EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R0922

1972 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 922/72, nustatantis bendrąsias pagalbos šilkverpiams suteikimo 1972–1973 auginimo metams taisykles

OJ L 106, 5.5.1972, p. 1–1 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 377 - 378
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 393 - 394
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 223 - 224
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 224 - 224
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 224 - 224
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 129 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 129 - 129
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 234 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 234 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1308 . Latest consolidated version: 01/04/1974

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/922/oj

31972R0922Oficialusis leidinys L 106 , 05/05/1972 p. 0001 - 0001
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 4 p. 0129
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1972(II) p. 0377
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 4 p. 0129
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1972(II) p. 0393
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 03 tomas 7 p. 0223
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 5 p. 0224
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 5 p. 0224


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 922/72

1972 m. gegužės 2 d.

nustatantis bendrąsias pagalbos šilkverpiams suteikimo 1972–1973 auginimo metams taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 845/72 [1], nustatantį specialias šilkverpių auginimą skatinančias priemones, ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 845/72 2 straipsnyje pareiškiama, kad pagalba turi būti suteikiama Bendrijoje auginamiems šilkverpiams ir kadangi reikėtų patvirtinti tame straipsnyje numatytas bendrąsias taikymo taisykles;

kadangi tam, kad būtų lengviau taikyti pagalbos sistemą, pagalba kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti suteikiama tik tos valstybės teritorijoje auginamiems šilkverpiams;

kadangi tam, kad minima sistema veiktų tinkamai, būtina nustatyti, kas turi teisę į pagalbą ir kokie yra tos pagalbos suteikimo reikalavimai;

kadangi būtina nustatyti administracinės kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad pagalba bus suteikta tik reikalavimus atitinkančiam produktui;

kadangi, siekiant vienodo sistemos minėtos sistemos taikymo, reikėtų nustatyti išsamias pagalbos apskaičiavimo taisykles;

kadangi šis reglamentas turėtų galioti tiek laiko, kiek pakaks įvertinti jo veiksmingumą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tolesniuose straipsniuose nustatytos bendrosios taisyklės taikomos Reglamento (EEB) Nr. 845/72 2 straipsnyje numatytai pagalbai Bendrijoje auginamiems šilkverpiams, suteikiamai 1972–1973 auginimo metams.

2 straipsnis

1. Augintojo prašymu valstybė narė suteikia pagalbą jos teritorijoje auginamiems šilkverpiams.

2. Valstybėms narėms leidžiama suteikti pagalbą tik tiems augintojams, kurie kiaušinių dėžutes įsigijo iš patvirtintų institucijų ir kurie, sėkmingai išauginę, gautus kokonus pristatė patvirtintai institucijai.

3. Šilkverpių auginimas laikomas sėkmingai užbaigtu, kai iš sunaudotų kiaušinių dėžučių išsirita minimalus kokonų skaičius; šis minimalus skaičius turi būti tiksliai nustatytas.

3 straipsnis

Valstybės narės gamintojos įveda administracinę kontrolę, užtikrinančią, kad produktas, kuriam prašoma pagalbos, atitiktų pagalbos suteikimo reikalavimus.

4 straipsnis

Pagalbos dydis nustatomas šilkverpių kiaušinių dėžutei.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1972 m. gegužės 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Thorn

[1] OL L 100, 1972 4 27, p. 1.

--------------------------------------------------

Top