EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1964

2017 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1964, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 taisyklės dėl terminų ir pranešimų apie ryžių sektoriaus licencijose nurodytus kiekius (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/5655

OJ L 279, 28.10.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1964/oj

28.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1964

2017 m. rugpjūčio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 taisyklės dėl terminų ir pranešimų apie ryžių sektoriaus licencijose nurodytus kiekius

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 223 straipsnio 3 dalies b ir c punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1239 (2) dėl importo ir eksporto licencijų sistemos (įskaitant ir ryžių sektorių) nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės. Jame taip pat nustatytos išsamios valstybių narių pranešimų Komisijai teikimo taisyklės;

(2)

būtina patikslinti tam tikras taisykles dėl terminų, įskaitant pranešimų apie produktų, kuriems taikomos tarifinės kvotos, kiekius teikimo terminus;

(3)

valstybėms narėms tikslinga nustatyti įpareigojimą pranešti Komisijai apie licencijose nurodytus ryžių kiekius, kaip buvo numatyta ankstesniuose reglamentuose;

(4)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų įsigalioti tą pačią dieną, kaip ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1965 (3), kuriuo dėl pranešimų ryžių sektoriuje iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237 (4);

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei šiame reglamente yra nustatytas procedūrų vykdymo laikotarpis, o jo pradžios arba pabaigos diena yra šeštadienis, sekmadienis arba valstybinė šventė, kaip apibrėžta Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71:

a)

pradžios diena yra kita darbo diena ir ji prasideda nuo 24 val., atsižvelgiant į oficialias biuro darbo valandas;

b)

nukrypstant nuo to reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkto ir 4 dalies, pabaigos diena yra kita darbo diena ir ji baigiasi 13 val. Briuselio laiku.“

b)

pridedama ši 4 dalis:

„4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, tais atvejais, kai pagal šį reglamentą taikomas pranešimo apie licencijų paraiškose dėl tarifinės kvotos nurodytą produktų kiekį terminas arba pranešimo apie kiekį, nepanaudotą pagal tarifinę kvotą, terminas, tas terminas baigiasi paskutinės dienos paskutinę valandą, nepriklausomai nuo to, ar ta diena yra šeštadienis, sekmadienis arba valstybinė šventė.“

2.

Įterpiamas 19a straipsnis:

„19a straipsnis

Su ryžiais susiję pranešimai

Valstybės narės Komisijai kasdien praneša apie:

a)

importo licencijų atveju, išskyrus licencijas, skirtas importo tarifinių kvotų administravimui – bendrą išduotose licencijose nurodytą kiekį, suskirstytą pagal kilmę ir produkto kodus;

b)

eksporto licencijų atveju – bendrą išduotose licencijose nurodytą kiekį, suskirstytą pagal produkto kodus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 44).

(3)  2017 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1965, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 nuostatos dėl informacijos, kuri turi būti teikiama apie ryžių sektoriaus licencijas, pobūdžio ir tipo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 36).

(4)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 (OL L 206, 2016 7 30, p. 1).


Top