijas

(1, 2, 3)

11 11 3

Įmonių skaičius pagal techninių atidėjimų dydžio kategorijas

(1)

11 11 5

Įmonių skaičius pagal valstybę, kurioje yra patronuojanti įmonė

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Bendras filialų skaičius kitose valstybėse ir jų buvimo vieta

(1, 2, 3)

Apskaitos duomenys/pelno (nuostolio) ataskaitos techninė dalis

32 11 4

Bendra pasirašytų įmokų suma, suskirstyta pagal įmonės juridinį statusą

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, suskirstyta pagal valstybę, kurioje yra patronuojanti įmonė

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Prisiimto perdraudimo įmokos, pasirašytos įmokos, suskirstytos pagal valstybę, kurioje yra patronuojanti įmonė

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Perdraudikų dalis bendroje pasirašytų įmokų sumoje, suskirstyta pagal valstybę, kurioje yra patronuojanti įmonė

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Kiti techninės dalies straipsniai, bendra suma

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Perdraudimo likutis

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Bendros kitų techninės dalies pozicijų sumos perdraudikų dalis

(1, 2, 4, 5, 6)

Apskaitos duomenys/pelno (nuostolio) ataskaitos netechninė dalis

32 19 0

II bendra suma (= grynasis techninės dalies likutis)

(3)

Papildomi duomenys, susiję su pelno (nuostolio) ataskaita

32 61 4

Išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Personalo išlaikymo sąnaudos

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Vidinės bei išorinės žalos sureguliavimo išlaidos

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Įsigijimo sąnaudos

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Administracinės sąnaudos

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Bendra kitų techninių sąnaudų suma

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Investicijų vadybos sąnaudos

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Pajamos iš žemės ir pastatų

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Pajamos iš kitų investicijų

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Investicijų vertės padidėjimas

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Investicijų realizavimo pelnas

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Investicijų vertės sumažėjimas

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Investicijų realizavimo nuostolis

(1, 2, 4, 5, 6)

Duomenys pagal produktus ir CPA kategorijas (pakategores)

33 12 1

Perdraudikų dalis bendroje tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumoje (penkių ženklų lygis, 66.03.21 ir 66.03.22 pakategorės)

(1, 2, 5, 6)

Internacionalizavimo duomenys (geografinis draudimo įmokų, susijusių su verslo steigimo laisve, suskirstymas)

34 31 1

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal CPA klasifikatoriaus kategorijas (penkių ženklų lygis) ir valstybes nares

(1, 2, 5, 6)

Internacionalizavimo duomenys (geografinis draudimo įmokų, susijusių su paslaugų teikimo laisve, suskirstymas)

34 32 1

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal CPA klasifikatoriaus kategorijas (penkių ženklų lygis) ir valstybes nares

(1, 2, 5, 6)

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančiųjų asmenų skaičius

(1, 2, 3, 4)

Balanso duomenys (turtas/įsipareigojimai)

36 30 0

Turtas, iš viso

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas tiesioginiame draudime

(2, 6)

37 30 1

Visi grynieji techniniai atidėjimai

(1, 2, 3, 4)

4.

B sąraše pateikiama tokia informacija:

a)

Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalyje išvardyti rodikliai, susiję su ne gyvybės draudimo ir specializuoto perdraudimo įmonėmis bei mišraus draudimo įmonių vykdoma ne gyvybės draudimo veikla: 3, 5, 6, 8 straipsniai;

b)

Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalyje išvardyti rodikliai, susiję su gyvybės draudimo ir mišraus draudimo įmonių vykdoma gyvybės draudimo veikla: 4, 6 b, 7, 11 straipsniai;

c)

Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnyje nurodyti rodikliai, susiję su gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmonėmis ir mišraus draudimo įmonių vykdoma gyvybės ir ne gyvybės draudimo veikla: valstybėje narėje, kurioje yra įmonės pagrindinė buveinė, kitose valstybėse narėse, kitose EEE valstybėse, Šveicarijoje, JAV, Japonijoje ar kitose trečiosiose šalyse pasirašytų tiesioginio draudimo įmokų bendros sumos geografinis suskirstymas;

d)

toliau išvardyti papildomi rodikliai:

Kodas

Pavadinimas

Draudimo įmonės ar draudimo veiklos rūšis

Pastabos

Apskaitos duomenys/pelno (nuostolio) ataskaitos techninė dalis

32 13 2

Bendra išmokų suma einamaisiais ataskaitiniais metais patirtai žalai padengti

(2, 4, 6)

 

Tarptautinė veikla (bendroji)

34 12 0

Bendros prisiimto perdraudimo įmokų sumos, pasirašytų įmokų, geografinis suskirstymas

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Bendros pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalies geografinis suskirstymas

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Balanso duomenys (turtas/įsipareigojimai)

36 11 2

Žemė ir pastatai (dabartinė vertė)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (dabartinė vertė)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Kitos finansinės investicijos (dabartinė vertė)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika tenka draudėjui – žemė ir pastatai

(1, 3)

 

36 22 0

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika tenka draudėjui – kitos finansinės investicijos

(1, 3)

 

37 10 1

Visas kapitalas ir rezervai, suskirstyti pagal juridinį statusą

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas tiesioginiame draudime pagal CPA klasifikatoriaus (pa)kategorijas (penkių ženklų lygis) ir 66.03.21, 66.03.22 pakategores

(2, 6)

 

Kiti duomenys

39 10 0

Neįvykdytų sutarčių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal visas individualias gyvybės draudimo sutartis ir toliau nurodytas CPA klasifikatoriaus pakategores: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Apdraustų asmenų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal visas grupines gyvybės draudimo sutartis ir toliau nurodytą CPA klasifikatoriaus pakategorę: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Apdraustų transporto priemonių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal toliau nurodytą CPA klasifikatoriaus pakategorę: 66.03.2

(2, 6)

Nebūtina

39 40 0

Bendra apdrausta suma, susijusi su tiesioginio draudimo veikla, ataskaitinių metų pabaigoje pagal toliau nurodytas CPA klasifikatoriaus pakategores: 66.01.1 ir 66.01.4

(1, 5)

Nebūtina

39 50 0

Išmokų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius per ataskaitinius metus pagal toliau nurodytą CPA klasifikatoriaus pakategorę: 66.03.2

(2, 6)

Nebūtina

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai.

6 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

Rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. keturių ženklų lygį (klases).

7 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Rezultatai bus perduodami per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos, jeigu kalbama apie 3 skirsnyje nurodytas įmones, išskyrus specializuotas perdraudimo įmones, kurių statistiniai duomenys bus perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

8 SKIRSNIS

Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas

Komisija informuoja Komisijos sprendimu 2004/9/EB (4) įsteigtą Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetą apie šio modulio įgyvendinimą ir visas priemones, kurių buvo imtasi pagal 12 straipsnį, padedančias duomenų rinkimą ir statistinį apdorojimą, rezultatų apdorojimą ir perdavimą pritaikyti prie ekonominės bei techninės raidos.

9 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Pereinamasis laikotarpis negali būti suteiktas.


(1)  1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 91/674/EB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 374, 1991 12 31, p. 7). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/46/EB (OL L 224, 2006 8 16, p. 1).

(2)  1973 m. liepos 24 d. Pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (OL L 228, 1973 8 16, p. 3). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).

(3)  2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/44/EB (OL L 247, 2007 9 21, p. 1).

(4)  OL L 3, 2004 1 7, p. 34.


VI PRIEDAS

DETALUSIS KREDITO ĮSTAIGŲ STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie kredito įstaigų sektoriaus struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą. Šis modulis apima išsamų rodiklių, pagal kuriuos rengiami statistiniai duomenys, sąrašą, siekiant pagerinti žinias apie kredito įstaigų sektoriaus plėtrą nacionaliniu, Bendrijos ir tarptautiniu lygiu.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengiami apie 1 straipsnio a, b ir c punktuose išvardytas sritis ir bus visų pirma susiję su:

išsamia kredito įstaigų struktūros, veiklos rūšių, konkurencingumo ir veiklos rezultatų analize,

viso verslo ir verslo pagal produktus, tarptautinę veiklą, užimtumą, kapitalą ir rezervus bei kito turto ir įsipareigojimų plėtra ir pasiskirstymu.

3 SKIRSNIS

Apimtis

1.

Statistiniai duomenys rengiami apie kredito įstaigų veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms.

2.

Statistiniai duomenys rengiami apie visų kredito įstaigų, nurodytų 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvos 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (1) 2 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 straipsnio 2 dalyje, veiklą, išskyrus centrinius bankus.

3.

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (2) 38 straipsnyje nurodyti kredito įstaigų skyriai, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasėms, prilyginamos 2 dalyje nurodytoms kredito įstaigoms.

4 SKIRSNIS

Rodikliai

Rodikliai išvardyti toliau. Kursyvu pažymėti rodikliai taip pat pateikiami I priedo bendro modulio sąrašuose. Kai rodikliai yra gaunami tiesiogiai iš metinių atskaitomybių, su jais susiję ataskaitiniai metai, pasibaigiantys su statistika susijusiais ataskaitiniais metais, bus prilyginami pastariesiems.

Į sąrašą įeina:

a)

Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnyje išvardyti rodikliai: balanse nurodytas turtas: 4 straipsnis; balanse nurodyti įsipareigojimai: 2a + 2b straipsniai, išreikšti bendra suma, 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 straipsniai, išreikšti bendra suma;

b)

Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnyje išvardyti rodikliai: 2 straipsnis, 3a + 3b + 3c straipsniai, išreikšti bendra suma, 3a straipsnis, 4 straipsnis, 5 straipsnis, 6 straipsnis, 7 straipsnis, 8a + 8b straipsniai, išreikšti bendra suma, 8b straipsnis, 10 straipsnis, 11 + 12 straipsniai, išreikšti bendra suma, 9 + 13 + 14 straipsniai, išreikšti bendra suma, 15 + 16 straipsniai, išreikšti bendra suma, 19 straipsnis, 15 + 20 + 22 straipsniai, išreikšti bendra suma, 23 straipsnis;

c)

šie papildomi rodikliai:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

 

11 11 1

Įmonių skaičius pagal juridinį statusą

 

11 11 4

Įmonių skaičius pagal patronuojančios įmonės buveinę

 

11 11 6

Įmonių skaičius pagal balanso bendros sumos dydžio kategorijas

 

11 11 7

Įmonių skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas

 

11 21 0

Vietinių vienetų skaičius

 

11 41 1

Bendras filialų skaičius pagal buvimo vietą EEE nepriklausančiose valstybėse

 

11 51 0

Bendras finansinių dukterinių įmonių skaičius pagal buvimo vietą kitose valstybėse

 

Apskaitos duomenys: pelno (nuostolio) ataskaita

42 11 0

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos

 

42 11 1

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos iš pastoviųjų pajamų vertybinių popierių

 

42 12 1

Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos, susijusios su emituojamais skolos vertybiniais popieriais

 

12 12 0

Produkcijos vertė

 

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai

 

13 31 0

Personalo išlaikymo sąnaudos

 

12 14 0

Pridėtinė vertė bazinėmis kainomis

Nebūtina

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

 

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

 

Apskaitos duomenys: balansas

43 30 0

Balanso bendra suma (CI)

 

43 31 0

Balanso bendra suma, suskirstyta pagal patronuojančios įmonės buveinę

 

43 32 0

Balanso bendra suma, suskirstyta pagal juridinį statusą

 

Duomenys pagal produktus

44 11 0

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos pagal CPA (pa)kategorijas

Nebūtina

44 12 0

Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos pagal CPA (pa)kategorijas

Nebūtina

44 13 0

Gautini komisiniai pagal CPA (pa)kategorijas

Nebūtina

44 14 0

Mokėtini komisiniai pagal CPA (pa)kategorijas

Nebūtina

Duomenys apie vidaus rinką ir jos internacionalizavimą

45 11 0

Bendro EEE filialų skaičiaus geografinis suskirstymas

 

45 21 0

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų geografinis suskirstymas

 

45 22 0

Balanso bendros sumos geografinis suskirstymas

 

45 31 0

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, geografinis suskirstymas (kitose EEE valstybėse)

Nebūtina

45 41 0

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš filialų veiklos geografinis suskirstymas (EEE nepriklausančiose valstybėse)

Nebūtina

45 42 0

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, geografinis suskirstymas (EEE nepriklausančiose valstybėse)

Nebūtina

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

 

16 11 1

Dirbančių asmenų skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas

 

16 11 2

Dirbančių moterų skaičius

 

16 13 0

Darbuotojų skaičius

 

16 13 6

Moterų darbuotojų skaičius

 

16 14 0

Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

 

Kiti duomenys

47 11 0

Sąskaitų skaičius pagal CPA (pa)kategorijas

Nebūtina

47 12 0

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams skaičius pagal CPA (pa)kategorijas

Nebūtina

47 13 0

Kredito įstaigų turimų bankomatų (ATM) skaičius

 

d)

rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai regionų statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Struktūros duomenys

11 21 0

Vietinių vienetų skaičius

 

Apskaitos duomenys

13 32 0

Darbo užmokestis

Nebūtina

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

 

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami apie 4 skirsnyje išvardytus rodiklius, yra 2008 kalendoriniai metai.

6 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

1.

Rezultatai atskirai suskirstomi pagal šias NACE 2 red. klases: 64.19 ir 64.92.

2.

Regioninių statistinių duomenų rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. keturių ženklų lygį (klases) ir NUTS 1 lygį.

7 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Sprendimas dėl rezultatų perdavimo termino atidėjimo bus priimamas taikant 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, ir jis nebus ilgesnis kaip 10 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

8 SKIRSNIS

Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetas

Komisija informuos Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetą, įsteigtą Tarybos sprendimu 2006/856/EB (3) apie šio modulio įgyvendinimą ir visas priemones, padedančias duomenų rinkimą ir statistinį apdorojimą, rezultatų apdorojimą ir perdavimą pritaikyti prie ekonominės bei techninės raidos.

9 SKIRSNIS

Bandomieji tyrimai

1.

Komisija inicijuos šiame priede nurodytų veiklos rūšių bandomuosius tyrimus, kuriuos turi atlikti valstybės narės:

a)

informacijos apie išvestines finansines priemones ir nebalansinius straipsnius;

b)

informacijos apie pasiskirstymo tinklus;

c)

informacijos, reikalingos kredito įstaigų sandoriams suskirstyti pagal kainas ir apimtis.

2.

Bandomieji tyrimai atliekami siekiant įvertinti, ar reikia ir ar galima gauti duomenis atsižvelgiant į galimybės naudotis duomenimis naudą, palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir įmonėms tenkančiomis prievolėmis.

10 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Pereinamasis laikotarpis negali būti suteiktas.


(1)  OL L 372, 1986 12 31, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/46/EB.

(2)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/44/EB.

(3)  OL L 332, 2006 11 30, p. 21.


VII PRIEDAS

DETALUSIS PENSIJŲ FONDŲ STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie pensijų fondų sektoriaus struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą. Šis modulis apima išsamų rodiklių, pagal kuriuos rengiami statistiniai duomenys, sąrašą, siekiant pagerinti žinias apie pensijų fondų sektoriaus plėtrą nacionaliniu, Bendrijos ir tarptautiniu lygiu.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengiami apie 1 straipsnio a, b ir c punktuose išvardytas sritis ir bus visų pirma susiję su:

išsamia pensijų fondų struktūros, veiklos rūšių, konkurencingumo ir veiklos rezultatų analize,

viso verslo, pensijų fondų dalyvių struktūrų, tarptautinės veiklos, užimtumo, investicijų ir įsipareigojimų plėtra ir pasiskirstymu.

3 SKIRSNIS

Apimtis

1.

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 65.3 grupei. Ši grupė apima savarankiškų pensijų fondų veiklą.

2.

Tam tikri statistiniai duomenys rengiami apie įmones, turinčias nesavarankiškus pensijų fondus, kurie laikomi pagalbine veikla.

4 SKIRSNIS

Rodikliai

1.

Toliau pateiktame rodiklių sąraše prireikus nurodoma statistinio vieneto, kurio statistiniai duomenys rengiami, rūšis. Kursyvu pažymėti rodikliai taip pat įtraukiami į I priedo bendro modulio sąrašus. Kai rodikliai yra gaunami tiesiogiai iš metinių atskaitomybių, sus jais susiję ataskaitiniai metai, pasibaigiantys su statistika susijusiais ataskaitiniais metais, prilyginami pastariesiems.

2.

Demografiniai ir įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys (tik įmonių su savarankiškais pensijų fondais):

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

 

11 11 8

Įmonių skaičius pagal investicijų dydį

 

11 11 9

Įmonių skaičius pagal dalyvių dydžio kategorijas

 

11 61 0

Pensijų sistemų skaičius

Nebūtina

Apskaitos duomenys: pelno (nuostolio) ataskaita (pajamų ir išlaidų ataskaita)

12 11 0

Apyvarta

 

48 00 1

Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos

 

48 00 2

Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos

 

48 00 3

Gaunami pervedimai

 

48 00 4

Kitos pensijų įmokos

 

48 00 5

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

 

48 00 6

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas

 

48 00 7

Pensijų įmokos į mišrias sistemas

 

48 01 0

Pajamos iš investicijų (PF)

 

48 01 1

Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas

 

48 02 1

Gautinos draudimo išmokos

 

48 02 2

Kitos pajamos (PF)

 

12 12 0

Produkcijos vertė

 

12 14 0

Pridėtinė vertė bazinėmis kainomis

Nebūtina

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

 

48 03 0

Bendros išlaidos pensijoms

 

48 03 1

Periodinės pensijų išmokos

 

48 03 2

Vienkartinės pensijų išmokos

 

48 03 3

Mokami pervedimai

 

48 04 0

Grynasis techninių atidėjimų (rezervų) pasikeitimas

 

48 05 0

Mokėtinos draudimo įmokos

 

48 06 0

Bendros veiklos išlaidos

 

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai

 

13 31 0

Personalo išlaikymo sąnaudos

 

15 11 0

Bendrosios investicijos į materialų turtą

 

48 07 0

Visi mokesčiai

 

Balanso duomenys: turtas

48 11 0

Žemė ir pastatai (PF)

 

48 12 0

Investicijos į susijusias įmones ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)

 

48 13 0

Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai

 

48 13 1

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje

 

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, kuri specializuojasi mažų ir vidutinių įmonių srityje

 

48 13 3

Viešai neplatinami vertybiniai popieriai

 

48 13 4

Kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai

 

48 14 0

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai

 

48 15 0

Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

 

48 15 1

Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai, kuriuos išleidžia viešojo administravimo institucijos

Nebūtina

48 15 2

Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

Nebūtina

48 16 0

Dalyvavimas investiciniuose fonduose (PF)

 

48 17 0

Hipotekinės paskolos ir kitos, kitur nenurodytos paskolos

 

48 18 0

Kitos investicijos

 

48 10 0

Bendros pensijų fondų investicijos

 

48 10 1

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

 

48 10 4

Bendros investicijos rinkos kainomis

 

48 20 0

Kitas turtas

 

Balanso duomenys: įsipareigojimai

48 30 0

Kapitalas ir rezervai

 

48 40 0

Grynieji techniniai atidėjimai (PF)

 

48 50 0

Kiti įsipareigojimai

 

Duomenys apie vidaus rinką ir jos internacionalizavimą

48 61 0

Apyvartos geografinis suskirstymas

 

48 62 0

Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai, suskirstyti pagal buvimo vietą

Nebūtina

48 63 0

Bendros investicijos, suskirstytos pagal buvimo vietą

Nebūtina

48 64 0

Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurų ir ne eurų dalis

 

Užimtumo duomenys

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

 

Kiti duomenys

48 70 0

Dalyvių skaičius

 

48 70 1

Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius

 

48 70 2

Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius

 

48 70 3

Mišrių sistemų dalyvių skaičius

 

48 70 4

Aktyviųjų dalyvių skaičius

 

48 70 5

Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius

 

48 70 6

Į pensiją išėjusių asmenų skaičius

 

3.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys (tik įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais):

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Struktūros duomenys

11 15 0

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius

 

Apskaitos duomenys: pelno (nuostolio) ataskaita (pajamų ir išlaidų ataskaita)

48 08 0

Nesavarankiškų pensijų fondų apyvarta

Nebūtina

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami apie 4 skirsnyje išvardytus rodiklius, yra 2008 kalendoriniai metai.

6 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

1.

4 skirsnio 2 dalyje išvardytų rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. keturių ženklų lygį (klases).

2.

4 skirsnio 3 dalyje išvardytų rodiklių rezultatai suskirstomi pagal NACE 2 red. skyrių lygį (klases).

7 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Rezultatai perduodami per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

8 SKIRSNIS

Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas

Komisija informuos Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetą apie šio modulio įgyvendinimą ir visas priemones, padedančias duomenų rinkimą ir statistinį apdorojimą, rezultatų apdorojimą ir perdavimą pritaikyti prie ekonominės bei techninės raidos.

9 SKIRSNIS

Bandomieji tyrimai

Komisija inicijuos šiame priede nurodytų veiklos rūšių bandomuosius tyrimus, kuriuos turi atlikti valstybės narės:

1.

Nuodugnesnės informacijos apie tarptautinę pensijų fondų veiklą:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 71 0

Įmonių, turinčių dalyvių kitose EEE valstybėse, skaičius

11 72 0

Įmonių, turinčių aktyviųjų dalyvių kitose EEE valstybėse, skaičius

Duomenys apie vidaus rinką ir jos internacionalizavimą

48 65 0

Geografinis dalyvių skaičiaus suskirstymas pagal lytį

48 65 1

Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičiaus geografinis suskirstymas

48 65 2

Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičiaus geografinis suskirstymas

48 65 3

Mišrių sistemų dalyvių skaičiaus geografinis suskirstymas

48 65 4

Aktyviųjų dalyvių skaičiaus geografinis suskirstymas

48 65 5

Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičiaus geografinis suskirstymas

48 65 6

Į pensiją išėjusių asmenų skaičiaus geografinis suskirstymas

48 65 7

Asmenų, gaunančių užsidirbtą pensiją, skaičiaus geografinis suskirstymas

Kiti duomenys

48 70 7

Moterų dalyvių skaičius

2.

Papildomos informacijos apie nesavarankiškus pensijų fondus:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 15 1

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius pagal dalyvių dydžio kategorijas

Balanso duomenys: įsipareigojimai

48 40 1

Nesavarankiškų pensijų fondų grynieji techniniai atidėjimai

Kiti duomenys

48 72 0

Nesavarankiškų pensijų fondų dalyvių skaičius

Duomenys apie vidaus rinką ir jos internacionalizavimą

48 66 1

Nesavarankiškų pensijų fondų aktyviųjų dalyvių skaičiaus geografinis suskirstymas

48 66 2

Nesavarankiškų pensijų fondų dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičiaus geografinis suskirstymas

48 66 3

Į pensiją išėjusių asmenų, gaunančių nesavarankiškų pensijų fondų pensiją, skaičiaus geografinis suskirstymas

48 66 4

Asmenų, gaunančių užsidirbtą nesavarankiškų pensijų fondų pensiją, skaičiaus geografinis suskirstymas

Apskaitos duomenys: pelno (nuostolio) ataskaita (pajamų ir išlaidų ataskaita)

48 09 0

Nesavarankiškų pensijų fondų mokamos pensijos

3.

Informacijos apie išvestines finansines priemones ir nebalansinius straipsnius.

Bandomieji tyrimai bus atliekami siekiant įvertinti, ar reikia ir ar galima gauti duomenis atsižvelgiant į galimybės naudotis duomenimis naudą, palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir įmonėms tenkančiomis prievolėmis.

10 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Pereinamasis laikotarpis negali būti suteiktas.


VIII PRIEDAS

DETALUSIS VERSLO PASLAUGŲ STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie verslo paslaugų sektoriaus struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengtini apie šio reglamento 1 straipsnio a–d ir f punktuose išvardytas sritis ir bus visų pirma susiję su rodiklių sąrašu, kurio reikia, kad būtų galima atlikti išsamią verslo paslaugų struktūros, veiklos rūšių, konkurencingumo bei veiklos rezultatų analizę.

3 SKIRSNIS

Apimtis

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2. red. 62, 69, 71, 73, 78 skyriams ir 58.2, 63.1, 70.2 grupėms. Šie sektoriai apima dalį leidybos veiklos, informacijos technologijos tarnybos veiklą ir dalį informacijos tarnybos veiklos ir profesinę, mokslinę ir techninę veiklą bei užimtumo veiklą. Šiame modulyje statistiniai duomenys yra susiję su visomis įmonėmis, kuriose dirba 20 ar daugiau asmenų ir kurių pagrindinė veikla priskiriama pirmiau nurodytiems skyriams bei grupėms. Anksčiausiai 2 011 m. Komisija gali pradėti poreikio ir galimybės sumažinti žemesniąją tiriamos populiacijos ribą tyrimą. Remiantis šiuo tyrimu, pagal 12 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu patvirtintos priemonės, kuriomis siekiama pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, susijusias su žemesniąja riba.

4 SKIRSNIS

Rodikliai

1.

Toliau pateiktame rodiklių ir statistinių duomenų sąraše nurodomi statistiniai duomenys, kurie turi būti rengiami kas vienerius arba dvejus metus.

2.

Rodikliai, pagal kuriuos turi būti rengiami metiniai statistiniai duomenys apie įmones, priskiriamas NACE 2 red. 62 ir 78 skyriams, 58.2, 63.1, 73.1 grupėms.

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

 

Apyvarta pagal produktų rūšis

12 11 0

Apyvarta pagal produktus (pagal CPA)

Produktų suskirstymas bus nustatomas taikant 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Informacija apie klientų gyvenamąją vietą

12 11 0

Apyvarta pagal klientų gyvenamąją vietą, būtent:

Nuolatiniai gyventojai

Nenuolatiniai gyventojai, iš jų

ES teritorijoje

už ES ribų

 

3.

Rodikliai, pagal kuriuos rengiami dvejų metų statistiniai duomenys apie įmones, priskiriamas NACE 2 red. 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 ir 73.2 grupėms:

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

Struktūros duomenys

11 11 0

Įmonių skaičius

 

Apyvarta pagal produktų rūšis

12 11 0

Apyvarta pagal produktus (pagal CPA)

Produktų suskirstymas nustatomas taikant 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Informacija apie klientų gyvenamąją vietą

12 11 0

Apyvarta pagal klientų gyvenamąją vietą, būtent:

Nuolatiniai gyventojai

Nenuolatiniai gyventojai, iš jų

ES teritorijoje

už ES ribų

 

5 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 62 ir 78 skyriams, 58.2, 63.1 bei 73.1 grupėms, ir kurių dvejų metų statistiniai duomenys pagal NACE 2 red. 69.1, 69.2 ir 70.2 grupes turi būti rengiami, yra 2008 metai. Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių atžvilgiu rengiami dvejų metų statistiniai duomenys apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red., 71.1, 71.2 ir 73.2 grupėms, yra 2009 metai.

6 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

1.

Kad būtų galima parengti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės teikia savo nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. 62 ir 78 skyrius, 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 ir 73.2 grupes.

2.

Apyvartos rezultatai pagal NACE 2 red. 62 ir 78 skyrius, 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 ir 73.2 grupes bei taip pat turi būti skaidomi pagal produktus ir pagal klientų gyvenamąją vietą.

7 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

8 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Rengiant 4 skirsnyje nurodytus statistinius duomenis šiame priede apibrėžtam detaliajam moduliui, pereinamasis laikotarpis truks ne ilgiau kaip trejus metus po pirmųjų ataskaitinių metų, nurodytų 5 skirsnyje.


IX PRIEDAS

DETALUSIS VERSLO DEMOGRAFIJOS STRUKTŪROS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Tikslas

Šio priedo tikslas – nustatyti bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie verslo demografiją rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą.

2 SKIRSNIS

Taikymo sritis

Statistiniai duomenys rengiami apie 1 straipsnio a–e ir f punktuose išvardytas sritis bus visų pirma susiję su rodiklių sąrašu, kurio reikia, kad būtų galima atlikti išsamią visų veikiančių įmonių, įmonių steigimo, įmonių likvidavimo ir naujų įmonių išlikimo bei susijusio poveikio verslo visumos struktūrai, veiklos rūšims ir raidai analizę.

3 SKIRSNIS

Apimtis

1.

Statistiniai duomenys rengiami apie 10 skirsnyje išvardytas veiklos rūšis.

2.

Bandomieji tyrimai atliekami dėl 12 skirsnyje išvardytų statistinio vieneto, veiklos rūšių ir demografinių įvykių

4 SKIRSNIS

Apibrėžimai

Šiame priede vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

ataskaitinis laikotarpis – tai metai, kuriais yra stebimos visos veikiančios įmonės, įmonių steigimas, įmonių likvidavimas ir įmonių išlikimas. 5 skirsnyje jis vadinamas „t“.

5 SKIRSNIS

Rodikliai

1.

Metiniai demografiniai statistiniai duomenys, statistiniu vienetu laikant įmonę, rengiami pagal šiuos rodiklius:

Kodas

Pavadinimas

Struktūros duomenys

11 91 0

Visos veikiančios įmonės per t

11 92 0

Įsteigtų įmonių skaičius per t

11 93 0

Likviduotų įmonių skaičius per t

11 94 1

Per t-1 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

11 94 2

Per t-2 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

11 94 3

Per t-3 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

11 94 4

Per t-4 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

11 94 5

Per t-5 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

2.

Įmonių rodikliai, pagal kuriuos rengiami metiniai statistiniai duomenys apie visas veikiančias įmones, įmonių steigimą, įmonių likvidavimą ir įmonių išlikimą:

Kodas

Pavadinimas

Užimtumo duomenys

16 91 0

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose veikiančiose įmonėse per t

16 91 1

Darbuotojų skaičius visose veikiančiose įmonėse per t

16 92 0

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t įsteigtose įmonėse

16 92 1

Darbuotojų skaičius visose įsteigtose įmonėse per t

16 93 0

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t likviduotose įmonėse

16 93 1

Darbuotojų skaičius visose per t likviduotose įmonėse

16 94 1

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-1 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 94 2

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-2 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 94 3

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-3 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 94 4

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-4 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 94 5

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-5 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 95 1

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-1 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 95 2

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-2 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 95 3

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-3 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 95 4

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-4 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

16 95 5

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-5 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

6 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių metiniai statistiniai duomenys rengiami, yra šie:

Kalendoriniai metai

Kodas

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 ir 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 ir 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 ir 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 ir 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 ir 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 ir 16 95 5

7 SKIRSNIS

Statistikos kokybės ataskaita

Valstybės narės rengia kokybės ataskaitas, kuriose bus nurodomas I priedo rodiklių palyginamumas (11 91 0 ir 16 91 0 rodiklių su 11 11 0 ir 16 11 0 rodikliais) ir, prireikus, pateiktų duomenų atitikimas bendrai metodologijai, kaip nustatyta 11 skirsnyje paminėtame rekomendacijų vadove.

8 SKIRSNIS

Rezultatų parengimas

1.

Rezultatai suskirstomi pagal 10 skirsnyje išvardytas veiklos rūšis.

2.

Kai kurie rezultatai, nustatomi pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, taip pat skirstomi į dydžio kategorijas 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.

3.

Kai kurie rezultatai, nustatomi pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, taip pat skirstomi pagal teisinę formą 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.

9 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Susijusių su įmonių likvidavimu rodiklių (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) preliminarūs rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos. Patvirtinus įmonių likvidavimo atvejus po dvejų veiklos nevykdymo metų, patikslinti šių rodiklių rezultatai perduodami per 30 mėnesių nuo to paties ataskaitinio laikotarpio. Visi kiti rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

Prieš 2008 m. einančių ataskaitinių metų rodikliai bus perduodami per šešis mėnesius po 2008 m., išskyrus 2007 m. įmonių likvidavimo persvarstytus rodiklius (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1), kurie perduodami praėjus aštuoniolikai mėnesių po 2008 m. pabaigos.

10 SKIRSNIS

Veiklos rūšių suskirstymas

1.

Pateikiamas šis 2004–2007 ataskaitinių metų duomenų suskirstymas, grindžiamas NACE 1.1 red. klasifikatoriumi:

C sekcija Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduos nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. sekcijas.

D sekcija Apdirbamoji gamyba

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduos nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. posekcijus.

E ir F sekcijos Elektros, dujų ir vandens tiekimas ir statyba

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduos nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. sekcijas.

G sekcija Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduos nacionalinius rezultatus pagal NACE 1.1 red. kodus G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 ir 52.7.

H sekcija Viešbučiai ir restoranai

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduos nacionalinius rezultatus pagal NACE 1.1 red. kodus 55, 55.1 + 55.2 ir 55.3 + 55.4 + 55.5.

I sekcija Transportas, sandėliavimas ir ryšiai

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduos nacionalinius rezultatus pagal NACE 1.1 red. kodus I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 ir 64.2.

J sekcija Finansinis tarpininkavimas

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduos nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. skyrius.

K sekcija Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla

NACE 1.1 red. 74.15 klasė nepatenka į šio priedo taikymo sritį. Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduos nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 1.1 red. klases.

2.

2008 m. ir po jų einančių ataskaitinių metų duomenys bus teikiami taikant šį veiklos suskirstymą pagal NACE 2 red. klasifikaciją:

B skirsnis Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Kad būtų galima surinkti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės perduos sudėtinius nacionalinius duomenis, klasifikuojamus NACE 2 red. sekcijoje.

C skirsnis Gamyba

Kad būtų galima surinkti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės perduos sudėtinius nacionalinius NACE 2 red. C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 ir 33 kodų duomenis.

D, E ir F skirsniai Elektros, dujų, garų ir oro kondicionavimo tiekimas; vandens tiekimas, kanalizacija, atliekų tvarkymas ir žemės, vandens bei grunto gerinimo veikla; statyba

Kad būtų galima surinkti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės perduos sudėtinius nacionalinius duomenis, klasifikuojamus NACE 2 red. sekcijoje.

G skirsnis Didmeninė ir mažmeninė prekyba; motorinių transporto priemonių ir motociklų taisymas

Kad būtų galima surinkti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės perduos sudėtinius nacionalinius NACE 2 red. G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, ir 48.8 + 48.9 kodų duomenis.

H ir I skirsniai Transportavimas ir sandėliavimas; apgyvendinimas ir maisto tiekimo paslaugos

Siekiant surinkti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės perduos sudėtinius nacionalinius duomenis, klasifikuojamus NACE red. 2 red. skyriuje.

J skirsnis Informacija ir komunikacija

Kad būtų galima surinkti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės perduos sudėtinius nacionalinius duomenis, klasifikuojamus NACE 2 red. skyriuje ir toliau NACE 2 red. klasės 62 skyriuje.

K skirsnis Finansinė ir draudimo veikla

Į šį priedą neįtraukiama NACE 2 red. skyriaus 64.2 grupė. Kad būtų galima surinkti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės perduos sudėtinius nacionalinius duomenis, klasifikuojamus NACE red. 2 red. skyriuje.

L, M ir N skyriai Nekilnojamas turtas; profesinių, mokslinių ir techninių tarnybų paslaugos; administracinės ir paramos paslaugos

Kad būtų galima surinkti Bendrijos statistinius duomenis, valstybės narės perduos sudėtinius nacionalinius duomenis, klasifikuojamus NACE 2 red. klasėje.

Specialūs suvestiniai duomenys

Kad būtų galima parengti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus verslo demografijos Bendrijos statistiką, bus perduodama keletas NACE 2 red. specialių suvestinių rodiklių. Šie suvestiniai rodikliai bus nustatomi taikant 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.

Duomenys apie 2004 m., 2005 m., 2006 m. ir 2007 m. naujai įsikūrusias įmones taip pat bus teikiami pagal NACE 2 red. suskirstymą ir atsižvelgiant į šios sekcijos 2 dalyje pateiktą apibrėžimą. Tai apima anksčiau nurodytų ataskaitinių metų 11 92 0, 16 92 0 ir 16 92 1 rodiklius. Šie duomenys teikiami kartu su 2008 m. ataskaitinių metų duomenimis.

11 SKIRSNIS

Rekomendacijų vadovas

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, paskelbs rekomendacijų vadovą, kuriame pateikiama papildomų nurodymų dėl pagal šį priedą rengiamos Bendrijos statistikos. Rekomendacijų vadovas bus skelbiamas įsigaliojus šiam reglamentui.

12 SKIRSNIS

Bandomieji tyrimai

Komisija inicijuos šiame priede nurodytų veiklos rūšių bandomuosius tyrimus, kuriuos turi atlikti valstybės narės:

duomenų rengimas statistiniu vienetu laikant vietos vienetą,

duomenų rengimas apie demografinius įvykius, išskyrus įmonių steigimą, išlikimą ir likvidavimą, ir

duomenų rengimas apie NACE 2 red. P, Q, R ir S sekcijas.

Jei Komisija, remdamasi bandomųjų tyrimų, susijusių su NACE 1.1 red. M–O sekcijose išvardytomis ne rinkos veiklos rūšimis, vertinimu, manys esant būtina išplėsti dabartinę šio reglamento taikymo sritį, ji pateiks pasiūlymą Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka.

13 SKIRSNIS

Pereinamasis laikotarpis

Rengiant 6 skirsnyje nurodytus statistinius duomenis šiame priede apibrėžtam detaliajam moduliui, pereinamasis laikotarpis trunka ne ilgiau kaip ketverius metus po pirmųjų ataskaitinių metų.


X PRIEDAS

PANAIKINTAS REGLAMENTAS IR JO VĖLESNI DALINIAI PAKEITIMAI

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 (OL L 14, 1997 1 17, p. 1)

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 410/98 (OL L 52, 1998 2 21, p. 1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1614/2002 1 straipsnis (OL L 244, 2002 9 12, p. 7)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2056/2002 (OL L 317, 2002 11 21, p. 1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1882/2003 III priedo 69 punktas (OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 11 ir 20 straipsniai bei II priedas (OL L 393, 2006 12 30, p. 1)


X PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

1 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

5 straipsnis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 3 dalis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnio i–x punktai

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

13 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnis

13 straipsnis

15 straipsnis

14 straipsnis

16 straipsnis

15 straipsnis

1 priedo 1–9 skirsniai

I priedo 1–9 skirsniai

1 priedo 10 skirsnio 1 ir 2 dalys

I priedo 10 skirsnio 1 ir 2 dalys, su išbrauktu tekstu

1 priedo 10 skirsnio 3 ir 4 dalys

1 priedo 11 skirsnis

I priedo 11 skirsnis

2 priedas

II priedas

3 priedo 1–8 skirsniai

III priedo 1–8 skirsniai

3 priedo 9 skirsnis

3 priedo 10 skirsnis

III priedo 9 skirsnis

4 priedo 1–8 skirsniai

IV priedo 1–8 skirsniai

4 priedo 9 skirsnis

4 priedo 10 skirsnis

IV priedo 9 skirsnis

V priedas

VI priedas

VII priedas

VIII priedas

IX priedas

X priedas

XI priedas


Top