EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2019

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019, kuriuo nustatomas laikinasis didelės rizikos augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnyje, sąrašas ir augalų, kuriuos įvežant į Sąjungą nereikalaujama fitosanitarinių sertifikatų, kaip nustatyta to reglamento 73 straipsnyje, sąrašas

C/2018/8877

OJ L 323, 19.12.2018, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj

19.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2019

2018 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatomas laikinasis didelės rizikos augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnyje, sąrašas ir augalų, kuriuos įvežant į Sąjungą nereikalaujama fitosanitarinių sertifikatų, kaip nustatyta to reglamento 73 straipsnyje, sąrašas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 42 straipsnio 3 dalį ir 73 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 3 dalį Komisija, remdamasi išankstiniu vertinimu, turi priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose laikinai išvardijami didelės rizikos augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai, kurie Sąjungos teritorijai kelia kenkėjo nepriimtino lygio riziką;

(2)

nuo Reglamento (ES) 2016/2031 priėmimo buvo atlikti keli preliminarūs vertinimai, susiję su tuo, ar trečiųjų šalių kilmės augalai ir augaliniai produktai Sąjungos teritorijai kelia kenkėjo nepriimtino lygio riziką. Šiuose vertinimuose padaryta išvada, kad tam tikri augalai ir augaliniai produktai atitinka vieną ar daugiau to reglamento III priede nustatytų kriterijų, todėl jie gali būti priskiriami prie „didelės rizikos augalų“ arba „didelės rizikos augalinių produktų“, apibrėžtų to reglamento 42 straipsnyje. Tuose pačiuose preliminariuose rizikos vertinimuose taip pat padaryta išvada, kad šių „didelės rizikos augalų“ sėkloms ir in vitro medžiagai šis reglamentas neturėtų būti taikomas, nes kenkėjo rizikos lygis yra priimtinas. Be to, natūraliems arba dirbtiniu būdu išvestiems žemaūgiams sumedėjusiems augalams, skirtiems sodinti, šis reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas, nes jų importui taikomi specialūs reikalavimai pagal Tarybos direktyvą 2000/29/EB (2), kuriais kenkėjo rizika sumažinama iki priimtino lygio, o nuo 2019 m. gruodžio 14 d. taip pat bus taikomi specialūs Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio reikalavimai;

(3)

žinoma, kad Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L. sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas, in-vitro medžiagą ir natūralius arba dirbtiniu būdu išvestus žemaūgius sumedėjusius augalus, skirtus sodinti, ir Ullucus tuberosus Loz. augalai yra šeimininkai, imlūs dažniausiai pasitaikantiems kenkėjams, kurie, kaip žinoma, daro didelį poveikį augalų rūšims, kurios Sąjungai yra labai svarbios ekonominiu, socialiniu arba aplinkos atžvilgiu. Taip pat yra žinoma, kad šie augalai paprastai būna kenkėjų šeimininkai, ir ant jų nematyti infekcijos požymių arba jie turi latentinį laikotarpį iki tų požymių pasirodymo. Dėl to sumažėja galimybė nustatyti tokių kenkėjų buvimą per patikras, atliekamas įvežant šiuos augalus į Sąjungos teritoriją. Be to, šie sodinti skirti augalai paprastai į Sąjungą įvežami kaip krūmai ar medžiai ir paprastai yra Sąjungos teritorijoje kaip krūmai ar medžiai. Atsižvelgiant į tai, esamos priemonės, kuriomis reglamentuojamas šio reglamento I priede išvardytų sodinti skirtų augalų ir trečiųjų šalių kilmės Ullucus tuberosus Loz. augalų įvežimas, nelaikomos pakankamomis, kad būtų užkirstas kelias kenkėjų patekimui. Todėl I priede išvardyti sodinti skirti augalai ir Ullucus tuberosus Loz. augalai turėtų būti išvardyti kaip didelės rizikos augalai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, ir turėtų būti laikinai uždrausta juos įvežti į Sąjungos teritoriją;

(4)

žinoma, kad Momordica L. vaisiai yra kenkėjo Thrips palmi Karny, kuris, kaip žinia, gali daryti didelį poveikį augalų rūšims, kurios Sąjungos teritorijai yra labai svarbios ekonominiu, socialiniu arba aplinkos požiūriu, šeimininkai ir svarbus jo įvežimo ir įsitvirtinimo kelias. Tačiau šis kenkėjas aptinkamas ne visose trečiosiose šalyse ir ne visose trečiosios šalies, kurioje jis aptinkamas, zonose. Kai kurios trečiosios šalys taip pat taiko veiksmingas to kenkėjo rizikos mažinimo priemones. Atsižvelgiant į tai, Momordica L. vaisiai, kilę iš trečiųjų šalių arba jų dalių, kuriose tas kenkėjas aptiktas ir kuriose netaikomos veiksmingos to kenkėjo rizikos mažinimo priemonės, priskiriami prie didelės rizikos augalų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, todėl šiuos augalus turėtų būti laikinai uždrausta įvežti į Sąjungą;

(5)

žinoma, kad Ulmus L. mediena yra kenkėjo Saperda tridentata Olivier šeimininkė ir svarbus jo įvežimo ir įsitvirtinimo kelias. Žinoma, kad kenkėjas turi didelį poveikį augalų rūšims, kurios Sąjungos teritorijai yra labai svarbios ekonominiu, socialiniu ar aplinkos požiūriu. Tačiau šis kenkėjas aptinkamas ne visose trečiosiose šalyse ir ne visose trečiosios šalies, kurioje jis aptinkamas, zonose. Atsižvelgiant į tai, trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių zonų, kuriose aptinkamas Saperda tridentata Olivier, kilmės Ulmus L. mediena priskiriama prie didelės rizikos augalinių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje. Todėl turėtų būti laikinai uždrausta įvežti šią medieną į Sąjungą;

(6)

3, 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodyti augalai ir augaliniai produktai nėra įtraukti į sąrašą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 40 straipsnį arba yra įtraukti tik dėl tam tikrų trečiųjų šalių. Be to, pagal atitinkamus preliminarius vertinimus jų atžvilgiu nėra taikoma pakankamai to reglamento 41 straipsnyje nurodytų reikalavimų, susijusių su visomis trečiosiomis šalimis, ir jiems netaikomos to reglamento 49 straipsnyje nustatytos laikinos priemonės;

(7)

dar neatliekamas išsamus 3, 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytų augalų ir augalinių produktų rizikos vertinimas, būtinas, kad būtų galima padaryti išvadą, ar jie kelia nepriimtiną riziką dėl tikimybės, kad jie yra Sąjungos karantininio kenkėjo šeimininkai arba ar tą riziką galima sumažinti iki priimtino lygio taikant tam tikras priemones. Jei nustatomas tų augalų ir augalinių produktų importo poreikis, turi būti atliekamas jų rizikos vertinimas, kuris bus atliekamas pagal įgyvendinimo aktą, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 6 dalį;

(8)

pagal Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnį Komisija turi priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kad augalams, išskyrus į 72 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktus augalus, reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, siekiant juos įvežti į Sąjungos teritoriją;

(9)

vis dėlto tais įgyvendinimo aktais turi būti nustatoma, kad fitosanitarinis sertifikatas nereikalingas tiems augalams, kurių vertinimas, pagrįstas įrodymais dėl kenkėjo rizikos ir su prekyba susijusia patirtimi, rodo, kad toks sertifikatas nėra reikalingas;

(10)

nuo to reglamento priėmimo buvo atlikti įvairūs vertinimai dėl kenkėjo rizikos ir patirties prekiaujant keliais trečiųjų šalių kilmės augalais, išskyrus sodinti skirtus augalus;

(11)

remiantis šiais vertinimais, Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. ir Phoenix dactylifera L. vaisiai nėra Sąjungos karantininių kenkėjų arba kenkėjų, kuriems taikomos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį patvirtintos priemonės, arba dažniausiai pasitaikančių kenkėjų, kurie gali daryti poveikį Sąjungoje auginamoms augalų rūšims, šeimininkai. Be to, nebuvo kenkėjų protrūkių, susijusių su šių vaisių įvežimu iš vienos ar daugiau trečiųjų šalių. Taip pat tuose vaisiuose juos įvežant į Sąjungos teritoriją nebuvo pakartotinai nustatyta Sąjungos karantininių kenkėjų arba kenkėjų, kuriems taikomos pagal to reglamento 30 straipsnį patvirtintos priemonės;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad šie vaisiai atitinka visus Reglamento (ES) 2016/2031 VI priede nustatytus kriterijus, neturėtų būti reikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą, norint juos įvežti į Sąjungos teritoriją;

(13)

abu sąrašai, kurie turi būti sudaryti pagal Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 3 dalį ir 73 straipsnį, yra susiję su importo taisyklėmis, pagrįstomis panašiais rizikos vertinimo kriterijais, kaip nustatytieji to reglamento III ir VI prieduose. Jais daugiausia dėmesio skiriama atitinkamų augalų ir augalinių produktų, o ne konkrečių kenkėjų keliamai rizikai. Jie buvo parengti taikant bendrą rizikos vertinimo metodiką ir yra atnaujinami taikant tą pačią metodiką, remiantis turimais techniniais ir moksliniais įrodymais. Todėl juos reikėtų įtraukti į vieną reglamentą;

(14)

kadangi Reglamentas (ES) 2016/2031 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., siekiant užtikrinti, kad visos taisyklės, reglamentuojančios augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimą į Sąjungą, būtų taikomos nuosekliai, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Didelės rizikos augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

I priede išvardyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai laikomi didelės rizikos augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, apibrėžtais Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, ir juos draudžiama įvežti į Sąjungos teritoriją, kol bus atliktas rizikos vertinimas.

2 straipsnis

Tam tikrų augalų įvežimo į Sąjungą fitosanitarinis sertifikatas

Augalams, išskyrus į Reglamento (ES) 2016/2031 72 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktus augalus, reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, siekiant juos įvežti į Sąjungą.

Tačiau šis reikalavimas netaikomas II priede išvardytiems vaisiams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).


I PRIEDAS

Didelės rizikos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, sąrašas

1.

Visų trečiųjų šalių kilmės šių genčių arba rūšių sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas, in vitro medžiagą ir sodinti skirtus natūralius arba dirbtiniu būdu išvestus žemaūgius sumedėjusius augalus:

KN kodas

Aprašymas

ex 0602

Acacia Mill.

ex 0602

Acer L.

ex 0602

Albizia Durazz.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.

ex 0602

Corylus L.

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus carica L.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.

ex 0602

Juglans L.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.

ex 0602

Malus Mill.

ex 0602

Nerium L.

ex 0602

Persea Mill.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

Robinia L.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

2.

Visų trečiųjų šalių kilmės Ullucus tuberosus augalai.

KN kodas

Aprašymas

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0714 90 20

Ullucus tuberosus Loz.

3.

Trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių zonų, kuriose aptiktas Thrips palmi Karny ir kuriose netaikomos veiksmingos to kenkėjo rizikos mažinimo priemonės, kilmės Momordica L. vaisiai.

KN kodas

Aprašymas

ex 0709 99 90

Momordica L.

4.

Trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių zonų, kuriose aptiktas Saperda tridentata Olivier, kilmės Ulmus L. mediena.

KN kodas

Aprašymas

ex 4403 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 39 00

ex 4403 99 00

ex 4407 99

Ulmus L.


II PRIEDAS

Vaisių, kuriuos įvežant į Sąjungą nereikalaujama fitosanitarinio sertifikato, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnyje, sąrašas

KN kodas

Aprašymas

ex 0804 30 00

Ananas comosus (L.) Merrill

ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00

Cocos nucifera L.

ex 0810 60 00

Durio zibethinus Murray

ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10

Musa L.

ex 0804 10 00

Phoenix dactylifera L.


Top