EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0746

2018 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/746, kuriuo dėl bendrųjų paraiškų, mokėjimo prašymų ir patikrų nuostatų pakeitimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014

C/2018/2976

OJ L 125, 22.5.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/746/oj

22.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/746

2018 m. gegužės 18 d.

kuriuo dėl bendrųjų paraiškų, mokėjimo prašymų ir patikrų nuostatų pakeitimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus ir 78 straipsnio pirmos pastraipos b ir c punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (2) 15 straipsnio 2a dalyje nustatytas terminas, iki kurio gavėjai gali keisti bendrąsias paraiškas arba mokėjimo prašymus po preliminarių patikrų rezultatų pranešimo. Siekiant užtikrinti, kad gavėjams būtų taikoma vienoda tvarka, tikslinga užtikrinti, kad po preliminarių patikrų rezultatų pranešimo termino visi gavėjai visada turėtų vienodą dienų skaičių bendrosioms paraiškoms arba mokėjimo prašymams pakeisti;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad fizines patikras reikia atlikti tuo atveju, jei iš palydovinių arba aerofotografijos vaizdų analizės negaunama rezultatų dėl žemės ploto, kurio administracinės patikros ar patikros vietoje atliekamos, atitiktį pagalbos ir (arba) paramos skyrimo reikalavimams arba teisingą dydį. Naudojant tokias naujas technologijas, kaip bepiločių orlaivių sistemą, geografiškai pažymėtas nuotraukas, GNSS imtuvus, naudojamus kartu su Europos geostacionarine navigacine tinklo sistema (EGNOS) ir Europos palydovinės navigacijos sistema („Galileo“), duomenis, surinktus programos „Copernicus“ palydovais „Sentinel“ ir kitomis priemonėmis, gaunami svarbūs duomenys apie žemės ūkio paskirties sklypuose vykdomą veiklą. Siekiant sumažinti kompetentingoms institucijoms ir gavėjams tenkančią kontrolės naštą, visų pirma fizinių patikrinimų skaičių, ir skatinti naudoti naujas technologijas taikant integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, tikslinga leisti naudoti atitinkamus įrodymus, surinktus tokiomis technologijomis, bei kitus atitinkamus dokumentais pagrįstus įrodymus tikrinant atitiktį atitinkamos pagalbos schemos arba paramos priemonės reikalavimams, įsipareigojimų arba kitų pareigų vykdymą ir atitiktį atitinkamos kompleksinės paramos reikalavimams ir standartams. Jei remiantis šiais įrodymais negalima gauti galutinių rezultatų, toliau reikėtų vykdyti fizinius patikrinimus;

(3)

programos „Copernicus“ palydovais „Sentinel“ surinktus duomenis jungiant su EGNOS ir GALILEO duomenimis teikiami svarbūs, išsamūs, laisvai prieinami ir atviri duomenys, kuriais naudojantis galima atlikti visų žemės ūkio paskirties plotų valstybėse narėse stebėseną. Tikslinga leisti valstybėms narėms arba regionams naudoti alternatyvų patikrų vykdymo metodą sistemingai naudojant šiuos arba panašius duomenis ir automatiškai juos apdorojant ir imtis tolesnių veiksmų tais atvejais, kai automatiškai apdorojus duomenis negalima gauti galutinių rezultatų nedarant neigiamo poveikio sistemos taikymo rezultatams, kuriais užtikrinamas reikiamas išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo lygis (toliau – stebėsena). Todėl reikia nustatyti teisinę sistemą, kad būtų nustatytos sąlygos, pagal kurias valstybėje narėje arba regione vykdant stebėseną atliekamos patikros galėtų pakeisti su plotu susijusias patikras vietoje;

(4)

kai remdamasi vykdant stebėseną atliekamomis patikromis kompetentinga institucija gali nuspręsti, ar turi būti taikoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014 (3) 19a straipsnio 3 dalyje nustatyta administracinė nuobauda, turėtų būti nustatyta, kad tolesnė patikra vietoje pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 33a straipsnį nebūtina;

(5)

atsižvelgiant į pradines investicijas, kurių reikės kompetentingoms institucijoms, kad dabartinį patikrų vietoje metodą pakeistų vykdant stebėseną atliekamomis patikromis, tikslinga nustatyti tam tikro lankstumo principą, pagal kurį vykdant stebėseną turėtų būti atliekamos tik tam tikrų pagalbos schemų, paramos priemonių arba operacijų rūšių patikros, ir suteikti galimybę palaipsniui pradėti atlikti tam tikrų pagalbos schemų ar paramos priemonių patikras vykdant stebėseną. Laipsniško įgyvendinimo laikotarpiu, kuris turėtų būti apribotas siekiant užtikrinti, kad gavėjams būtų taikoma vienoda tvarka, naujomis nuostatomis turėtų būti užtikrinama, kad valstybės narės arba regionai palaipsniui didintų viso ploto, kuris yra remiamas pagal pagalbos schemą ar paramos priemonę, vykdant stebėseną atliekamų patikrų skaičių. Taikydamos tokį metodą valstybės narės arba regionai pasirengtų visapusiškai įgyvendinti stebėseną ir suderintų tolesnes procedūras ir IT priemones, naudojamas duomenims analizuoti. Jei atliekamos tik plotų, atrinktų remiantis aiškiai apibrėžtais, objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, patikros vykdant stebėseną, turėtų būti atliekamos visų už šiuos plotus išmokas gaunančių gavėjų patikros vykdant stebėseną;

(6)

siekiant užtikrinti, kad atitikties sąlygoms, reikalavimams ir kitų įsipareigojimų vykdymo patikros būtų patenkinamos tais atvejais, kai programos „Copernicus“ palydovais „Sentinel“ teikiami duomenis nėra susiję, tikslinga nustatyta mažiausią tikrinimo normą. Atlikti fizinius patikrinimus turėtų būti būtina tik jei remiantis įrodymais, surinktais naudojant tokias naujas technologijas, kaip geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas ir bepiločių orlaivių sistemą, arba įrodymais, pagrįstais atitinkamais dokumentais, negalima padaryti galutinių išvadų arba jei kompetentingos institucijos mano, kad nė vienas iš tokių įrodymų nebus efektyvus tikrinant atitiktį sąlygoms, reikalavimams ir kitų įsipareigojimų vykdymą, kurių negalima stebėti;

(7)

programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ surinktų duomenų arba panašių duomenų automatinės analizės rezultatai gali padėti gavėjams laikytis reikalavimų. Gavėjams turėtų būti siunčiami įspėjimai apie galimą reikalavimų nesilaikymą, ir turėtų būti reikalaujama, kad nacionalinės institucijos tuo tikslu nustatytų tinkamas priemones. Tikslinga numatyti, kad pranešimas gavėjams apie šiuos rezultatus nebūtų laikomas pranešimu gavėjams apie kompetentingos institucijos ketinimą atlikti patikrą vietoje. Gavėjams taip pat turėtų būti suteikta galimybė pakeisti pagalbos paraiškas arba mokėjimo prašymus, kad galėtų ištaisyti savo žemės ūkio paskirties plotų deklaraciją su sąlyga, kad laikomasi atitinkamų reikalavimų. Be to, tikslinga leisti valstybėms narėms nustatyti terminą, iki kurio šie pakeitimai būtų priimtini;

(8)

tikslinga paaiškinti, kad į kontrolinę tiriamąją visumą, iš kurios sudaromos mažiausias tikrinimo normas atitinkančios imtys, neturėtų būti įtraukiamos paraiškos arba paraiškų teikėjai, kurie, kaip nustatyta patikros vietoje metu, neatitinka paraiškos teikimo arba pagalbos (ir) arba paramos skyrimo reikalavimų. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad šios paraiškos arba su šiais pareiškėjais susiję duomenys turėtų būti naudojami kryžminėms patikroms atlikti siekiant nustatyti dubliuojamus prašymus priimtinose paraiškose ir atnaujinti informaciją, susijusią su žemės sklypų indentifikavimo sistema;

(9)

siekiant paaiškinti patikrų vietoje, susijusių su pareiga pertvarkyti žemę, jeigu nesilaikoma pareigos dėl aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamų daugiamečių žolynų, apimtį, tikslinga nustatyti, kad turėtų būti atliekamos tų sklypų, kurie turi būti pertvarkyti, patikros vietoje siekiant patikrinti, ar vykdoma pertvarkymo pareiga;

(10)

sudaryti galimybes valstybėms narėms optimizuoti imčių atranką, tikslinga nustatyti didesnį lankstumą, susijusį su kontrolinių imčių atranka, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 30–33 straipsniuose. Privalomas atrankos metodas turėtų būti pakeistas bendraisiais imčių derinimo principais. Be to, siekiant nustatyti reprezentatyvų klaidų lygį, turėtų būti nustatyta mažiausia kiekvienos pagalbos schemos ir paramos priemonės atsitiktinė imtis. Siekiant toliau taikyti rizika pagrįstą metodą atliekant žalinimo išmokų patikras, taip pat tikslinga apibrėžti atitinkamų kontrolinių imčių atrankos metodą;

(11)

siekiant palengvinti integruotos sistemos įgyvendinimą ir sutrumpinti kontrolės laiką, galimybė su plotų matmenimis susijusias patikras riboti iki atsitiktinės imties, kurią sudaro 50 % deklaruotų žemės ūkio paskirties sklypų, turėtų būti suteikiama ir su atitiktimi reikalavimams susijusių patikrų atveju;

(12)

vykdant stebėseną atliekamų patikrų įgyvendinimo priežiūros tikslais turėtų būti nustatyta valstybių narių pareiga pranešti;

(13)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

siekiant kuo greičiau sudaryti sąlygas valstybėms narėms savo integruotose administravimo ir kontrolės sistemose naudoti naujas technologijas, naujos bendrųjų paraiškų ir mokėjimo prašymų ir patikrų taisyklės turėtų būti taikomos nuo 2018 paraiškų teikimo metų. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų komiteto ir Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama 1b dalis:

„1b.   Jei patikros vykdant stebėseną atliekamos remiantis 40a straipsniu, gavėjai gali keisti su atskirų žemės ūkio paskirties sklypų naudojimu susijusią bendrąją paraišką ar mokėjimo prašymą su sąlyga, kad laikomasi atitinkamų tiesioginių išmokų schemų ar kaimo plėtros priemonių reikalavimų.“;

b)

2a dalis pakeičiama taip:

„2a.   Kompetentingai institucijai apie pakeitimus po preliminarių patikrų pagal 1a dalį pranešama ne vėliau kaip per devynias kalendorines dienas po galutinės preliminarių patikrų rezultatų pranešimo gavėjui dienos, nurodytos 11 straipsnio 4 dalyje.

Tokie pranešimai turi būti pateikiami raštu arba geoerdvine pagalbos paraiškos forma.“;

c)

įterpiama 2b dalis:

„2b.   Kompetentingai institucijai apie pakeitimus, atliktus remiantis 1b dalimi, pranešama iki tos kompetentingos institucijos nustatytos dienos. Ji turėtų būti ne vėlesnė negu 15 kalendorinių dienų iki dienos, kurią gavėjui pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnį turėtų būti pervesta pirmoji išmokos dalis arba išankstinė išmoka.

Tokie pranešimai turi būti pateikiami raštu arba geoerdvine pagalbos paraiškos forma.“;

d)

3 dalis papildoma šia antra pastraipa:

„Taikant pirmą pastraipą, 40a straipsnio 1 dalies d punkte nustatyta pareiga nelaikoma pranešimu gavėjui, kad kompetentinga institucija ketina atlikti patikrą vietoje.“;

2)

24 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kompetentinga institucija atlieka fizines patikras tuo atveju, jei iš palydovinių arba aerofotografijos vaizdų arba kitų susijusių įrodymų, įskaitant kompetentingos institucijos prašymu gavėjo pateiktus įrodymus, analizės negaunama rezultatų, pagal kuriuos būtų galima padaryti kompetentingai institucijai priimtinas galutines išvadas apie žemės ploto, kurio administracinės patikros ar patikros vietoje atliekamos, atitiktį pagalbos ir (arba) paramos skyrimo reikalavimams arba, jei reikia, teisingą dydį.“;

3)

29 straipsnio 1 dalis papildoma trečia pastraipa:

„Paraiškų ar paraiškų teikėjų, kurie, kaip nustatyta, neatitinka paraiškos teikimo arba pagalbos (ir) arba paramos skyrimo reikalavimų, kaip nurodyta 34 straipsnio 1 dalyje, duomenys naudojami taikant šios dalies pirmos pastraipos a, c ir e punktus.“;

4)

31 straipsnio 1 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

taikoma 100 % visų sklypų, kurių atžvilgiu taikoma pareiga vėl pertvarkyti žemę į daugiamečius žolynus pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 42 straipsnį;“;

5)

33a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodytos tolesnės patikros vietoje nereikia atlikti, jeigu po to, kai buvo nustatyta, kad buvo deklaruotas per didelis plotas, pažeidimo nustatymo metais Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014 5 straipsnyje nurodytoje žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemoje buvo atnaujinti susijusių kontrolinių sklypų duomenys arba jeigu susijusios pagalbos schemos arba paramos priemonės patikros vykdant stebėseną, nurodytos šio reglamento 40a straipsnyje, atliekamos kitais paraiškų teikimo metais ir remdamasi jomis kompetentinga institucija gali nuspręsti, ar reikia taikyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014 19a straipsnio 3 dalyje nustatytą administracinę nuobaudą.“;

6)

34 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Į kontrolinę tiriamąją visumą neįtraukiamos paraiškos arba paraiškų teikėjai, kurie, kaip nustatoma paraiškos teikimo metu arba atlikus administracines patikras ar patikras vietoje, neatitinka paraiškos teikimo arba pagalbos (ir) arba paramos skyrimo reikalavimų.“

2.   Taikant 30 ir 31 straipsnius, nustatant imtį užtikrinama, kad:

a)

1 %–1,25 % kontrolinės tiriamosios visumos, nurodytos 30 straipsnio a–f ir h punktuose ir 31 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose, būtų atrenkama atsitiktinai;

b)

0,6 %–0,75 % kontrolinės tiriamosios visumos, nurodytos 31 straipsnio 1 dalies b punkte, būtų atrenkama atsitiktinai;

c)

4 %–5 % kontrolinės tiriamosios visumos, nurodytos 31 straipsnio 1 dalies h punkte, būtų atrenkama atsitiktinai;

d)

likusieji kontrolinės imties, nurodytos 31 straipsnio 1 dalies a–e punktuose ir h punkte, gavėjai būtų atrenkami remiantis rizikos analize.

Taikydamos 31 straipsnį valstybės narės užtikrina kontrolinės imties reprezentatyvumą įvairios praktikos atžvilgiu.

Papildomi vietoje tikrintini gavėjai 31 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos tikslais atrenkami remiantis rizikos analize.

3.   Taikant 32 ir 33 straipsnius, iš mažiausio vietoje tikrintinų gavėjų skaičiaus atsitiktinai atrenkama 20–25 % gavėjų, o jeigu taikoma 32 straipsnio 2a dalis – 100 % vietoje tikrintinų kolektyvų ir 20–25 % įsipareigojimų. Likęs vietoje tikrintinų gavėjų ir įsipareigojimų skaičius atrenkamas remiantis rizikos analize.

Taikant 32 ir 33 straipsnius, atsitiktinė imties dalis taip pat gali apimti gavėjus, jau atsitiktinai atrinktus pagal šio straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus, arba papildomai atsitiktinai atrinktus gavėjus pagal 26 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, arba abi gavėjų grupes. Tokių kontrolinės imties gavėjų skaičius neturi viršyti jų dalies kontrolinėje tiriamojoje visumoje.

Taikydamos 32 straipsnį valstybės narės, atsižvelgdamos į rizikos analizę, gali atrinkti konkrečias gavėjams taikomas kaimo plėtros priemones.“;

b)

įterpiama ši 4a dalis:

„4a.   Taikant 30–33 straipsnius ir 40a straipsnio 1 dalies c punktą, tas pats gavėjas gali būti tikrinamas, kad būtų atitinkamos kelios mažiausios tikrinimo normos su sąlyga, kad nebūtų daromas poveikis tais atvejais reikalaujamų rizika pagrįstų imčių atrankos efektyvumui.

Atrinktų gavėjų patikros vietoje gali būti atliekamos apsiribojant pagalbos schema ar kaimo plėtros priemone, pagal kurią jie buvo atrinkti, jeigu jau pasiektos mažiausios su kitomis pagalbos schemomis ar paramos priemonėmis, pagal kurias jie teikė paraiškas, susijusios tikrinimo normos.“;

c)

5 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

lyginant deklaruoto ploto ir remiamo ploto, patenkančio į rizikos analize pagrįstą ir atsitiktinę imtį, skirtumo rezultatus, arba lyginant deklaruotų gyvulių ir remiamų gyvulių, patenkančių į rizikos analize pagrįstą ir atsitiktinę imtį, skirtumo rezultatus;“;

7)

38 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Per patikrą vietoje tikrinant atitiktį reikalavimams ir faktiškai matuojant žemės ūkio paskirties plotą galima apsiriboti atsitiktine imtimi, kurią sudaro bent 50 % žemės ūkio paskirties sklypų, dėl kurių pateikta pagalbos paraiška arba mokėjimo prašymas pagal su plotu susijusios pagalbos schemas arba kaimo plėtros priemones. Jei atliekant tokios imties patikrą nustatoma reikalavimų nesilaikymo atvejų, matuojami visi žemės ūkio paskirties sklypai ir tikrinama jų atitiktis reikalavimams arba ekstrapoliuojamos išmatavus imtį padarytos išvados.“;

b)

7 dalyje žodžiai „Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014 17 straipsnio 1 dalies b punkto“ pakeičiami žodžiais „Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014 17 straipsnio“;

c)

8 dalyje žodžiai „du atskiri matavimai“ pakeičiami žodžiais „atskiri matavimai“;

8)

39 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Žemės ūkio paskirties sklypų atitiktis reikalavimams tikrinama visomis tinkamomis priemonėmis, įskaitant kompetentingos institucijos prašymu gavėjo pateiktus įrodymus. Šis tikrinimas atitinkamais atvejais apima ir pasėlių tikrinimą. Tuo tikslu prireikus reikalaujama papildomų įrodymų.“;

9)

40 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

atlieka visų žemės ūkio paskirties sklypų, pagal kurių nuotraukų analizę arba kitus kompetentingos institucijos prašymu pateiktus susijusius įrodymus neįmanoma kompetentingai institucijai priimtinu būdu patikrinti, ar plotai deklaruoti tiksliai, fizines patikras;“;

10)

įterpiamas šis 40a straipsnis:

„40a straipsnis

Vykdant stebėseną atliekamos patikros

1.   Kompetentingos institucijos gali atlikti patikras vykdant stebėseną. Jeigu renkasi šį būdą, jos:

a)

nustato procedūrą, pagal kurią atliekamas reguliarus sistemingas visų atitikties reikalavimams kriterijų, įsipareigojimų ir kitų pareigų vykdymo stebėjimas, sekimas ir vertinimas, kai stebėseną galima atlikti naudojantis programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ surinktais duomenimis arba bent jau lygiaverčiais duomenimis tam tikrą laikotarpį, per kurį galima padaryti išvadą dėl prašomos pagalbos ar paramos atitikties reikalavimams;

b)

prireikus ir siekdamos padaryti išvadą dėl prašomos pagalbos ar paramos atitikties reikalavimams nustato tinkamus tolesnius veiksmus;

c)

atlieka 5 % gavėjų patikras, susijusias su atitikties reikalavimams kriterijais, įsipareigojimais ir kitų pareigų vykdymu, kurių stebėsenos negalima atlikti naudojantis programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ surinktais duomenimis arba bent jau lygiaverčiais duomenimis, ir kuriais remiantis galima padaryti išvadą dėl prašomos pagalbos ar paramos atitikties reikalavimams. 1 %–1,25 % gavėjų atrenkami atsitiktinai. Likęs gavėjų skaičius atrenkamas remiantis rizikos analize;

d)

informuoja gavėjus apie sprendimą atlikti patikras vykdant stebėseną ir nustato atitinkamas pranešimo gavėjams priemones, kuriomis galėtų bent jau pranešti apie įspėjimus ir taikant b ir c punktus prašomus įrodymus.

Taikant b ir c punktus fizinės patikros atliekamas tada, kai remiantis atitinkamais įrodymais, įskaitant įrodymus, kuriuos kompetentingos institucijos prašymu pateikia gavėjas, negalima padaryti išvados dėl prašomos pagalbos ar paramos atitikties reikalavimams. Fizinės patikros gali apsiriboti atitikties reikalavimams kriterijų, įsipareigojimų ir kitų pareigų vykdymo patikromis, kuriomis remiantis galima padaryti išvadą dėl prašomos pagalbos ar paramos atitikties reikalavimams.

2.   Jeigu kompetentinga institucija atlieka patikras vykdant stebėseną pagal 1 dalį, gali įrodyti, kad veiksmingos veiklos procedūros atitinka reikalavimus, nustatytus šio reglamento 7, 17 ir 29 straipsniuose, ir, įvertinusi pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014 6 straipsnį, įrodė, kad žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema yra kokybiška,

a)

šio reglamento 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36 straipsniai, 37 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 38 ir 40 straipsniai netaikomi;

b)

jeigu valstybėje narėje yra nustatyta išankstinio patvirtinimo sistema, tetrahidrokanabinolio kiekio auginamose kanapėse patikrinimas pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/2014 9 straipsnį atliekamas 30 % arba 20 % ploto.

3.   Kompetentinga institucija gali nuspręsti atlikti atskiros su plotu susijusios pagalbos schemos arba paramos priemonės arba operacijos rūšies patikras vykdant stebėseną arba apibrėžti gavėjų grupes, kurioms taikomos patikros vietoje, susijusios su išmokomis už žalinimą, kaip nurodyta 31 straipsnio 1 dalies a–h punktuose.

Pirmaisiais dvejais taikymo metais kompetentinga institucija gali nuspręsti atlikti pagal pagalbos schemas ar paramos priemones išmokų gavėjų plotų, pasirinktų remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, patikras vykdant stebėseną. Tokiais atvejais plotai, kurių patikros atliekamos vykdant stebėseną, antraisiais taikymo metais turi būti didesni negu pirmaisiais taikymo metais.

Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia atlikti patikras pagal pirmą arba antrą pastraipas, 1 ir 2 dalys taikomos tik gavėjams, kurių patikros atliekamos vykdant stebėseną.“;

11)

įterpiamas šis 40b straipsnis:

„40b straipsnis

Pranešimai

Iki kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais pradedamos atlikti patikros vykdant stebėseną, gruodžio 1 d. valstybės narės praneša Komisijai apie sprendimą atlikti patikras vykdant stebėseną ir nurodo schemas, priemones ar operacijų rūšis ir prireikus tokių schemų ar priemonių plotus, kuriems taikomos atliekant stebėseną vykdomos patikros, ir jų atrankos kriterijus.

Tačiau jeigu kompetentinga institucija nusprendė patikras vykdant stebėseną atlikti nuo 2018 paraiškų teikimo metų, pranešimas pateikiamas per vieną mėnesį nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

12)

41 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia antra pastraipa:

„Jeigu pagal 40a straipsnį atliekamos patikros vykdant stebėseną, pirmos pastraipos b–e punktai netaikomi. Tikrinimo ataskaitoje nurodomi vykdant stebėseną atliekamų patikrų rezultatai sklypo lygmeniu.“;

b)

2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu patikra vietoje atliekama nuotolinio stebėjimo būdu, kaip nurodyta 40 straipsnyje, arba pagal 40a straipsnį vykdant patikras atliekant stebėseną, valstybės narės gali nuspręsti nesuteikti gavėjui galimybės pasirašyti tikrinimo ataskaitos, jei atliekant patikrą nuotolinio stebėjimo arba stebėsenos būdu nenustatoma reikalavimų nesilaikymo atvejų. Jei per tokias patikras arba atliekant stebėseną nustatoma reikalavimų nesilaikymo atvejų, galimybė pasirašyti ataskaitą suteikiama prieš tai, kai kompetentinga institucija, remdamasi nustatytais pažeidimais, padaro išvadas dėl išmokų sumažinimo, neskyrimo, atšaukimo arba administracinių nuobaudų.“;

13)

70 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Atitinkamais atvejais patikros vietoje gali būti atliekamos taikant nuotolinio stebėjimo technologijas arba naudojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba kitus bent jau lygiaverčius duomenis.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).

(3)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL L 181, 2014 6 20, p. 48).


Top