EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0827

2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/827 dėl kriterijų, kuriuos turi atitikti profesionalūs veiklos vykdytojai, kad laikytųsi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 89 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų, ir dėl tų kriterijų atitikties užtikrinimo procedūrų

C/2019/1882

OJ L 137, 23.5.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj

23.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/10


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/827

2019 m. kovo 13 d.

dėl kriterijų, kuriuos turi atitikti profesionalūs veiklos vykdytojai, kad laikytųsi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 89 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų, ir dėl tų kriterijų atitikties užtikrinimo procedūrų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 89 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/2031 nustatyta, kad prieš vežant tam tikrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus Sąjungos teritorijoje ir į saugomą zoną ar joje turėtų būti išduotas augalo pasas;

(2)

siekiant užtikrinti, kad augalo pase pateikiama informacija ir reikalaujami augalų pasų išdavimo tyrimai būtų grindžiami patikima moksline ir technine praktine patirtimi, juos gali išduoti tik įgaliotieji veiklos vykdytojai, prižiūrint kompetentingoms institucijoms;

(3)

turėtų būti nustatyti tam tikri kriterijai, siekiant užtikrinti, kad profesionalūs veiklos vykdytojai turėtų reikiamų žinių apie taisykles dėl kenkėjų, kurie galėtų turėti įtakos tam tikriems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, ir apie priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią tų kenkėjų įsiveisimui ir išplitimui;

(4)

siekiant užtikrinti atitiktį visiems Reglamento (ES) 2016/2031 89 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams bus reikalinga procedūra, kuria siekiama, kad visi įgaliotieji veiklos vykdytojai žinotų, kokia informacija būtina siekiant išduoti augalų pasus. Todėl kompetentingos institucijos turėtų parengti technines rekomendacijas, kuriose būtų pateikta informacija apie kenkėjų ir atitinkamų užkrato pernešėjų biologinius ypatumus, taip pat apie atitinkamus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kaip antai jų šeimininkų, biologinius ypatumus, taip pat apie tyrimų vykdymą, užkrato plitimo prevenciją ir skubių veiksmų plano sudarymą;

(5)

kad kompetentingos institucijos ir profesionalūs veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko pasirengti įgyvendinti pirmiau nurodytas nuostatas, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2020 m. gruodžio 14 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kriterijai, kuriuos turi atitikti profesionalūs veiklos vykdytojai, įgalioti išduoti augalų pasus

Įgaliojimą išduoti augalų pasus siekiantys gauti profesionalūs veiklos vykdytojai atitinka šiuos kriterijus:

a)

yra įrodę kompetentingai institucijai, kad turi reikiamų žinių apie taikytinas taisykles, susijusias su tyrimais, atliktais pagal Reglamento (ES) 2016/2031 87 straipsnį ir susijusiais su Sąjungos karantininiais kenkėjais, kenkėjais, kuriems taikomos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnio 1 dalį patvirtintos priemonės, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir Sąjungos reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, kurie galėtų turėti įtakos atitinkamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams;

b)

yra įrodę kompetentingai institucijai, kad turi reikiamų žinių apie geriausią patirtį, priemones ir kitus veiksmus, reikalingus siekiant išvengti a punkte nurodytų kenkėjų įsiveisimo ir išplitimo;

c)

turi veiksmingą planą, kuris turi būti įgyvendinamas, jei įtariamas arba galimas a punkte nurodytų kenkėjų, kurie turi arba gali turėti įtakos jų augalams, augaliniams produktams ar kitiems objektams, įsiveisimas;

d)

yra įrodę kompetentingai institucijai, kad turi reikiamų žinių ir kompetencijos, kad galėtų atlikti reikiamus augalų, augalinių produktų ar kitų objektų tyrimus dėl atitinkamų kenkėjų ir imtis b punkte nurodytų priemonių;

e)

yra įrodę kompetentingai institucijai, kad turi reikiamą įrangą ir patalpas arba galimybę jomis naudotis, kad galėtų atlikti reikiamus augalų, augalinių produktų ar kitų objektų tyrimus, ir pajėgumus imtis b punkte nurodytų priemonių;

f)

jie paskyrė kontaktinį asmenį, atsakingą už ryšių palaikymą su kompetentinga institucija pagal šio reglamento nuostatas, ir pateikė kompetentingai institucijai jo kontaktinius duomenis.

2 straipsnis

Procedūros, kuriomis užtikrinama profesionalių veiklos vykdytojų atitiktis kriterijams

1.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad profesionalūs veiklos vykdytojai galėtų susipažinti su techninėmis rekomendacijomis dėl kriterijų, kuriuos reikia atitikti atliekant tyrimus, susijusius su augalų pasų išdavimu.

Su tokiomis techninėmis rekomendacijomis galima susipažinti kiekvienos kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje ir jose turi būti visi šie elementai:

a)

informacija apie kenkėjų ir atitinkamų pernešėjų biologinius ypatumus ir atitinkamus susijusių šeimininkų biologinių ypatumų aspektus;

b)

informacija apie tų kenkėjų įsiveisimo požymius ir augalų, augalinių produktų ar kitų objektų užkrėtimo atitinkamais kenkėjais požymius, apžiūrų atlikimo sąlygas, mėginių ėmimą ir tyrimą;

c)

informacija apie geriausią patirtį, priemones ir kitus veiksmus, reikalingus siekiant išvengti 1 straipsnio a punkte nurodytų kenkėjų įsiveisimo ir išplitimo;

d)

informacija apie 1 straipsnio c punkte nurodyto plano sudarymą ir turinį.

2.   Kompetentingos institucijos imasi visų tinkamų priemonių, kad patikrintų, ar profesionalūs veiklos vykdytojai atitinka visus 1 dalyje nustatytus kriterijus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2020 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.


Top