EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1366

2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje

OL L 211, 2015 8 8, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1366/oj

8.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1366

2015 m. gegužės 11 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 56 straipsnio 1 dalį, 223 straipsnio 2 dalį ir 231 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 106 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3) ir nustatytos naujos pagalbos bitininkystės sektoriuje taisyklės. Jame Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai šiuo klausimu priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės, siekiant užtikrinti sklandų pagalbos schemos veikimą pagal naują teisinę sistemą. Tais aktais turėtų būti pakeistas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 917/2004 (4);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės gali parengti trejų metų trukmės bitininkystės sektoriui skirtas nacionalines programas (toliau – bitininkystės programos). Reikėtų nustatyti Sąjungos finansinio įnašo skyrimo dalyvaujančioms valstybėms narėms pagrindą;

(3)

kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės avilių skaičius parodo valstybės narės bitininkystės sektoriaus dydį. Kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei tenkanti bendro Sąjungos avilių skaičiaus dalis yra įprastas pagrindas, kuriuo remiantis reikia skirti Sąjungos įnašą bitininkystės programoms;

(4)

siekiant užtikrinti patikimą Sąjungos lėšų paskirstymą, dalyvaujančios valstybės narės turėtų taikyti patikimą savo teritorijoje esančių avilių skaičiaus nustatymo metodą;

(5)

avilių skaičius kinta priklausomai nuo metų laikų, todėl būtina nustatyti avilių skaičiaus apskaičiavimo laikotarpį;

(6)

Komisija turi žinoti valstybėse narėse esančių avilių skaičių ne tik dėl to, kad galėtų bitininkystės programoms skirti Sąjungos įnašą, bet ir dėl to, kad būtų galima stebėti avilių skaičiaus tendencijas valstybėse narėse, siekiant įvertinti paramos priemonių poveikį bitininkystės sektoriui bei informuoti Europos piliečius. Todėl dalyvaujančios valstybės narės turėtų kasmet pranešti Komisijai apie avilių skaičių, nustatytą remiantis šiuo reglamentu;

(7)

siekiant visoms valstybėms narėms suteikti galimybę įgyvendinti ekonomiškai efektyvią bitininkystės programą, turėtų būti nustatyta konkreti mažiausia Sąjungos pagalbos suma kiekvienai programai;

(8)

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos bitininkystei skirtos lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir efektyviai, būtina, kad valstybės narės išvengtų dvigubo savo įgyvendinamų bitininkystės programų finansavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnį (pagalba bitininkystės sektoriui) ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (5) (parama kaimo plėtrai);

(9)

būtina nustatyti taisykles, taikomas nustatant valiutos kursą, kai finansuojamos euro neįsivedusiose valstybėse narėse įgyvendinamos bitininkystės programos. Nustatant valiutos kursą turėtų būti taikomas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (6) 34 straipsnio 1 dalyje nurodytas valiutos kursą lemiantis operacinis įvykis;

(10)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 numatytų bitininkystės priemonių prie Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytų priemonių, valstybės narės turėtų turėti galimybę į savo bitininkystės programas, patvirtintas iki 2014 m. sausio 1 d., įtraukti naujas bitininkystės priemones, išvardytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnio 4 dalyje;

(11)

būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas skiriant Sąjungos įnašą 2017–2019 m. bitininkystės programoms. Siekiant užtikrinti 2014–2016 m. bitininkystės programų įgyvendinimo tęstinumą ir suteikti pakankamai laiko visoms valstybėms narėms nustatyti patikimą avilių, paruoštų praleisti žiemą, skaičiaus apskaičiavimo rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. metodą, Sąjungos lėšos 2017–2019 m. bitininkystės programoms turėtų būti skiriamos remiantis avilių skaičiumi, kurį valstybės narės 2013 m. nurodė atitinkamose savo 2014–2016 m. bitininkystės programose;

(12)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo Reglamentas (EB) Nr. 917/2004 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Aviliai

Šiame reglamente avilys – tai konstrukcija, skirta bičių šeimai, kuri neša medų, teikia kitus bitininkystės produktus arba veislinę medžiagą, laikyti, ir visi elementai, būtini bičių šeimai išlikti.

2 straipsnis

Avilių skaičiaus nustatymo metodas

Teikdamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnyje nurodytas nacionalines bitininkystės sektoriaus programas (toliau – bitininkystės programos) valstybės narės taiko patikimą metodą, kad kiekvienų metų rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. nustatytų savo teritorijoje žiemą praleisti paruoštų avilių skaičių.

3 straipsnis

Pranešimas apie avilių skaičių

Nuo 2017 m. bitininkystės programas teikiančios valstybės narės Komisijai kasmet praneša apie savo teritorijoje žiemą praleisti paruoštų avilių skaičių, nustatytą taikant 2 straipsnyje nurodytą metodą.

4 straipsnis

Sąjungos įnašas į bitininkystės programas

Sąjungos įnašas į bitininkystės programas skiriamas bitininkystės programas įgyvendinančioms valstybėms narėms, proporcingai atsižvelgiant į bendrą vidutinį avilių skaičių, apie kurį tos valstybės narės pranešė pagal 3 straipsnį per dvejus kalendorinius metus iki Komisijai pateikto pranešimo apie bitininkystės programas. Mažiausias Sąjungos įnašas – 25 000 EUR vienai bitininkystės programai.

Jei Sąjungos finansavimo suma, kurios valstybė narė prašo savo bitininkystės programai, yra mažesnė už pagal pirmą pastraipą nustatytą įnašą, Sąjungos įnašas į kitų valstybių narių įgyvendinamas bitininkystės programas gali būti proporcingai padidintas atsižvelgiant į avilių, apie kuriuos jos pranešė, skaičių.

5 straipsnis

Dvigubo finansavimo išvengimas

Valstybės narės užtikrina, kad bitininkystės programoms nebūtų skiriamas dvigubas finansavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnį (pagalba bitininkystės sektoriui) ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (parama kaimo plėtrai).

6 straipsnis

Valiutos kursą lemiantis operacinis įvykis

Nustatant pagalbos bitininkystės sektoriui sumų, išmokėtų remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsniu, valiutos kursą, taikomas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 34 straipsnio 1 dalyje nurodytas valiutos kursą lemiantis operacinis įvykis.

7 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 917/2004 panaikinamas.

Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 917/2004 toliau taikomas bitininkystės programoms, patvirtintoms iki 2014 m. sausio 1 d., kol baigsis tų programų galiojimas.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Valstybės narės gali iš dalies keisti savo bitininkystės programas, patvirtintas iki 2014 m. sausio 1 d., kad į jas įtrauktų naujas bitininkystės priemones, išvardytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnio 4 dalyje.

2.   Sąjungos lėšos 2017–2019 m. bitininkystės programoms paskirstomos remiantis avilių skaičiumi, kurį valstybės narės 2013 m. nurodė atitinkamose savo 2014–2016 m. bitininkystės programose.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 917/2004, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles (OL L 163, 2004 4 30, p. 83).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(6)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).


Top